You are on page 1of 52

ÖMKi

Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Research Institute of Organic Agriculture | Forschungsinstitut für biologischen Landbau

PARTN ER OF F I B L SWIT ZER L AN D

SZAKMAI FELADATOK AZ
ÖKOLÓGIAI MÉHÉSZETBEN

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Előszó

Mára már megmutatkozott az iparszerűvé vált méhészkedés hátránya. Az állami támogatások révén a
gépesítés tőkeigénye csökkent, nőtt a méhészetek üzemmérete. Eleinte mondhattuk, hogy a megtermelt
mennyiség nőtt, bár kicsit romlott a méhcsaládok egészségi állapota és a termékminőség, de összessé-
gében a méhészetek gazdasági eredményei évről-évre javultak. Az elmúlt hét évben megfordulni látszik a
trend, hiába nő a gépesítettség, az eredményesség fajlagos mutatói folyamatosan romlanak. Ehhez hozzá-
járul a mezőgazdasági kemizáció változása is, ami a hosszú hatástartamú és rendkívül hatékony rovarölő
szerek használatának általánossá válása a szubletális mérgezések révén vészesen gyengíti a méhcsaládo-
kat. A méhészek egyre több gyógyszerrel és tápszerrel tudják csak a termelési képességet fenntartani.
A gyógyszer és növényvédő szer maradványa beoldódik a lépbe, de ki is oldódik onnan és rombolja a
méhcsalád egészségét. Ebből az ördögi körből mutat kiutat a bioméhészet, ahol a környezetből a méh-
családba jutó vegyi anyag terhelés lényegesen kisebb és a méhész kifejezetten kerüli a veszélyes anyagok
használatát.

A bioméhészkedés feltételrendszere két irányba szabályoz: egyrészt az ökológiai elvek szerinti méhtar-
tást, másrészt az ökológiai minősítésű áru előállítását szabályozza. A hazai méhész-közvélemény tájéko-
zottságát jellemzi, hogy a szántóföldi növényekről gyűjtött mézek kivételével minden mást (fűz, galagonya,
akác, selyemfű, hárs, aranyvessző stb.) bioméznek tekint, holott csak attól a méhcsaládtól származhat bio
akácméz, melynek tartási módja is megfelel az ökológiai elveknek. Az általánosan használt állatgyógyászati
szermaradványokkal (pl. amitráz, kumafosz, tau-fluvalinát stb.) terhelt méhcsaládoktól származó méhé-
szeti termékek nem biotermékek. Többek között az előbb felsorolt hatóanyag-tartalmú szerek nem is
alkalmazhatók bioméhészetben, helyette a szerves savas atkairtás javasolt, illetve az illóolajok alkalmazha-
tók. Emellett a méhcsaládok kezelésében, szaporítási technológiájában, a méhfajta tartásában is kisebb
a mozgástér a hagyományos méhészethez képest, sőt a kaptárok elhelyezésének is tükröznie kell a kí-
méletes bánásmódot. Mivel a biocukoretetés használata rendkívül korlátozott, ezért egy bioméhésznél a
méhcsaládok “kopaszra pergetéssel” való kifosztása sem megengedhető.

A kiadvány általánosságban összefoglalja a méhészet gyakorlati feladatait életszerű, „méhész” meg-
fogalmazásban. A konvencionális és bio méhészkedés szakmai tennivalói között nagy az átfedés, ugyan-
akkor a két rendszer közötti különbségekre, az ökológiai minősítésből adódó egyedi eltérések megismeré-
séhez kíván ez a füzet segítséget nyújtani.

Csáki Tamás méhészeti szakreferens, ÖMKi

1

Tartalom
I. Az ökológiai méhészkedés története, alapelvei ......................................................................... 4

II. Eszközrendszer................................................................................................................................... 6
II.1. Anyagtan és méhlakás............................................................................................................. 6
II.2. Lépméretek jelentősége .......................................................................................................... 7
II.2.1. Műlép ........................................................................................................................... 8
II.3. Felső léces kaptárak................................................................................................................. 8
II.3.1. Felső léces fekvőkaptár ................................................................................................ 8
II.3.2. Felső léces rakodókaptár .............................................................................................. 9
II.3.3. Kezelés eszközei ......................................................................................................... 10
II.3.4. Szüretelés eszközei ..................................................................................................... 10
II.3.5. Viasz- és mézkezelés sajátosságai a felső léces kaptárban ........................................ 11
II.4. Keretes kaptárak..................................................................................................................... 12
II.5. Fekvőkaptárak......................................................................................................................... 12
II.5.1. Egyanyás mézeltetés NB fekvőkaptárakban ............................................................... 12
• Mézeltetés középre zárt fészekkel ........................................................................... 12
• Mézeltetés fészekhelycserés módszerrel ................................................................ 13
II.5.2. Méztér megnyitása NB-18-as kaptárban .................................................................... 13
II.5.3. Méztér megnyitása NB-15-ös kaptárban .................................................................... 13
II.5.4. Méztér megnyitása NB-18-as fészek-mézkamrás kaptárban ..................................... 13
II.5.5. Kétanyás mézeltetés NB-24-es kaptárban ................................................................. 13
• Egy fészkes mézeltetési módszer ............................................................................ 13
• Egy fészkes mézeltetési módszer anyarács nélkül.................................................. 13
• Két fészkes mézeltetési módszer ............................................................................ 13
II.6. Rakodókaptárak...................................................................................................................... 14
II.6.1. Egyenlőlépes és különböző kaptártípusok ................................................................. 14
• Forgófészkes kaptár................................................................................................. 14
• 1/2NB Rakodókaptár .............................................................................................. 15
• Hunor rakodókaptár ................................................................................................ 15
II.6.2. Egyéb rakodókaptár típusok ....................................................................................... 16
• A Langstroth kaptár ................................................................................................. 16
• A Dadant-Blatt kaptár ............................................................................................. 17
II.7. Méhészeti anyagmozgatás .................................................................................................... 17
II.7.1. Anyagmozgatás a terepen .......................................................................................... 17
II.7.2. Anyagmozgatás a telephelyen.................................................................................... 17
II.8. Fedelezés és pergetés ........................................................................................................... 17
II.8.1. Kézi fedelező eszközök............................................................................................... 18
II.8.2. Gépi fedelező eszközök.............................................................................................. 18
II.8.3. Fedelező állvány ......................................................................................................... 18

2

II.8.4. Pergetés ...................................................................................................................... 18
• Kézi hajtású pergetők .............................................................................................. 18
• Gépi pergetők.......................................................................................................... 18
II.9. Mézkezelés .............................................................................................................................. 19
II.9.1. A méz szűrése ............................................................................................................ 19
II.9.2. A pergetett méz ülepítése .......................................................................................... 19
II.9.3. A mézkezelés további berendezései .......................................................................... 19
II.10. Tárolás ..................................................................................................................................... 19
II.10.1. Higiéniai követelmények............................................................................................. 19
II.10.2. Technikai követelmények ........................................................................................... 19
II.10.3. A méz csomagolása ................................................................................................... 19

III. A méhészet 12 hónapja .................................................................................................................. 20
III.1. Január ...................................................................................................................................... 20
III.2. Február .................................................................................................................................... 21
III.3. Március .................................................................................................................................... 22
III.4. Április ....................................................................................................................................... 23
III.5. Május ....................................................................................................................................... 24
III.6. Június ....................................................................................................................................... 25
III.7. Július ........................................................................................................................................ 26
III.8. Augusztus ................................................................................................................................ 28
III.9. Szeptember ............................................................................................................................. 29
III.10. Október ................................................................................................................................... 30
III.11. November ............................................................................................................................... 31
III.12. December................................................................................................................................ 32
III.13. A felső léces kaptárak sajátos eltérései a 12 hónapban.................................................... 33
III.13.1. Tavaszi fejlesztés......................................................................................................... 33
III.13.2. Április – május ............................................................................................................ 34
III.13.3. Május – Június............................................................................................................ 34
III.13.4. Július – augusztus ...................................................................................................... 35

IV. Egyéb szakmai feladatok ............................................................................................................... 36
IV.1. Élelemhez való hozzáférés biztosítása ................................................................................ 36
IV.2. Pergetés................................................................................................................................... 37
IV.3. Vándorlás................................................................................................................................. 40
IV.4. Tenyésztési alapelvek, szaporítás és anyanevelés.............................................................. 42
IV.5. Kiszerelés ................................................................................................................................ 44
IV.6. Értékesítés ............................................................................................................................... 45
IV.6.1. A méz és méhészeti termékek előállítása .................................................................. 45
IV.6.2. Marketing .................................................................................................................... 46
IV.6.3. A piaci stratégia .......................................................................................................... 46
IV.6.4. Értékesítés .................................................................................................................. 46

V. Munkavédelem ................................................................................................................................ 47

3

gyakorlati ökológusa és környezetvédője. ◆ Az adott földrajzi területre jellemző őshonos méhfajtát kell használni. ◆ Nemesítés nem történhet beltenyésztéssel.volt a XX. rombolták veszélyes mértékben. Hazánkban csak a rendszerváltás után ébredt fel az igény a bioméhészet és a bioméz iránt a méhé. származhat. ◆ Csak természetes méhviaszból készülhet a tak a méhlegelőink és ez olyannyira kézenfekvő lépalap. is átvették: 4 . oly gazdag méhlegelővel rendelkezünk? A kérdés- ben rejlik a válasz. amelynek durva át- A bioméhészkedés elvei Nyugat-Európában alakítása pl. anyátlan dajkacsalád készítése) nem meg- daság iparosítása már a XX. hogy fel se fogta a magyar méhész. Szalai László mesterséges megtermékenyítés alkalmazásá- munkássága eredményeként alakult ki a hazai val. környezetszennyezést és az elsavanyodás miatt a talajerő leromlását okozta. nemrég elhunyt Czédulás István agrármérnök és bioméhész volt. A jó tulajdonságok pozitív szelekciója a kívá- feltételrendszer. Az ő ne- véhez fűződnek azok a felismerések. sőt csak biominősítésű méhészetből volt. ALAPELVEI Miért nem a Kárpát-medencében. a Mezőgazda Kiadó többször is kiadta a Bioméhészet című munkáját. az ő előadásai és írott munkái máig natos. de csonkítása erős etikai indíttatásból . ahol az ipar fejlődése és a mezőgaz. ha méhet tartani. egyetlen biológiai egység. ökológiai gazdálkodást minősítő rendszerek méhcsalád nem tekinthető bio méhcsaládnak. Egészen a legyen. hogy a vegyszerterhelés minimális re a tenyerén hordozza őt a szerencse. század első tilos. század elején súlyos engedhető.nagyon ◆ Méhanya jelölése lehetséges. mesterséges anyanevelés céljából alakultak ki. mennyi. ◆ A természetes szelekcióba erőteljesen beavat- A bioméhészet zászlóvivője sokáig a Biokultúra kozni. varroa atka megjelenéséig a méheknek minimális környezetszennyezést kellett elviselniük. I. tehát a gyenge méhcsalád sok fiasítással Szövetségen belül működő Méhészek Biokultúra való felsegítése az egész méhállomány sikere Egyesülete volt – a mozgalom jeles vezetője a érdekében nem ajánlatos. ges. a mezőgazdasági technológiák sem megengedhető. ◆ A méhcsalád egyetlen szuperorganizmus. (ld. szekben és a mézfogyasztókban. Magyarországon a termőtalaj ◆ A tartási körülményekben a zsúfoltság nem nagyon gazdag. ezért egészen az 1970-es évekig olyan mértékben érintetlenek vol. Rudolf Steiner . amelyekből ◆ Következésképpen a méhcsaládok szaporítása az első és máig legszigorúbb DEMETER védjegyű elsődlegesen természetes rajokkal vagy termé- biodinamikus gazdálkodási minősítő rendszer az szetes rajbölcsőkkel való megosztással lehetsé- 1930-as években elindult. alapvetően meghatározóak. sőt miért ◆ Csak természetes anyagú méhlakásban lehet nem Magyarországon alakult ki a bioméhészet. A biodinamikus gazdálkodás néhány elvét a ◆ Mesterséges feromonkapszulával létrehozott többi. A Z ÖKOLÓGIAI MÉHÉSZKEDÉS TÖRTÉNETE . Dr.

repce. de maga az Európai Unió is jog­szabályba szermaradványt nem okozó beavatkozások foglalt egy saját minősítő rendszert. másfajta biominősítés is elérhető. 14. ◆ A nem bio minősítésű mezőgazdasági területen A bioméhészkedést „A mezőgazdasági termékek (pl. mazásáról. majd az EU-ba való belépés­ sel teljes értékűen Magyarország is csatlakozott. hanem és dokumentált.az etetőanyag jellege és hasz. forgal- származik. esetén tekinthető a méhészet és a termék bio minősítésűnek. szabályozza. (V. A nyugat-európai országok különböző minősítő rendszereket alakítottak ki. Ezek egy része ma is ◆ A méhek betegségeinek gyógyításában csak működik. melyhez elő- lehet­ségesek. ha bioméhészetből mények szerinti tanúsításáról. ször megállapodással. előállításáról. napraforgó stb. resen ellenőrzi és csak az általa kiadott igazolás zott. ◆ Csak a valóban fölös mézmennyiség vehető el a méhcsaládtól.) készült méz akkor és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követel- sem számít bioméznek.nagyon erősen szabályo. ◆ Az egész bioméhészkedési tevékenységet pon- tosan és részletesen kell dokumentálni.◆ A méhek etetése .) VM rendelet ◆ A bioméz és egyéb bio kaptártermék értékesí. ◆ A bioméhészetet a minősítő szervezet rendsze- nálatának feltételei . 5 . jelöléséről és ellenőrzésének eljárás- rendjéről” szóló 34/2013. A magyar minősítő szervezeteken tésre való előkészítése különösen szabályozott keresztül nemcsak az EU biominősítése.

A hárs erős faanyag. oldalfalak átlagos falvastagsá- megfelelt ezeknek a kívánalmaknak. csak a méz elvételekor a méheket meg szont keményfából készül. lefesteni lenolajkencével) és festeni is kell. A kereteknek a lépeket szilárdan kell tar- taniuk.: mézelvételnél). a kaptárláb vi- bek voltak. ha puhafából készítenénk. alakjuk nem változhat. ért a kaptárgyártáshoz! ható. Nincs ilyen repedési probléma a fenyő.1. amit az alj- deszka hosszabb életével meghálál. A fenyőt a tartós- biztonságnak megfeleltek. nem ni tudtak. A A kaptárak Magyarországon főleg fenyőfából legtöbb természetes anyagból készített méhlakás készülnek. Fontos szempont még. A méhészt a ga 20-25 mm. A különféle kasok lasztják a méhészek. A fenyő a gyantatartalomnál fogva könnyebb kezelhetőség (pl. II. a hasz- nálhatóság és a benne élő méhcsaládok igényei. Ezeket a kaptárakat szinte kivétel nélkül fá. a mé. kép). A fa olcsó. ha viszont biztosra szeretnénk menni. eset- A méhcsaládok minden igényéhez (a szapo. A keretes .kaptáras méhészke. erősre húzott huzal az alsó léceket jelentősen hészek a méhek elpusztítása nélkül könnyen kezel. a keretes kaptárak megjelenésével vált méretpontos. hogy a kellett ölni. esetében a kaptártest fenyőből.szegelés- nél viszont figyelni kell. ezért a vékony lécek is megfelelő szilárdsággal rendelkeznek . rakkal csak vesződni fogunk! Nem minden asztalos ból készítették (1. kaptárláb érintkezik a földdel. alaktartó és környezetbarát. ESZKÖZRENDSZER II. mert a túl megfelelő méretű méhlakások. hogy a fertőző A méhkaptárakat a természetben fellelhető méhbetegségekkel szemben alkalmazott. 1 hanem tűző kapoccsal rögzíti a léceket egymás- hoz. jól megmunkál. Rakodókaptárakat ezért kell lehetőleg fém állványra helyezni. csak éppen kezelhetet. ráadásul vizes fából készített kaptá- valóra. meggörbítheti. A nem megfelelő anyagból. nem hobbiméhész nem szegez. Anyagtan és méhlakás pontjából jó szigetelő és a nedvességgel szemben ellenálló. Elsőd. Viszont a mai. dés elterjedéséig az odúhoz hasonlító fatönkök a A festéshez olajos festékek a jók. Ezeknek a feladatoknak legkiválóbban a hársból készített keretlécek felel- nek meg. amelyeket a mé. mert a hegyes szeg repesz- ti. vesszőkasok) már kezelhetőb. A Boczonádi fekvőkaptárak (szalma-. A méhek ragasztási tevékenysége ellenére könnyen. ban. így hamar elkorhadna. gyékény-. A fiókok. ak- heket a biztonságos és megfelelő méretű lakhely kor a kész méhlakásokat impregnálni (kifőzni olaj- igénye mozgatta. leges szempont volt mindig az olcsóság. Ennek az az oka. A méhészetben a legtöbbet használt eszközök a keretek. a méhek szem- 6 . leg nyár keretlécek esetében – viszont eme két rodáshoz és a begyűjtött nektár raktározásához) faanyagnál a huzalozásnál kell ügyelni. időtálló. való fertőtlenítési eljárást károsodás nélkül elviseli. ságán kívül viszonylag kedvező súlya miatt is vá- lenek voltak méretüknél fogva. sérülések nélkül kell kezelhetőnek lenniük. tűzzel anyagokból kezdték el készíteni az emberek.

a méhjárat segített hozzá. (főleg rakodó- pen lehessen a kialakuló kora tavaszi fiasítással. A túl súlyos. lépeket kiépíteni és azokat használni. Ideális az egy ember által megemelhe- sebb probléma nélkül tud fejlődni és a telet is biz. nagyméretű lépeket tartalmazó réjével a fészken belül. különben a korai főhor- szakban sem szakad el tőle. amelyet a méhek az építő ösztönük ellenére sem építenek be viaszsejtekkel. a kis súly és méret. mert a lép felülete nagyobb. Ennél a életben marad. A túl kicsi keret. alkalmas-e ilyen élettér kialakítására. úgy kezelik. A lépek méretét a bennük tárolható méz súlya. Fontos kö- vetelmény volt a keretek szabványosítása. hogy a méheknek szükséges mézkoszorú egy lé. nagy és erős családok esetében nem jelent prob- lületű lépet. amibe felület volna (2. vagy a fiasítás mérete szabja meg. míg a méhészét 1/2NB elégíti ki. az nagyobb eséllyel dásunkra nem lesz kellő gyűjtő népesség. kép). Azonban a kicsi és gyenge beköltöztek. A méhek A természetben élő méhcsalád a lehetőségek. Lépméretek jelentősége teszi a fiasítás felneveléséhez szükséges élelem egy helyen tárolását és felhasználását. Az „NB” keretméreten az méztéri fiókok akár kezelhetetlenné is tehetik a ember beavatkozása nélkül a méhcsalád különö. mint az „Országos”. kaptárat. A keretek használhatóságát a bennük tárolha- tó méz súlya.2. kaptár fiók) kaptárrész kezelhetősége is meghatá- A méhésznek itt is be kell avatkozni a keretek cse. a csereszabatosság. hogy a méhcsaládokat ne csak kaptárastól. véletlenül sem kezelik az alsó keretsort a fészek­ latban tud maradni a felhalmozott élelemmel az lépek részeként. hanem kere- teken is el lehessen adni. A keretes méh­ lakások kialakítása során viszont elsősorban a mé- hész érdekei kerültek előtérbe: a kezelhetőség. amelyik közvetlen kapcso. Ezek közül a méhcsalád igényeit a nagy Boczonádi. de sajnos nem annyival. rozza. tő. a Hunor (H) 42x27 cm-es és fél-nagy Boczonádi (1/2NB) 42x18 cm-es nagysággal. A nagy lépfelülete lehetővé A nagyobbakat (H) csak segítséggel vagy a keretek 7 . legfeljebb 25 kg-os mézzel teli fiók (1/2NB). 2 A „Hunor” keret esetében már jobb a helyzet. legalább május végéig a felső A növekedési törekvés magyarázata a biztonságos fiókban fejlődnek a jobb hőgazdálkodás miatt. Ráadásul az átteleléssel is gondok adódhattak. szempontjából az egymás feletti 1/2NB keret-pár a hez mérten törekszik a legnagyobb összefüggő fe. és/vagy fiókok átcserélése. méhésznek ügyelnie kell ennek elkerülésére. mézkészletet. illetve nem ragasztják le propolisszal. min- tős felfedezés. tonságosan túlélheti. de az ökológiai méhészkedésnél a A mai modern kaptárak létrejöttéhez egy jelen. hogy az az üreg. keretméretnél technikailag könnyűszerrel kifosztha- tó a méhcsalád. A méhjárat ismeretében lehetett először a kaptárból „roncsolás nélkül” kivehető és visszatehető kereteket készíteni. Erre megoldás lehet a fias keretek utolsó fiasítás kikelése után. A több évtizedes kaptár­ alkotási kísérletek után „megmaradt” keret mérete- ink a nagy Boczonádi (NB) 42x36 cm-es. családok tavasszal. A méh­ dig kell biztosítani a méhcsalád számára a tartalék járat a méhlakás két belső eleme közötti távolság. mintha nagy összefüggő lép- Ennek csak az szab határt. sőt a kora tavaszi idő.II. és át­telelés: az a család. kevés mé- zet és fiasítást tudott befogadni és a méhésznek többlet­munkát adva sok kis kerettel kellett bajlód- nia. lémát. és az ezeket a kereteket befogadó.

„Országos” keretméret). Kaptárfiók belső mére- te: 300x300x210 mm. van a termelésre természetes építésű lépekkel is. sok szabálytalan sejttel. többi részein a kúpos kas lett a méhlakás általános típusa. A méhcsalád merték a felső léc hasznát és kifejlesztették a máig érdekeit és a méhész derekát is figyelembe vevő használatban levő görög kast.: 1/2NB) rakodókaptár léces kaptárakban. illetve a műlép használatát elhagyó jedtebb kaptártípusa lett az angolszász és francia biodinamikus méhészeti technológiával lehetőség nyelvterületen.9 mm átmé. Műlép A természettudományok fejlődése és az ipari for- A hazai műlépek sejtátmérője 5. készített felső léces rakodókaptárt (Johann Ludwig lép megválasztásánál a szermaradvány-mentesség Christ /1783/ rendszerét fejlesztette tovább).: NB) és nek pontosan ugyanaz a feladata.4 mm.bár termelési eredményeket lehetett elérni.1. amikor a drága műlépet 5-10 éven. Európa és Ázsia tő módon elveheti. voltak (pl. hoz közelebb álló szerkezetekkel méhészkedjenek. mint a sejtméret. sőt herefoltokkal elrontják. majd oldal lécet. Az ókori görögök is felis- 8 .1 mm. amiben a felső léc- megoldás a nagyobb fészekkeretes (pl. A méhkaptárak és keretek ma ismert bonyolult sejtméret a méhész kényelmi szempontjai miatt és költséges szerkezete a XIX. sz. végén . akkor a mű. II. elején alakult ki.) A kaptár két fiókja fészek- II.kiszedésével tudjuk megmozdítani. Kap- előrébb való. Egyrészt feltételezik . minimális műlépet igényel. ahol lehetőség van a saját öko. mintegy 4-5 dm2-esek ezért nagyobb termelő teljesítményű méhek kel. is használható.3. máig nem változott. hiszen a méhek ehhez rögzítik a lépeket. II.3. de a mé- tudományosan nem igazolt -. valamint méztereket a család biztos életét nem veszélyezte. vagy akár műlép nélkül lógiai méhészetünkből származó viaszból készíttet. majd a termelési nek majd ki. sebb volt a tágabb sejt. tehát a lépenkénti kezelés lehe- valósíthatja meg. de Ezt a célt tűzte ki Warré apát a XX. A kissejtes műlépet ugyan kiépíti a méhcsalád. első felében. Természetesen ez az ideológia nem igények kikövetelték a 10 dm2-nél nagyobb kerete- igazolódott be. hogy keret nélküli és lépes vállalkozások. Ezekkel az egyre bonyolultabb kaptárakkal kiváló rőjű) műlépek használata. Az végül (amikor a viaszból préselt műlép használata a hamis ideológia is hozzájárult a nagy sejtméret elterjedt) alsó lécet is készítettek a kerethez. (A felsőlécek szélessége 24 mm. lépgerinc-távolság 36 mm. magassága 9 mm. sz.3-5. A család a fészekben nagy felüle. Mára a bioméhészek egyik legelter- ni a műlépet. Az első keretkészítések (Christ. Kis. de ez a természetellenesen nagy ket. hogy sok- atka szaporodását. Felső léces fekvőkaptár A méhészetekben ma használatos keret leg- fontosabb alkatrésze a felső léc. lentek meg a felső léces kaptárak. Berlepsch nagyobb műlép-sejtméret a két világháború között és Dzierzon) inkább tudományos kutatási.XX. Előbb je- ként cserélték és ezért a méhész számára előnyö. mint a mai felső kisebb méztéri keretes (pl. olcsóbb és a méhek sajátosságai- és gyorsabb kora tavaszi fejlődést remélnek tőle. aki a „mezítlábas” (tehát szegény) méhész számára Ha már műlépet használ a bioméhész. míg radalom termékeként terjedtek el a deszka kasok. a műlép nélkül épült természetes lépeken a frissen melyekben később a felső léc és a keret is meg- épített munkássejtek átlagos átmérője 5. a méhész viszont a félkeretes lakás típus csak a mediterrán övezetben. A ke- kialakításához.1. hogy fékezi a varroa hészekben mindig megvolt az igény arra.és Közép-Ázsiában terjedt el. másrészt jobb hőgazdálkodást kal egyszerűbb. Felső léces kaptárak ként. annyira méztermelési célokat szolgáltak. a többi méztérként szolgál. tőségének biztosítása. Vannak olyan mű­ tárának legnagyobb erénye. Ismeretlen okból ez a méh- tű lépeken fejlődik. mint a normálméretű. és nem vált általánossá. Két indokkal terjed ma a kissejtes (4. sz. hogy talán abból nagyobb testű és retek először kisméretűek.2. A jelent. Fiókonként 8 db léc van benne.

Felső léces rakodókaptár kezdte fejleszteni az ún. országi történeti előképe a gyékényből kézzel font sodjon fel és a lépek formáját is lehetőleg kövesse. (4. hogy alacsony költséggel járó és kevés esz. 20 mm szé- megoldása ismert. volsága sajátosan követi a méhcsalád természetét. amiben 15-25 trapéz szetekben lehetett találkozni. illetve kb. mm-es a lépgerinc távolság. A TBH egyaránt lehet hideg és meleg építményes A méhcsalád a legnagyobb felületű lépet a fészek megoldású. tehát csak a lépek mellett ható hatszögletű lett a rakodó kas formája. Minden és alatt van méhjárat. alakú szabadépítményes lép van egymás mellett. A másik a lécek aljá. Ennek a kaptártípusnak magyar­ abból a célból. A felső lécek szélessége 35 mm. Aki felnyit egy TBH-t. majd becsíptethető legyen a műlép. Ennek megfelelően a középső 6 lépben 34 2014). gyűrűs kas.2. két oldalt a 2-2 lépben 40 mm (hizlalt lépek. hogy be vájt nútot töltik ki viasszal vagy műléppel. lépek. két szemben levő csúcsát köti össze. amivel még a XIX sz. az látja. szorosan ges. korongokra szabdalt kodását javítsa.3. Smith kanadai kutató 1971-ben II. A felső léc alsó oldalának két egyes „korongban”. akinek „Méhészkedés ter. a munkás­fiasításnak. hogy a kaptár homlokfala ne forró.és kétcsaládos közepén építi. sőt válaszdeszkával egy. 1-1 kg tartalék méz található). ban a rakodó kast. 9 . 3 4 Maurice V. ezért a középső két léc a hatszög is. vagy a TBH-hoz innen építkeznek a méhek. A méh­ méhészkedéshez. gyűrűben 10 db. egyre rövidebb léc. fatörzset képez le. les felső léc van. A felső léc lehet csipeszes. azaz a felső léces fekvőkaptárt. ezért a körhöz legközelebbi és olcsón előállít- egymáshoz illeszkednek. akár keretet sem igénylő kaptárt fejlesszen. Célkitűzése az A viasz újrafelhasználásának kiiktatása és a ter- volt. hasonlóan viaszba mártott háromszög keresztmet- ra ragasztott viaszba mártott háromszög léc. A TBH „mosóteknő” alakú (3. ettől kijjebb vannak a here­ mészetesen” címmel jelent meg a könyve magyar fias lépek. majd legszélén a méztároló hizlalt vese­ kiadásban (Rónaőrző Természetvédő Egyesület. hogy ez a techno. Az egyik megoldásban a lécek. Top Bar Hive-ot (TBH). kép). mészetes méhtartás iránti igény szülte meg 2008- közt.-i uradalmi méhé- Tehát lefelé szűkülő oldalfalú. kép). A szabadépítmények legnagyobb magassága közel Mivel a köralak asztalosipari előállítása költsé- 30 cm. majd ezek lógia kiválóan illeszkedik a magyar fekvőkaptáras mellé sorakozik a többi. Chandler család a fészek közepén legalább 6 lépet tart fenn angol ökológiai méhész. J. ami voltaképpen egy 12 cm ma- és ezzel az afrikai szegény emberek háztáji gazdál. TBH-val dolgozik P. A felső lécek futási iránya és lépgerinc tá- szintén szabályos lépépítést eredményez. amelyekben herefiasítás. gas és 38 cm belső átmérőjű. ami szetű.

3. vásárokban sokféle füstölőt árulnak. legalább 10 cm-es parázs- tár elemei és a lépek minél kevésbé sérüljenek. elvágni az alsó viaszhidakat és a gyűrű mozgatása nélkül is ki tudunk egy-egy lépet emelni. A parázstér alján levő hamu­teret kivehető rács Ahogy az aszúbor készítéséhez is feltétlenül szük- válassza el. hogy tisztítása könnyű legyen. hogy ne a helyszínen vesztegesse. 5 II. A gya. Szüretelés eszközei A felső léces lépek pergetéséhez klasszikus A boltokban. mellyel biztonsággal és a legkisebb rec�- csenéssel lehet a kaptárrészek közötti propolisz vagy viaszkötést elszakítani a gyűrűk között. a magas pollenkoncentráció. Egy gyors mint az parázstér alsó nyílása. tehát hengerpréseléssel 10 . hiszen használat közben az ide lerakódó kát.II. És Beindított füstölő nélkül (5. de ez nem elégséges véde. aminek mind a két vége laposra kalapált és élesre köszörült. vékony zsákszövetbe. úgy a teret lezáró tető új korában is könnyen nyitható le. mert ez ugyan A méhkaptár megbontása és kezelése során elméletileg a parázs kipattanását akadályozza. A gyűrűk ke- zeléséhez szükséges még egy eszköz. mégpedig egy 3 cm széles. tehát kerüljük a kúpos időjárás változás. A parázs. és az egyik végén az éles rész 3-5 cm hosszan derék- szögbe van hajlítva. ha olyan békés a nyílás legalább kétszer-háromszor olyan tág legyen.pl. hogy készítenek egy drótszövetes tokot. szintén alapeszköz a felső léces kaptáras méhész- nek időt a füstölnivaló keresésével. A fújtató légkifúvó nyílása és a parázstér Legelterjedtebb megoldás. A lépenkénti kezeléshez egy 25-30 cm hosszú és 3-4 mm vastag vaspálca is szükséges. Ezzel a pálcával lehet a falhoz kapcsolódó viaszhidat elvágni. kép) ne kezdjünk végül még egy fontos szempont. hiszen sokunknak segítenek gyermek és a hagyományos pergetőben kipergetik. egyszerűbb. abba teszik fedelezés után a pergetendő lépeket gyen kemény. ha nem akarunk óránként újra miatt is támadásba lendülhetnek a méhek. akkor sem. lekerekített he- gyű.4. Kezelés eszközei nyitni. A fújtató rugója akár gyermekkéz számára se le. jutazsákba rakják és közönséges orsós leg a parázstér nyílása legyen tágasabb pár millimé. zavarjuk. hogy a füstkifúvó a méhészkedéshez. hogy órákig nincs szükség rá. A tűzteret kettős burkolat veszi körbe. 35-40 cm hosszú. hogy ne égessük meg a kezünket.3. löslegesen. megoldás. terrel. Ez a leg- méhész­palánták is. Költségcsökkentés végett A legmagasabb minőségű préselt mézet sima a lemezpalástot újabban néhány pont­ hegesztett sajtolással nem tudjuk kinyerni. hogy mozgatás során a kap. Ezt viszont csak a mé- rány miatt amúgy is csak kezelő­vassal tudjuk majd zes lépek mángorlásával. lem. méhcsalád. sajtóval préselik ki belőle a mézet. hullámpapírba göngyölve – A kovácsoltvasból készült méhészeti kezelővas összeerősítve. hogy a lépeket a lécről alsó nyílása legyen egymással szemben és lehető. Lehetőleg ne vegyünk olyan füstölőt. A kellően nagy átmérőjű. de arra törekszünk. hogy a méheket minél kevésbé sajnos gyakran igényli a lerakódó kátrány leégetését. amivel a gyű- rűk közötti viasz és propolisz hidakat el lehet vágni. tér. de rendszerint nem ezt alkalmazzák. sajtolással a virágporból nagyon kevés jut a mézbe. ség van a töppedt túlérett szőlőszemekre.3. váratlan vendég vagy véletlen hiba szűk nyílású füstölőt. perforált tűzkosár az égést/ izzást folyamatossá teszi. a füstölő nem áll le. melynek a parázstér fölött is van egy rostája. vagy külön belső. de mi se fárasszuk magunkat fö. begyújtani. levágják. korlott méhészek előre elkészítik füstölőszert . legmagasabb mézminőséghez is nélkülözhetetlen gyen. alányúlni a lépnek. valamint arra. hiszen a sima orsós dróthuzal helyettesíti. kedésnél. acélpengéjű marokra fogható kés.

bioméhészetből származó viaszból készüljön (6. Meleg időben kéthetenként. a késztermékeket lehetnek).vagy fémedények ni minden eszközt és berendezést. ők folyamatosan molymentesítik. a cso. hogy milyen fajta méz. szűrés. ha a mángorlót villanymotor hajtja.vagy alufóliával bélelt. végezzük. A munka befejeztével gondosan el kell mos. sötét és állandóan hű- vös helyen kell tartani. től elzárható 25-30 ºC hőmérsékletű helyiségben préselés. ból mindjárt a mézszüret után és a méz meg­ szilárdulása előtt az értékesítési (üveg vagy fém) II. Mézszüretkor a TBH-ban lépenként. mézesüvegek töltését A méz csak termosztátos vízfürdőben melegít­ és a lépesmézek szeletelését. hető és nem lehet 35°C-nál melegebb a pergetés. hogy a lép jobban haladjon közötte. A mézet a levegőtől elzárva. A kipergetett mézet még az hengerei és a szűrőfelülete 30-35ºC hőmérsékletű első kristályosodás előtt be kell tölteni az értéke- legyen. ◆ Legalább annyi mézet kell egy bizonyos fajtá- kelő molylárváktól. kisebb a ki- nyerhető mennyiség is. telünk. töltve. ezért a legelőnyösebb az esztergált keményfából készült hengerek alkalmazása.5. Műanyag tárolóedény nem A később szeletelendő lépesmézet a rakodó. hogy a préselő berendezés garatja. a rakodó- kasnál gyűrűvel együtt és lépenként is elvehető a méz. aminek bejárata lehetőleg zsilipelt. kép). sítési edényekbe (ezek üveg. nek esélyük se legyen a támadásra.és mézkezelés sajátosságai a edényekbe széttölteni. úgy a mézes lépes rakodókas gyűrűket szabad egy nagyobb tartályban tárolni és később toronyba kell rakni és alulról-felülről szúnyoghálóval az értékesítési edényekbe tölteni: lezárni. Fiasításos lépet nem lehet elvenni. kora mennyiségben és milyen üvegméretbe lett magolásra. ezért érdemes ügyelni a ◆ Dokumentálni kell. 11 . A felső lécről le­vágott és préselésre ítélt mézes lépet könnyen zárható hor- dókba gyűjtjük és feldolgozásig 30ºC körüli hőmér- 6 sékleten tároljuk. A munkát gyorsítja. ülepítés és üvegbe töltés során. csak a következő feltételek mellett lehetséges.lehet elérni. A mángorló hengerének kicsit érdes- nek kell lennie. csomagoljuk. Műlép lehetőleg saját méhészetünkből vagy és minél előbb szeleteljük. séges. hűvös időben ritkábban. használható. majd több lép- csős szűrőn át kerül a kannába a méz. A TBH Ha egy bizonyos fajta pergetett méz mennyi- kaptárban szintén tárolhatók a mézes lépek. csak rendelésre és szállítás esetén megengedett. a kap. borkénlap elégetésével mentesítjük a ki. Nagyméretű tar- tályokban történő eladás esetén ez nem szük- A felső léces méhcsaládoktól ritkábban szüre. sége a várható átlagos évi eladható mennyiséget tár méhcsaláddal ellentétes végében. Ha ez nem meghaladja. amennyi az évente átla- felső léces kaptárban gosan értékesített mennyiség. csomagolását méhek. kasban legfelső gyűrűként célszerű a méhcsalád- nál tárolni. a tárolásra. A méz utó- doskodjunk arról. valamint a piacképességre. Viasz. hogy a kutató méhek. A kaptár mellett a méhésznek azonnal el kell dönteni a kivett mézes lép további sorsát. jól zárható kartondobozokban vagy tálcákon tároljuk. mint a közönséges kaptárból. Műanyag tartályokba történő áttöltés tisztán és szárazon kell tartani. A mézes lépek préselését. Csak gravitációs szűrők alkalmazhatók. Gon. mek- felhasznált anyagok minőségére. A szeletelt lépesmézként értéke- sítendő lépeket nejlon. Műlép csak a méztérben használható. A mángorlóból rostára pottyan a kipréselt sonkoly. lag nem melegíthető.3.

Hátránya. a lépek mozga. Ez utóbbi a család fészek és méztéri keretei egymás mellett család hőgazdálkodására hátrányos. a fészek és a méztér egymás mellett helyezkednek el. A egymástól gyakran eltérőek. hogy közök segítségével. s ezt elérve megfelelő esz. azonnal tölteni kell. rint három csoportba sorolhatóak: nagy. és kis keretekre. Megjelenését a méhlegelők jobb kihasználását jelentő vándorlás megjelenése és a rakodókaptárak kiforratlan összekapcsolása okozta.5. a gépesítést segíti. választása csak szakaszosan megoldható. Fekvőkaptárak több típusa terjedt el (7. hogy a keretes kaptárak II. folyékonnyá tenni. nagy keret használata esetén a megtelt méztéri a tavaszi fejlődéskor. valamint a beteleléskor a méhcsalád igénye eltérő. A méhcsalád és a méhész igénye is gyakran kü- lönböző. Rakodókaptáraknál a méztér a fészek felett talál- ható. a kisebb keret az előnyös. nem szabad újra kozik. fészek­keret esetén a nagy keret előnye a telelés. ret előnye a termelési időszakban látható. magába foglaló méztéri fiókot kíván. A fekvőkaptár egy fekvő láda formájú méhlakás. amit a család a termelési keretek mérete és száma különbözteti meg. a tavaszi fejlődés és a betelelés időszakában mutat­ ◆ Ha a méz megkristályosodott.5. ami a A keretes kaptárban a fészek és a méztér el. Oka a család hőgazdálkodását elősegítő. Ez az oka annak. azonban a tavaszi fejlődéskor és be- teleléskor a mézkészlet biztosítása a méhész külön A mai méhtartás legelterjedtebb módja. ezért a betelelés és a ta- elterjedt.4. az NB 18. üres lépek. A kaptárakat rendszerezzük: ahol a méh­ vaszi fejlesztés két keretsoron történik. kép). A méh­ tására felső. melyek időszakban használ. Közepes és re is nőhet. A kis keretmé- hek lépépítésének irányítására. oldalsó és alsó keretlécből álló teljes család és a mézkészlet befogadására teleléskor a keretes lépet magába foglaló kaptárak használata kis keret nem elegendő. Általánosan elmondható. fedelezési munkát. esetleg műlépek 12 . a lép szabályosabb. II. méhcsalád könnyebben birtokba veszi. 6 kereten legyen ki- alakítva. Keretes kaptárak kodását segíti. Típusát a fészekben és a méztérben használt Méztéri kereteknél. a család hőgazdál- II. a nyári termelési időszakban. benne 7 nyitott fiasításos lépek. a nyugalom időszakában a teleléskor. Típusát a keretsoron való fejlődés és betelelés zavartalan keretek elhelyezkedése és száma határozza meg. biztosítása a méhész külön beavatkozását kívánja. A közepes keretméret a telelés és termelés időszakában előnyös. A méh­ hogy egy család általában több méztéri keretet család nagysága az év folyamán akár négyszeresé. A kaptárakban használt keretek a mélység sze- hogy önthető állapotúvá kezdjen válni (krém. A rakodókaptárakkal ellentétben nem szedhető szét alkatrészeire. és az NB 24 keretes fekvőkaptár. oldalán egy-egy anyaráccsal zárva. Hazánkban legelterjedtebb fekvőkaptár a NB kere- teket magába foglaló NB 15. közepes szerű konzisztencia). figyelmét és beavatkozását igényli. A megosztott talál­hatóak. A mé. fiók mozgatása megterhelő. azt nevezzük fekvőkaptárnak.◆ A mézet csak annyira szabad felmelegíteni. Egyanyás mézeltetés NB fekvőkaptárakban ❱❱ Mézeltetés középre zárt fészekkel A fészek a kaptár közepén. hamarabb érleli benne a mézet. megfelelő élelemtartalékot biztosító összefüggő nagy lép­felület.1.

a fedettek attól távo- labb.3. a másik család anyját anya- II. csak a fészek nyitott fiasításos lépeit két üres lépek. tőlük távolabb a fedett fiasítások. 1 nyitott fiasításos lép. sításos lépek. legyenek. Kijárót bárhol nyithatunk. Az anyarács mellé keretes fészek. tásos lépek. végül egy lép zárja. 1 nyitott fiasításos lép. vagy üres lépekkel. Ugyanúgy történik. műlép. Ide kerül rács nélkül a szélére egy virágporos lép. lyére üres lépeket teszünk. két kiterjedtebb nyi. Amikor a család az új helyzetet tudomásul vette. lehet kijárónyílást nyitni ❱❱ Egy fészkes mézeltetési módszer a fészeknek is. majd fedett fias lépek. Ha a család fészke több lépre terjed ki. a választó deszka mellé kerüljenek a nyitott fia- reten.4. 1 petézésre alkalmas üres lép. Méztér megnyitása NB-18-as fészek. a ki- vett lépek helyét fedettekkel pótolhatjuk. Kétanyás mézeltetés NB-24-es kaptárban ❱❱ Mézeltetés fészekhelycserés módszerrel A méhcsalád a tenyészidőszak kezdetén a kap. Az anyás legesen állnak.5.5. akácnyílás előtt 10-12 nappal a ❱❱ Egy fészkes mézeltetési módszer anya- fészket az 5 keretes részbe helyezzük. Ide kerülnek a kiterjedt nyílt fiasításos keretek. a kaptár 6 keretes rész. esetleg két család akár egyesíthető is. Ha az anyák anyarác�- be. valamint petézésre alkalmas lépek. A két családot egyesítjük. műlépekkel egészíthetjük ki. mint az egycsaládos 24 ke. A tenyészidőszak nagy részében ebben a kap- tár egyik oldalán alakítja meg a fészkét. 1 műlép. A méztérbe is helyezhetünk a fiasítás közé műlépet. II. az anyás résznél is kijárót nyitunk. a volt fészekrészben maradnak a fedett fias lépek. majd a fedett fiasok. a legvégét virágporos pek. a valamint petézésre alkalmas üres lépek. lépekkel való megtűzdelése. Szokás közvet- fészek a 12 keretes oldalon van. csal vannak korlátozva. Méztér megnyitása NB-15-ös poros lép zárja. tér. takaró virágporos lép. A nyitott fias keretek a herék miatt. legalább délben azt a méztérbe függesszük át. majd az üresek. mint az anyarácsos mód- tott fiasításos lép az anyával. A méhcsalád az akác virágzásáig a 10 keretes részben fejlődik. A főhordás előtt a fészket áttoljuk a kaptár van elválasztva egy betolható anyarácsos választó- másik oldalába és anyaráccsal zárjuk. kerülnek az anyarács mellé. Megnyitjuk az anyarácsos választót. val. Az anyás 13 . csak itt kap tárban két család él. A fészek he.5.5. a hosszú oldal hátsó harmadában a kerülnek a nyitott. ezután következnek a fedett fiasí- megnyitjuk. vagy 1 mézes virág­ A kaptár két részből áll. petézésre alkalmas szernél. Általában a két család középen kijárót. juk az anyákat anyaráccsal. A virágzás kezdete előtt 12 nappal a gyengébb családot anyátlanítjuk. részben is legyen nyitható kijáró. Akácvirágzás előtt len akác előtt a fedett fias lépek széthúzása és üres két héttel az anyát áthelyezzük a 6 keretes rész. mellé kerülnek a nyitott fiasításos lé. 6 ke. poros lép. a lépek egymásra merő. A kaptár rövid oldalán található a 12 részeknél nem nyitunk kijárót.5. és a maradék helyre az üres lépek. Ugyanúgy járunk el. A fészkek berendezése: mézkamrás kaptárban 1 mézes virágporos lép. esetleg műlép. aminek az anyarácsa betéttel fedett. Az anyarácsos választó másik oldalára kerül a méz- retes fekvőkaptárban. ❱❱ Két fészkes mézeltetési módszer A kaptár két rövid oldala mentén 3-3 lépre zár- II. A fiasításos lépek közé műlépeket kaptárban is lehet betűzni. Kijárót bárhol nyithatunk. az üres lépek. A tenyészidőszak nagy részében a középső harmadába az üres lépek. esetleg műlép. A legvégét virág- II.2. középre zárt fészekkel. Az anyarácsos választót műléppel zárjuk. Méztér megnyitása NB-18-as rácsos választó mögé korlátozzuk 5-6 lépre. Ide a kaptárban fészekbe kerülnek az erősen nyitott fiasításos lépek. egymástól távol vannak.

további bővítése a fias keretek más családokhoz szek kereteit magába foglaló fészekfiókra a további történő szétosztásával. te megváltozik (a fészek a vízszintes tengelye körül tér megnyitása csak fejeléssel. egyben rajzás gátlásra a rendszeres és zavartalan táplálkozásában hivatott a fejelésen kívül a fészekkettőzés. hogy a fészek- ben 24 óránként egyszer a „lent és a fent” helyze- A különböző keretméretű kaptáraknál a méz. Továbbfejlesztett és a lefejlesztés módjai ismertek. a peték kelésében. az átfüggesztés zavart és időveszteséget okozni. a közép Boczonádi tényező. hogy a nagy felületű fészeklép a család hőgaz- dálkodását. A hizlalt keretbe a petézést az anya általá- (KB). gátló szúságú nagy Boczonádi (NB). ami az atka sejten belüli tájé­ kaptáraknál a méztér megnyitása több módon is kozódásában. fiasításos keretek pergetése nem helyes.6. melyben 14 . Az anya- rács nemcsak az anyának mechanikus gát. A fészek bővítését gyakran nem ke. Nevez. lehetséges. így biztosítható a fiasítás mentesség a retméretű kaptárak terjedtek el. Érdekes megoldás a méztérben a hetjük úgy is. se megköveteli a fészek és méztér elválasztását. hanem fiókos egységenként végezzük. 9 A forgófészkes rakodókaptár (9. Az egyenlő lépes változata a köpenyes forgófészkes kaptár.II. a peterakásban. vel oldható meg. Rakodókaptárak kaptárnál a méztérbe felhelyezett fias keret kikelés- kor még a család erejét gyarapítja. hogy a csak méztéri keretekből nyert méz minősége jobb. A közepes és kis fészekkeret-méretű rakodókaptárak a jelen II. kép) Kónya Lajos öttevényi méhész találmánya. az egyenlő lépes 180 fokban elfordul). ző lépes kaptár esetén a fiasítással megtelt fészek ahol a méztér a fészek felett helyezkedik el. kép). hizlalt keretek alkalmazása. A mézeltetésre. méztérben anyarács használata nélkül. élelemtartalékolását. szabadon cserélhetőek egymással (8. kaptártípusok ❱❱ Forgófészkes kaptár Egyenlő lépesnek nevezzük a kaptárt. A mai kor méhészkedé- „összerakjuk”. a retenként. a méztéri fiók könnyebb.6. A fé. vagy tartalékcsalád képzésé- fészek illetve a méztéri fiókokat „rárakjuk”. Születéséhez az atka szaporodásbiológiájának megismerése 8 veze­tett.1. A fészekben és méztérben a különböző keretek alkalmazásának oka. a fiókkal történt családbőví- tés fokozatosabb. fejlődését segíti. míg az alacsonyabb méztéri keretben a méz hama- rabb válik elvehetővé. Egyenlőlépes és különböző és jövő termelő méhlakásai. ha a fészek és méztér keretei egyformák. A kaptár működési elve. hanem Hazánkban a 460 mm-es felső keretléc hos�. a fészek és a méztér egységét is megszakítja. Előnye továbbá. míg a különbö- Rakodókaptárnak nevezzük azokat a kaptárakat. hogy a kaptár ilyen egységekből áll. a Hunor és a fél-nagy Boczonádi (1/2NB) ke. ban elkerüli.

mint más elterjedt kaptártípusoknál. Mind 27 cm-es keretmagasságával a fészekben köze- a kerettel. A mézkészlet meghagyásakor figyelemmel kell lenni arra is. ugyanis biztosítani kell a méhcsalád számára az állandó mézkészletet. kép). lerázás. 10 keretes változata 3 fiókkal 15 . külön beavatkozást kíván. ez pedig vitathatatlan előnyeinek köszönheti. dése. Elterjedt változatai a 10 típusnál veszi legkevésbé igénybe a méhcsaládot. a tabi elmozdulás gátló elemmel szereltek az elterjedtek. lesep- rés is e keretméreten a legegyszerűbb. a Tamási féle-. áthelyezhető a fiasítás. ennek előnye az anya és anyabölcső kere- lal. hogy kaptáron belüli éhezés a kizárólag fedett mézes keretek esetén is fennállhat! Ezt a meghagyott mézeskeretek felkar- colásával lehet elkerülni. mind a fiókkal történő bővítés e kaptár­ pes kertméretnek számít. pároztatásra. de a teljes élelemfosz- tást is. Kialakításában a sarok­ mék termelésére ideálisan használható kaptártípus. A keretméret közvetlen lépesméz termelésre nek számít. is alkalmas. a szöktetés. A legváltozatosabb méhészeti alakú kaptárfalról a hő visszaverődés egyenletes beavatkozások végezhetők el ezzel a kaptártípussal. Valójában ez az a kaptártípus.a forgórészt a méhek nem építik össze a kaptárfal. Minden mézelvételt 10 segítő módszer. osztott keretsoron törté- nik. Ez lehetővé teszi a könnyű mézelvételt. A rajzásgátlás hatékony. A ½ NB kaptár minden méhészeti ter- A kaptár 4-5 fiókkal üzemel. Használata üzemi méretű méhészetekben mégis elterjedt. indul meg a fe- Keretmagassága 18 cm. 11 A méhcsalád létszámbeli fejlődésének leköve. kifújás. méztér kombinálása. bővíthető a fészek. a termelésben éppen nem hasz- nált kaptárelemek tárolása okoz több problémát. aminek elvétele és mozgatása terepi körülmények között szinte kizáró- lag kézzel történhet (11. ami a méhcsaládra nézve hátrányos. A kaptár fiókjai használhatóak a tartalékképzésre. lyosabb. oszlopos-. valamint a H fészek és ½ NB A kis keretméret esetén a lép építése a legszabá. Ter- meléskor az anyának mézzsúfolás nélküli petéző helyet lehet biztosítani az első fiókban. ami a legtöbb rész- ből áll. kép). ami az ökológiai méhészkedésben kerülen- dő. minden fiókon kialakított kijárónyílás használata is. ❱❱ Hunor rakodókaptár téséhez a kis keretméret a legelőnyösebb. és 12 keretes kivitel. Könnyebb a megtelt mézes fiók. ennek ki- küszöbölése pedig élőmunkát. a velencei falcos-. ezért beruházása. Gyakori a teljes csereszabatosságot lehetővé tevő. hiszen könnyen széthúzha- tó. A tavaszi fejlődés két fiókon. meleget biztosít a fészekben (10. Anyanevelésre is kiválóan alkalmas ez a kaptártípus. A több kerettel és fiókkal történő munka. tavasszal a forgatás indítása zavartalan. ami kis keretméret. A méz ha- ❱❱ 1/2NB Rakodókaptár marabb. Általánosan használt keretszám a tíz. A henger sésnél is mutatkozik. fenntartása a legnagyobb anyagi ráfordítást igényli. egységesen érettebb lesz.

A fészek és a méztér súlya csekélyebb. mind a 12 keretes hiszen az eltérő méhfajták. jedt a méztérben eggyel kevesebb keret használata a fedelezés megkönnyítésére. A 10 keretes fészek nehezen szűkíthető. tavasszal Egyenlő lépméretű kaptártípus. A keret külmérete: 448x232mm. Könnyen és gyorsan kezelhető.közepesnek számít. A kaptár súlya jelentős.2. Egyéb rakodókaptár típusok méztérrel is. vagy a család saját. A használt Hunor keretnek a betelelés és a tavaszi családfejlő. vezetése. és mivel a fészek nagysága miatt a mézteret később lehet felrakni. A szélessége miatt igen stabil. Hátránya a fiókok. Mind a 10 keretes változatnak. Termelési időszakban. belső kietetését.6. Európában a Dadant-Blatt kaptár. hanem a kelő nép le­ körülmények között is eredményesen használható. tető. de nem takart mézes lépjének felkarco- lását és zárt. keret kis . A tavaszi időszakban sűrűn kell ellenőrizni a család fejlődését. Termelési időszakban. népességének és fiasításának nagysága. időjárási és hordási körül- típusnak vannak előnyei és hátrányai. ami a méztérbe kerül. Számtalan kaptártípust használnak világszerte. Mindkét kaptártípus hazai begyűlő méz befogadására. A 12 keretes változatban a család szűkítése kön�- nyen megoldható. A család fészkének bővítésére ke. Pontosabban a tartalékba tett. élelem. bár a két fő kaptártípus a legelterjedtebb: a világon a jól betelelt. anyarács. a 12 megtelt mézteret két embernek ajánlatos mozgatni. kép). készlete. a tavaszi fej- dés időszakában van. együttes nagysága csak igen nagy körültekintéssel a termelés anyaráccsal korlátozott egy fiókon. belső keretfedő. gyakran a mézteret nem a és praktikus kialakítás. de alkalmazzák egy Hunor és egy ½ NB II. A Hunor kaptár ideális vándorkaptár. mények az adott régiókban egyedi keret­méretű és űrtartalmú kaptárak születéséhez vezettek. Mégis. a fészekben igen kevés a tartalékolt élelemkészlet. a család zsúfoltság érzetének csökken- tése miatt kell felhelyezni. Jel- el is hagyható. a felső keretléc hossza: 482mm. 16 . hogy a fészekben a rajzá- si láz hamarabb felébred. A 10 keretes vál- könnyen és biztonságosan felmérhető a család tozat az elterjedt. A fiasítás és az élelemkészlet lesztés általában két keretsoron történik (12. így is marad kezelési hézag. A kezelési hézag lehetővé teszi a „keretetetést”. célszerű vés lehe­tőség adódik. Elter- és szakértelemmel tartható ideális egyensúlyban. a nem ideális vándorhelyen is fel­ dőlés nélkül elhelyezhető. akár két oldalról is zárható egy- egy keret szélességű gyékénypárnával. A nagyon korai. üzemel. Jelentős hátrány. a fészek- ben nagyobb a tartalék élelemkészlet. Részei: aljdeszka. egy-két fészekkezelés erejéig a méztér le- emelése és az anyarács kivétele megspórolható. kellő népességű családnál ez gyakran Langstroth. a telelés. kevés fajtamézet adó méhlegelők is kihasználhatók a takaró – záró mézes lép üres lépre cserélésével. ami kellő szakismeretet kíván. A gyengébbre fejlődött ❱❱ A Langstroth kaptár család a kisebb fészektérből jobban kiszorítja a mézet. lemző rájuk a végsőkig leegyszerűsödött.

belső keretfedő. A méhcsaládok kezelése. keretkiemeléssel. A fészekkeret nált különböző kereteket (a petézésre alkalmas-. a jó szel. eszközigényes tevékenység. lamint a méz tárolása. va- zsalus kialakítású többfunkciós kijárózáró. csoportosítani kell. hogy bármilyen méhészeti beavatkozás. ezért a kezelés megkezdése térben a keretek száma általában eggyel kevesebb. vagy menekü. aljdeszka. hogy ez a tevékenység gyakran szennye- ződéssel jár. ha a kaptárból keretet veszünk el. II. ez a fészek felső peremén felnyúló három oldalon II. A méz kinyerése pergetéssel csak e gondoltan. Választáskor azt is vegyük figye- lembe. az egyen. előtt gondoljuk át a tevékenységet. üres-. Fedelezés és pergetés járó. a fióktesteken található mély bemarások pedig kezzünk a pergetés helyszínére. jól méretezett eszközök használata elfogadható a méhészetben. ka teszi lehetővé. ami a méhcsalád A mézes fiókok elvétele. ❱❱ A Dadant-Blatt kaptár A méhcsaládba történő beavatkozáskor a hasz- Különböző lépméretű kaptártípus. 17 . hogy a tárolást. a kiegészítő elemek. Anyagmozgatás a terepen Általánosan elmondható. valamint szerkezetének stabilitá.: rak­ lapos tárolás). Tartsuk szem Részei: tető.1. a távtartást a magas ráboruló sapkatető. a méhek gyors zárását a A kaptárak. mozgatása is lőzést és az atkakontrollt is segítő higiénikus aljdesz.: Apilift kézi és akkumulátor-meghajtású kaptár- és fiókhordozó). amit speciálisan a méhészeti munkák megkönnyítésére terveztek (pl. Törekednünk kell a gépesítésre.2. Mindig több üres fiókkal A fészekkeret közepes keretméretnek számít. a fiókok. II. hogy csak megbízha- tó. kell azt megoldani. avatkozáskor. déllel látják el. Méhészetünket tervezzük úgy. a felső keretléc hossza mézes-.8. Munkánkat ma már több olyan kaptár- mozgató berendezés is segítheti. a méz elvétele és a vándorlás gyakran A beérlelt mézet a méhek a kaptárban viaszfe- változó környezetben és terepen történik. A méztér kereteinek mélysége: 16cm. ahány csoportot képezünk. előkészítése. fizikai munkával jár.7. A használt keretek vállazás nélküliek. áthelyezéssel és cserével jár. Méhészetünk kezelését monoton és sokszor elkerülhetetlenül rossz testtartásban végezzük. így ér- sát. fiasításos-. ezért át. ami fiók(ok). a megfogást segítik. 470mm. Méhészeti anyagmozgatás A méhészeti tevékenység sok fizikai munkával II.7. Minden be- tehát az év folyamán egy fészekfiók van használat. méztéri előtt. pergetésre való haza- hőgazdálkodását. azt ban. A méz. A kaptárak falvastagsága 25 mm. virágporos kereteket. szállítása méhmentes állapotban történjen. anyarács. 10 szűzlépeket. A keretváll nélküli méztéri keretek és tetővel megoldjuk. azonnal pótolni kell. Arra is gondunk legyen. külmérete: 435x300mm. az lő térré alakítható. a keret fogadásához előkészített fiók (kezelőláda) biztosításával kezdődjön. ami etető-. Anyagmozgatás a telephelyen rögzített elmozdulás gátló lemezek. műlépeket) sokszor a helyszínen is és 12 keretes változata van használatban. fészekfiók.7. A kaptárral jól lehet vándorolni. fedelezése kézzel és gépi módon is egyszerűbb. hogy letes gerinctávolságot (38mm) távtartós keret­ hordástalanság esetén a fiókok zárását aljdeszkával sínek biztosítják. anyagmozgatást az iparban jól be- vált eszközök használatával oldjuk meg (pl. érkezzünk. biztonságosan és egészségünket védve fedél eltávolítása után lehetséges.

8. nélkülözhetetlen fedele- ző eszköz a fedelező villa. és fiatalabb lépből való mézkinyerés eltérő feltéte- Leggyakrabban a viaszfedél eltávolítását a fűthető. egyenes derékkal végezhessük. melynek feladata a fedelezéskor keletkező viaszfedél összegyűjtése. Előnye. az állvány teljes felülete alatt elhelyezkedő kád. a melegebb és hidegebb méz. ezért árban is kedve- zőbb. A fedelező kések inkább csak kis 14 keretekhez használhatóak. Gépi fedelező eszközök Kialakítása egyszerűbb. kép). tárolása és a méztől való elválasztása. Több megoldás is elterjedt. a kere- mindenképpen élesnek kell lennie.8.8. az erre kés készülhet sima és recézett élkialakítással.2. A kosárban a keretek elhelyezkedése lehet sugaras seknél ezt elektromosan vagy gőz bevezetésével vagy tangenciális. A fedelezést tek rögzítését lehetővé tevő kosár és a meghajtás. Főbb típusai: fűtetlen és fűthető kések. Fedelező állvány Fedelezéskor a kész lépet megsértjük. Pergetés Kés használata esetén ideális lécszélesség 22mm. frekvenciaváltóval szabályozott meghajtás akár a teljes automatizálást is lehetővé teszi. kép).8. hogy a fedelezést álló helyzetben. oldják meg (13. II. rezgőmozgást végző késekkel vagy az egymással szemben forgó láncokkal végzik.II. hogy minden keretmérethez használható. Fő részei a keret megtámasztását segítő állvány vagy tüske. Magassága olyan. 13 Általánosan elterjedt. valamint a kicsorgó méz összegyűjtését végző. segíti a kés élének melegen tartása. 18 . A kézi hajtással könnyen alkalmazkodhatunk Nagyobb méhészetekben az időigényes fedele. a felületi egyenetlen- ségeket jól követi és használata a legkisebb méz- veszteséggel jár. Ezért a fedelezési munkákat általánosan elterjedt un. Kézi fedelező eszközök II. Összetettebb ❱❱ Gépi pergetők fedelező gépeknél a keretek továbbítása is gépi A kosár meghajtását fordulatszám szabályzóval úton történik.3. ellátott villanymotor végzi. Mindkét Részei a pergető vázát képező lábak. ami mézkicsordulással jár. de rögzített kifolyóval és csappal ellátott dob. leihez. ❱❱ Kézi hajtású pergetők II. A hálózati árammal ellá- tott.4.1. A kád részét képezi a belehelyezett szűrő­ betét. A fűthető ké. valamint az idősebb zést gépek segíthetik. fedelező állványon végez- zük (14. A kés vezetése az egy- forma szélességű alsó és felső keretlécen történik.

ill.10.II. Mérete és anyaga egy- anyagból kell készülnie.3. Bármelyik eszköz mellett döntünk. amely a Mérete akkora. A méz szűrése mentes acél. A pergetett méz hordoz magában olyan anya. a mézadagoló gépek. kamrák. szű. olyan élelmiszeripari minőségű nyen mozgatható legyen. amelyek dur- II. A tároló helység legyen szellős. alsó leeresztő csappal rendelkező edény- ben pihentessük. A méz szűrését megnehe. Minden eszközünknek. nyomokban sem olyan anyagokat. Tárolás végző. Mézkezelés II. a mézmelegítő berendezések.a 13- morzsa.2. hanem a beltartalmi lyok. potában is átkristályosodásra hajlamos. II. Őrizzük meg az értékét. a fiasítás.2. vagy igen keményre. melyek- nek alapvető higiéniai és technikai követelmények- nek kell megfelelniük. Bár költsé- ges. Ilyen lehet a viasz­ amelynél a méz legkevésbé kristályosodik . erre szolgál a derítés és ülepítés. A pergetett méz ülepítése va kristályszemcsékkel. a mézkeverő és krémméz-gyártó berende- zések. a mézmelegítő tulajdonságait is. azokat kezeljük.9. Higiéniai követelmények A mézkezelés fogalmán a méz mozgatását. ami az egész- jük.10. A tűző zíti a méz viszkózussága és a benne lebegő viasz napon történő tárolás és melegítés a mézet káro- tömítő hatása. légbuborékok eltávolítása mechanikusan körülmé. Olyan A szűrők tisztítását folyó meleg vízzel végezhetjük. melegítését és csomagolását ért. viszonylag magas visz- kozitású és sűrűségű élelmiszer. A méz tárolásának legkedvezőbb hőfoka - gokat. Ablakát szúnyogháló takarja.3. Technikai követelmények csak a termelés technikája. illatát és zamatát. kezeletlen álla­ működés közben cserélhetők. Természetes. amit el kell távolítanunk. aránt megengedje a kíméletes mézmelegítést. méz ízét.10. Minőségét nem II. tartsuk szem előtt. a legkíméletesebb melegítéssel óvjuk nem csak a a különböző mézszivattyúk. amelyek gyorsan kristályosodnak (pl. lenítésnek is ellenáll. pontos hőfokszabályozást igényel. a propolisz és 14°C.1. Az edény legyen szilárd és jól zárható. egyéb fizikai szennyezés.10. tárolását. a fűthető tárolótartá. hogy A méz víztartalmát csökkentő berendezések. sötét és tiszta. Az edény legyen tiszta és ne tartalmazzon még rését. a legideálisabb tárolóedény mégis a rozsda- II.: naprafor- Az apró szemű szennyeződések. a méztöltő berende. A méz savas kémhatású. A méz melegítése lassú és energiaigényes folya- II. A méz csomagolása zések és ezek kiszolgáló gépei. fázisosan szétválva kristályosodnak (pl.9. A jó minőségű szűréshez legalább sítja. ami tisztításnak és a fertőt.1. ségre káros. a keletkezett góméz). ha az egyes fokozatok víz túltelített oldata. a méh. lyosítást végezzük: krémmézet készítsünk belőle.9. szagtalan.9. 19 . A méz túlnyomó részben egyszerű cukrok és Legelőnyösebb megoldás. hogy mézzel megtelve is kön�- mézzel érintkezik. 3 szűrési fokozat kell. Csomagolás előtt a mézet 200 µm osztású szű- rőn szűrjük. így több van belőlük. hanem a méz kezelése is meghatározza. a virágpor. A tároláshoz edényekre van szükség. és a gyakori hőközlés helyett az irányított kristá- nyes. vagy ami a méz ízét és színét károsan befolyásolja. majd legalább egy napig a kiosztást II. A többszintes szűréshez a füg- gőleges helyzetű sziták használhatók eredményesen. A mézkezelés további berendezései mat.: repce méz) vagy bizonyos mézfajták. mézfajtákat.

A méhész életében általában tárt. Látogassunk el az üzemorvoshoz vagy sodását megelőzhetjük (15. Viaszunkat csak mértékkel értékesítsük. mire tavasszal-nyá- ron használni fogjuk. Ezért ebben a téli időszakban töltődjünk fel lelkileg. Minden évben meg kell újítani a kistermelői delkező műlép-készítőtől vásároljunk. Ne nyissunk kap- Új év. A madarakat ne etessük a méhesben! méheivel. új remények. ha mi magunk szegeljük. (IV. szakmailag. minden eszközünk legyen kész. A MÉHÉSZET 12 HÓNAPJA III. a feltételek felsorolásszerűen: anya. ha becseréljük műlépre és sokat építtetünk. mézkiszerelés és értékesítéssel kapcsolatos. egészségileg.) FVM rendeletben leírt engedé- meleg legyen.1. fúrjuk. ezzel a műlépek későbbi hullámo. nem beszél- ve arról. Keressünk környezetünkben meg- bízható asztalost. ahol beolvasztjuk a műlépet a keretbe. akivel gyártassuk le a szükséges eszközöket. zepétől kellett megteremteni azokat a feltételeket. drótozzuk és mű- 15 lépezzük. kép). A kaptárak. hogy ki- fogástalan lesz. A helyiség. de ha elkezdtük. az januárban pihenhet. hiszen az asztalosság veszélyes üzem. A kereteket már viszont érdemes. egészséges. Készüljünk fel a következő szezon munkáira. fa alkatrészek javí- tását nem feltétlenül a méhésznek kell elvégeznie. járjunk el a szakmai összejövetelekre. a Most érezhetjük igazán az időben elvégzett munka kijáró körülötti sok elpusztult méh. mindig 52/2010. hogy tavasszal kezdődik a sok mun- ka. időszakon- ként menjünk el méhesünkbe. akkor már nem tudunk magunkkal foglalkozni. Aki július közepétől keményen dolgozott lekedjünk. Érvényesítsük őstermelői évekig is eltárolható a fiókokban. az ben. Csak hatósági engedéllyel ren. Az eljegesedett kijáró. akkor folyamatosan kell biztosítani amelyek biztosítják méheink biztos telelését. csak körülöttük keressük a rendellenessége- a nyugodt hónapok közé soroljuk a téli időszakot. legalább 15 kg (de inkább több) méz. Január A műhelymunkákat megszakítva. barna lépek. Ezek számukra az eleséget. lyünket.30. Élvezzük hazai gyógy- vizeinket. a kaptárakra dőlt fa. III. virágportartalék. A hibátlan műlép háziorvosunkhoz. 20 . tegyünk magunkért! Gon- doljunk arra. Ugyanis július kö. Azokat a méhestől kicsit távolabb érdemes etetni. tető-nélküli kaptár mind-mind téli probléma – cse- jainkért. a felborult vagy eredményét: nem kell aggódnunk a méhcsalád. sokkal jobban járunk vele. minimum 2 kg fiatal népesség. a „kék könyv” (egészségügyi kis- szakszerű körülmények közötti beolvasztás után könyv) frissítése végett. ket. igazolványunkat. hogy a végeredmény sem biztos. Ebben a hónapban – mivel a méhekért éppen nem tudunk mit tenni –.

Tartóshordozóval vagy sorozatkezeléssel irtsuk a kártevőt. hova. egyszeri beavatkozással akár vándorolni. hogy pillanatnyi hatású szerrel és mód- Ez az alapja az Integrált Varroa-elleni Gyakorlat. szerrel (füstölés. Fontos szabály: minél korábban lépek (16. lesz. függ a következő évünk sikeressége.27. Tervezzük meg az adott évre méhészeti gyakor- latunkat. Sokan élnek a biocukorlepény használatával. e hónap legvégéig a méhek tartási helye szerint il- letékes települési önkormányzatnál. hogy már februárban 5. akkor érdemes már most.III. hogy ne haljanak éhen). annál kevesebb méhet. ködölés. fiasítást kell elvennünk a törzscsaládtól. A legelső ivarérett herék megjelenésétől kezdve akár egyetlen NB méretű fiaskerettel is lehet indítani a szaporítást (általában április közepén). Már most véglegesítsük. amikor nincs fiasítás milyen gyakorlati stratégiát választunk: fogunk-e a méhcsaládban. Ha ezt megtes�- jesség igénye nélkül: szük. amely amelyet érdemes a hosszú téli estéken olvasgatni. Kevesen hiszik. pig fedett-fias mentes állapotban van. kell óvni a fejlődő méheket az atkától. Jelentsük be méhészeti tevékenységünket sorozat-kezeléssel gyéríteni az atkát. hogy minél kevesebb atka legyen a februárban megrendelni az anyanevelőtől a sza- kaptárban. tavaszi kezelés: a téli visszafertőződés miatt nem tudunk atkamentesen indulni a szezon. illetve a varroa atka elleni családjainkat. hány alkalommal. fias mentes állapotban kell legközelebb kezelni. a gyérítés.) FVM rendelet értelmében kell elvégeznünk. A legegyszerűbb módszer a here­ porítóanyagunkat. 21 . ezért már ekkor védekezni kell. teljesen felesle- ges mesterséges és a méhek hasznosítása szem- pontjából ismeretlen összetételű fehérjepótlót a lepénybe tenni.2. stratégiánkat is tervezzük meg. Az idő előrehaladtával. Ezért meg A méhtartás jogi szabályozásáról szól e rendelet. mindig eggyel-eggyel több kerettel érde- mes készíteni a szaporítást. mint előtte vagy később Folytassuk a januárban elkezdett háttérmun. lás) atkátlanítsuk a kis családot. párologtatás. A ma használatos lepény összeté- 16 tele: bio-porcukor + steril méz vagy bio-izocukor. a fővárosban a 3. rakott peték számától és a fiasítás minőségétől (VI. Az utóbbi különö- sen fontos. hiszen számos fontos tudnivalót tartalmaz. Ekkor érdemes egy tartós hordozóval vagy kánkat. fejlődésének csúcsa is erre az időpontra esik. locso- nak. ha felkarcolható tartalék mézeskeretek nem állnak rendelkezésre. hogy az év során 4. kb. az akkortájt le- kerületi önkormányzat jegyzőjénél. Visszatérve a szaporításhoz: ha nem saját ma- ban. 1. év közbeni szaporításunk általában néhány na- hasznos eldönteni az adott év atka-gyérítési tervét. Február 2. szaporítunk. téli nyugalmi időszakban. a napraforgóméz pergetése után. akácméz-pergetés után általában kevesebb fia- sítás van a fészekben. annál kevesebb „áldo- zatba kerül” a szaporítás. Figyelem! Semmilyen gyógyszert. Alaptétel gunk nevelünk anyát. Ekkor fontos. a tel. kép) fedés utáni kitördelése. 12-14 naponta. antibiotikumot nem szabad hozzáadni – az évekkel ezelőtti gyakorlatot el kell felejteni! Mivel a lepény az élelemhiányos családok kényszermegoldása (azért. Csak a legfontosabb alapelveit említjük. akkor ezeket már csak a téli. Ezt a 70/2003. mikor-mennyit (ideiglenesen) atkamentessé is tehetjük méh­ szeretnénk szaporítani.

hiszen a család hogy minél kevesebbet zavarjuk. Ha valamelyik kaptárból nem repülnek a mé. így a beteg. Március A tavaszi fejlődés másik feltétele az anyán kí- vül az élelem. Azaz a legfontosabb. rothadásnak indul a deszka. amikor a hosszú téli fogság után végre térnek el az országrészek egymástól. hogy mivel az aljdeszkát Hűvösebb időben az anyátlan családnál nagy való. az előző év nyarán. takarás – gyakorlatilag más nem szükséges márciusban. A mézet Meglepő lehet. Szedjük ki a kaptárból a méhcsalád által nem okozhat. Ez különö- ben tudjon az anya petézni. nem képeznek szoros fürtöt. szétterülő. időnként fertőt- lenítőt tartalmazó meleg vízzel mossuk le. Érdemes a de ha nincs. mozognak a alapszik. Ha van tartalékanyánk. kaptárbontáskor zúgnak. összefüggően takarjuk fóliával a méheket. tőzni. nem beszélve arról. Nem feltétlenül kell hiszen ezeknél a méhek maguk csak nagy energiá- szemmel láthatóan megkeresnünk az anyát. hogy bajra utal. sziruppal etethetünk. Ha elfogott a család téli ja hurkaszerű. és amen�- nyiben van rá lehetőségünk. baktériumok jelen- a tavaszi fejlődésben. ez a legjobb. kártevők fejlődési alakjai tudnak elrej- szárnyukat rezegtetik. egészen le a tással. zelés legyen. és mindig az anyás család tős részét elpusztítjuk. hogy legyen anyja a családnak. ha pedig élelme. disznóperzselő- rakjuk szét anyás családokhoz. zaklassuk a mé- fészkének melege „aranyat ér” ebben az időszak. már biztosan a tisztuló kirepülés hónapja. utóbbit kintről hordják be. méhek. Anya. 22 . heinket. fertőzést hordozó méhek is keverednek az egészségesekkel. hogy csak egy-két nap tenni”. nyissuk teni (17. akkor a március tos. hiszen sokat érnek vel kilángolni. A fejlődés azon Amikor már nappal is jó idő van. sen a középső és felső kijárós kaptáraknál fontos. hiszen sok mindent elárulnak a látot. talán még az. pótoljuk. délebben hosszab- meg óvatosan kaptárt és ellenőrizzük a családot. A méz és a virágpor nagyon fon- Ha eddig még nem történt meg. Felkarcolható tartalék mézeskeretek hiá- nya esetén híg eleséggel. organizmus. A külső itatókat üzemeljük be. legegészségesebb tavaszi táp- különbséggel zajlik le a tisztulás. Az erős családok alsó kijáró esetében maguktól is szen már rabolják. Takarjuk. Legyünk és nem szűkös a tavaszi virágporforrás. 17 hogy minden feltétel rendelkezésre áll a méhcsa- lád gond nélküli fejlődéséhez. de nem árt nekik is segíteni. nem engedi szellőzni.3. Hazánkban adott. Ezt a legjobb a fészek szélén lévő vályús keretetetővel vagy külső. élelem. hogy nem egyforma a méhcsalá. hátráltathatja a fejlődést a sok kaptárbon- takart lépeket és a keretek tetején. tiszta aljat gázpörkölővel. az problémára utal. Az elhanyagolt itatóval öngólt is lőhetünk. nyár végén tudtuk a „lépekbe dok hőérzete: előfordulhat. a kijáróban elhelyezett légfékes etetővel elvégezni. Ebben a szemétben sok káros mikro- el az élelmet az etetőből. hiszen val tudják megoldani a tél során keletkezett szemét számos jel utalhat hiányára: a méhek nem hordják eltávolítását. Az itatót tartsuk tisztán. nappali felmelegedést kihasználva virágport gyűj- hek. szélső lép aljáig. kép). hogy az adott repülhetnek. kel etessünk. ban tudják kihasználni a melegebb órákat. tisztítsuk ki a kaptárunk alját. az az egészséget tükrözi. Ebben az időszakban a méhész több kárt ban. akkor felkarcolható tartalék mézes keretek- világosbarna. márciusi napon mennyi ideig képesek a méhek a tak. szűkítsük a családokat. ki-be járnak. A legfontosabb az arról való meggyőződés. A lángolás csak felületi ke- maradjon a helyén.III. kitisztítják. csak abban méheinknél. lálék a méhek számára. hogy a lehető legnagyobb terjedelem. Értelemszerűen. az még nem biztos. meleg vízzel kínáljuk méheinket. akkor az anyátlan méheket mielőbb kikapart. hi. a deszka tetejét csak barnítsuk meg. sikáljuk le. színűséggel mozognak a méhek. lapos. Ha a bélsár formá. ezzel a gombák. hiszen az egész állomány odajár inni.

Eljött a bővítés ideje (18. ekkor tűnik úgy. nyu- is sokat kell dolgozni. nincs rá szabály. hiszen jelzik méheink. és a fészekben hagyjuk a nyitottakat (kb. mert szemünk godtan karcoljuk fel és adjuk be bővítésre a csalá- előtt teljesedik ki az élet a kaptárban. Gyakran pusztulásuk ütemét nem tudja követni a készen állnak a hamarosan kezdődő főhordás ki- frissen kelő méhek száma. friss viasszal mennyiségű méz a kaptárban. zugait fehér színű. kevés lesz számukra a a szaporodáshoz. Talán a legpraktikusabb módszer az. A hónap közepétől már a fészek kö- zepébe is tűzdelhetünk – két nyitott fias közé. életerős mé. Minimum egy nyitott fias lépet hagyjunk lent az anyának. Változatos. benépesítik a kaptárt. 18 A hónap második felére felébredő rajzás jó do- A hónap elején pusztulnak el az áttelelő méhek. Megfelelő időjárás esetén nem szükséges az etetés. Az egy lépen lévő nagy kiterjedésű szaporodnak. A méhész szemmel látja ezt. de ezt csak megelőző gyakor- rú takarás mellett. fiasítás többet ér. doknak. delését). A méhésznek élnie kell a méhek lépek száma. vagyis hogy mennyi fias lépet akasztunk át.4. De ez csak néhány napig tart. a rajzásnak semmi köze az akácvirágzás maximális szen az újonnan kelt méhek hamarosan teljesen kihasználásához. Munkás hónap. Ez azt jelenti. nem fogja kettéoszta- ni. Ebben az időszakban adjunk műlépet a fészek közepébe. hogy csak a fedett fias lépeket akasztjuk át (kb. hiszen áprilisban már bőséges nektárt is hordanak a méhek. A legszebb. helyükre petézésre alkalmas lépeket teszünk a fészekbe (gyakorlatilag csak na- gyon öreg lép ne legyen). hogy az anyának he- lyet kell biztosítani a fészekben a folyamatos pe- tézéshez. A mézkamra feladása és a fias lépek „széthúzása” már a rajzásgátlás eszköze is. A legegyszerűbb módszer: az eredeti fészek fias lépeit az anyarács fölé emel- jük a mézkamrába. sőt. mert nekünk. a fiatalokról nem is beszélve. megjelenik az első elvehető a keretek tetejét. a gyorsan népesedő család nem fér el az addigi fészek lépein. Szigo. amikor már kezdik hek kezdik új életüket. a lattal lehetséges. a generációváltás befejeztével. egész. ha e hónapban a legerősebb illetve a leggyen- 23 . majd hirtelen meg. tartósan jó időt ígér. adta élethelyzettel. a legmunkásabb érdemes túlzásba vinni az új lépek berakását (tűz- és az egyik legszebb méhészeti hónap. Ha van fedett mézes lépünk. kép).III. hi. a méhész ízlésétől függ. méhészeknek terjedelmű fias. sőt. széleikre tesszük a bővítendő üres lépeket. mert a fajfenntartáshoz van köze. egy éjszaka alatt ki. lat. 4 db) összetolva egy csoportba. hogy egészségesek. Ilyen egyszerű rajzásgátló gyakor- szélső fiasításos lépek mellé tehetünk üres. Az átfüggesztés mértéke. mint amekkora lépfelületet a méhek melegen a méhek száma a kaptárban. log. még az idősebb anyák is bepetézik. építeni a méhek és a változékony áprilisi időjárás épülnek az új lépek. Április séges lépeket. 4 db a Hunortól ma- gasabb lépek esetében). hirtelen bővíteni kell a lépek szá. Nem Az április a legváltozatosabb. A hónap második felében „kéri a méhcsalád a mézkamrát”. tudnak tartani. Műlépet akkor adjunk. hiszen kiürül a kaptár. Miután a mézkamra fent van. mint a több lépen lévő kisebb mát. mert az anya úgy sem petézik attól töb- mert a hónap elején szemmel láthatóan csökken bet. érdemes már csak ott épít- tetni műlépet. hogy használására.

Gyakorlatilag a család majd félszer drágábban tudja értékesíteni (lásd 2015 év a júliusban virágzó napraforgóra tér magához. A választás sike- adott pillanatot maximálisan ki tudja használni a rét az akáchordás intenzitása. ezeket minél mézesebb (talpig mézes) keretekkel kell lezárni. annak célra- évben is másfélszer többet ér az akácméz. hogy az anyát lépek. Anyarács nélküli mézeltetés esetén a családokat a fekvőkaptárban a következőképpen rendezzük be: középre kerülnek a fedett fiaskeretek. akkor az serkentőleg hat az anyára és mindenfelé petézik (ekkor az anyarács használata a szerencsésebb). a be nem tájoltak pedig be­ takaróméh lesz belőlük. E korlátozás mértéke nagyban függ III. lád elé: a rajtalévő kijáró méhek visszarepülnek ge családban felszabadulnak a fiatal kijáróméhek. két ol- dalt melléjük kerülnek a nyitott fiasok. ezért általában az alacsony méztéri keretek szűz- síteni kell fedett fias lépekkel úgy. A fias felcseréljük. kereten lévő méheket üssük le az erősítendő csa- de így a gyenge kap kijáró méheiből. hiszen akár közel két és utáni méhlegelőket. és nem kíván vándorolni. az önmagában is korlátozza az anyát (így az anyarács nélküli mézel- tetés szerencsésebb választás). ha kevesebb van. majd a kaptár két szélén lesznek a többi. kép) kell dókaptárakban is. napra a családokban minimum 7-8 a Hunortól magasabb keretekkel bíró fészkű rako- táblás NB keret méretű fiasításnak (19. annál több méhet veszítünk a jövő akácvirágzásra felkészülünk és átéljük.5. használni az akácvirágzást. Hordás esetén a kaptár két szélén lévő üres lépeket gyorsan megtöltik a méhek.gébb családok kaptárait napközben. ami magától értetődően azt jelen- évkezdet esetén már ki is pergetjük. amikor egysze- lennie.melyek még az akác előtt A méhész sikere az időzítésen múlik. hiszen az zuk az anyát. területű keretről az alacsonyabb méztéri keretekbe. körülmé- nyeitől. akkor a nek hívjuk. mint a virágmézet. átlagos hészkedik. de normál. így az anya több lépen kéredzkednek az új családhoz. hogy annál kevésbé tudjuk kihasználni az akác értékesebb méze az akác. Anyarács nélkül lehet mézeltetni megelőző 10. a magas ár kialakulá. illetve meleg szempontjából. rűen ráhelyezzük a fészekre a mézkamrát. csak néhány nap áll rendelkezésére a méheknek Két különböző módszerrel korlátozhatjuk az anyát: a virágzás alatt. hogy az anyarács nélkül vagy anyaráccsal. Ezzel a gyen.fog kor- évek óta bevált gyakorlat. hiszen kikeltek és újra bepetézte azokat az anya . hogy az akácvirágzást látozódni a fészek. hordás közben nehogy elvegyük a gyengítendő családtól. viszont ha gyenge a hordás. az akác mézelése méhcsalád. Az erős család idő előtt rajzott volna. Akácméz minőség szempontjából ez a leg- 24 . üres ke- retek. így gyakorlatilag az eredeti fedett fias keretekre . fejelés- séggel meg fog rajozni. Mivel vezető lehet az anyák kis helyre való korlátozása. Aki eleje). azokat is akácméz- 19 zel töltik meg a méhek. és hamarabb utoléri e család a többit. ti. Az állományt egysége. Alapszabály: minél kisebb helyre korlátoz- A legfontosabb méhészeti hónapunk.) Az anya általában nem megy fel a nagy méhek nem fogják a lehető leghatékonyabban ki. a család nagy valószínű. A kaptár-helycserés módszer gyors és hatékony. Az eredeti fészek szélén a nyitott fiasok akácvirágzásra kikelnek. Május a méhész méhészkedési szokásaitól. viszont úgynevezett „egyhordásos” vidéken mé- sához a rossz termés is párosul. ezért a méhészen múlik. Ha ettől több van. Igaz. az eredeti családhoz. így két oldalról lezárják a fészket. A méhész leg. is befolyásolja: ha jó a hordás. tud petézni. A kiegyenlítésen túl van még egy fontos feladat a méhész számára: korlátozni kell az anya peté- zési területét. (Azt a módszert.

hogy az keretek helyére műlépet rakhatunk.tökéletesebb mézeltetési forma. hogy mivel nincs fiasítás. Ennek két változata ismert: mind kezdete előtt kell elvenni az anyát. Anyarács használata kötelező. így a varroa anyarács mellé egy nyitott fiast. év további részében ezekkel a családokkal nem le- pén. mert ezek hátráltatják a méhcsalád töretlen a fészket. A legdrasztikusabb mézeltetési módszer az. Az eredeti fészekfiók rendezése és az akác utáni nagy méhtömeg hasz- alá helyezünk egy egyenlőlépes fiókot. amelyekre anyaráccsal le- Anyarács használatával a fekvőkaptárakban zárjuk az anyát az átfüggesztés használata mellett: akár középre is zárhatjuk az anyát. A módszer előnye. elhelyezkedő fedett fias sejteket. Egy nyitott fiaskereten. a többi fiast amikor a mézeltetéssel egy időben végezzük az pedig átfüggesztjük az anyarácsok mögé.6. Anyahiány esetében párzott anyával nél az időzítés (ellentétben az előző kettővel). majd az sítás mentes állapotot tudtunk elérni. dettet. öreg. addig üres fiókban alakítja ki a fészket. átfüggesztéssel. egyedül. Ez egyben méhegészségügyi kontroll is. Hazánkban a leg- gyakoribb keretméretek. a családok későbbi ellenőrzése és eteté- anyacserére. Ha mindig az öregebb anyát veszik ki se mind nagyon munka. a szaporítás. de az akác előtt kiépített. Hátránya. a kedvező fejlődéséhez szükséges lépek biztosítása. Az előző válto. túl herés. a mézelszedésre ne legyen fiasítás lép. de ekkor már a 1/2NB. a fiasítás kikelésével mézkam. az összes méh gyűjtővé zatnál a két anyát 3-3 lépen. Ennek a módszernek az egyik fognak pótbölcsőket. Ezt úgy kell időzítenünk. de mindig csak fe. horpadt. 3-3 műléppel zárjuk középre az anyát. amiket le kell rombolni). anya (az alsó kijáró és a hordás hatására) lehúzódik és az alsó. Általában két hétig ad hordást az akác (sík területen kevesebb ideig. Rakodókaptárban a következő módokon történ. hogy a vi- a rácstól távolodva: nyitott fias – fedett fias – mézes rágzás végére. dókban használható módszer. Amikor csak het termelni (ezért is csak egyhordásos területen az egyik anyát hagyjuk a kaptárban. fejlődését. A fejelésről korábban már Ebben a hónapban az akác utáni teendők fog- olvashattunk. Ha érdemes anyásítani. a későbbi bölcsőzés (hiszen a családok húzni anyát elpusztítjuk. A módszer előnye. a család tovább­ méhek számára és a korai bővítéssel. anyaráccsal lezárjuk a válik. azaz nagyon fontos ennél a módszer. A sorrend anya leváltását. visszavetjük a család fejlődését. Mik ezek? A családok átnézése. ha túl korán. További előnye a módszernek. A virágzás köze- két anya a kaptárban marad a virágzás alatt vagy pén anyásítunk párzott anyával.és időigényes folyamatok. Június het a családok akácra való előkészítése: fejelés. csak egy anya marad a kaptárban. amelyik már zsúfoltan fedi ből. Keres- hőgazdálkodás fenntartásával nem károsítjuk a sük a rendellenes. lalják el a méhészt. azt a kaptár szabad használni ezt a módszert). haladéktalanul alkalmazható. de csak egyenlőlépes kaptárakban lós költésrothadás-gyanús sejtet. A kaptár falához helyezünk egy a család. ládokat. rakodó­kaptáraknál alkalmazott módszerrel is élhe- tünk. a kaptárból. az előnye. hogy fia- fedett fiast. selejtes. akkor már amúgy is csökkent mennyiségű fiasítást minél ha- 25 . 2 darab 1/2NB és Hunor. akkor szempontból egy ideális módszer. Csak olyan be nem petézett szűzlépet is vegyünk ki a fészek- családnál alkalmazható. magányosan családot. Az átfüggesztés a legnépszerűbb mézel. hogy a méhészt rákényszeríti a rendszeres anyásítás. III. hiszen az akácmézelés miatt túl későn végezzük el az átfüggesztést. óriási mennyiségű nektárt képes behordani kaptár két végére. hogy természetes a anya meglétének ellenőrzése. így egy héttel (21-14 = 7) a virágzás mézeltetését is. átfüggesztés. az ún. rává válik. e mellé egy műlépes keretet. Tetszés szerinti mennyiségű fiasítást szóljunk a méhegészségügyi felelősnek. Minden függesztünk át a mézkamrába. amibe az nosítása. A másik sés. Az akácméz kipergetése után nézzük át a csa- Az eredeti fészek. le- fejlesztés. a családban. bioméhészkedési rajzásnak indulhatnak a méhek. 18 kereten alakul ki a méztér. A kaptár köze. akkor az anyák kétévente megújulnak. Ha találunk nyú- tetési módszer. A lefejlesztés csak alsókijárós rako. Idővel a kikelt fias­ ellen sikeresen lehet védekezni. és az anyakere- egyik szélére zárjuk 6 keretre anyaráccsal. dombságban hos�- Fontos megemlíteni a kétanyás fekvőkaptár szabb ideig).

zó fiókba. sebb két. hogy biztosan a fiók. Ezeket .szellőző biztosításával . ezt behelyezzük az az anyás kereten kívül minden keretről leráztuk a üres keretek közé az új kaptárba. feladata lezárni. takarni szünk) sziruppal végezzük. A szaporításhoz. A második módszer szerint a családot leröpítjük: Amikor szétosztottuk a kereteket. és ha sikerült a párzás. ha nem használunk ki újabb méhlegelőt -. ezzel elérjük. Érdemes etetni az kelés előtti bölcsőt. sok. akkor kénytelenek vagyunk helyben 26 .főleg. hiszen a méheit. ahová visszaszállnak marad a szaporítás és a méhek egy része vissza a kijáró méhek. egészséges lépekkel. Az eredeti családtól el. száma (10 nap párzás + 21 nap kelés). a fiókban. a szétrakott fias keretek- szaporítási módszernél az újcsaládokat etetni kell. Elvi- szép.hűvös kentő etetés. frissen pergetett lépekre. ellenőrzünk. esetén híg (1 liter vízhez 60-70 dkg biocukrot te. deti család anyját egy-két nyílt fiassal helyben hagyjuk és elvesszük a többi fiasát. mert helyben bölcsőt adunk az újkaptárba. A leröpített családban maradt az fog repülni az öreganyás kaptárba. 20 ban maradnak. Ha nincs két telep­helyünk. A bölcső (vagy párzott anya) beadása előtt. szaporítás elkészültétől számított egy hónap múlva fog először bővülni a család. 2-3 héten belül kikelnek a méhek. elvisszük a röpkörzeten kívülre és beadunk egy kelés előtti bölcsőt.marabb vissza kell állítani a normális állapotra. Párzott anyát vagy méheket. Másnap dél- időszakos körülmények miatt az anya ne hagyja után rakjuk szét a fias kereteket az üres kaptárakba. hogy milyen lép kerül oda. hiszen elveszítette kijáró vítünk. kép). hez ízlés dolga. benne be oda. leg bőven kell minden lépen lenni méhnek. családdá érnek. sés és találás után szinte minden méhet rázzunk át a szaporításhoz összegyűjtött kereteket tartalma- A nyári általános kezelések közé tartozik a ser. amely az éjszaka folyamán megtelt méhekkel. ahol kevesebb méh takarja a fias lépet. A teljesség igénye nélkül három módszert írunk le. Akár az egy hetes hordástalanság Mini­málisan – ennél egyszerűbben nem lehet – a is komoly terméskieséssel járhat a néhány héttel következőképpen rendezzük be: mézeskeret – fias­ későbbi méhlegelő kihasználásában. Nyilván nem a legelején bővítünk. hogy mit adunk. Rakodókaptár esetében az egyik leggyorsabb módszer. hogy este egy kipergetett lé- peket tartalmazó fiókot ráhelyezünk a felső fiókra. etetünk és bő- legalább egy alkalommal. párzott anyát vagy hiszen nincs méztartalékuk. hogy a kedvezőtlen helyen. Adunk egy aljdeszkát és egy tetőt a fiók- nak. hiszen veszünk egy nyitott fias keretet. hor- elvisszük a méhesen belül egy másik helyre. érdemes egy keret nyílt fiasí- tást adni nekik. Erre azért volt szükség. Ilyenkor érdemes a családok megosztásá- val szaporítani. Az dozóládában maradt méheket osszuk el és üssük eredeti család helyére rakunk egy kaptárt. Ennek célja. emelkedni a méhek A harmadik féle szaporítás esetében az ere. Mindkét tartani. Utóbbit azért hívjuk etetést felkarcolható tartalék mézeskeretek hiánya takarólépnek. Ezért szerencsé- összes fiasítás. A serkentő keret – takarólép (20. a fiast. Utóbbi esetben két hét múlva utóbbi módszer esetében az öreganyás családot is. Ezt hagyni a szaporítást. felesleges méhünk van a kap- tárban. ebben az esetben anyakere- csak petéző anyával tudjuk megoldani. abba a petézést. mert gyakorlatilag nincs jelentősége. röptávolságtól távolabb levő telephelyet újra népes lesz az öreg anyával a család. Másnap reggel egyszerűen levesszük ezt a fiókot. hi- szen felmásztak a mézes sejtfalú. Akác után . árnyékban tároljuk egy napig.

ki kell pergetni. Ehhez. serkenteni szükséges. hordástalan időszak. Ezeket mum napi 20 dkg élelmet kapjon a család. a kivett mézes lépeket pedig takarjuk. hogy mesterségesen fejlessze méhcsaládjait. csakis este etessünk. ha vannak tartalék lépeink. porításhoz beadva jövőre. kép). mi- nél előbb vigyük haza kipergetni. a hiányos szakmai tudás. Az utolsó lehetőségünk az év során. A száraz lépekkel szinte egész nap dolgoz- hatunk. még kb. de- biztosít. hanem a méztérben. A kárt). Felkarcolható tartalék mézes- keretek hiánya esetén. A természetben műlépet is kiépíttethetünk. a követke- de a méhész számára elvehető mennyiséget csak ző fontos dolgot kell megtenni: a fészekből el kell a legjobb minőségű fekete öntéstalajon tenyésző távolítani a telelésre alkalmatlan világos színű. Viszont ahhoz. illetve ha a család folyamatosan sziruphoz jut. Két megoldás A napraforgó elvirágzását követően minél hama. formált. amelyiknél a méhek azonnal hozzáférnek a nagy mennyiségű sziruphoz. A július a fészekben. kiterjeszteni a fiasítását. egy. a napközbeni folyamatos munka végzésére. arra. harmadnap ezeket tesszük be a fészekbe a kivett mézes lépek helyére. csak este rakjuk vissza a kipergetett lépeket. hogy már nem rontják el heresejtek. a tavaszi mennyiséggel egyező számú petézzen. hazai magas méhsűrűség. miután a fé- szekből a mézes lépeket kivettük. vagy szűkített hozzáférésű fióketetők eseté- ben. 25 év alatt megduplázódott a vetés. a virágzás korai szakaszában mézel igazán. mert Második legfontosabb méhlegelőnk hónapja. ame- lyeket este beteszünk a kaptárba (rakodó esetén felteszünk „nyalatni”). Az egészséges lépekkel. a fészek „mézteleníté- hogy műlépet építtessünk ki a családokkal. a ható­ anyag tartós hordozóban való bejuttatása. 15-20 nap áll a méhész rendelkezésére (a hiszen a hónap első felében virágzik országszerte hónap második fele illetve augusztus első napjai) a napraforgó. Szinte az ország minden pontján ad nektárt. 21 A hónap második fele a varroa atka irtásá- nak egyik legfontosabb időszaka. Lég­ fékes. területe. hogy az anya függően. heit. sötét lépeket. herés. ha olyan etetőt használunk. A napraforgó virágzását követően. napjainkban több mint 600 ezer hektáron biológiailag minél kedvezőbb állapotba hozza mé- virít.7. Azért a fejlődéséhez. a kezdetleges (nem erre a méhsűrűségre kialakí- tott) technológia. mert a fiatal anya örömmel petézi be a sza. A fiasítás körül minél kor a napraforgó tábla mellett lennünk. Érdemes már az első tányérok kinyílása. 27 . akáccal ellentétben. mert az több mézet el kell szedni. mind-mind kockázatossá teszi ezen időszak kaptárbontását.III. Nem sével” helyet adunk az anyának a petézésre. hanem gyönyörű. A legjobb megoldás a kutatás elkerülésére. a legcélravezetőbb: sorozat kaptár-légtelítés vagy rabb jöjjünk el a vándortanyáról. Július nagyüzemi mezőgazdasági környezet nem kedvez méheink fejlődéséhez. gyakorlatilag a második felében lerakott peték számától függ a be- család erősségétől és a hordási körülményektől telelt család nagysága. majd másnap. mert a szántóföldi. kaptártípustól függetlenül. Az etetés lényege: mini­ séges munkássejtekkel építik ki (21. Alaposan szűkítsük a családok kijáróját. Mindig kipergetés után tároljuk (a moly nem okoz bennük figyeljünk a kutatás kialakulásának megelőzésére. nappal is etethetünk. és magától az anya nem fogja kel a méhek az új lépet. Nagy előnye a júliusi az ország legtöbb részében e hónap második fele építtetésnek.

Kaptár-légtelítés esetén zárjuk a méheket mini. és az újat egyből kirá- rablás ne alakuljon ki. Az idegen illat segít az új anya elfo- család sem veszi észre. Az etetés lényegéről röviden: e hónapban azért kell elkezdeni az etetést. A rabolt családban – a fel. hogy az dekezés. A hagyományos módszer szerint. A rablás egyik különleges. Mielőtt de gyakori esete a csendes rablás. így ha valami természetes (pl. A leghasznosabb a természetes savak év korábbi szakaszában folyamatosan vándoroltak. és mire elszáll az illat. legelőszélek. A második módszer gyor- jussanak a kaptárban a méhek. sőt. etetik többé a heréket. hogy csak egyet. miután megszokták a méhek az új anyát. szükség rájuk. maradandó károsodást a méhekben! Amennyiben Az augusztusi anyásítást segíti. patakmedrek tarrá vágása) miatt sok helyen szükséges etetni. a közmunka program mé- hészek számára kedvezőtlen foglalkoztatása (árok- partok. az ínséges időszak.a méznél egészsége- sebb. használata. berakjuk a családba. kiszorítják őket a lé- nak . hogy a kaptárban a hatóanyagot tartós hordozóban juttatjuk be. Úgy veheti észre a méhész. lenyugszanak a karcolható tartalék mézeskeretek hiányában az ete. szoktatósra a méhész. hiszen attól. hiszen csak így tudjuk fenntartani az anya petézését. 22 III. miután elvettük a Ebben a hónapban már nem tud csodát tenni régi anyát. 2-3 nap A folyamatosan rövidülő nappalokkal egyetemben múlva. az újat kísérő méhek nélkül. nem volt idejük az anyacserére. Augusztus Két módszer terjedt el a méhészek között. tés ellenére –. Nem látványos. vége a szaporodási időszaknak. legyengült heréket kiűzik felé is aktív az élet. még a rabolt méh­ keretek közé. A méhek nem ki és figyeli a méheket. pekről. 28 . us – július hónapokban van kereslet anyákra. hagyják őket elpusztulni. Vannak méhészek. élelem-hozzáférés is segíti az elfogadást. Ezeknél a családoknál alaposan a kaptárból. A savakat is felhasználási A másik ok. az anya csökkenti a napi peterakásainak számát. A támogatások miatt kötelező a földek „tisztán tartása”. gadásában. hogy sabb: elvesszük a régi anyát. Ezután legalább egy hétig A méhész feladata. akik ebben a hónapban cse- mum 1 óra hosszára. állítva a zárka dugóját. mert a bio­ cukor olcsóbb a méznél . méhek és ki is engedik az új anyát gond nélkül. ezáltal bizto- sítani a telelő népesség kialakulását. vége a „méhésztől függő” időszaknak. ha alkonyat felé megy E hónapban zajlik le a hereűzés. amikor azok már nem jár. Ennek oka. nem nő a tárolt méz mennyisége. dezodorral erősen befújunk a sokszor nem hogy a méhész. legjobban hosszútávon. hogy hazánkban főleg a május – júni- útmutatónak megfelelően használjuk. így hatékonyabb lesz a vé. gósra állított zárkával rakjuk be a családhoz. ha hazánk- ban folyamatos (napi 20 dkg) hordást biztosítana a természet. még okozhat augusztusban már könnyebben lehet hozzájutni. majd az erőtlen. hogy legyen megfelelő mennyiségű betelelő méhünk. hiszen a méheket ezekkel kíméljük a mézet termeltek. hogy folyamatosan élelemhez nem zavarjuk a családot. az többségben vannak a fiatal méhek és a folyamatos legalább 3 hétig tartson.8. rélik le az anyákat (22. és figyeljen. kép). jön len méhecske tudjon rajta közlekedni. De sajnos az aszály és a magas méhsű- rűség mellett a természetes növényflóra kiirtása is nagy gondot jelent. oxálsav). tökéletesebb téli élelem nincs. lecsukjuk a kaptárt. Ez a tételt akkor tudnánk kihasználni az életben is.ugyanis a rabolt család kijárójában még este. kirágósra állítjuk a dugót. akár annyira. Nincs többé szűkítsük le a kijárót. A konvencionális méhészkedésben sem azért etetünk.

En- nek oka. A darazsak betegségeket is terjeszthet. Ezt a levágott részt fordítsuk meg. Azért csak elvileg. az. vagy szép. tegyünk a palackba bármilyen. Érdemes darázs-csapdákat felállítani mé. mun- káját idejében el nem végző méhészre vonatko- zik. Rakodókaptáraknál elvileg a méhek a legfelső fiókba 24 rendezik be téli fészküket. Elkészítése egyszerű: van a mesterséges (méhész által kialakított) men�- vágjuk le egy PET palack (2 literes üdítős műanyag nyezet felett. mindegy milyen magas számára. jelentős mennyiségű mézet is lophatnak – alakítják ki a fészket. mint pl. itt alakítják ki a palack) nyakát úgy. behordják a fészekbe. fészket.9. Nyár végére felszaporodnak a darazsak. a bennük lévő fedett mézet. hogy a téli méheket óvni. a kaptár. tekintik plafonnak a méhek. annál jobban megkíméljük méheinket a tél előtt. mindegy mennyi hely hesünk napsütötte részére. a szirup feldolgozása viszont számukra megerőltető feladat. A hiányzó maradékot kell pótolni az első héten. Tegyük a selejtez- ni kívánt. mert 29 . 23 Különösen fekvőkaptáraknál. de csak felesleges lépeket a többi. A többi fiókot azonban nem hanyagolják el. sőt. és az üveg eredeti szájával lefelé fordítva nyomjuk bele az palack aljába (kupak nélkül). Az illat vonzza a darazsakat. ha felkarcoljuk. gyümölcslevet. Szeptember anyagot. kép). hogy kb. limonádét. Minél korábban sikerül feletetnünk a téli élelmet. ugyanis a téli élelem 90%-ának már e hónap elérkezéséig bent kell lennie a család lépeiben (24. tisztogatják a lépeket. amikor érdemben üvegbe jutva. amelyek viszont az Szeptember az utolsó hónap. jelenléte komoly stressz-faktor a méhek helyét. nem tudnak onnan kijönni. Alsó kijáró esetében. Nem védett anyarácsot. telelésre szánt lépek által behatárolt fészektől egy-két keretnyi távolságra. könnyen erjedésnek induló III. Az igazság tulnak a folyadékba fulladva (23. mindegy hány fiók van fent. 5-10 cm magas töl. csér keletkezzen. elpusz. a méhek ott nek. vagy résnyire felhajtott nejlont tesz. rövidíti életüket. a hónap végén el- kezdhetjük a családok szűkítését. beavatkozhatunk a méhcsalád életébe. A hazai szakirodalom a szeptember 15-ei dátumban határozza meg azt az utolsó időpontot. kép). Előtte. hogy ez a beavatkozás csak a hanyag. sört. Így ebbe a méhek már nem fognak téli élelmet hordani. védeni kell. amelyik fiók kereteire a méhész gyérítésük mindenféleképpen ajánlott. melyek gyakorlatilag a méhész tudja irányítani a téli fészek zavarása. védik a moly ellen. amikor felkarcolható tartalék mézeskeretek esetén a méheinkkel még feldolgoztathatunk szirupot. Ide hordják a mézet. Ezt rovarok.

majd a tartalék mézes kereteket beadni. ezért mézharmat. A méh­ a hatóanyagot. Akik takarnak. ha a ragadozó madaraknak ülőfát helyezünk veit szívogatják. szervezetük sok rágcsálóra kell számítanunk.és pajzstetvek. Erdőben. neki csak ott kell lennie. egérrács kapható minden eszközkereskedőnél. meg méheink egészségi állapotát. de abban Megemlítendő az őszi mézharmat-hordás. nye a téli takarás szükségességéről. fel a kijáróra az egérrácsot. Rengeteg rágcsálót elpusztítanak a tél folyamán. nos. azaz egy édes Lakott területen. A méheket nem a felelősnek hez kaptárt kell bontani. hamar kialakulhat a kuta- mi értelme sincsen a kételkedésnek: hagyd nyitva tás. mező fenyőféléken élő levél-. mert azok gokról származó nektárból. hi. Még egy dologban mindenki egyetért: a elérni a méhesben. rablás. belső ürítkezés lép fel a kaptárban. ha még eddig nem téli takaráson lehet vitatkozni. Csak kell átnézni. Ezeket csak tavasszal tá. félfedelesszárnyúak által kiválasztott édes lekaszálni a kaptárak körül a lágyszárúakat és hasz- nedvből készül. azzal biztos kárt teszünk. nem lehet kezelni. mivel sok salakanyagot termel. szinte légmentesen agyon- takarjuk. Ezek az élőlények a növények ned. gázoknak el kell hagyniuk a a nyugalom biztosítását kell nekünk. A helyi méh­ volítják el. Az anyarács hézagai általában 4. ki. nyú- határolja az atka elleni záró kezelés elvégzését. nejlonba csomagolt hungarocell táblákat.10. szűk rács. akkor az anya- fiasítás fejlődésének. A téli nyugalmi időszak kezdete. nézzük át alaposan együtt a méhállományt. amikor már bővíteni kell a családot. A téli takarásról érdemes felidézni egészségügyi felelős szemrevételezéssel állapítja Boczonádi Szabó Imre gondolatait 1926-ból: „Leg. E hónapban lehet elkészíteni a belső takarást. a kijárót telelőre egész terjedelmében és egyetlen réteg papírt se tégy a rostaszövetre”. egészségügyi vizsgálatok elvégzése.köd-gáz formájában nyissunk kaptárt és emeljük ki a kereteket. rovarevő cickány miatt kell a de hordanak méhei. filceket Általában e hónapra marad a kötelező méh­ és egyéb takaróanyagot. levél. Ez gyakorlatilag nem virá. kánytól óvni kell méheinket. Ezért érdemes mézharmat-hordás 30 . szélén elhelyezett méhest érdemes tisztán tartani. Gyorsan. nem másznak fel a vas lábakon. rács az egyik legmegfelelőbb e célra. és mivel magas nedvességtartal. Felkarcolható tartalék mézes keretek hiánya esetén azok szeptemberben helyezik be a szűkített fészek sűrű bio-cukorsziruppal pótoljuk a téli élelmet. mú a táplálékuk. kisebb ízű. a többi méztől eltérő cukorösszetétele miatt alkal- matlan a méhek számára telelő élelemnek. házak között teleltetve különösen nedv formájában adják le a felesleges. E célból. fekete színű mézet. ami végső soron a család pusztulását is okozhatja. Mindenesetre talán abban egyet lehet érteni. méhkezelések időszaka. Október teljesen bedunsztoljuk. ban foglaltak szerint. nyílásuk. hogy nagyon be. bolhák. rozottan dolgozzunk. oldalához illetve a tetejére a gyékénypárnákat. cic- A tisztuló kirepülést követően. mert az egértől. hanem a lombos fákon. hogy ha a méheket III. esek. Aki vas állványon tartja méheit. de a tavaszi takarás tettük meg. így már csak ből kiáramló párának. de bent kell tartani a kaptárban. hogy 5 mm-nél nem nagyobb a szen egyre gyakoribb hazánk egyes területein a ké. Az egészségügyi felelőssel alakítsunk ki jó kapcsolatot. Sajnos a különleges. mi magunk a kijárón lehet bejuttatni füst. Számtalan egérrács ismert a hazai méhészetekben. amely. Speciális magyar téli március elején a kitáguló fészek hőjét védeni kell. hiszen ez az alapja a ha nem kívánjuk azokat használni. alapos takarás egyik hátránya. Sokszor nem is tudja a méhész miről. esetén minél több mézet elvenni és kipergetni a Mind a mai napig megoszlik a méhészek vélemé. most mindenféleképpen helyezzünk létjogosultságát már senki sem kérdőjelezi meg. A ragadozó. hiszen a téli fürt. az esélye a kártevők megjelenésének. február legvégén. Sem. kéreg. méhészeknek kaptárt. hatá- célszerűbb a szabadban telelő méheket a téli hó.2 mm- sői hordás. családtól. lós költésrothadás esetén járjunk el a jogszabály- hiszen gyakorlatilag olyan készítménnyel. hiszen ez már nem igazán a napokban takaratlanul hagyni (hideg telelés). által kiválasztott folyadékot. mégpedig különleges illatú. megegyeznek.

ezektől meg kell szabadítani a helyi- séget. tökéletesen atkát irtani (26. annyi hátránya is. körülményeseb- bé. E hónapban. A méhek be. De abban az esetben is. Fontos szempont még. zöldküllő) kártéte- lére. anyagcseréjéből felszabaduló vízpára ki tudjon jön- ni. 26 Néhány szót érdemes szólni a zárt teleltetésről Több atkairtási módszer mellett dönthetünk. nehezebbé. de zajt nem okozó riasztók fák.és kihordása akadálymentes legyen. alaposan lekötik. szoro. kap- letes telelő zárt helyiségünk van. hogy csak a visszafertő- megvédeni a méhész az időjárás viszontagságaitól. és akác után ellenőrizni illik – kell atkát irtanunk. hiszen most lehet védett madarakat. Ezt a kaptárakat éles csőrükkel tönkreverő. hatékonyabban érik el a termelő család állapotát. kevesebb salakanyag termeléssel. Ugyanis a rosszul rögzített takarás a szélben folya- matos zajt ad ki. amely során a méheink újra behordanának téli takarása. és átlagos időjárás mellett. akkor gyakorlatilag oly kevés atkaszámmal val. így a kaptár élettartama. amely a téli hő. is. ha olyan töké. Ez nem azonos a méhek téli takarásá. ott feltűnő. Amennyi előnye van. Az alkalmazott eljárás megválasztása függhet tos: csak akkor érdemes élni vele. November gyobb méhészetekben ez nehezen megoldható. hogy a csapadék. 25 hiszen megkímélt méhek fogják felnevelni az első új generációt. vagy akár lehetetlenné teszi a téli fiasmentes időszak atka-irtását. a hólé ne tudjon bejutni a kaptárba. Ha rendelkezésre áll ilyen helyiség. az ország legnagyobb részében ra kiakasztásával lehet távol tartani a kellemetlen. hogy mennyire takartuk be méheinket. hiszen biztonságosabban (kevesebb mézfogyasztással. amit csak alapos szellőztetéssel lehet meg- oldani. akkor érdemes a méheket zárt helyen teleltetni. hogy a takarással ne okozzunk kárt a méhek telelésében. gyorsan a 31 . anyagcsere-folyamatok során gázokat bocsátanak ki. az eső. Ha ezt megtes�- szük. csillogó. ződés mértékétől függően – amit majd tavasszal Kisebb. Egy biz. Évekre megnövelhető getés után esedékes. san összetolják azokat és nejlonnal. attól. atkát. amikor már behordtuk a méheket! A méhek hőt termelnek. akár csak a korábban említett alapos belső takarás. de onnan a méhek légzéséből. akkor ez csak napraforgó per- takarják. ahol számítani lehet a tél folyamán a madarak (harkály. mérséklet ingadozása mellett állandó szinten tudja tartani a hőmérsékletét. hogy oly formában takarjuk méhe- inket. III. veri a kaptár oldalát. ami a méhek idő előtti belső ürítkezéséhez vezet. tárainkat. de nagyon fontos. hiszen ebben az esetben a kaptárakat igyekszik indulunk jövőre az évnek. állandó nyu- galomban és hőmérsékletben) telelnek át és ta- vasszal a kihordást követően sokkal könnyebben. kép). tetejét. már nincs fiasítás. érdemes madárhálót kifeszíteni (25. Azokban a méhesekben. hozzáférhetünk-e könnyen. Na. A külső takarás. egyébként ki kell használni a méhésznek. kátránypapírral Ha szerencsénk van. kép). és nem jön már a télen több napos felmele- Egyre jobban terjed méhészek között a kaptárak gedés.11. 4-6 kaptáras csoportokat képeznek.

de veszélyes munkával járó szakmá- ja van. minden évben táplálékcserés (trophallaxis) ösztönét. bel. havazást ígérnek. A téli atkairtásra jelenleg is sokan kutatnak olyan módszert (az ÖMKi méhészeti on-farm hálózata is). A csurgatással kihasználva a méhek hónapban ültethetünk mézelő fákat. hiszen eredeti szakmájukat gyakorolják. füg. amelynek kijuttatása gyors. hogy nézzünk körül. Azonban tudni kell.12. A hatóanyagok készenlétben és a november hónapban leírtakat (pl. az könnyen feltalálja magát a méhész mű- helyben (28. A csurgatás általában csak a hatóanyag mennyiségének kísérleti úton történő III. biz- tonságos. A kezeléssel szem- ben az is elvárás. precíz. Akinek van műhelye. Fölöslegesen ne zavarjuk méhein- minimum 5°C legyen a hőmérséklet és éjjelre se ket. szegelő-sablonok. nehogy a jégtől el- A sorozatkezelésben is alkalmazható oxálsav-fel. takaró hasznos.méhekkel takart léputcákhoz. oxálsav) nem csak belsőleg hatnak. semmilyen akut (gyors. Ez csak a belsőleg ható készítményekre igaz. A hó- használó módszer a szublimálás. getlenül a fürt zártságától. keretléc-gyártással. mind a magunkat szabaddá és a kedvezőtlen időjárás után lábai végén lévő tapadókorongok tönkretételével. illetve a méhész. hasznosan töltheti benne a decemberi rövid nappalokat. mint ter- 28 melő szempontjából is teljesen biztonságos legyen. azonnali) vagy krónikus (elhúzódó. nem zésére már több gyártó forgalmaz megbízhatóan. kép). tünk méhlegelőjét. gépek használatát kitűnően ismerő. konté- nerek hegesztésével. mind élelmiszer- biztonsági szempontból. hogy idén már 37 éve jelen van a varroa hazánkban. néhány fa telepítése hosszú távon javítja környeze- jut a szükséges hatóanyag minden egyedhez. mind a szájszervében. hogy a méhésznek mi az eredeti szakmája. és ha jól záródnak kaptáraink. hatékonyan használható készüléket (27. 27 Szomorú tény. 32 . kedvező időjárást. egyéb mé- hészeti fém vagy fa alkatrészek elkészítésével kap- csolatban. tömődve ne kapjanak elég levegőt méheink. a méhek legkisebb zavarása mellett elvégezhető. A csurgatásos. akkor is tegyük ben is kárt tehet. később jelentkező) tünettel nem jár a méhek szempontjából. sőleg ható módszer alkalmazásánál fontos. és amint generáción belül a többszöri alkalmazás már a mé. hogy nem is használ nekik: egy méh­ Figyeljük a meteorológiai jelentést. Nekik nem szükséges tanácsot adni a kaptárkészítéssel. okozhat problémát a „fehér paplan” a méhesben. ilyenkor legfontosabb számukra a nyugalom. A műhelymunká- kat nagyban befolyásolja. biztosan el. De ha rossz maró hatásuk az atka külső szaruképződményei. Novemberben hetente járjunk ki méhesünkbe. kép). azaz kézügyességet igénylő. Aki asztalos vagy lakatos. felmelegedést jósol. ennek kivitele. de még mindig óriási problémát okoz az ellene való védekezés mind méhegészség- ügyi. hogy ne képezzen szermaradványt a viaszban és mézben. E hűljön tovább. legyünk heken is maradandó kárt okozhat. December beállítása miatt nem bántja a méheket. ellenőrizzük a kijárónyílásokat. ónos esőt. mind humán-egészségügyi. hanem a figyelembe véve gyérítsük az atkát. időt.

zés. ki. A méhcsaládok a vándor- összeszegezése. is lehetséges. A tó érvényes hatósági működési engedélyét. feladat a viasz kifőzése. és nem csak a ruházatra gondolunk itt. visszaragaszthatók. ne próbáljuk ki ügyességünket III. változik. befiasítja. mindig hallunk újat. de Aki megfogadja az előbb leírt tanácsot. ahol maradandó nyo. milyen mó. de hos�- szútávon kifizetődőbb. A letört lépek csak ritkán dás után egy réteg olajfestékkel kezeljük. szennyeződést fog hagyni a viaszolvasztás. selejt lépek) érdemes elvinni viaszolvasztásra szakosodott szakemberhez. A felsőléces kaptárak esetében a méhcsaládra méhészeti eszközgyártó kínálja szolgáltatásait az inkább a természet. Akiknek eredeti szakmája nem műhelymunka tanulni. hiánya esetén kora tavasszal a méhcsalád fejlődé- teni: a méhviasz és paraffin azonos arányú (1:1) sét segíti a nap-viaszolvasztó tálcájába. 4-5 percig érdemes főzni. mint környezet hat. jük. feltétlen az első alapos tavaszi átvizsgálás idejére 1 kg alá járjunk el méhész összejövetelekre. azoknak lehet. hanem min. lépek ridegek. Tavaszi fejlesztés vagy ügyetlenségünket – vegyük meg készen a legfontosabb méhészeti eszközeinket! A méhcsaládok nem télen. hanem azért. akkor elég °C külső hőmérséklet alatt csak nagy baj esetén 110°C-ra melegíteni az olajat. ahol a méhtömeg A téli hónapok az önképzés időszaka. Amikor csak étolajat használunk. sajátos eltérései a 12 hónapban műhely csinálta volna meg. Ha az új gyűrűben csipeszes Keressünk megbízható szakembert. hogyan. hos�. és akár műlépkezdet lehet háromszög alakú vagy 2-3 cm- személyesen is nézzük meg. kinyitott üvegtető alá kiszórt inaktivált élesztő por.1. szára. akkor a méhcsalád a kö- egyből műlépre is becseréli. don történik a feldolgozás előtti viaszfertőtlenítés. Mézpótlás a rakodó­kasban szú életűsége érdekében azok festése. adni: inkább ne készítsenek semmit. III. A kaptárt ki kell venni a 33 . Hálátlan. mind minőség szempontjából. A keretek szigetelő takarást tenni. a méhész- ország minden pontján. műlépezése lás kivételével egész évben felülről teljes felületen bőven ad munkát. Minél hidegebb az idő. Virágporos legelő is ad munkát. mintha annak elkészítésére specializálódott szak. fel kell számolni. viszont hosszabb ide. keretléc-gyártó. venni. aki viaszunkat léccel műlépkezdet is van. annál fontosabb az óvatosság és az összes kezelőeszköz Az év közben összegyűlt viaszt (zugok. az sem a rakodókas menekülőterébe érdemes felső hő­ fog unatkozni jól befűtött műhelyében. Utóbbiról néhány szót érdemes ej.13. 1-2 perc időtartamra. Tavasszal a kijáróról az egérrácsot akkor kell le- Az így kezelt kaptárt nem kell a későbbiekben fes. aki alkalmazkodik a körülményekhez. vagy az télen és tavasszal is megoldható lefedelezett és a egyre népszerűbb paraffin-viaszos. terjed. mert mivel nem szakmája. kb. Csurgatás. mert nagyon pisz. A tavaszi fészekbővítés TBH-ban tűzdeléssel hanem az egész helyiségre is. majd segédeszközzel belemártjuk a nyers fa kaptár­alkatrészeket kb. Kérjük el a műlépgyár. Mindig tudunk csökkent. Az új kaptárak tartóssága. huzat­mentesen takartak. 15 teni. nél nem szélesebb csík. konténerkészítő. nek a kaptártípusból adódóan sokkal kevesebb be- mind ár. ha már rendszeresen kijárnak a méhek. törékenyek. Használjuk folyásolási lehetősége van. és ne kockáztassuk testi épségünket. hanem tavasszal érzékenyek a hidegre. a fiasítás már több lépen 15-30 cm átmérőben ki- kos munka. éljünk e versenyhelyzettel. kifúrása. sőt érdemes egy tanácsot matosan alakul. Egymással versenyeznek. mokat. drótozása. ugyanis 20 °C alatt a ig. A TBH-ban nem lehet. Nem csak a balesetveszély miatt. Drágábbnak tűnik. zépső lépeket nagyon gyorsan kiépíti. hiszen szakmánk folya- jellegű.13. olajos kisütése fészekre fektetett lépesmézzel. szabad a lépekhez nyúlni. Hálátlan és veszélyes Amikor a méhcsaládokhoz hozzá lehet nyúlni. a résnyire keverékét egy nagy edényben 130 °C-ra hevít. A felső léces kaptárak nem lesz olyan minőségű az elkészített eszköz. fedele. Azokat a méhcsaládokat. használata kaptárbontáskor. dent vásároljanak meg. és csak az marad talpon. Ma már számtalan asztalosműhely. fészek alá bővítéssel. a rakodókasban csak új gyűrűkkel.

Ekkortól a ennek a párzó anyás méhcsaládnak a népességét méhésznek készülnie kell a méhcsaládok megosz. frissen épülő herelép melletti két dolgozó fiaslép ládokat. Sőt. továbbá a fejlődéshez szükséges térbe viaszo- III. kaptár áthelyezéssel nem szabad leröptetni. te- ha a rajzási lázat a méhész nem állítja le.az öreg anyás szám fokozatosan csökken. osztásával előzhető meg. mézet. Vagyis erre a kaptárra mézeltetés ideje alatt anyabölcső kezdemények először a frissen be­ ráröptethető más méhcsalád kijáró népessége. A TBH-ban késleltethető a rajzás úgy is. akkor a ma- sége az intenzív herelép építés időszakában roha. Az anyát el kell távolítani. a nyitott fias tehát egy kaptáron belül fészekhelycserével elvé- felületének csökkenése arányában a kijáró méhek gezhetjük a mézeltetést és pároztatást is. A leröpítés mézeltetésre is jó mód- vizsgálni. műrajok készítésére és/vagy a akkor elveszíthetjük az új anyát. akác és feleződik a méhcsaládonkénti méhek száma. A kijáró méhek visszamennek a régi helyükre.sorból. legelő. rétet. vetelményhez kell alkalmazkodni. népességtől. legelőt. de a jól elvégzett késleltetések esetén akár A méhcsalád akkor gyűjt elvehető fölösleg 60 ezerre is emelkedhet. ezért fo- kel (leröpítés). Figye. méhek ne a szomszéd kaptárba szálljanak vissza. a lépeket át kell a méhésznek. 34 . leröpíté. Az anya minősé. hogy az adott méhlegelőn me- 1200-2500 közötti dolgozó méh kel ki. A TBH kaptárban. nagy részének nincs már mit csinálnia.2. Mivel a repce. párzás érdekében az új anya petézésének elindulá- tésének kezdete adja a leghitelesebb információt sáig az új kaptárt csak vándorlás esetén mozdítsuk a rajzás várható időpontjáról. akkor a természetes rajzás csak a méhcsalád meg- zest keresni. ha a egészséges. Méhész számára nincs nagyobb érték A helyére állított új kaptár az elvitthez hasonló színű ma már.13. anyát nevelnek és lemondanak a rajzásról.széleken jól tö- mosan nő. Ebbe az új kaptárba kerül néhány anyabölcsős fias lép is. Ha szer. A dajka korú dolgozók család és az újanyás család egymás mellett is elfér. hogy a induló tavaszi méhcsalád. Amennyiben állandó telephelyünkön nincs füzes Amennyiben már van bepetézett anyabölcső.3. aktivitása (nektár és virágporgyűjtés) is csökken. méhlegelőtől függően naponta alapján jelöljük ki. Április – május zott vagy műlépes felső léceket tehetünk. nai méhre jellemző robbanásszerű tavaszi fejlődés. gyengítésére. érdemes ártéri méhlegelőt. Csak ettől várható a kraj. A méhcsalád népes. méhcsalád összeröpítésével biztosítható. A méheket lepedőre söpörve lehet zson. amivel az erős családok kijáró népe. oda vándorolni. A csengettyűszerű meg. mített válaszdeszkával elválasztva . viszont az anya által lerakott napi pete. A méhcsaládok megosztása és a természetes rajzás miatt a mé- A rajzáskésleltetés legegyszerűbb módja a zeltetéshez szükséges 5-6 kg-os méhtömeg több gyengébb méhcsaládok helycseréje az erősebbek. hogy az egyes kaptá- ezzel a zsúfoltság. ha nem kotlik és a népességének súlya sek és a természetes rajzás során harmadolódik. 3-4 raj kirepülését követően a méhcsalád létszáma ezért a tavaszi méhlegelőkön ehhez a kettős kö- akár életképtelen méretűre is zsugorodhat. mert tására. gyar NB kaptárakhoz hasonlóan . fü. A lejegyzett adatok gétől. és a kijáró is azonos helyen legyen. akkor felsegítjük vele a szomszéd csa. mint a növényvédő szertől mentesen el­ legyen. rakban éppen hol tart a méhcsalád életciklusa és lem! Ez a népesedési csúcspont.5 kg-ot.13. a bölcsőkből A herefiasítás megjelenésének időpontja. A megosztásnál a fiasítást kertekkel szemben ott nincs növényvédő szeres elvesszük a lépkészlet többségével. hiszen a gyümölcsös. a hárs virágzása a nyári napforduló előtt van. ha elég hosszú. lyamatosan jegyzetelni kell. permetezés. lustálkodás is csökken. a fe. de petézett herelépek szélén jelennek meg. és van rajta két kijáró. III. A sikeres dett herefias megjelenése és a friss herelépek épí. arra építsen új fészeklépet a méhcsalád. hogy gatni a két szomszéd kaptárba. A megosztások. akkor hát a méhek természetes rajzási időszakára esik. akár kaptárastól. hogy egészséges-e bennük a fiasítás. meghaladja a 4. természetes rajok befogására. mekkora tömegű a népessége. Május – Június pesség létszáma a kotlási időszakban minimum 35 ezer. közé behelyezünk egy viaszozott felsőlécet. tehát ez a lyik kaptárra lehet ráröpíteni a többi kaptár kijáró módszer maximum csak egy-két hét haladékot ad népességét. Ez a kotlási időszak tart egészen a rajzásig. A né.

A rakodókas esetében A jó hozamú méhlegelők kihasználását műlépcsík 1 kg napi kaptáremelkedés alatt csak aláfejlesztés segíti. A leselejtezendő méh­ ges méhcsaládoknál június 21-ig lefut a rajzási láz. hogy a virágzás elején van a legnagyobb mézhozam. A napra­ különben nemcsak kiépíti a lépeket a méhcsalád. amikor igazán jó méhlegelő nincs. például a let egy vagy akár több méhcsaládnak is adható. ezért ebben az időszakban is a természetes víz- parti méhlegelők a legbiztonságosabbak. fölé tenni a műlépkezdetes gyűrűt. akkor a többletet el lehet venni. legelőn a méhcsalád és gyűjthet jelentős fölösle- tehát akácvirágzás során 2 vagy több gyűrűre is get. a mézkészlet felmérését követően hanem be is petézheti az anya. vagyis egészsé. A TBH-ban a begyűjtött méz mennyisége mér. a méheket lesöpörni lepedőre és egy fiasítás. forgó nyílásáig van egy veszélyes időszak. Az 1 kg/nap vagy kisebb hozamú téli mézkészlet. A fészek fölé tett csak a téli szükséglet fölötti mennyiséget szabad gyűrűben csak műlépkezdettel épít szabályosan elvenni. mert tudták.4. Régebben a méhészek már a bimbózó napra- forgóra is kitelepültek. ha a virágzás előtt és alatt aszályos az időjárás. forgó végén. a rakodókasnál kevésbé. különösen akkor. méh­legelőkön műlép nélküli gyűrűvel a fészek alá A rakodókasban a fészek fölött legalább egy gyűrű kell fejleszteni. sa. júliusban virágzó napraforgóról. Magas agyagtartalmú talajok esetén még így is előfordulhat jelentős né- pességvesztés. Ennek ellenére még áttelelő méhcsaládra kell zsongatni. Június 21. akkor lehet a fészek szek fölé tett műlépcsíkos új gyűrűvel fejlesztjük. tenzitás szerint fejleszthető. III. a méhek minden szeg- letet bejárnak egy kis nektárért és különösen haj- nalban minden nedvességet megkóstolnak. (1 kg napi emelkedés fölött) kell feltenni. lép. után a legjobb méhegészségügyi átvizsgálást követően az anyját méhlegelő mellett sem lesz már olyan kiterjedt a eltávolítani. utána készül a jövő évre. Gyors hordású legelőn a rakodókast a fé. a gyengék selejtezése. akkor nagyon visszaesik az anya petézési kedve. Ha összesen A gyűrűt a lendületes hordás megindulásakor 10 kg-nál nagyobb mézhozamra lehet számítani. A családegyesítések következtében az áttelelő nép.13. fedett mézkészletet hagyjunk bent a napraforgó vi- rágzás végén. Egy-egy gyűrűbe 10 kg méz fér. Ha a hor- dástalanság meghaladja a két hetet. célszerű. TBH-ban is terjeszkedhet a jó napra­forgó a méhcsalád. 35 . A növény­ védő szeres kezelések miatt ma már jobb a kinyílt napraforgó táblára érkezni. utána nyári időszámítás van. az áttelelő méhcsaládok kiválasztá- vaszi. A napraforgó legelőn a méhcsalád a hordási in- leg nélkül is követhető. amit csak egy-egy ki- sebb eső szakít meg. ezért ilyenkor tartalék mézeskereteket kell felkarcolni.és mézkészlet is megnő a megmaradó méh­ A vaddohány és a hárs elvirágzása után a napra­ családoknál. családot kaptárral együtt ki kell emelni a sorból. gó vizsgálata. Július – augusztus Napraforgó után jön a méhállomány nagy átfo- A méhek számára a nyári napforduló előtt ta. ha ennél nagyobb. Ha a fészekben legalább 10 lépen megvan a szükség lehet. más­ akkor legalább két gyűrűt kell előkészíteni. mint korábban volt. A lépkész- nagyon jelentős mézhozamok lehetnek. Ekkor találkozhatnak a kijáró méhek a mezőgazdasági te- rületeken a legalattomosabb mérgező anyagokkal.

A méhészek többségének pótolnia kell 5-10 kg mennyiségű tartalék méz van. kitalált kaptárakban nem vol. betárolt méz elfogyasztása. a méhek számára a legegészségesebb a A keretes kaptár feltalálásával és a méhek mér. aszály sújtotta az országot. élelemmel való ellátását. ha a kaptárban legalább adott évet. Ezért mi méhészek. amikor ritkán kataszt. ha nem adakozó a természet és nincs külső hordás. A serkentés célja. hogy nélkülözhetetlen az élelem hozzáférhetésének biz- a mai kor méhészének fokozott figyelmet kell fordí. tania a méhek élelemkészletére. a kasos méhészke. amíg újra nem adottak a külső feltételek a népesség el- látására. egy vagy több alkalommal. az anya akkor petézik nyugodtan. július vége . A legelter- napi hordást. ezért addig szünetelteti a petézést. Mind fekvő- 36 . hogy az anya petézését fenntartsuk. Régebben. keretek hiánya esetén csak bio-cukorrépából tak etetők. Nem látja bizto- sítottnak az utódok felnevelését. tosítása.1. akkor leáll a petézéssel. magas (Hunortól magasabb) fészekkerettel érzi jól magát. akkor ebből a fedett mézből jócskán ma- biztosítása radt tavaszra is . Az 1800-as eléhezés fenyegeti). Vészhelyzet esetén (ha a családot az rofális év. EGYÉB SZAKMAI FELADATOK IV. romlásával magyarázható. nem fog idővel csökkenni a család népessége. készült bio-kristálycukrot használjunk az etetéshez. etessünk. IV.de kell. mivel hordástalan időben vé- dés idejében egyszerűen nem volt sem lehetőség. Alapvetően két okból kell az élelmet pótolnunk: serkentés és élelempótlás céljából. Ezért pusztult el tessük el semmi édeset és lehetőleg ne nappal oly sok méhcsalád a kasban. Élelemhez való hozzáférés Ha nyáron bőséges élelemmel láttuk el család- jainkat. kedvező fajtánk tulajdonságából ered ez: a család akkor évben. A serkentő 29 etetés szükségességét legkönnyebben a kaptár- mérleg árulja el. környezetük folyamatos lan időszakban (pl. és szerencsés helyen méhészkedve lehet túlélni az akkor életerősek a méhek. felkarcolható tartalék mézes- években megalkotott. gezzük. Élelempótláskor. ha a méh- hely van. így az anya petézik. A krajnai méh- élelempótlás nélkül csak kimagaslóan jó. az élelmet. ahol etetés nélkül is lehet méhészkedni) család élelemkészlete 5 kg alá esik.augusztus) pedig elszegényedésével. mi- vel takarékos. nagy körültekintéssel járjunk el: ne csepeg- sem eszköz a méheket megetetni. jedtebb a tálcás etető. hiszen a krajnai méhünk. kevesebbet vagy többet . Kijelenthető. A hosszabb hordásta- téktelen kihasználásával. hiszen segítségével láthatjuk a Nagyon sokféle etetőt használhatunk. hogy hazánkban ma (mert a világon azért még számos Élelempótlásra akkor van szűkség. előrelátó méhfajta.ekkor nem szükséges az élelem pótlása. ezt az általában fából készült etetőt a menekülőtérbe helyezzük be. gyakorlatilag imitáljuk a „bőséget” a tartalék mézes keretek behelyezésé- vel és felkarcolásával.

Ne felejt. amit a méhész el. levegőt fújó fejek között kell a keretet átengedni. hordástalan időben használható a kijárónyílásban is (29. üres fiókba elhelyezve. leseprőgépet kell használni. de fiókot. amikor a mézzel teli lépekből kinyeri a méhész a mézet. amely a méheket csak egy irányba engedi az álló. de levegővel működő méhtelenítő eszköz a méhlefújó-gép. majd vis�- tető. de mivel lépekkel dolgozunk. hordástalanságban pedig este teszik vis�- zítjük fel a szöktetőt. ezzel a sertékről a mézet eltávolítjuk. mézzel teli szöktetendő keretek tetejére állítva. méhek- kel teli keretet egy egymással szembeforgó kefé- vel ellátott hengerpár közé eresztjük. szintén a seprés elvén működő eszközt. Anyaga fém vagy műanyag. Egyre népszerűbb méhtelenítési módszer a mé- IV. veszteglő méhesben) történik. helyére egy üres lépekkel teli fiókot helye. Légfékes etető használható a kaptárban is. tíz lép egy között alapvetően az a különbség. hanem egymással szemben álló. hosszú műanyag-szálú. vékony. lában 24 óra szükséges a fiók méhtelenítéséhez. a méheket a levegőbe kell kifújni. az ún. szöktetők segítsé. A mézzel. Az erre a célra használt méhlefújók robbanómotorral vagy elektro- A méhészek ünnepe a pergetés. Kisebb méhészetekben érdemes töb- bet tartani belőle. kép). A leseprőgéphez hasonló. Használat közben földre nak fáradhatatlanul. Ezért dolgoz. később hagyják el a méhek a mézes fiókot. Rakodókaptárban a mézelvétel és A mézzel és méhekkel teli fiókot levesszük a kap. A pergetést a mézes keretek elvétele előzi meg. azaz pl. Ekkor nem kefék. Hordásban hamarább. zünk. ha a teljes mértékben a természetes nektárhordást! szöktetendő fiók nem tartalmaz fiasítást. A méhek egy zsákban végződő garatba hullnak. hogy a fekvőkap- időben történő elvételét az ún. a pergetés időben és térben különbözik egymás- tárról. de soha sem pótolhatja A szöktető csak abban az esetben működik.2. őrzött. ezt hívjuk szöktető-keretnek. a szahelyezzük a méhekkel. ezt a pillanatot várják. Ma már a könnyű fanyelű. 1-2 sorban fűzött kefét használjuk. tése egy időben. ezért más. Pergetés hek kifújása a fiókokból (30. kaptárba. A sokat helyezhető vagy háton hordozható változatok létez- féltett. díciójának fenntartásában. A fiókot a szomszéd kaptár tetején rövidebb többszörös mennyiségét gyűjti. a lépek elvétele után a zsákból a méheket visszaöntjük a kaptárba. Erre tesszük rá a szöktető-keretet. tól. A fiókos mézelvételt. A szöktető egy olyan szer. A fiók alap. mind rakodóban használható a vályús kerete. kép). egy helyen (a vándortanyán vagy kezet. sza a kereteket. 30 A rakodókaptárak esetében gyorsabb a méz­ A fekvőkaptáras és a rakodókaptáras mézelvétel elvétel. Mézelvételkor meleg vizes vödör- ben tároljuk. A fekvőkaptárak legegyszerűbb mézelvéte- li eszköze a kefe. A pergetés maga az a folyamat. A nagy családszámú méhészetekben már kevés a kefe-használat. 37 .ben. hordásban közlekedni. mos árammal működnek. Álta- sük: az etetett bio-kristálycukor segít a család kon. A méhek ugyanúgy zsákba hullnak. vehet. tárnál általában a mézelvétel és a keretek kiperge- gével oldhatjuk meg. Éppen ezért amennyi mézesfiókot elveszünk. a kipergetett keretek azonnal visszahelyezhetőek a területével megegyező nagyságú falemezre rög. ápolt méhcsalád a szükségletének nek. Régebben lúdtollat használtak erre a célra. oldalára állítjuk.

azaz nagy­számú speciális koracélból készült nyeles penge különösen tartalékfiókkal és léppel kell rendelkezni. A viasszal lefedett mézes sejteket valamilyen fe. amiben gőz áramlik. Ma már kevésbé használatosak a kézi hajtásúak. így a forgatás de leggyakrabban használt változata a fedelezővilla irányát megváltoztatva tudjuk a lépek mindkét ol- (31. pergetősátorban használatos A másik nagyon elterjedt eszköz a hideg fedelezőkés pergető részei: henger. lénél képezték ki azoknak a vezetékeknek a be. illetve kivezetik sajnos nem méhbiztos sátor (ami azt jelenti.az előbb felsorolt eszközök bár- melyikét használva . Különösen akkor válik be ez a kisméretű. A kisebb állománnyal méhészke- dők pergetője általában 3-4-6 keretes. A sátorban helye miatt balesetvédelmi szempontból különösen csak a legszükségesebb eszközöket használjuk körültekintően kell bánni vele. forgatás irányától függően elfordulni. Az éles. készült nyélből áll.és ban. fedelezőkés tulajdonképpen két. a széleik mentén ve rakodókaptár esetében. védőbordázat. ha az egyik oldal végeztével leállítjuk a gépet és kézzel megfordítjuk a lépeket a pergetőben. csap. a pergetés során is nálata könnyű és praktikus kint a méhesben. amit a az alacsony keretek esetében nagyon hatékony fede- hordás ideje alatt tárolni is kell. hogy mennyi lefedelezett keretet tud tárolni. ezért hasz- Az előzőekhez hasonlóan. Van olyan. ha még van némi hordás vagy elektromos fűtőlapra helyezett vízzel teli kuk- a pergetés ideje alatt. A hagyományos. amely általában forgatható: a fedelezést végző személy és a perge- tőt kezelő személy közötti kontaktust teremti meg a forgatás. kosár. A hőforrás egy gázlángra be tudnak jutni a méhek). Hullámszerűen kiképzett éle hidegen is tökéletesen levágja a viaszfedelezést. Ezekben a lépeket külön-külön kosárba helyezzük. ebben az esetben külön léptartóállványt használnak. amelyek bevezetik a gőzt. Koracél tűkből és általában műanyagból dalát kipergetni. hogy a késben lecsapódott vizet. pergetősátor. amelyik egyet sem. de kimenetét. kép). külső (azért hideg.fedelezőállványon végezzük. A kés nye- pergetést a méheknél végezzük ún. 31 mivel nem kell kivenni és megfordítani a lépeket.ugyanannyit fel is kell helyeznünk. edény. motor. lezési eszköz. A szétszerelhető vándor­bódé ta. Ennek több funkciója van: megtartja a lépet fede- lezés közben. Ezek az ún. helyhiány miatt. de a pergetősátor szűk is gyakran használatos eszköz e célra. A henger (vagy dob) ma már csak 38 . Mérete attól függ. A pergetősátorban általában olyan méretű per- getőt használnak. Alulról felfelé fedelezzük a lépet. újabban akkumulátorral táplált mo- torral működnek. A gőzös más-más eszközöket használunk fekvőkaptár illet. mert nem melegítjük meg). tárolja a lefedelezett lépeket. A kosarak felfüggesztési módjuk miatt képesek a delezőeszközzel nyitjuk fel. A lépek két oldalát csak úgy lehet kipergetni. Fekvőkaptár esetében a összehegesztett kés. A lépekből csak a pergető falához közelebbi oldalból csapódik ki a méz. A fedelezést . Használata gyors. féloldali per- getők. és soha se hagyjuk kezünket a fedelezővilla felett. amelyet kézzel még könnyen meg lehet rakodni. Az önfordítós (vagy lép- fordítós) pergető gyorsabb pergetést tesz lehetővé. Ennek legegyszerűbb. felfogja a fedelezett lépekből kicsurgó mézet és gyűjti a fe- delezést. Számtalan változata ismert.

vagy hordókba (32. Ilyen. A kosár a és a kifolyón nincs elzárócsap. amely csapágyban ül. Ha a fedelezőgépből (kétoldali) pergetőket használnak. nem kell fűthetőnek lennie. így a keretek. fiókok. műanyag) készülhet. egyesével berakja a os. ha előzőleg a gravitáció segítségé- tött kések. a hosszabb oldal men- tén végigfutó talpa lehetővé teszi. A legelterjedtebb a gumilapát- nek. a lépeket tartó váz. A mézházban minden eszközt (anyarács. Előbbi esetben. Elméletileg a pergető- sátorban használatos valamennyi eszköz a mézház- ban is használható. Általában függőleges szivattyú segítségével juttatják a mézet tartályba falécekkel oldják meg. mint a fekvőkaptárak esetében. A ráfolyós csak akkor tudja a lán egyszerre szedik le a gyorsan forgó láncok. hanem egy. akkor ez a bet is. nagyobb teljesítményűek. Belső falára csapó. A rakodókaptáras méhészkedés során a mé- zet mézházban pergetik ki. hogy gépesíthető. ipari mézszivattyúk. A kosár haj. alján helyezkedhet el.az élelmiszeriparban engedélyezett anyagokból két oldalából kijön a méz. molnárkocsin érkeznek a fedelezés helyszínére. stb. Egyirányú forgatással a lépek mind. Ez egy olyan mini raklap. A védőbordázat óvja meg a pergető henge. A sugaras pergetők a 24 (koracél. a lennie. A mézház egy olyan méhbiztos épület. sugaras darab 45 kereteset használni. ún. de az nem lenne ésszerű ‑ a benne lévő pergetési eszközök sokkal hatékonyab- bak. szállító aljdeszka. nagy teljesítmény következtében (egy 60 keretes tását végző motor a pergető tetején. Felülnézeti mértani közepén helyez. A pergető kosara a hengernek. 32 A fedelezést gép végzi. amelyben a pergetésen kívül a méhészeti gyakorlat során alkalmazott technológia eszközeinek tárolása.) szállító alj- deszkán tárolunk. A viasz egy gyűjtőbe hullik zet engedtünk. mint 100 kg méz a méz. mézet felszívni. Érde- pergetőbe. azok 39 . Két szélén lévő. ahonnan méz­ rét a szállításkori sérülésektől. vagy vízszintesen rezgő fűtött kések a vel a központi továbbító részbe (gumicsigára) mé- fedett sejtekről a viaszt. mint a korábban tárgyaltak. mes két pergetővel dolgozni. A csapon keresztül folyik ki egy pergetés alkalmával több. kép). a pergetéssel összefüggő eszköz például az ún. pontosan illeszkedik a sínhez. amikor ras pergető használatánál sokkal hatékonyabb két a méhész kézzel rakja a pergetőbe. vagy a sínen összegyűlve automatiku. padlóba süllyesztett edénybe folyik. nek. Ezek általában nagyteljesítményű. Ennek oka. A lépeket egyesével kell A mézszivattyúknak két típusa létezik: ráfolyós behelyezni a gépbe. Mivel munka itt csak a méhészkedési szezonban folyik. le. szöktető­rámák. ami üresen járva fel tudja szívni a mézet. Ezekről a pergetőkről hiányzik a védőbordázat kedik el a tengely. A rakodókaptár használatának lényege. de könnyen nyithatónak kell is kifolyhat) a méz nem kannába. kijövő keretek egy tároló sínre kerülnek. fű. keretes változattól egészen a 90 keretesig készül- dik ki a méz. A mézesfiókok is ezen feltornyoz- va. így magasabb családszámmal tu- dunk dolgozni. oldalán vagy sugaras pergetőből Hunor keret használata esetén. hogy teljesen más eszközöket használunk. hogy a tengelyre épített. A lépek a fedelezőgépből egy tároló sínre kerül. Ezekben a lépek felső keretlécükkel néznek tároló sín belefut egy pergetőbe. Egy 90 keretes suga- san a pergetőbe csúsznak. hogy molnárko- csival mozgassuk. amely alapterülete megegyezik a fiók alap­ területével. A mézeslépek mindkét olda. Ezt úgy tudjuk elérni. előkészítése is történik. illetve az önfelszívó. Jól zárhatónak. Innen a méhész kézzel. egyszerre töb.

így a ván- A pergetési munkák során soha sem szabad elfe. Viszont kijelenthető. de mivel egyre kevésbé életerősek családjaink. kihevernék. A vándorméhészek tervsze. Amikor vándor­méhészet. 33 40 .3. más stressz életükben. nagyobb terméseredményeket pergetőknek nevezzük. Hazánkban a többtermelés elsőszámú eszköze a vándorlás (33. Néhány kedvezőtlen ténye- hazánkban. 2. minimum 5 év termés átlagát fordulnak. figyelembe véve. Ezek a modern zőtlen időjárás. a vándorlás ellenkezik a méhek természetével. végül nagyobb hasznot hoz a el a lépek. Nem csak a várható termés elmaradása (kedve- pergetett lépeket egy másik sínre. Tárolni is csak az élel- miszeriparban engedélyezett edényekben szabad.pergető-rendszerek egyre népszerűbbek a vándorlás kockázata. A pergető tengelye vízszintes. roa-atka fertőzés stb. a méhek IV. cia a többlethozam elérésére. var- jük van. Ez egyértel- más. soronként 10-20-30-40 darab. Vándorlás viszont nem bírják hosszú ideig a bezártságot. legyen a pergetés) és a méz-viasz szétválasztó (tu. De csak ha szerencsé. 3. Ha nem lenne lajdonképpen megszűri a mézet). Ezekhez zőt feltétlen érdemes megemlíteni: a rendszerekhez tartozik még a hőcserélő (a mézet melegíti fel annak érdekében. Egy éven belül akár 6-8 alkalom. hiszen maga a vándorlás ténye nem garan.). dorlás egyre jobban igénybe veszi őket. mivel sokan vándorolnak és mindenki az éppen rűen követik a virágzó méhlegelőt a méztermés akkor virágzó növénykultúrára. így szerencsés helyzetben méhsűrűségű helyekre pakolnak.vagy dob. ezért a vándor- növelése céljából. Ezeket a pergetőket köszörűs. különösen a nyári kánikulában könnyen elve- szíthetünk családokat. hogy a méz élelmiszer. ezzel egy időben a pergető másik felén kitoljuk a pergetőből a ki. getőbe.kézbevétele nélkül könnyedén adagolhatók a per. kép). a lépek éllel hogy hosszútávon. könnyen megfulladhatnak. magas mal szállítják kaptáraikat. lejteni. hiszen a vándorlás során előfordulhat nem várt esemény is. veszteglő méhész akár több éves eredményét műen kedvezőtlen méhegészségügyi szem- is elérhetik egy éven belül. nem megfelelő terület kiválasztása) fedelező. Négy sorban helyezkednek és több árbevételt. már több is működik belőlük. pontból (nyúlós költésrothadás terjedése. méhészek általában méhektől zsúfolt. a pergetőt megtöltjük lépekkel. hogy hatékonyabb 1. óriási stressz-faktor számukra.

az egyik legnagyobb kockázat a vándorlás alat. A jogszabályokat ismerni kell. ne essen szét. hogy legyünk tekin- ti baleset bekövetkezése. A balesetek egyik fő oka. főleg mikor mindent maga kényszerül végezni A mézes lépek hazavitelét és zárt. kaptárzárás. ha azt ésszel. ◆ 20 családnál nagyobb bejelentett állandó mé- den virágzó növény ad nektárt oly mennyiségben. racio. a vándorlás alatt végig zárva tékes jegyzőjét maradjon a kaptár. dorméhésztől: ne pergessünk a vándortanyán.). szerű megvalósítani. vándor­tanyánkat. Jelen terjedelmi korlátok nem nálisan. targonca. viselkedjünk illedelmes vendégként: ne mányok semmisülnek meg a közutakon baleset szemeteljünk. vándorméhészekkel. ◆ vándorlásunkról (oda. hogy teljes méhszállít. ki kell választani a területet. valójában a vándorlás ténye. teszik lehetővé a jogszabályok részletes ismerteté- bérfuvar stb. stressz a méhésznek is. az folyamatosan. minősége elárulja. ahol biztosítottak az alapvetően ökoló- 41 . de nem min. más. hosszú évek tapasztalatát csak megközelítenünk a méhekkel igényli a méhészetileg gazdaságos hely kiválasztá- sa. a vándorlás kimerítő.illetve elvándorlásunkról jon. ◆ csak érvényes állatorvosi igazolással szabad felelő vándorkaptár. méh se ki. mindent hagyjunk olyan állapotban. hogy más területén hallani a híradásokból. tartsunk jó kapcsolatot a szomszéd adott közlekedési környezetben túl lassan. Nagy szaktudást. lepakolás. Egy egységet képezzen a kap- tár. autópályán 70 km/óra sebességgel halad. stabil legyen. ne szemeteljünk de a méhész tisztessége valójában a vándorlás alatti magatartásából derül ki! Az.4.) MÉM és a 70/2003. kulturált helyen (méhlegelő keresés. hanem élelmiszerbiztonsági – és magunkkal nap is méhészkedik stb. hogy ahogy érkezésünkkor találtuk. Jól zárható legyen. ◆ mindig itassuk méheinket.6. mert egyeztetni kell a növényvédelmi munkákkal ván. Különösen. ha vándorlunk. Napjainkban gyakran tettel másokra. 15/1969. pakolás. ◆ regisztrált anyanevelő-telepet 5 km-re szabad pakolni. Alapszabály. autó­ való pergetését nem gazdaságossági szempontok vezetés. Rakodókaptár esetén könnyen. tartsuk rendben dorlásunk időpontját. miatt. előzőleg engedélyt kell kérnünk gyorsan rögzíthetőek legyenek a kaptár elemei. elhelyezni. Méheinket itassuk a jármű a teherbírásához képest túlterhelt. öt év A vándorlással kapcsolatos szabályokról a átlagában a befektetett munka és tőke jól kamato. de a legfontosabb tételeket kiemeljük: A sikeres vándorláshoz nélkülözhetetlen a meg. ahová majd az adott növény virágzásának idején szeretnénk le. következtében. a modern kor vívmányait (daru. termesztő gazdával is vegyük fel a kapcsolatot Először is.27. hészetet minimum 200 méterre szabad csak hogy abból a méhész számára elvehető mértékű megközelíteni méz legyen. A hely kiválasztása után engedélyt kell kérni a kiválasztott hely tulajdonosától. rendeletek szólnak. hiszen minden növény virágzik. (XI. Mindezen kockázatokat figyelembe véve.) FVM zik. Lényeges. A mai kor egyik alapvető követelménye a ván- 5. méhek elrendezése. ter­mesztett ◆ „Vigyázat méhek!” táblát jól láthatóan helyez- méhlegelő esetén fel kell venni a kapcsolatot a zünk el vándorméhesünk közelében méhlegelő tulajdonosával is. is) értesíteni kell a vándortanyánk területileg ille- ságos. vagyunk. (VI. pl. a szellőzését egyszerű módon lehessen elérni. se be ne jár. hogy ki milyen Az ökológiai méhészeteket olyan területen kell ember és méhész. ne hulljon darabokra a rakodás ◆ a letelepedésünk területének tulajdonosától és szállítás alatt. Ennek lényege. A zárást gyorsan el lehessen végezni és bizton. Utóbbival azért. ◆ szántóföldi kultúrára vándorlás esetén a növény- A vándorlás komoly előkészítő munkát igényel. sét. Hosszú távon ez káros szemben támasztott – követelmények miatt cél- hatású az egészség szempontjából. hogy jól szellő. megkezdeni a vándorlást ző legyen.) felhasználva hajtjuk végre.

ami elkülöníthető a Kár- romlását okozhatják. Az ökológiai elveket érvényesí- Lehetne még sorolni mindazokat a feltételeket. mint a közepessel Az evolúció folyamatának eredményeként a vagy gyengével. mert túl sok ez a kis rovar: ezt nevezi a tudomány mikroevo. Európa nyugati felében a méhkereskedelem és a rosszul értelmezett méhnemesítési szándé. amelyek a méhészeti termé. nem érde- Az egész fajra jellemző evolúciónál van a méhé. hogy a méhészet elhelyezkedési területét – a kaptárak azonosítása mellett – nyilvántartásba kell A természetben a létért való küzdelemben a venni. amelyik halálra képes rajozni magát. peseket. amivel az adott kisebb tájegységhez alkalmazkodik éppen úgy nem érdemes megtartani. mint amiket a vándorméhésznek illik vagy kötelező be. ha ez sikertelen. 3 kg-ot. amelyik nem tud saját ere- az Atlanti-óceántól a közép-ázsiai sztyeppékig. amivel néhány ból az anyát el kell távolítani. Ezzel szemben környezeti hatást kiváltó módszerekkel kezelt. tos. és ha a gyenge nem éri utol a köze- tartani. Tenyésztési alapelvek. tő méhész a gyengének nem ad több esélyt. Nem engedi. Az ellenőrző szervezetet vagy az ellenőrző gyenge elpusztul. Az öko méhész mindig megtartja fajának stabil határait. mes tartani. akkor lemond az elpusztult anyáról vagy kön. Az ökológiai méhész éppen ezért az anya­ szaporítás és anyanevelés nevelési és szaporítási szempontokat a kereske- delmi anyanevelési módszerektől eltérően való- Az ökológiai elveket figyelembe vevő méhész sítja meg. pátokban élő hegyi változattól. jéből rendes rajzási állapotba kerülni. ki kell szelektálni őket. kultúrákból származó nektár. azaz a krajnai méh. A carnica. Tanúsítás szempontjából fon. Olyan méhcsaládot. tosságaihoz. házi­méhnek tulajdonságokban jól elkülöníthető al- fajai alakultak ki Afrika déli csücskétől Finnors­zágig. szabályokat betartó méhészek családról. hogy csak a legerősebb Magyarországon csak őshonos krajnai méheket méhcsaládtól legyen anyaszaporulat. életképtelen utódot hoz létre. akkor soha nem lesznek mellett! igazán erős méhcsaládjaink. vagy adott fajtisztaság. szi átvizsgáláskor nem éri el az 1 kg méhtömeget. méhcsaládot. Az a célja.4. mert fajfenntartásra alkalmatlan. Ha a gyengét mindig felsegítjük és az sokasága képes kulturáltan méhészkedni egymás erőst mindig legyengítjük. mely a Duna völgyé- méhészeteket elegendő távolságra kell elhelyezni ben az utolsó jégkorszak óta kialakult háziméh alfaj. továbbá a helyben jellegzetes kór­ amelyik április végére nem kerül rajzási lázba. csak rendezett. dásra. a méhlegelő helyi sajá. ame- okozókhoz alkalmazkodik a háziméh. a stabilitás megszűnt és a mikroevolú- esetben természetes vegetációból vagy alacsony ció sikerének esélyei is romlottak. amelyiknek a betelelési méhtömege nem éri el a 2 kg-ot. IV. Vi- tájékoztatni kell a méhészet vándorlásáról. Ez egy gyors folyamat. miközben képpen legyen utódjuk. azoktól a forrásoktól. Azt a szek számára egy sokkal fontosabb másik folyamat. az erősnek. amelyik az első tava- év alatt a helyi klímához. Abból a méhcsalád- lúciónak. szerencsére a Kárpát-medencében még domináns nem ökológiailag művelt erdőkből vagy növényi az őshonos méh-alfaj: az Apis mellifera subsp. Mivel nagyon sokan vagyunk a méhlegelő. de közepeseknek és az erőseknek minden- szonyok változásához jól alkalmazkodik. vagy kipusztul lyiknek a méhtömege napraforgó után nem éri el a onnan.giai termesztésű növényi kultúrákból.és pollenforrások. szont a gyengék csoportja soha nem véletlen. Furcsának tűnhet ez a kategórikus kijelentés. állományt szelektál és nem törődik többet a leg- jobb képességű méhcsaláddal. Az ökológiai méhészkedési elvek szerint soha kok következtében a nagy tájegységekre jellemző nem csak egy egyetlen méhanya utódait szapo- 42 . tart. a közepesen erős és a nagyon hatóságot – a vele egyeztetett határidőn belül – erős örökíti a génjeit a következő nemzedékre. hogy a gyengéknek esélyük se legyen a szaporo- hiszen a háziméh (Apis mellifera) az ökológiai vi. A krajnai méhnek is az alföldi pannon változata él kek szennyezését vagy a méhek egészségének a mai Magyarországon. mindig a léthatáron fog küszködni a méhállomány.

akkor önállósítjuk őket. hogy 34 augusztustól októberig a méhcsalád általában akkor rajzik el. Méhészet megújítása céljából évente a méhanyák és méhcsaládok 10 %-át le- het az ökológiai termelőegységben nem ökológi- ai termelésből származókkal pótolni. hiszen egyenlő versenyesélyeknél van igazi verseny. ha süt a nap. Csak akkor sikeres a tükrös alkalmazásakor a váltóbölcsős lépet kiegészíthetjük módszer. Mindig minden egészséges méhcsaládnál engedjük az anya és herenevelést. a munkásfiasításos lépek közepén magányosan he- kes és sikeres módszer a raj nagy felületű tükörrel lyezkedik el. Ez- zel csökkentjük a beltenyésztés esélyét. De ne felejtkezzünk el arról sem. raj egyenesen abba repül bele. még néhány fiasításos dajkanépes léppel. amivel akár a fa te. és ami- zavarja a méhek céltudatosnak tűnő gomolygását kor fedetté válik a bölcső. hiszen előző este vagy Ilyenkor az új anya behelyezésével együtt tegyük kora reggel már tütülnek az anyák a bölcsőkben. termékeny anyát a családjával együtt helyezzük be oda. nagy nyomású Az anyák lecserélésének egyik ökológiai mód- permetezőt (tehát nem mosót). Sokan alkalmaznak „kényszerítő” eszközöket. addig a rajbölcső a herefiasítás közelé- való megzavarása. A váltóbölcső abban tejére felült rajt is le lehet „mosni” és lentebbi ágról különbözik a rajbölcsőtől. Ezt megakadályozhat- Hogyan fogjuk be a rajokat? A méhes előtt ne le. A rajban a magasabb hőmérséklet. be a feromon kapszulát is. ha- nem egészséges öntisztulási folyamata is. A frissen befogott természetes méhraj sokszor hajlamos elhagyni a kaptárt. A feromonkapszula nek a kirepült rajok. A módszer lemezzel csinálhatunk. Ezt a rajt viszont már tilos befogni. hogy könnyen elérhetők legye. különben az új anya el is a kijáró elé és a 10-13 óra között frissen kirepülő veszhet. tudják. szere váltóbölcső nevelése. de néhány nap múlva Délelőtt 8-9 óra között rajbefogó szákot rögzítenek feltétlenül vegyük is ki. A szaporítás egyik ökológiai módszere a sza- porítás természetes rajokkal. az egészséges megújulást szolgálja. és nem zavarjuk meg a tájra jellemző mikroevolúciós fo- lyamatot. citromfű spray permet- gyenek magas fák. 43 . ahol éppen szükségesnek ítéljük. sőt értelmetlen is. ha beteg. Tapasztalt rajbefogók pontosan alkalmas az anyacserék biztonságossá tételére is. mikor fog jönni a raj. tel vagy feromon kapszulával. A rajzás nemcsak a méhcsalád szaporodása. A természetes rajzási időszak március második felében indul legkoráb- ban és a nyári napfordulóig (június 21-ig) tart. ahonnan mint pároztató családot. juk fiaslép behelyezésével. mert akkor valóban meg.rítjuk tovább az állományban és csak természetes úton nevelt anyával szaporítunk. mint pl. Érde. a régi lépektől és méz- készlettől való megszabadulás. az új lépek építése mind-mind a tisztulást. feltéve ha a méhanyákat és a családokat ökológiai termelést folytató termelőegységből származó lépekkel vagy lépalapokkal ellátott kaptárakban helyezzük el. és összezavarodva leülnek egy alsó ágra. A sikeres párzás után az új már kényelmesen begyűjthetők (34. melyet egy fényes könnyűfém ben a lépek szélén fürtösen fordul elő. kép). hogy amíg a váltóbölcső már kislétráról is beüthető a rajfogó hálóba.

) FVM rendeletből a kistermelő méhészre vo- széthúzásával. tehát hordástalan időszakban nem érdemes ◆ méhállományának legyen az Egységes Nyil- ezzel próbálkozni. mazza. vissza kell ál- a termelés körülményeit. kipergetett mézet az eredeti állapotához megőrzési idő. Az évi több ezer tonna mézet kiszerelő összetevőből álló feldolgozatlan termék. hogy váltóbölcső natkozó főbb kritériumok: húzása csak jó nektár és virágporgyűjtés mellett in- dul el. (IV. A nagy miszer. De hogyan váltsuk ki a váltóbölcső nevelését? gyakorlatát ellenőrzi. A méz kiszerelése jogszabály által szerkönyv 1-3-2001/110 sz. jelöléséről. az 52/2010. kezők: megnevezés. Minél származási ország.tápértékjelölés alól a méz kivétel. A kipergetett mézet a kiszerelésig csak az élel- Ennek lényege: a méhész a saját méhészetéből miszeriparban használatos tárolóedényben. ban ugyanez kiváltható a fészek hasonló jellegű 30. Az egyébként kötelezően előírt - nagyobb mennyiségű mézet szerelünk ki. A sors fintora. míg az anya a legalsó fiókban ami annyit jelent. Az erre vonatkozó szabályokat Rakodókaptárban a negyedik fiókba mézzel. éves értékesíthető mennyiség méz és méhészeti termékek esetén összesen 5000 kg. Ezt melegítéssel tud- 44 . hogy a jelentős méztermelő Magyar. A kiszerelés előtt. a jelölésért felelős (beltartalmi értékeinek megőrzésével) legközeleb. A rendszerváltás sok mindent meg.) FVM rendelet foglalja össze. Fekvő 20-24 keretes NB kaptár. minőség termelt. mint egyetlen érdekében.5. gyakorlatilag mindenki az állami csak erre a célra szolgáló helyiség tulajdonú Hungaronektárnak értékesítette a mézét. most már eljuttathatják termékeiket közvetlenül 1169/2011/EU rendelet. Méz c. valamint a Magyar Élelmi- a fogyasztókhoz. akár a legkisebbek miszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló is. előírása tartal- szabályozott tevékenység. hanem részben a monkövetéséről is gondoskodni kell. üzemek mézfeldolgozó és kiszerelő technológiája féltve őrzött kincs. rágporral és dajkanéppel együtt felpakoljuk a na. hogy 1-2 váltóbölcsőt A kistermelői élelmiszer-termelés. Kiszerelés ◆ vegyen részt az őszi méhegészségügyi monitor- ing vizsgálatban Hazánkban a rendszerváltásig (1989) a méhé- szek nem tudták mézüket közvetlen a fogyasztó. illetve bizonyos korlátok mel.30. hiszen minden egyes részlet a Ügyelni kell azonban a mennyiségi korlátozás- gyártó ötlete. ra: a kistermelői rendelet meghatározása szerint az készen nem kapható cél-technológiai vívmány. bi állapotában kell a fogyasztóhoz eljuttatnia. hordó- származó termékeket közvetlenül értékesítheti a ban raktározhatjuk. mivel a méz változtatja fizikai lett a kereskedelemben úgy. tapasztalata alapján megvalósított. hogy a hatóság mind állapotát. tárolási feltétel. juk. távolság miatt a negyedik fiókban már az anyater- mék hatása annyit gyengül. nak értékesíteni. így a méztermelők. ◆ a méz kiszereléséhez álljon rendelkezésre egy. Ne felejtsük el. nyo- ország lakosai nem a magyar. vántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) tenyész­kódja IV. pos fias egy részét. (IV. hogy a méz feldolgozatlan élel- marad a fészeklépek nagyobb hányadával. annál na. Fontos tudni. de csak 2016. A jelölési kötelezettségeket a fogyasztók élel- változtatott. ◆ a kiszerelt méz csomagolásáról. nettó mennyiség. 2006 óta létezik a magyar jogrendben „az élel- miszert előállító és értékesítő kistermelő” fogalma. vállalkozás (gyártó vagy forgalmazó) neve és címe. A tárolt mézet a tűző naptól óv- végső fogyasztóknak. vi. és -értékesítés feltételeit szabályozó 52/2010. Előbbi szerint végső fogyasztóknak vagy a vendéglátásnak. -előállítás húznak a dajkák. mind a mézkiszerelés lítanunk a folyékony állapotot. hogy a méz alapterméknek minősül. év végétől kötelezően alkalmazandó gyobb szaktudás szükséges a minőség megőrzése . illetve közétkeztetésre szánt mé- A mézkiszerelés gyakorlatának egyetlen nagyon zek esetében a kötelező jelölési elemek a követ- fontos célt kell megvalósítania: a méhész által meg. folyékonyból kristályos lesz. szocialista relációban beérkezett kubai és szovjet mézet ették.

mert akkor a méz buborékosodik. így nem melegedhet túl a hőforrással közvetlenül érintkező Az értékesítés megkezdése előtt az alábbiakat rész. Nem praktikus melegen kiüvegezni. Mindkét egyszerűbb módja ezt mezőgazdasági őstermelő- esetben fontos. Értékesítés helyezzük a mézet. A méz és méhészeti termékek előállítása A méz termelésének.1. lesz idő a méz letisztulására. mellékízmentes. amely esztétika. A csomagolás megkezdésétől tetejére. Mindig gunk helyén. engedélye- zeinket! zett ideiglenes elárusító helyen a végső fogyasztó számára. A látható fizikai sági és Állategészségügyi Igazgatóságon (ÉLBÁI) szennyeződésektől meg kell tisztítani a mézet. fűtetlen tartályok használatával is ki tudjuk szerelni. A tartály alsó ré. ENAR-tenyészetkódot kell igényelni. valamint a megyében lévő és a budapes- ti létesítmények. alapján végezni. Ezután az illetékes ÉL- várni. Több ismert módja van: hőkamrába IV. amit a hatóság arra. A ki. Csak új Megkezdhetjük az értékesítést saját gazdasá- üveget használjunk a kiszerelésre. de meghatározható. valamint Magyarország területén tartsuk tisztán mézkiszerelő helyiségünket. működő valamennyi piacon. hogy kíméletesen. kezelésének. A kistermelői rendeletben követését. eszkö. lassan melegít. amin keresztül az üvegbe tudjuk en. A jelenkor fogyasztójának vezérelve a méz vá- 35 lasztásakor: a termék finom (ez szubjektív tulajdon- ság. tonsági követelményeknek. ritkábban műanyagból. termé- szetes és egészséges termékkel veszünk részt. A méz egy olyan élelmiszer. tárolásához és kiszereléséhez helységet kell gedni a mézet. miközben megszűrjük. ekkor a hordó körülötti levegőt melegítjük. hogy minden légbuborék felmenjen a méz ellenőrzése követ. amihez „sem hozzáadni. hogy a jelenkor élelmiszerkínálati piacán egy ősi.6. hogy a mézbe helyez. majd azt úgy kell berendeznünk.6. kell biztosítanunk: Melegítés után a kiszerelő tartályba juttatjuk A területileg illetékes Élelmiszerlánc-bizton- a mézet. Leg- elektromos árammal működő cekász. Ré- gión belülinek számít a kistermelő gazdaságának helyétől légvonalban legfeljebb 40km távolságra található. séhez. A méz kinyeré- szén csap van. A tartály le. vagy csak szabályozott keretek között folytathatjuk. így lesz idő BÁI-nál regisztráltatjuk magunkat.juk megoldani. Tartsuk szem előtt. csomagolá- sának és értékesítésének alapja a gondos és lelki- ismeretes munkavégzés. Másik módszer. karakte- 45 . új tetővel. ezért folya. vásáron. Kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesít- ménynek pedig régión belül lehet értékesíteni. Érdemes meg. amely lehet meleg­vizes spirál. A méz rossz hővezető. A méz és méhészeti termékeink értékesítését zük a hőforrást. biztosítanunk kell a termék azonosítását. valamint jelölését. matosan keverni kell a melegítés közben. maximalizált évi 5000 kg mézet egyszerű. keresztül meg kell vizsgáltatnunk. sem elvenni nem kell”. míg kihűl a tartályban a méz. ként és a kistermelői élelmiszer termelés szabályai sük fel a mézet. A méhállo- szerelő tartály általában saválló inox acélból készül mányunkat a méhegészségügyi felelősi hálózaton (35. biztosítanunk. vagy fűtetlen. nyomon het fűtött. IV. kép). hogy az megfeleljen az alapvető élelmiszerbiz- ilag nem szép fehér habot képez.

a döntés (számba kell vennünk a céljainkhoz legközelebb vivő variációs lehetősége- ket). Vegyünk példát más. melyek a célok leghatékonyabb eléréséhez kellenek (termelési költségek. hogy tevékenységünkkel embertársaink életminő- sük. készlet stb.res. A minőségi. tehát az egész termelési folyamatot átfogó tudatos költségszámolással és -tervezéssel végezzük. árpolitika stb. Nem elsősorban a termék dönt… Versenytársaink erősségét és gyengeségét meg- ismerve. értékeket és előnyöket közvetítenek. a végrehajtás és a folyamatos ellenőrzés. lehetőségek.6. valamint megbízható (mind a nem árakat vásárol. milyen szakmai és földrajzi területen szeretnénk dolgozni. mekkora nagyságrendű profitot kívánunk. A piaci stratégia Az értékesítés tervezésekor fontos a céljaink megfogalmazása. kommunikáció- járól. mekkora energiát szándékozunk az üzlet- be fektetni? Ennek megfelelően meg kell határoz- nunk a piacnak azon részeit. hasznokat.3. jelen- A marketing minden olyan tevékenységet jelent. saját erős- ségeink és a piaci lehetőségek kihasználásával ér- tékesítsünk. hogy a termék eladását segít. hasonló élelmiszeri termékek marketing támogatásáról. Szükséges a marketing. léte határozza meg. továbbá azokat a kulcs- képességeket. jövőjét és a fejlődését is a minőségi és az egyedi termék előállítása. Legyen önbecsülésünk alapja. célcsoport és értékesítési csatorna. IV. Termékeink a vásárló számára személy és a termék) legyen. reklám. IV.6. Ne felejtsük el: a vásárló minőséget és 46 . ségéhez járulunk hozzá! kedjünk.). Marketing A termékpálya jelenét. egyedi termék előállítására töre. árucikk.4. Legyünk különbek versenytársainknál! Értékesítéskor a minőséghez arányos árat állapít- sunk meg. Kövesse ezt a helyzetelemzés (kül- ső és belső adottságok. amelyeket ki akarunk szolgálni (terület. Mit szeretnénk vállalkozásunkkal elérni.2. tiszta érzésű).6. amit azért végzünk.). Manapság felerősödött a személy szerepe a vásárlási döntésekben. főleg a versenytársakkal összehasonlítva). mert ez manapság már fogyasztói elvárás is! A marketing költségeink alapja a realizált haszonból létrehozott ráfordított költség. veszélyek és hátrányok számbavétele. IV. a külső veszélyeket elkerülve. Értékesítés Az értékesítés alapja a vásárló felé történő biz- tonság és bizalomépítés.

3. lódarázs- kenység során a kifejezetten nehéz fizikai munkán csípést elszenvedett személyt fél órán belül orvosi túl. A 16/2001 (III. a veszett állat ismérveire és a találkozás kockázatainak csök- kentésére. egyéb veszélyforrásokra is. ami az elsősegélynyújtáshoz szük- séges. használata és a kaptárban előforduló gombák is sú- sorolni a veszélyforrásokat és a balesetek elkerülé. hiszen a végkövetkez- vándorlások alkalmával nehezedik ránk és a szinte mény halálos is lehet. lódarázs csípés kockázataira és a munkavégzés során keletkezett sebek. A tájékoztatást követően a munkavállalóknak aláírásukkal kell igazolni. A rakománynak elmozdulás. A munkavállalókat tájékoz- tatni kell a területre esetleg jellemző veszélyekre. továbbá a darázs. Nem szabad ezeket az ese- lévő veszélyekkel is. hogy tudomásul vették az elhangzottakat. leesés ellen rögzítettnek kell lennie. A darázs. A gyógy- sének lehetőségeit. A kaptárban végzett munkálatoknak is van egészségügyi kockázata. MUNKAVÉDELEM A méhészet veszélyes üzem! A méhészeti tevé. kullancsok jelenlétére. A szállítójárművön a méhek megfékezésére szolgá- ló eszközöknek jelen kell lenniük. Az atkairtáskor használt Nagyon fontos. A méhek kezelésekor használni kell a védőeszkö- zöket. V. A legnehezebb fizikai munka a ményeket hanyagul kezelni. Tisztában kell lennie. rendeletben olvasható Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat rendelkezései alapján a méhészetben méhszúrásra érzékeny személyt foglalkoztatni tilos. a szállítójárművön feltűnő helyen és módon jelezni kell a méhek jelenlétét. vagy nélkülözhetetlen segítőinkre. fel. számolnunk kell a szabad környezetben jelen ellátáshoz kell juttatnia. Gyors segítséget a 112. szerek.) FVM. hogy a szüksé- ges felszerelést. a viperaveszélyre. A tájékoztatás során ki kell tér. de általában alkalmi munkavállalókat kell foglalkoz- tatnunk. vegyszerek szakszerűtlen használata súlyos ni a természetes környezetben esetleg jelen lévő élelmiszerbiztonsági veszélyeket rejt. Továbbá a munkaadó feladata. hogy a munka megkezdése vegyszerek védőfelszerelések nélküli felelőtlen előtt balesetvédelmi oktatást kell tartanunk. hogy viperamarás esetén hol van orvosi segítség (ellenanyag) ami 47 . vérző sérülések földdel történő érintkezésének kockáza- tára. aki lehet családtag is. azt a helyszínen tartja és azokat alkalmaz- ni tudja. fél órán belül elérhető. Vándorláskor a röpnyílásokat be kell zárni. a 104 telefonon lehet kérni. lyos egészségügyi kockázatot jelentenek.

Szabó György Lektorok: Dr. Mervald József. E kiadvány minden része szerzői jogokkal védett. projekt keretében készült kiadvány Az e kiadványban foglaltakat a szerzők legjobb tudásuk szerint írták le. Csuja László. Csáki Tamás.biokutatas. 48 . Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Szerkesztő: Csáki Tamás Szerzők: Bross Péter. Tel: +36 1 244 8358 info@biokutatas. Deák Gábor.hu www. A szerzők és a kiadó ezért nem vállalnak felelősséget a kiadványban közöltekért. Rádi Tibor. Ennek ellenére a hibák lehetőségét nem tudjuk teljesen kizárni.01) végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében megvalósuló „Az ökológiai méhészkedés legjobb hazai gyakorlatainak elterjesztése – tapasztalatcsere térségek és szereplők között szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével” (VfF/2988/1/2013) c.Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az eset- legesen előforduló pontatlanságok miatt. mikrofilm készítésére és az elektronikus rendszerekben való tárolásra és feldolgozásra. Bármilyen felhasználás a kiadó engedélyével lehet- séges. Levelezési cím: H-1033 Budapest.04. Tóth György Olvasószerkesztő: Papp Orsolya Fotók: Bross Péter.) (2015): Szakmai feladatok az ökológiai méhészetben. Ez különösen vonatkozik a sokszorosításra. és a lektorokkal együtt a le- hető legnagyobb gondossággal ellenőrizték. Alison Zulyniak Grafikai szerkesztés: HarVar-d Design Studio Nyomda: Nestpress Nyomda Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés (jog- címkód: 6.hu Ajánlott hivatkozás: Csáki T. (szerk. Dr. Erdélyi Tibor.463. fordításra. Miklós tér 1. Impresszum Szakmai feladatok az ökológiai méhészetben ISBN 978-615-80247-0-9 Kiadja és forgalmazza: ÖMKi .

.

több tudományterületet érintő kutatás zajlik ran- eredmények révén bizto.hu | www. szakmai találko- zókkal.org Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa . amelyek a gya. lesztése és tesztelése őshonos.és posztdoktori ösztöndíjprogram Az ÖMKi olyan kutatási Célunk a fiatal hazai kutatók ökológiai gazdálkodással össze- és innovációs feladatokon függő témákban indított tudományos munkájának segítése. kép- Saját kutatásaink zésekkel. sítják az ökológiai gazdál- kodás és élelmiszeripar Kiadványok magyarországi továbbfej- lődését és hosszú távú Tudományos és ismeretterjesztő kiadványokkal. Az ÖMKi alapelvei a hitelesség. Az ÖMKi szakmai és pénzügyi támogatásával számos magas korlatban is alkalmazható színvonalú. Iroda: 1033 Budapest.biokutatas.fibl. szakmapolitikai lesztése az ökológiai termelésben. Miklós tér 1.biokutatas. a kutatást és a gyakorlati szaktanácsadást elősegítő tor szereplőinek párbeszédét. Rendezvények működésben végzett innováció. on-farm kísérleti hálózat kiépítésével és érdekképviseleti kér- déseket tárgyalva. dolgozik. ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture | Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTN ER OF F I B L SWIT ZER L AN D Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Küldetésünk PhD. mációáramlást segítjük elő konferenciákkal. termesztés-tech- yy Zöldségfajták tesztelése és gazdálkodási módszerek fej- nológiai. cikkekkel se- versenyképességét. yy Ökológiai gazdálkodási módszerek fejlesztése és tesztelése szántóföldi termesztésben. rendszer megteremtésére törekszünk./Fax: +36 1 244 8357. a gyakorlat-orientált kutatás Az ágazaton belüli infor- és a hatékony ismeretátadás. +36 1 244 8358 info@biokutatas. Tel. on.hu Az ÖMKi a nemzetközileg elismert FiBL Svájc hazai partnerintézete – www. on-farm kísérleti hálózat kiépí- tésével Munkánkat a svájci Forschungsinstitut für biologischen Land- bau (FiBL Svájc) szakmai hátterével és a Pancivis Alapítvány yy Ökológiai gazdálkodásban használható gyepkeverékek fej- anyagi támogatásával végezzük. gítjük az ökológiai gazdálkodás hazai gyakorlatát és a bio szek- Hatékony. gos hazai és külföldi kutatóhelyekkel együttműködésben. Kapcsolat farm kísérleti hálózat kiépítésével ÖMKi – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft.hu ÖMKi – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet | www. lehetőleg itthon termelt szaporítóanyag felhasználásával yy Bioméhészkedésben alkalmazott ökológiai technikák. a termelőkkel és a feldolgozókkal szoros együtt.