You are on page 1of 119

சிவமகா புராணம் ஞான சம்ஹிைத (பகுதி-1

)

காப்பு: ஜகதஹ் பிதாம் சம்பும், ஜகேதா மாதரம் சிவம், தத்புத்ரம்ச கணாதீஸம்,
நக்ைவத த்வர்ண யாம் யஹம்

- உலகங்கள் அைனத்திற்கும் பரமபிதாவான சிவெபருமாைனயும் அவ்வுலகங்கள்
அைனத்திற்கும் அருள் அன்ைனயான உமா மேகஸ்வரிையயும் அவர்களின்
பிள்ைளயான கேணசப் ெபருமாைனயும் நமஸ்காரஞ்ெசய்து. இந்தச் சிவதத்துவ
புராணத்ைத வர்ணிக்கிேறன்.

1. புராண வரலாறு

முன் ஒரு காலத்தில், ைநமிசாரண்ணியம் எனும் வனத்தில் வசிப்பவர்களான தவ
முனிவர்கள் அைனவரும் அதிவிநயபக்திேயாடு, வியாஸ மகரிஷியின் சிஷ்யரும்
நற்குணங்கைளயுைடயவருமான சூதமாமுனிவைரப் பார்த்துப் பின்வருமாறு
ேகட்டார்கள்.

மகாபாக்கியசாலியான சூத முனிவேர! நீங்கள் நீண்ட ெநடுங்காலம்
சிரஞ்சீவியாகச் சுகத்ேதாடு வாழ்வர்களாக!
ீ நாங்கள் தங்களிடம் சிலவற்ைறக்
ேகட்க விரும்புகிேறாம். நீங்கள் வியாஸ பகவானது திருவருளால் கிருத
கிருத்தியர் என்ற தன்ைமைய அைடந்தவர். கடந்த காலத்தில்
நடந்தைவகைளயும் நிகழ்காலத்தில் நடப்பைவகைளயும் இனிவரும் காலத்தில்
நடக்கப் ேபாகும் விருத்தாந்தங்கைளயும் அறிந்து ெசால்லக் கூடிய ஆற்றல்

பைடத்த திரிகால ஞானியாதலால் தங்களுக்குத் ெதரியாத விஷயம்
துளியுமிராது! குருவான வியாஸ பகவானின் கருைணயால் அைனத்தும்
சுலபமாகச் ெசய்யப்பட்டன. நீங்கள் தயவு ெசய்து சர்ேவாத்கர்ஷமான
சிவெபருமானின் தத்துவத்ைதயும். அவருக்குரிய சிறந்த பூைஜ முைறையயும்
பரமசிவனாரின் பற்பலவிதமான சரித்திரங்கைளயும் எங்களுக்குக் கூறியருள
ேவண்டும். நிர்க்குணனான மேகஸ்வரன் எப்படிச் சகுணனாகிறார்? தாங்கள்
சிவதத்துவத்ைத நன்றாக விசாரித்து அறிந்தவர்களாதலால் மகாேதவரும்
உலகத்திற்கு சுகம் நல்குபவருமான சங்கரன் என்னும் திருப்ெபயைரயுைடய
பகவான் இந்த உலகப் பைடப்புக்கு முன்பும் பைடப்பின் மத்திய காலத்திலும்
முடிவான பிரளய காலத்திலும் எவ்விதமாக இருக்கிறார்? அவர் எப்படித்
ேதாற்றமளிக்கிறார்? எப்படிப் பிரசன்னமாகி இவ்வுலகங்கைள முன்னிட்டு அவர்
எத்தைகய பயன்கைளக் ெகாடுக்கிறார்? எந்த உபாயத்தினால் சர்ேவஸ்வரன்
விைரவாகப் பிரசன்னமாவார்? இவற்ைறயும் இன்னும் நாங்கள் ேகட்காத
விஷயங்கைளயும் உத்தம விரத சீலரான தாங்கள் ெசால்ல ேவண்டும்? என்று
சனகர் முதலான முனிவர்கள் விருப்ேபாடு ேகட்கேவ சூதமாமுனிவர் மிகவும்
உற்சாகத்ேதாடு கூறலானார்.

2. ேஜாதிலிங்கம் ேதான்றிய கைத

முனிவர்களில் சிறந்தவர்கேள! நீங்கள் இப்ெபாழுது என்னிடம் ேகட்ட
விஷயங்கைளப் ேபாலேவ முன்ெபாரு சமயம் நாரத முனிவர் பிரம்ம ஞானத்ைத
அறிவதற்காக அவரது பிதாவான நான்முகப்பிரும்மாைவக் ேகட்டார். அதன்
விவரத்ைதச் ெசால்கிேறன் ேகளுங்கள். அந்தேணாத்தமர்கேள! திரிேலாக
சஞ்சாரியான நாரத முனிவர் எல்லா உலகங்களிலும் சஞ்சரித்து வரும்ேபாது
பரமாத்மாவான சிவெபருமானின் தத்துவத்ைத அறிவதற்காக அவரது
திருப்ெபயைரச் சிந்தித்துக் ெகாண்ேட தம் தந்ைதயான பிரும்மேதவரிடம்
ெசன்றார். பிரம்மாைவ அவர் வணங்கி விட்டுப் பின் வருமாறு ேகட்டார்.
பிதாேவ! பிரமஞானிகளில் சிறந்தவேர! இவ்வுலகங்கைளயும் உயிரினங்கைளயும்
பைடத்து பிதாமகனாக விளங்கும் சிருஷ்டி கர்த்தாேவ! தங்கள் தயவினால்
உத்தமமான விஷ்ணுவின் மகத்துவம் முழுவைதயும் பக்தி மார்க்கத்ைதயும்
ஞான மார்க்கத்ைதயும் ெசயற்கரிய தவமார்க்கத்ைதயும் தானமார்க்கத்ைதயும்
அறிந்ேதன். ஆனால் சிவெபருமானது தத்துவத்ைதயும், விதிப்படிக் கிரமமாகச்
ெசய்யேவண்டிய அவருைடய பூைஜையயும் அவரது சரிதங்கைளயும் நான்
அறிந்து ெகாள்ளவில்ைல. நிர்க்குணமான சிவதத்துவத்ைதப்பற்றி, சர்வஞானியான
தங்கைளத் தவிர ேவறு யாைர நான் ேகட்கப்ேபாகிேறன்? ஆைகயால்
சிவெபருமானது மகிைமையயும் உலகுய்ய அவரால் அருளப்பட்ட
விரதங்கைளயும் அவற்றால் அவர் மகிழ்ந்து உலகங்களுக்கு எந்ெதந்தப்

பயன்கைளக் ெகாடுக்கிறாேரா அவற்ைறயும். சிவலிங்க உற்பத்திையயும் அவர்
பார்வதிைய மணந்த திருக்கல்யாண மேகாத்சவத்ைதயும் நான் ேகட்காத
பிறவற்ைறயும் ெசால்ல ேவண்டும். இந்த விஷயங்கைளப் பற்றி முன்பு நான்
பலரிடம் பலவிதமாகக் ேகட்டிருந்துங் கூட எனக்குத் திருப்தி ஏற்படவில்ைல
என்றார், நாரதர். தம் ேகத சம்பூதரான நாரதர் அவ்வாறு ேகட்டதும் பிதாமகனான
நான்முகப் பிருமேதவர் ெசால்லத் ெதாடங்கினார்.

நாரதா! எைதக் ேகட்பதனால் எல்லா உலகங்கட்கும் எல்லாவிதப் பாவங்களும்
ஒழிந்து ேபாகுேமா அத்தைகய சிவெபருமானது மிகச்சிறந்த தத்துவத்ைதயும்
அவருைடய அற்புதமான திருவுருவத்ைதயும் என்னாலும்
மகாவிஷ்ணுவினாலுங்கூட சரியாக அறிய முடியவில்ைல. ஆயினும் எனக்குத்
ெதரிந்தவைரயில் ெசால்லுகிேறன் ேகள். அஸதாத்மகாமகவும் ஸதாத்மகமாயும்
இருக்கிற இந்த உலகம் எப்ெபாழுது கண்ணுக்குப் புலப்படாததாக
ஆகிவிடுகிறேதா, அப்ெபாழுது வியாபதி ரூபமான (ஒப்பு நிைறவுருவான)
பிரமமாக ஆகவிடுகிறது. அப்ெபாழுது அது பிரம்மஸ்தூலமும் (பருைமயும்) அல்ல
சூ மமும்(நுண்ைமயும்) அல்ல; உற்பத்தியுைடயதும் அல்ல; நாசம் அைடவதும்
அல்ல; அது உயர்ந்த சக்தியத்ைதயும் மிகச் சிறந்த அறிைவயும் உைடயதாகிறது.
அத்தைகய பிரமத்ைத ேயாகியர்கள் எப்ெபாழுதுேம ஞானக் கண்ணால்
பார்க்கிறார்கள். யாவுமாகியும் சிறந்ததாகவும் விளங்கிய அந்தப்பிரமம்
ஞானத்ைதயும் விஞ்ஞானத்ைதயும் வழங்கியது. சிலகாலம் கழித்த பிறகு, அந்தப்
பிரம்மத்திற்கு இச்ைச உண்டாயிற்று. அைதப் பிரகிருதி என்றும் மூலகாரணம்
என்றும் ெசால்வார்கள்.

அந்தப் பிரகிருதி என்பவள் எட்டுக் ைககைளயும் விசித்திரமான ஆைடையயும்
ஆயிரம் பூரணச் சந்திரர்களுக்குச் சமமான முகத்ைதயும் உைடயவள்.
அேநகவிதமான ஆபரணங்கைள அணிந்தவள், அைனத்திற்கும் காரணமானவள்,
அழகு முதலியவற்றால் அத்விதீையயாகவும் புருஷக் கலப்பால்
ஸ்தலதீையயாயும் இருக்கிற அந்த மாயாேதவியானவள், எந்தப்
பிரமத்தினடமிருந்து எந்தக் காலத்தில் ேதான்றினாேளா, அந்தப்
பிரமத்தினிடமிருந்ேத அேத காலத்தில் புருஷனும் உண்டானான். அவ்விருவரும்
ஒன்று ேசர்ந்து ேயாசைன ெசய்வதில் ஆவல் ெகாண்டவர்களாய், நாம் இருவரும்
யாது ெசய்ய ேவண்டும்? என்று ஒருவேராெடாருவர் ேயாசித்தார்கள், இவ்வாறு
அவர்கள் ேயாசித்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது மங்களகரமான ஒரு வாெனாலி
வாக்கு, உங்களுக்குத் ேதான்றிய சந்ேதகத்ைதப் ேபாக்க, நீங்கள் இருவரும் தவஞ்
ெசய்ய ேவண்டும் என்று கூறியது. அந்த வாக்ைகக் ேகட்ட பிரகிருதி, புருஷன்
ஆகிய இருவரும் மிகக் கடினமான தவம் புரிந்தார்கள். நாரதா! கவனமாகக் ேகள்!
ேயாக மார்க்கத்ைத முக்கியமாகக் கருதிய அந்தப் பிரகிருதியும், புருஷனும்

பல ேகாடி சூரிய காந்தியும் ெகாண்டதாகவும் ேபரழகுள்ள அதி உன்னதத் தாமைர மலர் ஒன்று ேதான்றியது அந்தத்தாமைர மலரிலிருந்து ஹிரண்யகர்ப்பனான நான் புத்திரனாக உதித்ேதன். பலேயாசைன அகல உயரமும். அந்த மஹாத்மாவான புருஷனுக்கு. பாயுரு. பிறகு இந்தத் தாமைரயின் அடிப்பகுதி எங்கு இருக்கிறேதா அங்கு நம்ைம சிருஷ்டி ெசய்தவனும் இருப்பான் அதற்குச் சந்ேதகேம இல்ைல என்று மேனாதிடம் ெசய்து ெகாண்டு தாமைர மலரிலிருந்து . பிறகு பரமாத்மா சம்பந்தமான தத்துவங்கள் உண்டாயின. அந்த ஜலத்தில் பற்பலகாலம் பிரியத்ேதாடு துயில்ெகாண்டான். நாராயணனுைடய ேமாகமாையயால் நான் யார்? எங்கிருந்து ேதான்றிேனன்? நான் யாது ெசய்ய ேவண்டும்? நான் யாருக்கு புத்திரன்? என்ைன உண்டு பண்ணியவர்கள் யார்? இவ்வாறான ேயாசைனகளிலும் சந்ேதகங்களிலும் ஆழ்ந்திருந்த எனக்கு ஒன்றும் நிச்சயமாகத் ேதான்றவில்ைல மறுபடியும் நான் வந்த காரணத்தால் ேமாகமைடந்ேதன். அந்தக் காலத்தில் அவர்களிருவைரயும் தவிர ேவெறான்றும் உண்டாகவில்ைல. ெசவி என்ற ஞான இந்திரியங்களும். கால். கந்தம்(ஓைச. மூக்கு. பாதம். ேதயு. பிரகருதி புருஷைனத் தவிர அத்தத்துவங்கள் ஜலமாயமாகும். ரூபம். இத்தத்துவங்களுக்கு இவ்வாறு எண்ணிக்ைகப்பட்டது. நாராயணன் என்ற ெபயர் வழங்கலாயிற்று. சித்தம் என்ற அந்தக் கரணங்களும் (உட்கருவிகளும்) ேதான்றின. சகல உலகங்களிலும் வியாபித்தது எல்ைலயற்றதாகவும் ெதாட்டவுடேன பாபத்ைத ேபாக்குவதுமான அந்தத் தண்ண ீரானது பிரமரூபமாக ஆயிற்று. இருபத்து நான்கு தத்துவங்களுடன் ேசர்ந்துள்ள அத்தத்துவங்கள் பிரகிருதி புருஷர்களால் ஒன்றாகச் ேசர்க்கப்படுகிறது. அப்ேபாது புருஷன் மிகவும் கைளப்பைடந்து பிரகிருதியுடன் ேசர்ந்து. என்ற ஐம்ெபரும் பருப்ெபாருட்களும்) அப்பஞ்ச பூதங்களிடமிருந்து. காற்று. ரஸம். ஸ்பரிசம். அந்த ஜலசயன காரணத்தால். மனம். பிரகிருதியினிடத்தில் மஹத்தும். இராஜஸம் தாமஸம் என்ற முக்குணங்களும் அம்முக்குணத்திலிருந்து ஸப்தம். உபஸ்தம் என்ற கண்ேமந்திரியங்களும் (ஐம்ெபாறிகளும்) வாய். மலவாய். ெநருப்பு. அந்த மஹத்தினிடத்தில் ஸத்வம். நீர். புத்தி. அப்பு பிருத்வி என்ற பஞ்ச பூதங்களும் (வானம். அத்தைகய தத்துவத்ைதத் தன் சுவாதீனப் படுத்திக் ெகாண்டு பிரமஸ்வரூபமான ஜலத்தில் நித்திைர ெசய்யும் ேதவனான நாராயணனது நாபியிலிருந்து எண்ணிறந்த இதழ்களுடன் கூடியதாகவும் தாதுக்களால் பரவியதாகவும். கண். பாணி.எவ்வளவு காலம் கழித்து தவ நிைலயிலிருந்து கண் விழித்து. ஆஹா நம்மால் எவ்வளவு காலம் தவம் ெசய்யப்பட்டது? என்று வியந்தார்கள். ைக. ஒளி. ஊறு. வாக்கு. அப்ேபாது அவ்விருவருைடய ேதகங்களிலிருந்து பலவிதமான நீர்ப் ெபருக்குகள் உண்டாகி. நிலம். சுைவ. வாயு. நாற்றம்) என்ற பஞ்ச தன்மாத்திைரகளிலிருந்து ஆகாயம்.

அப்ேபாதும் மலரின் ெமாக்ைக நான் அைடயவில்ைல. அப்ேபாது ஒரு வாக்கு தவஞ் ெசய்! என்று மங்களகரமாக ஒலித்தது அந்த வாெனாலிையக் ேகட்ட நான். சங்கு. இவ்விதமாக அக்காம்பின் வழியிேலேய சுற்றிக் ெகாண்டிருந்ேதன் ஆண்டுகள் பலவாயின க்ஷணேநரம் நான் கைளப்பைடந்து மூர்ச்ைசயாேனன். இவ்விதம் நாங்கள் இருவரும் வாதப் ேபார் புரிந்து வன்முைறச் ெசயலில் ஈடுபட்டேபாது எங்கள் இருவருைடய விவாதத்ைதத் தீர்ப்பதற்காகவும் . எப்படி குருவானவன் தன் சீடைன எளிதாகப் ேபசுவாேனா. இந்த விஷயத்தில் தவறு உன்னுைடயதல்ல. அவ்வாறு ேகட்டதும் விஷ்ணு என்ைனப் பார்த்து. அதற்கு அந்த விஷ்ணு நாேன உலக காரணன் என்னுைடய சரீரத்திலிருந்து தான் நீேய உண்டானாய் இவ்வுலகங்கைள உண்டு ெசய்வதற்குண்டான என்ைன நீ மறந்து விட்டாய். தங்கமயமான காந்திேயாடு ெவளிக்கு ஸத்வகுணப்பிரதனாகத் ேதான்றியேபாதிலும் துஷ்டர்கைள நாசஞ் ெசய்யும் ெபாருட்டு உள்ளத்தில் தேபாகுணப்பிரதனாகவும் நாராயணனாகவும் யார் ஒருவர் என் கண்களுக்குப் புலப்பட்டாேரா. கைத.கீ ேழ இறங்கி அேநக ஆண்டுகள் ஒவ்ெவாரு நாளத்திலுஞ் சுற்றியும் ேமாகிதனான நான் உத்தமமான அந்தத் தாமைரயின் அடிப்பகுதிையக் காணவில்ைல. அதன் காம்பு விழியாகேவ ேமல் ேநாக்கி ஏறிேனன். பிறகு சந்ேதகத்ேதாடு அதன் மலைரயைடய விரும்பிேனன். ஏந்திய திருக்கரங்கேளாடு ஸ்ரீ விஷ்ணுமூர்த்தி எனக்கு அருள் புரிவதற்காக காட்சியளித்தார். முன்பு என்னால் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட இருபத்து நான்கு தத்துவங்களும் என்னிடத்திேலேய இருக்கின்றன என்று கூறினார் ஸ்ரீமந்நாராயணனுைடய அந்த வார்த்ைதையக் ேகட்டு ேகாபங் ெகாண்ட நான் நீ யார்? இவ்வளவு ேபசும் உன்ைனயும் உண்டு பண்ணியவன் ஒருவன் இருக்கத்தான் ேவண்டும்! என்றுகூறி அவருடன் தீவிரமாக வாக்கு யுத்தஞ் ெசய்ேதன். பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் தவஞ் ெசய்ேதன். நீ யார் என்று ெசால் என்று ேகட்ேடன். இது எனது மாையயின் ெசயல் பிரம்மாவ உண்ைமயாகச் ெசால்லுகிேறன். நல்ல விரதமுைடயவேன! அடா குழந்தாய்! ஸத்வ குணத்தால் வியாபதனாக உன்ைன நிர்மாணஞ் ெசய்தவனும் விஷ்ணுவும் நான்தான் என்பைத அறிந்துெகாள்! இவ்விஷயம் உண்ைம! என்று புன்னைக ெசய்தார் அவரது வார்த்ைதையக் ேகட்டதும் அவரது மாைய வசப்பட்டு. குழந்தாய் என்று ெசால்கிறாய். சக்கரம். அப்ேபாது. பிரகிருதிேயாடு உண்டு ெசய்யப்பட்ட விஷ்ணுவின் அழகிய ரூபத்ைதப் பார்த்த நான் ஆனந்தமைடந்ேதன். அவ்வாறு பைடப்புத் ெதாழில் புரியும் என்ைனப் பார்த்து அடா. அத்தைகய ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் மாைய வயப்பட்ட நான் அவைர. உன்ைன மட்டும் இவ்வுலகங்கைள உற்பத்தி ெசய்கிறவன் என்றும் மாையைய வியாபிக்கச் ெசய்யும் விஷ்ணு ெவன்றும் உலகங்கள் யாவற்ைறயும் தன்னிடத்தில் ைவத்துக் ெகாண்டு இருப்பவன் என்றும் இரட்சிப்பவன் என்றும் நீயும் என் ேமாகத்தால் இப்படிப் ேபசுகிறாய் அதற்கு காரணம் ேவண்டாமா? அைதச் ெசால் என்று ேகட்ேடன்.

சிறு கால்களும் மேனாேவகமும் ெகாண்ட ஸ்ேவத வராக (ெவண்பன்றி) வடிவம் ெபற்று பூமிையத் ேதாண்டிக் ெகாண்ேட பாதாளேலாகத்திற்குச் ெசன்றார். மண்ணிலும் இதற்குரிய ஆதாரம் எங்கிருக்கிறது என்று ேதடிக் காண்ேபாம் அதற்காக நீ அன்னப் பறைவயின் உருவத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டு காற்றின் ேவகத்ைத விட விைரந்து ெசன்று அதி ேவகமாக ஆகாயத்தில் புகுந்து ஆராய ேவண்டும். அக்கினி மயமாக இங்ேக ேதான்றியுள்ள இந்த ேஜாதிலிங்கம் எங்கிருந்து உண்டாயிற்று? அைத முதலில் கண்டறிேவாம். அன்னவிடிவம் ஏற்ற நான் ஆகாயத்தில் காற்ைறயும் மனத்ைதயும் விட ெவகு ேவகமாக பறந்து ெசன்ேறன். ெபருங்குரலும். 3. நான்கு திைசகளிலும். நாரதா! பல்லாயிரங்ேகாடி ஜ்வாைலகளால் பூரணமாகவும் காலாக்கினிக்கு இைணயாகவும் நாசவிருத்திகள் இல்லாததாகவும் ஒப்பற்றதாகவும் வாக்குக்கும் மனத்திற்கும் எட்டாததாகவும் பிரகாசம் இல்லாததாகவும் உலகங்கைள உண்டு பண்ணத்தக்கதாகவும் விளங்கிய அந்த ேசாதிலிங்கத்தின் சுடர்களால் மயக்க நிைலயைடந்த விஷ்ணு என்ைனப் பார்த்து பிரம்மாேவ! நீ ஏன் யுத்தஞ் ெசய்கிறாய்? நான் ஏன் உன்னுடன் யுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்? நம் இருவருக்கும் மத்தியில் ேதான்றிய இந்த லிங்கம் எப்படித் ேதான்றியது? யாரால் ேதான்றியது? ஆகேவ இந்த இடத்தில் மூன்றாவது நபர் ஒருவர் இருக்கிறார். பத்து ேயாசைன நீளமும் பத்து ேயாசைன அகலமும்ேமருமைல ேபான்ற உடலும் நாகங்களும் கூர்ைமயான ேகாைரப் பற்களும் ஊழிக் காலச் சூரியனுக்குச் சமமான காந்தியும் நீண்ட மூக்கும்.எங்களுக்கு ஞானம் ேதான்றச் ெசய்யவும் எங்களிருவருக்கும் நடுேவ அதியற்புதமானெதாரு ேஜாதிலிங்கம் உண்டாயிற்று. ஹr அயனுக்கு வரமளித்தல் முனிவர்கேள! பிரும்மாவும் விஷ்ணுவும் முைறேய ஹம்ஸ வடிைவயும் வராக . ஹம்ஸ ஹம்ஸ என்று எவெனாருவன் ெஜபம் ெசய்கிறாேனா நான் அவனாகி விடுேவன். அழகான சிறகுடன் கூடிய நான் அன்று முதல் ஹம்ஸம் என்றும் ஹம்ஸராஜன் என்றும் வழங்கப்படலாேனன். ஸ்ரீ மந் நாராயணேனா. நானும் வராக வடிவம் (பன்றியுருவம்) எடுத்த இந்த லிங்கத்தின் அஸ்திவாரத்ைதேய ெகல்லிட்பார்த்து விடுகிேறன்! என்று ெசால்லிவிட்டு பன்றி வடிவெமடுத்து பூமிையத் ேதாண்டித் துைளத்துக் ெகாண்டு ெசன்றார் நாரதா! நான் அன்னப் பறைவயின் வடிவெமடுத்து வானெவளியில் பறந்து ெசன்ேறன். நம் இருவரின் ேபாராட்டத்ைதயும் நிறுத்திக் ெகாள்ேவாம். அவ்வாறு ெசன்ற திருமால் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வைர அந்த ேஜாதிலிங்கத்தின் அடிையக் கண்டறிய முடியாமல் பாதாளேலாகத்தில் ேதடிக் ெகாண்டிருந்தார் அன்று முதல் எல்லா உலகங்களிலும் ஸ்ேவதவராக கற்பம் ேதான்றியது. விண்ணிலும்.

வடிைவயும் எடுத்துக் ெகாண்டு ஆகாயத்திலும் பூமியிலும் சஞ்சாரம் ெசய்யச் ெசன்ற பிறகு நடந்தவற்ைறச் ெசால்லுகிேறன் ேகளுங்கள்! என்று சூத முனிவர் ெசால்லத் ெதாடங்கினார். அன்னமாகவும் வராகமாகவும் இருந்த நாங்கள் இருவரும் அந்த லிங்கஸ்வரூபியான சிவபகவாைன நமஸ்கரித்ேதாம். அவற்றுள் ெதற்கிலிருந்த முதெலழுத்தாகிய அகாரம் சூரிய மண்டலம் ேபாலவும். பரமேயாகிகளுக்கும் புலப்படாததாகவும் விளங்கிய அந்த ேஜாதிலிங்க உருவத்ைத மன உறுதியுடன் வணங்கிய நாங்கள் இருவரும் ஆண்டவேன! அைனத்திற்கும் மூலக்காரணேன! உம் சுயவடிைவ நாங்களறிேயாம்! நீர் யாேரா? அறியெவாண்ணாத உம்ைம நாங்கள் நமஸ்கரிக்கிேறாம்! என்று ேதாத்திரம் ெசய்து ெகாண்ேட ஆயிரம் வருடங்கள் வணங்கிக் ெகாண்டிருந்ேதாம்! எங்கள் இருவருக்கும் மகாபிரகாசமாகவும் ஆனந்தமாகவும் மூன்று மாத்திைர லட்சணத்துடன்கூடிய (ப்லுத மாத்திைர) ஓம் என்ற நாதவடிவம் உண்டாயிற்று. அது ேபாலேவ ஸ்ரீ மந்நாராயணரும் மிகவும் இைளத்தும் கைளத்தும் என்ைனப் ேபாலேவ புறப்பட்ட இடத்திற்ேக திரும்பி வந்து ேசர்ந்தார். இத்தன்ைமயானது தான் என்று எண்ணக் கூடாததாகவும் ெபயரும் ெசயலும் இல்லாததாகவும் லிங்கம் இல்லாததாகவும் பக்தர்களுக்கு அருள் ெசய்யும்படி லிங்கத்தின் தன்ைமைய அைடந்ததாகவும். ஓ! நாரதேர! மகா சப்தத்துடன் ேசர்ந்த இது என்ன? என்று நாராயணர் ேயாசித்துவிட்டு எதனிடத்திலிருந்து இந்தச் சப்த முண்டாயிற்ேறா அந்தப் ெபாருளுக்கு நமஸ்காரம் என்று கும்பிட்டு அந்த லிங்கத்தினது ெதன்பாகத்தில் அழிவில்லாததும் முதலாவதுமான அகாரத்ைதயும் அதன் வடபாகத்தில் உகாரத்ைதயும் இவ்விரண்டிற்கும் நடுவில் மகாரத்ைதயும் உயரத்தில் ஓம் என்னும் சப்த விேசஷத்ைதயும் பார்த்தார். வராக அவதாரெமடுத்த மகாவிஷ்ணு ெவகுகாலம் சுற்றியும் அந்த லிங்கத்தின் அடிவாரத்தின் தடத்ைதக்கூட காண முடியவில்ைல அந்த ேஜாதிலிங்கத்தின் முடிையக் காண்பதற்காக ஆகாயத்திற்கு அன்னமாகப் பறந்து ெசன்ற நான் விடாமுயற்சிேயாடு முயன்ேறன் அதன் விைளவாக நான் இைளத்துக் கைளத்து அந்த லிங்கம் இருந்த இடத்திற்ேக வந்து ேசர்ந்ேதன். வடக்கிலிருந்த இரண்டாவது எழுத்தாகிய உகாரம் அக்கினியின் காந்திையப் ேபாலவும் நடுவிலிருந்த மூன்றாவது எழுத்தாகிய மகாரம் சந்திரமண்டலம் ேபாலவும் . அந்த நிைலயில் நாங்கள் இருவருேம அவ்வாறு ஏன் ெசய்ேதாம் என்று சிந்தித்ேதாம் ஒருவருக்ெகாருவர் சண்ைடயிட்ட நாங்கள் இருவருேம ஒன்றாகச் ேசர்ந்து ஒன்ைற வணங்கும் நிைல ஏன் ஏற்பட்டது என்று எண்ணிேனாம். பிறகு பிரும்மேதவர் நாரதைரப் பார்த்துச் ெசால்கிறார். மாையயில் வல்ல மகா விஷ்ணுவும் வித்ைதயில் வல்ல நானும் அந்த லிங்கத்ைத வணங்க ேவண்டுமானால் அத்தைகய மாைய அந்த லிங்கத்திற்குரிய பகவானின் மாைய என்பைத அறிந்ேதாம்.

பத்து திருக்கரங்களுைடயதும். லிங்கஸ்ய தக்ஷிேண பாேஹ ததாபஸ்யத் ஸனாதனம் ஆத்யம்வர்ண மஹாரம்து உகாரம் ச்ேசாத்ேர தத மகாரம்மத்யத ஸ்ைசவ நாதாந்தம் தஸ்பேசாமிதி ஜாக்கிரம் (நனவு). அதிமத்திய அந்தரகிதமாயும். ஸஜாதீயம் விஜாதீயம் என்னும் ெசாந்தமற்றதாயும் இரண்டாவது இல்லாததாயும். பச்ைசக் கற்பூரம் ேபான்ற நிறமுைடயதும் பல விதமான காந்திையயும் பலவித ஆபரணங்கைளயும் கம்பீரத்ைதயும் பராக்கிரமத்ைதயும் மகா புருஷ லக்ஷணத்ைதயும் சிறந்த உருவத்ைதயும் உைடயதும் எல்லாவற்ைறயும் உண்டு ெசய்யத் தக்கதுமாகிய சிவதத்துவத்ைதேய பார்த்ேதாம்.விளங்க அதன் ேபரில் ஸ்படிக கல் ேபான்ற காந்திையயுைடய தான பரம்ெபாருைளத் தரிசித்தார். அகார தஸ்ய மூர்த்தாச லலாடம் தீர்க்க உச்சேத மகாரம் தக்ஷிணம் ேநத்ர மீ காரம் வாமேலாசனம் உகாரம் தக்ஷிணம் க்ேராத்ர மூகாரம் வாமமுச்யேத ருகாரம் தக்ஷிணம் தஸ்யம் கேபாலம் பரேமஷ்டிந வாமம். சதயமாயும். ர்ருகாரம் ய ஏந சாயுேட உேப ஏகாரேமாஷ்ட மூர்த்வம் து ஐகார மதரம் விேபா ஓகாரம் சத ெதௗகாரம் தநத பங்க்தி சயம் க்ரமாது . அவர் தான் எல்லா ேதவர்களுக்கும் ஈசெனன்று ெதரிந்து ெகாண்டு விதிப்படி ேவதாந்தமான ஸத்ேயா ஜாதாதி மந்திரங்களினால் விஷ்ணுவானவர் அவைரத் துதித்தார். அழிவில்லாததாயும் முக்கியமாயுமிருக்கிற ஏகாக்ஷரம் என்று ெசால்லப்படுகிற பரம் பிரம்மத்ைதப் பார்த்தார் அகரெமன்னும் ெபயைரயுைடய பகவான் சிருஷ்டி (பைடத்தைல) பண்ணுகிறவர். ஸவப்னம்(கனவு). மகாரெமன்னும் ெபயைரயுைடயவர் (அனுக்கிரகிப்பவர்) நானும் அந்த விஷ்ணுவும் ஆச்சரியம் மிகுந்த மனேதாடு அச்சமயத்தில் மிகவும் ஆச்சரியகரமானது அழகுள்ளதும். உடேன. உள்ெவளி அற்றதாயும். உள்ெவளி அற்றதாயும் இரண்டாவது இல்லாததாயும். ஐந்து திருமுகங்களுைடயதும். கேபாலம். சுக்ஷúக்தி(உறக்கம்) துரியம்(ேபருறக்கம்) என்னும் நான்கு அவஸ்ைதகளுக்குப் ேமம்பட்ட துரிய அதீதமாயும் (உயிர்ப்படக்கமாயும்) நிர்க்குணமாயும். உகாரெமன்னும் ெபயைரயுைடய பர்க்கர் ஸ்திதி(காத்தல்) ெதாழில் ெசய்பவர். மாயாசம்பந்த விகாரமில்லா ததாயும். நானும் அவ்வாேற ேதாத்திரஞ் ெசய்ேதன் எங்கள் இருவருைடய ேதாத்திரங்களால் சந்ேதாஷப்பட்ட மாயா சம்பந்தமற்றவரான மேகஸ்வரன் திவ்விய ஸப்தமயமான ரூபம் ெகாண்டு அந்த ேஜாதிலிங்கத்தில் ெபருஞ்சிரிப்புடன் விளங்கினார். ஆனந்தத்திற்கு காரணமான பரமானந்தமாயும்.

ேசவித்தல் பூஜித்தல் ஆகியவற்றிற்குரிய ஓர் உபேதசத்ைதக் ேகட்டார். சங்கரா. சர்வ ரக்ஷகா ேதவேதவா எனக்குப் பதவி முதலியன ேவண்டாம். நிர்குணனாயும் சப்தமயமாயும் உள்ள பகவாைன என்ேனாடு திருமாலும் பார்த்து பிரபுேவ! எங்கள் சஞ்சலத்ைத அகற்ற கிருைப ெசய்யும்! என்று ேவண்டிக் ெகாண்ேடாம். இப்படி பிரும்ம விஷ்ணு: உருத்திரர் ஆகிய மூன்று சுபகரமான சக்திகள் உண்டாக அம் மூன்றுேதவரும் மூன்று சக்திகளுடன் ேசர்ந்து பைடத்தல்-காத்தல்-அழித்தல் என்னும் சிருஷ்டி ஸ்திதி சங்காரங்கைளச் ெசய்வார்கள் என்று கூறினார். ஆயினும் உம்மிடம் நான் விண்ணப்பித்துக்ெகாள்ள ேவண்டிய ெதான்றும் இருக்கிறது! என்று ேவண்டினார். உடேன சிவெபருமான் பிரும்மாவான எனக்குச் சிருஷ்டி ெசய்யும் வரத்ைதயும் விஷ்ணுவுக்கு சிருஷ்டி ெசய்யப்பட்டைதக் காப்பாற்றும் வரத்ைதயும். ேமலும் விஷ்ணு மூர்த்தி சிவெபருமாைன ேநாக்கி. இதுதான் ேதவ சம்பந்தம் ெகாண்ட பிரகிருதி என்று கூறியருளினார். அதாவது தியானித்தல். எங்கள் பிரார்த்தைனக்கு கருைண புரிந்து உங்கள் ேமல் கருைண ெகாண்டிருக்கிேறன் என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். சுவாமி! ேதவரீர் ெசான்ன கட்டைளைய நாங்கள் தட்டமுடியுேமா உமது சித்தத்தின்படிேய உமது ஆைணைய நாங்கள் ஏற்றுக் ெகாள்கிேறாம். ேமலும் இந்தப் பிரகிருதியில் பிரமாணி என்னும் ெபயருள்ள சக்தி பிரம்மைனயும் ல மி என்னும் ெபயருள்ள சக்தி விஷ்ணுைவயும். உருத்திரனுக்கு சங்கரிக்கும் வரத்ைதயும் அளித்து. அைதக்ேகட்டு அளவிலா ஆனந்தங்ெகாண்ட நாங்கள் இருவரும் மகாேதவேன! எங்களுக்கு இஷ்டமான வரங்கைளக் ெகாடுத்தருள்வர்! ீ என்று ேவண்டிக் ெகாண்ேடாம். அதற்கு பகவான் ஓ விஷ்ணுேவ! உமது விசுவாசத்ைதப் பாராட்டி மிகவும் இஷ்டத்ைத உண்டு பண்ணுகிற ரக்ஷிப்புத் ெதாழிைல ெசய்யும் பதவிைய உமக்களிக்கிேறன் என்று கூற. ஓ. எல்லா வல்லைமயும் ேபாதித்தருள சந்ேதகம் அறுபடும் சக்தியுள்ள . காளி என்னும் ெபயரில் ஒரு சக்தி உருத்திரைனயும் அைடயும்.அம் அஸ்ச தாலு நீ தஸ்ய ேதவ ேதவஸ்ய தீமத காதி பஞ்சாக்ஷராண் ய ஸ்ய பஞ்ச ஹஸ்தாஸ்ச தக்ஷிேண சாதி பஞ்சாக்ஷராண்ேயவம் பஞ்ச ஹஸ்தாஸ்து வாமத தாதி பஞ்சாக்ஷரம்பாத தாதி பஞ்சாக்ஷரம் தத பகாரமுதரம் தஸ்ய பகாரம் பார்ஸ்வ முச்யேத பகாரம் வாம பார்பசுவம் துபகாரம் ஸ்கந்த உச்யேத மகாரம் ஹ்ருதயம் சம்ேபா மகாேதவஸ்ய ேயாகிந யகாராதி சஹராந்தம் விேபார்ைவ சப்த தாதவ ஹகாரம் நாபிரூபம் ஹி ஷகாரம் நாத உச்யேத ஏவம் சப்த மயம் ரூப மகுணஸ்ய குணாத்மன இத்தைகய குணெசாரூபியாயும். உடேன விஷ்ணு வானவர். தத்துேவாபேதசம் ெசய்தருள ேவண்டுகிேறன் என்று ேகட்டார்.

அந்த சிவதத்துவஞானத்ைத எனக்கும் ெகாடுத்தார். இப்படிச் சிவெபருமான் அருளிய ேவதத்ைதச் சாங்ேகா பாங்கமான அறிந்து ெகாண்டு சிவெபருமாைன ேநாக்கி ஸமஸ்த வித்ைதகளுக்கும் ஆதிமூலரானவேர! ேஜாதி மயமான சுடெராளிேய! ேதவரீர் எப்படிச் சந்ேதாஷம் அைடபவர்? எப்படி உம்ைம நான் தியானிக்க ேவண்டும்? அடிேயன் ெசய்ய ேவண்டிய தியானம் எது? சங்கரராகிய தங்கைள மனிதன் எப்படி அைடவான்? பாபங்கைள ெயல்லாம் பரிகரிக்கக்கூடிய இந்தச் சிவ தத்துவ ஞானத்ைத எனக்கு உபேதசிக்க ேவண்டும் என்று ேகட்டார் உடேன கருைண கடாட்ச மூர்த்தியான சிவெபருமான் விஷ்ணுைவ ேநாக்கி நம்மீ து தணியாத விசுவாசங்ெகாண்ட விஷ்ணுேவ! இப்ேபாது உன் முன்னால் நாம் எப்படிப் பிரத்தியக்ஷமாக காட்சியளிக்கிேறாேமா. மிருத்தியுஞ்சயம். ஓம் தத்வமசி என்று ெசால்லப்பட்டது ஓங்காரத்ைதக் காரணமாகவும் ஐந்து கைலகேளாடு கூடியதுமான மந்திரமாகும் இம்மந்திரம் சிவ சம்பந்ததான மஹாவாக்கியம். சகல வித்ையகளுக்கும் நிைலக்களமாகவும் தைலைமயாகவுமுள்ள சிவபிரான். சகல அபீஷ்டங்கைளயும் அளிக்க வல்லதாயும். தக்ஷிணாமூர்த்தி மந்திரம் என்றும் ெசால்லப்பட்ட இந்த ஐந்து மந்திரங்கைளயும் அைடயப் ெபற்ற ஸ்ரீவிஷ்ணு பகவான் அந்த மந்திரங்கைள ஜபித்தார். பஞ்சாக்ஷரம் சிந்தாமணி. மிக ேமம்பட்டதும். சிவபிரான் அருளால் நாதரூபத்ைத ெபற்று விஷ்ணு மூர்த்தி பரதத்துவத்ைத நன்றாக அறிந்து நாதரூபத்ைதயும் தரிசித்து மந்திரத்தின் சுபவழிகளடங்கிய உண்ைமையயும் அனுஷ்டிக்கும் உபாயங்கைளயும் அறிந்து ெகாண்டு. சிவலிங்கத்தின் மகிைம பிரமேதவர் ெசால்லுகிறார்-இப்படி ேதாத்திர ெஜபம் ெசய்து ெகாண்டு இருக்கும் ஸ்ரீமந் நாராயணன் முன்னால் சிவெபருமான் காட்சியளித்து அவருக்கு சுவாசமார்க்கமாக அைமயும்படி அேநக மந்திரங்களும் அனுஷ்டானங்களும் அடங்கிய ேவதத்ைதக் ெகாடுத்தார்.உபேதசத்ைதப் ேபாதித்தருள ேவண்டுெமன்று திருமால் ேகட்கேவ சிவெபருமாேனா பரத்தத்துவமாயும். ஞானஸ்வரூபமாயும் மந்திரரூபமாயும் உள்ளது. நாதரூபமான பரம் ெபாருைள ேமேல பார்த்தார். ெபாருள். அது சுத்த ஸ்படிக நிறமானதும். உன்னதரான சிவெபருமானிடமிருந்து சிவதத்துவ ஞானத்ைதயும் ெபற்றுக் ெகாண்டு ஸ்ரீமந் நாராயணன். அப்படிேய பிரத்தியக்ஷமாக இருப்பதாகக் கருதி ெகாண்டு . பிரணவஸ்வரூபமாயுமிருக்கிற மங்களமாயுமிருக்கிற நாதரூபத்ைத (ஒலி வடிைவ) உபேதசித்தார். ெசான்ன அந்த ேவதத்ைத மகாவிஷ்ணு ெபற்றுக் ெகாண்டு அந்த ேவதத்ைதேய எனக்கும் சுவாஸமார்க்கமாகக் ெகாடுத்தார். இன்பம். 4. இன்னும் இருபத்து நான்கு எழுத்துக்கள் ெகாண்டதும் காயத்திரி ரூபமுைடயதும் தருமார்த் காம ேமாக்ஷங்கள்(அறம். வடு) ீ என்றும் நான்கு வித புருஷார்த்தங்கைளக் ெகாடுப்பதாயும்.

சகல பலன்கைளயும் சகலமான மேனா பீஷ்டங்கைளயும் தந்தருள்ேவாம். ஸகல ஸ்வரூபியாயுமிருக்கும் உமக்கு வந்தனம்! அனந்தரும் அைனத்திற்கும் உன்னதரும் நீைர உள்ேள உைடயவரும் தவத்தில் ஆசக்தரும். நீர் உருவாகியும் நீர் வாழ் பிராணிகைளக் காப்பவராகியும். வந்தனம்! இவ்வாறு விஷ்ணுபகவான் என்னுடன் ேசர்ந்து சிவெபருமாைன துதித்துக் ெகாண்டு நின்றார்(மகாபுண்ணிய உருவாகவும் உன்னதமாகவும் விளங்கும். உள்ள உமக்கு நமஸ்காரம்! ஞான ரூபமாகியும். ஸர்வாமீ ஷ்டங்கைளயுங் ெகாடுக்க வல்லவராகவும் இருக்கும் பிரபுேவ! உம்ைம நமஸ்கரிக்கிேறன். யாைனத்ேதால் ேபார்த்தியவருமான உமக்கு வந்தனம் மங்கள ஸ்வரூபியாகவும். அவரிடம் விஷ்ணு பகவான் ேமலும் ேவண்டலானார். இருக்கிற உமக்கு நமஸ்காரம்! சித்ரூபமாயும்(அறிவுருவமாகியும்) பிராணி ரூபமாகியும். ரிஷிஸ்வரூபியாயும் சகலத்திலும் வியாபித்தவராயும் பிரபுவாயுமிருக்கிற உமக்கு வந்தனம் அைனத்துமுணர்ந்த ஐயேன. ேகட்கிறாேனா பிராமண சிேரஷ்டர்கைளக் ேகட்கச் . ேலாக ரூபமாயும். ஏகாக்ஷர ரூபமாகி(ஓெரழுத்து வடிவாகி)யும் நாதராகியும் அகாரரூபமாகியும் ஞான ரூபமாகியும். சதா எம்மிடத்தில் மிகுந்த பக்தியும் ெகாண்டு பூைஜ ெசய்வதால் எல்லா விருப்பங்கைளயும் ெகாடுப்பேதா. ெபான்மயமான இந்திரியத்ைத உைடயவருமான உமக்கு வந்தனம் விரிசைட தரித்தவரும். அறிவுருவாகியும் உகார ரூபமாகியும். ஞானத்தினால் அைடயத் தக்கவராகியும் உயர்ந்த ரூபமான உமக்கு நமஸ்காரம்! ெபான்மயமான ைககைளயுைடய வரும். ஜலத்தில் நித்திைர ெசய்பவராகியும். பரப்பிரம்ம ஸ்வரூபியாகவும். ஆதி ேதவனாகியும். பிரும்ம விஷ்ணுவான எங்களுக்குச் சாமேவத கீ தத்தினாேல பாடம் தரத் தக்கவராயும். ஸ்மிருதி ரூபமாகியும். ேசதனா ேசதனமாயும். இந்தத் துதிைய எவன் படிக்கிறாேனா. எவர் மனத்தில் எப்ெபாழுது துக்கம் உண்டாகிறேதா அப்ேபாது அவர் இந்த லிங்கமூர்த்திையப் பூஜித்தால் அந்த துக்கம் ஒழிந்து ேபாகும் பிரம்மன் சதா சிருஷ்டித் ெதாழிைலச் ெசய்யவும். நீ ஜீவன்கைள ரக்ஷித்துக் காக்கவும். ேதவ ேதவர்களுக்குப் பிரபுவாயும் ருக்ேவத சாமேவத யசுர்ேவத ெசாரூபமாயும் சிருஷ்டி ஸ்திதி சங்கார கர்த்தாவாயும். வித்யாஸ்வரூபம் உைடயவராகியும் இருக்கும் உமக்கு நமஸ்காரம் மூன்றாவதான மகாரூபமாகியும் சிவமூர்த்தியாகவும் சிேரஷ்டரூபத்ைதயுைடயவராகியும். வந்தனம். லிங்காரமாகியும் லிங்க ஸ்வரூபத்ைத யுைடயவராயுமிருக்கும் உமக்கு வந்தனம். மங்களத்ைதயுண்டு பண்ணுபவராயும். பரமாத்மாவ யும். ஸகல பாபங்களும் நிவர்த்தியாகுேமா அப்படிப்பட்ட பூஜா விதிையப் ேபாதிக்கிேறன்! என்று கூறினார். ேதேஜாரூபியாயும் ேதஜஸுக்களுக்கு பதியாகவும். பரமாகாய சரீரியாயும் மகாபத்மம் முதலான நிதிகளுக்ெகல்லாம் பதியாயும்.

ஏெனனில் . எங்களுக்குள் எழுந்த வாதத்ைத அறிவரானபடியால் ீ அைதயும் நிைறவு படுத்த ேவண்டும் என்று ைககுவித்து நின்றார். யாம் மனம் மகிழ்ந்ேதாம். உலகங்களுக்குப் பதிலாக ஸ்வரூபியான பிரம்மன் எமது வலது பக்கத்திலும் விஷ்ணு எமது இடது பக்கத்திலும் விசுவாத்மனான உருத்திரன் என் இதயத்திலும். நாராயணனாகிய விஷ்ணு பகவானால் ெசய்யப்பட்ட இச்சவ ஸ்ேதாத்திரத்ைதச் ெசால்லித் துதிப்பவனுக்கு வளர்பிைற சந்திரன் ேபால் மங்களம் வளரும்) திருமால் இந்த சிவ ஸ்ேதாத்திரத்ைதச் ெசய்த பிறகு சிவெபருமான் எங்கைளப் பார்த்துச் ெசான்னார். ஸ்திதி சங்காரெமன்னும் முத்ெதாழிைலயும் நடத்த ேவண்டி பிரம்மன். சிவமூர்த்தியாகிய என்ைனப் பிரார்த்தியுங்கள் உங்கைள நாம் விரும்பியபடிேய மாெபரும் ஆற்றல் வாயந்தவர்களாக உண்டாகியிருக்கிேறாம் அதாவது நாேம உங்கள் மூலவராக மாறியுள்ேளாம் எமது விருப்பத்ைதப் ேபாலேவ எமது உருவம் மூன்றாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணு.ெசய்கிறாேனா அவன் மகா பாபியாயிருந்தாலும் பிரம பதவிைய அைடவான். பயத்ைதவிட்டு. ஓ விஷ்ணுேவ! நீ அைசயும் ெபாருள் அைசயாப் ெபாருட்கைளயும் அண்டத்திலுள்ள சகலஜீ வராசிகைளயும் காத்துரட்சிப்பாயாக நிஷ்களமாகிய நாம் சிருஷ்டி. உன்னத ேதவர்கேள! நீங்கள் எமக்குச் ெசய்த இந்த ேதாத்திரத்தால். இப்படி மூன்று அவதாரமாக இருக்கிறீர்கள். சிவெபருமான் அவருைடய ேவண்டுதலுக்கிறங்கி ெநடுமாேல நீரும் பிரம்மனும் எம்மிடம் எப்ெபாழுதும் நீங்காத பக்தித் தியானத்தில் மூழ்கியிருப்பீர்களாக நீங்கள் பார்த்த சிவலிங்க மூர்த்திையப் பூைஜ ெசய்ய ேவண்டும். நீங்கள் விதிமுைறப்படி ெசய்யும் பூைஜயால் எம்ைம நமஸ்கரித்து வரும்ேபாது சுகத்ைதயைடவர்கள் ீ என்று திருவாய் மலர்ந்து பூைஜ முைறகைள உபேதசம் ெசய்து எங்கள் இருவருக்கும் விருப்பமான பல வரங்கைளயும் தந்தருளினார். பிறகு அவர் என்ைனப் பார்த்து பிரமேன! நீ நம்முைடய ஆக்ைஞயால் சிருஷ்டிகாரனாக இருந்து பைடப்புத் ெதாழிைல ெசய்து வா என்று நாராயணைனப் பார்த்து. உங்கள் மீ து எமக்கு அதிக அன்பு இருப்பதால் நீங்கள் எைதச் சிந்தித்தாலும் அைதக் ெகாடுப்ேபாம் என்று கூறி கருைண நிைறந்த கடாட்சகரான சிவெபருமான் எங்களிருவைரயும் அவருைடய திருக்கரத்தில் ெதாட்டு ஸ்பரிசித்தார் இதனால் எங்கள் உள்ளங்களில் ெபாங்கிய ஆனந்தத்ைத எவ்வாறு விவரிப்பெதன்ேற இப்ேபாதுங்கூடத் ெதரியவில்ைல மகா விஷ்ணுேவா சிவெபருமானுடன் ஐக்கியமாகும் ஆைகயால் உந்தப்பட்டு ஆண்டவேர! எங்களுைடய பக்தி உம்மிடம் நிைலத்திருக்க அருள் புரிவேதாடு . ருத்திரெனன்னும் மூன்றாகப் பிரித்ேதாம் ஆதலின் அந்த உருத்திர மூர்த்தி எம்முைடய அம்சத்ைதக் காட்டிலும் குைறவுப்பட்டெதான்றும் இல்ைலயாதலால் நீங்கள் ெசய்யும் ேதாத்திர பூஜா கிரிையகள் யாவும் எனக்கும் உருத்திரனுக்கும் ஒன்ேறயாகும்.

பிரமசரியம் கிரகஸ்தம். சிருஷ்டி ெதாடங்குதல் சூதமாமுனிவேர! சிவலிங்க மூர்த்தத்தின் வரலாற்ைற நீங்கள் ெசால்லக் ேகட்டு . நீங்கள் இருவரும் ெவள்ளி. நாேம உருத்திரனாக அவதரிக்கப் ேபாகிேறாம் பிரம்மேன! விஷ்ணுேவ இச்சிவ ரூபத்திலிருந்து சிவாம்சமாக இலக்குமியும் சரஸ்வதியும் அவதரிப்பார்கள். ேமலும் நமது ஸ்வரூபம் எல்ேலாராலும் பார்க்கத்தக்கது விஷ்ணுேவ. லிங்கேம மகாகாளி. ைவசியர். இச்சிவ பூைஜக்கு எவன் அந்நியாமாயிருக்கிறாேனா அவைன நாம் அைடய மாட்ேடாம் என்று கூறி மைறந்ேதார். அது ேபால் உணர்ந்து ெகாண்டு நீங்கள் உருத்திரைனயும் எம்ைமயும் ேவறு படுத்தி எண்ணக்கூடாது. ஆைகயால் விஷ்ணுேவ நீ ல மிையத் துைணவியாகக் ெகாண்டு காத்தல் ெதாழிைல ெசய்து வா! பிரம்மாேவ! நீ சரஸ்வதிையத் துைணவியாக ெகாண்டு எப்ெபாழுதும் சிருஷ்டித் ெதாழிைல ெசய்து வா! உருத்திரன் மகாகாளிைய இைணத்துக் ெகாண்டும் சங்கார(அழித்தல்) ெதாழிைலச் ெசய்வான் மிகுந்த அறிவுடன் கூடியிருக்கிற நீங்கள் உலகங்களுக்கு இஷ்டங்கைள உண்டு பண்ணுகிறவர்களாய் பிராமணர். வானப் பிரஸ்தம். இச் சிவரூபேம காரிய நிமித்தமாகச் சிறந்த ேவறு ரூபத்ைதயைடந்து காளிெயன்னும் ெபயரால் அவதரிக்கப் ேபாகிறாள். லிங்கேம மகால மி. லிங்கேம பிரம்மாதி ேதவர்கள் லிங்கேம சிவெபருமான் எவன் ஒருவன் சிவலிங்கத்தின் பிரபாவத்ைத சிவ சன்னிதியில் வாசிக்கிறாேனா அவனைடயும் பலன்கைள அளெவடுத்துச் ெசால்ல முடியாது இவ்வாறு சூதமாமுனிவர் ைநமிசாரணிய வாசிகளுக்குச் ெசான்னார். சூத்திரர் என்னும் நான்கு வருணங்களாகவும். அது முதற் ெகாண்டு நாராயணனும் பிரமேதவனும் சிவபூைஜ ெசய்து ெகாண்டு சிவபக்தியுைடயவராக இருந்தார்கள் லிங்கேம சரஸ்வதி. 5. நீங்கள் சிவ ரூபத்திலிருந்து உற்பத்தியானவர்கள் உருத்திரனாக உருத்திர மூர்த்தி உண்டாவதற்கு நமது ஆக்ைஞேய காரணம்.உருத்திர ரூபமும் சிவரூபமும் ஒன்ேறயாகும். பிரம்மேன நீயும் உருத்திரனும் என்னுைடய வடிவேமதான் சத்தியமாயும் ஞான ஸ்வரூபியாயும் நாசமற்றதாயும் அநாதியாயுமிருக்கிற எம்முைடய சிவரூபேம இதற்ெகல்லாம் மூலமானதும் முதலானதுமாகும். க்ஷத்திரியர். இரத்தினம் தங்கம் மண் இைவகளில் ஏதாவெதான்றில் விளங்கும் லிங்கரூபத்ைத உலகங்களுக்குச் சுகத்ைத உண்டு ெசய்யவும் உம்ைமப்ேபால உலகத்ேதார் பூஜிக்கவும் எக்காலத்திலும் இைடவிடாத அன்புடன் பூைஜ ெசய்யுங்கள். ஸந்நியாசெமன்னும் நான்கு ஆசிரமங்களாகவும் கூடியிருக்கவும் இன்னும் பல காரியங்களுடன் கூடியிருக்கவுஞ் ெசய்து சுகத்ைத அைடயுங்கள். ஏெனனில் தங்கத்திற்கு ேவெறாரு தங்கம் என்கிற ெபயர் எப்படிப் ெபாருந்தாேதா ஒரு மண் கட்டிையப் பாத்திரமாகச் ெசய்தால் மண்கட்டி ேவறு பாத்திரம் ேவறு என்கிற ெபாருட்ேபதம் எப்படி வரேவ மாட்டாேதா.

அைதத் தாங்கள் தான் தயவு ெசய்து நீக்க ேவண்டும். விஷ்ணுவுக்கு அேநக வரங்கைளக் ெகாடுத்து விட்டு பரந்தாமா! யார் உன்ைன எந்த இடத்தில் பார்க்கிறார்கேளா அந்த இடத்திலுள்ள அைனவருேம ேமாகத்திற்கு வயப்படுவார்களாக! அப்படி ேமாகிக்கப்படுவதாேலேய உன்ைன மதிக்கவும் துதிக்கவும் ெசய்வார்கள். சூத புராணிகேர! எங்களுக்கு ஒரு சந்ேதகம் உண்டாகிறது. ஏெனனில் சிவ சித்தப்படிேய அவர்கள் இருவரும் அவ்வடிவங்கைள ஏற்றார்கள். அன்னவடிவில் இருந்த பிரமனும் வராக வடிவில் இருந்த விஷ்ணுவும் ெசய்த ெசயல்கைளச் ெசால்லுகிேறன் என்றார். அதாவது பிரம்மாவும். அப்ேபாது நீ அந்த துக்கத்ைத நீக்கி உலகங்கைளக் காப்பாய்! நாேமா ருத்திர மூர்த்தியாகி உலகங்கள் அைனத்ைதயும் அழிக்கும் சங்காரத் ெதாழிைலச் ெசய்ேவாம். பிரமன் பைடக்கும் உலகத்தில் எப்ேபாது துக்கங்கள் உண்டாகிறேதா. தவஞானிகேள! மஹாப் பிரபுவான சிவ ெபருமான் அந்தர்த்தானமான பிறகு. விஷ்ணுவும் முைறேய அன்னவடிவத்ைதயும் வராக வடிவத்ைதயும் ஏன் எடுத்துக் ெகாண்டார்கள்? என்று ேகட்டார்கள். அன்னப் பறைவேயா ஆகாயத்தில் ெநடுந்தூரம் பறந்து ெசல்லும் ஆற்றலுைடயது ேமலும் பாைலயும் தண்ண ீைரயும் கலந்து ைவத்தால் அது தண்ண ீைரப் பிரித்து பாைல மட்டும் பருகும் அறிவாற்றல் வாய்ந்தது ஆைகயால் பிரும ேதவர் ஞானம் அஞ்ஞானம் என்ற இரண்ைடயும் தனித்தனியாக உணர்ந்து ெகாள்வதற்காக அன்னப் பறைவயின் வடிைவ எடுத்துக் ெகாண்டார் ஆயினும் அவர் ஞானத்தால் விேவகத்ைதயைடயாமல் இைளப்பைடந்து திரும்பினார் வராக வடிவேமா வராககல்பம் என்ற கல்பகால நிர்ணயத்திற்காக உதித்தது மகாவிஷ்ணு எந்த தினத்தில் வராகவுருவத்ைத ஏற்றாேரா. நான் பற்பல வடிவங்கேளாடு விளங்குவதால் உனக்கும் எனக்கும் சிறிதளவும் ேபதமுள்ளதாக நிைனக்கக்கூடாது என்று கூறிவிட்டு பிரும ேதவைரயும் மகா விஷ்ணுைவயும் தம் திருக்கரங்களில் பற்றிக் ெகாண்டு .மகிழ்ந்ேதாம் இனிேமல் சிவ ெபருமான் ேஜாதிவடிவமாக இருந்து அர்தர்த்தானமான பிறகு என்னவாயிற்று என்பைதயும் சிவெபருமானது ெபருைமையயும் அவர் உலக சிருஷ்டி ெசய்த வைகையயும் எங்களுக்கு விளக்கமாகக் கூறேவண்டும் என்று சவுனகாதி முனிவர்கள் ேகட்டார்கள். இதில் சந்ேதகம் ேவண்டாம். அன்ன உருவத்ைதயும் வராகவுருவத்ைதயும் அைடந்த பிரம்ம விஷ்ணுவின் விஷயத்தில் வியப்பைடவதற்கு ஒன்றுமில்ைல. நாசரஹிதமாகவும் நிஷ்களமாகவும் குணவிகிதமாயுமிருக்கும் சிவெபருமான் எைதச் ெசய்கிறாேரா. அதன்படிேய அைனவரும் விளங்குவார்கள். விஷ்ணுேவ! நீேய எம்ைம தியானிக்கத் தக்கவன். அப்ேபாது ைநமிசாரண்ய வாசிகள் அவைர ேநாக்கி. அதற்குச் சூதமாமுனிவர் ெசால்லலானார். முனிவர்கேள! இனிேமேல நடந்தவற்ைறக் ேகளுங்கள் சிவெபருமான். அந்தத்தினம் முதல் அந்தக் கல்பம் வராக கல்பம் என்று வழங்கலாயிற்று. உடேன சூதமாமுனிவர்.

நாலாயிரம் சதுர் யுகங்கைள ஒரு தினமாகக் ெகாண்ட நூறு ஆண்டுகளாகிய உன் ஆயுள்வைர. அப்ேபாது விஷ்ணுமூர்த்தி. நீர் பிரத்தியட்சமானது யுக்தந்தான் எந்தப்பைடப்ைப ெசய் என்று சிவெபருமான் எனக்குக் கட்டைளயிட்டாேரா அந்தப் பைடப்ைப என்னால் ெசய்ய முடியாமல் அந்தப் பைடப்பும் ஜடமாய்ப் ேபாய்விட்டது. பூர்வத்தில் எந்த ஜலம் சிருஷ்டிக்கப் பட்டேதா அந்த ஜலத்தில் பிருமேதவர் அஞ்சலி ரூபமாகத் தமது வர்யத்ைத ீ ெவளியிட்டார். ஆைகயால் நீர் பிராணவாயு ரூபமாய் அதற்குப் பிராணைன உண்டு பண்ணேவண்டும் என்று கூறினார். ஸத்வம். எவன் உம் பக்தேனா. உடேன அந்த ஜலத்தில் இருபத்து நான்கு தத்துவங்கேளாடு கூடிய அண்டம் உண்டாயிற்று முனிவர்கேள! அேநக வைகயான ஆதாரங்களால் பிரகாசமாக இருந்த அந்த அண்டம் ஜடரூபமாக இருந்தது அைதக் கண்டதும் பிருமன் சந்ேதகங் ெகாண்டு. ஆயினும் எனக்கு ஒரு விண்ணப்பம் உண்டு அைதயுந் திருச்ெசவி சாற்றியருள ேவண்டும் ஐயேன! எப்ேபாதும் என்னால் தியானிக்கத் தக்கவராக இருக்கிறீர். ஆயிரந் தைலயும் ஆயிரங்காலும் ெகாண்ட அநந்தரூபம் வகித்து . மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் சிவெபருமாைன வணங்கி. அவன் என்ைனயும் பக்தி ெசய்கிேறன் என்று நான் மகிழ்ச்சியைடேவன் உம்மால் என் மகிைம வளர்ந்ேதாங்கியுள்ளது! என்று கூறினார்.உங்கள் இருவைரயும் எமக்குச் சமமாகேவ உலகத்தார் தியானிப்பார்களாக நீங்கள் இருவரும் சகல மக்களுக்கும் பிராணரூபமாக இருப்பீர்களாக! பிரமேன. உடேன மகாவிஷ்ணுவும் அங்கிருந்து மைறந்து ேபாய் விட்டார். கருைணக்கடலாகவும் உலகைனத்திற்கும் நாதனாகவும் இருக்கும் சிவெபருமாேன. அைதக் ேகட்டதும் விஷ்ணுமூர்த்தி சிவாக்ைஞயின் படிேய ெசய்ய விருப்பங் ெகாண்டவராய். விஷ்ணுைவத் தியானித்த வண்ணம் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் கடுந்தவம் ெசய்தார் அைதக் கண்டு மகிழ்ந்த மகா விஷ்ணு அவர் முன்னால் ேதான்றி நான் முகப் பிரமேன! நீ விரும்பும் வரத்ைதக்ேகள் ெகாடுக்கிேறன். உம் கட்டைளைய ஏற்றுச் ெசய்ய சித்தமாக இருக்கிேறன். முதலிய முக்குணங்களுடன் கூடிய பிராணிகைளப் பைடக்கும் ெதாழிைலச் ெசய்து வா! என்றார். என்னால் ெகாடுக்கக் கூடியவற்ைறத் தடுப்பதற்கு எதுவுமில்ைல தைடயுமில்ைல! என்றார். இது நிச்சயம். அதற்கு பிரமன் அவைர ேநாக்கி ஸ்ரீஹரிேய சிவெபருமான் உமக்கு என்ைனக் ெகாடுத்து விட்டபடியால். சிவெபருமானும் ெபருமகிழ்ச்சியுடன் அங்கிருந்து மைறந்தார். உம்ைமத் துதிப்பதிலிருந்து என் மனமானது க்ஷணகாலங்களும் பிரியாமல் இருக்கேவண்டும் என்னிடம் பக்தியுள்ளவனாக இருந்தும் எவன் ஒருவன் உம்ைம நிந்திக்கிறாேனா அவனுக்கு நீங்காத நரகஸ்தானத்ைதேய வாசஸ்தலமாகக் ெகாடுப்ேபன். பிறகு உலகங்களுக்ெகல்லாம் பிதாமகனான பிரும ேதவர் தாம் ெபற்ற கட்டைளப்படிச் சிவத் தியானபரராய் விஷ்ணுைவயும் பணிந்து அவரால் ஞானம் ெபற்று பைடப்புத் ெதாழிைலச் ெசய்ய இச்ைசக் ெகாண்டார்.

நான்முக பிரமன் மீ ண்டும் சிலைரப் பைடத்தார் அவர்கள் மிகவும் விரக்தர்களாக இருந்தார்கள் அைதக் கண்டதும் பிரம்மா ேகாபமும் வருத்தமும் ெகாண்டு அழுதார் அப்ெபாழுது அஞ்சாேத! என்று சிவாம்சமான உருத்திரர் ேதான்றினார். இருபத்து நான்கு தத்துவங்கைளயுைடய அந்த அண்டம் பாதாளேலாகம் முதல் சத்தியேலாகம் வைரயிலும் பிராணனுைடயதாயிற்று. தவத்ைதேய தனமாகக் ெகாண்ட பிருமேதவேரா சிலகாலம் தவேலாகத்திலும் மற்றக் காலங்களில் இதர உலகங்களிலும் இருந்தார். 6. அவரிடத்தில் காசிபரும் ேதான்றினார்கள். சர்ப்பங்களும் மைலகளும் அேநகவிதமான ெகாடி வைககளும் ேதான்றின. அந்த அண்டத்தினுள் மகாவிஷ்ணு பிரகாசமாக இருந்தார். ேகளுங்கள் என்று சூதமாமுனிவர் ேமலும் ெதாடர்ந்து கூறலானார். எனேவ பிரமன் உருத்திர மூர்த்திேய! நீர் ெசால்வது விந்ைதயாக இருக்கிறது.அந்த அண்டத்ைத வியாபித்தார். இவ்வாறு மானஸ புத்திரர் பதின்மர்கள் உண்டானார்கள். நாரதைர தமது மடியினின்று உற்பவிக்கச் ெசய்தார் தமது நிழலிலிருந்து கர்த்தமரிஷிையயும் தமது ெபரு விரலிலிருந்து தக்ஷப்பிரஜா பதிையயும் உற்பத்தி ெசய்தார். பிறகு பிரம்மன் ஸப்தரிஷிகைள சிருஷ்டித்தார். அப்பைடப்புகள் பாதாளேலாகம் முதல் சத்திய ேலாகம் . பிறகு பிருமா தமது மனத்தால் சில பிள்ைளகைள முதலில் உற்பத்தி ெசய்தார் அப்பிள்ைளகேளா ஊர்த்துவ ேரதஸாக (சுக்கிலத்ைத இறக்காதவர்களாக) இருந்தார்கள். ேதவைதகம் அசுரர்கள் தநுஜான் முதலிய அேநகர் உண்டானார்கள் அவர்கள் உலகங்களிெளல்லாம் பரவினார்கள் தட்சப் பிரஜாபதியின் ெபண்களிடம் விருக்ஷங்களும் பறைவகளும். பிருமேதவரின் ேவண்டுேகாளுக்கு இணங்கி மகாவிஷ்ணு அந்த அண்டத்தில் பிரேவசித்ததும். அவர் பிருமாைவ ேநாக்கி அயேன உனக்கு துக்கம் உண்டானால் அைத நான் நாசஞ் ெசய்ேவன். பிரும சிருஷ்டி தவமுனிவர்கேள! சகல பாபங்கைளயும் நீக்கவல்ல சரித்திரத்ைதச் ெசால்லுகிேறன். இதில் சந்ேதகம் ேவண்டாம் என்றார். இவ்வாறு சூதமாமுனிவர் ைநமிசாரண்ய வாசிகளுக்குக் கூறினார். பிருகு முனிவரிடத்தில் மரீசியும். காசிபமுனிவரின் சந்ததியினால் தான் இந்த உலகம் விருத்தியைடந்தது தக்ஷப்பிரஜாபதிக்கு அறுபது ெபண்கள் பிறந்தார்கள். ஆயினும் எமது சிருஷ்டித் ெதாழிலில் இைடயூறு வராதபடி ெசய்ய ேவண்டும்! என்றார் அதற்கு உருத்திரர் அப்படிேய சிருஷ்டி இைடயூறின்றி முடியக் கடவது என்று ெசால்லிவிட்டு எந்தக் காலத்திலும் நிைலத்து திருக்ைகயிலாயத்தில் சிவசன்னதிைய அைடந்தார். அவர்களில் பதின்மூன்று ெபண்கைளக் காசிப முனிவருக்கு தக்ஷன் திருமணம் ெசய்து ெகாடுத்தான் அப்ெபண்கள் மூலமாகேவ.

அழித்தல். சண்டிகா. சிவபூைஜ விதிமுைறகள் ேகளுங்கள் அறிஞர்கேள! இதுவைர சிருஷ்டி நிரூபணத்ைதச் ெசான்ேனன் இனி எந்தச் சரித்திரத்ைதக் ேகட்டால் பிறவிக்கட்டு ஒழியுேமா அந்த மங்களகரமான சரிதத்ைதச் ெசால்லுகிேறன். அதனால் தட்சப்பிரஜாபதி ஆத்திரமும் அகம்பாவமும் ெகாண்டு சிவெபருமாைனத் தவிர மற்ற ேதவர்கைளயும் மகரிஷிகைளயும் வரவைழத்து ஒரு யாகம் ெசய்தான் தட்ச குமாரியும் சிவெபருமானின் பத்தினியுமான தாட்சாயணி அைதயறிந்ததும் தன் தந்ைத தன்ைன யாகத்திற்கு அைழக்காமலிருந்தும் கூட. யத்ரா. சூத புராணிகர் கூறலானார்! 7. என்னும் முத்ெதாழில்கைள ெசய்து வரலாயினர். ஓ முனிபுங்கவேர மகாகுருவியாஸ பகவான் மூலமாக நீங்கள் யாவற்ைறயும் அறிந்தவர். விஷ்ணு இல மிைய மணந்தார் பிருமா சரஸ்வதிைய விவாகஞ் ெசய்துெகாண்டார் இவ்விதமாக பிருமா. அவைள தட்சன் சிவெபருமானுக்குப் பத்தினியாகக் ெகாடுத்தான். ஜயா என்ற பல ெபயர்கைளப் ெபற்றுத் திகழலானாள் மும்மூர்த்திகளும் குணேபதத்தாேலேய முத்ெதாழில்கைளச் ெசய்கிறார்கள் என்று சூதமாமுனிவர் கூறியதும் சவுனகாதி முனிவர்கள் அவைர ேநாக்கி. அைவ வியாபிக்காத இடேம இல்ைல. விஷ்ணு.வைரயிலும் வியாபித்தன. விஜயா. அவன் ெசய்யும் யாகத்ைதப் பார்க்க விரும்பி. சிவெபருமானிடம் விைடெபற்று. அதனால் தாட்சாயணி துக்கப்பட்டு அவமானம் தாங்காமல் தன் ேதகத்ைத நீத்தாள். தட்சனது மாளிைக அைடந்தாள். அந்த சதி ேதவிக்கும் பவானி என்னும் ஒரு ெபயருண்டு உருத்திரமூர்த்தி காளிைய மணந்தார். தட்சப்பிரஜாபதிக்கு சதி என்ற புதல்வி ஒருத்தி இருந்தாள். அந்த மகாகாளிேய பின்புஒருகாலத்தில் பர்வதராஜனின் புத்திரியாகி பார்வதி என்ற ெபயருடன் சிவெபருமாைனப் பதியாக யைடந்தாள் அந்த பார்வதிேதவிேய. நாங்கள் தங்களிடமிருந்து சிவ சரிையதான இன்சுைவ அமுைத இன்னும் அருந்த விரும்புகிேறாம் மகாகாளி முதலில் தட்சப்பிரஜாபதிக்குப் புதல்வியாகவும் பிறகு பர்வதராஜனின் புத்திரியாகவும் பிறந்த அந்தத் திவ்விய சரிதத்ைதயும் அந்தப் புண்ணியவதி சிவெபருமாைனப் பதியாக அைடந்த கைதையயும் மற்ற விஷயங்கைளயும் எங்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டும்! என்று ேகட்டார்கள். தட்சேனா அவைளத் தன் புதல்விெயனவும் கருதாமல் சிவநிந்ைதேயாடு அவைள அவமதித்து ஏசினான். உருத்திரர் என்னும் மூம்முர்த்திகளும் தங்கள் சக்திகளுடன் ேசர்ந்து முைறேய ஆக்கல். ஒரு சமயம் தட்சப்பிரஜாபதிக்கும் சிவெபருமானுக்கும் துேவஷமுண்டாயிற்று. காளிகா. முனிவர்கேள! எந்த சதி என்பவள் சிவெபருமாைன கணவனாக அைடந்தாேளா அவேள மஹாகாளி எனப்படுவாள். இந்தச் ெசய்திைய . காத்தல். சாமுண்டா.

அைதச் சுருக்கமாக என்புத்திக்கு எட்டியவைரயிலும் ெசால்கிேறன். இைத விரிவாகச் ெசால்ல ேவண்டுமானால் பல ஆண்டுகள் ஆகும் ஆகேவ சுருங்கச் ெசால்லுகிேறன் ேகளுங்கள். முனிவர்கேள! எந்த விஷயமானது ஸ்ரீகிருஷ்ணனால் மகாத்மாவான உபமன்யு முனிவரிடம் ேகட்கப்பட்டேதா. அந்த ஜ்வாலமுகிேய பர்வதத்தில் அவதரித்த காரணத்தால் பார்வதி என்னும் ெபயைரப் ெபற்றாள் அவள் சிவெபருமாைன விரும்பிவழிபட்டுநன்றாகப்பூைஜ ெசய்து. அவைரேய தன் நாயகனாக அைடந்து தன்ைன அண்டிய அைனவருக்கும் விருப்பங்கள் அைனத்ைதயும் வழங்குகிறான் நீங்கள் எைதக் ேகட்டீர்கேளா. இந்தச் சரிதத்ைதக் ேகட்பவர்களுைடய சகல பாபங்களும் நீங்கள்! என்றார். ீ அந்த தட்சனின் யாகத்திற்கு இைடயூறு விைளவித்து அழிக்கும்படிச் ெசய்து ேதவர் முதலானவர்கைளத் தண்டித்தார் அதனால் ேதவர் முதலானவர் மனம் வருந்தி குைறகூற சிவெபருமான் மீ ண்டும் அவர்கைள உயிர் ெபறச் ெசய்து திருவருள் புரிந்தார் இஷ்டேபாகங்கைளக் ெகாடுத்து அைனவருக்கும் நன்ைமகள் இயற்றுபவளான தாட்சாயணியின் ேதகத்தில் உண்டான ஜ்வாைலயானது ஹிேமாற்கிரீயில் விழுந்தது அந்த ஜ்வாலாமுகிேய சகல இஷ்டங்கைளயும் ெகாடுக்கவல்லது. பிறகு அந்த ஜ்வாலாமுகி இமய மன்னனான பர்வதராஜனுக்கும் அவனுைடய மைனவியான ேமைன என்பவளுக்கும் புத்திரியாக அவதரித்தாள். அைதச் ெசால்கிேறன். அவற்ைறத் தரிசிப்பதால் ஏற்படும் பலன்கள். அைதச் ெசால்லிவிட்ேடன். அப்ேபாது ைநமி சாரண்யவாசிகளான முனிவர்கள் அவைர ேநாக்கி சூதமா முனிவேர! சிவ சரிதத்ைதக் ேகட்க நாங்கள் மிகவும் ஆவலுள்ளவராக இருக்கிேறாம் சிவெபருமாைன எப்படிப் பூஜிக்க ேவண்டும்? முதற்காலத்தில் அம்முைறப்படி பூஜித்தவர்கள் யார்? அப்பூைஜயில் மகிழ்ந்த சிவெபருமான் யாருக்குப் பிரசன்னராகி என்ெனன்ன பலன்கைளக் ெகாடுத்தார்? பார்வதி ேதவியார் ெசய்த தவம் அவரது திருமணம் திரிபுராசுரவதம் ஜ்ேயாதிர் லிங்கங்களின் உற்பத்தி ஜ்ேயாதிர் லிங்கங்கள் எத்தைனவிதம்.சிவெபருமான் அறிந்ததும் அளவிலாத ேகாபங்ெகாண்டு வரபத்திைரயனுப்பி. சூதமாமுனிவர் முைறயாக பதில் ெசால்லத் துவங்கினார்? ஞானசீலர்கேள! நீங்கள் ேகட்ட விஷயங்கைள முன்பு ஒரு முைற ஸநத்குமாரரிடம் வியாசமுனிவர் ேகட்டிருக்கிறார். நான்குவர்ணத்தார்கள் எப்படிச் சிவபூைஜ ெசய்ய ேவண்டும் என்பனவற்ைறெயல்லாம் எவ்வாறு உங்கள் குருவான வியாச மகரிஷியிடம் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாண்டீர்கேளா அவ்வாேற விளக்கமாக எங்களுக்கும் ெசால்ல ேவண்டும் என்றார்கள். பிறகு வியாச முனிவர் ஸநத்குமாரரிடம் சிவபூஜா விதிமுைறகைளப் பற்றி ேகட்டுத் ெதரிந்துெகாண்டு உலக நன்ைமக்காக எனக்குச் ெசான்னார். . உபமன்யு முனிவரும் ேகட்டிருக்கிறார்.

துக்கம். சத்ருபயம். உன் உழகான உருவம் என் மனதில் எப்ெபாழுதும் வாபம் புரியேவண்டும் என்று விஷ்ணுைவயாவது குருைவயாவது ஸ்ேதாத்திரம் ெசய்து பிறகு தீர்த்தங்கைள ஸ்மரைண ெசய்து எழுந்து ெதன்திைசயில் ஓர் ஏகாந்தமான இடத்தில் மலஜலம் கழித்து விட்டு சுத்தமான மண்ைணப் பிராமணன் ஐந்து தடைவயும். பூேதவர்கள் க்ஷத்திரியர்கள். அஷ்டதளபீடமாவது ெசய்து ெகாண்டு அதில் உட்கார்ந்து சிவபகவாைனப் பார்த்த வண்ணம் அடிக்கடி ைககைளச் சுத்தஞ் ெசய்து ெகாண்டு மூன்று முைற ஆசமனம் ெசய்து மும்முைற பிரணாயாமம் . சூத்திரன் இரண்டு தடைவயும் கிரமமாக எடுத்து ைககால்கைள அலம்பிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.சுகம் ெபற விரும்புகிேறன் அவனது சர்வ இஷ்டங்களும் ைககூடி வருவதற்காக அநாதியான சிவரூபத்ைத மிகவும் பக்திேயாடு பூஜிக்கேவண்டும் ஒருவன் சிவெபருமாைன எத்தைனக் காலம் பூைஜ ெசய்யவில்ைலேயா. ஸ்நானம் ெசய்த இடத்தில் முதலில் ஆசமணியம் ெசய்து விட்டு தூய ஆைட உடுத்தி ஜன நட மாட்டமில்லாமல் இடத்தில் சந்தியாவந்தனம் முதலானவற்ைற அந்தந்த ஜாதியாருக்கு விதித்துள்ளபடி ெசய்து. பூைஜக்கிரம்ம-மனைத ஒருமுக. பூைஜக்குரிய ெபாருட்கைளச் ேசகரித்துக் ெகாண்டு முைறயாக சிவெபருமாைன பூைஜெசய்ய ேவண்டும் முதலில் விநாயகைரயும் பிறகு துவார பாலகர்கைளயும் பிறகு திக்பாலகர்கைளயும் பூஜித்துவிட்டுப் பிறகு பூஜா திரவியங்களின் அருேக. சூத்திரர் ஆகிய நான்கு வருணத்தார்களும் சாஸ்திரபடி முைறயாகப் ப்ராஹ்மம் முகூர்த்தத்தில்! எழுந்து ேமகவர்ணேர நான்கு திருக்ைககைளயுைடயவேர பக்தர்களின் பயத்ைதப் ேபாக்குபவேர. பிறகு பூைஜையத் துவக்க ேவண்டும். ேராகம். அவ்வாேற ேதசகாலங்களுக்கு மாறுபாடில்லாமல் மந்திரங்களுடன் நீராடி சூரிய உதயத்திற்கு மூன்று நாழிைகக்கு முன்ேப ெசய்ய ேவண்டும். முதலிய நான்கு வைகயான பாபங்கள் சூழ்ந்து ெகாண்டு மிகவும் ெதால்ைலப்படுத்தும் சிவபகவாைன பூஜித்தவுடேனேய எல்லாவிதமான துன்பங்களும். க்ஷத்திரியன் நான்கு தடைவயும் ைவசியன் மூன்று தடைவயும். இந்த மிருத்க்ரஹண சவுசாதி விஷயங்களில் நான்காவது வர்ணத்தாைரப் ேபாலப் ெபண்களும் ெசய்ய ேவண்டும் பிறகு ேவதியின் பன்னிரண்டு அங்குல அளவும் க்ஷத்திரியின் பதிெனாரு அங்குல அளவும் ைவசியின் பத்து அங்குல அளவும் சூத்திரன் ஒன்பது அங்குல அளவும் ெகாண்ட பற்குச்சிகளால் ஸ்மிருதிகளில் ெசால்லியபடி ைகக்ெகாண்டு காலேதாஷத்ைத விசாரித்து பல் துலக்கி தீர்த்தங்களில் எந்ெதந்தக் குலத்தினருக்கு எப்படிெயப்படி ஸ்நானம் ெசய்ய வகுத்திருக்கிறேதா. நிைலப்படுத்திக் ெகாண்டு பூஜா கிருஹத்தில் பிரேவசித்து. ைவசியர்கள். அவனுக்கு அத்தைனக் காலமும் தரித்திரம். மைறந்து ேபாகும் சுகத்திற்காகவும் சந்ததிக்காகவும் கிைடத்த தற்கரிய மனிதப் பிறவிைய அைடந்தவன் மகாேதவைனப் பூஜிக்க ேவண்டும்.

புத்திமானானவன் சாஸ்திரத்தால் பார்த்து ப்ரணவ மந்திரத்தால் இனி குறிப்பிடும் ெபாருட்கைள அந்தந்தப்பாத்திரங்களில் முைறேய ேசர்க்க ேவண்டும். நிர்மலமான ஸ்படிகக் கல்லுக்கு ஒப்பான ஒளிையயுைடயவராயும் ஸர்வாபரண பூஷிதராயும். வடக்கு பிராப்தி ஸ்வரூபம். ேமற்கு மகிமாமயம். முனிவர்கேள! அதன் பிறகு ஸத்ேயாஜாதம். நிருதிபக்கம்-ஈசத்வமயம். சிவெபருமான் பக்கத்தில் நந்தீசுவரைர பூைஜ ெசய்ய ேவண்டும். அவற்ைற தர்ப்ைபகளால் முடியைவகளாய் ஸ்தாபித்து தீர்த்தத்தால் புேராக்ஷணம் ெசய்து அப்பாத்திரங்கள் அைனத்திலும் குளிர்நீைர ேசர்க்க ேவண்டும். சந்திரனுக்கு கிழக்குப் பக்கத்தில் அக்கினித் ேதவனும் திக்குகளின் இறுதியில் தர்மாதிகைளயும் ஸ்தாபிக்க ேவண்டும். அப்ேபாது உபாசகன் மிகவும் மகிழ்ச்சிேயாடு லிங்கத்திற்குச் சுத்தி ெசய்து ப்ரணவம் முதல் நாேமாந்தமாகிய சிவமந்திரங்கைள ஜபித்து பத்மாசனம் ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும் அதன் கிழக்குப்பக்கம் அணிமா மயம் ெதற்கு லகிமா மயம். புலித்ேதாைலப் ேபார்த்தியவராகவும் இருக்கும். சங்கரைரத் தியானித்து அப்ெபருமானின் ஸாரூப்யத்ைத(இைறவனுருைவ)அைடந்து மனிதன் தன் பாவத்ைத நீக்கிக் ெகாள்ள ேவண்டும். ெவட்டிேவர் கர்ப்பூரம் ஆகியவற்ைறப் ெபாடி ெசய்து ேசர்க்க ேவண்டும். ஐந்து முகங்களும் பத்துப் பூஜங்களும் ெகாண்டவராயும். பிறகு சங்கல்பஞ் ெசய்து ெகாண்டு பூைஜக்கு ஆரம்பிக்க ேவண்டும். நான்கு திக்குகளிலும் பிரகிருதி மஹத் அகங்காரம் தத்விகாரம் என்னும் நான்கிைனயும் கர்ணகா ீ ரூபமான சந்திரனின் அருேக ஸத்வம். ஈசானியபக்கம் ஸர்வக்ஞத்தமயம் கர்ணிைகயில் சந்திரனும். அக்கினி பக்கதனம்- பராகாமிமயம். மற்ற பாத்திரங்களில் சந்தனத்ைதயும் ஏலத்ைதயும் ேசர்க்க ேவண்டும். பிரபத்யாமி என்று பரேமஸ்வரைன ஆவாஹனம் ெசய்து வாமேதவமந்திரத்தால் இரத்தின சிங்காதனத்தில் எழுந்தருளச் ெசய்து ருத்தர காயத்திரியால் ஸாந்நித்யம் ெசய்து அேஹார மந்திரத்தால் நிேராதம் ெசய்து ஈ ஸாநஸ்ஸர்வ வித்யாநாம முதலான மந்திரங்களால் சிவ மூர்த்தத்ைதப் பூஜிக்க ேவண்டும். முதலில் ஆசமனத்திற்காக ஏற்பாடுெசய்தபாத்திரத்ைதயும் நவ கும்பங்கைளயும் சாஸ்திரப்படி ஸ்தாபிக்க ேவண்டும். வாயுதிக்குதளம் வசித்வஸ்வரூப. பாத்ய பாத்திரத்தில் விளாமிச்ைச ேவரும் சந்தனமும். பரேமஸ்வரைனப் பூஜிக்கும் ேபாது மந்திரத்தால் ேதகசுத்தி ெசய்து ெகாண்டு கிரமமாக மூல மந்திரத்ைத நியாஸம் ெசய்ய ேவண்டும் எல்லாவிடத்திலும் ப்ரணவ மந்திரத்தால் ஆறு அங்க நியாசங்கைளயும் ெசய்ய ேவண்டும். . ரஜஸ் தமஸ் என்னும் முக்குணங்கைளயும் ஸ்தாபிக்க ேவண்டும்.ெசய்ய ேவண்டும். ஆசமனிய பாத்திரத்தில் ஜாதி சுகந்ைத. வாசைன ெபாருட்களாலும் நறுமண மலர்களாலும் தூப தீபங்களாலும் இன்னும் பல விதங்களாலும் சிவெபருமாைனப் பூஜிக்க ேவண்டும்.

பஞ்ச கவ்யத்திற்கு ெசால்லியுள்ள முைறப்படி .சத்ேயா ஜாத மந்திரம் சத்ேயா ஜாதம் பிரபத்யாமி சத்ேயாஜாதைவ நேமாநம பேவ பேவனாதி பேவ பவஸ்வமாம் பேவாத் பவாய நம வாம ேவதமந்திரம் வாமேதவாய நேமா ஜ்ேயஷ்டாய நேமா ஸ்ேரஷ்டாய நேமா ருத்ராய நேமா காலாய நேமா: கலபி கரணாய நேமா பலபி காரணாய நேமா பலாய நேமா பலப் பிரமதமனாய நேமா மேனா மனான ீய நம ருத்ர காயத்திr தத்புருஷாய வித்மேஹ மஹா ேதவாய தீமஹி தன்ேனா ருத்ர ப்ரேசாதயாத் அேஹார மந்திரம் அேஹார அேகா ேரப் யாத ேகாேரப்ேயா ேகார ேகார தேர ப்ய ஸர்ேவப்ய ஸர்வ ஸர்ேவப்ேயா நமஸ்ேத-அஸ்து ருத்ர ரூேபப்ய நிேராதம் ஈஸான சர்வ வித்யானா மீ ஸ்வர சர்வபூதானாம் ப்ரம்மாதி பிர் பிர்மனாதி பதிர் பிரம்மா சிேவாேம அஸ்து சதா சிேவாம் சிவெபருமானுக்குப் பாத்தியம் (திருவடி கழுவு நீர்) அர்க்கியம் (மந்திர நீர் இைறத்தல்) ஆசமந்யம் (உட்ெகாள் நீர்) ெகாடுத்து வாசைனத் திரவியம் சந்தனம் முதலியவற்ேறாடு கூடிய தீர்த்தத்தால் மகா நியாச பூர்வக ஏகாதச ருத்ர மஹாபிேஷகம் ெசய்ய ேவண்டும்.

நாயுருவி. சிவ பூஜா மந்திரங்கள் பவமாநாதி மந்திரங்களாலும் வாங்மீ யக மந்திரத்தாலும் சூத்திர மந்திரத்தாலும் சுபமான ஸ்ரீசூக்தத்தாலும் ரஜரீ சூக்தத்தாலும் நிலருத்ரத்தாலும் மங்களகரமான சமகத்தாலும் பிரணவத்தாலும் அதர்வண ேவத சிரஸ் என்னும் மந்திரத்தாலும் தச்சாந்தி மந்திரத்தாலும் பாருண்டத்தாலும் ஆரூணத்தாலும் உயர்வான ஸாமத்தாலும் ேதவவ்ருதம் என்னும் ஸாமத்தாலும் ராந்தர மந்திரத்தாலும். எம்மந்திரங்களால் ஒரு தடைவயாவது சிவலிங்கத்ைத அர்ச்சிக்க ேவண்டுேமா அம்மந்திரங்கைள சர்வ பல சித்திைய முன்னிட்டு உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன் ேகளுங்கள். சிருஷ்டி ஸ்திதிநாசம் என்னும் மூன்றும் அற்றதாயும் சகலவிதமான ேநாய்களுக்ெகல்லாம் மருந்தாயும் சிவதத்துவம் என்று பிரசித்திமாயும் சிவலிங்கத்தில் ைவக்கப்பட்டும் இருக்கிற சிவபகவாைன. பிறகு ஸ்படிக மாயமாயும் நிஷ்களமாயும் அக்ஷரமயமாயும் அைனத்துலகங்களுக்கும் காரணபூதமாயும் சகலேலாக ஸ்வரூபமாயும் உத்தமமாயும் இந்திரன். புஷ்பம் முதலியவற்ைறச் சாற்றி. ருத்திரன் முதலான ேதவர்களுக்கும் புலப்படாததாயும் ேவதமறிந்தவர்களாேல ேவதாந்தத்தில் ேகாசரிக்கவில்ைல என்று ெசால்லப்படுவதாயும். ேதன். தீர்த்தம். 8. கமலம். லிங்கத்தின் சிரஸில் ப்ரணவத்தால் தூப தீபம் தாம்பூலம் முதலானவற்ைற நீராஞ்சனம் சுற்றுவது ேபாலச் சுற்றி நமஸ்காரம் ெசய்து துதித்து பலவித . கரும்புரஸம் ெநய் இவற்றாேலயும் அபிேஷகம் ெசய்ய ேவண்டும். மல்லிைக. புஷ்ப மந்திரத்தாலும் புருஷசூக்தத்தாலும் மிருத்யுஞ்ஐய மந்திரத்தாலும் சிவபஞ்சாக்ஷரத்தாலும் ஆயிரம்-அல்லது நூற்றிெயட்டு ரந்த்ரங்கைளயுைடய பூர்ணகும்பங்களால் ேவத மார்க்கங்களினாலாவது. சிவநாமங்களாலாவது அபிேஷகம் ெசய்ய ேவண்டும். விஷ்ணு. ெவள்ளலரி. பிறகு சிவெபருமானுக்கு சந்தனம்.மந்திரித்து பிரணவ மந்திரத்தால் கவ்யஸ்நானம் ெசய்விக்கேவண்டும். பிறகு தூய்ைமயான மந்திரங்களால் அபிமந்திரித்து. ஜாதி. குங்குமப்பூ பச்ைசக்கற்பூரம் முதலிய புண்ணியப் ெபாருட்களாலும் மந்திரத்ேதாடு அபிேஷகம் ெசய்ய ேவண்டும். ஜலகும்பங்களில் ெவள்ளிய பரிசுத்தமான துணிகளில் வடிகட்டிய நன்ன ீைர அபிேஷகிக்க ேவண்டும் இந்தப் பூைஜைய சிவெபருமானுக்குத் தூரத்திலிருந்து ைகயினால் எட்டிப் பூஜிக்காமல் மிகவும் அருகிலிருந்து ெசய்ய ேவண்டும் தர்ப்ைப. பிரமன். சண்பகம். உற்பலம் முதலான பற்பல அபூர்வமலர்கைள ஜலத்ேதாடு ேசர்த்தும். கஸ்தூரி கந்தம். தயிர். பாடலம். பால். பயன்கள் அைனத்ைதயும் வழங்கக் கூடிய இந்தச் சிவபூைஜைய மந்திரப் பூர்வமாகச் ெசய்தல் ேவண்டும். விதவிதமான பாத்திரங்களாலும் அபிேஷகம் ெசய்ய ேவண்டும். ப்ரணல மந்திரத்தால் முகவாஸைனகள் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

சூன்யம். அத்துன்பங்கைள அகற்றி விடுவார். மனதில் நிைனத்தது ஆறு மாதங்களில் நிைறேவறும் ேநாய். ேராகம். ைகயில் மலர்கைள எடுத்துக் ெகாண்டு எழுந்து இருகரங்கைளயும் கூப்பிநின்று நான் குறிப்பிடும் மந்திரத்தால் ஈஸானனான சிவெபருமாைனப் பிரார்த்திக்க ேவண்டும். பயம்.மந்திரத்தால் பூைஜ ெசய்ய ேவண்டும். அஞ்ஞானாத்ய திவாக்ஞானாது ஜபபூஜாதிகம்யா கிருதம் ததஸ்து ஸபலம் க்ருபயா தவ சங்கர சுவாமி! சங்கரா! என் அறியாைமயாேலா அல்லது அறிவாேலா ஜபம் பூைஜ முதலியவற்ைறச் ெசய்திருந்தாலும் அைவ உம் திருவருளால் சித்திக்க ேவண்டும் என்று ெசால்லி அம்மலர்கைளச் சிவெபருமானது திருமுடியில் ேசர்க்க ேவண்டும். சிவெபருமானிடம் பக்தி இருக்க ேவண்டும். விஷம் இைவ ேபான்ற எத்தைகய துன்பம் வந்தாலும் நன்ைம விைளவிப்பவரும் கருணாமூர்த்தியுமான சிவெபருமான். பூைஜ புரிய ேவண்டும். கவைல. பிறகு மங்களாஸ்பதமான அேநக ஆசீர்வாதங்கள் ெசய்து பரமசிவன் மீ து மார்ஜனம் (நீரால் புேராக்ஷணம்) ெசய்து தன் அபராதங்கைளப் ெபாறுத்தருள ேவண்டும் என்று துதித்துக் கும்பிட ேவண்டும் பிறகு எல்லாவிதமான பாபத்ேதாடு கூடியவனாக நிைனத்து மீ ண்டும் துதிக்க ேவண்டும். ேகாணல் வியாபாரம். இவ்வாறு தினந்ேதாறும் எவன் சிவபக்தியுைடயவனாகச் சிவபூைஜ ெசய்கிறாேனா அவனுக்கு அடிக்கடி எல்லாவித நற்பயன்களும் உண்டாகும். எனக்கு ேவறு ரக்ஷணம் இல்ைல நீேய ரக்ஷணம் என்று இவ்வாறு சர்வ ஸக்திையயும் ெகாடுக்கும் மேகஸ்வரைனப் பிரார்த்தைன ெசய்து பக்தியுடன் வாத்ய நாதங்களாலும் வழிபட ேவண்டும். சிேவ பக்தி சிேவ பக்தி சிேவ பக்திர் பேவ பேவ அந்யத சரணம் நாஸ்தி த்வேமத சரணம் மம பிறவிகள் ேதாறும் எனக்குச் சிவெபருமானிடம் பக்தி இருந்து வரேவண்டும் சிவபக்தி இருக்க ேவண்டும். ஸ்ேதாத்திரம் ஜபம் நமஸ்காரம் பிரதக்ஷிணம் ஆகியவற்ைறயும் விதிப்படிச் ெசய்ய ேவண்டும் அர்க்கியம் ெகாடுத்து திருவடிகளில் மலர்கைளச் சமர்ப்பித்துத் ேதவர்களுக்கு அதிபரான சிவபிராைன மனத்தால் வணங்கி. பிறகு பரிவாரணங்கேளாடு ேசர்ந்து சங்கர பகவாைன வணங்கித் ெதாழுதுவிட்டு மகிழ்ச்சியுைடயவனாய் சுகமாகத் தன் ேவைலகைளத் துவக்கலாம். ேமலும் சிவெபருமாைன வழிபாடு ெசய்வதால் மனிதனுக்கு சுபங்கள் விைளயும் அவனது குணங்கள் சுக்கில பக்ஷத்துச் சந்திரைனப் ேபால் விருத்தியைடயும் வியாச பகவானிடம் இவ்வாறு நான் ேகட்ட அரிய ெபரிய விஷயங்கைள உங்களுக்காகச் ெசான்ேனன். இனி எல்லா பாவங்கைளயும் நீக்கக் கூடிய எந்த சரிதத்ைத நீங்கள் ேகட்கிறீர்கேளா அந்த சரிதத்ைத சாஸ்திர பூர்வமாகச் ெசால்லுகிேறன் என்று .

நூறு ஆண்டுகள் ெவய்யிலிலும். ெகாடுக்கக்கூடாத அரும்ெபரும் வரங்கைளக் ெகாடுக்கா விட்டாலும் கூட அவனால் எல்லாவுலகங்களுக்கும் அனர்த்தம் விைளயும். சூதமாமுனிவைர ேநாக்கி. ேதேவந்திரன் கூட எங்ேக இந்த அசுரன் தன் பதவிையக் ைகப்பற்றி விடுவாேனா என்று பயப்பட்டான். நூறு ஆண்டுகள் பஞ்சாக்கினியின் மத்தியிலும் நூறு ஆண்டுகள் மரங்களின் கிைளகைளப் பிடித்துக் ெகாண்டும். யாேரா ஓர் அசுரன் பிரமேதவைனக் குறித்து அத்தைகய பயங்கரமான தவத்ைதச் ெசய்கிறான் என்று ெதரிந்தது. 9. உடேன ேதவர்கள் அைனவரும் ஒன்று ேசர்ந்து அந்த அரசனுக்குப் பிரமேதவர். நூறு ஆண்டுகள் ெவறும் காற்ைற மட்டும் உட்ெகாண்டும். அவன் தன் ஆசிரியனின் உத்திரைவப் ெபற்று மது என்ற மிகவும் அழகான வனத்துக்குச் ெசன்று ேதவர்கள் அைனவைரயும் ெவற்றி ெபறுவதற்கு அருந்தவஞ் ெசய்ய எண்ணினான் இருைககைளயும் ஒரு காைலயும் தூக்கிக் ெகாண்டும் சூரியைனப் பார்த்துக் ெகாண்டும் நூறு ஆண்டுகள் கடுந்தவஞ் ெசய்தான் பிறகு ேமலும் நூறு ஆண்டுகள் ெபருவிரைல ஊன்றிக் ெகாண்டும். என்றார்கள். ெவப்பத்தால் மிகவும் துயரத்ைதயைடந்த ேதவர்கேளா. மாெபரும் பாக்கியசாலியான வியாசரது மாணவேர! சிவனாரின் திரிபுர ெவற்றிையப் பற்றிக் கூற ேவண்டும். நூறு ஆண்டுகள் ஜலத்தில் இருந்து ெகாண்டும். உலக மக்களின் துயரம் நீங்குேமா. சூதமுனிவர் ெசால்லலானார்நற்ேபறுள்ள சிவேநசச் ெசல்வர்கேள! எந்தக் கைதையக் ேகட்டால். அப்படிேய பிருமா வரங் ெகாடுத்தாலும் அவன் அசுரனாைகயால் அவனால் உலகங்களுக்கு நாசமும் ஏற்படும் ஆைகயால் நான்முகப் பிருமாவிடேம இைதப் பற்றி ேகட்ேபாம் என்று ஆேலாசித்துக் ெகாண்டு விைரந்து ெசன்று அவைரக் கும்பிட்டுவிட்டு தாரகாசுரன் . நூறு ஆண்டுகள் வைர ெவறும் நீைர மட்டும் உட்ெகாண்டும். அந்தத் திரிபுரத்தின் வடிவம் என்ன? அந்தத் திரிபுரத்திலிருந்த பைடபலம் எவ்வளவு? சிவெபருமானது ேசைன எவ்வளவு? இவற்ைற நீங்கள் எங்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டும். மாயாஜாலம் ெசய்பவைரயும் மயங்க ைவக்கும் மாெபரும் மாயனான தாரன் என்ற அசுரனுக்கு தாரகன் என்ற ஒரு புதல்வன் இருந்தான். நூறு ஆண்டுகள் அேதாமுகமாகவும் இருந்து ேகட்பவர்கள் மனமும் அஞ்சத்தக்க வைகயில் அேகார தபஸ் ெசய்து வந்தான் அதனால் அவனது சிரத்திலிருந்து மகத்தான ேதஜஸ் கிளம்பியது அந்த தவாக்கினி ேதவர்களின் உலகங்கைள சுட்ெடரிக்கலாயிற்று. இெதன்ன விந்ைத! சிவெபருமான் அகாலத்தில் பிரம்மாண்ட சம்ஹாரஞ் ெசய்யப் ேபாகிறாேரா? என்று சந்ேதகப்பட்டார்கள் பிறகு. அத்தைகய புண்ணிய சரிதத்ைதேய நீங்கள் ேகட்டீர்கள்.சூதமாமுனிவர் கூறினார். தாராசுரன் ெபற்ற வரமும் ேதவர்கள் துயரமும் ைநமிசாரண்ய வாசிகள்.

எந்ெதந்த இடத்தில் உன்னதமான ெபாருட்கைள அவன் பார்த்தாலும் அப்ேபாேத அவற்ைற அவன் கவர்ந்து ெசன்று விடுவான். அந்த தாரகாசுரன் கடுந்தவஞ் ெசய்யும் இடத்திற்கு அன்ன வாகனத்தில் ெசன்று. அதன் பின்னர் அசுரர்களால் பட்டாபிேஷகம் ெசய்யப்பட்டு மணிமகுடம் சூடி தாரகாசுரன் மன்னனானான். உனக்கு ேவண்டிய வரத்ைதக் ேகள் தருகிேறாம்! என்றார். உடேன. விஜாதியானவர்கள் தானவர்கள். க்ஷத்திரியர். யக்ஷர்கள் கிம்புருஷர் ஆகியபலரும் அந்த அசுரனால் மிகவும் துன்புறத்தப்பட்டார்கள் அவர்களிடமுள்ள ெபாருள்கைள ெயல்லாம் தாரகாசுரன் பறித்துக் ெகாண்டான் இந்திரன் முதலான ேதவர்கெளல்லாம் அரும்ெபரும் ெசல்வங்கைள அவனுக்குக் கப்பமாகச் ெசலுத்தினார்கள் ேதேவந்திரன் உச்ைசஸ்ரவம் என்ற பட்ட குதிைரயும் யமதர்மனின் ரத்தினமயமான தண்டமும் குேபரனின்கைதயும் நவநிதிகளும். பூமியில் ஒருவரும் ெசய்யாத ஆக்ைஞகைளெயல்லாம் நடத்தச்ெசய்தான் பிராமணர்கள். அப்ெபாழுது எங்குமுள்ள அசுரர்கள் அைனவரும் ஒன்று கூடி தாரகாசுரேன! மூவுலகிலுமுள்ள அசுரர்களான எங்களுக்ெகல்லாம் நீேய தைலைமயரசனாக இருக்க ேவண்டும். என்று ேகட்டுக் ெகாண்டார்கள். சமுத்திரராஜன் அவனுக்கு தன் இரத்தினங்கைளக் ெகாடுத்தான் சூரியன் அந்த அசுரனுக்கு எத்தைனக்காலம் சுகமாக இருக்குேமா. உன் கடினமான தவத்ைதக் கண்டு நாம் மகிழ்ந்ேதாம். வருணேதவனின் உத்தமமான குதிைரகளும் மகரிஷிகளின் காமேதனு என்ற ெதய்வகப்பசுவும் ீ அவ்வசுரனிடம் ேபாய்ச் ேசர்ந்தன. தாரகாசுரன் சிருஷ்டி கர்த்தாைவ வணங்கித் துதித்து சதுர்முகேர! ேதவர்களுக்கு இைறவரான பிரமேதவேர நீர் எனக்கு வரங்ெகாடுக்கத் தகுந்தவர் என்றால் இரண்டு வரங்கள் ேவண்டும் அைவயாவன உம்மால் பைடக்கப்பட்ட இந்த அகிலத்தில் உடல் வலிைமயால் எனக்கு இைணயான புருஷன் ேவறு எவனும் இல்ைல என்று ெசால்லும்படியான மாெபரும் வலிைம எனக்கு வாய்க்க ேவண்டும் சிவெபருமானின் வரியத்தினால் ீ உண்டாகும் புத்திரன் எப்ேபாது ேசனாதிபதியாக வந்து என் மீ து அம்பு எய்வாேரா அப்ெபாழுதுதான் எனக்கு மரணம் என்பேத உண்டாக ேவண்டும் என்று வரம் ேகட்டான் பிருமா உடேன அவன் விரும்பிய வரங்கைளக் ெகாடுத்துவிட்டு தமது சத்ய ேலாகத்திற்குத் திரும்பிச் ெசன்று தாரகாசுரனின் தேபா பலத்தால் உண்டான தாபத்ைதத் தணிவித்துக் ெகாண்டார் பிறகு. அவனுக்கு காட்சியளித்து. சூத்திரர். தாரகாசுரன் தவச்ெசயல் நீங்கிப் ெபரும் வரங்கள் ெபற்ற ெபரு மகிழ்ச்சியுடன் ேசாணித புரிைய அைடந்தான்.ெசய்யும் அேகார தவத்ைதப்பற்றி அறிவித்தார்கள் அவர்கள் மூலம் விஷயமைனத்ைதயும் பிருமேதவர் ெதரிந்து ெகாண்டு. ைவசியர். அத்தைனக் காலம் ஒளி வசிக் ீ காய்ந்தான் சந்திரன் எப்ெபாழுதும் அவன் .

நந்தவனங்கள் முதலியைவ இருந்தனேவா. அப்ேபாது நான்முகப் பிரமன் அத்ேதவர்கைளப் பார்த்து. அமரர்கேள! நீங்கள் எதற்காக இங்ேக வந்தீர்கள்? உங்களுக்கு என்ன துன்பம் ேநரிட்டது? என்று ேகட்டார். இது விஷயமாக ஒரு ேயாசைன ெசால்லுகிேறன். பாதாளம் என்னும் மூன்று உலகங்களிலும் எங்ெகங்கு சிறப்பான நதிகள். இமயமைலயின் அழகான ெகாடுமுடியின் மீ து சிவெபருமான் ேயாக நிஷ்ைடயில் அமர்ந்திருக்கிறார். இவ்விதமாக ேதவர்கள் யக்ஷர்கள் முதலியவர்கள் எல்லாம் அவ்வசுரனின் உத்தரவின் படி நடக்கும்ேபாது ேநாய் ெநாடிகளுக்கும் சாக்காட்டிற்கும் ஆளாகும் சாதாரண மனிதர்கைளப் பற்றிச் ெசால்ல ேவண்டும் வானுலகம். பிறகு உங்கள் காரியமும் ைககூடும். இதில் சந்ேதகமில்ைல பரேமஸ்வரனின் வரியத்ைதக் ீ கவர்வதற்கு பார்வதிேய தகுதியானவள் . ஆைகயால் உங்களுக்கு நான் ஓர் உபாயம் ெசால்லுகிேறன். என்னால் வரம் ெபற்று விருத்தியைடயப் ெபற்றவன் என்னாேலேய வதம் ெசய்யப்படுவது சரியல்ல. நாரத முனிவராலும் பர்வத ராஜனாலும் மகாேதவனுக்கு பணிவிைட ெசய்ய ேவண்டும் என்று பார்வதிேதவி நியமிக்கப்பட்டிருப்பதால் அப்பார்வதிேதவி தன் ேதாழியர் இருவருடன் சிவெபருமான் ேயாகஞ் ெசய்யுமிடத்தில் பணிவிைட புரிந்து வருகிறாள். என்றார்கள். அதன்படி நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும். 10 சிவெபருமான் ேயாகமும் மன்மதன் மூட்டிய ேமாகமும் ேதவர்கள் அைனவரும் பிரமைனக் கும்பிட்டுத் தைலகுணிந்து நின்றார்கள். பூவுலகம். ேதவர்கள் அைனவரும் ஒன்றாகக்கூடி தாரகாசுரனால் நாங்கள் அனுபவிக்கும் துன்பம் தங்களுக்குத் ெதரியாததா? அந்தத் துன்பத்ைதத் தயவு ெசய்து தீர்க்க ேவண்டும்.அருகிேலேய இருந்து குளுைமயூட்டினான் சுகந்தகாற்ைற ெமல்ெலன வசிக்ெகாண்டிருந்தான். சிவெபருமானின் வரியத்திற்கு ீ உற்பத்தியாகும் குமாரன் தான் அவ்வசுரைனக் ெகால்ல முடியும்! அப்படி சிவவர்யத்தில் ீ புத்திர உற்பத்தியாவது துர்லபமாம். ீ ேதவர்களுக்கு ெசலுத்தும் ஹவ்யமும் பிதுர்களுக்குச் ெசய்யும் கவ்யமும் பலிஷ்டனான அவ்வசுரைனேய சார்ந்தன மூவுலகங்களில் இருந்த அைனவருேம பயந்து நடுங்கி அந்தத் தாரகாசுரனது கட்டைளையேய முக்கியமாகக் கருதிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அைவெயல்லாம் தாரகாசுரனின் தைலநகரிேல ஸ்தாபிக்கப்பட்டன இதுேபாலப் பல்லாண்டு காலம் அந்த அசுரன் ெகாடுங்ேகால் ெசலுத்தி வந்தான் அப்ேபாது ேதவர்கள் அைனவரும் ஒன்று கூடிப் பத்மாஸனரான பிருமேதவனிடம் ெசன்று அவரிடம் சரணைடந்தார்கள். பிருமேதவன் அவர்கைள ேநாக்கி வானவர்கேள நச்சுமரமாக இருந்தாலும் அைத வளர்த்துக் காப்பாற்றியவேன ெவட்டுவது உசிதமல்ல என்பைதப் ேபாலேவ. அவேளாடு சிவெபருமான் எப்ேபாது இணங்கி கூடுகிறாேரா அப்ேபாது வர்யம் ீ உண்டாகும்.

நீங்கள் ஏன் என்ைன நிைனத்தீர்கள்? அைதச் ெசால்லுங்கள். ஓ! நட்பிற்சிறந்த ரதிகாந்தேன! இப்ேபாது உன் சம்பந்தமான பரீட்ைச ஏற்பட்டுள்ளது இந்தக் காரியம் எனக்கு மட்டும் சுகமளிப்பதல்ல ேதவர்கள் அைனவருக்குேம சுகத்ைதக் ெகாடுக்கத்தக்கது. இந்திரன் மன்மதைன ேநாக்கி மீ னக்ெகாடியுைடயவேன! இப்ேபாது எந்தக்காரியம் வந்துள்ளேதா அது உன்னால் ெசய்யக் கூடியதாகும் எவ்ெவைவ என் காரியங்கேளா அைவெயல்லாம் உன் காரியங்கேள தவிரேவறல்ல. பிரமேதவனால் என் வஜ்ராயுதம் சிருஷ்டி ெசய்யப்பட்டது மாறனான உன்ைன மற்ெறாரு அஸ்திரமாக பிருமேன நியமித்தார். இவ்வாறு ேதேவந்திரன் ெசான்னைதக் ேகட்ட மன்மதன் புன்னைகேயாடு . புருஷனுக்கு அசக்தி காலத்திலும் ெபண்களுக்கும் நற்குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் ஆபத்துக் காலத்திலும் ெதால்ைலகள் மூளும்ேபாது மனிதர்களால் பரீட்ைச உண்டாகிறது. நீேய ஆற்றல் மிகுந்தவன் ஏெனன்றால் என் வஜ்ராயுதம் பயனின்றிப் ேபானாலும் ேபாகும். நற்பனுக்கு அபாய ெநருக்கடியிலும். இந்த விஷயமாக நாேன யாசிப்பதால் இந்தச் சுபமான காரியத்ைத நீேய ெசய்ய ேவண்டும். இந்த இரண்டு அஸ்திரங்களில் வஜ்ராயுதம் ஹிம்சிக்கும் இயல்புைடயது ஆனால் காமேதவனான நீேயா இன்பம் விைளவிக்கும் இயல்ையயுைடயவன். மன்மதைன! இவ்விரண்டு அஸ்திரங்களில் நீேய சிறந்தவன். அந்த ேவைலையச் ெசய்வதற்ேக நான் வந்திருக்கிேறன்! என்று ெசால்லி விட்டு மவுனமாக இருந்தான்.அவைளயன்றி ேவறு அன்னியப் ெபண்களால் அது இயலாது எனேவ அதற்ேகற்ற உபாயங்கைள நீங்கள் ைகயாள முயலுங்கள் அப்ேபாது தான் உங்களுக்குக் காரியசித்தி உண்டாகும்! என்றார். ஆனால் பஞ்சபாண மன்மதனான நீேயா ஒரு சமயத்திலும் பயனளிக்காமலிருக்க மாட்டாய்! இப்ேபாது ேநர்ந்துள்ள ேநாக்கத்ைதச் சாதிக்க நீேய தகுந்தவன் உன்ைனத் தவிர மற்றவர்களால் அைதச் ெசய்யேவமுடியாது உலகத்தில் வள்ளலுக்கு வறுைம வந்துள்ள ேபாதும் சூராதி சூரனுக்குப்ேபார்க்களத்திலும். எனக்கு நண்பர்கள் பலருண்டு ஆயினும் காமேதவனான உனக்கு இைணயான நண்பன் எப்ேபாதுேம எனக்கு இருந்ததில்ைல ேபார்க்களத்தில் எனக்கு பயன்படுவதற்காக. உடேன மன்மதன். ேதவர்கள் ெசன்றதும் ேதேவந்திரன் மன்மதைன நிைனத்தான். அமராபதிேய! என்ன ெசய்தால் சிவெபருமானுக்குப் பார்வதியிடம் இச்ைச ஏற்படுேமா அைதச் ெசய்து பிரமனது ேயாசைனைய நிைறேவற்றுவது உமது ெபாறுப்பு என்று ெசால்லி விட்டு ேதவர்கள் தம் இருக்ைககைள அைடந்தார்கள். ேதவராஜேர. தன் ேதவியான இரதிேயாடு இந்திரன் முன்னால் வந்து நின்று வணங்கி. பிரம்மாவின் ேயாசைனையக் ேகட்டதும் ேதவர்கள் ஒருவேராெடாருவர் ஆேலாசித்துக் ெகாண்டு ேதேவந்திரனிடம் ெசன்று நடந்தவற்ைற அறிவித்தார்கள்.

இதனால் . ேகள். உம்முைடய பதவிையப் பறித்துக் ெகாள்வதற்காக எவன் உக்கிரமாகதவஞ்ெசய்கிறாேனா அவைன ஒேர க்ஷணத்தில் ெபண்ணின் கைடக்கண் பார்ைவயாலும் என் காம பார்ைவயாலும் வழ்த்தி ீ விடுகிேறன் அவன் ேதவனாயினும் ராட்சசனாயினும் மகாமுனிவனாயினும் அவைன க்ஷணேநரத்தில் காம இச்ைசக்கு ஆளாக்கி வழ்த்தி ீ விடுகிேறன். உடேன இந்திரன் உற்சாகமைடந்து மன்மதா நான் எந்தக்காரியத்திற்காக உன்ைன நிைனத்ேதேனா அந்தக் காரியத்ைதேய நீயும் ெசால்லி விட்டாய். அவ்வசுரைன எதிர்க்கும் விஷயத்திேலா ேதவர்களின் ஆயுதங்கள் பயனற்று ேபாயின இத்தைகய ெகாடிய அசுரனுக்கு அஸ்திரங்களால் மரணம் கிைடயாது. இந்த உபகாரத்ைதச் ெசய்தால் நீயும் கிருதார்த்தைனவாய். அந்தத் துன்மார்க்கன் தாரகாசுரனுக்குச் சிவெபருமானின் வர்யத்தால் ீ உற்பத்தியாகும் குமாரனால் தான் மரணம் உண்டாகுமாம்! ஆகேவ காமசம் பந்தப்பட்ட இந்தக்காரியத்ைத உன்னால் தான் நிைறேவற்ற முடியும். உமக்கு மிகவும் நண்பனும் மன்மதனுமான நான் வந்திருக்கும் ேபாது அக்கருவிகள் என்ன ெவற்றிையத் தரப்ேபாகின்றன? ேயாகமூர்த்தியான சிவெபருமாைனக் கூட என் காமபாணங்களுக்கு இலக்காக்கி விடுேவன் என்றால் மற்றவர் விஷயத்தில் என் ெவற்றிையப் பற்றி ேகட்கவும் ேவண்டுமா? என்று ெபருைமேயாடு ெசான்னான். இப்ேபாேத உமது வஜ்ராயுதத்ைதயும் இதர ேபார்க்கருவிகைளயும் தூர எறிந்துவிடு.இந்திரைன ேநாக்கி ேதவாதிபேர! நம் இருவருக்கும் ேபதமில்ைல ஆைகயால் நீர் ஏன் இப்படிச் ெசால்ல ேவண்டும்? உலகத்தில் உபகாரம் ெசய்பவன் தான் ெசய்யும் ெசயலால்தான் தன்ைனத் ெதரியப்படுத்திக் ெகாள்கிறாேன தவிர ெவறும் வாய்ப்ேபச்சால் ெதரியப்படுத்துவதில்ைல. தாரகன் என்ற ெகாடிய அசுரன் பிரமேதவரிடம் வரம் ெபற்று தர்மங்கைள அழித்து உலகங்களுக்கு ஒரு ெபரும் துன்பமாக பீடித்துக் ெகாண்டிருக்கிறான். எவன் ஒரு ேவைலையத் தாேன ெசய்து முடிக்கத் திறைமயுள்ளவன் என்று விளக்கமாகச் வாய்விட்டுச் ெசால்கிறாேனா அவன் எந்த ேவைல ெசய்யப் ேபாகிறான்? அப்படி வாய்விட்டு ெசால்வது உசிதமல்ல என்றாலும் நான் ெசால்வைதக் ேகளும். ஆைகயால் மகாேயாகியான சிவெபருமானுக்கு ேயாகம் கைலந்து எப்படி அந்தப் பார்வதியின் ேமல் ஆைசயும் காமமும் உண்டாக முடியுேமா. சகல ேதவர்களும் நிர்மலர்களான மகரிஷிகளும் அந்த அசுரனால் துக்கப்பட்டு தத்தளிக்கிறார்கள். உன்ைன எதற்காக நிைனேதன் என்பைதெசால்லுகிேறன். அப்படிச் ெசய்ய ேவண்டியது உன் கடைமயாகும். இந்தக்காரியத்ைத நீ உடனடியாகச் ெசய்ய ேவண்டும் சிவெபருமான் இப்ேபாது கண்மூடி நிஷ்ைடயில் அமர்ந்து மாெபரும் ேயாகஞ்ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறார். அவருக்குப் பணி விைட ெசய்வதற்காகப் பார்வதிேதவி தன் ேதாழிருடன் அவர் அருகில் அவளது தந்ைதயான ஹிமாசல மன்னனின் உத்திரவு ெபற்றுக் ெகாண்டு இருப்பதாக நாமும் ேகள்விப்படுகிேறாம்.

அந்நிைலயில் அந்த இரதி மன்மதைரக்கண்டு யார்தான் ேமாகிக்க மாட்டார்கள் அந்தச் சமயத்தில் பார்வதி ேதவியானவள் பலவதிமான நறுமண மலர்கைளச் ேசகரித்துக் ெகாண்டு தன் ேதாழிகளுடன் சிவெபருமான் இருக்குமிடத்திற்கு சிவபூைஜ ெசய்வதற்காக வந்தாள். இந்த உலகத்தில் அதி உன்னதமான சவுந்தர்யங்கள் எத்தைன உண்ேடா. ீ அவ்வனத்திலிருந்த முனிவர்களுக்கும் அடக்கெவாண்ணாத காமப்ெபருக்ைக ெதன்றல் காற்று எங்கும் ெபாங்கி எழச்ெசய்தது மரங்களும் கற்களும் கூட மன்மதன் சக்திையப் ெபற்றனெவன்றால் ேதவர்கள் மனிதர்கைளப் பற்றி ெசால்லவா ேவண்டும்? யாவருைடய துன்பத்ைதயும் ேபாக்குபவரான சிவெபருமான் அப்ேபாது அங்கு அகாலத்தில் வஸந்தருது ேதான்றியைத கண்டு வியந்துவிட்டு மீ ண்டும் கடூரமான ேயாகத்தில் ஆழ்ந்தார். உடேன கரும்புவில் காமேதவன் புன்முறுவேலாடு ேதேவந்திரைன ேநாக்கி சிவெபருமான் இப்ேபாது ேயாக நிஷ்ைடயில் அமர்ந்திருந்தாலும் சரி அவைரப் பார்வதியிடம் மிகவும் ைமயல்ெகாள்ளச் ெசய்து விடுேவன். பிறகு அவன் ேதேவந்திரனின் வார்த்ைதையத் தன் தைல மீ துதாங்கித் தன் காதல் நாயகியான ரதி ேதவிேயாடும் அன்பனான வசந்தேனாடும் ேசர்ந்து ெகாண்டு எந்த இடத்தில் பரம சிவன் கண்மூடி பரமேயாகம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தாேரா அந்த இடத்திற்குப் ேபாய் ேசர்ந்தான்.உலகங்களுக்கு மூண்டுள்ள துன்பங்களும் நீங்கிப் ேபாய் விடும். அத்தைன அழகுக் கவர்ச்சிகளும் பார்வதி ேதவியிடம் ெபாலிவுடன் நிைலத்திருந்தன. அேதாடு வஸந்த ருதுவில் பூத்த புத்திளம் மலர்களும் மன மகிழ்ச்சிேயாடு அத்ேதவியால் அணியப் படுமானால் அவளது ேபரழைக பற்பல ஆண்டுகள் வருணித்தாலும் முற்றிலும் வருணித்துவிட முடியுமா? ேயாக நிஷ்ைடயில் அமர்ந்திருக்கும் சிவெபருமானின் அருேக பருவ சுந்தரியாக . ெதன்றல் இன்னிைச பாடி இனிைமயாக வசியது. ீ ெதன்ைன மரங்களிலும் மாமரங்களிலும் அேசாக மரங்களிலும் அரும்புகள் அலர்ந்தன. அதில் சந்ேதகேமயில்ைல! என்றான். என்றான். மகிழம்பூ மரங்களில் வண்டுகள் இன்னிைச மீ ட்டி ெமாய்த்தன. பூங்குயில்கள் கூவி ேமாகமூட்டின குளுைமயான சந்திர கிரணங்கள் காமாவஸ்ைதயைடந்துள்ள ஆடவர்கைள கூடிக் களிப்பதற்கான காலங்களில் தம் நாயகரிடம் ேவட்ைகேயாடு ெசல்ல ைவத்தன. உடேன வசந்தன் தன் தர்மச் ெசயல்கைளத் துவங்கினான் வஸந்த ருதுவிற்கு உரிய தர்மங்கள் அந்த வனத்ைதச் ேசர்ந்தன அந்த வனத்தில் இருந்த பலாமரங்களில் மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கி கமகமெவன வாசைன வசின. இவ்வாறு வஸந்தருது வியாபித்திருக்கும்ேபாது மன்மதன் தன் ேதவி ரதிேயாடு கூடியவனாய் சிவெபருமானுக்கு இடது புறத்தில் தன் கரும்புவில்ைல ஏந்தியவனாக நின்றான். இதில் சந்ேதகம் ேவண்டாம்.

பார்வதிேதவி எப்ேபாது ெநருங்கினாேளா அப்ேபாேத அவள்மீ து சிவெபருமான் காதலும் ேமாகமும் ெகாள்ளும்படி காமேதவனான மன்மதன் தன் கரும்புவில்ைல விைளக்க முயன்றான். இரதி ேதவியின் புலம்பலும் பார்வதி ேதவியின் காதலும் தவஞானிகேள! அதன் பிறகு நிகழ்ந்தவற்ைறச் ெசால்லுகிேறன் ேகளுங்கள் ேயாக நிைலயிலிருந்து வழுவியைத உணர்ந்த சிவெபருமான். அதனால் சிவனாரின் ேயாகமும் கைலந்தது. அவ்விதம் பார்வதிேதவி ெசய்யும் சிருங்காரங்கைளெயல்லாம் பார்த்த சிவனார் அதிக ைமயல் ெகாண்டு ஆஹா! இவைளக் கட்டியைணக்கும் ஆலிங்கனத்ைத நான் அைடேவனானால் இைதவிட நான் அைடயும் சுகம் ேவறுண்ேடா என்று க்ஷணேநரம் ேயாசித்து. இதற்குக் காரணம் ஏதாவது இருக்கேவண்டுேம ெயன்று நிைனத்து நான்கு திைசகைளயும் பார்த்தார் அப்ேபாது தன் இடது பக்கத்தில் இருந்து ெகாண்டு மன்மதன் கரும்பு வில்ைல வைளத்து காமக்கைணகள் ெதாடுத்துக் ெகாண்டிருந்தைதப் பார்த்து விட்டார் பார்த்ததுேம அவர் கடுங்ேகாபம் ெகாண்டு இெதன்ன விந்ைத? எவராலும் . உடேன அந்த வில் அவன் ைகயிலிருந்து நழுவி சிவெபருமானின் அருகில் ேபாய் விழுந்தது. அப்ேபாது கருெநய்தல் மலர்கைளப் ேபால் கவர்ச்சியான கண்கள் வாய்ந்த பார்வதி ேதவி மிகவும் பிரியத்ேதாடு சிவெபருமாைன வணங்கிப் பூைஜகள் ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள். 11. இது முகேமா அல்லது முழு நிலேவா? இைவ கண்களா கருநீல மலர்கேளா? இக்கண் புருவங்கள் இரண்டும் காமேதவனின் கரும்பு விற்கேளா? இது அதரேமா ெகாவ்ைவக்கனிேயா? இது நாசிேயா கிளியின் மூக்ேகா? இது குரேலா குயிலின் ஆலாபைனேயா? இது மத்யேமா? இந்த சுந்தரியின் நைடையயும் உருவத்ைதயும் மலர்கைளயும் ஆைடகைளயும் சவுந்தரியத்ைதயும் என்னெவன்று வர்ணிப்பது? என்று பார்வதிைய வருணித்துக் ெகாண்ேட சிவெபருமான் தமது ேயாகத்ைத விட்டு விட்டார் அவர் பார்வதிேதவியின் முன்றாைனைய எவ்வளவு ேநரம் ைகயால் ெதாட்டு ஸ்பரிசித்தாேரா அத்தைன ேநரமும் ேதவி தூரத்திேலேய நின்று ெகாண்டிருந்தாள் மங்ைகயருக்குரிய நாணத்ேதாடு தன் அங்கங்களில் ஒளிவச ீ அவள் அடிக்கடி கைடவிழிகளால் சிவெபருமாைனப் பார்த்து ெகாண்டும் நின்றாள். அதி அழகான உடற்ெபாலிவுடன் குலுங்கும் பார்வதி ேதவிையச் சிவெபருமான் உற்றுப் பார்த்துக் கவர்ச்சியுற்று அவளது வனப்ைபெயல்லாம் வருண ீக்கத் ெதாடங்கி விட்டார். நான் ஏன் ேமாகமுற்ேறன்? சர்ேவஸ்வரனான நாேன ஆனந்தத்ேதாடு இவளது அங்க ஸ்பரிசத்ைத இச்சிப்ேபனானால் ேவறு எந்த க்ஷúத்திரன்தான் எந்ெதந்த அற்பச் ெசயல்கைளயும் இச்சிக்கமாட்டான்! என்று மனந்திரும்பி சர்வாத்மாவான சிவெபருமான் திடமான பர்யங்க பந்தமாயற்ேயாக பட்டத்ைதத் தரித்தார்.

பிறகு சுயநிைனவு திரும்பியதும் ஆற்றமுடியாத துக்கத்ேதாடு கூச்சலிட்டு அழுதாள். ஆண்டவனான நீேர . ஆடும் மயில்கள் ஆட்டத்ைத மறந்து அயர்ந்து நின்றன. துஷ்டனான தாரகாசுரனால் பீடிக்கப்பட்ட ேதவர்களின் ேவண்டுேகாளாேல ெசய்யப்பட்டது இதில் ஐயமில்ைல எம் ெபருமாேன! பிைற சூடிய ெபம்மாேன. மரங்களின் கிைளகளும் இைலகளும் அைசவற்று ஒடுங்கியிருந்தன. இரதி ேதவியின் அழுைகக் குரைலக் ேகட்டதும் ேதவர்கள் ெநஞ்சுருகி சிவெபருமானிடம் ெசன்று அவைரத் துதித்து. ஆைகயால் ேதவர்கைளக் குறித்துச் ேசாகிப்பதில் பயனில்ைல! என்றாள். பறைவகளுங்கூட மவுனமாக இருந்தன. அந்த அக்கினியால் அப்ெபாழுேத மன்மதன் எரிந்து சாம்பலானான் மகா வலிைம சாலியும் காமவல்லபனுமான மன்மதன் மாண்டைத அறிந்ததும் ேதவர்கள் மிகவும் துக்கப்பட்டார்கள் சிவெபருமான் அந்த க்ஷணத்திேலேய அந்த இடத்ைதவிட்டு ேவற்றிடஞ் ெசன்றார் பார்வதியும் திடமான உள்ளத்ேதாடு தன் ஆபரணம் முதலானவற்ைற எடுத்துக் ெகாண்டு தன் ேதாழியருடன் தன் தந்ைதயின் அரண்மைனக்குச் ெசன்று விட்டாள். ஐேயா! என்ன ெசய்ேவன்? இனி எங்கு ேபாேவன்? என் கணவைரத் ேதவர்கள் வணிேல ீ அைழத்து என்ன காரியஞ் ெசய்து விட்டார்கள்? ஓ நாயகேன! என்று கதறி அழுது ைககைளயும் கால்கைளயும் அடித்துக் ெகாண்டு கூந்தைலயும் அறுத்தாள் பிறகு அவள் துயரத்தினூேட. உலகங்களுக்குச் சுகத்ைத விைளவிக்கும் சர்ேவஸ்வரரான சங்கரேர! எங்கள் விண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டருள ேவண்டும். உலகத்தில் சுகத்ைதக் ெகாடுப்பவன் ஒருவனுமில்ைல.ஆக்கிரமிக்க முடியாத என்ைனக்கூட துஷ்டனான மன்மதன் விட்டுவிட வில்ைலேய என்று சிவெபருமான் தமது திருவுளத்தில் எண்ணும் ேபாேத அவரது ெநற்றிக் கண்ணிலிருந்து உயரக் கிளம்பும் ஜ்வாைலகேளாடு ெநருப்பு ெவளிப்பட்டது. அவர்கைளப் ேபாலேவ. காற்றுகளுங்கூட பத்துத் திைசகளிலும் வசவில்ைல. ீ இவ்வாறு சூழ்நிைலகள் முழுவதுேம ேசாகத்தில் ஸ்தம்பித்துப் ேபாயிருக்கும்ேபாது அைசவற்ற அந்த நிசப்தத்தில் இரதிேதவி ெபரியதாகப் புலம்பலானாள். அப்ேபாது மன்மதனின் நாயகியான இரதிேதவி ைகலாச நாதரின் கடும் ேகாபத்தால் தன் காதற்கணவன் எரிந்து சாம்பலானைதக் கண்டதும் துக்கம் ேமலிட்டு மூச்சுமுட்டி மூர்ச்ைசயானாள். இரதிேதவி அழும்ேபாது அந்த வனேம துக்கத்தில் ஆழ்ந்தது. இப்ேபாது மன்மதன் ெசய்த காரியம் அவனுக்காகச் ெசய்யப்பட்ட குறும்பல்ல. மிருகங்கள் தங்கள் ேமய்ச்சைல ஒழித்தன வண்டுகள் தங்கள் ரீங்காரத்ைத நீங்கின. கருைணகூர்ந்து அருள் புரிய ேவண்டும். துக்கத்ைதக் ெகாடுப்பவனும் ஒருவனும் இல்ைல. தவமுனிவர்கள் எப்படி மவுனமாக இருப்பார்கேளா. ஆனால் எல்லா உயிர்களும் தான் ெசய்த விைனேய அனுபவிக்கிறது.

நடக்கும் ேபாது ேதாழியர்களின் நடுவில் இருக்கும் ேபாதும் சிவெபருமாைனேய நிைனத்து ஏக்கத்ேதாடு வருந்திக் ெகாண்டிருந்தாள். இவ்வாறு துக்கத்துடன் சுகமின்றி சிவ தியானத்துடன் சிவ சிவ என்று சிவ நாமங்கைள ஸ்மரித்துக் ெகாண்டிருந்தாள். அவள் அசுரப் பட்டணத்ைத அைடந்ததும் சிவெபருமானால் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்ைத எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தாள். மாமுனிவர்கேள. சிவெபருமான். தன்சவுந்தரிய ரூபத்ைத நிந்தித்து ெகாண்டிருந்தாள் தூங்கும் ேபாதும் தண்ணர்ீ அருந்தும் ேபாதும். ேதவர்களும். ஆைகயால் ஐயேன இரதிேதவியின் ேசாகத்ைதப் ேபாக்கேவண்டும்! என்று ெசால்லி சிவெபருமாைனப் பிரார்த்தைன ெசய்தார்கள். பார்வதி ேதவியும் தன் தந்ைதயான பர்வதராஜனின் அரண்மைனைய அைடந்து மாதாவான ேமைனயுடன் ேசர்ந்து. அவ்வளவு காலம்வைர இரதிேதவி அவ்வசுரனது பட்டினத்தில் இருக்கட்டும்! அேத நகரத்தில் அவள் மன்மதைனயைடவாள்! அதன் பிறகு சம்பராசுரைன மன்மதன் யுத்தத்திேல ெகான்று அவனது ெபான் ெபாருட்கைளெயல்லாம் தன் நகரத்திேல ெகாண்டு ேபாய்ச் ேசர்த்துத் தானும் தன் நாயகியுடன் துவாரைகைய மீ ண்டும் அைடவான். ஆ ஆ! இனி என்ன ேநருேமா? சிவகுமாரன் எப்ேபாது உற்பத்தியாகி எப்ேபாது தாரகாசுரவதம் நைடெபறுேமா? என்று மிகவும் கவைலேயாடு எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தார்கள். இது சத்தியம்! என்று அருள் புரிந்துவிட்டு ேதவர்கள் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத. காதற்கணவைன இழந்து கதறும் ரதிேதவியின் துக்கத்ைதக் கண்டவர்கெளல்லாம் மரணமூர்ச்ைசக்கு ஆளானவர்கள் ேபாலச் ேசாகமுற்று இருக்கிறார்கள். ேதவர்களும். தம் திருவுருைவ மைறத்தார். இந்த மன்மதன் ருக்மணியிடம் மீ ண்டும் பிறந்தவுடேனேய இவைன சம்பரன் என்ற அசுரன் ஒருவன் கவர்ந்து தூக்கிக் ெகாண்டு ெபருங்கடைலக் கடந்து தன் தைல நகருக்கு ெசல்வான். ேதவர்கேள! இரதிேதவி துக்கிப்பது உண்ைம. உணவருந்தும் ேபாதும். இரதிேதவியிடம் ெசன்று சிவெபருமான் ெசான்னவார்த்ைதகைள அவளிடம் எடுத்துக் கூறிவிட்டுத் தங்கள் சிவெபருமான் கட்டைளயிட்டவாறு அந்த சம்பராசுரனின் நகரத்திற்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தாள். மனமிளகிக் கூறலானார். அதுவைரயில் சாம்பலான இந்த மன்மதன் சரீரம் இல்லாதவனாகேவ இருக்க ேவண்டும் அதன் பிறகு கிருஷ்ணன் ருக்மணியிடம் மன்மதைன உருவாக்குவான். ஆயினும் எது உண்ேடா அது ேவறாகமாட்டாது. அந்தச் சமயத்தில் நாரதமுனிவர் புன்சிரிப்ேபாடு வணாகானம் ீ இைசத்தபடி பார்வதி இருக்குமிடத்தில் .ேகாபித்தால் அகில அண்டங்களும் இப்ெபாழுேத அழிந்துவிடும். அந்த மன்மதனுக்கு பிரத்யும்னன் என்ற ெபயர் வழங்கும் அதில் சந்ேதகப்பட ேவண்டாம். ருக்மணிபதியான ஸ்ரீகிருஷ்ணன் துவாரகாபுரியில் வாசம் ெசய்து குமாரர்கைள உண்டுபண்ணப் ேபாகிறான்.

அதாவது பார்வதி ேதவி தன் ேதகத்திற்கும் சவுந்தரியத்திற்கும்.வந்து ேசர்ந்தார். 12. ேதாழிகள் பர்வதராஜனிடம் ேபாய் மைலயரேச! உங்கள் அருைமச் ெசல்வி பார்வதியின் வார்த்ைதையச் ெசால்லுகிேறாம் நீங்கள் அைதக் ேகட்டு சம்மதிக்க ேவண்டும். அதற்குத் தாங்கள் அனுமதி வழங்க ேவண்டும் என்று எடுத்துைரத்தார்கள். இதற்குச் சம்மதிக்க ேவண்டுேம அப்படி ேமைனயுஞ் சம்மதித்து பார்வதி தவம் ெசய்வாளானால் அைதவிட உத்தமமானது ேவெறான்றுமிராது. பதிவிரைதயான பார்வதி தன் உருவத்திற்கு பயன் ெசய்ய ஆவலுற்று விட்டாள். இதற்குச் சம்மதிக்கிேறன் ஆனால் அவளது தாயான ேமைனயும். அதனால் என்னுைடய குலம் சாபல்யம் அைடயும் என்பதிலும் ஐயம் இல்ைல! என்று ெசால்லி அவர்கள் இருவைரயும் தன் மைனவியான ேமைனயிடம் அனுப்பி ைவத்தான். ேதவி பார்வதியும் அவைர வரேவற்று உபசரித்தாள். அப்ேபாது சிவெபருமாைன அைடயும் வழி பற்றி நாரத முனிவரிடம் பார்வதி ேகட்டாள். உமது குலத்திற்கும் அனுகூலம் ெசய்ய விரும்பி சிவெபருமாைனக் குறித்துத் தவஞ்ெசய்து அவைரேய தன் காதற்கணவனாக வரித்து திருமணம் புரிந்து ெகாள்ள விரும்புகிறாள். அைதக் ேகட்டதும் தாய் ேமைன தாங்காத துக்கமைடந்து உடேன தன் மகள் பார்வதிைய அைழத்து வரச் ெசய்து பார்வதி! நீ ஏன் துரயப்பட ேவண்டும்? முற்பிறவியில் ெசய்த நற்பயனாய் நீ இங்கு வந்து . பர்வதராஜன் பார்வதியின் ேதாழிகள் இருவரும் கூறியைதக் ேகட்டு ெபண்கேள! நீங்கள் ெசால்லிய விஷயத்திற்கு நான் சம்மதிக்கிேறன் ஆனால் அவளது தாயான ேமைனயும். பார்வதியின் தவம் நாரதர் கூறியைதக் ேகட்டதும் பார்வதி ேதவி தவஞ் ெசய்ேத சிவெபருமாைன அைடய ேவண்டும் என்று தீர்மானித்து தவஞ் ெசய்ய மனங்ெகாண்டாள். அதற்கு நாரதர் புன்முறுவல் பூத்து ஓ ேதவி! சிவெபருமாைனத் தவத்தாேலேய அைடய ேவண்டும் அவ்விதம் தவத்தாலும் அவைர அைடய முடியவில்ைலெயன்றால் பிரமன் முதலிய ேதவர்களாலும் அவைர அைடய முடியாது! என்றார். ேதாழிகள் இருவரும் ேமனியின் அந்தப் புரத்திற்குச் ெசன்று அவைளப் பார்த்து தாேய உன் மகள் பார்வதி சிவெபருமாைனக் குறித்துத் தவஞ் ெசய்ய விருப்பங்ெகாண்டு தன் தந்ைதயின் அனுமதிையப் ெபற்று உன்னுைடய அனுமதிையயும் ெபறும்படி அனுப்பியிருக்கிறாள். ஆனால் இந்த விஷயத்ைதத் தன் தாய் தந்ைதயரிடம் தாேன ேநரில் ெசன்று விஷயத்ைத ெவளியிட்டு அனுமதி ெபற ெவட்கப்பட்டாள் அதனால் தன் ேதாழிகள் மூலம் ெசால்லியனுப்பினாள். ஆைகயால் அனுமதியளிக்க ேவண்டும் என்று ெகஞ்சினார்கள். உன் உத்திரவு கிைடத்தால் இப்ேபாேத தவஞ் ெசய்யச் ெசன்று விடுவான்.

வித விதமான புற்பூண்டுகள் அவளது ஆசிரமத்ைதச் .பிறந்தாய். மான். பார்வதிேதவி பூமிையச் சுத்தம் ெசய்து. அங்கு பார்வதி ேதவி தவக் ேகாலத்தில் அமர்ந்தாள். அேதாடு அந்தக் கவுரி சிகரத்தில் நாள்ேதாறும் மரங்களுக்குத் தண்ணர்ீ வார்த்துக் காப்பாற்றியும் அதிதி பூைஜயும் ெசய்து வந்தாள் பனிக்காலத்தில் குளிராட்டும் வாைடக் காற்றுக்கும் மைழக்காலத்தில் மைழக்கும் எக்காலத்திலும் பசிக்கும் பயத்துக்கும் அஞ்சாமல் மாமுனிவர்களும் ெசய்ய முடியாத மாெபரும் தவத்ைத மகாக்கடுைமயாக ெசய்து வந்தாள் அவளது தவத்ைதக் கண்ட அருந்தவமுனிவர்களும் வியந்து பிரமித்தார்கள். புலி. பசு முதலிய மிருகங்கள் இயற்ைகப் பைகயின்றி ஒன்ேறாெடான்று அன்பு ெகாண்டு வாழ்ந்தன. என்ன ெசால்லியும் பார்வதி தன் தாய் ேமைனயின் ேபச்ைசக் ேகட்காமல். ஆைகயால் அது உனக்குத் தகுந்ததல்ல ஆயினும் அந்தத் தவத்ைத இங்கிருந்து ெசய்தால் என்ன? என்று ெசால்லி ேமைன தடுத்தாள். தந்ைத இருவைரயும் வணங்கி விைட ெபற்று தன் இருேதாழியரும் தன்ைனப் பின் ெதாடர்ந்து வரத் தவஞ்ெசயைல ேமற்ெகாண்டாள் தன் உன்னதமான ஆைட ஆபரணங்கைளயும் விலக்கிவிட்டு மரவுரியும் மவுஞ்சியுேம தரித்துக்ெகாண்டு இமயமைலயில் புனிதமான நதிகள் ெபருகும் ஒரு சிகரத்ைத அைடந்தாள். இங்கு உனக்கு என்ன குைறவு நீ தவஞ் ெசய்வதற்கு ஏன் ேபாக ேவண்டும்? அப்படி எங்ேகதான் ேபாகப்ேபாகிறாய்? இங்கு ேதவர்கள் இல்ைலயா? தீர்த்தங்கள் இல்ைலயா? உன் தந்ைதயின் மாளிைகயிேலேய நீ தவஞ்ெசய்யலாேம? அப்படி ெசய்தால் நல்ல திவ்விய சக்தி உண்டாகுேம நீ முன்பு ஒரு முைற சிவெபருமானுக்குப் பணி விைடகள் ெசய்த ேபாது என்ன காரியத்ைதச் சாதித்து முடித்தாய்? இனி எந்தக்காரியத்ைதச் சாதிக்கப் ேபாகிறாய்! உன் ேமனிேயா ேகாமளமானது உன் உடேலா ெமன்ைமயானது ஆனால் தவேமா மிகவும் கடுைமயானது. பார்வதிேதவி தவஞ்ெசய்து வந்த ஆசிரமத்திற்கு அருேக இருந்த சிங்கம். சிவெபருமாைனப் பற்றிேய நிைனத்துக் ெகாண்டிருந்தாள் பார்வதியின் ஏக்கத்ைதயும் துக்கத்ைதயும் ேமைன புரிந்து ெகாண்டதும் அவள் நிைலையக்கண்டு சகிக்காதவளாய் தவஞ் ெசய்ய ெசல்ல அனுமதியளித்தாள். பார்வதி தவம் ெசய்த காரணத்தால் அந்தச் சிகரம் கவுரிசிகரம் என்ற ெபயருடன் வழங்கலாயிற்று அங்கு மரங்களும் ெசடிகளும் ெகாடிகளும் மலர்கேளாடும் கணிகேளாடும் ெசழித்துக் ெகாழித்தன. மாமுனிவர்களாலும் ெசய்யமுடியாத கடுைமயான தவத்ைதச் ெசய்யத் துவங்கி உடற்ெபற்று என்பேத சிறிதுமில்லாமல் சூரியனிடத்தில் பார்ைவையப் பதித்து. ேமலான தவம் ெசய்தாள். உடேன பார்வதி மிகவும் அகமகிழ்ந்து தாய். க்ரீஷ்ம ருதுக் காலத்தில் பஞ்சாக்கினி மத்தியிலும் வர்ஷருதுக்காலத்தில் பூமியிலும் குளிர் காலத்தில் தண்ண ீரின் மத்தியிலும் இருந்து கடுந்தவம் ெசய்து ெகாண்ேட மரங்கைள நட்டாள். அது முதல்.

உன் அந்தரங்க விஷயம் எதுவாயினும் என்னிடம் ேபதம் . அவ்வனத்திலுள்ள சுைனயான பழங்கைள உணவாக உவந்தளித்தாள். அவ்விதம் கூறியேதவர்கைளயும் நாரதைரயும் சிவெபருமான் கைடக் கண்ணால் பார்த்துவிட்டுப் புன்னைகெசய்து ேதவர்கேள உங்கைளப் ேபான்றவர்களாலும் காண முடியாத நான். தானவர் முதலானவர்களாலுங் கூடச் ெசய்ய முடியாத ெபருந்தவத்ைத பார்வதி ேதவி இயற்றி வருகிறாள் கருணாநிதிேய! தயவு ெசய்து பார்வதியின் தவத்திற்கு இறங்கி எங்களது காரியத்ைதயும் நிைறேவற்றியருள ேவண்டும் என்று இைறஞ்சினார்கள். உன் தவம் ஆகியயாவும் எப்ெபாழுதும் பரிபூரணமாக இருக்கேவண்டும். அவைர ேநாக்கி. இவ்வாறு பார்வதிேதவி அருந்தவஞ் ெசய்யும்ேபாது ேதவர்களும் மகரிஷிகளும் பார்வதிேதவியின் தவத்ைதப் பார்த்து. நீங்கள் எங்கு வந்தீர்கள்! என்று ேகட்டாள். நான் ேகட்கும் சில ேகள்விகளுக்கு நீ பதில் ெசால்லேவண்டும் பால்ையயான நீ என்ன காரணத்திற்காகத் தவஞ்ெசய்கிறாய்! எல்லா பூைஜகைளயும் பூரணமாகச் ெசய்வைதப் பார்த்ேத நம்மிருவருக்கும் சிேநகம் உண்டாயிற்று. பார்வதிேதவி அவைர ேமலும் உபசரித்து. பார்வதிேதவி தவஞ் ெசய்து ெகாண்டிருந்த ஆசிரமத்ைதயைடந்தார். ஜைடமுடி தரித்த ஒரு கிழப்பிராமணராக ேவடம் பூண்டு. மைலயரசன்மகளான பார்வதி ெசய்யும் தவத்திற்கு மனமகிழ்ந்து அவளுக்குத் தரிசனம் ெகாடுத்து அவைளேய திருமணஞ் ெசய்து ெகாள்ளப்ேபாவது நிச்சயமாகும் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு ேயாசைன ேவண்டாம். அர்க்கியபாத்திய ஆசமனாதிகளால் உபசரித்து வழிபட்டாள். அதன்பிறகு சிவெபருமான். அவ்வாறு வந்த ேவதியைரக் கண்டதும். பலம். இவ்விதம் பார்வதிதவஞ்ெசய்த அந்த கவுரி சிகரம். முனிவர். அத்தவத்தின் ேதஜசால் வியாபரிக்கப் ெபற்றவர்களாய் சிவெபருமான் வற்றிருக்கும் ீ திருக்ைகலாயத்திற்குச் ெசன்று சிவெபருமாைன வணங்கி வழிபட்டு ைகலாசநாதேன நீேர! ஸ்வயம்பு நீேர சங்கரர்! நீர் ேமலான கருைணயுள்ளவர் உலகங்கைளத்தகனஞ் ெசய்யும் கூடியதாகவும் மிகவும் பயங்கரமான தாயும் ேதவர். ேவதியர் வடிவில் வந்திருந்த சிவெபருமான் தன் விருத்தாந்தங்கைள ஒருவாறு ெசால்லி தன் ெமய்வடிைவக் காட்டாமல் தான் ெகாண்ட ேவடத்திற்கு ஏற்ற கபட வார்த்ைதகைளப் ேபசலானார். விருத்தராக வந்த ேவதியர் தமது வயதுக்கு ஏற்பச்சிறிது ேநரம் நித்திைரெசய்தார் அவர் உறக்கம் நீங்கி எழுந்ததும். ஏ ேதவி! இந்தத் தீர்த்தம்.சுற்றிலும் ெசழித்து வளர்ந்தன நறுமணமலர்கள் பூத்துக் குலுங்கின. உங்கள் காரியம் ைககூடும் ஆகேவ உங்கள் இருப்பிடங்களுக்கத் திரும்பிப் ேபாகலாம்! என்று கூறி அவர்களுக்கு விைட ெகாடுத்தனுப்பினார். பார்வதிேதவி ெபருமகிழ்ச்சிேயாடு அவைர வரேவற்று. ைகலாசத்திற்கு சமமாக விளங்கியது.

. அங்கிருந்து புறப்பட்டார். சுவாமி! நீங்கள் ஏன் புறப்படுகிறீர்? என்று ேகட்டாள். உடேன பார்வதி ேவதியைரப் பார்த்து. அவள் மூலம் எல்லா விஷயங்கைளயும் அவருக்குத் ெதரிவிக்கச் ெசய்தாள். இரத்தினமானது தன்ைனக் ெகாள்ேவாைன ேதடி ெசல்வதில்ைல ஆயினும் இரத்தினத்ைதக் ெகாள்ேவான். அவைள அவ்வாறு ேபசைவத்து விட்டு பார்வதி தனித்து நின்றாள். இனி நான் ேபாயாகேவண்டும் இல்ைலெயன்றால் நமது சிேனகம் குன்றிவிடும் என்று மைறவர் மந்தகாசத்ேதாடு ெசால்லிவிட்டு. இவேளா நாரதர் கூறியபடிேய இன்னும் தவஞ்ெசய்கிறாள் என்றாள். தாேன வந்து அதைனக் கிரகித்துக்ெகாள்வான்! உன்னுைடய சவுந்தரியெமல்லாம் தவஞ்ெசய்வதனால் வணாகின்றன ீ உன் அழகான ஆைடயாபரண அலங்காரங்கைளெயல்லாம் உதறிவிட்டு ேதால் மரவுரி ேபான்றைவகைள ஏன் அணிந்திருக்கிறாய்? அதற்குக் காரணம் ெசான்னால் அைத ேகட்டு நான் மகிழ்ேவன்! என்றார். என் விருப்பத்தாேலேய நான் அவைரக் குறித்துத் தவஞ் ெசய்கிேறன்! என்றாள். ேவதிய ேவடதாரி ேகட்ட ேகள்விகளுக்குப் பார்வதிேதவி தாேன விைட ெசால்ல ெவட்கப்பட்டு விலகிச் ெசன்று தன் ேதாழிகளில் ஒருத்திைய அனுப்பி.பாராட்டாமல் ெசால்ல ேவண்டுகிேறன் உன்னிடத்திேல தவத்தாலாகும் எல்லா விதமான பயன்களும் நிைறந்திருக்கின்றனேவ இந்தத் தவத்ைத கணவைனயைடய ேவண்டும் என்று விரும்பிச் ெசய்வதாக இருந்தால் இத்தவத்ைத இத்ேதாடு நிறுத்திக்ெகாள். பார்வதி நான் இப்ேபாது என் விருப்பப்படிச்ெசல்கிேறன் நீ எைத இச்சித்தாேயா அைத அறிய எனக்கும் ெபரு விருப்பம் இருந்தது அைத உன் ேதாழியரிடமிருந்தும் உன்னிடமிருந்தும் ெதரிந்து ெகாண்ேடன். 13. ெகாடுத்தவரமும் பார்வதி அனுப்பிய பிராண சகி புன்னைகேயாடு கிழட்டு ேவதியரிடம் ெசன்று ஐயேர! பார்வதிேதவி ஏன் தவஞ்ெசய்கிறாள் என்பது தாேன தங்களுக்குத் ெதரியேவண்டும்? சகல ஐசுவர்யங்களும் கூடியிருந்துங்கூட இந்திரன் முதலான ேதவர்கைளெயல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு பிநாகம் என்ற வில்ேலந்திய சிவெபருமாைனேய தன் பிரிய காதற் கணவராக அைடய ேவண்டும் என்று தான் பார்வதி இப்படி அரும் தவம் ெசய்கிறாள் இவள் ைவத்த மரக்கன்றுகள் கூட ெபரிய விருட்சங்களாகிப் பூத்துப்பயன் தரத் துவங்கி விட்டன. ேவதிய ேவடதாr ெதாடுத்த வாக்குவாதமும். ேவதியர் வியந்தவர்ேபால் பார்வதிைய ேநாக்கி. ஏ பார்வதி உன் ேதாழி ெசால்பைவ உண்ைமதானா? அல்லது ெபண்களுக்ேக உரிய ெவறும் பரிகாசமா? நிச்சயத்ைத நீேய ஏன் என்னிடம் ெசால்லக்கூடாது? என்று ேகட்டார். அதற்குப் பார்வதிேதவி ெபரியவேர! என் ேதாழி ெசால்வது யாவும் உண்ைமதான் மனத்திற்கும் வாக்குக்கும் எட்டாத அச்சிவெபருமாைன என்னால் எப்படி அறியத்தாகும்? அப்படித் துர்லபமாக இருந்துங்கூட.

சூரிய ஒளிையவிட்டு விட்டு மின்மினியின் மினுக்கு ஒளிையக் கண்டு ரசிக்கவும்.பார்வதி நான் உனக்கு மிகவும் அன்பனாைகயால் ெசால்லுகிேறன் நீேயா சந்தனத்ைத விட்டுச் ேசற்ைறப் பூசிக் ெகாள்ளவும் யாைன வாகனத்ைத விட்டு எருதின் ேமல் ஏறிச் சவாரி ெசய்யவும். பார்வதி கமலப் பூக்கைளப் ேபான்ற கருவிழிகள் வாய்ந்த கட்டழகியான நீ எங்ேக? முக்கண்ணனான அந்தச் சுடைலயாடிச் சிவன் எங்ேக? ெவண்ணிலா முகம் பைடத்த நீ எங்ேக? ஐந்தைலயனான அந்த ஆண்டிப்பித்தன் எங்ேக? வருணிக்கேவ முடியாத கூந்தல் அலங்காரியான நீ எங்ேக? விரிசைடயனான அந்த ஜடாதரன் எங்ேக? சந்தனம் முதலான வாசைனகள் பூசப்பரிமளிக்கும் உடல் வளம் வாய்ந்த நீ எங்ேக? சுடுகாட்டுச் சாம்பைலப் பூசித்திரியும் உடலுள்ள அந்த சிவன் எங்ேக? சுகமான ெவண்பட்டாைட எங்ேக? சுகமற்ற அவனது யாைனத் ேதால் ேபார்ைவ எங்ேக? உனது திவ்யமான ேதாள் வைளகள் எங்ேக? அவனது பாம்பு அணிகள் எங்ேக? உன் ேசவகர்களான ேதவர்கள் எங்ேக? அவனது பூத கணங்கள் எங்ேக? உன் மிருதங்கம் முதலான வாத்தியங்கள் எங்ேக? அந்தச் சிவனின் டம்ருகம் எங்ேக? உனது ேபரிைக எங்ேக? அவனது சிருங்கி எங்ேக? உனது டங்கம் எங்ேக? சிவனது கல்லவாத்தியெமங்ேக? ஆைகயால் உனக்கும் அந்த சிவனுக்கும் ெபாருத்தேமா உருவ ஒற்றுைமேயா சிறிதும் கிைடயாது. இன்னுஞ் ெசால்லுகிேறன் ேகள். அவேன ஏகாங்கி! அதிலும் பற்றற்ற விரக்தன்! அந்தச் சிவன் சர்வ சம்மதமான புருஷனாக இருந்தால் மன்மதைனத் தகனஞ் ெசய்வானா ஆைகயால் அந்தச் சிவனிடம் உன் மனைதச் ெசலுத்துவது . கங்ைக நீைர விட்டு. அந்தச் சிவேனா விருபாக்ஷ (ேகாணல் கண்ணன்) அவனது குலங்குடி முதலியனவும் நன்றாக அறியப்படவில்ைல. அந்தச் சிவன் என்ன ெசல்வந்தனா? அப்படியிருந்தால் அவன் ஏன் திகம்பரனாக (நிர்வாணனாகத்)திரிய ேவண்டும். வடுகளில் ீ வசிக்கலாயக்கற்றவனாய் வனத்ைத அைடந்து காடுேமடுகளில் சுற்றுபவன்! அவன் ஜாதிேயா இன்னெதன்று இன்னும் ெதரியவில்ைல! அவனது வித்ையயும் ஞானமும் இவ்வளவுதான் என்றும் இன்னும் கணக்கிடப்படவில்ைல. கிணற்று நீைர அள்ளிக்குடிக்கவும். ேதவர்கள் நிைறந்த சைபையவிட்டு அசுரரும் ைபசாசரும் நிைறந்த சைபைய நீ இச்சிக்கிறாய்? அலங்காரமான இந்திரன் முதலான ேதவர்கள் எல்ேலாைரயும் விட்டுவிட்டு ஆண்டியான சிவைன நீ விரும்புகிறாய்? இது உசிதமல்ல மிகவும் அலட்டுத்தனமாகேவ எனக்குத் ேதான்றுகிறது. உலகத்தில் ஆடவர்களுக்குள்ள விேசஷ குணங்களில் ஒன்றாவது சிவனுக்குண்டா? அவன் ஏறித் திரியும் வாகனேமா மாடு! உடுத்தும் ஆைடேயா யாைனத்ேதால் அவனது பைடவரிைசகேளா பூத ைபசாசங்கள்! அவனது நீல கண்டத்திேலா நீல நிறத்து கடுவிஷம். வட்டு ீ வாசத்ைத விட்டுவிட்டு காட்டு வாசஞ் ெசய்யவும் விரும்பியவளாய் தவஞ்ெசய்கிறாய் உன்னுைடய இந்த முயற்சி உசிதமாகத் ேதான்றவில்ைல.

உசிதமல்ல! உனக்கும் அந்தச் சிவனுக்கும் பலவைகயிலும் ஏற்றத்தாழ்வுகள்
எத்தைனேயா இருக்கின்றன. ஆைகயால் இது எனக்கு யுத்தமாகத்
ேதான்றவில்ைல. ஆயினும் விைனைய ெவல்ல முடியுமா? நீ உன்
விருப்பப்படிேய ெசய்! தைல விரித்தாடும் அந்த தான் ேதான்றிக் கூத்தைன
அறிேவன். அவன் வசிப்பேதா ருத்திர பூமி. அவேன உலகத்திலுள்ள அசத்தான
ெபாருள்கைள அைடகிறான். ஆைகயால் அப்படிப்பட்டவனிடமிருந்து உன்
மனைதத் திருப்புவது உனக்குத்தான் நல்லது. இது உனக்கு
இஷ்டமில்ைலெயன்றால் நீ என் முன் நிற்காேத ேபா! என்று ேவதியர்
வடிவத்தில் வந்திருந்த சிவனாேர கூறினார்.

அவற்ைறெயல்லாம் ெபாறுைமயின்றிக் ேகட்ட பார்வதிேதவி மிகவும் ேகாபங்
ெகாண்டாள். அவள் முதுெபரும் ேவதியைர ேநாக்கிக் குமுறிக்குமுறி
கூறலானாள். சிவதூஷைண ெசய்வதில் வாய்த் ேதர்ச்சிெபற்ற கிழவேர!
இவ்வளவு ேநரம் உம்ைமத் தன்யர் என்று எண்ணியிருந்ேதன். இப்ேபாதல்லேவா
நீ அபக்தமானவர் என்பைதப் புரிந்து ெகாண்ேடன் ேதவாதி ேதவனான
சிவெபருமாைன அறிேவன் என்று நீர் கூறிய வார்த்ைத ெபாய்ேய அன்றி
ேவறல்ல, நீர் நிச்சயமாக அவைரப்பற்றி அறிந்திருந்தால் அவருக்கு விேராதமாக
ஏளனம் ெசால்லமாட்டீர்! நீர் ஒரு வஞ்சகர். அதிலும் நீர் வயதான வாயாடிக்காரர்,
உலைகக் காக்கும் அச் சிவெபருமானின் வாசாமேகாசரமான ஸ்வரூபத்ைத நான்
ெசால்கிேறன் ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ளும்!...

அந்தப் பரமசிவனார், ேயாசித்துப் பார்த்தால் நிர்க்குணம் காரணத்தால்
ஸகுணராகவும் நிர்க்குணராகவும் விளங்குகிறாேர தவிர அவருக்குப் பிறவி ஏது?
ஜாதி ஏது? சகல வித்ைதகளுக்கும் அவர் பிறப்பிடமானவர் அவேர முன்பு ஒரு
காலத்தில் ேவதங்கைள ஸ்வாசமார்க்கமான மகாவிஷ்ணுவுக்கு வழங்கியவர்
பரமத்மாவும் பரிபூரணருமான அந்தச் சிவனாருக்கு வித்ைதகளால்
ஆகேவண்டியது என்ன? ஆதிபூதரான அந்த ஆனந்தக்கூத்தருக்கு வயது ஏது?
பிரகிருதிேய அந்தப் ெபருமாைன நித்தயமாக அைடகிறாேனா? அவனுக்குப்
ப்ரஹால உத்ஸாஹ மந்திரஜ எல்ேலாருக்கும் சுகம் ெபாங்கி வருேம தவிர,
அவருக்ெகன்று ஏன் சுகம்? துன்மதியாளேர! ேவதநுட்பம் ெதரியாத கிழட்டு
ேவதியேர! எந்தச் சிவெபருமானின் கருைணக் கண்ேணாக்கினால் ேதவர்கள்
ஜீவந்தர்களாக இருக்கிறார்கேளா, எந்தச் சிவெபருமானின் திருத்ெதாண்டிற்காகத்
ேதவர்களும் காத்திருப்பார்கேளா அந்தச் சிவெபருமாேன ஸ்வயம்பு அத்தைகய
சிறப்புகள் வாய்ந்த சிவெபருமான் என்ைன விரும்பி இச்சிப்பாரானால்
கல்யாணரூபரும் ேதவேதவருமான அந்தப் ெபருமானின் ேசைவயால் எனக்கு
என்ன குைறதான் உண்டாகும்? எல்லாப் பிறவிகளிலும் தரித்திரனாக இருப்ேபான்
ஆண்டிெயன நீர் இகழ்ந்த அந்த ஆனந்தமூர்த்திைய ேசவித்தால் அஷ்ட

ல மிகைளயும் அைடவான் எந்தச் சிவெபருமானிடம் அஷ்டமாசித்திகளும்
நர்த்தனஞ் ெசய்கின்றனேவா, அந்தப் பரேமஸ்வரனுக்கு ஐசுவரியம் எப்படி
எட்டாததாகும்? சாதாரணமானவர்களுக்கு அவர் காட்சிக்கு எளியவராக தமது
லீ லா மாத்திைரயால் காணப்பட்டாலும் அவைர ஸ்மரித்தாேலேய
சர்வமங்களமும் கிைடத்துவிடுேம! சிவம் என்ற மங்களகரமான ெபயர் எவன்
முகத்தில் நிைலத்திருக்கிறேதா அவைனக் கண்ணால் காண்பதாேலேய
அன்னியர்களும் பரிசுத்தராகி விடுவார்கள் நீர் ெசால்வதுேபால் பஸ்மமானது
பரிசுத்தம் இல்லாத ெவறும் சாம்பல் என்றால் அம்பலவாணரான அந்த அண்ணல்
மாெபரும் நடனமாடிய பிறகு ேதவர்கள் ஏன் நமது சிரசின் மீ து அந்தச்
சாம்பைலப்பூசிக் ெகாள்கிறார்கள்? ெபான்னார் ேமனியில் தூய ெவண்ணறு

அணியும் எந்தச் சிவெபருமான் அகில உலகங்களுக்கும் ஆதியாக
இருக்கின்றாேரா அவர் சர்ேவஸ்வரனாக இருந்து, அைனத்ைதயும் ஆக்கலும்
காத்தலும் துைடத்தலுமான முத்ெதாழில் புரிந்து அலகிலாவிைளயாட்டுைடய
தைலவராக விளங்குகிறாேரா அந்த ஆதிநாயகைர உம்ைமப் ேபான்ற
குைறமதியாளர்களால் எப்படி அறிய முடியும்?

ேகளும் வயதான ேவதியேர! இன்னும் ேகளும் பரமாத்மாவாகவும்
பரப்பிரம்மமாகவும் விளங்கும் சிவெபருமானது அறியக்கூடாத உருவத்ைத
உம்ைமப்ேபான்ற அஞ்ஞானிகள் எப்படி அறியக்கூடும்? துராசாரமுைடயவர்களும்
மகாப் பாபிகளும் ேதவமார்க்கத்திற்குப் புறம்பானவர்களும் நிர்குணரான
சிவெபருமாைன எப்படி உணர்ந்தறிவார்கள்? தத்துவஞான விசாரைணயில்லாமல்
எவன் ஒருவன் சிவெபருமாைன நிந்திக்கிறாேனா, அவன் பல பிறவிகளில்
ேசகரித்த புண்ணியங்களும் வண்
ீ சாம்பலாகி விடும். நீேரா அளவற்ற ேதஜஸ்
வாய்ந்த சிவெபருமாைன இழித்தும் பழித்தும் பலப்பல ேபசிவிட்டீர் உமது
அற்பஞானத்ைத அறியாமல் வயதான ெபரியவர் என்று மதித்து வழிபட்டு
உபசரித்த காரணத்தால் நானும் பாபத்ைதயைடந்ேதன் எவன் ஒருவன்
சிவநிந்தைன புரியும் துேவஷியாக இருக்கிறாேனா அவைனக் கண்ணால்
பார்த்தாலும் ஸேசவ ஸ்நானம் ெசய்ய ேவண்டும். துஷ்டேவதியேர உம் ஊனக்
கண்களுக்கு சிவெபருமான் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் அவேர என்
மணக்கண்ணிற்குப் பிரியரும் என் விருப்பத்திற்கு உரியவருமாவார்! திரும்பத்
திரும்பக் ேகட்டாலும் அைதேயதான் நான் ெசால்லுேவன். இவ்வாறு பார்வதி
ெவகுண்டுைரத்து விட்டு தன் ேதாழிையப் பார்த்து, சகிேய துஷ்ட புத்தியும்
ெகட்டமனமும் பைடத்த இந்தக் குறும்புக் கிழவைர நீேய இங்கிருந்து ேபாகச்
ெசால்லடி, ஏெனன்றால் சிவநிந்ைத காது ெகாடுத்துக் ேகட்பவர்களும் பாபத்ைத
அைடவார்கள். இவர் இங்கிருந்தால் ேமலும் சிவநிந்ைதேய ெசய்வாராைகயால்
தாேம இந்த இடத்ைதவிட்டு ேவறு இடம் ெசல்ேவாம் என்று ெசால்லிவிட்டு தன்
ேதாழியருடன் காெலடுத்துப் ெபயர்த்து ைவப்பதற்கு முன், விருத்தேவதியரின்

ேவடத்திலுள்ள சிவெபருமான் தம் மாறு ேவடத்ைத நீக்கிவிட்டு தம்
சுயவடிவெமடுத்து சிவெபருமானாகக் காட்சியளித்தார். அவ்வாறு அவைரக்
கண்டதும் பார்வதிேதவி நாணத்ேதாடு தைலகுனிந்து நின்றாள், அவைள
சிவெபருமான் உற்று ேநாக்கிப் புன்னைக பூத்து பார்வதி நீ என்ைன விட்டு எங்ேக
ேபாகமுடியும்? நீ என்னால் விட்டுவிடத் தக்கவள் அல்லேவ உன் தவத்துக்காக
மகிழ்ந்த நான் உன் முன் பிரசன்னமாேனன். உன் மனைதச் ேசாதிப்பதற்காகேவ
விைளயாட்டாக இப்படிெயல்லாம் வாய் ெகாடுத்து வார்த்ைதயாடிேனன். உன்
திடப்பக்திையக் கண்டு உவந்ேதன். உனக்கு ெகாடுக்கத் தகாத வரேம இல்ைல
உன் தவத்தால் நீ என்ைன அைடந்தாய் உன் அழைகக் கண்டால் ஒரு க்ஷணம்
ஒரு யுகமாகத் ேதான்றுகிறது நீ நாணத்ைத விடு நமது வட்டுக்குப்
ீ ேபாகலாம்
வா என்று சிவெபருமான் கூப்பிட்டார் பார்வதி நீண்ட காலம் தவஞ்ெசய்த
பயைனயைடந்து தவத்தால் உண்டாகிய சிரமமும் நீங்கினாள்.

14. பார்வதிக்கு மணம்ேபசிய கைத

ைநமிசாரண்ய தவஞானிகேள! நான் ெசால்வைதப் பக்தியுடன் ேகளுங்கள்.
பார்வதி ேதவி சிவெபருமான் கூறிய வார்த்ைதகைளேகட்டதும் தான் முன்பு
இனம் புரியாமல் அவைரக் கடிந்து ெகாண்டதற்காக ெவட்கப்பட்டாள். பிறகு தம்
வட்டுக்குப்ேபாேவாம்
ீ வா! என்று கூப்பிட்ட சிவெபருமாைன ேநாக்கி ேதவாதி
ேதவேர! என் விஷயத்தில் கருைணகாட்டி அனுமதியளித்து இப்ேபாது என்ைன
என் தந்ைத வட்டுக்கு
ீ அனுப்பிவிடுங்கள் பிறகு சித்த புருஷர்களால் சுபமான
உத்தமமானவிதிக்கிரமமான திருமணத்ைத என் பிதாவின் வட்டில்
ீ ெசய்து
ெகாண்டு என் தந்ைதயின் கிருகத்ைதயும் அவரது இல்வாழ்விைனயும்
சிறப்பித்தருள ேவண்டும் என்று பார்வதி தன் ேதாழி மூலமாக அறிவித்தாள்.
அவ்வசனத்ைதக்ேகட்டதும் சிவ ெபருமான் அகங்குளிரக் கண்குளிர அவைளப்
பார்த்து பார்வதி உனக்கு எதுவிருப்பேமா, அது அப்படிேய ஆகுக என்று தருவாய்
மலர்ந்து கூறிவிட்டு அங்கிருந்து மைறந்தார். பார்வதி தன் ேதாழிகைள
அைழத்துக் ெகாண்டு இமாசலத்தில்தன் தந்ைதயான பர்வதராஜனின்
மாளிைகைய அைடந்தாள். அவளது வருைகைய அறிந்ததும் அவள் தாயாரான
ேமைன ராணிபற்பல தாதியரும் ேதாழியரும் உறவினரும் புைடசூழத்தன்
புதல்விைய எதிர்ெகாண்டு வரேவற்று நீ நற்கருமம் ெசய்தாய்! உன்னால் நாங்கள்
யாவரும் தூய்ைமயைடந்ேதாம் என்று ெசால்லி சந்தன மலர்களால் பார்வதிைய
அருச்சித்து ைகயுைறகள் ெகாடுத்து அரண்மைனக்கு அைழத்துச் ெசன்றாள்
அப்ேபாது பர்வதராஜனான ஹிமவானின் அரண்மைன மாளிைக முழுவதும்
ஆனந்தமயமாக விளங்கியது பர்வதராஜன் நாரதைரத் துதித்து துர்ப்புத்திரைனப்
ெபறுவைதவிட நற்புதல்விையப் ெபறுவேத சிறந்தது என்று கருதித் தன்
இல்வாழ்ைவச் சுப வாழ்வாக எண்ணிமகிழ்ந்தான்.

. நிலம். அம்பலவாணேர அளவற்ற ேதஜைசயுைடய வராகவும் பகவானாகவும் விளங்கும் எம்ெபருமாேன நமஸ்காரம் கபர்த்தியான (ஜடாதரரான) ேதவரீருக்கு நமஸ்காரம் ஐந்து திருமுகங்கைளயுைடய உமக்கு நமஸ்காரம் ஹிரண்ய பாஹுவாகவும் (ெபான்னார் ேதாளராகவும்) நீலகண்டராகவும் விளங்கும் விரிசைட சிவெபருமாேன நமஸ்காரம் ஸர்வ வியாபகராகவும் வியாப்பியரான உமக்கு நமஸ்காரம் சிவனாராகவும் சிவரூபராகவும் பிரணவ ரூபராகவுமுள்ள உமக்கு நமஸ்காரம் என்று பலவாறாகவும் ேதாத்தரித்து எம்ெபருமாேன எல்ேலாருக்கும் ேமலான ஏகாம்பரேன யாவருக்கும் அருள் பாலிப்பவேர நாங்கள் உம்ைம எவ்விதம் துதிப்ேபாம்.சிவெபருமாேனா பார்வதி ேதவிக்கு வரங் ெகாடுத்து விட்டு அந்தர்த்தானமான பிறகு காசிமாநகர் என்னும் புண்ணிய ÷க்ஷத்திரத்ைத அைடந்தார். என்று இைறஞ்சினார்கள். எங்களால் இயன்றதாகவும் நன்ைம பயப்பதாகவும் உள்ள ஏவல் பணிகைளச் ெசய்யக் கட்டைளயிட ேவண்டுகிேறாம். சூரியகாந்திையப் ேபால விளங்கும் சப்த ரிஷிகைளச் சிவனார் பார்த்து தவமுனிவர்களும் ேதேஜாவந்தர்களுமான மாமுனிவர்கேள மைனவிமாேராடு சம்சார சம்பந்தர்களாக இருப்பைதக் கண்டு நமக்கும் நமது திருமண விஷயத்தில் நாணம் ேவண்டுவதில்ைல என்று கருதினார். நாங்கள் முன்பு இயற்றிய தவம் ேவத அத்தியயனம் யாகங்கள் புண்ணிய காலங்களில் ெசய்த தான தருமங்கள் தீர்த்த ஸ்நானங்கள் முதலியயாவும் உம் திவ்வியமான தரிசனத்தால் ைககூடின உம்ைம நிைனத்தவன் கிருதகிருத்தியனாவான். நீர். அங்கு அவர் ஸப்தரிஷிகைள நிைனத்தார் அைதயுணர்ந்ததும் ஏழு ரிஷிகளும் பரேமஸ்வரைனத் தியானித்துக் ெகாண்டு முத்தாபரணங்கள் பூண்டு தங்களது தவத்தின் பிரத்தியட்ச சித்தி ேபான்ற அருந்ததி முதலான அவரவர் பத்தினிகேளாடு புறப்பட்டு வந்து சிவெபருமான் இருக்குமிடத்ைதயைடந்து துதித்து நின்றார்கள். அவைர ஸப்த(ஏழு) ரிஷிகளும் ேநாக்கி அண்ணேல ஆனந்த வள்ளேல. அப்படியிருக்கும் ேபாது ேதவரீேர எம்ைம நிைனத்ததால் எங்களுக்குண்டான ெபரும் ேபற்ைற என்னெவன்று ெசால்ேவாம்? மிகவும் குள்ளனுக்கு உயர் மரத்துப்பழம் எட்டியது ேபாலவும் பிறவிக்குருடனுக்கு கண்கள் கிைடத்தது ேபாலவும் ஊைமக்கு வாய் ேபச்சு உண்டானது ேபாலவும் பரம தரித்திரனுக்கு ெபரும் புைதயல் கிட்டியது ேபாலவும் முடவன் மைலையத் தாண்டுவது ேபாலவும் மலடிக்கு ைமந்தன் பிறந்தது ேபாலவும் உம் அரும்ெபரும் தரிசனமானது அடிேயங்கட்குக் கிைடத்தது. பிருமேதவைனக் குறித்துத் தவஞ்ெசய்த துராத்மாவான தாரகாசுரன் வலிைமயான வரங்கைள ெபற்று ேதவர்களுக்குத் துன்பஞ் ெசய்கிறான். அதனால் முனிவர்களில் உயர்ந்தவர்கள் எனப் ெபயர் ெபற்ேறாம். அைனவராலும் வழிபடத் தக்க அறிவியல் முனிவர்கேள உங்கைள நான் நிைனத்து உங்கைள இங்ேக வருவித்தகாரணம் என்னெவன்று ெசால்கிேறன்.

ஏழு சூரியர்கள் நமது இல்லதுக்கு . அரி அயனாலும் வணங்கத் தக்கவரும் புருஷார்த்தங்கள் அைனத்ைதயும் தரவல்லவருமான சிவெபருமான் உலக நன்ைமயின் ெபாருட்டு நம்ைம இந்தக் காரியத்துக்கு ஏவினார்.ெநருப்பு. அரும் ெபரும் முனிவர்களாலும் ஆற்ற முடியாத அருந்தவம் ெசய்து முடித்தாள். பார்வதிைய எனக்கு மணமுடிக்கும்படி விரும்புகிேறன் பார்வதிேயா ஸர்வகுண பரிபூரைணயான கன்னிைகயாைகயால் அவைள எனக்கு மணமுடித்துக் ெகாடுக்கும்படி பர்வதராஜைன ேகட்டு நிச்சயித்துக் ெகாண்டு ேதவர்களுக்கு நன்ைமயுண்டாகும்படி விதிமுைறப்படி. சூரியனுக்குச் சமமான ேதஜஸ் வாய்ந்த சப்தரிஷிகைளக் கண்டதும் பர்வதராஜன் தன் மைனவியான ேமைனைய ேநாக்கி. சூரியன். ஆைகயால் பார்வதியின் பிதாவான பர்வதராஜனின் மாளிைகக்கு நீங்கள் ெசன்று அந்த ராஜைனயும் அவன் மைனவியான ேமைனையயும் சந்தித்து. சந்திரன் யாகஞ் ெசய்ேவான் எனப்பிரிந்த என் அஷ்ட மூர்த்தங்கள் எட்டு வடிவப் ெபாருட்கள் உலகத்திற்கு உற்றுதவி ெசய்வதற்ேகயன்றி தன்னலப்பயனுக்காக அல்ல ஆைகயால் யான் சிைலயுடன் கூடி நிற்க திருமணஞ் ெசய்து ெகாள்ள விரும்புகிேறன் சிைவயான பார்வதிேயா. அைதேகட்ட சப்தரிஷிகள் ஆனந்தப் பரவசமைடந்தார்கள். அந்தத் திவ்விய நகரத்ைதக் கண்டதும் சப்தமகரிஷிகளும் உவைக ெபருகித் தங்களுக்குள் ெசால்லிக் ெகாள்ளலானார்கள். நீங்கேள மணவிைனைய நடத்துவிக்க ேவண்டும் மற்றபடி ெசய்ய ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம் ெதரிந்துள்ள உங்களுக்கு விேசஷமாக நான் ெசால்லேவண்டியது எதுவுமில்ைல என்றார். இத்தைகய இமயமைலயின் அழகுக்கு ஈடாகுமா? என்று சப்தரிஷிகள் வியந்தும் உவந்தும் ெசால்லிக் ெகாண்ேடமுக மலர்ச்சிேயாடு மைலயரசனின் மாளிைகைய அைடந்தார்கள். இவேரா சர்வேலாக கர்த்தாவாகவும் பார்வதிேயா சர்வேலாக மாதாவாகவுமிருப்பதால் இந்த ஏவல் பணி ெவகு உசிதேமயாகும் இந்தக் காரியம் வளர்பிைறச் சந்திரைனப்ேபால் விருத்தியைடய ேவண்டும் என்று சப்தரிஷிகளும் ெசால்லிக் ெகாண்டு பிைற சூடிய ெபருமாைன வணங்கி விைடெபற்று வானவழியாக இமயமைலயிலுள்ள பர்வத ராஜனது தைலநகைர அைடந்தார்கள். அவளுக்கு இஷ்டமான வரத்தின் பயன் அவளுக்குக் ைககூட ேவண்டும். ஆகாயம். நற்ெசயல் நிைறேவறும் வண்ணம் மணம் ேபசி. இந்த நகரம் குேபரனது அழகாபுரிையவிட ேதேவந்திரனின் அமராவதி பட்டணத்ைதயும் விட ஆதிேசஷனது ேயாகவதிைய விடச் சிறப்பாகத்ேதான்றுகிறேத! ஸ்படிகக்கற்களினாலும் பலவைக ரத்தினங்களாலும் கட்டப்பட்ட அழகு ெகாழிக்கும் மாளிைககள் மிகவும் மேனாரம்மியமாக ஒளி வசி ீ ெஜாலிக்கின்றன சூரிய காந்த மணிகளும் சந்திர காந்த மணிகளும் சுவர்த்தனங்களிெலல்லாம் மின்னுகின்றன.

நாங்கள் பிக்ஷகர்கள். ேமைனேயாடு ஆேலாசித்து அவைளயும் இணங்க ைவத்து. ேதவி! நீ சிவெபருமானுக்குச் சுகம் ெகாடுப்பவளாக என்று வாழ்த்திக் ைகையப் பிடித்துக் ெகாண்டு உனக்குச் சுபம் உண்டாகப் ேபாகிறது. உன் ஜன்மமும் பயன் ெபற்ற தாகும் என்று கூறினார். சுபம் உண்டாகுக. நீேரா பிøக்ஷ ெகாடுப்பவர் பார்வதிேய பிக்ஷõ கதம்பமானாள். கிருத கிருத்தியனாேனன் உலகத்தில் பலராலும் புகழத்தக்கவனாேனன். இமவாேன. அைதக் ேகட்டதும் பர்வதராஜன் சப்தரிஷிகேள இந்த விஷயத்தில் என் பத்தினியான ேமைனயின் கருத்ைதயும் அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கள் பர்வதராஜைன ேநாக்கி ஹிமவாேன! நீேய பாக்கியசாலி நீேய தன்யன்! பேராபகார சிந்ைதயால் சிவெபருமான் சகல ஜீவன்களுக்கும் சுகம் நல்க விருப்பங்ெகாண்டு எங்கள் மூலம் உன் புதல்வியான பார்வதிைய தன் நாயகியாக்கிக் ெகாள்ள நாடுகிறார் அது உனக்குச் சம்மதமாகி. பார்வதிேய என் ேதகம் அவேள என் சம்பத்து அவேள என் கீ ர்த்தி என்று ெசால்லிவிட்டு. பார்வதிைய உலக அன்ைனயாகப் பாவித்து ரிஷிகளின் மடியில் அமர்த்தி. இந்தப் பார்வதி என்னால் உங்களுக்கு பிøக்ஷயாகக் ெகாடுக்கத் தக்கவள். பர்வதராஜன் அவர்கைள வணங்கி. அவர்கைள பர்வதராஜன் எதிர்ெகாண்டு வரேவற்று வழிபட்டுத் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கினான். சுபம் உண்டாகுக என்று ஆசீர்வதித்தார்கள். ீ இதில் ஐயமில்ைல. சப்தரிஷிகள் தங்கள் ைககளால் ஹிமாவாைனப் பற்றித்தூக்கி சுபமுண்டாகுக. என்னால் ெகாடுக்கத்தக்க பிøக்ஷ இதுதான் என்றான். உன் ெபண் பார்வதியும் அவரது திருவருளால் உலக அன்ைனயாவாள்.வருகிறார்கேளா? நான் கிரஹஸ்தனாைகயால் இவர்கைள நம் கன்னிைக பார்வதிேய பூஜிக்க ேவண்டியவள். மஹாத்மாக்கேளநீங்கள் எழுவரும் எந்தக் காரணத்திற்காக என் மாளிைகைய வந்தைடந்தீர்கேளா? நான் தன்யனாேனன். முனிவர்கேள. எதற்காக வந்தீர்கள்? தாசனான எனக்குத் ெதரிவிக்க ேவண்டும் அடிேயனுக்கு ஏதாவது கட்டைளயிடுவதானால் விைரவில் ெசால்லியருளுங்கள்! என்றான் பவ்யமாக. அதற்கு சப்த ரிஷிகள். வளர்பிைற நிலைவப்ேபால் உன் கணங்கள் உன் வட்டில் ீ ேசர்ந்து நாளா வண்ணம் விருத்தியைடயப் ேபாகிறார்கள். என்று ெசால்லி விட்டு இமவானிடம் பழங்கேளாடும் மலர்கைளயும் தாம்பூலங்கைளயும் ஒருவருக்ெகாருவர் திருமண நிச்சயதார்த்தம் ெசால்லி . ஞானரிஷிகேள! இன்றுதான் என் குடில் புனிதம் ெபற்றது என்று பரவசத்ேதாடு ெசால்லி அவர்களுக்கு ஆசனம் ெகாடுத்து உட்காரச் ெசய்து அவர்களுைடய ஆக்ைஞையப் ெபற்றுத் தானும் உட்கார்ந்து. சந்ேதாஷித்தார்கள். பார்வதிைய அவருக்கு கன்னிகாதானஞ் ெசய்து மணம் முடித்து ைவப்பாயானால் சகல உலகங்களுக்கும் சுகம் ெசய்யும் சங்கர பகவானுக்குப் பூஜ்யராவர். இைதவிடச் சிறந்தது யாது? என்று ெசால்லிப் பார்வதிைய ேநாக்கி. இப்ேபாது தான் நாம் தன்யர்களாேனாம் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத ஆகாயத்திலிருந்து சப்தரிஷிகள் கீ ேழ இறங்கினார்கள். சப்த ரிஷிகள்.

சிவெபருமான் நிகழ்ந்த ெசய்திகைளச் ெசால்லிக் ேகட்டு மிகவும் மகிழ்ந்தார். பிறகு சிவெபருமான் தம் கணங்களுடன் திருமண உற்சவத்ைதக் கருதிக் ைகலாயத்ைதயைடந்து நாரத முனிவைர நிைனத்தார். ஆயினும் எல்ேலாரும் பகவத்ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும் என்ற கருத்துைடயவர்களாய் தம்மால் இயன்றவாறு மண நாயகனாக சிவெபருமாைன . யக்ஷர்கள். நாரதா. சப்தரிஷிகேள நீங்கள் என்னால் விவாகத்தில் அத்வர்யுக்களாகச் ெசய்யப்பட்டீர்கள் ஆைகயால் நீங்கள் உங்கள் சீடர்கேளாடு வரேவண்டும் என்று கட்டைளயிட்டார் மகரிஷிகள் அவ்வாேற ஆகுக என்று ெசால்லி விைடெபற்றுச் ெசன்றார்கள். சப்தமாதர்கள். கந்தவர்கள். சிவெபருமாைனத் தரிசித்து மைனவியின் முடிவு கூறி தம் இருப்பிடஞ் ெசன்று மீ ண்டும் வருவதற்கு உத்தரவு ேகட்டார்கள். இவ்விஷயத்தில் உனக்குச் சந்ேதகேம ேவண்டாம். பரிபூரணரான பரமசிவனாருக்கு அலங்காரஞ் ெசய்ய ேவண்டியது ஒன்றுமில்ைல. அப்ேபாது சிவெபருமான் பார்வதி கூறியவார்த்ைதகைளச் ெசால்லி. சிவெபருமான். 15. பிரமன். வாத்தியங்கள் முதலியவற்ேறாடும் திருக்கயிைலக்கு வந்து ேசர்ந்தார்கள். ஊர்வலத்தில் ேமைன ேதடிய மாப்பிள்ைள ேதவர்கள் அைனவரும் சிவெபருமாைனத் தரிசித்து வணங்க ேவண்டும் என்று ஆைசேயாடு திருமணத்துக்கு ேவண்டிய உபகரணங்கேளாடும் கந்தர்வர்கள் அப்ஸரஸ்திரீகள். இனி நாம் ெசால்லும் காரியத்ைத நீேய ெசய்ய ேவண்டும். அைதக் கண்ட அருந்ததி சிவெபருமானின் அநந்தகல்யாண குணங்கைள அவள் ஆவலுறும் படி எடுத்துச் ெசால்லி கண்ண ீைரத் துைடத்தாள். சகலமான ேதவர்கைளயும் கண்டு சிவெபருமானின் கட்டைளைய அறிவித்து அதிவிைரவில் சிவ சன்னிதானத்ைத அைடந்தார். பிறகு ரிஷிகள் நான்காம் நாளன்று உயர்ந்த லக்கனத்ைத திருமணத்துக்கு நிச்சயித்து பர்வதராஜனிடம் விைடெபற்று மகிழ்ச்சியுடனும் தம்மைனவியருடனும் காசித் தலத்ைத அைடந்து. நாகர்கள் முதலான அைனவைரயும் என் திருமணத்திற்கு அைழத்து வருவதுடன் இந்த விவாகத்திற்கு வராதவர்கள்எனக்குப் பிரியர்கள் அல்லர் எனக்கூற ேவண்டும் என்றார் அவைர நாரதர் வணங்கி விைடெபற்றுச் ெசன்று. என்று ேகட்டார். விஷ்ணு முதலிய ேதவர்கள் சப்தரிஷிகள். நாரதரும் உடேன ேதான்றி கல்யாண சுந்தரேர! அடிேயைன நிைனக்கக் காரணம் என்ன? என்று புன்சிரிப்ேபாடு ேகட்டார். அதற்கு சிவெபருமான் நாரதா! நீ கூறியபடிேய பார்வதிேய அைடேவன். பார்வதி என்ைனத் தன் வசப்படுத்தத்தக்க அரும்ெபரும் தவத்ைதச் ெசய்தாள் என்று ெசான்னார் அதற்கு நாரதர் சங்கரேர? தாங்கள் பக்தர்களுக்கு தன் வசமாவைதேய விரதமாகக் ெகாண்டவராயிற்ேற பார்வதியின் மேனா பீஷ்டத்ைத நிைறேவற்றின ீர் யான் ெசய்யத்தக்க ெசயல் என்ன உண்டு? உத்தரவிட்டால் தைடயின்றிச் ெசய்கிேறன்.மாற்றிக் ெகாண்டார்கள் அப்ேபாது ேமைன கண்ணர்ீ வடித்தாள்.

நாகர்கள் முதலிய யாவரும் சர்வாலங்காரங்கேளாடு தத்தமது பரிவாரங்கேளாடும் ேபருவைகேயாடும் சிவெபருமாைனக் கண்டு ெதாண்டு புரிய வந்து ேசர்ந்தார்கள். நீங்கள் அைனவரும் எனக்கு முன் ெசல்லுங்கள்! என்று பணித்தார். நானாவிதவிசித்திர ேதாரணங்களும் ெகாடிகளுமாக தன் . ேவதங்கள் திருவடிையச் சுமக்க கங்ைக யமுைன முதலிய நதிமங்ைகயர் குளிர்ந்த கவரிவச ீ குண்ேடாதரன் குைடபிடிக்க. இந்நிைலயில் பார்வதியின் தந்ைத ஹிமவான் தனது உற்றார் உறவினர்கைள ெயல்லாம் வரவைழத்து. உடேன ேதவர்கள் எல்ேலாரும் மகிழ்ச்சியுடன் சகல வாத்தியங்கைளயும் முழக்கிக் ெகாண்டு புறப்பட்டனர். சப்த சமுத்திரங்கள். பாணாசுரன் தன் ஆயிரங் ைககளால் குடழவு அடிக்க நந்திேதவர் ெபாற்பரம் ேயந்தி ேதவர்முனிவர் கூட்டத்ைத விலக்கிக் ெகாண்டு முன் ெசல்ல இந்திரன் காளாஞ்சி ஏந்த. கங்ைக முதலிய நதிகள். நிருதி கண்ணாடி ஏந்த. இந்திரன் முதலிய திக்குபாலகர்கள் யாைன. முனிவர்கள். அப்ேபாது பிரமத கணங்கள் சகல வாத்தியங்கைளயும் முழங்கினர் ேதவர்கள் மேகஸ்வரனுக்கு பணியாற்ற வரலானார்கள் அவர்களில் பிருமேதவர். விபூதிேய சந்தனமாயிற்று. காதணிகளான சர்ப்பங்கள் ெபாற்குண்டலங்களாயின. சிவனாரின் மகுடத்தில் அமர்ந்தான். சப்தரிஷிகள் ஆசிர்வதிக்க பாநுகம் பன் தன் ஆயிரம் வாய்களால் சங்கத்வனி ெசய்ய. வருணன் பூரண கும்பம் தாங்க. பிரம்ம விஷ்ணுக்கள் இருபுறமும் ைக குவித்து வர. திருமண மண்டபத்ைத விேனாதமாக அலங்கரிக்கும்படி கட்டைளயிட்டான். குதிைர. அஷ்டவசுக்கள் துவாதச ஆதித்தர்கள். ேதவதாசிகள். அந்தச் சமயம் சிவெபருமான். கந்தவர்கள். ீ அக்கினி தூபம் ஏந்த. யாைனத்ேதாேல பட்டுப் பீதாம்பரமாயிற்று பாம்பு மாைலகள் நவரத்தின நைககளாயின சிவெபருமானது மகிைமயினாேல அவர் ேதகத்திலிருந்து இயற்ைககேள கண்டவர்களுக்கு அலங்காரங்களாகத் ேதான்றின மாப்பிள்ைள ேகாலம் பூண்ட சிவெபருமான் யாராலுேம வர்ணிக்க முடியாத சர்வாபரணலங்கார உருவத்ேதாடு விளங்கினார். திருெநற்றிக் கண் திலகமாயிற்று. சிவிைக.அலங்கரித்தார்கள். விமானம் முதலிய தத்தமது வாகனங்களில் ஏறிப் பரிவாரங்களுடனும் ஆயுதங்களுடனும் வந்து பணிந்து ஒரு புறமாக இருந்தார்கள். ஈசானன் அடப்ைப தாங்க. குேபரன் நவநிதிகள் சிந்த: யமன் கஞ்சுகத் ெதாழில்புரிய நாகராஜன் மாணிக்க தீபங்கள் ஏந்த. அருகில் இருந்தார். வாயு ஆலவட்டம் வச. சர்வ அலங்கார ஆடம்பர பூர்வமாகச் சிவெபருமான் ரிஷிப வாகனத்தில் அமர்ந்த வண்ணம் இமயமைலைய ேநாக்கி மணம் புரிய வரலானார். திருக்ைகலாய மைலயிலிருந்து புறப்பட்டுத் ேதவர்கைள ேநாக்கி. அன்னவாகனத்தில் அமர்ந்து சகல முனிவர்களும் புைடசூழ்ந்து வர பூதபதியான பரேமஸ்வரைனச் ேசவிக்க வந்து கும்பிட்டு நின்றார் மகாவிஷ்ணு கருடவாகனத்தில் அமர்ந்து சர்வலங்கார பூஷிதராக சகல ேசவர்களுடனும் பரிவாரங்களுடனும் வந்து ேசவித்து.

முனிவர்கேள! அப்ேபாது ஒரு ேவடிக்ைக நிகழ்ந்தது அைதயுஞ் ெசால்கிேறன். இரண்டுமாெபரும் கடல்கள் ஒன்றாகச் ேசர்ந்து ேபால இருசாராரின் ேசைனகளும் ஒன்று கூடின.தைல நகைர அழகுறச் ெசய்தான். மணமகனாரான சிவெபருமானின் ஊர்வலத்தில் வந்து ெகாண்டிருந்த ேதவர்கள் கந்தர்வர்கள் முதலாேனார் நானாவித அலங்காரங்கேளாடும் பலவித விருதுக் ெகாடிகேளாடும் அதி அழகான ேதவமங்ைகயர்கள் புைடசூழ வந்து ெகாண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் விசுவாசு என்ற கந்தர்வராஜைனக் கண்ட ேமைன அவேன சிவன் என்று நிைனத்து மகிழ்ந்து என் மருமகன் ெபண்கள் ேசைனயுடன் வருகிறாேன! என்று நாரதிரிடம் ெசான்னான் நாரதேரா புன்சிரிப்ேபாடு இல்ைலேய! அது மாப்பிள்ைளயல்ல சிவசந்நிதியில் அவன் . ேகளுங்கள். ஆஹ்வாநம அங்குரார்ப்பணம் முதலிய ேதவ பூைஜகைளச் ெசய்வித்து விவாக மேஹாற்சவத்திற்கான உபகரணங்கைள சித்தப்படுத்திவிட்டு மணமகனாரான சிவெபருமாைனச் சகல ேதவர்கேளாடும் அைழத்து வரும்படி தன் ஆத்ம நண்பனான கந்தமாதன பர்வதத்ைதயும் மற்ெறாரு ேசவகைனயும் பதிெவண்வைக ேமள வாத்தியங்கேளாடு எதிர் அனுப்பி. அைதயுணர்ந்த சிவெபருமான் அந்த ேமைன பிரமிக்கும்படியாகத் தம் ேசனா பலத்ைத காட்டி நின்றார். என்று ெசான்னாள். ேதவர்கள் அைனவரும் பர்வத ராஜனின் ேசைனையக்கண்டு வியந்தார்கள். இவ்வாறு அைனவரும் பட்டணத்ைத ேநாக்கி வந்தார்கள். ேதவர்களின் மாெபரும் ேசைனையக் கண்ட ேமைன மகிழ்ந்தாள் இவ்வளவு ேசைனகளுக்கும் சிவெபருமாேன நாயகராக இருப்பாராகில் அவர் புகழுைடயவராகவும் ேபராற்றல் உைடயவராகவும் இருக்க ேவண்டும் என்று நிைனத்தாள். சிவெபருமானின் வருைகைய எதிர்பார்த்திருந்தான். உடேன தன் பரிவாரங்களுடன் எதிர் ெசன்று சகல ேதவர்கேளாடும் வரும் சாம்பவ மூர்த்திைய கண்டு ஆச்சிரியமைடந்தான். ஹிமவான் ேதவர்களுக்குத் தக்கபடி விடுதிகள் நியமித்தனுப்பிவிட்டுத் திருமணேமைடக்குச் ெசன்று அலங்காரங்கைளச் சரிவரப்பார்த்து ஸ்நானம் பானாதி நித்தியக் கடன்கைள முடித்துக்ெகாண்டு மணமகனாரின் வருைகைய எதிர்பார்த்திருந்தான். பர்வதராஜன் தன் குமாரிையக் கன்னிகா தானஞ் ெசய்ய மங்கள ஸ்நானம் ெசய்வித்து கல்யாண திருக்ேகாலத்திற்ேகற்ப அலங்கரித்து நாந்தி. ேதவதா. மணக்ேகாலத்து மேகஸ்வரர் தம் ைசனனியங்ேளாடும் சகல ேதவர்கேளாடும் ைவபவமாக பர்வதராஜன் தூதுவரால் அறிந்தான். பர்வதராஜனின் பத்தினியான ராணிேமைனேயா நாரதருடன் தன் உப்பரிைகயின் ேமல் நின்று பக்தர்களுக்குச் சுகத்ைதக் ெகாடுக்கும் பரேமஸ்வரைனக் காண ேவண்டும்! அவர் எவ்வளவு அழகேரா? அவருக்காக என் அருைமச் ெசல்வி பார்வதி அரும்ெபரும் தவஞ்ெசய்தாேள.

. அப்ேபாது சந்திரன் சகலகிரகங்கேளாடும் குளிர்ந்த காந்திேயாடும் வருவைத ேமைன பார்த்துவிட்டு ஆஹா! இவன் தான் சிவன்! இவேன என் மருமகனானால் என் குலம் முழுவதும் குளிர்ந்து பவித்திரமாகுேம! இத்தைகய ேதஜசுைடயவன் என் மருமகனாயின் என் புதல்வி பார்வதியின் பாக்கியத்ைத எத்தைனயாண்டுகள் ெசான்னாலும் கூற முடியுமா? என்றாள். ஒரு குறும்புச் சிரிப்ேபாடு அப்ேபாது பிருகு முதலிய முனிவர்களும் கங்ைக முதலிய நதிகளும் சீடர்களும் இஷ்டகாமியங்கைளக் ெகாடுக்கும் கற்பக விருட்சம் காமேதனு முதலியனவும் புைடசூழ அவர்கள் மத்தியில் பிருகஸ்பதி முனிவர் வருவைதக் கண்ட ேமைன இவேன சங்கரன் என்றாள். அதற்குள் வருணன் தன் ேசனா சமுத்திரத்துடன் வரேவ ஒரு ேவைள அவன்தான் சிவன் ஆவேனா? என்றும் இந்திரன் ேதவமங்ைகயருடன் வர. இவன் சந்திரன் என்றார். இவைரக் காட்டிலும் சிறந்தவர் சிவெபருமான் அச்சிவ ெபருமானின் அழைக என்னால் வருணிக்கேவ முடியாது என்றார். இவனும் சிவன் அல்ல. அதற்கு நாரதர்.சங்கீ தம் பாடுேவானாயிற்ேற என்றார் அைதக்ேகட்டதும் ேமைன இன்னும் அதிக உற்சாகப்பட்ட அந்த ஆணழகேன மாப்பிள்ைளக்கு ஊழியன் தான் என்றால் மாப்பிள்ைள சிவெபருமான் எப்படியிருப்பாேனா என்று நிைனத்தாள் அப்ேபாது கீ ேழ ஊர்வலத்தில் மணிக்ரீவன் முதலான யக்ஷர்களும் அவர்களுைடய ேசைனகளும் வருவது ெதரிந்தது. அதற்கு நாரதர் இவைரக் காட்டிலும் சிறந்தவரும் நிர்குணருமான சிவெபருமான் வருவார் என்றார் அதற்கு ேமைன? மூவுலத்திலுள்ளவர்கைளயும் கண்ேடன். ஆனால் அவர்களில் ஒருவருேம சிவெபருமான் அல்ல ெவன்று நாரதர் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத. தாமைர ேபான்ற கவர்ச்சிகரமான கண்கேளாடும் பக்தர்கள் புைடசூழ கருட வாகனத்தில் வருவைதக் கண்டு இவேன சிவன் நான் தன்யளாேனன் என்று ேமைன குதூகலம் ெபாங்க ஆனால் நாரதேரா இவரும் சிவெபருமான் அல்ல. அவர்களில் ஒருவருேம சிவனல்லெவன்றால் அந்த மாப்பிள்ைள எப்படியிருப்பாேரா? என்று சிந்தித்துக் . மகாவிஷ்ணு ேமகவர்ணராய் சதுர்புஜ பீதாம் பரதாரயாயும் ஸ்ரீவத்ச சங்கு சக்கர கிரீடம் முதலிய ஆபரண அலங்காரராகவும் ேகாடி மன்மதர்களின் ேபரழேகாடும். நான் பார்த்த எல்ேலாைரயும் விட இவேன சிறந்தவன் இவேன சிவனாகேவண்டும் என்று நாரதரிடம் குதூகலத்ேதாடு ெசான்னாள். அவர்களது தைலவனான குேபரைனக் கண்டதும் ேமைன மகிழ்ச்சி ெபாங்க ஆகா! என் மகளுக்ேகற்ற மணளானான சிவன் அவன் தான் என்று மயங்கினாள். அப்ேபாது பிருமேதவர் சகல பிரம்ம ரிஷிகேளாடும் ேதேஜாராசியாக வருவைத ேமைன உற்றுப் பார்த்துவிட்டு ஆகா அவனாவது சிவனாவாேனா ஆகாேனா? என்றும் குழம்பினாள். சூரியன் தன் அகண்ட ேதஜசுடன் கூடிச் சகல ேதவர்களும் புைட சூழ வருவைதக் கண்டு இவன்தாேனா சிவன்! என்று ேமைன ேகட்டாள் அவனுமல்ல என்றார் நாரதர்.

பிறகு சிறிது ேநரம் கழித்து மயக்கம் ெதளிந்து எழுந்திருந்தாள். ேமைனயின் மனக்குமுறல் முனிவர்கேள! மூர்ச்ைச ெதளிந்து எழுந்தவுடன் ராணி ேமைன ஆத்திரத்ேதாடு நாரதைரயும் தன் மகள் பார்வதிையயும் இகழ்ந்து ேபசத் ெதாடங்கினாள். நாரதர் உடேன குறுஞ்சிரிப்ேபாடு தன் அருேக இருந்த ேமைனையக் கூப்பிட்டு ேமனா! அேதா அவேர சிவெபருமான் என்று சுட்டிக் காட்டினார். உடேன ேமைன திடுக்கிட்டு சூறாவளிக் காற்றில் அடிபட்ட ெகாடிேபாலத் துக்கம் அைடந்து ஆ பார்வதி என்ன காரியம் ெசய்து விட்டாய் ஏ துன்மார்க்கி என்று ெசால்லி கீ ேழ விழுத்து மூர்ச்ைசயைடந்தாள். அவைர ேமைனக்கு நாரதர் சுட்டிக்காட்டி ேமைனேய இவேர சிவெபருமான் என்றார் ேமைனயும் மிகவும் ஆவேலாடு சிவெபருமாைனப் பார்த்தாள். அவள் நாரதைரப் பார்த்து நாரதேர! நீர் தாேன எங்கள் மன்னவரிடம் ெசன்று உன் மகைளச் சிவெபருமான் வரிக்கப் ேபாகிறார் என்று ெசால்லி சிவெபருமான் ேயாகத்திலிருக்கும் ேபாது. அேத சமயத்தில் பூதப்ேரத ைபசாசங்கள் திரும்பிய முகமுைடயவர்கள் ேவடிக்ைகயான விகட உருவமுைடயவர்கள் பயங்கர கரிய நிறத்தார். விபூதிப் பூச்சும் சைடமுடியும் சந்திரேசகரமும் கபால மாலிகாபரணமும் ெபரும் புலித்ேதால் ஆைடயும் பிநாகம் என்னும் வில்லும் கங்காளமும் சங்கபூஷணமும் உைடயவராய்ச் சிவெபருமான் எருது வாகனத்தின் ேமல் யாைனத்ேதால் விரித்து அதன் மீ து அமர்ந்து நித்திைர ெசய்து உடலைசவான் ேபால இருந்தார். ெநாண்டிகள் ேராமமுைடேயார் தண்டதர. பாசபாணிகள் விருத்த வாகனம் டமருக கல்ல வாத்தியக்காரர். 16. ெகாம்புதாைர ஊதுேவார் முதலியவர்கள் கணக்கில்லாது வருஞ்ேசைனையக் கண்டு ேமைன பயந்தாள். அத்தைகய தவத்துக்கு இத்தைகய பயனாயா அைவயச் ெசய்தீர் நான் என்ன ெசய்ேவன்? எங்கு ேபாேவன் ைகயில் விளக்ைக ஏந்திக் கிணற்றில் விழுந்தவளாேனன்! உமக்கு என்ன இதனால் ெகட்டது? எங்களுக்குத் தாேன எல்லாேம வணாயிற்று? ீ பார்வதிைய திருமணம் ேபச வந்த அந்த சப்தரிஷிகள் இப்ேபாது எங்ேக ேபானார்கள்? அவர்கைளக் கண்டால் தாடி மீ ைசகைளப் பிய்த்து . அத்தைகயவர்களுக்கு இைடேய நிர்குணராயும் ஐந்து திருமுகமும் பத்து கரங்களும் மூன்று கண்களும். பணிவிைட ெசய்யச் ெசய்து எங்கைள ேமாசஞ் ெசய்தீர். அப்ேபாது அவேராடு வாழு ரூபமான ேசைனகள் மர்ப சப்தத்துடன் வந்தார்கள் நாரதர் ேமைனைய ேநாக்கி இவர்கள் அவரது ேசைனகள் இன்னும் அவரது ேசைனகள் வரக்கூடும் என்றார்.ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத கீ ேழ ஊர்வலத்தில் சிவெபருமான் வந்தார். நாங்களும் உம் வார்த்ைதைய நம்பி ேமாசம் ேபாேனாம் அருந்தவ முனிவர்களாலும் ெசய்ய முடியாத கடுந்தவத்ைதப் பார்வதியும் ெசய்து முடித்தாள்.

நீ அவரது திவ்விய சவுந்தர்யத்ைத அறியாமல் வணாகத் ீ துக்கப்படுகிறாய்? என்றார். அவள் ெசான்ன வார்த்ைதயாலும் என் புத்திரியின் ெசாந்த விருப்பத்தாலும் அல்லவா இப்படியாயிற்று? என் மகள் பார்வதிக்கு இந்தக்கல்யணத்ைத முடிவு ெசய்தது ெபான்ைனவிட்டு கருகமணிையக் ைகக்ெகாண்டது ேபாலாயிற்ேற? அன்னப் பறைவக்கு பதிலாக காக்ைகையப் ெபாற்கூட்டில் குடிேயற்றியது ேபாலாயிற்ேற? கங்ைக நதியின் நன்ன ீைரக் குடிப்பைத விட்டுக் கிணற்று நீைரக் குடித்தது ேபாலாயிற்ேற? சூரிய ஒளிைய விட்டுவிட்டு மின்மினிப் பூச்சியின் ஒளிையக் கண்டு மகிழ்ந்தது ேபாலாயிற்ேற? சிங்கத்ைத விட்டு சிறு நரிையபணிந்தது ேபாலாயிற்ேற? அரிசிைய விட்டு உமிையத் தின்றது ேபாலாயிற்ேற யாக விபூதிைய விட்டு மயான சாம்பைல அணிந்தது ேபாலாயிற்ேற! சகல ேதவர்கைளயும் விட்டுவிட்டு இந்த விகாரரூபியான சிவைனயைடவதற்குத் தானா என் குமாரி மிகக் கடுைமயான தவம் ெசய்தாள்? நாரதேர நீரும் உமது புத்தியும் உமது கலகமும் ெகாஞ்சங்கூட எனக்குப் பிடிக்கவில்ைல. சங்கரபகவாேன உலகங்கைளச் சிருஷ்டிப்பவரும் ரக்ஷிப்பவரும் சங்கரிப்பவருமாக இருக்கிறார். ஒழுக்கம் திறைமயாவுேம வியர்த்தமாகப் ேபாயிற்ேற இவற்ைற ெயல்லாம் கண்ணால் காண்பைதவிட நாங்கள் இறந்ெதாழிவேத ேமல் இனி என் கணவரின் முகத்தில் எப்படி நான் விழிப்ேபன்? என் வட்டிற்கு ீ அந்த சப்தரிஷிகள் ஏன் வர ேவண்டும்? எல்ேலாருமாகச் ேசர்ந்து என் குலத்ைதக் ெகடுத்துவிட்டார்கேள! நான் மலடியாக இருந்திருந்தாலும் நன்றாக இருந்திருக்குேம?அல்லது இறந்து ஒழிந்தாலும் நன்றாக இருந்திருக்குேம? என்று பலவாறும் கவைலேயாடு ஓலமிட்டுக் ெகாண்டிருந்தாள். துஷ்டேர நீர் ெகாஞ்சம் ெதாைலவிேலேய இரும். அந்தப் பார்வதியால் எங்கள் குலம்.விடுேவன் அவர்களுடன் வந்த அந்த அருந்ததியும் மிகக் ெகாடியவள். அவர் வந்த சமயத்தில் நாரதமுனிவர் ேமைனேய ேநாக்கி ேமனா நீ சிவெபருமானின் இயற்ைகயான வடிவத்ைத அறியவில்ைல? என்றார். அதற்குள் இந்திரன் முதலான திக்குப் பாலகர்கள் ேமைனயிடம் வந்து. அதற்கு நாரதைர சீறிப்பார்த்து ஐயா. அதற்கு ேமைன. நீங்கள் அவைளச் சிவனுக்கு கல்யாணம் ெசய்து ெகாடுக்கும்படிச் ெசால்லக் கூடாது என்றாள். நீர் எனக்கு ஒன்றும் ெசால்ல ேவண்டாம் என்று குமுறினாள். அப்ேபாது அங்கு வந்த பிரும்ம ேதவர் ேமைனைய ேநாக்கி ேமனா! நான் ெசால்லும் வார்த்ைதையக் ேகள். சுவாமி! நீங்கள் எல்ேலாருமாகச் ேசர்ந்து என்ன காரணத்துக்காக எங்கள் குலத்ைத வணாக்க ீ முயற்சிக்கிறீர்கள்? என் அருைம குமாரி பார்வதியின் அழைகெயல்லாம் அவலமாக்கி அவைள இவ்வைகயான விகார ஆண்டிக்கு திருமணஞ் ெசய்து ெகாடுப்பைதவிட என் குமாரிைய ெகான்றுவிடுவது நல்லது. அப்ேபாது பிரும்மேதவர் அங்கு வந்து ேசர்ந்தார். தாேய சர்வ உத்தமரும் சகல துக்கத்ைதப் ேபாக்கடிப்பவருமன சிவெபருமான் உன் மகள் .

நாதா நான் ெசால்வைதக் ேகட்டு நீங்கள் அவ்வாேற ெசய்ய ேவண்டும். இைதெயல்லாம் நான் அறிந்து ெகாண்ேடன் ஆைகயால் நீ துயரப்படாேத விவாக காரியம் இனிது நடக்க ேவண்டும்! என்றான். அவர்களது வாக்கியத்ைதயும் ேமைன புறக்கணித்து நான் ஆயுதங் ெகாண்டாவது என் ெபண்ைணக் ெகான்று எறிேவேனெயாழிய அந்தச் சாம்பல்பூச்சு சங்கரனுக்கு என் மகைள ஒருேபாதும் கல்யாணம் ெசய்து ெகாடுக்க மாட்ேடன் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தாள். அப்ேபாது சப்தரிஷிகள் ேமைனயிடம் வந்து ேமைனேய! நாங்கள் கூறியது ெபாய்யல்ல வணானதுமல்ல ீ சிவதரிசனம் விேசஷ பயன்கைளக் ெகாடுக்கக் கூடியது. நிக்கிரகானுக்கிரகம் ெசய்பவரும் அவேர தான் பூஜிக்கத்தக்கப் புனிதரும் அவர்தான். ேமன்ேமலும் ஆத்திரப்பட்டு உணர்ச்சியால் துடித்து பர்வதராஜைன ேநாக்கி. அப்ேபாது அவள் குமாரி பார்வதிேய அங்ேக வந்து அம்மா! உனக்கு இந்த விபரீதபுத்தி. அதாவது என்மகள் பார்வதியின் கழுத்தில் ஒரு ெபரிய பாைறையக் கட்டி.பார்வதிக்குத் தரிசனம் ெகாடுத்தருளினார். இப்படிச் ெசால்வைதவிட என்ைனக் ெகான்றுவிடுங்கள் மகா அவலட்சணமான அந்தச் சிவனுக்குப் ேபரழகியான என் ெபண்ைணக் ெகாடுக்க மாட்ேடன். அைதக் ேகட்கச் சகிக்காத ேமைன இந்த வார்த்ைதைய நீங்களும் என்னிடம் ெசால்லாதீர்கள். ேமைன துக்கத்ேதாடும் ேகாபத்ேதாடும் ேபசுவைத அவன் ேகட்டதும். எல்ேலாருக்கும் நலமும் சுகமும் நல்குபவர் நிக்கிரக அனுக்கிரக சமர்த்தர் சகலமும் தன்னிடத்தில் ெகாண்டவர் சர்வேலாகங்கைளயும் பைடத்துக் காப்பவர்? பிறப்பு இறப்பு பந்தக்கட்டு இல்லாதவர் அதனாேலேய ேதவர்கள் எல்ேலாரும் ேசவகர்கள் ேபால இங்கு அவருடன் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கைளெயல்லாம் நீ பார்க்கவில்ைலயா? நீ எனக்கு நன்ைம ெசய்பவளானால் சிவெபருமாைனவிடச் சிறந்தவராக யார் . இந்தப் புத்தி உனக்கு எப்படி வந்தது? தர்மத்ைதேய முக்கியமாகக் ெகாண்ட நீ எவ்வாறு தர்மத்ைதக் ைகவிட்டாய். சாம்பமூர்த்தி சர்ேவாத்தமர் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ராதியருக்குக் காரணமானவர். அவர் உங்கள் மைனக்கு வந்தைதவிட உங்களுக்குச் சுபத்ைத உண்டு பண்ணக்கூடியது ேவறு ஒன்றுமில்ைல என்று எடுத்துைரத்தார்கள். அப்ேபாது அவள் பர்த்தாவான பர்வதராஜன் அங்கு வந்தான். அவைளச் சமுத்திரத்தில் விட்டுவிட ேவண்டும் என்று ெசான்னாள். அத்தைகய தரிசனம் ேவறு ஒருவருக்கும் கிைடக்கத்தக்கது அல்ல என்றார்கள். ராணிேமைன. சிவனார் உங்களிடம் கன்னிகாதானம் ெபறுவதற்கு உத்தம பாத்திரராகேவ உங்கள் மைனக்கு எழுந்தருளியிருக்கிறார். பிரியேமைனேய! நமது அரண்மைனக்கு யார் யார் வந்திருக்கிறார்கள்? நீ இந்தச் சமயத்தில் துக்கப்படுவாேனன்? நீ ஏன் சப்தரிஷிகைள நிந்திக்க ேவண்டும்? சர்வேலாகங்கைளயும் காப்பவர் சிவெபருமான்.

நல்ல அலங்காரம் ேயாக்கியமான நண்பர்கள் நல்ல வாகனம் வாலிப வயது ெசல்வம் வித்ைத முதலியவற்றில் ஏதாவது இருக்கிறதா? அவனிடம் எைதக் கண்டு என் மகள் ைமயல்ெகாண்டாள்? என் மகைள அருகைதயற்ற அந்த சிவனுக்கு எப்படிக் ெகாடுப்பது? என்ன ெசய்ேவன்? என்று புலன்பினாள்.இருக்கிறார் என்று எனக்கு ெசால்ல ேவண்டும் ெசய்த திருமணமுயற்சிையப் பயனுறச் ெசய். உறவினர். ருத்திரன் ஆகிய மூவரும் முக்குண வசந்தராகப் பைடக்கப்பட்ேடாம் பிறகுதான் ேவதங்கள். நீ என்ைனச் சிவெபருமானுக்கு ெகாடுக்காவிட்டால் நான் இனிேவறு ஒருவைனயும் திருமணஞ் ெசய்து ெகாள்ளமாட்ேடன். வரித்து விட்ேடன் இனி உனக்கு இஷ்டம் எதுேவா அைதச் ெசய்து ெகாள்ளலாம் என்று கூறினாள். ேமனா பிதுரர்களுக்கு மாைய புத்திரி நீ. அப்ேபாது மகாவிஷ்ணு அலங்காரப் புன்முறுவேலாடு அங்கு வந்து அவைள பார்த்து. நாேனா. வாக்கு காயங்களால் சுயமாகச் சிவெபருமாைனேய எனது நாயகனாக வரித்ேதன். நீேய மஹாபாக்கியவதி நீேய புண்ணியவதி. ேதவர்கள். தந்ைத. உடன் பிறந்ேதார் தாயாதியர் நல்ல நடத்ைத சாதுரியம் நல்லவடு. என்று பிரலாபித்துப் பல விதமாகத் தனக்குத் தாேன ேயாசித்து தனக்குத் தாேன ேபசிக் ெகாள்ளலானாள். ஆ! என் மகளுக்கு மணமகனாக வந்த அந்த சிவைனப்பற்றி விசாரித்தால் அவனுக்குத் தாய். ஹிமவானின் மைனவியான உன் பாக்கியத்ைத நான் என்னெவன்று ெசால்ேவன்? தர்மத்திற்ேக ஆதாரபூதமான நீ தர்மத்ைத ஏன் ைகவிட ேவண்டும் நானும் பிரமனும் மற்ற ேதவர்களும் முனிவர்களும் பயனற்ற காரியத்ைதயா உன்னிடம் ெசால்ேவாம்? நாங்கள் ெசால்வது சுபமல்லாது இருக்குமா? அைத சுபமல்லெவன்று நீயும் நிைனக்கலாமா உன் மகளுக்கு மணாளனாக வந்திருக்கும் சிவெபருமாைன நீ உண்ைமயில் அறிய மாட்டாய். அல்லது உன்ைனத் தூக்கிக் கிணற்றில் ேபாடுகிேறன். இல்ைலெயன்றால் நானாவது என் உயிைர மாய்த்துக்ெகாண்டு விடுகிேறன். சிங்கத்திற்கு உரியெபாருைள சிறு நரி அைடயமுடியாது. ஆைகயால் அந்த முழுமுதற்கடவுளாகிய முக்கண் ெபருமான் குணரூபங்கைள . உலகங்களுக்ெகல்லாம் சர்வ சுகங்கைளயும் ெபாழிகிற சங்கரபகவானுக்கு என்ைன நீ கன்னிகாதானமாகக் ெகாடுத்து நமது குலத்ைதயும் வட்ைடயும் ீ புனிதமைடயச் ெசய். அவர் நிர்க்குணரும் சகுணருமாக இருக்கிறார் அவரால் தான் சகலஜகத்துக்கும் மூலகாரணமான பிரகிருதி நிர்மாணிக்கப்பட்டது பிரகிருதிேயாடு விராட்புருஷன் பைடக்கப்பட்டான். கவைலப்படாேத. அல்லது உன்ைனக்கத்தியால் ெவட்டி விடுகிேறன். பிறகு பிரமா நான். ீ நல்லஆைட. காணப்படும் தாவர ஜங்கமங்களாகிய சகலஜகத்தும் பைடக்கப்பட்டன. பார்வதியின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டதும் ேமைன மிகவும் ேகாபத்துடன் அடி ெபண்ேண உன்ைனப் ெபற்றவளான என் வார்த்ைதைய எதிர்த்துப் ேபசும் அளவுக்கு நீ வல்லவளாகி விட்டாேயா? இரு உனக்கு விஷமூட்டுகிேறன். என் மனம். பிரம வம்சத்தில் பிறந்தவள் நீ.

ேதவர். பார்வதி கல்யாணம் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு மைலயரசி ேமைனையப் பார்த்து ேமலும் ெதாடர்ந்து நல்லுைர கூறலானார்.யாேர அறியமுடியும். சந்திரன் கிரகங்கள் மைலகள். அவ்வாறு இரண்டாவது ெபாருள் ஒன்று இருக்கும் என்று நிைனப்பது அஞ்ஞானேம ஆகும் காரியமான ஜகத்தில் காரணமான சிவெபருமாேன வியாபித்திருக்கிறார் ஆைகயால் காரியம் ஜகம் என்றும் காரணம் சிவம் என்றும் அறிந்துெகாள்ள அறியாைமயால் காரணகாரியங்கெளல்லாம் ேபதமாகக்காணப்படுேம தவிர ஞானியருக்குப் ேபதமில்ைல. நதிகள் குேபரன் நான் ஆகிய யாவும் யாவரும் அந்தச்சிவபிரானின் சிருஷ்டிேய! ஒரு சிறு விைதயிலிருந்து ஒரு ெபரியமரம் ேதான்றி கிைளகள் ெகாம்புகள் இைலகள் முதலியன உண்டாவது ேபால ஆதிப்பரம் ெபாருளான அந்தச் சிவெபருமானிடமிருந்ேத சகல பிரபஞ்சங்களும் ேதான்றின. அந்தச் சிவனாரின் ெபருைமையச் ெசால்லி முடியாது. ருத்ரன். 17. சத்திய ெசாரூபனும் ஞானரூபியும் வியாப்பயனும் வியாபாகனும் மூப்பு மரணமற்றவனும் பிரபுவும் உபாசிப்பவர்களுக்கு அருகிேலேய இருப்பவனும் பிரமன். ஞானிேய . நானும் பிரமனும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ெசால்வதாயினும். ஜகத்தின் ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் சிவ ெபருமாேன இருப்பவர். அதாவது அவன் அவனாகேவ இருக்கிறான். ேமனா ேமலும் உதாரணமாக உனக்கு ேமலும் ஒரு உண்ைமையச் ெசால்லுகிேறன். குற்றிைய மனிதனாகவும் கயிற்ைறப் பாம்பாகவும் சிப்பிைய ெவள்ளியாகவும் சந்ேதகித்துப் பிறகு தான் மனிதனாகக் கருதியது மனிதனல்ல குற்றிெயன்றும் பாம்பாகப் பயந்தது பாம்பல்ல கயிறு என்றும் ெவள்ளியாக மயங்கியது ெவள்ளியல்ல ெவறும் சிப்பி என்றும் ெதரியும். சூரியன். ேவஷம் தரித்தவைனப் பார்த்து உண்ைமைய உணராதவன் அவைன நம்புகிறான் உணர்ந்தவேனா அவைனக் கண்டு நைகக்கிறான் இைதப் ேபாலத்தான் உண்ைம ெதரியாத அஞ்ஞானி இவ்வுலகம் சிவனுக்கு இரண்டாவது ேதாற்றம் என்று கருதுகிறான். ேவஷம் தரித்துக் ெகாள்ளுகிற ேவடதாரி பலப்பல ேவஷங்களில் காட்சியளித்தாலும் அவன் ேவஷங்களில் தான் மாறுகிறேதயன்றி ஆண் ஒருவனாகேவ இருக்கிறான். சகல ஜகத்தும் சிவமயேம ஆகும் என்று உய்த்துைரத்தார். உண்ைமையக் கண்டறிந்த பிறகு சந்ேதகம் ெதளியும் அதுேபால மனத்திடமுற்று இவ்வுலகம் முழுைமயும் சிவனுக்கு இரண்டாவதான ேதாற்றம் என்று ெகாண்டறிந்து அஞ்ஞானம் நீங்கி ஞானம் ெபற்று பிறேக இவ்வுலகம் கூட சிவனுக்கு இரண்டாவது ேதாற்றமல்ல இைவயாவும் முக்காலும் சிவேன சிவமயமானேத என்கிற உண்ைம ெதளிவாகும். விளக்குகின்ற அைனத்தும் சிவெபருமாேன என்று ேவத சிவாகமங்கள் கூறுகின்றன. ஜகேம சிவம் நானும் சிவம் நீயும் சிவம் சிவத்ைதவிட இரண்டாவது ெபாருள் கிைடயாது. சிவேம ஜகத்.

ஆைகயால் நீ துக்கத்ைத விட்டுச் சிவெபருமானுக்குச் ேசைவ ெசய்! என்று சிவெபருமானிடத்தில் பக்தியுண்டாகும்படி திருமால் ேபாதித்தார். விச்சுவாவசு முதலிய கந்தர்வர்கள் அரம்ைப ேமனைக ேதவ தாசிகளுடன் பலவிதமான ேவஷங்களும் பூண்டு சங்கீ தகானஞ் ெசய்யவும் சிவகணங்கள் யாவரும் மிருதங்கம் முதலிய வாத்தியங்கைள வாசிக்கவும் ேவத-அங்க ஸ்ருதி-ஸ்மிருதிகள் வடிவம் ெபற்று முன்னால் நடக்கவும் சமுத்திரங்களும் நதிகளும் அேநகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டு . அைத வைக வைகயாக உடுக்கிறான் அப்ேபாது அவனும் வைக வைகயான ேதாற்றங்கைளப் ெபறுகிறான் அைவ வைக வைகயான அம்சங்கைளப் ெபறுகின்றன. பிரமன். அது ேபாலத்தான் சிவஸ்வரூபமானது மற்ெறாரு அம்சத்தில் கலந்த ெபாழுது நானாத்மகமாகத் ேதான்றுேமயன்றி விசாரிக்கும் ேபாது அைனத்தும் சிவேனயாகும் தான் எனது என்னும் தத்ேபாதம் இருக்கும் வைர ஒருவனிடத்தில் மந்தனம் இருக்கும் அகங்காரம் அவைன விட்டு விலகிய பிறகுதான் அவனும் சிவனாக இருப்பைத உணர்கிறான். மனிதன் ஆைட ஆபரணங்கைள உடுத்திக் ெகாள்கிறான். ஆனால் அவற்ைற அணிந்தவன் அப்படிேய தான் இருக்கிறான். இப்படிேய பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் சிவெபருமானிடம் அேநகத்துவம் ேதான்றுகிறது. பிரகிருதிையவிட சிறந்த பரிபூரணப் பிரமமாகிய சிவ தத்துவார்த்தத்ைத நாங்கேள இன்னும் அறிேயாம்.காணுகின்ற அைனத்தும் காணாதைவயான அைனத்தும் யாவும் சிவேன என்ற ெமய்யறிைவக் கண்டறிகிேறன். ஸ்படிகமணியானது ெசம்பருத்திப் புஷ்ப ைசேயாகத்தால் (கலப்பால்) ேவறு நிறமாகக் காணப்படுகிறது அல்லவா. ேமலும் ஒரு திருஷ்டாந்தத்ைதச் ெசால்லுகிேறன் ேகள். என்று ெசால்வதற்கு முன் சிவெபருமான் பக்தவாத்ஸல்லியத்தால் கண்ேடார் ேமாகிக்கத்தக்க திவ்விய திருவடிவத்ேதாடு ேதாற்றமளித்தார் நாரதர் மீ ண்டும் ேமைனைய ேநாக்கி அம்மா உலகெமல்லாம் ேமாகிக்கத் தக்க ேபரழகுைடய உன் மருமகைன இப்ேபாது பார் என்றார் அப்ேபாது சிவெபருமான் ேகாடி சூரியர்களுக்குச் சமானமான காந்தியும் குளிர்ந்த பார்ைவயும் ெகாவ்ைவ வாயில் குமிழ் சிரிப்பும் அழகான அணிமணிகளும் அதி உன்னதமான கிரீடங்களும் விைலயுயர்ந்த வஸ்திரங்களும் தரித்து விளங்குவைத ேமைன உற்றுக் கவனித்தாள். சகல ேதவேசைவேயாடு சூரியன் குைட பிடிக்கவும் சந்திரன் விசிறவும் அணிமாதி அஷ்டமாசித்திகளும் நடிக்கவும் கங்காதி கன்னியர்கள் சாமைரயிரட்டவும். ருத்திரர் முதலான ேதவர்கள் ஜய ஜயெவன ஜயேகாஷங்கள் முழங்கவும் மாெபரும் முனிவர்கெளல்லாம் பலவாறாக துதித்துக் ெகாண்டு ெகாடிகள் பிடித்துலாவவும். அந்தச் சமயத்தில் நாரத முனிவர் குறு நைகேயாடு சிவெபருமானிடம் ெசன்று மணமகனாேர! நாங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் உம் விஷயமாக உம் மாமியார் ேமைனயிடம் பலவிதமாகவும் இகழ்ந்து ஏளனம் ெசய்யப்பட்ேடாம். விஷ்ணு.

சிவனாரின் வசீகர அழகில் யாவரும் மயங்கி நின்றார்கள் இந்த மயக்கம் நீங்க சிறிது ேநரம் ஆயிற்று.முன்ேன உலாவவும் மகாப்பிரகாசத்துடன் சிவெபருமான் விளங்கிய திருக்ேகாலத்ைத வர்ணிக்க யாருக்கும் ஆற்றல் இராது அப்படிப்பட்ட திவ்விய மங்களவடிவாக விளங்குஞ் சிவெபருமாைனப் பார்த்து ராணி ேமைன சித்திரப் பதுைமப் ேபால அைசவற்று ஒன்றும் ேதான்றாதிருந்து சிறிது ேநரத்தில் மனந்ெதளிந்து ேதவர்கள் யாவருங் கூறியபடிேய இவர் அவ்வைகயான சரீரத்ைதேயயைடந்திருக்கின்றார். குழந்ைத பால் குடித்துக் ெகாண்டிருக்ைகயில் அந்தக் குழந்ைதையயும் விட்டு விட்டு ஓடி வந்த தாயும். கணவனுக்கும் அன்னமிடப் ேபானவன் அன்னப் பாத்திரத்ேதாடும் நீராடிய ேபாது தன் கால்களுக்கு மஞ்சள் பூசிக் ெகாண்டிருந்தவள். ெமல்லிய இைடயில் ெபான் ஒட்டியாணம் அணிய முயன்று அைத அப்படிேய ைகயிேலந்திக் ெகாண்டு வந்த காரிைகயும் கண்களில் ைமதீட்டிக் ெகாண்டிருந்த கன்னிைக ஒரு கண்ணில் ைமத்தீட்டியும் மறு கண்ணில் தீட்டாமலும் ைகயில் சலாைகேயாடும் கண்ணாடி பார்த்திருந்த ைகயில் ஏந்தியக் கண்ணாடிேயாடும். இவ்வாறு அவரவரும் அவரவர் ேவைலகைள அைரகுைறயாக விட்டு விட்டு சர்வமங்கள வடிவமாக விளங்கும் சிவெபருமாைனக் கல்யாணக் ேகாலத்தில் காண்பதற்காக ஓடி வந்து சர்வாங்க சுந்தர புருஷராய்த் ேதான்றிய எம் ெபருமாைன அகல விரித்த கண்களால் அதிகமாகப் பார்த்துப் பார்த்துப் ெபருவியப்பால் திறந்தவாய் திறந்தபடியும் திறந்த கண்கள் சிமிட்டாதபடியும் சித்திரப் புதுைமகைளப்ேபால் அைசயாமல் நின்று ெகாண்டிருந்தார்கள். ஒரு காலுக்கு பூசியும் ஒரு காலுக்கு பூசாமலுமாக ஓடி வந்தார்கள். இவைர மணாளனாக வரித்த என் மகள் பார்வதி மகா புண்ணியவதி அதனால் தான் இத்தைகய ஜகன் ேமாகன உருவம் பைடத்த சிவனாைரக் கணவனாக அைடந்தாள் என்று கருதி அவரது அவயவங்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும் சிறிது உற்றுப்பார்த்து மிகவும் சந்ேதாஷ மைடந்து மனதில் நாணமுற்று இன்னுங் காணக் கூடாதவளாயிருந்தாள். . மணநாயகன் வருைகையக் காட்டும் ெபாருட்டு எழுந்த பதிெனட்டு வைகயான ேமளவாத்தியங்களின் ஒலிையக் ேகட்டு அந்த நகரத்திலிருந்த மங்ைகயர் அைனவரும் மணநாயகைனக் காணும் ஆர்வப் ெபருக்காலும் ஆைசயாலும் அவரவர் ெசய்து ெகாண்டிருந்த ேவைலகைள விட்டு அப்படிேய ஓடி வந்தார்கள் அதாவது நீராடிய பிறகு உடம்பில் வாசைனத் ேதய்த்துக்ெகாண்டிருந்த ேகாமாளாங்கியும் கணவன் பூைஜ ெசய்யும்ேபாது அவனுக்கு விசிறிக் ெகாண்டிருந்த பத்தினியும். அவரவர் மனதும் சிவனாேராடு ஐக்கியப்பட்டன. ேதவ கணங்கேளாடு சிவெபருமான் சர்வாலங்கார பூஷணராய்ப் பர்வதராஜன் மாளிைகக்கு வந்தார் அப்ேபாது பிருமாவும் மகாவிஷ்ணுவும் இரு பக்கத்திலும் சூழ இைடேய வரும் சிவெபருமாைனக் கண்ட ேமைன அவைரப் பூஜித்தாள்.

இத்திருப்ெபயருக்குரிய மங்களமூர்த்திையக் கண்ணாரக் கண்டவர்களுக்கு பற்பலப் புண்ணிய பயன்கெளல்லாம் உண்டாகுேம! கடுந்தவம் புரிந்து இவ்வரியத் திருவுருைவக் கணவனாகப் ெபற்றதாலல்லவா பார்வதிேய தன்ையயாயும் கிருக கிருத்ையயாயும் இருக்கிறாள். ேமைன கரகநீர் வார்க்க ஹிமவான் சிவெபருமானுைடயக் கமலப் பாதங்கைள விளக்கி. கல்யாண மண்டபத்தில் சூழ்ந்திருந்த முனிவர்கள் . பார்வதிைய அந்தப் புரத்திலிருந்து ைகலாகு ெகாடுத்து அைழத்து வந்து சிவெபருமான் அருகில் மணப்ெபண்ணாக உட்கார ைவத்தார்கள். என்று கன்னிகாதானம் ெசய்து ெகாடுத்தான். இவர்களின் உைரயாடல்கைளக் ேகட்டு மகிழ்ச்சியுற்று சிவபிரான் பர்வதராஜன் முன்னின்றைழத்துப் ேபாக இதர பரிவாரங்கேளாடும் விவாகவிைகையச் ேசர்ந்தார். அவ்வுதகத்ைதத் தானும் தன் மைனவியுங் கிருதார்த்தர்களாகத் தங்கள் சிரேமற் புேராக்ஷித்துக் ெகாண்டும். பிருமேதவன் மந்திேராச்சாடனஞ் ெசய்ய. சிவெபருமான் பூரிப்பைடந்து தம் திருக்கரத்தால் பார்வதியின் கழுத்தில் மாங்கல்யதாரணஞ் ெசய்தார். மங்களமூர்த்தி எனும் திருநாமம் அவருக்கு அல்லேவா மிகவும் ெபாருத்தமானது.மயக்கத்திலிருந்து ெதளிவுற்று எழுந்த அந்நகர மக்கள் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து ஆஹா! நம் அரசிளங்குமரி பார்வதி ெசய்த அருந்தவத்தால் அல்லவா இவ்வித அற்புதத் திருவுருவத்ைதப் ெபற்ற சாட்சாத் சிவெபருமாைனேய நாயகனாகப் ெபறும் பாக்கியமைடந்தாள். ல மியும் விஷ்ணுமூர்த்தியும் மணஞ்ெசய்து ெகாண்டதுேபால. மங்கலப்பாடல்கைளச் சுமங்கலிகள் பாட ல மியும் சரஸ்வதியும் பார்வதியின் ேதாழியராகி. பர்வதராஜன் தன்னுைடய ேகாத்திர முைறைய சாஸ்திர விதிப்படிக் கூறி சிவெபருமானுக்கு ஆவாஹநம் பாத்தியம் அர்க்கியம் பட்டாைட திலகம் மலர் மாைல ெபான்னாரம் முதலானவற்ைற வழங்கி வழிபட்டு ேவதிைகயில் ேமைனயுடன் அமர்ந்து அக்கினிப்பிரதிஷ்டா பனஞ்ெசய்தான். பர்வதராஜனும் ராணிேமைனயும் நீராடி ஆைட ஆபரண அலங்காரங்கேளாடு வந்தார்கள். பிருமேதவேர புேராகிதராக முன் வந்து சப்த முனிவர்கள் முதலானவருடன் சதுஷ்ேகாணமான திருக்கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து அத்யா திப்ரேயாகம் முதலான விவாகச் சடங்குகைள நடத்தினர். சாம்பவமூர்த்தியான சிவெபருமாைனக் கணவனாகப் ெபற்ற பார்வதி நல்ல சுகத்ைத அனுபவிப்பாள் என்று ெசால்லி கந்த புஷ்ப அக்ஷைதகைளச் சிவெபருமான் ேபரில் சமர்ப்பித்தார்கள். சிறிது உட்ெகாண்டும் பின்பு சாக்ஷேதா தகதாரா பூர்வகமாய்ப் பார்வதியின் ைகையப்பற்றிச் சிவெபருமான் திருக்கரத்தில் ைவத்து என் குமாரத்தியான இப்பார்வதிையத் ேதவரீருக்குச் சமர்ப்பித்ேதன். பார்வதியின் தவம் ெபரும் பயன் அளித்தது இச்சதிபதிைய ஒன்று ேசர்க்க பிரமன் ெசய்த முயற்சி சிறப்பானதல்லேவா? ெபான்னும் இரத்தினமும் ஒன்று கூடியனாற்ேபால்.

அைதக் ேகட்டதும் ேதவர்கள் மிகுந்த ஆனந்தமைடந்து. எதுவும் கூறமுடியாமல் அேதா முகமானார்கள். சிவெபருமானாலும் ஹிமவானாலும் பூஜிக்கப்பட்ட ேதவர்களும் முனிவர்களும் தாங்கள் நன்றாக கவுரவிக்கப்பட்டைத எண்ணி ெவகுவாக உள்ளம் பூரித்திருக்கும்ேபாது உங்கள் ஒத்துைழப்பாலும் வருைகயாலும் என் பிறப்பு பிைழப்பு கிரகஸ்தாச்சிரமமும் யாவும் பயனைடந்தன என்று பர்வதராஜன் ெசான்னான்.ேதவர்கள் அைனவரும் ஆசிர்வதித்தார்கள். பார்வதிையயும் சிவெபருமாைனயும் ேநாக்கித் தாங்கேள உலகத்திற்கு மாதாபிதாக்களாகப் ெபற்ற நாங்களும் ெபரும் புண்ணியத்ைதயைடந்ேதாம்! என்று புகழ்ந்தார்கள். உலகங்ெளல்லாம் உற்சாகப் பரவசமைடந்தன. யக்ஷர். ேமனா! நீ கிருதகிருத்திைய ஜகத்ரக்ஷகராகிய சிவெபருமானுக்குப் பார்வதிையக் கன்னிகாதானஞ் ெசய்த பயன் எவ்வளவு என்று நாங்கள் அளவிட்டுக் கூறுேவாம்? . பார்வதி அம்மிமிதித்தனள் அவர்கைள நமஸ்கரித்துக் ெகாண்ேட அவர்கள் எதிேர கற்புக்கரசி அருந்ததி வந்தாள். அதன் பிறகு சிவெபருமானும் பார்வதியும். அவர்கள் சிவெபருமாைனயும் பார்வதிையயும் மீ ண்டும் சிங்காதனத்தில் வற்று ீ இருக்கச் ெசய்தார்கள். ேதவர்கள். பிரமேதவர். கந்தர்வர் அப்ஸரசுகள் நிருத்தம் கானம் வாத்தியம் முழங்கி தானும் தனது வமிசமும் தனது இல்லறவாழ்வும் சிறப்பும் பயனும் அைடந்தது என்று பர்வதராஜன் கூறிப் ெபரும் களிப்பைடந்தான். தாங்கள் வதூரவர் ேகாலம் ெகாண்டைதயும் தம்ைமப் பார்த்துப் பிறர் புகழவும் குலேதவதா பிரார்த்தனஞ் ெசய்து கங்கண விசர்ஜனம் முடித்து அங்கு வந்திருந்த சப்தமுனிவர்-சத்புருஷர் சகலகலா வித்யாதரர் ேதவர் ஆகிேயாைர ேநாக்கி சிவெபருமான் ைககுவித்து வணங்கி அருள்பாலித்தார். அவனது மைனவியான ேமைனேயா. உமாேதவியின் திருவடிையச் சிவெபருமான் கரத்தால் ெதாட்டு எடுத்து ைவக்க. துருவனும் சப்த முனிவர்களும் எதிர்வந்தனர். தம்பதிகளான பார்வதி- பரமசிவன் இருவரும் அக்கினிப் பிரதக்ஷிணம் ெசய்தார்கள். ஹிமவானும் யாவைரயும் பூஜித்தான் இப்பூஜாதானங்கைளக் கண்டு பிரம விஷ்ணு முதலிய ேதவர்கள் இது காறும் கண்டும் ேகட்டும் இல்லாைமயால். இப்படி அங்கு வந்திருந்த அைனவரும் மரியாைத ெபற்று மனம் பூரித்திருந்தார்கள். கருடர் முதலிய யாவரும் இங்கு வரக் கூடுேமா? இவர்கைளத்தான் நாங்கள் காணவும் கூடுேமா? நீங்கள் மகா புண்ணியர்களாைகயால் நான் உங்கைள முன்பு நிந்தித்துப் ேபசிய நிந்தைனகைளெயல்லாம் மன்னித்தருள ேவண்டும் என்று ேகட்டுக் ெகாண்டாள். எனது குலம் பவித்தரமாயிற்று என் புத்திரியான பார்வதியால் நான் எல்லா புகழ்கைளயும் அைடந்ேதன். முனிவர்கள். இவேள எங்கள் புத்திரியாக எல்லா அவதரிக்காவிடில் சிவெபருமான் திருமால். ேதவதுந்துபிகள் முழங்க. சுமங்கலிகள் அக்ஷைதகள் சமர்ப்பித்து வணங்கினார்கள் ேதவர்கள் நறுமண கற்பக மலர்கைளத் தூவ. ேவதாகமத் துதிகைளப்படி ேவேதாத்தமாக ஆசீர்வதித்தனர்.

சிவெபருமாேன! பார்வதி ேதவியுடன் சுகித்திருந்து எங்கைளக் காப்பாற்ற ேவண்டும் என்று பிரார்த்தித்து அவரது திருவருைளப் ெபற்று சிவகடாக்ஷமுற்று அவரிடம் விைடெபற்றுப் புறப்பட்டு. அவர்களது நமஸ்காரத்ைதயும் ெபற்று. புதுமண தம்பதிகளாக சிவெபருமானும் பார்வதிேதவியும் ேதவர்களும் புறப்பட்டு ைகைலயங்கிரிைய ேநாக்கிச் ெசன்றார்கள். அயன். பர்வதராஜனும் ேமைனயும் கந்தமாதன பர்வதம் வைரயில் ெசன்று வழிவிட்டுத் திரும்பினார்கள். நீங்கள் ேகட்டைதத் தட்ட முடியாமல் என் நிைனவிற்பட்டைதக் கூறிேனன்! ைநமிசாரண்ய வாசிகேள! அந்தத் திவ்விய மங்கள மூர்த்தியான சிவெபருமானின் திருமணக்ேகால மேஹாத்ஸவ சரிதத்ைதேயா அல்லது அதில் காணும் ஒரு ஸ்ேலாகத்ைதேயா அல்லது அந்த ஸ்ேலாகத்தின் ெபாருைளேயா ேகட்டவர்கள் சகல சம்பத்தும் ெபற்று அறியாைம நீங்கி. ெமய்ஞானமும் சகல சம்பத்தும் சகல ஐஸ்வரியங்களும் கன்னியாலாபமும் பூர்ணமாகப் ெபற்று விளங்குவார்கள்- இவ்வாறு சூதமா முனிவர் ெசான்னார். அந்த விவாகமேகாற்சவமகிைம ெபருைமகைளப் பற்றிக் குதூகலம் ெபாங்கப் ெபாங்கப் ேபசிக்ெகாண்ேட தங்கள் தங்கள் நகரத்ைதயைடந்தார்கள். தாரகாசுரன் வைதயும் திrபுரத் ேதாற்றமும் பார்வதி கல்யாண ைவபவத்ைதக் ேகட்டுப் பரவசப்பட்டிருந்த ைநமிசாரண்யவாசிகள் சூதபுராணிகைர ேநாக்கி. விவரிக்க முடியாததாகும் நீ எங்கைள முதலில் நிந்தித்தைதெயல்லாம் சுகமயமாக எண்ணுகின்ேறாம். தாரகாசுரைன எப்படி வைதத்தார் என்பைதயும் ேகட்க ேவண்டும். ேதவர்களுக்குண்டான ஆனந்தத்ைதயும் சிவெபருமான் அநுக்ரஹித்ைதயும் விவரிக்க ேவண்டுமானால் நூறு ஆண்டுகளானாலும் விவரிக்க முடியாது ஆைகயால் சிவஞானிகேள. 18. என்று நாங்கள் மிகவும் ஆவல் ெகாண்டிருப்பதால் அைதயும் விபரமாகக் கூறியருள ேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள் சூதமாமுனிவர் ெசால்லத் ெதாடங்கினார். புறப்பட்டார்கள். இந்திராதி ேதவர்கள் மாமுனிவர்கள் முதலான அைனவரும் எல்லாவித வாத்தியங்கேளாடும் நிருத்தம் நாட்டியம் முதலிய திருவிழாக் ேகாலத்ேதாடும் திருக்ைகலாச பர்வதத்ைதயைடந்து சிவெபருமானின் மாளிைகயில் பார்வதிைய கிருகப்பிரேவசஞ் ெசய்வித்து. . மகா ஞானிேய! மாெபரும் புண்ணிய சீலேர! சிவெபருமான் பார்வதி ேதவியாைர மணஞ்ெசய்த பிறகு புத்திரைனப் ெபற்று. அன்று முதல் பர்வதங்கள் கிருதார்த்தமாயின அரி.பர்வதராஜைனப் பதியாய்ப்ெபற்ற நீ பார்வதிைய உன் குமாரத்தியாய் ெபற்ற நீ அைடந்த புகழ். உன் சுகம் ெபருகட்டும்! உன் ஐஸ்வரியம் ெபருகட்டும்! நாங்கள் வருகிேறாம்! என்று பர்வதராஜைனயும் ேமைனையயும் ஆசீர்வதித்து.

அேநக வருஷங்கள் கழித்து தங்கைளத் தாங்கேள நிந்தைன ெசய்து ெகாண்டு தாரகாசுரனின் ெகாடுைமக்கு எப்படியும் ஒரு முடிவு கண்டாக ேவண்டுெமன்று தீவிர எண்ணங் ெகாண்டு. மதிேயாயம் மதீயஸ்ச வதந்த்யஸ்ச பரஸ்பரம் ஸம்பாத்ய ஷண்முகா நீ ஹ பீ தஸ்தந்யம் ஸ்வயம்தநா . அந்தருப்ைபப் புல்லில் விடப்பட்ட வரியத்திலிருந்து ீ அதிசுந்தரத் ேதாற்றமாய் கண்டதும் சகல சுகங்கைளயும் ெகாடுக்கத் தக்க வன்ைமயும் உைடயவராய்க் குமார ரூபத்தில் திருமுருகன் ேதான்றினார். அக்கினி பகவாைன அணுகி அக்கினி ேதவேன! சிவெபருமான் பார்வதி ேதவியாைர அணுகி தாரகைன சம்ஹாரம் ெசய்ய இன்னும் புத்திேராற்பத்தி ெசய்யவில்ைலேய நீர் எங்களிலும் சிறந்தவராதலால் எங்கள் கவைலையச் சிவெபருமானிடம் ெசால்லி தாரகைன வைதக்க வழி ெசய்யும்படி விண்ணப்பிக்க ேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். அப்ேபாது நீராட வந்த ஆறு இராஜ கன்னியர்கள் அக்குழந்ைதையக் கண்டு என் குழந்ைத இது! என் குழந்ைத இது என்று ஒவ்ெவாருவரும் கூறி. ேதவர்கள் ேவண்டுேகாைளத் தாமதப்படுத்த மனமில்லாத அக்கினித்ேதவன் உடேன ஒரு புறா வடிவெமடுத்து சிவெபருமான் லீ லா விேநாதத்தில் மூழ்கியிருந்த அந்தப்புரத்தினுள் புகுந்து ெசன்றான்! அப்ேபாது சர்வாந்தியாமியான சங்கரர் அந்த புறா வடிவத்ைத கண்டு. தாரகாசுரனால் மிகவும் ெதால்ைலகளுக்குப் பாத்திரமாகித் தாரகாசுரவதத்திற்கு எப்ேபாது சிவகுமாரன் உற்பத்தியாவாேனா என்று ஏங்கி கிடந்த ேதவர்கேளா தங்கள் ேவதைனகளுக்கு விேமாசனம் ேதடேவண்டி துடிதுடித்தார்கள்.ைநமிசாரணிய வாசிகேள உைமயளான பார்வதிேதவி யாைரச் சிவெபருமான் திருமணஞ் ெசய்துெகாண்ட பிறகு பார்வதிேதவிேயாடு அந்தப்புரமைடந்து ெவகுகாலம் வைரக்கூடி மகிழ்ந்து லீ லாவிேனாதங்கள் புரிந்து ெகாண்ேடயிருந்தார்கள். அக்குழந்ைதக்குப் பால் ெகாடுத்தார்கள். ஆனால் சிவனாரின் வரிய ீ ெவப்பத்ைதத் ெதாடர்ந்து தாங்கிப் பறக்க வலுவில்லாமல் ேபாகேவ கங்கா நதியில் விட்டு விட்டான். ஆனால் அந்தப் புரத்திலுள்ள ேதவிேயாடு கூடி மகிழ்ந்து ெகாண்ேடயிருக்கும் சிவெபருமாைனக் கண்டு விண்ணப்பஞ்ெசய்ய சந்தர்ப்பம் வாய்க்காதைதக் கருதிப் ெபருத் துயரத்திலாழ்ந்தார்கள். இதனால் தான். யாரடா அவன் கேபாதவடிேவாடு வந்திருப்பவன்? என் வரியத்ைத ீ இவேன தாங்கட்டும் என்று கூறி வரியத்ைத ீ விட புறாவடிவிலிருந்த அக்கினி ேதவன் அவ் வரியத்ைத ீ வாயில் கவ்விக்ெகாண்டு பறந்து ெசன்றான். கங்காநதியும் அைதத் தாங்க முடியாமல் அைதத் தருப்ைபப் புல்லில் விட்டது. அப்ேபாது குமாரக்கடவுளான முருகப்ெபருமான் ஆறுமுகத்ேதாடு ஆறு இராஜ கன்னியரிடமும் பால்பருகினார். முருகக் கடவுளுக்கு ஷாண்மாதுரன்(அறுவர் புதல்வன்) என்றும் ஆறுமுகன் என்றும் ெபயர் வந்தது.

அப்ேபாரிலிருந்த அசுர ேசைனயில் ஓடிப்ேபானவர் தவிர மற்றவர்கள் மடிந்தார்கள். அவைரப் புத்திரராகப் பாவித்து அருைமயாக வளர்த்து வந்தார்கள். ைநமிசாரண்ய வாசிகளாகிய முனிவர்கள் சூதேர! பூஜ்யேர தாரகாசுர வைத நடந்த பிறகு. ேசாணிதபுரத்து யுத்தம் தீேயாைர வைதத்து- நல்ேலாைர வாழச்ெசய்து உலகத்திற் ெகல்லாம் நலம் ஊட்டியது ேதவர்களும் முனிவர்களும் தாரகாசுரைன வைதத்து ெஜயங்ெகாண்ட சுப்பிரமணியேராடு சிவ சன்னதிையயைடந்து சிவெபருமாைன வணங்கி அவருக்கு நன்றி ெதரிவிக்கும் வைகயில் ேதவ ேதவா! மகாேதவர் விஸ்ேவஸ்வரா! பராத்பரா! பரா! வரதா. சரவணபவன் ஷாண்மாதுரன் என்ற பலப்பலத் திருநாமங்கைளக் காரணங்கேளாடு ெபற்ற சுப்ரமணியரிடம் ஆறுகார்த்திைகப் ெபண்களும் அதிக பாசம் ெகாண்டவர்களாய். அமரர்கேள! அருமுனிவர்கேள! உங்களுக்கு எந்தத் தருணத்தில் துன்பம் வந்தாலும் அத்தருணேம அைதத் துைடத்து உங்கைளக் காப்ேபாம் நீங்கள் எப்ெபாழுதும் எம்ைம நிைனத்து வணங்கி வாருங்கள் என்று கருைணக் கனிேவாடு கண்ேணாக்கு ெசலுத்தினார்.ஷண்மாதுரஸ் ததாநாம ப்ரஸித்தந்து மஹாத்மந. ஸ்கந்தன் கங்கா புத்திரன். முருகன் ேதான்றியைதயும் அவர் கன்னியர் அறுவரால் ேபாஷிக்கப்பட்டு வருவைதயும் நாரத முனிவர் ேதவர்களுக்கு அறிவித்தார். அவைரப் பணிந்து விைட ெபற்றுச் ெசன்று அவரவர் இருப்பிடஞ் ேசர்ந்து எவ்விதமனக் குைறயுமின்றி எப்ேபாதும் சிவபூைஜ ெசய்து ெகாண்டு வாழ்ந்திருந்தார்கள் இவ்வாறு சூதமா முனிவர் ெசான்னார். பார்வதி ைமந்தன் அக்கினி புத்திரன். இந்தச் சங்கதிையக் ேகட்டதால் சந்ேதாஷங்ெகாண்ட ேதவர்கள் யாவரும் சிவெபருமானிடம் கட்டைளையப் ெபற்று சுப்பிரமணியைரேய தங்கள் ேசனாதிபதியாகக் ெகாண்டு தாரகாசுரன் மீ து பைடெயடுத்துச் ெசன்று ேபார் முரசு ெகாட்டி அவ்வசுரனின் தைலநகரான ேசாணிதபுரத்ைதயைடந்து பத்து தினங்களாகப் பயங்கர யுத்தஞ்ெசய்து குமாரக்கடவுளான ஸ்ரீசுப்ரமணியரால் தாரகாசுரைனக் ெகான்று ெவற்றி ெபற்றார்கள். அவர்களின் துதி மந்திரங்கைளக் ேகட்டு மேகஸ்வரர் மகிழ்ந்து. பவா புவனா அநந்த பாலா பூதநாதா சம்ஹர்த்தா கங்காதரா திரியம்பகா திரிசூலதாரி கபர்த்தி. பரமாத்மா தண்டதரா. ஸ்வரூபா நீலகண்டா விபூதிதாரி சகல பூதா பர்வதங்களில் ேமருேவ நக்ஷத்திரங்களில் சந்திரேன மகரிஷிகளில் வசிஷ்டேர! சகலேவதங்களிலும் ஓங்கார ரூபேர! ஸ்வாமி! சம்சார பந்த துக்கத்திலிருக்கும் எங்கைளக் கைரேயற்றிக் காப்பவர் நீேர மஹாப்பிரபு! தங்களுக்கு நாங்கள் ேசைவ ெசய்ய ேவண்டிய ேசைவ எதுவும் உண்ேடா உம் கட்டைள எதுேவா? என்று ேவண்டி நின்றார்கள். அைனவரும் அப்படிேய ெசய்கிேறாம் என்று கூறி. ேவதமந்திர பிரதாநா சிருஷ்டி ஸ்திதி சங்கார நாதா! அரூபா. நிகழ்ந்த சம்பவங்கைளயும் எங்களுக்கு விவரித்துச் ெசால்ல ேவண்டும் .

சூதமாமுனிவரும் உற்சாகத்ேதாடு ெசால்லத் ெதாடங்கினார். தாரகாக்ஷன் கமலாக்ஷன். தாரகன் புதல்வர்களாகிய வித்யுன் மாலி. ஒற்ைறக் காலில் நின்று ஒரு நூறு வருஷங்களும் பூமியிலிருந்து ஒரு நூறு காற்ைறேய உணவாக உட்ெகாண்டு பற்பலவருஷங்களும் அதிக தாபமுண்டாகப் பல வருடங்களும் தைல கீ ழாக நின்று ஆயிர வருடங்களும். ைககைள ேமலுயர்த்தி நூறு வருடங்களும். தாரன் ெபற்ற குமாரனாகிய தாரகாசுரைன முருகக் கடவுள் ேபார் முைனயில் ெகான்ெறாழித்த பிறகு. அைவகளில் ெபான் பட்டணமானக் காஞ்சனபுரிையச் சுவர்க்கத்திலும் இரசிதபுரிைய மத்தியத்திலும் ஆயசபுரிையப் பூமியிலும் சஞ்சரிக்கத் தக்கதான யந்திர சூத்திரம் ெசய்து ைவத்து பட்டணம் ஒன்று ஓர் ேயாசைன விஸ்தீரணமுைடயதாகச் ெசய்து ெகாடுத்த . தவஞ் ெசய்ேவார் தாரனின் புதல்வர்களானாலும். ஆதலால் உங்களுக்கு ேயாக பிராப்தம் ெகாண்ட ேவறு வரங்கைளக் ேகட்டால். அவர்கள் அசுரவழி வந்தக் ெகாடியவர்களானாலும் அவர்கள் ெசய்கிற தவம் ெபரும் மகிைம வாய்ந்ததால் அத்தவாக்கினியின் ஜ்வாைலயால் உலகம் அழியக் கூடுமாதலால் அவர்களுக்கு பிரமேதவன் காட்சியளித்து நீங்கள் இம்மாதவம் புரிவது எதற்ேகா? உங்களுக்கு ேவண்டிய வரம் என்னேவா? என்று ேகட்டார். ஆகிய மூவரும் கடுந்தவம் புரியத் ெதாடங்கினார்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள் எப்ெபாழுதும் இறவாமல் நித்தியமாயிருக்க ேயாகமில்ைல. அவற்ைறத் தந்தருள நாம் சித்தமாயிருக்கிேறாம் என்று கூறினார். ெவள்ளி. உடேன அவ்வசுரர் மூவரும் சதுர்முகேர! நாங்கள் எண்ணியவிடத்திற்குப் ேபாகவும் சஞ்சாரம் ெசய்யவும் ெபான் ெவள்ளி- இரும்புகளாலாகிய மூன்று பறக்கும் பட்டணங்கள் ேவண்டும். அதற்கு பிரமேதவர் அவர்களுக்கு விைடயளிக்க தவத்தர்கேள! நீங்கள் ேகட்கும் இந்த வரத்ைத நாம் அளிப்பதற்கில்ைல. அம் மூன்று பட்டணங்களும் ஒன்று கூடியிருக்கும் அந்தச் சமயத்தில் ஒேர பாணத்தால் அவற்றின் முப்புரங்கைளயும் அழிக்கவல்ல எவனாவது இருந்தால் அவனால் மட்டுேம நாங்கள் மாண்டு மடிேவாம் என்று வரந்தரேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். அப்படிேய அந்த மயனும் முப்புர பட்டணங்கைள நிர்மாணித்து ெபான் பட்டணத்ைதத் தாரகாக்ஷனனுக்கு ெவள்ளிப் பட்டணத்ைதக் கமலாக்ஷனனுக்கும். அைவ ஆயிர வருடத்திற்குெகாரு முைற ஒன்று ேசர ேவண்டும்.என்று ேகட்டார்கள். அதற்குப் பிரமேதவன் நீங்கள் ேகாரிய வரத்ைத தந்தருளிேனாம் என்று கூறிவிட்டுத் திரிபுரக் ேகாட்ைடகைள நிருமாணித்துக் ெகாடுக்க மயன் என்னும் தச்சைனக்கண்டு ெபான். இரும்பு நகரத்ைத வித்யுன் மாலிக்கும் ெகாடுத்தான். துயரமயமான தவத்ைத அேநக வருஷங்களுமாக இப்படிப் பல வைகயான தவங்கைள பிரமேதவேன குறித்துச் ெசய்தார்கள். அதற்கு அவ்வசுரர்கள் சிருஷ்டிகாத்தாேவ! நாங்கள் சர்வபிராணிகளிலும் ஒருவராலும் இறவாவரம் அளிக்க ேவண்டும்! என்று ேகட்டார்கள். இரும்பகளாலாகிய மூன்று பட்டணங்கைள நிருமித்து தாரகாசுர புதல்வர்களுக்குத் தந்தருளும்படி கட்டைளயிட்டு மைறந்தார்.

சிவபூஐõவான்கள் பிரம நிஷ்டாபரர்கள் பலவரங்கள் ெபற்றவர் சூரியன் வாயு இந்திரன் முதலிய ேதவர்களுக்குச் சமானவளைமயாற்றல் ெகாண்டவர்களாகச் சிலரும் விளங்கினார்கள். திrபுர சம்ஹார ஆேலாசைன ேதவர்கள் முைறயிட்டைத ேகட்ட பிரமேதவர் ேதவர்கேள! என்னால் வரமளிக்கப்பட்ட அவ்வசுரர்கைள நாேன வைதத்து அழிப்பது முைறைமயல்ல. 19. சூரிய மண்டலம் ேபான்ற விமானங்கள் பதுமராக மணிகளாலாகிய விமானங்கள் ைகலாச சிகரம் ேபான்ற விமானங்கள். அவர்கைள நீங்கேள ெவன்று அழிப்பது தான் சிறந்தது. குதிைர. அேநக சாரணர் சித்தர் முதலிேயார் வசிக்கும் இடங்கள் சிவாலயங்கள். முதலிய ேசைனகள். தடாகங்கள் கிணறுகள். பல்லக்குகள் கச்ேசரி சாவடிகள் ேவதாந்தியன் சாைலகள் முதலியனவற்ைற உருவாக்கி பதிவிரைதகளான மைனவிகேளாடு அசுர குடும்பங்கள் குடியிருந்து சிரவுத முதலிய நித்ய கருமங்கள் விடாமல் ெதாடர்ந்து நடத்தி வரும் பட்டணத்தில் குடிேயறி. நந்தவனம். ேதர். அப் பட்டணங்களின் பிரகாசத்தின்முன் ேதவர்கள் கூட எதிர் ேதான்றி நிற்கமாட்டார்தவர்களாக இருந்தார்கள். பிறகு அவரவரும் பறக்கும் திரிபுரங்களில் தம்தம் பட்டணங்கைளச் ேசர்ந்தார்கள். எப்ேபாதும் கண்டிராத சிறப்புடன் விளங்குவைதக் கருதி மனமகிழ்வுற்றிருந்தார்கள் அங்கிருந்த அசுரக் கூட்டத்தில் பலவைகப்பட்டவர்கள் இருந்தார்கள். அப்படி அைவ இடப்ெபயர்ச்சி ெகாள்ளும்ேபாது பலேகாடி ஜீவராசிகளும் மாண்டு மடிந்தன.அந்த மயனுக்கு மூன்று அசுரரும் பற்பல விதமான ெபாருட்கைள பரிசளித்து ெவகு மரியாைத ெசய்து வழி யனுப்பினார்கள். இதனால் ேதவர்களும் முனிவர்களும் ெவட்கி மனம் கூசினார்கள். கற்பகவிருக்ஷம். அது ேவெறான்றும் விசித்திரமானதில்ைல சாட்சாத் சிவெபருமானிடம் நீங்கள் அைனவருேம ெசன்று முைறயிட்டுக் ெகாள்வைதத் தவிர ேவறு உபாயமில்ைல . திரிபுரமான அப்பட்டணங்கள் அவ்வசுரர்கள் ேகட்டவரத்தின்படி அவர்கள் எண்ணிேயாெதல்லாம் இடம் விட்டுப் ெபயர்ந்து ேபாய் இடம் ேசரும் சக்தி ெபற்றைவகளாதலால். ேகாபிகள் சிலர் சாந்தவான்கள் சிலர் குட்ைடயர் ெநட்ைடயர் சமரதர் அதிரதர் அர்த்தரதர் மாதாரதர். ேமைட சந்திர சாைல சித்திரத்ெதாழில்கள். யாைன. அதற்கு ேவண்டிய உபாயங்கைளேயா யுத்திையேயா ேவண்டுமானால் நாேன ெசால்லித் தருகிேறன். அந்தத் திரிபுரங்கள் அசுரர்கேளயானாலும் ேவத சாஸ்திரங்களும் அவர்களது மூன்று புரங்களிலும் பூரணமாக விளங்கின. அைதக்கண்டு அப்பட்டணங்களின் சிறப்பிைன வியந்து ஆச்சரியமும் அைவகைளத் தங்களால் ஒன்றும் ெசய்ய முடியாததால் ஆத்திரத் துயரமும் ெகாண்ட ேதவர்களும் மகரிஷிகளும் மனம் சகியாமல் சிருஷ்டி கர்த்தாவான பிரம ேதவர் அணுகிச் ெசன்று தங்கள் மனக்கவைலைய முைறயிட்டுக் ெகாண்டார்கள்.

ஆைகயால் நீங்கள் சிவலிங்கத்ைத அர்ச்சைன ெசய்யுங்கள் என்று கூறி அவர்களுக்குச் சிவ . ஆைகயால் இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு மகா மாயாவியான மகாவிஷ்ணுவிடம் ெசன்று என்கட்டைளையக் கூறி விண்ணப்பித்துக் ெகாள்ளுங்கள் என்று கூறினார். அல்லது அவர்கைளயாவது நாங்கள் ெவன்றிட வழி ெசய்யுங்கள் என்று மிகப் பக்திச் சிரத்ைதேயாடு ேவண்டினார்கள். சிவெபருமான் அவர்கைள ேநாக்கி ேதவர்கேள! திரிபுரங்கைள ஆட்சி ெசலுத்துகிற அவ்வசுரர்கள் புண்ணிய சீலர்களாதலால் அவர்கைளயாம் சங்காரம் ெசய்தல் கூடாது. ஆனால் நீங்கள் ேகட்கும் திரிரபுர சம்ஹாரம் சாத்தியப்படக் கூடுேமா? அத்திரிபுராதிகள் அசுரர்களாயினும் பாபிகள் அல்லேவ! தருமம் மிகுந்த புண்ணியசீலர்களாயிற்ேற. திரிபுர அசுரர்கள் மூவரும் மந்திரமஹிைமயாேலேய இறக்கேவண்டும். நானும் சரி. பிரமேனா ைதத்தியர்கேளா சக்தியற்றவர்களாகி விடுேவாம்.அக்கருணாநிதியிடம் அபயம் ேகட்டால் அவர் இல்ைல என்று புறக்கணிக்கப் ேபாவதுமில்ைல. ேதவர்களின் துயர்ேகட்டுத் திருமாேலா வானவர்கேள நீங்கள் துயரப்படுவதும் உண்ைம தான். சிவெபருமாேன அவரவர் இஷ்ட சித்திகைள நிைறேவற்றுபவர் ேதவர்கள் கூட அவைரப் பூஜித்ததால் தான் வல்லைமகைளப் ெபற்றனர். அவர்கள் புண்ணியர்களாய் விளங்கும் வைரயிலும் விபத்துக்கள் அவர்கைள தீண்ட முடியாது. உங்கள் இஷ்டசித்திகள் ைககூடுமாதலின் நீங்களும் யாகங்கள் ெசய்தால் திரிபுரங்கள் நாசமாகும்! என்று ெசான்னார் ேதவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியைடந்து மனத்திடமும் ெதம்பும் ெபற்றார்கள் அப்ேபாது திருமால் ேமலும் ெசால்லலானார். ேதவர்களும் அவரிடம் விைடெபற்றுத் திருமாலிடஞ் ெசன்று முைறயிட்டார்கள். சிவெபருமாைனப் பூஜித்ததால் தான் பைடக்கும் ஆற்றைலப் பிரமனும் காக்கும் ஆற்றைல நானும் ெபற்ேறாம். அவ்வளவு ஏன்? பிரமனும் சரி. ஆதலால் அதற்குச் சிவனாரின் தயவுேவண்டும் அது இல்லாமல் அவ்வசுரர்கைள வதம் ெசய்ய நாேனா. அைதக் ேகட்ட ேதவர்கள் மிகவும் துயருற்று தைலவணங்கி பரமாத்மாேவ! எங்களுக்கு ேவறுவழியில்ைல நாங்கள் என்ன ெசய்ேவாம்? அவ்வசுரர்கள் இருப்பதால் எங்கள் தருமங்கள் விருத்தியைடயவில்ைல ஒன்று அவர்கள் வாழ ேவண்டுெமன்று எங்கைள அகாலப் பிரளயஞ் ெசய்து விடுங்கள். உங்கள் குைற தீர்க்க அவர்தான் முயற்சிெயடுப்பார் ஆகேவ அவரிடேம ெசல்லுங்கள் என்று கூறி அகன்றார். அதுேவ சரிெயனக் கருதிய ேதவர்களும் நந்திக்ெகாடியுைடய சிவெபருமானிடம் விைரந்து ெசன்று விண்ணப்பித்தார்கள். திருமாேலா தீவிரமாக ேயாசித்துவிட்டு ேதவர்கேள! யச்சுதாரித்தால் சிவெபருமாைனப் பூஜித்தால். அவர்கைளச் சங்கரிக்க நியாயம் ஏது? தருமம் இருக்குமிடத்தில் அதர்மம் புகமுடியுமா? சூரிய சன்னதியில் இருள் உண்டாகக் கூடுேமா? என்ெறல்லாம் ெசான்னார்.

இவ்வுலகத்திேலேய சுவர்க்க நரகங்கள் உள்ளன ெவன்பதும் ேவதம் ெபாய் என்றும் சாஸ்திரங்கள் கர்மவாத ெமன்பதுமாய் உள்ள அக்கிரந்தங்கைள நீ என்னிடேம கற்றுத் ேதர்ந்து விரிவு படுத்த ேவண்டிய ஆற்றைலயும் என்னிடேம ெபற்றுபல விதமாையகைளயும் என்னிடமிருந்ேத சுவாதீனமாக அைடவாய் ேதான்றுதல் மைறதல் வசியம்- அவசியம் சிேநகம்-விேராதம் முதலிய விசித்திர வித்ைதகள் யாவும் உனக்குக் ைககூடும் என்று கூறி அவற்ைற அவனுக்குக் கற்பித்து நீ திரிபுரம் ெசன்று அவ்வசுரர்கைள உன் மாயா வித்ைதயால் மயக்கி அவர்களுக்கு இந்த சாஸ்திரத்ைதக் கற்பித்து. அவைனப்பார்த்து திருமால் நீ என்னுடலினின்றுேதான்றியதால் என் கட்டைளப்படி நடக்ககடவாய் மாயாமயமான சிரவுதாசார ஸ்மார்த்தாசார விருத்தமானதும் வருணாஸ்ரமமில்லாததும். ேதான்றித்ேதவர்கைள வணங்கி எதிர் நின்றன விஷ்ணுமூர்த்தி அப்பூதங்கைள ேநாக்கி நீங்கள் முப்புரங்கைளயும் ெகாளுத்தி இடித்துப் ெபாடிசூரணமாக்கிச் ெசல்லுங்கள் என்று பணித்தார். 20. விஷ்ணுைவக் ைககுவித்துப் பணிந்து கட்டைளக்காகக் காத்து நின்றான்.மூலமந்திரத்ைதயும் உபேதசித்துக் கந்த புஷ்ப தூபதீப ைநேவத்தியங்களால் இலக்ஷ லிங்கார்ச்சைன ெசய்வித்தார். அதற்குள்ள உபாயத்ைதச் சிந்திக்க ேவண்டும் என்று மாேயான் நிைனத்துேதவர்கைள விைட ெகாடுத்தனுப்பி விட்டு. அப்புருஷன் ெமாட்ைடத்தைலயும் மலினவுைடயும் மரத்தால் ெசய்த குண்டிைகயும் மயில்ேதாைகயால் ெசய்யப்பட்ட குஞ்சமும் ஒரு ைகயில் ஆைடயும் தர்மாெயன்னுஞ் ெசால்லுமுைடயவனாய். அவர்கைளச் சங்கரிக்கக் கூடுேமா? இப்ெபாழுேதா அவ்வசுரர்கள் ஒருவராலுஞ் சாகாவரம் ெபற்றிருக்கிறார்கேள! பாபிகளாயினும் சிவார்ச்சைன ெசய்தால் தாமைர இைலயில் தண்ணர்ீ ேசராதது ேபால அவர்கைள விட்டுப் பாவங்கள் விலகுமாதலால் என்ன ெசய்வது? என்று ேயாசிக்கலானார் திரிபுராதிகள் சிவபூைஜைய மறக்க நமது மாயா சக்தியால் ஏதாவது ெசய்ய ேவண்டும் ேவத தருமங்களும் சிவபூைஜயும் தூய நடத்ைதயும் உள்ளவைரயிலும். அவர்களிடமிருந்து சிரவுதஸ்மார்த்த ஆசாரங்கைள உன் . ஏகாந்தமாகி இரகசிய சிந்தைனயில் மூழ்கினார். அசுரத் திரிபுராதிகளிடம் புண்ணியமும் தருமமும் பூரணமாய் விளங்கும்ேபாது. ஆனாலும் அவர் மனம் சலனமுற்றது அவர் சிவெபருமாைனத் தனிேய துதித்து நமஸ்கரித்து நான் இவர்களிடம் இப்படி ஏன் கட்டைளயிட்ேடன். ேகாரப்பல்- சூலம்-ேவல்-கைத-பாணம் எறிகல் ஆகிய ஆயுதங்கைளேயந்திக் காலாக்நி ருத்ரன் ேபாலவும் பிரளயகால சூரியன் ேபாலவும் காந்தி மிக்க பற்பல பூதங்கள். மாயரூபி ெசய்த புறச்சமய உபேதசம் விஷ்ணு மூர்த்தி தன்னிடமிருந்ேத மாயாஸ்வரூபமான ஒரு புருஷைனத் தர்மவிக்நத்ைத முன்னிட்டு உண்டாக்கினார். அப் பூைஜயின் முடிவில். அவ்வசுரர்கள் அழிய மாட்டார்கள்.

மகிழ்வுற்ற மகாவிஷ்ணு நீங்கள் நால்வரும் உங்கள் குருைவப் ேபாலேவ வித்ைத பயின்று விளங்குவர்களாக! ீ என்று ஆசிர்வதிக்க அந்நால்வரும் நமக்கு கிடப்பெதல்லாம் தர்மேம என்று ெசால்லிக் ெகாண்டு சந்ைதகைள கட்டிய பிராணி நிவாரண குச்சிகைளக் ைகயிேலந்தி விஷ்ணுைவப் பணிய அவர்களின் ைகயில் ஒப்புவித்து இவர்கைள உன் ேபாலேவ நிைனத்து காப்பாற்று என்று கூறி உங்களுக்கு பூஜ்யன் ருஷி பதி ஆசார்யன். இவருக்குச் சமமானவர் யாருமில்ைல நானும் இவர் சிஷ்யனாகி உபேதசம் ெபற்ேறன். கலியுகம் வந்த பிறகு உன் சிஷ்யர்களுக்கும் பிறசிஷ்யர்களுக்கும் இக்கிரந்த சாஸ்திரங்கைளப் ேபாதித்து இைவகைள விருத்தி ெசய்யக்கடவாய் இைத நீ ெசய்வதால் நீயும் என் பதவிைய அைடவாய் என்று ஆசிர்வதிக்கேவ மாயாரூபியானவன் நான்கு சிஷ்யர்கைளப் பைடத்து அவர்களுக்கு இவ்விதத்ைதைய படிப்பித்து பண்டிதர்களாக்கி. விஷ்ணு சமூகத்திடம் வந்து நால்வரூமாக வணங்கினார்கள். நீயும் இவரிடம் மந்திேராபேதசம் ெபற்றுக்ெகாள்! என்று கூறினார். நீங்கள் இப்ெபயர்கைள உச்சரித்து ெகாண்டிருங்கள் என்று அவர் கூறியதும் மாயாரூபி நமஸ்கரித்து விைட ெபற்று நால்வைரயுமுடன் ெகாண்டு திரிபுரத்திற்கருகில் ஒரு வனத்திலிருந்து மாையயுைடயவர்கைளயும் மயக்கும் மாைய ெசய்யத் தக்கதான விேனாத வித்ைதகள் ெசய்து ெகாண்டிருந்தார்கள்.வலிைமயால் விக்கிதிரிபுரம் நாசமாகும்படி ெசய்ய ேவண்டும் என்று பணித்து அம்மாயா புருஷைன அனுப்பி ைவக்கலானார் அவ்விசுரர்கள் உன்னிடம் வசப்பட்டு நீ ெசால்லும் சாஸ்திரத்ைத ேமாகித்தபிறகு உவர் நிலத்ைதயைடந்து கலியுகம் வரும்வைரயில் இருந்து. உபாத்தியாயன் என்னும் இப்ெபயர்கள் விளங்கிப் பரவுவதுடன் (ஆரிஹந்) சத்துருைவச் ெசபிப்பவன் என்னும் என் ெபயரும் கூட உனக்கு உண்டாகுக! என்று ஆசிர்வதித்தார். அதைனக் கண்டவர்கள் அம்மதத்தில் ேபாதைன ெபற்று அம்மகத்தில் பற்றுக் ெகாண்டிருந்தார்கள் மாையக் கண்ேடார் மதிமயங்கினார்கள் இப்படி மாைய ெசய்து வந்த மாயாரூபியின் வித்ைதகள் விஸ்தாரமாகிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது நாரத மகரிஷி விஷ்ணு மூர்த்திையயைடய விஷ்ணு அவைரயும் இந்த ஐவேராடு ேசர்ந்துக் ெகாள்ளும்படிச் ெசான்னார் அதனால் மாயாரூபியும் அவர் சிஷ்யர்கள் நால்வரும் அவருடன் நாரதம் ஆக அறுவராக அவர் அசுரர்களின் பட்டணத்தில் பிரேவசித்தார்கள் நாரதர் முதலில் வித்யுன்மாலிையக் கண்டு இவர் மகா புத்திமான் தருமத்ைதக் கருமமாகக் கருதுகிறவர். இவரிடம் அேநக தர்மங்கள் உள்ளன. வித்யுன்மாலி நாரதைர ேநாக்கி மகா புண்ணியரான தாங்கேள உபேதசம் ெபற்றுள்ளேபாது நானும் ெபறுவதுதான் தருமம்! என்று கூறி மாயாரூபிைய வணங்கி மகானுபாவேர! நீர் எனக்கு திøக்ஷ ெசய்யேவண்டும்! என்று ேவண்டி நின்றார் மாயாரூபிேயா வித்யுன்மாலிைய ேநாக்கி அரசேன! நான் ெசால்வைதத் தைடயின்றி ெசய்யேவண்டும்! என்று ெசால்வதற்கு .

இதனால் மாயாரூபியின் சிஷ்யப் பிரஷ்யர்கள் நகர முழுதும் தீøக்ஷ ெசய்வித்து சமணமதத்ைத பரப்பினார்கள். ைவதீக கர்மங்கள் ஆகியவற்றால் யாெதாரு பயனுமில்ைல என்று உபேதசித்தான் இதனால் அந்நகரவாசிகள் அவ்வாேற அவற்ைற விட்டு ஒழித்தனர் விஷ்ணுவின் கட்டைளைய ஏற்று அந்த மாயாரூபி அந்த நகரத்ைதயைடந்தவுடன் அந்த மாையேயாடு மூேதவியும் அப்பட்டணத்தில் குடிேயறி விட்டாள் திரிபுரசூரர்கள் தவஞ்ெசய்து அைடந்த ஐஸ்வரியல மி பிரமேதவரின் கட்டைளப்படி இனி அங்கிருக்க ஒண்ணாது விலகினாள். தீர்த்த தரிசனங்கள். அணுவுக்கு அணுவும் மகத்துக்கு மகத் மாய் உள்ளவர் நீேர! விசுவரூபியானவேர ஆயினும் ஒன்றிலும் அகப்படாதவேர! ேகாடிசூர்ய பிரகாசேர! சுவயம்புேவ நீேர. . மாயாஜாலனாகிய ைஜனனும் நாரதரும் அந்நகத்தாைரெயல்லாம் மாையயால் மயக்கினார்கள் அசுரகுல மக்கள் நற்ெசயல்கள் விட்டு விட்டார்கள். என் உபேதச மந்திரத்ைதயைடக! என்று சிவ தருமங்கள் நசிக்கத் தக்கதான சிலவைக மந்திரங்கைள உபேதசித்து தீøக்ஷ ெசய்வித்து உன் பட்டணத்தார் அைனவரும் தீக்ஷõதாரராக ேமற்ெகாண்ட அவ்வரசனும் தன் பிரைஜகைளத் தான் தீøக்ஷ ெபற்றது ேபால் அவர்களும் ெபறேவண்டும் என்று கட்டைளயிட்டான். திrபுராதியர் வஞ்சிக்கப்பட்ட கைத மாயாரூபியானவன் திரிபுரம் முழுதும் சிவமதத்திற்குப் புறம்பான தன் ெகாள்ைககைளப் பரவிச் ெசய்து பதிவிரதத் தன்ைம முதலிய மாதர் அறெநறிகள் சிரார்த்த கருமங்கள் சிவபூைஜ யாகங்கள். 21. இந்தத் திரிபுர அசுரர்கைள சங்கரித்து. தானங்கள். சர்வ ஸ்வரூபா! மங்களதரா! பாபரஹிதா! நித்யா! நீலகண்டா! நாமரூபக்கிரியா ரஹிதா! ஜலஸ்வரூபா! நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் துக்கம் அைடயும் ேபாது முைறயிடக் கட்டைளயிட்ட ேதவரீேர எங்களுக்கு உற்றதுைண.முன்னேர அவ்வித்யுன்மாலி தங்கள் கட்டைளப்படிேய நான் நடப்ேபன்! என்றான் உடேன மாயாரூபி தன் வாைய மைறத்துக் கட்டிக் ெகாண்டிருந்த ெவள்ைளத் துணிைய நீக்கி. அைதக் கண்டதும் திருமால் இனிக் காரிய சித்தியாகி விடும் என்று உள்ளூர மகிழ்ந்து சிவெபருமானிடம் ெசன்று மஹாேதவா! பரமாத்ம ஸ்வரூபா! நாராயணாயா! சம்சாரதுக்க நாசத்ைதப் பிரமஞான உபேதசித்தால் ேபாக்குபவேர! பிரமானந்த ஸ்வரூபேர உமக்கு நமஸ்காரம்! என்று வழிபட்டு தக்ஷிணாமூர்த்தி மந்திரத்ைத ஜலத்திலிருந்து மூன்றைரேகாடி உரு ஜபித்துக் ெகாண்டிருந்தார் அப்ேபாது ேதவர்கள் அைனவருக்கும் சிவெபருமாைனத் தியானித்து. எங்கைள ரட்சிக்க ேவண்டும் என்று துதித்தார்கள். உம்ைம பூஜித்தாெலாழிய எங்கள் துக்கங்கள் ஒழியா பிரகிருதி புருஷர்களுக்கு ஆதியானவேர ஜகத்குருேவ ஜகத்துக்கைள ரட்சிப்பவேர ேவதங்கள் உம்ைமேய பரம த்மனாகக் கூறுகின்றன.

22. ேதவர்கேள. நான்முகன். விஷ்ணுமூர்த்தி ெசய்த ெஜபத்திற்கும் ேதவர்கள் ெசய்த ேதாத்திரத்திற்கும் மகிழ்ந்து அப்ேபாேத பிரசன்னமாய் திருமாைல ஆலிங்கனஞ் ெசய்து ெகாண்டு. அதனால் அமரர் யாவரும் அச்சங் ெகாண்டு ஓடினார்கள் பிறகு இைமயவர் யாவரும் முனிவர்கள் முதலிய புண்ணியருக்கும் இத்தைகய விபத்து விைளந்தது ெதய்வபலமா என்று அருகிலிருந்த விஷ்ணுைவக் ேகட்டார்கள். ெசான்ேனார் எழுதிேயார் முதலியவர்கள் சகலமான இஷ்ட காரியங்கைளயும் அைடவார்கள். அதுவைர அத்ேதவர்கள் கூறியவற்ைறெயல்லாம் ேகட்டிருந்த குேபாதரன் அவர்கள் இைரச்சைலச் சகிக்காமல் தன் ைகயில் இருந்த தண்டாயுதத்தால் ேதவர்கள் அடித்தான். நீங்கள் முதலில் பிரணவத்ைத உச்சரித்து நம: என்பைதப் பிறகு கூறி சிவாய என்பைத இறுதியில் சுபம் சுபம் குரு குரு என்றும் ேமல் சிவாய என்றும் நம என்றும் மீ ண்டும் ப்ரணவம் ேசர்த்து சிவகடாக்ஷம் கிைடக்கும் வைரயிலும் ெஜபிக்க ேவண்டும் இந்த மந்திரத்ைதக் ேகாடி முைற ெஜப்பித்தால் சிவெபருமான் கிருைபேயாடு இஷ்டப்பட்டக் காரியங்கைள அனுகூலமாக்குவார் என்று உபேதசித்தார் பிறகு ேதவர்கள் யாவரும் அந்தரங்கமான ஓர் இடம் ெசன்று அைடந்து சிவ நாமங்கைள உச்சரித்துக் ெகாண்ேட மந்திரஜபம் ெசய்தார்கள். இதுேபாலக் ேகாடிமுைறகள் அந்த மந்திரத்ைத ெஜபித்த பிறகு . இனி நாம் என்ன ெசய்யலாம்? எங்கு ேபாகலாம்? இன்னும் என்ன நடக்கப் ேபாகிறேதா? என்று சிலரும் நாம் பாவிகள் என்று ேவறு சிலரும் ைதத்தியர்கேள பாக்கியசாலிகள் என்று சிலரும் ெசால்லி தம்ைமத்தாேம பழித்துைரத்துக் ெகாண்டு மீ ண்டும் சிவசன்னதிக்குள் புகுந்தார்கள். அவர்கைளப் பார்த்து ேதவர்கேள விஷ்ணுவினால் ெசய்யப்பட்ட மாய உபாயமும் நாரதர் உடன்பாடும் எனக்குத் ெதரியும் தர்மசூனியர்களாக மாறியிருக்கும் அத்திரிரபுர அசுரர்களின் திரிபுரங்கைளயும் இனி சம்ஹாரம் ெசய்ேவன் என்று கூறி அந்தர்தானமானார் அவர் கூறியைதக் ேகட்டதும் நாராயணன். ேபாருக்குப் புதுைமயான ரதம் ேதவர்கள்.அப்ேபாது சிவெபருமான். அதற்குப் பரந்தாமர் அத்ேதவர்கள் ேநாக்கி உங்களுக்கு ஏன் இத்தைகய துக்கம் வந்தது? இத்துன்பத்ைத அறேவ ஒழியுங்கள் பயன்கள் யாைவயும் ஒருங்ேக தரத்தக்க சிவ பூைஜைய நீங்கள் ெசய்வர்கேளயானால் ீ உங்களுக்குக் கிைடக்காதது ஏதாவது உண்ேடா? சகல கணங்களுக்கும் தைலவராகிய சங்கரர் தையயுைடயவராவதற்கான வைகையச் ெசால்லுகிேறன் ேகளுங்கள். தத்தமது புத்திரர்களுடன் சிவெபருமானின் திருச்சன்னதிக்குச் ெசன்று. இந்திரன் முதலிய வானவர்கள் யாவரும் தங்கள் ைககைளத் தைலேமல் குவித்துக் கும்பிட்டு மகிழ்ந்தார்கள் இந்தச் சரித்ைதக் ேகட்டனர்.

23. பாணங்கள் ஆகியவற்ைற உறுதியுள்ளனவாகச் சித்தஞ்ெசய் அப்படிச் ெசய்தால் திரிபுரங்கள் சீக்கிரேம அழிந்து விட்டதாகேவ கருதலாம் என்று உத்தரவிட்டார் உடேன. சர்வ பூதமயமாயும் ெபான்னால் ெசய்யப் பட்டதும் வலதுபுரம் சூரியைனயும் இடதுபுறம் சந்திரைனயும் சக்கரங்களாகக் ெகாண்டதும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் வாமபாரிச சக்கரத்திற்கு அலங்காரஞ் ெசய்யப்பட்டதாயும் ருதுக்கள் ஆறும் கால நிரூபணத்துக்காக இரு சக்கரங்களில் இருக்கத் தக்கதாகவும் ஆகாயேம ெகாடுமுடியாகவும் மந்திரகிரிேய ரதநீடம் ஆகவும் அஸ்தகிரியும் இருசுகள் ஆகவும் வர்ஷங்கள் ேவகமாகவும். அச்சமயத்தில் முனிவர்கள் ஜயஜய ெவன்று முழங்கினார்கள் ேதவமங்ைகயர்கள் பல்லாண்டு பாடினார்கள். முனிவர்கேள பதினான்கு உலகமயமான திவ்யரதத்ைத மிக முயன்று ேதவேதவனான மஹாேதவனுக்கு விசுவகர்மன் ெசய்து முடித்தான். உங்கள் மேனாபீஷ்டத்ைதச் ெசால்லுங்கள் என்று ேகட்டார். அந்த ரதம் ெசல்லும் ேபாது . அப்ேபாது ேதவர்கள் வரங்கள் அைனத்ைதயும் ெகாடுப்பவரான சிவெபருமான் பின்வருமாறு துதிக்கலானார்கள் சகல உலகங்களுக்குச் சுகங்கைள அளிக்கும் சுவாமி! பரமாத்மரூபி உலக ரக்ஷணயத்துக்காகச் சூலத்ைத தரித்தவேர! உயர்வும் இழிவும் இல்லாதவேர பிரமத கணங்களுக்கு இைறவேர. சர்வ வியாபிேய நமஸ்காரம் என்று துதித்து ேதவர்கள் அவர் முன்பு ைககட்டி வாய்ெபாத்தி நின்று எங்கள் விஷயத்தில் கிருைபயுைடயவராக இருந்தால் திரிபுரங்கைள அழிக்கேவண்டும் என்று ேவண்டினார்கள் அதனால் சிவெபருமான் விசுவகர்மைன அைழத்து. கபர்த்தி முக்கிருதிக்குக் காரணேர. விஷ்ணு பாணமாகவும் அக்கினி சல்லியமாகவும் ேவதங்கள் நான்கும் நான்கு குதிைரகளாகவும் துருவன் முதலிய நட்சத்திரங்கள் அலங்காரமாகவும் பிரமாண்டத்திலுள்ளயாவும் சம்பந்தமுங் ெகாண்ட திவ்விய ரதத்ைதச் சிருஷ்டித்துக் ெகாடுத்தான். தனுசு. மந்திர மைலையக் குைடக்ெகாம்பாகவும் ேமருமைலைய வில்லாகவும் வாசுகிைய நாணாகவும் சரஸ்வதி அதிற்கட்டிய மணியாகவும். விசுவகர்மன் பிரபஞ்சத்ைதக் காக்கும் ெபாருட்டு சர்வேதவ ேதேஜாமய திவ்விய மங்கள ஸ்வரூபமான இரதம் ஒன்ைறச் ெசய்து முடித்தான்.சிவெபருமான் கிருைபயுடன் ேதான்றி. உத்தராயண தக்ஷணாயனங்கள் ரதஞ் ெசல்லும் வழியாகவும் சப்தசமுத்திரங்கள் அலங்காரமாகவும் கங்ைக முதலிய நதி நங்ைகயர் சகல ஆபரண பூஷணதாரிகளாய் சாமைர வசவும். ீ பிரமன் ரதசாரதியாக கடிவாளங்கைள ஏந்தவும் பிரணவத்ைத குதிைரகைளச் ெசலுத்தும் ேகாலாகவும் விந்தமைலையக் குைடயாகவும். திrபுர தகனம் சூதமாமுனிவர் ேமலும் ெதாடர்ந்து ெசால்லலானார். சிவெபருமான் ஸர்வேதவஸ்வரூபராய் அந்த யுத்த ஸந்நத்தமான இரத்தில் ஆேராகணித்தார். இரதம்.

கங்கடன். அவ்வலங்காரத்ைதயும் நூறு வருஷம் வைர வர்ணித்துச் ெசான்னாலும் முடியாது. பிரமன் வார்த்ைத . சித்தர் சாரணர் முதலானவர் புஷ்பமாரி ெபாழிந்தார்கள் சிவெபருமான் யுத்த ேகாலமாக திரிபுரத்ைத ேநாக்கிச் ெசல்லும்ேபாது ப்ரக்கிரந்தன் குந்ததந்தன். இந்திரன். அப்ெபாழுது பிரம ேதவர் முக்கண் ெபருமாேன! முப்புரங்களும் ஒன்று ேசர்ந்துள்ள இந்தச் சமயேம நல்ல சமயம்! சிறிது தாமதமானால் அைவபிரிந்து ேபாகக்கூடும் ஆைகயால் சீக்கிரேம பாணத்ைத எய்ய ேவண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார் சிவெபருமானும் உடேன ேமருமைலைய வில்லாக வைளத்து வாசுகியான நாைணேயறிட்டு விஷ்ணுவான முைனையயுைடய பாசுபதாஸ்திரத்ைத ஏற்றி. த்ரிசிரன். ேதவர்கள் முனிவர்கள் சித்தர் முதலிய பதிெனன் கணங்களும் அஷ்ட மூர்த்தமாக விளங்குஞ் சிவெபருமாைனத் துதித்தார்கள். அது கண்ட ேதவர்கள் ெபருஞ் சந்ேதாஷமைடந்தார்கள். அதாதஸ்யர தஸ்யாஸ்ய பகவாந்தரண ீதர வ்ருேஷந்த்ரரூபி ேசாததாய ஸ்தாபயாமாஸைவரதம் அச்சமயத்தில் ேதவர்களும் மாமுனிவர்களும் சகல உலகங்கட்குஞ் சுகத்ைதச் ெசய்யும் சதாசிவமூர்த்திையத் தரிசித்துக் களித்து ஜயெவன்று புகழ்ந்தார்கள். பார்வதி ேதவியும் சிவெபருமானுடன் அவ்விரதத்திலிருந்து திரிபுரசம்ஹாரஞ்ெசய்து ேதவர் முனிவர்கட்குச் சுகம் உண்டாக்குவதற்காகத் தானும் உடன் ெசன்றாள். த்விசிரன்.உலகத்ைதத் தாங்கும் கூர்ம ரூபியான நாராயணன் இடபரூபத்ைத வகித்துவந்து அந்த ரதத்ைத தானுஞ் சுமந்தார். ப்ரகம்பன். விஷ்ணு. இந்திரன். இந்திர. பகவான். யந்தன். ஹிமகரன். அந்த ஸ்ேதாத்திரத்ைதயும். முதலிய இைமயவர்கள் தங்கள் தங்கள் வாகனங்களான இரத கஜதுரக விமானாதிகளில் ஏறி ஆயுதபாணிகளாய்ச் சிவெபருமானுக்கு முன்ேன திரிபுரத்ைத ேநாக்கி நடந்தார்கள் ஜைடகைளயுைடய முனிவர்கள் தண்ட கமண்டலங்களுடன் குதித்து ஆர்ப்பரித்தார்கள். அப்ெபாழுது திரிபுரங்கள் ஒன்று ேசர்ந்தன. கம்பன். அந்த ரதம் மேனாேவகத்துடன் நடந்து யுத்தேகாலமாகத் திரிபுரமாகிய ராக்ஷஸ வாசஸ்தானத்திற்குச் ெசன்றது. கஜவக்திரன் ஊர்த்வவத்திரன் முதலான எண்ணிறந்த லக்ஷக்கணக்குள்ள சிவகணத் தைலவர்கள் ஒரு வார்த்ைத ெசால்லலானார்கள் ஐயேன தாங்கள் மனதால் நிைனத்தவுடேன சகல சராசரங்கைளயும் சம்ஹரிக்கும் ஆற்றல் பைடத்தவராக இருக்கும் ேபாது இந்த ஆடம்பரங்கள் எதற்கு? சகலமான ேபார்பைட பரிவாரங்களுடன் கூடி இப்படி இரதத்தில் ஏறி ஆயுதபாணியாய்த் ேதவேசனா சமூகத்துடன் வருவாேனன் நம்பிக்ைக வரவும் தங்கள் கீ ர்த்தி உலகத்தில் வியாபிக்கவும் பவர் சிவெபருமாேனயன்றிப் பிறிெதாருவர் இல்ைலயாதலால் அவர் திரிபுரசம்ஹார நிமித்தமாக வில்ைல வைளத்தார். ஸதாட்சன். ஏகானனன். கடபூதனன். அஜவக்கிரன். க்ஷய வக்திரன். ஸ்தாயன்.

மகாேதவா! எங்களுக்கு கஷ்டம் வரும்ேபாெதல்லாம் காட்சியளித்து எங்கள் . ஸத்ேயாஜாதஸ்வரூபியாகியும் விளங்கும் உமக்கு நமஸ்காரம் என்று ேதாத்திரம் ெசய்து அவரவரும் தனித்தனியாக சாஷ்டாங்கமாகப் பணித்து. திரிபுரத்ைத சினந்து பார்க்கத் திக்ெகன்று தீப்பற்றிப் புரங்கள் மூன்றும் எரிந்தன. பைகவைர ெவன்றைமப் பற்றிப் ெபருங்களிப்புடன் சிவத்தியனபரராய் இருந்தார்கள். ரக்ஷிப்பவனாகியும். விஷ்ணு. சாஷ்டாங்க மாய்ப் பணிந்து ைககட்டி நின்று சற்குண நிர்குணஸ்வரூபியாகவும் ப்ரகிருதி புருஷ ரூபனாகவும் விசுவாத் மகனாகவும் விளங்கும் உமக்கு நமஸ்காரம் உம்மிடம் எனக்கு என்றும் நீங்காத பக்தியிருந்து வரேவண்டும் என்றார் பிறகுசகல நமஸ்கரித்து புராரிைய ேநாக்கி நுதல் விழிப் ெபருமாேன எங்களிடம் தையயுைடயவராயிருந்து எங்கள் பக்திைய வளர்க்க ேவண்டும் என்றார்கள். சகுணனாகியும். சர்வஜ்ஞனாகியும் சகலத்ைதயும். சதாசிவனாகியும். அப்ெபாழுது பிரமேதவர் திரிபுர தகனேர எனக்கு உம்மிடம் பிரியாத திடபக்தியும் இதுேபாலேவ என்றும் சாரதித் ெதாழிலும் நிைலெபற அருள் பாலிக்க ேவண்டும் என்றார். சாந்தனாகியும் மேகசனாகியும்.பயனற்றெதன்றும் நிைனத்து. பிரமேதவன் விஷ்ணு இந்திரன் முதலிய இைமயவர்கள் ஒன்று ேசர்ந்து திரிபுரதகனஞ் ெசய்த சிவெபருமாைன ேநாக்கி ெமய்யன்ேபாடு ைககுவித்து அண்ணேல ேதவ ேதவனாகவும் பரேமஸ்வரனாகவும் ஜகத் பிரபுவாகவும் உலகத்திற்குச் சுகத்ைதச் ெசய்பவராகவும் விளங்குபவேர! எங்களிடம் ேகாபந்தணிந்து திருவருள் புரியேவண்டும் பிரணவஸ்வரூபியாயும். பிரமன் நடு நடுங்கிச் சிவெபருமாைனப் பார்த்துப் பணிந்து ைககட்டி வாய் ெபாத்தி எதிர் நின்று ேதவேதவா! நீங்கள் பார்த்தவுடேனேய திரிபுரங்கள் சுடுசாம்பலாக ேபாவதாயிற்ேற? இந்த திரிபுரதகனத்திற்கு இரதம் முதலிய ஆடம்பரங்கெளல்லாம் என்ைனெயாத்தவர்கள் இதில் பணிவிைடகள் புரிந்து புகழ் ெபறுவதற்காகேவ ெசய்தீர் இனி இப்பாணத்ைத விட்டுவிட ேவண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார் அதற்கிணங்கச் சிவெபருமான் அந்த அஸ்திரத்ைதவிட அது திரிபுரத்ைதயைடந்து நாசம் ெசய்து சிவனாரிடம் திரும்பி வந்தது பல பல ேகாடி ைதத்ய ேசைனகளுடன் கூடிய திரிபுரங்கள் ஒேர அஸ்திரத்தால் எரிந்தது அது கற்பாந்த காலத்தில் திரிேலாகங்களும் ஒேர பிரளய கால ருத்ரனால் அழிக்கப்பட்ட ேபாலிருந்தது அந்தத் திரிபுரத்தில் சிவபூைஜ ெசய்து வந்த ெபருந்தவமுனிவர்கள் யாவரும் சிவகணப் பதவி அைடந்தார்கள் அப்ெபாழுது மகாவிஷ்ணு. இந்திரன் முதலிய ேதவர்கெளல்லாம் ேதவேதவனான சிவெபருமாைனயும் அவர் வாம பாகத்தில் வற்றிருக்கும் ீ சகலேலாக மாதாவான உமாேதவிையயும் பார்த்துப் பயந்தால் ஒன்றும் ேபசாது கும்பிட்டு நின்றார்கள். சிவெபருமான் ெபருமகிழ்ச்சியைடந்து ேதவர்கேள உங்கள் ேதாத்திரத்திற்கு நாம் மனங்களித்ேதாம் உங்களுக்கு ேவண்டிய வரங்கைள ேகளுங்கள்! என்றார். பிநாகியாகியும். குணாஹிதனாகியும்.

கஷ்டங்கைளப் ேபாக்கியருள ேவண்டும் என்றார்கள். சிவெபருமான் அவ்வாேற
ஆகுக ெவன்றும் உங்களுக்கு முக்தியருள் புரிேவாம் என்றும் திருவாய்
மலர்ந்தருளிச் சில வரங்கைளக் ெகாடுத்தார், அப்ெபாழுது நிரீசுவர வாதிகளான
சில முண்டித சிரசுைடயவர்கள் வந்து ேதவர்கைளப் பணிந்து எங்கள் கதி என்ன?
என்று ேகட்டார்கள் அதற்கு திருமால் பிரமன் முதலிய ேதவர்கள் நீங்கள்
கலியுகம் வரும் வைரயில் நிர்ஜ்ஜல பூமியில் வசிக்க ேவண்டும் என்று கூறேவ
அவர்கள் பணிந்து அவ்வாேற ெசன்றிருந்தார்கள் பிறகு ேதவர்கள் தத்தமது
இருப்பிடஞ் ேசர்ந்தனர். இந்த உபாக்யானதைதத் ேகட்கிறவன்
ஸர்வபீஷ்டமுமைடவான் என்பது திண்ணம்.

24. விசுவகர்மா தந்த சிவலிங்கங்கள்

பிருமேதவர் அவருைடய சத்தியேலாகம் ெசன்றார் முனிவர்கைள அைழத்தார்.
அவர்கைளப் பார்த்து நைகத்த வண்ணம் முனிவர்கேள! உங்களுக்கு இஷ்டகாரிய
சித்தியும் இன்னும் அேநக நன்ைமகளும் உண்டாக ேவண்டுெமன்றால் என்னுடன்
ேசர்த்து திருப்பாற்கடலுக்கு வாருங்கள். நான் தத்வரகசியத்ைத நன்றாக
விசாரித்திருக்கிேறன் என்று ெசான்னார். அைதக் ேகட்ட ேதவர்களும்
முனிவர்களும் பிருமேதவருடன் ெசன்று விஷ்ணு பகவான் வற்றிருக்கும்

க்ஷராபதிையயைடந்து திருமாைல வணங்கி பரந்தாமா ஜகந்நாதா, பக்தப்பிரியா,
ல மிநாயகா, அபயங்ெகாடுத்து அநுக்ரஹிப்ேபான், ேமகவர்ணா,
சதுரபுஜங்கைளயுைடயாய் பீதாம்பரதாரா, சங்கு, சக்கர, கைத,
பத்மங்கைளயளித்ேதாய், புரு÷ஷாத்தமா, புண்டரீகாஷா கவுஸ்துவாபணா
இடர்பட்டவர்களுக்கு இரக்ஷண்யம் அளிப்பவன் நீ தான் ஆதலால் எங்கள்
விஷயத்திலும் அபயமளித்திட ேவண்டும். சந்ேதாஷத்துடன் பிரசன்னமாக
ேவண்டும். ஜய ஜய ெவன்று துதித்தார்கள் அதனால் மனங்குளிர்ந்த கார்ேமக
வண்ணர் அவருைடய நிஜ வடிவம் எடுத்து அவர்கள் முன்னால்
ேதாற்றமளித்தார்! அைதக் கண்டு ேதவர்கள் ெமய்சிலிர்த்தனர், அவர்கைள
திருமால் ேநாக்கி ேதவர்கேள, நீங்கள் என்ைன நாடி வந்த ேநாக்கம் என்ன? என்று
ேகட்டார் அதற்கு பிரமேதவர் ைவகுந்தவாசா உம் குளுைமயான கிருைபயால்
சகல துன்பங்களும் ஒழிந்தன. ஆனாலும் அைனவருக்கும் இதமுண்டாகும்படி
ஒன்று உம்மிடம் ேகட்க விரும்புகிேறாம். நாள்ேதாறும் எவைரச் ேசவித்தால்
எல்லாத் துயரங்களும் நீங்கி நித்தமான சுகங் கிைடக்கும் நானும்
இவ்வைமயவர்களும் எவைர வழிபாடு ெசய்தால் எல்லா நன்ைமயும் ெபறுேவாம்
என்று ேகட்டார். அவைர விஷ்ணு பரமாத்மா புன்முறுவேலாடு ேநாக்கி பிரமேன!
உனக்கு இதைன நான் ஆதியிேலேய அறிவித்திகுக்கிேறன், நீ அைதக் ேகட்டு
அறிந்திருக்கிறாய் ஆயினும் மீ ண்டும் ஒருமுைற நிைனவுப்படுத்துகிேறன்
பிரமேன! பூஜிக்கத்தக்கப் ெபாருள் உனக்குைடதாயிருந்தும் என்ைனக் ேகட்கிறாய்

சகலேலாகத்திலும் சங்கரர்தாேன பூஜிக்க ேவண்டிய பதி? அவரன்றி
பிறெனாருவன் உண்ேடா? இவ்வுண்ைமைய உனக்கும் எனக்கும் முன்ெபாரு
சமயம் சிவெபருமாேன ெசால்லியிருக்கிறாேர. அதற்குத் திருஷ்டாந்தமாகத்
தாரகாசுரத் திரிபுராதிகைள சிவபக்தியிலிருந்து மறக்கச் ெசய்து என்னால்
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மாயாரூபிகளின் மயக்கத்தில் சுட்டுண்டு அவ்வசுரர்கள் மாண்டு
ேபானைதயும் நீ அறிவாயல்லவா? ஆைகயால் ேதவர்களான நீங்கள் விரும்பும்
நித்தியமான சுகத்ைத அைடய அதி பத்தி சிரவணத்ேதாடு, சிவலிங்கமான
ரூபியான சிவெபருமாைனப் பூைஜெசய்து வாருங்கள், நானும் சாட்சாத்
சிவெபருமாைனப் பூஜித்து வருவதால்தான், இப்படி உங்கள் ேதாத்திரங்களுக்ெகல்லாம்
உரியவனாக இருக்கிேறேனயன்றி மற்றபடியல்ல உலகில் எந்தப் ெபாருைளயும் சிவலிங்க ரூபமாகச்
ெசய்தால் அதில் சிவெபருமான் ேதாற்றமளிக்கிறார் .ஆைகயால், இஷ்ட சித்தியைடய
விரும்பும் யாவரும் சிவலிங்கார்ச்சைன ெசய்ய ேவண்டும் ேதவர்களும்
ைவத்தியர்களும் தானவரும் நாமும் எல்ேலாரும் சிவலிங்கபூைஜ ெசய்ய
ேவண்டியவர்கேள பிரமேன நீர் இைத அறிந்திருந்து மறந்ததும் ஏேனா? நீ
இனிேமலாவது எவ்வைகயிலாவது சிவலிங்க பூைஜெசய்து வரேவண்டும். எந்தக்
காலத்திலும் சிவத்தியானத்திேலேய மூழ்கியிருக்க ேவண்டும் எப்ெபாழுது
சிவத்தியானத்ைத மறக்கிேறாேமா அப்ெபாழுேத நமக்கு இைடயூறு ெநருங்கும்
அதுேவ அதர்மமாகும். அதுேவ விக்னகாலம். அதுேவ மூடத்தனம் சிவபக்தி
எவருக்குண்ேடா , சிவஸ்மரைண எவர் ெசய்வாேரா அவர்கள் துயரங்களின்றி
வாழ்வார்கள் மேனாகரமான வடுகள்,
ீ பலவிதமான ஆபரணங்கள், சுந்தர அழகான
ெபண்கள், ேபாது ெமன்ற அளவு தனம் புத்திர பாக்கிய சந்ததி ேதகாேராக்கியம்,
பலவித சீனி சீனாம்பரங்கள் இரதகஜ துரகம் முதலான வாகனங்கள். ெபரும்புகழ்
ஸ்வர்க்கேபாகம், தீர்க்காயுள், நல்ல சிேநகிதர்கள், முக்திபலம் முதலானவற்ைற
விரும்புகிறவர்கள் எப்ேபாதும் சிவபகவாைன சிவலிங்க மூர்த்தத்தில் பூஜிக்க
ேவண்டும். பக்தியுடன் லிங்கபூைஜ ெசய்கிறவன் புண்ணிய கருமங்கைளச் ெசய்ய
ேநரிடுேமயன்றி பாவத்தால் பீடிக்கப்படமாட்டான் என்று மகாவிஷ்ணு
விவரித்தார். இம்மகா ஆேலாசைனையக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்த ேதவர்களும்
முனிவர்களும் திருமாைல வணங்கி நாங்கள் பூைஜெசய்ய லிங்கம்
கிைடக்காததால் இஷ்டகாமியங்கெளல்லாம் . எங்களுக்குக் ைககூடச்
சிவலிங்கங்கைள பிரஸாதிக்க ேவண்டும். என்று பிரார்த்தித்தார்கள். விஷ்ணுவும்
பிரமேதவரும் ேயாசித்து விசுவகர்மைன அைழத்து இத்ேதவர்கட்ெகல்லாம்
அவரவர் கவுரவத்திற் ேகற்றாற்ேபால் ேயாக்கியமான லிங்கங்கைள ெசய்து
ெகாடு என்று ெசான்னார்கள். விசுவகர்மனும் அப்படிேய அவர்களுக்கு
லிங்கங்கைளக் ெகாடுத்தான். இந்திரனுக்குப் பதுமராக லிங்கத்ைதயும்
குேபரனுக்கு சுவர்ண(ெபான்) லிங்கத்ைதயும் இமயனுக்கு ேகாேமதக
லிங்கத்ைதயும் வருணனுக்கு நீலலிங்கத்ைதயும், விஷ்ணுவுக்கு
இந்திரலிங்கத்ைதயும், பிரமனுக்கு சுவர்ண லிங்கத்ைதயும் விச்சுவ ேதவர்களுக்கு

பார்த்திவ லிங்கத்ைதயும் அஸ்வினி ேதவர்களுக்கு ஸ்திரீகளுக்கும் ஸ்படிக
லிங்கத்ைதயும் இலக்குமிேதவிக்கு தாமிர லிங்கத்ைதயும் துவாசாதித்தர்களுக்கும்
ேசாமனுக்கும் முத்துலிங்கத்ைதயும் வழங்கினார் வஜ்ரலிங்கத்ைத அக்கினியும்,
சந்தன லிங்கத்ைத மயனும் பவளலிங்கத்ைத அநந்தன் முதலிய
ஸர்ப்பராஜர்களும், ேகாமயலிங்கத்ைத ைதத்தியரும் இராக்ஷஸரும் இரும்பு
லிங்கத்ைதப் ைபசாசங்களும், நவநீத லிங்கத்ைதச் சசி முதலிய ஸ்திரீகளால்
பூஜிக்கப்பட்ட பார்வதிேதவியும், தாருலிங்கத்ைத நிருதியும், பஸ்மலிங்கத்ைத
ேயாகியும், மாவுலிங்கத்ைதச் சூரியன் மைனவியான சாயா ேதவியும் இரத்தின
லிங்கத்ைத சரசுவதி ேதவியும், தயிரால் ெசய்த லிங்கத்ைத யக்ஷர்களும்
ெபறும்படி விசுவகர்மன் ெகாடுத்தான்.

அவற்ைற வாங்கிய ேதவர்கள், முனிவர்கள், பிரமாவிஷ்ணு யக்ஷர்
முதலானவர்கள் தமது காரியசித்தியின் ெபாருட்டு அந்த சிவலிங்கங்கைள
விதிப்படி அருச்சித்தார்கள், விஷ்ணுபகவான் பிருமன் முதலிய ேதவர்களுக்குப்
பூஜாவிதிையச் ெசால்லியருளினார். அவர்கள் ஆனந்தமுற்றுத் தங்கள்
வாசஸ்தானத்ைதயைடந்தார்கள். விஷ்ணுமூர்த்தியும், அந்தர்த்தானமாயினார்.
பிருமா சத்யேலாகமைடந்து, முன்பு தன்னுடன் க்ஷீராப்திக்கு வராத ேதவர்கட்கும்
சிவபூஜாவிதிைய முைறப்படி உபேதசித்தார்.

25. பாஹ்ய ஆந்தரலிங்கங்கள்

ைநமிசாரண்ணிய வாசிகள் சூதமுனிவைர ேநாக்கி ஞான வள்ளேல! பிரமேதவர்,
சத்தியேலாகஞ் ெசன்ற பிறகு நடந்தலிருத்தாந்தங்கைளயும், பிரமேதவர் சிவபூஜா
விதிைய அவர்களுக்கு உபேதசித்தைதயும், எங்களுக்குச் ெசால்லியருள ேவண்டும்
என்று ேவண்டிக் ெகாள்ள சூதமுனிவர், உலகத்திலிருப்பவர் அைனவரும்
சுகமைடய ேவண்டிய விஷயமாக என்ைனக் ேகட்டீர்கள் இவ்விஷயத்ைத முன்பு
ஒரு காலத்தில் வியாச முனிவர் சநத்குமார முனிவைரக் ேகட்க அதற்கு
சநத்குமாரர் ெசால்லியபடிேய வியாசர் எனக்குச் ெசால்லியைத உங்களுக்கு
ெசால்லுகிேறன் என்று கூறலானார். பிருமேதவர் சத்தியேலாகமைடந்த பிறகு
ேதவர், முனிவர் முதலாேனாைர ேநாக்கி சிவபூஜா விதிையச் ெசால்லுகிேறன்
ேகட்க ேவண்டும். சகல ஜன்மங்களிலும் துர்லபமான மாநுட ஜன்மத்தில்
நற்குலத்தில் அங்கக்ேகடின்றி உதிப்பது அருைம. அத்தைகய அரிய
பிறவிையயைடந்த பிறகு தன் குலத்திற்ேகற்ற காரியங்கைளச் ெசய்ய
ேவண்டுேம தவிர, அளவு கடந்திருந்தால் அக்கருமத்திற்குத் தக்க பலன் கிட்டாது,
தன் ஞானத்திற்கு எட்டாத காரியங்களில் யாருேம தைலயிடக் கூடாது.

கர்மயாகங்கள் பல்லாயிரஞ் ெசய்வைதக் காட்டிலும் தீர்த்த யாத்திைர முதலான
தேபாயாகஞ் சிறந்தது. தேபாயாகங்கள் பல்லாயிரத்திலும் ெஜபயாகஞ் சிறந்தது.

அதர்மம். தியானம். ஏெனனில் அஞ்ஞானிகளுக்ெகல்லாம் பக்தியுண்டாவதற்காக ஸ்தூலத்தில் சூட்சமத்ைத பாவைன ெசய்து பூஜிக்க ேவண்டும். தத்வார்த்தங்கைள உணர்ந்தவர்கள் இம் மிருத்லிங்கம் (புற்றுமண்லிங்கம்) முதலியவற்றால் பயமின்றிச் சகலமுஞ்சிவ மயம் என்று பாவித்து அகண்ட பரிபூரணமாக விளங்குகிறவன் சிவெபருமாெனன்று ெதரிந்திருப்பார்கள். தியான யாகத்தில் இருப்பவனுக்குப் பரமசிவன் எப்ெபாழுதும் அருகிேலேய இருப்பார். இந்த லிங்கம் பாஹ்யலிங்கம் ஆந்தலிங்கம் என இரு வைகப்படும். ேயாகம் முதலியெவல்லாம் அவனுக்கு அவசியமில்ைல பரமானந்தத்ைத உண்டு ெசய்வதும் பரிசுத்தமானதும். ஸர்வ பரிபூரணமாயுள்ளதுமான சிவலிங்கத்ைத இதயத்திலிருப்பதாக அவன் எண்ணுகிறான். சுகம். இத்தைகய ஞானம் இல்லாதவனுக்குப் பிரதிமாகல்பனஞ் ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டுவது அவசியம் உயர்விடத்தில் ெசல்ல ேவண்டியவனுக்கு ெசாபானம் (மடி) இன்றியைமயாதது ேபால நிர்குணமான சிவலிங்கப் பிராப்திையயைடய ேவண்டிய அஞ்ஞானிக்ேக பிரதிமா பூைஜ விக்கிரக வழிபாடு ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது சகுண பூைஜயால் நிர்குணமான சிவப்பிராப்தி யுண்டாகும். ஞானிக்கு விக்கிரக ஆராதைன (உருவ வழிபாடு) ேவண்டியதில்ைல. அவற்றுள் பாஹ்யம் என்பது ஸ்தூலமாக (பருைமயாக) கண்ணுக்குப் புலப்படுவது ஆந்தரம்-இருதயத்தில் சூட்சமாக (நுட்பமாக) உள்ளது. ஜபம். தியான யாகத்திலுஞ் சிறந்தது பிறிெதான்றுமில்ைல. இதனால் உங்களுக்கு ேமலும் பாஹ்யலிங்க பூைஜையச் ெசால்லுகிேறன் என்று . காம்யாகத்திலிருக்கும் எல்ேலாரும் பாஹ்பலிங்கார்ச்சைன ெசய்ய ேவண்டும். ஞானமில்லாமல் ெசய்யும் பூைஜயால் பூைஜ ெசய்யும் சந்தனம்-புஷ்பம்-தீர்த்தம் நிேவதனம் ஆகிய அைனத்தும் பயனற்றதாகும் சிரத்ைதேயதுமில்லாமல் பிரயாைமயின்றி பூைஜ ெசய்கிறவனின் பூைஜ வியர்த்தமாவதுமின்றி அவனும் அேதாேலாகப் பிராப்தியைடவான். ஓமம். அவன் பிரம ஸ்வரூபமாயிருப்பதால் சத்கருமங்கைள விடுத்தாலும் பிராய சித்தம் ேவண்டுவதில்ைல. ஞானிகளுக்குத் ேதாஷரஹிதமான சூட்சமலிங்கம் பிரத்யட்சமாகவிருக்கும் அஞ்ஞானிகள் அைனவரும் மண் மரம் இவற்றால் ெசய்யப்பட்ட லிங்கங்கைள பூஜிக்க ேவண்டும். துக்கம்.அந்த ஜப யாகங்கள் பல்லாயிரத்ைதயும் விட மான்சீக தியானயாகம் சிறந்தது. இவ்வாேற சகல ேதவதாப் பிரதிைமகளும் அவரவர் ேகாரிக்ைகயின்படி இஷ்டசித்திகைளக் ெகாடுக்கின்றன பூைஜ ெசய்பவன் பூைஜ ெசய்கிேறன் என்பேதயில்லாமல் பக்திபரவசமாகி அவனுக்கு ஞாேனாதியம் உண்டாகும்வைர பூஜிக்க ேவண்டும். அதுேவ ஞானமார்க்கத்திற்குக் காரணம் சர்வ வியாபகமாவுள்ள பரம்பிரம வஸ்துைவ ேயாக புருஷன் தன் தியானத்தினால் தன் இதயத்தில் தரிசிக்கிறான். நாசமில்லாததும் நிஷ்களமானதும்.

மானம் அவமானம் என்றும் லாப நஷ்டம். பக்தியால் ஞானமும் ஞானத்தால் விஞ்ஞானமும் உண்டாவது சத்தியம். பக்திக்குப் பிரதிமா பூைஜயும். இத்தைகயச் ெசாந்த புத்தியற்றவன் சிவரூபியாவான். பிரதிமா பூைஜக்கு சத்குருவும் சத்குருைவயைடவதற்கு சத்சாங்கத்யமும் (நல்லுறவு) காரணமாகும் சத்சாங்கயத்தால் சத்குருைவயைடந்து சத்குருவால் மந்தராதிக்க பூைஜயும் அந்த பூைஜயால் பக்தியும். ெஜயம் அபெஜயம் என்றும் ேபதமின்றிச் சம்புத்தி உண்டாகும். பூைஜ தானம் முதலான நற்கருமங்கள் ெசய்யாவிட்டால் பாதகம் ஒழியாது. மரத்தின் ேவரில்தான் நீர்ப்பாய்ச்ச ேவண்டும். விஞ்ஞானிக்கு நான் அவன் என்றும். 26. ேகாடியில் ஒருவேன ஆகிறான் அப்படி உள்ளவைன ஒருவன் கண்டதுேம அவனுைடய சகல பாபங்களும் ஒழிந்துவிடும். குமாரன் பிறன் என்றும் சிேநகிதன் பைகவன் என்றும். பாதகம் ஒழியாவிட்டால் சித்தியுண்டாகாது. ேதவர்கேள ஸ்வஜாதி யுசிதமான கர்மாநுஷ்டானங்கைளச் ெசய்து ெகாண்டு எந்ெதந்த விக்கிரகத்தில் தனக்குப் பக்தியுண்டாகுேமா அந்தந்தப் பிரதிைமைய பூைஜ ெசய்ய ேவண்டும். விஞ்ஞானிேயா அவைனக்கண்ட ெபாழுேத புனிதமாக்குவான். அப்ெபாழுது தான் அது கிைளகளுக்கும் இைலகளுக்கும் பாயும் அதற்கு மாறாகக் கிைளயின் ேமல் நீர் வார்த்தால் அது மரத்திற்குப் பயனளிக்காது அது ேபாலேவ மரத்தின் ேவர் ேபாலுள்ள மூல காரணனான சிவெபருமாைனப் பூஜித்தால் அது சகல ேதவர்கைளயும் சார்ந்து திருப்திையத் தரும் சிவபூைஜ ெசய்யாமல் மற்ற ேதவர்கைளப் பூஜிப்பது மரக்கிைளயின் ேமல் ெசாரிய்யப்படும் நீருக்கு ஒப்பாகும் த்ரியம்பகனாகிய சிவெபருமாைனப் பூஜித்தால் ேகாரிக்ைககள் அைனத்தும் சித்தியாகும் என்று பிரமேதவர் கூறினார். நித்திய கருமங்கள் கூறல் சூதர் ெசால்லலானார். சிவரூபமாவது ேதவிரூபமாவது. பிரதிமாரூபேனேதவர்கள் கூட ஒருவைனப் புனிதப்படுத்த அேநக காலமாகும்.பிரமேதவர் ெசால்லலானார். மாசுபடிந்த ஆைடகைள படிகாரத்தில் ஊறைவத்த பிறகு ேதாய்த்துச் சாயம் ேபாட்டால் அந்தச் சாயம் அதில் ேலசாக பிடிப்பது ேபால பாதங்கைள ஸ்தூல பூைஜயாகிய பிரதிமா பூைஜேபால் ேபாக்கின பிறகு! சூட்சம பூைஜயால் ஞானமைடந்து விஞ்ஞானிகளாவர் அந்த விஞ்ஞானத்திற்கு ஞானமும் ஞானத்திற்கு த்ருடபக்தியும். இல்லறவாழ்க்ைகயில் இருக்கும் வைரயில் பிரதிமா பூைஜ ெசய்ய ேவண்டும். இப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானியாக எல்ேலாரும் ஆவதில்ைல. ப்ராம்ஹ முகூர்த்தத்தில் எழுந்து விஷ்ணுைவயும் குருைவயும் அன்புடன் துதித்து ேதக சுத்தி ெசய்து கால்ைககள் கழுவி சூரிய . விஷ்ணுரூபமாவது சூரியரூபமாவது கணபதிரூபமாவது அல்லது இந்த ஐந்து ரூபத்ைதயாவது சகலக் காரணகனான சிவலிங்கப் ெபருமாைனயாவது பூஜிக்க ேவண்டும்.

அதன் ேமல் பட்டாைட பரப்பி அதில் உட்கார ேவண்டும் அப்படிப்பட்ட ஆசனஞ் கிைடக்காவிட்டால் மான்ேதாலின் ேமலிருந்து த்ரிபுண்டரம் ஊர்த்துவ புண்டரம் அர்த்த சந்திரம் வமிசபத்திரம்-பாரிஜாத புஷ்பம் ஆகிய இவ்ைவந்தில் தமக்குரிய ஒரு வைகயாகத் தரித்துக் ெகாள்ளவும் திரிபுண்டர ஊர்த்துவ புண்டரங்கள் சிவ பக்தர்களுக்குரியைவ பிரம்மக்ஷத்திரிய ைவசியர்கள் நான்கு வைகயான திலகங்கைள அணியலாம். முதல் நாளில் உடுத்திய உைடையயும் இராத்திரி உடுத்தியைதயும் பிறர் உடுத்திய ஆைடகைளயும் கட்டிக்ெகாண்டு நீராடக் கூடாது. பிறகு . நல்ல உைடகைள உடுத்தி ைகக்கால் கழுவி ஆசமனஞ் ெசய்து(நீராடும் தண்ணிைரக்கங்காதி தீர்த்தங்களாகப் பாவைன ெசய்து துதித்து) சங்கல்பங்கூறி உடைல நைனத்து மிருத்திகா ஸ்நானம் ெசய்து உடைலத் துைடத்து மடிவஸ்திரங்கட்டிக் ெகாண்டு ஆசமனஞ் ெசய்து ேகாமயம் முதலியவற்றால் சுத்தி ெசய்த நல்லவிடத்தில் நல்ல மரத்தால் ெசய்த ஆசனத்தில் கம்பளம் முதலிய சித்ராசனமிட்டு. இவ்வாறு தரித்தால் ஜபம். உண்டாக்குமாதலால் நிசித்த வாரங்களில் (விலக்கு கிழைமகளில்) எண்ைண ஸ்நானம் ெசய்யக் கூடாது. மகாதானஞ் ெசய்யும் சமயம் புண்ணிய காலம். அர்த்த சந்திரம் ஊர்த்துவ புண்டரமாகிய இரண்டும் சூத்திரர்க்கு உரியைவ வத்சபத்ரம் ேபான்ற திலகம் விஷ்ணு பக்தர்கள் தரிக்க ேவண்டும். பஸ்மம் (திருநீறு) முதலானது இல்லாவிட்டால் ஜலத்தாலாவது திலகந்தரிக்க ேவண்டும். ஆதிவாரத்தில் பூவும். மங்கள வாரத்தில் மண்ணும் குரு வாரத்தில் அருகம் புல்லும் சுக்ரவாரத்தில் ஜலத்துளியும் எண்ைணயில் ேசர்த்து அப்பியங்கனம் ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும். தபம். ேதசகாரிங்கைளயறிந்து சாஸ்திரப்படி ஸ்நானம் ெசய்ைகயில் வடக்கு திைசயாயாவது கிழக்குத் திைசையயாவது ேநாக்கி ஸ்நானம் ெசய்ய ேவண்டும். ஸ்ரார்த்தம்-கிரஹணம் உபவாசம் பிரதைம ஆகிய தினங்களில் கடுெகண்ெணைய உபேயாகிக்கலாம். உபவாசதினம் அசவுச தினங்கள் இந்தச் சமயங்களில் உஷ்ணஜல ஸ்நானம் ெசய்யக் கூடாது) எண்ைண ேதய்த்து நீராட ேவண்டியவர்கள் முைறேய ஆதிவாரம்(ஞாயிற்றுக் கிழைம) ேராகத்ைதயும் ேசாமவாரம்(திங்கள்) ேதஜைசயும். நித்யாப்யங்கணஞ் ெசய்யும் நியதிையயுைடவன் பரிமளவஸ்துக்கள் ேசர்ந்த எண்ைணயிட்டுக் ெகாள்ளலாம்.உதயத்திற்கு முன் தந்ததாவனஞ் ெசய்து முகத்ைத இரு ைககளாலும் நீர் ெகாண்டு பதினாறு முைறகள் கழுவி நதி முதலியவற்றில் ேதசகால விேராதமின்றி ஸ்நானஞ் ெசய்ய ேவண்டியது(ஆதிவாரம்-சிரார்த்ததினம்-சூரிய சங்கராந்தி கிரகணம். தானம் எல்லாம் சபலமாகும். அப்படி நிசித்த (விலக்கு) வாரங்களில் ஸ்நானம் ெசய்ய ேநரிட்டால். அங்காரகவாரம்(ெசவ்வாய்) மரணத்ைதயும் புதவாரம் ல மிகடாட்சத்ைதயும் குருவாரம்(விழாயன்) தரித்திரத் தன்ைமையயும் சுக்ரவாரம்(ெவள்ளிக்கிழைம) அசுகத்ைதயும் சனிவாரம் சுகத்ைதயும்.

புத்தி. எப்படிெயன்றால் மந்திர பூர்வமாக மூன்று தரம் அல்லது ஒரு தரம் ஆசமனஞ் ெசய்து ெகாண்டு வந்து கங்ைகையத் துதித்து (ஆத்மதத்வாய சுவாஹா சிவதத்துவாய சுவாஹா வித்தியாத தத்துவாய சுவாஹா) என்று ஆசமனஞ் ெசய்து சங்கல்பித்து பூஜாபாத்ர ஜலத்ைதக் ெகாண்டு சிவ பூைஜக்கு ேவண்டிய உபகாரணங்கைளத் தன் சக்திக்ேகற்பச் ேசகரித்து மனைதத் த்ருடப்படுத்தி லிங்கஸ்ய ஆக்ேநய பாகஸ்த ப்ரகாதி முகமர் ச்சேயத் என்று சாஸ்திரப்படி அக்கினி திைசயிலிருக்கச் சிவலிங்கத்ைத ைவத்து மந்திர குருைவத் தியானித்து அவைரப் பூஜித்து மனதில் குருகடாக்ஷத்ைதக் கருதி. பர்யநிகாசனமாவது ெசய்து உட்கார்ந்து ஆதிைசவர்கைளக் ெகாண்டாவது தாேனயாவது பூைஜ ெசய்யவும் அர்க்யம் பாத்யம் ெகாடுத்து தண்ண ீரால் லிங்கத்திற்கு அபிேஷகம் ெசய்ய ேவண்டும் நிர்ச்சலமான மனதுடன் இனிச் ெசால்லப்படும் மந்திரத்தால் ஆவாஹனஞ் ெசய்ய ேவண்டும். தூப தீப ைநேவத்தியங்களால் அர்ச்சித்துப் பணிந்து சிவசன்னதி கல்பித்துக் ெகாண்டு தன் வட்டில் ீ பாத்திரம் ெபான்.தங்கள் குலத்திற்ேகற்ற அநுஷ்டானங்கைளச் ெசய்து ெகாண்டு சிவார்ச்சைன ெசய்ய ேவண்டும். முதலியவற்றால் ெசய்யப்பட்ட சரலிங்கமூர்த்திையயாவது ஸ்தாபித லிங்கமூர்த்திையயாவது அன்புடன் பூஜிக்கலாம் இதற்குப் பிராணப் பிரதிஷ்ைடயும் பூசித்தி பூதசுத்திகளுஞ் ெசய்து ெகாண்டு திக்பாலகர்கைளப் பூஜிக்க ேவண்டும் மூல மந்திரத்தாேலேய சிவபூைஜ ெசய்ய ேவண்டும் வட்டில் ீ சிவபூைஜ ெசய்ைகயில் துவாரபாலக பூஜாநியமம் ேவண்டியதில்ைல ஆனால் பரிவாரங்கேளாடு கூடிய சிவெபருமாேன என்று பாவனாமாத்திரமாகப் பூைஜ ெசய்ய ேவண்டியது பத்மாசனமாவது பத்ராசனமாவது உத்தானாசமாவது. இரத்தினம். சேமதராகியும் லக்ஷன். பரிவார ேதவர்களுடன் சிவைனப் பூஜிக்க ேவண்டும் சங்கம் சக்ரம் ேதனு முதலிய முத்திைரகளில் ஒன்ைறக்காட்டி முதலில் சித்தி. என்னும் புதல்வர்கைளவுைடய வர கவும் விளங்கும் விநாயகக் கடவுைள சித்தூர வர்ணமான மலர்களால் பூஜித்து நமஸ்கரித்து க்ஷமார்பணம் ெசய்து நந்திேகசுவரைர சிவகடாக்ஷங் ைககூடும்படி பூஜித்து ைககூப்பி வணங்கி துவார பாலகராகிய மகாதரைர பூஜித்து பார்வதி ேதவிைய சந்தன. லாபன். குங்குமம். ெவள்ளி. ைகலாச ஸிகரஸ்தஞ்ச பார்வதீபதி முத்தமம் யேதாக் த்ரூபிணம் ேதவம் நிர்குணம் குணரூபிணம் பஞ்சவக்த்ரம் தஸ்புஜ த்ரிேநத்ரம் வ்ருஷபத்வஜம் கர்பூர ெகௗரகம் திவ்யம் சந்த்ர ெமௗளிம்கபர் திநம வ்யாக்ரசர் ேமாத்தரீயஞ்ச கஜசர்மாம் பர்ம்ஸுபம் வாசுக்யாதி பரீதாங்கம் பிநாகாதி விபூஷிதம் . மீ ண்டும் தன் மனவிருப்பத்ைதச் ேசர்த்துச் சங்கல்பங் கூறி.

பிரசன்ன முகபதுமமும் ேவதசாஸ்திரங்களாற் புகழப்படுவதுமுைடய சிவெபருமாைன ஆவாஹநஞ் ெசய்கிேறன்! என்பதாகும். பூஜா பாத்திரத்திலிருக்கும் ஜலத்தால் இலிங்கமூர்த்திக்கு அபிேஷகம் ெசய்யலாம். அணிமாதியஷ்ட சித்திகளின் நிருத்தமுைடய சன்னதியும் நிஜபக்தர்கள் ஜயஜயெதானிேயாடு ேசவித்தலும் ேதேஜாரூபியும்! ேதவர்களால் ேசைவயும் சர்வரக்ஷணமும். சிவாய நம ெசால்லி ÷ஷாட ச உபசாரங்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும். (இதன் தமிழ் ெபாருள்) ைகலாச சிகரத்தில் இருப்பவரும். கற்பூரம் ேபான்ற ெவள்ளிய திருேமனியும் பிரகாசமும். பிநாகயல்லாதிவியவற்றால் அலங்காரமும் கபால டமருகமும் நீலகண்டமும். மகாபிேஷகம் ெசய்யும் ெபாழுது ேசகரித்து அருேக ைவத்துள்ள ேவறு நன்ன ீராலும் அபிேஷகிக்கலாம் முன் அத்தியாயத்தில் ெசால்லிய மந்திரம் ெசால்லமுடியாவிட்டால் (யேதாக்த்ரூபிணம் ஸம்பும் சிவமாவாஹயாம்யஹம்) ேமற்கூறிய முைறப்படிேய சிவெபருமாைன ஆவாஹனம் ெசய்கிேறெனன்று இலங்கிமூர்த்தத்தில் சிவெபருமான் இருப்பதாகப் பாவித்து விதிப்படி உபசாரங்கள் ெசய்ய ேவண்டும். சந்திர ேசகரமும் சைடயும் புலித்ேதால் ஆைடயும் யாைனத் ேதாலுைடயும் சுந்தர வடிவமும் வாசுகியாதி சர்ப்பங்கள். திரிேநத்திரங்களும் ரிஷபக்ெகாடியும். உத்தமரும். தான் ைகெயட்டுந் தூரத்திலிருந்து சந்தனாபிேஷகஞ் ெசய்து ஆயிரத்ெதட்டு அல்லது நூற்ெறட்டுத் தாைரகைளயுைடய ஜல பூரணகும்பத்ைத ேமேல கட்டி ேவத மந்திரங்களாலாவது ஆறு மந்திரங்கேளாடு கூடிய ருத்திரஸுக்த மந்திரத்தாலாவது ஏகாதச ருத்திர மந்திரத்தாலாவது தன்னால் கூடியவைரயில் . ேதஜஸா துஸ்ஸேஹைநவஸம்பத்தம் ேதவ ேஸவிதம் ஸரண்யம் ஸர்வஸத் வாநாம் ப்ரஸந்நமுக பங்கஜம் ேவதஸாஸ்த்ைரர் யதாகீ தம் ஸிவமாவாஹயாம் யஹ. ஐந்து முகங்களும் பத்து கரங்களும். அப்படிேய கூறி சர்வவியாபியான ெபருமானுக்குப் பாத்யம் ஆசமனங் ெகாடுத்து ேவதமந்திரங்களால் பஞ்சாமிர்தமும் தான் விரும்பிய பழங்களும் அத்தர் பனிநீர் சந்தன முதலிய பரிமள திரவியங்களும் சுத்த ஜலமும் அபிேஷகித்து. நிர்குணரும்.கபாலட மருயுக்தஞ்ச கண்ேட கரள ேஸாபிதம் ஸித்தேயாஷ் ெடௗச யஸ்யாக்ேர ந்ருத்யந் தீஹ நிரந்தரம் ஜயஜேயதி ஸப்ைதஸ்ச ேஸவிதம் நிஜபக்தைக. சிவபூஜா விதிமுைறகள் சூதமுனிவர் ெசால்லலானார். பார்வதி நாயகரும். சுகுணரும். நிஜஸ்வரூபியும். 27. முன் ெசால்லிய ேதாத்திரத்ைதக் கூறி ஆசனங் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

த்ரியார்த்தி. உம்மிடத்தில் பிராணனுைடயவன் உம்மிடத்திேலேய மனைதயும் உைடயவன் கிருபாநிதிேய சகல பிராணிகளுக்கும் பிரபுேவ. ஆசமநியம் (உட்ெகாள்ளல் நீர்) ெகாடுத்து ஆைட தரிக்கச் ெசய்து! யஜ்ேஞாபவதமும் ீ (பூணூல்) சமர்ப்பித்து. ெகான்ைற ஆத்தி. கரூவூமத்ைத துளசி இைல ேபான்ற தனக்குக் கிைடத்த புஷ்பங்கைளேயா அல்லது பத்திரங்கைளக் ெகாண்டு அர்ச்சிக்க ேவண்டும்.அபிேஷகித்து வஸ்திரத்தால் ஒத்தி. சதுரார்த்தி பஞ்சார்த்தி என்ற தீபங்கைளக் கட்டி திடதீபங்கைளக் காட்டி(ரூபந்ேதஹி ஜயந்ேதஹி பாக்யம் பகவான் ேதஹேம புத்தி முக்தி பலம் ேதஹி க்ருஹீத்வார்ச்யம் ஸிவாதுநா) பரேமஸ்வரா! நான் ேதவரீருக்குச் சமர்ப்பிக்கும் அர்க்கியத்ைத ஏற்று எனக்குச் சவுந்தர்யத்ைதயும் ஜயத்ைதயும் பாக்கியத்ைதயும் ெகாடுக்க ேவண்டும் புத்தி. சந்தனம் ெவள்ைள யக்ஷைத இவற்ைறயிட்டு (திலாஸ்ைசவ யவாவாபி ேகாதூமா மாஷகாஸ்ததா. குரு உபேதசித்தப்படி மந்திரங்களால் துதித்து ஐந்ெதழுந்து மந்திரத்ைத ெஜபித்து பலவித சிவ ஸ்ேதாத்திரங்கைளக் கூறி தாவ கஸ்த்வத் கதப்ராணஸ் தச்சித்ேதாஹம் ஸதாம்ருடா கிருபாநித இதிஜ ஞாத்வா பூதநாதா ப்ரஸீதேம என்றபடி நான் உம்முைடயவன். அர்ப்பண ீமா-ஸிவாையவமந்த்ைரர் நாநாவிைதரபி(14) என்ற படி அக்ஷைதயாக எள்ளாயினும் எைவயாயினும் ேகாதுைமயாயினும் உளுந்தாயினும் தரிக்கலாம். சிவபூைஜக்கு உrய மலர்களும் தாைரயும் ைநமிசாரண்ய வாசிகள். 28. ஏகார்த்தி. திடயார்த்தி. சாம்பிராணி முதலியவற்ைறத் தூபமிட்டு. மல்லிைக ேராஜா. முக்தி பலவிதமான நிேவதனங்கைளச் ெசய்து ஐந்து வர்த்திகைளயுைடய தட்டுத்தீபத்ைதக் காட்டி கர்ப்பூரதீபராதைன ெசய்து தாம்பூலம் ெகாடுத்து வலம் வந்து வணங்கி. அறுகு. சந்தனத்தூள். வட்டிலிருக்கும் ீ சரலிங்கத்ைதயாவது அசரலிங்கத்ைதயாவது தானும் சன்னிதானத்தில் இருக்கும் பரார்த்த லிங்கத்ைத ஆதிைசவைரக் ெகாண்டும் ேமற்ெசான்னவாறு பூைஜ ெசய்த பிறகு பரிமளம் ெபாருந்திய குங்கிலியம். சூதமா முனிவைரப் பார்த்து வியாசரின் சீடேர! . பூதநாதா எனக்கு நீர் பிரசன்னராக ேவண்டும் என்று மலர் தூவி புஷ்பாஞ்சலி ெசய்து வணங்கி! க்ஷமாபணம் ெசய்து நான் மீ ண்டும் பூைஜ ெசய்யும்ேபாது இங்கு எழுந்தருள ேவண்டும் என்று ேவண்டுதல் ேவண்டும். தர்ப்ைப. வில்வம். அகர். எள் பாபத்ைதப் ேபாக்கு ெமன்றும்யைவ (ேகாதுைமயில் ஒருவைக) அன்னபாக்கியமும் ேகாதுைம ேதகபுஷ்டியும் மாஷம்(உளுந்து) வம்சவிருத்தியுஞ் ெசய்யும் என்பார்கள்-பிரணவரத் நேமாந் தகமாகிய சிவமந்திரத்தால் தாமைர.

பிரதானித்துவத்ைத விரும்புேவான். அல்லது பத்து ேகாடி வில்வதளத்ைத சுகந்த சந்தனத்தில் ேதாய்த்துப் பூஜிக்க ேவண்டும் இதற்குத் தாமைர மலர்கள் அல்லது சங்க புஷ்பங்கள் பூஜிக்கத் தக்கைவ பிறகு தூபதீப ைநேவத்ய. லக்ஷ மலர்களால் ெசய்த அர்ச்சைன ேதகத் தூய்ைமையயும் இரண்டு லட்சத்தில் ெசய்தது ஜன்மாந்தர ஞானமும் மூன்று லட்சத்தால் கர்மநாஞானமும் நான்கு லட்சத்தால் ஸ்வப்னதரிசனமும். ஐந்து ேகாடி மலர்களாலும் சிைறயிலிருந்து நீங்க விரும்புேவான் லக்ஷம் புஷ்பங்களாலும் ேநாய் நீங்க விரும்புேவான் ஐம்பதாயிரம் மலர்களாலும். ஐந்து லட்சத்தால் சிவப்பிரத்தியக்ஷமும் பத்து . சதபத்திரம் ஆயிரம் ெகாண்டது அர்த்த பிரஸ்தம் வில்வதளம் ஆயிரம் ெகாண்டது பிரஸ்தம்(பதினாறு பலம் எைடயுைடயது பிரஸ்தம்) மஹாபூைஜயில் மலர்கைளக் ெகாண்டு பூஜிக்கும்ேபாது மலர்கைள எண்ணிக்ெகாண்ேட பூஜிப்பது தவறாைகயால் இப்படி நிறுத்துப் பூஜிக்க ேவண்டும். சூதமா முனிவர் கூறலானார். தவஞானிகேள! ெபருஞ் ெசல்வம் ெபற விரும்புேவான் தாமைர மலர். விஸர்ஜனம் முதலியவற்ைறச் ெசய்தால். அழகான மங்ைகைய மணஞ்ெசய்து ெகாள்ள விரும்புேவான் இருபத்து ஐயாயிரம் மலர்களாலும் கல்வியில் விருப்பம் ெகாண்டவன் பன்னிராயிரத்து ஐநூறு மலர்களாலும் பைகவன் ெவற்றி ெகாள்ள விரும்புேவானும் பைகவைன ஊைர விட்டு விரட்ட விரும்புேவானும் பத்தாயிரம் மலர்களாலும் பூஜிக்க ேவண்டும். நமஸ்கார. வில்வம். சிவெபருமான் பிரத்தியட்சமாக ேவண்டியவன் அைரக் ேகாடி மலர்களாலும் அர்ச்சித்து மிருத்யுஞ்சய மந்திரத்ைத ஐந்து லக்ஷம் உரு ஜபிக்க ேவண்டும். இராஜ ேபாகத்ைத விரும்புேவான் பழுதில்லாத பத்து ேகாடி மலர்களால் பார்த்திவலிங்கத்ைதப் பூஜிக்க ேவண்டும். சந்ேதகமில்லாமல் ெபருஞ் ெசல்வத்ைதப் ெபறுவான். அர்க்ய. மாரணஞ் ெசய்ய விரும்புேவான் நான்கு லக்ஷம் மலர்களாலும் ேமாகனஞ் ெசய்ய ேவண்டியவன் இரண்டு லட்சம் மலர்களாலும் ஒரு பிரபுைவ ெவல்ல விரும்பியவன் ேகாடி மலர்களாலும் வசியஞ் ெசய்யவும் கீ ர்த்தியைடயவும் ேவண்டியவர்கள் பதினாயிரம் மலர்களாலும் முக்தி ேவண்டியவன் ஐந்து ேகாடி மலர்களாலும் ஞானம் ேவண்டியவன் ேகாடி மலர்களாலும் அர்ச்சைன ெசய்ய ேவண்டும். சதபத்திரம் ஸங்கபுஷ்பம் ஆகியவற்றால் லக்ஷணக்கணக்கில் பூஜித்தால். இஷ்ட ேபாகமும் ராஜரீகமும் உலகநாயகரான சிவெபருமான் திருவருளால் கிைடக்கும். ஆரார்திக பிரதக்ஷிண. க்ஷமாபண. தாமைர மலர்கள் இருபது ெகாண்டது பிரஸ்தம்.சிவெபருமாைன எந்ெதந்த மலர்களால் பூஜித்தால் என்ெனன்ன பயன்கள் கிைடக்கும்? என்று ேகட்டார்கள்.

இதற்கு வில்லப் பழத்ைத ைவத்து தூபதீப ஆராதைனகள் ெசய்தால் பூஜாபலன் ைககூடும் இவ்வாறு ெசய்பவன் இருபது அந்தணருக்கு அன்னமிட்டு நூற்ெறட்டு ஸ்ரீருத்திர காயத்திரி ெஜபிக்க ேவண்டும். இதற்கும் ேமேல ெசான்ன அளவு பிராமண ேபாசனம் ெசய்விக்கப்பயறு அக்ஷைத லட்சம் (ஏழைர பிரஸ்தமும் இரண்டு பலமும்) சமர்ப்பித்தால் சுக ஜீவனமும் உண்டாகும். வடு ீ (கர்ம அர்த்த காம ேமாட்சங்கள்) .லட்சத்தால் எல்லாம் பயன்களும் ைககூடும் முக்தி நிைல அைடய விரும்புேவான் லட்சம் தருப்ைபயாலும் தீர்க்காயுைள விரும்புபவன் லட்சம் அறுகினாலும் புத்திரப் ேபற்ைற விரும்புபவன் லட்சம் கருவூமத்ைதயாலும் புகைழ விரும்புபவன் லட்சம் அகத்திப் பூவினாலும் சித்தி முக்திகள் ேவண்டியவள். எள் அட்சைத பதிெனாரு பலம் சமர்பித்தால் சகல பாபங்களும் நாசமாகும். தாைழ தவிர்த்து. இது ேபாதாயன முனிவர் அருளிய ருத்ரநியாஸ விதானப்படி சுந்தர வஸ்திரந்தரித்துப் பிறகு சமர்ப்பிக்கத் தக்கது. சிவப்பிரீதியான மலர்கள் லட்சங்ெகாண்டு அர்ச்சித்தால் அனந்தமான பயன்கள் கிைடக்கும் இனி சிவெபருமானுக்குத் தான்யம் சமர்ப்பிக்கும் பயன்கைளச் ெசால்லுகிேறன். இன்பம். சப்பாத்தி மலர்களாலும். ேகாதுைம அட்சைத லட்சம் (நூற்று இருபத்ெதட்டு பலம்) சமர்ப்பித்தால் ராஜாதிபத்தியம் உண்டாகும். இதற்கு பிரஜாபத்யகிருச்சிரத்திற்குச் ெசலவாகும் ெதாைகையப் பிராமண ேபாஜனத்திற்குச் ெசலவிடலாம். சிவெபருமானுக்கு சுேவத அட்சைதைய (ெவள்ைளயான முைன முறியாத அரிசிைய) லட்சம்(ஒன்பது பிரஸ்தமும் இரண்டு பலமும்) சமர்ப்பித்தால் சகல சம்பத்தும் உண்டாகும். இதர மலர்களால் பூஜிக்கலாம் இவ்விரண்டு மலர்களும் சிவபூைஜக்கு ேயாக்கியமற்ற மலர்கள் இைவ அவ்வாறு நீக்கப்பட்டதற்கான காரணத்ைதப் பின் ெசால்லுகிேறன். லட்சம் லட்சம் ெவள்ெளருக்கமலர் மாதுைளமலர் உற்பல மலர். இதற்குப் பிராமண பூைஜயும் ெசய்ய ேவண்டும். யைவ அட்சைத லட்சம்( எட்டைர பிரஸ்தமும் இரண்டு பலமும்) சமர்ப்பித்தால் சுவர்க்க ேபாகம் கிைடக்கும். ெபாருள். ேராக நீக்கம் விரும்பியவன் கரவரீ மலர்களாலும் விஷ்ணுவின் அனுக்கிரகத்ைத ேவண்டுேவான் அதஸிப் பூவினாலும் முக்திகாமி வன்னியினாலும் அழகான ெபண்ைண அைடய விரும்புேவான் மல்லிைகயாலும் தானிய சம்பத்ைத ேவண்டியவன் மைல மல்லியாலும் வஸ்திர சம்பத்ைத ேவண்டியவன் ேகாங்க மலராலும் மனநிர்மலத்ைத ேவண்டுேவான் நிர்க்குண்டியாலும் பூஜிக்க ேவண்டும். சிவப் பிரீதியான மலர்கள் கிைடக்கா விட்டால் சண்பகம். உளுந்து அட்சைத லட்சம் (பதிைனந் தைரப் பிரஸ்தம்) சமர்ப்பித்தால் இஷ்டகாமியங்கள் கிைடக்கும் இதற்கு பதிெனாரு பிராமணைர ேபாக்ஷிக்கவும் சாைமதிைன முதலிய தானிய அட்சைத (சுமார் ஒரு பிரஸ்தம்) சமர்ப்பித்தால் அறம். லட்சம் துளசியாலும் சத்துரு யம் ேவண்டியவன்.

கேணசர் இவர்களுடன் கூடிய சிவெபருமாைன ஒருமுைறயாவது பூஜித்தவனுக்கு இம்ைம . ருத்திரம் புருஷஸுகம்.கிைடக்கும். முனிவர்கேள! நீங்கள் ேகட்டவற்றுக்குதக்க பதிைல ெசான்ேனன். சிவலிங்கப் ெபருமானின் மீ து ெசாரியும் படி தாராபாத்திரங்கட்டி. அதனால் பூசித்தால் ஜ்வரம் முதலியைவ நீங்கும் சதருத்திரம் ஏகாதசருத்திரம். இைவ தவிர ேவறு பல விதமான தானியங்களாலும் பூைஜ ெசய்யலாம் துவைர இைலைய குங்குமம் கலந்த சந்தனத்தில் ேதாய்த்துப் பூஜித்தால் பற்பல பயன்கள் சித்திக்கும் இவ்வாறு சூத முனிவர் கூறியதும் ைநமி சாரண்யவாசிகள் அவைர ேநாக்கி. ேதன் தாைரபற் பல ேராகங்கைளப் ேபாக்கும். பத்தாயிரம் மந்திர ஜபத்ேதாடும். திலபுஷ்பம் பத்ெதான்பது பிரஸ்தமும். சிவஞானச் ெசல்வேர! தானியங்கள் ஒரு லட்சம் எவ்வளவு எைடயிருக்கும் என்று ெசான்ன ீர்கள்? இனி மலர்கள் லட்சத்துக்கு எவ்வளவு எைடயிருக்கும் என்பைதயும் ெசால்ல ேவண்டும் என்றார்கள். ெநய்ையத் தாரா பாத்திரத்தில் ெசாரிந்து அபிேஷகம் ெசய்தாலும் ெசய்வித்தாலும் வமிச விருத்தியும் ேராக நாசமும் உண்டாகும். இது நபும்சகம் வந்தேபாது. ஸ்கந்தர். இவ்விதமாகப் பூஜித்தவர்கள் சகலபாபங்களும் நீங்கப்ெபறுவர். இவற்ைறப் பதினாயிரம் மந்திர சபத்ேதாடும் பதிெனாரு பிராமண ேபாசனத்ேதாடும் ெசய்வித்தால் இஷ்டகாரியங்கள் ைககூடும். சுத்தமான ஜலதாைர ேமாட்சப்பலன் ெகாடுக்கும். சர்க்கைர கலந்த பாைல தாரா பாத்திரத்தில் அபிேஷகம் ெசய்தால் ஒருவன் தன்ேமல் ெசய்த பிரேயாகம் ஒழியும். காயத்திரி சிவ நாமங்கள் முதலியவற்றாலும். ஆகம யுக்தமான பத்திரங்களாலும் தாரா பூைஜையச் ெசய்ய ேவண்டும் ஜலதாைர பூைசயால் சுக விருத்தியும் சந்தான விருத்தியும் ைககூடும். இதற்குப் பன்னிரண்டு பிராமணர்களுக்கு அன்னமிடவும் கடுகு இலட்சம் (இருபது பலம்) சமர்ப்பித்தால் சத்துரு மாரணமாகும் இதற்கு நூற்றிெயாரு பிராமண ேபாஜனமும் ஒரு ேகாதானமும் ஒரு ரிஷபதானமும் ெசய்க. இைவ ஒவ்ெவான்றும் தீைமைய அகற்றி சுகத்ைத ெகாடுக்கத் தக்கைவ. கருப்பஞ்சாற்று தாைர சகல துக்கங்கைளயும் ஒழிக்கும். ேகாங்கு திரிசனம் இைவ பத்துப் பிரஸ்தமும் லட்சம் மலர்களாைகயால் பிற மலர்கைள இவ்வாேற எைட நிர்ணயித்துப் பூஜிக்க ேவண்டும். இனித் தாரா பூைஜையச் ெசால்லுகிேறன். பரிமளங் கலந்த ைதலதாைர சத்ருக்கைளத் ெதால்ைலப்படுத்தும். சங்கு புஷ்பம் ஒரு பிரஸ்தமும் ஜாதி மல்லிைக இருபது பிரஸ்தமும். பார்வதி. இது பதினாயிரம் மந்திராஜபம் முடியுமளவும் தாைர ெபாழிய ேவண்டும். சூதமாமுனிவர் ெசால்லலானார் முனிவர்கேள. கரவரம் ீ நாற்பது பிரஸ்தமும் நிர்க்குண்டி நாற்பது பிரஸ்தமும். மிருத்யுஞ்ஜயம். பிரசபத்ய கிருச்சிர ெசலவின் அளவு ெதாைகக்கு பிராமண ேபாஜனத்ேதாடு ெசய்யத்தக்கது. சத்துரு உச்சாடனமும் பயமும் நீங்கும்.

அப்ேபாது பிதுர்க்கள் வந்து நாங்கள் நீ ெசய்த சிரார்த்தந்தில் திருப்தி அைடந்ேதாம். எந்த உலகத்தில் எவ்வளவு காலம்வாழ ேவண்டும் என்று விரும்புவார்கேளா. தாைழ என்ற இரண்டு மலர்களும் சிவ பூைஜக்கு அருகைதயற்றைவ என்று ெசான்ன ீர்கேள? அதற்கு காரணம் என்ன? என்று ைநமிசாரண்ய வாசிகள் ேகட்டார்கள். சீதா பல பூஷண அலங்காரமான உன் ைகயால் நாங்கள் பிண்டம் ெபற்றதில் மகிழ்ந்ேதாம் என்று அைத ஏற்று நிற்கும் ேபாது. சூதமாமுனிவர் கூறலானார். நீங்கள் தன்யர் அதிக புண்யர். இல மணன் நாணத்துடன் ெசன்று சீரார்த்த காலம் சமீ பிக்கும் வைரயில் திரும்பி வராததால் காலங்கழியும் என்பைதயறிந்து இராமபிரானும் அங்குெசன்றார். ஒரு காலத்தில் ஸ்ரீராமர் ல மணேராடும் சீைதேயாடும் தன் தந்ைதயின் கட்டைளப்படி வன சஞ்சாரம் ெசய்யச் ெசன்ற ேபாது பல்குநதி தீரத்தில் தங்கியிருந்தார்கள். வரேவ இன்று அந்தத் திதிைய எவ்வாறு முடிப்ேபாம் என்று ேயாசித்துத் தம்பியாகிய இல மணைனப் பார்த்து. அவ்வுலகத்தில் அத்தைனக் காலம் அப்படிேய வாழ்வார்கள் என்பதில் ஒரு சிறிதும் சந்ேதகமில்ைல. தம்பீ! நீ அருேகயிருக்கும் கிராமத்துக்குப் ேபாய் ெகாஞ்சம் தானியங்கைளக் ெகாண்டுவா! என்று கட்டைளயிட்டார்.மறுைமப் பயன்கள் ைககூடி ேகாடி சூரியப் பிரகாசமான விமானத்தில் ஏறி அவ்வுலைக அைடந்து அங்கு அேநக ேதவதாசிகள் நடனம் ெசய்யவும் இன்னிைச முழங்கவும் சிவெபருமாைனப்ேபால. சீைத மட்டும் தனியாக இருந்தாள். அவள் நாம் பகலில் ெசய்ய ேவண்டிய சிரார்த்தத்துக்குத் ேதைவயான சாமான்கள் இல்ைலேய? நம் ெகாழுந்தனும் கணவனும் இன்னும் வரவில்ைலேய? எப்படி இந்தச் சிரார்த்தத்ைத முடிப்பது சிரார்த்த காலமும் கழிந்து ேபாகிறேதா? இனி ஆசுர காலம் வருேம என்று விசனத்துடன் ெநடு ேநரம் ேயாசித்தாள். 29. அதில் சண்பகம். பிறகு விதிப்படி நீராடினாள். அப்ெபாழுதும் அவர்கள் வராததால். இங்குதி என்ற பழங்கைளக் ெகாண்டு வந்து அவற்ைற ெநருப்பிேல அவித்து மணல் ேமட்டில் காத்திருந்தாள். அந்தக் காலத்தில் தன் தந்ைதயின் சீரார்த்த தினம் வந்தது. நீங்கள் ெசான்ன சிவ மஹாத்மியத்ைதக் ேகட்டு நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியைடந்ேதாம். தாழம்பூ ெபற்ற சாபம் சூத புராணிகேர. பிதுர்க்களுக்கு உரிய பிண்டத்ைத நான் எப்படிக் ெகாடுப்ேபன் என்று ேயாசித்துக் கவைலப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது அங்கு கிைடத்த சிறிதுமாைவ பிண்டமாகச் ெசய்து இது என் மாமனாரான தசரதராஜருக்கு அர்ப்பணமாக ேவண்டும் என்று நிைனத்தாள். தாபசம். சீதாேதவி அவர்கைள ேநாக்கி நீங்கள் யார்? என்று ேகட்க அைதக் ேகட்ட .

அைதக் ேகட்ட சீைத ஸ்வாமி! நான் ெபாய் ெசால்லவில்ைல எனக்குச் சாட்சிகளும் உண்டு. ெபண்ேண! நாங்கள் எவ்வளவு சாஸ்திேராக்தமாகச் ெசய்தாலும் எங்களுக்கு பிரத்யட்ச மாகாத பிதுர்கள் உன் கண்ெணதிரில் ேதான்றினார்கள் என்பது அபத்தம் என்றார். அவள் தாமதிப்பைதக் கண்ட ஸ்ரீராமர். அைதக் ேகட்டதும் ஸ்ரீராமர் தம் தம்பி ல மணைர ேநாக்கி. சீைத நடந்தவற்ைறெயல்லாம் ஒன்று விடாமல் ெசான்னாள். சாட்சிகள் இராமர் முன்பு உண்ைமையச் ெசால்லப் பயந்து நாங்கள் அைத அறிேயாம் என்றன. ஸ்ரீராமேரா. நான் வழக்கப்படி சிரார்த்தம் ெசய்யேவண்டுவேத. அப்ேபாது பிதுர்க்களின் வான்குரல் ெசய்த சிரார்த்தத்ைத மீ ண்டும் ெசய்யக்கூடாது என்று கூற இராமர் அைத நம்பாது ேயாசிக்கும்ேபாது சூரியபகவான் ஸ்ரீராமர் முன்பு பிரத்யட்சமாகி நீேயன் மீ ண்டும் சிரார்த்தம் . பிதுர்களும் ெசன்று விட்டார்கள் பிறகு ஸ்ரீராமன் வந்தார். ஆைகயால் விைரவில் சைமயல் ெசய்! என்று சீைதக்குக் கட்டைளயிட்டார். வாெனாலி புத்திரேன! ஏன்? ஆவாஹனம் ெசய்கிறாய்? நாங்கள் ஜானகி ெசய்த சிரார்த்தத்தாேலேய திருப்தியைடந்ேதாம் என்று கூறியது. சீைதையப் பார்த்து. அப்ேபாது இராமர் சங்கல்பம் ெசய்து சிரார்த்தத்திற்கான பிராமணர்கைள ஆவாஹனம் ெசய்தார். உடேன சீைத அந்த நான்கு சாட்சிகைளயும் காட்டி இவர்கேள சாட்சிகள் என்றாள். சீைதயும் துக்கித்து சைமயல் ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள். பசு. அச்சாட்சிகைள நீங்கேள விசாரித்துக் ெகாள்ளலாம் என்றாள். அைதக் ேகட்ட ஜானகி ஆச்சிரியப்பட்டு நடந்தைவ எைதயும்ெசால்லாமல் இருந்தாள். தம்பீ. அப்ேபாது சூரியனின் அருகிலிருந்து ஓர். அச்சமயத்தில் அங்கிருந்த பல்குநதி. அவ்வாறாயின் தக்க சாட்சிகைள ைவத்துக் ெகாள் என்றார். நீங்கள் நால்வரும் இதற்குச் சாட்சியாக இருந்து என் கணவருக்கு இந்த நிகழ்ச்சிையச் ெசால்ல ேவண்டும் என்றாள். அவர்கைள ேநாக்கி நீங்கள் நான் ெகாடுப்பைத உங்கள் ைகயால் ஏற்றுக் ெகாண்டீர்கள். இராமரும் லட்சுமணரும் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்துக் ெகாண்டு. நீ ெகாடுத்த பிண்டம் எங்கைளத் திருப்தி ெசய்தது அது சபலமாயிற்று சீைத என்றார். ஸ்ரீராமர் சாட்சிகளிருந்தால் நீ ெசால்வது நம்பத் தக்கேத என்றார். வந்தவர் சீைதையப் பார்த்து சீைத! விைரவில் உன் காரியங்கைளச் ெசய்! உன் மாமன் வருவார் என்றார். அதற்குத் தசரதர் சீைதேய ேநாக்கி. அக்கினி.பிதுர்களில் சீைதயின் மாமனாரான தசரதர்: நல்ல நியமம் உைடயவேள! நான் உன் மாமன். நீ சீைத ெசான்னைதக் ேகட்டாயா? என்றார். இைத என் கணவர் ேகட்டால் நம்பமாட்டாேர! என்றாள். தாைழ என்ற நான்ைகயும் சீைத பார்த்து. நான் ஜானகி ெசான்னைத உண்ைம என்று ஏற்றுக் ெகாள்வதற்கில்ைல என்றார். நீ ஏன் இப்படி சும்மா இருக்கிறாய்? என்று ேகட்டார்.

பிறகு நாரத முனிவர் அங்கிருந்து ஈஸ்வரசன்னதியின் உள்ேள ெசன்று. நான் பிச்ைசெயடுக்கப் ேபாகிேறன் என்றார். உடேன ஸ்ரீராம ல மணர்கள் சீைதையப் பார்த்து நன்றாக இருக்கிறது சீதா! நீேய புண்ணியசாலி! என்று புகழ்ந்தார்கள். துன்மார்க்கர்கள் என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார். தாழம்பூவுக்கு ஏற்பட்ட சாபத்தின் கைத இதுதான் இனி சண்பகப் பூவுக்கு சாபம் வந்தைதச் ெசால்கிேறன்.ெசய்கிறாய்? என்றார். நீர் எங்ேகயிருந்து வருகிறீர் என்று ேகட்க அதற்கு அவர் நான் எங்கும் பிச்ைச கிைடக்காததால் ேபாகிேறன் என்று ெபாய் ெசான்னார். அதன் நாதத்ைதக் ேகட்டுச் சிறிது ேநரம் அங்கிருந்துதான் ெசய்து வந்த ேவைலையச் ெசய்யாமேல இருந்தார். இைறவைரத் தரிசித்து மீ ண்டும் ெவளிேய வரும்ேபாது ேவதியைரக்கண்டார் அந்தப் பிராணேரா நாரதர் அறியாதவாறு ெகாய்த மலைரப் பூஜித்துத் தன் ைகயிலிருந்த பாத்திரத்ைத மைறத்துக் ெகாண்டு ெவளிேய வந்தார். பசுேவ உனக்கு வாய் ேயாக்கியமற்று ேபாவதால் நீ பின்புறத்தில் ேயாக்கியமும் முகத்தில் அேயாக்கியமும் ஆவாய்! அக்கினிேய! எல்லா ேதவர்களுக்கும் முகஸ்வரூபியாகிய நீ இதனால் எல்லாவற்ைறயும் தின்ெறரிக்கும் சர்வபக்ஷகவாக ேவண்டும் என்று சபித்தாள். அந்நால்வரும சீைதயின் சாபத்ைதப் ெபற்றார்கள். ஸ்ரீராமர் தம்பிையப் பார்த்து.. ஒரு காலத்தில் நாரத முனிவர் அங்கு வந்தார். சண்பகப்பூ ெபற்ற சாபம் ைநமிசாரணயவாசிகேள! உலகங்கள் அைனத்திற்கும் சுகத்ைதக் ெகாடுக்கும் சிவெபருமான். நாரதர் அவைரப் பார்த்து மைறேயாேன! நீ ைகயில் பாத்திரேமந்தி இங்கு வந்த காரணம் என்ன? என்று ேகட்டார். அன்று முதல் அந்நான்கும் சாபத்தின்படிேய ஆயின. அவரது தரிசனத்தால் பாபங்கள் எல்லாம் நீங்கும். ேகாகர்ேணஸ்வரர் என்ற திருப்ெபயர் ெபற்றுத் ெதன் திைசயில் இருக்கிறார். இருவரும் சந்தித்தார்கள் நாரதர் ேவதியைர ேநாக்கி. ல மணா! இவர்கள் சாட்சியாகக் ேகாரப்பட்டும் ஒன்றும் ெசால்லாமல் இருந்தார்கள். நாரதர் தமது ஞான திருஷ்டியால் நடந்தைத அறிந்து சண்பக மரத்தின் அருேக ெசன்று மரேம! அந்த ேவதியர் எங்ேக ேபானார்! உன்னிடமிருந்து எத்தைன மலர்கைளக் . அதற்கு ேவதியர் உண்ைமையச் ெசால்லாமல். அப்படி வரும்ேபாது பரிமளம் மிகுந்த சண்பகமலர்கள் நிைறந்த மரம் ஒன்ைறயும் அதன் அருேக மலர் ெகாய்ய வந்த ேதவியர் ஒருவைரயும் கண்டார். அப்ேபாது சீைத அந்த சாட்சிகைளப் பார்த்து ேகாபத்துடன் நீங்கள் உண்ைமைய என் கணவருக்குச் ெசால்லாததால். பிறகு அவர்கள் அவள் ெசய்த பாகத்ைத புசித்தார்கள். பல்கு நதிேய நீ அந்தர்வாஹினியாக இருக்க ேவண்டும் தாழம்பூேவ நீ என்னால் பூஜிக்கப்படும் பரேமஸ்வரனுக்கு பூஜாேயாக்கியமின்றிப் ேபாவேத உனக்குத்தகும்.. நாரதைரயும் அவர் ைகயில் ஏந்தியிருந்த மகதி என்ற வைணையயும் ீ பார்த்தார். அந்த ேவதியர். 30.

நாரதர் உண்ைமைய அறிந்து சிவ சன்னதிைய மீ ண்டும் அைடந்து சிவெபருமான் பூைஜ ெசய்திருந்த மலர்கைளக் கணக்கிட்டுப் பார்த்தார். அரசனால் ெசல்வம் ெபற்று மற்றுமுள்ள மைறேயாைர வாட்டி வருத்துகிறார். அந்தப் பிராமணர் யார்? மலர்கள் ஏது? நீர் யாது? என்ைன ஏன் இக் ேகள்விகைளெயல்லாம் ேகட்கிறீர்? என்று ேகட்டது. என் வட்டிலிருக்கும் ீ ெபாருட்கைளெயல்லாம் அவன் பலாத்காரமாகக் ெகாண்டு ேபாய் விட்டான் என்று முைறயிட்டாள். நான் ேமாட்சம் அைடயேவண்டும் என்று நான் பூஜிக்கிேறன். மகானுபாவேர! என் துக்கத்ைதச் ெசால்கிேறன் காது ெகாடுத்துக் ேகளுங்கள் என்று ெசால்லத் துவங்கினாள். அத்தைகய பயைன அந்தத் துஷ்டனுக்கு ஏன் ெகாடுக்க ேவண்டும்! என்றார். நாரதர் உண்ைமையச் ெசான்ன அந்த அந்தணைரப் பார்த்து உனக்கு நிரந்தர முக்தி கிைடப்பது சத்தியம் என்று ெசால்லி விட்டுச் சிவெபருமானின் சன்னதிக்குச் ெசன்று. அந்த துஷ்ட ேவதியைன தாங்கள் தண்டிக்க ேவண்டும். என்றார். ஐயா! நான் சதா சிவபூைஜ ெசய்து முக்தியைடய ேவண்டி இங்கு வந்ேதன். இைவெயல்லாம் சண்பக புஷ்பத்தின் பூஜா பலன். நூற்றிெயாரு மலர்கள் இருந்தன. சுவாமி! அந்த அந்தணன் சண்பகமலரால் உம்ைமப் பூஜித்து ராஜப்பிரியத்ைதயும் ேவதியருக்குத் தானம் ெகாடுக்கும் அருைளயும் ெபற்றதால் பிறைர வருத்துகிறான். அதற்கு அந்த ேவதியர் உண்ைமையச் ெசான்னார். மாேத யாரால் உனக்கு இத்தைகய துன்பம் ேநரிட்டது? நீேய ஏன் அழேவண்டும் என்றார். இதற்கு முன் இங்கு வந்து பூஜித்த பிராமணர் இராஜ அனுக்கிரகத்ைதப் ெபற ேவண்டும் என்று சிவெபருமாைன தினந்ேதாறும் நூற்றிெயாரு சண்பக மலர்களால் அர்ச்சைன ெசய்து அவ்வாேற ராஜப் பிரியமைடந்து. அதற்குச் சிவெபருமான் நாரதேர! அது சண்பக மலர்ப் பூைஜயின் பயன்! சண்பகத்தால் அர்ச்சைன ெசய்தவருக்கு ேவண்டிய வரங்கைள நாம் ெகாடுப்பதில் எந்தவித தைடயுமில்ைல என்று ெசால்லிக் ெகாண்டு இருக்ைகயில் ஒரு பிராமண மங்ைக துக்கத்துடன் அங்கு வந்து சிவெபருமாைன பார்த்து சிவசங்கரா. அவைரப் பார்த்த நாரத முனிவர் நீ யார்? எதற்காக பூைச ெசய்கிறாய்? இந்தப் புஷ்பங்கெளல்லாம் இதற்கு முன்பு யாரால் ெகாண்டு வரப்ெபற்று பூஜிக்கப்பட்டன? என்று ேகட்டார். முனிவேர! என் கணவர் கர்மவசத்தால் முடமாகி வட்டில் ீ இருந்தார் எனக்கு ஒரு புதல்வி திருமணபருவம் ெநருங்கியதால் வட்டில் ீ .ெகாய்தார்? என்று ேகட்டார்? ஆனால் ேவதியர் தன் வரலாற்ைற ஒருவரிடமும் ெசால்ல ேவண்டாம் என்று தன்னிடம் ெசால்லியிருந்தால் அந்த மரம். இப்படியிருக்கும்ேபாது மற்ெறாரு ேவதியர் மலர்கைளக் ெகாண்டு வந்து சிவலிங்கப் ெபருமாைனப் பூஜித்தார். நாரதர் அந்த பிராமண மங்ைகைய ேநாக்கி. இந்த சண்பகமலரின் சிறப்ைபக் கண்டு ெபருைமயைடந்து இன்னமும் இங்கு வந்து பூஜிக்கிறார்.

அவேனா தானம் மட்டும் ேபாதாது. சிவெபருமாைன வணங்கி மகாேதவா! இத்தைகய துஷ்டப் பிராமணன் ைகயால் தாங்கள் எவ்வாறு பூஜிக்கப்படுகிறீர்? இவைனவிடத் துஷ்டன் ஒருவனுமில்ைலேய! முதலில் அரசனிடம் தானம் வாங்கேவ கூடாேத அத்தைகய தானத்ைத வாங்கியவனிடத்திேலேய பசுைவ பங்கிட்டுப் ெபாருள் வாங்குேவானின் பாபத்திற்கு ஓர் அளவு உண்ேடா? என்றார். அவளுக்குகல்யாணம் ெசய்யேவண்டிய அவசியத்தாலும் ெபாருள் இல்லாததாலும் என் கணவர் அரசனிடம் ெசன்று இன்று தானம் வாங்கினார். அந்தப் பாவத்ைத ஒழிக்க வழியில்ைல என்று நாங்கள் ெசான்ேனாம். பின்புறத்தில் விஷ்ணுவும் பக்கங்களில் அேநக தீர்த்தங்களும் வயிற்றின் வலது புறத்தில் முனிவர்களும். அதற்காக இத்துஷ்டேவதியன் என் வட்டில் ீ பலாத்காரமாக நுைழந்து அங்கிருந்த ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெகாண்டு ேபானான். இந்த விஷயத்ைத முைறயிட்டும் அவன் ேகட்கவில்ைல என்ன ெசய்வது என்று எனக்கு எதுவும் ேதான்றவில்ைல. பசுைவவிைல மதித்தலும் பாதியாகப் பங்கிடுவதும் ேதாஷமாதலால். பசுைவயும் பங்கிட்டு ெகாடு என்றான். என் வட்டிலுள்ள ீ ெபாருட்கைளெயல்லாம் கவர்ந்து ெசன்ற பிராமணன் இங்கு தினந்ேதாறும் சிவபூைஜக்கு வருகிறான் என்றாள்! நாரதர் அந்த மங்ைகைய பார்த்து. அதற்கு நாங்கள் தானம் வாங்கியப் ெபாருளில் பாதிையப் ெபற்றுக்ெகாள் என்ேறாம். என் கன்னிைகக்கு கல்யாணம் ெசய்யேவ அத்தைகய தானத்ைத வாங்கினார். ேகாமஹாத்மியம் பசுவின் வலது ெகாம்பில் கங்ைகயும். அதற்கு அவள் முனிவேர அரசன் ெபருஞ் ெசல்வத்துடன் உபயேகாமுகி தானஞ் ெசய்தான்.இருக்கிறாள். இந்த விபரீதநஷ்டத்ைத நான் யாரிடம் ெசால்ேவன்? நான் என்ன ெசய்ேவன்? என் கணவர் இது வைரயில் இத்தைகய பாப தானத்ைத வாங்கியவர் அல்ல. அைத இங்ேக பூைஜக்கு வருகிற பிராமணேன ெகாடுக்க ைவத்து தான் ெகாடுப்பித்த காரணத்தால் என் வட்டிற்கு ீ வந்த அவற்ைறக் ெகாள்ைளயிட்டான். நாரதர். இடது ெகாம்பில் யமுைனயும் மத்தியபாகத்தில் சரஸ்வதியும் முன்காலில் பிரமனும் மத்திய பரிவாரங்களுடன் உத்திரனும். இடது புறத்தில் சகல ேதவர்களும் வயிற்றின் கீ ழ் சகல நதிகளும் குளம்புகளில் ேவதங்களும் பால்மடியில் . என்றாள். சுந்தரி! உன் கணவனுக்கு அரசன் என்ன தானம் ெகாடுத்தான்? என்று ேகட்டார். அரசேனா இைவ ஒன்றும் அறியாத அந்தகைனப் ேபால் இருக்கிறான். பிராமணேனா அந்தத் தானத்தால் தனக்குப் பாதிையத் தர ேவண்டும் என்று ெதாந்தரவு ெசய்தான்.

அைதக் ேகட்ட சிவெபருமான் நாரதேர! நீ என் பிரம பக்தனாைகயால் உன் மனதில் எப்படித் ேதான்றுகிறேதா அப்படிச் ெசய்தால் அது எனக்குச் சம்மதேம. உண்ைமையப் ேபசினால் இந்த உலகத்திலும் ேமாட்ச உலகத்திலும் அசாத்தியம் என்பது எதுவுமில்ைல. அப்படியல்லாமல் நீ அசத்தியம் கூறியதால் இன்று முதல் உன் புஷ்பம் உலகத்தில் சிவெபருமானுக்குப் பூஜாேயாக்யமற்று ேபாவதாகுக என்று . ஆக. பசுவின் சாணத்ைதயும் ேகாமூத்திரத்ைதயும் உட்ெகாண்டவன் சகல பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுவான். அதன் ெகாம்பில் ெபான். ஓ சுவாமி இந்தத் துஷ்டப் பிராமணன் பசுைவப் பங்கிடச் ெசால்கிறாேன? இதற்கு என்ன ெசய்வது? தங்களுக்குப் பக்தனாக இருப்பதால் ஒன்றும் ெசய்யக் கூடவில்ைலேய! என்று வருந்தினார்.சமுத்திரங்களும். இவன் என் பக்தனாைகயால் முன்னால் பாப பலத்ைதயும் பின்னால் சிவார்ச்சைன ெசய்த பயைனயும் அைடயும்படிச் ெசய்யலாம் என்று கட்டைளயிட்டார். இவ்வைகயான ேகாதானம் ெகாடுத்தவனுக்குப் ெபற்றுக் ெகாண்டவன் ெசய்திருக்கும் புண்ணியத்தில் எட்டுப் பங்கு அதிகப் புண்ணியம் கிைடக்கும் தாைய விற்றல். பசுைவத் தானம் ெசய்பவன் கடல் சூழ்ந்த பயன் கிைடக்கும் பூவுலைகேய தானம் ெசய்த பயைன அைடகிறான். கன்னிைய விற்றல் ேவத விக்கிரயம் ேகாவிக்கிரயம் இந்த நான்கு பாபங்களுக்கும் பிராய்ச்சித்தமில்ைல. அதனருேக ெசன்று சண்பகமரேம? உன்னிடமுள்ள பல மலர்கைள நாள்ேதாறும் அறுத்துச் ெசல்பவன் யார்? உண்ைமைய ஒளிக்காமல் ெசால் என்றார் . பசுைவ இடமாகக்ெகாண்டு உலகம் முழுைமயும் விளங்கும் இத்தைகய சிறப்ைபயுைடய பசுைவப் பூஜித்து பிரதக்ஷிணம் ெசய்தால் பூப் பிரதக்ஷணம் ெசய்த பலன் கிைடக்கும்.அதற்கு அந்த மரம் ஒன்றும் பதில் ெசால்லாதிருக்கேவ நாரதர் ேகாபங்ெகாண்டு சண்பகமரேம உலகத்தில் உண்ைம என்பது யாருக்கும் யாவற்றுக்கும் சாதகமானது. பசுவிடம் பூஜிக்கத் தகாத இடம் எதுவுமில்ைல உலகத்தில் ேகாதானம் பூதானம் வித்யாதானம் ஆகிய மூன்றும் பவித்ரமானைவ. நாரதர் சண்பக விருட்சத்ைதயைடந்தார். குளம்பில் ெவள்ளி புட்டத்தில் தாமிரம் கண்களில் பவளம் கழுத்தில் ஆபரணம் உடல் முழுவதும் ஆைடகள் இவற்றால் அலங்கரித்து பால் கறக்கும் ெவண்கல பாத்திரத்ேதாடும் கன்ேறாடு நன்றாகக் கறக்கும் இளம் பருவமும் அழகும் ெகாண்ட பசுைவ ேதசகாலத்தில் ேயாக்கிமானவனுக்குத் தானஞ் ெசய்தால் ெகாடுத்தவனுக்கு எவ்வுலகத்திலும் துர்லமானது ஒன்றுமில்ைல. பிராயச்சித்தேம இல்லாத பாங்களும் ேகாதானத்தில் ஒழியும் பசுவின் தரிசனம் ஸ்பரிச தியானம் ஆகியைவ உண்டு பண்ணும் பயைனச் ெசால்ல முடியாது. எனேவ ேகா தானமும் பூமிதானமும் சம பலமுைடயன. இைவ நாகத்திலிருந்து நூற்றிெயாரு தைலமுைறகைள சுவர்க்க வாசத்தில் ேசர்க்கக்கூடியைவ.

அேநக பிராமணருக்கு ெதால்ைல ெசய்கிறாய் நீ இவ்வாறு ராட்சஸ காரியம் ெசய்து ெகாண்டிருப்பதால் ராட்சஸனாகக் கடவாய் என்று சாப மிட்டார். சில காலம் ெசன்ற பிறகு. அைதக் ேகட்டதும் அந்தப் பிரமணன் நடுநடுங்கி என்தவற்ைற மன்னித்துக் காப்பாற்ற ேவண்டும் என்று நாரதரின் பாதங்கைளப் பணிந்தான். சிவெபருமான் பர்வத ராஜனின் புதல்வியாக அவதரித்த பார்வதிேதவிையத் திருமணஞ் ெசய்து அைழத்துக் ெகாண்டு. கணபதி பஞ்சாயதனம் என்ற ஐவைகப் பூைஜகைளயும் பிரதானமாகக் கூறின ீர்கள். என்பவர்களுடன் விைளயாடிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது அத்ேதாழியர்களில் விஜைய என்பவள் பார்வதி ேதவிையப் பார்த்து. ஆைகயால் சண்பக மலர் சிவபூைஜக்கு ேயாக்கியைத இல்லாததாயிற்று என்று அறியுங்கள். இது வைரயில் பஞ்சாயதன பூைஜ உத்தமம் என்றும் இஷ்ட காமியங்கைளக் ெகாடுக்கதக்கது என்றும் ெசான்ன ீர்கள். அவர் சிவெபருமான் கூறிய வார்த்ைதைய மனதில் ெகாண்டு அவன் விஷயத்தில் தயாெசாரூபியாய் பிராமணா! நான் ெசான்னது மாறாதாைகயால் நீ அவ்வாேற ராட்சஸ வடிவைடவாய் என்று கூற அப்ேபாேத அவன் விராதன் என்று அசுரானானான். அம்மா சிவெபருமானுக்கு நந்தி. நாரதர் அவைனக் கண்டதும் அடா! நீ சண்பக மலரின் சிறப்பினால் சிவபூைஜ ெசய்து அரசனிடம் அதிகாரம் ெபற்று. இவ்வாறு சூதமாமுனிவர் கூறினார். பார்வதிேதவி தன் ேதாழிகளாகிய ஜைய. விஜைய. சூரிய பஞ்சாயதனம். பிருங்கி முதலிய பிரதமகணங்கள் கணக்கின்றி இருக்கும்ேபாது உங்களுக்கு கணங்கள் ஒருவரும் இல்ைலேய! அவர்கள் தான் . அப்ேபாது நாரதர் அவைனப் பார்த்து நீ ஸ்ரீராமருைடய தரிசனமைடந்து அவரால் மரணமைடந்து பிறகு சிவனாரின் அருளால் திவ்விய உருவமைடயக் கடவாய் என்று சாப விேமாசனமும் கூறினார்.சிவனானுக்கிரகத்தால் சாபங்ெகாடுக்கும் ேபாது அந்த துன்மார்க்க ேவதியனும் அங்கு வந்தான். அதில் சிவபஞ்சாயதனம் விஷ்ணு பஞ்சாயதனம் சக்தி பஞ்சாயதனம். புண்ணிய புருஷர்கேள! உலகத்தினரின் சுகத்திற்காக நீங்கள் ேகட்டதால் அைதயும் ெசால்கிேறன். அவன் அவ்வாேற சகல உயிரினங்களுக்கும் துன்பமிைழக்கத்தக்க விராதனானான். நீங்கள் வியாசரின் சீடர். நாரதர் சிவெபருமாைன நமஸ்கரித்து சண்பகத்தின் மகிைமைய வர்ணித்து அங்கிருந்து ெசன்று விட்டார். கணபதி யாருைடய புதல்வர்? அவருக்கு இத்தைன மகத்துவம் எப்படி ஏற்பட்டது? சிவெபருமான் முதலிய ெபருந்ேதவர்களுடன் அவர் இருப்பாேனன்? அதிலும் அவைர முற்படப் பூஜிப்பது ஏன்? என்று முனிவர் ேகட்டார் சூதபுராணிகர் அைதக் கூறலானார். திருக்ைகலாய மைலைய அைடந்தார். கணபாலன் அவதrத்த கைத பரம புண்ணியேன! நாங்கள் ேகட்ட விஷயங்களுக்கு நீங்கள் ெசான்ன பதில்களிலிருந்து எங்கள் சந்ேதகங்கள் நீங்கின. 31.

அப்ேபாது வாயிற்படியில் காவலிருந்த கஜானனர் என் தாய் நீராடுவதால் உள்ேள ேபாகக்கூடாது என்று ெசால்லித் தடுத்துத் தண்டத்ைதக் ைகயில் எடுத்துக் ெகாண்டார்.நம் வாசலில் சிவாக்கிைனப்படி காவல் ெசய்கிறார்கள். எனேவ தனக்கு என்று ேயாக்கியமான ேசவகன் ஒருவன் இருக்க ேவண்டுவது அவசியம் என்றும் அவன் தன் கட்டைளயின்றி அணுைவக்கூட தன் அந்தப்புரத்தில் அனுமதிக்ககூடாது என்று எண்ணினான். என்று ஒரு தண்டத்ைதக் ெகாடுத்து மகிழ்ந்து. ஒருநாள் உமாேதவி தன் ேதாழியருடன் நீராடிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாது சிவெபருமான் பிரமதகணசகிதராய் ேதவியின் அந்தப் புரத்திற்குவந்து உள்ேள நுைழய முயன்றார். என்ைன . என்று கட்டைளயிட்டு நல்ல ஆைடகைளயும் ஆபரணங்கைளயும் ெகாடுத்து நீ தீர்க்க ஆயுளுைடயவனாக இருப்பாய் என்று ஆசீர்வதித்து நீ என் பிரியபுத்திரன் என்று கூறினாள். ேதாழியின் வார்த்ைதையக் ேகட்டதும் பார்வதி அைத இதவார்த்ைதயாகக் ெகாண்டாள். உள்ேள வந்த அவைரக் கண்டதும் நீராடிக் ெகாண்டிருந்த பார்வதிேதவி நாணமைடந்து ெநளிந்து ெசன்று தன் ேதாழி விஜைய கூறியது சரிதான் என்று நிைனத்தாள். உடேன உமாபுத்திரன் தன் தாையப் பணிந்து அம்மா! உனக்குள்ள பணிவிைடகைள ெயல்லாம் ெசய்கிேறன் என்றார். அவர் நந்திேதவரின் வார்த்ைதைய ஏற்றுக் ெகாள்ளாமல் உள்ேள ெசன்றார். அைதக் கண்டதும் சிவெபருமான். நீ என் உத்தர வில்லாமல் ஒருவைரயும் உள்ேள விடாேத. உயிர்ெகாடுத்து வாயிற்படியில் நிறுத்தி. ஒருநாள் பார்வதி ேதவியின் அந்தப்புரத்தில் நீராடிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது சதாசிவமூர்த்தியான சிவெபருமான் அங்கு வந்தார். அைதக் ேகட்டதும் பார்வதி நீ இப்ேபாது துவாரபாலகனாக இரு. முகத்தில் முத்தமிட்டு அன்ேபாடு அைனத்து விட்டுத்தன் அந்தப்புரத்திற்குச் ெசன்றாள் அன்று முதல் கணேதவர் பார்வதியின் கட்டைளப்படித் திருவாயிலில் காவலிருந்து வரலானார். ஆைகயால் அவர்கள் சிவெபருமானின் கட்டைளைய ஏற்று நடப்பைதப் ேபால உங்கள் கட்டைளைய ஏற்க மாட்டார்களாைகயால் நமக்ெகன்று ஒரு ேசவகன் இருந்தால் நல்லது என்றாள். ஏவம் விசார்யஸாேதவி ஜலம் ஜக்ராஹபாணிநா ேதஹஸ்தம் ருதமாதாய த்யாத்வாரூபம் ப்ரேபாஸ் ஸாபம் நிர்மாய ப்ரணவாகாரம் சதுர்பாஹுந்த்ரி ேலாசனம் ஸுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் கஜவக்த்ரம் ஸுவாச்ருதிம் இவ்வாறு ேதவி ேயாசித்து ைகயிேல நீைர எடுத்துக் ெகாண்டு உடலில் ேதய்த்து உருட்டி தன் நாதனான சிவெபருமானின் திருவுருைவத் தியானித்து அதுேபாலேவ பிரணவஸ்வரூபமும் யாைனமுகமும் நான்கு ேதாள்களும் மூன்று கண்களும் மங்கள ரூபமும் உைடயவராய் ெவண்ணிற ஆைடயுடுத்தி ஸர்வ வியாபியாய் விளங்கும் கணன் என்னும் புத்திரைன உருவாக்கி.

பிரதம கணங்கள் மீ ண்டும் வந்து கணேன! உன்ைன வாயிற் படியில் காவல் ைவத்தவர்கள் யார்? எங்கைள மதிக்காமல் நீ பிைழப்பாயா? நரிக்கு சிங்காதனம் கிைடத்தது ேபாலிருக்கிறது! நாங்கள் ேபார் ெசய்யும்முன் இங்கிருந்து ஓடிப்ேபாய்விடு இல்ைலெயன்றால் மரிப்பாய் என்று மிரட்டினார்கள். என்று அதட்டினார். பிரதம கணங்கள் அவைரப் பார்த்துச் சிரித்து இவன் யார் பகவாைனப் ேபால கடின வார்த்ைதகைளப் ேபசுகிறாேன! என்று ஆேலாசித்து மீ ண்டும் கணபதிையப் பார்த்து: அப்பேன நாங்கள் சிவகணங்கள் சிவெபருமான் இட்ட கட்டைளையச் ெசய்பவர்கள் உன்ைனயும் எங்கள் கணத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்று எண்ணியிருந்ேதாம். எங்கைளெயல்லாம் தண்டத்தால் புைடத்தான்! என்று முைறயிட்டுப் பணிந்து நின்றார்கள். உடேன சிவெபருமான் கணபதிைய ேநாக்கி. நீங்கள் யார் ? இங்ேக ஏன் வந்தீர்கள் தூரப் ேபாய் விடுங்கள். அைதக் ேகட்டுக் கஜானனர் ேகாபங்ெகாண்டு ைகயிேல தண்டாயுதத்ைதத் தாங்கி இங்கிருந்து ேபாகாவிட்டால் என் பராக்கிரமத்ைதக் காட்டுகிேறன் பாருங்கள் என்று சுழற்றி அடித்தார். கணங்கள் சிவெபருமானிடம் நடந்தவற்ைறச் ெசான்னார்கள் சிவெபருமான் அவர்கைள ேநாக்கி கணங்கேள! நீங்கள் என்ன ேபடிகளா? அவைனத் துரத்துங்கள்! என்றார். இனி தூரச்ெசல். இங்ேக இருந்தால் நாசமாவாய் என்று அதட்டினார்கள். அதனால் பிரதம கணங்கள் கணபதியிடம் ெசன்று சிறு பிள்ைளையப் ேபாலப் ேபசுகிறாேய! சீக்கிரம் இவ்விடமிருந்து ேபாகாவிட்டால் எங்கள் .யாெரன்று நிைனத்தாய்? நாேன சிவன் என்று ெசால்லி மீ ண்டும் நுைழய முயலும்ேபாது கணபதி ேகாபித்துக்ைகயில் இருந்த தண்டாயுதத்தால் ஓரடியடித்து சிவனாக இருந்தால் என்ன இப்ேபாது ஏன் மீ ண்டும் ேபாகிறீர்? என்று தடுத்தார். இனி இந்தத் துவாரபாலகைன எதிர்த்தால் என்ன விைளயுேமா? என்று பயந்தவர்களாய்ச் சிவெபருமானிடம் விைரந்து ெசன்று ெபருமாேன! அவன் மிகவும் முரடனாக இருக்கிறான். இவ்விதம் கணநாதரால் அடிபட்ட சிவகணங்கள். அந்த மிரட்டைலப் ெபாருட்படுத்தாமல் யாைன முகத்தார் வாயிைல விட்டு நகராமல் அங்ேகேய இருந்தார். சிவெபருமான் அவர்கைளப் பார்த்து அவேனா ஒருவன்! நீங்கேளா அேநகர் ஒருவன் அடித்தான் என்று இத்தைன ேபரும் ஓடி வரலாமா? நீங்கேளா பிரதமகணங்கள்? உங்களுக்கு வரம் ீ இல்ைலயா? உடேன ெசன்று அவைனத் துரத்திவிட்டு வாருங்கள் என்று புன்னைகயுடன் கூறினார். நீ என்ைன அறிய மாட்டாய்! நீ மூர்க்கனாக இருக்கிறாய் உன்ைன இங்ேக அமர்த்தினவளுக்கு நான் கணவன் என்று ெசால்ல கணபதி மீ ண்டும் அடிக்க சிவெபருமான் ேகாபங்ெகாண்டு பிரதம கணங்கைளக் கூவியைழத்து இவன் யார்? இவன் துடுக்குத்தனத்ைதப் பாருங்கள் என்று ெசான்னார். அப்ேபாது பிரதர்மர்கள் துவாரபாலகராயிருக்கும் விநாயகைரப் பார்த்து நீயார்? நீ ஏன் இங்கு வந்தாய் உன்ேவைல என்ன? என்று ேகட்டார்கள் அதற்கு கணேனா.

இதுவைர அவன் ஒருவைரக்கூட உள்ேள விடவில்ைல அவர்களது வாய்ச் சண்ைட முற்றி அவர்கள் ெஜயித்தாவது உள்ேள வரக்கூடும். இது ேபாலப் பலமுைறகள் அவர்கள் ெசால்லியும் கணபாலர் காவலிருந்த இடத்ைத விட்டு நகரவில்ைல இதற்குள் அந்தப்புரத்திலிருந்த பார்வதிேதவியும் அவளது ேதாழியரும் கணபாலருக்கும் பிரதம கணங்களுக்கும் நடந்த ேபச்சுக்கைளக் ேகட்டார்கள். ெதாைடையத் தட்டி பிரதம கணங்கேள! நாேனா பார்வதி புத்திரன். உடேன கணபதி தன் தாயின் ஆைணப்படி கட்டியிருந்த ஆைடைய இழுத்துக் கட்டிக் ெகாண்டு கிரீடம் தரித்து. அந்தத் ேதாழியும் ெவளிேய ெசன்று கணைனக் கண்டு. நடந்தவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னார்கள்.பிராகிரமத்ைதக் காட்டுகிேறாம் பார் என்றார்கள். என்று ேதாழி வற்புறுத்திக் கூறினாள். கணன் நல்ல காரியஞ் ெசய்தான். சிவகணங்கள் ேவறு வழியின்றி சிவெபருமானிடம் மீ ண்டும் ஓடி அவைர வணங்கி. இன்ைறயதினம் எமது ேசவகன் வாயிைலக் காவல் ெசய்யாமல் இருந்திருந்தால் சிவெபருமான் மட்டுமின்றி மற்ற பிரதம கணங்களும் நாம் நீராடும் ேபாது நம் அந்தப்புரத்தின் மாளிைகயிலுள்ேள வந்திருப்பார்கள். கணங்களுக்கும் கணநாதனுக்கும் வாக்கு வாதம் நடக்கிறது. நீ ெசய்யும் கடைம சிறப்பானது. அல்லது விநயத்தாலாவது உள்ேள வரக்கூடும் நமது கணைன ெதாந்தரவு ெசய்தது நம்ைம ெதாந்திரவு ெசய்தது ேபான்றதாகும் தாேய! இந்த சமயத்தில் நாம் சிறிது கண்டிப்பாக இருக்கேவண்டும். நானும் என்னுைடய தாயின் கட்டைளப்படி நடந்து ெகாள்ளுகிேறன். அப்படி எல்ேலாரும் வந்திருந்தால் நன்றாக இராது. இந்தப் பிரதர்கள் உன்ைன ெஜயித்தாவது அல்லது உன்னிடம் நல்வார்த்ைத கூறியாவது தான் உள்ேள வருவார்கள்? ஜாக்கிரைத! இது ேதவியின் கட்டைள என்று ெசான்னாள். நாம் உத்திரவு ெபற்று உள்ேள ெசன்றால் கட்டைளக்கு உட்பட்டவராேவாம். நீங்கள் உள்ேள ெசல்ல ேவண்டுமானால் என்ைன ெஜயித்தாவது என்னிடம் உத்தரவு ெபற்றாவது ேபாகேவண்டும் என்று கர்ஜித்தார். நீங்கள் பிரதமகங்களாக இருந்தும் ேபார் . ஆைகயால் நாம் அைனவரும் ேபார்புரிய ேவண்டுவேத முைற எவ்வாறாயினும் முடியட்டும் என்று முடிவு ெசய்து சிவபிரமதகணங்கைள ேநாக்கி. நீ ஒருவைரயும் உள்ேள விட ேவண்டாம். பார்வதிேதவி கணபதியின் மீ து அபிமானமுைடயவளாய் என் நாதராக இருந்தாலும் சிவெபருமான் நம் வாசலில் காவலிருப்பவைன ஏன் ெதாந்தரவு ெசய்யேவண்டும்? அவைன ேவண்டிக் ெகாள்ளக் கூடாேதா? என்று ெசால்லி அந்தத் ேதாழிைய கணனிடம் அனுப்பி ஒருவைரயும் உள்ேள அனுப்ப ேவண்டாம் என்று மீ ண்டும் கட்டைளயிட்டாள். நீங்கேளா சிவகணங்கள் நாமிருவரும் சமபலமாகச் ேசர்ந்ேதாம் ெசய்யத்தக்கைத பார்ப்ேபாம் இனி உங்களுக்கு உரிய ஆக்ைஞையச் ெசலுத்திச் சிவாக்கிைனையக் காத்துக் ெகாள்ளுங்கள். அைதக் ேகட்டதும் சிவெபருமான் ேயாசிக்கலானார்.

மகாேதவா எங்களுக்கு அனுமதி ெகாடுத்தால் நாங்களும் ேபாராடுகிேறாம் என்றார்கள். நாேனா சிறுவன். இப்ெபாழுேத ேபாருக்கு வருகிேறன். அப்ேபாது கணனால் அடிபட்டு வந்த பரமதகணங்கள் அங்கு வந்து வருந்தி முைறயிட்டார்கள். சிவெபருமான் பிரமேதவன் ேநாக்கி நான்முகேன! நீ அவனிடம் ெசன்று ேபார் . அைதக் ேகட்டவுடன் பிரதமகணங்கள் ேகாபங்ெகாண்டு கண்கள் சிவக்க. கணபாலர் ேபார் புrந்த கைத சிவெபருமானின் கருத்திற்கிணங்கப் பிரமதகணங்கள் யுத்தம் ெசய்வேத தக்கது என்று ேபார் ெசய்ய ஆயத்தமானார்கள் அவர்கள் யாவரும் ஆயுதபாணிகளாய்க் கணபதியிருக்கும் இடத்ைத அைடந்தார்கள் அவர்கைள கண்டதும் ேபாராட்டத்திற்குத் தயாராகி அவர்கைளப்பார்த்து. பற்கைளக் கடித்து ஹுங்காரஞ் ெசய்து ெகாண்டு ேபார் ெசய்ய வந்தார்கள். ஆயினும் இறுதியில் உங்களுக்கு நாணேம உண்டாகும் நாமிருவருேம ெஜயிப்ேபாம் என்ேறா ேதாற்று விட்ேடாம் என்ேறா நிைனக்க ேவண்டாம். உடேன கணன் தன் அருகிலிருந்த ஓர் இரும்பு உலக்ைகயால் சிலர் மண்ைடையயும் சிலரது கழுத்ைதயும் சிலரது கால்கைளயும் சிலரது ேதாள்கைளயும் அடித்தார். சிவெபருமாேன உங்கள் பலத்ைத பார்க்கட்டும் பலவந்தர்களும் பாலனுமாகிய நம்மிருவருைடய யுத்தத்ைத நமது தைலவர்களாகிய சிவபார்வதிகள் பார்க்கட்டும் நானும் இதுவைரயில் யுத்தஞ் ெசய்தவன் அல்ல. நீங்கள் ெவற்றி ெபற்றால் சிவெபருமான் ெவற்றி ெபற்றவராவார் நான் ெவற்றி ெபற்றால் பார்வதிேதவிேய ெவன்றவன் என்று நிைனக்க ேவண்டும் என்றார். 32. அவர்களில் நந்திேதவர் முன்ேன வந்து கணனுைடய ஒரு காைலயும். பிருங்கி மற்ெறாரு காைலயும் பிடித்து இழுக்க முயலும்ேபாது அவர்கள் இருவருக்கும் பிள்ைளயார் ஒவ்ெவாரு அைற விடேவ அவருைடய கால்கைள விட்டு ஓட்டம் பிடித்தார்கள். பார்வதி ேதவிேய தனது புத்திரனான என் பலத்ைதப் பார்ப்பாள். பார்வதியின் ெசயல் நன்றாக இல்ைல! அதற்குரிய பயைன அவளும் அனுபவிப்பாள் யுத்தம் ெசய்ய ேவண்டுவேத யுக்தமானது என்றார். சிலர் பிள்ைளயாைர கும்பிட்டு விட்டு தப்பித்ேதாம் பிைழத்ேதாம் என்று சிவெபருமானிடம் ஓடிச் ெசன்றார்கள். சிவனாரின் கட்டைளையப் பரிபாலிப்பவர்கெளல்லாம் வரலாம். அைதக்கண்டதும் சிவ கணங்கள் இந்தச் சிறுவைன ெஜயிக்க முடியாது என்று எண்ணமிட்டார்கள் சிலர் ஓடினார்கள். அந்தச் சமயத்தில் நான்முகபிரமன் ேதேவந்திரன் முதலியவர்கள் இந்தச் ெசய்திைய நாரதர் மூலமாகச் ேகள்வியுற்றுச் சிவெபருமானுக்குச் சகாயம் ெசய்யும் கருத்துடன் அங்ேக திரண்டு வந்தார்கள். தனியன். அவர்கள் சிவெபருமாைன வணங்கி. தாயின் கட்டைளைய ஏற்று நடப்பவன்.ெசய்வைத விட்டு ேவண்டிக் ெகாள்வது யுத்தமல்ல.

அப்ேபாது அரம்ைப. பிள்ைளயாேரா இரும்புலக்ைகயால் அடித்து ேதவர்பைட ெவள்ளத்ைதக் கலக்கினார் இதனால் ேதவர்கள் மனங்கலங்கி இனி என்ன ெசய்ேவாம். இந்திரன். பிரளயகால ருத்திரேன இவ்வாறு வந்திருக்கிறான் என்று முனிவர்கள் பாராட்டிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத கடல் சூழ்ந்த பூமி முழுதும் குலுங்கியது ஏழு கடல்களும் நிைல கலங்கின நவக்கிரக மண்டலத்ைதயுைடய ஆகாயம் பிளவைடயலாயிற்று யாவரும் மனம் மருண்டார்கள். எங்ேக ேபாேவாம். சுப்பிரமணியர் முதலிய பிரதமர்கள் பூதபிேரத ைபசாசங்கள் யாவைரயும் கணனுடன் ேபார் ெசய்யச் ெசால்லி உத்தரவளித்தார். மற்ெறாரு சக்தி மின்னைலப் ேபான்ற ரூபமும் அேநகம் ைககைளயுைடயவளாகவும் வந்து ேதவர்கள் எய்யும் ஆயுதங்கைளெயல்லாம் தன் வாையத் திறந்து விழுங்கிலானாள். ேமனைக முதலிய அப்சரசுகள் சந்தன மலர்கைளக் ைகயில் ஏந்தி ஆகாயத்திலிருந்து தூவினார்கள். இவைனத் தாங்கள் எதிர்த்து அடக்காவிட்டால் மஹாப்பிரளயம் உண்டாகும் என்று ெசால்லேவ சிவெபருமான் ேகாபங் ெகாண்டு. . அத்தைகய கட்டைளையப் ெபற்றதும் அவர்கள் தத்தம் ஆயுதங்களுடன் யுத்தம் புரியத் ெதாடங்கினார்கள் அவர்கள் ெசலுத்திய ஆயுதங்கள் எல்லாம் உலகம் முழுவதும் பரவிமைறந்தன அந்தச் சமயத்தில் அந்தப்புரத்தில் இருந்த பார்வதி ேதவி இரண்டு சக்திகைளச் சிருஷ்டித்துத் தனியனாகப் ேபார் புரிந்து ெகாண்டிருந்த கணனுக்குத் துைணெசய்ய அனுப்பி ைவத்தாள்.ேமலும் நிகழாதவாறு அவைன இதமான வார்த்ைதகளால் வசப்படுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்றார். அதில் ஒரு சக்தி பயங்கரமான உடலும் கருநிற ேமனியும் மைல ேபான்ற முகத்தில் குைக ேபான்ற திறந்த வாயும் ெகாண்டவளாக இருந்தாள். நான் உன்ேனாடு ேபார் ெசய்ய வரவில்ைலேய? என்று அலறினார் கணன் இரும்புலக்ைகையக் ைகயிெலடுக்க பிரம ேதவனும் மற்றவர்களும் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தார்கள் அவர்கள் சிவெபருமானிடம் ெசன்ற முைறயிட ெபருமான் ேகாபங் ெகாண்டு. இந்திராதி ேதவர்களும் பிரமத கணங்களும் ஓடினார்கள் அப்ேபாது ஆறுமுகப் ெபருமான் சக்தியர் இருவரால் அடுத்த ைசன்னியம் ஒழியமிகுந்தவர்கைள அைழத்துக் ெகாண்டு சிவசன்னதிைய அைடந்து நமஸ்கரித்து தந்ைதேய! அந்தக் கணனுைடய வல்லைமையச் ெசால்ல முடியாது! அவைனப் ேபான்ற ஒருவைன இதுவைர கண்டதும் இல்ைல ேகள்விப்பட்டதும் இல்ைல. பிரமேதவன் மற்ற முனிவர்களுடன் கணபாலன் இருக்குமிடத்திற்கு வந்தார். நாரதர் முதலிேயார் கணபாலன் ேபார் ெசய்யும் வரத்ைதயும் ீ ஆற்றைலயும் பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் இத்தைகய வரைன ீ நாம் கண்டேத இல்ைல. அவர் வந்ததுேம பிள்ைளயார் அவரது மீ ைசைய பிடித்துப் பறிக்க பிரமன் அந்த வலிையத் தாங்க மாட்டாமல். என்று புலம்பி வருந்தினார்கள்.

மேகஸ்வரா! அவன் ெகால்லத் தக்கவனல்லன். கபட நாடக சூத்திரதாரி என்ற ெபயருக்ேகற்ப கபடஞ் ெசய்ய நிைனப்பவேன! என்று ஏளனமாகச் சிரித்துத் தம் ைகயிலிருந்த இரும்புலக்ைகயால் விஷ்ணுைவ அைறய சிவெபருமான் தம் கரத்தில் இருந்து சூலாயுதத்தால் தடுத்து ேகாபங் ெகாண்டு கணைனத் தாக்க முற்பட்டார். அந்தப் பரிச ஆயுதம் ஐந்து கரங்களிலும் ஒரடியடிக்க மற்ற ஐந்து கரங்களால் ேவெறாரு குலத்ைத ஏந்தினார் சிவெபருமான் அப்ேபாது அவர் நாேம இவனால் இவ்வாறு சங்கடப்படுேவாமானால் மற்ைறய ேதவர்களும் கணங்களும் இவனுக்கு எம்மாத்திரம்? என்று எண்ணமிட்டார் அப்ேபாது விஷ்ணு அவைர ேநாக்கி ைகலாச நாதேர! உடலுருவம் அழகு ஆகிய இவற்றில் இந்தச் சிறுவனுக்கு ஈடானவர் எவருமில்ைல! என்று வியந்துைரத்தார். அவர் வார்த்ைதைய சிவெபருமான். என்றார் அப்ேபாது சக்திகள் இருவரும் மைறந்தார்கள் விஷ்ணுவின் எதிரில் கணபாலன். ÷க்ஷமம் உண்டு. இந்நிகழ்ச்சிையக் கண்ட நாரத முனிவர் உடேன பார்வதி ேதவியிடம் விைரந்து ெசன்று ஓ ெஜகன்மாதா! இப்ேபாது சிவெபருமான் பாசத்தால் கணைனக் கட்டி மூர்ச்ைசயைடயச் ெசய்து .அப்படியாயின் நானும் வருகிேறன் என்று புறப்பட்டார் ேதவர்கள் அவைரப் பின் ெதாடர்ந்தார்கள். அவன் சிறுவன் தனித்து இருந்து தாயின் கட்டைளைய நிைறேவற்றுபவன். நான் இவைன ேமாகப் படுத்துகிேறன். தந்திரத்தாலன்றி இவைன ெவல்லமுடியாது. கணபாலைனக் கண்டதும் அவர் வியப்புற்று இவைன வஞ்சைனயாலடிக்கா விட்டால் இவைன ெஜயிக்கேவ முடியாது என்று கருதி பைடவரிைசகளின் நடுவில் இருந்தார் நிர்குணராகிய சிவெபருமான் விஷ்ணு முதலியவர்களுடன் யுத்தம் புரியவந்தைதக் கண்டு ேதவர்கள் மகிழ்ந்தார்கள். அப்ெபாழுது நீங்கள் இவைன அடிக்க ேவண்டும். அப்ேபாது சூலபாணியான சிவெபருமான் கணனுக்கு பின்புறமாகச் ெசன்று கணைனப் பாசத்தால் இறுக்கி பூமியின் ேமல் வழ்த்தினார். விஷ்ணு சிவெபருமாைன ேநாக்கி சிவெபருமாேன. அப்ேபாது நாரதர் புன்முறுவலுடன் சிவெபருமாைன ேநாக்கி. ஆைகயால் அவைன எப்படியாவது சிேநகம் ெசய்து ெகாள்வேத நல்லது. அப்ேபாது அவர் ைகயிலிருந்த சூலாயுதம் ைக நழுவி விழ அவர் பிநாக வில்ைல ஏந்தி நின்றார். அவைன வசப்படுத்தினால். கணபாலன் அந்த வில்ைலயும் தம் பாரிசத்தால் ெபாடிபடச் ெசய்தார். மறுத்துவிட்டுப் ேபார் புரியச்ெசன்றார். ீ இவ்வாறு கணபாலன் பாசத்தால் கட்டுண்டைதப் பார்த்து ேதவர்களும் கணங்களும் மகிழ்ச்சியைடந்தார்கள். கணபாலன் தன் இரும்புலக்ைகைய அவர் ேமல் விடுத்து மல்யுத்தஞ் ெசய்யலானார். என்றார். கணன் தன் பரிசாயுதத்ைத விஷ்ணுவின் மீ து பிரேயாகிக்க அந்த ஆயுதம் விஷ்ணுவின் சக்கரத்ைதப் ெபாடிப் ெபாடியாக்கியது விஷ்ணு ேவெறாரு சக்கரத்ைத ஏந்திப் ேபாராடத் ெதாடங்கினார்.

விட்டார். ேதவர்கள் ெஜயெஜய சங்கரா! என்று ெவற்றி முழக்கமிட்டு ஆன்ந்தத்தால் குதித்தார்கள். சுப்பிரமணியன் என்று ேயாசிக்காமல் அகப்பட்டவர்கைள ஆங்காங்ேக அவர்கைள வாயிற்ேபாட்டு கபள ீகரம் ெசய்யவல்ல சக்திகளில் சிலர் வாையத் திறந்து ெகாண்டும் சிலர் பயங்கரமாகவும் சிலர் தைலைய ஆட்டிக் ெகாண்டும் பலவாறு யுத்தம் ெசய்தார்கள் அந்தச் சமயத்தில் அந்தச் சம்காரத் ெதாழிைலப் பார்த்து விஷ்ணு முதலான ேதவர்களும். அசுரர்கள் முதலானவர்கைள அழித்து மகாப்பிரளயத்ைதக் கிளப்பிவிட ேவண்டும்! என்னுைடயவன் என்றும் பிறன் என்றும் பார்க்க ேவண்டுவதில்ைல என்றும் கட்டைளயிட்டாள். சக்திகள் தராதரமின்றி யாவைரயும் துன்புறுத்தினார்கள் நாரத முனிவர் அப்ேபாது ேதவர்களுக்ெகல்லாம் நன்ைம ெசய்யக் கருதி. முனிவர்கள். 33. முனிவர்களும் ஐேயா! மஹாப்பிரளயமாக இருக்கிறேத! இது அகாலத்தில் சம்பவித்தேத நாம் பிைழப்பது கடினம். நீ இந்தச் சமயத்தில் தன்மானம் காத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். குேபரன் சூரியன். யக்ஷர்கள். என்று கலகஞ்ெசய்து விட்டு அங்கிருந்து மைறந்து ேபானார். ஆகா என்ன ெசய்ேவாம்? ஏது ெசய்ேவாம்? என்று ேயாசித்து விட்டு இந்த மகாப்பிரளயம் பார்வதிேதவி கருைண ெசய்யக் கருதினாலன்றி அடங்காது என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஒரு சக்தி சிவெபருமானின் இடுப்பில் ஓங்கி அடித்தாள். பிரமா முதலான ேதவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்து ெமல்ல தைலநீட்டி அவர்கேளாடு கலந்து என்ன ெசய்யலாம்? என்று ஆேலாசித்துவிட்டு ஆகா! இனி பார்வதி ேதவிக்குத் தைய வரச்ெசய்யாவிட்டால் நமக்குச் சுகம் உண்டாவதில்ைல என்று கூறினார். அதனால் சிவெபருமான் மிகவும் வருந்தி பார்வதியிடம் ெசன்று. முனிவர்கேள! இனி பார்வதி ேதவி ெசய்தனவற்ைற ெசால்கிேறன் ேகளுங்கள். நீங்கள் சிறிேதனும் ேயாசிக்காமல் இந்த சமயத்தில் ேதவர்கள். நாரதர் சில முனிவர்களுடன் . அச் சக்திகள் மஹாேதவிையப் பணிந்து. அேநகம் ஆயிரம் சக்திகைள உண்டாக்கினாள். அவைர ேதவர்கள் உற்று ேநாக்கி நாரதேர! நீங்கேள அைதச் ெசய்வதற்கு தகுந்தவராதலின் தைய ெசய்து அந்தப் பார்வதிேதவியிடம் ெசன்று ேதவியின் ேகாபத்ைதத் தணியச் ெசய்யும்! என்று விநயத்துடன் கூறினார்கள். நாங்கள் ெசய்ய ேவண்டிய காரியம் என்ன? கட்டைளயிட ேவண்டும் என்று ேகட்டார்கள். உடேன கற்பாந்தரத்தில் ெசய்யும் சங்காரத்ைதப் ேபாலவும் பிரமன் விஷ்ணு ருத்திரன். அவர்கைள பார்வதிேதவி ேநாக்கி. இது என்ன என்று ேகட்டவுங் சக்தியற்று இருந்து விட்டார். என்ன ெசய்ேவன்? எங்கு ேபாேவன்? பிரளயத்ைதச் ெசய்ய ேவண்டி வந்தேத? என்று துக்கித்து. கணபதி பட்டாபிேஷகமும் விரதமும் முனிவர்கேள! சிவெபருமான் கணபதிையப் பாசத்தால் கட்டி மூர்ச்ைசயைடயச் ெசய்தைத நாரதர் மூலம் அறிந்த பார்வதி ேதவி மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு இனி. இந்திரன்.

சிவெபருமானும் விஷ்ணு முதலான ேதவர்களும் அைதக்ேகட்டு தீவிரமாக ஆேலாசித்து விட்டு இப்ெபாழுது உலகங்களுக்கு ÷க்ஷமம் உண்டாவேத முக்கியமாகும் ஆைகயால் பார்வதிேதவியின் விருப்பப்படி நடப்பதுதான் நன்ைமையத் தரும் என்று தீர்மானித்தார்கள் பிறகு சிவெபருமான் சஞ்சீவி முதலிய சகல அவுஷதங்கைளயும் ெகாண்ட துேராணாசலய என்ற மைலையத் தம் முன்னால் வர ேவண்டும் என்று நிைனத்தார். நீங்களும் சுகமைடயமாட்டீர்கள் என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். சண்டமுண்ட சம்ஹாரிேய காத்யாயனிேய உனக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் என்று துதி ெசய்ததும் பார்வதி ேதவி அவர்கைளப் பார்த்து ஒன்றும் ெசால்லவில்ைல. ஆைகயால் ஸம்ஹாரத்ைத நிறுத்தி சாந்தமைடய ேவண்டும். அதனால் முனிவர்கள் அைனவரும் பயந்து. அவனுக்கு எதிராக நீங்கள் அைனவரும் ஒன்று திரண்டு ேபார் ெசய்தது முைறயற்ற ெசயல் நீதியற்ற ெசயல் ஆைகயால் உங்கள் யாவராலும் அவன் பூஜிக்கப்படுபவனாய்ச் சகலருக்கும் முதற்கடவுளாக இருந்தாலன்றி நான் ெசய்யும் சம்ஹாரம் ஒழியாது.பார்வதிேதவியிடஞ் ெசன்று யாவரும் ஒன்றுகூடி பின்வருமாறு ேதாத்திரஞ் ெசய்தார்கள். முதலாகவுள்ளவேள. அவர்கள் அைனவரும் ேதவியிடம் விைடெபற்றுச் சிவெபருமாைனயைடந்து நிகழ்தனவற்ைறச் ெசான்னார்கள். அவளது திருவடியில் வழ்ந்து ீ வணங்கி தாேய சிவெபருமானும் நாங்களும் மிகவும் கஷ்டத்ைதயைடந்ேதாம். உடேன சஞ்சீவகரணம் முதலிய மருந்து மூலிைககள் நிைறந்த அந்த மைல அங்கு வந்து ேசர்ந்தது அதிலுள்ள மூலிைககள் படிந்த காற்று வசியது. அதனால் பார்வதிேதவி தயவு ெசய்யக் கருதி என் புத்திரன் கணபாலன் மூர்ச்ைச ெதளிந்து எழுந்த பிறகு இந்த சம்ஹாரம் நிற்கும் அதுவைரயில் சம்ஹாரம் நடந்ேததீரும். துர்க்க ஸம்ஹாரிேய சகல ஜகத்துக்கும் மங்களஞ் ெசய்பவேள. பவானிேய. தாயான என் கட்டைளைய முன்னிட்டுத் தனியாகவும் சிறுவனாகவும் ஒருவனாகவும் இருந்து என் அந்தப்புரத்ைத காவல் ெசய்தவன். நாங்கள் அைனவருேம உன்னால் பைடக்கப்பட்டவர்களாைகயால் சாந்தமைடயேவண்டும் மன்னிக்க ேவண்டும் என்று பிரார்த்தைன ெசய்தார்கள். முனி . ீ அதனால் ேபாரில் உயிர் ஒழிந்த ேதவ. ஜகதம்ப நமஸ்துப்யம் பரக்ருத்ையேத நேமாஸ்துேத அபர்நாைய நமஸ்துப்யம் கிரிஜாைய நேமாஸ்துேத பவாந்ையேத நமஸ் ைசவ துர்க்காையேத நேமாஸ்துேத பத்ராையேத நமஸ்துப்யம் ப்ரக்ருத்ையேத நேமாஸ்துேத சண்டிகாைய நமஸ்துப்யம் காத்யாயன்ைய நேமாஸ்துேத ஜகன்மாதா! பிரகிருதி ரூபிேய! சருகு பக்ஷணமுமின்றித் தவஞ் ெசய்பவேள! பர்வதராஜபுத்திரிேய.

இதில் ஐயமில்ைல என்று ெசால்லித் தான் முன்பு ேகாபித்துப் பிர ேயாகித்த சக்திகைள . உன்ைனச் ெசம்மலர்கள் சந்தனம் ைநேவத்யம் நீராஞ்சனம். அப்ேபாது பாசத்தால் கட்டுண்டு மூர்ச்சித்துக்கிடந்த கணபாலைனப் பார்த்த சிவெபருமான் வருந்திப் பாசத்ைத அகற்றித் தனது திருக்ைகயால் அவனது திருேமனிைய தடவினார். பிரதக்ஷிணம். பார்வதி ேதவி கணைன வாழ்த்தி அவன் உடைலத் தனது திருக்ைகயால் தடவி மகேன! நீ மிகவும் வருந்தித் தன்யனானாய். கடைமைய நிைறேவற்றுவதில் கண்ணியமாக இருந்தாய் இன்று முதல் யாவராலும் நீ மிகவும் முன்னதாக பூஜிக்கத் தக்கவனாகுக. பரிகம் க்வாத்ய விஷ்ணு. மஹாவிஷ்ணு பிரமன் முதலிய முப்ெபருந்ேதவர்கைளப் பார்த்து . க்வஹந்மயதாம் ஹந்யதாமிதி உக்த்வாமுஸல மாதாய ஸ்திேதாதுரி கேணாத்தம இந்தராத்யா நாரதாத்யாஸ்ச கணம் வக்ஷயமுதாந்விதா ீ ப்ரஸம் ஸந்தஸ்ததா ேதவாஸ்ஸிவம் விஷ்ணும் விதிந்ததா இவ்வாறு ேதவர்கள் கூறியைதக் ேகட்ட பிருமா முதலான ேதவர்கள் நாம் அைனவரும் எப்படிச் சிவனாரின் கட்டைளயால் சஞ்சரிக்கின்ேறாேமா. நமஸ்காரம் முதலியவற்ேறாடு பூஜிப்பவர்களுக்கு சகல காரியசித்தியும் ைககூடும். அர்க்கியம். இந்திரன் முதலான ேதவர்களும் நாரதர் முதலான முனிவர்களும் கணன் மூர்ச்ைச ெதளிந்து எழுந்தது கண்டு மகிழ்ந்து. உன் முகத்தில் சிந்தூரம் அணிந்திருப்பதால் சிவப்பு சந்தனத்தால் பூஜிக்க நீ மகிழ்வாயாக. சிவெபருமான். அவைன அைழத்துக் ெகாண்டு பார்வதியிடம் ெசன்று காண்பித்தார்கள். இனி பார்வதி ேதவியார் ேகட்ட காரியங்கள் எல்லாம் உங்களால் ெசய்து முடிய ேவண்டும் என்றார்கள். அத்தைகய பரிபூரண ேதஜஸானது ேவத மந்திர சம்பந்தத்தால் இந்தக் கணனுக்கு உண்டாக ேவண்டும். தாம்பூலம்.பிரதமகணங்கள் உயிர் ெபற்று எழுந்தார்கள். இத்யாேலாச்ய ஸங்கரஸ்ச ேலாகாநாம் ஸுகேஹதுகாம் ஸஞ்ஜீவகரண ீ யுக்தத்ேராணா சலமேமய தீ ஸ்மரணா ேதவஸகிரிராகத்வ ஸ்மஸ்திதஸ்ததா ஸங்கரஸ்தவாக தஸ்ஸத்ய பாஸேமாச நேமாதேநாத் ஸஞ்ஜீவகரண ீ வாயுப்ரசார வஸதஸ்ததா ஸிவஸ்ய சகரஸ்பர்ஸாத் ஸஞ்ஞாம் லப்த்வ கணஸ்த்தா. அக்கணேம கணபாலன் மூர்ச்ைச ெதளிந்து என் இருப்புலக்ைக எங்ேக? என்னுடன் ேபார் ெசய்த அந்த விஷ்ணு எங்ேக? அவைனக் ெகால்ல ேவண்டும் என்று அைறகூவிக் ெகாண்ேட தன் இரும்புலக்ைகையக் ைகயிேல தூக்கி நின்றான். என்று அபிமந்திரித்து சுந்தராகாரமுைடய கணைன பிரமத கணங்களும் யக்ஷர்களும் விஷ்ணு முதலான ேதவர்கள் அைனவரும் கணநாதராக இருக்கும்படி பட்டாபிேஷகம் ெசய்து ஆைடயாபரண அலங்காரஞ் ெசய்து.

இவைனப் பூஜிக்காதவர்களுக்கு காரியங்கள் சித்தியாகாது என்றார்.திருப்பியைழத்து இனி யுத்தம் ேவண்டாம் என்று அச்சக்திகைள தன்னிடத்திேலேய ஒடுக்கிக் ெகாண்டாள் இப்ெபாழுேத ேதவர்களுக்குச் சுகம் உண்டானதால் இந்திராதி இைமயவர்கள் பார்வதி ேதவிைய பலவாறு துதித்து சிவெபருமாைன அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாய் ேதவியாருடன் இைணந்திருக்கச் ெசய்து இருவைரயும் சந்ேதாஷப்படுத்தி. நம்ைமப் பின்னால் பூஜித்தால் தான் நாேம மகிழ்ேவாம். மார்க்கசீரிஷ கிருஷ்ணபக்ஷ சதுர்த்தி நாளன்று அதிகாைல உதயத்தில் நீராடிக் குளித்து ஒரு பிராமணைனத் தான் ெசய்யவிருக்கும் கணபதி பூைஜக்கு இராத்திரி உபேயாகப்படும்படி நியமித்து தான் முழுவதும் உண்ணாவிரதத்ேதாடு உபவாசமிருந்து அந்தப் பிராமணைனக் கணபதியாகப் பாவித்து. சிவெபருமானது திருத்ெதாைடயின் மீ து பிள்ைளயாரான விநாயகைர யாைன முகப்பிள்ைளயாரின் தைல மீ து தன் திருக்ைகைய ைவத்து ேதவர்கைள ேநாக்கி இவன் என் பிள்ைள என்று கூற கேணசர் சிவெபருமானது திருத்ெதாைடயிலிருந்து இறங்கி எதிர் நின்று சிவெபருமாைனயும் பார்வதிேதவிையயும் வணங்கி ேதவர்கைள ைககுவித்து சிவெபருமாைன ேநாக்கி ேதவேதவா! நான் ெசய்த குற்றத்ைத மன்னிக்க ேவண்டும் என்றார் சிவெபருமான் அங்கிருந்த ேதவர்கைளப் பார்த்து. சிவெபருமான் கேணசருக்குப் பல வரங்கைளக் ெகாடுத்து உன் ெபயர் விக்நஹந்தா(விக்கினங்கைளப் ேபாக்குபவன்) சகல கணங்களுக்கு தைலவனான நீ பூஜிக்கத்தக்கவனாக ேவண்டும் என்று கூறினார். அன்று முதல் மறு வருஷம் வருகிற அந்தத் திதி வைரயில் பிரதி சதுர்த்திகளிலும் விரதத்ைத நியமந் தவறாமல் என் கட்டைளப்படிச் ெசய்யேவண்டும் இப்படிச் ெசய்பவர்களின் குடும்பம் சகல சவுகரியங்கைளயும் ெபற்றுச் சுகமாக இருக்கும் என்று கூறினார். உடேன சிவ கணங்கள் மங்கள வாத்தியங்கைள முழங்கினார்கள். ேதவமங்ைகயர் நடனமாடி இன்னிைசப் ெபாழிந்தார்கள். தூர்வத்தால் பூஜித்து இரவு ஒரு ஜாமங்கழித்த பிறகு ஸ்நானஞ் ெசய்து ெபான் முதலிய . ேமலும் இவ்விநாயகைன முதலில் பூஜித்து. அதன் பிறகு சிவெபருமாேன முதலில் கணபதிையப் பூஜித்தார். இரண்டாவதாக அவைர விஷ்ணுவும். மூன்றாவதாகவும் பிருமேதவனும். நான்காவதாகப் பார்வதியும் பிறகு ேதவர்கள் அைனவருமாக மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் அவைரப் பூஜித்தார்கள். சிவெபருமான் மீ ண்டும் கணபதிையப் பார்த்து பாத்திரபத மாச சுக்கில பக்ஷ சந்திேராதய சமயத்தில் இரவு முதற்சாமத்தில் உச்சஸ்தக் கிரஹஞ்சக ேயாகத்தில் பார்வதி ேதவி விக்ேனஸ்வரைன நிர்மித்ததால் அந்தச் சமயத்தில் விக்ேனஸ்வரைன பூஜித்தல் உத்தமத்திலும் உத்தமமாகும். பிருமேன! விஷ்ணுேவ நாம் உலகத்தில் பூஜிக்கப்படுவைதப் ேபால இக் கேணசனும் யாவராலும் பூஜிக்கப்படேவண்டும்.

பக்திேயாடு ெசஞ்சந்தனம் சுேவதாக்ஷைத உபசாரம் முதலியவற்ேறாடு பூசிப்பவர்கள் சகல காரிய சித்தியும் ெபற்று எல்லா விக்கினங்களும் துன்பங்களும் நீங்கப் ெபறுவார்கள். இந்த விரதத்தில் தன் சக்திக்ேகற்பத் திரவியேலாபம் ெசய்யக் கூடாது. விநாயகர் வலம் வந்த கைத தவஞானிகேள! ேதவர்களும் முனிவர்களும் சிவனாரின் கட்டைளைய ஏற்றுச் சிவனாைரயும் பார்வதி ேதவிையயும் கேணசைரயும் புகழ்ந்து எத்தைகய ெபரிய யுத்தம் உலகேம சம்ஹாரமாகத் தக்கதாக நிகழ்ந்து விட்டது என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.உேலாகங்களாலாவது அல்லது பவளத்தாலாவது அல்லது ெவள்ெளருக்க மரத்தாலாவது மண்ணாலாவது கணபதிப் பிரதிைம ெசய்து அதற்கு பிராணப் பிரதிஷ்ைட முதலிய நியதியுடன் கந்த. அப்ேபாது ேதவவாத்தியங்கள் முழங்கின ேதவர்கள் மலர் மாரி ெபாழிந்தார்கள் உலகங்கள் யாவும் மகிழ்ந்திருந்தன. பிறகு அவரது கீ ரிடத்தில் விளங்கும் பாலச் சந்திரைனப் பூஜிக்க ேவண்டும். இந்தச் சமயத்தில் அைனவரும் பிள்ைளயாரான கணநாதைரப் பூஜித்து வழிப்பட்டார்கள் தன் புதல்வனுக்கு ேநர்ந்த ஏற்றத்ைதக் கண்டு பார்வதிேதவி அைடந்த மகிழ்ச்சிைய எழுத்தாலும் ெசாற்களாலும் ெசால்ல ஒருவராலுேம முடியாது. பிறகு அந்தப் பிராமணைனப் பூஜித்து அவனுக்கு இன்சுைவயுடன் கூடிய அன்னம் இட்டுத் தானும் உப்பில்லாத இனிய அமுைதப் புசிக்க ேவண்டும் இவ்வாறு மறு சதுர்த்திகளிலும் ெசய்து வந்து வருட முடிவில் விரத பூர்த்திக்காக உத்தியா பனமாக பன்னிரண்டு ேவதியருக்கு அன்னமிட ேவண்டும். அஷ்டதளபத்மம் எழுதி அதில் ஒரு கலசத்ைத அைமத்து. மறுநாள் விடியற்காைலயில் மீ ண்டும் வழிபாடு இயற்றி நான் பூஜிக்கும் ேபாது ேதவரீர் எழுந்தருள ேவண்டும் என்று விசர்ஜனம் ெசய்ய ேவண்டும். தூப தீபங்களால் பூஜிக்க ேவண்டும். மகாவிஷ்ணுவும் பிருமேதவரும் சிவெபருமானிடம் விைடெபற்று தத்தமது உலைக அைடந்தார்கள். 34. புஷ்ப. பார்வதிேதவியின் ேகாபமும் தணிந்தது. சிவகணங்களும் சிவெபருமானும் உலகங்கள் பிைழத்தற்காக மகிழ்ந்தார்கள். அதில் விக்ேனஸ்வரைர ஆவாஹனம் ெசய்து தூப தீபாதிகளால் பூஜித்து ேஹாமம் ெசய்து இரண்டு சுமங்கலிகளுக்கும் இரண்டு பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் அன்னம் அளித்து பூஜித்து விதிப்படித் தான் இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து வாத்திய ேகாஷங்களுடன் உத்சவம் ெசய்து மந்திரபுஷ்பம் சமர்ப்பித்து அன்புடன் ெதாழுது தன் இஷ்டங்கைளச் ெசால்லிக் ெகாள்ள ேவண்டும். இந்த விரதம் எல்லா வர்ணத்தவரும் ெபண்களும் பைக ெவல்ல விரும்பும் அரசர்களும் ெசய்வார்களாக! என்று சிவெபருமான் திருவாய் மலர்ந்தருளினார். நாரதரும் பார்வதிேதவிையப் புகழ்ந்து பாடிவிட்டு தம் . இவ்வாறு விரதமிருப்பவர் மனதிலுள்ள ேகாரிக்ைககைள அைடவார்கள்.

சூதபுராணிகர் கூறலானார் முனிவர்கேள! சிவெபருமானும் பார்வதிேதவியும் கேணசரிடம் அதிக வாஞ்ைச ெகாண்டு. வளர்பிைற நிலைவப்ேபால் இரண்டு சேகாதரரிடமும் நட்பு ெபருகிற்று இந்நிைலயில் பார்வதி பரேமஸ்வரர் இருவரும் தங்கள் புதல்வர் இருவருக்கும் எப்படித் திருமணஞ் ெசய்ய ேவண்டும் என்பது பற்றிப் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அவைர விைளயாட்டாகேவ வளர்த்தார்கள். என்றார்கள் ைநமிசாரண்ய முனிவர்கள். மாதவேர! கணபதியின் வரலாற்ைறச் ெசால்லிக் ேகட்ேடாம் ஆயினும் அவருைடய திவ்விய சரிதங்கைளக் ேகட்க நாங்கள் ேமலும் ஆவலாக இருக்கிேறாம். அைத அறிந்த சிவெபருமானும் பார்வதிேதவியும் ஒரு ேயாசைன ெசய்து ஓரிடத்திலிருந்து புதல்வரிருவைரயும் அன்புடன் அைழத்து பிள்ைளகேள! நீங்கள் இருவரும் சமமானவர்கள் நாங்கள் உங்கள் இருவைரயுேம ஒேர தன்ைமயாகேவ மதிக்கிேறாம். கேணசரும் ஆறுமுகனும் தாய் தந்ைதயருக்குப் பணிவிைட ெசய்து அவர்களுக்குப் பிரியம் விைளவித்தார்கள்.சஞ்சாரத்திற்குச் ெசன்று விட்டார் என்றார் சூதபுராணிகர். . அதாவது உங்களில் எவன் ஒருவன் இந்த உலகத்ைதச் சுற்றி வலம் வந்து முதலில் எங்களிடம் வந்து ேசர்வாேனா அவனுக்கு முதலிலும் எவன் பிறகு வருகிறாேனா அவனுக்கு இரண்டாவதாகவும் திருமணஞ் ெசய்ய ேவண்டும் என்பேத அந்த ேயாசைன. ெதாந்திப்பிள்ைளயாரான கணபதிேயா நாம் எவ்வாறு பூவுலைகச் சுற்றுேவாம் என்று ேயாசித்தார் பிறகு முைறப்படி நீராடித் தாய் தந்ைதயரிடம் வந்து நீங்கள் இருவரும் சிறிது ேநரம் சிங்காதனத்தில் இருக்க ேவண்டும் என்று பிரார்த்தித்து அவர்களுக்கு ஆசனமளிக்க அவர்களிருவரும் அவ்வாேற அமர்ந்தார்கள். அப்ேபாது அவர்கள் ேபசுவைதக் ேகட்ட கேணசரும் முருகரும் ஆச்சரியமைடந்து எனக்கு தான் முதலில் கல்யாணம் ஆக ேவண்டும் எனக்ேக முதலில் திருமணம் என்று ஒருவேராடு ஒருவர் விவாதம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தார்கள். என்றார்கள் உடேன சுப்பரமணியர் பூப்பிரதட்சிணம் ெசய்வதற்கு விைரந்து ெசன்றார். இப்ேபாது உங்களுக்குத் திருமணம் ெசய்ய ேவண்டி ஒரு ேயாசைன ெசய்திருக்கிேறாம். பிறகு கேணசர் அவர்கள் இருவைரயும் பார்த்து நான் உங்கைள பூசிக்க ேவண்டும் என்று கூறி அவர்கைள அைமதியாக உட்கார ைவத்து அம்ைம அப்பராகிய அவர்களிருவைரயும் ÷ஷாடேசாபசாரத்துடன் பூைஜ ெசய்து ஏழு முைற அவர்கைள வலம் வந்து ைககுவித்து இவர்கள் எதிேர நின்று நான் ெசால்லும் விஷயத்ைதக் ேகட்டு சீக்கிரம் எனக்குத் திருமணஞ் ெசய்விக்க ேவண்டும்! என்றார்.

நான் பூமிைய ஏழு பிரதக்ஷிணம் ெசய்து வந்திருக்க என்ைன மறுபடியும் ேபாகச் ெசால்லாமா? என்று ேகட்டார் பிள்ைளயார். அக்ேகள்விைய வியந்த உமா மேகஸ்வரர் நீ எப்ெபாழுது பூமிைய வலம் வந்தாய்? என்று ேகட்டார்கள்.நீ விைரவில் உலகத்ைத வலம் வா. நீேய மஹாபுத்திசாலி தாய் தந்ைதயரிடம் திடபக்தியுைடய நீ ெசான்னைவ உண்ைமயானைவ துக்கம் ஏற்பட்ட சமயங்களில் எவன் ஒருவன் நிர்மலமுைடயவனாக இருப்பாேனா அவனது துக்கங்கள் சூரியைனக் கண்ட இருள்ேபால நீங்கும் தாய் தந்ைதயைர வலம் வந்தால் பூமிைய வலம் வந்த பயன் கிைடக்கும் என்று ேவதசாஸ்திர புராணங்கள் கூறுகின்றன. நாங்களும் உன் ெசயல் கண்டு மகிழ்ந்ேதாம் என்று பாராட்டிவிட்டுத் திருமண விஷயத்ைதப் பற்றி ேயாசித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். சுப்பரமணியன் அதற்காகேவ ேபாயிருக்கிறான் நீயும் ெசன்று பூப் பிரதக்ஷிணம் ெசய்து முன்ேன வந்தால் உனக்ேக விைரவில் மணஞ் ெசய்ேவாம் என்றார்கள் ெபற்ேறார்கள். வட்டிலிருக்கும் ீ தாையயும் தந்ைதையயும் விட்டுவிட்டு தீர்த்த யாத்திைர ெசய்பவன் தாய்தந்ைதயைரக் ெகான்ற பாபத்ைத அைடவான். மைனவியானவள் தன் கணவைனப் பூசிப்பேத தீர்த்த யாத்திைரயின் பயைனத் தந்துவிடும் இவ்வாறு திருமைற நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. தாய்தந்ைதயரின் பாத கமலத்தீர்த்தத்ைதவிட புதல்வனுக்கு ேவறு தீர்ததங்கேள கிைடயாது. . ேவதங்களும் ெபாய்! ஆைகயால் நான் பூப்பிரதட்சணம் ஏழுமுைறகள் ெசய்தது நிச்சயமும் சத்தியமுமாகும் ஆகேவ ேவத சாஸ்திரங்கைள ெமய்ெயன்ேறா ெபாய்ெயன்ேறா ஆக்குங்கள் அது உங்கள் விருப்பத்ைதப் ெபாறுத்தது என்றார் விநாயகர் வினயமாக அதனால் உமாேதவியும் சிவெபருமானும் ெபரிதும் மகிழ்ச்சிைடந்தார்கள். அதற்கு அவர் நான் உங்கள் இருவைரயும் பூஜித்து ஏழு முைற பிரதட்சிணம் ெசய்தது பிரதட்சிணம் அல்லவா உங்கள் இருவைரயும் பிரதட்சிணம் ெசய்தால் உலைக வலம் வந்தது ேபாலாகுெமன்று ேவத சாஸ்திரங்கள் கூறுவது எல்லாம் ெபாய்தாேனா? உலகத்தில்தாய் தந்ைதயைரப் பூஜித்தும் பிரதட்சணம் ெசய்தால் பூப்பிரக்ஷிண பலன் கிைடக்கும். 35. நீங்கள் இைதப் ெபாய்யாக்குவதனால் உங்கள் ஸ்வரூபமும் அசத்தியேமயாம். கணபதியாrன் திருமணம் சிவெபருமானும் பார்வதிேதவியும் கணபதிையப்பார்த்து கேணசா. கங்ைக முதலிய தீர்த்தங்கெளல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அைடய ேவண்டியைவ இதுேவா அண்ைமயில் உள்ளதும் எளிதானதும் தர்ம ஸாதனமானதும் பயன்கள் யாவற்ைறயும் ெகாடுக்கவும் வல்லது புதல்வனாக இருப்பவன் தன் தாய் தந்ைதயைரப் பூசிப்பேத தீர்த்த யாத்திைரயின் பலைனத் தரும்.

புத்தி என்ற மிகவும் அழகிய கன்னியைர ேவத விதிப்படிச் சர்வ ஆடம்பரமாகத் திருமணம் ெசய்யத் தீர்மானித்தார்கள். இப்ேபாது கணபதி அவ்விரு கன்னியரிடமும் இரு புதல்வைரப் ெபற்று மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார். அதன் பிறகு கணபதியும் சித்தி புத்திகளுடன் கூடிச் சுகம் அனுபவித்தைதப் பற்றி அளவிட்டு வர்ணிக்கேவ இயலாது சிறிது காலம் கழிந்த பிறகு சித்தி என்னும் மைனவியிடம் லக்ஷன் என்னும் பிள்ைளயும் புத்தி என்னும் மைனவியிடம் லாபன் என்னும் பிள்ைளயும் உண்டானார்கள். அதன் பிறகு ஷண்முகர் தம் தாய் தந்ைதயிடம் விைரந்துவந்து அவர்கைள வணங்கி ேகாபங்ெகாண்டு புறப்பட்டார் தாய் தந்ைதயர் தடுப்பைதயும் கருதாமல் கிரவுஞ்சகிரி ேநாக்கிச் ெசன்றார். நீேரா இத்தைனக் கஷ்டத்துடன் பூப்பிரதட்சிணம் ெசய்து வந்திருக்கிறீர் ெபற்ேறார்கேள இவ்வளவு அபகாரம் ெசய்தால் இதரர் என்ன காரியம்தான் ெசய்ய மாட்டார்கள்? இது மிகவும் அநியாயம்! இது அவ்வளவு சரியில்ைல. இனி உம் இஷ்டம் சண்முகா! என்று ேகாள்மூட்டிவிட்டுப் ேபாய் விட்டார். அங்கு பார்வதி பரேமஸ்வரன் ஆகியஇருவரும் பிரத்தியட்சமாக . பூமிைய வலம் வந்து ைகலாயமைலக்குத் திரும்பி வந்தைடயும்ேபாது கலகப் பிரியரான நாரதமுனிவர் புன்சிரிப்ேபாடு அங்கு வந்து சுப்பிரமணியமூர்த்தி உம் தாய் தந்ைதயர் ெசய்த காரியத்ைதக் ேகட்டீேரா? உம்ைம பூப்பிரதட்சிணம் ெசய்ய அனுப்பி விட்டு விக்கிேனஸ்வரனுக்கு இரண்டு கன்னியைரக் கல்யாணம் ெசய்து ைவத்து விட்டார்கள். பிறகு சிவெபருமானும் மல்லிகார்ஜுனன் என்ற ெபயருடன் ேஜாதிர் லிங்கஸ்வரூபத்துடன் அங்கு ெசன்று வசித்தார். அதற்குள் குமாரர் நீங்கள் என் விஷயத்தில் கபடஞ் ெசய்தீர்கள் ஆைகயால் நான் இங்கிருக்கக் கூடாது என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட நடந்து கிரவுஞ்சகிரி ெசன்று அங்ேகேய நின்றுவிட்டார். விசுவரூபன் தன் புதல்வியர் இருவைரயும் கணபதிக்குத் திருமணம் ெசய்து ெகாடுத்தான். அன்றுமுதல் அவருக்கு குமார பிரம்மச்சாரி என்ற ெபயர் உண்டாயிற்று. அந்த சமயத்தில் பூப்பிரதக்ஷிணம் ெசய்யச் ெசன்ற குமாரக் கடவுள். இப்படி ெசய்தவர்களுைடய முகத்ைதக் கூடப் பார்க்கக்கூடாது என்று சாஸ்திரம் ெசால்கிறது ம்! ெசால்ல ேவண்டியைதச் ெசான்ேனன். கார்த்திைகப் பவுர்ணமியன்று ேதவர்கள் முனிவர்கள் முதலிய யாவரும் அங்கு ெசன்று குமார தரிசனம் ெசய்கிறார்கள் அந்த நாளில் தரிசிப்பவர்கள் பாபம் கழிந்து இஷ்டகாமியங்கள் ைககூடும் புத்திரனது பிரிவுக்கு ஆற்றாத பார்வதிேதவி மிக்க துயரத்துடன் கிரவுஞ்சகிரிையயைடந்தாள். ேதவர்கள் முனிவர்கள் யாவரும் கணபதியின் திருமணத்திற்கு வந்தார்கள்.அவர்கள் விஸ்வரூபனின் புதல்வியர்களான சித்தி. அவ்வாறு ேபாகும் ேபாது தாய் தந்ைதயர் நீ ேபாக ேவண்டாம்! பூப்பிரதட்சிணம் ெசய்து வந்ததும் விவாகம் ெசய்வதாக நாங்கள் ெசான்னபடி இப்ேபாது விவாகம் ெசய்து ைவக்கிேறாம்! என்று தடுத்தார்கள்.

தாய் தந்ைதயர்கள் இருவரும் குமாரக் கடவுைளப் பார்க்க ேவண்டும் என்ற விருப்பத்ேதாடு இருவுருவங்களில் அங்ேக வருகின்றார்கள்.இருக்கிறார்கள். அவ்விருவரது வருைகையயும் உணர்ந்து ஸ்கந்தர் அங்கிருந்து ெசல்ல யத்தனிக்ைகயில் ேதவர்கள் அைனவரும் அங்கிருக்கும் படிப் பிரார்த்தித்தார்கள் பிறகு அங்கிருந்து மூன்று ேயாசைன தூரத்தில் சுப்ரமணியர் தங்கியிருந்தார். உருத்திராட்சத்தின் ெபருைமயும் வைககளும் முனிவர்கேள. 36. அவைன மதிக்காமல் அவமதிப்ேபார் அப்ேபாேத ெபரும் பாவம் அைடவார்கள் விபூதியணியாத ெநற்றியும் உருத்திராக்ஷமணி அணியாத கழுத்தும் சிவநாமங்கள் ெசால்லாத வாயுமுைடவைனக் கண்டால் சண்டாளைனக் கண்டாற் ேபால விலகிக் ெகாள்ள ேவண்டும். சிவ சரிைதகேள உங்களுக்கு விருப்பம் உண்டாக்குகின்றன சிவனாைரப் பணிந்து அவரது திவ்விய சரிதங்கைளக்ேகட்பவர்கேள பரிசுத்தர்கள். அைவ சமமாக இருப்பைதக் கண்டு பிரமன் முதலிய ேதவர்கள் அைனவரும் இம்மூன்ைறயும் அைடந்தார்கள். ைநமிசாரண்யமுனிவர்கேள! கணபதியின் விவாக விஷயத்ைத நீங்கள் ேகட்டபடிேய ெசால்லிவிட்ேடன். சிவ நாமேம கங்ைக விபூதிேய யமுைன உருத்தி ராட்சேம சர்வ பாபங்கைளயும் ேபாக்கும் ஸரஸ்வதி! விபூதிர்யஸ்ய ேகாபாேல கேள ருத்திராக்ஷ தாரணம் நஹிஸிவமயீவாண ீ தந்த்யேஜ தந்த்ய ஜம்யதா ைஸவந் நாம ததா கங்கா விபூதிர் யமுநா சுததா ருத்திராக்ஷõ விதிஜாப் ேராக்தா ஸர்வ பாப ப்ரணாஸ நீ இம்மூன்ைறயும் அணிந்த பயைனயும் திரிேவணிையத் தரிசித்த பயைனயும். அவர்களால் அவர்களது வம்சம் முழுவதும் புனிதமாகும் எவனுைடயவாக்கில் சிவநாமங்களும் ெநற்றியில் விபூதியும் கழுத்தில் உருத்திராக்கமும் ஆகிய இம்மூன்றும் விளங்குேமா அவைனப் பார்த்தால் திருேவணியில் ஸ்நானம் ெசய்த பலன் கிைடக்கும். கணபதி விவாஹம் உைரத்த கைத முற்றிற்று. இந்தச் சரிதத்ைதக் ேகட்டவர்கள் சகல பாவங்களும் நீங்கப் ெபற்றுச் சுகமாக வாழ்வார்கள். ஆைகயால் அணிந்தவனுைடய பயைனச் ெசால்ல என்னால் ஆகுேமா? இவ்வாறு சூத முனிவர் ெசான்னதும் ைநமிசாரண்ய வாசிகள் அவைரப் பார்த்து . உலகத்திற்கு ஹிதஞ்ெசய்வதற்காக பிருமேதவர் ஒரு துைலயில் ைவத்து நிறுத்தார்.

புயத்தில் பதிெனான்றும் கன்னமாைல பதிெனான்றும். ஐசுவரியம் வித்ைத கன்னிைககள் முதலானவற்ைற விரும்புபவர்கள் ருத்திராக்ஷமணி தரித்து ெஜபித்தால் அவற்ைறத் தைடயின்றி அைடவார்கள் ஆயினும் சிவபக்தன் ருத்திராக்க மணிமாைலையச் சிறப்பாக அணிய ேவண்டும். ருத்திராட்சத்ைத விருப்பத்ேதாடணிந்தாலும் விருப்பமில்லாமல் அணிந்தாலும் பயனுண்டாம் எனேவ அைவ உத்தமமானைவ. பூணூலில். அத்தைகய ெபரும் ேபற்ைறத் தரவல்ல ருத்திராட்சத்தின் மகிைமையக் ேகட்டு நாங்கள் புனிதர்களாகும்படி விரித்துைரக்க ேவண்டும்! என்றார்கள். வாஹனகாமி ெவள்ளிமணியும். முந்நூற்றுபத்து மணிகளால் உபவதம்(பூணூல்) ீ ெசய்து தரிக்கலாம். சிவெபருமான். ைகயிேலெகாண்டு ஜபம் ெசய்யலாம் என்று திருநூல்கள் கூறுகின்றன. உபாசைன பல வைகப்படும். மூன்றுமாக முக்திகாமி அணியேவண்டும் ஐம்பது மணிகைள கடி சூத்திரமாக அணியத்தகும் இவ்வாறு அணிபவன் முக்தியைடவான் என்பதில் சந்ேதகேம இல்ைல. எனேவ இந்த மணி மாைலகளில் ேவதங்கைளச் ெசான்ேனன். சிவெபருமாைனயும் விஷ்ணு மூர்த்திையயும் தியானிக்கும்ேபாது ருத்திராட்ச மாைலேய சுகம் ெகாடுக்க வல்லது சூரியனுக்கு ஸ்படிகமணியும் சண்டிைக கேணசருக்கு முத்து பவளமணியும் மகிழ்ச்சிைய ெகாடுக்கும் என்று ெபரிேயார் . தவசீலர்கேள! ஆயிரத்ெதாரு நூறு ருத்திராக்ஷங்கைளத் தரித்தவன் ருத்திர ஸ்வரூபத்ைதயைடவான் அவன் அைடயும் பயைன அேநக ஆண்டுகள் ெசான்னாலும் முடிவுெபறாது அதிற்பாதியாகிய ஐந்நூற்ைறம்பது மணிகளால் கிரீடஞ் ெசய்து தரித்தவன் சிவரூபியாவான். சூதமுனிவர் ெசால்லலானார். புகைழவிரும்புேவான் முத்து மணியும். புத்திர பாக்கியம். நூற்ெறான்றும். சக்தி.சிவஞான ெசல்வேர. ெசல்வம் விரும்புேவான் ெபான்னால் ெசய்த மணியும். இவ்விதம் அணிந்து ஆசனத்தில் அமர்ந்து சிவத்தியானம் ெசய்பவன் சாபாநுக்கிரக சாமர்த்தியமைடவான் அவைன கண்டவர் சகலபாவமும் ேபாய் கங்கா ஸ்நான பலனும் சிவதரிசன பலனுமைடவான் ருத்திராட்ச மாைலையத் தாங்கி நூறு மந்திரஞ் ெஜபித்தால் ஆயிரம் ெஜபித்தபயன் கிைடக்கும். இதனால் சகல மந்திரங்களும் ெஜபிக்கலாம் முக்தி.கழுத்தில். மணிபந்தங்களிரண்டில் பதிெனான்றும். மகாவிஷ்ணு சூரியன். வசியகாமி பவளமணியும். ஆயினும் ருத்திராட்ச மணிேய இவற்ைறக் காட்டிலும் சிறந்த பயைனக் ெகாடுக்கும். பிள்ைளப்ேபறு விைழபவன் ஸ்படிகமணியும். சிைகயில் மூன்றும் இருகாதுகளிலும் ஐந்து அல்லது ஆறும் . கணபதி இவ்ைவவர் மந்திரங்கைளயும் ெஜபிப்பதற்கு உருத்திராக்கேம சிறந்தது.

இது நீரில் மூழ்காது இவ்வாறு மணியின் குணத்ைதப் பரிேசாதித்துப் பார்த்து அணிய ேவண்டும். உருத்திராட்சம் அணியேவண்டியவன் அைதெபாருள்ெகாடுத்து வாங்கியணிய ேவண்டும். ஒருவன் இனமாகக் ெகாடுத்தால் வாங்ககூடாது ஆனால் தானங்ெகாடுத்தவனுக்கு சிறப்பான பயனுண்டு ெபாருள் ெகாடுத்து வாங்க முடியாதவன் தன் புண்ணியத்ைதக் ெகாடுத்தாவது ெபறலாம். இனி ருத்திராக்ஷங்களின் ேபதங்கைளச் ெசால்கிேறன். பூர்வத்தில் வியாசபகவான் முதலிய முனிவர்கள் சாஸ்திர விசாரைணயால் ருத்திராட்சம் சிறந்தது என்றார்கள். இருமுகமணி இருக்குமிடத்தில் ல மிகடாக்ஷம் விளங்கும். பூதப் பிேரத ைபசாச. மும்முகமணி சகல சித்திகைளயும் விைளவிக்கும். இந்த ஒரு முக ருத்திராட்சமணி இருக்கும் இடத்தில் அணிமா முதலான அஷ்டசித்திகளும் இருக்கும். ஒரு முக ருத்திராட்சம் சகல காரிய சித்திையக் ெகாடுக்கும். ஏகமுக ருத்திராட்சத்ைத நீேராட்டத்தில் விட்டால் எதிர்த்து ஓடும். ெபாருள். நான் முகமணி அறம். ஒரு முகமணிகிைடப்பது அரிது அது இலத்ைதப் பழத்தின் அளவில் கிைடத்தாேல சுகசவு பாக்கியங்கள் விருத்தியாகும் ெநல்லிக்கனியளவில் கிைடத்தால் சகல துக்கங்கைளயும் ஒழிக்கும். இைதத் தண்ண ீரில் விட்டால் மூழ்கி விடும். ருத்திராட்சமாைல அணிந்தவைனப் பார்த்தால். ஐம்முகமணி பாவத்ைதப்ேபாக்கும். இவ்விதமாகச் ெசான்னாலும் ருத்திராக்கேம சிவெபருமாைனப் ெபரிதும் மகிழச்ெசய்யும். ஜபம் . அவ்வளவு விேசஷ பயைனப் ெபறுவான். சிவமந்திரத்ைத ெஜபிக்காதவைனயும் ருத்திராட்சம் அணியாதவைனயும் பரிகாசம் ெசய்யாமல் தூரமாகப் ேபாக ேவண்டும். இருமுகமணிைய அணிந்து ெநருப்பில் இறங்கினால் உடல் ேவகாது ஜ்வரேராகம் நீங்கும். ஸ்நானம் தானம். மூன்று முக மணிைய அணிந்தவைன ஆயுதங்கள் ஊறுெசய்யாது. அத்தைகய மணிகளால் மாைலயணிந்தவைன என்னெவன்று ெசால்ேவன்? அவ்ெவாருமணிைய ைவத்திருப்பவன் சாட்சாத் சிவெபருமாேன! மண்டலாதி பத்யராஜ்யாதி பத்தியமும் அதற்குச் சமானமாகாது அத்தைகயமணி ெயான்று கிைடத்தால் ெபாற்குவியலாவது ஆணிமுத்துக்கள் நூறாவது ெகாடுத்துப் ெபறலாம். இன்பம்.கூறுவர். சாகினிடாகினி முதல் சகல கிரகங்களும் ஆபிசாரம் முதலிய பிரேயாகங்களும் அவைன ெநருங்காமல் விலகிப் ேபாய்விடும். ஐம்முகமணியிருந்தால் சகல துன்பங்கைளயும் விலக்கிவிடும். கடைலயளவாயின் விைல மதிக்கமுடியாதது. நான்கு முக மணிைய ைவத்திருப்பவன் வட்டிற்கு ீ வந்த ேசாரனுக்குக் கண்ெதரியாது. கடைலயளவு மணிேபாக ேமாக்ஷõர்த் தங்கைளக் ெகாடுக்கும் குண்டுமணியளவுைடய மணி காரியசாதனஞ் ெசய்யும் எவ்வளவு சிறியமணிையப் பூண்டாேனா. முத்துடன் கலந்த ருத்திராக்ஷம் விஷ்ணுைவ மகிழச் ெசய்யும். வடு ீ எனும் புருஷார்த்தங்கைளயும் நல்கும்.

ஓமம். இந்த லிங்கங்களின் திருப்ெபயர்கைள விடியற்காலத்தில் எழுந்து துதிப்பவன் தன் பாபங்கள் ஒழிந்து சகல . ேகாதாவரி தீரத்தில் திரியம்பக லிங்கமும். உலகம் யாவும் லிங்கத்திேலேய அடங்கியிருக்கிறது எனேவ அவற்ைற கணக்கிட முடியாது. சராசரத் மகமான பிரபஞ்ச முழுவதும் ஆன்மாக்களுக்கும் அருள் புரியேவ சிவெபருமான் லிங்கரூபமாக விளங்குகிறார். சவுராஷ்டிர ேதசத்தில் ேஸாமநாத லிங்கமும். 37. ஸ்ரீைசலத்தில் மல்லிகார்ஜுன லிங்கமும். டாகினியில் பீமசங்கர லிங்கமும். தவசீலர்கேள! இந்த உலகத்தின் இருப்பது ேபாலேவ பாதாவத்திலும் ெசார்க்கேலாகத்திலும் எவ்விடத்தும் லிங்கங்கள் இருக்கின்றன. தாருகாவனத்தில் நாேகஸ்வர லிங்கமும். அத்தியயனம். பக்திேயாடு பூஜிப்பவருக்கு அந்தந்த இடத்திேலேய விளங்கி அவரவருக்கு சர்வாபீஷ்டங்கைளயும் ெகாடுக்கிறார். ேசதுவில் இராேமஸ்வர லிங்கமும். சிவாலயத்தில் குஸ்ேமஸ் லிங்கமும் எனப் பன்னிரண்டு உண்டு. ேஜாதிலிங்கங்களின் ெதாைக சூதமுனிவேர! உலகத்திேல புண்ணிய தீர்த்தங்களிலுள்ள புகழ் ெபற்ற லிங்கங்கைளயும் புண்ணிய ÷க்ஷத்திரங்களிலுள்ள லிங்கங்கைளயும் ெசால்ல ேவண்டும்! என்று சவுனகாதி முனிவர்கள் ேகட்டார்கள் சூதமா முனிவர் ெசால்லலானார். ஆயினும் எனக்குத் ெதரிந்த சில லிங்கங்கைளப் பற்றிச் ெசால்கிேறன். உஜ்ஜயினியில் மகாகாளிலிங்கமும் ஓங்கார லிங்கமும். சிதாபுரத்தில் ைவத்தியநாத லிங்கமும். லிங்கார்ச்சைன ெசய்தால் சகல பயன்களும் ைககூடும் பிரதானமான லிங்கங்கைளக் ேகட்டால் சகல பாபங்களும் நீங்குமாைகயால் ேதேஜா லிங்கங்கைளப் பற்றிச் ெசால்கிேறன் ேகளுங்கள். ேவெறதுவும் இல்ைல. ஆன்மாக்கள் தன்ைன அருச்சித்துக் கைட ேதறுவதற்காகேவ சிவெபருமான் லிங்க ரூபத்ைத ஏற்றிருக்கிறார். பிதுர்த்தர்ப்பணம் சிவவிஷ்ணு பூைஜகள் சிரார்த்தம் முதலிய எல்லாக் காலங்களிலும் ருத்திராக்ஷத்ைததரித்துக் ெகாள்ளலாம் முனிவர்கேள! நீங்கள் ேகட்ட ருத்திராட்ச மகிைமைய விரும்பி ேகட்டவன் சிவெபருமானுக்கு மிகவும் பிரிய முள்ளவனாவான். ஹிமயமைலயில் ேகதார லிங்கமும். ஆயினும் எனக்கு வியாச பகவான் கூறியவற்ைறச் ெசால்கிேறன். பூமியிலுள்ள மானிடர்களும் பாதாளத்தில் இருக்கும் நாகர்களும் சுவர்க்கத்திலிருக்கும் ேதவர்களும் ராட்சஸர் முதலானயாவரும் லிங்க பூைஜ ெசய்கிறார்கள். உலகத்தில் காணப்படுவதும் ெசால்லப்படுவதும் நிைனக்கப்படுவதும் ேகட்கப்படுவதும் ஆகியயாவும் சிவரூபேம தவிர. கங்ைக முதலிய தீர்த்தங்கள் யாவும் லிங்கேம. லிங்கம் இல்லாத இடேம இல்ைல. மாதவர்கேள! நீங்கள் ேகட்ட விஷயம் மிகச் சிறந்தேதயாயினும் பூமிேய லிங்கமயமாக இருப்பதால் அவற்றின் ெதாைகையச் ெசால்ல முடியாது. வாரணாசியில் விஸ்ேவஸ்வர லிங்கமும்.

மனத்தால் நிைனத்தாலும் அப்ேபாேத புனிதமைடந்து. ஜகந்நாதலிங்கம் எனப்படும். மல்குமணி தீரத்தில் மண்டேகஸ லிங்கம். கவுசிகி தீரத்தில் நாரீசுவர லிங்கம். இராேமஸ்வர லிங்கத்திற்கு குப்ேதச லிங்கமும். இனி பிரதானமான லிங்கங்கைளயும் ெசால்கிேறன். இவ்ைவந்து லிங்கங்கைளக் கண்ணால் கண்டாலும். அைவ காஞ்சியில் பிரித்விமயமான ஏகாம்பர லிங்கமும். பீமசங்கர லிங்கத்திற்கு பீேமஸ்வர லிங்கமும். ஓங்காேரசுவர லிங்கத்திற்கு கர்த்தேமச லிங்கமும். இஷ்டசித்திகள் ைககூடப் ெபறுவர். தைல பாண்ேடசுரலிங்கம். தக்ஷிணைகலாயம் என்ற புகழ் ெபற்ற சுவர்ணமுகி லிங்கமும் பூேலாக மஹா ைகலாயம் என்ற புகழ் ெபற்ற தில்ைலயில் ஆகாயமயமான திருமூல லிங்கமும் ஆகும். பிருந்தாவனத்தின் அருேக நீேலஸ்வர லிங்கம் பூேதஸ்வர லிங்கம். குங்ேமசலிங்கத்திற்கு வியாக்சிேரஸ்வர லிங்கமும் உபலிங்கங்களாகும். புஷ்கரதீரத்தில் பூேரசலிங்கம். அவ்வாறு அர்ச்சித்தவர்கள் மகாபாவிகளாக இருந்தாலும் கிருத கிருத்தியர்களாவார்கள். மஹாகாள லிங்கத்திற்குத் துக்ேதச லிங்கமும். ேகதார லிங்கத்திற்கு யமுனா தீரத்தில் பூேதச லிங்கமும். அருணாசலத்தில் அக்கினிமயமான அருணாசல லிங்கமும். காதால் ேகட்டாலும். அைவ கிருத்திவாேகச லிங்கம். . இந்த லிங்கங்கைள எக்குலத்தினரும் அர்ச்சைன ெசய்து ஆராதிக்கலாம்.சித்திகைளயும் ெபறுவான். யமுனா தீரத்தில் ேகாதுேமஸ்வர லிங்கம். சவுராஷ்டிர ேசாமநாத லிங்கத்திற்கு மஹீநதிசாகர சங்கம் ஸ்தலத்தில் அந்தேகசலிங்கமும். இனி தீர்த்தங்களிலும் திவ்விய ஸ்தலங்களிலும் புண்ணிய லிங்கங்களின் உபலிங்கங்கைளச் ெசால்லுகிேறன். வாயால் ெசான்னாலும். விஸ்ேவ சுரலிங்கத்திற்கு சரண்ேயஸ்வர லிங்கமும். நாேகஸ்வர லிங்கத்திற்கு ஜில்லிகா சரஸ்வதி சங்கமத்திலிருக்கும் பூேதஸ்வரலிங்கமும். அைவ கங்கா தீரத்திலிருந்து பயன் தருகின்றன. ஜம்புேகஸ்வரத்தில் அப்புமயமான ஜம்பு ேகஸ்வர லிங்கமும். கங்காசாகர சங்கமத்தில் சங்கேமஸ்வர லிங்கம். விருத்தகாலேதச லிங்கம். இத்துவாதசலிங்கங்கேளயல்லாமல் ஸ்மரித்தவுடேனேய பாபங்கைள ஒழிக்கத்தக்க பஞ்சபூத லிங்கங்களான ஐந்துலிங்கங்கள் உண்டு. ைவத்தியநாத லிங்கத்திற்கு ைவஜநாத லிங்கமும். நல்லகி தீரத்தில் கடுேகச லிங்கம். மல்லிகார்ஜுனலிங்கத்திற்குப் பிருகுபர்வத சமீ பத்தில் ருத்திரலிங்கமும். அந்த ேஜாதிலிங்கங்களுக்கு ைநேவதனம் ெசய்தவற்ைற உண்டால் புண்ணியம் வரும் ஆறு மாதம் இந்த லிங்கங்கைள அருச்சித்தவர்கள் உயர் குலத்தில் பிறந்து நற்கருமங்கள் ெசய்து ேமாட்சத்ைத அைடவார்கள். திரியம்பக லிங்கத்திற்கு சித்ேதஸ்வர லிங்கமும். ேகாமதி சாகர சங்கமத்தில் சித்த நாேகஸ்வரலிங்கம் பந்தனத்தில்(பாட்னா) தூேரச லிங்கம் மிருேகசலிங்கம். தவாசுவேமத லிங்கம்.

38. மூத்த மகன் அவைள ேநாக்கி. ேசாேமசர். புண்டரீேகசர். தன் இரு குமாரர்களிடம் தன் மைனவிைய ஒப்பைடத்து விட்டு காசிக்கு யாத்திைர ெசன்று அங்கு தங்கியிருந்து ஒரு நாள் இறந்து விட்டான். ஸுேமசர். ஆயினும் அங்கிருக்கும் லிங்கங்களில் சிலவற்றின் ெபயர்கைளச் ெசால்கிேறன் அங்குள்ள மாமைலயில் ஆவர்த்ேதசர். குமாேரசர். யாத்rகன் கைதயும் நந்திேகஸ்வர லிங்க மகிைமயும் சிவ ேநசர்கேள! பூர்வத்தில் தர்மராஜன் நாரத முனிவரிடம் ேகட்ட ஒரு விஷயத்ைத உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன். அது என்னெவன்று புதல்வர்கள் ேகட்டார்கள். அப்ேபாது அவளது புத்திரர்கள். என்றாள். அதற்கு அவள் அது என் மூத்தமகன் ெசய்ய ேவண்டியது அவன் அைதச் ெசய்ய ேவண்டும் என்பது என் ேகாரிக்ைக. நீலகண்ேடசர். அம்மா உனக்கு மனக்குைற ஏதாவது இருந்தால் அைத எங்களிடம் ெசால்! என்றார்கள். தகனம் முதல் உத்தரகிரிைய சீராக யாவற்ைறயுஞ் . இறந்தவனின் மைனவி தன் மக்கள் மீ து ெகாண்டிருந்த விருப்பத்தால் அவர்கைளக் காத்து மணவிைன முடித்து முன்ேனார் ைவத்திருந்த ெபாருைள இருவருக்கும் பகிர்ந்து ெகாடுத்து தன் பாதுகாப்பிற்குச் சிறிது தனம் ைவத்திருந்து சில காலத்தில் அைதத் தரும வழியில் ெசலவிட்டுப் புண்ணியம் ேதடியும் பிராணன் ஒழியாதிருக்க வாழ்ந்து வந்தாள். மண்டேபசர். தாேய! நீ நல்லமனேதாடு உயிர் நீத்தால் உன் காரியத்ைத நீ ெசான்னபடி நான் ெசய்த பிறேக என் காரியங்கைளச் ெசய்ேவன் என்று சத்தியம் ெசய்து ெகாடுத்தான். அதாவது காசியில் மரணம் கிட்டாவிட்டாலும் என் எலும்புகைள கங்ைகயில் விடேவண்டும் என்பேதயாகும்? அவ்வாறு ெசய்தால் எனக்கு ÷க்ஷமம் வரும் இதுேவ என் விருப்பம் என்றாள். கும்ேபசர். நர்மைத நதி தீரத்தில் கர்ணகி என்ற பட்டிணத்தில் உதத்திய வமிசத்தில் உதித்த பிராமணன் ஒருவன் காசியாத்திைர ெசய்ய விரும்பி. பத்ேமஸர். மங்கேளசர் நந்திேகசர் எனப்ெபயர் ெபற்றைவ நந்திேகசர் ேகாடி பிரம்மஹத்திகைளயும் ேபாக்கடிப்பவர் அந்த லிங்கத்ைதப் பக்திேயாடு பூஜிப்பவன் அைடயாத பயன் இல்ைல. துந்தேரசர். சிம்ேஹசர். அப்ேபாது அவளது புத்திரர்கள் தாைய ேநாக்கி. அந்தச் ெசய்திையக் ேகள்விப்பட்டதும் புத்திரர்கள் தங்கள் தந்ைதக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய அந்திேயஷ்டி முதலிய கருமங்கைளச் ெசய்தார்கள். குேலசர். குேபேரசர். அைத ெசய்வர்களானால் ீ எனக்கு நல்ல மரணம் ஏற்படும். தீக்ஷீேணசர். அங்கு நருமைதயாற்றில் நீராடிக் குளிப்பவர்கள் தாம் ெசய்த பாவங்கைளெயல்லாம் நீங்குவர்.நருமைத தீரத்திலுள்ள லிங்கத் ெதாைகைய ஒருவராலும் ெசால்லமுடியாது அந்த மகாநதிேய சிவரூபமாயும் பாபநாசனியாகவும் இருக்கிறது அதிலுள்ள பருக்ைக கற்கள் யாவுேம சிவலிங்கேம. உடேன தாய் சிவஸ்மரைண ெசய்துெகாண்ேட பிராணைன விட்டாள். அதற்கு அவள் எனக்கு ஒரு குைறயிருக்கிறது.

சுவாதன் என்ற ேஜஷ்ட-குமாரன் முதல் மாசிகம் ெசய்து காசிக்குப் ேபாகத் தாயின் எலும்புகைள எடுத்துக்ெகாண்டு தன் மைனவிையயும் புதல்வைரயும் வட்டிேல ீ நிறுத்தி விைரவில் வந்து விடுவதாகச் ெசால்லி விட்டு ஒரு ேசவகைனயும் துைணக்கு அைழத்துக் ெகாண்டு புறப்பட்டான். அவ்வட்டு ீ ேவதியன் பசுைவ இன்னும் கறக்கவில்ைலயா? என்று ேகட்டுக் ெகாண்ேட கன்ைற அவிழ்த்து விட்டு தன் மைனவிைய பசுைவ கறப்பதற்குக் கூப்பிட்டு அந்தக் கன்றின் கழுத்துக் கயிற்ைறப் பற்றி இழுத்துப் ேபானான். தாேய! நாம் கர்ம வசத்திலுள்ள ஜீவர்கள் ஆைகயால் கர்மத்ைத அனுபவிக்காமல் நாம் எங்ேக ேபாகமுடியும். அதற்குத் தாய்ப்பசு. அதற்கு கன்று தாேய! இதுவைரயில் நாம் ெசய்த கர்மத்ைத அனுபவித்துக் ெகாண்டிருப்பது ேபாதாெதன்று இந்தப் பிரமஹத்திைய ேவறு அைடய ேவண்டுமா? இவன் புதல்வைனக் ெகான்றால் உனக்கும் அத்தைகய துன்பம் மீ ண்டும் வராமல் இருக்காது நற்கருமம் ெசய்தால் சுவர்க்கேலாகமும் . அப்ேபாது ஐந்து நாழிைக இரவில் ஓர் அதிசய சம்பவம் நிகழ்ந்தது. நான் அழுதும் துக்கம் அடங்கவில்ைல! என்றது. அந்த வட்டு ீ வாசலில் பசுெவான்று கட்டப்பட்டிருந்தது. அதற்கு தாய்ப் பசு எனக்கு ேநர்ந்த துக்கம் உன்ைன அவன் ெகாம்பாலடித்ததால் உண்டானது என்றது. அதனால் அவன் புத்திரன் மாண்டு ேபாவான் என்றது. அப்ேபாது அந்தக் கன்று அவன் காைல மிதிக்கேவ ேவதியன் ேகாபங்ெகாண்டு தன்ைன மிதித்தற்காக அந்தக் கன்ைற ெகாம்பாலடித்துப் பாலூட்ட விடாமலும் ெகாண்டு ெசன்று ஒரு தூணில் கட்டிப்ேபாட்டான். மகனுக்குத் துன்பம் ேநர்ந்தால் தாய்க்கும் அைதக் காட்டிலும் துக்கம் அதிகமாக இருக்கும்! நாைள உதயத்தில் அவ்ேவதியனின் ைமந்தைன என் ெகாம்புகளில் குத்திவிடப்ேபாகிேறன். நீ ெசால்லும் வார்த்ைத நான் அறிந்ததுதான் ஆயினும் சம்சார மாையயால் துக்கம் அைடந்திருக்கிேறன். அவ்விைரச்சைலக் ேகட்டதும் பசுவின் கன்று தாேய! நீ ஏன் கூச்சலிடுகிறாய்? என்று ேகட்டது. அதற்குப் பசுவானது எனக்கு இப்ேபாது உண்டான துக்கம் இந்த ேவதியனுக்கும் உண்டானாலன்றி ஒழியாது. ஆைகயால் இவனுக்கு அத்தைகய துன்பத்ைத நான் உண்டாக்குேவன். அதற்கு அதன் கன்று நீ அழுவதால் பயன் என்ன! அனுபவிக்க ேவண்டியைத அனுபவித்து தாேன தீர ேவண்டும்? என்றது. பூர்வத்தில் சிரித்துக்ெகாண்ேட ெசய்த கர்மத்ைத இப்ேபாது அழுதுெகாண்ேட அனுபவிக்க ேவண்டியிருக்கிறது. கன்று அருந்தாத பால் பசுவின் மடியில் இருந்ததால் பசுவானது மிகவும் அழுதது. மகேன.சிறப்பாகச் ெசய்தார்கள். சுக துக்கங்கள் அனுபவிக்காமல் தப்புவதில்ைல என்று கன்று பதில் கூறியது. ஒரு ேயாஜைன தூரம் ெசன்றதும் இருட்டி விட்டதால் அங்கு ஒரு பிராமணன் வட்டில் ீ ேசர்ந்து சந்தியா வந்தனம் முதலிய கிரிையகைளச் ெசய்து முடித்துக் ெகாண்டு அன்றிரவு தங்கி சிவெபருமாைனத் துதித்துக் ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாதுதான் அது தன் ெசயலால் விைளந்தது என்பைத உணர்வான்.

உனக்கு விைளவித்த துன்பத்ைதக்கண்ட நான் அைத அவர்களுக்குத் திருப்பிச் ெசய்வது எப்ேபாது என்று நான் பைதக்கிேறன். அதற்குத் தாய்ப் பசு. கன்று பதில் ேபசவில்ைல. நீ கன்ைற விடு என்று கூறிவிட்டுப் ேபாய் விட்டான். அைதக் கண்ேடார் ெசால்ல தந்ைத முதல் அேநகர் கும்பலாகக் கூடித் தண்ணர்ீ ெகாண்டு வாருங்கள். வழிப்ேபாக்கைனப் பார்த்து ஐயேர! ெபாழுது ஏறுகிேறேத! இன்னும் நித்திைர ெசய்கிறீேர? என்று ேகட்டான். என்ைன அவன் அடித்தாேன என்று நிைனக்கிறாயா? நான் யார். தாய் தந்ைத உற்றார் உறவினர்கள் மக்கள் என்று ெசால்லப்படுகின்ற யாவுேம ெபாய்! எல்லா பிராணிகளும் தத்தமது கர்மத்ைத அனுபவிக்க ேவண்டும். அதற்கு காசியாத்திைர ெசல்ேவான் எனக்கும் என் ேசவகனுக்கும் இைளப்பாக இருப்பதால் இரண்டு நாழிைக கழித்துச் ெசல்கிேறாம் என்று மைறத்துச் ெசால்லி உறங்குபவைனப் ேபாலிருந்தான். அந்த வட்டு ீ ேவைலக்காரன் பசுைவ அடித்து அவிழ்த்து விட்டான். இந்த ேவதியச் சிறுவைனக் ெகான்றால் என் உடல் கறுத்து விடும். நீ யார்? நீ தாயும் இல்ைல. மறுநாள் காைலயில் அவ்வட்டு ீ ேவதியன் எழுந்து. என்று கூறிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத அந்தச் சிறுவன் மரண மைடந்தான். பிருமஹத்தி ேதாஷத்திற்கு ஆளான பசுவானது வாைலக் கிளப்பிக்ெகாண்டு நருமைத நதிைய அைடந்து நந்திேகஸ்வரரின் சமீ பத்தில் . இைதச்ேசாதித்த பிறேக நாம் ேபாகேவண்டும் என்று அவன் அந்த வட்டிேலேய ீ தங்கியிருந்தான். இது எனக்குத் ெதரியும் என்று ெசால்லியது. ஆைகயால் இதைன உணர்ந்து தீைம ெசய்யாமல் நன்ைமையேய ெசய்ய ேவண்டும் என்றது. பசுவின் மடி சுரந்தைதக் கண்டு கன்ைறப் பைழயபடி கட்ட ஒரு ேகாலால் புைடத்து இறக்கிக் கட்டும் ேபாது.துர்க்கருமம் ெசய்தால் நரகமும் மிஸ்ர(கலைவக்) கர்மம் ெசய்தால் மானுடப்பிறவியும் கர்மநவிவால் முக்தியும் உண்டாகும். இந்த சம்பாஷைணைய மிருகங்களின் ேபச்சு ெமாழிைய உணர்ந்திருந்த காசியாத்திைரப் பிராமணன் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தான். அைதக் கண்டு அைனவரும் அழுது புலம்பினார்கள். ெவண்ணிறமான அந்தப்பசு கருநிறமைடந்தது: எல்ேலாரும் வருந்தினார்கள். அந்தப் பிரமஹத்தி நீங்கியவுடன் என் உடல் பைழயபடி ெவள்ைளயாகி விடும். அப்ேபாது பசுைவக்கறக்கும் ேவைளயாயிற்று. பிருமஹத்தி வரும் என்றாயல்லவா? அைதப்ேபாக்கடிக்க தக்க புண்ணிய ஸ்தலம் ஒன்று இருக்கிறது. நான் உன் புதல்வனுமில்ைல. இந்த விேனாதத்ைதெயல்லாம் கண்ட காசியாத்ரீகன் தன் ேசவகனுடன் புறப்பட்டு பசு ேபாகும் வழிையப்பின் ெதாடர்ந்து ெசன்றான். அது எனக்குத் ெதரியும். ஆைகயால் நீ இத்தைகய தீச் ெசயைலச் ெசய்ய ேவண்டாம். ேவதியன் ேவறு ேவைலக்குப் ேபாக ேவண்டியிருந்ததால் தன் மகைன அைழத்து. பசுவானது ேகாபித்து அவைனத் தன் ெகாம்புகளால் குத்திற்று சிறுவன் பக்கத்தில் பாய்ந்து விழுந்து மூர்ச்ைசயானான். அதன்படி சிறுவன் கன்ைற அவிழ்த்து பசுவினிடம் விட அவன் தாய் பால் கறக்க வந்தாள்.

அவர்கைள அவ்வாறு ேபாகும்ேபாது.இருந்த திவ்வியமான ஜலத்தில் மூன்று முைற மூழ்கி ஸ்நானம் ெசய்ததும். அப்ேபாது கங்ைகயான அந்த மங்ைக நீ எங்ேக இவ்விேசஷத்ைதக்கண்டாேயா. அவ்வரக்கன் தானாகேவ ேபாய்விடுவான் நான் அைனவைரயும் . ெவண்ணிறம் அைடந்து தான் வந்தவழிேய திரும்பிச் ெசன்றது. உனக்கு ஒரு பயமுமில்ைல. இன்ைறய தினம் அந்தச் சப்தமியாகும். நாேன கங்ைக! நான் அங்கு தான் ேபாகிேறன் என்று ெசால்லி மைறந்துவிட்டாள். அன்று முதல் அந்தத் தீர்த்தம் மானுடருக்ெகல்லாம் பிரசித்தமாகத் ெதரிந்தது. இவ்விதமாக. ஆஹா! இந்தத் தீர்த்தத்தில் மூழ்கிக் குளித்தவுடேனேய பிரமஹத்தி ஒழிந்தேத! என்று தானும் தன் ேசவகனுமாக அதில் ஸ்நானம் ெசய்து நந்திேகஸ்வரைர வணங்கி வழிபாடு இயற்றி விட்டுச் ெசன்றார்கள். நீேய கிருத கிருத்யன். யாத்ரீகனும் தன் ேசவகனுடன் அங்ேகேய தங்கியிருந்தான். அதன்பிறகு அவள் யாத்ரீகைனப் பார்த்து. அங்ேகேய இவ்ெவலும்புகைள விட்டு விடுவாயானால் உன் தாய் திவ்விய ேதகமைடந்து ஸ்வர்க்கம் ேசர்வாள் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ைவகாச சுத்த சப்தமியில் கங்ைக இவ்விடத்திற்கு வருவாள். குமாரா நீேய தன்யன். உனக்குத் தனம் தான்யம் ஆயுள் வசிமவிருத்தி முதலான கிைடக்கும் என்று வரமளித்து. ஆைகயால் நந்திேகஸ்வரத்திற்கு அருகில் நருமைத நதியில் ஸ்நானம் ெசய்தால் இஷ்ட காமியங்கைளயைடவார்கள் என்று ெதரிந்து ெகாண்டார்கள். காசியாத்ரீகன் மீ ண்டும் நர்மைத நதி தீரத்திலுள்ள நந்திேகஸ்வரத்துக்கு வந்து தன் தாயின் திவ்விய உருவத்துடன் ேதான்றி. அப்படிப் ேபாதித்தும் ருஷீைக சிவபூைஜையச் ெசய்து வந்ததால் ைதத்தியன் தன் ேகாரரூபம் முதலியவற்ைற அவளுக்குக் காட்டி பயமுறுத்தேவ அவள் பயந்து சிவ சிவ என்று சிவ நாமங்கைள ஸ்மரித்து சரணமைடந்த தன்ைனக்காக்க ேவண்டும் என்று பிரார்த்தித்தாள். தன் யாத்திைரைய முடித்துத் தன் வட்டிற்குத் ீ திரும்பி வந்தான். உன்ைன நான் இரட்சித்ேதன். உடேன நந்திேகஸ்வரர் அவள் எதிரில் ேதான்றி. அவர்கள் இருவருக்கும் எதிரில் சர்வாபரணங்கைளயணிந்த ெபண் ஒருத்தி வந்து நீ எங்கிருந்து வருகிறாய்? ெபாய் ெசால்லாமல் உண்ைமையச் ெசால்! என்று ேகட்டாள். உன் வம்சத்ைத நீேய பவித்ரஞ் ெசய்தாய். அைதக் கண்ட காசியாத்ரீகன். ேமலும் ருஷீைக என்ற இளம் பிராமண விதைவ ஒருத்தி அந்த ஸ்தலத்திற்குச் ெசன்று கடுைமயான சிவபூைஜ ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள். நற்கதியைடந்தாள். அந்தப் பிராமணன். அப்ேபாது மூடன் என்ற ைதத்தியன் ஒருவன் அவைள சிவபூைஜ ெசய்யாதிருக்கும்படி பலவைகயாகப் ேபாதித்தான். நீ இங்ேகேய இருக்கேவண்டும் என்றாள். தன் தாயின் அஸ்திைய நர்மைத நதியில் நந்திேகஸ்வரத்தின் அருேக விடுத்து. அதற்கு யாத்திரீகன் எைதயும் மைறக்காமல் நடந்தவற்ைறச் ெசால்லிவிட்டான்.

சூரிேயஸ்வர லிங்கங்களும் விளங்குகின்றன. இன்னும் தப்திகாநதி தீரத்தில் குமாேரஸ்வர சித்ேதஸ்வர ஸ்தாதஸ்வர. கும்ேபஸ்வர நந்ேதஸ்வர பஞ்ச புஞ்ேசஸ்வர லிங்கங்கள் தரிசித்தவுடேனேய சகல விருப்பங்கைளயும் நிைறேவற்றக் கூடியைவ. பூேதசுவர. தவுதபாேபஸ்வர.காத்தருள்வதற்காகேவ இங்கிருக்கிேறன் என்று வரமளித்து அவள் பூஜித்த பார்த்திவ லிங்கத்தில் அந்தர்த்தானமானார். அந்தேகஸ்வர லிங்கங்களும் இருக்கின்றன. ஆைகயால் அந்தத் தினத்தில் அந்தத் தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் ெசய்தால் சகல பாபங்களும் விலகிப்ேபாகும். ஹாங்காேரசுவர. நாரூேகஸ்வர. திருப்திகா நதி கீ ழ்கடல் சங்கமத்தில் தர்மேகஸ்வர லிங்கமும். சப்ேதசுவர. ராேமஸ்வர. அனுசூைய வழிபட்ட கைதயும் அத்திrஸ்வர மகிைமயும் வியாேசஸ்வரர். முனிவர்கேள! இனி தக்ஷிணத்தில் உலகத்தில் இருப்பவர்கள் சுகமைடயவும் அத்திரிமுனிவரும் அனுசூையயும் ஒரு பஞ்ச காலத்தில் அன்னதானஞ் ெசய்யச் சங்கற்பித்துக் ெகாண்டு அதைன நிைறேவற்றவும் சுயம்புமூர்த்தியாகத் ேதான்றிய அத்திரீசுவர லிங்கெமான்று சாக்ஷõத்காரமாக (கண் கூடாக) விளங்குகிறது. முனிவர்கேள! நீங்கள் ேகட்ட சிவ சரிதங்களில் நந்திேகஸ்வர மகாத்மியமும் ஒன்றாகும். விமேலஸ்வர சண்டேகஸ்வர லிங்கங்கள் பூஜித்தவுடேன ஞானம் உண்டாக்கத்தக்கைவ. பிேலஸ்வர. லிங்கங்கள் பாபத்ைத நீக்குபைவ. ேகாகர்ேணஸ்வர. அேமசுவர. 39. இதுவைரயில் கீ ழ்த்திைசயில் உள்ளவற்ைறச் ெசான்ேனன். பூர்ணாநதி தீரத்தில் பூரணாேகஸ்வர வேரஸ்வர ீ லிங்கங்களும். பக்திேகசுவர. கர்த்தேமஸ்வர ேகாடீஸ்வர லிங்கங்கள் இருக்கின்ற கவுசிகி நதி தீரத்தில் அசேலஸ்வர. பண்டாேரசுர. சுேரசுவர. இவ்வாறு சூதபுராணிகர் ெசான்னதும் அவ்வத்தீஸ்வர லிங்கத்தின் உற்பத்தி முதலியவற்ைற எங்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டும் என்று ைநமிசாரண்யவாசிகள் ேகட்டார்கள் சூதர் . எல்லாவுலகங்கட்கும் சுகத்ைத விைளவிக்கும் அற்புதாசலத்தல் சங்ேகஸ்வர. நந்ேதஸ்வர. அவள் என் ெபாருட்டு இந்தத் தினமாகிய ைவகாச சுத்த சப்தமியில் இங்கு வந்து பிரத்யட்சமாக இருக்க ேவண்டும் என்றாள். ராேமஸ்வர. ேகாதாவரி தீரத்தில் கபாேலஸ்வர சக்கேரஸ்வர. ருக்ஷிஸ்வர. சங்கேமசுவர லிங்கங்கள் இருக்கின்றன. சந்திேகஸ்வர. அந்தகாசுரைன சங்கரித்த உக்கிரரூபத்துடன் சிவெபருமான் நின்ற இடேம அந்தேகஸ்வரம் எனப்படும். அதற்கு அவ்வாேற இைசந்த கங்ைக ஆண்டுேதாறும் அங்கு வருகிறாள். ைசயேகசுர. திருப்திகா நதி தீரத்தில் திரியம்ேகசுவர. ேமற்குக் கடற்கைரயில் சித்ேதஸ்வர. கங்ைகயும் அவள் முன்பு ேதான்றி அவைளப் பார்த்து உனக்கு என்ன வரம் ேவண்டும் என்று ேகட்க அதற்கு. சண்டசுவர. பீேமஸ்வர. நாேகஸ்வர அனந்ேதஸ்வர ேயாேகசுவர ைவத்திய நாேதசுவர: ேகாடீசுவர.

அப்ேபாது நூறு ஆண்டுகாலம் மைழேய ெபய்யாததால் எல்ேலாரும் கஷ்டப்பட ேநரிட்டது. ஆனால் சிவபூைஜயின் சிறப்பினாலும் பதிவிரைத மகிைமயினாலும் ெநருப்பு மயமாய் உஷ்ணம் வசுவதாலும் ீ அவைள ெநருங்க முடியாமல் தூரத்திேலேய இருந்தார்கள். அனுசூைய தவஞ்ெசய்து முடித்தவைரயில் அவ்விருவர் நீங்கலாக ேவெறாருவரும் அங்கில்ைல இவ்வாறு சிறிது காலம் கழிந்தது. அத்திரி முனிவர் ெசய்த தவத்ைதக் காட்டிலும் அனுசூைய ெசய்த தவம் மிகவும் கடுைமயானதாக இருந்தது. ஜலமில்லாமல் நிறுத்தப்பட்டன. அத்திரி முனிவர் தவத்திற்கும் அனுசூையயின் சிவபூைஜக்கும் சகல ேதவர்களும் முனிவர்களும் கங்ைக முதலிய தீர்த்தங்களும் மகிழ்ந்து அவர்கைளப் பார்ப்பதற்காக அங்கு திரண்டுவந்து அவர்களது அற்புதசமாதிேயாக நிைலையக் கண்டு அவர்கள் ெசய்யும் தவமும் பூைஜயும் சிறந்தன. சந்தியாவந்தனம் முதலிய நித்திய கர்மங்கள். முனிவர்கேள! நீங்கள் ேகட்ட விஷயம் அருைமயானது அந்தக் கைதையச் ெசால்கிேறன் ேகளுங்கள். எங்கும் ெநருப்புக் காற்றடித்தது இதனால் யாவரும் ெபருந்துன்பமைடந்தார்கள். அத்திரிமுனிவர் தியான ேயாகத்தில் மையவயப்பட்டு ஒன்று உணராதவராக இருந்தார் பதிவிரைதயான அனுசூையயும் தன் கணவைனயும் சிவலிங்க ெபருமாைனயும் அன்றி பிரிெதான்ைறயும் உணராமல் ெபரும் நிஷ்ைடயிலிருந்தாள். அங்ேக பிரம்ம புத்திரரான அத்திரிமுனிவர் தன் பத்தினி அனுசூையயுடன் தவஞ்ெசய்து ெகாண்டிருந்தார். அவர்கள் ஆைசேயாடு அவைள ெநருங்க முயன்றார்கள். அது தவஞ் ெசய்வதற்குத் தக்கதாக இருந்தது.ெசால்லலானார். ெதன்திைசயில் காமதம் என்று ஒரு வனம் உண்டு. எங்கும் தண்ண ீேர இல்லாமல் ேபாயிற்று மரங்கள் எல்லாம் உலர்ந்தன தளிர்கள் பழங்கள் எதுவுேம இல்லாமற்ேபாயின. அவர்களில் கங்ைக அனுசூையயின் பூைஜக்கிரமத்ைதக் கண்டு இவளுக்கு ஏேதனும் வரங்ெகாடுத்துத் தான் ெசல்ல . இவர்கள் மகா புண்ணியசாலிகள்! என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட ேபாய் விட்டார்கள். இைதப்ேபால் யாரும் ெசய்ததில்ைல. சிவெபருமானும் கங்காேதவியுேம அங்ேக தங்கிவிட்டார்கள். இவற்ைறக் கண்ட பதிவிரைதயான அனுசூைய இந்தத் துயைரச் சகிக்கமாட்டாமல் தன் கணவன் ேயாகத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ேபாது அவரது சீடர்கள் முதலாேனார் பசிப்பிணி ஆற்றாது பல இடங்களுக்குச் ெசன்றதால் நான் மட்டும் தனித்து அவருக்குப் பணிவிைட ெசய்து ெகாண்டு பார்த்திவலிங்கம் ஒன்ைறச் ெசய்து பூஜித்து தன் கணவன் முன் இருத்தி இருவருக்கும் தண்டம் ெசய்தும் பிரதட்சிணம் ெசய்துெகாண்டும் இருந்தாள். அவளது பூைஜையக் கண்ட ைதத்தியர் தானவர் முதலியவர்கள் அழகியான அனுசூையைய பார்த்து மயங்கி ேமாகம் ெகாண்டார்கள்.

அத்திரி முனிவர் முைறப்படி ஆசமனஞ் ெசய்து தாகந்தீர்ந்து மிகவும் மகிழ்ந்து ெபண்ேண! நான் தினமும் பானம் ெசய்யும் ஜலமல்லேவ இது. உனக்கு என்ன வரேவண்டுேமா. நான் உனது பதிவிரதா தர்மத்ைதயும் நீ உன் கணவைனயும் சிவலிங்கத்ைதயும் பூஜித்து வந்த உறுதிப்பாட்ைடயும் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். உனக்கு என்மீ து தைய இருக்குமானால் என் கணவர் தவஞ்ெசய்து முடியும் வைரயில் இங்ேகேய இருக்க ேவண்டும்! என்று பிரார்த்தித்தாள். அனுசூைய ெபரும் வியப்ேபாடு தண்ண ீர் முகந்து ெகாண்டு. விைரவில் தண்ண ீர் ெகாண்டு வருக! என்றார். அப்ேபாது கங்காேதவி அவள் முன்னால் ேதான்றி. தங்களுக்கு பணிவிைட ெசய்த பயனாலும் சிவபூைஜ ெசய்த பலத்தாலும் கங்காேதவிேய இங்கு வந்திருக்கிறாள். உடேன அனுசூைய கமண்டலத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டு ேபாய் எங்ெகங்ேகா தண்ணருக்காக ீ அைலந்தாள். . ெகாடுக்கிேறன் என்று ெசால்ல அனுசூைய அவைளப் பார்த்து.ேவண்டும். தண்ணர்ீ வந்த விதத்ைதச் ெசான்னால் தற்புகழ்ச்சியாகும் ெசால்லாவிட்டால் குற்றம் வரும் என்பதால் அனுசூைய சிறிது ேநரம் ேயாசித்தாள் அத்திரி முனிவர் இரண்டாவது முைறயும் மூன்றாவது முைறயும் ேகட்டார். என்று கருத்துடன் அன்னபானாதிகைள நீங்கியிருந்தாள். ஆம் மைழயில்ைல என்றாள் அனுசூைய! மைழயில்ைலெயன்றால் இப்ெபாழுது எங்கிருந்து நீ தண்ணர்ீ ெகாண்டு வந்தாய்? என்று முனிவர் ேகட்டார். அனுசூைய அப்படிேய தந்ேதன்! என்று தத்தம் ெசய்து தண்ணைர ீ எடுத்துக் ெகாண்டு தன் கணவனிடம் ெகாடுத்து அவர் முன்பு நின்றாள். அனுசூையையப் பார்த்து. அதற்கு கங்ைக உன் ைகயால் சிறுகுழி ஒன்ைற ேதாண்டுவாயின் அங்ேக நான் ஜலம் ெகாடுப்ேபன் என்று கூற அனுசூைய அவ்வாேற ேதாண்ட ஜலதாைர ேதான்றியது. எங்கும் தண்ண ீர் கிைடக்காமல் அவள் ேயாசித்தாள். அதற்கு அவள் சுவாமி! நான் உண்ைமையச் ெசால்கிேறன். நான் தான் கங்ைக. சிவெபருமானும் வந்திருந்தார் அவரும் ஏதாவது நன்று ெசய்ேத அந்தர்த்தானமாவார் என்று நிைனத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். ஒரு காலத்தில். அனுசூையேயா தன் கணவனது நிஷ்ைடகைலயும் வைரயில் சிவபூைஜயிேலேய இருக்கேவண்டும். நீ யார்? எங்கிருந்து வந்தாய்? என்று ேகட்க. ேகள் என்றாள். அதற்கு கங்ைக. அதற்கு கங்ைக உன் கணவனுக்குச் ெசய்த பணிவிைடயால் அைடந்த பயனில் ஒரு மாத பலைன எனக்குக் ெகாடுப்பாயானால் நான் அப்படிேய இருக்கிேறன்! என்றாள். எந்தப் பக்கம் பார்த்தாலும் உலர்ந்த மரமும் ெநருப்புக் காற்றுமாக இருப்பைதக் கண்டு மைழயில்ைலயா என்று அவர்தம் மைனவிையக் ேகட்டார். இது சிறப்பாக இருக்கிறேத! என்று கூறி நாற்புறமும் சுற்றிப் பார்த்தார். அதற்கு அனுசூைய கங்ைகையப் பணிந்து தாேய! எனக்கு தண்ண ீர் ேவண்டும் என்றாள். கங்கா ேதவிையப் பார்த்து. அத்திரி முனிவர் தன் நிஷ்ைட நீங்கி. அவ்விருவர் நிஷ்ைடயும் ஐம்பத்து நான்கு ஆண்டுகள் நீடித்தன. அனுசூைய! உனக்கு ேவண்டியைத ேகள்.

இப்ெபாழுதும் இங்ேகேய இருக்க ேவண்டும் என்பாயாகில் அந்தப் பயனில் ஒரு வருஷ பயைனக் ெகாடுத்தால் தான் அவ்வாேற இருப்ேபன். ஆைகயால் உன்ைன தரிசித்துக் ெகாண்ேட இங்கு இருப்பதால் எனக்கும் மகிழ்ச்சி தான். யாகம். அங்ேக குழியிலிருந்த ஜலப்ெபருக்ைகக் கண்டு அத்திரி முனிவர் மிகவும் மகிழ்ந்து நீ தன்ைய! என் தவமும் சபலமாயிற்று. ேதவரீரும் ஜகன்மாதாவாகிய கங்காேதவியும் ஆகிய . ஸ்நானம். கங்ைகையக் கண்டால்தான் நம்புேவன்? என்றார். ெபான். தானம். பிறகு கங்ைக அனுசூையைய ேநாக்கி நீ முதலில் உன் கணவைனயும் சிவலிங்கத்ைதயும் பூஜித்ததால் உண்டான பயனில் ஒரு மாத பயைனக் ெகாடுத்து உன் கணவனின் தவம் முடியும் வைரயிலும் இங்ேகேய இருக்க ேவண்டும் என்றாய். ஐந்து திருமுகங்களுடன் பிரத்யட்சமாகிய சிவெபருமாைன அத்திரி முனிவரும் அனுசூயாேதவியும் வணங்கி வழிபட்டு. கரும்பு. உனக்கு ேவண்டியவரத்ைதக் ேகள் என்றார்.அந்த ஜலத்ைதேய உங்களுக்கு ெகாண்டு வந்து ெகாடுத்ேதன் என்றாள். நான் ேகட்ட அந்தப் பயைனக் கங்ைகக்கு வழங்கினாள். உன் பதிவிரதா தர்மத்திற்கும் உன் பூைஜக்கும் மகிழ்ந்ேதன். அப்ேபாது சிவெபருமான். அப்ேபாது கங்ைக அவர்கைளப் பார்த்து அனுசூயா ேதவி! நான் இனி விைட ெபறுகிேறன்! என்ற ெசால்ல அனுசூைய கங்ைகையப் பார்த்து கங்காேதவி! நீ எனக்குப் பிரத்யட்சமாகி பரிபூரண அன்புைடயவளாக இருப்பது உண்ைமயானால் நீ ஏற்கனேவ அங்கீ கரித்தது ேபால இங்ேகேய இருக்க ேவண்டும்! என்று ேவண்டினாள். நாதா! தாங்கள் என்னுடன் வந்தால் காண்பிக்கிேறன்! என்று கங்ைக ேதான்றிய இடத்துக்கு அவைர அைழத்துக் ெகாண்டு அனுசூைய ேபானாள். சந்தனம். இது பிறருக்கு கிைடக்குமா என்று அந்தக் கங்ைக நீரில் நீராடி ஆசமனம் ெசய்து பல முைற கங்ைகையத் துதித்தார். அைதக் ேகட்டதும் அத்திரி முனிவர். உலகத்துக்ெகல்லாம் நன்ைம உண்டாக ேவண்டும் என்று நீ நிைனத்தால். ெபண்ேண! நீ ெசால்வது உண்ைமயா? உண்ைமெயன்று நம்ப முடியவில்ைல. அத்திரி முனிவரும் பலவாறு கங்ைகையத் துதித்துத் தைய ைவக்க ேவண்டும் என்று இைறஞ்சினார். பதிேசைவ முதலியவற்றால் அைடயும் பயைனவிட பதிவிரைதையக் கண்டால் அதிகப் பயன் கிைடக்கும். அனுசூைய பூஜித்த பார்த்திவலிங்கத்திலிருந்து பிரத்தியட்சமாகி. இந்த மூன்றும் தான் துயருற்றாலும் பிறருக்குப் பயன் அளிப்பது ேபால கஷ்டப்பட்டு ேதடியபுண்ணியத்ைத உலக நன்ைமைய உத்ேதசித்து அனுசூைய தன் புண்ணிய பயைனக் கங்ைகக்குக் ெகாடுத்து விட்டாள். ேயாகியருக்கும் ேதவர்களுக்கும் அசாத்தியமான காரியம் உனக்கு எப்படி ைககூடும்? கங்ைகைய நான் என் கண்ெணதிேர கண்டாெலாழிய நம்ப மாட்ேடன். கங்கா நதியில் ஸ்நானம் ெசய்யும் பாக்கியம் கிைடத்தேத.

அவர்களது தவத்திற்கு மகிழ்ந்த சிவெபருமான் மைழ ெபாழியச் ெசய்தார். இைதயுணர்ந்த தவமுனிவர்கள் தங்கள் பத்தினிமார்கேளாடும் சீடர்கேளாடும் அங்ேக வந்தார்கள் ேகாதுைம தானியங்கள் இைலகள். புற்கள் பழங்கள் யாவும் விருத்தியைடந்தன அைதக் கண்ட முனிவர்கள் இதுேவ தவத்திற்கு தகுதியான இடம் என்று அங்ேகேய தவஞ் ெசய்திருந்தார்கள். இவ்வாறு சூத புராணிகர் ெசான்னதும் ைநமிசாரண்ய வாசிகள் அவைர ேநாக்கி. அன்னபானாதிகைளப் ெபற்றுத் தங்களுக்குரிய தவஞ்ெசய்து ெகாண்டிருந்தார்கள்.இருவருக்கும் எங்கள் மீ து தைய இருக்குமானால் எப்ேபாதும் இங்ேகேய எழுந்தருளுயிருந்து உலகத்திற்கு நன்ைம ெசய்து அருள் புரிய ேவண்டும். என்று பிரார்த்தித்தார்கள். இந்த அத்திரீசுவரரின் மகிைமைய ேகட்டவர்கள் சகல சுபங்கைளயும் அைடவார்கள். அங்ேகேய இருக்கிறாள். சிவெபருமான் அத்திரீஸ்வரர் என்ற ெபயரால் சகலருக்கும் நன்ைம ெசய்ய அங்ேகேய ேகாயில் ெகாண்டார். அதனால் சகலருக்கும் சுகம் உண்டாகி. அவர்களது மைனவியேரா தங்கள் கற்ேப சிறந்தது என்றிருந்தார்கள். பிக்ஷõடனர் ேமாகினி கைதயும் நாேகஸ்வரலிங்க மகிைமயும் முன்ெனாரு காலத்தில் ஒரு கற்பத்தில் ேதவதாருவனம் என்ற காெடான்று இருந்தது. 40. ஞானிசிரியேர! இனி தாருகா வனத்திலுள்ள நாேகஸ்வரலிங்கப் பிரபாவத்ைதச் ெசால்லேவண்டும் என்று ேவண்டினார்கள். கங்ைகயும் தன் சேகாதரியாகிய பார்வதி ேதவியுடன். அதுமுதல் அவ்விடத்தில் குைறவில்லாமல் கங்காஜலம் எக்காலத்தும் விளங்கி வருகிறது. சிவெபருமான் அவர்களது மயக்கத்ைதயறிந்து அைத ஒழிக்கக் கருதி மகாவிஷ்ணுைவ அைழத்து நீ ெபண் வடிவம் ஏற்று என்னுடன் வருவாயாக! என்று பணிந்தார். உடேன திருமாலும் ெபாற்பதுைம ேபான்ற உடலழகும் முழுநிலாப் ேபான்ற முகமும் மன்மதனுைடய கரும்புவில்ைலப் ேபால் வைளந்த புருவமும் உள்ள ேவல் ேபான்ற கூர்ைமயான கருவிழிகளும் முல்ைலயரும்பு ேபான்ற அழகான பல்வரிைசயும் ெகாவ்ைவப் பழங்கைளப் ேபான்ற சிவந்த உதடுகளும் ெபாற் கிண்ணங்கள் ேபான்ற ஸ்தனங்களும் சாைணக்கல் ேபான்ற கன்னமும் சங்கு ேபான்ற கழுத்தும் மூங்கில் ேபான்ற ேதாளும் உடுக்ைகப் ேபான்ற இைடயும் யாைனத் துதிக்ைகப் ேபான்ற ெதாைடயும் பாம்பின் படம் ேபான்ற நிதம்பமும் ெசந்தாமைர மலர் ேபான்ற ைககளும் ெசம்பஞ்சுக் குழம்பூட்டிய பாதங்களுமுைடய சரவாபரண பூஷிைதயான பூங்ெகாடிெயன ஒரு ெபண்ணுருவம் எடுத்துக் ெகாண்டார். சூதமுனிவர் ெசால்லத் துவங்கினார். சிவெபருமானும் கங்ைகயும் அவ்வாேற அங்கீ கரித்தனர். அதில் வசித்து வந்த மகரிஷிகள் யாகேம எல்லா பயன்கைளயும் ெகாடுக்கத் தக்கது என்றும் யாகத்ைதக் காட்டிலும் கடவுள் ேவறு இல்ைலெயன்றும் தீர்மானித்தார்கள். சிவெபருமானும் அந்த மங்ைகக்ேகற்ற ஆணழகராய் ேகாடி சூரியப்பிரகாசமான திவ்விய ேதஜைசயுைடய .

ெபருமூச்சு விடுபவர்களும். இங்ேக தவம் ெசய்ய . அவச்ெசயல் ெகாண்டு மதிமயங்கி மாயனாகிய ேமாகினியின் மலரடியில் விழுந்து ெபண்ேண! ேபரழகிேய. ஆைசேயாடு அைழப்பவர்களும். நீ என்ன காரணமாக இங்ேக வந்தாய்? நீ இங்ேக வந்தது எங்கள் தவப்பயேன என்று தங்கள் சைடகள் அவிழ்ந்து தைரயில் விழவும் உத்தரீயமும் நழுவி விழவும் ேமாகினிையப் பத்தினிகள் கற்ைபயும். தூரமாக ஓடியவர்களும் அப்படிேய கட்டியைணப்பார்களும். அதற்குப் ெபருமான் நான் ஒருமுனிவன். பண்ணைமந்த பாடல்களினால் பலர் உள்ளத்ைத வாட்டியும் புன்னைகயால் பலைரத் துன்புறுத்தியும் இவ்வாறு பலவிதத்திலும் ேமாகினி ேமாகாக்கினிைய அவர்களுக்கு மூட்டி விட்டாள். நாணமுற்றைதப் ேபால் கவர்ச்சிகரமாக ெநளிந்து ஒதுங்கியும் தன் ைகயில் ஏந்திய வைணயில் ீ சுருதி ேசர்த்து இனிைமயாகப் பாடியும். வைளயல் முதலான ஆபரணங்கைளயும் ஆைடகைளயும் நழுவவிட்டு பிக்ஷõடனைரச் சூழ்ந்து வருவைதக் கண்டார்கள். அவர் ஒரு ைகயில் டமருகமும் ஏந்தி.திருேமனிேயாடும் விளங்கினார். ீ வார்த்ைத குழறுேவார்களுமாக அைலந்தார்கள். இவள் என் மைனவி. ஆைடகைள நழுவ விடுேவார்களும். ேமாகினி வடிவேமற்ற மஹாவிஷ்ணுேவா உடல் இைளக்கச் ெசய்யும் தவேம சிறந்தது என்றறிந்த முனிவர்கைளக் கண்டு ெபண்ைமயின் சாகஸங்கைளெயல்லாம் காட்டத் ெதாடங்கினார். காமத்தால் தாம் ெசய்வது எது ெவன்ேற ெதரியாதவர்களும் வைளயல்கைளச் ேசாரவிடுேவார்களும். விழிெதரியாமல் வழ்பவர்களும். உடேன ேகாபம் ெகாண்டு நிர்வாணமாகத் திரியும் அத்திகம்பரைணயைடந்து பலவிதமாகச் சபித்தார்கள் ஆனால் அச்சாபங்கள் எதுவுேம சர்வேலாக சரண்யனான சிவெபருமாைன அைடயவில்ைல அைதக் கண்டதும் முனிவர்கள் பிக்ஷõடனைர ெநருங்கி ஐயேர! நீர் யார்! இந்த ேமாகினி யார்? என்று ேகட்டார்கள். ைமயல் அவஸ்ைதயால் அவைரத் தன்ேனாடு கூடி மகிழச் ேசரவாரும் என்று கூப்பிடுபவர்களும். உள்ளாளப்பன் பாடிக்ெகாண்டு திகம்பரராய் (நிர்வாணமாய்) மதயாைனப்ேபால் நடந்து மாயனாகிய ேமாகினிப் ெபண்ணுடன் தாருகாவனத்து முனிவர்களின் தவநிைலையயும் அம்முனி பத்தினியரின் கற்ைபயும் ேசாதிக்கக் கருதி அந்த வனத்ைத அைடந்து நிர்வாணமாய்த் திரிந்து அம்மங்ைகயர்கள் ைமயல் ெகாள்ளும்படி வடுகள் ீ ேதாறும் ெசன்று பிச்ைசக் ேகட்டார். நீலகண்டராகிய பிக்ஷõடனப் ெபருமான் ேவத கீ தங்கைளப் பாடிக் ெகாண்டும் விேநாத வித்ைதகைளச் ெசய்து ெகாண்டும் வதியில் ீ திகம்பரராகேவ(நிர்டாணமாகேவ) உலாவிக் ெகாண்டிருந்தார். ரிஷிபத்தினிகெளல்லாம் பிட்ைசப் ெபாருைள எடுத்துக் ெகாண்டு ெவளிேய வந்து பிக்ஷõடனைரக் கண்டு காமப் பித்ேதறியவர்களும் மதி மயங்கியவர்களும். ேமாகாேவசத்ேதாடு பின் ெதாடர்பவர்களும். கண்வச்சு ீ வைலகளால் பலரது மதிைய மயக்கியும். அதனால் அம்முனிவர்கள் தங்கள் தவச்ெசயைல மறந்து.

வந்ேதாம் என்றார். அவ்வாறு இருக்கும்ேபாது சிவெபருமான் முன்பு ேபாலேவ பிக்ஷõடனராக ேமாகினியுடன் தாருகாவனத்ைத அைடந்து சிறிதுேநரம் குதித்து விைளயாடிக்ெகாண்டும் சிறிது ேநரம் ேவத கீ தம்பாடிக் ெகாண்டும் பிøக்ஷ ஏற்பார்ேபால உலாவியும் ேயாகஞ் ெசய்தும் வேண ீ சிரித்தும் ேமாகினிேயாடு ேசர்ந்து விைளயாடிக்ெகாண்டும் இருந்தார். அதனாேலேய இத்தைகய துன்பங்கைள அைடந்தீர்கள் பரேமஸ்வரைன அப்ெபருமானின் மனமகிழ நாள் ேதாறும் சிவ லிங்க அர்ச்சைன ெசய்யுங்கள்! என்றார் தவ முனிவர்களும் தாருகா வனத்ைதயைடந்து பிருமேதவர் ெசால்லியபடி ருத்திராட்ச கண்டிைக அணிந்து விபூதி உத்தானனஞ் ெசய்து ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரம் ெஜபித்து சிவபக்திைய உைடயவராய் மைனவியேராடு இரவும் பகலும் இைடவிடாது நல்லமலர்களால் அர்ச்சைனெசய்து வந்தார்கள். ேவததாருவனத்ைதச் ேசர்ந்த முனிவர்கள் சிவெபருமாைனயும் விஷ்ணுைவயும் இகழ்ந்து ேபசிய பாவத்தால் ஜ்வரம் முதலிய வியாதிகைளயும் பசி முதலான துன்பங்கைளயும் மனக் கவைலையயும் அைடந்து உடல் நடுங்க வாய் குழற சுவாமி! ேநாய்களாலும் எண்ணற்ற துன்பங்களாலும் நாங்கள் துன்புற்று வருந்துகிேறாேம! இதற்குக் காரணம் என்ன? இைத ஒழிக்க ேவண்டும். நீங்கள் உங்கள் மைனவியேராடு ேசர்ந்து தவஞ் ெசய்யவில்ைலயா? நீங்கள் உங்கள் மைனவியரின் கற்பு மிகவும் அழகாக இருக்கிறேத! உங்கள் ெசயல் இப்படியிருக்க கற்பிற்சிறந்த என் மைனவிைய விட்டுவிட்டு நாேனா தனித்துத் தவஞ்ெசய்ேவன்? என்று ெசால்லிக் ேகாபங்ெகாண்டவைரப் ேபால அவர்கைள விட்டு நீங்கி ேமாகினியாகிய மாயவேனாடு வசிஷ்ட முனிவரின் ஆசிரமத்ைதயைடந்து வசிஷ்டரும் அவர் மைனவி அருந்ததியும் ெசய்த பூைஜகைள ஏற்று திருக்ைகைலைய அைடந்தார். சிவெபருமான் அவர்கள் மீ து தையயும் இரக்கமும் ெகாண்டு பல்லாயிரங்ேகாடி உதயசூரியைனப் ேபான்ற தமது ெமய்வடிைவக்காட்டினார் முனிவர்கள் ேவத வாக்கியங்களால் துதித்து . அதற்குப் பிரமேதவர். என்று ேவண்டினார்கள். அதற்கு முனிவர்கள் அப்படியானால் மயக்கு ேவசிேபால் திரியும் இவைள நீக்கிவிட்டு நீர் தவஞ் ெசய்யும்! என்றார்கள் அதற்கு பிக்ஷõடனர் மைனவிேயாடு தவஞ்ெசய்வேத சிறந்த வானப்பிரஸ்த தர்மம். இைதயுணர்ந்த நீங்கள் ேவதங்களும் ேதடியறியாத சிவெபருமாேன பிக்ஷõடனராகவும் திருமாேல அவரது மைனவியாகவும் பிரத்யட்சமாகி உங்கள் இருப்பிடங்களுக்குவந்த ேபாது நீங்கள் அவர்கைள அவமதித்தீர்கள். அவர்கள் அவ்வாறு விைளயாடுவைதக் கண்டதும் தவ முனிவர்கள் தங்கள் பத்தினிகேளாடு அவர்கள் இருக்குமிடம் ேதடிச் ெசன்று அவர்களது திருவடிகைள மலர்களால் அர்ச்சைன ெசய்து பணிந்தார்கள். முனிவர்கேள யாரானாலும் தன் வட்டுக்கு ீ வந்த அதிதிைய பூஜிக்க ேவண்டும் என்பது தர்மம்.

அப்ேபாது சிவெபருமான் அவர்கைளப் பார்த்து மகரிஷிகேள! நீங்கள் கடவுேள இல்ைல என்று கருதியதால் இவ்வாறு நாம் உம்ைமப் பரீட்சித்ேதாம் என்று அவர்களுக்கு ஞான உபேதசம் ெசய்து இச்சிவலிங்கத்ைத எப்ெபாழுதும் பூைஜ ெசய்யுங்கள் என்று ேமாகினியுடன் அந்தர்த்தானமாய் ஆங்ேகார் சிவலிங்க மூர்த்தமாய் எழுந்தருளியிருக்கின்றார்.உடல் சிலிர்க்க ஆனந்தக் கண்ண ீர் ெசாரிய வணங்கி வழிபாடியற்றினார்கள்.   . அந்த இலிங்கேம நீங்கள் ேகட்ட தாருகாவன நாேகஸ்வரலிங்கம் அது முதல் முனிவர்கள் அந்த லிங்க மூர்த்திையக் காலந் தவறாமல் பூைஜ ெசய்து தங்கள் இஷ்ட காமியங்கைள அைடந்தார்கள்.