You are on page 1of 4

1.

Osnovne jedinice SI sistema
2.Tehnoloske operacije se grupisu-navesti?
-Mehanicke operacije
-Toplotne operacije
-Difuzne operacije
3.Teholoski procesi mogu da se izvedu kao?
-Diskontinualni ili periodijski proces
-Kontinualni ili neprekidni procesi
-Kombinovani procesi
4.Mehanicke operacije- sta je homogeni a sta heterogeni
Ako se unutar nekog sistema ne mogu uspostaviti nove granice koje bi sistem podelile
na manje delove, takvi sistemi se nazivaju homogenim sistemima.
Ukoliko se u sistemu mogu uspostaviti granice koje dele sistem na vise delova, takav
sistem se naziva heterogeni.
5.Gasoviti heterogeni sistemi mogu biti?
-Mehanicki
-Kondenzovani
6.Razdvajanje heterogenih gasovitih sistema, moze biti?
-Prasine
-Dimovi
-Magle
7.Protocni otprasivac
U talozniku se vrsi talozenje pod delovanjem sile teze. Izveden je tako da ima prosirenja
u kojima se usled smanjenja strujanja gasa, omugucava brze talozenje cvrstih cestica.
Zbog boljeg talozenja ugradjuju se uspravne pregrade u koje udaraju cestice koje sa sobom nosi
vazdusna struja. Pri udaru cestice gube kineticku energiju i nakon toga padaju na dno komore, gde
se skupljaju
i odvode iz komore.
8.Tehnicki heterogeni sistemi- kako se dele?
-Pene- dispergovana faza je gasovita
-Emulzije - dispergovana faza je tacna
-Suspenzije - dizpergovana faza je cvrsta
9.Konusni taloznik
Za talozenje u rudarstvu i u drugim industijama koristi se konusni taloznik. Obicno se povezuje
nekoliko taloznika.
Ako se povezu taloznici razlicitih velicina, onda se zahvaljujuci promeni brzine kratanja u
horizontalnoj struji, mogu
izdvojiti cestice po velicini, te se tako izvrsi i klasifikacija.
Talog se sakuplja u konusnim delovima taloznika i kroz cevi slavine se odvodi.
10.Razdvajanje suspenzija filtracijom- koji faktori uticu na brzinu?
-Pritisak sa obe strane pogace
-Velicina povrsine za cedjenje
-Viskozitet
-Otpor pogace
-Otpor inicijalnog sloja sa cedilom
11.Nuc filter

13. vreme trajanja mesanja. konusne dobilice. mlinovi sa kuglama i koloidni mlinovi. Primenjujuse za cedjenje manje kolicine gusce suspenzije i u slucajevima kada je materijal koji se cedi skupocen. dezintegratori. Materijal se sitni i zato da bi bio pogodniji za transport i utovar ili da bi mu se dao trazeni trgovacki oblik. Ovi uredjaji rade diskontinualno. brzina obrtaja. Pokretanje jezgra elektomagneta se pomocu sipke prenosi u vidu vibracije na povrsinu sita na taj nacin omogucava prosejavanje materijala. redosled i mesto dodavanja pojedinih komponenata. Sredina sita je preko sipke vezana za elektomagnet. zrvnjevi. Zahvaljujuci kosim povrsinama dolazi do presipanja materila sa jedne pljosni na drugu i tako do dobrog mesanja.Navesti prenosna sredstva cvrstog mat. Nucevi nisu pogodni za cedjenje tecnosti niske tacke kljucanja (etar. Sastoje se od cilindricnog suda u kojem se nalazi perforirana ploca na koju je postavljena filtraciona tkanina (dno nuca se moze otvoriti i filtraciona ploca zamenjivati). talozenje. Punjenje i praznjenje materijala se vrsi preko jednog od rogljeva. Koriste za filtraciju gustih suspenzija. flutacija) i hemijskih reakcija (sagorevanje).navedi sta Intezitet mesanja. Pod sitnjenjem (drobljenje i mlevenje) podrazumeva se delenje cvrstog materijala na sitnije delove mehanickom silom.Prilikom mesanja vazno je podesiti.Navesti uredjaje za sitnjenje cvrstog materijala? SU: celjusne drobilice. 16. koja se obrce oko svoje dijagonale. valjci. -Trakasti transporteri -Lancasti prenosnici -Elevatori -Prenosni puzevi -Vibracioni prenosnici . 17. aceton). 12. Ispod cedila se pomocu vakuum pumpe stvara vakuum. temperatura rada.Nulc filtri spadaju u vakuum filtre. 15.Vibraciono sito se sastoji od sita koje je razapeto na ramu. cekicari.Kockasta mesalica Najprostiji tip mesalice za sitnozrnasti i praskasti materijal je kockasta kutija. Pri sitnjenju materijala znatno se povecava spoljna povrsina prema masi sto ima znata uticaj na povecanje fizicke reakcije (rastvaranje. 14. mlinsko kamenje.Sitnjenje cvrstog mat. Ispiranje taloga se vrsi u istom smeru u kome protice i filtrat. Imaju veliki kapacitet. Vibraciona sita su pogodna za sejanje finijeg materijala.

Neposredni (direktni) izvori toplote su gasovi koji nastaju u procesu sagorevanja (dimni gasovi) i elektricna struja. Za grejanje se moze koristiti i toplota otpadnih gasova i tecnosti koji imaju veliku specificnu toplotu. spiralni. preimenjuju se vodena para.-Kolica i vagoneti 18. pregrejanom parom. kondezacija. isparavanja. termicke izolacije. toplota se dovodi materijalu da bi isparila vlaga. Operacija se odvija uz istovremeni prenos toplote i mase.Izvori i nosioci toplote Toplota moze da potic direktno iz toplotnih izvora ili se pak do mesta upotrebe prenosi pomocu nosioca toplote. Rektifikacija je tehnoloska operacija kojom se tecna smesa vise puta delimicno isparava i pri tome dobijene pare kondenzuju. 27. a nastala para se kondenzuje i izdvaja. koji uzimaju toplotu od neposrednih izvora i predaju je medijumu koji se greje.Sta je susenje? Susenje je tehnoloska operacija kojem se iz vlaznog cvrstg materijala uklanja tecnost isparvanjem u nezasicenu gasnu fazu. formula 28.Navesti osnovn tipove susara. TEMERATURA je karakteristika stanja tela i predstavlja stepen zagrejanosti tela. Pri radu sa toplotom nailazi se cesto na velicine koje definisu njeno stanje. dok se masa prenosi kroz materijal kao tecnost ili para i sa povrsine materijala odvodi kao para sa agensima za susenje odnosno zagrejanim vazduhom. razmenjivaci sa dvostrukim cevima. specificna toplota i toplotni kapacitet. 20. U upotrebi je veliki broj razlitih vrsta susara koje se medjusobno razlikuju prema: -rezimu rada -nacinu dovodjenja toplote materijalu -pritisku komori za susenje -nacinu cirkulacije agensa za susenje -pravcu kretanja agensa za susenje u odnosu na materijal -vrsta materijala koji se susi . Materijalni i toplotni bilans susara.3 osnovna nacina prenosa toplote -Provodjenje (kondukcija) -Strujanje (mesanje) -Zracenje (radijacije) 22. 26.Sta je destilacija i sta je retifikacija Destilacija je tehnoloska operacija kojom se tecna smesa spaljivih komponenata zagreva do kljucanja. TOPLOTNI KAPACITET j eproizvod velicine mase materije i njene specificne toplote. dimnim gasovma idr. odnosno kolicinu. plocasti i kalorifer 24. mineralna ulja. topla voda.Navesti razmenjivace kroz grejne povrsine su: Cevni ramenjivaci. Od tih velicina najcesce se koriste temperatura. SPECIFICNA TOPLOTA je kolicina toplote koja je potrebna da se zagreje jedinica kolicine materije bilo kog tela za 1 stepen. Kao psredni grejni medijumi. proizvodnja pare. 23.Prenos toplote Prenos toplote se javlja kod hladjenja i zagrevanja fluida. ukuvavanje. posebni grejni medijumi.

-kontsrukcija susara 29.Sta je kristalizacija? Je tehnoloska operacija pri kojoj se izdvaja u kristalnom stanju vrsta materija iz sopstvenog rastvora. 30. .Sta je ekstrakcija? Je tehnoloska operacija odvajanja koja se zasniva na selektivnom rastvaranju jedne ili vise komponenata iz tecne ili cvrste smese u nekom pogodnom rastvaracu. Pri kristalizaciji rastvor treba da je prezasicen. kristalizacija se sastoji iz dve faze: nastajanje kristala i rasta kristala.