You are on page 1of 4

EIPHNOfl.

IKEIO A0HNQN
fl.IAfl.IKAIIA nEPIOYIIAKQN fl.IA<J>OPQN
ANAKOnEI

Apr81J6<; arra<pao£w<; 9E3 /2018

TO EIPHNOLliKEIO AGHNON

l:uyKpor~SflK£ arr6 TflV Erp'lVOOiKfl Kwvoravriva Mrro~rov£Aou, TflV orroia 6pro£ '1
np6£0po<; TOU TpqJ£Aou<; LUIJf3ouAiou Llr£U8UVOfl<; TOU Erpf1VOOrK£iou ASflVWV Kar T'l
rpaiJIJaTEa Kar£piva MaArvoptTOu.
l:uvEOpiao£ Of11J6ora oro aKpoar~pr6 rou orr<; 8 lavouapiou 2018, yra va OrKdo£r
TflV UTT68£0'1 1-JETO~U:

Tou avaK6rrTovToc;;, lwdvvfl <PwTOu TOU Aprcrr£iOfl, KaroiKou A8f1vwv, oo6<; Apr-
oror£Aou<; Kouprioou ap. 54, 1-JE A<PM 013613179, o orroio<; rrapaord8flK£ ora TOU
TTAflpE~ouoiou OrKfly6pou TOU /\£wvioa l:rdi-Jou.
TrJc;; Ka9' f)c;; fJ avaKorrf), Ttl<; AvwVUIJfl<; Tparr£~rK~<; Erarp£ia<; 1-JE TflV £TTWVU1Jia
«TPAnEZA nEIPAIOl: A.E.», TTOU £0p£U£r OTflV AS~va, 006<; AIJEprK~<; apr8. 4, 6rrw<;
V61Jr1Ja £KTTpOOWTT£irar, 0 OTTOia rrapaord8flK£ ora TOU TTAflp£~ouoiou OrKfly6pou Tfl<;
8£60wpou XaAKiOfl.
0 QVOK6TTTWV, IJE TflV £VWTTIOV TOU LlrKOOTflpiou OUTOU UTT' apr81J6V KaT08EO£W<;
53 .398/1528/13-1 0-2017 OVOKOTT~ TOU, OraOrKaoia<; TT£prOUOIOKWV Ora<pOpWV, ~~TflO£

6oa o£ aur~v TT£prtxovrar.


H UTT68£0fl, KOTO TflV opro8£ioa W<; OVW OrKOOIIJO, £K<pWV~8flK£ arr6 TO orK£iO TTI-
VOKIO KOHl Tr] O£ipcl c:yypa<p~<; Tfl<; 0£ OUTO, £TTQKOAOU8r]O£ OU~~TrJOfl 6TTW<; ava<p£p£Tar
OTQ TTpOKTrKCt Kar TO LlrKOOT~piO a<pOU

Mr.Atrr]O£ Tfl OrKoypa<pia,

l:KE<pTflK£ OUIJ<pwva 1-JE ro N61Jo

H UTT6 KpiOrj OVOKOTT~ 1-JE TTapa0£KT~ OWpEUOfl a) KaTQ Tfl<; UTT' api81J6V
15.114/2017 Olaray~<; TTAflpWIJ~<; TOU OIKOOT~ TOU OIKOOTflpiou OUTOU, TTOU £K068flK£
rrArlPWIJ~, rJ orroia ouvrax9rJK£ Karw arr6 avriypacpo arr6 rrpwro arr6ypacpo £KT£A£crr6
Tr]~ avw 01aray~~ rrA!lPWIJ~~ TOu ElprJVOOiKr] A9r]vwv, 1-JE Tr]V orroia (avaKorr~) o ava-
K6rrrwv ~rJTO Tr]V aKupwor] TrJ<;; avwrtpw 01aray~~ Ka9w~ Km TrJ~ avw £mray~~ rrpo~
rrAr]pWIJ~V, y1a TOU~ o£ aur~v avacp£p61J£vou~ A6you~, ap!JoOiw~ (ap9pa 14 rrap . 1a,
632 rrap. 1, 933 rrap. 1 rou K.noA ..l\; 6rrw<; 1crxuouv j.1£Ta ro v6j.Jo 4335/2015) £1oay£-
TOI £VW1TIOV OUTOU TOU OIKOOTr]piou, KOTcl Tr]V £101K~ OIOOIKOOia TWV 1T£p10UOIOKWV 010-
cpopwv (591 Knot\.6), Kar' ap9po 632 rrap. 2 £0. WKOI 937 rrap. 3 TOU 10iou, acrK~9r]K£

VOIJIIJO KOI EIJ1Tp69£0IJO KOI lTpElT£1 VO £p£UVr]9£i 1T£p01TEpW.

LUIJ<pWVO IJE TO ap9po 630 Knot\.6 r] Olmay~ lTAr]pWIJ~~ Kmapri~£TOI £yypacpw~


KOI lTpElT£1 va TT£p1EX£1 : a) TO OVOIJOT£1TWVUIJO TOU OIKOOT~, 0 OlTOio~ £KOi0£1 Tr] 01aray~
lTA!lPWIJ~~· !3) TO OVOIJOT£1TWVUIJO, Tr]V KOTOIKia KOI Tr] 01£U9UV011 £K£iVOU, 0 OlTOiO~
~~TilO£ Tr]V EKOOOr] Tr]~ OIOTOV~<;; lTAr]pWIJ~<;; KOI £K£iVOU KOTcl TOU orroiou arp£<p£TOI r]
aiTilOrJ, y) TrJV ania TrJ~ rrArJPWIJ~<;; o) ro rrocr6 rwv XPrJIJarwv ~ xpwypacpwv, rrou
lTpElT£1 va KOTa13Ar]9£i, £) Olaray~ rrpo~ lTAr]pWIJ~, crT) UlTOIJVr]Or] 0£ £K£iVOV KOTcl TOU
orroiou orp£<p£Tm, 611 EX£1 TO OIKaiw!Ja va acrK~0£1 avaKorr~ IJEOa a£ otKa rr£vr£ (15)
r]IJEP£~ arr6 Tr]V £1TiOOO!l Tr]<;; Olaray~~ lTAr]pWIJ~~ KOI ~) Tr]V urroypacp~ TOU OIKOOT~. L£
6r1 0£ acpopa TO Kara13Ailr£o rrocr6 XPrJIJarwv ~ XP£oypacpwv, aur6 £ivm avayKaio y1a
TrJV rrt\~pwcrrJ Til~ rrpoOrro9£cr£w~ y1a TrJV avayKaoriK~ £Kr£A£crr] (ap9po 916 KnoA.l\),
Ka96crov y1a va yiV£1 OUT~ lTpETT£1 va TTpOKUlTT£1 arr6 TOV £KT£A£OT6 TiTAO TO 1T006 KOI
TO lTOIOV Tr]~ lTOPOX~~ · np£1T£1 0£ IJE TO 1T006 va rrpocrri9£VTOI, av UlTOPX£1 aiT!liJO, KOI
01 TOKOI, aAAa OXI IJE cruvurroAoyiOIJO TOU OpiOIJEVOU lTOOOU OUTWV, aAAa 1-JE TllV rrpo-
cr9~Kr] Tr]~ A£~£W~ -VOIJIIJOTOKO- KOI TOU TTp00010p101JOU TOU XPOVOU £vap~r]<;; OUTWV. 01
K£<paAOI01TOir]IJEVOI 01-JW~ TOKOI lTpETT£1 va ypa<pOVTOI KOTcl 1T006 OpiOIJEVO. Arr6 Tr]V
rrapaA£14Jil £v6~ rwv rraparravw crTOIX£iwv OrJIJioupyrirm aKup6TrJTO TrJ~ 01aray~~
rrArJpWIJ~~. rrou O£v £rr£px£Tm auroOIKaiwc;;, acpou o v61Jo<;; O£v opi~£1 aur6, aAAa 9£1-J£-
AIWV£1 A6yo avaKOlT~~ (B. Ba9paKOKOiAr], KWOIKO~ noAITIK~<;; LliKOVOIJia~ . TOIJO<;; r,
ap9po 630 KnoA.l\, a. 829-830 ap. 2 0 KOI 3). AAAwcrT£, OUIJ<pWVO IJE Tl~ OIOTcl~£1~ TOU
ap9pou 916 KnoA.l\ avayKacrTIK~ £Kr£A£cr'l O£v IJ1TOp£i va yiv£1, av arr6 rov £KT£A£crr6
rirAo O£v rrpoKUlTT£1'11T006T'1TO Kal rJ rro16r'lra Til~ rrapox~~· H 01ara~'l aur~ EX£1 T£9£1
KUpiw~ y1a Tr]V TTpocrraoia TWV OUIJ<pEpOVTWV TOU O<p£1AETr], 0 OlTOiO~ KOTcl T'lV EKOOOr]
~ KOH\ T~V KOT0pTIO~ TO:/.OU~va T£1.£1 0 £ yvWo~ TOU TTOOOU KOI TOU TTOIOU

"! - 2-
'to cj>uA.\o ·u]<; un' apL8~6v .... Jf3. ...... ./ 2018 anocj>acrEW<; TOU ELPilVOOLKELOU A811VWV
·." (avaKOnE<;)

_ T~ <; TTOPOX~<;, y1a Tr]V IKOVOTTOfr]Or] Tl"]<; OTTOfac; ETTIOTTEUO£TOI OE l)apoc; TOU EKTEAEOI"]

_ }. ~ 1
n 572/1980 NoB 1980,1961 , MTTpiv1ac; I. ap8po 916 TTap . 73 a . 208). 2:u~TTA~pwo11
_ ~~ E TOU EKK080p10~EVOU Tl"]<; OTTOIT~OEW<; OTTO OTOIXEfa ~ tyypa<pa EKTO<; TOU EKTEAEOTOU
- fj
, \1 1::\~ ' l uEV
TIT/\OU " '
EIVO '
I ETTITpETTTI"], '
I"] OTTOITI"]Or] '
TTpETTEI '
VO TTpOKUTTTEI OTTO' TOV '"- l
luiO TOV EKTE/\E-

OTO rfrAo, Olacpop£T1Ka o rfrAoc; 8EwpEirm avOTTapKroc; (An 572/1980 NoB 1980,1961,

Ecp AS 1132/2008, An 1094/2006, An 977/1995, EcpA8 1132/2008, nnpA8 5479/2009

TNn, Or]~ocriEUOr] NOMOZ:, MnA 2217/2013 Or]~ooiEUOr]ll:OKPATHZ:) .

ME TOV rpfTO Aoyo Tl"]<; OVOKOTT~<;, OTTW<; EKTI~OTOI TO TTEpiEXO~EVO Tr]<;, 0 OVOKO-

TTTWV 1oxupisET01 or1 11 avaKoTTTO~EVI"] TTPETTEI va aKupw8Ei OIOTI oE aur~v oEv avacptpE-

TOI TO TTOOOV TWV KEcpaAOIOTTOir]~EVWV TOKWV KOI, ETOI OEV TTpOKUTTTEI I"] OKpll)~c; - KOT<l

TTOOOV KOI TTOIOV - anfa Tl"]<; OcpEIA~c;.

ATTo oAa ra vo~f~wc; TTpooKo~lsO~Eva ~E ETTiKAI"]Oil aTTo roue; OlaOiKouc; tyypacpa,

OTTOOEfX8r]KQV TO OKOAou8a TTpay~OTIKcl TTEpiOTOTIKO: ~UVO~EI Tl"]<; QVOKOTTTO~EVI"]<; ~E

ap18~0 15.114/2017 OIOTOy~c; TTAr]pW~~c; TOU ~IKOOT~ TOU ~IKOOTr]pfou OUTOU, I"] OTTOfa
EK008r]KE KOTOTTIV OIT~OEW<; Tl"]<; Ka8' I"]<; I"] OVOKOTT~, I"] OVOKOTTTOUOO ETTITOOOETQI OTI"]V

KOTal)oA~ TTpoc; Tr]V Ka8' I"]<; TTOOOU 16.341 ,43 EUpW, ~E TOU<; TOKOU<; KOI TO E~OOO, we;
OcpEIAO~EVO UTT6Aomo TTOU TTpOEKUljJE OTTO Tl"] AEITOUpyfa Tl"]<; OTTO 29-6-2007 OU~I)acrr]c;

XOP~Yr]Or]<; OOVEfOU TTapa Tl"]<; Ka8' I"]<; TTpoc; TOV OVOKOTTTOVTO . ATTO TO OW~O OE Tl"]<;

TTpool)aAAo~Evr]c; 01aray~c; TTpOKUTTTEI we; l)am~oc; Kar' ouoiav o avwrtpw Aoyoc; Tl"]<;

OVOKOTT~<;, acpo(J OIOTQOOEI TOV Ka8' OU VQ KOTal)aAEI OTI"]V OITOUOO TO TTOOO TWV Tpla-

KOO[WV oapavra EVO<; EUpW KOI oapavra TpiWV Af:TTTWV EVTOKW<; KOI ~E £~cl~r]VO OVOTO-

KIO~O TWV TOKWV, OU~cpwva ~E TOV OpO 7 Tl"]<; we; OVW ~E ap18~0

031200700041000/29.06.2007 OU~I)OOEW<; OOVE[OU, KOI TOV VO~O, OTTO 17.07.2014,


OTTO Tr]V ETTO~EVr] Or]AOO~ r]~£pa ~ETacpopac; TOU AoyapiOO~OU OE OpiOTIK~ K08UOTEpr]-

Or], EW<; Tr]V TTA~pr] KOI oAOOXEP~ £~ocpAr]Or], XWpfc;, WOTOOO, va avacptpEI TO TTOOOV

TWV KEcpaAOIOTTO i r]~EVWV TOKWV TTOU OU~TTEpiAa~I)OVETOI OTO OVW TTOOO TWV 16.341,43

Eupw, worE va ~TTopEi va a~uv8Ei o ocpEIAETI"]<; avaKOTTTWV . ETTo~tvwc;, TTPETT£1 va yivEI

OEKT~ I"] QVOKOTT~ we; TTpoc; TOV OVW Aoyo Tl"]<;, we; 1)001~1"] KOI KaT' OUO[OV KOI VO OKUpW-

8Ef 11 avaKOTTTO~EVI"] 01aray~ TTAr]pw~~c;. va Emi)Ar]8Ei OE 11 OIKOOTIK~ oaTTOVI"] rou ava-

KOTTrovroc;, KOTO TO VO~I~O afTr]~cl TOU El<; l)apoc; Tl"]<; Ka8' I"]<; I"] OVOKOTT~ (176 KOI 191

TTap . 2 K. noA . ~) .

r1a r oue; Aoyouc; a uro uc;

- 3-
-~IKclS£1 OVTIIJWAfa TWV OIOOfKWV.

-AKUpWV£1 TflV UTT' ap181JOV 15.114/2017 OlaTOV~ TTAflpW!J~<; TOU ~IKOOT~ TOU ~IKO­
OTflpfou OUTOU.

-ETTI~dAA£1 £1<; ~dpo<; Tfl<; Ka8' fl<; fl OVOKOTT~ Tfl OIKOOTIK~ OOTTclVfl TOU avaKOTTTO-
VTO<; KCI TflV opi~EI 0£ 0IOK6010 TTEV~VTO (250,00) £UptiJ.

-Kpl8flK£, arrO<pacrfcrTflK£ Kar OfliJOOI£U8flK£ a£ Ofl!J6ara tKTOKTfl cruv£opfacrf1 oro


aKpoar~pro rou ~IKOOTflplou, orr<; 30 lavouapfou 2018.

-4-