You are on page 1of 9

Apl8p6s An6cpoolls

ze6 ;2018
TO EIPHNO~IKEIO AE>HNQN

L.uyKponi811K£ on6 IllV ElpllVOOlKll Mop{o Xp6vll - 0lKov6pou , IllV


ono{o 6pw£ 11 Tip6£5pos wu Tplp£1ous L.up~ouAiou ~lOlK!lOilS Km IllV
fpoppoi£o ElpiJvll K6uo .
L.uv£5p{oo£ Olll-lOOlO ow OKpooiijpl6 wu ons 23-01-2018
npoK£lp£vou va OlKCtO£l IllV un68£0!l p£IOSlJ :
Tou ovoK6nwv1:os Toovl5ll KipCJvo wu Tiuppou , Kow{Kou Tiovopapows
E>£ooo1oviKllS , 1-1£ A<PM 018143523, o onoios nopoma811K£ om IllS
nAllP£souoios OlKllvopou wu KCJvmoviivos L.Ial:Kou .
Tlls Ko8i]s ll ovoKoni] AvCJvupou Tpon£SlKi]S Eimpdos 1-1£ IllV £nCJvupio
<< TPATIEZA TIEIPAIQL. >> , nou £0p£U£l otllV A8i]vo Km £KnpooCJndim
voplpo, ll ono{o nopoma8llK£ om IllS nAllP£souoios OlK11Y6pou IllS
101-liJVllS- Avvos f£CJpywnou1ou .
0 OVOKOTIICJV KOI£8£0£ 01:11 fpoppoi£10 WU ~lKOotllplOU OUWU l:llV on6
07-11-2017 KQl 1-1£ opl8p6 KOI08£o£CJS rAK 61764/2017 EAK
1687/2017 ovoKoni] wu 1-1£ IIlV onoio S!lia , 6oo a£ ouii]v
ovocp£povim .
rm Ill au~i]IllOll IllS ovoKoni]s opiotllK£ OlKampos ll ovocp£pop£vll otllv
opxi] IllS nopouoos, on6I£ ll un68£oll ouii] £KcpCJviJ8llK£ v6plpo 1-1£ Ill
O£lpa WU OX£UKOU TilVOKlOU KOl OU~lliiJ8llK£ .
Kma Ill 0lll-l£PlVij 0lll-100l0 ausiJillOll IllS uno8£o£CJS Ol nA11P£SOUOlOl
OlKlly6pm ICJV om5iKCJV ov£nmsov npocpoplKa wus lOXUPlOl-lous wus
\4_
/;t . ~----1
nou n1nrll,IBeort.o"- nd31D?"-3AD13rl 119 01 (n : I\.DD3Y?131\.nD Sn}ouo
Sln UD(')}Anu 1\.UlD ' "-C?23und1 1\.(')1 l,nnDindu lpnDmyynl\.nD S L6 I I 80 I
"1\. no1 r;tXDl I\.U1 9lln 3D3Y?10liD ' U1lii,IYOl31\.D9 OlD SliDI\.ndl(£llli3 Sl,I){113XD
SLI1 LictnddJU3 H · Dl3"-1?9 1(){123uod1 ow l\.(')}){01lll3 1\.(')1 r;torlmdoeo){
nod38t;l3\':3 no1 OlD}D\':li OlD 39 1013DD1?11\.3 'nO}D){l9 DI\.91\.D){ 9){1ln3dOADliD
1\.0YYl? 3D 10113){}11\.D 10){ 31r;t0 l?YYD ' )IV tL I odedl? ,10){ nO}D){l9 DI\.91\.D){
9){1ln3doA.ouo l31\.C?d318D){ 1\.39 D}OliO LI 'SL6 I I80I "I\ no1 8 ·dou I
nodedl? n01 LI~D11(19 Liw 10113){}11\.D "-39 11mA 'Sorl1rl9"- 101\.}3 S31ul,Iyol31\.D9
Snow S!,I1no Sl(docbm3 SLI1 Limy~o13rl LI1 orlD3Y?10liD OD3rlrl?
3rl Sn23Ul(d1 SLI1 I\.(')}3"-D9 n0}){01lli3 n01 9rlD1doen){ 1\.01 mA s L6 I I 80 I
· N n01 Sl(docbm3 SLI1 r;towoDou n01 S9rlmAoyoun o 'S(')l\.?rlou3 · Lim rler;td
U138}11\.D 3Xdl,Iun 1\.39 l\.f?3 l\.01\.9rl 10){ l,I1nD l(dOcb013 LI 31\.10£l?d3un ne O}OliO
01 'n0}){01lli3 no}dO n011(1(')1\.D no1 SliDlliD?8 SLI1 Slii\.3rlr;toOI\. SDl01?1 s(')
' LI~D11(19 liYYl( 9uo 1013r;t3doA.nun "-39 I\.OD9cb3 10){ Sn}rlOI\.OlnD Sl,I){ll(')l9l
SLI1 l,Ixdn I\.U1 liDI?£1 3rl 1013ll?d1lll3 ' Sr;to1nn Sno}D1n3Y31 Snow Sl(docbm3
Sli1 limyr;t){D13rl H · "-C?1liUYOl31\.D9 lD){ l\.(')11(rlnd9l "-C?){ll(')lDlli 1\.(')1
~D13rl liD?XD D11"-92ldo 1\.UlD 1x9 lD){ l\.(')11(rlnd91 "-C?){ll(')lDlli lD){ Sn011(d){
r;t~D13rl UD?XD U1381?){ 1\.UlD Sc:.>){l1Dl3~0liD 'S(')I\.?rlOli3 'l(dOcbD lD){ LI~D1f?l9
l,I){ll3XD U1 3rllD13r;td9l nou 'SliD?XD SlirlOM? SLI1 DlD}Dyu DlD nOliC?DOdli
' nO}DOri.U\7 n01 111\.DI\.? 'no3dX9lln n01 9rlD1d08D){ /\OlD lD1}3\':li\.D~3
' r;tolnn norl9"- no1 Sr;txol l,I){llDlrlend H · 91nn orl9"- 01 3rl lD132JliD38
nou Sl(docbm3 SLI1 Limyr;t){D13rl l,I){nn£lrlnD LI ' lD13r;t3doA.nuo lD){
31t;lO I?YYD ' l,I1DI\.n9 Sc:.>){llD£jrlnD S(') 'Sc:.>1lid lD13li?Y£lodu 310-0 SL6 I I80I
·"- 01 9liV · D}D3eorlol\. 1,I){1Aoyodocb Liw << DDnol\.r;tdn£1 >> SLI~?Y
SLI1 D}DDrlliD LI1 pAoyom){l9 'no}DorlLiv n01 090D? 9){li\.3A. S(') 066 I I S900
"I\ 0 3d3cb? nou UDU}OliOliOd1 I\.U1 1(13rl lD){ ( S13D l,Idl3Xlll3 S?){lt\(')AD~3
Sodu nop"-D9 liDli199lli3 ) 9liO){D Ol\.?rlld){3){AnD mA Sc:.>){lXdD SliDI\.ndl(£llli3
Sl.t-..xuto/\oworUrg Sogp S(') Sl(docbm3 Si.II\.?rioyyntjlll3 SLI1 S9rlD1dliDindnx
o 'SL6 I I80I ""- I nodedl? n01 S ·dnu SLI1 UD(')llt;l1Dl9 l,I){nnrlrlndA LI1 9liV
OWON Ol VlV)I 3)1H8<t>3)1']
Vl<t>VdJO)Il\7 Hl 3']Hl3V3W .AO<t>V
--. · Sn01 Sl3DD1odu S3cbodM3 S1w lD){ S(')3DDld93"-nD
~'~
~"1'1 nj" . . .
~ f.~ I 0 (S D9rlli9 l(){lDIDdli DlD lD11\.0d?cbDI\.D DD9 l(DI39 1\.nOI\.}A. Dl\. 3DUll,I2 lD){
~~~~6);;~
'~ 1
. . "') '""'1
. ·/
,;;.·.
~ !::> '. ' """
~./ ~. ~ ..:~/
.
/
/
_..- /
·~
fi.(')YYJ:? If A.C!JdOcDD13 ' fl.(')d9cb fl.(')1 }ll3 1X9 10){ 1'1.(')){91 fi.(')A.3rlQ.Od31Dfl80){
fl.(')1 }ll3 A.OA.9rl 1013U?d11U3 S9rlD1){010A.O ' ( "170001 6S0£ N fl01 6£
10){ 100010160 N fl01 0-b '00001681.,0 N fl01 0£ '866111090 'N fl01 01
odedJ:? ) SC!J1D380){ 9){n3eorlot~. OA.3rl.J:?1Dlcbn 01 910){ 10){ oo9 ( S!;ruod1m3
S!;r:>InorlD1rloA. Slu lmocb9uo 0861 I 680 ·rte1do ,un lD){ 0861 I £801
·N no1 9 ·d3u 8 odedJ:? ) A.OOQ.XD!odu o1 J:?1D:>I oo91 '11mA 01Q.01
10:>I S!;r1no SJ:?docbm3 Sln Q.Ooou Q.0){113XD no1 S9rlD1:>I01DA.O o Sorl1rl9t1.
10t~.p 1'1.39 ' OD91DO ·( ~OWON L000Iv11doy9S 'L000I8SS18VcD::il
'80001 LOLS8VcD::il ' 1100106-b Slr:>IID30)cD3 ) OA.?rlrlnyo){3){
ou9d1 J:?10){ If Lro(')d?rllrA.3 lf:>Idou3 lrt~.3rl.Q.oALrodu S}d(l)X 1013YYJ:?£11ll3
t1.019 s(')191 'Sm3A.J:?cDD19 SLI1 LrmouJ:? t1.lr1 9uo A.Ot1.9rl pexA3y3 oA. pdourl
lr1ulfym3A.09 ow S!;r1no SJ:?docbm3 SLI1 !;ryo£1m3 H · J:?docbm3 t;r){1913 0101?1
o1rl 10A.p SL61 I 801 ·N n01 J:?docbm3 Lr 10:>I A.C!Jdocbm3 fi.C!J){1913 !;ryo£1m3
t1.lr1 mA 10:>I o23UJ:?d1 t1.lr1 9uo lr1J:?'{3U no1 Sl.ro(')d?rllrt~.3 UO(')?dxoun
Lr 1013t~.pl:>I3U3 ( 08 odedJ:? ) 0000I10S0 ::iiJ)VII t1.lr1 3W ·( 0000I10S0
' 1661 I 6961 ::ii~IVII ) SLI1 S13DJ:?cDOUO 3rl Sl.rOA.fld9£llll3 Sl;r){113XD
SLI1 J:?docboA.D l;rwld(')X3~ mA UD(')?dxoun t1.lr1 3YO£l?U3 S09J:?YY::il SLI1
o23UJ:?d~ Lr 'fi.(')}){011U3 1\(')1 SUO(')cDd9rlD19 Slrd38Q.3'{3 SC!J1D380){ 9llfl 10){
flOYYJ:?~::il ' £661 01 ldX?rl lf90'{U9 ' fi.(')3DifAlrdox 1'1.(')30?8010){ fi.(')}){011U3 1'1.(')1
Q.~o13rl no1d(')e1d3u n01 SLI1 Snod?rl 9uo S9rlD1doeo){ S9){11U){1019 o 3nxo1
nou orllrlDJ:?19 9){1A.odx 01 J:?10){ Lrrh9un ped:>Lry 13X? oA. 31DC? ' o1orlQ.d91
J:?){ll(l)lDlU 01 13A.Q.dO£llU3 J:?dOcDD13 (')i\9'{ 1\3 lr 119 3DUdC!J38 310ll?9fl0
' SL61 1801 'N n01 SlfAorldocb3 SLI1 Lr~dot~.? t1.lr1 9uo ' So91?YY::il SLI1
o23UJ:?d~ Lr (A 10){ ( Snodo. no1Av no1 S?A.OW 'I Sodu S130if109013A.09 10:>I
A.('):>I}010){ oo 1 ·£ A.(')1 (')11?){ 9rlDneLryu 3rl J:?lDlrA. o1 od9? 3rl S3}~oduot~.w:>I
'OU(')D9du J:?)l1ri.OA. 10){ J:?)llDflcD Sodu S13Dif109013A.09 ) £000 I 0S 1£
N no1 £1-v ·dou 61 t~.odedJ:? 1o){ L661 16Sv0 'A. n01 8 nodedJ:? no1
S13D?d10~3 10 A.01A.021UD38 oe 39 '010rlQ.d91 J:?:>I11(')1Dlll 01 31\CldJ:?£1 ' flOYYJ:?~3
'J:?docbo13 (')A9y 1'1.3 Lr A.\f • A.C!J1Ulrym3A.09 A.C!J1doAlr10){ A.(')A.?rlmdo !;rAoyyouo
10){ If Lrot~.ndd:>J:?Y3 A.UlD p uo:>Ioouo nou ou9d1 J:?10){ ' S(')}DllDooou
3:>IU8C!J:>IOrll'{){ 'SJ:?docbm3 (l)A9y 1'1.3 SLI1 Lro(')d?180:>I t1.lr1 9uo orllr1DJ:?19
9){1A.odx 01 oy9e o:>I 'l;r1D3'{3Mno n01 SorhQ. 01 119 (£1 ' !;rAoyyot~.no LI1
131\Q.dD£1 J:?dOcDD13 Lr 119 SC!J){1fi.3A A.Od3cD?A.O Orl.9A. (')fl.9 s 1\01 A.ODU}Ol10110d1
( Z:NV) i\Q)lLO)l'Oi\\f D}Dmngmv 'i\Q)Ali8V <l0}3)llgoAlid13 <lOl. 50J3D'9&0lLD
8IOZ:/" .. · ........................ ·newn 31i SU1- O"'f'(<;t& o '()
30 Z
--* __Q_
( VYOIDI 90 1 od9d"9 ) Sllo391?19 SLI1 SI.Jxdo SLI1 I.JAortdod)3 ,10)[ mdi.JlD0)£19
01 " SI,Irt(T)duyu SI,IAo1m9 SLI1 uo(T)d£;1-)[0 1\.UlD pALI9o 10)[ Sortwl?g o1ono
10)[ (T)rt91\. 101\.}3 S(T)rt9 1\.010. · olD0)£}90 ortl11}0 3olld:>I? 119 m3y~rtrtLiyu
1\.UlD 131ll}llOlln 1?)[113dod:>m9 '13ch.}ddollo I\.U1 Ol\. 10113)[9dll 1\.019
'SI,IllO)[OI\.O SLI1 I\.(T)A9y 1\.(')1 1\.(')'(9 }ll3 }391\.0d:>ollo Ol\. 13ll~dll mdl,:rlD0)£19 01
' SI,Irt(T)duyll SI,IAo1019 1?10)[ SI.JllO)[OI\.0 }ll3 'Soy~J., · ( ~OWON 't1 00/ tL£1
SLI)[fyoo3ed:>3w '£100/0£91 IJV '0100/£1L IJV ) oo~rt 1?)[11)[1390llo
oyy"9 3rt SLI1 SI.J~1399llO So1LI19101\.fl9 SLI1 10)[ Sllol11}0llo SLI1 SLI~dOll£;1.
SLI1 S(T)11,I1d0~31\.0 'SI,I1fl0 900ll 01 10)[ UOU1}0ll0 I\.U1 003rtl? 13£;1.1\.)[1390ll0
1\.39 noll 'od:>odM~ llol?g 3rt SI,Irt(T)duyu SI,IAo1m9 lloo9)[~ LI 10)[ pAdnmrtLI9
O}OllO 01 ' fl01)[~9odollo £;1.0)[11D0)[19Dl9 (T)A9y 1013yy~AAollo ' 91no oA9y 01
mA SI,Irt(T)duyll SI,IAo1019 SLI1 uo(T)d£;l)[O H ' 0)[19~)[ no191 no1 ££9 10)[ 0£9
od9d"9 01 1?10)[ ' LI1~'(13d:>o n01 I,Illo)[ol\.o 9llO od31D0 ' 10131\.~dn)[o 1,I1no
3191 'SI,Irt(T)duyu I,IAo1m9 13909)[3 ' Sllo399llQ.Odll SI,I1no SI.J)[11D0)[19Dl9
SLI1 llch.13YY~ I\.U1 I?doll ' 39 1\."93 'SI,Irt(T)duyu I,IAo1m9 130~9)[3 A.Ll:rt
ol\. ' VYOIDI 809 od9d"9 o1 3rt OA.(T)d:>rt£;l.D ' 13ypd:>o SI.Jwo)£19 o ' 0090)[ no1
111\.01\.~ Ll:rtOI\.£;1.9 I.J)[11)[1390ll0 13X~ flOll 9)[11(')191 I,I 0109rtll9 od:JodM~ 019} 01
3rt S(_l)d:JI?dAA3 1011\.0£;ll\.)[1390ll0 1\.39 l\.900ll 01 !.I UOU1}0ll0 LI 1\."93 •( ~Olt\ION
£1001000 IJV ) A.(T)3~1?dll l\.~)[nortLI9ort m3Ad~A.319 LI1 3rt 1393dn3~3 oA.
pdollrt l?YYD ' ol\.~rtmdo9o)[ S~g1d)[o 101\.}3 1\.39 91no 1\.019 10)[ Sllol11}0llo
SLI1 900ll 01 oA.~rtmdo90)[)[3 39 101\.}3 · oA.~rtmdo90)[)[3 1.J9oyll9 ' oA.~rtmdo
101\.}3 1013ypd:>o noll I\.(T)11?rtlldx 1\.(')1 900ll 01 10)[ 1.Jxodoll111\.0 I,I od9
'o}rlD39odll ' llo3d}o 9llo 1011?1do~3 1\.39 Lrol11}0llo LI A.o I\.OA.9rt ' 139LI1LI~
ol\. pdollrt SI,Irt(T)duyu SI,IAo1m9 Lroo9)[~ LI ' VYOIDI 1 ·doll t09 od9d"9
01 1?10)[ '~1\.3 od:>odM~ 9)[11(')191 I,I ow9rtll9 3rt 1011\.0£;li\.)[1390llo '9ooll
Ol\.3rt9'(13d:>o 01 10)[ Liol11}0llO LI I\.009d:>3 ' l\.(l)d:JI?dAo3dx SI.Jxodoll S130I.Jllollo
!.I S130I.J110ll0 s~)[llOrtlldx mA SI,Irt(T)duyu SI,IA01Dl9 U009)[~ LI P9U1~
Dl\. pdoutt 'mng~:>! no}gl no1 9£9 5(')~ t09 M':lded? ,\(')1 D}Dm-ngmg
I.J)£1913 A.Ll:1 1?10)[ 'VYOIJ)I WOIJ)I £09 od9d"9 01 3rt OA.(T)d:>rt£;l.D 'A.o~yum3
·(:rowaN
'6000/19t09VdiJw '0100/66)[d3)1diJw 'Looc:/t01 rtovm3 ) )IV
n01 6L 1 'SL 1 'vL 1 A.(T)d9d"9 1\.(')1 S13~1?1Dl9 Sn 1?10)[ 1013XA~y3 10)[ S13~1?1Dl9
-\'f]) \ \ "J o qn)A.A.o Jll£ J.tc apt8J.t ... ... :~. ~ . f .. ....... ..../2018
:--:!J?J ::_-~ t1:t ~ ' ano<pacrc:co; -wu Etpnvo8tKciou A8nvrov, ~ta8tKacria AvaKonrov ( AN2)
,if~~~ ' Km tkv unoxpeo1nm va a n ocpav8d eni ICJV allCJv A6yCJv IllS avaKoni]s.
~ {~)I I~~ Tol:no , anopptet an6 IllY apxi] UJS otKovopias IllS 5tKaouKriS evtpynas
Km an6 IO 6u tKavonotehm nAtlPCJS IO twopo oupcptpov IOU
avaKOniOVIOS EcpA8 1294/2009, EcpE>eo/KllS 2292/2006,
Ecpiietp526/2003 NOMO~ ).
Me IllV Kptv6pevll avaKoni] IOU o avaK6niCJV , 9-lia va aKUpCJ8d 11 pe
apt8p6 15939/2017 5taiayt1 nAllPCJlltlS IOU 11tKamt1 IOU EtpllVOOtKdou
A8llvcbv Ka8cbs Km ll an6 12-10-2017 r.nnayt1 npos nAfJPCJlltl KaiCJ8t
avuypacpou e~ anoypacpou IllS avCJitpCJ 5taiayt1s nAllPCJlltlS Km Kaia
IllS pe auit1v ap~aptvlls 5ta5tKaoias avayKamtKtlS EKitAEOllS , yta IOUS
16yous nou avacptpn OillV avaKont1 IOU . EniofJs, 9-lia va Kaia5tKao8d
o Ka8ou mllv Kaia!)o1t1 ICJV 5tKamtKcbv r.~65CJv IOU . Mr. aui6 IO
nr.ptr.x6pevo Kat ahllpa , ll KptV6pevll avaKont1 , ( ll onoia aoKt18llKe
pna IllV avnKaiamaofJ IOU 6p8pou 632 KI1oAL'1 pe IO 6p8po 1 6p8po
ItiapiO IOU N 4335/2015 ( <PEK A'87 /23-7-2015) , app65ta cptpEIOl
npos C.KOiKaOll evcbmov IOU i1tKa01llPlOU IOUIOU IO onoio dvat Ka8UAllVV
Kat Kaia I6nov app65w, Kaia Ill 5ta5tKaoia ICJV nr.pwuotaKcbv
5tacpopcbv , aoKt18llKE 5e epnp68r.opa EVIOS IfJS npo!)Aenoptvlls mo
6p8po 632 nap. 2 KI1oAL'1 npo8r.opias ICJV 5r.KantviE epyaoipCJv llllEpcbv
Ka8cbs ll npoo!)alloptvll 5taiayt1 nAllPCJlltlS r.m568fJKe mov
avaK6niOVIa ons 17 0KICJ!)piou 20 17 ' 6nCJS npoKUniEt an6 IllV pE
apt8p. B 920551/17-10-2017 £K8eoll em66oECJS IOU 11tKamtKou
EmpeAlliOU IllS neptcptpr.tas IOU Ecpndou er.ooaAOVlKfJS ' pe topa IO
IIpCJIOOtKdo eeooaAoviKllS , A8avaowu BaKaAou6ll , evcb ll Kptvoptvll
avaKont1 r.m568fJKe mllv Ka8t1s mts 7-11-2017 , 6nU>S npoKuniet
an6 IflV pe apt8p. 72338/2017 £K8C.OrJ entOOOECJS IOU i1tKQ01lKOKU
EmpEAlliOU IOU Ecpr.Idou A8llvcbv, pr. top IO IIpCJ-co6tKdo A8llvcbv ,
fr.CJpyiou KCJm6nou1ou .
~IO lOlO OlKOypacpo 0 ava KOniCJV , napaOEKIQ OCJpC.UC.l Kat QVaKOntl
Kaia IfJS an6 12-10-2017 ennayt1s npos nAllPCJlltl , U>S npcbillS npa~llS

EKitAeOfJS , ll onoia napa6EKicbS r.toaynat npos eK6iKaoll evcbmov IOU


nap6viOS L'1tKaOLllpiou ( 6p8po 933 nap. 1 Kat 2 KIIoAL'1 ) Kaia IllV iOta
EtOlKtl 6ta5tKaoia ( ap8po 937 nap. 3 KIIoAL'1 ) ' txn aOKll8d
-~ _jf-
nou lmlr1}0liO mA ' c::>dn3 6S'868"8 i\C'J1 9oou 01 o~31Il;:>d1 [,Iuo){Oi\O
Lr S[,Ieo){ 1\lrlD 13yt;>go1o){ oi\ 1D13i\C?3dxoun i\C'J11I9){0i\o o ' [,Iuo){Oi\o lr
Sl,Ieo){ Slr1 SC'J3Dl,Iuo i\lli910){ 3){Lre9g){3 o1ouo Lr ' 1\C?i\Lrev nop){1goi\lrd13
no1 t,Iwo){lV n01 Sl,IrlC'JdLrw S[,IAo1mv L 1001 686s 1 9rle1do
3rl Slr1 13rll;:>i\flV : 1;:>){1101Dld31I l;:>){llOrlAodu oenoy9){0 01 1D1i\0Q-i\){13gouo
'1\flO~}rlO){DOdu lD){ 1D1i\(,10YO){lli3 orl1rl9i\ lO){lgt;>lg 10 nou ' i\C'JIDt;>dAA3
i\C'Ji\'?rlnoyO){lli3 lD){ 1\C'Ji\'?rlO~lrlO){DOdli i\(')1 lrDlrrl}1){3 i\lr1 91IO 'l,Igl31I3
. 1\0}DflO ,10){ C'Jd'?11Dd31I p1D013~3 01\ ' SC'Ji\'?rl01I3 '13li'?dU . VYOU)l
o1 ·dou 869 ' 8 ·dou 969 '869 lD){ t0/6S68 "/\ no1 68 lD){ 10/6166
·I\ 0-v 'ooo6/68L6 fi\ o8 '86/1096 ·I\ 01 1\C'Jdedt? i\(')1 s'?1no 3D m){ Sc::>eo){
' S13~1;:>1mg lrrh'?){D Oi\o~prl lrw S3i\3rl9d3d:>oi\o S11D Soi\3rl9~1dLrw 'Sorl1rl9i\
3g lD/\}3 . 0}01fl3Y31 lr 3){lre9g){3 O}OUO 01 mA (,lODOli (l01 Slr~13g91IO
Slrd:>odM'? lrrl Slr1 C'JA9y Sl,IrlC'Jdlryu S[,IAo1mg Slr 1;:>10){ SC'J'?8fl3 13yt;>g
S[,Iuo){Oi\O oA9y C'Jd'?1C'Ji\O i\01 3rl t;>YYO 1\C'J}yngi\O){ Snod'?rl11I3 i\C'J1 Sorhc;t 01
p1lrgmd:>rlo i\3g C'Ji\'?rl13){odu i\3 i\C'J11I9){0i\o o c;tod:>o ' no1 So11D1doo }d3u
Sl,Ieo){ Slr1 c;torlmdnxm n01 noi\'?rl01mddouo ' Soi\'?rlmdo mi\p 'S[,Iuo){Oi\o
Slr1 S91no SoA9y o · lri\'?rlmdoeo){){3 Lrrl lD){ lri\'?rlmdo lrrl 1D10lD}80){
Oi\ no1 l,I'I{13IDO lr 3g nod'?13d:>o Sl,IrlC'Jdlryu [,IAo1mg lri\'?rloyyogoodu _
lr 3){lre9g){3 O}OliO 01 mA (,lODOli fl01 lr~13g91I0 lrd:>odAA'? 1D101D}IDfl
1\lrrl 01\ i\3rl S9i\3IDO orlD3Y'?10liO 3rl ' orlD3Y'?10liO 3rl ' S9){11DlrdX010){
SC'J Sodn){t;> lDi\P oi\[,Irl l;:>i\O St;>dod:>m3 C'JA9y i\3 Slr1 9rlDl){01oi\o
i\01 131I'?dllli3 lD){ mm /\OlD SL61 /861 "/\ (l01 t;>dOIDD13 i\lr1 13Q-Yfl){013rl
nou Slroogrl(,lD Slr1 Sod9 o 119 Soi\3rl9~1dnxm 'Sl,Ieo){ 1\lrlD 13Yt;>£J010){
Oi\ m1pyo){ nou Slrolr1}0liO Slr1 Sorh0 01 p1lrgmd:>rlo ' i\C'J11I9){0i\O o
'mdl,IlDO){lV 01 9uo 1D11;:>rl11){3 SC'JU9 ' no1 S[,Iuo){Oi\O Slr1 oA9y 011d1 i\01 3W
·Slr1 i\C'JA9y Snod'?rllu3 i\C'J1 o1lr19rlwog l,I){llDDlDno lD){
[,I){1rloi\ lr1 lD){ Sc::>eo){ Oi\'?rlmdo o1 Sodu SC'J C'Jd'?11Dd3u pwo13~3 oi\ 131I'?du
' !fuo){D!\D liA'?rloAldY. li 'o1c;m1 1f13:V~ · vYOU)I 886 nodsd-y n01 S13~y1mg
S1w lri\'?rlog13d3 lrrl1rl9i\ mi\p lD){ - flO'I{l}1 (,101D3Y31){3 SC'J Sl,IrlC'Jdlryu
S[,IAo1mg Slri\'?rl01liO){Oi\O Slr1 nod:>t;>dAni\o no1 18C'J11;:>){ l,IrlC'Jdlryu Sodu
S[,Iuo){oi\o SoA9y o c_1od:>o ' So}rlD3eodu vyoll)lt;>"d3u 1 ·dou t86 odedt;>
·1o){ Slr1 SC'J3~dt;>i\3 Slr1 odu pelr){DO 13X'? SC?U3i\nD lD){ SlrD3Y'?l){3 lr~t;>du
/~ --s. t-I ,i·- -.. lrmm odC'Jx 13.-loy 13X3 no 1013(li\){13gouo i\3g i\oood:>3 - orlD3eodurl3
/~ ~ 12. I 0 ••1
0 '- '- . .- t1 ,
, , ' , , ,
·,~ - ~0~
-~. ~:J~); ~)
'~~
~'/' ::,0. _.....,
....,,,
"".lj
Sl,r9o:x Aln 9uo s L6 1 I S0 1 ·A n.o1 St;>docbm3 Sln Lmryc;rno13rl A3rl LI ' lich'?:XD
l,r:xnioA (')d'?1(1)AD AUlD DA3rt9d3cbDAD 01 3rt DA(')cbrtc;tD ' OD91DO · ( St;>docbm3
SLI1 S9rlol:X01DAD lD){ S9rlol:X01){3 ) t;>dOcbD13 lD){ S31AOX'?ld3U ( S9rlol:X01){3

) Sn.o:x91 321A9youn. 'omyt;>cb3:x 3101Dt;>:X3 Amuc;rnodu t;>docb 38t;>:X ow Q.OcbD


'Sln t;>DOU 01 321:x91DAD m:x S(1)3DQ.cb SLiot;>u Sn.o:x91 3A(')'?dx n.ou t;>docb

38l?:X '( SL61 /S01 ·N n.o1 ) t;>docbo13 (')At;>uodou AU1 3m;wwuomyocb3:x


l,ruo:xoAo LI Sl,r9o:x LI 119 39 n.od'?13cbD'SL61/S01 'N n.o1 t;>docbm3 Aln3rt
n.oxQ.owm SLI1 LioAn.dt;>~1ll3 LI 3:Xli8cb'?ytJodu Lioo~rt00 Liw 119 A3ri S9A3cbo
3:XU8X}390UD 'Sl,rrt(')duyu l,rAo1m9 UA'?rtoyyo~oodu LI9l,r m:x (')At;>uodou
AU1 30(1)9'?~3 n.ou l,rwD:XlV n.o1 A1ch9un. AD:XU8'?1 n.ou ' Q.OrlomdoAoy n.o1
S(1)3DlJA1:x SuDD1Dt;>1D:X Sl,r:x11n.yoAD SuA'?rt(')dn.:xm3 Su1 m:x ( 0'01 m:x 9'17

'1 · 17 od9dt;> ·y~ ) SuootJrt0D SuA'?rtod3cbDADodu Su1 9rlDDn.9An.o 01 9uv


· ( n.oyn.oU91AD1DA('))I n.o}Ad(1)3J Su:x}AO"I(DDD3(9

n.op:x1901(1)du n.o1 Q.mliy3rtm3 Q.O:x1wo:x19 n.o1 S(1)3D991U3 Suo38:X'?

9100-s-91 /o901 1 ·rt91do .un. Su113rtt;>An.9) 91o 0 -s- 91 S110 o1Ao1u 9:xoAo
Aow 3:xu9l,rwuoAw:x n.ou 'Sl,r9o:x SLI1 D}Y3AAo1o:x u:x19C?~3 9100-8-170
9uo Ali1 3rt 3A1A'? Sl,r1n.o Suoo~rt00 Su1 D}y3AAD1D:X H · orlo399dm~uy m:x
91unouo 9oou m:xLiyt;> 01 oduy:x9yo So1AC?1D18D:X uolid'?1DCl8D:X l,r:xnmdo
3D n.o1 Q.OrlomdoAoy n.m omoy9un. 01 3d3cb'?13rt m:x l,r1n.o Lioo~rt00
u1 3"1(13AAl,r1D:X ' Suoo~rt00 Sn.m ~D13rt Su1 A(')d9 A(1)1 13Dt;>~ 'l,ruo:xDAD

u Sl,r9o:x u 'A(1)3D99 A(')A'?rtou3y~odu A(1)1 l,ryo~o1o:x AUlD So1A01U9:XDAD


n.o1 Suo(')cbd9rtrtn.o urt (1)"-9V · UA'?rt(')dn.:xm3 S(')rt}rtOA 'So1dt;>:x Su1

Suol,rdx Sn.od9 Sn.m 3rt 'uoo~rt00 lJ:x11(1)1D1ll (')d'?1(1)AD A(1)1 Q.~D13rt u9cbl,rAn.o
D}OUO AU 01 t;>Brt '3Ald:X'?A3 D}D1Cl3Y31 u D}OUO AU1 ' So1dt;>:x Sl,r:xn(1)1Dlll

uoo9:x'? mA ' Sl,r9o:x AU1 Sodu So1A01ll9:XDAD n.m Liou1}D L000-17


-61 9uo AU1 9uo 132t;>Auu Sl,r9o:x Su1 uou1}DUD u ' od319:x1g13 · Sl,rrt(')duyu
Sl,rAD1mg (')At;> s(') Su1 Q.01D3Y31){3 n.ocbt;>dAouo Cl01C?dU ){3 n.ocbt;>dA11AD

t;>l3rt Sl,rrt(')duyu Sl,rAD1mg SUA'?rtoyyo~oodu Su1 ocbodA}1AD s'?~ld:XD

' ( ug} yo:xog n.o1Dt;>AD8V ' Su:x}Aoyooo3e n.op:x1go1(1)du n.o1 Q.01uy3rtm3

Q.O:x1wo:x1v n.o1 s(1)3o 9 gm3 uo38:X'? L100-o1-L1/1SS006 a 9rt91do


3rt u1 ·y~ ) L100-01-L1 S110 ' D1A01U9:XDAD A01D 3Dcr>g'?u3 l,ruo:xDAD

u Sl,r9o:x u ' s(1)8Q.oyo:xv · A(1)99~3 m:x A('):x91 Ao'?yu ' << atrv:=>~3LSWW ~!l. N 1 _
2INV8 3-LV >> So1dt;>:x Sl,r:x11(1)1D1U S(1)3DlJAudox uoo~rtQ.D 9u o 132t;>Auu 4'tff~~ c
I ·--·I · uo~nAy n)Dn~1gmv ' A<JlM4JV noJ3'ngoAlid13 nm 5ro3nydioun If "'/j!"
8 IOZ/" ......... ·. j 8i" .... · ·neldn 311 SUi O"'('(<;t& o /7 '..!t \ V
.~ ./.~
Dl\ 13ll"?dll ' Smi\01ll9){DI\D no1 ngo~"? l?){llDD){lg D.L l,IrlC'Jdllyu
Sodll yAn1m3 L 100-01-01 9llD S[,I1nn 18C'J11?){ li lD){ SlfrlC'JdliYU [,IAD1Dl'iJ
L 1001 6£6S 1 ·rte1dn 3rl u 138C'Jd(l){o ol\ lD){ urlwl?g n 1ono SC'J lD){ lfDI3g
131\}A. Dl\ 13ll"?dll YllO){DI\D Ul\"?rlOI\1d){ LI ' C'Jd"?1C'JI\D 1\(')1 nwnoyo){D ,1D)I
. 1\<.:JDOll
I\C'JI\"?rlooon11ll3 I\C'J1 l,Iyogn1D){ Sodll Snono1ll9){DI\D SLI1 UDC'J"?dxoun
LI 1D1DlD}cbn 1\39 I\OD9cD3 'l,IrlC'Jdllyu Sodll [,IA.null3 nopAD11\nD S[,I1nn
l8C'J11?){ LI lD){ }38C'Jdn){D Dl\ 13ll"?dll ' SlfrlC'Jdllyu Sl,IAD1D19 C'JI\1? SC'J SLI1
LloC'Jd(pm I\U1 1?13rl '119 I\O"?l){3V · Snono1ll9){DI\D SLI1 1\0d"?cbrlno orloM"?
01 ' Sllch"?){D Sol\o~prl SLI1 Llo"?e D}3){10 1\UlD Dl\3rl"?811){3 01 3rl lD){ DI\C'JcbrlQ.D
' SC'Jdlfyu 1D1}310llOI\D){1 'Sl,IllO){DI\D noA9y C'JI\'9 SC'J nm Llollrl}){Ogn3 I\U1
3rl S<.:JeD){ 'l3){Y"?dDll Syummi\D SLI1 I\C'JA.9y 1\<.:Juwy 1\(')1 Dl\n3d"? H · 1\<.:JI\Llev
nop){19oi\Lld13 no1 ywmnv no1 SlfrlC'Jdllyu yAn1mg L 1001 6£6S 1 ·rte1dn
3rl LI SLI1 9YOI\Q.D ow }38C'Jd(l){D Dl\ lD){ nm D}Dno 1\UlD Sorlwl?g SC'J lD){
S91){39 131\}A. Dl\ 13ll"?dll Sl,IllO){DI\D SLI1 SoA9y Sol\3rl9~D13~3 o 'SC'JI\"?rlou3
· SLI1 Q.ODOll nol\"?rloy13cbo no1 nol\"?rlmdo nm lD}{ l?YYD 'SLioli1}DllD
SLI1 Sli~1399llD SllcbndM"? SLI1 I\C'J3D"?80llQ..Odll ' SlfrlC'Jdllyu S[,IA.n1mg
UD09}{"? I\U1 mA 'I\C'JI\3rlQ-011DllD I\C'J1 l,Irlodgl\no LI1 pdmi\D 'n1n1n3y31
I\U1 9110 Sno1 9rl01dC'Jxm9 01 01DI\Q-9D I\Q.01D18D}{ '3}{U8Dl?}{191ll3
noll SLioli1}DllD SLI1 oyoi\Q.D ow 1Dli\OI\<.:J1DrlC'JDI\3 119 no1 13ch91\3
'noll ' 1\<.:JDOll I\<.:J1nD Snod"?rllll3 I\C'J1 'SC'Jrl9 'n1Ll19dn}{D H "SL61 I 801
"1\ no1 Sl?dOcDD13 SLI1 Q.Orlo1}{01DI\D nm <?DOll 9}{1YOI\nD OlD I\Q.OX101D111\D
noll '1\<.:JDOll SQ.orlomdnA.oy Snow I\C'JI\"?rlOI\DgrlDYld3llrlno I\C'J1
Sn1LI19dn}{D SLI1 S<.:Jgld}{D C'JA9y ' Slfen}{ Sll1 LloU1}D I\U1 3rl 3}{UlD}rlO}{DOdll
nou ' S011\0lll9){DI\D nm Q.OrlomdnA.oy nm SC'J3Dlfl\1}{ SLionlD1?1D}{
Sl,I}{11nyni\D SLI1 ocbndA}11\D Ol\"?rlC'Jdn}{lll3 01 9llD 'nm 9YOI\Q.D ow
I\D19ni\}{1390llD 1\39 '3}{U899}{3 D}D1n3y31 LI O}Ollo 01 mA 'c.::>dn3 6S'£08"£
1'-C'Jl SLwln}DllD SL!1 90011 01 ' Sl;nt(')dliy11 Slfl,Dlmg Sllt,"?rlO'Cx.'DtJoodu
SLI1 SUD09}{"? S[,I1nn 13Dl?g 'Sll1 lD}{ Slfen}{ SLI1 Slloll1}D SLI1
[,Iyogolln I\U1 1?1D}{ 'SC'JI\"?rlOll3 · Sorl1rl91\ I\D1l,I 1\39 S'9docbm3 SLI1 Q.ODOll
nm 'SC'Jrl9 ' 59rlol}{01DI\D o 'no}D}{19 DI\91\D}{ 9}{11n3doAnlln 1\0YYl? 3D 31Q.O
SL61 1801 "I\ no1 £ ·dull 1 odedl? ow 1D1l3}{}11\D 1\39 'SLiongrlQ.D SLI1 Snod9
peLII\C'Jcbrlno 3X}3 91nn noll 9rleng ow ' nonmll9}{DI\D 1\UlD
p ' 266
""J o qmA.A.o !1]<; !!8 apt8!!.. .. ........... ...... ........ ./2018
ano<p<icrero£ -rou Etpnvo8tKeiou A8nvrov , ~ta8tKacria AvaKonrov ( AN2 )
£m~f.rJ8ouv £lS ~apos 1rJS Ka8i]s , onws £l5lK01£pa opi~£1m m:o
5lG1GKUKO.
riA TOY2: AOfOY2: AYTOY2:
~IKAZEI avnpwAia 1CJV 5m5iKCJV
~EXETAI ns owpcu6p£V£S m:o au16 5lKOypacpo avaKonE.s.
AKYPQNEI 1rJV un· ap18p. 15939 I 2017 ~m1ayi] IIf.rJpwpi]s 1ou ~lKam:i]

QULOU LOU ~lKGOLrJplOU KG8cJS KQl 1rJV GTIO 12-10-2017 £TIHayij TIPOS
nArJpwpi] .
KATMIKAZEI 1rJV Ka8i]s 11 avaKoni] OLrJV KG1a~of.i] 1wv 5lKam:lKcJV
£S05CJV LOU GVGKOTILOVLOS , 10 onoia opi~£1 010 TIOOO 1CJV 5lGKOOlCJV
oy66v1a ( 280 ) £upci>.
Kpi8rJK£, anocpaoio8rJK£ Km 5rJpOOl£U8rJK£ o£ eKLGKLrJ 5rJpOma
OUV£5piaorJ 010 GKpOa1ijplO LOU OLlS 30 Mapdou 2018
xwpis 1rJV napouoia 1CJV 61a6iKCJV KGl 1CJV nArJP£SOUOlCJV 5lKrJVOPCJV LOUS.
H EIPHNO~IKH2: H fPAMMATEA2:

AKPifiE( CIY'tlypatth')
lk-
6SCc>prienKS VIC tn V6j.llj.ln OlliJCiVun
Aer'iva •••••••.•.••••••••••••••••
rpapiJatta~ 0 4 I~N. 2018