You are on page 1of 5

Chuyên

ng c servo.
nào? Mình th y c 2 u i u

Các b n cho mình h i: Step motor và servo motor khác nhau th khi n góc quay. Không bi t nh v y có úng không?

úng nh b n c hai u i u khi n b ng góc quay nh ng hình nh là có i u khi n b ng xung n a ó b n và hình nh là step motor hay còn g i là motor b c còn servo motor là motor ph và ph i tham kh o ý c a các bác kia Neu hieu don gian thi step dc va sever dc da so deu dung xung dk, con sever dc thi co them phan encoder tra ve xu ly tin hieu QT bi t r t ít v T , nh ng th góp vài ý:

Stepmotor, ng c b c, úng nh tên g i c a nó, di chuy n tr ng b c nh m t. Ngh a là nó quay không ph i liên t c, mà t ng góc nh m t, m i b c nh v y ng v i 360/n . vì nó ch có th n m 1 trong nh ng v trí ó thôi, nên có kh n ng nh v b ng cách m s l ng xung c p vào nó. Vì có kh n ng nh v nh v y, nên nó r t ti n l i dùng trong nh ng m ch i u khi n vòng h . T t nhiên i u khi n vòng kín thì c ng ch ng c m c a nó. ng c kéo u t c a a m m là m t ví d . Nó có th i u ch nh m t cách chính xác v trí c a u t trên m t a. Step motor (stpM) i u khi n b ng xung, th ng là xung nhi u pha. r t lâu, n còn

Servo motor là ng c lúc các m ch khu ch hoàn toàn là analog.

tr ng nói chung. ó là c c u th a hành quay. Nó ra it i èn i n t chân không còn th nh hành. Lúc ó, h i u khi

Nh ng servo motor (SM) th i ó, vì không có kh n ng nh v chính xác, nên th ng phù h p v i các h i u khi n vòng kín. C n ph i có nh ng vòng h i ti p i u khi n chính xác lúc nào SM quay xuôi, lúc nào quay ng c, lúc nào d ng. Nó i u khi n liên t c, góc quay b t k . Không b gi i h n 360/n nh stpM. Lúc y, a s SM là ng c 2 pha, trong ó có 1 pha n i c nh v i ngu n c p, c làm l ch i 90 . M t pha n i v i m ch khu ch i, th ng là s d ng ngu n ch nh l u không l c, có góc pha là 0 (n u mu n ch y xuôi) ho c 180 (n u mu n ch y ng c). Sau này, các SM c ch t o thành các ng c nhi u pha, và th ng là 3 pha, i u khi n b ng các b ngh ch l u. QT th y SM th ng c s d ng trong i u khi n t ng nh t là các ng c óng m van, trong các control valve i u khi n b ng i n. M t s SM l i không dùng i u khi n, mà ch dùng t ot c n nh. Các ng c quay b ng trong máy cassette, các ng c quay a m m, a c ng... Không bi t, theo cách phân lo i m i bây gi , stpM có ph i là 1 ki u, 1 th lo i SM hay không? Ha ha, QT ch Các h bi t u khi n ó thôi. n òi h i công su t l n h n, t c cao h n thì l i không dùng SM. u vào có th là lo i con trong nhi u

th ng i

Khi ó, h chuy n sang dùng các van i u khi n b ng màng, áp l c khí nén. tín hi u áp l c khí nén, có th là tín hi u i n 4..20mA t các DCS ra. Ho c dùng các thi tb khu ch i i n-t - th y l c. Các thi tb

này c ng g i là servo,

t bi t ph n SX bao gói dung SM DC nhi u l m. Còn SM thì chuy n ng tr n tru t. Có gì còn sai sót. Nó th ng là ng c xoay chi u 1pha ho c 3 pha. khi ó momen quay t l v i dòng ph n ng (Tm ~ Ia). kéo các thi tb có công su t r t l n. -N ub n ý thì ng c servo th ng có ng kính nh . Còn AC Servo thì Rotor l i là PM còn Stator có 3 dây cu n 3 pha. Hi n nay.. i u khi n theo ph ng pháp t a t thông rotor. Có nhi u lo i SM. Có 3 lo i ng c servo c s d ng hi n nay ó là ng c servo AC d a trên n n t ng ng c AC l ng sóoc. vector dòng t ng thì quay theo t n s góc. Có lo i AC 2 pha. còn vector t thông thì quay cùng v i Rotor (t c là quay v i t c ng c ). h th ng i u khi n s s i u khi n h at ng c a m t ng c servo. và ng c servo AC không ch i than d a trên n n t ng ng c không ng b . v i m t kích th cr t Trong nh ng i u ki n nh v y thì SM hay StpM c ng bó tay. ho c em có hi u sai ch nào thì làm n ch em luôn nhé. c tính v n hành c a m t ng c servo ph thu c r t nhi u vào c tính t và ph ng pháp i u khi n ng c servo. Nh ng em không hi u. StpM i u khi n theo b c dùng quy lu t t o xung nh t nh.Servo Motor là lo i ng c dùng trong h truy n ng Servo.Step Motor là 1 lo i ng c riêng phân bi t v i ng c 1 chi u.. Em chào các bác. Trong ngành nh a. các bác gi i thích cho em cái này v i: Theo nh em bi t. Nó s nh . . có lo i 3 pha. n u là Servo v trí thì m i là i u ch nh góc. ng i ta xây d ng c u trúc c a AC Servo v gi ng nh DC Servo t c là ch t o sao cho Ia (dòng t ng c a 3 dòng pha) c ng luôn vuông góc v i vector t thông. V i lý do nêu trên nên sensor o v trí ho c t c là các b ph n c n thi t ph i tích h p cho m t ng c servo. Theo tôi hi u thì 2 khái ni m ó khác nhau: . SM còn i u t c. T tín hi u h i ti p v n t c/v trí. Th ng c dùng trong các h truy n ng òi h i quán tính nh . ng c xoay chi u. thân dài(tr c ng c dài) h n ng c xoay chi u bình th ng StpM va SM là 2 th khác nhau. DC servo motor có c u t o Stator là nam châm v nh c u (PM) và Rotor là dây cu n. ng c servo DC d a trên n n t ng ng c DC. các b n góp ý thêm. i u khi n ng c này. tín hi u i u khi n nh ( k b ng xung) . làm sao mà ch t o cho nó luôn vuông góc v i nhau c nh ? Các bác gi i thích giúp em.. Thanks bros ng c servo là thi t b c i u khi n b ng chu trình kín. c i m c a nó là quán tính nh nên áp ng nhanh.nh ng là servo valve. ng i ta ch t o theo ki u ch i than + c góp cho vector dòng ph n ng luôn vuông góc v i vector t tr ng. n s c c ng và còn nhi u ng d ng khác. có lo i DC.Th ng c dùng trong h th ng c n i u khi n chính xác. SM ã có n hàng tr m KW. Còn cái ngh a Servo không ng ngh a v i i u ch nh góc... Do ó có th i u khi n d dàng.

ng c servo DC v i h th ng h i ti p v trí và t c Hình nh ng c servo th c t . .

.Tìm hi u driver i u khi n ng c servo.

Max.Mô t s n ph m Servo driver APD-VS02N Input power: 3phaseAC200~230[A]+10%-15%. Acceleration/Deceleration Time :Linear.Voltage Type :3phase sine wave PWM drive AC Servo Motor . ±0. Current[A]: 4.Rated Current [A] :1.95 A Detector Type : Standard : Incremental 5V Line Driver 2000~10000P/rev Control Function: Speed Control Range (1:10000). Linearity is less then 4% Braking Type :Generative Brske .Regenerative Brake . Open collector) Electronic Gear Ratio :Digital 4 Speed (1/50~50).Direction+Pulse(Lind driver.50/60[Hz] Capacity driver: 200W ApplicableMotor: . s shape Acceleration/ Direstion (0~100000[msec]).65 A . Frequency Response (400Hz) Aux.Voltage : Reverse). Forward+Reverse Pulse. Digital Command 7 Speeds.1or less (Temperature 25 ) Input Frequency :500[kpps] Pulse: A+B Phase. 1[msec] unit setting is possible Speed Variation Ratio: ±0. .01%or less (Load Variation). gear ratio setting. selecting & Accurate adjusting of digital 4speeds Torque Control Mode :Torque Command : DC-10~+10[V] (. (Optional): + Encoder cable: APC-ENxxx + Power cable: APC-PNxxx + Connector: APC-CN1xxx Speed Command :DC-10~+10[V] (-Voltage : Reverse Rotation).