You are on page 1of 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (Chuyên ngành Công Nghệ Hóa Học) 1.

Tên môn học: LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠ 2. Số tín chỉ: 2 (30 tiết LT;15 tiết BT) 3. Giảng viên: PGS. TS. TRẦN THỊ VIỆT HOA; TS. PHẠM THÀNH QUÂN; TS. PHAN THANH SƠN NAM 4. Bộ Môn quản lý môn học: Công Nghệ Hữu Cơ, Khoa Công Nghệ Hóa Học 5. Môn học trước: 6. Môn học song hành: 7. Mục tiêu môn học: Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ, các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ cũng như ảnh hưởng của chúng lên tính chất và khả năng phản ứng của các hợp chất hữu cơ. 8. Mô tả tóm tắt môn học: Môn học giới thiệu ảnh hưởng của thành phần và cấu tạo đến sự phân bố mật độ điện tử của các nguyên tử trong phân tử; ảnh hưởng của cấu tạo đến cơ chế, khả năng phản ứng, tính chất vật lý và hóa học của hợp chất hữu cơ; các cơ chế phản ứng quan trọng trong hóa học hữu cơ. 9. Nội dung: 9.1 PHẦN GIẢNG DẠY TRÊN LỚP: 30 tiết Chương 1 Nội dung Hóa học lập thể 1.1. Đồng phân cấu tạo 1.2. Đồng phân lập thể 1.2.1.Đồng phân hình học 1.2.2. Đồng phân cấu dạng: bản chất, đồng phân cấu dạng của hợp chất mạch hở, cấu dạng của hợp chất vòng no, các công thức biểu diển đồng phân cấu dạng 1.2.3. Đồng phân quang học: điều kiện và yếu tố để xuất hiện đồng phân quang học, phân loại đồng phân quang học, xác định cấu hình tuyệt đối của đồng phân quang học, các phương pháp tách đồng phân quang học Các loại hiệu ứng trong hóa hữu cơ 2.1. Ý nghĩa của hiệu ứng trong hóa hữu cơ 2.2. Hiệu ứng cảm ứng: bản chất, quy luật và đặc tính chung của hiệu ứng cảm ứng 2.3. Hiệu ứng liên hợp: bản chất, phân loại và đặc tính chung của hiệu ứng liên hợp 2.4. Hiệu ứng siêu liên hợp: hiệu ứng siêu liên hợp dương và siêu liên hợp âm 2.5. Hiệu ứng không gian: hiệu ứng không gian loại 1, hiệu ứng không gian loại 2, hiệu ứng ortho 2.6. Ảnh hưởng của các loại hiệu ứng đến khả năng phản ứng và tính acid-base của hợp chất hữu cơ, phương pháp xác định phương trình Hammet và Taft Số tiết 3 TLTK [1], [2]

2

5

[1], [2]

1. hydrohalogenua.2.1. Khả năng và sự định hướng của phản ứng AE 6.1. hydrogen: cơ chế. [4] [1]. Hóa lập thể của phản ứng AE 6. Khả năng phản ứng 6.5. [4] . khảo sát động học. Cơ chế và động học của phản ứng thế ái nhân: phản ứng thế ái nhân đơn phân tử (SN1). Các phản ứng thế ái nhân đặc trưng 4. Phản ứng cộng hợp ái điện tử (AE) 6. Phản ứng tách loại nội phân tử (Ei) 5. Cơ chế và động học phản ứng 5.1.2. Các tác nhân halogen hóa 4.2.1.1.3.3. thuyết va chạm. trạng thái chuyển tiếp. tính chọn lọc của phản ứng thế gốc tự do của dãy halogen 4. Hóa lập thể của phản ứng tách loại 5. Phản ứng tách loại lưỡng phân tử (E2) 5.2. Phản ứng thế theo cơ chế gốc (SR) 4.3. SNi 4.1.1. bậc phản ứng. SN2. Phản ứng halogen hóa hợp chất alkane: cơ chế động học phản ứng.1. Ảnh hưởng của cấu tạo đến hướng và vận tốc phản ứng tách loại 5.2.1. Cơ chế phản ứng cộng hợp AE 6. Các khái niệm cơ chế phản ứng: cân bằng phản ứng.2.4. [2]. Cơ chế phản ứng 6. Phản ứng tách loại đơn phân tử (E1) 5.1.2. [3]. Cơ sở xác định cơ chế phản ứng: xác định sản phẩm tạo thành.2. lưỡng phân tử (SN2).2.3 4 5 6 Đại cương về cơ chế phản ứng 1 3.2. Hóa lập thể của phản ứng thế ái nhân SN1.1.2.2. khảo sát hóa học lập thể Phản ứng thế ở nguyên tử carbon bão hòa 3 4. Phản ứng cộng hợp ái nhân (AN) 6. [3].1. chất trung gian 3.2. nội phân tử (SNi) 4. quy tắc và khả năng phản ứng cộng hợp. Phản ứng thế gốc tự do của các hợp chất khác Phản ứng tách loại 3 5. Cơ chế và động học phản ứng 5.4.1.3.1.3. liên kết ba 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thế ái nhân 4.2. sự định hướng.1.1.2. Phản ứng thế ái nhân (SN) 4.3. [2].2. Phản ứng cộng hợp halogen. [2]. [4] [1].1.1. [2] [1]. hóa lập thể phản ứng AR [1].2. hoạt tính phản ứng của alkane và dãy halogen. Tốc độ tương đối của hai loại phản ứng thế ái nhân và tách loại: các yếu tố ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của hai loại phản ứng Phản ứng cộng hợp vào hợp chất chứa liên kết bội C-C 3 6.3. [3]. vận tốc phản ứng.5.1.2. Các loại phản ứng cộng hợp ái nhân của hợp chất chứa liên kết đôi. Khả năng tạo alkene trong phản ứng E1 của một số phản ứng cụ thể 5. Bản chất của phản ứng thế ái nhân 4.1. Phản ứng cộng hợp gốc tự do (AR) 6.

3.3.3.2. Cơ chế phản ứng SN2 8.2.3. vận tốc phần 8. Ảnh hưởng của cấu tạo phâm tử đến khả năng phản ứng AN 7.1.3.2.1. phản ứng Beckmann 9. Ảnh hưởng của nhóm thế đến khả năng phản ứng Phản ứng chuyển vị 9. Các phương pháp điều chế: hợp chất dị vòng no.1. TIỂU LUẬN: 15 tiết . Ảnh hưởng của các nhóm thế đến khả năng phản ứng: quy luật thế.2. Phản ứng thế ái điện tử (SE) 8. Phản ứng chuyển vị ở nguyên tử carbon: chuyển vị pinacol-pinacolone.2 9. [4] 3 [1]. 1. Phản ứng chuyển vị ở nguyên tử nitrogen: phản ứng Hofmann. Phản ứng chuyển vị ở nhân thơm 9.2. [2].2. Phản ứng chuyển vị theo Bayer và Villige Hợp chất dị vòng 10.2. Cơ chế và động học phản ứng 8.1.2.3. [3].2. phản ứng chuyển vị theo Wagner Merwein 9.3. Phản ứng thế ái nhân của hợp chất dị vòng thơm (dị vòng 5 và 6 cạnh) 3 [1]. phản ứng Schmidt.2.1. [3]. Phản ứng thế ái điện tử của hợp chất dị vòng thơm (dị vòng 5 và 6 cạnh) 10. [4] 9.1.4.3. Phản ứng ngưng tụ của nhóm carbonyl với các hợp chất chứa hydrogen linh động 7.1.1. [2].1.3.1. Cơ chế phản ứng halogen hóa aldehyde và ketone 7. Phản ứng thế ái nhân của dẫn xuất carbonyl Phản ứng thế của hợp chất hydrocarbon thơm 8. hợp chất dị vòng thơm 10.2. Phản ứng thế ái nhân của hợp chất hydrocarbon thơm (SN) 8. tỷ lệ các đồng phân. Tính chất base 10.1. [4] 3 [1].1.2 PHẦN BÀI TẬP LỚN.1. Cơ chế phản ứng SN1 8. 9.1. Phản ứng chuyển vị theo Fries.7 8 9 10 Các phản ứng đặc trưng của hợp chất carbonyl 7. Tính chất 10. hợp chất dị vòng thơm 10.1. Các phản ứng cộng hợp ái nhân đặc trưng của nhóm carbonyl 7. [2]. [2].1.2. [3]. Halogen hóa carboxylic acid theo Hell-VolhardZenlinsky 7. [3]. Phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở Cα của hợp chất carbonyl 7. Danh pháp: hợp chất dị vòng no. Phản ứng chuyển vị ái nhân ở vị trí 1. Cân bằng keto-enol 7.1.2. Phản ứng chuyển vị ở nguyên tử oxygen 9.1. [4] 3 [1]. sự định hướng. Phản ứng Curtius.2.3.3.3.2. Cơ chế phản ứng 7.

bao gồm phần bài tập của 10 chương như trong đề cương. 1992 11. Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật. T. Peter. và phần bài tập liên quan đến nhiều chương. Prentice Hall. thuyết trình 4 Thi cuối học kỳ (bắt buộc) Cách 2: TT Phương pháp đánh giá 1 Kiểm Tra giữa học kỳ 2 Thực hành. R. tiểu luận. New York and Oxford. Morrison. 2000 ‘Organic chemistry’. Phương pháp đánh giá môn học: Cán bộ giảng dạy có thể áp dụng một trong hai hình thức sau đây : Cách 1: TT Phương pháp đánh giá 1 Kiểm Tra giữa học kỳ 2 Thực hành. New Jersey. 1979 ‘Giáo Trình cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ’. tiểu luận. C. 1990 ‘Organic chemistry’. Wiley-VCH Freeman. Nhà xuất bản Giáo Dục. thuyết trình 4 Thi cuối học kỳ (bắt buộc) Số lần đánh giá 1 0 0 1 Số lần đánh giá 0 0 1 1 Trọng số (%) 30 0 0 70 Trọng số (%) 0 0 30 70 Chủ nhiệm Bộ môn quản lý môn học (Họ tên và chữ ký) Giảng viên lập đề cương (Họ tên và chữ ký) . Tài liệu tham khảo: [1] Trần Quốc Sơn [2] Thái Doãn Tĩnh [3] K. thí nghiệm 3 Bài tập. Boyd ‘Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ’. N. Volhardt [4] R. 10. thí nghiệm 3 Bài tập.Học viên phải hoàn thành các bài tập lớn bắt buộc của môn học.