You are on page 1of 23

Exemplos

preguntas habituais
5 Sobre a túa formación

 Por que decidiches estudar esta carreira?

Que opinas dela? Que cambiarías? Volverías a estudala? Fixeches curso por ano?

 Compaxinaches os teus estudos con outras actividades como traballo ou
voluntariado?
Realiza un balance positivo: resalta os
 Como te organizabas?
teus coñecementos, competencias máis
 Tes vivido noutro país fóra de España? consontes co posto e as actividades

 Cales foron os motivos? complementarias, traballos realizados,
prácticas,…
 Como preparaches a viaxe?

 Como te adaptaches? Que che custou máis?

 Cales dirías que son as túas habilidades ou competencias?

 Cales son os teus puntos fortes e febles? Por que?
Trata de axeitar a resposta ao perfil
que buscan

Prepara as preguntas previsibles de maneira coherente coa túa forma de ser e
actúa con naturalidade e sinceridade

 Que materias che gustaron máis/menos e en cales obtiveches

mellores ou peores resultados e por que?

 Por que abandoaches os estudos anteriores (de ser o caso)?

 Cal foi a actividade académica que che resultou máis gratificante

e por que?

 Cal foi o maior problema co que te enfrontaches na Universidade

e como o resolviches? Que pensaches en tal situación? Como te

sentiches cando….?

 Que opinión tés sobre os teus profesores?

5  En que medida as túas cualificacións se deben a un esforzo persoal e en que medida á túa intelixencia? A constancia e o esforzo son moi valorados na empresa  Que formación complementaria relacionada co posto tés feita? Por que a fixeches?  Estarías disposto/a a seguirte formando?  Que coñecementos tés de informática?  Que idiomas coñeces? A que nivel? Contesta con sinceridade porque este dato é facilmente comprobable  Fai un resumo do teu CV Contesta con implicación e entusiasmo se é posible Sintetízao pero non esquezas ningún dato relevante cara á oferta .

por que e como o resolviches? .  De todas as túas experiencias laborais cal foi a máis gratificante e por que? Á hora de contestar ten en conta as funcións do emprego ofertado  Cal foi o maior problema co que te atopaches nunha empresa. Non fales mal de ninguén. Sobre a túa experiencia 5  Que experiencias profesionais tés?  Cal foi o teu último posto? Poden pedir referencias. Contesta con sinceridade  Por que deixaches o último emprego? Non reflicte boa imaxe de ti se dis que non te levabas ben cos teus xefes ou cos compañeiros.

5  Cóntame un obxectivo que te custase conseguir e que esteas orgulloso del.  Posúes experiencia internacional? Como xurdiu a oportunidade?  Que supuxo para ti esa experiencia?  Cóntame unha situación onde teñas cambiado o enfoque para influir noutros.  Cóntame unha situación onde tiveras que traballar en equipo con persoas que non tiñan a túa mesma implicación? Como a abordaches?  Por que tería que seleccionarte para estas prácticas ou este traballo?  Por qué estás preparado para o posto? .

compañeiros ou colegas  Por que queres cambiar a empresa onde estás a facer prácticas por esta? En ningún caso: critiques a túa antiga empresa.Sobre o teu antigo traballo. xefe/a. . prácticas. xefes/as e colegas Respostas como:  asumir novas responsabilidades  explorar outras saídas laborais máis consecuentes cos meus obxectivos  adquirir máis experiencia.  argüir só razón económicas non é unha boa resposta ao igual que a proximidade á túa residencia habitual  deben primar cuestións relacionadas co desenvolvemento profesional ndica que sólo estás interesado en la ubicación de la compañía y no en su filosofía.

 Demostra entusiasmo e motivación. . nin prepotente ou “sobrado/a”  Limítate a falar con seguridade dos teus coñecementos. experiencia e aptitudes que encaixan no perfil profesional que necresita a empresa.Á hora de defender a túa candidatura aconséllase que a actitude máis positiva é:  Non sexas demasiado modesto/a.

 Que funcións desempeñabas nas prácticas ou traballo X?  Que aprendiches durante os teus traballos anteriores?  Que tarefas desenvolviches durante as túas prácticas na empresa X?  Por que non te contraron posteriormente?  Cal dos teus traballos previos che gustaron máis ou menos? Por que?  Como te levabas cos teus compañeiros e compañeiras?  Como te levabas cos teus subordinados e subordinadas?  E cos teus xefes e xefas? .

 Que logros dirías que conseguiches na túa anterior actividade?  Cales son as decisións máis difíciles que tiveches que tomar?  Que tés en conta á hora de tomar unha decisión importante?  Algunha vez cres que as túas decisións non foron as correctas? Cales? Que repercusións tiveron? Como te sentiches?  Que decisión especialmente acertada lembras e que repercusión tivo na empresa?  Describe a túa contribución ao éxito da túa empresa ou ao logro dos seus obxectivos? .

. Sobre a empresa e o posto ofertado  Por que queres traballar ou facer prácticas aquí?  Coñeces esta empresa? Que sabes dela?  Que é o que máis che atrae do posto ao que optas?  Non digas que buscas calquera traballo  Fai referencia ao sector. e logo á empresa destacando algún dato importante:  a súa situación estratéxica respecto aos seus competidores  os seus valores corporativos. productos…  demostra que coñeces a empresa e deixa ben clara a túa iniciativa e interese polo posto. os seus proxectos.  deixa clara a túa total dispoñibilidade.

mostrando motivación para ocupar o posto nesa empresa.  Responde brevemente. destaca os seus aspectos máis salientables.  Como esperas que sexa o teu xefe/a ideal? Reflicte a idea de contar coa axuda dun xefe/a que permita o desenvolvemento profesional  Fálame de ti  A entrevista pode comezar con esta pregunta para romper o xeo.  Non repitas o CV.Sobre as túas competencias e adecuación ao posto  Por que cres que estás preparado para este posto? Responde con confianza. . con optimismo e destacando os puntos clave que fan de ti o candidato idóneo.

5 Sobre a túa motivación e expectativas –– Que agardas deste posto? –– Que che chamou a atención do anuncio? –– Que é o que máis e o que menos che resulta motivador deste posto? –– Como te ves dentro de cinco anos? –– Que lle aportarías a este posto? .

5 Sobre a túa motivación e expectativas –– Cal é a dúbida principal que tés con relación a este traballo? –– Cal é o teu obxectivo a curto. medio e longo prazo? –– Que plans persoais de futuro ten? .

recoméndase moverse nunha banda salarial indicando un valor mínimo e máximo.  o momento de tratar o tema é cando esteas definitivamente seleccionado/a. .  nunca abordes ti o tema. só se é totalmente imprescindible. Sobre o salario  A que salario aspiras? Cales son as túas expectativas económicas?  un salario acorde coa túa formación e responsabilidades  infórmate do salario medio do teu posto de traballo  non te vendas nin moi barato nin moi caro  se che piden cifras concretas.

exemplo: que esperas ter un traballo que sexa un reto para ti e que che permita desenvolverte profesionalmente e persoalmente. .  Para envitar riscos. intenta non ser demasiado concreto e cíñete ás túas aspriacións en sentido xenérico.  Cal é o seu proxecto de futuro a tres ou cinco anos vista? Como lle gustaría verse dentro de cinco ou dez anos?  Ás empresas gústalles saber que os seus empregados teñen claras as súas metas e que son persoas estables. Sobre preguntas persoais  Tés parella? Estás casado/a? Tés fillos ou pensas telos a curto prazo?  Responde con sinceridade e naturalidade ou ben  Se estás incómodo podes responder que estes asuntos tan persoais non influirán de ningún xeito no teu traballo.

 Que fas no teu tempo libre? Cales son as túas afeccións favoritas? Que outros intereses tés á marxe da súa profesión?  Sempre que sexa posible intenta vencellar alguna das túas afeccións co traballo ofrecido.  Fuxe dos deportes de risco.  Como describirías a túa personalidade?  Cal é o último libro que tés lido? Que che pareceu? Fai un resumo  Fai un resumo da última película que viches .

5  Cales son os teus puntos fortes e febles? Describe os tres principais. Céntrate en que consideras que che falta algo máis de formación en XXX aspectos ou experiencia en tales Sobre a túa XXX ou calidades que che gustaría mellorar no futuro. personalidade Trata de non dar respostas previsibles.  Se tés que tomar unha decisión déixaste levar polo impulso ou reflexionas? Considéraste reflexivo/a ou impulsivo/a?  Como reaccionarías se no teu traballo te acusan de aproveitarte do traballo dos teus compañeiros e compañeiras? .

como un mal necesario o por convencemento?  Prefires traballar con xente ou en solitario?  Prefires traballar en equipo ou individualmente? . 5  Con que clase de compañeiros/as che gusta traballar?  Como aceptas as normas de disciplina? Como unha imposición.

5  Considéraste un/ha profesional autónomo/a no teu traballo? Por que?  Que persoa tomas como modelo? Por que?  Como conseguiches os traballos anteriores?  Que tipo de persoas consideras que son máis difíciles para traballar con elas?  Aceptarías un/ha compañeiro/a como xefe/a? .

5 Sobre a túa dispoñibilidade –– Podes incorporarse inmediatamente? –– Estás disposto/a a cambiar de residencia? –– Impórtache ter que viaxar continuamente? ––Se a empresa emprende a súa expansión fóra de España estarías disposto/a a irte? ––Dispós de vehículo propio? ––Estás noutros procesos de selección? .

Preguntas finais que puede realizar el/la candidata/a Tés alguna dúbida ou pregunta? Podes formular preguntas ao estilo de:  Por que está dispoñible o posto?  Cales son os principais obxectivos e responsabilidades do posto?  Como espera a empresa que se logren estes obxectivos?  Que medidas se utilizarán para medir o meu rendimento no posto?  Cales son os obstáculos que se encontran para conseguir estes obxectivos?  Con que recursos poderei contar como soporte?  Que proxectos ten para min a empresa? .

 Existen programas de formación internos?  Que é o que máis se valora nun/ha profesional que traballa nesta empresa?  Para este posto hai alguna calidade. estratexia ou produto? . cualificación ou habilidade especialmente importante?  Que se espera de min unha vez incorporado/a ao posto?  É un posto estable ou está evolucionando segundo un proxecto.

 Quen sería o/a meu/miña xefe/a?  Que obxectivos ten o departamento?  Que obxectivos terá o posto en sí?  Que datas manexa a empresa para a incorporación do/a novo/a profesional?  Como continúa o proceso de selección desde este momento?  Cal é a evolución habitual ou esperada dun/ha traballador/a neste posto?  Cal é o maior reto ao que se enfronta a empresa? .