You are on page 1of 2

Definisaun ba deflection no nia Afeta

Deflection ne ' Ebé mak mudansa investimentu iha beam iha diresaun y tanba
prezensa loading vertical ne ' ebé aplika ba vigas ka ai-tonka.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Deflection_engineering). Deformation kona-ba
vigas bele tebes atu esplika-deflection beam ninia kargu molok hetan loading.
Deflection, sukat husi kbiit neutrál ba pozisaun neutrál depois deformation ne '
ebé mosu. Konfigurasaun asume ho ida neutrál kbiit deformation koñesidu
nu'udar curve elastic beam ne'e nian. Figura 1 (a) hatudu beam iha pozisaun
hahú antes deformation ne ' ebé mosu no Figura 1 (b) mak hanesan nian iha
konfigurasaun deformation ne ' ebé mak asume nu'udar tanba asaun loading.

Beam antes deformation mosu, Vigas iha configuração deformado

Mundansa distansia y define hanesan beam deflection. Iha implementasaun,
dala ruma ita iha atu define valór x tuir beam ba ida-idak. Relasaun ida ne'e
bele hakerek iha forma equation ida ne ' ebé dala barak ema dehan ba curve
deflection equation (ka elastic curve) nian ba beam.

Estrutura sistema mak tau horizontalmente, no liu-liu atu tula sasán laterais
dezignadu sira hanesan ne ' e, ka sasán ne ' e funsiona, perpendicularmente
ba eixo por eixo (Binsar Hariandja 1996).

Tipu servisu liu-liu aparece nu ' udar servisu gravitacional, nu ' udar ki rasik,
servisu moris vertical, guindaste sasán (guindaste) no seluk tan. ezemplu

no seluk tan ne ' e. viga ponte. iha edifisiu viga piso.sistema feixe bele haibur paízes ne ' e. Direita ba ai-tonka ida sei sai detekta husi ninian pozisaun orijinalmente bainhira uza objetu influensia husi estilu. hatudu ona. viga amortecedora torneiras no nune ' e ba oin. Ho liafuan seluk ida ne'e mosu sei esperiénsia loading transverse ida ne ' ebé di'ak mak todan ne ' ebé sentralizadu ka fahe hanesan sei esperiénsia deflection. .