You are on page 1of 16

BEZPŁATNA GAZETA TORUŃSKA | NR 111 | 8 CZERWCA 2018 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 25 000 EGZ. Odkryj najnowszą ofertę s.

16
www.tylkotorun.pl

Pochodnie nocnego Rubinkowa Tęsknimy za domem


Noc z 29 na 30 maja będzie pamiętana długo. Za nimi 68,5 tys. km. Ada i Mikołaj są za półmet-
W jednym czasie zapaliło się pięć samochodów kiem podróży dookoła świata
Taki jest Tylko Toruń

Zaleski czy Lenz?


Zaleski, Lenz i Rasielewski - te trzy nazwiska będą liczyły się w walce o fotel prezydenta Torunia.
Z naszego sondażu wynika, że dojdzie do drugiej tury głosowania, bo na obecnego włodarza chce
głosować 47% wyborców z Torunia. Drugi jest poseł Platformy Obywatelskiej z wynikiem 19,9%.

Tylko Toruń . 8 czerwca 2018


2 FELIETON • DZIEŃ DOBRY!

stopka redakcyjna
która reportaże pisze dłużej niż emigrantów, i laudatorzy: wycho- Redakcja „Tylko Toruń”
ja żyję na świecie. Opublikowała wany w NRD Joachim Gauck,
Linde w Europie
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41
właśnie opowieść o obozie izola- były prezydent Niemiec, i Adam redakcja@tylkotorun.pl
cyjnym, który Polacy stworzyli dla Michnik, dwaj bohaterowie walki Wydawca
Polaków podczas II wojny świato- z totalitarnym reżimem w swoich Fundacja MEDIUM
wej. Przerażająco aktualny obraz krajach. Była też wielką obroną Redaktor naczelny
MARCIN CZYŻNIEWSKI polskiego piekła, które potrafimy idei Europy, nie skarbca, z którego Radosław Rzeszotek
Przewodniczący Rady Miasta Torunia stworzyć sobie sami, bez niczyjej bierze się pieniądze i nie Wielkie- tel. 609 119 016
pomocy i bez głębszego sensu. Sekretarz redakcji
Cała zresztą ceremonia wręcze- go Regulatora, ale wspólnoty rozu-
Nagroda Literacka im. Samuela nych laureatów, wśród których jest miejących się i szanujących ludzi. Łukasz Piecyk (tel. 733 842 795)
Bogumiła Lindego, od 22 lat przy- troje laureatów Nagrody Nobla nia nagrody przerodziła się w lek- Redaktor wydania
cję przeszłości, która pozwala nam Współpraca miast partnerskich, Kinga Baranowska
znawana przez Toruń i Getyn- i laureatka Bookera. W tym roku osobiste przyjaźnie i kontakty są
inaczej spojrzeć na teraźniejszość. Dział reportażu i publicystyki
gę, stała się jednym z najbardziej wręczono ją Navidowi Kermanie- Trudno o lepszych nauczycieli. znakomitym sposobem na jej bu- Robert Kamiński
prestiżowych wyróżnień dla pisa- mu, jednemu z najbardziej wpły- Szejnert, która odkrywa długą dowę. Warto to wpisać w bilans Dział informacyjny
rzy, poetów i dramaturgów. Duża wowych intelektualistów w Niem- historię własnej, wielokulturowej 40-lecia współpracy Torunia z Ge- Michał Ciechowski, Piotr Gajdowski
w tym zasługa znakomicie dobra- czech, i Małgorzacie Szejnert, rodziny, Kermani, syn perskich tyngą. Kultura
Michał Ciechowski
Sport
Karol Żebrowski
Gdy jest się piewcą tradycji, ży- I dotykamy w tym miejscu Zdjęcia

O moralności cia rodzinnego i kreuje się na obraz


strażnika moralności, to trudno
kluczowej kwestii, żeby prawica
wiedziała, co robi lewica. Czy też
Łukasz Piecyk
Korekta
Piotr Gajdowski
wyjaśnić zaangażowanie w ognisty mówiąc wprost, chodzi o to, żeby
romans. I to z damą o dość odważ- poglądy i wizerunek naprawdę REKLAMA
nym sposobie bycia. Podsypanego współgrał z rzeczywistym zacho- Justyna Tobolska
szczyptą nepotyzmu. Tuszowane- waniem. Bo tylko ludzie, którzy są (GSM 724 861 093),
mec. ŁUKASZ PŁAZA Iwona Zuchniak
Kancelaria Płaza i Wspólnicy go za pomocą speców od PR. szczerzy sami ze sobą, wzbudzają
W tym samym czasie inna prawdziwą sympatię i żaden roz- (GSM 500 324 572),
Karol Przybylski
osoba o liberalnych poglądach dmuchany „skandal” się ich nie
Skandale są wpisane w życie z normami i wartościami, które są i otwartym umyśle, nawet gdy wda ima. (GSM 665 169 292),
publiczne. Są częścią walki poli- uznawane przez nas wszystkich. się w romans, na wizerunku w za- Morał ostatnich historii jest Małgorzata Kramarz
tycznej, budowania wizerunku, Tylko że niektórym wypada sadzie nie traci. W końcu swoją taki, że ludzi kryształowych nie (GSM 607 908 607),
ale również niszczenia wizerunku mniej, a niektórym pewne rzeczy dotychczasową postawą nie kre- ma, a jeśli ktoś kreuje się na anio- Paweł Skraba
innych. Bohaterowie skandali za- uchodzą płazem. Kluczowe stają owała się na osobę bez skazy. Ta- ła, to najpewniej skrywa coś pod (GSM 661 903 202),
zwyczaj nie są bez winy. W koń- się wartości, które ludzie propagu- kie „potknięcia” wręcz nadają jej anielską szatą Adrian Stelmaszyk
cu sami zachowują się sprzecznie ją i twierdzą, że wyznają. ludzkiego rysu. (GSM 535 405 385)
reklama@tylkotorun.pl
Skład
Studio Tylko Toruń

Następny numer 22 czerwca Druk


Drukarnia Polska Press Bydgoszcz

ISSN 4008-3456

Zarezerwuj swoją powierzchnię Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.


***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

reklamową już dziś!


pokrewnych. Fundacja MEDIUM zastrzega, że
dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowa-
nych w “Tylko Toruń” jest zabronione bez zgody
wydawcy.

PROMOCJA

Tylko Toruń . 8 czerwca 2018


4 MIASTO • CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE?

Molo przy Kaszowniku Ruszy TRM


torunianie. – Im więcej zadbanego
terenu, tym lepiej dla mieszkańców
miasta.
Wkrótce nadbrzeże może się
znacząco zmienić. Toruński Rower Miejski ma no-
- Staw ma zostać oczyszczony,
Dotąd niezagospodarowany teren sztucznego stawu przy pl. Chrapka stanie się a w jego południowej części zbu-
wego operatora. W przetargu
zwyciężyła firma Arkus&Romet
miejscem rekreacji dowane zostanie niewielkie molo
– opisuje Anna Kulbicka-Tondel. – Group sp. z o.o. i WIM System
Michał Ciechowski Tam także powstanie kawiarnia. sp. z o.o., która nadzorowała sys-
Na rewitalizację czekać będzie tem w roku ubiegłym.
również Struga Toruńska. O ile jej
część przepływająca przez osiedle Na uruchomienie TRM miesz-
Rubinkowo jest jego wizytówką, kańcy muszą jeszcze poczekać.
tak dalsze koryto i najbliższe tereny Podpisanie umowy z nowym ope-
wymagają modernizacji. ratorem będzie możliwe, gdy po-
Zagospodarowanie całego tere- zostali uczestnicy przetargu nie
nu, według szacunkowych danych, odwołają się od wyboru do Kra-
ma pochłonąć ok. 4 mln zł. Samo jowej Izby Odwoławczej. W przy-
sporządzenie dokumentacji projek- padku, gdy tak się nie stanie, mia-
towych kosztować będzie 100 tys.
zł. sto zawrze umowę na zarządzanie
Toruńscy radni dali inwestycji oraz kompleksową eksploatację
zielone światło. Obecnie magistrat systemu. Wykonawca zaś zobo-
złożył dokumenty, dzięki którym wiązany będzie do uruchomienia
stara się o dofinansowanie tych systemu w ciągu 75 dni.
działań. Uruchomienie Toruńskiego
- Jest szansa, by z unijnego Pro- Roweru Miejskiego nastąpić mia-
gramu Operacyjnego Infrastruk- ło tradycyjnie na początku marca.
tura i Środowisko pokryć nawet Wtedy też Miejski Zarząd Dróg
85 proc. kosztów – podsumowuje poinformował o rozstrzygnięciu
rzeczniczka prezydenta miasta. - przetargu na korzyść warszawskiej
Wyniki konkursu znane nam będą
pod koniec listopada.
firmy BikeU sp. z o.o. Od decyzji
Molo, ścieżki rowerowe, nowa ro- czasie napełniać swoje zamkowe W wizualizacji inwestycji, opu- Jeżeli zostanie on rozstrzygnięty tej odwołała się firma z Rzeszowa,
ślinność i ławeczki – tak wkrótce fosy. Dziś akwen zasilany jest przez blikowanej na stronie Miejskiej dla Torunia pomyślnie, dwuletni czego skutkiem było unieważ-
wyglądać może nadbrzeże Ka- wody Strugi Toruńskiej. Przy pla- Pracowni Urbanistycznej, dostrzec okres modernizacyjny rozpocznie nienie decyzji i ponowna ocena
szownika, sztucznego akwenu, nowanej modernizacji jej odcinek, możemy m.in. drewnianą, oświe- się już w 2019 r. złożonych ofert. W wyniku tych
znajdującego się w ścisłym cen- od ul. Batorego, również ma się tlaną platformę, mogącą służyć do Również przed laty, podczas działań wybrano konsorcjum, któ-
trum miasta. Dyskusje o zmia- zmienić. opalania lub jako miniscena. W po- konsultacji społecznych „Zielony re systemem zarządzało również
nach przy ulubionym miejscu - Wstępny projekt zagospodaro- bliżu zaprojektowano także miejsca Toruń – porozmawiajmy o tere- w roku ubiegłym.
wędkarzy toczą się od lat. Toruń- wania terenu jest już gotowy, był on do siedzenia i stojaki dla rowerów. nach zielonych” mieszkańcy zwra- Konsorcjum Arkus&Romet
scy radni dali inwestycji zielone również omawiany na spotkaniach Mieszkańcy, w rozmowach cali uwagę na zagospodarowanie Group sp. z o.o. i WIM System sp.
światło. Ta ruszy, jeżeli magistrat konsultacyjnych z mieszkańcami – z przedstawicielami Urzędu Miasta, okolic Kaszownika. Poza moderni- z o.o. swoje usługi zaoferowała za
wygra konkurs i uzyska na te informuje Anna Kulbicka-Tondel, wielokrotnie podkreślali potrze- zacją nadbrzeża w proponowanych kwotę ponad 6 mln zł, plasując się
zmiany dofinansowanie. rzeczniczka Urzędu Miasta Toru- by zmian. Zarośnięty staw według rozwiązaniach widzieli zwiększoną
nia. - Wspólnie ustalono, że staw nich nie był wizytówką miasta, nie liczbę drzew, wyciszających ulicz-
przed BikeU oraz Nextbike Polska
Staw, którego nazwa związa- powinna otaczać ścieżka rowerowa, przyciągał turystów ani samych to- ny hałas i zasłaniających widok S.A.
na jest z funkcjonowaniem przy ma pojawić się nowa roślinność, runian. na osiedle bloków. Brakowało im W ramach systemu TRM
jego brzegu młynu kaszowego, jest zamontowane będą siedziska oraz - Kaszownik nie wygląda zbyt tu także ławek, ścieżki rowerowej, w mieście powstać ma 51 stacji,
zbiornikiem sztucznie wykopanym wybudowane chodniki. Zaplano- estetycznie, a przecież znajduje się a przede wszystkim oświetlenia, by w których znajdować się będzie
w XIII w. przez Krzyżaków. To dzię- wano, by część terenu przeznaczyć w samym centrum – komentują bezpiecznie móc korzystać z uro- 510 rowerów.
ki niemu zakon mógł w krótkim na cele sportowo-rekreacyjne. na portalach społecznościowych ków stawu także wieczorami. (MC)
REKLAMA

Tylko Toruń . 8 czerwca 2018


6 MIASTO • CO SŁYCHAĆ W TORUNIU?

Kopernik zaprasza Coś tu śmierdzi


wszystko zostało dobrane tak, by
nie zaburzać atmosfery późnośre-
dniowiecznego domu. Pojawią się
również udogodnienia – zwiedza-
nie odbywać się będzie płynniej, Mieszkańcy alarmują nas o smrodzie w pobliżu Strugi
Dom słynnego astronoma został zmodernizowany. a dla osób niepełnosprawnych za- Popularność „Bachy” z każdym W momencie, w którym po-
Jego ponowne otwarcie nastąpi 23 czerwca montowana została zewnętrzna rokiem wzrasta. Na Rubinkowie twierdzone zostaną dotąd nie-
winda. nad jej brzegiem spacerują miesz- oficjalne informacje o ściekach,
- Obecnie trwają ostatnie prace kańcy, szumowi zaś przy ruinach mieszkaniec będzie zobowiązany
przygotowujące wystawy do otwar-
cia – dodaje Michał Kłosiński. – zamku i w okolicach ul. Szerokiej do uporządkowania swojej gospo-
Zwiedzającym zaoferujemy bardzo na toruńskiej Starówce przysłu- darki ściekowej, podłączając się do
skomplikowane pokazy, które do chują się turyści. W ostatnim cza- systemu kanalizacji miejskiej.
dnia otwarcia musimy wysterować sie unoszący się przy jej korycie Obecnie wody Strugi Toruńskiej
w systemie zarządzania. fetor skutecznie ich odstraszał. skierowane zostały kanałem ulgi
Oficjalne otwarcie Domu Miko- przez Dolinę Marzeń. Powodem tej
łaja Kopernika odbędzie się w so- Tegoroczny maj był najcieplej- zmiany jest awaryjna naprawa ko-
botę 23 czerwca. Tego dnia wstęp szy od 130 lat. Wysokie temperatury ryta i prace w okolicy kościoła pw.
na wystawy będzie wolny. Dla gości każdego roku skutkują obniżeniem św. Szczepana. Działania te potrwa-
przygotowane zostaną liczne pre- poziomu rzek i ich parowaniem. ją do końca czerwca.
lekcje i spotkania. Dowiedzą się oni Mieszkańcy Starego Miasta w ubie- Jak informuje Anna Kulbic-
m.in. o życiu codziennym w póź- głym tygodniu poinformowali nas ka-Tondel, rzeczniczka prasowa
nośredniowiecznym Toruniu. Jed- o nieprzyjemnym zapachu uno- Urzędu Miasta, aby zminimalizo-
no z oprowadzeń nawiązywać zaś szącym się na ul. Zamkowej, w po- wać wszelkie utrudnienia, płukany
będzie do modernizacji obiektu. bliżu ruin. Jak się nieoficjalnie do- jest kanał od ul. Strumykowej.
Tak ma wyglądać jedna z sal po remoncie.
Wejściówki dla zwiedzających wiedzieliśmy, do Strugi Toruńskiej Wszelkie zanieczyszczenia, któ-
Po kilkumiesięcznym remoncie archeologicznych – mówi Michał dostępne są we wszystkich kasach ktoś nielegalnie odprowadził ścieki. re pojawiają się w wodach miej-
do Domu Mikołaja Kopernika Kłosiński, kierownik Domu Miko- Muzeum Okręgowego w Toruniu Choć informacja ta nie została ofi- skich cieków wodnych, wpływają
znów zajrzeć będą mogli turyści. łaja Kopernika. – W obrębie dział- oraz na stronie bilety.muzeum. cjalnie potwierdzona, w połowie zarówno na mieszkańców, mają-
Choć ostatnie prace przy ekspo- ki, na której znajduje się kamienica torun.pl. Cena biletu normalnego tygodnia pracownicy miejscy zor- cych bezpośredni kontakt z wodą,
zycjach jeszcze trwają, już ruszyła nr 17, wykopanych zostało wiele wynosi 17 zł, ulgowego 10 zł. Z racji ganizowali poszukiwania źródła jak i na zwierzęta w nich żyjące.
sprzedaż biletów dla zwiedzają- elementów późnośredniowiecznej dużego zainteresowania wydarze- brzydkiego zapachu. Znajdujące się w nieczystościach
cych. ceramiki oraz przyrządów metalo- niem obowiązywać będą limity: do - Próbujemy ustalić przyczy- komunalnych lub przemysłowych
wych. Wśród nowych eksponatów środka co 15 min wpuszczane będą nę zanieczyszczeń, które trafiły do substancje nadają wodzie szkodliwe
Jedna z największych atrak- znajdzie się więc m.in. medycz- 40-osobowe grupy. Strugi Toruńskiej – informuje Józef właściwości i nieprzyjemny zapach,
cji Torunia zamknięta została we ny nóż czy grzebień wykonany ze Modernizacja Domu Mikoła- Czerwiński z Wydziału Środowiska a w tkankach żyjących tam ryb od-
wrześniu. Prace remontowe odmie- zwierzęcych kości. ja Kopernika możliwa była dzięki i Zieleni Urzędu Miasta Torunia. – kładają się toksyny. Nieoczyszczone
niły nie tylko wygląd wewnętrz- Zmiany są duże. Na zwiedza- wsparciu finansowemu z progra- Obecnie sprawdzamy poszczególne ścieki powodują skażenie wód po-
ny obiektu, lecz wzbogaciły także jących czekają zróżnicowane tra- mu „Toruńska Starówka – etap II”. posesje położone przy ul. Strumy- wierzchniowych oraz podziemnych
przygotowaną wystawę. sy tematyczne, ekrany dotykowe, Całkowity koszt prac remontowych kowej. Drogą eliminacji będziemy i wyłączenie ich z użytkowania go-
- Modernizacja przyniosła in- kino 5D oraz liczne multimedia. wyniósł 14 mln zł. poszukiwać miejsca, w którym pro- spodarczego, a także społecznego.
teresujące odkrycia podczas prac Jak podkreśla kierownik muzeum, (MC) blem się zrodził. (MC)
PROMOCJA

„Dziewiątka”
zaprasza
Język hiszpański, sala fitness, siłownia, a przede
wszystkim wysoki poziom nauczania. Słowem:
IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza
Jagiellończyka w Toruniu
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
Jest jedyne na Rubinkowie. Jako praktycznych w placówkach oświa-
jedno z nielicznych w Toruniu towych. Tegoroczną nowością jest
tak prężnie wzbogaca swoją ofer- możliwość zdobycia umiejętności
tę dydaktyczną. IX Liceum Ogól- umożliwiających porozumiewanie
nokształcące proces rekrutacyjny się w języku migowym.
kończy w poniedziałek, 18 czerw- Stawiając na praktykę, warto
ca. Wybierając tę szkołę, będziecie bliżej zapoznać się z ofertą profilu
pewni, że traficie w „dziewiątkę”! zdrowie i uroda. W pełni wykwali-
fikowana kadra nauczycieli kształci
Licealiści naukę będą mogli roz- uczniów pod kątem edukacji ko- Uczniowie w ramach zajęć korzystać mogą m.in. z w pełni wyposażonej sali fitness.
począć na jednym z trzech profili smetycznej i prozdrowotnej, w tym
kształcenia: ogólnym z językiem z zajęć fitness. runek zdrowie i uroda od lat cieszy języka hiszpańskiego. mocy i kwalifikowanej pierwszej
hiszpańskim, pedagogicznym oraz - W tym roku do dyspozycji li- się dużą popularnością. - Zajęcia dostosowane są tak, by pomocy.
dedykowanym zdrowiu i urodzie. cealistów oddaliśmy nowoczesną - Oferta „dziewiątki” w chwili, pozwalały uczniom na odkrywanie Obecnie w szkole kształci się ok.
W trakcie 3 lat edukacji młodzież salę fitness – tłumaczy Gabriela gdy ja musiałam podjąć decyzję swoich predyspozycji zawodowych 300 uczniów. Do dyspozycji części
będzie miała możliwość pozyska- Gustowska, nauczycielka IX LO. o dalszej szkole, jako jedyna speł- – dodaje dyrektor szkoły. – Duży z nich jest internat, znajdujący się
nia wiedzy i umiejętności praktycz- – Poza aktywnością ruchową sta- niała moje oczekiwania – podkre- nacisk kładziemy tu na praktyczną przy ul. Osikowej. Korzystne poło-
nych z zakresu pierwszej pomocy, wiamy także na teorię. Nasi ucznio- śla Karolina Szefler z klasy II profilu naukę języków obcych: od podstaw żenie placówki, doskonała komu-
a w zależności od profilu - wielu wie w trakcie procesu kształcenia zdrowie i uroda, stypendystka Pre- - język hiszpański (wraz z możli- nikacja z każdą dzielnicą Torunia,
certyfikatów i uprawnień zawodo- poznają zagadnienia z dziedziny zesa Rady Ministrów. – Wybrałam wością jego rozszerzenia), a także wykwalifikowana kadra, dostęp do
wych, pozwalających na połączenie zdrowego odżywiania i stylu życia, kierunek, który pozwoli mi kształ- język angielski. siłowni, sali gier, dodatkowych za-
dalszej nauki z wymarzoną pracą. a także kosmetologii. cić się w kierunku zawodu psycho- Decydując się na naukę na pro- jęć czy szkolnego bufetu sprawiają,
- Najstarszym utworzonym u nas W ramach zajęć odbywają się loga, a jednocześnie realizować pa- filu ogólnym, licealiści mają okazję że liceum konkuruje na wysokim
profilem jest kierunek pedagogicz- również praktyki w instytucjach sję, jaką jest kosmetologia. wziąć udział w zajęciach z dorad- poziomie z pozostałymi szkołami
ny – mówi dyrektor placówki Piotr partnerskich IX LO, a możliwość Szkoła na Rubinkowie otwarta cą zawodowym, w teoretycznym miejskimi.
Drążkowski. – W trakcie 3-letniej zdobycia kwalifikacji zawodowych jest także na absolwentów gimna- kursie prawa jazdy, zakończonym Warto pamiętać, że na podję-
nauki nasi uczniowie biorą udział pozwala uczniom w przyszłości zjów, którzy nie mają sprecyzowa- egzaminem wewnętrznym, a także, cie nauki w dobrym liceum szansę
m.in. w warsztatach psychologicz- pomyśleć o własnej profesji, jak wi- nych planów na przyszłość. Dla podobnie jak uczniowie z pozo- mają tylko najlepsi. Myśląc o tym,
no-pedagogicznych oraz zajęciach zażysta czy instruktor fitness. Kie- nich od lat tworzony jest profil stałych profili, otrzymać certyfikat wybierz „dziewiątkę”! Rekrutacja
ogólny, któremu towarzyszy nauka ukończenia kursu pierwszej po- trwa do 18 czerwca.
Tylko Toruń . 8 czerwca 2018
CO SŁYCHAĆ W TORUNIU? • MIASTO 7

Pochodnie nocnego
Rubinkowa
Noc z 29 na 30 maja będzie w Toruniu pamiętana długo.
W jednym czasie zapaliło się w mieście aż pięć samochodów
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Zarówno policja, jak i straż po- można raczej mówić o podpaleniu. samym czasie, wydaje się racjonal-
żarna z powodu nasilenia zdarzeń Silnik pojazdu oraz kabina spłonę- ne wysunięcie przypuszczenia, że
w jednym czasie raczej wykluczają ły doszczętnie prawdopodobnie na było to podpalenie – mówi Andrzej
przypadek. I choć nie ma jeszcze skutek zwarcia instalacji elektrycz- Seroczyński, rzecznik Komendy
oficjalnych wyników śledztwa, nej. Dlatego właściciel wozu nie Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
jako najprawdopodobniejszą zwrócił się do policji o wszczęcie nej w Toruniu. – Oczywiście cał-
przyczynę pożarów podaje się postępowania na rzecz wyjaśnienia kowitą pewność uzyskamy dopiero
podpalenie. ewentualnego podpalenia. po zakończeniu dochodzenia, które Wrak pojazdu, który spłonął przy ul. Niesiołowskiego.
- Nie łączymy zdarzeń z Ru- obecnie prowadzi policja, ale wie-
Pierwsze dwa pojazdy zapali- binkowa z tym z ul. Mickiewicza loletnie doświadczenie w zawodzie doszło do wybuchu zbiornika z pali- 288 Kodeksu Karnego – dodaje
ły się przy ul. Niesiołowskiego 18 – mówi mł. asp. Wojciech Chro- oraz wizja lokalna na miejscu zda- wem – dodaje Andrzej Seroczyński. Wojciech Chrostowski. – Za znisz-
o godz. 0.20. Były to volkswagen, stowski z Komendy Miejskiej Poli- rzenia podpowiadają, że przypusz- – Spektakularne eksplozje zdarzają czenie mienia grozi im od 3 miesię-
który prawdopodobnie został pod- cji w Toruniu. – To ostatnie wyglą- czalnym powodem było właśnie się tylko na filmach. Wbrew obie- cy do 5 lat pozbawienia wolności.
palony, oraz stojące obok clio, które da bowiem na wypadek. Jednakże podpalenie. gowym opiniom również pojazdy Przestępczość pożarowa w na-
zajęło się od płonącego volkswage- w przypadku zajść z ul. Niesiołow- Zajścia tego typu zdarzają się napędzane gazem nie tak łatwo szym mieście jest nieczęstym go-
na. Pół godziny później, o godz. 0.51 skiego trudno nie dostrzec między najczęściej nocą. To wtedy, pod poddają się wybuchom, ponieważ ściem. Na szczęście. Tym razem,
również przy ul. Niesiołowskiego, nimi związku. Stąd czynności wy- osłoną ciemności, która oczywiście w momencie zapalenia gaz zostaje również na szczęście, nikomu nic
ale pod numerem 8, zapaliły się dwa jaśniające zniszczenie wszystkich sprzyja sprawcom, dochodzi do po- automatycznie odcięty. się nie stało. Żaden ze świadków,
inne auta: passat oraz skoda. Tym czterech pojazdów prowadzone są dobnych aktów wandalizmu. Zwy- Jeśli rzeczywiście zostanie udo- którzy obecnie składają zeznania,
razem oba zostały najprawdopo- w ramach jednego postępowania. kle nie są to groźne dla mieszkań- wodnione, że było to podpalenie, nie odniósł obrażeń. Wyjaśnienie
dobniej podpalone, zostały bowiem Podobnego zdania są strażacy, ców wydarzenia, o ile nie znajdują i jeśli uda się policji wykryć win- wszystkich okoliczności wymie-
zniszczone doszczętnie. W między- którzy uczestniczyli w gaszeniu po- się oni akurat w pobliżu. nych, jakich kar mogą się spodzie- nionych zajść, analiza materiału
czasie, o godz. 0.37, zapłonął pojazd jazdów na miejscu zdarzenia. - W całej mojej karierze zano- wać? dowodowego, m.in. w postaci na-
marki volkswagen przy ul. Mickie- - Biorąc pod uwagę okoliczności towałem chyba tylko jeden przypa- - Sprawca lub sprawcy, o ile zo- grań z monitoringu, potrwają kilka
wicza. W tym jednak przypadku nie oraz fakt, że do zajść doszło w tym dek, kiedy to na skutek podpalenia staną ujęci, odpowiadać będą z art. tygodni.
REKLAMA

Tylko Toruń . 8 czerwca 2018


8 TEMAT NUMERU • CZY CZEKA NAS DRUGA TURA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?

Piąty raz Zaleski? To nie takie pewne


Urzędujący od 2002 r. prezydent Michał Zaleski nie ma już takiego poparcia jak wcześniej. Czy na jesieni będzie wyborcza niespodzianka?
Piotr Gajdowski | fot. Łukasz Piecyk
Wybory samorządowe odbędą się wiceprezydent Zbigniew Rasielew- przeprowadzane obecnie sondaże sondaż odzwierciedla rzeczywiste - Zdecydowałam, że nie będę star-
jesienią, ale pierwsi kandydaci na ski, kandydat zgłoszony przez Prawo czy badania – twierdzi poseł Tomasz preferencje wyborców, skoro wciąż tować w tych wyborach. Nie ma jesz-
prezydenta Torunia już zgłasza- i Sprawiedliwość – może on liczyć na Lenz. - Te miesiące przed nami, któ- nie znamy nazwisk wszystkich kan- cze wszystkich kandydatów, więc nie
ją swoje pomysły. Ciągle nie wia- 12,3 proc. poparcia. re będą służyły rozmowie z miesz- dydatów. Trzeba poczekać, aż wy- wiem, kogo mam poprzeć – mówi.
domo, czy weźmie w nich udział Największą zagadką pozostaje kańcami, spotkaniom, prezentacji klaruje się termin Joanna Scheuring-Wielgus
Michał Zaleski. Walka o pią- udział w wyborach Michała programów wyborczych, na pewno wyborów i ofi- w 2014 r. była kandydatką Czasu
tą kadencję może jednak Zaleskiego, który odmówił wpłyną na ostateczne wyniki. Dzisiaj Mieszkańców,
nie być dla niego prosta. komentarza do wyni- dostajemy tylko ogólny ob- który dziś nie
Sondaż, który publikuje- ków nasze- raz sytuacji może liczyć na
my, pokazuje, że pozycja g o – którzy duże poparcie.
urzędującego prezydenta politycy Według son-
nie jest już tak silna jak są popu- dażu kandydat
cztery lata temu, gdy zdo- larni, ja- na prezydenta
był ponad 70 proc. głosów. kie mają z tego ugrupo-
Dziś Michał Zaleski wstępne wania zdobę-
może liczyć na 47 poparcie. dzie najwyżej
proc. poparcia, Praktyka 1,7 proc. gło-
co oznacza, jednak sów. Sam Czas
że bój o fotel pokazuje, Mieszkańców
prezydenta że kan- cieszy się po-
rozstrzygnie dydaci, parciem 3,6
się w drugiej którzy proc. badanych
turze. początko- deklarujących
wo mają udział w wy-
Według sondażu przeprowa- niskie po- cjalna lista borach (dla porównania: największą
dzonego na próbie 800 mieszkań- parcie, są kandydatów. przewagę ma PO z 32,9 proc. głosów,
ców miasta przez Pracownię Badań w stanie Spodziewam PiS cieszy się poparciem 22,9 proc.,
Społecznych i Marketingowych chęć uzyskać się, że kampa- prezydencki Czas Gospodarzy – 20
głosowania na Michała Zaleskiego osta- nia ruszy na dobre we proc.). Co ciekawe, nie tylko wy-
deklaruje nieco mniej niż połowa son- tecznie wrześniu, po sezonie urlopo- borcy Czasu Gospodarzy, ale także
wyborców – obecny prezydent cieszy dażu ani bardzo wym. Mamy więc sporo czasu. głosujący na PO (22,6 proc. spośród
się poparciem 47 proc. wśród dekla- nie chciał za- wysoki wynik. Rzeczywiście nowi kandydaci nich) i PiS (19%) deklarują popar-
rujących udział w wyborach. To spa- deklarować, czy bę- Udowodnił to mogą w wyborach nieźle namieszać. cie dla Michała Zaleskiego. Z kolei
dek w porównaniu z analogicznym dzie starał się o reelekcję. Również przebieg wielu W 2014 r. sensacją był udział Joanny co piąta osoba, która zadeklarowała
okresem w ubiegłym roku o ponad pozostali kandydaci niechętnie od- wyborów w ostat- Scheuring-Wielgus. Zdobyła wów- głosowanie na urzędującego prezy-
12 punktów procentowych. Najpo- słaniają swoje karty, nie zdradzając nim czasie. czas ponad 17 proc. głosów, zajmując denta, nie wie jeszcze, na jakie ugru-
ważniejszym konkurentem wśród programów i haseł wyborczych. Podobnie uważa Zbigniew Rasie- drugie miejsce. Obecnie jest posłan- powanie zagłosuje.
oficjalnych kandydatów jest Tomasz - Do wyborów samorządowych lewski. ką niezależną i nie planuje ubiegać Lider Czasu Mieszkańców radny
Lenz z Platformy Obywatelskiej – mamy około pięciu miesięcy. To jest - Kampanii wyborczej oficjalnie się o fotel prezydenta Torunia, choć Maciej Cichowicz deklaruje, że jego
chce na niego głosować 19,9 proc. bardzo dużo czasu. Ostateczne wyni- nie ma. Jesteśmy w sytuacji, gdy nie nasz sondaż pokazuje, że mogłaby klub nie chce być wieczną opozycją.
badanych. Trzecie miejsce zajmuje ki mogą więc być zupełnie inne niż wiemy nic. Trudno ocenić, na ile ten znów uzyskać niezły wynik. - Chcemy mieć realny wpływ na
PROMOCJA

Materiał sfinansowany ze środków Stowarzyszenia Czas Gospodarzy


CZY CZEKA NAS DRUGA TURA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH? • TEMAT NUMERU 9

(ciąg dalszy ze str. 8)


władzę. Jesienne wybory mogą być
zaskoczeniem. Przypomnę, że w 2014
r. nikt nie słyszał o Czasie Mieszkań-
wyjeżdża na urlop. Są jednak i tacy,
którzy oczekują poważnej rozmowy
już teraz. Dlatego warto wyciągnąć
wnioski z tego, który z kandydatów
Bieg będzie długi i wyczerpujący
ców, a wprowadziliśmy czterech rad- jest aktywny, zabiega o głosy, spotyka Piotr Gajdowski rozmawia z prof. Romanem Bäckerem z Wydziału Politologii i
nych (dziś jest ich trzech, przyp. red.)
do Rady Miasta, nasza kandydatka
się z mieszkańcami – a który nie.
Powściągliwy jest także obecny
Studiów Międzynarodowych UMK
na prezydenta uzyskała świetny wy- wiceprezydent Torunia. Kampanii przed wyborami samorzą- polityczne, w małych gminach sym-
nik. Jest zapotrzebowanie na ludzi, - Nie chciałbym w tym momen- dowymi jeszcze nie ma, a pierwsze patie osobiste, a w większych mia-
którzy z otwartą głową podchodzą cie zbyt wiele mówić o pomysłach sondaże już się pojawiają. Czy warto stach obydwie się mieszają.
do problemów torunian. przywiązywać się do ich wyników?
na kampanię, bo mógłbym popełnić
Cichowicz nie chce mówić nic Sondaże wyborcze są potrzebne, Niektóre ugrupowania stawiają na
falstart – dodaje Zbigniew Rasielew- bez nich życie polityczne byłoby na kandydatów, którzy tę rozpoznawal-
o konkretach wyborczych, bo jego
ski. - Pracujemy oczywiście inten- o wiele gorszym poziomie. Trzeba ność zapewnili sobie poza lokalnym
ugrupowanie ciągle prowadzi roz-
mowy koalicyjne. sywnie w zespołach programowych, jednak umieć je czytać. Każdy son- podwórkiem, inne na tych z do-
- Niewykluczone, że wystartuje- uwzględniając to co przez osiem daż, nawet najrzetelniej przepro- świadczeniem samorządowym.
my w szerszym komitecie. Na pew- ostatnich lat udało nam się wspólnie wadzany, jest obciążony pewnym Nie jestem w stanie zawyrokować,
no wystawimy swojego kandydata wypracować. Jako Prawo i Sprawie- ryzykiem błędu, zwykle na pozio- jaki jest poziom proporcji sympatii
lub kandydatkę na prezydenta. Coś dliwość jesteśmy w regionie zauwa- mie 1-3 proc. Sondaż zawsze jest politycznych i znajomości personal-
więcej będziemy mogli powiedzieć żalni, od co najmniej dwóch kaden- bowiem jedynie odzwierciedleniem, nych w miastach takich jak Toruń,
w przyszłym miesiącu - zapowiada. cji realizujemy konsekwentnie nasze i to z grubsza, stanu rzeczy w danej tu potrzeba porządniejszych badań.
sku, ma większe szanse na ponowny
Wejście w koalicję może być dla założenia programowe w ramach chwili. Dopiero porównywanie wie- Można się natomiast spodziewać
wybór. Dzieje się tak z prostego po-
niektórych ryzykownym pomysłem koalicji. lu sondaży daje możliwość pojęcia wodu – nie tylko ma większe kom- rozmaitych niespodzianek. Pierwsze
– nasz sondaż wyraźnie pokazuje, że Czas Mieszkańców przygotowuje mniej więcej, jaka jest świadomość petencje i większą wiedzę, ale też jest takie sygnały już mamy – choćby po-
poparcie dla poszczególnych komi- się do wyborów samorządowych od ludzi, jak się zmienia i co jeszcze wizerunkowo utożsamiany z danym mysł budowy trzeciego mostu w To-
tetów się nie sumuje i szersze koali- dawna. można zrobić z punktu widzenia stanowiskiem. Od tej reguły są jed- runiu zgłoszony przez posłankę PiS.
cje mogą liczyć na mniej głosów niż - Tak naprawdę od pierwsze- polityków. Rzeczywiście kampania nak wyjątki. Bronisław Komorow- Ta inicjatywa nie musi mieć przeło-
ugrupowania startujące samodziel- go dnia po poprzednich wyborach. wyborcza pod względem prawnym ski przegrał z człowiekiem o dużo żenia na wynik kandydata PiS, ale
nie. jeszcze się nie zaczęła. Jednak polito- mniejszym doświadczeniu politycz- jest to ewidentnie element kampanii
Rolę opozycji wypełniamy dobrze, lodzy mawiają, że kampania zaczyna wyborczej.
- Wyborcy chcą, żeby ugrupowa- co udowodniliśmy swoją aktywno- nym i nieposiadającym zbyt dużego
nia były wyraziste i jednoznaczne, się wtedy, gdy kończą się poprzed- pojęcia, na czym polega wykonywa-
ścią i brakiem zgody na wiele rzeczy, nie wybory. Powiedzmy, że ruszyła, Ciągle nie wiemy, czy Michał Zaleski
stąd mniejsze poparcie dla koalicji, które dzieją się w mieście, a których nie funkcji prezydenta państwa. To
które usiłują połączyć ogień z wodą – gdy pojawiły się pierwsze nazwiska pokazuje, że rozmaite niespodzianki będzie ubiegał się o piątą kadencję.
nikt inny nie chce zauważyć. Jakość kandydatów na wybieralne stanowi- Dlaczego zwleka?
komentuje Maciej Cichowicz. - Czas są możliwe. Polska to nie Rosja – to
działań prezydenta i jego urzędni- ska w samorządzie terytorialnym – kraj jeszcze jako tako demokratycz- Zapytam retorycznie: jak skuteczniej
Mieszkańców na pewno nie wejdzie ków rośnie znacząco, ponieważ mu- prezydentów, wójtów, burmistrzów. tworzyć wizerunek kompetentnego
w porozumienie z kimkolwiek tylko ny, w którym gra w ramach kampa-
szą liczyć się z presją z naszej strony Właściwa, gorąca część zacznie się nii wyborczej toczy się aż do ogło- prezydenta – podejmując inicjaty-
dla kilku dodatkowych procentów. – mówi Maciej Cichowicz. - Czas kilka tygodni przed wyborami. Do- wy jako urzędujący prezydent czy
Wszyscy kandydaci zgodnie szenia ciszy wyborczej i czasami do
Mieszkańców stworzył program, piero wtedy mieszkańcy zazwyczaj końca nie wiadomo, kto wygra. jako kandydat na prezydenta? Znów
twierdzą, że czas kampanii powinien podejmują decyzje. Czasem te decy- odwołam się do Rosji. Tam sytuacja
który w części jest realizowany przez
być nie tyle walką o władzę, co okazją zje są podejmowane w ostatnich kil- jest prosta: tworzy się wizerunek go-
do konfrontacji różnych wizji przy- prezydenta i wspierające go siły po- Podał pan przykład ze sceny ogólno-
lityczne. Wiele ich działań jednak kudziesięciu godzinach przed wrzu- polskiej. Czy w wyborach lokalnych spodarza, a inni niech się „bezpro-
szłości Torunia. ceniem kartki do urny! To, co dzisiaj duktywnie” kłócą. Tak robili przed
szkodzi miastu. decydują te same czynniki?
- Okres kampanii będzie przede wiemy z sondaży, jest tylko pozycją W gminach wiejskich i małomia- wyborami i Putin, i Łukaszenko.
wszystkim sprzyjał debacie o przy- Milczenie Michała Zaleskiego ko-
mentuje jego najpoważniejszy kontr- kandydatów tuż po wyjściu z bloków steczkowych głosuje się na konkret- W krajach demokratycznych mamy
szłości Torunia i to jest wartość sama startowych – a to bieg niesłychanie ne, znane wyborcom osoby – widać do czynienia z nieco innym mecha-
w sobie. Spodziewam się jednak, że kandydat Tomasz Lenz.
długi, ciężki i wyczerpujący. to szczególnie w gminach do 20 nizmem – niechęcią do wchodzenia
niektórzy kandydaci powstrzymają - Dla mnie jest oczywiste, że pre- w bieżącą kampanię wyborczą wo-
tys. mieszkańców. W miastach po-
się przed prezentacją swojego pro- zydent będzie ubiegał się o kolejną Czy urzędujący prezydent zostawił wyżej 100 tys. mieszkańców mamy bec konieczności ustosunkowania
gramu, planów na Toruń, przed okre- kadencję. Obserwując jego obecną przeciwników daleko w tyle, choć do czynienia z połączeniem dwóch się personalnego do kontrkandy-
sem wakacyjnym – mówi Tomasz aktywność, jestem przekonany, że on nawet nie ogłosił, że startuje? czynników – rozpoznawalności per- datów. O wiele lepiej funkcjono-
Lenz. - W tym czasie część wybor- już prowadzi kampanię wyborczą, Jest taka generalna zależność, że sonalnej i sympatii politycznych. Na wać w świadomości wyborców jako
ców nie jest zainteresowana polityką, choć tak tego nie nazywa. ten, kto już jest na danym stanowi- poziomie kraju decydują sympatie sprawny prezydent, a nie kandydat.
REKLAMA

Materiał sfinansowany ze środków Stowarzyszenia Czas Gospodarzy


10 LUDZIE • CO SŁYCHAĆ NA TRASIE ROKU WŁÓCZYKIJA?

Tęsknimy za domem
Za nimi 68,5 tys. km. Ada i Mikołaj są za półmetkiem podróży dookoła świata
Robert Kamiński | fot. archiwum prywatne
W ciągu prawie 200 dni odwie- Z Filipem z San Francisco spotka- Prabang w Laosie.
dzili kilkanaście krajów na 4 kon- liśmy się dzięki Facebookowi. Tra- - W trakcie półrocznej wyprawy
tynentach. Podróżują drogą po- fiamy na bardzo wielu cudownych nie spotkały nas żadne niebezpiecz-
wietrzną, lądową i wodną, mając Polaków, którzy zupełnie bezintere- ne sytuacje – dodają. – Bardzo się
ze sobą dwa plecaki o wadze 25 sownie chcą nam pomóc. Są zain- pilnujemy i unikamy potencjalnych
kg każdy. Odwiedzając najpięk- teresowani naszą historią, chcą nas zagrożeń. Nie ustrzegło nas to jed-
niejsze miejsca na ziemi, spełnia- poznać i porozmawiać. Z wieloma nak przed atakiem dzikiego ostro-
ją swoje marzenie. Wśród wielu osobami nawiązaliśmy kontakt nosa przy wodospadzie Iguasu.
życzliwych im ludzi spotykają m.in. przez stowarzyszenia polonij- Zwierzak, wyglądający jak słodki
tych, którzy, podobnie jak oni, ne, do których piszemy w sprawie pluszak, na widok jednorazowej
w świat wyruszyli z Torunia. wywiadów, a także przez ambasadę. reklamówki z wodą oczyma wy-
W trakcie półrocznej podróży obraźni zobaczył jedzenie, stanął
- Wrócimy do was za 6 miesię- Ada i Mikołaj starają się poznawać na tylnych łapach, pokazał pazury
cy – piszą z Australii Ada i Miko- nowe smaki i lokalne specjały, ży- i zaczął nas gonić. Do dziś nie wie-
łaj. – Jesteśmy już za półmetkiem wiąc się m.in. w „garkuchniach”, my, czy nie jesteśmy gwiazdami
i każdego dnia zbliżamy się do po- czyli rodzinnych barach. Od święta YouTube’a.
wrotu do domu, za którym tęskni- zaglądają do restauracji, by przypo- W niewielkiej miejscowości
my. Chcemy jednak jeszcze wiele mnieć sobie europejskie smaki. w Chile pod swój dach zaprosił ich
zobaczyć. Tak długa wyprawa wią- Jako Polacy często stają się Chilijczyk, który sam nie mając
że się z ciągłym planowaniem, więc obiektem zainteresowania lokal- wiele, poczęstował ich kawą, bułką,
Wyprawę pary z Torunia śledzić można na stronie rokwloczykija.pl
wbrew pozorom nie wyjechaliśmy nych społeczności. zagrał na akordeonie i przenoco-
oraz na portalach społecznościowych.
na niekończące się wakacje. - U Mikołaja najbardziej in- wał. Jak podkreślają zgodnie Ada
Na bieżąco poszukują noclegów, jedenastym krajem na mapie ich dzina – dodaje Mikołaj. – Miesz- tryguje ich coraz dłuższa broda, i Mikołaj, żyją chwilą, planując tyl-
biletów i miejsc, które nie tylko chcą podróży. Obecnie są w Australii. kańcy zawsze służą radą i pomocą. u mnie wypłowiałe przez słońce ko kilka kolejnych dni.
zobaczyć, ale dzięki tworzonym re- Jest to czwarty, po Azji i obu Ame- Część z nich to nasi znajomi lub włosy – tłumaczy Ada. – W więk- - Wyruszając Torunia, wiedzie-
portażom i fotografiom pokazać je szości krajów, które odwiedzamy, liśmy tylko, że chcemy objechać
innym. W odległych krajach nieła- rykach, kontynent, który odwiedzi- znajomi znajomych. Wiele spotkań nasza uroda wydaje się egzotyczna. świat dookoła i zacząć od Brazylii
two jest mierzyć się z prozą życia – li. Nocują u Polaków lub ich naj- to czysty przypadek. Na pocho- Jak podkreślają, jeszcze za wcze- – podsumowuje Ada. – Teraz stwo-
poszukiwaniem miejsc, by coś zjeść bliższych. W krajach, w których nie dzącą z Torunia mieszkankę Bo- śnie, by mówić o miejscach, które rzyliśmy plan na najbliższy miesiąc.
czy zrobić pranie. ma tropikalnych upałów, śpią zaś liwii trafiliśmy dzięki innej parze ich urzekły. Wrócą z pewnością A co będzie dalej? Zobaczymy. Nie
Przed tygodniem torunianie pod namiotem. z naszego miasta, którą spotkali- na wybrzeże Morza Karaibskiego, gonimy czasu, cieszymy się każdym
zwiedzali się w Kambodżę, będącą - Przyjmowani jesteśmy jak ro- śmy przypadkiem na ulicy w Chile. pustkowie Patagonii czy do Luang odwiedzonym miejscem.
PROMOCJA

Tylko Toruń . 8 czerwca 2018


KTO MA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GRODZIE KOPERNIKA? • TORUŃ OGRODEM 11

REKLAMA

Tylko Toruń . 8 czerwca 2018


12 SPORT • WIADOMOŚCI ZE SPORTOWYCH AREN

Demony z przeszłości Najważniejszy mecz


obecnie nie mamy powodów do
zadowolenia. Moim zdaniem wy-
nika to z problemów sprzętowych
zawodników, a nie ich umiejętno-
ści. Zawsze staramy się im pomóc
Za nami pierwsza połowa rundy zasadniczej PGE w każdej kwestii, lecz nie na wszyst- W sobotę Elana Toruń ma szanse zapewnić sobie
Ekstraligi ko, co dzieje się podczas spotkań,
awans
mamy wpływ. Trochę też w niektó-
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk rych sytuacjach brakuje nam naj-
zwyczajniej w świecie szczęścia. Na dwie kolejki przed końcem tylko punkty na trudnym terenie
Wśród wielu kibiców i eksper- rozgrywek żółto-niebiescy zajmu- we Wronkach, przeciwko drugiej
tów kontrowersje wzbudza zarzą- ją fotel lidera tabeli z czteropunk- drużynie Lecha Poznań, a tak po
dzanie drużyną przez menadżera tową przewagą nad drugim Świ- każdym z pozostałych spotkań
Jacka Frątczaka. Dodatkowy atut, tem Skolwin. Jeżeli jutro uda im dopisywali do swojego dorobku
który miał wynikać z obecności się na własnym stadionie zwycię- trzy punkty. W 30. kolejce Elana
w składzie pod numerami „8” i „16” żyć z KP Starogardem Gdańskim, triumfowała w Świeciu nad tam-
Jacka Holdera, stał się kością nie- marzenia o drugiej lidze staną się tejszą Wdą i skorzystała z rywaliza-
zgody. rzeczywistością. cji pomiędzy Świtem a Bałtykiem,
- Mamy pełne zaufanie do de- która zakończyła się zwycięstwem
cyzji naszego menadżera – twier- Przed startem sezonu 2017/2018 tego drugiego, dzięki czemu po-
dzi prezes KS Toruń. – Wszystkie w toruńskim klubie doszło do licz- nownie to klub z grodu Koperni-
wybory nie są wykonywane impul- nych zmian kadrowych. Do dru- ka był pierwszy w tabeli. Następne
sywnie, lecz są długo analizowane. żyny z grodu Kopernika dołączyli dwie kolejki również potoczyły się
Uważam, że Jacek Frątczak podej- zawodnicy, którzy w przeszłości po myśli żółto-niebieskich, którzy
muje dobre decyzje. występowali na różnych pozio- pokonali kolejno Centrę Ostrów
Choć obecna sytuacja Get Well mach lig centralnych, z Ekstrakla- Wielkopolski (6:1) i Wierzycę Pel-
nie jest zbyt dobra, „Anioły” już są włącznie. Wszystko po to, aby plin (2:3), zaś punkty stracił Świt.
w najbliższą niedzielę będą mia- zrealizować najważniejszy cel – Taki obrót spraw dał Elanie aż czte-
Toruńscy kibice mają nadzieję, że w tym roku będą mieli jeszcze ły szansę ją poprawić. Toruńska wygrać rozgrywki i awansować do ry oczka przewagi nad drużyną ze
powody do zadowolenia z postawy swoich ulubieńców. drużyna podejmie na Motoarenie długo wyczekiwanej drugiej ligi. Szczecina przy dwóch spotkaniach
forBET Włókniarz Częstochowę. Ambitne plany trzeba było jed- do końca sezonu.
Siódme miejsce w tabeli i tylko le miał bić się o czołowe miejsca Obie drużyny rywalizowały ze sobą nak potwierdzić na boisku, co dru- - Sytuacja jest bardzo dobra, ale
dwa zwycięstwa, oba odniesione w tabeli PGE Ekstraligi. Rzeczywi- 27 maja w województwie śląskim żyna trenera Rafała Góraka skrzęt- awansu jeszcze nie mamy. Musimy
na Motoarenie. Za ironię można stość okazała się brutalna. Get Well i górą byli gospodarze, którzy zwy- nie robiła od pierwszej kolejki. udowodnić, że na niego zasługuje-
uznać słowa, że aktualny rezul- Toruń bliżej jest pozycji spadkowej ciężyli 49:41. Oczywiście, nie obyło się bez trud- my – mówi trener Elany Rafał Gó-
- To będzie kluczowe spotkanie, niejszych momentów, ale to Ela- rak. – W meczu z Wierzycą przytra-
tat Get Well nie powala na kola- niż uprawniającej do walki o meda- jeżeli chcemy jeszcze powalczyć na kończyła rok kalendarzowy na fiły nam się chwile dekoncentracji,
na. W klubie panują minorowe le. Przypomina się sytuacja sprzed o rundę play-off – uważa Ilona Ter- pierwszym miejscu w tabeli. Z po- które mogły nas dużo kosztować.
nastroje, chociaż jak przekonuje roku, kiedy torunianie zapewnili mińska. – Wszyscy w klubie przy- czątkiem rundy rewanżowej toruń- Będziemy pracować nad tym, aby
pani prezes – wiara ciągle jest. sobie utrzymanie dopiero po me- gotowują się do niego w sposób ski zespół skomplikował nieco swo- do takich sytuacji już nie doszło.
czach barażowych. szczególny. Mam nadzieję, że uda ją sytuację, przegrywając z dwoma Gwizdek rozpoczynający praw-
Plany były zupełnie inne. Toruń- - Powtórki takiego scenariusza nam się nie tylko zwyciężyć, ale bezpośrednimi rywalami w walce dopodobnie najważniejszy mecz
ski zespół wzmocniony takimi na- nie bierzemy pod uwagę. Wierzymy, zgarnąć również punkt bonusowy. o awans, czyli Świtem Skolwin w sezonie dla Elany z KP Starogar-
zwiskami jak Niels Kristian Iversen, że teraz będzie tylko lepiej – mówi Początek rywalizacji na stadio- i Bałtykiem Gdynia, ale późniejsza dem Gdańskim zabrzmi na Stadio-
Rune Holta, a przede wszystkim Ilona Termińska, prezes Klubu nie przy ul. Pera Jonssona 7 o godz. dyspozycja graczy Elany była rewe- nie Miejskim o godz. 16.
aktualny mistrz świata Jason Doy- Sportowego Toruń. – Oczywiście, 19. lacyjna. Torunianie stracili jeszcze (KŻ)

Postaci toruńskiego sportu o mundialu w Rosji

Marcin Drogorób Łukasz Wiśniewski Mariola Soczyńska Łukasz Żebrowski Leszek Szyszkowski
dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki koszykarz Polskiego Cukru Toruń dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu trener FC Toruń dyrektor sportowy TKK Pacific Toruń
w Urzędzie Marszałkowskim Miasta Torunia
O wszystkim zadecyduje pierw- Prawdę mówiąc, mecze repre- Jestem przekonana, że pomimo Tuż po losowaniu grup Mi- Planem minimum dla naszej re-
szy mecz. Jeżeli przegramy z Sene- zentacji Polski w piłkę nożną śledzę trudnych rywali wyjdziemy z grupy. strzostw Świata w naszym kraju było prezentacji powinno być wyjście
galem, w kolejnym spotkaniu czeka tylko przy okazji spotkań ze znajo- Senegal, Kolumbia i Japonia – każda dużo entuzjazmu. Padało wiele opinii, z grupy. Bardzo ważny będzie mecz
nas starcie z faworytem grupy, ja- mymi. Wiem jednak, że zbliżają się z tych reprezentacji prezentuje inny że to dobre zestawienie dla nas. Z bie- otwarcia, bo w każdej dyscyplinie,
kim bez wątpienia jest reprezenta- Mistrzostwa Świata i że pierwszym styl gry, ale nasi kadrowicze już nie giem czasu trochę to się zmieniło. w której występują gry zespołowe,
cja Kolumbii i może się okazać, że rywalem biało-czerwonych jest Se- raz pokazywali, że dzięki swojej wa- Mamy na rozkładzie wymagających udany początek jest świetną motywa-
z Japonią zagramy o przysłowiową negal, gdyż ostatnio ten temat był leczności mogą napsuć krwi nawet rywali, których na pewno łatwo nie cją i impulsem do dalszego działania.
pietruszkę. Mam trochę pesymi- często poruszany w naszej szatni najlepszym. Myślę, że nasz zespół na będzie pokonać. Grupa jest wyrówna- Mamy drużynę, która w ostatnich
styczne przeczucia, ale oczywiście z powodu Cheikha Mbodja, który czele z kapitanem Robertem Lewan- na, z małym faworytem w postaci Ko-
będę trzymał kciuki za naszą kadrę. latach wchodzi na coraz wyższy po-
pochodzi z tego kraju. Cheikh uwa- dowskim może dojść do ćwierćfinału lumbii, która niedawno udowodniła ziom, piłka nożna ciągle stoi na pie-
Ważne będzie zgranie całej drużyny.
ża, że jego reprezentacja jest zdecy- rozgrywek. Na walkę o samo tro- swoją wartość, wygrywając spotkanie destale dyscyplin w naszym kraju,
Nie możemy liczyć wyłącznie na
dowanie lepsza fizycznie i do tego feum teoretycznie mamy małe szan- towarzyskie z Francją. Uważam jed- dlatego uważam, że dobrze by to było
Roberta Lewandowskiego, co po-
posiada w swoim składzie Sadio se, lecz sport wiele razy udowadniał, nak, że zespół Adama Nawałki ma potwierdzić sukcesem na międzyna-
kazały ostatnie Mistrzostwa Europy.
Drużyna Adama Nawałki musi być Mane, dlatego zwycięży z Polską, my że jest nieprzewidywalny, więc nie również potencjał, aby wejść do dal-
rodowej imprezie. Rezultat w postaci
nieustępliwa i konsekwentna, bo kontrargumentowaliśmy, powołując można wykluczyć i tak optymistycz- szej fazy rozgrywek. Jeżeli to się uda,
wejścia do półfinałów i walki o miej-
na takim wydarzeniu, jakim są Mi- się oczywiście na Roberta Lewan- nego scenariusza. Korzystając z oka- apetyty wzrosną, a ja osobiście czuję,
sca medalowe byłby odpowiedni.
strzostwa Świata, nie ma czasu na dowskiego i innych reprezentantów, zji, chciałabym zaprosić wszystkich że wtedy nasza reprezentacja sprawi
którzy również grają w silnych klu- mieszkańców Torunia oraz gości przynajmniej jedną niespodziankę. Wszyscy zwracają uwagę na Roberta
błędy. Tylko w taki sposób mamy Lewandowskiego, ale pamiętajmy, że
szansę pokonać naszych rywali, bach europejskich i na pewno będą przebywających w naszym mieście Patrząc z perspektywy trenera, uwa-
dobrze przygotowani do walki. Wy- w czasie Mistrzostw Świata do stre- żam, że obecnie lepszym rywalem tak jak nie ma zespołu bez lidera, tak
a w konsekwencji awansować do
dalszej fazy turnieju, gdzie możemy daje mi się, że to będzie kluczowe fy kibica, która będzie działała od 14 w fazie pucharowej byłaby dla nas re- nie ma lidera bez zespołu. Wierzę, że
trafić na takie potęgi jak Belgia czy spotkanie o wyjście z grupy, a to już czerwca na parkingu administracyj- prezentacja Belgii, ale forma turniejo- cała drużyna zagra dobrze i da nam
Anglia. będzie można uznać za sukces. no-hotelowym Areny Toruń. wa może jeszcze dużo zweryfikować. wiele powodów do radości.

Tylko Toruń . 8 czerwca 2018


CO SŁYCHAĆ U NASZYCH SĄSIADÓW? • ZA MIEDZĄ 13

Z Australią w tle
skim) przygotowany przez klasę
VII Szkoły Podstawowej w Obro-
wie oraz wykład dr. Zdzisława Pre-
isnera o Australii. Ten podróżnik
i miłośnik dalekich krain podzielił
się osobistym doświadczeniem ze
II Międzyszkolne Warsztaty Językowe „Visit Australia swoich wypraw na drugą półkulę.
A wszystko w oprawie pięknych
Today” odbyły się w Szkole Podstawowej w Obrowie zdjęć.
Prócz Katarzyny Przytarskiej
Robert Kamiński | fot. nadesłane pomysł zorganizowania warsztatów
podsunęło troje innych nauczycieli
Pomysł jest znakomity: aktywna rowa, jedna z pomysłodawczyń z Obrowa: Judyta Sobieraj, Monika
nauka języka angielskiego po- imprezy. – Prezentacje uczniów Pawlikowska oraz Sławomir Wie-
przez praktyczną zabawę. O ko- odnosiły się do turystyki, przyrody, demeyer.
rzyściach, jakie wynikają z podob- a także slangu, czyli mowy typowej Nauczyciele z Obrowa udowadniają po raz kolejny, że nauka Partnerami i sponsorami impre-
nych akcji, nie trzeba dziś nikogo dla potocznego języka australijskie- języka może być doskonałą zabawą. zy byli: Urząd Gminy Obrowo, Sta-
przekonywać: ani dyrekcji szkół, go angielskiego. szkół oraz o ich teraźniejszości. - Uważam, że dużym plusem rostwo Powiatowe w Toruniu, Bank
ani rodziców, ani tym bardziej sa- W zabawie udział wzięli ucznio-
Oczywiście po angielsku. Następnie naszej zabawy jest to, że nie jest to Spółdzielczy w Grębocinie oraz
mych dzieci. wie szkół podstawowych z Brzo-
skupiono się już na Australii. Wie- konkurs – dodaje Katarzyna Przy- Wydawnictwo Oxford.
zówki, Mazowsza, Złejwsi Wielkiej
dza uczniów o tym kraju spraw- tarska. – Daje to uczniom duży luz - Jestem przekonana, że cza-
Pierwsze warsztaty językowe oraz Steklina (głównie z klas 6 i 7).
dzona została w specjalnie przygo- i poczucie, że mogą się bawić, jed- sy, kiedy uczeń mozolnie wkuwał
odbyły się w Obrowie w roku ubie- Na początek przygotowali oni pre-
towanym quizie. Zaprezentowano nocześnie ucząc. Nie ma rywaliza- słówka z niekończącej się listy,

‘‘
głym. Tematem przewodnim były zentacje i filmy o historii swoich
również ciekawą prezen- cji – wszyscy otrzymują nagrody. mamy już dawno za sobą – pod-
Stany Zjednoczone tację dotycząca żużlow- A jednocześnie ciągle ćwiczy się sumowuje Katarzyna Przytarska.
Ameryki. W tym ców australijskich jeżdżą- język. Również i dla nas, nauczycie- – Dziś nauka może być prawdziwą
roku 17 maja „prze- cych w klubach polskich. li, takie imprezy są bardzo ważne. przyjemnością i dobrą zabawą. Wy-
niesiono się” na dru- Również i to po angielsku. Spotykając się z koleżankami i ko- starczy nieco inwencji i pomysło-
gą półkulę: do Au- Strzałem w dziesiątkę legami z innych szkół, wymieniamy wości. Zamiast nudnych czytanek
stralii. U ,
ważam że dużym plusem naszej okazał się pomysł z escape doświadczenia. Krótko mówiąc, to można się uczyć piosenek. Zamiast
- Warsztaty doty- roomem. Miał on przygo- impreza, której wartości przecenić bezmyślnej nauki na pamięć - kon-
,
czyły egzotycznego, zabawy jest to że nie jest to konkurs towany scenariusz z bez-. się nie da. Odbyła się w Obrowie wersacje z rówieśnikami. Można
a przez to niezwykle ludną wyspą w tle i poszu- dopiero po raz drugi, ale myślę, że wzbogacać życie szkolne i wy-
ciekawego dla nas D ,
aje to uczniom duży luz i poczucie że kiwaniem z niej wyjścia, już na stałe wpisała się do naszego chodzić daleko poza podręczniki,
kraju – mówi Ka-
tarzyna Przytarska,
,
mogą się bawić jednocześnie ucząc ie ale .N
i tu trzeba było wyka-
zać się niezbędną wiedzą
gminnego kalendarza kulturalnego.
W ramach warsztatów odbył się
dobrze się przy tym bawiąc. Mam
nadzieję, że nasze warsztaty są do-
nauczycielka języka ma rywalizacji
angielskiego z Ob-
. o Australii. I znów, jak
poprzednio, po angielsku.
również pokaz spektaklu o Kró-
lewnie Śnieżce (w języku angiel-
brym krokiem w tym kierunku, aby
wszystkim to uzmysłowić.

Chełmżanka najpiękniejsza
REKLAMA

Koronę Miss Polonia Województwa Kujawsko-Pomorskiego


2018 zdobyła Jesica Walecka
śniej przyjętych zasad – tłumaczy Oliwia Je-
sionowska z agencji IGO-ART, organizatora
konkursu. – W trakcie wyborów odbył się
także pokaz mody męskiej, występ członków
Studia Tańca Sportowego FAN oraz koncert
Adama Stachowiaka, laureata telewizyjnego
show „The Voice of Poland”.
Z koroną najpiękniejszej z CH-R Toruń
Plaza do Chełmży wyjechała Jesica Walec-
ka. I Wicemiss została Jagoda Ławska, a II
Wicemiss Paula Zygarska. W jury konkursu
zasiedli: dyrektor CH-R Toruń Plaza Tomasz
Kaćkiewicz, dyrektor marketingu Daria Sasie-
la-Dopieralska, stylistka CH-R Toruń Plaza
Anna Deperas-Lipińska, fotograf Marcin Szu-
lerecki oraz Wojciech Lewicki – przedstawiciel
Action Studio. Wśród nagród zwyciężczynie
otrzymały m.in. biżuterię i kosmetyki. Karty
podarunkowe o wysokości 200 zł ufundowało
także CH-R Toruń Plaza.
- Jesica Walecka wybrana została również
Miss Toruń Plaza – dodaje Daria Sasiela-Do-
pieralska. - Razem z tytułem otrzymała Kartę
Podarunkową Toruń Plaza o wartości 500 zł
Przeszły castingi, brały udział w zdjęciach oraz zaproszenie do udziału w sesji zdjęciowej
próbnych, przymiarkach i nauce chodzenia. do naszego katalogu.
Wszystko po to, by jak najlepiej wypaść na Finalistki reprezentować będą wojewódz-
gali finałowej. Ta odbyła się 26 maja w Cen- two kujawsko-pomorskie w trakcie ogól-
trum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Pla- nopolskiego półfinału. Ten odbędzie się na
za. Za najpiękniejszą mieszkankę woje- początku lipca w Warszawie. Udział w nim
wództwa kujawsko-pomorskiego uznano weźmie ok. 200 kandydatek z całego kraju.
Jesicę Walecką z Chełmży. - Mocno trzymamy kciuki za reprezentant-
ki naszego regionu – podkreślają organizato-
Na wybiegu podczas regionalnego kon- rzy toruńskiego wydarzenia.
kursu Miss Polonia 2018 podziwiać mogliśmy Finał Miss Polonia 2018 odbędzie się na
14 kandydatek. Panie zaprezentowały się za- przełomie listopada i grudnia. Dla wielu Polek
równo w strojach kąpielowych, koktajlowych, konkurs był początkiem wspaniałej kariery.
dziennych, jak i w odzieży sportowej. Ich zma- Czy reprezentantki województwa kujawsko-
ganiom przyglądały się m.in. Agata Biernat, -pomorskiego pójdą w ślady Anety Kręglickiej
Miss Polonia 2017 i Izabella Krzan, laureatka lub Ewy Wachowicz? O tym przekonamy się
konkursu w roku 2016. już wkrótce.
- Kandydatki oceniane były według wcze- (MC), fot. CH-R Toruń Plaza
Tylko Toruń . 8 czerwca 2018
14 KULTURA • TO WYDARZENIE POLECAMY SZCZEGÓLNIE

Miasto żyje literaturą


Dziś zainaugurowany zostanie 24. Festiwal Książki. Przed nami spotkania z twórcami, warsztaty i gry miejskie
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
obecność Magdaleny Grzebałkow- dzieży, w których trakcie poruszony
skiej, autorki biografii Krzysztofa zostanie problem uzależnienia od
Komedy, Marcina Mellera, promu- sieci i przedstawiona zostanie alter-
jącego nowe wydanie „Gaumar- natywna forma spędzania wolnego
dżos”, czy Piotra Stelmacha, twórcy czasu.
książki o Grzegorzu Ciechowskim. 24. Festiwal Książki to także wiele
W trakcie festiwalu, oprócz wydarzeń towarzyszących. Jednym
wspomnienia o liderze Republiki, z nich będzie gra miejska skierowa-
nie zabraknie innych toruńskich na do rodzin. Jej istotą jest poznanie
akcentów. Biografię Zbigniewa Her- Torunia od strony literackiej. Innym
berta, poety związanego z naszym będzie organizowany w dniach 8-10
miastem, przedstawi Andrzej Fra- czerwca Jarmark Książki.
naszek. Autor „Pana Cogito” ma dla - Do programu po dwóch latach
Torunia szczególne znaczenie – tu powraca Turniej Jednego Wiersza
studiował i stawiał pierwsze literac- – dodaje Łukasz Wudarski. – Od-
kie kroki. będzie się on 16 czerwca o godz. 21
Święto książek to także moc
w kawiarni PERS, która jest partne-
atrakcji dla najmłodszych. Spo-
tkania z autorami publikacji dzie- rem festiwalu. Zwycięzca otrzyma
cięcych organizuje Wojewódzka nagrodę pieniężną w wysokości 500
Biblioteka Publiczna - Książnica zł oraz możliwość publikacji wier-
Kopernikańska. sza w dużym formacie w przestrzeni
- W tym roku odwiedzą nas miejskiej.
m.in. Marcin Pałasz i Joanna Fa- Zwieńczeniem ostatniego
bicka – dodaje Sylwia Furgała, wi- dnia festiwalu będzie spotkanie
cedyrektorka placówki. – Skąd taki w Dworze Artusa z Magdaleną
wybór? Zapytaliśmy naszych ma- Grzebałkowską. Wcześniej jednak
łych czytelników, z kim najbardziej w Piernikowym Miasteczku swój
chcieliby się spotkać. Kilka osób, improwizowany spektakl literacki,
Gościem tegorocznego festiwalu będzie m.in. Magdalena Grzebałkowska. nawiązujący do historii wolności,
które wymieniane były najczęściej,
postanowiliśmy zaprosić. zaprezentuje Grupa Teatralna Teraz.
Mariusz Szczygieł, Magdalena Nawiązywać będą one do wydanej kim z pisarzami, którzy właśnie wy- W ramach festiwalu odbędą się Wstęp na wszystkie wydarzenia
Grzebałkowska i Marcin Meller przez Uniwersytet Mikołaja Koper- dali swoje najnowsze książki. Stąd także warsztaty dla dzieci i mło- festiwalowe jest wolny.
to niektóre z nazwisk wielu twór- nika i magistrat publikacji. Miesz-
ców, którzy gościć będą podczas kańcy wspólnie odpowiedzą sobie
kolejnej toruńskiej edycji święta na pytanie, czy Toruń jest miastem
książek. Festiwal odbywać się bę- nowoczesnym.
dzie między 6 a 17 czerwca. Jego Wydarzeń, które przygotowane
oficjalne otwarcie nastąpi w piątek zostały na 24. Festiwal Książki, jest
8 czerwca. ponad 30. Już po raz drugi jest on
organizowany w czerwcu, by, jak
- Tegorocznej edycji festiwalu podkreślają twórcy, móc spotkać się
przyświeca hasło „Wolność” – mówi z gośćmi nie tylko w budynkach, ale
Łukasz Wudarski, organizator wy- również w plenerze.
darzenia z ramienia Centrum Kul- - Chcemy pokazać turystom, że
tury Dwór Artusa. – Dotyczy ono miasto żyje literaturą – dodaje Łu-
nie tylko 100. rocznicy odzyskania kasz Wudarski. – Wspólnie z Justy-
przez Polskę niepodległości, ale ną Kopińską, Eustachym Rylskim
także jest rozumiana szerzej: wol- czy toruńską Grupą Teatralną Teraz
ność wyboru, wyznania czy słowa. czekać będziemy na mieszkańców
W trakcie naszych spotkań poroz- m.in. przed Teatrem im. Horzycy,
mawiamy m.in. o wolności w te- w amfiteatrze Baju Pomorskiego czy
atrze. w Piernikowym Miasteczku.
Drugim panelem będą warsz- Głównym punktem festiwalu są
taty plenerowe „Leksykon miasta”. spotkania autorskie, przede wszyst-

Tylko Toruń . 8 czerwca 2018


TRWA ZBIÓRKA NA FILM O TORUŃSKIM AKTORZE • KULTURA 15

Cały Niko
żyć z dnia na dzień. W tym wieku
powinno się tak żyć: cieszyć chwi-
lą. Wtedy ma się mniej problemów.
Wygodne to jest niebywale. Chciał-
bym tylko jednego: żeby ludzie się
dowiedzieli, że jest taka niesamowi-
Powstaje film biograficzny o znanym ta reżyserka.
- Cały Niko – mówi Marianna
toruńskim aktorze Niko Niakasie. Reżyseria Korman. – Nawet w takiej chwili
– Marianna Korman, scenariusz… życie nie myśli o sobie.
Warto powiedzieć, że budżet
Robert Kamiński | fot. Patrycja Marcinkowska filmu jest praktycznie zerowy. Oso-
by, które zgodziły się wziąć w nim
To jedna z najbardziej malow- na Korman. – Przegadaliśmy wie- udział, robią to absolutnie charyta-
niczych postaci Torunia. Grek le dni. Wiedziałam oczywiście, że tywnie: Bogdan Hołownia, Jorgos
z pochodzenia, Polak z urodzenia, to postać nietuzinkowa i barwna. Skolias, Ilias Wrazas, Marcin Par-
torunianin z wyboru będzie miał Ale nie zdawałam sobie sprawy, że
swój biograficzny film, w którym tyka i inni.
do tego stopnia. Stało się dla mnie
opowie o swoich życiowych wy- oczywiste, że to znakomity mate- - Zgodzili się wziąć udział
Wszyscy, którzy go znają, są zgodni: zasługuje na film jak mało kto.
borach i sztuce, której poświęcił riał na biografię. Zaproponowałam w przedsięwzięciu za darmo, bo po

‘‘
życie. Tu przyszedł na świat Niko. Jego mi się tu bardzo. To miejsce, ci lu- prostu go kochają – mówi reżyser-
pierwszym językiem był grecki. dzie. W tej chwili to jest już moje ka. – Jednak aby dokończyć film,
Pracowali razem - Miałem duże problemy, żeby miasto. Czuję się, jakbym był stąd. potrzebujemy zebrać jeszcze ok.
przy spocie społecz- osiągnąć taki stopień znajomo- W tym roku Niko Niakas prze- 8 tys. zł. To głównie koszty wypo-
nym. On został ob- ści polskiego, jak mam obecnie – chodzi na emeryturę, ale jeszcze życzenia sprzętu: kamery do zdjęć
sadzony w głównej wspomina Niko. – W szkole teatral- będzie grywał w Horzycy. Czy za- podwodnych, pianina do plenero-
roli, ona reżyserowała. Kiedy niesamowicie zdolna nej w kółko wytykali mi moje „ś”, tem film o nim potraktować można wych nagrań Bogdana Hołowni itp.
Spot wyszedł, zdaniem reżyserka mówi do ciebie: „Chłopie, „ć”, „ź”. Całymi latami ćwiczyłem jako „podsumowanie” artystycznej Obecnie, po skręceniu mniej więcej
Niko, znakomicie. przed lustrem z korkiem w ustach. działalności? połowy materiału, znaleźliśmy się
- Obserwowałem przecież ty jesteś świetnym materia- Teraz już mojej „greki” nie słychać. - Gdybym ja to wymyślił, to w impasie – nie mamy środków.
tę młodą istotę przy W 1983 roku przyjechał do Toru- wtedy mógłbym w tych kategoriach Jestem jednak dobrej myśli: wierzę,
pracy – mówi Niko łem, by o tobie zrobić film”, to co nia, jak sam mówi, na chwilę. Miał rozumować – mówi Niko. – Kiedy że ogłoszona zbiórka przyniesie
Niakas. – Dar robienia to być angaż na jeden rok. w pewnym momencie młoda, nie-
tych niesamowitych możesz powiedzieć? - Wtedy podpisywało się umo- samowicie zdolna reżyserka mówi efekt.
ujęć dostała chyba od wy na jeden sezon – dodaje Niko. – do ciebie: „Chłopie, przecież ty je- Prace zamierzamy zakończyć we
Boga. Poza tym jest tak Aktorzy krążyli od teatru do teatru. steś świetnym materiałem, by o to- wrześniu, aby film pokazać na tego-
perfekcyjna, że czegoś podobnego mu, że zrobię o nim film. Ku mojej Rok miałem być w Toruniu, potem bie zrobić film”, to co możesz po- rocznym Festiwalu Tofifest.
jeszcze nie widziałem. Ta dziewczy- ogromnej radości – zgodził się. chciałem przenieść się gdzieś in- wiedzieć? Zgadzasz się po prostu. Osoby, które zechciałyby wes-
na daleko zajdzie. Grecka wojna domowa z roku dziej. Nigdy jednak do tego „gdzieś Prawdę mówiąc, nie wiem, dokąd przeć projekt, więcej informacji
- Pracując z Niko, coraz bardziej 1949 wygnała jego rodziców z kra- indziej” nie doszło. Zostałem w To- nas to zaprowadzi. znajdą na stronie
go „odkrywałam” – dodaje Marian- ju. Trafili do Polski, do Wrocławia. runiu do dziś. Dlaczego? Podoba Już dawno temu nauczyłem się https://wspieram.to/nikoniakas.
REKLAMA

Tylko Toruń . 8 czerwca 2018

Related Interests