Sankshiptha Deva Puja Vidhana  

This is for people who have intense desire to do traditional devapuja according to Madhva Sampradaya 
and do not have time and are in a hurry.  Following this method will guide one to complete the puja in 
thirty minutes or less. 
 
The following are the important aspects of puja kainkarya and consists of the following stages  Praarthana  
Achamana 
Pranayama 
Sankalpa 
Kalasa Puja 
Shanka Puja 
Nirmalya Visarjane 
Abhisheka 
Alankara 
Doopa 
Deepa 
Nivedya 
Rama Nivedya 
Mangalarthi 
Smastha upachara samarparna 
Krishnarpana 

Praarthana 
Chant the following mantra: 
apavitra: pavitro vA sarvAvasthAm gato’pi vA |
ya: smaret puNDarIkAksham sa bAhyAbhyantara‐suci: || 

అప తರ್ ప

ెూರ್ ా స ా వ ాం గ ెూ

య : సు-స ె

ా :| 

ప ండ ౕ ా ం స ా ా భ ంతర :|| 

Ganta Nadham 
Chant the following mantra: 
AgamArthaM tu devAnAM gamanArthaM tu rakShasAM |
Kuru ghaMTAravaM tatra devatAhvAna lAMChanaM || 

ఆగ ాథ ం తు ెౕ ా ాం గమ ాథ ం తు ర

ాం | 

ఖురు ఘం ారవం తతರ್ ెౕవ ా ా న ాంఛనం || 

LIGHTING THE LAMPS: 
Chant the following Agni Mantra and light the lamps. 
oM agninAgniH sanidhyatE kavirgRuha patiryuvA havyavAD 
juhvAsyaH 

 

ఓం అ

ా ః స ధ ెౕ క గృ హ ప యు

జు ా స ః

ా హవ ా

  Achamana  (24 Keshavadi Nama’s)  Perform achamane  OM shrii keshavaaya svaaH  OM shrii naaraayaNaaya svaaH  OM shrii maadhavaaya svaaH  OM shrii govindaaya namaH  +  +  +  OM shrii kRiishhNaaya namaH    praaNaayaamaH  Chant the following mantra:  OM praNavasya prabrahma RishiH | paramaatmaa devataa | daiviH gayatriH chaMdaH | praaNaayaame viniyogaH ||  OM bhuH | OM bhuvaH | OM svaH | OM mahaH | OM janaH  | OM tapaH |  OM satyaM | OM tatsaviturvareNyaM | bhargo devasya  dhiHmahi dhi:yo yo naH  prachodayaat | omaapo jyotiraso amRitaM brahma  bhurbhuvaHsvarom ||    ఓం పರ್ణవస పರ್బರ್హ ర◌ి ః | పర ా ా ై ః గయ ರ್ః చందః |  ాರ್ ా ా ూగః ||  ఓం భుః | ఓం భువః | ఓం స ః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః |  ఓం సత ం | ఓం తత తువ ెణ ం | భ ెూ ఃమ పರ್ ెూద ా ూ ెవస ూ నః:  ెూ ర ెూ అ ర్తం | ఒ ా బರ್హ భుభు వఃస ెూ   ెవ ా |  ||  .

.............  ాం శుభ ౌ  అస దురూ ాం ರ್ౕమన ా ా ా ాం హృత మలమధ ా ౕ  ರ್ౕ ార ౕరమణముఖ ాರ್ ాంతగ త   ರ್ౕ ల య ాశ ౕ ా ాయణ ెರ್ౕరణ ా ರ್ౕ ల ా ా అ ాహ ా ెూ ెూౕష ౕ ా ాయణ ాం క ರ್ౕత థ ం  ె    Kalasha pooja    kalasham gandha‐thulasi rabhyarchya (pour water..nakShatrE shubhayoga shubhakaraNa evaMguNa  vishEshaNa vishiShTaayaaM shubhatithau  asmadgurUNAM shrImanmadhvAchAryANAM hRutkamalamadhyanivAsI  shrI bhAratIramaNamukhyaprANAMtargata   shrI lakshmInArAyaNa prEraNayaa shrI lakshmInArAyaNa prItyarthaM  YatA shakti dAnaa avAhanAdi ShoDOSha PoojAM kariShye    ఓం ರ್మ భగవ ెూ మహ ప రుశస ౕయ ప ా ె ರ್ౕ ె తవ ాహ క ె ె ా ా ా పರ್వత ానస ఆద బರ್హ ణః  ైవస త మన ంత ెౕ  క యు ెౕ పರ್థమ ా ెౕ జంబూ ౕ ెౕ భరతవ ెౕ   భరతఖం ెౕ దండ ార ె ౕ ెూ ావ ా ః ద ౌ ావ ా ె ామ ె ెರ್ అ వత ... nAma saMvatsarE .........AyanE . ౌన ెౕశణ ెರ್ౕ శుభ ా ె ా ె ా ౕ ాహనశ ె  ా ెౕన ాందರ್ ా ెౕన అస ರ್ౕ  ా ెౕ............  Sankalpa    OM shrimad Bagavatho maha purushasya vishNorAj~jaayaa pravartamAnasya Adya brahmaNaH  dvitIya parArdhe shrI shvetavarAha kalpe vaivasvata manvaMtarE  kaliyugE prathamapAdE jaMbUdvIpE bharatavarShE  bharatakhaMDE daMDakAraNyE godAvaryaaH dakshiNe pArshve shAlIvAhanashake  bhauddhaavataare raamakShetre asmin vartamAnEna chAMdramAnEna asya shrI  ..........Rutau . thulasi in the kalasham and apply gandham on three  sides)  tadupari hastam nidhaya (place your right hand on kalasha and chant the following mantra)  kalashasya mukhE viShNuH kaMTE‐rudra‐samasritaH mule‐tatrastito braMha madhye mAtru‐gaNaH‐smrutaH kukShowtu‐sAgara‐sarvE sapta‐dvipa‐vasuMdhara   Rug‐vEdO yajur‐vEdaha sAma‐vEdO‐hyaadharvaNA  .tithau .........  ూగ శుభకరణ ఎవంగుణ...................... ాస ెౕ. ఋ ౌ....  ామ సంవత ెౕ ప ెౕ.. ఆయ ెౕ.maasE ...vaasarE ..........pakShE  ... .

ెౕ ెూౕ.ెౕదహ ామ. dEvaM. atmaMcha samprokshya కలశస ము ెౕ షుః కం ెౕతతರ್ ెూ బರ್ంహ-సమ ರ್తః ము ె-రుదರ್-  మ ె ఋ ాతుರ್వసుంధర.  Ambrani Sukta  hari: OM ||   ahaM rudrEBIrvasubiScharAmYahamAditairuta  viSvadEvai:   ahaM mitrA varuNOBAbi BarmyahamiMdrAgnI  ahamaSvinOBA||  ahaM sOmamA hanasaM BiBarmyahaM tvaShTAramuta  pUShaNaM Bagam|  ahaM dadhami draviNaM haviShma tE suprAvyE ye ye  yajamAnAya sunchatE|  ahaM raShTrIsaMgamanI vasunAM cIkituShI prathamA  yaj~jIyAnAM|  tAM mA dEvA vyadadhu: purutRABUrisdhAtrAM  BUryAvESayaMtim||  maYAsO annamattiyOvipashyati ya: prANitiya  IMshRuNOtyuktam|  amaMtavOmAMta upakShIyaMti shRUdhi  shruddivaMtE  vadAmi||  ahamEva svayamidaM vadAmi juShTaM dEvEBiruta  mAnuShEBi:|  హ ఓం :||   అహం రు ెರ್ౕ ౕవ సు శ ామ హ ా అహం ాರ್ వరు ెూౕ ా అహమ ెూౕ ా||  శ ెౕ ై:   భమ హ ం ాರ್ ౕ అహం ెూౕమ ా హనసం భగ ైరుత భమ హం త ా రముత ప షణం |  అహం దధ దರ್ ణం హ ష ెౕ సు ాರ್ ె ౕ యజ ా ాయ సున ెౕ|  అహం ర ౕసంగమ ౕ వసు ాం ౕ తు ౕ పರ್థ ా య ౕ ా ాం|  ాం ా ెౕ ా వ దధుభూ భూ ా ెౕశయం మ ా ెూౕ అన మ ా ాರ್ం ప రు ార్ : ||  ూౕ పశ య ాರ್ య : .  Take out the former day’s flowers and gandha from the deity (Saligrama).  ెౕవం.ప-స ెౕ సప.ా ెౕ జ ె ರ್ ాం :స ెౕ కలశంతు సమ ರ್త-స త-||  దు థ య ారక:తు ౕ ా జల ధనదహ అతರ್ స థ సం : ರ್థహ :స ెౕ సముద ా :  స ధం-యము ెౕ ైవ ెూౕ ావ సరస ఖ తకల ె ౕద ెౕణ ప ా దರ್వ ా స ూ క :పంచగం ా పರ್ నమ ా ంధు-  త :.aMgaiScha‐sahita‐sarvE kalashaMtu samaSrita: atra gAyatri sAvitri shAMti: pushThi‐karItatA||  aayaMtu dEva pujArtham durithakShaya kAraka: sarvE samudarA: Srithaha: tIrthaani jala dhanadaha atra sannitha  saMtu:  gaMgEcha‐yamunE chaiva gOdAvari sarasvati narmadA siMdhu‐kAvEri jalesmin sanidhaM‐kuru:  vikhyata: paMcagaMgA prakirtita: kalashOdakENa pujA dravayAni samprokshya. As you remove start chanting  ambrani suktam. అత ంచ స ూ క     Shanka Puja  Take the water from the kalasha and pour it in Shanka  paaMchajanyaya  vimahE pAvamAnAya theemahI. place the deity in an abhisekha plate and pour water from the kalasha.  త ౌ : :శంక  Nirmalya Puja.   tanau: shaMka: prachOdayAt  ాంచజన య   ద ెౕ ావ ా ాయ పರ್ ెూౕద ా ౕమ ౕ.ెౕ ెూౕ యజు -  అం ైశ క ౕత ా-ప :అతರ್ ాయ ರ್ ా ఆయంతు ెౕవ ప ాథ గం ెౕచ:కురు.ాగర-తః కు ెూవ సు -గణః-  ా ధవ ా.

  hariH OM హ ః ఓం  tacchaM yOrAvRuNImahE| gAtuM yaj~jAya| gAtuMyaj~jApatayE daivI svastirastunaH svastirmAnuShEByaH UrdhvaM jigaatu bEShajam| shaM nO astudvipadE| shaM chatuShpadE| OM shAMtiH shAMtiH shAMtiH   తచ ం OM sahasrA SeerSha puruShaH sahasrAkShaH sahasrapat sa bhoomiM vishvatO vrutwA atyatiShTaddaShaMgulam| శం చతుష ెౕ|  puruSha EvEdaM sarvam YadbhootaM YacchaBavyam utAmRutatwasyEshAnyOYadhannenAtirOhati| EtavAnasya mahimA atOjyAyAMg SchaopUruSha: pAdOsya viSvA BootAnitripAdasyAmRutaM divi| ూౕ ావృ ౕమ ెౕ|  ాతుం య ాయ|  ాతుంయ ాపత స ౕ ై ౕ స రసునః  ా ను ెౕభ ః  ఊధ ం ాతు ెౕషజ |  శం ెూౕ అసు ప ెౕ|  ఓం ాం ః ాం ః ాం ః    ఓం సహ ాರ್ ౕష ప రుషః సహ ాರ್ ః సహసರ್ప   స భూ   ం శ ెూౕ వ ರ್ ా అత ష దషంగుల |  .yaM kAmayE taMtamugraM kRuNOmi taM  brahmANaM tamRuShiM taM sumEdhAm || 1||    ahaM rudrAya dhanurAtanOmi brahmadviShe sharavE  haMtavA u|  ahaM janAya samadaM kRuNOmyahaM dyAvA pRuthivI  avivEsha|  ahaM syvE pitaramasya mUrdhanmama yOnirapsvamta:  samudrE|  tatO vitiShThEBuvanAnu vishvO  tAmUMdhyAMvarShmaNOpaspRushAmi||  ahamEva vAta iva pravAmyAraBamAnA BuvanAni  vishvA|  parO divA para EnA pRuthivai tAvatI mahinA  saMbaBUva|| 2 ||    ityaMBRuNIsUktaM saMpUrNam  ఈంశృ ెూౕత ◌ుక   ప ెూౕ అమంత |  ౕ ాంత ఉప ౕయం అహ ౕవ స య దం వ ా యం ామ శౄ జుష ం ెౕ ెౕ రుత ౕ తంతముగರ್ం కృ ెూౕ తం సు ౕ ా శుರ್ వం ెౕ  వ ా ||  తం బರ್ ా ణం తమృ ం || ౧||    అహం రు ాರ್య ధను ాత ెూౕ బರ್హ ె శర ెౕ హంత ా ఉ| అహం జ ాయ సమదం కృ ెూౕమ హం ా ా పృ అహం ె ౕ తరమస త ెూౕ ెౕభువ ాను ా ాను ెౕ :| ం ా ంవష ధ నమ ౕఅ ూౕ రప మసము ెರ್ౕ :|  ె ౕ ెూౕపస ా ||  అహ ౕవ ాత ఇవ పರ್ ా ా రభ ా ా భువ ా ా పర ఏ ా పృ ెౕశ|  ై ావ ౕ మ ా |  ా సంబభూవ|| ౨ ||    ఇత ంభృ ౕసూకం సంప ణ     Keep this water separately. it is the Nirmalya Theertha. and start  pouring on the deities and chant Purusha Suktam.    Abhisheka   Place the deity in the abhisheka plate. take the shaankaa which has the mantrapoosha water.

tripAdUrdhwa udaitpuruShaH paadOsyEhAbhavaatpunaH tatO vishvajvykrAmatsAshanAnashanE abhi| tasmAdvirADajaayata virajO adhi puruShaH sa jatO atyarichyatapaSchAdbhoomimathO puraH| ప రుష ఏ ెౕదం సవ యదూ తం యచ భవ ఉ ామృతత ె ౕ ా ెూ ౕయధ ె ా   ఏత ానస మ ా ెూౕస ా అ ెూౕ ా ా భూ ా ెూౕహ |  ాం శ ఒప రుష:   ರ್ ాద ా మృతం yatpuruShENahaviShaadEvayaj~gnmaatanvata vasaMtOasyasIdAjyaMgreeShma idhmaH sharaddhaviH|   taMyyaj~JMbarhiShiprOkShan puruShMjAtamagrataH tEnadevAAyajaMtasAdhyARuShayaSchayE| త ెూౕ శ ా మ ా శ ానశ ెౕ అ |    త ా ాడ ాయత tasmAdyaj~jAtsarvahutaHsaMpRaShadAjyam paShOntAMSchakrEvAyavyAnAraNyAn grAmyASchayE| tasmaadyaj~jnAt sarvahutaRuchaHsAmAnijaj~jirE ChaMdAMsijaj~jarEtasmaadyajustasmAdajAyata| tasmAdashvAajAyaMtayEkEchOBayAdataH gAvOhajaj~jirEtasmAttasmAjjAtAajAvayaH| yatpuruShMvyadadhuHkatidhAvyakalpayan muKaMkimasyakObAhUkAUrUpAdAuchyEtE| brAhmaNOsyamuKamAsIdbAhUrAjanyaHkRutaH UrUtadasyadvaishvaHbadbyAMshUdrOajAyata|   యతు రు ెౕణహ ప రుషః  మ ెూౕ ప రః|  ా ెౕవయ ా తన త  వసం ెూౕఅస ౕ ాజ ం ರ್ౕష ఇధ ః శరద ః|    తంయ ంబ ರ್ౕ ప రు ం ాతమగರ್తః  ెౕన ె ాఆయజంత ా ా ఋషయశ   త ా ద ాత వ హుతఃసంపర ాజ ౕ|    ప ెూౕ ాంశ ెರ್ౕ ాయ ా ార ా nAByAasIdaMtarikShaMshIrShnOdyOHsamavartata padByAMBUmirdishaHshrOtRattathAlOkAMakalpayan| ఛం ాం జ ౕహజ ౕ|  ెౕ  ెౕత ా ద జుస ా ద ాయత|    త ా ద ా అ ాయంత ా ాರ್ ా శ సవ హుతఋచః ా ా జ ౕ ెౕ ెూౕభ ాదతః  ెౕత ా త ా ా ాఅ ావయః|  yaj~jEnayaj~jamayajaMtadEvAstAnidharmANiprathamAnyAsan tEhanAkaMmahimAnaHsachaMtayatrapUrvEsAdhyAHsaMtidEvAH   యతు రు ంవ దధుఃక OM   ావ కల య   ముఖం మస ెూౕ ాహూ ాఊరూ ా ాఉ ె ౕ ెౕ|  ాರ್హ ెూౕస ముఖ ా ౕ ా హూ ాజన ఃకృతః  OM   ర ెూౕ అ స జ ెూౕ అత చ తప ా దూ   త ాద ా tacchaM yOrAvRuNImahE| gAtuM yaj~jAya| gAtuMyaj~jApatayE daivI svastirastunaH svastirmAnuShEByaH UrdhvaM jigaatu bEShajam| shaM nO astudvipadE| shaM chatuShpadE| OM shAMtiH shAMtiH shAMtiH |  ರ್ ాదూధ ఉ ైతు రుషః ా ెూౕ ె ౕ ాభ ాతు నః  chaMdramAmanasOjaashcakShoHsuryAajAyata muKAdiMdrashchAgniSchapraNAdvAyurajayata| saptAsyAsanparidhayastriHsaptahamidhaHkRutAH dEvAyadyaj~jaMtanvAnAabadhnan puruShaMpashum|   ఊరూతదస ె ౖశ ఃబ ా ంశ ెూರ್ౕఅ ాయత|    చందರ್ ామన ెూౕ ాశ ెూఃసు ా అ ాయత  ము ా ందರ್ ా శ పರ್ ా ా యురజయత|    ా ా అ ౕదంత ప ా ంభూ ం ౕ ెూ ౕ ెూ ౕఃసమవత త  శః ె ರ್ౕతర ా ెూౕ ాంఅకల య |    స ా ా సన ధయ ఃసపహ ధఃకృ ాః  .

 Vishnu Sahasra Naama.  Alankara  Do alankara to deities with chanting Keshava Naama (24) and do archana with flowers.ెౕ ాయద ంత ా ాఅబధ ప రుషంపశు   య ెౕనయ మయజంత ెౕ ా ా ధ ా ెౕహ ాకంమ ానఃసచంతయతರ್ప ెౕ పರ್థ ా ా స   ా ా ఃసం   ఓం    ఓం  తచ ం ూౕ ావృ ౕమ ెౕ|  ాతుం య ాయ|  ాతుంయ ాపత స ౕ ై ౕ స రసునః  ా ను ెౕభ ః  ఊధ ం ాతు ెౕషజ |  శం ెూౕ అసు ప ెౕ|  శం చతుష ెౕ|  ఓం ాం ః ాం ః ాం ః Take out the deities. clean them and place the deities on the tray for Alankara. Venkatesha Sthotra. plate containing the food on the mandala:   |  ెౕ ాః . Krishnastaka. akshata.  Keep the water as  Theertha in 2 cups.  If time permits you can chant.  Place the vessels. and  thulasi.  Dhoopam Aagrapayami  vanaspatyudbhavoM divyO gaMdhADhyOgaMdha  Uttama|  aGrEyassarva dEvanAM dhoopoyaM pratigRuhyatAM||  వనస తు ద అ ರ್ౕయస వ ం ౕ గం ా ెూ ౕగంధ ఊతమ|  ెౕవ ాం ధూ యం పರ್ గృహ ాం||  సంయుకం వ ా Deepam Dharsayami  sAjyaM trivarti saMyuktaM vahninA YojitaM mayaa| deepaM gruhaaNa dEvESa trailOkya timirApaha||  ాజ ం ರ್వ ౕపం గుರ್ ాణ ెౕ ెౕశ ె ెూౕక ూ తం మ ా|  ాపహ||   Nivediya  In front of the Lord (Saligrama) prepare a square place (Mandala) & inscribe the letters SHRII & OM  thereon.

  Sri Sankarshana is resident in side dishes  Sri Pradhyumna is resident in Payasa  Sri Aniruddha is resident in Ghee  Sri Narayana resides in everything.  ramaa brahmaadayO dEvaH sanakAdya shukAdayaH | shrI nRusiMhaH prasadOyaM sarvE  gruhNaMtuvaiShNavAH ||  ర ా బರ್ ా ద ూౕ ెౕవః సన ాద శు ాదయః |  ರ್ౕ నృ ంహః పರ್స ెూౕయం స ెౕ గుರ್హంతు ైష ాః || .  Prokshanam (sprinkle on all items)  Om Narayanaya Vidhmahe Vasudevaya Dheemayi  Thanno Vishnu Prachodhayath  Om Bhurbhuvassuvaha Thath Savithur Varenyam Bhargodevasya Dheemayi  Deeyo Yonaha Prachodhayath  Pariseshanam  OM satyaMtvartEnapariShiMchAmi|  Om amRutApista raNamasischAhA|    OM prANAya svAhA shrI aniruddhAya idaM namama|  OM apAnAya svAhA shrI pradyumnAya idaM namama|  OM vyAnAya svAhA shrI sakarShNaya idaM namama|  OM udAnAya svAhA shrI vasudEvAya idaM namama|  OM samAnAya svAhA shrI nArAyaNAya idaM namama|    OM amRutApidhAna mare svAhA|  uttarApOShanaO sa|  hastaprakShAlanaM sa|  AchamanaM sa|  tAMbUlaM sa|  hiraNyaM sa|    anEna yathashakti yathAmati saMpAdita dravyai:  naivEdyArpaNEn sashrikaH saparivAraH shrI  silakShminArayanA prIyatAM suprItO varadO Bavatu|    shrI kRuShNArpaNamastu|  ఓం సత ంత ెౕ నప ం ా ఓం అమృ ా స రణమ |  ా ా|    ఓం ాರ್ ాయ ా ా ರ್ౕ అ రు ాయ ఇదం నమమ|  ఓం అ ా ాయ ా ా ರ್ౕ పರ್దు ా య ఇదం నమమ|  ఓం ా ాయ ా ా ರ್ౕ సకష య ఇదం నమమ|  ఓం ఉ ా ాయ ా ా ರ್ౕ వసు ెౕ ాయ ఇదం నమమ|  ఓం స ా ాయ ా ా ರ್ౕ ా ాయ ాయ ఇదం నమమ|    ఓం అమృ ా ఉత ా ాన మ ె ా ా|  ౕషనఓ స|  హసపರ್ ాలనం స|  ఆచమనం స|  ాంబూలం స|  రణ ం స|    అ ెౕన యథశ య ామ ై ెౕ ా ప ెౕ సం ా త దರ್ ె ౖ : స ರ್కః సప ారః ರ್ౕ ల ారయ ా ರ್ౕయ ాం సు ರ್ౕ ెూౕ వర ెూౕ భవతు|    ರ್ౕ కృ ాప ణమసు|   Rama Nivediya  Take the food that is already offered to god in a separate plate and say this sloka.Assume   • • • • • Sri Vaasudeva is resident in the cooked rice.

 akshate.||   take  thualsi dala.Mangalarthi  veMkaTeshO vAsudEvaHpradyumnOmita vikramaH| saMkarShNOniruddhashca sheShAdri patirEvacha||    janArdhnaH padmanABO veMkaTAchalavAsanaH|  sRuShTikartA jagannAthO mAdhavO BaktavatsalaH||    kalyANadButa gAtrAya kAmitArtha pradAyinE|  shrI madvEMkaTanathAya shrInivAsAyatE namaH||  OM namO nArAyaNAya maMgaLaM nIrAjanaM  samarpayAmi||    Bagawate idham namama. angara. and water dedicate the puja at the feet of lord  Take teertha.||  యస స ా చ ా ూౕ ా త ెౕప ా ರ್ ా షు నూ నం సంప ణ    స ెూ ౕవం ెౕ తమచు తం మంతರ್ ౕనం ాం ా ರ್ ా నం భ నం ర ాప ెౕ|  యత తంతు మ ా ెౕవ ప ప ణ ం తదసు ||    ా ౕన ా ా మన ెౕం ರ್ ా బు ా త ా ా పರ್కృ ెౕః స భ ా    క ెూౕ యద ా ాయణ సకలం పర ె ౕ సమప ా ||    అన ా ప జ ా ರ್ౕ భర ౕరమణ ముఖ ాರ್ణంతగ త ರ್ౕ ల ౕ ెంక ెౕ ాత క ರ್ౕ నర ం ాత క ರ್ౕ ల ರ್ౕయ ాం ా ాయణః ರ್ ెూౕభవతు     ರ್ౕకృశప ణ సు.   . and thulasi dala as gods prasada. akshate. gandha.  ెంక ె ె ౕ ాసు ెౕవఃపರ್దు సంక ెూౕ ూౕ త రుదశ ె ా ರ್ ప కರ್మః|  ెౕవచ||    జ ాధ ః పద ా ెూౕ ెంక ాచల ాసనః|  సృ క ా జగ ా ెూౕ ాధ   క ా ణదు త ా ాರ್య ా ాథ పರ್ ా ರ್ౕ మ ె ౕంకటన ాయ ರ್ౕ ఓం న ౕ భకవత లః||  ా ాయ ెౕ నమః||  ూౕ ా ాయ ాయ మంగళం సమప ెౕ|  ౕ ాజనం ా ||    భగవ ె ఇధ నమమ   Deepam Darshyami  Samapanam  yasyasmRutyAca nAmOktyA tapEpUjAkriyAdiShu  nyUnaM saMpUrNa   tAMyAti sadyOvaMdE tamacyutaM maMtrahInaM  kriyAhinaM BaktihinaM ramApatE|  yatkRutaMtu mayAdEva paripUrNaM tadastume||    kAyEnavAchA manasEMdriyyervA budhyAtmanAvA  prakRutEH svaBavAt   karOmi yadyat sakalaM parasmai  nArAyaNayEtisamarpayAmi||    anayA pUjayA shrI BaratIramaNa muKyaprANaMtargata  shrI lakShmIveMkaTEshAtmaka shrI narasiMhAtmaka  shrI lakShminArAyaNaH prIya tAM pritOBavatu     shrIkRushNarpaNmastu. With this the puja ends.

Panchamruta Abhisheka  You can aslo perform Panchamrutha Abhisheka (on special occasion).  DHADHI (CURD) ABHISHEKAM:    OM dhadikrAvNO akAriShaM jiShNOraSvasya vaajinaH| surabhinO muKA karatpraNa AyUMShitAri Shat ||  ఓం ధ సుర ాರ್ ౕ అ ా షం ెూౕరశ స ెూౕ ము ా కరత ణ ఆ ం ా నః|  ా ష ||   Note:  During the periods when curd is prohibited (Dhadhi vratha) curd abhisheka should be omitted.    GRUTHA (GHEE) ABHISHEKAM:   OM GRutaM mImikShE GRutamasya YOniHGrutE  shritOGRutamasyadhaama |  anuShvadhamaavaha maadayasvasTaahaakRutaM  vRuShaBa vakShi havyam||  ఓం ఘ తం ౕ ెౕ ఘ తమస ూౕ ఃఘ ರ್ ెౕ ರ್ ెూౕఘ తమస ామ |  అనుష ధ ావహ హవ ాదయస ా ాకృతం వృషభ వ ||    MADHU (HONEY) ABHISHEKAM:    OM madhuvAtA RutAyatE madu kSharaMti siMdhavaH  mAdhvIrnaaH saMtvOShadhIH |    madhunakta mutOShasO madhumat paarthivaM  RajaH|    madhu dyaurastu naH pitA madhumaannO  vanaspatirmadhumAM astu sUryaH maadhvIrgaavO  BavaMtu naH||  ఓం మధు ా ా ఋ ాయ ెౕ మదు రం ంధవః ా ౕ ా ః సం ెూ ౕష ౕః |    మధునక ము ెూౕష ెూౕ మధుమ మధు ౌ రసు నః అసు సూయ ః ా వం రజః|    ా మధు ా ెూ ౕ వనస మ ధు ాం ా ౕ ా ౕ భవంతు నః||   SARKARA (SUGAR) ABHISHEKAM:    OM swAdhu: pavasva divyAya janmanE swAduriMdrAya  ఓం ా ధుపవస ా య జన ెౕ ా దు ం ాರ್య : .  Panchamrutha abhisheka is perfromed right after water abhishkha.  • • • • • • Ksheera (Milk) Govindam Aavahayami  Dhadhni (Curd) Vamanam Aavahayami  Grutha (Aajye) (Ghee) Vishnum Aavahayami  Madhuni (Honey) Madhusudhanam Aavahayami  Sarkarayam (Sugar) Achyutham Aavahayami  Paleshu (Fruits) Narayanam Aavahayami  Ksheera (Milk) abhisheka:  OM ApyAyasva sametutE viSwataH sOma vRuShNyaM|   bhavaavaajasya saMgathE|  ఓం ఆ ా యస స తు ెౕ శ తః ెూౕమ వృష ం|   భ ా ాజస సంగ ెౕ|   Note: During the periods when milk is prohibited. (KSHEERA VRUTHA) milk abhishekam should be omitted.

suhavItu nAmnE|  swAdurmitrAya varuNAya vAyavE brahaspatayE  madhumaM adAByaH ||  ౕతు ా ా దు ౕసుహ|  ాರ್య వరు ాయ ాయ ెౕ బರ್హస త ౕ మధుమం అ ాభ ః ||  FRUITS & COCONUT WATER ABHISHEKAM:   Om yaaH PalinIryA  aphalA   apuShpAyaaScha  puShpiNiH|      bRuhaspati prasUtaastaanO muMcatvaMhasaH ||    ఓం బృహస Shuodaka Snanam karishye  You can continue with the alankara as explained earlier.              ాః ఫ ౕ ా   అఫ ా   అప ా ాశ ప పರ್సూ ా ా ెూౕ ముంచత ంహసః || ః|      .

dotm  Title:    Subject:    Author:  Boovaraha.doc  Directory:  C:\Documents and Settings\boovau\My Documents  Template:  C:\Documents and Settings\boovau\Application  Data\Microsoft\Templates\Normal.813 (approx.598 (approx. Upendran  Keywords:    Comments:  Madhva Sampradhya  Creation Date:  7/21/2009 1:28:00 PM  Change Number:  3  Last Saved On:  7/21/2009 1:30:00 PM  Last Saved By:  Boovaraha.Filename:  Sankshiptha Deva Puja Vidhana.)    .)    Number of Characters:  14. Upendran  Total Editing Time:  2 Minutes  Last Printed On:  7/21/2009 1:32:00 PM  As of Last Complete Printing    Number of Pages:  11    Number of Words:  2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful