You are on page 1of 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ROMUL LADEA” Oraviţa

e-mail : scromulladea@yahoo.com,www.scoalaromulladea.ro
telefon / fax: 0255-572126 ;
Structură: Grădiniţa PN.Nr.4 Oraviţa, e-mail: gradinitapn4oravita@yahoo.com
Şcoala Primară Broşteni, Grădiniţa PN Broşteni
Şcoala Primară Brădişorul de Jos, Grădiniţa PN Brădişorul de Jos
România ; JudeţulCaraş-Severin
Nr. ..........................................

(Vasile Alecsandri, Hora Unirii)

ianuarie 2014
Prof. Givadă Maria
Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să
ne permită a da țăriiorganizarea ce o așteaptă de atât de mult timp.
Alexandru Ioan Cuza

Argument:

Ziua de 24 ianuarie readuce, an de an, în


memoria colectivă a românilor imaginea lui
Alexandru Ioan Cuza ca simbol al Unirii
Principatelor Române de la 1859. Al. I. Cuza
încercase într-o perioadă în care libertăţile erau
aclamate cu multă forţă, să îşi impună propria
viziune asupra vieţii politice româneşti. Sub
domnia sa, s-au pus bazele dezvoltării moderne a
naţiunii române din punct de vedere economic,
social, politic şi cultural.
Prin activităţile instructiv-educative expuse,
proiectul propune elevilor cultivarea admiraţiei faţă
de personalităţi ilustre, redescoperirea importanţei
domniei celui care a fixat stâlpii modernizatori ai
României, valorificarea capacităţilor creatoare ale
educabililor, dezvoltarea sentimentelor nobile,
respect, deferenţă, preţuire a istoriei naţionale.

Scopul:
 Dezvoltarea valorilor
fundamentale ale istoriei şi
culturii naţionale;
 Conştientizarea semnificaţiei
zilei de 24 Ianuarie

Theodor Aman, Hora unirii

ianuarie 2014
Prof. Givadă Maria
Obiective:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică individuală şi de grup, prin
compoziţii expresive şi creative;
 Stimularea interesului pentru cunoaşterea trecutului istoric;
 Cultivarea aptitudinilor, talentelor artistice şi literare prin transpunerea în
artă sau literatură a evenimentelor istorice;
 Dezvoltarea competenţelor de scris-citit-investigat o sursă istorică
 Dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
 Formularea concluziilor bazate pe valorile în jurul cărora se centrează
istoria: adevărul, binele, libertatea, dreptatea, dialogul social,
solidaritatea, respectul.

Resurse:
 Umane: elevi, cadre didactice;
 Materiale: lap-top, afişe, fişe de lucru, imagini, markere, creioane
colorate, lipici, etc
 Financiare: autofinanţare;
 Informaţionale: cărţi, reviste, atlase, site-uri Internet, etc.
 Temporale: 20-24 ianuarie 2014
 Spaţiale: sălile de clasă, sala de proiecţie

Metode de lucru:
 investigaţia,
 atelierul de lucru,
 studiul de caz,
 masa rotundă,
 gândire critică şi reflexivă
 prezentare power-point

Finalitate/ Diseminare:
 Întocmirea unei expoziţii de creaţii artistice (desene, picturi, colaje) şi
literare ale elevilor
 Editarea unei broşuri „Paşii construirii României moderne”

Mediatizare: flyere, pe site-ul școlii

ianuarie 2014
Prof. Givadă Maria
Sustenabilitate:
Proiectul ”24 ianuarie 1859” aduce un veritabil
omagiu personalității domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, domnul român care a pus piatra de
temelie a României moderne. Implicându-se în
derularea activităților dedicate zilei de 24
ianuarie, elevii fac o incursiune în timp,
participă la luarea deciziilor acțiunilor anilor
1859-1866, gîndesc, decid, își exprimă opinia
argumentată, își asumă responsabilități.
Sensibilizarea elevilor în scopul cultivării
admirației față de valorile românești, înfăptuirile
antecesorilor, personalității marilor deschizători
de drumuri ale societății românești, este un
demers educațional continuu. Proiectul se va
derula anual, îmbogățindu-se cu noi activități
incitante pentru educabili și cadre didactice.

Data Activitatea Tipul

Luni 20.01. Al. I. Cuza și unirea prezentare-power-point (concurs eseuri)

Marți 21.01. Printre susținătorii lui Cuza workshop (joc de rol, concurs de creatie

Miercuri 22.01. Copilăria de ieri și de azi concurs eseuri (în vremea lui Cuza)

Vineri 24.01. Membru în adunările Ad-hoc dezbatere (masă-rotundă)

ianuarie 2014
Prof. Givadă Maria