You are on page 1of 17

Vitajte! Práve ste sa ocitli na stránke Puristického slovníka slovenského jazyka.

V ostatných rokoch je slovenčina neustále bombardovaná novými cudzími slovami, predovšetkým z angličtiny. Mnohé anglicizmy ani len gramaticky nezapadajú do štruktúry nášho jazyka. Ako by ste napríklad vyskloňovali slovo talkshow? Alebo vytvorte množné číslo tohto anglicizmu. Asi by ste sa veľmi natrápili a napokon aj výsledný tvar by asi neznel bohvieako. Slovotvorba z vlastných, slovenských zdrojov skľavela a oveľa viac sa preberá ako vytvára. My, puristi a hrdí vlastenci sme presvedčení, že ak to bude aj naďalej takto pokračovať, slovenčina sa stane nepekným a sprzneným jazykom. Našim konečným cieľom je vypracovať stratégiu ako proti anglicizmom bojovať, ako obnoviť skľavenú slovotvorbu z vlastných domácich koreňov, ktoré majú svoj pôvod v praslovančine. Na Islande je jazyková čistota dávnou tradíciou a prakticky v nej nenájdete cudzie slová. Všetky jazykové výpožičky sa nahradili novými výrazmi, majúce koreňe v starej severogermánčine. Vo Francúzsku taktiež proti cudzojazyčným prvkom bojujú a iné to nie je ani v Izraeli, kde Akadémia pre hebrejský jazyk neustále nahrádza cudzie slová novotvarmi zo starých hebrejských koreňov. Židia sú na svoj jazyk náležite hrdí a Akadémia pre hebrejský jazyk neustále vymýšľa nové a nové slová zo všetkých oblastí života, vrátane vedy a techniky. Rovnako to je, ako som už spomenul, na Islande a v ostatných rokoch majú silné puristické cítenie aj Slovinci. Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied však bojuje iba proti bohemizmom, no ako sa zdá, angliczmy im vôbec nevadia. Bol by som rád, keby náš milý JULS fungoval a pracoval s rovnakým stupňom národnej uvedomelosti ako je to v Izraeli, na Islande, vo Francúzsku, či v Slovinsku. Cieľom nás, puristov a hrdých Slovákov je mrzké anglicizmy nahradiť domácimi ekvivalentmi a pre cudzie slová, ktoré majú v slovenčine dávnu tradície a sú vžité, vytvorenie synonymických radov, aby popri cudziemu výrazu jestvoval aj rýdzi slovenský náprotivok. Tak ako jestvujú synonymické rady, ktoré majú pevné miesto v spisovnej slovenčine na spôsob: cudzie slovo - domáci výraz : anamnéza = predchorobie eukaliptus = blahovičník termit = všekaz inštitúcia = ustanovizeň gén = vrod chcem, aby vznikli nové synonymické rady, kde by tie cudzie dopĺňali domáce novotvary ako napr. genóm = vševrodie genetika = vrodoslovie elektrina = mluno biológia = živoslovie A napokon je našim želaním, aby mrzké anglicizmy, ktoré agresívne prenikli do nášho jazyka, boli celkom nahradené slovenskými novotvarmi, ako napr. Email = mlunopis Mobil = hybník Notebook = prenosník Talkshow = rozhovorňa Predstava, aby cudzie slová zo slovenčiny úplne vymizli je absolútnou utópiou, nakoľko jazyk funguje podľa istých pravidiel a ovplyvňujú ho mnohé kultúrno-spoločenské, politické a iné činitele.

Jazyková čistota je odrazom národnej hrdosti, lásky k svojmu rodu, k svojeti a svojej materčine. Samotný slovník je zoradený abecedne. Nakoľko sa na slovníku neustále pracuje, bude nepretržite aktualizovaný. Ak chcete aj vy doňho prispieť, zaregistrujte sa na Slovanskom fóre a v Etnogenéze a lingvistike Slovanov je subfórum „Slovenská jazyková čistota“. Tam môžete navrhovať domáce ekvivalenty cudzích slov a ak bude váš návrh dobrý a správcovia ho schvália, ocitne sa váš novotvar v tomto slovníku. Slová v tomto slovníku však nie sú iba novotvary, ale aj oživotvorenie archaických, zastaralých, rýdzo slovenských výrazov, ktoré boli vytlačené odrodilským a svetoobčianskym uprednostňovaním cudzích slov. Zdroje týchto výrazov sú: Peciarov Slovník slovenského jazyka a Historický slovník slovenského jazyka. Tento slovník čerpá taktiež z obrovskej jazykovej pokladnice, ktorú predstavujú bohato rozvrstvené slovenské nárečia. Tu je odkaz na fórum: http://forum.sho.sk/viewforum.php?f=103 Maroš Krajčovič, SHO v Bratislave

B Bezchutnosť – lek. Anhedónia Bezchutnostný - anhedonický Bezovnem – anestézia Bezovnemoslovie – anesteziológia Bezovnemoslovec – anesteziológ Bezovnemoslovkyňa – anesteziologička Bezovnemoslovný – anesteziologický Bezrečnosť – lek. Alógia Bezrečný – alógický Bezrečne - alógicky Bezrozumý – iracionálny Bezrozumosť – iracionalita Bledník – chem. bór Bludník – kacír Bohaneverec – ateista Bohaneverectvo – ateizmus Bojovoz – tank Bojovozný – tankový Bojovozník - tankista Bokozor – profil Bokozorový – profilový Bokozorenie – inform. Profilovanie Broník – chem. nikel Brudík – chem. Bróm Burík – chem. mangán C Cievoslovie – angiológia Cievoslovec – angiológ Cievoslovkyňa – angiologička

Cievoslovný – angiologický Č Časoznak – barometer Časoznakový - barometrový Časník – kalendár Čičierňa – komora, špajza Činovňa – funkcia Činovný – funkčný Činovňovať – fungovať Činovňovanie – fungovanie

DĎ Ďasík – chem. kobalt Diaľkospoločňovanie - telekomunikácia Dobrovýslovnosť – ortoepia Dobrovýslovnostný – ortoepický Dosťčiniteľ – exekútor Dosťčiniteľka – exekútorka Dosťčiniteľský – exekútorský Dosťčiniteľstvo - exekúcia Dostredivec – biol. dendrit Dostredivcový – dendritový Dostredivecký – dendritický Dôvodok – argument Dôvodkový - argumentačný Ďalekozvuk – telefón Ďalekozvučný – telefónický Ďalekozvučne – telefonicky Ďalekozvukovať – telefónovať Dennica – inform. blog, weblog Denničiar – inform. blogér Denničiarka – inform. blogérka Denničný – inform. blogový Denničiarsky – inform. blogérsky Ďeťolekár – pediater Ďeťolekárka – pediatrička Deťolekársky – pediatrický Dotváreň – informácia Dotvárenský – informačný Dotvarovať – informovať Dotvarovateľ – informátor Dotvarovateľka – informátorka Dotvarovateľský – informátorský Dotvarovaný - informovaný Dotvarovanosť – informovanosť Dotvarníctvo – informatika

Dotvarník – informatik Dotvarníčka – informatička Dotvarnícky – informatický Dotvarovanie - informovanie Dotykovník – inform. touchpad Dotykovníkový – touchpadový Drobnozákročník – mikroprocesor Drobnozákročníkový - mikroprocesorový Drobnozvuk – mikrofón Drobnozvukový – mikrofónový Duchadedičstvo – tradícia Duchadedičný – tradičný Duchadediť (sa) – tradovať (sa) Dušehýbateľstvo – psychomotorika Dušehýbateľský - psychomotorický Dušelekár – psychiater Dušelekárka - psychiatrička Dušelekárstvo – psychiatria Dušelekársky – psychiatrický Dušeotras – lek. Psychotrauma Dušeotrasný – psychotraumatický Dušeotriasať – traumatizovať Dušeotriasanie – traumatizácia Dušerodý – psychogénny Dušerodosť - psychogénnosť Dušerozbor – psychoanalýza Dušerozborník – psychoanalytik Dušerozborníčka – psychoanalytička Dušerozborný - psychoanalytický Dušeslovie – psychológia Dušeslovec – psychológ Dušeslovkyňa – psychologička Dušeslovný – psychologický Dušetelesnosť – psychosomatika Dušetelesný – psychosomatický Duzík – chem. irídium Dvojizňa - kópia Dychoslovie – pneumológia Dychoslovec – pneumológ Dychoslovkyňa – pneumologička Dychoslovný – pneumologický Dymník – komín Dymníkový - komínový

H Hlava – lit. kapitola Hľadanosť – inventár

Hlavizeň – lek. Migréna Hluška – lek. Týfus Hluškový - týfusový Hmotník – materiál Hmotníkový – materiálový Hrobitov - cintorín Huk – libido Huňanka - deka Hýbateľ – motor Hýbateľstvo - motorika Hybník – mobil, mobilný telefón CH Chasoník – chem. Titán I

J Japík – chem. lítium Jednotlivecký – individuálny Jednotlivecky – individuálne Jednotliveckosť – individuálnosť Jednotlivectvo - individualita Jedoslovie – toxikológia Jedoslovec – toxikológ Jedoslovkyňa – toxikologička Jedoslovný - toxikologický K Kalík – chem. bizmut Kalostudený – melancholický Kalostudenosť – melanchólia Kárnosť – disciplína Kárnostný – disciplinárny Kazík – chem. fluor Kladba – filoz. Téza Kmenec – kód Kmencový – kódový Kmencovať – kódovať Kmencovaný – kódovaný Kmencovanie – kódovanie Kmencoba – kodifikácia Kmencobný – kodifikačný Kmencobnosť – kodifikačnosť Kmencobňovať – kodifikovať

Kmencobňovaný - kodifikovaný Koleso – bicykel Kolesový – bicyklový Kolesiar – cyklista Kolesiarka – cyklistka Kolesiarský – cyklistický Kolesiarstvo – cyklistika Kostík – chem. fosfor Košenica – demižón Košenicový - demižónový Kožoslovie – dermatológia Kožoslovec – dermatológ Kožoslovkyňa – dermatologička Kožoslovný – dermatologický Krásoveda – estetika Krásovedný – estetický Krásovedec – estetik Krásovedkyňa - estetička Krvoslovie – hematológia Krvoslovec – hematológ Krvoslovkyňa – hematologička Krvoslovný – hematologický Kurej – hermafrodit Kurejstvo - hermafroditizmus Kvetník - váza L Ladík – chem. kadmium Ľagva – fľaša Ľagvový – fľašový, fľaškový Lámkoslovie – reumatológia Lámkoslovec – reumatológ Lámkoslovkyňa – reumatologička Lámkoslovný - reumatologický Lučba – chémia Lučobný – chemický Lučobník – chemik, odborník v chémii Lučobníčka – chemička, odborníčka v chémii Lučobnina – chemikália Lučboliečba – chemoterapia Lučboliečebný – chemoterapeutický Ľudopis – demografia Ľudopisný – demografický Ľudopisne - demograficky Ľudospyt – anketa Ľudospytný – anketový Luník – chem. selén M

Medzičin – interakcia Medzičiniť – interagovať Medzičinnosť - interaktivita Medzisieť – internet Medzisieťový – internetový Merba – geometria Merobný – geometrický Merotík – chem. bárium Miazgoslovie – lymfológia Miazgoslovec – lymfológ Miazgoslovkyňa – lymfologička Miazgoslovný – lymfologický Mlunec – elektrón Mluncový – elektrónový Mlunectvo – elektronika Mlunecký – elektronický Mlunár – elektrikár Mlunársky – elektrikársky Mlunička – električka Mluničkový - električkový Mluno – elektrina Mlunný – elektrický Mlunohýbateľ – elektromotor Mlunomer – elektromer Mlunomerový - elektromerový Mlunonehybnosť – elektrostatika Mlunonehybnostný – elektrostatický Mlunopis – email Mlunopisný – emailový Mlunopísať - emailovať Mlunozručnota – elektrotechnika Mlunozručnotný – elektrotechnický Mlunozručnotník – elektrotechnik Mluvnica – gramatika Mluvničný – gramatický Mnohoobrobotníctvo - multikulturalizmus N Nádoroslovie – onkológia Nádoroslovec – onkológ Nádoroslovkyňa – onkologička Nádoroslovný – onkologický Nadplukovník – voj. Brigádny generál Nádrbelka – egreš Nádrbelkový - egrešový Nadrotník – voj. nadrotmajster Napredpisobňovať – naprogramovať Napredisobňovaný - naprogramovaný

Náreznica – anatómia Nárezničný - anatomický Náukobeh – učebný kurz Navčas – akurát (presne na mieru) Návesť - signál Návestovať – signalizovať Návestovanie – signalizácia Nebesník – chem. urán Nedotvarovaný – neinformovaný Nedotvarovanosť – neinformovanosť Nehnuteľnica – hypotéka Nehnuteľničný – hypotekárny, hypotékový Nehybnosť – statika Nehybnostník – statik, odborník v statike Nehybnostníčka – statička, odborníčka v statike Nehybnostný – statický Neobličajný - neformálny Nerezok – atóm Nerezkový - atómový Nesúsľubný – nekompromisný Nesúsľubne – nekompromisne Neuhlomerný – nenormálny Neuhlomernosť – nenormálnosť Nezdravobný – nehygienický Nezľudník – mizantrop Nezľudnícky – mizantropický Nezľudníctvo – mizantropia Norík – chem. zirkónium O Obalec – manžeta Obalcový - manžetový Obecnica - prostitútka Obličajný – formálny Obličajnosť - formalita Obličkoslovie – nefrológia Obličkoslovec – nefrológ Obličkoslovkyňa – nefrologička Obličkoslovný – nefrologický Oblievka – smalt Oblievkový – smaltový Obrazovník – monitor Obrazovníkový - monitorový Obrobota– kultúra Obrobotný – kultúrny Obrobotniť – skultúrniť Obrobotňovať – skultúrňovať Obrobotnený – skultúrnený Obrobotňovaný – skultúrňovaný

Obrobotníctvo - kulturalizmus Obrobok – árenda Obrobkový - árendový Obslužník – inform. Server Obzvláštny - špeciálny Obzvláštne - špeciálne Obzvlášnosť - špecialita Obzvláštnik - špecialista Obzvláštnička - špecialistka Obzvláštňovať sa - špecializovať sa Obzvláštňovanie – špecializácia Odkonať – zareagovať Odkonávať – reagovať Odkonanie – reakcia Odkonací – reakčný Odkonavý – reaktívny Odkonavosť – reaktivita, reaktívnosť Odstredivec – biol. Axón Odstredivcový – axónový Ohňozručnota – pyrotechnika Ohňozručnotník – pyrotechnik Ohňozručnotný – pyrotechnický Ohňozručnotne - pyrotechnicky Ohurný – arogantný Ohurnosť - arogancia Okoslovie – oftalmológia Okoslovec – oftalmológ Okoslovkyňa – oftalmologička Okoslovný – oftalmologický Okruhliak – cirkus Okruhliakový - cirkusový Omastienka – pyré Orechovica – margarín Osobitkovať sa – separovať sa Ostud - penis Ozvučník – reproduktor Ozvučníkový - reproduktorový P Pálenec - štamprlík Pečeňoslovie – hepatológia Pečeňoslovec – hepatológ Pečeňoslovkyňa – hepatologička Pečeňoslovný – hepatologický Pelopík – chem. niób Penokrvný – cholerický Penokrvník – cholerik Písmoznalec – grafológ Písmoznalkyňa - grafologička

Písmoznalecký – grafologický Písmoznalectvo - grafológia Ploditeľ – lingv. Genitív Podkladba – hypotéza Počtoveda – matematika Počtovedný – matematický Počtovedec – matematik Počtovedkyňa - matematička Podkladobný – hypotetický Podkladobne - hypoteticky Podkladobňovať - hypotetizovať Podnerezkový – subatómový, subatomárny Podotvarovať – poinformovať Podzborník – voj. Generál major Poryvník – inform. Emotikon Poryvníkový - emotikonový Posolkyňa – au-pairka Povereník – minister Povereníčka – ministerka Poverenícky – ministerský Povereníctvo - ministerstvo Práporník – voj. major Predochrana – prevencia Predochranný – preventívny Predochranne – preventívne Predpisba – program Predpisobnenie – programovanie Predpisobník – programátor Predpisobníčka – programátorka Predpisobnícky – programátorský Predpisobníctvo – programátorstvo Predpisobňovať – programovať Predpisobňovateľný - programovateľný Predstrešie – veranda Predvedomosť – parapsych. Prekognícia Predvedomý – parapsych. prekogničný Prenosník – notebook, laptop Prenosníkový – notebookový Preopáčba - kontrola Preopáčenie – skontrolovanie Preopačovanie - kontrolovanie Preopáčený – skontrolovaný Preopačovaný – kontrolovaný Preopáčiť – skontrolovať Preopačovať – kontrolovať Preopačovanie – kontrolovanie Preopáčka – tech. Kontrolka Preopáčkový - kontrolkový Príležník – konkubín Príležkyňa – konkubína

Prilíhanie – konkubinát Príznakozmar – lek. Remisia Príznakozmarný - remisný Propovedenie - axióma Prvec – fyz. Protón Prvcový - protónový R Rázopis – charakteristika Rázopísať – charakterizovať Rázopisba – charakterizácia Rázopisobný – charakterizačný Riasik – chem. jód Rodovražda – genocída Rodovražedný - genocídny Rotník – voj. Rotmajster Rovnoplatník – ekvivalent Rovnoplatný - ekvivalentný Rovnopohlavník – homosexuál Rovnopohlavníčka – žena s homosexuálnou orientáciou, lesba Rovnopohlavný – homosexuálny Rovnopohlavnosť – homosexualita Rozborník – analytik Rozborníčka – analytička Rozbornícky – analytický Rozhovorňa – talkshow Rozoznatok – lek. Diagnóza Rozoznatkovať – diagnostikovať Rozoznatkovanie - diagnostika Rozoznatkár - diagnostik Rôznopohlavník – heterosexuál Rôznopohlavníčka - heterosexuálka Rôznopohlavný – heterosexuálny Rôznopohlavnosť – heterosexualita Rozvid – televízor Rozvidový – televízny Rumeník – chem. ródium Rusík – chem. Ruténium SŠ Samočin – automat Samočinový - automatový Samočinnosť - automatika Samochod – auto, automobil Samochodový - automobilový Samospev – hud. Sólo Samospevák – sólista Samospeváčka - sólistka

Samovrava – monológ Samovravný – monológický Samovravnosť - monológickosť Sieťaník – chem. arzén Silospyt – fyzika Silospytec – fyzik Silospytkyňa – odborníčka vo fyzike Silospytný – fyzikálny, týkajúci sa fyziky Sladík – chem. berýlium Smejko – inform. Smaljík Smejkový – smajlíkový Smeťopis – inform. Spam Smeťopisný – spamový Smeťopísať (koho) – spamovať Smeťopisec – spamer Smeťopiskyňa – spamerka Smeťopisectvo – spamerstvo Solík – chem. chlór Spätnočinnosť – práv. Retroaktivita Spätnočinný – retroaktívny Spätnočinne - retroaktívne Spoločňovať – komunikovať Spoločňovanie – komunikácia Spoločňovaný – kominikovaný Spoločnenie – komunikát Spoločňovateľ – komunikátor Spoločňovateľka – komunikátorka Spoločňovateľský - komunikátorský Spoluznášanie – systém Správnomyseľ – logika Správnomyseľný – logický Správnomyseľne – logicky Správnomyseľnosť – logickosť Správnomyseľník – logik Správnomyseľníčka - logička Stotník – voj. Kapitán Strabík – chem. antimón Strednorodec – fyz. Neutrón Strednorodcový – neutrónový Strojstvo - mašinéria Súsledník – proces Súsledníkový – procesový Súsledničný - procesný Súsľub – kompromis Súsľubný – kompromisný Svetlec – fyz. Fotón Svetlecový - fotónový Svetlopis – fotografia Svetlopisný – fotografický Škodina – inform. malware

Sliedina – inform. Spyware Sluhostroj – inform. Server Smeťopis – inform. Spam Smeťopisný – spamový Smeťopísať – spamovať Smeťopísanie – spamovanie Smeťopisec – spamer Smeťopiskyňa – spamerka Smeťopisecký – spamerský Smeťopisectvo - spamerstvo Srdceslovie – kardiológia Srdceslovec – kardiológ Srdceslovkyňa – kardiológička Srdceslovný - kardiologický Starolekárstvo – geriatria Starolekár – geriater Starolekárka – geriatrička Starolekárský – geriatricky Súchorobie – komorbidita Súchorobný - komorbidný Súpohlavník – príslušník toho istého pohlavia Súvzťažňovať – korelovať Svetlec – fyz. Fotón Svetelcový - fotónový Šírina – inform. Shareware T Ťažík – chem. wolfram Tvarica – morféma Tvaricový – morfémový Tvaričný – morfématický U Uhadovať – diskutovať, debatovať Uhadovačný – diskusný, debatný Uhadovanie – diskusia, debata Uhlomiera – norma Uhlomerný – normálny Uhlomernosť – normálnosť, normalita Ukárnostnený – disciplinovaný Ukárnostniť – zdisciplinovať Ústrojstvo - organizmus Užina – olovrant Užinový - olovrantový V Vedľadušeslovie – parapsychológia

Vedľadušeslovec – parapsychológ Vedľadušeslovkyňa – parapsyschologička Vedľadušeslovný – parapsychologický Vedľadušeslovne – parapsychologicky Vedľamer – parameter Vedľamerový - parametrový Vedľapis – paragraf Vedľapisný – paragrafový Vedľaprípoveď – parafráza Vedľapripovedať - parafrázovať Veľpluk – voj. Brigáda Veľvoz – kamión Veľvozový – kamiónový Veľvoziar – kamionista Veľvoziarka – kamionistka Veľvoziarstvo - kamionistika Vesmírnik – kozmonaut Vesmírnička – kozmonautka Vesmírnický – kozmonautský Vesmírnictvo - kozmonautika Voj – voj. Divízia Vojový - divíziový Vojvodca – voj. Generál Voník – chem. osmium Vrodozásoba – gen. genofond Vrodoslovie – genetika Vrodoslovec – genetik, odborník v genetike Vrodoslovkyňa – genetička, odborníčka v genetike Vrodoslovný – genetický Vrododruh – genotyp Vrododruhový – genotypový Vševrodie – gen. Genóm Vševrodospyt – genómika Vševrodospytec – genómik, odborník v genómike Vševrodospytkyňa – genomička, odborníčka v genómike Vševrodospytný – genomický Vterina – sekunda Vterinový - sekundový Vybokozoriť sa – vyprofilovať sa Vybokozorený – vyprofilovaný Vidba – video Vidbový – videový Vidbostrih – videoklip Vidbostrihový – videoklipový Vidbonahrávač – videorekordér Vidbonahrávačový - videorekordérový Východ – chem. Anóda Východník – chem. anión Vytotožniť – identifikovať Vytotožniteľný – identifkovateľný

Vytotožnenosť – identifikácia Vytotožnený – identifikovaný Vytotožňovací – identifikačný Vzájomnica – gen. alela

Z Zádrhlec – lek. angína Zaďalekozvukovať – zatelefónovať Zakmencovať – zakódovať Zakmencovaný – zakódovaný Zakmencovanie – zakódovanie Zákročník – inform. Procesor Zákročníkový - procesorový Zamluncopísať - zaemailovať Zborník – voj. Generál poručík Zamlunopísať - zaemailovať Západ – chem. Katóda Západník – chem. katión Zdarmina – infor. Freeware Zdorík – chem. tantal Zdravoba – hygiena Zdravobník – hygienik Zdravobný - hygienický Zemeslovie – geológia Zemeslovný – geologický Zemeslovec – geológ Zemeslovkyňa – geologička Zemespis – kataster Zemespisný – katastrálny Zemník – chem. telúr Zemobraz – mapa Zemobrazový – mapový Zemobrazopis – kartografia Zemobrazopisný - kartografický Znameno – symbol Znamenný – symbolický Znamennosť - symbolickosť Znamenitba – symbolika Zobrazník – displej Zobrazníkový - displejový Zorba – teória Zorobný – teoretický Zorobne – teoreticky Zorobník – teoretik Zorobníčka – teoretička Zorobňovať - teoretizovať Zrozoznatkovať – lek. zdiagnostikovať Zručnota – technika

Zručnotný – technický Zručnotník – technik Zručnotníčka – technička Zručnotne – technicky Zručnoslovie – technológia Zručnoslovný – technologický Zručnoslovec – technológ Zručnoslovkyňa – technologička Zručnoslovne - technologicky Zvučica – fonéma Zvučicový – fonémový Zvučičný - fonématický Ž Ženoslovie – gynekológia Ženoslovec – ženský lekár Ženoslovkyňa – gynekologička Ženoslovný – gynekologický Žestík – chem. molybdén Žiar – inform. flame Žiaroboj – inform. Flamewar Žiloslovie – flebológia Žiloslovec – flebológ Žiloslovný - flebologický Žilna – nerv Žilnový – nervový Žilnovec – biol. Neurón Žilnovcový – neurónový Žilnovecký – neuronálny Žilnoprenášač – lek. Neurotransmiter Žilnoprenášačový – neurotransmiterový Žilnoprenos - neurotransmisia Žilnoslovie – neurológia Žilnoslovec – lekár, odborník v neurológii Žilnoslovkyňa – odborníčka v neurológii Žilnoslovný - neurologický Žilnoveda – neuroveda Žilnovedec – neurovedec Žilnovedkyňa – neurovedkyňa Žilnovedný – neurovedný Žilnoživoslovie – neurobiológia Žilnoživoslovec – neurobiológ Žilnoživoslovkyňa – neurobiologička Žilnoživoslovný – neurobiologický Živočinný – bioaktívny Živočinnosť – bioaktivita Živočinne - bioaktívne Živolučba – biochémia Živolučobník – biochemik

Živolučobný – biochemický Živosilospyt – biofyzika Živosilospytec – biofyzik Živosilospytný - biofyzikálny Živoslovie – biológia Živoslovec – biológ Živoslovkyňa – biologička Živoslovný - biologický