You are on page 1of 2

TOKOH-TOKOH ISLAM SEPANJANG ZAMAN

NAMA TOKOH SUMBANGAN
1. Wong Fei Hung(tokoh yang  Seorang ulama’
disembunyikan keislamannya  Ahli pengubatan
oleh kerajaan)  Ahli bela diri langenda(diberi nama
Pahlawan Nasional China oleh
pemerintah China)
2. Abu Bakar Ash Shiddiq R.A(Tokoh  Meneruskan dakwah islam
terkemuka dari kalangan sahabat)
 Memerangi Golongan Murtad Dan
Nabi Palsu
 Membahagikan Wilayah
Pentadbiran(Mekah, Taif, al-Jund,
Khalwan, Yaman,Bahrin, Jarsh,
Hadhramaut, Zabid dan Nijran)

3. ‘Abdullah Bin Rawahan R.A(tokoh  pejuang perang Badar dan
terkemuka pemimpin kaum Aqabah
anshar)  juru tulis dari kaum Anshar
 penyair Rasulullah
SAW(perkataannya ini dapat
menembus tubuh pendengarnya lebih
dahsyat daripada tembusnya anak
panah)

4. Hamzah Bin ‘Abdul Muthalib  Menjadi panglima perang
R.A(tokoh terkemuka dari Rasulullah saw
kalangan syuhada’)  Pembawa Panji Angkatan Tentera
Islam
 Gugur Syahid Di Medan
Peperangan Uhud
5. Khalid Bin Al-Walid R.A  Panglima perang dan penakluk
 kebijaksanaan dalam peperangan
dan mengepalai tentera Islam
ketika zaman Nabi Muhammad

Bilal Bin Rabah R. Abu Darda’ R.A(Abu  Pendakwah yang memahami halal Abdurahman) haram  periwayat hadis  mengislamkan beberapa orang sahabat yang terkemuka misalnya Amru bin Al-Jamuh.A. 6.A  Muazin pertama pada zaman rasulullah S. 9. dan juga zaman khalifah Abu Bakar as-Siddiq dan Umar Al- Khattab  mengalahkan pasukan Byzantine dan Parsi dalam masa tiga tahun sahaja. Sufyan bin Harits (anak saudara Usamah).A  Panglima perang (yang paling muda dan paling disayangi Rasulullah saw)  berperang Khandaq pada umur 15 tahun  Usamah bin Zaid bersama-sama dengan ‘Abbas (bapa saudara Rasulullah). s. Usamah bin Zaid R.w.A(Uwaimir bin Zaid  Garbenor dan hakim bin Qais)  Seorang mufti (pemberi fatwa) penduduk Syam dan ahli Fiqh penduduk Palestin 7.a. dan enam orang lainnya dari para sahabat yang mulia dalam perang hunain. 8.  Contoh teladan terunggul dalam mempertahankan kesucian akidah .W. Mu’adz Bin Jabal R.