You are on page 1of 5

FIŞA DISCIPLINEI

2010-2011

Denumirea Publicitatea imobiliară
disciplinei
Anul de studiu MASTER Semestrul II Tipul de evaluare finală (E / V / E
C)
Categoria formativă a disciplinei DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-ecomonică/managerială, DU-umanistă
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- Ob Numărul de credite 7
facultativă}
Total ore plan de învăţământ 30 Total ore studiu 70 100
individual Total ore pe semestru
Titularul Conf. univ. dr. Marian Nicolae
disciplinei

Facultatea DREPT Numărul total de ore (pe semestru)
din planul de învăţământ
Catedra DREPT PRIVAT
Domeniul ŞTIINŢE JURIDICE
fundamental
de ştiinţă,
artă, cultură
Domeniul DREPT Tota C** S L P
pentru studii l
masterale
Direcţia de DREPT 30 20 10
studii
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-
proiect sau lucrări practice

Discipline Obligatorii -
anterioare ( condiţionate)
Recomandate -

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse
studentului
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 12 8. Pregătire prezentări orale 0
2. Studiu după manual, suport de curs 12 9. Pregătire examinare finală 8
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 16 10. Consultaţii 1
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 14 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specifică de pregătire 0 12. Documentare pe 0
SEMINAR şi/sau LABORATOR INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 4 13. Alte activităţi …
etc.
7. Pregătire lucrări de control 3 14. Alte activităţi …
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 70

acţiunile de carte funciară) ƒ cunoaşterea principiilor fundamentale (de bază) ale sistemului de publicitate bazat pe cărţile funciare ƒ însuşirea aprofundată a regulilor de aplicare a efectelor publicităţii imobiliare în cazul înscrierilor lipsite de cauză legitimă (principiul publicităţii materiale al cărţilor funciare în favoarea terţilor achizitori de bună-credinţă) ƒ cunoaşterea si însuşirea aprofundată a regulilor de interpretare a normelor privitoare la conflictul dintre drepturile concurente având acelaşi obiect şi dobândite de la acelaşi autor 2. ce au fost studiate în programa de licenţ㠃 explicarea rolului actual pe care principiile de carte funciară le au în consolidarea proprietăţii imobiliare şi dezvoltarea creditului (ipotecar) imobiliar 3. etc. precum şi a soluţiilor juridice posibile. tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) ƒ aplicarea practica a corelaţiilor dintre norma speciala si norma generala în cadrul regulilor de carte funciară (a dreptului tabular). conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice. procedura de înscriere a drepturilor reale imobiliare. generate în special de conflictul dintre diversele sisteme de publicitate imobiliară aplicate pe acelaşi teritoriu administrativ ƒ aptitudinea de a aplica regulile de interpretare a normelor juridice civile (tabulare) unor situaţii practice concrete ƒ identificarea instituţiilor juridice si a problemelor de drept ridicate de o situaţie de fapt premisă (cerere de înscriere în cartea funciară ori acţiune de carte funciară). Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori . din perspective diferite: avocat. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) ƒ explicarea alegerii unei metode ( reguli) de interpretare a normelor juridice civile aflata in concurs cu alte metode (reguli) de interpretare ƒ raportarea corecta a noţiunilor juridice la genul lor proxim ƒ explicarea corelaţiei dintre normele (regulile) generale ale dreptului civil si normele speciale de publicitate imobiliară. obiectul. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a disciplinei noţiunilor specifice disciplinei) ƒ înţelegerea şi însuşirea aprofundată a noţiunilor specifice instituţiei publicităţii imobiliare ( clasificarea drepturilor patrimoniale. a drepturilor de creanţă şi a altor acte sau fapte juridice în legătură cu bunurile imobile supuse înmatriculării în registrele de publicitate. judecător. justiţiabil. proiecte. efectele publicităţii imobiliare. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei. formele de publicitate imobiliară. registrator de carte funciară. 2 Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de master) Competenţe specifice 1. utilizarea unor metode. procese. Instrumental – aplicative (proiectarea. 4.

Procedura de judecată. Tema nr. Registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare. Tema nr. 6 – Principiul priorităţii înscrierilor. Efectele publicităţii materiale. magistrat etc. Noţiuni generale. Structura cărţii funciare. Noţiuni generale. . 3 – Principiile noilor cărţi funciare. Privire generală.instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională) ƒ implementarea ideii de respect pentru legalitate ƒ aprofundarea rolului dreptului tabular în apărarea drepturilor si intereselor legitime ale subiectelor de drept civil precum si a valorilor statului de drept ƒ conştientizarea necesităţii respectării limitelor exerciţiului propriilor drepturi subiective tabulare (a drepturilor reale imobiliare înscrise în cartea funciară) ƒ manifestarea unei atitudini responsabile fata de pregătirea continua. Condiţii de admisibilitate. Condiţii de admisibilitate. materii) Cărţile funciare. Conţinutul principiilor de carte funciară (principiul publicităţii integrale. cunoaşterea operativa si aplicarea corespunzătoare a elementelor de noutate legislativa si a jurisprudenţei ƒ dobândirea deprinderilor specifice diverselor profesii juridice (registrator de carte funciară. avocat. Tema nr. 9 – Aspecte teoretice şi practice privitoare la acţiunea în prestaţie şi justificare tabulară. Condiţiile de aplicare a publicităţii materiale. Excepţii de la principiul priorităţii. Sediul materiei. principiul relativităţii. Tema nr. Noţiuni generale. Obiectul cărţii funciare Tema nr. Tema nr. Cărţile de publicitate funciară. Efecte faţă de terţi. Excepţii de la principiul opozabilităţii faţă de terţi a înscrierii drepturilor reale. Cărţile de evidenţă funciară. principiul legalităţii. Mijloacele de ocrotire a drepturilor reale neînscrise în cartea funciară Tema nr. înscrierii provizorii şi notării efectuate în cartea funciară.) Conţinut Tema nr. principiul specialităţii) Tema nr. Condiţii şi efecte juridice. 4 – Principiul opozabilităţii faţă de terţi a drepturilor reale înscrise în cartea funciară (I). Regimul intabulării. Terţii în materie de carte funciară. morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane . 2 – Noţiunea. 10 – Aspecte teoretice şi practice referitoare la acţiunea în rectificare tabulară. Tema nr. Prezentare generală. 1 – Sisteme de publicitate imobiliară în dreptul (tabla de românesc. Schimbarea rangului înscrierilor de carte funciară. 7 – Principiul publicităţii materiale şi rolul creator de drepturi al cărţii funciare. Noţiuni generale. principiul neutralităţii. Cartea funciară. Noţiuni generale. obiectul şi structura noilor cărţi funciare. 8 – Înscrierile în noile cărţi funciare. 3 culturale. 5 – Principiul opozabilităţii faţă de terţi a drepturilor reale înscrise în cartea funciară (II). Sancţiunea lipsei de înscriere în cartea funciară.

Camil Negrea. Marian NICOLAE. Bucureşti. Noul regim al cărţilor funciare (Legea pentru unificarea cărţilor funciare din 27 aprilie 1938).testarea periodică prin lucrări de control . ed. Tratat de publicitate imobiliară. . . . a II-a. Publicitatea imobiliară. . Bucureşti. Cluj-Sibiu. 4 Procedura de judecată. La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea in notare. . E/V. Editura Lumina Lex. Bibliografie suplimentară: . . Marian Nicolae. Bibliografia 1. . Litografia şi Tipografia Învăţământului..răspunsurile finale la lucrările practice de laborator . . .. subiecte teoretice de sinteză şi speţe Lista Actele normative şi materiale bibliografice indicate la curs şi seminar materialelor didactice necesare . Curs de drept funciar. Bucureşti. Universitatea „Regele Ferdinand I”. . Bucureşti.testarea continuă pe parcursul semestrului . Ed. Masteranzii urmează a folosi şi studiile sau jurisprudenţa recomandate pentru fiecare temă în parte.alte activităţi (precizaţi) . Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare. . 2007. . Comentarii şi explicaţii. C. Ioan Albu. . 1942. – lucrare scrisă cuprinzând grile. Noile cărţi funciare.... Cărţile funciare. 1938. Efecte faţă de terţi. 2006 2. Salvator Brădeanu. Hamangiu.răspunsurile la proba finală 90% . Către o nouă legislaţiune funciară. 2006. .. Press Mihaela. . 2 vol. .. . Ioan ALBU. Ed. . Ed. Facultatea de Drept. . . Legislaţia cadastrului şi a publicităţii imobiliare.. Bucureşti. Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală. Bucureşti. . 1938 4. . 1997 3. Sibiu.H. exprimata in % .. Bucureşti. Salvator BRĂDEANU. Aurelia Rusu. Bucureşti. Către o nouă legislaţiune funciară. Beck. Editura Universul Juridic. 1957.activităţile gen teme / referate / traduceri / proiecte 10% etc. . . . Practică judiciară. . . Cristina Cucu. . . 2000.

obţinerea a minim 5 puncte. potrivit baremului de • Rezolvarea corectă a corectare tuturor subiectelor din 2. 5 Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10 1. lipsa erorilor grave în lucrarea scrisă lucrarea scrisă • Prezenţă şi activitate semnificativă la cursuri şi seminarii Data completării: 1 octombrie 2010 Semnătura: .