You are on page 1of 1

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 27

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 333

Για λιγότερα τροχαία λόγω μέθης
ΠαναγιΩτης συνεπιβατισμού για κινητά,
αλεβαντης* αύξηση των δρομολογίων
των δημόσιων συγκοινωνιών
(βραδινές ώρες και αργίες)
και τέλος ενίσχυση των εθε-
Μερικές προτάσεις για λοντικών πρωτοβουλιών των
εκμηδενισμό των θυ- πολιτών.
μάτων από δυστυχή- Τέτοιες εθελοντικές πρωτο-
ματα στα οποία εμπλέ- βουλίες υπάρχουν ήδη πολλές
στην Ευρώπη και υποστηρί-
κονται μεθυσμένοι οδη- ζονται από κρατικούς και
γοί ιδιωτικούς φορείς. Οι «Νη-
φάλιοι οδηγοί» και ο «Οδηγός
άθε χρόνο στους δρό-

K
της παρέας» (όπως οι Bob στο
μους των ΗΠΑ χά- Βέλγιο), οι Υπεύθυνοι Νέοι
νουν τη ζωή τους Οδηγοί και άλλες πρωτοβου-
τερες και ριζοσπαστικές. διαφημίσεων οινοπνευ-
10.000 περίπου άτομα σε δυ- λίες, ενεργοποιούνται ιδίως
Φυσικά προτείνουν όπως και ματωδών ποτών σε όλα τα
στυχήματα που προκαλού- στις περιόδους εορτών και
οι ευρωπαίοι εντατικοποίηση μέσα επικοινωνίας, ιδίως σε
νται από μεθυσμένους οδη- αποτελούν καλές πρακτικές
και διαφήμιση των αλκοτέστ, όσα απευθύνονται σε νέους.
γούς. Αυτό σημαίνει 29 νεκροί άξιες μίμησης και στην δική
καθώς και μείωση του επι- Οι προτάσεις για ενίσχυση της
ημερησίως, ή ένας νεκρός μας χώρα και περιφέρεια.
τρεπόμενου ορίου αλκοολαι- φορολογίας και περιορισμό
κάθε 50 λεπτά της ώρας. Το Πόσες από τις παραπάνω
μίας ακολουθώντας το παρά- των σημείων πώλησης και
ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 44 προτάσεις θα υιοθετηθούν;
δειγμα των περισσότερων ευ- των διαφημίσεων δεν αφο-
δισ. δολάρια. Αντίστοιχα στην Δυστυχώς, δεν δικαιολογείται
ρωπαϊκών χωρών όπου το ρούν βέβαια μόνο τους μεθυ-
Ελλάδα εκτιμάται ότι το 25% υπερβολική αισιοδοξία. Στην
σημερινό όριο είναι 0,5g/l σμένους οδηγούς. Αφορούν
των θανάτων από τροχαία αμερικανική έκθεση σημειώ-
(σήμερα στις ΗΠΑ είναι κατ’ αρχήν τα παιδιά και τους
οφείλεται στη μέθη (περίπου νεται ότι λίγο πριν τη δημο-
0,8g/l). Προτείνουν επίσης, εφήβους που συχνά έχουν γί-
170 επί συνόλου 690 το 2017). σίευσή της, το Κογκρέσο των
για τους καθ' υποτροπή πα- νει αλκοολικοί πριν καν ενη-
Στην πράξη όμως το ποσοστό ΗΠΑ ενέκρινε νόμο με βάση
ραβάτες. τη γενίκευση της λικιωθούν! Ένα πρόβλημα
αυτό είναι μάλλον υψηλότερο τον οποίο αντί να αυξηθεί, ο
χρήσης συστημάτων ακινη- που πλήττει ιδίως την Κρήτη
αφού οι επίσημες στατιστικές ειδικός φόρος κατανάλωσης
τοποίησης των οχημάτων σε αλλά και την υπόλοιπη Ελλά-
δεν περιλαμβάνουν σαφή των οινοπνευματωδών θα
περίπτωση υψηλής αλκοο- δα. Είναι απαράδεκτο να με-
στοιχεία για τα δυστυχήματα μειωθεί κατά 16%!!!
λαιμίας του οδηγού. ταφέρονται στα επείγοντα
που οφείλονται στην εν λόγω Ας μην μιλήσουμε και για την
Όμως οι αμερικάνοι προχώ- παιδιά 8 και 10 ετών σε αι-
αιτία. Το Ευρωπαϊκό Συμ- χώρα μας. Ποιος θα τολμήσει
ρησαν πολλά βήματα παρα- θυλικό κώμα. Όσο για τις ολέ-
βούλιο Ασφάλειας Μεταφο- στην Ελλάδα να προτείνει
πέρα … Πρότειναν, για παρά- θριες επιπτώσεις του οινο-
ρών (ETSC) έκανε τον Φε- αύξηση της φορολογίας των
δειγμα, αύξηση του ειδι- πνεύματος στην υγεία των
βρουάριο μερικές προτάσεις οινοπνευματωδών και των
κού φόρου κατανάλωσης ενηλίκων, γράψαμε πριν λίγες
για τη μείωση των δυστυχη- τσιγάρων για λόγους δημό-
στα οινοπνευματώδη με το εβδομάδες (βλ. Χ.Ν.
μάτων που οφείλονται σε με- σιας υγείας; Να θυμίσουμε ότι
σκεπτικό ότι η υψηλότερη 27/2/2018).
θυσμένους οδηγούς. Κατ’ αρ- η φορολογία των οινοπνευ-
τιμή αποτελεί σαφέστατα απο- Στις πρωτότυπες προτάσεις
χάς πρότεινε εντατικοποίη- ματωδών αποφέρει στο κρά-
τρεπτικό παράγοντα της κα- των αμερικάνων περιλαμβά-
ση των αλκοτέστ από την Η έκθεση της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών. τος ένα περίπου δισ. ευρώ ετη-
τανάλωσης. Αυτό είναι κάτι νεται και η ίδρυση ειδικών
αστυνομία με παράλληλη μεί- σίως. Και εκείνη και των κα-
που παρατηρείται και με άλ- δικαστηρίων τα οποία θα
ωση του επιτρεπόμενου πνικών προϊόντων άλλα 3
λες εθιστικές ουσίες όπως ασχολούνται με τους οδη-
ορίου αλκοολαιμίας στα περίπου δισ. ευρώ κάθε χρό-
π.χ. η νικοτίνη. Στη Γαλλία, γούς που θα συλλαμβάνονται
0,2g/l από τα 0,5g/l που είναι νο! Κι ας προβλέπει το Σύ-
όπου η τιμή των πακέτων των μεθυσμένοι ή υπό την επή-
σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές νταγμα της Ελλάδας ότι «Το
τσιγάρων έχει αυξηθεί στα ρεια ναρκωτικών ουσιών. Στό-
χώρες). Πρότεινε επίσης πε- Κράτος μεριμνά για την υγεία
7-8 ευρώ (και προβλέπεται να χος είναι οι οδηγοί αυτοί να
ρισσότερες ενημερωτικές των πολιτών …».
φτάσει τα 10 ευρώ μέχρι το μπαίνουν σε προγράμματα
εκστρατείες και να γενικευ- Μαζί με την μη εφαρμογή της
2020), ήδη έχουν κόψει το κά- απεξάρτησης με την αξιοποί-
θεί η χρήση συστημάτων νομοθεσίας για την απαγό-
πνισμα τον τελευταίο χρόνο, ηση γνωσιακής συμπεριφο-
ακινητοποίησης των οχη- ρευση του καπνίσματος στους
ένα εκατομμύριο άτομα! ρικής θεραπείας και φαρμα-
μάτων σε περίπτωση υψη- κλειστούς δημόσιους χώρους,
Προτάθηκαν επίσης η μείω- κευτικής αγωγής. Κι αυτό με
λής αλκοολαιμίας του οδη- πρόκειται, κατά τη γνώμη
ση των σημείων πώλη- τη συνεργασία ασφαλιστών
γού, ιδίως για καθ' υποτροπή μου για το μεγαλύτερο ελ-
σης και κατανάλωσης οι- και επαγγελματιών υγείας
παραβάτες και επαγγελματίες ληνικό σκάνδαλο στο χώρο
νοπνευματωδών, ιδίως για που θα χρησιμοποιούν επι-
οδηγούς. της υγείας. Από το οποίο,
άτομα ηλικίας κάτω των 21 στημονικές τεχνικές αξιολό-
Παράλληλα το Γενάρη, μια εκτός από το κράτος, επωφε-
ετών. καθώς και η αύξηση γησης, σύντομης επέμβασης
αντίστοιχη μελέτη δημοσι- λούνται ορισμένες βιομηχα-
των προστίμων για όσους και παραπομπής σε θεραπεία
εύτηκε από την Εθνική Ακα- νίες αλλά και πολλοί μικρο-
πωλούν οινοπνευματώδη (SBIRT).
δημία Επιστημών, Τεχνολο- παραγωγοί, σε βάρος της υγεί-
σε ανήλικους και ήδη με- Τέλος, προτάθηκε η αξιοποί-
γίας και Ιατρικής των ΗΠΑ. ας αλλά και της ζωής των υπό-
θυσμένους. Παράλληλα, προ- ηση εναλλακτικών μέσων
Έγινε κατόπιν παραγγελίας λοιπων …
τάθηκε η υποχρεωτική κα- μεταφοράς για τα άτομα που
της Εθνικής Υπηρεσίας Οδι-
τάρτιση των υπευθύνων πω- έχουν καταναλώσει μεγάλες
κής Ασφάλειας των Αυτοκι- *Φυσικός, τέως στέλεχος της
λήσεων οινοπνευματωδών ποσότητες οινοπνευματωδών
νητοδρόμων (NHTSA) που Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι
και η διεξαγωγή περιοδικών και δεν είναι σε θέση να οδη-
κάλυψε και το κόστος. Οι προ- απόψεις είναι προσωπικές και
ελέγχων με ανήλικους ηθο- γήσουν. Αυτό προτείνεται να
τάσεις που διατύπωσαν οι δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
ποιούς ως αγοραστές. Και γίνει σε επίπεδο τοπικής αυ-
αμερικάνοι επιστήμονες και Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
φυσικά ο περιορισμός των τοδιοίκησης με εφαρμογές
μηχανικοί ήταν πολύ ευρύ- http://alevantis. blogspot.com