You are on page 1of 12

DS CEN ISO/TR 15608:2014

Saldimi-Udhëzues për një sistem të grupuar të materialeve metalike


DS CEN ISO/TR 17641-3:2014
Provat e shkatërruese në tegelin e saldimit në materialet metalike-Provat e plasaritjes në të
nxehtë në bashkimet me saldim-Proceset e saldimit me hark-Pjesa 3: Provat e ngarkimit të
jashtëm (ISO/TR 17641 -3: 2005)
DS CEN ISO/TR 17844:2014
Saldimi-Krahasimi i metodave të standardizimit për shmangjen e plasaritjeve në të ftohtë
DS CEN ISO/TR 20172:2010
Saldimi -Sistemet e grupuara për materialet-Matarialet Europiane
DS CEN ISO/TR 20172:2011
Saldim-Sistemet e grupuara për materialet-Materialet europiane (ISO 20172: 2006)
DS CEN ISO/TR 20173:2014
Saldimi-Sistemet e grupuara për materialet-Materialet amerikane (ISO/TR 20173: 2009)
DS CEN ISO/TR 20174:2014
Saldimi-Sistemet e grupuara për materiale-Materiale japoneze (ISO/TR 20174: 2005)
DS CEN ISO/TR 3834-6:2008
Zbatimi i EN 729 në kërkesat e cilësisë për saldimin me shkrirje të materialeve metalike
DS CECC 96 101-801:2010
Çelësat shtresor rutullues që vihet në punë me anën e dorës-Shpindel dhe panel i hermetizuar ose
jo me montim me izolator kalimtar në qendër-Lidhje me saldim ose pika fundore qarku të
printuar
DS CEN ISO/TS 17845:2014
Saldimi dhe proceset e lidhura me të-Sistemi i emërtimit për difektet (ISO/TS 17845: 2004)
DS CEN/TR 14599:2014
Termat dhe përcaktimet për qëllime saldimi në lidhje me EN 1792
DS CEN/TR 15068:2014
Pajisjet e saldimit me gaz-Matja e zhurmës së emetuar nga pipëzat e saldimit, prerjes, nxehjes,
ngjitjes dhe saldimit-Metoda e matjes
DS CEN/TR 15135:2014
Saldimi-Projektimi dhe Prova pa shkatërrim e saldimeve
DS CEN/TR 15235:2014
Saldimi-Metodat për vlerësimin e difekteve në strukturat metalike
DS CEN/TR 15481:2014
Saldimi i çelikut të përforcuar-Tegel saldimi-Metodat e provës dhe kërkesat e performances
prSK EN 60974-13:2017
Pajisje për saldimin me hark-Pjesa 13: Pinca për kthimin e rrymës
SK EN 1011-1:2013
Saldimi-Rekomandime për saldimin e materialeve metalike-Pjesa 1: Udhëzim i përgjithshëm për
saldimin me hark
SK EN 1011-1:2013
Saldimi-Rekomandime për saldimin e materialeve metalike-Pjesa 1: Udhëzim i përgjithshëm për
saldimin me hark
SK EN 1011-2:2013
Saldimi-Rekomandime për saldimin e materialeve metalike-Pjesa 2: Saldimi me hark i qeliqeve
feritike
SK EN 1011-3:2013
Saldimi -Rekomandime për saldimin e materialeve metalike-Pjesa 3: Saldimi me hark i qeliqeve
inoksitabel
SK EN 1011-4:2013
Saldimi-Rekomandime për saldimin e materialeve metalike-Pjesa 4: Saldimi me hark i aluminit
dhe i lidhjeve të aluminit
SK EN 10216-1:2008
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit-Pjesa 1: Tubat
prej çeliku të pa lidhur me karakteristika specifike në temperaturën e ambientit
SK EN 10216-2:2008
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion-Kushtet teknike të lëvrimit-Pjesa 2 : Tubat
prej çeliku të pa lidhur dhe të lidhur me karakteristika specifike në temperaturë të lartë
SK EN 10216-3:2008
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 3 :
Tubat prej çeliku të lidhur me strukturë shumë të imët
SK EN 10216-4:2008
Tuba çeliku pa tegel saldimi për përdorime në presion -Kushtet teknike të lëvrimit -Pjesa 4 :
Tubat prej çeliku te pa lidhur dhe të lidhur me karakteristika specifike në temperaturë të ulët
SK EN 10255:2010
Tuba prej çeliku të palidhur të përshtatëshëm për saldim dhe filetim -Kushtet teknike të livrimit
SK EN 10255:2011
Tuba prej çeliku të palidhur te përshtatëshëm për saldim dhe filetim -Kushtet teknike të livrimit
SK EN 1057:2009
Bakri dhe lidhjet e bakrit -Tubat prej bakri, të rrumbullakët, pa saldim, për ujë dhe për gaz, për
përdorime sanitare dhe për ngrohje ( EN 1057 : 2006)
SK EN 1123-1:2009
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehtë dhe me saldim gjatësorë ,
me bokoll bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa 1 : Kërkesat , provat , kontrolli i
cilësisë
SK EN 1123-2:2006+A1:2016
Tuba dhe rakorderitë e tubave prej çeliku të galvanizuar në të nxehte dhe me saldim gjatësor. me
bokull bashkuese për sistemet e ujërave të shkarkimit - Pjesa 2: Përmasat
SK EN 1123-3:2016
Tubat dhe rakorderite e tubave prej çeliku te galvanizuar ne te nxehte dhe me saldim gjatesor. me
bokull bashkuese per sistemet e ujrave te shkarkimit - Pjesa 3:Permasat dhe kerkesat speciale per
sistemet drenazhimit ne ndertimin e anijeve
SK EN 1124-1:2009
Tubat dhe rekorderitë e tubave prej çeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bokall
bashkuese për sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa 1 : Kërkesat , provat , kontrolli i cilësisë
SK EN 1124-1:2013
Tubat dhe rekoreritë e tubave prej qeliku inoksidabël dhe me saldim gjatësor, me bookoll
bashkuese per sistemet e ujrave të shkarkimit -Pjesa1 : Kërkesat,provat ,kontrolli I cilësisë
SK EN 12074:2013
Elektrodat e saldimit -Kerkesa cilësore për prodhimin, furnizimin dhe shperndarjen e elektrodave
për saldimin dhe proceset e ngjitjes
SK EN 12536:2013
Elektrodat e saldimit -Shufrat për saldimin me gaz të çeliqeve të palidhur dhe të çeliqeve të
qëndrueshëm ndaj zvardhjes -Klasifikimi
SK EN 12732:2008
Sistemet e furnizimit me gaz -Saldimi i tubacioneve prej çeliku -Kerkesa të funksionimit
SK EN 12982:2010
Valvolat industriale -Përmasat ndërmjet skajeve dhe nga qendra në skaj për fundet e saldimit
kokë më kokë të ventilëve
SK EN 12982:2017
Valvolat industriale -Përmasat ndërmjet skajeve dhe nga qendra në skaj për fundet e saldimit
kokë më kokë të ventilëve
SK EN 13067:2013
Personeli për saldimin e plastikës -Prova për kualifikimin e saldatorëve -Garniturat termoplastike
të salduara
SK EN 1320:2013
Provat me shkatërim të saldimeve në materialet metalike -Provat në thyerje
SK EN 1326:2013
Pajisjet për saldimin me gaz -Kompletet e vogla për saldimin dhe ngiitjen me gaz
SK EN 1327:2014
Pajisjet e saldimit me gaz -Specifikimi i montimeve të tubave prej termoplastesh për saldim dhe
proceseve të afërta me të
SK EN 13479:2009
Materiale të konsumueshme në saldim -Standard i përgjithshëm për metalet dhe shkrirësit
mbushës që përdoren për saldim të materialeve metalike
SK EN 14163:2012
Industria e naftës dhe e gazit natyral -Sistemet transportimit me tubacione -Saldimi i tubacioneve
SK EN 1418:2013
Personeli i saldimit -Provat per miratimin e operatorëve të saldimit për saldimin me shkrirje dhe
rregjistruesit në saldimin me rezistencë për saldimin tërësisht të mekanizuar dhe automatik te
materialeve metalike
SK EN 14587-1:2012
Zbatime në hekurudhë -Traseja Saldim i fundeve te shinave me hark elektrik -Pjesa 1 : Shina të
reja të shkallëve R220, R260, R260Mn dhe R350HT ne fabrikë
SK EN 14587-2:2012
Zbatime në hekurudhë -Traseja -Saldim i fundeve te shinave me hark elektrik -Pjesa 2 : Shina të
reja të shkallëve R220, R260, R260Mn dhe R350HT me makina saldimi të lëvizshme në vendet
të ndryshme dhe jo ne fabrikë
SK EN 14612:2013
Siguria e produkteve të projekteve hapsinore -Verifikimi dhe miratimi i makinave automatike te
saldimit me vale
SK EN 14730-1:2012
Zbatime në hekurudhë -Traseja Saldimi aluminotermik i shinave Pjesa 1 : Miratimi i proceseve
të saldimit
SK EN 14730-2:2012
Zbatime hekurudhore -Traseja Saldimi aluminotermik i shinave Pjesa 2 : Kualifikimi i
saldatorëve për saldime aluminometrike, miratimi i kontraktorëve dhe pranimi i tegelave të
saldimit
SK EN 15085-1:2014
Zbatime në hekurudhë -Saldimi i mjeteve dhe komponentëve hekurudhore -Pjesa 1 Të
përgjithshme
SK EN 15085-2:2014
Zbatime në hekurudhë -Saldim e mjeteve dhe komponentëve hekurudhore -Pjesa 2 : Kërkesa të
cilësisë dhe dhe komponentëve çertifikimin e prodhuesit të saldimit
SK EN 15085-3:2014
Zbatime në hekurudhë -Saldim i mjeteve dhe komponentëve hekurudhorë -Pjesa 3 : Kërkesat e
projektimit
SK EN 15085-4:2014
Zbatime në hekurudhë -Saldim i mjeteve dhe komponenteve hekurudhore -Pjesa 4 : Kërkesat e
prodhimit
SK EN 15085-5:2014
Zbatime në hekurudhë -Saldim i mjeteve dhe komponentëve hekurudhorë -Pjesa 5 : Kontrolli,
provat dhe dokumentimi
SK EN 15594:2012
Zbatime në hekurudhë -Traseja Riparimi i shinave me saldim me hark elektrik
SK EN 15609-1:2013
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Specifikimi i
procedurës së saldimit -Pjesa 1 : Saldimi me hark
SK EN 1598:2014
Shëndeti dhe siguria në saldim dhe në proçeset që lidhen me të -Perdet shiritat dhe ekranet
transparente për proçeset e saldimit me hark
SK EN 169:2014
Mbrojtja vetiake e syve -Filtrat per saldimin dhe teknikat qe kane te bejne me to -Kerkesat per
perçueshmerine dhe perdorimi i rekomanduar
SK EN 1715-3:2016
Alumini dhe lidhje të aluminit - Produkt i tërhequr - Pjesa 3: Kërkesa specifike për përdorime
mekanike (duke përjashtuar saldimin)
SK EN 1715-3:2016
Alumini dhe lidhje të aluminit - Produkt i tërhequr - Pjesa 3: Kërkesa specifike për përdorime
mekanike (duke përjashtuar saldimin)
SK EN 1715-4:2016
Alumini dhe lidhje të aluminit - Produkt i tërhequr - Pjesa 4: Kërkesa specifike për zbatime
saldimi Aluminium and aluminium alloys - Drawing stock - Part 4: Specific requirements for
welding applications
SK EN 175:2014
Mbrojtja vetiake e syve -Pajisjet për mbrojtjen e syve dhe të fytyrës gjatë saldimit dhe proçeseve
të ngjashme me to
SK EN 21089:2013
Kapëset konike të elektrodave për makinat e saldimit me pika (puntatriçet) -Dimensionet
SK EN 22553:2012
Bashkimet me saldim, me ngjitje dhe saldim të butë -Paraqitja simbolike në skica
SK EN 25184:2013
Elektrodat e saldimit për saldimin me pika me rezistencë
SK EN 25827:2014
Specifikime për makinat e saldimit me pika(puntatriçet) -Pajisjet dhe qaforet për mbërthimin e
elektrodave
SK EN 28167:2013
Specifikime për projeksionet per saldimin me rezistencë
SK EN 28430-1:2013
Specifikime për saldimin me pika me rezistencë Mbajteset e elektrodave -Pjesa 1 : Konet e
mberthimit 1 : 10
SK EN 28430-2:2013
Specifikime për saldimin me pika me rezistencë Mbajteset e elektrodave -Pjesa 2 : Konet Mors
të mberthimit
SK EN 28430-3:2013
Specifikime për saldimin me pika me rezistencë Mbajteset e elektrodave -Pjesa 3 : Bishtat
cilindrike për mberthimin e elektrodave
SK EN 287-1:2008
Provat e kualifikimit të saldatorëve -Saldimi me shkrirje -Pjesa 1 : Çeliqet (EN 287 -1 : 2004)
SK EN 288-9:2008
Specifikimi dhe miratimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Pjesa 9 : Prova e
procedurës së saldimit për saldimin kokë me kokë të tubacioneve të transportimit në vënd, në
tokë dhe në ujë
SK EN 4099:2008
Elektrodat e saldimit -Elektrodat e veshura për saldimin me dore me hark të çeliqeve me
strukturë kokrrizore të imet -Klasifikimi
SK EN 50063:2013
Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e pajisjeve për saldim me rezistencë dhe
proceseve të lidhura me të
SK EN 50240:2011
Përputhshmëria elektromagnetike (EMC) Standard I produktit për pajisjet e saldimit rezistentë
SK EN 50445:2013
Standard i familjes së produktit për të vërtetuar përputhshmërinë e pajisjes së saldimit rezistent,
saldimit me hark elektrik dhe proçeseve që lidhen me to, me kufizimet bazë që lidhen me
ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0Hz -300GHz)
SK EN 50525-2-81:2013
Kabllot elektrik -Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të
barabartë me 450/750 V (U0/U) -Pjesa 2 -81 : Kabllo për zbatime të përgjithshme -Kabllot me
veshje elastomerike të rrjetëzuar për saldim me hark
SK EN 60749-20-1:2010
Paisje gjysmëpërçuse -Metoda prove klimatike dhe mekanike -Pjesa 20 -1 : Manipulimi,
amballazhimi, etiketimi dhe transporti i pajjisjeve për montim në sipërfaqe të ndjeshme ndaj
efekteve të kombinuara të lagështirës dhe nxehtësisë të saldimit
SK EN 60749-20-1:2011
Paisje gjysmëpërçuse -Metoda prove klimatike dhe mekanike -Pjesa 20 -1 : Manipulimi,
amballazhimi, etiketimi dhe transporti I pajjisjeve për montim në siperfaqe të ndjeshme ndaj
efekteve të kombinuara të lagështirës dhe nxehtësisë të saldimit
SK EN 60974-1:2013
Pajisje për saldim me hark -Pjesa 1 : Burimet e energjisë për saldim
SK EN 60974-11:2013
Pajisje për saldimin me hark -Pjesa 11 : Mbajtëset e elektrodave
SK EN 60974-12:2013
Pajisje për saldimin me hark -Pjesa 12 : Pajisje bashkuese për kabllot e saldimit
SK EN 60974-2:2013
Pajisjet për saldimin me hark -Pjesa 2 : Sistemet e ftohjes me lëngje
SK EN 60974-3:2013
Pajisjet për saldimin me hark -Pjesa 3 : Pajisjet për ndezjen dhe stabilizimin e harkut
SK EN 60974-5:2013
Pajisjet për saldimin me hark -Pjesa 5 : Ushqyesit me tela
SK EN 60974-6:2013
Pajisjet për saldimin me hark -Pjesa 6 : Pajisje me rregjim pune të kufizuar
SK EN 60974-7:2013
Pajisjet për saldimin me hark -Pjesa 7 : Kanellat e saldimit
SK EN 60974-8:2013
Pajisje për saldimin me hark -Pjesa 8 : Konsolat e gazit për sistemet e saldimit dhe prerjes me
plazëm
SK EN 61189-11:2015
Metodat e provës për materiale elektrike, qarqet e stampuar, strukturat dhe bashkuesit e tjerë të
ndërlidhjes-Pjesa 11: Matja e temperaturës së shkrirjes ose diapazoni të temperaturës së shkrirjes
për aliazhet e saldimit
SK EN 61190-1-2:2015
Materiale lidhës për bashkuesit elektronike-Pjesa 1-2: Kërkesat për pastat e saldimit për
ndërlidhje të cilësisë së lartë në bashkimet elektronike
SK EN 62135-1:2013
Pajisje për saldimin me rezistencë -Pjesa 1 : Kërkesat e sigurisë për projektimin, prodhimin dhe
instalimin
SK EN 62739-1:2015
Metoda e provës për erozionin e pajisjeve për saldim me valë duke përdorur aliazhe prej metali
të shkrirë pa plumb-Pjesa 1: Metoda e provës së erozionit për materialet metalike pa përpunimit
të sipërfaqes
SK EN 846-3:2014
Metoda prove per elemente ndihmes per murature -Pjesa 3 : Percaktimi i kapacitetit te ngarkeses
prerese te saldimeve ne shtresat bashkuese te parafabrikuara betonarme
SK EN 868-9:2012
Materialet dhe sistemet e ambalazhmit për pajisjet mjekësore të cilat janë për t’u sterilizuar -
Pjesa 9 : Materiale të pashtresëzuara dhe të paendura prej poliolefinash për përdorim në
prodhimin e qeskave, rulonave dhe kapakëve që mbyllen me termosaldim -Kërkesat dhe metodat
e provës
SK EN ISO 10321:2010
Gjeotekstilet -Prova e tërheqjes për lidhjeve/saldimeve me metodën e tërheqjes për së gjëri
SK EN ISO 10321:2017
Gjeotekstilet -Prova e tërheqjes për lidhjeve/saldimeve me metodën e tërheqjes për së gjëri
SK EN ISO 10447:2013
Saldim me rezistencë -Prova e daltës dhe e shtresës së sipërme për saldimin me projeksion dhe
rezistencë pikë (ISO 10447 : 2006)
SK EN ISO 10882-2:2015
Shëndeti dhe siguria gjatë saldimit dhe në proceset e lidhura me të - Marrja e mostrave të
grimcave në ajër dhe gazeve në zonën e frymëmarrjes të punëtorit - Pjesa 2 : Marrja e mostrave
të gazeve.
SK EN ISO 11611:2013
Veshje mbrojtëse që përdoren në saldim dhe procest që lidhen me të (ISO 11611 : 2007)
SK EN ISO 13916:2013
Saldimi -Udhezim per matjen e temperatures se paranxehjes, te temperatures se interpasit dhe te
temperatures per ruajtjen e paranxehjes
SK EN ISO 13918:2013
Saldimi -Kunjat dhe unazat prej qeramike për saldimin me hark me kunja
SK EN ISO 13920:2013
Saldimi -Tolerancat e pergjithshme per konstruksionet e salduara -Dimensionet per gjatesite dhe
kendet -Forma dhe pozicioni
SK EN ISO 14171:2013
Elektroda saldimi -Elektroda prej teli solidë, elektroda me zemra tubolare dhe kombinime
elektrode/fluksi për saldimin me hark të zhytur për çeliqet e palidhura dhe me kokrrizë të imët -
Klasifikimi
SK EN ISO 14174:2013
Elektroda saldimi -Përshkrirësit për saldimin me hark të zhytur dhe saldimin me elektroskorje -
Klasifikimi (ISO 14174 : 2012)
SK EN ISO 14175:2013
Elektrodat e saldimit -Gazet dhe përzjerjet e tij për saldimin me shkrirje dhe proceset që lidhen
me të (ISO 14175 : 2008)
SK EN ISO 14343:2013
Elektrodat e saldimit -Elektrodat në formë teli, telat dhe shufrat për saldimin me hark të çeliqeve
inoksitabel dhe të çeliqeve zjarrduruese -Klasifikimi (ISO 14343 : 2009)
SK EN ISO 14373:2014
Saldim me rezistencë -Procedura për saldim me pikë në çeliqet me karbon të ulët të veshur dhe të
paveshur
SK EN ISO 14554-1:2013
Kerkesa cilesore per saldimin -Saldimi me rezistence i materialeve metalike -Pjesa 1 : Kerkesat e
gjithanshme per cilesine
SK EN ISO 14554-2:2013
Kerkesa cilesore per saldimin -Saldimi me rezistence i materialeve metalike -Pjesa 2 : Kerkesat
elementare per cilesine
SK EN ISO 14555:2013
Saldimi -Saldimi me hark i bulonave pa kokë në materialet metalike
SK EN ISO 14673-2:2012
Zbatime hekurudhore -Traseja Saldimi aluminotermik i shinave Pjesa 2 : Kualifikimi i
saldatorëve për saldime aluminometrike, miratimi i kontraktorëve dhe pranimi i tegelave të
saldimit
SK EN ISO 14731:2008
Koordinimi në saldim -Detyrat dhe përgjegjësitë
SK EN ISO 15012-1:2015
Shëndeti dhe siguria gjatë saldimit dhe proceseve që kanë lidhje me të - Pajisje për kapjen dhe
veçimin e tymit të saldimit - Pjesa 1 : Kërkesat për provën dhe shënimin e efikasitetit të veçimit.
SK EN ISO 15609-4:2013
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Specifikimi i
procedurës së saldimit -Pjesa 4 : Saldim me rreze lazer (ISO 15609 -4 : 2004)
SK EN ISO 15609-5:2013
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Specifikimi i
procedurës së saldimit -Pjesa 5 : Saldim me rezistencë (ISO 15609 -5 : 2011)
SK EN ISO 15611:2013
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Kualifikimi i
bazuar ne eksperiencen e meparshme te saldimit
SK EN ISO 15612:2008
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalikeKualifikimi sipas
adoptimit të një procedure standard saldimi
SK EN ISO 15614-1:2008
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Prova e procedurës
së saldimit -Pjesa 1 : Saldimi me hark dhe me gaz i çeliqeve dhe saldimi me hark i nikelit dhe i
lidhjeve të nikelit
SK EN ISO 15614-11:2013
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Pjesa 11 : Saldim
me tufe elektronesh dhe rrezesh lazer
SK EN ISO 15614-13:2013
Specifikimi dhe kualifikimi i procedurave të saldimit për materialet metalike -Prova e procedurës
së saldimit -Pjesa 13 : Saldim me shkëndijë dhe me rezistencë në kokë (ISO 15614 -13 : 2012)
SK EN ISO 15620:2013
Saldimi -Saldimi me ferkim i materialeve metalike
SK EN ISO 16432:2013
Saldim me rezistencë -Procedura për saldim me projektim të çeliqeve të veshur dhe të paveshur
me karbon të ulët duke përdorur projektim me stampa me relief (ISO 16432 : 2006)
SK EN ISO 16433:2013
Saldim me rezistencë -Procedura për saldim me tegel për çeliqet e veshur dhe të paveshur me
karbon të ulët (ISO 16433 : 2006)
SK EN ISO 16834:2013
Elektroda saldimi -Elektrodat në formë teli, telat, shufrat dhe depozitat për saldimin me hark me
gaz të mbrojtur të çeliqeve me rezistencë të lartë -Klasifikimi (ISO 16834 : 2012)
SK EN ISO 17632:2013
Elektrodat e saldimit -Elektrodat tubolare për saldimin me hark me mbrojtje me gaz dhe pa
mbrojtje me gaz të çeliqeve të palidhur dhe të çeliqeve me strukturë kokrizore të imët -
Klasifikimi
SK EN ISO 17633:2013
Elektroda saldimi -Elektrodat me zemër tubolare dhe shufrat për saldimin me hark me mbrojtje
me gaz dhe pa mbrojtje me gaz të çeliqeve të pa oksidueshëm dhe çeliqeve me qëndrueshmëri
ndaj nxehtësisë -Klasifikimi (ISO 17633 : 2010)
SK EN ISO 17636-1:2013
Prova pa shkatërrim e tegelit të saldimit -Pjesa 1 : Teknikat e rrezeve gama dhe X me film (ISO
17636 -1 : 2013)
SK EN ISO 17636-2:2013
Prova pa shkatërrim e tegelit të saldimit -Pjesa 2 : Teknikat e rrezeve gama dhe X me detektor
dixhital (ISO 17636 -2 : 2013)
SK EN ISO 17638:2013
Provat pa shkatërrim në saldime -Prova e veçantë magnetike (ISO 17638 : 2003)
SK EN ISO 17640:2013
Prova pa shkatërrim e tegelit të saldimit -Prova me ultratinguj Teknikat, nivelet e provës dhe
vlerësimi (ISO 17640 : 2010)
SK EN ISO 17652-4:2015
Saldimi - Prova për doren e parë të bojatisjes në lidhje me saldimin due proçeset që lidhen me të
- Pjesa 4 : Emërtimi i tymrave dhe i gazeve.
SK EN ISO 17660-1:2013
Saldimi -Saldimi i çelikut të përforcuar -Pjesa 1 : Lidhje me saldim që mban ngarkesë
SK EN ISO 17660-2:2013
Saldimi -Saldimi i çelikut të përforcuar -Pjesa 2 : Lidhje me saldim që nuk mban ngarkesë
SK EN ISO 17663:2010
Saldimi -Udhëzues për kërkesat e cilësisë për trajtimin termik në lidhje me saldimin dhe proceset
e lidhura me të
SK EN ISO 17663:2011
Saldimi -udhëzues për kerkesat e cilësisë për trajtimin termik në lidhje me saldimin dhe proceset
e lidhura me të (ISO/TR 17663 : 2001)
SK EN ISO 18275:2013
Elektroda saldimi -Elektroda të mbuluara për saldim me hark të metalit nëmënyrë manuale për
çeliqet rezistent ndaj rrjedhjes -Klasifikimi (ISO 18275 : 2011)
SK EN ISO 18276:2013
Elektrodat e saldimit -Elektrodat me zemër tubolare për saldimin me hark me mbrojtje me gaz
dhe pa mbrojtje me gaz të çeliqeve me qëndresë të lartë -Klasifikimi (ISO 18276 : 2005)
SK EN ISO 20349:2013
Pajisjet mbrojtëse personale Këpucë për mbrojtjen kundër rreziqeve termike dhe stërpikje në
fonderi dhe në saldim Kërkesat dhe metodat e provave
SK EN ISO 23279:2013
Provat pa shkatërrim në saldime -Provat me ultratinguj -Karakterizimi i shenjave në saldim (ISO
23279 : 2010)
SK EN ISO 2560:2013
Elektrodat e saldimit -Elektroda të mbuluara për saldimin me hark në mënyrë manuale të
çeliqeve me granë të imët dhe të çeliqeve të pa lidhur -Klasifikimi (ISO 2560 : 2009)
SK EN ISO 26304:2013
Elektroda saldimi -Elektroda prej teli solid, elektroda tubolare me zemra dhe kombinime
elektrodash me shkrirës për saldim me hark të zhytur për çeliqet me qëndrueshmeri të lartë -
Klasifikimi (ISO 26304 : 2011)
SK EN ISO 3834-1:2008
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 1 : Kriteri për
seleksionimin e nivelit të përshtatshëm të kërkesave të cilësisë (ISO 3834 -1 : 2005)
SK EN ISO 3834-2:2008
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 2 : Kërkesa të
përgjithshme të cilësisë (ISO 3834 -2 : 2005)
SK EN ISO 3834-3:2008
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 3 : Kërkesa standard të
cilësisë (ISO 3834 -3 : 2005)
SK EN ISO 3834-4:2008
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 4 : Kërkesa elemtare të
cilësisë (ISO 3834 -4 : 2005)
SK EN ISO 3834-5:2008
Kërkesa të cilësisë për saldim me shkrirje të materialeve metalike -Pjesa 5: Dokumenta me të
cilat është e nevojshme të konfirmohet kërkesa e konformitetit ndaj kërkesave të cilësisë të ISO
3834 -2,ISO 3834 -3 ose ISO 3834 -4 (ISO 3834 -5 : 2005)
SK EN ISO 5817:2008
Saldimi -Bashkimet prej nikeli, titani dhe lidhjeve të tyre të salduara me shkrirje (përjashtohet
saldimi me rrymë me energji të lartë) -Nivelet e cilësisë në lidhje me defektet
SK EN ISO 9018:2013
Provat me shkaterrim te saldimeve ne materialet metalike -Prova ne terheqje e bashkimeve kryqe
dhe me mbulim
SK EN ISO 9606-1:2016
Provat e kualifikimit të saldatorëve – Saldimi me shkrirje – Pjesa 1: Çeliqet
SK EN ISO 9692-1:2013
Saldimi dhe proceset e lidhura me te -Rekomandime per pergatitjen e bashkimit -Pjesa 1 :
Saldimi me dore me hark, saldimi me hark me gaz mbrojtes i metaleve, saldimi me gaz, saldimi
TIG dhe saldimi i qeliqeve me tufe
SK EN ISO 9692-2:2014
Saldimi dhe proceset qe lidhen me te -Pergatitja e xhuntimit -Pjesa 2 : Saldimi me hark te zhytur
i qeliqeve
SK HD 22.6 S2:2013
Kabllot me tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V dhe që kanë izolim të
rrjetëzuar -Pjesa 6 : Kabllot për saldimin me hark elektrik
SK ISO 4063:2008
Saldimi dhe proceset që lidhen me të Nomenklatura e proceseve dhe numërat e referues