You are on page 1of 2

OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU 2SBSI SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

1. Soudní znalectví
Vysvětlete pojmy soudní znalectví a soudní inženýrství. Uveďte dva hlavní znaky
odlišující znalce od experta, nakreslete soustavu znalectví, podstatné prvky soustavy a
podstatné prvky jejího okolí. Podstatné vazby a interakce popište a vysvětlete.
2. Pojmy cena a hodnota z pohledu teorie oceňování
Vysvětlete význam pojmů cena a hodnota při oceňování podle mezinárodních zvyklostí.
Vysvětlete, podle jakých kritérií lze členit ceny a hodnoty a uveďte příklady.
3. Hodnota hmotných věcí
Vysvětlete, od jakých podstatných charakteristik věci a prvků jejího okolí se odvíjí
hodnota věci. Uveďte, na čem závisejí vlastnosti věci. Popište, jaké vlastnosti věci byste
posuzovali při stanovení její hodnoty, resp. uveďte znaky kvality. V rámci životního
cyklu technického objektu vymezte podstatné aktivace, které determinují provedení
struktury. Vymezte podstatné aktivace, které ovlivňují stav struktury. Na příkladu stavby
pro bydlení vymezte podstatné prvky okolí, které ovlivňují užitek vlastníka ze stavby
s pozemkem. Vymezte podstatné prvky okolí, které ovlivňují dosažitelnou cenu při jejím
prodeji (pro připomenutí trhy substitutů nových a opotřebených věcí). Obdobně vymezte
pro motorové vozidlo.
4. Cenové právo
Vysvětlete, zda cenové právo ČR rozlišuje pojmy cena a hodnota dle mezinárodních
zvyklostí. Vymezte oblasti, které upravují zákon o cenách (dále jen ZOC) a zákon o
oceňování majetku (dále jen ZOM). Vysvětlete pojmy cena sjednaná, cena určená dle
ZOC. Jakým způsobem může být vyjádřena cena určená podle ZOM. Vymezte pojmy
cena obvyklá, cena mimořádná a cena zjištěná. Uveďte všech 7 způsobů stanovení ceny
zjištěné. Uveďte způsoby ocenění, které se podle ZOM použijí pro ocenění staveb, pro
ocenění pozemků, pro ocenění majetkových práv, pro ocenění cenných papírů, pro
ocenění platebních prostředků a cenin, pro podniky. Uveďte způsob ocenění, který se
použije při ocenění dopravních prostředků, strojů, zařízení, vybavení domácnosti a
dalších typů movitých věcí, pro které „není stanoveno jinak“. Vymezte pojem ceny
obvyklé podle ZOM.
5. Nákladový přístup ke stanovení hodnoty majetku
Vymezte pojem hodnota nákladová (též věcná, časová či substanční). Vysvětlete, jak
odvozujeme hodnotu opotřebené věci při použití metody nákladové. Uveďte základní
vztah pro stanovení hodnoty nákladové. Vymezte pojem hodnota reprodukční pořizovací
(též hodnota nová, či výchozí). Popište vhodné přístupy k vyčíslení hodnoty reprodukční
pořizovací, a to odděleně pro stavby a pro výrobky sériově vyráběné (např. motorová
vozidla, stroje…). Nakreslete průběh TH v závislosti na době provozu při použití
amortizačních stupnic lineární, semikvadratické, kvadratické, Kusínově, lineární se
zbytkem a nelineární vhodné pro oceňování strojů a zařízení. Vysvětlete, které stupnice
jsou vhodné pro stavby, které pro stroje a proč.
Vymezte pojem délka užitečného života. Ujasněte, jaké mezní stavy mohou nastat na
konci užitečného života.
6. Výnosový přístup ke stanovení hodnoty majetku
Vymezte základní pojmy úrok, úroková míra, úroková sazba, úročitel, diskontní míra,
míra kapitalizace.
Vymezte pojem výnosová hodnota. Vysvětlete, jak odvozujeme hodnotu věci při použití
metody výnosové. Uveďte obecný vztah pro vyjádření hodnoty výnosové. Popište

kdy oprava má vliv na cenu věci a kdy opravou bude věc uvedena do stejného stavu jako před poškozením. Rozlište případy. Literatura základní Viz kartu předmětu. 9. Ve vztahu k právní úpravě pro náhradu škody vysvětlete. ev. kdy provedení opravy je ekonomické rozlište. Právní úprava znalecké činnosti Vysvětlete. Vymezte pojmy škoda. 7. kdy lze tento použít. 8. Vysvětlete. Vysvětlete pojem OVM. zpracování přehledu spisu. transformace. Vysvětlete pojmy důkaz. zpracování zpětná transformace a předávání informací). jakým způsobem jsou znalci přibírání k podání posudků. 10. Popište hlavní zásady výkonu znalecké činnosti. způsob kvantifikace vstupních veličin. předběžného a konečného znaleckého posudku až po předání posudku vč. Pro případ. Popište způsob stanovení přímé škody na věci. kdy provedení opravy je a není ekonomické. Popište. věčné renty a vysvětlete. Vysvětlete rozdíly v činnosti znalce při podávání posudků pro potřeby řízení před orgány veřejné moci (dále jen OVM) a mimo řízení. dokazování. Uveďte základní důkazní prostředky a zvláštní způsoby dokazování. Shrňte výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. prvotních znaleckých úkonů. důkazní prostředek. co je přehled spisu a předběžný znalecký posudek. Způsob stanovení výše škody Vymezte pojmy újma majetková a nemajetková. získávání. přímá škoda a ušlý zisk. které se používají v trestním řízení. případy. jak odvozujeme hodnotu věci při použití metody porovnávací. které skutečnosti nemohou jít k tíži škůdce a k tíži poškozeného. 2 . Praktický výkon znalecké činnosti Znaleckou činnost znázorněte jako informační proces (příjem. Vysvětlete. 11. nepřímého porovnání a princip porovnání založeného na aplikaci koeficientu prodejnosti. Znalecký posudek Uveďte obecnou strukturu znaleckého posudku z hlediska potřeb jeho úplnosti a přezkoumatelnosti Popište typy podkladů pro zpracování posudku. Porovnávací přístup ke stanovení hodnoty majetku Vysvětlete. jak se výsledek těchto činností odráží v obsahu znaleckého posudku. úkonů po podání posudku. Uveďte vztah pro výpočet tzv. Popište princip přímého porovnání. Popište odpovídající činnosti vč. Pro všechny případy uveďte vztahy pro výpočet. Popište omezení metody. způsob jejich členění a podíl znalce na dokazování. práce s podklady. Uveďte základní požadavky právních předpisů na znalecký posudek (rozlište požadavky formální a obsahové). kdo je oprávněn vykonávat znaleckou činnost.