You are on page 1of 2

Merhabalar

,

Wi-fi kart ile ilgili s�k�a sorulan sorular k�sm�na buradan ula�abilirsiniz.
E�er bu konuda bir soru i�aretiniz var ise derslere devam etmeden �nce okuman�z�
�neririz.
Ayr�ca kurulum s�ras�nda bir sorun ya�arsan�z �ncelikle buraya bakman�z
gerekmektedir.

Wi-Fi Kart T�rkiye'den Al�nabilecek Se�enekler Nelerdir?

Buradan ��rencilerin denedi�i ve memnun kald��� wi-fi kartlar�na ula�abilirsiniz.
Burada herkesin memnun kald��� modeller y�zde y�z �al�acak diye bir garanti
verememekle birlikte �o�unlukta �al�t���n� ve sorun ��karmad���n� belirtmekte fayda
g�r�yoruz.
Yorumlar� da okuman�z� tavsiye ederiz:
https://www.udemy.com/etik-hacker-olma-kursu/learn/v4/announcements?ids=1220904

Wi-Fi Kart Ne ��in Laz�m ve Almasam Olur mu?

Kali Linux'u sanal makina olarak kulland���m�z ve kurs boyunca o �ekilde
kullan�lmas�n� tavsiye etti�imiz i�in kendi bilgisayar�m�z�n wi-fi kart�ndan ba�ka
bir adet daha wi-fi karta ihtiya� duyuyoruz.
Bu �zellikle 6-7-8. b�l�mlerdeki kablosuz a�lara sald�r�lar ve ��z�mleri
b�l�mlerini pratik etmek i�in gereklidir.
E�er �u anda hi� bir �ekilde wi-fi kart alma ihtimaliniz yoksa bu b�l�mleri not
alarak izleyebilir ve di�er b�l�mlerde pratik yapmaya devam edebilirsiniz.
Bu b�l�mleri atlamadan, not alarak izlemeniz �nemlidir.
E�er imkan�n�z varsa wi-fi kart� alman�z kesinlikle tavsiye edilir.

Wi-Fi Kart� Nas�l Kurar�m?

�n�m�zdeki derslerde kurulum detayl� olarak anlat�lacakt�r.

Wi-Fi Kart�m� Takt�m Fakat Kali Linux'te G�r�nmemekte?

�ncelikle Virtualbox kurarken ekledi�imiz extension pack yani eklenti paketleri
kurulu mu, ondan emin olman�z gerekmekte.
Sonras�nda derste g�r�ld��� gibi usb portlar� i�erisinden + ya basarak usb cihaz�
tan�tman�z gerekmekte.

Kali Linux USB Wi - Fi Kart�m� Tan�d� Ama A�lara Ba�lanam�yorum?

Virtualbox ayarlar� i�erisinden USB portlarda e�er 3 se�iliyse, 1 veya 2 ile de
denemeniz gerekmektedir.

T�m Portlarla Denedim Hala Baz� Problemler Ya��yorum?

USB Wi-Fi Kart Kali Linux a��lmadan �nce USB'den ��kart�lmal�d�r. Ondan sonras�nda
Kali Linux tamamen a��ld�ktan sonra tekrar tak�larak denemekte fayda var.

USB Wi-F� Kart�m� Hi� Bir �ekilde G�rm�yor?

Orada daha �nce sorulmu� sorulara aratarak bakabilir e�er sorununuzu bulamazsan�z buraya yazabilirsiniz: https://www. T�m Bunlar �e Yaramad� Ne Yapay�m? �ncelikle wi-fi kart�n�z�n Kali Linux ile uyumlu olup olmad���n� Google'dan arat�p emin olman�z gerekmekte. S�r�c� Kurmam Gerekir Mi? Kurs kat�l�mc�lar� taraf�ndan memnuniyetle kullan�lan bir�ok modelde herhangi bir s�r�c� y�klemden i�lem yap�labilmektedir. E�er ba�ka sorunlar ya��yorsan�z �uradan soru & cevap k�sm�na ula�abilirsiniz. E�er t�m bu se�enekler i�e yaramazsa wi- fi kart�n�z�n chipsetini Google'da "chipset kali linux driver" diye aratarak s�r�c�s�n� bulup y�klemeye �al��p bir de o �ekilde deneyebilirsiniz.Fiziksel ba�lanan USB Portunu da de�i�tirmek i�e yaramaktad�r bu sorunun ��z�mleri i�in.udemy.com/etik-hacker- olma-kursu/learn/v4/questions .