You are on page 1of 24

Logopédiai

t áj ékozt at ó
szülőknek

Az Ön logopédusa
Név:

E-mail:
Kedves Szülők!

E f üzet ecske szolgálj on munkánk megismer ésér e, a


beszédhibákr ól bővebb ismer et ek szer zésér e, a szakember
és a szülő együt t működésér e.

A XVI I I . ker ület i Logopédiai Szakszolgálat a 2013/ 2014-es nevelési


év kezdet ét ől számít va a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat r észeként működik.

Székhely(e): Budapest 18. ker ület Nevelési Tanácsadó


Cím: 1188 Budapest Kondor Béla st ny. 10.
Honlap: www.nevt an18.com
E- mail: nevt an18@mail.dat anet .hu
Telef on: 06/ 1 297-4173
Logopédiai szakszolgálat t agozat vezet őj e:
Kar ayné Pavalacs Zsuzsa
E- mail: logopedia18@gmail.com

Több mint 20 iskolát , 28 óvodát és az ezekhez t ar t ozó


t agóvodákat lát j ák el az it t dolgozó logopédusok. A
súlyosabb beszédpr oblémával küzdő gyer mekek
szakvélemény alapj án logopédiai óvodába, vagy logopédiai
oszt ályba ker ülnek. Ker ület ünkben ambuláns ker et ek közöt t
dadogó csopor t ok is működnek óvodások és iskolások
számár a, ahol a logopédusok pszichológussal kar ölt ve
segít enek a gyer mekeknek a beszédhiba enyhít ésében,
t ünet ment essé válásában.

A követ kező pár oldalon olvashat nak logopédiai kór képekr ől,
a logopédusi munkár ól. Emellet t szer et nénk néhány t ippet és
öt let et adni Önöknek gyer mekükkel való ot t honi
gyakor láshoz.
Kór képek

Ar t ikulációs zavar (pöszeség):


A kiej t és t iszt aságának zavar a, melyr e a beszédhangok ej t ésének a
köznyelvi nor mát ól való elt ér ése j ellemző. Okozhat j a anat ómiai és
f unkcionális (működési) r endellenesség. A gyer mek a beszédhangot
t or zít j a, f elcser éli valamely más beszédhanggal vagy kihagyj a azt . A
beszédhangok helyes kiej t ésének elsaj át ít ása nagy szer epet j át szik
a gyer mek olvasás- és ír ást anulásában, ezér t a logopédusok
igyekeznek az iskola megkezdése előt t kij avít ani a hibásan képzet t
beszédhangokat .
Könyvaj ánló:
• Ambr us Noémi - Gulyás Gabr iella: Hangadó f oglalkozt at ó f üzet ek (S, Z, C,
S, ZS, CS hangok gyakor lásához)
• Fehér né Kovács Zsuzsa - Sósné Pint ye Már ia: J át sszunk beszédet !
• Kor ompai I st vánné: Cser eber e 1. – 4.
• Thor oczkay Miklósné: Lazán per dülj ! Út mut at ó az R hangzó kialakít ásához
Hasznos linkek:
• ht t p:/ / www.beszedj avit o.hu/ diagnozis/ poszeseg/ poszeseg

Diszf ónia:
A hang t iszt aságának zavar a, mely anat ómiai elvált ozás, helyt elen
hangképzési t echnika vagy pszichés t ényezők követ kezt ében alakul
ki. Diszf ónia eset ében a hangszín kór osan megvált ozik, a gyer mek
hangj a r ekedt essé válik, t iszt a hangot nem t ud lét r ehozni.
Kezeléséhez f oniát er szakor vos és logopédus segít ségét kell kér ni.
Könyvaj ánló:
• Dr . Balázs Boglár ka: A r ekedt ség kezelése (hanggyakor lat okkal)
gyer mekeknek és f elnőt t eknek
Hasznos linkek:
• ht t p:/ / www.beszedj avit o.hu/ diagnozis/ diszf onia/ diszf onia
Dadogás:
Dadogóknál a beszédr it mus zavar ának legf őbb t ünet e a beszéd
közben f ellépő gör csös megakadás, amely a kezdő szót ag, hang
ismét lését ől a megszólalás képt elenségig t er j edhet . A dadogás
kommunikációs zavar , amely már nemcsak a szóbeli
megnyilvánulásokat ér int i, hanem hat ása az egész
személyiségszer kezet ben ér zékelhet ő. Ter ápiáj ukat logopédus
szakember végzi, komplex or vosi, pszichológiai, logopédiai vizsgálat ok
er edményeir e t ámaszkodva.
Könyvaj ánló:
• Schmidt né Balás Eszt er : Képeskönyv a dadogásr ól és más dolgokr ól
• E.Richt er – W .Br ügge – K.Mohs: Dadog a gyer ek?
Hasznos linkek:
• ht t p:/ / www.senecabeszedst udio.hu/ dadogoker t .ht ml
• ht t p:/ / demoszt henesz.hu/

Hadar ás:
A hadar ást is a beszédr it mus zavar ának t ekint j ük. A hadar óknál
f okozot t beszédkészt et ést t alálunk, amely a beszéd sebességének
r it must alan f or máj ában ölt t est et . A hadar ás nem azonos a gyor s
beszéddel, ugyanis valódi hadar ás eset ében a beszéd üt eme és
r it musa olyan nagymér t ékben f elbomlik, hogy a hadar ó f olyamat os
beszéde igen nehezen ér t het ő, sőt gyakr an ér t het et lenné válik, az
egyes szót agok, szavak összemosódnak, a szóvégek t or zulhat nak.
Könyvaj ánló:
• Vassné Dr . Kovács Emőke: A hadar ás
Hasznos linkek:
• ht t p:/ / www.beszed.hu/ hadar as_f o

Megkéset t beszédf ej lődés:


Megkéset t beszédf ej lődésr ől beszélünk, ha a gyer mek 2, 2 és f él
évesen nem beszél, vagy csak szót ör edékeket , egyszer ű szavakat
használ. A zavar a gyer mek beszédf ej lődésének késésében
f igyelhet ő meg, az egyes f ej lődési szakaszok időben később
j elent keznek nála. Ez a j elenség nagyon j ól kezelhet ő. Ha a gyer mek
időben ker ül szakember hez, az iskoláskor kezdet ér e megszünt et het ő
a pr obléma.
Könyvaj ánló:
• Bit t er a Tibor né – J uhász Ágnes: Én is t udok beszélni 1.
• Kocsisné – Rost a: Ez volnék én?
• Rost a Kat alin: Színezd ki…és r aj zolj t e is!
Hasznos linkek:
• ht t p:/ / sulihalo.hu/ szulo-nagyszulo/ szulok-f or uma/ 4933-a-megkeset t -
beszedf ej lodes-kezelese-logopedia

Diszf ázia:
A gyer mek a beszéd kivit elezésében, megér t ésében pr oblémákba
üt közik ép int ellekt us és ép hallás mellet t . J ellemzői hasonlít anak a
megkéset t beszédf ej lődéshez, de súlyosabb t ünet ekkel ír hat ó le: pl.
diszgr ammat izmus (nyelvt an helyt elen használat a), szegényes
szókincs, geszt usokkal való kommunikáció, beszéd megér t ése,
észlelése gyenge. Ha időben f elismer ik a pr oblémát , a logopédia és a
kiegészít ő mozgást er ápia hat ásár a a gyer meket kevesebb kudar c
ér het i az iskolában, könnyebben boldogul. Ehhez viszont
elengedhet et len a mindennapi ot t honi gyakor lás.
Könyvaj ánló:
• Ger ebenné dr . Vár bír ó Kat alin: Fej lődési diszf ázia – Tanulmányok a
gyer mekkor i nyelvi zavar ok kör éből
• Gósy Már ia – I mr e Angéla: Beszédper cepciós f ej leszt ési modulok
Hasznos linkek:
• ht t p:/ / f ej leszt ok.hu/ segedlet ek/ pedagogiai-segedlet ek/ 186-f ej leszt -es-
gyogypedagogiaban-hasznalt -szakkif ej ezesek-gyj t emenye.ht ml
• ht t p:/ / www.logomed.hu/ gyer mekkor i.ht ml

Diszlex ia- veszélyezt et et t ség:


A diszlexia-veszélyezt et et t ség az olvasást anulás megkezdése előt t
5-6 éves kor ban diagnoszt izálhat ó, és megf elelő t er ápia
alkalmazásával a diszlexia kialakulása meg is előzhet ő. A pr obléma
kiszűr ése vizsgálat alapj án t ör t énik, amikor t eszt segít ségével a
logopédus f elmér i a gyer mek beszédének alaki r észét , t ér i
t áj ékozódását , dominanciáj át , emlékezet ét , vizuális észlelését ,
r it musér zékét , f or mamásolását , beszédészlelését , beszédhang
dif f er enciálását . A gyer mek gyenge t elj esít ménye alapj án ker ülhet a
logopédus szár nyai alá, aki diszlexia-pr evenciós ór a ker et ein belül
f oglalkozik vele.
Könyvaj ánló:
• Bar t ók Er ika - Kazal Kolos: Diszlexia ot t hon
• F.Sedlak-B.Sindelar : „De j ó, már én is t udom!” – Óvodáskor ú és iskolát
kezdő gyer mekek f ej leszt ése. A t anulási zavar t okozó r észképesség-
gyengeségek f elismer ése és t er ápiáj a
Hasznos linkek:
• ht t p:/ / www.koloknet .hu/ ?73-a-diszlexia-pr evencior ol
• ht t p:/ / www.diszlex ia.inf o/ mexiner t ezis.ht m

Olvasás- és ír ászavar (diszlexia, diszgr áf ia)


Az olvasás egy olyan komplex f olyamat , amely egyesít i a hangos és az
ír ot t beszédet . Hallási, lát ási, mozgásos inger ek f olyamat osan
vált ozó r észlet ekr e bont ása és egységesít ése, r észképességek (pl.:
t ér i t áj ékozódás, hallási, lát ási f igyelem, megkülönbözt et és ...st b.)
összehangolt működt et ése. Amennyiben ezen képességek f ej lődése
sér ül, úgy az olvasás és/ vagy ír ás elsaj át ít ása zavar t szenved.
Olvasás t er én: bet űt éveszt ések, bet űsor r end f elcser élése, bűk vagy
szót agok bet oldása vagy kihagyása, hosszú szavak nehéz kiolvasása,
elt or zít ása, szövegér t és gyengesége (pr oblémát okoz ezeknek a
gyer ekeknek a nyelvt an, a f ogalmazás és az idegen nyelvek
elsaj át ít ása).
Í r ás t er én: r ossz cer uzaf ogás, göcsös, er ős nyomat ékú, lassú
t empój ú ír ás, vált ozó nagyságú, dőlésszögű bet űk használat a, gyakor i
f ir kálás, át húzás, nagyszámú bet űt éveszt és, bet űk, szót agok, szavak
kihagyása, t or zít ások, egybe-, különír ások, szót agolási, elválaszt ási
nehézségek, központ ozás mellőzése.
A f ent említ et t iskolai t elj esít ményzavar ok a legt öbb eset ben együt t
f or dulnak elő, és f ügget lenek az ér t elmi szint t ől, az előzet es
iskolázot t ságt ól és az ér zelmi zavar okt ól.
Könyvaj ánló, hasznos linkek:
• ht t p:/ / www.beszed.hu/ konyvaj anlo/ kat egor ia/ 3
• ht t p:/ / www.beszed.hu/ diszlexia_diszgr af ia_f o
• ht t p:/ / www.oculocor .com/ diszlex ia.ht ml
• ht t p:/ / sulihalo.hu/ szulo-nagyszulo/ t anulasi-zavar ok-kezelese
Számolási zavar (diszkalkulia):
Az első j elek már 6 éves kor kör ül megf igyelhet ők. A szülő
t apaszt alat ai: a gyer mek nem t ud, vagy csak hibásan képes számolni,
nem ér zi a mennyiségek közt i különbségeket . Kisiskolás kor ban sok a
hiba a megoldásokban, a gyer ek lassan ír j a a leckét . Kedvet len, dühös,
agr esszív. J ellemző t ünet eik: t ér ben és időben r osszul t áj ékozódnak.
Beszédpr oblémákkal küzdenek. Figyelmük és r övid t ávú emlékezet ük
gyenge. Számt ani művelet eket nem ér t ik, számj egyeket gyakr an
f elcser élik, szabályokat nem t udj ák alkalmazni, illet ve megér t eni.
Könyvaj ánló:
• K.Elke Kr üll: A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyer ekek
• Ber nát hné-Bödör -Busch-Dékány-Kelédi-Mát r ai-Mest er házi-Schuchné-
Tálas-Tombor -Vincze: Diszkalkuliár ól – Pedagógusoknak
• Dr . Tánczos J udit : Baj van a t anulással – Módszer ek a t anulási zavar ok
kor r igálásához
Hasznos linkek:
• ht t p:/ / www.oculocor .com/ diszkalkulia.ht ml
• ht t p:/ / f ej leszt ok.hu/ hasznos-olvasmanyok/ 16-diszlexia/ 66-
diszkalkulia.ht ml

Nyelvlökéses nyelés:
Nyelvlökéses vagy kór os nyelésr ől akkor beszélünk, amikor a
csecsemőknél és kisgyer ekeknél t er mészet es módon j elen lévő
nyelési f or ma t ovábbr a is f ennmar ad. Szűkebb ér t elemben véve ez
azt j elent i, amikor nyelés közben a nyelv kibúj ik a két f ogsor közt .
Tágabban ér t elmezve akkor van szó nyelvlökéses nyelésr ől, amikor a
nyelv hegye nyelés f olyamán hozzányomódik a f első met szőf ogak
mögöt t i t elj es f ogmedr i-száj padlási f elület hez. Több t ényező
együt t es előf or dulása áll ennek a nyelésf or mának a hát t er ében, mint
az uj j szopás, száj légzés, t úl nagymér et ű or r - és gar at mandulák,
r endellenesen nagy- illet ve kicsi nyelv, aller gia ...st b. Tünet ként az
alábbi beszédhangok képzésének sér ülése f igyelhet ő meg: t , d, n, l, r ,
sz, z, c, s, zs, cs, t y, gy, ny.
Könyvaj ánló:
• Vassné Kovács Emőke- Rehák Gizella dr : A nyelvlökéses nyelés
Hasznos linkek:
• ht t p:/ / www.beszed.hu/ a_nyeles_elokeszit ese_a_nyelvlokesek_nyeles_t er
apiaban
• ht t p:/ / www.beszedj avit o.hu/ 16/ f elnot t kor ban-elof or dulo-
beszedhibak/ nyelvlokeses-nyeles
• ht t p:/ / logopor t al.hu/ szemle/ a_nyelvlokeses_nyeles_es_a_myof unkcionalis
_r ossz_szokasok
• ht t p:/ / logopor t al.hu/ szemle/ nyelvlokeses_nyeles
• ht t p:/ / www.logopedia11.hu/ index .php?opt ion=com_cont ent &view=ar t icle&i
d=75:nyelvloekeses-nyeles&cat id=38:t er apiak
• ht t p:/ / www.zengohang.hu/ cont ent / nyelvlokeses-nyeles-t er apia-
nehezsegei

Or r hangzós beszéd:
A magyar nyelvben csak a m, n, ny hangoknál t ávozik az or r unkon át a
levegő. Azonban amikor ennél a hár om or r hangnál akadályozot t a
levegő or r on való kij ut ása (dünnyögő, „nát hás” beszéd, pl.: m, n, ny →
b, d, gy-nek hangzik), vagy a levegő ezeken kívül más
beszédhangoknál is az or r on ker eszt ül ár amlik ki (nagyon levegős
színezet ű beszéd), eset leg mindkét pr obléma egyszer r e van j elen,
akkor nevezzük or r hangzósnak a beszédet . Ebben az eset ben nem a
kiej t és helyt elenségér ől, hanem a hangszín kór os megvált ozásár ól van
szó.
Könyvaj ánló, hasznos linkek:
• ht t p:/ / www.beszed.hu/ konyvaj anlo/ kat egor ia/ 11
• ht t p:/ / www.beszed.hu/ or r hangzos_beszed_f o
• ht t p:/ / hu.wikipedia.or g/ wiki/ Or r hangz%C3%B3s_besz%C3%A9d
• ht t p:/ / pr ae.hu/ pr ae/ gyosze.php?menu_id=102&j id=35&j aid=512
• ht t p:/ / logopedia22.host 22.com/ index.php?opt ion=com_cont ent &view=ar t ic
le&id=25&I t emid=25

Logopédiai munka
Logopédiai állapot f elmér és (szűr és):
A szűr és t áj ékozt at ó j ellegű, gyor s. Tör vény alapj án meghat ár ozot t :
minden öt ödik élet évét auguszt us 31.-ig bet ölt ő gyer meket a
logopédus a t anév elej én, illet ve a t anév f olyamán f olyamat osan
f elmér . Az állapot f elmer és inf or mál a gyer mek beszédhibáj ár ól,
annak t ípusár ól, súlyosságár ól, a t ovábbiakban elvégzendő
vizsgálat okr ól.
A szűr és menet e: a logopédus meghallgat j a a gyer mek beszédét
t ör t énet mesélés, mondókázás, képek megnevezése közben. Felmér i a
gyer mek f igyelmét , szókincsét , emlékezet i képességeit ,
f or maf elismer ését , f igur a másolását , hangt ani t udat osságát , t ér ben
való t áj ékozódását , beszédészlelését , megér t ését .
A szűr és célj a: kider ülj ön, melyik gyer meknek van szüksége
f ej leszt ésr e ahhoz, hogy az olvasás- és ír ást anulás vár hat ó
nehézségeit megelőzhessük, csökkent hessük. A logopédus a kiszűr t
gyer ekekkel a logopédiai ór ákon f oglalkozik.

A logopédiai f oglalkozásr ól:


Azok a gyer ekek – akiknek a szűr és alapj án a logopédus t er ápiát
j avasolt , és a szülő beleegyezését adt a – az állami ellát ás ker et ein
belül, beszédpr oblémáj ukt ól f üggően – het i egy vagy t öbb alkalommal,
egyéni vagy kiscsopor t os logopédiai f oglalkozáson vesznek r észt .
Amennyiben a szülő nem igényli a logopédiai t er ápiát , vagy a gyer mek
két hét ig igazolat lanul hiányzik, úgy – a r ászor ulók nagy száma miat t –
a logopédus mást vesz f el a gyer mek helyér e.

A logopédiai t er ápiás f oglalkozások er edményessége a f olyamat os


ot t honi gyakor lás záloga (napi 10 per c). A het i egyszer i, két szer i
alkalmak kevésnek bizonyulnak, hogy a t anult ak beépülj enek a
gyer mek mindennapi beszédébe, t udásába. (Abban az eset ben, amikor
a gyer mek logopédiai óvodai csopor t ba vagy logopédiai oszt ályba j ár ,
a f oglalkozások nagyobb száma t öbb t er et enged a szakember nek.)
Tippek, öt let ek az ot t honi gyakor láshoz
A mozgás a beszéd előmozdít ój a. A t iszt a kiej t és szor osan
összef ügg a koor dinált mozgással és a beszéd/ nyelv kialakulásával. A
saj át t est mozgáson ker eszt üli megismer ése, t áj ékozódás saj át
t est en, t ér ben, maj d síkban segít i a száj t ér ben való t áj ékozódást .
Mit t ehet ünk gyer mekünk egészséges mozgásf ej lődésének
t ámogat ása ér dekében?
• Napi 1- 2 ór a j át szót ér en t ölt ése mindig legyünk mellet t e, hogy
bizt onságban ér ezze magát
• Finommozgás f ej leszt ése alkot ót evékenységgel (gyur ma, r aj z,
f est és, gyöngyf űzés, r agaszt ás, homokba r aj zolás) a gyer mek kb.
10- 15 per cig képes f igyelni az apr ólékos munkár a
• Bát r an vonj uk be a házimunkába! Ez a munka ör ömét és a családi
szocializációt segít i
Hogyan segít het em a beszéd- és nyelvi f ej lődést ?
• Kör nyezet t el való akt ív, odaf igyelő, ér t elmező, kölcsönös
kapcsolat
• Cselekedet einket kísér j e szóbeli magyar ázat , beszélj ünk sokat !
• Egyszer ű, r övid, j ól ér t het ő mondat okban beszélj ünk
• Megf elelő beszédmint a nyúj t ása beszélj ünk ar t ikulált an, j ól
f or mált an és lassabb t empóban
• A gyer mek kiej t ését ne j avít suk
• Mit mond, és nem hogyan mondj a a lényeg
• Beszélget és közben ne legyen hát t ér zaj (zene, t v)
• Napi 15-30 per c mondókázás
• Napi mesének, élőbeszédnek j ót ékony hat ása van
• A beszédszer vek megf elelő működését segít het j ük a helyes
t áplálással r ágóizmok er ősít ése, megf elelő nyelés elősegít ése

E néhány pr akt ika alkalmazásával sokat t ehet ünk gyer mekünk helyes
beszéd-és nyelvf ej lődése ér dekében.
„ A n evel és n em csa k el vek en
és ok os t ak ti k á n m ú l i k ,
m er t el sősor b a n a l én y ü n k k el
n evel ü n k . A n evel és:
t i t k os m eta k om m u n i k áci ó.
A m i jó b en n ed és t i sz t a,
és a m i r ossz és k osz os,tová b b ad od .
A gy er ek r em egi f él el m ei d et , a ggód ja
az aggod a l m a i d a t - d e él i a n y u gal m ad at
és d er ű d et i s- h a v al ód i .”
(M ü l l er P éter )
Hova f or dulj ak? Hol ker essem?
Szakember ek:
Nevelési t anácsadó szakember ei, f ül-or r -gégész, f oniát er szakor vos,
f ogor vos, f ogszabályozó szakor vos, pszichológus, logopédus,
gyógypedagógus, f ej leszt ő pedagógus, óvodapedagógus, t anít ó, t anár

Hasznos honlapcímek, linkek:


ht t p:/ / www.sof i.hu/ logopedia/ index.php
ht t p:/ / www.nevt an18.com
ht t p:/ / www.beszed.hu
ht t p:/ / www.logopedia.lap.hu
ht t p:/ / www.pszichologia.lap.hu
ht t p:/ / www.pedagogia.lap.hu
ht t p:/ / www.kr asznar esf iai.hu
ht t p:/ / www.logopediakiado.hu
ht t p:/ / www.f ogvedo.hu/ f ogszabalyozo_t r ainer ek.php
ht t p:/ / www.f ogszabalyozo.com/ t r ainer ek.php
ht t p:/ / egyszer volt .hu

A kiadványokon kívül eszközök és f ej leszt ő j át ékok


beszer ezhet ők:
Kr asznár és Fiai Szakkönyvesbolt
Cím: 1071 Budapest , Damj anich u. 39.
Honlap: ht t p:/ / www.kr asznar esf iai.hu
E-mail: kr asznar esf iai@t -online.hu
Tel/ Fax.: (1) 322-1485
A Kr asznár és Tár sa Szakkönyvesbolt
Cím: 1098 Budapest , Dési Huber u. 7.
Tel.: (1) 982-20-22
Fakopáncs j át ékbolt
Cím: 1088 Budapest , Bar oss u. 46.
Honlap : ht t p:/ / www.f akopancs.hu

Készít et t ék:
Cindel I ldikó, Haj dú Vikt ór ia, Maj or Gabr iella, Révay Boglár ka és a
XVI I I . ker ület i Logopédiai Szakszolgálat munkat ár sai