You are on page 1of 1

ಶಿವೋಪಾಸನ ಮಂತ್ರ ಾಃ ॥

ನಿಧ॑ನಪತಯೇ॒ ನಮಃ । ನಿಧ॑ನಪತ್ಾಂತಿಕಾಯೇ॒ ನಮಃ । ಊರ್ಧ್ವ ಾಯೇ॒ ನಮಃ ।


ಊಧವ ಾಲಾಂಗಾಯೇ॒ ನಮಃ
। ಹಿರಣ್ಯಾ ಯೇ॒ ನಮಃ । ಹಿರಣ್ಾ ಲಾಂಗಾಯೇ॒ ನಮಃ । ಸುವಣ್ಯಾಯೇ॒ ನಮಃ ।
ಸುವಾಣ್ಾಲಾಂಗಾಯೇ॒ ನಮಃ ।
ದಿವ್ಯಾ ಯೇ॒ ನಮಃ । ದಿವಾ ಲಾಂಗಾಯೇ॒ ನಮಃ । ಭವ್ಯಯೇ॒ ನಮಃ । ಭವಲಾಂಗಾಯೇ॒ ನಮಃ ।
ಶವ್ಯಾಯೇ॒
ನಮಃ । ಶವಾಲಾಂಗಾಯೇ॒ ನಮಃ । ಶಿವ್ಯಯೇ॒ ನಮಃ । ಶಿವಲಾಂಗಾಯೇ॒ ನಮಃ । ಜ್ವ ಲಾಯೇ॒
ನಮಃ ।
ಜ್ವ ಲಲಾಂಗಾಯೇ॒ ನಮಃ । ಆತ್ಾ ಯೇ॒ ನಮಃ । ಆತಾ ಲಾಂಗಾಯೇ॒ ನಮಃ । ಪರಮಾಯೇ॒ ನಮಃ
। ಪರಮಲಾಂಗಾಯೇ॒
ನಮಃ । ಏತಥ್ಸ ೋಮಸಾ ॑ ಸೂಯಾೇ॒ಸಾ ೇ॒ ಸವಾಲಾಂಗಗ್ಗ॑ ಸ್ಥಾ ಪೇ॒ಯೇ॒ತಿೇ॒ ಪಾಣಿಮಂತರ ಾಂ॑
ಪವೇ॒ತರ ಮ್ ॥

ಸೇ॒ದ್ಾ ೋಜೇ॒ತಂ ಪರ ॑ಪದ್ಾ ೇ॒ಮಿ ಸೇ॒ದ್ಾ ೋಜೇ॒ತ್ಯೇ॒ ವೈ ನಮೋೇ॒ ನಮಃ॑ । ಭೇ॒ವೇ ಭ॑ವೇೇ॒
ನಾತಿ॑ಭವೇ ಭವಸವ ೇ॒ ಮಾಮ್ । ಭೇ॒ವೋದ್ಭ ॑ವ್ಯಯೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ ವ್ಯೇ॒ಮೇ॒ದೇ॒ವ್ಯಯೇ॒ ನಮೋ᳚
ಜಾ ೋೇ॒ಷ್ಠಾ ಯೇ॒ ನಮ॑ಶ್ಶ ್ೋೇ॒ಷ್ಠಾ ಯೇ॒ ನಮೋ॑ ರೇ॒ದ್ರ ಯೇ॒ ನಮಃೇ॒ ಕಾಲಾ॑ಯೇ॒ ನಮಃೇ॒
ಕಲ॑ವಕರಣ್ಯಯೇ॒ ನಮೋೇ॒ ಬಲ॑ವಕರಣ್ಯಯೇ॒ ನಮೋೇ॒ ಬಲಾ॑ಯೇ॒ ನಮೋೇ॒ ಬಲ॑ಪರ ಮಥನಾಯೇ॒
ನಮೇ॒ಸಸ ವಾ॑ಭೂತದ್ಮನಾಯೇ॒ ನಮೋ॑ ಮೇ॒ನೋನಾ ॑ನಾಯೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ ಅೇ॒ಘೋರೇ᳚ಭ್ಾ ೋಽಥೇ॒
ಘೋರೇ᳚ಭ್ಾ ೋೇ॒ ಘೋರೇ॒ಘೋರ॑ತರೇಭಾ ಾಃ । ಸವೇಾ᳚ಭಾ ಾಃ ಸವಾೇ॒ಶವೇಾ᳚ಭ್ಾ ೋೇ॒ ನಮ॑ಸ್ತ ೋ
ಅಸುತ ರೇ॒ದ್ರ ರ॑ಪೇಭಾ ಾಃ ॥ ತತ್ಪು ರ॑ಷ್ಠಯ ವೇ॒ದ್ಾ ಹ॑ ಮಹಾದೇ॒ವ್ಯಯ॑ ಧೋಮಹಿ । ತನ್ ೋ॑
ರದ್ರ ಾಃ ಪರ ಚೋೇ॒ದ್ಯಾ᳚ತ್ ॥ ಈಶಾನ-ಸಸ ॑ವಾವದ್ಾ ೇ॒ನಾೇ॒-ಮಿೋಶವ ರ-ಸಸ ವಾ॑ ಭೂತ್ೇ॒ನಾಾಂೇ॒
ಬರ ಹಾಾ ಽಧ॑ಪತಿೇ॒ಬರ ಾಹ್ಾ ಣ ೇ॒ ೋಽಧ॑ಪತಿೇ॒ಬರ ಾಹಾಾ ॑ ಶಿೇ॒ವೋ ಮ॑ ಅಸುತ ಸದ್ಶಿೇ॒ವೋಮ್ ॥

ನಮೋ ಹಿರಣ್ಾ ಬಾಹ್ವೇ ಹಿರಣ್ಾ ವಣ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಾ ರಪಾಯ


ಹಿರಣ್ಾ ಪತಯಽಂಾಂಬಿಕಾಪತಯ ಉಮಾಪತಯ ಪಶುಪತಯ॑
ನಮೋೇ॒ ನಮಃ । ಋೇ॒ತಗ್ಾಂ ಸೇ॒ತಾ ಾಂ ಪ॑ರಂ ಬರ ಹ್ ೇ॒ ಾ ೇ॒ ಪೇ॒ರಷ॑ ಕೃಷ್ಣ ೇ॒ಪಾಂಗ॑ಲಮ್ ।
ಊೇ॒ಧವ ಾರೇ॑ತಂ ವ॑ರಪಾೇ॒ಕ್ಷೇ॒ ವೇ॒ಶವ ರ॑ಪಾಯೇ॒ ವೈ ನಮೋೇ॒ ನಮಃ॑ ॥ ಸವೋಾೇ॒ ವೈ
ರೇ॒ದ್ರ -ಸತ ಸ್ಾ ಮ॑ ರೇ॒ದ್ರ ಯೇ॒ ನಮೋ॑ ಅಸುತ । ಪರ॑ಷೋೇ॒ ವೈ ರೇ॒ದ್ರ -ಸಸ ನಾ ೇ॒ಹೋ ನಮೋೇ॒
ನಮಃ॑ । ವಶವ ಾಂ॑ ಭೂೇ॒ತಂ ಭುವ॑ನಂ ಚೇ॒ತರ ಾಂ ಬ॑ಹೇ॒ರ್ಧ್ ಜೇ॒ತಂ ಜಯ॑ಮಾನಂ ಚೇ॒ ಯತ್ ।
ಸವೋಾೇ॒ ಹಾ ೋ॑ಷ್ ರೇ॒ದ್ರ -ಸತ ಸ್ಾ ಮ॑ ರೇ॒ದ್ರ ಯೇ॒ ನಮೋ॑ ಅಸುತ । ಕದ್ರ ೇ॒ದ್ರ ಯೇ॒ ಪರ ಚ॑ತಸೇ
ಮಿೋೇ॒ಢುಷ್ಟ ಮಾ ॑ ಯೇ॒ ತವಾ ॑ಸೇ । ವೋೇ॒ ಚಮೇ॒ ಶಂತ॑ಮಗ್ಾಂ ಹೇ॒ದ । ಸವೋಾೇ॒ ಹಾ ೋ॑ಷ್
ರೇ॒ದ್ರ -ಸತ ಸ್ಾ ಮ॑ ರೇ॒ದ್ರ ಯೇ॒ ನಮೋ॑ ಅಸುತ ॥