You are on page 1of 2

PAMIBI PARA SA GADAN

1. Tanda nin pagpangoros… Sa ngaran nin Ama…


2. Enot na awit: #95 GOD IS MY REFUGE
3. Enot na Pamibi:

LIDER: Dios na makakamhan/ samuyang Ama/ minatubod kami/ na an saimong aki nagadan/
asin nabuhay liwat. Ipinapamibi niamo/ an samuyang tugang/ na si ____________ na nagadan
ki Kristo./ Buhayon mo man lugod siya/ sa huring aldaw/ tanganing makihiras siya/ sa
kamurawayan/ ni Krisyo/ na nabuhay liwat,/ nabubuhay pa/ asin naghahade/ sa kaibahan MO/
asin nin espiritu santo,/ sarong Dios,/ sagkod pa man.

GABOS: AMEN

4. Ikaduwang awit bago an Salmo: #80 MY GOD AND MY ALL


5. Babasahon an Banal na Kasuratan: SALMO 23

LIDER:
An Kagurangnan iyo an sakong pastor; daing ano man na magkukulang sako.
Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban,
asin dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw.
Giraray pinapakosog niya an sakong kalag.
Pinapangenotan niya ako sa mga dalan nin katanosan, huli sa saiyang ngaran.
Maski ako maglakaw sa dalan nin kadikloman, dai ako matatakot,
Kagurangnan, huli ta ika sakong kaibahan.
An samimong badas asin sugkod iyo sako nag aataman.
Nag aandam ka nin sarong bangkete para sako sa atubang nin sakong mga kaiwal;
An sakong payo linalahidan mon in lana, an sakong kalis nagsusupay.
Totoong an karahayan saka an pagkaherak magdadanay sako
sa gabos na aldaw nin sakong buhay;
mag eerok ako sa harong nin Kagurangnan sagkod na ako may buhay

Tataraman kan kagurangnan….

GABOS: Salamat sa Dios.

6. Ikatolong awit: #94 LORD JESUS WE ENTHRONE YOU


7. Ikaduwang Pamibi:

LIDER: Ipamibi niato/ sa Dios Amang Makakamhan,/ na nagbuhay liwat ki Kristong saiyang Aki/
sa mga gadan/ tanganing danay siyang maging burabod nin buhay/ para sag abos na
nagtutubod Saiya.
Para sa mga namomotan niatong mga tugang/ na kan sainda bonyagan/ tinawan mo kan banhi
nin buhay/ na daing katapusan/ magkamit man lugod sinda/ kan daing kasagkoran/ na
pagpakisumaro sa mga Santos/ Ipamibi niato sa Kagurangnan.

GABOS: Kagurangnan,/ hinanyoga an samong pamibi.

LIDER: Para sa nabayaan na familia/ kan satuyang tugang na si ___________,/ akoon man
lugod ninda/ an gabos na balaog nin Dios/ para saindang hawak asin kalag/ tanganing
makamtan ninda/ an huring pagpakisumaro sa Dios/ huli man sana ki Kristo na satuyang
Kagurangnan asin Paratubos,/ Ipamibi niato sa Kagurangnan.

GABOS: Kagurangnan,/ hinanyoga an samong pamibi.

LIDER: Para sa satuyang namomotan na tugang/ na si ___________ na inapod na kan satong


Amang Makakamhan/ sa saiyang tunay na eerokan/ duman sa kalangitan.

GABOS: Kagurangnan,/ warasan mo man lugod siya/ ni buhay na saing kasagkoran.

LIDER: Para sa satong mga nagkatiripon digdi/ sa pagpamibi para sa satong tugang na si
_____________/ na inapod na kan satong Amang Makakamhan,/ makihiras man lugod kita sa
saiya/ asin sa satong mga tugang na idto na/ kan pamana na inilaan para sag abos na
nagtubod ki Kristo,/ Ipamibi niato sa Kagurangnan.

GABOS: Kagurangnan,/ warasan mo man lugod siya/ ni buhay na saing kasagkoran.


LIDER: Para sa satong mga nagkatiripon digdi/ sa pagpamibi para sa satong tugang na si
_____________/ na inapod na kan satong Amang Makakamhan,/ makihiras man lugod kita sa
saiya/ asin sa satong mga tugang na idto na/ kan pamana na inilaan para sag abos na
nagtubod ki Kristo,/ Ipamibi niato sa Kagurangnan.

GABOS: Kagurangnan,/ warasan mo man lugod siya/ ni buhay na saing kasagkoran.

LIDER: Mamibi kita (sarabay an gabos)

GABOS: O Dios/ na mapinatawad asin maheherakon/ nagngangayo-ngayo kami Saimo/ para


sa kalag kan saimong akin a si ____________/ na inapod Mo na digdi sa kinaban na ini/ dai Mo
man lugod siya malingawan/ alagad isubol Mo an Saimong mga angeles,/ na ibahan siya sa
paraiso,/ na tunay niyang eerokan./ Nin huli ta siya nagsarig asin naglaom sa Saimo/ makamtan
man lugod niya/ an kapahingaloan na daing kasagkoran. Nagngangayo-ngayo kami Saimo,/ na
maherak ka sa kalag,/ kan Saimong akin a si _____________,/ papagkanigoon Mo lugod
siyang makamtan,/ an kapahingaloan na daing kasagkoran, Nagngangayo-ngayo kami Saimo,/
Dios na Makakamhan,/ na an kalag kan Saimong aki/ na si _____________,/ ma huminale na
sa kinaban na ini/ malinigan man lugod kaining saomng sakripisyo/ asin mag-ako nin
kapatawaran/ asin kapahingaloan na daing kasagkoran.
Sa Saimo Kagurangnan,/ idinudusay niamo/ an samuyang tugang na si ____________,/ na kan
siya nabubuhay pa/ pinadangat mong labi labi/ ngonian ta siya naghale na,/ sa Saimong
karahayan/ darahon Mo man lugod siya/ sa Saimong paraiso,/ saen mayong pagmundo/ asin
pagtangis/ alagad/ igwa nin katoninongan asin kaogmahan/ sa kaibahan kang Saimong aki/
asin nin Espiritu Santo,/ sagkod pa man.
O Dios,/ dinaog Mo an kagadanan,/ binuhay Mo liwat/ an Saimong iyo-iyong aki,/ asin binuksan
Mo sa samuya/ an tata nin buhay na dain kasagkoran,/ sabaton Mo man lugod/ an Saimong
akin a si _____________,/ na nagsusog kan dalan/ kan Saimong Aking si Hesukristo./ Otobon
Mo man lugod/ an Saimong panuga sa saiya/ na Saimong inapod/ warasan Mo man lugod siya
nin kamurawayan asin buhay,/ huli man sana ki Hesukristo/ na satong Kagurangnan.

LIDER: Nagpapasalamat kami Saimo Kagurangnan/ sag abos na balaog na iwinaras Mo sa


Saimong akin a si ______________,/ kan siya nabubuhay pa bilang tandan kan Saimong
karahayan asin kan propakinabang kan mga Santos,/ si Kristo na satong Kagurangnan/ sa
dakula Mong pagkaherak,/ Kagurangnan/ akoon man lugod/ an samong mga pamibi/ tanganing
an pintuan kan paraiso/ mabuksanpara sa saiya/ asin kami man/ mmatawan man lugod nin
ranga/ kan mga tataramon nin pagtubod/ sagkod na masabatan niam si Kristo,/ sa panahon/ na
makaiba an satong Kagurangnan/ asin an satuyang tugang na si ____________/ Dios na
makakamhan/ an Saimong mga aldawdaing kataposan,/ dai man lugod kami malingaw na an
samuang buhay / halipot asin daing kasigurohan./ Tugoti man/ na antanbayanan kami/ nin
Espiritu Santo/ sa paglakaw niamo sa kinaban na ini/ sa kabanalan asin katanosan/ sag abos
na aldaw/ nin samong pagkabuhay/ asin kun kami nakapaglingkod na sa kinaban/ kasaro kan
Saimong banwaan/ sa pagkaminoroot-mootan/ magkanigo man lugod kaming maglaog na
magaya-gaya sa Saimong kahadaen/ huli man sana ki Hesukristo na satong Kagurangnan.

GABOS: AMEN.

8. Ikaapat na awit: # 238 ABIDE OH LORD

LIDER: Kagurangnan, mapasaiya man lugod an kapahingaloan na daing kasagkoran.

GABOS: Asin magbangraw saiya an liwanag nin Saimong kamurawayan.

LIDER: Magpahinalo siya, sa katiwasayan.

GABOS: AMEN.

LIDER: Kagurangnan, tawi nin daing tapos na kapahingaloan an mga kalag kan mga
nagkagaradan, na binonyagan.

GABOS: AMEN.

9. Closing Song: #95 SALVATION BELONGS TO OUR GOD


10. Closing Prayer: AMA NIAMO… AVE MARIA… KAMURAWAYAN SA AMA…

-END-