PERKAITAN WATAK DAN PERWATAKAN DENGAN LATAR MASYARAKAT DALAM DRAMA ‘ GELANGGANG TUK WALI ’ KARYA ISMAIL KASSAN

1.0. PENGENALAN
1

Drama berasal dari bahasa Greek dari kata kerja dran yang bererti berbuat, atau

to act atau to do. Dari segi makna khusus mengutamakan perbuatan, gerak yang merupakan elemen yang bersifat drama. Drama adalah hidup yang ditampilkan melalui gerak. Drama adalah kesenian melukis sifat dan sikap manusia dengan gerak Drama bermaksud satu karangan dalam prosa atau puisi yang memotretkan kehidupan atau tokoh dengan bantuan dialog atau gerak yang direncanakan. Drama mencakupi setiap jenis pertunjukan tiruan pebuatan, mulai dari produksi, komidi, pantomin ataupun upacara keagamaan. Drama hanyalah merupakan lakon yang dapat diperguna sebagai alat manusia untuk melakonkan tokoh-tokoh tertentu di hadapan kelompok teman mereka. Drama merupakan cabang seni sastera yang mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat. Jelasnya, drama adalah satu cabang seni sastera yang mementingkan dialog, gerak atau perbuatan dan terdapat dalam prosa atau puisi. Dalam pengertian lain, drama juga adalah satu seni yang menggarap lakon-lakon mulai sejak penulisan skrip hinggalah pementasan. Justeru, untuk pementasan drama memerlukan ruang, waktu atau audiens. Sesuatu yang dipaparkan melalui drama adalah sesuatu atau sejumlah kejadian yang memikat dan menarik hati serta menimbulkan kesan emosi. Hal ini bermaksud bahawa drama masih terikat dengan persekitaran dan masyarakatnya.

1

http://iffaizyan.blogspot.com/2009/04/drama-melayu-konsep-dan-ciri.html

1

2

Drama ialah karya sastera yang menggabungkan idea atau pemikiran, bahasa

melalui dialog serta arahan dan persembahan. Pelbagai unsur seni digabungkan dalam drama. Skrip drama boleh dibaca dan boleh dipentaskan.
3

Ciri-ciri drama ialah skrip drama lebih kepada untuk dipentaskan menjadi teater.

Selain itu, pemikiran pengarang disampaikan melalui dialog watak-watak. Dalam skrip, ada arahan untuk pelakon, pengarah, kesan bunyi, muzik, alat-alat serta persediaan pentas dan maklumat untuk pembaca. Unsur terpenting dalam drama ialah konflik. Cerita akan berkembang dan pelakon dapat menunjukkan aksi bagi menghidupkan cerita. Gaya bahasa drama pula bergantung kepada jenis drama, latar masa, latar tempat dan latar masyarakat.
4

Dalam drama terdapat pelbagai istilah yang berkaitan dengannya. Antara istilah-

istilah yang digunapakai ialah aksi, babak, adegan, episod, prolog dan epilog. Aksi ialah gaya dan gerak geri atau gerak lakon pelakon dalam drama atau teater. Dalam skrip drama, aksi ini turut dinyatakan oleh pengarang.
…RIPIN menumbuk dan menyepak guni pasir yang tergantung. RIPIN berdiri di tengah gelanggang. Mata dipejamkan rapat. Nafas ditarik dari rongga hidung dan dilepaskan dari mulut beberapa kali…. ( hal. 188 )

Babak pula ialah peristiwa yang berlaku dalam latar masa dan yang sama dalam drama. Babak akan bertukar kepada babak lain apabila pertukaran masa dan tempat. Dalam drama Gelanggang Tuk Wali, pengarang telah menetapkan lima babak kesemuanya. Babak pertama berlaku pada suatu pagi di rumah Pendekar Tuk Wali. Manakal dalam babak kedua pula berlaku pada suatu petang tetapi tempatnya masih
2 3 4

Kalsom Binti Azid, 2010:7 Kalsom Binti Azid, 2010:7 Kalsom Binti Azid, 2010:13

2

sama. Manakala dalam babak ketiga pula berlaku pada suatu malam dan tempatnya masih sama. Babak yang keempat pula berlaku pada suatu petang dan di tempat yang sama. Babak terakhirnya pula berlaku pada waktu malam dan masih di tempat yang sama. Adegan pula bermaksud bahagian kecil dalam babak iaitu peristiwa dalam latar tempat yang sama tetapi latar masa yang berlainan. Adegan pertama berlaku pada suatu pagi di rumah Pendekar Tuk Wali. Manakala dalam adegan kedua pula berlaku pada suatu petang tetapi tempatnya masih sama. Manakala dalam adegan ketiga pula berlaku pada suatu malam dan tempatnya masih sama. adegan yang keempat pula berlaku pada suatu petang dan di tempat yang sama. Adegan terakhirnya pula berlaku pada waktu malam dan masih di tempat yang sama. Episod pula bermaksud peristiwa bersiri dan sering digunakan dalam drama bersiri. Cerita yang lengkap dan boleh berdiri sendiri. Prolog pula ialah kata-kata atau pendahuluan dalam drama.
Pentas biasa atau experimental theatre. Rumah comel TUK WALI berbentuk limas dengan lantai yang agak rendah. Ada sebuah beranda yang terbuka luas di hadapan rumah itu. Sebuah gelanggang silat yang dijaga dengan rapi terletak di hadapan rumah. Beberapa kerusi panjang daripada buluh terletak di sekitar gelanggang. Dua tiga buah beg pasir tergantung pada tiang menjadi alat untuk para pesilat berlatih menguatkan penumbuk…. ( hal. 188 )

Epilog pula ialah kata-kata yang mengakhiri drama.
…Siapakah pembunuh sebenar Tuk Wali ? Syafiee, si penagih dadah ? Atau Ripin atau tuk siak atau anda semua ? Ramai “ Tuk Wali ” yang telah gugur kecundang di bumi tercinta ini. Apakah kita masih mahu terus menjadi penonton kepada semua ini ? Siapakah daripada generasi ini akan meneruskan gelanggang Tuk Wali ?. ( hal. 228 )

2.0.

WATAK DAN PERWATAKAN

3

Sebuah skrip drama yang baik mesti mempunyai watak-watak yang mampu membawa cerita untuk terus berkembang. Watak-watak inilah yang menjadi cerita, dan kuasa merekalah yang menghidupkan cerita. Oleh itu watak ialah elemen terpenting dalam drama. Wataklah yang menggerakkan plot cerita. Dalam sesebuah drama terdapat watak utama dan watak sampingan. Selalunya dalam sesebuah drama terdapat satu watak utama, tetapi pada saya sesebuah drama mempunyai dua watak utama, iaitu watak protagonis ( watak yang menyokong idea penulis ) dan watak antogonis ( watak yang menentang idea penulis ). Pertentangan idea ini akan menimbulkan konflik dan pertentangan konflik inilah yang membentuk struktur konflik dramatik yang menarik. Watak sampingan ialah watak-watak yang lain yang menyokong protagonis ataupun antogonis atau watak-watak yang melengkapkan cerita.
5

Dalam sesuatu cerita lazimnya terdapat istilah yang berkaitan dengan aspek

watak, iaitu watak utama, watak sampingan, watak bulat, watak pipih, watak dinamik, watak statik, protagonis dan antagonis. Sifat perwatakan digambarkan melalui tindaktanduknya, cara berfikir, cara bercakap, rupa paras, fizikalnya, kepercayaannya dan ideologi, serta gambaran perasaan seseorang atau watak itu Watak pipih lazimnya tidak kompleks, tidak berkembang, dan tidak memeranjatkan pembaca. Watak bulat amat menarik kerana watak jenis ini menuju ke pelbagai arah sama ada menambah pengalamannya, mengubah sikapnya, dan fizikalnya. Watak dinamik ialah watak yang mengalami pelbagai konflik, persoalan, dan permasalahan dari awal hingga akhir. Watak statik atau kaku tidak mengalami apa-apa perubahan, perkembangan, dan tidak bergerak. Watak yang berperanan amat penting disebut watak utama. Watak yang kurang penting dalam cerita disebut watak sampingan. Watak protagonis ialah watak utama dalam
5

http://mbsskl.edu.my/panitia_bm/files/2009/02/aspek-sastera.pdf

4

sesebuah cereka. Watak ini tidak semestinya orang yang baik, tampan, dan berperikemanusiaan. Dia mungkin diktator, koruptor, penjenayah, dan sebagainya. Watak antagonis menjadi penentang atau lawan kepada watak protagonis.

3.0.

PENDEKATAN SOSIOLOGI
6

Sosiologi merupakan kajian tentang hukum masyarakat dan proses yang

berkenaan dengannya; dan orang yang berlainan bukan setakat sebagai individu, tetapi juga sebagai ahli persatuan, kumpulan sosial, dan institusi ( pendek kata sebagai anggota masyarakat ). Sosiologi secara teori sering kali dikaitkan dengan soal-soal manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi berminat tentang perangai kita sebagai manusia; atau secara ringkas, mengkaji hubungan antara manusia yang pada awalnya saling tidak kenal kepada suatu peringkat yang lebih proses sosial sejagat.
7

Teori Sosiologi dalam kritikan sastera ialah satu kaedah kritikan yang

menggunakan prinsip-prinsip Teori Sosiologi. Sosiologi ada hubungkait dengan aspekaspek historikal iaitu aspek sejarah menjadi latar belakang yang mendasar teks. Ia juga mengambil kira aspek-aspek luaran teks sebagai asas menilai teks. Aspek-aspek yang menjadi teras kemanusiaan dan kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, budaya, dan etika sosial akan turut dilihat sebagai unsur-unsur penting yang mempengaruhi teks dan pengkaryanya serta masyarakat pembaca. Falsafah pemikiran Auguste Comte ( 1798-1875 ) yang meletakkan Sosiologi sebagai ilmu yang tertinggi dan patut dipelajari, maka kritikan sastera dan penulisan teksnya juga turut dipengaruhinya. Pemikiran Auguste Comte ( 1798-1875 ) telah
6 7

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sosiologi http://teorisastera.blogspot.com/2010/05/pendekatan-sosiologi.html

5

mendapat sambutan yang hangat dan turut mempengaruhi pemikiran ahli falsafah Inggeris iaitu John Stuart Mill. Lanjutan daripada pemikiran inilah berkembangnya pengaruh positivisme dan aliran Realisme dalam kesusasteraan Perancis dan Barat. Sosiologi merupakan kajian tentang hukum masyarakat dan proses yang berkenaan dengannya; dan orang yang berlainan bukan setakat sebagai individu, tetapi juga sebagai ahli persatuan, kumpulan sosial, dan institusi. Sosiologi secara teori sering kali dikaitkan dengan soal-soal manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi berminat tentang perangai kita sebagai manusia; atau secara ringkas, mengkaji hubungan antara manusia yang pada awalnya saling tidak kenal kepada suatu peringkat yang lebih proses sosial sejagat. Sosiologi yang muncul pada abad ke-19 dianggap sebagai tindak balas akademik tentang gaya kemodenan; apabila dunia semakin kecil dan lebih bersepadu, pandangan hidup manusia tentang dunia semakin mengecil dan tersebar. Ahli Sosiologi berharap, melalui ilmu ini dapatlah kita memahami unsur-unsur yang menjalinkan perpaduan antara kita, dan juga untuk membentuk ‘ penawar ’ kepada perpecahan atau krisis moral masyarakat. Para Sosiologi masa kini menyelidik struktur makro yang membentuk dan seterusnya menjadi teladan kepada masyarakat, seperti kaum atau etnik, kelas masyarakat dan peranan jantina dan institusi seperti keluarga; proses sosial yang mewakili lencongan daripada, atau kehancuran, struktur ini, termasuk jenayah dan perceraian; dan proses mikro seperti interaksi interpersonal.

6

Ahli Sosiologi sering kali bergantung kepada kaedah kuantitatif untuk menghurai corak hubungan sosial, dan untuk membina model-model yang boleh membantu dalam meramal perubahan sosial dan kesannya kepada manusia. Sesetengah ahli Sosiologi pula berpendapat kaedah kuantitatif seperti wawancara terarah, diskusi berkumpulan, dan kaedah etnografi mampu memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses sosial. Cara yang terbaik ialah menggunakan kedua-dua kaedah secara serentak. Keputusan daripada kedua-dua kaedah ini boleh digunakan untuk menguatkan hujah antara satu sama lain. Contohnya, kaedah kuantitatif boleh menghurai corak am sosial, manakala kaedah kualitatif pula boleh membantu dalam memahami bagaimana seseorang individu bergerak balas terhadap perubahan sosial. Secara ringkasnya, pendekatan ini memberi penekanan kepada aspek pengajaran sosial sebagaimana seseorang rakyat atau individu itu seharusnya menjadi anggota masyarakat yang berguna, bertanggungjawab demi kepentingan masyarakat umumnya. Dalam hal ini, pendekatan Sosiologi tidak dapat lari dari turut membicarakan tentang pengkarya. Aspek Sosiologi pengkarya akan diteliti sama. Sebelum memasuki perbicaraan intrinsik karya, riwayat hidup pengarang termasuk tempat lahir, sosiolisasi, pendidikan, alam sekitar, status sosial, nilai-nilai kehidupan dan sebagainya hendaklah ditinjau terlebih dahulu. Menggunakan Teori Sosiologi dalam kritikan kesusasteraan mengkehendaki pengkritik mendalam ilmu Sosiologi. Pengkritik perlu mahir mengenal pasti aspek-aspek Sosiologi yang berkaitan dengan teks dan pengkarya di samping mampu menghubungkan Sosiologi itu dengan kesusasteraan.
7

Pendekatan Sosiologi memberi penekanan kepada aspek pengajaran sosial bagaimana seseorang rakyat atau individu itu seharusnya menjadi anggota masyarakat yang berguna, bertanggungjawab demi kepentingan masyarakat umumnya. Dalam hal ini, pendekatan Sosiologi tidak dapat lari dari menuntut dan membicarakan tentang pengkarya. Di samping itu juga pendekatan ini juga menekankan isi karya yang mampu memberi manfaat dalam mendidik masyarakat. Karya yang baik adalah karya yang mampu memberi pengajaran dan mempunyai isi yang mempersoalkan pembentukkan masyarakat dan individu yang baik.
8

Teori Sosiologi Sastera menuntut pengarang mengumpul sebanyak mungkin

pengalaman dalam kehidupan kerana pengalaman dalam kehidupan akan mempengaruhi daya kreativiti sesorang. Pengalaman luas dalam diri pengarang akan membolehkan menghasilkan teks yang unggul. Ini kerana kepelbagaian pengarang akan menyediakan pelbagai pilihan dan membolehkan pengarang membuat pilihan yang terbaik. Pengalaman boleh dikutip melalui peristiwa dalam kehidupan harian, sama ada yang dialami sendiri, melalui pengamatan, pendengaran, bacaan, penyelidikan dan sebagainya. Pengalaman yang pelbagai ini pula menuntut proses penyaringan, pemilihan, dan kesepaduan agar ia dapat mencapai keseimbangan baik dari segi isi, teknik mahupun nilai estetika. Kehadiran bakat sebagai pengarang dan dibekali kehadiran pengalaman, menjadikan Anwar Ridhuwan seorang pengarang yang yang berkemampuan untuk melahirkan karya yang baik.
9

Konteks Kesusasteraan Melayu, konsep Sosiologi Sastera merangkumi tiga

bentuk pemahaman dan penerapan. Pemahaman yang pertama bertolak daripada teks
8 9

Hajijah Jais, 2006:45 Ungku Maimunah Ungku Tahir, 2006:3

8

sastera yang berandaian bahawa teks sastera bebas daripada tuntuan dan pengaruh persekitaran. Justeru, kajian berpusatkan teks semata-mata dan ditumpukan kepada usaha menyerlahkan gambaran masyarakat yang terdapat dalam teks yang dikaji. Kajian seperti ini tidak jauh daripada kajian instrinsik yang lumrah ditemui. Namun begitu, kajian intrinsic ini ditumpukan kepada latar masyarakat yang terdapat dalam sepanjang perjalanan cerita dalam teks yang dikaji. Pemahaman kedua berkisarkan kepada penghujahan bahawa persekitaran mempunyai kaitan langsung dalam karya yang dihasilkan. Justeru, kajian menganalisis dinamika antara teks dengan konteksnya dan bagaimana konteks tersebut memepengaruhi karya yang terhasil dari segi isi dan bentuknya. Pemahaman yang ketiga pula ialah pemahaman yang lebih menjurus kepada penggunaan sesuatu paradigm tertentu untuk mengkaji permasalahan yang dibangkitkan dalam teks sastera.

4.0.

SINOPSIS DRAMA ‘ GELANGGANG TUK WALI ’

Babak 1

9

Ripin singgah di rumah Tuk Wali ketika hendak ke rumah Leman. Mak Umi memberitahu Ripin bahawa Tuk Wali demam. Ripin juga memberitahu Mak Umi bahawa ada jemputan bersilat di rumah Haji Kodri. Tuk Wali ingin turut serta dalam jemputan tersebut walaupun dirinya tidak sihat. Telatah Tuk Wali tunggang langgang apabila diserang oleh Mak Umi yang latah apabila mendapati ikan di dapurnya hangit. Tuk Wali juga memberitahu Ripin bahawa hasil hutan susah diperoleh sekarang kerana orang sekrang sudah hilang rasa hormat dan sayangkan alam sekitar. Ripin juga memberitahu Tuk Wali bahawa ada pemberita akan datang pada malam nanti.

Babak 2 Tuk Wali membonceng motosikal yang ditunggang oleh Ripin ke rumah Haji Kodri. Kemudiannya, Imam dan Siak datang ke rumah Tuk Wali. Kedatangan mereka adalah untuk meluahkan perasaan tidak puas hati kepada Tuk Wali tentang persembahan silatnya di setiap majlis perkahwinan di kampungnya. Hal ini demikian disebabkan oleh usia Tuk Wali yang semakin meningkat. Mereka mengatakan bahawa semasa usia Tuk Wali sebegini searusnya tidak mementingkan aktiviti bersilatnya tetapi seharusnya beramal di masjid sahaja. Mak Umi menyanggah kata-kata itu kerana suaminya tidak pernah meninggalkan solat berjemaah malah rajin melakukan solat sunat. Imam cuba mengingatkan lagi tidak manis kalau Tuk Wali meninggal dunia di tengah-tengah gelanggang. Mak Umi menegaskan ajal dan maut semuanya di tangan tuhan. Mak Umi berharap Imam dan Siak tidak perlu berkias dan berlapik dalam perkara ini kerana mereka semuanya telah tua.

10

Babak 3 Tuk Wali marah akan cucu tirinya yang bernama Piee. Piee telah dihalau keluar dari rumah Haji kodri. Tuk Wali begitu marah kepada Piee bukan disebabkan itu sahaja malahan Piee juga pernah mencuri duit Tuk Wali yang telah dikumpulkannya untuk ke Mekah. Selepas itu, Mak Umi memberitahu Tuk Wali bahawa petang tadi Imam dan Siak datang ke rumah dan memberi nasihat kepada Tuk Wali. Tuk Wali menceritakan kepada Mak Umi semasa dia muda dahulu, ketika zaman darurat, semua orang menghargai akan usahanya mengetuai orang kampung mengawal kampungnya. Tuk Wali berasa hampa dengan sikap penduduk kampung terhadapnya. Tuk Wali cuba melepaskan perasaan marah dengan menendang guni pasir dan membuat beberapa jurus. Ripin dan Mariam datang dengan membawa beberapa bungkusan. Tiba-tiba bungkusan yang di bawa oleh Mariam terjatuh menyebabkan Tuk Wali terkejut dan melatah lalu menyerang Ripin dan Mariam bertubi-tubi. Tuk Wali mahu Ripin dan Mariam menggantikan tempatnya tetapi mereka berdua menolak tawaran tersebut kerana mereka masih memerlukan bimbingan. Kemudian Tuk Wali menyerahkan Keris Ganja Seiras Naga Berjuang kepada Ripin, tetapi Ripin menolaknya kerana dirinya masih belum layak untuk menerimanya. Dua orang wartawan datang menyebabkan perbualan mereka terhenti. Tuk Wali menceritakan pengalamannya kepada wartawan itu ketika berhadapan dengan empat perompak di kedai emas. Tidak lama kemudian, Piee pun pulang. Tuk Wali memarahi Piee kerana masuk ke biliknya kerana disyaki ingin mencuri. Sesudah Tuk Wali dan Mak Umi masuk ke dalam rumah, datang empat orang pemuda membuat bising di halaman rumahnya lalu Tuk Wali menampar salah seorang daripada pemuda itu.

11

Babak 4 Siak datang ke rumah Tuk Wali dan memarahi Tuk Wali kerana menampar cucunya. Pertengkaran mulut berakhir dengan pergelutan. Mak Umi yang bimbang akan peristiwa it uterus bergegas ke rumah Ripin. Ripin datang sejurus kemudian dan Berjaya memulas tangan Siak. Mak Umi mahu mereka semua berdamai tetapi mereka tetap mahu bergaduh. Mak Umi segera meminta Ripin menghantarnya ke rumah anaknya, Berahim.

Babak 5 Tuk Wali sedang tidur. Piee datang ke rumah Tuk Wali dan mencuri biola dan keris pusaka kepunyaan Tuk Wali. Perbuatan itu disedari oleh Tuk Wali apabila Piee terlanggar sesuatu. Tuk Wali cuba menghalang Piee menyebabkan berlakunya pergelutan. Dalam pergelutan itu, Piee tertikam perut Tuk Wali dan terus dia melarikan diri. Ketika Tuk Wali mengerang kesakitan, Ripin datang. Tuk Wali meminta Ripin menjaga keris perguruan sebelum menghabiskan nafas yang terakhir. Ripin bersumpah mahu menuntut bela atas kematian Tuk Wali. Apabila Imam dan Siak muncul, mereka menuduh Ripin membunuh Tuk Wali. Sebaliknya, Ripin menuduh Siak yang membunuh Tuk Wali.

4.0.

PERKAITAN WATAK DAN PERWATAKAN DENGAN LATAR MASYARAKAT DALAM DRAMA ‘ GELANGGANG TUK WALI ’ Dalam drama ‘ Gelanggang Tuk Wali ’ menunjukkan masyarakat yang suka

melatah. Latahnya yang teruk telah menyebabkan orang lain menjadi mangsa latahnya.
12

Masyarakat yang suka melatah telah dikaitkan dengan watak Mak Umi. Jelas Mak Umi suka melatah sewaktu Ripin menegur bau yang dihidunya.
RIPIN : Eh, apa benda yang berbau hangit ni, Mak Umi ? MAK UMI : Bau? Ya, Allah! Ikan goreng aku hangus ! Eh, ikan kembung! Ikan kempis! ( MAK UMI melatah. Dia menggunakan sudipnya untuk menikam TUK WALI. MAK UMI terus menikam bertubi-tubi. TUK WALI mengelak sambil melompat kelamkabut kerana terhalang oleh kain pelikatnya. TUK WALI jatuh terduduk di beranda. ) ( hal. 190 )

Selain itu, masyarakat dalam drama ini menunjukkan masyarakat yang rajin bekerja sehingga mencapai apa yang dihajati. Masyarakat yang rajin bekerja telah dikaitkan dengan watak Tuk Wali dan Berahim. Tuk Wali selalu masuk ke hutan mencari akar kayu selain daripada mengajar silat. Selain itu, Berahim juga rajin bekerja apabila diceritakan Berahim hanya bekerja masuk hutan mencari akar kayu dan akhirnya dapat membeli sebuah kereta. Selain itu, dikaitkan juga dengan Mak Umi rajin menyapu halaman rumah dan mengemas disekitarnya sebagai satu gambaran masyarakat yang rajin bekerja.
RIPIN : Wak masuk hutan minggu lepas ? ( Melihat longgokanakar kayu di hujung beranda ) TUK WALI : Nak dapat banyak tu, sehari suntuk aku di hutan. Bawa bekal nasi lagi ! ( hal. 190 )

TUK WALI : Dulu, Berahim tu masuk hutan saja kerjanya, boleh beli kereta…. ( hal. 191 ) MAK UMI menyapu sampah dan mengemas halaman rumahnya. ( hal. 192 )

13

RIPIN dan TUK WALI naik motosikal lalu keluar dari kawasan halaman rumah… MAK UMI masih terus membersihkan sekitar halaman rumah…. ( hal. 194 )

Seterusnya, masyarakat dalam drama ini bijak menjalankan urusniaga jual beli walaupun urusniaga jual belinya itu semakin murah harganya. Watak yang dikaitkan dengan gambaran masyarakat ialah Tuk Wali. Tuk Wali bijak mengendalikan urusan jual beli besi dan tongkat ali.
TUK WALI : Dulu, rancang besi siap racik, bersih, lapan belas ringgit sekilo. Tongkat ali pula jejak dua puluh ringgit, Sekarang ni Guan ambil tongkat ali Cuma Sembilan ringgit, rancang besi cuma enam ringgit saja sekilo. ( hal. 191 )

Masyarakat dalam drama ini sering melafazkan kata-kata yang berunsur Islam dalam kehidupan atau pertuturan mereka. Gambaran masyarakat ini dikaitkan dengan watak Mak Umi, Tuk Wali, Siak dan Imam. Mereka tidak lekang melafazakan bait-bait islamik dalam perbualan dan pertuturan mereka.
MAK UMI : Bau? Ya, Allah! Ikan goreng aku hangus ! Eh, ikan kembung! Ikan kempis!.... ( hal. 190 ) TUK WALI : Tak payah menepis, mengelak, buang masa ! Kalau menyerang dengan petua yang betul, Insya-Allah mengena.

( hal. 193 ) IMAM : Assalamualaikum ! MAK UMI : Waalaikumussalam ! …. ( hal. 194 ) MAK UMI : … Dan, aku yakin doa yang baik diikuti gerak yang baik, penamatnya insya-Allah baik. ( hal. 196 )
TUK WALI : Astaghfirullahalazim ! kenapa kaujahtuhkan dulang tu tadi ? …. 14

( hal. 202 ) SIAK : Assalamualaikum ! Tuk Wali ! … Ooo … ! Tuk Wali ! ( hal. 218 ) MAK UMI : ( keluar dengan periuk ) Ya, Allah ! …. MAK UMI : Udahlah tu ! kenapa sampai jadi macam ni ! Ya, Allah ! … ( hal. 219 ) MAK UMI : Udahlah tu, bang ! Kenapa bergaduh macam budak-budak ni ! Astaghfirullahalazim ! …. ( hal. 221 )

Selain itu, masyarakat dalam drama ini sudah pandai menggunakan bahasa kedua dalam pertuturan mereka. Bahasa kedua yang dimaksudkan ialah bahasa Inggeris. Ini jelas menunjukkan masyarakat dalam drama ini masyarakat moden. Watak yang dikaitkan dengan gambaran masyarakat ini ialah Imam,Mariam dan Tuk Wali. Mereka selalau menggunakan perkataan-perkataan Inggeris dalam perbualan mereka seharian.
IMAM : Dijemput makan saja kami ni ! Nak menjengah ke dapur malu pulak rasanya, semuanya pakai catering !.

( hal. 194 )
MARIAM : Nasib baik wak tak pakai pedang tadi. Kalau tidak, kami dah jadi potato chips agaknya.

( hal. 202 )
TUK WALI : ( ketawa ) Gaya macam ni, Orang Putih kata very good !

( hal. 211 ) Masyarakat dalam drama ini digambarkan sebagai masyarakat yang menjaga hati tetamu. Watak yang dikaitkan ialah Tuk Wali.
15

TUK WALI : Eh, malam nanti siapa yang turun gelaanggang ? Malulah kalau pemberita tu datang tapi gelanggang kosong ! …. ( hal. 191 )

Dalam drama ini juga ada yang mengambarkan masyarakat yang tidak dapat menerima kritikan atau teguran.
RIPIN : Susah, wak ! Kalau saya menang, orang kata saya tak jantanlah kalahkan perempuan ! Tapi kalau saya kalah, tiga bulan wak, mereka akan kutuk saya. ( hal. 192 )

Seterusnya, digambarkan masyarakat dalam drama ini mempunyai semangat ilmu persilatan yang tinggi dan kental. Kekentalannya membawa kepada kehormatan yang tinggi telah diberikan oleh penduduk kampung. Watak Tuk Wali masih lagi dikaitkan dengan gambaran masyarakat ini. Tuk Wali menunjukkan kesungguhan beliau terhadap ilmu persilatan.
TUK WALI : ( Berdiri gagah sambil memejamkan mata membaca doa pelangkah ) Hari ini Khamis, langkah kanan, langkah pendekar. ( Menekan lubang hidung kanan ! MEnarik nafas dari lubang hidung kiri. ) Nafas lancar kiri kanan. Gerak hari ini, grak menyerang ! Tak perlu bertahan atau berundur, boleh mengumpan tapi berpada … yang eloknya biar menyerang terus sampai musuh tumbang. ( hal. 193 )

Masyarakat dalam drama ini bijak bermain dengan bahasa-bahasa kiasan sebagai satu medium untuk menyindir atau mengenakan sesorang secara halus supaya seseorang itu tidak berasa hati atau berkecil hati apabila mendengar kritikan tersebut. Ripin, Mak Umi, Imam adalah antara watak yang dikaitkan. Mereka bijak mengatur kata-kata dengan kiasan untuk menyatakan sesuatu agar orang yang mendengarnya tidak terasa hati atau tersinggung.
16

RIPIN : Wah, hebat betul, wak ! Gugur iman janda-janda kampung hulu tu nanti ! ( hal. 193 ) MAK UMI : Berhajat benar Nampak gaya datangnya ni ! Jangan besar sampai tak terpeluk, berat sampai tak terjinjit udah le ! ( hal. 195 ) IMAM : Umur macam kita ni, Umi, ibarat burung dalam sangkar yang terbuka pintunya. Bila-bila masa saja burung itu boleh terbang tinggalkan sangkar. Tak manis kalau itu berlaku di tengah gelanggang ! ( hal. 196 ) MAK UMI : Ooo …! Soal adat dan kebiasaan saja ! Bagus tu ! Gamaknya, adat orang menegur biarlah berempat mata ! Ngapa tak bersemuka dengan Tuk Wali sendiri ? Tak kena rasanya kalau aku yang bersolek, tapi Tuk Wali yang bercermin, atau aku yang bercermin, tapi Tuk Wali yang nak bersolek, tak gitu ? ( hal. 196 ) TUK WALI : Orang merokok pun susah nak berhenti. Umi, inikan pulak penagih dadah … Kalau tidak, berulang lagi … jadi macam menyapu sampah di bawah pokok …. ( hal. 197 )

Digambarkan juga masyarakat dalam drama ini sentiasa menunaikan perintah Allah S.W.T demi kebaikan akhirat. Watak yang dikaitkan adalah pada watak Tuk Wali. Kesungguhan Tuk Wali dalam menunaikan perintah Allah S.W.T diakui oleh isterinya, Mak Umi.
MAK UMI : Tuk Wali tak pernah tinggal berjemaah maghrib sampai isyak, subuh pun ! Sembahyang sunatnya ? Tak pernah pulak aku mengiranya entah berapa puluh rakaat satu malam ! Di mata aku tak ada apa salahnya ? ( hal. 195 ) 17

Dalam drama ini juga telah memberi gambaran masyarakat yang sentiasa berdoa dan bertawakal kepada-Nya dalam apa jua urusan peribadi mahupun keluarga. Watak Mak Umi telah diakui bersesuaian dengan gambaran masyarakat yang dinyatakan. Mak Umi akur dengan qada’ dan qadar Allah S.W.T.
MAK UMI : Cakap agama tu, imam! Aku setuju sangat tu! Iman juga namanya kan ? Kalau mengakui dengan hati bahawa ajal dan maut itu di tangan tuhan, kita ni Cuma berdoa minta penamat yang teat untuk tempat dan suasananya. Dan, aku yakin doa yang baik diikuti pulak gerak yang baik, penamatnya insyaAllah baik. ( hal. 196 )

Selain itu, dalam drama ini menggambarkan masyarakat yang suka melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral seperti menagih dadah dan suka mencuri. Watak Syafiee atau Piee telah membuktikan gambaran masyarakat yang tidak bermoral. Piee seorang penagih dadah dan suka mencuri.
TUK WALI : Orang merokok pun susah nak berhenti. Umi, inikan pulak penagih dadah … Kalau tidak, berulang lagi … jadi macam menyapu sampah di bawah pokok …. ( hal. 197 )

TUK WALI : Budak kata awak ? Dah berjanggut, budak apa kenamanya ? Dua ribu ringgit yang dicurinya tu duit tambang aku nak ke Makkah, Umi ! …. ( hal. 199 )

Masyarakat dalam drama ini juga digambarkan sebagai masyarakat yang selalu memohon maaf sekiranya melakukan sebarang kesilapan.
MARIAM : … Kalau saya yang buat salah, saya minta maaf, wak ! Orang muda kadang-kadang terlanjur bila bergurau. Saya minta maaf, wak ! ( hal. 203 )

18

Drama ini juga menggambarkan masyarakat yang selalu menggunakan bahasabahasa kesat dalam perbualan mereka. Watak yang dikaitkan ialah Tuk Wali. Bahasabahasa kesat yang telah keluar dari mulut Tuk Wali adalah sewaktu Tuk Wali marahkan Piee.
TUK WALI : Budak biadab ! Keluar ! Berambus ! Aku tak mau tengok muka engkau di rumah ni lagi ! Kurang ajar ! ( hal. 214 )

5.0.

KESIMPULAN Keseluruhannya, watak dan perwatakan memainkan peranan penting dalam

menghuraikan gambaran masyarakat dalam sesebuah drama. Seseorang watak dijadikan medium kepada masyarakat dalam drama tersebut. Perwatakannya sama ada baik atau buruk mempengaruhi gambaran masyarakat.

6.0.

BIBLIOGRAFI
19

BUKU Azman Wan Chik, 1980. Sastera dan Drama dalam Pendidikan , Monograf Pendidikan Bahasa Universiti Malaya. Jabatan Pendidikan Bahasa. Borhan Md Zin, 1999. Pengalaman Mengajar Kesusasteraan Melayu kaedah dan Teknik Berkesan . Kolokium Pendidikan Sastera , IBMM kuala Lumpur. Hajijah Binti Jais, 2006. Novel-Novel Anwar Ridhuwan. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Hasanuddin WS, M.Hum, 1996. Drama Karya Dalam Dua Dimensi. Bandung : Penerbit Angkasa. Kalsom Binti Azid dan Serina Dyna, 2010. Antologi Harga Remaja. Subang Jaya : Pan Asia Publications Sdn. Bhd. Kamaruddin Haji Husin, Siti Hajar Hj. Abd Aziz . 1999. Kesusasteraan Dan Pengajaran Kumpulan Budiman Sdn Bhd . Kuala Lumpur. Romani Binti Omar. 2009. Harga Remaja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ungku Maimunah Ungku Tahir, 2006. Pemahaman dan Penerapan Sosiologi dalam Kesusasteraan Melayu. Akademika 69

LAMAN WEB / LAMAN BLOG http://iffaizyan.blogspot.com/2009/04/drama-melayu-konsep-dan-ciri.html. Diperoleh pada 12 Ogos 2010 http://mbsskl.edu.my/panitia_bm/files/2009/02/aspek-sastera.pdf. (n.d.). Diperoleh pada 18 Ogos 2010 http://ms.wikipedia.org/wiki/Sosiologi. (n.d.). Diperoleh pada 12 Ogos 2010

20

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful