You are on page 1of 6

"Leis de Tefilin (filactérios), Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www.judaismo-iberico.

org/mtp/amor/tmt/2309n.htm

| A Torá Oral | Todo o Michnê Torá | Glossário |
| cp 1 | cp 2 | cp 3 | cp 4 | cp 5 | cp 6 | cp 7 | cp 8 | cp 10 |

‫תּוֹרה פֶּ ֶרק ט‬
ָ ‫ִהלְ כּוֹת סֵ פֶ ר‬ Capítulo 9

‫ ל ֹא אָ ְרכּוֹ‬,‫תּוֹרה‬ ָ ‫עוֹשׂין סֵ פֶר‬ ִ ‫א אֵ ין‬ 1 Não se faz o sêfer Torá seu
comprimento a mais que seu contorno,
‫ וְ ל ֹא הֶ קֵּ פוֹ יָתֵ ר ﬠַל‬,‫יָתֵ ר ﬠַל הֶ קֵּ פוֹ‬ nem seu contorno mais que seu
‫שׁשָּׁ ה‬--‫יל‬
ִ ִ‫ בִּ גְ ו‬:‫ וְ כַמָּ ה הוּא אָ ְרכּוֹ‬.‫אָ ְרכּוֹ‬ comprimento. Qual é seu comprimento? -
‫ﬠֶשׂ ִרים אֶ צְ בָּ ע‬ ְ ְ‫ ְשׁהֶ ם אַ ְרבַּ ע ו‬,‫ְטפָחִ ים‬ seis tefaĥim no gevil, que são vinte e
quatro dedos segundo a medida da
‫אוֹ פָּחוּת‬--‫וּבקְ לָף‬ ִ ;‫בְּ רֹ חַ ב הַ גּוּדָ ל שֶׁ ַלּיָּד‬ largura do polegar. em qelaf, ou menos
‫ וְ כֵן‬.‫ וְ הוּא שֶׁ יְּ הֶ א אָ ְרכּוֹ כְּ הֶ קֵּ פוֹ‬,‫אוֹ יָתֵ ר‬ [que isto], ou mais, desde que esteja seu
‫וּמﬠַט‬ ִ ‫ִאם ﬠָשָׂ ה בִּ גְ וִ יל פָּחוּת ִמ ִשּׁשָּׁ ה‬ comprimento equiparado a seu contorno.
Assim também, se fizer no gevil menos
‫ אוֹ יָתֵ ר ﬠַ ל הַ ִשּׁשָּׁ ה וְ הִ ְרחִ יב‬,‫אֶ ת הַ כְּ תָ ב‬ que seis, ediminuir a [forma de] escrita -
‫ה ֲֵרי‬--‫ ﬠַד שֶׁ יִּ הְ יֶה אָ ְרכּוֹ כְּ הֶ קֵּ פוֹ‬,‫בַּ כְּ תָ ב‬ ou mais que seis, aumentando a [forma
.‫זֶה כּ ִַמּצְ וָה‬ da] escrita, para que esteja o contorno
igual ao comprimento - estará feito de
acordo com a mitsvá.

‫ אַ ְרבַּ ע‬,‫ב שֵׁ עוּר הַ גִּ לָּיוֹן ִמלְּ מַ טָּ ה‬ 2 A medida do espaço vazio na parte
inferior da página, é de quatro dedos.
;‫ שָׁ לוֹשׁ אֶ צְ בָּ עוֹת‬,‫אֶ צְ בָּ עוֹת; וּלְ מַ ﬠְ לָה‬ Acima, três dedos. Entre uma e outra
‫ לְ פִ י ָכּ‬.‫ ְשׁתֵּ י אֶ צְ בָּ עוֹת‬,‫וּבֵ ין דַּ ף לְ דַ ף‬ página, dois dedos. Portanto, é necessário
‫צָ ִרי שֶׁ יַּנִּ יחַ בִּ ְתחִ לַּת כָּל יְ ִריﬠָה‬ que deixe livre no princípio e no final de
cada ieri'á a largura de um dedo e o
‫ רֹ חַ ב אֶ צְ בָּ ע אַ חַ ת וּכְ דֵ י‬,‫וּבְ סוֹפָהּ‬ suficiente para a costura, para que
,‫שֶׁ נִּ ְמצָ א כְּ שֶׁ ִתּתָּ פֵר הַ יְּ ִריﬠָה‬--‫ְתּפִ ָירה‬ quando for costurada a ieriá, esteja entre
,‫יִ הְ יֶה בֵּ ין כָּל דַּ ף וָדַ ף בְּ כָל הַ סֵּ ֶפר כֻּלּוֹ‬ cada página em todo o sêfer dois dedos,
deixando o suficiente para enrolar uma
‫ וְ יַנִּ יחַ ִמן הָ עוֹר בִּ ְתחִ לַּת‬.‫ְשׁתֵּ י אֶ צְ בָּ עוֹת‬ coluna [escrita] no princípio e no final do
‫ וְ כָל‬.‫ כְּ דֵ י לָגוֹל ﬠַמּוּד‬,‫הַ סֵּ ֶפר וּבְ סוֹפוֹ‬ rolo. Todas estas medidas, são por
‫ לְ ִמצְ וָה; וְ ִאם חִ סַּ ר אוֹ‬,‫עוּרין הָ אֵ לּוּ‬ ִ ֵ‫הַ שּׁ‬ mitsvá: se aumentar ou diminuir deles,
não invalidou o sêfer Torá.
.‫ ל ֹא ָפסַ ל‬,‫הוֹתיר‬
ִ

1 de 6 12/06/2017 20:26

para que ‫ ְשׁהוּא רֹ חַ ב‬.‫הָ עוֹר‬ largura da pele. se fina ou grossa.‫אֶ צְ בָּ ע‬ nesta divisão. ‫ בְּ אֹ ֶר כָּל הַ כּ ֶֶר‬.‫ וּמוֹדֵ ד ְבּחוּט שֶׁ לְּ שָׁ נִ י‬. Em ‫וּמוֹסיף‬ִ . que é a ‫ שֶׁ מַּ קִּ יפוֹ‬. ‫ וְ עוֹשֶׂ ה רֹ חַ ב כָּל עוֹר‬. Igualmente. Aumenta sempre as peles e aperta-as. para que . sendo a largura de cada página seis tefaĥim. e assim por diante ‫ וְ יִ ְמדֹ ד כָּל‬. para verificar nelas o ‫ לִ ְבדֹ ק בָּ הֶ ן שֵׁ עוּר‬.‫אָ ְרכָּהּ אַ ְרבָּ ﬠִ ים אוֹ ח ֲִמ ִשּׁים אֶ צְ בָּ עוֹת‬ cinquenta dedos. sendo ‫ לְ פִ י שֶׁ בֵּ ין ִשׁטָּ ה‬. Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www.‫מֵ הֶ ן ִשׁשָּׁ ה ְטפ ִָחים‬ sejam iguais todos os lados. meça cada pele com ‫ ﬠַ ד שֶׁ יֵּדַ ע כַּמָּ ה‬.‫הָ עוֹרוֹת בְּ שׁוֹוֶה‬ deve fazer quadrada cada folha.‫ה וְ אַ חַ ר ָכּ לוֹקֵ חַ עוֹרוֹת אֲחֵ ִרים‬ 5 Depois disto. . o número de linhas na página . deve preparar uma vareta cujo comprimento seja de quarenta a .‫לְ מַ ﬠְ לָה שָׁ לוֹשׁ‬ dedos abaixo.‫וְ לִ ְשׁלוֹשָׁ ה וּלְ אַ ְרבָּ ﬠָה ֲחלָקִ ים‬ quatro partes de um "dedo". ‫ וְ דָ בָ ר‬.‫שֶׁ יֵּדַ ע בּוֹ שֵׁ עוּר חֲצִ י אֶ צְ בָּ ע‬ quarto de um dedo. e quatro ‫ וּלְ מַ טָּ ה אַ ְרבַּ ע.‫ וְ כֵן ִמנְ יַן הַ ִשּׁטּוֹת שֶׁ בְּ דַ ף‬. pois deve deixar três ‫ לְ פִ י ְשׁהוּא מַ נִּ יחַ גִּ לָּיוֹן‬. fazendo ‫ ַﬠד שֶׁ ֵיּﬠָשֶׂ ה הֶ קֵּ ף‬.‫ קֶ צֶ ב אֶ חָ ד לַכֹּ ל‬.‫ וְ כוֹתֵ ב בָּ הֶ ן דַּ ף אֶ חָ ד‬.org/mtp/amor/tmt/2309n. ‫ יִ הְ יֶה‬. E sabe-se ‫ שֶׁ אֹ ֶר הַ דַּ ף ְשׂבַ ע ﬠ ְֶשׂ ֵרה‬.‫ג כֵּיצַ ד יִ ְת ַכּוַּן אָ דָ ם‬ 3 Como fará a pessoa para que seja o comprimento e o contorno do sêfer ְ ‫ מַ ְתחִ יל‬:‫שֶׁ יִּ הְ יֶה אָ ְרכּוֹ כְּ הֶ קֵּ פוֹ‬ ‫וּמ ַרבֵּ ַﬠ‬ iguais? . ַ‫יָדוּﬠ‬ que o comprimento de uma página é dezessete dedos.‫וּמהַ דֵּ ק‬ ְ ‫בְּ עוֹרוֹת‬ delas um volume bem apertado.‫כּ ֶֶר אֶ חָ ד‬ seguida. אֲבָ ל‬.‫יָבוֹאוּ לְ פִ י הַ כְּ תָ ב‬ deixado entre as linhas o espaço suficiente para que escreva se um linha. deverá enrolar as peles. a largura da página ‫אם דַּ ק‬--‫ב‬ ִ ָ‫ הוּא לְ פִ י הַ כְּ ת‬. ‫ וְ עוֹשֶׂ ה מֵ הֶ ן‬.‫ִשׁשָּׁ ה ְטפ ִָחים‬ ‫הַ כּ ֶֶר‬ esteja o contorno seis tefaĥim. 2 de 6 12/06/2017 20:26 . tome para si outras peles.‫עוֹר וְ עוֹר בַּ ַכּנָּה זוֹ‬ essa vareta. duas ou três. E.‫ד וְ אַ חַ ר ָכּ ַיﬠֲשֶׂ ה ַכּנָּה שׁוֹוָה‬ 4 Em seguida.htm ‫ ﬠַד שֶׁ יֵּﬠָשֶׂ ה הַ סֵּ פֶ ר‬. para que tenha a contagem de meio dedo.‫ְשׁנַיִ ם אוֹ ְשׁלוֹשָׁ ה‬ tamanho a ser usado para as letras. até saber quantos dedos estão contidos em cada pele.‫אֶ צְ בָּ עוֹת‬ dedos como espaço livre acima. para saber ‫ כְּ דֵ י שֶׁ יֵּדַ ע‬. em três e em ‫ כְּ דֵ י‬. ‫ַﬠל הַ כּ ֶֶר‬ fio de carmesim. que é envolto em torno do volume [de peles].‫רֹ חַ ב הַ דַּ ף‬ é segundo a escrita.‫כַּמָּ ה אֶ צְ בָּ ע‬ sêfer].ao principiar a fazer o sêfer. e dividir um dos ‫וִ יחַ לַּק אֶ צְ בָּ ע אַ חַ ת מֵ הֶ ן בַּ ַכּנָּה לִ ְשׁנַיִ ם‬ "dedos" da vareta em dois."Leis de Tefilin (filactérios).judaismo-iberico.‫ִאם ﬠָבֶ ה‬ deverá vir segundo a escrita.‫הַ כְּ תָ ב‬ Escreverá nelas uma página. Porém.‫ וְ כַיּוֹצֶ א בְּ זֶה הַ חֵ לֶק‬.‫וְ אַ חַ ר ָכּ גּוֹלֵל הָ עוֹרוֹת‬ medida-padrão para todas as demais.‫אֶ צְ בָּ ע יֵשׁ בְּ כָל עוֹר וְ עוֹר‬ quantos dedos há por todo o volume [do . A medida é feita com um .‫ ְמהֻדָּ ק ָיפֶה ָיפֶה‬. de um ‫ ְוּרבִ י ַﬠ‬.

וְ ִאם הוֹצִ יא הַ חֶ ְשׁבּוֹן‬ acordo com o sêfer do qual copia. ‫ יָתֵ ר ﬠַל‬.‫כּוֹתֵ ב ִממֶּ נּוּ‬ cálculo das páginas.‫אַ חֵ ר‬ de outra página.org/mtp/amor/tmt/2309n. deve medir a largura da página ‫ יָמֹ ד רֹ חַ ב הַ דַּ ף בְּ אֶ צְ בְּ עוֹת‬.‫תּוֹרה ֻכּלָּהּ‬ ָ ַ‫ה‬ volume do sêfer].‫שֶׁ בָּ דַ ק בּוֹ‬ estilo de escrita através da qual efetuara a ‫כַּמָּ ה נִ כְ תַּ ב בְּ דַ ף זֶה שֶׁ בָּ דַ ק בּוֹ ִמן‬ verificação. diminua no tamanho das letras. E. até aumentar o número de páginas. verificando através da escrita ‫ ﬠַ ד שֶׁ יָּבוֹא‬.‫ וְ יֵדַ ע חֶ ְשׁבּוֹן הַ דַּ פִּ ין‬.‫תּוֹרה לְ פִ י ִמנְ יַן הַ דַּ פִּ ין‬ ָ ַ‫ה‬ escrito nessa página-padrão de toda a Torá. Se o resultado do cáculo . E deve dividir cada .‫שֶׁ יּ ְַרבֶּ ה בְּ ִמנְ יַן הַ דַּ פִּ ין‬ de páginas. verificando em outra página.‫ כִּ ְמלוֹא ִשׁטָּ ה‬.judaismo-iberico.‫בְּ ִשׂ ְרטוּט‬ pele em páginas."Leis de Tefilin (filactérios). até que alcance uma equivalência entre ambos. e calcule aproximadamente de ‫שֶׁ כּוֹתֵ ב בּוֹ בַּ כּ ֶֶר . segundo o cálculo.‫אֶ צְ בָּ עוֹת שֶׁ בֵּ ין דַּ ף וָדַ ף‬ [que é a distância de separação] entre cada página. aumente no estilo das letras. de acordo com a largura da página ‫ וּכְ שֶׁ יִּ שָּׁ אֵ ר לוֹ ִמן הָ עוֹר‬. comece a ‫ דַּ פִּ ין דַּ פִּ ין‬.‫שָׁ לוֹשׁ אֶ צְ בָּ עוֹת אוֹ אַ ְרבַּ ע‬ Se por acaso restar da pele três dedos ou quatro a mais que a última página da 3 de 6 12/06/2017 20:26 . Assim. pela medida de dedos.‫יָתֵ ר ִמן הַ דַּ פִּ ין‬ número do que a Torá.‫וּמחַ לֵּק כָּל עוֹר וְ עוֹר‬ ְ escrever no volume. página por página por sirtut. ‫ מַ ְת ִחיל בְּ אוֹתוֹ הַ כּ ֶֶר‬.‫וְ ָﬠלָה בְּ חֶ ְשׁבּוֹן‬ usada como modelo. ‫יוֹסיף ﬠַ ל רֹ חַ ב הַ דַּ ף ְשׁתֵּ י‬ ִ ְ‫הַ ַכּנָּה. calculando quantas páginas ‫דַּ פִּ ין יָבוֹאוּ בַּ כּ ֶֶר שֶׁ ָגּלַל מֵ אוֹתוֹ הַ כְּ תָ ב‬ formarão o volume por aquele mesmo ‫ וְ יִ ְראֶ ה‬. Se do cálculo o ‫תּוֹרה‬ָ ַ‫אַ חֵ ר. E veja quanto foi ‫ זֶה הוּא הַ כְּ תָ ב‬. até que se diminua o número ‫ וְ יִ בְ דֹ ק בְּ דַ ף‬.‫ַﬠד שֶׁ יִּ ְתמַ ﬠַט ִמנְ יַן הַ דַּ פִּ ין‬ número de páginas.‫הַ חֶ ְשׁבּוֹן אֶ חָ ד‬ for que o rolo da Torá é maior que o número de páginas. ו‬ acrescentando a cada página dois dedos ‫ וְ יֵחָ שֵׁ ב כַּמָּ ה‬.‫ וְ כֵן בְּ דַ ף אַ חַ ר דַּ ף‬.‫לְ ִשׁטָּ ה‬ ‫ו וְ אַ חַ ר שֶׁ כּוֹתֵ ב הַ דַּ ף שֶׁ בּוֹדֵ ק בּוֹ לְ פִ י‬ 6 Após escrever a página que usará como modelo.‫הַ כְּ תָ ב‬ [segundo o qual deve escrever]. concluindo assim o ‫אם ﬠָלְ תָ ה כָּל‬--‫ב‬ ִ ֵ‫וּמחַ שּׁ‬ְ .‫תּוֹרה‬ ָ ַ‫שֶׁ הַ דַּ פִּ ין יָתֵ ר ִמן ה‬ calcula: se toda a Torá coincide com o ‫ וְ יִ בְ דֹ ק בְּ דַ ף‬.‫ כְּ פִ י רֹ חַ ב הַ דַּ ף שֶׁ בָּ דַ ק בּוֹ‬. esta escrita deve ser o usado para o volume.‫מַ ה שֶׁ יִּ ְרצֶ ה‬ com a vareta. ‫ז מֵ אַ חַ ר שֶׁ יֵּדַ ע רֹ חַ ב הַ דַּ פִּ ין וְ שֵׁ עוּר‬ 7 Após saber exatamente qual a largura das páginas e qual o tamanho das letras [‫ ]ז‬. Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www. ‫ י ְַרחִ יב בַּ כְּ תָ ב‬. sabendo assim qual a quantidade de páginas [contida no ‫וּמשַׁ ﬠֵר לְ פִ י הַ סֵּ פֶר ְשׁהוּא‬ ְ . וְ ִאם הוֹצִ יא הַ חֶ ְשׁבּוֹן שֶׁ ה‬ resultado é que as páginas sejam mais em ‫ יְ מַ ﬠַט בַּ כְּ תָ ב ﬠַד‬. página após página.htm .

a largura das páginas de cada ‫וּמנְ יַן‬ ִ . Quanto a todo . já que a ‫ שֶׁ הַ כְּ תָ ב‬.‫בֵּ ינוֹנִ יּוֹת זוֹ ְבּצַ ד זוֹ‬ comprimento de dois grãos de cevada.‫דַּ ף ִמ ְשּׁתֵּ יהֶ ן שֵׁ שׁ אֶ צְ בָּ עוֹת‬ uma delas é de seis dedos.‫ַﬠל ִשׁשָּׁ ה אוֹ פָּחוּת ִמ ִשּׁשָּׁ ה‬ que seis: de acordo com este mesmo . . Quanto Chirat ha-Iam e a Chirat ‫ רֹ חַ ב כָּל‬. ‫עוּרין‬ִ ֵ‫ט רֹ חַ ב הַ גּוּדָ ל הָ אָ מוּר בְּ כָל הַ שּׁ‬ 9 A "largura do dedo" dita em todas estas medidas e em todos as demais medidas ‫ וְ הוּא‬. 4 de 6 12/06/2017 20:26 . e pode ‫ וְ יָקֹ ץ הַ ְשּׁאָ ר‬. O comprimento do rolo. mil.‫וְ הוּא‬--‫בְּ ל ֹא פָּחוּת וְ ל ֹא יָתֵ ר‬ o comprimento equivalente ao contorno.‫מוֹשׁכוֹ לְ פִ י ִמנְ יַן הַ דַּ פִּ ין‬ ְ número de páginas. quatro . que é o mediano.‫וּמנְ יַן הַ דַּ פִּ ין שֶׁ לְּ כָל הַ סֵּ פֶר‬ִ páginas de todo o sêfer.‫וְ ִשׁ ַירת הַ יָּם וְ ִשׁ ַירת הַ ֲאזִינוּ‬ Haazinu. e equivalem ao ‫ בְּ דֹ חַ ק.‫תּוֹרה ֻכּלָּהּ‬ ָ ‫עוּרי‬ ֵ ֵ‫הָ אֵ לּוּ וּבִ ְשׁאָ ר שׁ‬ da Torá. se não errar . Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www.‫וְ אֵ ינוּ צָ ִרי לְ חַ שַּׁ ב דָּ בָ ר זֶה‬ escrita conduzí-lo-á de acordo com o .‫דַּ ף וָדַ ף ִמדַּ פָּיו‬ dedos.‫אֲחֵ רוֹת ﬠַל הַ כּ ֶֶר שֶׁ ָגּלַל‬ volume que enrolara.‫ בְּ ֵרוַח‬."Leis de Tefilin (filactérios).org/mtp/amor/tmt/2309n.‫וְ כָל אַ מָּ ה‬ seis tefaĥim.judaismo-iberico.‫הַ ִשּׁטִּ ין שֶׁ בְּ כָל דַּ ף וָדַ ף‬ cinquenta e uma. .‫ְשׁתֵּ י ְשׂעוֹרוֹת‬ sem que estejam juntos.‫ הוּא אַ ְרבַּ ע אֶ צְ בָּ עוֹת ִמזּוֹ‬. e a amá. Quanto à quantidade das linhas em cada página. ‫ח וְ כֵן הָ רוֹצֶ ה ַלﬠֲשׂוֹת רֹ חַ ב הַ סֵּ ֶפר יָתֵ ר‬ 8 Semelhantemente. duzentas e vinte .htm ‫ מַ נִּ יחַ ִממֶּ נּוּ‬. ‫וּשׁלוֹשׁ מֵ אוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים וְ שֵׁ שׁ‬ ְ ‫אֶ לֶף‬ aproximadamente. וְ הֶ ן כְּ אֹ ֶר‬.‫רֹ חַ ב אֶ צְ בָּ ע וּכְ דֵ י ְתּפִ ָירה‬ recortar o restante sem se preocupar.‫ִשׁשָּׁ ה וְ ﬠ ְֶשׂ ִרים דַּ ף. bem juntas.‫ִדּקְ דַּ קְ נוּ בְּ שֵׁ עוּרוֹ‬ ‫כְּ בָ ר‬--‫הַ בֵּ ינוֹנִ י‬ seu valor. por largura. E isto. (*) ‫רֹ חַ ב כָּל‬--‫תּוֹרה שֶׁ כָּתַ בְ ִתּי אֲנִ י‬ ָ ‫י סֵ פֶר‬ 10 O sêfer Torá que eu escrevi tem cada uma das páginas. e concluímos que equivale a ‫וּמצָ אנוּהוּ רֹ חַ ב שֶׁ בַ ע שׂעוֹרוֹת‬ ְ sete grãos de cevada colocadas uma ao lado da outra.‫הַ דַּ ף הָ אַ חֲרוֹנָה שֶׁ בַּ יְּ ִריﬠָה‬ ieri'á. pois ‫שֶׁ בָּ אַ חֲרוֹנָה יִ תּוֹסַּ ף עוֹרוֹת‬--‫וְ אַ ל יָחוּשׁ‬ ao final juntar-se-ão mais peles ao ‫ כְּ ֶנגֶד כָּל‬.‫יִ ְטﬠֶה בְּ חֶ ְשׁבּוֹן‬ no cálculo. sem mais nem menos. trezentos e sessenta e seis dedos.‫הַ זּ ֹאת הוּא ְמחַ שֵּׁ ב‬ sistema deverá calcular para que obtenha ‫ שֶׁ לּ ֹא‬. וְ אֹ ֶר כָּל הַ סֵּ פֶר‬ e seis. ou menos ‫ ﬠַל הַ דֶּ ֶר‬. já ajustamos . o que deseja fazer a largura do sêfer mais que seis.‫ וְ יֵצֵ א אָ ְרכּוֹ כְּ הֶ קֵּ פוֹ‬.‫ אַ ְרבַּ ע אֶ צְ בָּ עוֹת‬. segundo os aumentos que recortara de cada pele. ‫ וְ כָל טֶ פַח הָ אָ מוּר‬.‫בְּ כָל מָ קוֹם‬ têfaĥ trazido em todo lugar. equivale à largura de quatro desses dedos. A quantidade de ‫ מָ אתַ יִ ם‬. pelo .‫ אַ חַ ת ַוח ֲִמ ִשּׁים‬. deixa dessa página a largura de um dedo e o suficiente para a costura.‫ ִשׁשָּׁ ה ְטפָחִ ים‬.‫הַ תּוֹסָ פוֹת שֶׁ קּוֹצֵ ץ ִמכָּל עוֹר וְ עוֹר‬ que não precisa calcular isto.

‫בַּ חֶ ְשׁבּוֹן‬ princípio do sêfer e de seu fim. Em que casos? no princípio do sêfer.‫מוּרים‬ ִ ֲ‫ בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א‬. . mas.‫ בְּ קֵ רוּב‬. ou com tendões de ‫ אוֹ בְּ גִ ידֵ י בְּ הֵ מָ ה‬.‫ַכּ ֲה ָלכָה‬ 5 de 6 12/06/2017 20:26 .‫פָּסַ ל‬--‫ְטמֵ אָ ה‬ retire-os.‫הַ סֵּ פֶר‬ único pode ser feito em uma única ‫עוֹשׂין‬ ִ .‫ְמﬠַט‬ acaso eximir uma.‫ וְ ל ֹא יָתֵ ר ַﬠל ְשׁמוֹנָה דַּ פִּ ין‬.‫דַּ פִּ ין‬ oito. duas ou três páginas.‫ְתּפ ָָרן שֶׁ לּ ֹא בְּ גִ ִידין‬ animais impuros. não se cansará.‫אֶ צְ בָּ עוֹת‬ ‫יא אֵ לּוּ הַ שֵּׁ שׁ אֶ צְ בָּ עוֹת הַ יְּ תֵ רוֹת‬ 11 Esses seis dedos que saem a mais nos cálculos.‫וְ שֶׁ בְּ סוֹפוֹ‬ peles sobre as quais escrevemos.‫ וְ הָ עוֹרוֹת שֶׁ כָּתַ בְ נוּ בָּ הֶ ם‬.‫יג כְּ שֶׁ תּוֹפְ ִרין הַ יְּ ִריעוֹת‬ 13 A costura das ieriôt não pode ser feita senão com [fios fabricados de] tendões de ‫אוֹתָ ן אֵ לָא בְּ גִ ִידין שֶׁ לִּ ְבהֵ מָ ה אוֹ חַ יָּה‬ animais puros.‫אַ פִ לּוּ פָּסוּק אֶ חָ ד בְּ דַ ף אֶ חָ ד‬ página.‫ְשׁלוֹשָׁ ה‬ ou acrescentar uma. mesmo nevelôt e terefôt.htm . e costure conforme a halakhá. Se lhe sobrevir uma ieri'á de nove .‫הוֹרה‬ ָ ‫ְט‬ assim como costura-se [as caixinhas dos] ‫ וְ דָ בָ ר‬. . se por ‫ הֶ ן חָ סֵ ר דַּ ף אֶ חָ ד אוֹ ְשׁנַיִ ם אוֹ‬. eram ‫ וּבִ זְמָ ן שֶׁ ִתּ ְרצֶ ה לִ כְ תֹּ ב‬. até mesmo um verso .judaismo-iberico. Quando quiser escrever segundo estas medidas. Portanto.‫נִ זְדַּ ְמּנָה לוֹ יְ ִריﬠָה בַּ ת ִתּ ְשׁﬠָה דַּ פִּ ין‬ páginas.‫אוֹתוֹ דַּ ף אֶ חָ ד לְ בַ דּוֹ‬ . ‫ אוֹ יָתֵ ר דַּ ף אוֹ ְשׁנַיִ ם אוֹ‬. fê-lo passul. לְ פִ י ָכּ ִאם‬.‫ אוֹ בְּ אֶ ְמצָ עוֹ. duas ou três páginas.‫ְשׁאָ ר הַ יְּ ִריעוֹת‬ ‫ אֵ ין תּוֹפְ ִרין‬."Leis de Tefilin (filactérios). ‫ל ֹא ִתיגַע וְ ל ֹא ְתהֵ א צָ ִרי‬--‫ְשׁלוֹשָׁ ה‬ senão terá imediatamente ao terminá-lo o ‫ אֵ לָא ִמיָּד יָבוֹא ָל אָ ְרכּוֹ‬. nem mais que .‫כְּ הֶ קֵּ פוֹ‬ ‫עוֹשׂין בַּ יְּ ִריﬠָה פָּחוּת ִמ ְשּׁלוֹשָׁ ה‬ ִ ‫יב אֵ ין‬ 12 Não se faz em uma mesma ieri'á menos que três páginas. ou segundo ‫ אוֹ קָ רוֹב לָהֶ ן‬.‫שֶׁ לָּהֶ ן‬ tefilin.‫לְ חֶ ְשׁבּוֹן‬ comprimento equivalente ao contorno. servem para a margem do ‫ לַגִּ לָּיוֹן שֶׁ בִּ ְתחִ לַּת הַ סֵּ פֶ ר‬. Quanto às . ‫ וְ תוֹפְ ִרין אוֹתוֹ ﬠִ ם‬. Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www. אֲבָ ל בְּ סוֹף הַ סֵּ פֶר‬. ‫ וְ אַ פִ לּוּ ִמנְּ בֵ לוֹת וּטְ ֵרפוֹת‬. Isto é halakhá le-Mochê mi-Sinai. se costurar com outra coisa que ‫ ֲה ָלכָה לְ מֹ שֶׁ ה ִמ ִסּינַי. ‫ בִּ ְתחִ לַּת‬. ligando-a às demais ieri'ôt. ou em seu meio. cinco em outra. deve dividir: quatro páginas em ‫חוֹלֵק אוֹתָ הּ אַ ְרבָּ ﬠָה לְ כָאן ַוח ֲִמשָּׁ ה‬ uma.‫לְ כָאן‬ no fim do sêfer.‫זֶה‬ não seja tendões. até que ‫ ﬠַד שֶׁ יּ ִַתּיר וְ יַחְ זֹ ר וְ יִ ְתפֹּ ר‬. nem precisará cálculo.‫ַﬠל פִּ י הַ ִמּדּוֹת הָ אֵ לּוּ‬ medidas aproximadas a estas.org/mtp/amor/tmt/2309n.‫ כְּ דֶ ֶר שֶׁ תּוֹפְ ִרין הַ ְתּפִ לִּ ין‬.‫עוֹרוֹת אֵ ילִ ים‬ peles de cervo.

deve . de seu começo até seu final: . se o rasgo foi dentro de duas ‫ יִ ְתפֹּ ר.‫שָׁ לוֹשׁ‬ que caso? no caso de um sêfer Torá ‫ ְבּיָשָׁ ן ְשׁאֵ ין ֲﬠפָצוֹ נִ כָּר. ‫ וְ כֵן בֵּ ין‬. Em ‫ בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים‬.‫וְ אַ פִ לּוּ קֶ ַרע הַ בָּ א בְּ תוֹ שָׁ לוֹשׁ‬ pode costurar mesmo um rasgo que atinja ‫ וְ כָל‬.htm ‫ אֵ ינוּ תּוּפַר כָּל‬.‫הַ יְּ ִריﬠָה ֻכּלָּהּ‬ deve-se deixar um pouco acima e um ‫וּמﬠַט‬ ְ ‫אֵ לָא מַ נִּ יחַ ְמﬠַט ִמלְ מַ ﬠְ לָה‬ pouco abaixo sem costura. Deve fazer para . entre cada página.judaismo-iberico.‫תּוֹפֵר‬--‫ִאם נִ כָּר הַ גְּ וִ יל ְשׁהוּא ﬠָפִ יץ‬ reconhecido como trabalhado com afatsá. não. | A Torá Oral | Todo o Michnê Torá | Glossário | | cp 1 | cp 2 | cp 3 | cp 4 | cp 5 | cp 6 | cp 7 | cp 8 | cp 10 | 6 de 6 12/06/2017 20:26 ."Leis de Tefilin (filactérios). Costura-se a pele que sobra bo começo e no fim sobre as colunas com ‫ַמּוּדים‬ִ ‫שֶׁ ִשּׁיַּר בַּ ְתּחִ לָּה וּבַ סּוֹף ﬠַ ל הָ ﬠ‬ [fios feitos de] tendões. Mas.‫ ִמ ְתּחִ לָּתָ הּ וְ ﬠַ ד סוֹפָהּ‬.org/mtp/amor/tmt/2309n.‫דַּ ף לְ דַ ף‬ três linhas. Todos os [tipos de] rasgos não . caso o gevil possa ser . um ‫ אֶ חָ ד‬.‫יִ ְתפֹּ ר‬--‫ וּבֵ ין תֵּ בָ ה לְ תֵ בָ ה‬. outro em seu ‫ וְ תוֹפֵר הָ עוֹר‬.‫ִמלְּ מַ טָּ ה‬ se rasgue a ieri'á em seu meio.‫בְּ גִ ִידין‬ ser o sêfer Torá enrolado sobre elas. no qual já não se reconheça a afatsá.‫בִּ ְתחִ לָּתוֹ וְ אֶ חָ ד בְּ סוֹפוֹ‬ final. para que não ‫כְּ דֵ י שֶׁ לּ ֹא‬--‫ בְּ ל ֹא ְתּפִ ָירה‬.‫ כְּ דֵ י שֶׁ יְּ הֶ א נִ גְ לָל ֲﬠלֵיהֶ ן‬.‫אֵ ין תּוֹפְ ִרין אוֹתָ ן‬--‫הַ קְּ ָרﬠִ ים‬ costurar.) --‫תּוֹרה שֶׁ נִּ קְ ְרﬠָה בּוֹ יְ ִריﬠָה‬ ָ ‫טו סֵ ֶפר‬ 15 Sêfer Torá no qual haja-se rasgado uma ieri'á.‫ִתקָּ ַרע הַ יְּ ִריﬠָה בְּ אֶ ְמצָ ﬠָהּ‬ o sêfer Torá duas colunas de madeira. pode costurar. quando enrolar [o rolo da Torá].‫צוּרתָ הּ‬ ָ ‫ אוֹ ִתּ ְשׁתַּ נֶּה‬. se de três.‫ ל ֹא יִ ְתפֹּ ר‬. E assim. אֲבָ ל‬. É .‫יד כְּ שֶׁ תּוֹפְ ִרין הַ יְּ ִריעוֹת‬ 14 A costura das ieri'ôt não se faz por toda a ieri'á.‫בְּ גִ ִידין שֶׁ תּוֹפְ ִרין בָּ הֶ ן הַ יְּ ִריעוֹת זוֹ לְ זוֹ‬ podem ser costurados senão com tendões ‫יִ זָּהֵ ר שֶׁ לּ ֹא תֶ חְ סַ ר אוֹת‬--‫וּבְ כָל הַ קְּ ָרﬠִ ים‬ como os usados para costurar as ieri'ôt umas às outras.‫ַמּוּדים שֶׁ לְּ ﬠֵץ‬ ִ ‫וְ עוֹשֶׂ ה לוֹ ְשׁנֵי ﬠ‬ [colocará] em seu princípio. e entre cada palavra. para que possa .‫וְ י ְַרחִ יק בֵּ ין הָ ﬠַמּוּד וְ הַ כְּ תָ ב שֶׁ בַּ דַּ ף‬ preciso distanciar entre a coluna de madeira e a escrita da página. ou mudado sua forma. também pode ‫ אֵ לָא‬.‫ְשׁתֵּ י ִשׁטּוֹת‬ ‫בְּ תוֹ‬ linhas. Em todos os rasgos. בְּ תוֹ‬. Mezuzôt e Sêfer Torá" http://www.‫אַ חַ ת‬ cuidar que não haja desfeito nenhuma letra.‫ כְּ שֶׁ יִּ גְ ל‬.‫ֲמוּרים‬ ִ ‫א‬ envelhecido. (Clique para ver as colunas sobre as quais se prende o sêfer Torá.