You are on page 1of 28

UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽINJERING I MENADŽMENT

BANJA LUKA
Diplomski studijski program: Finansije i bankarstvo

Seminarski rad
Biznis plan

Moj poslovni poduhvat – Uslužno privredno društvo za pružanje revizorskih, računovodstvenih,


finansijskih i administrativnih poslova „Aktiva“

SADRŽAJ

1. Opis poslovne ideje-osnovna zamisao................................................................................................2


1.1. Odluka o pokretanju sopstvenog posla........................................................................................2
11.2. Opis djelatnosti, načina osnivanja i načina rada........................................................................2
1.3. Potrebni resursi za osnivanje i rad...............................................................................................5
1.4. Ciljani korisnici (potrošači).........................................................................................................5
2. Osnivanje agencije..............................................................................................................................6
2.1. Uvjerenje o nepostojanju dugova u registru novčanih kazni BiH...........................................6
2.2. Priprema i sastavljanje osnivačkog akta..................................................................................6
2.3. Uplata osnivačkog uloga u nekoj od poslovnih banaka...........................................................7
2.4. Upis u registar nadležnog APIF-a............................................................................................7
2.5. Izrada pečata privrednog društva.............................................................................................7
2.6. Statistički broj..........................................................................................................................8
2.7.Poreski broj...................................................................................................................................8
2.8.Otvaranje stalnog računa...............................................................................................................8
2.9.Rješenje o obavljanju djelatnosti..................................................................................................9
2.10.Komunalna taksa za isticanje firme............................................................................................9
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

2.11.PDV i carinski broj.....................................................................................................................9


2.12. Uvođenje fiskalne kase...........................................................................................................10
2.13. Prijava privrednog društva i zaposlenih Poreskoj upravi RS...................................................10
2.14. Ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja
životne sredine..................................................................................................................................10
3.Početna organizacija , resursi i plan proizvodnje i plasmana............................................................10
3.1. Odluka o organizaciji i sistematizaciji.......................................................................................10
3.2. Odluka o osnovnim sredstvima i obrtnim sredstvima................................................................11
3.3. Odluka o početnom (jednogodišnjem) planu proizvodnje i plasmana.......................................13
4. Tehničko-tehnološki proces pružanja usluga....................................................................................13
4.1. Opis tehničko-tehnološkog procesa usluga................................................................................14
4.2. Opis tehničko-tehnološkog procesa plasmana usluga................................................................16
4.3. Opis alternativa tehničko - tehnološkog procesa usluga............................................................16
5. Ekonomska analiza-analiza ekonomske opravdanosti poslovnog poduhvata..................................17
5.1. SWOT analiza............................................................................................................................17
5.2. Kvantitativno i kvalitativno obrazloženje elemenata SWOT analize........................................17
5.3. Analiza potreba i mogućnosti finansijske podrške (kreditiranja)..............................................18
5.3.1. Analiza potreba za finansijskim praćenjem.........................................................................23
5.4. Zaključak ekonomske analize....................................................................................................23
6. Istraživanje tržišta i marketing plan..................................................................................................24
6.1. Analiza potrošača.......................................................................................................................24
6.2. Zaključak o istraživanju tržišta..................................................................................................24
6.3. Izrada marketing plana...............................................................................................................24
7. Ostale saglasnosti okruženja.............................................................................................................25
8. Plan razvoja i rasta preduzeća u vremenskom intervalu od sedam godina......................................25
8.1.Osnovna zamisao razvoja i rasta.................................................................................................26
8.2. Organizaciono kadrovske pretpostave.......................................................................................26
8.3. Ekonomske pretpostavke...........................................................................................................26
8.4. Marketinške pretpostavke..........................................................................................................27
LITERATURA.....................................................................................................................................28

2
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

1. Opis poslovne ideje-osnovna zamisao

Preduzetnički projekat je rezultat preduzetničke ideje Janje Ćapin, a riječ je o uslužnom


privrednom društvu, odnosno društvu koje će svoju djelatnost započeti u iznajmljenom ili kupljenom
poslovnom prostoru u Trebinju, na adresi Svetosavska bb. Naziv preduzeća je AKTIVA, revizorsko-
knjigovodstveni biro, a biće registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Društvo će biti
organizovano kao DOO sa jednim članom, gdje je procenat udjela 100%.

Ideja za početak biznisa razvila se tokom okotobra 2013.godine. Znala sam da našem Gradu
treba nova preduzetnička ideja za osnivanje biznisa za ovu vrstu posla. To je ono što u teoriji
preduzetništva zovemo preduzetnička ideja. Dakle, potrebno je zakupiti ili kupiti poslovni prostor,
adaptirati ga i prilagoditi ovoj vrsti posla. Znala sam da treba reagovati brzo, ali isto tako shvatila
sam da će postojati i neki problemi vezani za početak bilo kog biznisa. Neka od pitanja koja sam
postavljala sebi su : Kako ću pribaviti potrebna sredstva? Hoću li moći organizovati i voditi posao?
Ali, s obzirom da iza sebe imam radno iskustvo od 8 godina i znanje, a prije svega imam veliku želju
da krenem u novi posao, odlučila sam da krenem u realizaciju. Znala sam da treba postojati
kvalitetan preduzetnički projekat, koji će mi pomoći u donošenju konačne odluke o ulasku u
preduzetnički projekat, a kasnije i kao plan realizacije preduzetničke aktivnosti.

3
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

1.1. Odluka o pokretanju sopstvenog posla


Na osnovu istraživanja tržišta došla sam do zaključka da postoji potreba za otvaranjem
revizorsko/knjigovodstvenom agencijom na području GradaTrebinja i Istočne Hercegovine i
pružanja uslugama pravnijm i fizičkim licima u ovom dijelu Republike Srpske.

11.2. Opis djelatnosti, načina osnivanja i načina rada

AKTIVA je organizovana na osnovu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom


odgovornošću. Postoji jedan osnivač: Janja Ćapin i udio je 100%. Prema Odluci o osnivanju
osnivački ulog privrednog društva iznosi 2.000,00 KM u novcu. Društvo će biti biti registrovano kod
Okružnog privrednog suda u Trebinju, poslije čega će biti sprovedene sve procedure nakon osnivanja
prema Zakonu o privrednim društvima (Republički zavod za statistiku, Poreska uprava, Uprava za
indirektno oporezivanje).
U osnivačkoj Odluci,koju je obradila notar Milanka Žuljević, navedeni su potrebni podaci i to:
podaci o organu upravljanja, o vlasnicima privrednog društva, firmi, sjedištu i djelatnosti društva,
osnovnom kapitalu i visini uloga, pečatu...

1.3. Potrebni resursi za osnivanje i rad

Ukupna ulaganja u ovaj projekat iznose 72.000,00 KM, od čega na stalna (osnovna) sredstva
otpada 65.454,00 KM ili 91%, a na obrtna (tekuća) sredstva otpada 6.546,00 KM ili 9%.

Red.br. Stavke investicije Iznos KM


1. Ulaganje u poslovni prostor 28.000,00
2. Nabavka opreme 37.454,00
Ukupna vrijednost (KM) 65.454,00
Da bi proces pružanja usluga moga da se obavlja neprekidno da se tekući troškovi mogu
podmirivati uredno, da ne bi dolazilo do nelikvidnosti neophodno je obezbjediti :

1. Slobodno raspoloživ novac u blagajni ......................................... 2.746,00 KM


2. Posebnu prostoriju za smještaj arhive i ostali repromaterijal ....... 3.800,00 KM
UKUPNO : 6.546,00 KM

Rekapitulacija ukupnih ulaganja :

4
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

Red.br. Vrste sredstava Iznos KM %


1. Ulaganje u osnovno sredstvo 65.454,00 91%
2. Ulaganje u obrtna sredstva 6.546,00 9%
Ukupno : 72.000,00 100%

Izvori finansiranja :

Red.br. Izvori finansiranja Iznos KM %


1. Vlastiti kapital 12.000,00 20%
2. Bankarski kredit 60.000,00 80%
1.4.
Ukupno : 72.000,00 100%
Ciljani korisnici (potrošači)

Tržište je regionalno. Zahvaljući internetu, dobroj promociji i reklami moguće je naše usluge
ponuditi u regiji. Realno je očekivati da će u fazi uhodavanja i ostvarena realizacija od pružanja
usluga biti najmanja. Korisnici naših usluga su fizička i pravna lica sa područja Grada Trebinja i
Istočne Hercegovine. Usluge se po svom nazivu i strukturi i ne čine inovativnim. Ono što je možda
novina za obavljanje ove vrste usluga je tehnologija usluga, te način pružanja istih. Takođe, usluge
pruža ljubazno osoblje, uz puno uvažavanje vremena i zahtjeva korisnika.

2. Osnivanje agencije

Odlučila sam da preduzeće registrujem kao društvo sa ograničenom odgovornošću zbog prednosti u
radu, načina rada i jer je to najčešći oblik registracije danas. Postupak je opisan u daljem tekstu.
2.1. Uvjerenje o nepostojanju dugova u registru novčanih kazni BiH

Zahtjev za izdavanje ovog uvjerenja podnosi se u Osnovnom sudu u Trebinju (obavezan akt koji se
prilaže prilikom registracije privrednog društva u Okružnom privrednom sudu).

2.2. Priprema i sastavljanje osnivačkog akta

(odluka ili ugovor o osnivanju – notarski obrađeni akti).

- Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, donosi se u kada je osnivač jedno


fizičko ili pravno lice - koja treba da sadrži sledeće elemente:
Ova odluka sadrži pravila budućeg poslovanja društva,a u njoj obavezno treba navesti:
 lično ime i prebivalište,odnosno poslovno ime i sjedište članova društva;
 poslovno ime i sjedište društva;
5
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

 pretežnu djelatnost društva;


 ukupan iznos osnivačkog kapitala društva;
 iznos novčanog uloga,odnosno novčanu vrijednost i opis nenovčanog uloga svakog člana
društva;
 vrijeme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital društva;
 udio svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
 određivanje organa društva i njihovih nadležnosti. (prilog 1.)
Ugovor se podnosi kada je u pitanju više lica. U mom slučaju je u pitanju jedno lice pa je
potrebna Odluka o osnivanju. Notaru je neophodno dostaviti slijedeće dokumente, koja on dalje nosi
u APIF i tamo na osnovu njih dobiva sve što je potrebno za registraciju,predhodno se to radilo istim
postupkom u Privrednom sudu, a sada je to puno lakše, jer se veliki dio stvari obavlja na jednom
mjestu. sa novim iznosom naknade nismo još detaljno upoznati pa ćemo ostaviti da to bude kao prije
:
 ime osnivača privrednog društva i adresu stanovanja,
 naziv privrednog društva sa adresom,
 ugovor o zakupu poslovnog prostora,
 ličnu kartu osnivača,
 diplomu osnivača i
 izbor djelatnosti / šifre djelatnosti iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti RS 119/10
Iznos naknade: oko 700 KM

2.3. Uplata osnivačkog uloga u nekoj od poslovnih banaka

Treba da se otvori račun u nekoj od poslovnih banaka i položi osnivački ulog u iznosu 2000 KM
(Zakon dozvoljava da se 50% iznosa osnivačkog kapitala uplati odmah,a druga polovina u roku od 2
godine od dana osnivanja, tj. registracije privrednog društva). Za otvaranje privremenog računa za
osnivanje privrednog društva banci je treba dostaviti:
 notarski ovjerenu dokumentaciju o osnivanju d.o.o.,
 popuniti zahtjev i
 uplatiti depozit u iznosu od 1000 KM (pola osnivačkog kapitala na koji banka ne naplaćuje
proviziju)

2.4. Upis u registar nadležnog APIF-a

Za registraciju privrednih društava, nadležan je APIF. Za podnošenje zahtjeva za registraciju


privrednog društva potrebno je notaru (pošto kao što sam predhodno navela, sve se stvari vezane za
ovaj dio registracije obavljaju na jednom mjestu i puno je brži postupak, pa za svu tu papirologiju je
nadležan notar) dostaviti:
 fotokopiju lične karte,
 popunjenu prijavu za registraciju,
 odluku o izboru direktora,
 ovjeren potpis ovlaštenog lica privrednog društva,
 uvjerenje o nepostojanju dugova u registru novčanih kazni,
 odluku o osnivanju privrednog društva i
 potvrdu banke o uplati 1000 KM osnivačkog uloga

6
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

 iznos sudske takse za osnivanje privrednog društva bez prava bavljenja spoljnotrgovinskim
prometom iznosi 450 KM, a za registraciju privrednog društva sa pravom obavljanja
spoljnotrgovinskog prometa 950 KM
 iznos 50 KM za objavu teksta o osnivanju privrednog društva u Službenom glasniku RS
(prilog 2.)
Napomena: pri preuzimanju rješenja o registraciji u 4 kopije i dvije dostavnice interne pošte plaća se
još 50 KM.

2.5. Izrada pečata privrednog društva

Pečat se može izraditi u bilo kojoj pečatoreznici, gdje prvo treba dostaviti rješenje o registraciji
privrednog društva. Izrada pečata je oko 40,00 KM, zavisno od veličine, oblika itd.

2.6. Statistički broj

Registracija se vrši kod Republičkog zavoda za statistiku i tu treba dostaviti:


 Ovjerenu kopija sudskog rješenja ili neovjerenu kopiju uz original na uvid;
 Obrazac prijave RPS-1 (prilog 3.)
 Uplatiti administrativnu taksu od 10 KM.

2.7.Poreski broj

Prijava poreskog obveznika vrši se kod Područne jedinice Poreske uprave prema mjestu sjedišta
pravnog lica. Registracija u Poreskoj upravi vrši se podnošenjem prijave za registraciju na Obrascu
PR-1 .(prilog 4.)Rješenje o upisu u registar poslovnih subjekata;
 Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (izdato od Republičkog
zavoda za statistiku Republike Srpske);
 Kopija ugovora o vođenju poslovnih knjiga, zaključenog sa fizičkim odnosno pravnim licem
(ugovor nije potreban ukoliko poslovni subjekt samostalno vodi poslovne knjige);
Napomena: Zahtjev za dobijanje poreskog broja dostaviti u roku od 8 dana od dana dobijanja
rješenja iz APIF-a i ne plaća se taksa.

2.8.Otvaranje stalnog računa

privrednog društva (vrši se kod banke u kojoj se predhodno otvarao i privremeni račun), u mom
slučaju u Bobar banci, filijala Trebinje.

Od dokumentacije potrebno je:

7
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

 Zahtjev za otvaranje računa (obrazac banke, original)


 Rješenje o upisu u sudski registar (za novoosnovana preduzeća) - kopija rješenja ovjerena kod
notara ili gradskoj upravi
 Osnivački kat (odluka ili ugovor)-kopija ovjerena od strane prav.lica
 Ovjeren potpis lica ovlašćenih za zastupanje – ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca
 Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prav.lica prema djelatnosti –
ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca
 Potvrda/uvjerenje nadležne poreske uprave o registraciji prav.lica (JIB/PIB) –original ili
kopija ovjerena kod notara ne starije od 3 mjeseca
 Finansijski izvještaj (za novoosnovane nakon predaje prvog obračuna)-kopija sa pečatom
predaje APIF-u
 Lične karte (pasoši) svih lica navedenih u dokumentaciji-kopije ovjerene ne starije od 3
mjeseca
 Dozvola za rad, ako je ista potrebna za djelatnost koju klijen obavlja-kopija ovjerena kod
notara
 Karton deponovanih potpisa-original
 Ugovor o otvaranju i vođenju računa-original
 Ovlašćenje za podizanje izvoda, donošenje naloga, uplatu i podizanje gotovine – original
 Upoznaj svog klijenta - original
 Upitnik za identifikaciju politički eksponiranih lica-original
 Ovlašćenje - punomoć (kada račun otvara punomoćnik) – original notarski obrađen

2.9.Rješenje o obavljanju djelatnosti

Rješenje o obavljanju djelatnosti mi ne treba, jer ne spadam u trgovinsku, turističku i ugostiteljsku


djelatnost, a on zahtjev za dobijanje ovog rješenja, za registraciju privrednog društva na teritoriji
Grada Trebinja, podnose u Administrativnoj službi Grada u kancelariji. Rješenje se čeka dan ili dva.
Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja za obavljanje djelatnost iza registraciju privrednog društva na
teritoriji Grada Trebinja.

2.10.Komunalna taksa za isticanje firme

Kreće se od 50,00 – 5.000,00 KM zavisno od djelatnosti. Svaka opština/grad u Republici


Srpskoj, svojim odlukama propisuju visinu komunalnih taksi. Odluka je dostupna na sajtu grada,
Službeni glasnik Grada Trebinja, od 18.04.2014. godine, tarifni broj 10., koji za ovu vrstu privrednih

8
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

društava iznosi 500,00 KM, s tim da smo za prvu godinu, u godini osnivanja oslobođeni plaćanja
komunalne takse.

2.11.PDV i carinski broj

Prijava obveznikaPDV-a,
Vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
(prilog 5.) Ukoliko je riječ o privrednom društvu za koje se procjenjuje da će ostvariti godišnji prihod
preko 50.000 KM, obavezan je upis u registar obveznika indirektnih poreza (radi ulaska u sistem
PDV-a) koji se vrši u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, a plaća se 15 KM.
Lice koje podliježe obavezi PDV, u prilogu zahtjeva, dostavlja slijedeću dokumentaciju (u
originalu ili kopijama čija ovjera nije starija od 60 dana:
1) Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima kod svih vrsta registracija za PDV;
2) Uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH.

2.12. Uvođenje fiskalne kase

Da bi privredno duštvo počelo sa radom neophodno je da kupi i fiskalnu kasu, koja sa


montažom i ugovorom o godišnjem servisiranju košta oko 800 KM, s tim svakoj fiskalnoj kasi nakon
izvađenih 1800 dnevnih izvještaja mora da se mijenja modem koji košta 234,00 KM sa PDV-omi vrši
se kod Poreske uprave i traje oko mjesec dana.

2.13. Prijava privrednog društva i zaposlenih Poreskoj upravi RS

Prijava privrednog društva i zaposlenih vrši se u Poreskoj upravi. Novoregistrovani


poslodavci ne moraju da idu u fondove pojedinačno da bi svoje zaposlene registrovali za doprinose.
2.14. Ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i
unapređenja životne sredine

Privredno društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu
tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređivanja životne sredine, kao i druge propisane
uslove.
Rješenje izdaje Opština u kojoj će se obavljati djelatnost,odnosno gdje je sjedište osnivača
društva, u mom slučaju rješenje izdaje Opština Trebinje, rješenje je besplatno.
Napomena:

 Privredno društvo mora imati poslovni prostor - sjedište u odgovarajućoj kancelariji (ne može
biti stan ili kuća), kancelarija kao i ostali objekti u kojima radnici najviše borave, obavezno
moraju imati mokri čvor
 direktor mora biti prijavljen tj. u radnom odnosu - može biti stranac

9
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

3.Početna organizacija , resursi i plan proizvodnje i plasmana

Poslove direktora i vlasnika privrednog društva obavljaće Janja Ćapin, dipl.ecc, koja ima
radno iskustvo u trajanju od osam godina. Radi na poslovima knjigovođe u JU „Trebinjesport“.
Tokom radnog iskustva stručno se usavršavala za zvanje sertifikovani računovođa. Kao spoljni
saradnici angažovaće se jedan sertifikovani revizor i jedan obračunski radnik, sa zvanjem ekonomski
tehničar, koji posjeduje radno iskustvo u računovodstvenim poslovima preko 20 godina, što će
doprinijeti boljem razvoju agencije i kvalitetu pružanja usluga iz ove oblasti. Takođe, staraće se i za
poslove iz područja organizacije procesa usluživanja i zajedničke poslove.
3.1. Odluka o organizaciji i sistematizaciji

Društvo primjenjuje sistem unutrašnjih kontrola. Sistem obuhvata pravilnike kojima su


propisani postupci i odgovornosti uprave za sisteme unutrašnjih kontrola u Društvu, etičke
standarde, politiku upravljanja ljudskim resursima, prihvatanje klijenata i nastavak poslovne saradnje
sa klijentima, rad na projektima i nadgledanje projekata.
Sistem interne kontrole kvaliteta obuhvata:
- postupke i odgovornosti za sistem unutrašnjih kontrola u Društvu,
- etičke standarde,
- politiku upravljanja ljudskim resursima,
- prihvatanje klijenata i nastavak poslovne saradnje s klijentima,
- nadzor kvaliteta usluga.

Direktor, kao organ upravljanja Društva odgovoran je da se primjenjuju zakonski propisi i


profesionalna regulativa kod obavljanja poslova. Svi zaposleni, kao i angažovani spoljni saradnici,
odgovorni su za primjenu usvojenih politika i procedura. U cilju što kvalitetnijeg obavljanja poslova,
zaduženo lice u Društvu kontroliše i pratida li su primijenjene politike i procedure u skladu sa
usvojenim procedurama.

Prije izdavanja zakonom propisanih izvještaja o obavljenoj reviziji godišnjih ili konsolidovanih
finansijskih izvještaja društava od javnog interesa, kvalitet izvještaja pregleda
član Društva ili direktor koji posjeduje dovoljno i primjereno iskustvo, te stručne kvalifikacije.

Pregled s ciljem garantovanja kvaliteta projekta se sastoji od pregleda revizorskog izvještaja i


finansijskih izvještaja ili drugih finansijskih informacija koje su predmet izvještaja, zatim plana za
obavljanje revizije ili jednakog dokumenta, izvještaja o nalazima revizije ili jednakog dokumenta,
odabrane radne i druge obavezne dokumentacije, kao što je ugovor o reviziji i slično. U sklopu
pregleda je i razgovor sa partnerom odgovornim za projekat o značajnim pitanjima koja su proizašla
tokom projekta ili samoga pregleda. Ako je rizik projekta ocijenjen većim od uobičajenog,
primjenjuje se podrobnija provjera, koja obuhvaća i pregled posebno one radne dokumentacije koja
se odnosi na utvrđene rizike.

Revizorski izvještaj se smije izdati samo ako je osoba koja je obavila pregled sigurna da je
revizorski tim za projekat pravilno prosuđivao i izvodio zaključke, te postupao u skladu sa
Međunarodnim revizijskim standardima i drugim mjerodavnim pravilima i propisima.

10
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

Sve profesionalno i administrativno osoblje obavezno se mora ponašati u skladu sa Kodeksom etike
profesionalnih računovođa usvojenim od Odbora Međunarodnog udruženja računovođa
(International Federation of Accountants Comittee (IFAC) objavljenim na službenim stranicama
IFAC-a (www.ifac.org). Zaposleni moraju održavati visok standard profesionalnog ponašanja, kako
bi se izbjegla svaka moguća šteta za njihov lični ugled, ugled Društva ili profesionalnog udruženja
čiji su članovi.

3.2. Odluka o osnovnim sredstvima i obrtnim sredstvima

Red. Vrsta sredstava Iznos u KM Struktura


br.
% %
I Stalna (osnovna) sredstva 65.454,00 90,90 100,00
Nematerijalna ulaganja – 15.000,00 22,92 %
knjig.softveri
Računarska oprema 6.500,00 9,93 %
Kancel.oprema 5.500,00 8,40 %
Inventar 3.000,00 4,58 %
Kupovina posl. prostora 28.000,00 42,78 %
Ostala mater.imovina 7.454,00 11,39 %
II Obrtna (tekuća) imovina 6.546,00 9,10 100,00
Likvidna sredstva 3.000,00 45,83 %
Sitni inventar 700,00 10,70 %
Ostala tek.sredstva 2.846,00 43,47 %
III I+II 72.000,00 100,00 100,00

Ukupna ulaganja u ovaj projekat iznose 72.000,00 KM, od čega na stalna (osnovna) sredstva
otpada 90,90%, a na obrta (tekuća) sredstva otpada 9,10%. Među ulaganjima u osnovna sredstva
veliki procenat zauzima kupovina knjigovodstvenih softvera (22,92 %), te kupovina poslovnog
prostora (42,78 %), nakon čega slijedi nabavka računarske opreme (9,93 %), namještaja (8,40%), te
sitnog inventara (4,58%). Što se tiče ulaganja u tekuća sredstva, najznačajniji dio se odnosi na
likvidna sredstva (45,83%).
Od ukupno potrebnih ulaganja u projekat, na vlastitia sredstva se odnosi 12.000,00 KM ili
16,67%, a na kreditni zajam odnosi se 60.000,00 KM ili 83,33 %.
(

Detaljan pregled sredstava je prikazan u sljedećoj tabeli :

11
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

Red.br. Vrsta sredstava Iznos u KM Struktura


% %
I Vlastita sredstva 12.000,00 16,67 16,67
Ćapin Janja 12.000,00
II Tuđa sredstva 60.000,00 83,33 18,33
1. Kreditni zajam (Bobar 60.000,00
banka)
III Ukupno 72.000,00 100,00 100,00

3.3. Odluka o početnom (jednogodišnjem) planu proizvodnje i plasmana

Osnovna pretpostavka preduzetnika je da će u prvoj godini zadržati status obveznika van obračuna
PDV-a, a da u ostalim godinama biće PDV obveznik. Procjenjeni prihod od pružanja usluga za prvu
godinu poslovanja u KM:

Trošak/mjesec Jan. Feb. Mart April Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Ukupno
Troškovi plata 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 15.000
Troš.telefona 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.000
Troš-goriva i 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5.700
energije
Troškovi vode 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
Troškovi smeća 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
Troškovi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
marketinga
Ostali troškovi 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 686 8.234
Uk.var.tr. - - - - - - - - - - - - 31.584
Tr.kredita 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 871 10.452
Tr.amortizacije 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 4.396
Uk.tr. - - - - - - - - - - - - 46.432
Prihodi/mjesec - - - - - - - - - - - - 49.450
Prihodi od reviz. - - - 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.000
Prihod od admin. 620 620 620 100 100 120 120 120 120 120 120 120 2.900
Prihod od 3.500 3.500 3.500 1.020 1.020 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 3.000 4.010 33.550
racun.usluga
Uk.prihodi - - - - - - - - - - - - 49.450

4. Tehničko-tehnološki proces pružanja usluga


Polazeći od tehničko - tehnoloških mogućnosti i rezultata tržišnih istraživanja, došla sam do
zaključka da bi kapacitet poslovnog prostora trebalo projektovati na nivou 30% većem od
potreba u prvoj godini sprovođenja projekta. Isto tako, uz pretpostavku redovnog održavanja
prostora i opreme, ne predviđam nova ulaganja u osnovna sredstva, kao i povećanje broja
stalnog zaposlenih radnika.
Prostor koji sam unajmila je veličine 75 m2, od toga 70 m2 otpada na kancelarijski prostor, 5
m2 na sanitarni čvor. Ispred poslovnog prostora se nalazi prostrani parking, a i saobraćjna veza sa
ostatkom grada je odlična, tako da sam na taj način otklonila probleme te vrste.

12
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

Od kancelarijske opreme potrebno je nabaviti: 4 desktop računara sa pripadajućim hardverom


i potrebnom mrežnom opremom, 2 štampača sa skenerom, jedan kopir aparat, fiskalna kasa, jedan
fiskalni printer, 2 telefaksa, dva klima uređaja, električne digitrone.
Od ostale opreme potrebno je nabaviti: police za registratore, četiri kancelarijska stola sa
stolicama, šest fotelja i dva stola za stranke, kao i male police za sitnu kancelarijsku opremu. Jedna
prostorija koristiće se za smještanje arhive, a sve u skladu sa Zakonom o arhivskoj djelatnosti.
Poslije svih nabavki, slijedi nabavka kvalitetnog knjigovodstvenog softvera, bez čega naravno
ne bih mogla ni obavljati ovu djelatnost.
Na kraju, slijedi nabavka sitne opreme koja mi je potrebna za početak posla, a to između
ostalog uključuje: komplet za prvu pomoć, aparat za gašenje požara, jedna vješalica, inventar za
sanitarni čvor...
Za potrebe obavljanja posla u početku ću koristi vlastiti automobil, a u narednim godinama
planiram nabaviti i službeni putnički automobil.
Za normalno poslovanje u početku posla, došla sam do zaključka da će mi za to trebati oko
3.000,00 KM iz sopstvenih izvora. Iz ovih sredstava je potrebno nabaviti: papir za printanje, papir za
kopiranje, registratore, svu neophodnu dokumentaciju za vlastite potrebe (knjiga usluga, knjiga
reklamacdija, KDI...). Takođe, iz ovih sredstava se planira i plaćanje struje, telefona, vode i
komunalnih usluga, dok ne počnem sa ostarivenjem sopstvenih prihoda.

4.1. Opis tehničko-tehnološkog procesa usluga

Usluge moje agencije će biti podijeljene u dvije grupe i to :


 prva grupa se odnosi na revizorske, računovodstvene, knjigovodstvene i finansijske poslove i
 druga grupa na administrativne poslove.

Grupa koja se odnosi na revizorske, racunovodstvene i knjigovodstvene poslove u sebe uključuju


veliki broj i obim poslova, koje ćemo kroz savremeni softver za obradu podataka brzo i kvalitetno
obavljati.
U tu vrstu poslova je uključeno sljedeće :
 Revizija finansijskih izvještaja, revizija poslovanja i organizacije u skladu sa međunarodnom
i lokalnom računovodstvenom regulativom
 Revizija konsolidovanih finansijskih izvještaja po osnovu dokapitalizacije
 Revizija donatorskih projekata
 Revizija investicionih ulaganja u postupku privatizacije društvenog kapitala

Imajući u vidu opsežna znanja i iskustvo zaposlenih, AKTIVA može klijentima da pruži savjete i
da da odgovor na direktna pitanja vezana za poslovanje. Revizija finansijskih izveštaja obavlja se u
skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Svi zaposleni u AKTIVI poseduju znanja iz domena
lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. Izjveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj revizji
obezbjeđuje visok stepen uvjeravanja svim zainteresovanim licima (vlasnicima, investitorima,
zaposlenima, zajmodavcima, poslovnim partnerima) da informacije sadržane u finansijskim
izvještajima istinito i objektivno prikazuju stanje imovine, kapitala, obaveza i finansijskog rezultata.

13
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

 izrada dokumenata o registraciji firme pri otpočinjanju djelatnosti (uz obavezne konsultacije
sa ovlašćenim notarom),
 informisanje klijenata o aktuelnim promjenama zakonskih propisa
 kontrola pri knjiženju svih knjigovodstvenih isprava
 vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima Republike Srpske i BiH (pregled
dugovanja i potraživanja)
 sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 vođenje Knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
 Obračun PDV-a i sastavljanje propisane poreske prijave
 Obračun plate za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porzi i doprinosi,
obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana
 Obračun svih naknada zarada (bolovanje do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja),
kao i predaja svih obračuna u Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
 Obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi u zemlji i
inostranstvu)...
 Izrada kalkulacija za maloprodaje, veleprodaje, kao i izvoz i uvoz, te slani kontakt sa
ovlaštenim špediterima
 Vođnje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 Vođenje KM/devizne blagajne
 Priprema izvještaja o poslovanju
 Izrada završnog računa sa svim pratećim poslovima, te
 Organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

U ovu vrstu poslova se još uključuju i druge vrste poslova, za koje sam primijetila u toku
svog radnog iskustva sa drugim firmama iz ove branše, da se ne obavljaju i/ili da se obavljaju
samo djelimično, kroz posebnu naplatu za svaku vrstu usluga. To je upravo ono, što će nas, po
preduzetničkom projektu razlikovati od konkurencije.
To su sljedeće vrste poslova :
 Izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim
poslovima, ugovorima o djelu i dopunskom radu,...
 Prijave i odjave radnika, direktora i vlasnika u Poreskoj upravi Republike Srpske
 Izrada rješenja o godišnjim odmorima, izrada potvrda o zapošljavanju, visini ličnih
prmanja,...
 Pravljenje novih i ovjeravanje postojećih zdravstvenih knjižica,
 Kreiranje i izdavanje izlaznih računa,
 Predaja pazara, zajmova i drugih uplata klijenata,
 Podizanje plata, zajmova i dugih isplata klijenata

14
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

 Podizanje u bankama ili skidanje sa interneta ili iz e-bankinga izvoda žiro i tekućih računa
klijenata
 Proslijeđivanje klijentu izvoda žiro i tekućih računa putem faksa, e-maila ili saopštavanjem
telefonskim putem
 E – banking – elektronski platni promet
 Sastavljanje i predaja statističkih prijava republičkom zavodu za statistiku
 Učešće u poreskom postupku umjesto klijenta (uz saglasnost obje ugovorene strane)
 Priprema kompletne dokumentacije za javne nabavke (tendere), plaćanje i ovjera kompletne
dokumentacije, vađenje neophodnih uvjerenja kod nadležnih instsitucija, ...
 Priprema kompletne dokumenatcije za kratkoročne i dugoročne kredite kod poslovnih banaka
 Izrada biznis planova
 Konsalting u vezi računovodstvene i finansijske funkcije

Za pružanje usluga iz ove vrste poslova smo se odlučili, jer znamo da se po firmama kojima
poslovne knjige vode knjigovodstveni biroi, administracija vodi jako površno i neefikasno. Isto
tako, problem, priklupljanja dokumentacije za kredite i javne nabavke je bio veliki problem
preduzetnicima i direktorima malih firmi, te smo se zbog toga odlučili i za usluge kopiranja
kompletne dokumentacije, kao i kopiranje i skeniranje svih vrsta dokumenta i izvještaja.

Izrada i ocjena investicionih projekata

Investicioni projekat obuhvata: kvantifikaciju ulaganja u stalnu imovinu i trajna obrtna


sredstva, projekciju rezidualne vrijednosti, prihoda i rashoda investicionog projekta, projekciju
dobitka i neto novčanog toka, projekciju strukture i cijene kapitala, dinamičke i statičke metode
ocjene rentabilnosti investicionog projekta, ocjenu likvidnosti i analizu neizvjesnosti investicionog
projekta.

Finansijska analiza preduzeća


Finansijska analiza preduzeća obuhvata analizu prinosnog, imovinskog i finansijskog
položaja preduzeća na osnovu koje vlasnici dolaze do zaključka da li preduzeće ima dobru
perspektivu i da li je top menadžment uspješan, a povjerioci da li će njihova potraživanja biti
naplaćena o roku dospjeća ili su rizična, pa je potrebno tražiti čvrsta obezb,eđenja potraživanja.

4.2. Opis tehničko-tehnološkog procesa plasmana usluga

Polazeći od činjenice da je moja agencija nova u gradu, te da nije jedino preduzeće koje nudi
ovaj vid usluge, preduzeću odgovarajuće promotivne aktivnosti. Za početak ću obići firne, javne
ustanove, ostala pravna i fizička lica i prezentovati usluge agencije potencijalnim klijentima. Za
kasnije planiram i oglašavanje putem radija i interneta, te izradu web stranice.

15
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

Najvažniji cilj naše promocije će biti naši zadovoljni klijenti/korisnici usluga, koji će nas
dalje preporučivati svojim prijateljima i poslovnimpartnerima. Na ovaj način, moja agencija će
izgraditi snažnu mrežu lojalnih kupaca.

4.3. Opis alternativa tehničko - tehnološkog procesa usluga

U slučaju da naš preduzetnički posao propadne, kao alternativu ćemo pokušati pripajanje
Deloitte grupaciji, kao jednoj od najvećih globalnih organizacija, koja posjeduje više od 20
kancvelarija u 17 zemalja. Ova grupacija je zvanično počel asa radom u ovom regionu 1990.godine,
osnivajući kancelarije u Varšavi, Budimpešti i Pragu, a 1991.godine osnovali su kancelariju u
Beogradu sa samo 5 zaposlenih i i danas je to vodeća kuća u pružanju usluga revizije i konsaltinga u
regionu.

5. Ekonomska analiza-analiza ekonomske opravdanosti poslovnog poduhvata

5.1. SWOT analiza


Prednosti (S) Slabosti (W)
 Motivisano osoblje  Mala zastupljenost u medijima
 Dobri kontakti sa privrednicima  Nedovoljan broj stručnog osoblja
 Mali broj revizorskih kuća  Slaba povezanost sa privrednicima iz
 Lojalnost klijenata okruženja (Ljubinje, Gacko,
 Zapošljavamo vrhunske stručnjake iz Nevesinje)
oblasti računovodstva i poreza
 Znanjem i iskustvom štedimo vaše
vrijeme i novac
Prilike (O) Prijetnje (T)
 Stimulisanje malih privrednih  Konkurencija
društava na makroekonosmkom  Nestabilna političko-ekonomska
nivou situacija
 Niže cijene usluga
 Obavezno vršenje revizije u
preduzećima
 Putem interneta možemo da vam
omogućimo uvid u vaše
računovodstvene podatke.
 Naši računarski programi
maksimalno racionalizuju
računovodstvene usluge

16
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

5.2. Kvantitativno i kvalitativno obrazloženje elemenata SWOT analize


Pošten pristup poslu je jedna od najvažnijih osobina glavnog menadžera, tj.on mora biti
korektan i svojim primjerom automatski utiče na motivisanost osoblja, koje će svojim pristupom i
angažmanom nastojati da ostvari zacrtane ciljeve i zadatke. U cilju postizanja što boljih rezultata i
provođenja efikasnijih mjera neophodno je ostvariti dobre i bliske kontakte sa privrednicima,
fizičkim licima, odnosno ljudima koji se nalaze na čelu privrednih subjekata, kako bi kroz razmjenu
iskustava i poslovnih poteza došli do pravih i željenih rješenja. Nepostojanje većeg broja
revizorsko/knjigovodstveni agencija, a obzirom da se radi o realnoj potrebi postojanja više njih,
ostavlja se mogućnost pojavljivanja novih i širenja obima posla pomenutih agencija, koje bi svojim
radom i djelovanjem uticale na pravilan i što je više moguće, zakonski uokviren rad privrednih
subjekata. Svojim poštenim pristupom i iskrenim namjerama prema krajnjim konzumentima
(klijentima) postiže se visok stepen uzajamnog poštovanja i respekta, što rezultira pronalaženjem,
zadržavanjem i lojalnošću klijenata.
Obzirom na veoma značajan segment koji se odnosi na prisustvo i eksponiranje u medijima,
možemo slobodno reći da je zastupljenost agencija ovog tipa u tom pravcu skoro zanemarljiva, čime
se ujedno teže stiče afirmacija i dobija na značaju same agencije. I pored veoma bitnog i u svim
privrednim kretanjima neophodnog prisustva agencije, jedan od krucijalnih problema je nedovoljan
broj stručnog i edukovanog kadra, jer moramo napomenuti da u ovoj vrsti posla ne smije biti stihije,
niti improvizacije. Sama konstatacija o nedovoljnom broju agencija, odnosno nedostatku adekvatnog
stručnog kadra, kao i ne baš uvijek dobrih povratnih informacija, odnosno želje za saradnjom od
strane privrednika, može se reći da se radi o slaboj ili čak vrlo lošoj povezanosti sa privrednicima iz
okruženja. Sigurno je da bi uz obostranu dobru, korektnu i otvorenu komunikaciju došlo do
približavanja agencija i privrednika sa ciljem provođenja zakonskih normi i propisa, što za konačan
rezultat ima funkcionisanje državnih institucija i poštovanje obaveza finansisjkih tokova.
U eri gašenja, odnosno propadanja velikih državnih preduzeća javila se potreba za osnivanjem
malih privrednih društava, koja svoju stimulaciju doživlaju kroz različite programe i projekte koji im
se nude između ostalog kroz ponudu od strane revizorsko/knjigovodstvenih agencija. Sve aktivnosti
koje se prožimaju i obuhvataju na kraju u jednu stavku koja svojim načinom vršenja poslova i usluga,
te odnosa prema klijntima može da ponudi niže cijene i širi spektar usluga, što na kraju ima za cilj
povećanje potraživanje usluga, a samim tim i povećanje profita. Kao što je zakonom i predviđeno, a
u cilju dobijanja jasne i precizne slike o finansijskom poslovanju i obaveza poštivanja zakonskih
smjernica i propisa u tom pravcu obavezno je vršenje revizije u svim preduzećima i javnim
ustanovama.
Kao i u svakoj organizaciji, tako i u ovim agencijama, glavni menadžeri/rukovodioci/vlasnici
moraju opažati, razmišljati i reagovati na aktivnosti konkurencije, kako ih ne bi prevazišli na tržištu
ponude i samim tim ugrozili njihovu postojanost. Kao što smo već rekli, pristup ovoj vrsti posla mora
biti do kraja profesionalana, nezavisan i efikasan, što će imati za rezultat lojalnost i privrženost
klijenata, te će amortizovati prijetnje i opasnost od otvaranja sličnih agencija, koje svojom
aktivnošću, pogotovo u začecima svoga rada nastoje da preotmu određeni broj klijenata i zavladaju
tržištem. Veoma bitan faktor za rad i postojanje ovlaštenih agencija jeste da se pronađe dobar
politički momenat, kako bi se u pravo vrijeme pokušalo sa adekvatnom ponudom, što je u ovim
vremenima i u okviru društveno političkih, ekonomskih zbivanja na našim prostorima veoma teško.

17
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

5.3. Analiza potreba i mogućnosti finansijske podrške (kreditiranja)

Zahtjev za kredit uz biznis plan ću dostaviti „Bobar banci“, filijala u Trebinju. Aplicira se za
gradska sredstva obezbjeđena na osnovu „Zakona o naknadi za korištenje prirodnih resursa u svrhu
proizvodnje električne energije“, koristiće se za investiranje agencije AKTIVA, adaptaciju poslovnog
prostora, nabavku opreme i ostala obezbjeđena sredstva za početak obavljanja djelatnosti.
Poslovnim planom je predviđeno da se kredit koristi pod maksimalno povoljnim uslovima,
koji us propisani u kriterijumima za odobravanje kredita.
- iznos kredita 60.000,00 KM
- rok dospjeća 7 godina
- kamatna stopa 1,5% na godišnjem nivou
- grejs period 1 godina

Hipoteka je garancija za vraćanje kredita.


Plan otplate kredita:

18
BOBAR BANKA A.D.
Njegoševa 1

Trebinje
P LA N O T P LA T E K R E D I T A
Tel: 055/233-300

Fax: 055/233-301

Datum: 04.07.14

Partija: 8010

Valuta: BAM Anuitet: 871.65 Kamatnastopa je varijabilna. Godišnja k. Efektivna kamatna

Nominalnakamatnastopa: 1.50%, KONFORMNI stopa-PGS: 1.50 % stopa: 1.50 %


metod, definisanana GODIŠNJEM nivou. %
Iznos kredita:60,000.00

Broj rata:72

Pe Datum Opis Kredit Druge Anuiteti Rata Kamata Druge Stanje Tokovi Neto Diskon- Diskon- Diskon-

ri isplate uplate kredita sigurnog novčani tovani tovana tovani

od zaloga tok neto otplata tokovi

novčani kredita sigurnog

tok zaloga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 01.08.2014 Kredit-planirano 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -60,000.00 -60,000.00 60,000.00 0.00

1 01.09.2014 Interkalarnakamata 0.00 75.92 60,000.00 75.92 75.82 0.00 0.00

2 01.10.2014 Interkalarnakamata 0.00 73.47 60,000.00 73.47 73.29 0.00 0.00

3 01.11.2014 Interkalarnakamata 0.00 75.92 60,000.00 75.92 75.64 0.00 0.00

4 01.12.2014 Interkalarnakamata 0.00 73.47 60,000.00 73.47 73.11 0.00 0.00

5 01.01.2015 Interkalarnakamata 0.00 75.92 60,000.00 75.92 75.45 0.00 0.00

6 01.02.2015 Interkalarnakamata 0.00 75.92 60,000.00 75.92 75.35 0.00 0.00

7 01.03.2015 Interkalarnakamata 0.00 68.57 60,000.00 68.57 67.98 0.00 0.00

8 01.04.2015 Interkalarnakamata 0.00 75.92 60,000.00 75.92 75.17 0.00 0.00


Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan
9 01.05.2015 Interkalarnakamata 0.00 73.47 60,000.00 73.47 72.66 0.00 0.00

10 01.06.2015 Interkalarnakamata 0.00 75.92 60,000.00 75.92 74.98 0.00 0.00

11 01.07.2015 Interkalarnakamata 0.00 73.47 60,000.00 73.47 72.48 0.00 0.00

12 01.08.2015 Interkalarnakamata 0.00 75.92 60,000.00 75.92 74.80 0.00 0.00

13 01.09.2015 DospeceGlavnice,kamate 871.65 797.16 74.49 59,202.84 871.65 857.69 0.00 0.00

14 01.10.2015 DospeceGlavnice,kamate 871.65 798.15 73.50 58,404.69 871.65 856.64 0.00 0.00

15 01.11.2015 DospeceGlavnice,kamate 871.65 799.14 72.51 57,605.55 871.65 855.55 0.00 0.00

16 01.12.2015 DospeceGlavnice,kamate 871.65 800.13 71.52 56,805.42 871.65 854.51 0.00 0.00

17 01.01.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 801.13 70.52 56,004.29 871.65 853.43 0.00 0.00

18 01.02.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 802.12 69.53 55,202.17 871.65 852.35 0.00 0.00

19 01.03.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 803.12 68.53 54,399.05 871.65 851.35 0.00 0.00

20 01.04.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 804.11 67.54 53,594.94 871.65 850.28 0.00 0.00

21 01.05.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 805.11 66.54 52,789.83 871.65 849.24 0.00 0.00

22 01.06.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 806.11 65.54 51,983.72 871.65 848.17 0.00 0.00

23 01.07.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 807.11 64.54 51,176.61 871.65 847.13 0.00 0.00

24 01.08.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 808.11 63.54 50,368.50 871.65 846.07 0.00 0.00

25 01.09.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 809.12 62.53 49,559.38 871.65 845.00 0.00 0.00

26 01.10.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 810.12 61.53 48,749.26 871.65 843.97 0.00 0.00

27 01.11.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 811.13 60.52 47,938.13 871.65 842.91 0.00 0.00

28 01.12.2016 DospeceGlavnice,kamate 871.65 812.14 59.51 47,125.99 871.65 841.88 0.00 0.00

29 01.01.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 813.14 58.51 46,312.85 871.65 840.82 0.00 0.00

30 01.02.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 814.15 57.50 45,498.70 871.65 839.76 0.00 0.00

31 01.03.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 815.16 56.49 44,683.54 871.65 838.80 0.00 0.00

32 01.04.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 816.18 55.47 43,867.36 871.65 837.74 0.00 0.00

33 01.05.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 817.19 54.46 43,050.17 871.65 836.71 0.00 0.00

34 01.06.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 818.20 53.45 42,231.97 871.65 835.66 0.00 0.00

35 01.07.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 819.22 52.43 41,412.75 871.65 834.63 0.00 0.00

36 01.08.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 820.24 51.41 40,592.51 871.65 833.58 0.00 0.00

37 01.09.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 821.25 50.40 39,771.26 871.65 832.53 0.00 0.00

38 01.10.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 822.27 49.38 38,948.99 871.65 831.51 0.00 0.00

39 01.11.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 823.30 48.35 38,125.69 871.65 830.46 0.00 0.00

40 01.12.2017 DospeceGlavnice,kamate 871.65 824.32 47.33 37,301.37 871.65 829.44 0.00 0.00

20
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan
41 01.01.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 825.34 46.31 36,476.03 871.65 828.39 0.00 0.00

42 01.02.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 826.37 45.28 35,649.66 871.65 827.35 0.00 0.00

43 01.03.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 827.39 44.26 34,822.27 871.65 826.40 0.00 0.00

44 01.04.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 828.42 43.23 33,993.85 871.65 825.36 0.00 0.00

45 01.05.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 829.45 42.20 33,164.40 871.65 824.35 0.00 0.00

46 01.06.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 830.48 41.17 32,333.92 871.65 823.31 0.00 0.00

47 01.07.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 831.51 40.14 31,502.41 871.65 822.30 0.00 0.00

48 01.08.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 832.54 39.11 30,669.87 871.65 821.26 0.00 0.00

49 01.09.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 833.57 38.08 29,836.30 871.65 820.22 0.00 0.00

50 01.10.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 834.61 37.04 29,001.69 871.65 819.22 0.00 0.00

51 01.11.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 835.64 36.01 28,166.05 871.65 818.19 0.00 0.00

52 01.12.2018 DospeceGlavnice,kamate 871.65 836.68 34.97 27,329.37 871.65 817.19 0.00 0.00

53 01.01.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 837.72 33.93 26,491.65 871.65 816.15 0.00 0.00

54 01.02.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 838.76 32.89 25,652.89 871.65 815.12 0.00 0.00

55 01.03.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 839.80 31.85 24,813.09 871.65 814.19 0.00 0.00

56 01.04.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 840.84 30.81 23,972.25 871.65 813.16 0.00 0.00

57 01.05.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 841.89 29.76 23,130.36 871.65 812.17 0.00 0.00

58 01.06.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 842.93 28.72 22,287.43 871.65 811.14 0.00 0.00

59 01.07.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 843.98 27.67 21,443.45 871.65 810.15 0.00 0.00

60 01.08.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 845.03 26.62 20,598.42 871.65 809.13 0.00 0.00

61 01.09.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 846.08 25.57 19,752.34 871.65 808.11 0.00 0.00

62 01.10.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 847.13 24.52 18,905.21 871.65 807.12 0.00 0.00

63 01.11.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 848.18 23.47 18,057.03 871.65 806.10 0.00 0.00

64 01.12.2019 DospeceGlavnice,kamate 871.65 849.23 22.42 17,207.80 871.65 805.11 0.00 0.00

65 01.01.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 850.29 21.36 16,357.51 871.65 804.09 0.00 0.00

66 01.02.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 851.34 20.31 15,506.17 871.65 803.08 0.00 0.00

67 01.03.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 852.40 19.25 14,653.77 871.65 802.13 0.00 0.00

68 01.04.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 853.46 18.19 13,800.31 871.65 801.12 0.00 0.00

69 01.05.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 854.52 17.13 12,945.79 871.65 800.15 0.00 0.00

70 01.06.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 855.58 16.07 12,090.21 871.65 799.14 0.00 0.00

71 01.07.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 856.64 15.01 11,233.57 871.65 798.16 0.00 0.00

72 01.08.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 857.70 13.95 10,375.87 871.65 797.16 0.00 0.00

21
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan
73 01.09.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 858.77 12.88 9,517.10 871.65 796.15 0.00 0.00

74 01.10.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 859.83 11.82 8,657.27 871.65 795.18 0.00 0.00

75 01.11.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 860.90 10.75 7,796.37 871.65 794.18 0.00 0.00

76 01.12.2020 DospeceGlavnice,kamate 871.65 861.97 9.68 6,934.40 871.65 793.21 0.00 0.00

77 01.01.2021 DospeceGlavnice,kamate 871.65 863.04 8.61 6,071.36 871.65 792.21 0.00 0.00

78 01.02.2021 DospeceGlavnice,kamate 871.65 864.11 7.54 5,207.25 871.65 791.21 0.00 0.00

79 01.03.2021 DospeceGlavnice,kamate 871.65 865.19 6.46 4,342.06 871.65 790.31 0.00 0.00

80 01.04.2021 DospeceGlavnice,kamate 871.65 866.26 5.39 3,475.80 871.65 789.31 0.00 0.00

81 01.05.2021 DospeceGlavnice,kamate 871.65 867.33 4.32 2,608.47 871.65 788.35 0.00 0.00

82 01.06.2021 DospeceGlavnice,kamate 871.65 868.41 3.24 1,740.06 871.65 787.35 0.00 0.00

83 01.07.2021 DospeceGlavnice,kamate 871.65 869.49 2.16 870.57 871.65 786.39 0.00 0.00

84 01.08.2021 DospeceGlavnice,kamate 871.65 870.57 1.08 0.00 871.65 785.39 0.00 0.00

Ukupno: 60,000.00 62,758.80 60,000.00 3,652.69 0.00 0.00 3,652.69 0.00 60,000.00 0.00

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važeća je na datum izrade plana otplate (04.07.2014).

22
5.3.1. Analiza potreba za finansijskim praćenjem

Izvještaj o novčanom toku (cash flou analiza) u KM.


Godine GODINE
0 1 2 3 4 5 6 7
Prihod 49.450 54.390 59.380 65.810 72.390 79.630 87.590
Vlas.kapital 12.000
Bankarski kredit 60.000
ZBIR PRILIVA 72.000 49.450 54.390 59.830 65.810 72.390 79.630 87.590
Inv.u osn.sreds. 65.454
Obrtni kapital 6.546
Trošk. 31.584 32.544 33.624 34.764 36.024 37.464 39.024

Otpl.bank.kred. 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


Kamate 744 753 734 715 696 677 658
Porez na dobit 1.312 710 1.164 1.648 2.180 2.801 3.441
ZBIR ODLIVA 72.000 33.243 43.601 45.135 46.759 48.551 50.612 52.812
TOK GOTOVINE 0 16.207 10.789 14.695 19.051 23.839 29.018 34.778
AKUM.GOT.TOK 0 16.207 26.996 41.691 60.742 84.581 113.599 148.377

Iz tabele je vidljivo da je poslovni plan likvidan u cijelom svom životnom vijeku (neto primici
su pozitivni, prihvatljivi i relativno visoki u svim godinama posmatranog životnog vijeka projekta)

5.4. Zaključak ekonomske analize

Iz tabele je vidljivo da u prvoj godini nećemo bitiPDV obeveznici, ali da planiramo da


povećavamo prihod svake godine i to u prosjeku za 10% u onosu na prethodnu godinu.
Analizom efikasnosti investicija, investicioni projekat pokazuje da postoji racionalan investicioni
pristup, jer :
 Ulažu se finansijska sredstva u uslužnu djelatnost, koja pokazuje tendenciju rasta i njena
važnost je potvrđena iz godine u godinu.
 Mjereno kumulativnim ostvarivanjem neto prihoda i drugim parametrima, može se uredno
vraćati kredit i obezbjediti dio akumuliranih sredstava u proširenje uslužnih kapaciteta i
povećanje obima posla.
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan
 Projektovani kapacitet se može fleksibilno prilagoditi tražnji, kako po asortimanu, tako i po
broju usluga koje se pružaju.
 Da bi se smanjio rizik poslovanja, potrebno je izdvojiti određena sredstva za sprovođenje
marketinga u toku cijelog trajanja vijeka projekta.
 Zahvaljujući kreditu „Bobar banke“, filijala u Trebinju, moćemo otpočeti samostalnu
privrednu djelatnost.
 Biznis plan ukazuje da je preduzetnički poduhvat otvaranja agencije „Aktiva“ za pružanje
revizorsko/knjigovodstvenih usluga ekonomski isplativ.

6. Istraživanje tržišta i marketing plan


6.1. Analiza potrošača

Privrednici, kao krajnji potrošači svojim postupcima i određenim radnjama tokom svoga
finansijskog poslovanja vrlo često su u prilici i poziciji da pokušaju određenim nedozvoljenim i
nezakonitim aktivnostima pribaviti dobit, koja im ne pripada ni po kom osnovu. Vrlo česte i opsežne
kontrole, ali ipak u svemu tome, jedna dobra, otvorena i korektna saradnja između agencija i
privrednih subjekata mora dovesti do realne spoznaje i stavova od kojih će korist morati imati i
privrednici i potrošači, kao i država i njene institucije.

6.2. Zaključak o istraživanju tržišta

Nakon „dubinskog snimanja“ tržišta Istočne Hercegovine, postoji opravdan razlog za


osnivanje revizorsko/knjigovodstvene agencije, jer postoji samo jedna ovakva agencija na ovom
prostoru. Smatramo da je naša prednost to što pružamo širok spektar usluga i da posjedujemo velike
pogodnosti za krajnje potrošače.
6.3. Izrada marketing plana

Uslužni program našeg biznisa je usmjeren ka zadovoljavanju svakodnevnih potreba naših


klijenata. Naši zaposleni će nastojati da sve zadate poslove obave brzo i efikasno i što je najvažnije u
skladu sa svim zakonskim procedurama naše države. Naš marketing plan precizno definiše strateške
ciljeve i strategije, ali i one operativne koje će omogućiti stalni monitoring provedenih i planiranih
aktivnosti. AKTIVA d.o.o. kao viziju ima da postane najugledniji ponuđač revizorskih,
knjigovodstvenih i administartivnih usluga svojim klijentima time što će ostvariti nenadmašive
standarde u inventivnosti, inovativnosti, brzini i kvalitetu usluga. Misija AKTIVE je da prati sve
ključne elemente djelotvornosti i nastojaće ih poboljšati za 5 do 6% svake godine. Izjava o viziji i
misiji nas obavezuje na njihovu konkretizaciju koja se odvija kroz realizaciju strateških ciljeva, koji
bi mogli da se sažmu u sljedeće: bolji kvalitet naših usluga u odnosu na okruženje, kao i kontinuirano
razvijanje i unapređenje kroz nove procedure i standarde koji će ih učiniti još boljim i kvalitetnijim.
Logo agencije je sljedeći :

24
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

7. Ostale saglasnosti okruženja

Ostale saglasnosti koje su nam potrebne sa nesmetan rad agencije odnose se na tehnički dio, a
u skladu su sa zakonskim propisima. Te saglasnosti su iz domena legalnosti imovine zemljišta,
građevinskih objekata, uvođenje struje, vode i kanalizacije, kao i regulisanje ostalih komunalija,
neophodnih za nesmetan rad.

8. Plan razvoja i rasta preduzeća u vremenskom intervalu od sedam godina

Pretpostavka preduzetnika je da će prihod od pružanja usluga rasti po stopi od po 10% godišnje.


Godina 1 2 3 4 5 6 7
Prihod 49.450,00 54.390,00 59.830,00 65.810,00 72.390,00 79.630,00 87.590,00

Rekapitulacija troškova po godinama:


R. VRSTE GODINE
br. TROŠKOVA Izražene u KM
1 2 3 4 5 6 7
1. Bruto plata 15.000 15.000 16.000 17.500 18.500 19.000 19.000
2. Gorivo 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
3. El.energija 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
4. Voda 300 300 300 300 300 300 300
5. Reklama 1.200 600 300 300 300 300 300
6. Tel,kabal,int. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7. Odvoz smeća 150 150 150 150 150 150 150
8. Troškovi 8.234 9.794 14.174 9.814 10.074 11.014 12.574
UKUPNO 31.584 32.544 37.624 34.764 36.024 37.464 39.024

25
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

Trošak amortizacije po godinama detaljnije u prilogu br.6 (na kraju)


Stavke/godine 1 2 3 4 5 6 7
Trošak 4.396,00 4.396,00 4.216,00 4.216,00 4.216,00 3.806,00 3.806,00
amortizacije

Plan dobitka i gubitka (bilans uspjeha) 1-7 poslovnih godina u KM

R. GODINE
br. ELEMENTI 1 2 3 4 5 6 7
1. Prihodi 49.450 54.390 59.380 65.810 72.390 79.630 87.590
Direk.troš. 9.600 10.560 11.640 12.780 14.040 15.480 17.040
2. Bruto dobit 39.850 43.830 48.190 53.030 58.350 64.150 70.550
Ind.troš. 21.984 21.984 21.984 21.984 21.984 21.984 21.984
3. Rezulta.pos. 17.866 21.846 26.206 31.046 36.366 42.166 48.566
Kamata 347 347 347 347 347 347 347
Amortiz. 4.396 4.396 4.396 4.396 4.396 4.396 4.396
4. Dobitak 13.123 7.103 11.643 16.483 21.803 28.013 34.413
Porez na dobit 1.312 710 1.163 1.648 2.180 2.801 3.441
5. Neto dobit 11.811 6.393 10.480 14.835 19.623 25.212 30.972

Iz tabele je vidljivo da ukupan prihod za sedam posmatranih godina iznosi 469.090, 00 KM.
Prosječan godišnji prihod iznosi 67.012,00 KM, a ukupna neto dobit za posmatrani period iznosi
119.326,00 KM, odnosno prosječna godišnja neto dobit iznosi 17.046,00 KM, što predstavlja 25,4%
od prosječnog prihoda.

8.1.Osnovna zamisao razvoja i rasta


Osnovna zamisao razvoja i rasta agencije je unapređenje kvaliteta usluga, postaviti standarde
kvaliteta u profesionalnim uslugama, posvećenosti klijentima i odgovornom pristupu poslovanja.
Planiramo u narednom periodu ulagati u svoje poslovanje, uvoditi inovativne usluge i
multidisciplinarne ponude, zapošljavanje novih stručnjaka i dalje usavršavanje zaposlenih. Određena
sredstva ćemo uložiti u unapređenje kvaliteta i metodologije revizije, kao odgovor na regulatorne,
ekonomske i druge faktore koji utiču na ovu vrstu usluge.

8.2. Organizaciono kadrovske pretpostave

26
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan
Kako bismo osigurali realnost, objektivnost i mjerljivost operativnih ciljeva, u budućnosti
planiramo da proširimo organizacionu strukturu agencije i povećamo kompetentnost ključnih ljudi u
obavljanju revizorsko-knjigovodstvenih poslova u privrednom sektoru
8.3. Ekonomske pretpostavke

Privredno društvo će obavljati poslove iz oblasti usluga, pa prema tome na njegovo


poslovanje direktan uticaj imaće zakonski i podzakonski propisi, tj.propisi koji regulišu poslovanje
privrednih subjekata koji obavljaju ovu vrstu djelatnosti na području Bosne i Hercegovine, Republike
Srpske, te grada Trebinja.

8.4. Marketinške pretpostavke

Marketing plan agencije u budućnosti ćee obuhvatati niz aktivnosti, koji će definisati cijene,
usluge i promociju i to su :
 Radio reklama i izrada web stranice

27
Odlučivanje u menadžmentu - Biznis plan

LITERATURA

1. Tanjga R. 2006. „Odlučivanje u menadžmentu“, ISA, Banja Luka, 2006.godine


2. Dr Milenko Dostić, Senada Bahto, Munira Serdarević – Šestić, Biznis plan, priručnik za
biznis planiranje,Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2003.godine
3. Internet
4. Prilozi

28