You are on page 1of 145

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI

PROGRAM

ALAPOZÓ/MEGÚJÍTÓ FEJLESZTÉS
(Újra olvasok, írok, számolok!)

Olvasás, írás
INSTRUKTORI MODULFÜZET

Türr István Képző és Kutató Intézet

Budapest
Fejlesztő
Damó Eszter

Szakmai lektor
Román Eszter

Nyelvi lektor
Frank-Császár Zita

Kiadó
TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG
1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
Telefon: (1) 309-4400; Telefax: (1) 882-3459
E-mail: ugyfelszolgalat@tkki.hu
www.tkki.hu

Felelős kiadó

Dr. Köpeczi-Bócz Tamás


főigazgató

© A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak a TKKI FŐIGAZGATÓSÁG


előzetes hozzájárulásával történhet!

Türr István Képző és Kutató Intézet


Budapest

2
Kedves Instruktor kollégánk!

Az alábbi segédlettel az alapkészségek fejlesztését (B modul) - azaz az elemi olvasás, írás, számolás
újratanítását szeretnénk támogatni.

Az órára lebontott, munkafüzet-típusú felépítéssel reményeink szerint egyértelmű kereteket és


feladatrendszert biztosítunk, de bizonyos háttérismeretekkel szeretnénk a munkafüzet minél tudatosabb, így
minél hatékonyabb alkalmazását segíteni.

Olvasás-írás:

Ebben a modulban a hallgatók a betűk újratanulásától a néhány mondatból álló rövid szöveg elolvasásáig és
megértéséig juthatnak el.

A végcélunkhoz elvezető út lépései:

Folyamatos készségfejlesztés:

 szókincsfejlesztés
 fonológiai tudatosság fejlesztése: szótagolás, hangokra bontás, adott hang meghatározása a szóban

Olvasástanítás, írástanítás:

 a betűkhöz kapcsolódó hangok kiejtésének megfigyelése


 betűolvasási, írási gyakorlatok
 szótagolvasási, írási gyakorlatok
 szóolvasási, írási gyakorlatok (egyre hosszabbodó) szótípusok szerint
 mondatolvasási gyakorlatok
 3-4 mondatból álló szöveg olvasása
Az olvasás terén bizonyára nagyon heterogén a csoport, de a legelemibb feladatok elvégzése az akadozva, de
olvasó hallgató számára is hasznos. Ezért kérjük, hogy mindenkivel haladjon végig a teljes anyagon az alábbi
időbeosztás alapján:

B modul időtartama 120 órás 100 órás 85 órás

olvasás betűújratanuló rész 54 óra 34 óra 19 óra

Szó, mondatolvasás + elemi nyelvtani ismeretek 21 óra 21 óra 21 óra

elemi számolási ismeretek 45 óra 45 óra 45 óra

A munkafüzet a 120 órás csoport időbeosztására készült, ami azt jelenti, hogy az első 54 órányi anyagon a
közepes, illetve legjobb csoportokkal dolgozók 34, illetve 19 óra alatt kell végighaladjanak, de semiképpen se

3
hagyják ki! A munkafüzet az 55. órától azonos tempóban végzendő mindhárom csoportnál, illetve az elemi
számolás rész is azonos.

Az olvasás, írás tanításánál a Meixner-féle módszertan elveit és módszertani lépéseit követjük.

Ez alapján:

 A betűk bemutatásánál magánhangzókat az ajakálláshoz, a mássalhangzókat hangutánzáshoz kötjük.


 A betűk bemutatásánál a a hang artikulációját is megfigyeljük, kérjük erre óráról –órára készüljön
majd alaposan fel!
 A könnyen tévesztendő betűket tudatosan differenciáljuk úgy, hogy megbeszéljük először mindig a
két betű/hang különbségét, majd a hasonlóságokat is.
Pl. b-d megkülönböztetése: b-nél a két ajkunk pattan, d-nél a nyelvünk pattan le a felső fogsorunk
mögül a szájpadlásunkról, mindkét hangnál morog a torkunk, tehát zöngés hangok.
 A betűket a betűsorokon először jól begyakoroltatjuk, utána lépünk tovább a szótagok olvasására.
 A szótagol olvasását olyan szótagokkal kezdjük, ahol elől egy magánhangzó áll, amit egy
mássalhangzó követ. Analógiás sorokban olvastatjuk először oszloponként, majd soronként is:

am as at av

im is it iv

óm ós ót óv

em es et ev

A következő lépésben ugyanígy olvastatunk, de a mássalhangzó áll elől:

ma sa ta Va

mi si ti Vi

mó só tó Vó

me se te ve

 Minden betű begyakoroltatása ezeknek a szótagsoroknak a segítségével történik, csak ezután


lépünk tovább a szavak olvasására. A szóolvasás begyakorlása - a biztos betűismeret mellett – a
gördülékeny, értő olvasás alapfeltétele. Ezért erre nagyon nagy hangsúlyt fektessünk! A
szósorokat minél többször olvastassuk el oszloponként, soronként, közösen és páros feladatként
is.
 A szavak olvasása szótípusok szerint történik, a legkönnyebb szótípus a 2+2 szerkezetű szó pl.
(maci). A szótípusok fokozatosan nehezednek, a szavak hosszabbodnak, torlódás is előfordul a
későbbiekben bennük. A szavak olvasásakor nagy hangsúlyt kell fektetnük a megértésre is, amit
a hallgató nem ért, vegye észre, majd magyarázzuk meg. Nem maradhat meg nem értett

4
elolvasott szó! Az értő olvasásnak az is egy fontos feltétele, hogy mindig keresse az olvasó a
jelentést, és figyeljen fel arra, ha épp nem találja, keresse a megoldás újból olvasással, vagy külső
segítség keresésével. (Jelen esetben megkérdezheti.)
 Amikor már kellő mennyiségű szó áll rendelkezésünkre, mondatokat is olvastatunk. Valamint a
szókincs fejlesztésének is eszközévé tesszük az olvasást szinonima feladatokkal, szómagyarázó
feladatokkal.
 Az írás tanításánál ugyanezt a menetet követjük, rendkívül fontos, hogy minimálisra szorítjuk a
mechanikus másolási feladatok számát, a lehető legkorábbtól fogva diktálással és önálló írással
fejlesztjük az íráskészséget! A diktálás a feladatgyűjteményben úgy történik, hogy az előző
feladatok szótag, illetve szókészletéből diktálunk az időkeretnek megfelelő számú szót,
elképzelésünk szerint alkalmanként legalább 10-et. A javítás tábláról történik közös
megbeszéléssel.
 A Meixner-féle módszertanban óriási szerepe van a nyelvi készség folyamatos fejlesztésének. A
munkafüzetünkben ez a szókincsfejlesztésben, illetve a fonológiai elemzőkészség fejlesztésében
jelenik meg. Előbbi a szövegértés, utóbbi a görülékeny olvasástechnika, íráskészség, helyesírási
készség alapfeltétele. Ezért a sok szótagolási, hangokra bontási, hangkiemelési,
képmegnevezési feladat pont olyan fontos része a tananyagnak, mint maga az olvasás-írás
gyakoroltatása!

HANGLEÍRÁSOK A BETŰK ÚJRATANÍTÁSÁHOZ

P: a két ajka összeér és felpattan, a torka nem morog.

B: a két ajka összeér és felpattan, a torka morog.

T: a nyelve hegye, illetve a pereme hozzáér a felső fogai mögötti részhez, majd onnan lepattan, a
torka nem morog.

D: a nyelve hegye, illetve pereme hozzáér a felső fogai mögötti részhez, majd onnan lepattan, a
torka morog.

TY: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik. A középső
része hozzáér a szájpadlása elülső részéhez, majd onnan lepattan, a torka nem morog.

GY: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik. A középső
része hozzáér a szájpadlása elülső részéhez, majd onnan lepattan, a torka morog.

NY: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik, a középső
része hozzáér a szájpadlása elülső részéhez, majd onnan lepattan. A torka és az orrod is morog, az
orrán keresztül áramlik ki a levegő.

K: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik, a hátulsó része
hozzáér a szájpadlása hátulsó részéhez, majd onnan lepattan, a torka nem morog.

5
G: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik, a hátulsó része
hozzáér a szájpadlása hátulsó részéhez, majd onnan lepattan, a torka morog.

M: a két ajkát összeérinti, a torka és az orra is morog, a levegő az orrán áramlik ki.

N: a nyelve peremét a felső fogai mögötti részhez nyomja, a torka és az orra is morog, a levegő az
orrán áramlik ki.

L: a nyelve hegyét a felső fogai mögötti részhez érinti, a levegő a nyelve két oldalán keletkező résen
át áramlik ki. Morog a torka.

J: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik, a középső része
hozzáér a szájpadlása középső részéhez és a nyelve közepén keletkező kis résen kisurran a levegő. A
torka morog.

R: a nyelve hegyét a felső fogai mögötti részhez érinti és megpördíti. Morog a torka.

F: a felső fogsorát az alsó ajkaihoz közelíti, a kettő között kisurran a levegő. Nem morog a torka.

V: a felső fogsorát az alsó ajkához közelíti, a kettő között kisurran a levegő. Morog a torka.

SZ: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik, az elülső
része hozzáér a felső fogsora mögötti részhez. A nyelve közepén keletkező kis résen kisurran a
levegő. A torka nem morog.

Z: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik, az elülső része
hozzáér a felső fogsora mögötti részhez. A nyelve közepén keletkező kis résen kisurran a levegő. A
torka morog.

C: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik, az elülső részét
egy pillanatra hozzányomja a felső fogsora mögötti részhez, ezután a levegő a nyelve közepén
keletkező kis résen kisurran. A torka nem morog.

DZ: a nyelve hegye az alsó fogsora mögött támaszkodik, a nyelve háta feldomborodik, az elülső
részét egy pillanatra hozzányomja a felső fogsora mögötti részhez, ezután a levegő a nyelve
közepén keletkező kis résen kisurran. A torka morog.

S: a nyelve peremét felkunkorítja, a szájpadlása elülső részéhez közelíti, a levegő a nyelve pereme
és a szájpadlása között keletkező kis résen surran ki. A torka nem morog.

ZS: a nyelve peremét felkunkorítja, a szájpadlása elülső részéhez közelíti, a levegő a nyelve pereme
és a szájpadlása között keletkező kis résen surran ki. A torka morog.

CS: a nyelve peremét felkunkorítja, egy pillanatra hozzányomja a szájpadlása elülső részéhez,
ezután a levegő a nyelve pereme és a szájpadlása között keletkező kis résen surran ki. A torka nem
morog.

6
DZS: a nyelve peremét felkunkorítja, egy pillanatra hozzányomja a szájpadlása elülső részéhez,
ezután a levegő a nyelve pereme és a szájpadlása között keletkező kis résen surran ki. A torka
morog.

H: a szája kissé nyitva, a nyelve pihen, a levegő kiáramlik a hangszalagjai között. A torka nem morog.

Á: óriási nagyra kerekíti az ajkát, a nyelve lent van, hegyét kissé hátrahúzza.

A: nagyra kerekíti az ajkát, a nyelve középen van, hegyét kissé hátrahúzza.

Ó: kerekíti az ajkát, a nyelve középen van, hegyét kissé hátrahúzza.

Ő: kerekíti az ajkát, a nyelve középen van, hegye hozzáér az alsó fogsorához.

Ú: ici-pici szűkre kerekíti az ajkát, a nyelve fent van, hegyét kissé hátrahúzza.

Ű: ici-pici szűkre kerekíti az ajkát, a nyelve fent van, hegye hozzáér az alsó fogsorához.

E: az ajkát kissé széthúzza, a a nyelve lent van, hegye hozzáér az alsó fogsorához.

É: az ajkát széthúzza, a nyelve középen van, hegye hozzáér az alsó fogsorához.

I: az ajkát nagyon széthúzza, a nyelve fent van, hegye hozzáér az alsó fogsorához.

7
Kedves Hallgatónk!

BEVEZETÉS

Ahhoz, hogy az Ön által most megkezdett képzés hasznos, sikeres legyen az Ön számára, van egy alapvető
feltétel. Fel kell elevenítenie az olvasás, írás, számolás tudását! Az iskolában már mindezt megtanulta, de az
évek alatt sokat kopott a tudása. Azt szeretnénk, ha az elkövetkező hetekben-hónapokban együtt
felidéznénk a sok-sok korábban már elsajátított ismeretanyagot, és Ön biztonságosan, örömmel kezdene
olvasni, írni, számolni. A mindennapi életben, gyerekei nevelésében, a munkájában ezek elengedhetelen
dolgok. Kívánjuk Önnek, hogy lelje örömét abban, hogy ismét birtokba veszi a betűk és számok világát!

HASZNOS TUDNIVALÓK
Az olvasás, írás, számolás felidézését az alapoktól kezdjük. A tanulás során sokat fognak az iskolában már
megszokott módon haladni., de sokszor fognak párokban is dolgozni, amikor egymást fogják segíteni,
bátorítani. És lesz, amikor önállóan oldják meg a feladatokat, amelyeket majd közösen vagy párokban
ellenőriznek. A feladatok utasításait gondosan olvassa át, benne minden fontos dolgot megtalál. A tanulási
folyamat során tudásmérésekkel is találkozik majd, ezeknek az a célja, hogy visszajelezze Önnek és
Instruktorának, hogy hogyan halad a tanulásban.

CÉL
A magyar nyelvi alapismereteit szeretnénk frissíteni, pontosítani, különös tekintettel az olvasáskészségre és
az íráskészségre. Azt szeretnénk elérni, hogy a szavak, mondatok gördülékeny elolvasása már ne jelentsen
problémát Önnek, valamint nyelvtanilag is helyes mondatokat tudjon alkotni.
A matematikai ismeretek felidézése terén az a célunk, hogy el tudjon végezni a hétköznapi életben felmerülő
egyszerű számolási feladatokat.

8
1. óra: bevezetés

Ez itt a magyar ABC. Ebben megtalálható minden betű, amit a magyar nyelvben használunk. Ide mindig
visszalapozhat, ha bizonytalan valamelyik betűben.

2. óra: a, i, ó, e, m, s, t, v, l, p, c, k betűk átismétlése

Instruktori útmutató:

Szókincsfejlesztő képes feladat: Az első feladatban a képek kiválasztásánál több szempontot is figyelembe
vettünk, minden szókincsfejlesztő feladatnál így jártunk el. A szavak gyakori, hétköznapi szavak, fontos
tudnunk őket. Fontos gyűjtőfogalmak alá rendezhető egy részük, ezekhez újabb szavakat gyűjtünk. Pl. jármű,
gyümölcs, tejtermék stb...Ki tud még mondani?

A szótagolás gyakorlása érdekében vannak rövidebb és hosszabb szavak, minden szó valamelyik, az órán a
későbbiekben felidézendő betűvel kezdődik. Így későbbi fonológiai elemzést fejlesztő feladatként
visszatérünk a képekhez és megállapítjuk az első hangját. A későbbiekben olvassuk, írjuk is a képekhez
tartozó szavakat.

A szókincsfejlesztő feladat végrehajtásakor első alapvető feladatunk, hogy begyakoroltassuk a képeket,


minden hallgatónk, minden képet meg tudjon nevezni. A képekről minél többet beszélgessünk, minél több
sajátosság kerüljön elő. Melyik élőlény, miből van, mire való, hol használjuk, hol találkozunk vele stb. Így
gazdagodik a fogalmi készlet.

Amikor már minden szó jelentése, tartalma mindenki számára ismert és felidézhető, szótagolási és egyéb
fentebb már leírt feladatokat végzünk még a képekkel. Ez az egyik legsokrétűbb fejlesztési lehetőségeket
rejtő feladattípus, mindenképpen sokat foglalkozzunk ezzel a feladattal, aknázzuk ki, ami benne rejlik!

9
Betűismertetés: a bevezetőben már jelzett módon, a magánhangzóknál az ajkak állását figyeljük meg
elsőként, ez szerepel azonosító képként, hívóképként. Mássalhangzóknál hívóképként egy hangutánzásra
módot adó kép szerepel (morgó medve: mmm...mmm), tehát nem az első hangot választjuk le! A
mássalhangzók bevezetésénél is elsőként megfigyeljük a kiejtést: a képzés helyét, módját, a hangszalagok
működését. A zöngésség azonosítását színekkel is segítjük, a zöngés mássalhangzókat mindig pirossal írjuk, a
zöngétleneket zölddel, illetve a betűsorok olvasásakor piros, zöld karikázásra kérjük a hallgatókat.

A betűolvastatási feladatot többször is elvégeztetjük, hangosan, egyénileg olvassanak a hallgatók, először


frontális feladatként, majd páros feladatként, egymás hibáját javítva. A többszöri ismétlést nem egymás után
javasoljuk, hanem az óra során legalább kétszer térjünk vissza rá, közben más feladatot is beiktathatunk.

1. Szókincsfejlesztés: nevezzük meg közösen a képeket, ön kopogja le a szavakat az asztalon, beszéljék


meg, hogy melyik, hány szótagból áll! Keressenek járművet, gyümölcsöt, tejterméket, szerszámot,
baromfit! (10 perc)

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

10
………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

2. Ismételjük át a következő magánhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! (5 perc)

a i ó e

3. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek a, i, ó, e magánhangzókkal kezdődnek! (10 perc)

Például: alma, ajtó, ablak, Anna, stb.

4. Ismételjük át a következő mássalhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Piros színnel jelöljük a zöngés
mássalhangzókat, zöld színnel a zöngétlen mássalhangzókat. (10 perc)

m s t v

l p c k

11
Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek m, s, l, v mássalhangzókkal kezdődnek! (10 perc)
Például: méz, máj, malom, sátor, sapka, só, stb....

5. Olvassa hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázza


be! (10 perc)

m s t v l p c k l v k s m v p c t v s p l p c m t k v s p k v l s m v l s
p t c k s m l p c k m s t v k s t c p k lm l s p c m s t k v l
6. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

a i ó e e i ó i e a i ó a i e ó i e i a ó e ó a ó e a i ó e i e ó a e
e ó a ó e a i ó e i e ó a e ó a i e ó i e i a ó e ó ó i e a i ó a i

3. óra: a, i, ó, e, m, s, t, v, l, p, c, k betűk átismétlése + szótagok olvasása

Instruktori útmutató:
Ennek az órának a fő feladata a helyes összeolvasás gyakoroltatása. A szótagsorokat oszloponként
olvastatjuk, arra kérjük a hallgatókat, hogy az első hangot olvassák, majd ejtsék hozzá a második hangot,
amit a felette látható hívókép is jelez. Így létrejön a helyes összeolvasás, nem betűzés. Az analógiás sorokat
többször is olvastassuk el, ne engedjük a betűzgetést, összevonva olvassák a szótagokat.

1. Oszloponként, majd soronként olvassa az alábbi szótagokat! Olvassa el az első betűt, majd ejtse ki hozzá
azt a hangot, amit a fölötte látható kép jelöl, így könnyen össze tudja olvasni a két betűt! (10 perc)

am as at av
im is it iv
óm ós ót óv
em es et ev

12
al ap ac ak
il ip ic ik
ól óp óc ók
el ep ec ek

2. Páros feladat: olvassák el párban a fenti szótagokat oszloponként, soronként minél többször! (10 perc)

3. Találjanak ki minél több olyan szót, ami a fent gyakorolt szótagokkal kezdődik! (10 perc)
Pl: al – alma, alsó, alvás, alkot
em - ember, említ, stb….

4. Térjenek vissza az előző óra első feladatának képeihez! Melyik szó melyik fentebb átismételt betűvel
kezdődik? Írja alá! (10 perc)

5. Olvassa el az alábbi szótagokat és karikázza be az értelmeseket, amelyek jelentenek valamit! Pl.: óv-
vigyáz (5 perc)

am es is ik óv es ak im av al el ep ev ek ól ap óm ac óc ót ec et el

4. óra: a, i, ó, e, m, s, t, v, l, p, c, k betűk átismétlése + szótagok , 4 betűs szavak olvasása

Instruktori útmutató:
Ennek az órának a fő feladata a helyes összeolvasás egyik következő lépésének gyakoroltatása. Ebben az
esetben a mássalhangzó van elől. Ez jóval nehezebb, mint az előző volt, mivel itt a mássalhangzó kiejtésekor
már előre kell készülni a magánhangzó kiejtésére, másképpen ejtjük az s hangot az ó előtt és másképpen az í
előtt. Ezért ezt a lépést alaposan be kell gyakoroltatni az előzőekben leírtak szerint.

Amikor ez a lépés már biztosan megy, továbbléphetünk a 4 betűs szavak olvasására, ami az előző
begyakorolt szótagolvasási technikán alapul, egymás után olvastatunk két szótagot.

13
1. Ismételjük a magánhangzók olvasását! Figyeljük meg, idézzük fel azt is, hogy vannak hosszú és rövid
magánhangzók! (5 perc)

e ó o a ó e a i í ó e i e ó a e o ó a i e ó í i e i a ó e oó ó i í e a i ó i
a i e ó í i e i a ó e i e ó e ó oa ó e a i í ó a e o ó e o ó í e
2. Ismételjük a mássalhangzók olvasását! A zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázzuk be! (5
perc)

s k m s t v k s t c p k l s p c m s t k v s m v l s p t c k l p c lm k v
s m v l s p t c p k l s p c m s k m s t c k l p c lm v k s
3. Oszloponként, majd soronként olvassa az alábbi szótagokat! Most a képhez kapcsolódó hangot csak
hangoztassa előbb, utána olvassa a második betűt! Így könnyen össze tudja olvasni a két betűt. (5 perc)

ma sa ta Va
mi si ti Vi
mó só tó Vó
me se te ve

la pa ca ka
li pi ci ki
ló pó có kó
le pe ce ke

14
4. Páros feladat: olvassák közösen a fenti szótagokat, majd egyenként javítsák egymást, ha hibát észlelnek
a párjuk olvasásában! Fontos, hogy a betűket összeolvassák, ne külön-külön olvassák a két betűt! (10
perc)

15
5. Olvassa el az alábbi szavakat és húzza a megfelelő képhez! (10 perc)

ma-ma

pa-pa

pi-pi

pi-pa

ci-ca

16
b,

te-ve

me-se

pi-ci

pa-ta

ma-ci

6. Olvassa el az alábbi szavakat oszloponként, húzza alá az élőlényeket! (10 perc)

ka-pa pa-ta li-la ki-ló


ve-se te-le ci-pó si-ma
te-ve ve-le ko-ca la-kó
pa-la pi-ci si-ma mó-ka

17
5. óra: a, i, ó, e, m, s, t, v, l, p, c, k betűk írásának átismétlése, betű, szótag írásának gyakorlása másolás
után

Instruktori útmutató:

Az írás újratanítását kezdjük el ezen az órán. Először átismételtetjük a betűalakokat úgy, hogy többször
átíratjuk a betűket. Majd a betűkapcsolásokat gyakoroltatjuk másolási feladattal, a sorokat végig kell írni. Az
írás gyakorlásánál két fontos szempontra kell figyelnünk: minden betűt és kapcsolást minél többször kell
leírni ahhoz, hogy automatizálódjon, másrészt minél hamarabb át kell térnünk a már begyakorolt betűkkel a
diktálásra, mert a másolás nem tekinthető valódi írásnak, csak az akaratlagos, önálló írás. A gördülékeny írást
sok diktálással tudjuk segíteni. Diktálási feladatnál mindig az előző feladatok betűiből, szótagjaiból, szavaiból
diktálunk annyit, amennyit időnk enged, de legalább 10 percet szánjunk rá minden ilyen feladatra. A diktálási
feladatot a hallgatók a füzetbe írják.

1. Az olvasott betűknek van írott formája is. A betűk olvasásának átismétlése után mindig átismételjük az
írott alakokat is. Írjon át minden írott alakot többször is! (5 perc)

18
2. Írja végig a sorokat a megkezdett írott betűkkel! (15 perc)

19
3. Most a betűk összekapcsolását fogjuk gyakorolni, írja végig a sorokat a megkezdett szótagokkal! (25
perc)

20
6. óra: a, i, ó, e, m, s, t, v, l, p, c, k betűk írásának, kapcsolásának átismétlése, szótag írása diktálás, 4 betűs
szavak írása másolás után

1. A nyomtatott betűk mellé írja oda az írott párját, ha szükséges lapozzon vissza az előző óra anyagához! (5
perc)

a ………………
t ………………

i ………………
v ………………

ó ………………
l ………………

e ………………
p ………………

m ………………
c ………………

s ………………
k ………………

2. Írja a kép alá írott betűvel a kép kezdőhangjának megfelelő betűt! (5 perc)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

21
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

4.
3. 5.
6.
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

7. A nyomtatott szótagok mellé írja oda írott betűkkel, ha szükséges lapozzon vissza az előző óra
anyagához! (15 perc)

ma ……………….………… ló ……………….………… pa ……………….…………

mi ……………….………… le ……………….………… pi ……………….…………

mó ……………….………… va ……………….………… pó ……………….…………

me ……………….………… vi ……………….………… pe ……………….…………

sa ……………….………… vó ……………….………… ca ……………….…………

si ……………….………… ve ……………….………… ci ……………….…………

só ……………….………… ta ……………….………… có ……………….…………

se ……………….………… ti ……………….………… ce ……………….…………

la ……………….………… tó ……………….………… ka ……………….…………

li ……………….………… te ……………….………… ki ……………….…………

1. Írja le a diktált szótagokat az alábbi vonalra, segít az előző feladat! (10 perc)

................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................

22
2. Másolja le az alábbi képekhez tartozó szavakat és húzza a megfelelő képhez! (15 perc)

23
7. óra: a, i, ó, e, m, s, t, v, l, p, c, k betűk írásának, kapcsolásának átismétlése, szótag, 4 betűs szavak önálló
írásának gyakorlása

1. A nyomtatott betűk, szótagok mellé írja oda az írott párját, ha lehetséges már ne lapozzon vissza az előző
óra anyagához! (20 perc)

a ………… am …………..…… at …………..…… ac …………..……

i ………… im …………..…… it …………..…… ic …………..……

ó ………… óm …………..…… ót …………..…… óc …………..……

e ………… em …………..…… et …………..…… ec …………..……

m ………… as …………..…… ak …………..…… ap …………..……

s ………… is …………..…… ik …………..…… ip …………..……

t ………… ós …………..…… ók …………..…… óp …………..……

v ………… es …………..…… ek …………..…… ep …………..……

k ………… av …………..…… al …………..…… íp …………..……

l ………… iv …………..…… il …………..…… íl …………..……

c ………… óv …………..…… ól …………..…… íc …………..……

p ………… ev …………..…… el …………..…… ík …………..……

2. Írja a kép alá a szót! (15 perc)

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

3. Párokban barkochbázzanak az előző feldat képeivel! (10 perc)

24
8. óra: á, ú, f, h, z, d betűk átismétlése

1. Szókincsfejlesztés: nevezzék meg közösen a képeket, Ön kopogja le a szavakat az asztalon, beszéljék


meg, hogy melyik, hány szótagból áll! (10 perc)

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

25
2. Ismételjük át a következő magánhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! (5 perc)

á ú-u

3. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek á, ú, u magánhangzókkal kezdődnek! (5 perc)

Pl.: árad, út, utas stb.

4. Ismételjük át a következő mássalhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! (5 perc)

f h z d

5. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek f, h, z, d mássalhangzókkal kezdődnek! (5 perc)


Pl.: fa, ház, zene, dal

6. Olvassa hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázza


be! (5 perc)

f m s h k z l k s m f k d l k s m d h l k s f k z m k d s d s m h f z
d m l k h z d l k hm h m z z m l f h z h s m l h z d f k f

7. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

á i ú e á i ú i e á i ú á i e ú i e i á ú e ú á ú e á i ú e i e ú á e
e ú á ú e á i ú e i e ú á e ú á i e ú i e i á ú e ú ú i e á i ú á iá

26
8. Térjenek vissza az első feladat képeihez! Melyik szó melyik fentebb átismételt betűvel kezdődik? Írja alá!
(5 perc)

9. óra: á, ú, f, h, z, d betűk átismétlése, szótagok, 3 betűs szavak olvasása

Instruktori útmutató:
Ezen az órán új elem a 3 betűs szavak, szótagok olvastatása, mint összeolvasási feladat. Értelmetlen, részben
azonos betűkből álló analógiás szótagsorokat olvastatunk először, hogy a helyes összeolvasási technikát
kialakítsuk. A lényeg, hogy elkerüljük a betűzést, a 3 betűt egybeolvasva olvassa ki a hallgató. Ha az előző két
betűből álló szótagoknál is sikerült ezt elérnünk a hallgatóknál, akkor nagy valószínűséggel, betűzés nélkül fel
tudják majd olvasni a 3 betűs szótagokat is. A hallgató képes szótagokban olvasni, ami egyelőre elegendő. A
szótagolás kellő gyakorlat után „lekopik”, ahhoz persze sok-sok szóolvasási feladatra lesz majd szükség.

1. Oszloponként, majd soronként olvassa az alábbi szótagokat! (5 perc)

fá há zá dá
fú hú zú dú
fu hu zu du
fi hi zi di
fí hí zí dí
fe he ze de

2. Páros feladat: olvassák el párban a fenti szótagokat, olvassák közösen, majd egyenként, javítsák
egymást, ha hibát észlelnek a párjuk olvasásában! Fontos, hogy a betűket összeolvassák és, ne külön-
külön olvassák a két betűt! (10 perc)

27
3. Olvassa oszloponként az alábbi 3 betűs szótagokat, az értelmes szavakat karikázza be! (10 perc)

fel hil mez fed hál ház fut mák


fál hál máz fúd tál láz kút kád
fil hel múz fád sál váz luk hús
ful hull míz fíd fál máz zúz híd

28
4. Olvassák el közösen az alábbi szavakat, és húzzák a megfelelő képhez! (10 perc)

cím

máz

kád

tál

hal

kút

sál

síp

víz

mez

5. Gyűjtsenek 3 hangból álló szavakat! (10 perc)

29
10. óra: a-á, ó-ú betűk megkülönböztetése, f, h, z, d betűk átismétlése, 3 betűs szavak olvasása

Instruktori útmutató:
Ezen az órán új elem a betűdifferenciálás. Mint a bevezetőben már írtuk, a biztos betűismeretnek a kellő
mennyiségű betűgyakorláson kívül, a hasonló betűk megkülönböztetése is kulcseleme. Ezért a betűk
felevenítése során a hasonló, így könnyen téveszthető betűket egymástól távol szerepeltetjük először, majd
tudatosan differenciáljuk. Ezen az órán az a-á és az ó-ú betűk megkülönböztetése a feladat. A
differenciálásnál először mindig a kiejtésbeli különbségekre, majd a kiejtésbeli hasonlóságokra hívjuk fel a
figyelmet.

1. Ismételjük át a következő magánhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Figyeljük meg, hogy az a-á és az
ó-ú hangok kiejtése miben különbözik és miben hasonlít! (5 perc)

a á í-i ó-o ú-u e

2. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek a hanggal kezdődnek, majd olyanokat, amelyek á hanggal kezdődnek!
Ezután olyanakoat, amelyek o-ó hanggal! Végül olyanokat, amelyek u-ú hanggal! (10 perc)

3. Ismételjük a magánhangzók olvasását! Figyeljük meg, hogy vannak hosszú és rövid magánhangzók! (5
perc)

a á e ó o ú u a ó e a i a í ó á e i e ú ó a e o u ó a i e aó í á i e ó o ú
u a a i a ó e a i a í ó á e a i a í ó á e i e ú óa i a í ó á i í
4. Ismételjük a mássalhangzók olvasását! A zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázzuk be! (5
perc)

z k m h s t v d k s t c pz hd f k t l s p c z mh pt h s t k v fs m v l s
p t c k l p c lm d k l h d z d v k spc h f k l t z c d s l z k h f l

30
5. Oszloponként, majd soronként olvassa az alábbi szótagokat! (10 perc)

da ha za fa
dá há zá fá
dú hú zú fú
du hu zu fu
do ho zo fo
dó hó zó fó
di hi zi fi
de he ze fe
dí hí zí fí

6. Olvassa oszloponként az alábbi 3 betűs szavakat, karikázza be azokat, amelyek a mit csinál? kérdésre
felelnek! (10 perc)

húz mák cím pók


hoz síp ház mez
fal pad dal kád
fel hat fed híd
sok hát dúl vas
vak víz váz lap
kap sál hús sav
tál vám vet fut

31
11. óra: á, ú, f, h, z, d betűk írásának átismétlése, szótagok írása

1. Az olvasott betűknek van írott formája is. A betűk olvasásának átismétlése után mindig átismételjük az
írott alakokat is. Írja át az írott alakokat többször is! (5 perc)

2. Írja végig a sorokat a megkezdett írott betűkkel! (10 perc)

32
3. Most a betűk összekapcsolását fogjuk gyakorolni, írja végig a sorokat a megkezdett szótagokkal! (20
perc)

33
4. Írja ide a diktált szótagokat! (10 perc)

12. óra: á, ú, f, h, z, d betűk írásának átismétlése szótagok , 3 betűs szavak írása

1. A nyomtatott betűk mellé írja oda az írott párját, ha szükséges lapozzon vissza az előző óra anyagához! (5
perc)

á …………………….…
f …………………….…

ú …………………….…
h …………………….…

u …………………….…
z …………………….…

e …………………….…
d …………………….…

i …………………….…
m …………………….…

í …………………….…
v …………………….…
2. Írja a kép alá írott betűvel a kép kezdőhangjának megfelelő betűt! (5 perc)

34
………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

3. A nyomtatott szótagok mellé írja oda írott betűkkel, ha szükséges lapozzon vissza az előző óra
anyagához! (10 perc)

fá …………………….… fú …………………….…

há …………………….… fu …………………….…

zá …………………….… zú …………………….…

dá …………………….… zu …………………….…

fe …………………….… hú …………………….…

he …………………….… hu …………………….…

ze …………………….… dú …………………….…

de …………………….… du …………………….…
4. Írja le a diktált szótagokat az alábbi vonalra! (10 perc)

35
5. Másolja le az alábbi képekhez tartozó szavakat! (15 perc)

13. óra: á, ú, f, h, z, d betűk írásának átismétlése szótagok , 3 betűs szavak önálló írása

1. A nyomtatott betűk, szótagok mellé írja oda az írott párját, ha lehetséges már ne lapozzon vissza az előző
óra anyagához! (15 perc)

36
á …………………….… am …………………….… at …………………….… ac …………………….…

ú …………………….… im …………………….… it …………………….… ic …………………….…

u …………………….… óm …………………….… ót …………………….… óc …………………….…

e …………………….… em …………………….… et …………………….… ec …………………….…

m …………………….… as …………………….… ak …………………….… ap …………………….…

s …………………….… is …………………….… ik …………………….… ip …………………….…

t …………………….… ós …………………….… ók …………………….… óp …………………….…

2. Írja a kép alá a szót! (15 perc)

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

3. Írja le a diktált szavakat az alábbi vonalra! (15 perc)

14. óra: ő, é, j, n, sz, g, r betűk átismétlése

Instruktori útmutató:
Új betűként tanítjuk az ő betűt. Ajakállása azonos az ó ajakállásával, annyi a két hang ejtésében a különbség,
hogy az ő elülső nyelvállású, az ó pedig hátulsó. Ez azt jelenti, hogy a hang ejtésekor a nyelv vízszintes irányú
mozgása különbözik. Az ő ejtésekor elől van a nyelvünk, a betű bemutatásakor alkalmazott szájképben ezt
jelzi a kis pont. Az ó ejtésekor hátul van a nyelv.

1. Szókincsfejlesztés: nevezzük meg közösen a képeket, ön kopogja le a szavakat az asztalon, beszéljék meg,
hogy melyik, hány szótagból áll! Keressenek járművet, gyümölcsöt, tejterméket, szerszámot, baromfit!
(10 perc)

37
………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….


2. Ismételjük át a következő magánhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! (5 perc)

é ö-ő

38
3. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek é, ö, ő magánhangzókkal kezdődnek! (5 perc)

4. Ismételjük át a következő mássalhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! (5 perc)

n j sz g r

5. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek n, sz, g, r mássalhangzókkal kezdődnek! (10 perc)

6. Olvassa hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázza


be! (5 perc)

n sz t v r j g r v g sz j n v g j t v sz g r g c j n t g v j sz r g j v r sz n
v r sz g t j g sz n r g j g n sz t v g sz t j r g r n r sz g c j n
7. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

é i ö ő é é i ő i é a i ő a i í é ő i é i a ő é ő a ő é a i ő é i é ő a í
é ő a ö é a i ö é í é ö a é ő a i é ö i é i a ő é ö ő i é a i ő

15. óra: ő, é, j, n, sz, g, r betűk átismétlése, szótagok, 2+2 betűs szavak olvasása

1. Oszloponként, majd soronként olvassa az alábbi szótagokat! (10 perc)

nő jő sző gő rő
nö jö szö gö rö
né jé szé gé ré
na ja sza ga ra
ni ji szi gi ri

39
2. Olvassa az alábbi 4 betűs szavakat oszloponként, karikázza be azt a szót, miután végigolvasta az oszlop
szavait, tekintse újból át őket és karikázza be, amit az oszlop tetején levő képen lát! (10 perc)

szi-ta dé-di né-ni vé-ső Jo-li


sző-lő fe-dő ze-ne ró-ka Jo-ci
szé-na lá-da nó-ta ri-gó Je-nő
ka-sza du-ci né-ző ka-ró Ja-ni

3. Gyűjtsenek minél több szót, amelyben van j, n, g, sz, r hang! Nem feltétlenül kell, hogy a szó elején
legyen, lehet a végén vagy a szó belsejében is! Például: játék, ajándék, jajgatás stb. (10 perc)

4. Barkochbázzanak párokban a 4 betűs feladat szavaival! (10 perc)

16. óra: ő, é, j, n, sz, g, r betűk átismétlése, szótagok, 2+3 betűs szavak olvasása

1. Olvassa hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázza


be! (5 perc)

j n v g j t v sz g r g n sz t v r j g r v g r g r n r sz g c j n sz sz c j n t g
v j sz r g j v r g sz n r g j g n sz t v g sz sz n v r sz g t j t j
2. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

é i é i é ő a ö ő é é i ő i é ő é a i ő i a ő é ö ő i é a i i é ő a i é ő
a ö é a i ö é i é ö a é a i ő a i é ő i é i a ő é ő a ő a i é

40
3. Olvassa el a szavakat oszloponként, húzza alá azokat a szavakat, amelyek cselekvést vagy történést
fejeznek ki, a mit csinál? vagy a mi történik? kérdésre felelnek! (15 perc)

sö-tét gi-tár gő-gös zö-rög ja-vít

lé-pés gö-rög sö-tét dö-rög ké-szít

vi-téz tö-rök ta-nár rö-fög ka-szál

szi-get szí-nész kö-vér ha-rap szá-mít

gö-dör já-ték né-ger éj-fél ta-nít

4. Páros munka: újból olvassák el együtt a szavakat, majd külön-külön, javítsák egymás hibáit! Az előző
feladatban bekarikázott szavakkal alkossanak mondatokat! (10 perc)

5. Páros munka: az előző feladat szavaival játsszanak barkochbát! (10 perc)

17. óra: ő, é, j, n, sz, g, r betűk írásának átismétlése, szótagok írása másolás, diktálás után

1. Az olvasott betűknek van írott formája is. A betűk olvasásának átismétlése után mindig átismételjük az
írott alakokat is. Írjon át minden írott alakot többször is! (5 perc)

ő-ö é

j n sz g r

41
2. Írja végig a sorokat a megkezdett írott betűkkel! (10 perc)

3. Most a betűk összekapcsolását fogjuk gyakorolni, írja végig a sorokat a megkezdett szótagokkal! (25
perc)

42
43
4. Írja le diktálás után az alábbi rövid szavakat! (5 perc)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

44
18. óra: ő, é, j, n, sz, g, r betűk írásának átismétlése szótagok, szavak írása másolás, diktálás után

1. A nyomtatott betűk mellé írja oda az írott párját, ha szükséges lapozzon vissza az előző óra anyagához! (5
perc)

é ……………………………. g …………………………….

ő ……………………………. n …………………………….

ö ……………………………. m …………………………….

j ……………………………. v …………………………….

r ……………………………. t …………………………….

sz ……………………………. k …………………………….

2. Írja a kép alá írott betűvel a kép kezdőhangjának megfelelő betűt! Számolja meg, hogy hány hangból áll
a szó? Írja a betű mellé, vagy rajzoljon annyi kört, ahány hangot talált! A szavakban található hangok
számát azért jó tudnunk, mert az íráshoz majd nagy szükség lesz erre a tudásra! (20 perc)

……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….

……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….

……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….

45
3. A nyomtatott szótagok mellé írja oda írott betűkkel, ha szükséges, lapozzon vissza az előző órák
anyagához! (10 perc)

jé szi
……………………………………… ………………………………………

nő szé
……………………………………… ………………………………………

sző gé
……………………………………… ………………………………………

ná szá
……………………………………… ………………………………………

rő gö
……………………………………… ………………………………………

li gő
……………………………………… ………………………………………

cső gi
……………………………………… ………………………………………

nö rö
……………………………………… ………………………………………

nő sza
……………………………………… ………………………………………

té gá
……………………………………… ………………………………………

vá ra
……………………………………… ………………………………………

rő ga
……………………………………… ………………………………………

ná ri
……………………………………… ………………………………………

szö ré
……………………………………… ………………………………………

sző na
……………………………………… ………………………………………

4. Írja le a diktált szótagokat az alábbi vonalra, segít az előző feladat! (10 perc)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

46
19. óra: ő, é, j, n, sz, g, r betűk írásának átismétlése szótagok, szavak írása másolással, önálló írással

1. Másolja le az alábbi képekhez tartozó szavakat! (15 perc)

2. A nyomtatott betűk, szótagok mellé írja oda az írott párját, ha lehetséges már ne lapozzon vissza az előző
óra anyagához! Az értelmes szavaka karikázza be! (15 perc)

é …………… éj …………..…… ősz …………..……

ő …………… őj …………..…… ér …………..……

ö …………… öj …………..…… őr …………..……

j …………… én …………..…… ör …………..……

n …………… őn …………..…… ég …………..……

sz …………… ön …………..…… ög …………..……

r …………… ész …………..…… őg …………..……

g …………… ösz …………..…… év …………..……

3. Írja a kép alá a szót! (15 perc)

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

47
20. óra: ű, ü, b, gy, cs betűk átismétlése, e-é, m-n betűk megkülönböztetése

Instruktori útmutató:
Új betűként tanítjuk az ű betűt. Ajakállása azonos az ú ajakállásával, annyi a két hang ejtésében a különbség,
hogy az ű elülső nyelvállású, az ú pedig hátulsó. Ez azt jelenti, hogy a hang ejtésekor a nyelv vízszintes irányú
mozgása különbözik. Az ű ejtésekor elől van a nyelvünk, a betű bemutatásakor alkalmazott szájképben ezt
jelzi a kis pont. Az ú ejtésekor hátul van a nyelv. (A helyzet azonos az ő-ó –nél már jelzettel, csak az
ajakkerekítés szűkebb.)

1. Ismételjük át a következő magánhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Azt is figyelje meg, hogy miben
különbözik és miben hasonlít az e és az é hang! ( (5 perc)

ü-ű e é

2. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek ü, ű, e-é magánhangzókkal kezdődnek! (10 perc)

3. Ismételjük át a következő mássalhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Azt is figyelje meg, hogy miben
különbözik és miben hasonlít az m és az n hang! (10 perc)

b gy cs m n

4. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek b, gy, cs, m, n mássalhangzókkal kezdődnek! (10 perc)

5. Olvassa hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázza


be! (5 perc)

b gy cs m n cs t v r gy r v gy cs n m v gy t v cs b r b cs b n m n gy gy b
cs m n gy cs t v cs m l j b gy cs m r r gy l m n b cs gy r l gy

48
6. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

é i ü űé e i ű i é a i ű a i é ű i é i a ű é ű ü a ű é a i ű é i é ű a e
é ű a ű é a i ü é i é ü a é ű a i é ü i é i a ű é ű ü i é a i ü

21. óra: ű, ü, b, gy, cs átismétlése, m-n, e-é megkülönböztetése, szótagok, 3+2 betűs szavak, rövid
mondatok olvasása

1. Szókincsfejlesztés: nevezzük meg közösen a képeket, ön kopogja le a szavakat az asztalon, beszéljék


meg, hogy melyik, hány szótagból áll! Keressenek fűszert, zöldséget, edényt! Gyűjtsenek fejből is még
zöldségeket, fűszereket, edényeket! Karikázzák be azokat a képeket, amelyek b hanggal kezdődnek!
Számolják meg, hogy melyik szó, hány hangból áll! Írják a kép alá a megfelelő számjegyet, vagy
rajzoljanak annyi karikát! A szavakban található hangok számát azért jó tudnunk, mert az íráshoz majd
nagy szükség lesz erre a tudásra! (20 perc)

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

49
………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

2. Olvassa el a szótagokat oszloponként, majd soronként is! (5 perc)

bű gyű csű mű nű

bü gyü csü mü nü

bé gyé csé mé né

be gye cse me ne

bá gyá csá má ná

3. Olvassa el a szavakat! Karikázza be az élőlényeket! (10 perc)

hagy-ma kecs-ke csiz-ma man-kó

han-gya bics-ka bál-na kan-csó

50
gyen-ge fecs-ke mál-na sep-rű

büsz-ke kagy-ló bim-bó jár-mű

szür-ke csem-pe gom-ba fűz-fa

4. Olvassa el a mondatokat, amelyik nem igaz, húzza át! A mondatot kösse a megfelelő képhez! (10 perc)

A hagy-ma ke-se-rű.

A fecs-ke re-pül.

A mál-na gyü-mölcs.

A han-gya ki-csi.

A bics-ka é-les.

51
22. óra: ű, ü, b, gy, cs betűk átismétlése, m-n, e-é megkülönböztetése, 3+2 betűs szavak, rövid mondatok
olvasása

1. Melyik hangot hallja a szó elején? Húzza oda! (10 perc)

gy

cs

2. Olvassa el ismétlésképpen az alábbi mássalhangzókat! Karikázza a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket


zölddel! (2,5 perc)

b cs gy m n l gy r gy sz cs h n m gy j cs b p gy cs gy cs b k gy b l j
3. Olvassa el ismétlésképpen a magánhangzókat! A hosszú magánhangzókat karikázza be kékkel! (2,5 perc)

é i ü óű é oe i ű i á é a ó i ű óa i é ű i á é i a óű é oű üa í ű é

52
4. Figyelje meg, hogy hol hallja a megjelölt hangot a szóban! Tegyen jelet a megfelelő helyre! Ha a szó
elején hallja, akkor az első, ha a szó végén, akkor az utolsó, ha a szó belsejében, akkor a középső
négyzetbe! (15 perc)

Hol a cs?

    

Hol a b?

    

Hol a gy?

    

5. Olvassa el az alábbi szavakat oszloponként, majd soronként! Második olvasáskor karikázza be az


állatokat! (10 perc)

bál-na bics-ka csir-ke fecs-ke szöcs-ke


bög-re rab-ló kocs-ma lép-cső csiz-ma
bor-só hagy-ma macs-ka csem-pe bim-bó
táb-la gyap-jú kecs-ke zacs-kó buk-ta
gom-ba kagy-ló han-gya har-csa bom-ba

53
6. Olvassa el az alábbi mondatokat, döntse el, hogy igaz vagy hamis! Amelyik hamis, húzza át! (15 perc)

A bál-na er-dő-ben él.

A bor-só fán te-rem.

A gom-ba mér-ge-ző.

A ha-gyma é-des.

A csir-ke ba-rom-fi.

A kecs-ke is barom-fi.

A fecs-ke tél-re el-re-pül.

A har-csa nagy hal.

A bim-bó gyak-ran il-la-tos.

A lép-cső fá-ból van.

23. óra: ű, ü, b, gy, cs betűk írásának átismétlése, szótagok írása másolás és diktálás után

1. Az olvasott betűknek van írott formája is. A betűk olvasásának átismétlése után mindig átismételjük az
írott alakokat is. Írjon át minden írott alakot többször is! (5 perc)

54
2. Írja végig a sorokat a megkezdett írott betűkkel! (10 perc)

55
3. Most a betűk összekapcsolását fogjuk gyakorolni, írja végig a sorokat a megkezdett szótagokkal! (25
perc)

56
4. Írja le diktálás után az alábbi rövid szavakat! (5 perc)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

57
24. óra: ű, ü, b, gy, cs betűk írásának átismétlése 3+2 betűs szavak másolása

1. A nyomtatott betűk mellé írja oda az írott párját, ha szükséges lapozzon vissza az előző óra anyagához! (5
perc)

ű ………………………………

ü ………………………………

b ………………………………

cs ………………………………

gy ………………………………

2. Írja a kép alá írott betűvel a kép kezdőhangjának megfelelő betűt! Számolja meg, hogy hány hangból áll a
szó? Írja a betű mellé vagy rajzoljon annyi kört, ahány hangot talált! (20 perc)

.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................

.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................

58
.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................

.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................

3. Másolja le a képhez tartozó szavakat írott betűkkel! (20 perc)

bál-na bics-ka csir-ke fecs-ke szöcs-ke


........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

bög-re rab-ló kocs-ma lép-cső csiz-ma


........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

59
bor-só hagy-ma macs-ka csem-pe bim-bó
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

táb-la gyap-jú kecs-ke zacs-kó buk-ta


........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

gom-ba kagy-ló han-gya har-csa bom-ba


........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

25. óra: ű, ü, b, gy, cs betűk írásának átismétlése, 3 betűs szavak másolása, diktálás utáni írása, 3+2 betűs
szavak önálló írása

1. A nyomtatott betűk, szótagok mellé írja oda az írott párját, ha lehetséges már ne lapozzon vissza az előző
óra anyagához! Az értelmes szavaka karikázza be! (15 perc)

ű ........... csűr ......................... gyűr ......................... bűr .........................

ü ........... csür ......................... gyür ......................... bür .........................

é ........... csér ......................... gyér ......................... bér .........................

e ........... cser ......................... gyer ......................... ber .........................

ó ........... csor ......................... gyor ......................... bor .........................

o ........... csór ......................... gyór ......................... bór .........................

á ........... csar ......................... gyar ......................... bar .........................

a ........... csár ......................... gyár ......................... bár .........................

60
2. Írja le a diktált szavakat az alábbi vonalra, segít az előző feladat! (10 perc)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

3. Írja a képek alá a szavakat! (20 perc)

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

61
26. óra: ű, ü-ö,ő, b-d betűk megkülönböztetése, ny, zs betűk ismétlése

1. Ismételjük át a következő magánhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Miben különbözik és miben


hasonlít a két hang? (5 perc)

ü-ű ö-ő

2. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek ü ű, illetve ö, ő magánhangzókkal kezdődnek! (5 perc)


Pl.: üt, űr, öt, őr stb.

3. Ismételjük át a következő mássalhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Azt is figyelje meg, hogy miben
különbözik és miben hasonlít a b és a d hang! (5 perc)

b d ny zs

4. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek b, d, ny, zs mássalhangzókkal kezdődnek! (10 perc)

5. Olvassa hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázza


be! (5 perc)

b d zs ny zs t v r d r v d zs ny v d t v zs b r b zs b ny ny d d

b d ny d zs t v zs ny l j b d zs ny r r d l ny b zs d r l d zs b d
6. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

ö ő ü ű é e i ű ő ö i é aü ű ő ö i ű a i ö é ű ö i é i aő ű ö é ű ü a
ű ő ö é a i ű é ö ő i é ű a ö e ő é ű a ő ű é a i ö ü é i ö ü

62
7. Melyik hangot hallja a szó elején? Húzza oda! (10 perc)

zs

ny

27. óra: ű, ü-ö,ő, b-d betűk megkülönböztetése, ny, zs betűk ismétlése, szótagok, 3+3 betűs szavak,
mondatok olvasása

1. Szókincsfejlesztés: nevezzük meg közösen a képeket, ön kopogja le a szavakat az asztalon, beszéljék


meg, hogy melyik, hány szótagból áll! Keressenek járművet, emlős állatot, foglalkozást, gyümölcsöt,
zöldséget! Karikázzák be azokat a képeket, amelyek zs hanggal kezdődnek! Számolják meg, hogy melyik
szó, hány hangból áll! Írják a kép alá a megfelelő számjegyet vagy rajzoljanak annyi karikát! A szavakban
található hangok száma az íráskor fontos, amikor szavakat írunk számolnunk kell a betűket! (20 perc)

................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ...................................

63
................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ...................................

................................... ................................... ................................... ................................... ................................... ...................................

2. Olvassa el a szótagokat oszloponként, majd soronként is! (5 perc)

bű dű nyű zsű
bü dü nyü zsü
bö dö nyö zsö
bő dő nyő zső
bá dá nyá zsá
ba da nya zsa
be de nye zse
bé dé nyé zsé

64
3. Olvassa el a szavakat! Karikázza be azokat a szavakat, amelyek cselekvést vagy történést fejeznek ki,
amelyek a mit csinál? vagy a mi történik?, kérdésre válaszolnak! (10 perc)

baj-nok gön-dör vil-lany vizs-gál


kol-bász tün-dér mel-lény dör-zsöl
bör-tön del-fin hal-vány pezs-dül
ván-dor moz-dony füg-göny zsib-bad
dok-tor nad-rág nős-tény mor-zsál

4. Olvassa el a kérdéseket és kösse a megfelelő válaszhoz! (10 perc)

Mi-ből van a kol-bász? A-nyag-ból.

Mi- ből van a füg-göny? Tej-ből.

Mi- ből van a nad-rág? Sü-te-mény-ből.

Mi- ből van a mor-zsa? Hús-ból.

Mi- ből van a tú-ró? Szö-vet-ből.

28. óra: ű, ü-ö,ő, b-d betűk megkülönböztetése, zs, ny betűk átismétlése, rövid mondatok olvasása

1. Olvassa ismétlésképpen az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel


karikázza be! (5 perc)

d b v d zs ny v d b ny ny d t v zs r b zs d b r b d zs ny zs t v zs

b d ny l ny b zs d r l d zs b d d zs t v zs ny l j b d zs ny r r d
2. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

ö ő ü ö i ű a i ű é e i ű ő ö i é a ü ű ő ö é ű ö i é i aő ű ö é ű ű a
ö e ő é ű a ő ű é a i ü a ű i é ö ü é i ö ü ő ö é a i ű é ö ő

65
3. Figyelje meg, hogy hol hallja a megjelölt hangot a szóban! Tegyen jelet a megfelelő helyre! Ha a szó
elején hallja, akkor az első, ha a szó végén, akkor az utolsó, ha a szó belsejében, akkor a középső
négyzetbe! (15 perc)

Hol a b?

    


Hol a d?

    


Hol az ny?

    


Hol a zs?

    

66
4. Olvassa el az alábbi mondatokat, döntse el, hogy igaz vagy hamis! Amelyik hamis, húzza át! (10 perc)

A pi-zsa-ma ru-ha-da-rab.

A zsöm-le liszt-ből van.

A zsi-ráf hegyen él.

A nya-ló-ka é-des.

A baj-nok nyer.

A mel-lény is ru-ha-da-rab.

A bo-hóc a cirkusz-ban van.

A sző-nyeg papír-ból van.

A ve-réb köl-tö-ző ma-dár.

29. óra: ű, ü-ö,ő, b-d betűk megkülönböztetése, zs, ny betűk átismétlése írásban, szótagok 3 betűs szavak
írása másolás, diktálás után

1. Az olvasott betűknek van írott formája is. A betűk olvasásának átismétlése után mindig átismételjük az
írott alakokat is. Írjon át minden írott alakot többször is! (5 perc)

67
2. Írja végig a sorokat a megkezdett írott betűkkel! (10 perc)

68
3. Most a betűk összekapcsolását fogjuk gyakorolni, írja végig a sorokat a megkezdett szótagokkal!
Karikázza be az értelmes szavakat! (15 perc)

4. Írja le diktálás után az alábbi rövid szavakat! (5 perc)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

69
30. óra: ű, ü-ö,ő, b-d betűk megkülönböztetése, zs, ny betűk átismétlése 3+3 betűs szavak írása másolás,
diktálás után

1. A nyomtatott betűk mellé írja oda az írott párját, ha szükséges lapozzon vissza az előző óra anyagához! (5
perc)

ű …………………… d ……………………

ü …………………… b ……………………

ö …………………… zs ……………………

ő …………………… ny ……………………

2. Írja a kép alá írott betűvel a kép kezdőhangjának megfelelő betűt! Számolja meg, hogy hány hangból áll a
szó? Írja a betű mellé számjeggyel vagy rajzoljon annyi kört, ahány hangot talált! (20 perc)

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

70
3. Másolja le a képhez tartozó szót írott betűkkel! (10 perc)

baj-nok kol-bász dok-tor gön-dör tün-dér


……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

moz-dony füg-göny nad-rág mel-lény gom-bóc


……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………

4. Írja le diktálás után a szavakat! (10 perc)

………………………………..............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

31. óra: ű, ü-ö,ő, b-d betűk megkülönböztetése, zs, ny betűk átismétlése szótagok, 3+3 betűs szavak írása
másolás, diktálás után, illetve önállóan

1. A nyomtatott betűk, szótagok mellé írja oda az írott párját, ha lehetséges már ne lapozzon vissza az előző
óra anyagához! Az értelmes szavaka karikázza be! (15 perc)

ű ………………… bűn ………………………… sör …………………………

ü ………………… düh ………………………… süt …………………………

ő ………………… nyár ………………………… zsőr …………………………

ö ………………… zsák ………………………… nyit …………………………

b ………………… bőr ………………………… hány …………………………

d ………………… dél ………………………… bol …………………………

zs ………………… dem ………………………… fed …………………………

ny ………………… nyak ………………………… műt …………………………

71
2. Írja le a diktált szavakat az alábbi vonalra, segít az előző feladat! (10 perc)

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

3. Írja a kép alá a szót! (10 perc)

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

4. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több szót, amiben b vagy d betű van! (10 perc)

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

72
32. óra: o, ó-ö,ő, zs-sz betűk megkülönböztetése, ty betű átismétlése szótagok olvasása

1. Ismételjük át a következő magánhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Miben különbözik és miben


hasonlít a két hang? (5 perc)

o-ó ö-ő

2. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek o, ó, illetve ö, ő magánhangzókkal kezdődnek! (5 perc)


Pl.: óra, olló, öböl, öv, őr stb.

3. Ismételjük át a következő mássalhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Azt is figyelje meg, hogy miben
különbözik és miben hasonlít a zs és az sz hang! (10 perc)

ty sz zs

4. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek zs,sz, ty mássalhangzókkal kezdődnek! (10 perc)


Pl.: zsák, Zsóka, Zsiga, stb.

5. Olvassa hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázza


be! (5 perc)

b d sz zs ty sz zs ty v r d r v d sz zs ny v d t v sz zs b r sz b zs b ty b
ty b d sz zs t sz v zs ty l j b sz d zs ty r r d l ty sz b zs d b r
6. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

ö ő o ó é e i ó ő ö i é a o ó ő ö i ó a i ö é ó ö i é i aő ó ö é o oa
o ő ö é a i ó é ö ő i é ó a ö e ő é ó a ő ó é a i ö ü é i ö o

73
7. Melyik hangot hallja a szó elején? Húzza oda! (5 perc)

zs

ty

sz

8. Olvassa el a szótagokat oszloponként, majd soronként is! (10 perc)

zsó szó tyó bó dó


zso szo tyo bo do
zsö szö työ bö dö
zső sző tyő bő dő
zsá szá tyá bá dá
zsa sza tya ba da
zse sze tye be de
zsé szé tyé bé dé
zsi szi tyi bi di

74
33. óra: o, ó-ö,ő, zs-sz, betűk megkülönböztetése, ty betű átismétlése szótagok, 3 szótagból álló szavak
olvasása

1. Szókincsfejlesztés: nevezzük meg közösen a képeket, ön kopogja le a szavakat az asztalon, beszéljék


meg, hogy melyik, hány szótagból áll! Keressenek bútort, emlős állatot, testrészt, természeti
képződményt! Gyűjtsenek fejből is minél több bútort, emlős állatot, testrészt, természeti képződményt!
Karikázzák be azokat a képeket, amelyek zs hanggal kezdődnek! Számolják meg, hogy melyik szó, hány
hangból áll! Írják a kép alá a megfelelő számjegyet vagy rajzoljanak annyi karikát! A szavakban található
hangok száma az íráskor fontos, amikor szavakat írunk, számolnunk kell a betűket! (20 perc)

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

2. Olvassa el a szavakat! Karikázza be az élőlényeket! (10 perc)

me-sze-lő ma-zso-la he-ve-rő ve-ze-tő


sze-re-lő pá-ri-zsi hő-mé-rő ke-ze-lő
sza-lá-mi mu-zsi-ka pi-ló-ta le-ge-lő
re-sze-lő da-rá-ló ba-bo-na sző-lő-tő
pi-zsa-ma pa-lo-ta ga-bo-na pi-he-nő

3. Olvassa el a kérdéseket és kösse a megfelelő válaszhoz! (10 perc)

75
Mi-től tar-tós a sza-lá-mi? Hő-mér-sék-le-tet.
Mi-ből van a ma-zso-la? Es-te.
Mit mér a hő-mé-rő? A füs-tö-lés-től.
Mi-kor ve-szünk pi-zsa-mát? He-li-kop-tert.
Mit ve-zet a pi-ló-ta? Ma-zso-la-sző-lő-ből.

34. óra: o,ó-ö,ő, zs-sz, betűk megkülönböztetése, ty betű átismétlése, mondatok olvasása

4. Olvassa ismétlésképpen az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel


karikázza be! (5 perc)

ty v r d r v d sz zs ty b d sz zs ty sz zs v d t v sz b ty b d sz zs ty sz v
zs ty l j b sz d zs zs b r sz b zs b ty r d l ty sz b ty r zs d b r l
5. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

ó ő ö i é a o ó ő ö i ó a i ö ö ő o ó é e ö é o o a o ő ö é a i ó é ö
e ő é ó a i é ó ö i é ö ő i é ó a i a ő ó ő ó é a i ö ü é i ö
6. Figyelje meg, hogy hol hallja a megjelölt hangot a szóban! Tegyen jelet a megfelelő helyre! Ha a szó
elején hallja, akkor az első, ha a szó végén, akkor az utolsó, ha a szó belsejében, akkor a középső
négyzetbe! (15 perc)

Hol a zs?

    


Hol az sz?

    

76
Hol a ty?

    

7. Olvassa el az alábbi mondatokat, döntse el, hogy igaz vagy hamis! Amelyik hamis, húzza át! (10 perc)

A zsöm-le lisztből van.

A zsi-ráf hegyen él.

A nya-ló-ka é-des.

A baj-nok nyer.

A mel-lény is ru-ha-da-rab.

A bo-hóc a cirkusz-ban van.

A sző-nyeg papírból van.

A ve-réb köl-tö-ző ma-dár.

35. óra: o, ó-ö,ő, zs-sz, betűk megkülönböztetése, ty betű írásának átismétlése szótagok, 3 betűs szavak
írása másolás, diktálás után

1. Az olvasott betűknek van írott formája is. A betűk olvasásának átismétlése után mindig átismételjük az
írott alakokat is. Írja át minden írott alakot többször is! (5 perc)

77
2. Írja végig a sorokat a megkezdett írott betűkkel! (10 perc)

78
3. Most a betűk összekapcsolását fogjuk gyakorolni, írja végig a sorokat a megkezdett szótagokkal!
Karikázza be az értelmes szavakat! (15 perc)

4. Írja le diktálás után az alábbi rövid szavakat! (5 perc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

79
36. óra: o, ó-ö,ő, zs-sz, betűk megkülönböztetése, ty betű átismétlése szótagok, szavak írása másolás,
diktálás után

1. A nyomtatott betűk mellé írja oda az írott párját, ha szükséges lapozzon vissza az előző óra anyagához! (5
perc)

o ……………………
sz ……………………

ó ……………………
ty ……………………

ö ……………………
zs ……………………

2. Írja a kép alá írott betűvel a kép kezdőhangjának megfelelő betűt! Számolja meg, hogy hány hangból áll a
szó? Írja a betű mellé számjeggyel vagy rajzoljon annyi kört, ahány hangot talált! (20 perc)

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

80
3. Másolja le a képhez tartozó szót írott betűkkel! (15 perc)

zseb szék zsák őz orr


………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

öböl szilva tyúk szív őrség


………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

37. óra: o, ó-ö,ő, zs-sz, betűk megkülönböztetése, ty betű átismétlése szótagok, 3 szótagú szavak írása
másolás, diktálás után, illetve önállóan

1. A nyomtatott betűk, szótagok mellé írja oda az írott párját, ha lehetséges már ne lapozzon vissza az előző
óra anyagához! Az értelmes szavaka karikázza be! (10 perc)

o ……………………
zsák ……………………………
zseb ……………………………

ó ……………………
szól ……………………………
zsír ……………………………

ő ……………………
szór ……………………………
zsőr ……………………………

ö ……………………
lötty ……………………………
tyit ……………………………

sz ……………………
bőr ……………………………
kész ……………………………

ty ……………………
dől ……………………………
kosz ……………………………

zs ……………………
tyok ……………………………
szár ……………………………

81
2. Másolja le a nyomtatott szót írottan! Figyelje meg, hogy minden szó 3 szótagból és ezen belül 6 betűből
áll! Írás közben számolja a szótagokat, majd amikor befejezte az írást, ellenőrzésként számolja meg a
leírt betűket a szavakban! (10 perc)

má-szó-ka ma-zso-la he-ve-rő hő-mé-rő


…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

sze-re-lő pá-ri-zsi le-ge-lő pi-ló-ta


…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

sza-lá-mi re-sze-lő da-rá-ló sző-lő-tő


…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

3. Írja le a diktált szavakat az alábbi vonalra, segít az előző feladat! (10 perc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

82
4. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több szót, amiben o, ó vagy ö, ő betű van! (15 perc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

38. óra: o,ó - ö,ő - u,ú - ü,ű betűk megkülönböztetése, ly, dz, dzs, x, y, w betűk átismétlése

1. Ismételjük át a következő magánhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Miben különbözik és miben


hasonlít a négy hang? (5 perc)

o-ó ö-ő u-ú ü-ű

2. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek o,ó-ö,ő-u,ú-ü,ű magánhangzókkal kezdődnek! (10 perc)

3. Ismételjük át a következő mássalhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Mi a különlegesség ezekben a


hangokban? (10 perc)

ly dz dzs x y w

Figyelem! A ly hang kiejtése megegyezik a j, a w megegyezik a v, az y pedig megegyezik az i hang


kiejtésével. Hogy melyik szóban írunk ly és melyikben j betűt, az nem szabályon, hanem szokásokon,
hagyományokon alapul. Egyenként meg kell tanulni! Y és W betűk általában idegen eredetű nevekben
fordulnak elő. Pl. Wesselényi, Domby stb.

4. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyekben előfordulnak a dz, dzs, x, mássalhangzók! Miért nem gyűjtünk
szavakat a ly, w, y mássalhangzókkal? Fogalmazzák meg! (10 perc)

83
5. Olvassa hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázza
be! (5 perc)

b ly dz dzs w x y r d r dzs w x dzs w x b r d ly dz ly dz dzs w y b d r


k f dzs w dzs ly b d dzs ly r r d ly dz b ly k m r ly dzs w dz d
6. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

ö ő o ó u ú a á é e i ó u ú ő ö i é au o ó ő o ö i ó a ü i ö ű é ó ö u
i é i a ű ő ó ü ö ű é o ü oa á o ő ü ö ué a ú i ó u üé ö
39. óra: o,ó - ö,ő - u,ú - ü,ű betűk megkülönböztetése, ly, dz, dzs, x, y, w betűk átismétlése szótagok,
szavak olvasása

7. Olvassa el a szótagokat oszloponként, majd soronként is! (10 perc)

dzó dzsó lyó xó wó


dzo dzso lyo xo wo
dzö dzsö lyö xö wö
dző dzső lyő xő wő
dzú dzsú lyú xú wú
dzű dzsű lyű xű wű
dzu dzsu lyu xu wu
dzü dzsü lyü xü wü
dzi dzsi lyi xi wi

8. Szókincsfejlesztés: nevezzük meg közösen a képeket, ön kopogja le a szavakat az asztalon, beszéljék


meg, hogy melyik, hány szótagból áll! Keressenek növényt, íróeszközt, ruhaneműt, testrészt! Karikázzák
be azokat a képeket, amelyekben o, ó hangot ejtünk! Számolják meg, hogy melyik szó, hány hangból áll!
Írják a kép alá a megfelelő számjegyet vagy rajzoljanak annyi karikát! A szavakban található hangok
száma az íráskor fontos, amikor szavakat írunk, számolnunk kell a betűket! (15 perc)

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

84
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

9. Olvassa el a szavakat oszloponként! Karikázza be az élőlényeket! (10 perc)

folyó tök ce-ru-za bo-kor kesz-tyű


gyűrű csőr mo-gyo-ró tu-bus körző
golyó szúr sö-rö-ző könyök fűzfa
szőlő szór furulya bohóc bölcső
sűrű szűr szőlőtő bűvész puska

10. Olvassa el a kérdéseket és kösse a megfelelő válaszhoz! (10 perc)

Mi készül szőlő-ből? A madarak-nak van csőrük.


Miből lehet a tubus? Bohócot és bű-vészt.
Mit lát-ha-tunk a cir-kusz-ban? A bor készül szőlőből.
Ki alszik bölcső-ben? Fémből vagy mű-a-nyag-ból.
Milyen ál-lat-nak van csőre? A csecsemő bölcső-ben alszik.

85
40. óra: o,ó - ö,ő - u,ú - ü,ű betűk megkülönböztetése, ly, dz, dzs, x, y, w betűk átismétlése szavak,
mondatok olvasása

1. Olvassa ismétlésképpen hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket


zölddel karikázza be! (5 perc)

b dzs w x b r d ly ly dz dzs w x y r d r dzs w x dz ly dz dzs w y b d r k


f r d ly dz b ly k dzs w dzs ly b d dzs ly r m r ly dzs w dz d

2. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

o ó u ú a á é e i ó u ú ő ö ő ö i ó a ü i ö ű é ö ű é o ü oa á o ó ö
u i é i a ű ő ó ü ő ü é au o ó ő o ö i ö ué a ú i ó u üé ö

3. Kösse össze a képet a megfelelő szóval! (10 perc)

dzsem

edző

dzseki

pulyka

taxi

86
madzag

lyuk

kályha

lexikon

4. Olvassa el az alábbi mondatokat, döntse el, hogy igaz vagy hamis! Amelyik hamis, húzza át! (10 perc)

A kályha fűt.
A pulyka egy ra-ga-do-zó állat.
A kályha hűt.
A lexikon egy könyv.
A dzseki egy ka-bát-fé-le.
A dzsem da-ra-bos lekvár.
A dzsem húsból van.
A taxi elég drága.
A pulyka egy ba-rom-fi.
Az edző segíti a spor-to-lót.
A madzag erős anyag-ból van.

87
5. Párokban barkochbázzanak az előző képes feladat szavaival! (15 perc)

41. óra: o,ó - ö,ő - u,ú - ü,ű betűk megkülönböztetése, ly, dz, dzs, x, y, w betűk írása, szavak másolása,
diktálás utáni írása

1. Az olvasott betűknek van írott formája is. A betűk olvasásának átismétlése után mindig átismételjük az
írott alakokat is. Írja át minden írott alakot többször is! (10 perc)

2. Írja végig a sorokat a megkezdett írott betűkkel! (10 perc)

88
3. Most a betűk összekapcsolását fogjuk gyakorolni, írja végig a sorokat a megkezdett szavakkal! (15 perc)

4. Írja le diktálás után az alábbi szavakat! (10 perc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

42. óra: o,ó - ö,ő - u,ú - ü,ű betűk megkülönböztetése, ly, dz, dzs, x, y, w betűk írása, szavak másolása,
önálló írása

1. A nyomtatott betűk mellé írja oda az írott párját, ha szükséges lapozzon vissza az előző óra anyagához! (5
perc)

ű ………………… o …………………

ü ………………… ó …………………

ö ………………… u …………………

ő ………………… ú …………………

x ………………… dzs …………………

y ………………… dz …………………

w ………………… ly …………………

89
2. Írja a kép alá írott betűvel a kép kezdőhangjának megfelelő betűt! Számolja meg, hogy hány hangból áll a
szó? Írja a betű mellé számjeggyel vagy rajzoljon annyi kört, ahány hangot talált! (15 perc)

…………..……………...… …………..……………...… …………..……………...… …………..……………...… …………..……………...… …………..……………...…

…………..……………...… …………..……………...… …………..……………...… …………..……………...… …………..……………...… …………..……………...…

…………..……………...… …………..……………...… …………..……………...… …………..……………...… …………..……………...… …………..……………...…

3. Másolja le a képhez tartozó szót írott betűkkel! (20 perc)

folyó söröző bokor kesztyű csőr


………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

tubus fűzfa ceruza puska gyűrű


………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

90
könyök golyó tök mogyoró kaktusz
………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

bohóc tüske folyosó csokor szőlő


………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

4. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több szót, amiben x, y, w, dzs, dz, ly betű van! (10 perc)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

43. óra: ty, gy, ny, ly betűk megkülönböztetése

1. Ismételjük át a következő mássalhangzókat, figyeljük meg a kiejtésüket! Miben különbözik és miben


hasonlít a négy hang? (5 perc)

ty gy ny ly

2. Gyűjtsünk olyan szavakat, amelyek ty, gy, ny, ly hangokkal kezdődnek! (10 perc)

3. Olvassa hangosan az alábbi mássalhangzókat, a zöngéseket pirossal, a zöngétleneket zölddel karikázza


be! (5 perc)

b ly dz dzs w x ty r d r dzs w x ny dzs w x b r d ly dz ly w ty b d r k


gy f dzs ny w dzs ty ly b gy ty ny d ty ly d ly dz b ly k m r l

91
4. Olvassa hangosan az alábbi magánhangzókat! (5 perc)

u ú a á é e i ó u ú ő ö ő o ó ö i é i a ű ő ó ü i é au o ó ő o ö i ű é
o ü oa á o ő ü ö ó a ü i ö ű é ó ö u ö ué a ú i ó u ü é ö
5. Figyelje meg, hogy hol hallja a megjelölt hangot a szóban! Tegyen jelet a megfelelő helyre! Ha a szó
elején hallja, akkor az első, ha a szó végén, akkor az utolsó, ha a szó belsejében, akkor a középső
négyzetbe! (15 perc)

Hol az ny?

    

Hol az gy?

    

Hol a ty?

    

92
Hol az ly?

    

44. óra: ty, gy, ny, ly betűk megkülönböztetése, szótagok, hosszú szavak olvasása

1. Olvassa el a szótagokat oszloponként, majd soronként is! (10 perc)

työ gyö lyö nyö


tyo gyo lyo nyo
tyó gyó lyó nyó
tyő győ lyő nyő
tyú gyú lyú nyú
tyű gyű lyű nyű
tyu gyu lyu nyu
tyü gyü lyü nyü
tyi gyi lyé nyi

2. Szókincsfejlesztés: nevezzük meg közösen a képeket, ön kopogja le a szavakat az asztalon, beszéljék


meg, hogy melyik, hány szótagból áll! Keressenek növényt, építményt, ruhaneműt, testrészt! Karikázzák
be azokat a képeket, amelyekben ö, ő hangot ejtünk! Számolják meg, hogy melyik szó, hány hangból áll!
Írják a kép alá a megfelelő számjegyet vagy rajzoljanak annyi karikát! A szavakban található hangok
száma az íráskor fontos, amikor szavakat írunk számolnunk kell a betűket! (15 perc)

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

93
………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

3. Olvassa el a szavakat oszloponként 3-szor! Figyelje meg, hogy minden szó 3 szótagból és 7 hangból áll! Az
első olvasásnál nem baj, ha szótagolja, de másodszorra már törekedjen arra, hogy szótagolás nélkül
olvassa ki a szót! Párokban dolgozzanak, minden szóval alkossanak egy-egy mondatot, amivel nem
sikerül, karikázzák be és a végén közösen beszélje meg a csoport! (20 perc)

nye-re-ség hagyomány vigyorog fenyeget nyöszörög


ké-nye-lem nyaralás gyalogol támolyog gyűrődik
figyelem rakomány kanyarog kanyarog bizonyít
nyugalom tudomány nyomorog gomolyog savanyít
fegyelem vetemény nyavalyog gyakorol bugyolál
vőlegény szökevény nyekereg mosolyog könyököl

94
45. óra: ty, gy, ny, ly betűk megkülönböztetése, hosszú szavak, mondatok olvasása

1. Keresse meg a mondat végét! Kösse össze! (10 perc)

A füst a ké-mény-ből... vő-leg-ény.


Drága nyári program a ... támolyog.
Gyöngyi az ab-lak-ban… gomolyog.
Az erdei út dombok között... szökevény.
Nő-sül-ni ké-szü-lő férfi a ... nyöszörög.
Az erősen ittas ember... nyaralás.
A kisbaba éhes, ezért... fegyelem.
A munká-hoz fel-tét-lenül fontos a... mosolyog.
Aki megszö-kik a börtönből az... könyököl.
A jó-ked-vű ember... kanyarog.

2. Kösse össze a megfelelő szóval! (10 perc)

nyugalom dőlöngél

vigyorog megy

támolyog békesség

gyalogol mosolyog

nyavalyog zöldséges kert

vetemény igazol

bizonyít panaszkodik

hagyomány becsomagol

bugyolál régi szokás

95
3. Pótolja a hiányzó ty, gy, ny, ly betűket az alábbi szavakból! (10 perc)

................ úk ha............omány fo............osó gó............a öszörög


............

ké............elem ............ aralás ............ alogol támo............og sza............or


iv............elem ku............a ka............arog ka............arog lefo............ó
............ ár szo............ola pon............ gomo............og ke............eg
fe............ő go............ó fo............ó ............ akorol pu............ka
vőlegé............ kon............ ............ ekereg moso............og kö............ököl

4. Párokban barkochbázzanak az előző feladat szavaival! (15 perc)

46. óra: ty, gy, ny, ly betűk megkülönböztetése írásban

1. Írja végig a sorokat a megkezdett írott betűkkel! (10 perc)

2. Most a betűk összekapcsolását fogjuk gyakorolni, írja végig a sorokat a megkezdett szavakkal! (15 perc)

96
3. Írja le diktálás után az alábbi szavakat! (10 perc)

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

4. Páros feladatként írjanak minél több olyan szót, amelyben ny betű van! (10 perc)

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

47. óra: ty, gy, ny, ly betűk megkülönböztetése, hosszú szavak írása

1. Másolják le a szavakat írott betűkkel! (15 perc)

folyó fátyol hagyma kesztyű koponya


…………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...………

könyök golyó mellény mogyoró gyűrű


…………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...………

97
függöny kártya hegyező pötty gólya
…………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...………

bástya tyúk folyosó csokor gyöngy


………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………

2. Írja le diktálás után az alábbi szavakat! (10 perc)

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Páros feladatként írjanak minél több olyan szót, amelyben ly betű van! Lapozgassanak a
munkafüzetükben bátran! (10 perc)

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

98
48. óra: ty, gy, ny, ly betűk megkülönböztetése, hosszú szavak írása

1. Írott betűvel pótolja a szavakból hiányzó betűket (ty-gy-ny-ly-cs)! Figyelje meg a szavak szerkezetét:
mindegyik szó 4 szótagból és 10 betűből áll. Olvassa el a szavakat oszloponként legalább kétszer! (10
perc)

zuha...........ozik ma...........arázat terebé............es


ka...........arodik ...........omagolás feledéke...........
vá...........akozik szemé...........iség di...........őséges
vetemé...........ez paradi...........om tanuléko...........
homá...........osít sava...........nyúság be...........ületes

2. A fenti szavakat írja le írott betűkkel a vonalra! (10 perc)

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

3. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több szót, amelyben ty, gy, ny, ly ly betű van! (15 perc)

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

99
49-52. óra: az eddig tanultak felmérése

Instruktori útmutató:
A következő órákon felméréseket végzünk, hogy tisztán lássa a hallgató és az instruktor is, hogy milyen
eredményre jutottak az eddigi közös munkájuk során. A felmérés több részből áll, az első rész egy egyénileg
elvégzendő hangos olvasásfelmérés, a további feladatok csoportosan végzendők önálló munkaként.

Értékelés:

Magánhangzók olvasása: 5 pont: 0-1 hiba, 4 pont: 2-3 hiba, 3 pont: 4-5 hiba, 2 pont: 6-7 hiba, 1 pont: 8-9
hiba, 0 pont: 9-nél több hiba

Mássalhangzók olvasása: 5 pont: 0-1 hiba, 4 pont: 2-3 hiba, 3 pont: 4-5 hiba, 2 pont: 6-7 hiba, 1 pont: 8-9
hiba, 0 pont: 9-nél több hiba

Szótagok olvasása: 5 pont: 0-1 hiba, 4 pont: 2-3 hiba, 3 pont: 4-5 hiba, 2 pont: 6-7 hiba, 1 pont: 8-9 hiba, 0
pont: 9-nél több hiba

Szavak olvasása: 10 pont: 0-1 hiba, 9 pont: 2-3 hiba, 8 pont: 4-5 hiba, 7 pont: 6-7 hiba, 6 pont: 8-9 hiba, 5
pont: 10-11 hiba, 4 pont: 12-13 hiba, 3 pont: 14-15 hiba, 2 pont: 16-17 hiba, 1 pont: 18-19 hiba, 0 pont 19-
nél több hiba

Mondatok olvasása: minden helyesen elolvasott és megválaszolt/befejezett mondat 1 pontot ér.

Néma olvasási feladatoknál: minden helyesen megoldott elem 1 pont.

Másolás: 2 pont: 0-3 hiba, 1 pont: 4-6 hiba, 0 pont: 6-nál több hiba esetén.

Önálló írás: minden helyesen leírt, tartalmilag illő szóért 1 pontot adunk.

Diktálás: Minden hibás szóért 1 pontot vonunk le a lehetséges 20-ból.

Az elkövetkező órákon ellenőrizni fogjuk, hogy mennyire sikerült elsajátítania az eddig tanultakat. lesznek
önállóan megoldandó feladatai, lesz, amit hangosan kell elolvasnia Instruktorának. Mindenki egyénileg kap
visszajelzést arról, hogy hogyan teljesített a felmérés során, és megbeszélik, hogy hogyan érdemes a
továbbiakban haladnia, mire kell különösen figyelnie, hogy a lehető legjobb eredményt érhesse el.
Az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

 HANGOS OLVASÁS
 NÉMA OLVASÁS
 MÁSOLÁS
 ÖNÁLLÓ ÍRÁS
 DIKTÁLÁS

100
HANGOS OLVASÁS
Olvassa hangosan az alábbiakat!

e a é i á ű ó é ő e ú a ú á i e ő ó a í á e ű é ő ű
ó á i ú e a é i á ű ó é ő e ú a ú á i e ő ó a í

________________mp ____________hiba

b f g d k zs n s gy ty v ny p r j cs h sz t w z dzs l ly dz

gy h j k l m b c g n ny cs zs p r s sz t ty v w z d f dzs

_______________mp ____________hiba

5
úz di ény lyú fé

gi ké có ev jú

vá ócs tyű őcs ar

ak ep csá ódzs li

éd sza es dza pű

rő zsi űsz ci őd

űb zú ax mű ób

ój üg he nyú lyá

tá gyó án őty gye

fe lyő mé vó zsú

_______________mp _____________hiba

101
5

folyó bokor delfin szalámi nyöszörög


gyűrű tubus börtön reszelő gyűrődik
golyó könyök doktor daráló bizonyít
szőlő bohóc villany szőlőtő savanyít
sűrű bűvész nadrág ceruza bugyolál
széna kesztyű tündér mogyoró könyököl
fedő körző dörzsöl mászóka nyomorog
róka fűzfa mellény furulya nyavalyog
rigó bölcső kolbász mazsola nyekereg
karó puska bajnok pilóta gyalogol

______________mp _______________hiba

10

Mire való a kesztyű?

Miből van a széna?

Mi a mászóka?

Mi a mellény?

Mi van a folyóban?

Mi készül szőlőből?

Mi az a furulya?

Mi lehet tubusban?

Mit csinál a bohóc?

102
Miből van a szalámi?

Aki gyalogol, az.....................................

Aki nyomorog, az..................................

Aki nyavalyog, az...................................

Aki nyöszörög, az...................................

Aki könyököl, az a .................................

______________mp _______________hiba

15

NÉMA OLVASÁS

1. Húzza a helyes válaszhoz!

Mi-től tar-tós a sza-lá-mi? Hő-mér-sék-le-tet.


Mi-ből van a szé-na? Spor-to-lót.
Mi-ből van a ma-zso-la? Es-te.
Mit mér a hő-mé-rő? A füs-tö-lés-től.
Mi húz-za a vonatot? Fű-ből.
Mi-kor ve-szünk pi-zsa-mát? He-li-kop-tert.
Mit ve-zet a pi-ló-ta? Ma-zso-la-sző-lő-ből.
Kit se-gít az edző? Moz-dony.

103
2. Olvassa el az alábbi mondatokat, döntse el, hogy igaz vagy hamis! Amelyik hamis, húzza át!

A pulyka egy ba-rom-fi.


A taxi nagyon olcsó.
Az edző segíti a ver-seny-zőt.
A harcsa egy íz-le-tes hal.
A dzsem húsból van.
A lexikon egy könyv.
A dzseki egy nad-rág-fé-le.
A madzag erős anyag-ból van.
A ka-sza kerti szer-szám.
A füg-göny az ab-la-kon van.

10

104
3. Kösse össze a megfelelő szóval!

gyalogol kabátféle

dzseki győztes

hagyomány levág

békesség
támolyog

nyugalom dőlöngél

kaszál régi szokás

bajnok megy

nyavalyog panaszkodik

bizonyít igazol

dzsem darabos lekvár

10

105
MÁSOLÁS

Másolja le az alábbi szavakat írott betűkkel!

málna
harcsa
függöny
dzseki
bajnok
taxi
pulyka
doktor
fűzfa
dörzsöl
kesztyű
széna
véső
ceruza
gyapjú

ÖNÁLLÓ ÍRÁS

Írjon minél több gyümölcsöt és szerszámot!

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

10

106
DIKTÁLÁS

Írja le a diktált szavakat!

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

20

Összesen:

100

Értékelés:

kiváló 85-100%

megfelelő 61-84%

fejlesztendő 41-60%

nem megfelelő 0-40%

107
53. óra: Szóolvasási gyakorlat, a kérdő mondat fogalma

Instruktori útmutató:
Az elkövetkező órákon nehezebb, torlódást tartalmazó szótípusokat gyakoroltatunk a gördülékeny
szóolvasási készség alakítása érdekében.

A másik fő feladatunk az alapvető nyelvtani ismeretek bemutatása, amit analógiás példákon gyakorlatiasan
vezetünk be, majd a szabályt a tapasztalatok alapján magunk fogalmazzuk meg.

1. Olvassa el a szavakat oszloponként 3-szor! Figyelje meg, hogy minden szó 2 szótagból és 5 hangból áll! Az
első olvasásnál nem baj, ha szótagolja, de másodszorra már törekedjen arra, hogy szótagolás nélkül
olvassa ki a szót! (15 perc)

ab-lak ékszer ügyvéd orvos árnyék


éh-ség erszény album özvegy uszkár
ös-vény oszlop állás emlék üzlet
újság étvágy étlap alkony öltöny
ünnep elnök oltás ország ormány
erdész erkély osztály őrség asszony

2. Párokban dolgozzanak! Kérdéseket fognak olvasni, ezt mutatja a mondatok végén a kérdőjel. (?)
Feleljenek felváltva a kérdésekre, amelyikre nem tudják a választ, jelöljék meg, majd közösen beszéljék
meg! (20 perc)

Mi a munkája az erdésznek?
Melyik állatnak van erszénye?
Hol van az épületen erkély?
Mit őriz őrség?
Milyen állat az uszkár?
Melyik állatnak van ormánya?
Milyen út az ösvény?
Kire mondják, hogy özvegy?
Mikor van az alkony?
Milyen ruha az öltöny?
Mi a munkája az ügyvédnek?
Miért kapnak oltást az emberek?
Mire való az étlap?
Mi az az ékszer?

108
3. Írja le a vonalra a diktált szavakat! (10 perc)

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

54. óra: Szóolvasási gyakorlat, szóbeli szöveg alkotása

1. Párokban dolgozzanak! Alkossanak pár mondatos szöveget a képek alapján, és mondják el egymásnak!
Legyenek benne a szövegben a képek alatt szereplő szavak! (15 perc)

özvegy étlap oltás öltöny uszkár


koporsó barátok betegség üzlet park
temetés étterem kisbaba vásárlás séta

2. Fejezze be a mondatokat a kipontozott részen, írott betűkkel írjon, ha sikerül! ha nem megy, írjon bátran
nyomtatott betűkkel! (15 perc)

Az erdész nem bútor, hanem foglalkozás.

Erszénye nem a lónak van, hanem a .............................................................................

Az erkély nem belül van az épületen, hanem ...............................................................

Az őrség nem az iskolákat őrzi, hanem a


.......................................................................

Az uszkár nem macskafajta, hanem...............................................................................

Ormánya nem a gólyának van, hanem a .......................................................................

Az ösvény nem széles út, hanem ...................................................................................

109
Az özvegynek nem a szülője halt meg, hanem a ...........................................................

Az alkony nem délben van, hanem


................................................................................

Az öltöny nem elegáns női ruha, hanem .......................................................................

Az ügyvéd nem városrész, hanem egy


...........................................................................

Az oltást nem azért adják, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy

.........................................................................................................................................

3. Barkochbázzanak párokban az előző óra olvasásgyakoraltának szavaival! (15 perc)

55. óra: Szóolvasási gyakorlat, mondatok olvasása

1. Olvassa el a szavakat oszloponként 3-szor! Figyelje meg, hogy ismét minden szó 2 szótagból és 5 hangból
áll! Az első olvasásnál nem baj, ha szótagolja, de másodszorra már törekedjen arra, hogy szótagolás
nélkül olvassa ki a szót! (15 perc)

alszik indít ömlik izzad oktat


altat alkot indul átkoz ízlik
üldöz ugrál intéz ízlel ordít
ébred izgul olvas érlel olvad
izzik aprít öblít ültet említ

2. Kössze össze a hasonló jelentésű szavakat! (10 perc)

aprít megkóstol
átkoz állandóan követ valakit, nyugtalanít, zavar
üldöz felvág kis darabokra
ébred szóba hoz, mond
izzik várja, segíti, hogy érett legyen
említ szidalmaz valakit
ízlel álmából felkel
érlel lángolás nélkül ég

110
3. Az alábbi mondatokból a fenti szavak hiányoznak. Pótolja őket! Írjon írott betűkkel, ha lehet, ha nem,
nem baj, másolja le nyomtatottan! (10 perc)

A rendőrség egy rablót …………………………………………………………………………………………..….…………………


Vera a konyhaasztalon hagymát ………………………………………….………………………..………………………
Nem jó, ha az ember túl későn …………………………………………………………………………………..……………
Olaszországban a nap különlegesen finom paradicsomot ……………………………………
A kályhában a tűz fényesen ………………………………………………………………………………………………………
Móni egy édes barackot ……………………………………………………………………………………..………………………

4. Írja le a diktált szavakat, figyeljen arra, hogy minden szó öt betűből áll!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

56. óra: Szóolvasási gyakorlat, mondatok olvasása, másolása

1. Olvassa el a szavakat oszloponként 3-szor! Figyelje meg, hogy ismét minden szó 2 szótagból és 5 hangból
áll! Az első olvasásnál nem baj, ha szótagolja, de másodszorra már törekedjen arra, hogy szótagolás
nélkül olvassa ki a szót! (15 perc)

mos-dó forró kagyló konyha bolha


hol-ló bimbó mankó posta rabló
bor-só zacskó sonka zokni padló
hordó patkó kancsó pózna szoknya
lottó torzsa disznó gomba kampó

2. Ilyen feladattal még nem dolgoztunk, ezért most oldják meg közösen! Összekeveredtek a mondatok
megjelölt szavai! Olvassák el, beszéljék meg, hogyan lennének értelmesek a mondatok, majd mindenki
már önállóan írja le a vonalra a helyes mondatokat! (30 perc)

A bort szoknyában tartják.


Az ebédet konyhában főzik.
A sonkában igazgyöngy van.
A füstölt hordóban túl sok a só.
A borsóban egy kifli van.

111
A nők kagylóban csinosak.
A zacskóban sok a vitamin.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

57. óra: Szóolvasási gyakorlat, összefüggő mondatok olvasása

Instruktori útmutató:
Először olvastatunk szöveget ezen az órán. A szöveg olvasásakor arra kell megtanítanunk a hallgatókat, hogy
kövessék nyomon saját olvasásukat, figyeljenek arra, hogy tudják-e követni, hogy miről olvasnak. Ugyanis a
„fonal elvesztése” természetes folyamat a gyakorlott olvasók esetében is, ezt mindenki átélheti, ha fáradt
vagy nehéz szöveget olvas. A lényeg abban áll, hogy a gyakorlott olvasó képes nyomonkövetni saját
teljesítményét és felfigyelni arra, ha nem érti az olvasottakat. Ilyenkor újraolvasás, visszatérés a még értett
részhez a megfelelő stratégia. Ezt tanítjuk ezekekkel a szövegekkel, illetve később érdemes más olvasási
feladatkor is késztetni erre a hallgatóinkat!

1. Most néhány mondatból álló összefüggő szövegeket fogunk olvasni az előző óra szavaival. Ez azt jelenti,
hogy a mondatok kapcsolatban vannak egymással, mindig figyelni kell, hogy vajon hogyan. Ha nem érti a
kapcsolatot, lépjen vissza az előző mondatra és olvassa újra, hogy pontosan értse a szöveget! A szövegek
elolvasása után feleljen a kérdésekre! (30 perc)

A borsó egy zöldségféle.


Kora tavasszal kell elvetni.
Júniustól egész nyáron érik.
Levest vagy főzeléket főzünk belőle.

Húzza alá!
Milyen zöldségről szól a szöveg?

112
Mit főzünk belőle?
Mikor vetjük a magot?

A füstölt sonka a disznó combjából van.


Sóval és füstöléssel tartósítják.
Sok munka van vele.
Ezért nagyon drága élelmiszer.

Húzza alá!
Miből készül a sonka?
Mivel tartósítják?
Miért drága?

A mankó egy segédeszköz.

Azok használják, akik nem tudnak járni.

Erre támaszkodnak a lábuk helyett.

A karokat nagyon megerőlteti.

Húzza alá!
Mi a mankó?
Kik használják?

Mit erőltet meg?

A konyha a lakás része.

Itt készül az étel.

Általában itt is eszünk.

Fontos, hogy tisztán tartsuk.

113
Húzza alá!
A lakás melyik részéről szól a szöveg?

Mire használjuk?

Mire kell figyelnünk a konyhában?

2. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több zöldséget!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

114
58. óra: Szóolvasási gyakorlat, hosszú szavak írása

1. Olvassa el a szavakat oszloponként 3-szor! Figyelje meg, hogy minden szó 3 szótagból és 7 betűből áll! Az
első olvasásnál nem baj, ha szótagolja, de másodszorra már törekedjen arra, hogy szótagolás nélkül
olvassa ki a szót! (10 perc)

kap-cso-ló szálloda varroda rendelő


mat-ri-ca serpenyő korcsolya szalvéta
paprika gesztenye burgonya kolléga
reggeli mandula serdülő pálcika
bokréta mondóka cimbora szurkoló

2. Kössze össze a hasonló jelentésű szavakat! (5 perc)

serpenyő kamaszkorban lévő


bokréta munkatárs
serdülő csokor
kolléga munkahely, ahol ruhákat készítenek
cimbora sütőedény
varroda barát

3. Írja a kép alá a megfelelő szót! (10 perc)

…………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...………

…………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...………

115
4. Fejezze be a mondatokat a kipontozott részen, írott betűkkel írjon, ha sikerül! ha nem megy, írjon bátran
nyomtatott betűkkel! (15 perc)

A …………………………...…………………………………...………téli sport-esz-köz.
A …………………………...…………………………………...………rövid gye-rek-vers.
A …………………………...…………………………………...………más szóval mun-ka-társ.
A …………………………...…………………………………...……… drága szál-lás-hely.
A …………………………...…………………………………...………megsütve nagyon finom.
A …………………………...…………………………………...………a mar-ci-pán a-lap-a-nya-ga.
A …………………………...…………………………………...………jó mun-ka-hely.
A …………………………...…………………………………...………könnyen ragad az üvegen.
A …………………………...…………………………………...………más szóval kamasz.

5. Írjon minél több gyümölcsot!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

59. óra: Szóolvasási gyakorlat, összefüggő szöveg olvasása

1. Most újból néhány mondatból álló összefüggő szövegeket fogunk olvasni az előző óra szavaival. Ez azt
jelenti, hogy a mondatok kapcsolatban vannak egymással, mindig figyelni kell, hogy vajon hogyan. Ha
nem érti a kapcsolatot, lépjen vissza az előző mondatra és olvassa újra, hogy pontosan értse a szöveget!
A szövegek elolvasása után feleljen a kérdésekre! (30 perc)

A serpenyő egy sütőedény.

A tűzhelyen sütünk benne.

Készülhet benne hús vagy krumpli.

Vigyázni kell, hogy ne fröccsenjen ki az olaj.

Húzza alá!

116
Mire való a serpenyő?

Mit sütünk benne?

Mire kell vigyázni a használatkor?

A rendelőben orvosok és nővérek dolgoznak.

Itt gyógyítják a betegeket.

Először kikérdezik és megvizsgálják őket.

Utána gyógyszereket rendelnek, ha kell.

Húzza alá!
Kik dolgoznak a rendelőben?
Mi a munkájuk?

Mit csinálnak először?

A burgonya más néven krumpli.

Nagyon fontos táplálékunk.

Sütve és főzve is finom étel, nyersen nem ehető.

Amerikából származik.

Húzza alá!
Mi a krumpli másik neve?

Hogyan fogyasztjuk?

Hogyan nem ehető?

117
A mandula fán terem.

Csonthéjban van az ízletes mag.

Magában is finom csemege.

Darálva készül belőle a marcipán.

Húzza alá!
Hol terem a mandula?

Miért kell megtörni?

Mi készül belőle?

2. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több konyhai edényfélét!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

60. óra: Szóolvasási gyakorlat, hosszú szavak írása

1. Olvassa el a szavakat oszloponként 3-szor! Figyelje meg, hogy minden szó 3 szótagból és 7 betűből áll! Az
első olvasásnál nem baj, ha szótagolja, de másodszorra már törekedjen arra, hogy szótagolás nélkül
olvassa ki a szót! (15 perc)

ba-rom-fi királyfi giliszta cseresznye tarisznya


ge-reb-lye kamilla kemence kápolna kopoltyú
sza-lon-na medence bélyegző tepertő csatorna
talicska fogócska káposzta kapucni keringő
vonalzó pálinka sorompó galuska vásárló
pelenka rajongó merénylő kalitka koporsó
köszöntő vitorla szerencse borosta lövölde
találka méhecske borotva gorilla lovarda

2. Húzza alá a megfelelő szót! (15 perc)


1. A kertben ezzel gyűjtjük össze a leveleket.

118
ásó kapa gereblye tégla farönk
2. Disznó hájából, füstöléssel készülő étel.
borsó burgonya tepertő párizsi szalonna
3. Kisméretű templom.
kuckó szoba kápolna vár torony
4. Disznó hájából kisütve készül.
szalonna tepertő pálinka sonka disznósajt
5. Kabáton, pulóveren levő fejfedő.
sál kapucni kalap sapka kendő

119
6. Ebben sütik a kenyeret.
káposzta kápolna kemence tarisznya galuska
7. Ezzel húzunk egyenes vonalat.
bélyegző cérna galuska vonalzó kemence
8. Ebben vezetik a szennyvizet.
vonalzó bélyegző medence sorompó csatorna
9. Tojásból, lisztből, vízből készülő étel.
káposzta burgonya galuska szalonna tepertő
10. Gyerekek kedvenc játéka.
vásárló tarisznya fogócska sorompó csatorna
11. Madár lakik benne.
pálinka tarisznya kalitka burgonya tepertő
12. Rovar, csípése fájdalmas.
kamilla giliszta gereblye méhecska csatorna

3. Írja a kép alá a megfelelő szót! (15 perc)

…………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...………

…………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...………

120
…………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...……… …………………………...………

61. óra: Szóolvasási gyakorlat, összefüggő szöveg olvasása

1. Megint néhány mondatból álló összefüggő szövegeket fogunk olvasni az előző óra szavaival. Ez azt
jelenti, hogy a mondatok kapcsolatban vannak egymással, mindig figyelni kell, hogy vajon hogyan. Ha
nem érti a kapcsolatot, lépjen vissza az előző mondatra és olvassa újra, hogy pontosan értse a szöveget!
A szövegek elolvasása után feleljen a kérdésekre! (30 perc)

A kamilla egy gyógynövény.


Ez azt jelenti, hogy gyógyító hatása van.
Teát főzünk belőle.
Csökkenti a gyulladást.

Húzza alá!
Melyik gyógynövőnyről olvasott?
Mit készítünk belőle?
Mit csökkent?

A cseresznye kora nyáron, fán terem.


Üdítő és egészséges gyümölcs.
Süteményben is nagyon finom.
Pálinkát és főznek belőle.
Húzza alá!
Mikor terem a cseresznye?
Milyen alkoholos ital készül belőle?
Milyen étel készül belőle?

121
A kemence egy tűzhelyféle.
Téglából, sárból építik.
Fával fűtik, óriási benne a forróság.
Kenyeret sütnek benne.
Húzza alá!
Mi a kemence?
Mivel fűtik?
Mit sütnek benne?

Koporsóban helyezik a földbe a halottat.


Fából készül.
Az oldalára felírják a halott nevét és születési,
halálozási dátumát.
Sok év alatt a földben elporlad.
Húzza alá!
Mire való a koporsó?
Miből készül?
Mi történik vele a földben?

A csirkéket, kacsákat, pulykákat, libákat


közös szóval baromfinak nevezzük.
A ház körül élnek egy elkerített udvarban.
Ennek baromfiudvar a neve.
A baromfihús egészségesebb, mint a
disznóhús.
Húzza alá!
Hol élnek baromfik?
Milyen állatokat nevezünk közös szóval baromfinak?
Miért hasznosak?

122
2. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több ház körül élő állatot!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

62. óra: Toldalékos szavak olvasása, szótő és toldalék fogalma

1. Most úgynevezett toldalékos szavakat fogunk olvasni. Soronként olvassuk. Az első végigolvasás során
figyeljük meg, hogy mi az újdonság bennük! A második végigolvasáskor húzzunk álló egyenest a
szótőhöz! (10 perc)

bimbó bimbót bimbóval bimbóra


zacskó zacskót zacskóval zacskóra
patkó patkót patkóval patkóra
sikló siklót siklóval siklóra
torzsa torzsát torzsával torzsára
tacskó tacskót tacskóval tacskóra
sarló sarlót sarlóval sarlóra
kancsó kancsót kancsóval kancsóra

2. Pótolja a mondatból hiányzó szavakat! A mondat alatt három lehetőséget talál, abból válasszon! (20
perc)

A rózsabokron két új …………………..láttam.


bimbót bimbóval bimbóra

A ……………………………….rászállt egy pillangó.


bimbót bimbóval bimbóra

Kértem a boltban egy ……………………………


zacskót zacskóval zacskóra

A …………………………..ráírták, hogy mennyit kell fizetnem.


zacskót zacskóval zacskóra

123
A lóra ……………………………..vernek.
patkót patkóval patkóra

A ………………………………….a ló patáját védik.


patkót patkóval patkóra

A kiránduláson láttam egy………………………………


siklót siklóval siklóra

Arra a ……………………………sokáig emlékezni fogok.


siklót siklóval siklóra

Feri egy ……………………….sétál.


tacskót tacskóval tacskóra

Feri egy …………………………sétáltat.


tacskót tacskóval tacskóra

Feri sok időt szán erre a kedves………………………….


tacskót tacskóval tacskóra

Laci ………………………vágja a füvet.


sarlót sarlóval sarlóra

A …………………………….Sanyitól kapta kölcsön.


sarlót sarlóval sarlóra

3. A feladat elvégzése után beszéljék meg, hogy milyen szerepe van a toldaléknak a szó végén? Mit
gondolnak? Teljesen megváltoztatja a toldalék a szavak értelmét vagy csak részben?

124
4. Párokban dolgozzanak! Alkosson mondatokat a megadott toldalékos szavakkal! (15 perc)

zoknit szánkót kancsót


zoknival szánkóval kancsóval
zoknira szánkóra kancsóra

disznót rablót metrót


disznóval rablóval metróval
disznóra rablóra metróra

63. óra: Toldalékos szavak olvasása, szótő és toldalék fogalma

1. Ismét toldalékos szavakat fogunk olvasni. 3-szor olvassa el soronként! Húzzon álló egyenest a szótőhöz!
(10 perc)

pásztor pásztort pásztornak pásztorhoz


kolbász kolbászt kolbásznak kolbászhoz
vándor vándort vándornak vándorhoz
postás postást postásnak postáshoz
tolvaj tolvajt tolvajnak tolvajhoz
fodrász fodrászt fodrásznak fodrászhoz
termosz termoszt termosznak termoszhoz

2. Pótolja a mondatból hiányzó szót, a megfelelő toldalékos alakot használja! (15 perc)

El kellene mennem a ……………………………………………………..… fodrász


Megmutattam a ………………………………, hogy milyen frizurát fodrász
szeretnék.
Vacsorára………………………………………….……………………ettem. kolbász
A ………………..……………………………………kenyeret és paprikát kolbász
fogyasztottam.
A nyájat őrző embert………………………………………………hívják. pásztor
Még sohasem láttam…………..…………………………………………… pásztor
Bizakodom benne, hogy elkapják a ……….………………………… tolvaj
A ……………………………………………..……..komoly büntetés jár. tolvaj

125
3. Párokban dolgozzanak! Alkossanak mondatokat a szószedet toldalékos szavaival, írják is le őket! (20
perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

64. óra: Toldalékos szavak olvasása, szótő és toldalék fogalma

1. Ismét toldalékos szavakat fogunk olvasni. 3-szor olvassa el soronként! Húzzon álló egyenest a szótőhöz!
(15 perc)

gyümölcs gyümölcsöt gyümölcsre gyümölcsről


puding pudingot pudingra pudingról
recept receptet receptre receptről
kilincs kilincset kilincsre kilincsről
palack palackot palackra palackról
galamb galambot galambra galambról
barack barackot barackra barackról
bilincs bilincset bilincsre bilincsről
szilánk szilánkot szilánkra szilánkról
bolond bolondot bolondra bolondról
narancs narancsot narancsra narancsról
csoport csoportot csoportra csoportról
forint forintot forintra forintról

126
2. Pótolja a mondatokból hiányzó szavakat, a fenti szavak közül válogasson, figyeljen a toldalékra! A
legmegfelelőbb alakot válassza! (15 perc)

A ……………………………….akasztottam a szatyrot.
Nagyon szeretem a …………………………tejszínhabbal.
……………………………………………….tettek a bankrablóra.
Lehámoztam a héjat a ……………………………………………….
Egy üveg………………………….vettem ki az ujjamból.
A ………………………………..egészséges táplálék.
Az emberi szervezetnek sok ………………………………van szüksége.
A …………………………………….egy címkét ragasztottam.
A boltban …………………………………………….forintot költöttem.
Az orvos ……………………………………….írja fel a gyógyszert.
A gyógyszerész a patikában a …………………………….olvassa le, hogy
mire van szükségem.

65. óra: Múlt idejű igék olvasása, a múlt idő fogalma

1. Olyan szavakat fogunk olvasni, amelyek azt fejezik ki, hogy valaki valamit régebben csinált, vagy valami
régebben történt. Ezeket múlt idejű igéknek nevezzük. Olvassa oszlopokban kétszer! (15 perc)

horkolt mordult szürcsölt


termelt rendelt táplált
rombolt fordult tárgyalt
morzsált robbant lassult
tankolt mozdult füstölt
pancsolt parkolt sajnált
foglalt mordult gondolt
halkult hízlalt tankolt
kedvelt sajnált bömbölt

csillogott billegett lassított


fénylett ballagott zaklatott
siklott botlott hajlott
csuklott bűzlött lendített
lengett romlott habzott

127
2. Mit figyelhetünk meg? Fogalmazzák meg megfigyeléseiket! Beszéljék meg részletesen!

3. Mit jelent, keresse meg a párját! (10 perc)

bűzlött ordított, sírt


bömbölt morzsával szórta fel
szürcsölt benzint vásárolt
morzsált lassan ment
tankolt csendesedett
ballagott kellemetlen szagot adott
zaklatott csúnyán ivott
halkult bizonytalanul mozgott
billegett idegesített

4. Pótolja a mondatokból a hiányzó múlt idejű igét, a fenti szavakból válogasson! (10 perc)

Sanyi a közeli benzinkútnál ……………………………………………..……………………..

A kisbaba hangosan ………………………….…………., amikor az orvos vizsgálta.

A szomszéd az elmúlt években sokat ……….…………….……………………………….

Az út mentén lerakott szemét a nyári melegben …….……….………………………

A szerelmes pár a parkban kéz a kézben ………………………………………….……..

Feri a poharából limonádét ………………………………………….………………………….

A zene ahogy távolodtunk egyre inkább ………………………………………………….

Julika vacsoránál az asztal alá ………………………………………………………………….

128
5. Párokban dolgozzanak! Írják le, mit csináltak tegnap és ma! Múlt idejű igéket használjanak! (10 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

66. óra: Múlt idejű igék olvasása, a múlt idő fogalma

1. Ismét múlt idejű igéket olvasunk, oszloponként olvassa, 3-szor! (15 perc)

csordult zördült perdült


suttogott füstölt lángolt
guggolt zümmögött görnyedt
hurcolt süllyedt horkolt
mordult gyomlált pörgetett
fordult gyorsult hencegett
torzult tervezett cincogott
duzzogott csúszkált gombolt
burkolt mocskolt vágtatott

2. Párokban dolgozzanak! Felejenek a kérdésekre! (10 perc)

Mit csinált, aki suttogott?


Mit csinált, aki guggolt?
Mit csinált, aki hurcolt valamit?
Mit csinált, aki mordult egyet?
Mit csinált, aki duzzogott valamin?
Mit csinált, aki gyomlált a kertben?
Mit csinált, aki csúszkált a jégen?
Mit csinált, aki görnyedt valahol?
Mit csinált, aki hencegett a barátjának?
Mit csinált, aki álmában horkolt?

129
3. Írják le a diktált múlt idejű igéket! (20 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

67. óra: Múlt idejű igék olvasása, a múlt idő fogalma

1. Ismét múlt idejű igéket olvasunk, oszloponként olvassa, 3-szor! (15 perc)

csomagolt rikácsolt kanyargott


szüretelt nyikorgott gyakorolt
muzsikált köhécselt búcsúzott
kanyargott szemetelt vásárolt
halászott mosolygott mosogatott
vigyorgott vitázott kalapált
gyalogolt gyűrődött bizonyított
didergett simogatott varázsolt
takarított mutogatott fűrészelt

2. Fejezze be a mondatokat! (15 perc)

Aki elszórta a hulladékot, az …………………………………………………………………..

Aki idegesen kiabált, az ……………………………………………………………..……………

Aki remegve fázott, az……………………………………………………………………………..

Aki fűrésszel vágott, az…………………………………………………………………………....

Aki halat fogott a tóban, az………………………………………………………………………

130
Aki elmosta az edényeket, az …………………………………………………………………..

Aki a lábán járva haladt, az ……………………………………………………………………..

Aki leszedte a gyümölcsöt, az…………………………………………………………………..

Aki aprókat köhögött, az………………………………………………………………………….

Aki ellenvéleményt mondott, az……………………………………………………………...

3. Írják le a diktált múlt idejű igéket! (15 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

68. óra: Tulajdonnevek

1. Sok dolognak, élőlénynek van saját neve, ezeket tulajdonneveknek nevezzük. Az elkövetkező órákon
ezekkel foglalkozunk. A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk. (15 perc)

Olvassa el a tulajdonneveket az oszlopokban! Kinek, minek a neve szerepel egy-egy oszlopban?

Zsolt Ágnes Bodri


Péter Réka Mirci
Gábor Katalin Morzsa
Tivadar Borbála Cirmos
György Márta Pejkó
Zoltán Erzsébet Ráró
Márton Veronika Villám
János Julianna Cirmi
Domonkos Rebeka Brumi

131
Jegyezze meg! Az emberek, állatok nevét nagy kezdőbetűvel írjuk!

2. Pótolja a hiányzó kezdőbetűket! Figyeljen a helyesírásra, nagy kezdőbetű! (15 perc)

….olt …odri …arolta …orbála


…éter …ence …irci …udit
…stván …atalin …orzsa …ábor
…ándor …ttila …éka …ivadar
György …árta …ejkó …irmos
…bolya …rzsébet …áró …eronika
…szter …illám …gnes …va
…ános …ulianna …irmi …oltán
…omonkos …uzsa …rumi …árton

3. Írják le a diktált tulajdonneveket! (15 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

69. óra: Tulajdonnevek

1. A városoknak, falvaknak, utcáknak, hegyeknek, folyóknak is van saját neve, ezek is tulajdonnevek, ezeket
földrajzi neveknek nevezzük. Ezeket is nagy kezdőbetűvel írjuk. (15 perc)

Olvassa el a tulajdonneveket az oszlopokban! Minek a neve szerepel egy-egy oszlopban? Figyelje meg a
helyesírásukat!

Budapest Kossuth Lajos utca Duna


Vác Béke tér Tisza
Miskolc Petőfi út Bodrog
Szeged Pejkó utca Dráva
Ózd Szlovák út
Dunaújváros Erzsébet körút
Tiszafüred Szendrő köz

132
Jegyezze meg! A földrajzi neveket nagy kezdőbetűvel írjuk, az utca, tér, út, patak,
hegy stb. szavakat kisbetűvel!

2. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több földrajzi nevet, ami a lakókörnyezetükben előfordul: tehát
városok, falvak nevei, utcanevek, folyók, patakok nevei, hegyek nevei! (30 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

70. óra: Igekötős igék olvasása, az igekötő fogalma

1. Ismét igéket olvasunk, ezúttal soronként olvassa! Mit figyelt meg? Mi a különböző és mi a közös a két
oszlop igéiben? (10 perc)

párolog elpárolog
pazarol elpazarol
látogat meglátogat
kóborol elkóborol
szélesít kiszélesít
csomagol becsomagol
gyűrődik meggyűrődik
simogat megsimogat
mutogat odamutogat
takarít kitakarít
szüretel leszüretel
gyakorol begyakorol

133
búcsúzik elbúcsúzik
vásárol bevásárol
fűrészel elfűrészel
mosogat elmosogat
kalapál kikalapál
bizonyít bebizonyít
varázsol elvarázsol

A második oszlop igéi igekötős igék, ahol az igekötő az ige előtt áll. Az igekötők: be,
ki, le, fel, meg, el, át, rá, ide, oda, szét, össze, vissza, széjjel, keresztül. Ha az igekötő
az ige előtt áll, egybeírjuk az igével.

2. Húzzon álló egyenest az igekötő is az ige közé az előző feladatban! (5 perc)

3. Memorizálják az igekötőket, jó, ha ezeket tudjuk fejből! (10 perc)

4. Pótolja a hiányzó igekötős igéket a mondatokból! Az alábbi igékből válogasson! (10 perc)

kimegy, bemegy, elmegy, felmegy, lemegy, átmegy, rámegy, odamegy, visszamegy

Mari ………………………………….a kertbe, hogy meglocsolja a növényeit.

Ákos ………………………………………………a negyedik emeletre, mert ott lakik.

Vali …………………………………………a boltba, mert kenyeret akar venni.

Évi ………………………………………………..a terembe, mert ott felejtett valamit.

Laci …………………………………………..a lépcsőn a pincébe, mert ott tartja a


szerszámait.

Réka ………………………………………………a barátnőjéhez, mert ma van a


születésnapja.

134
Kati ……………………………………………….a zebrán a főút másik oldalára.

5. Mit figyelt meg? Fogalmazza meg a tapasztaltakat!

6. Írják le a diktált igekötős igéket! (10 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

71. óra: Igekötős igék olvasása, az igekötő fogalma

1. Karikázza be az igekötős igéket! Mit csinál? Mi történik? kérdésre válaszolnak mindig! (10 perc)

elalszik elsüllyed lebeg


elakad visszatér remeg
kivesz mesél megremeg
meglát elmesél szétesik
beteg kidob elesik
bevesz bedob mosogat
elem visszadob elmosogat
segít ránéz kiló
megsegít néz belép

2. Eddig olyan igekötős igékkel ismerkedtünk meg, amikor az igekötő az ige előtt áll. Most nézzük azt az
esetet, amikor az igekötő az ige után áll! Mit figyelhetünk meg? (10 perc)

135
párolog párolog el
pazarol pazarol el
látogat látogat meg
kóborol kóborol el
szélesít szélesít ki
csomagol csomagol be
gyűrődik gyűrődik meg
simogat simogat meg
mutogat mutogat oda
takarít takarít ki
szüretel szüretel le
gyakorol gyakorol be
búcsúzik búcsúzik el
vásárol vásárol be
fűrészel fűrészel el
mosogat mosogat el
kalapál kalapál ki
bizonyít bizonyít be
varázsol varázsol el
A második oszlop igéi igekötős igék, ahol az igekötő az ige után áll. Az igekötők: be,
ki, le, fel, meg, el, át, rá, ide, oda, szét, össze, vissza, széjjel, keresztül. Ha az igekötő
az ige után áll, külön kell írni.
3. Pótolja a hiányzó igekötős igéket a mondatokból! Az alábbi igékből válogasson! (10 perc)

megy ki, megy be, megy el, megy fel, megy le, megy át, megy rá, megy oda, megy
vissza

Mari éppen………………………………….a kertbe, hogy meglocsolja a


növényeit.

Ákos most………………………………………………a negyedik emeletre, mert ott


lakik.

Vali …………………………………………a boltba, kenyeret venni, mert Juli beteg.

136
Évi ………………………………………………..a terembe Gábor helyett, mert ott
felejtettek valamit.

Laci épp…………………………………………..a lépcsőn a pincébe, mert fel kell


hoznia a szerszámait.

Végül Réka ………………………………………………a barátnőjéhez, pedig úgy


beszélték meg, hogy a barátnője megy hozzá.

Jól látom, hogy Kati ……………………………………………….a zebrán a főút másik


oldalára?

4. Írják le a diktált igekötős igéket! (10 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

72. óra: Igekötős igék olvasása, az igekötő fogalma

1. Eddig olyan igekötős igékkel ismerkedtünk meg, amelyeknél az igekötő az ige előtt vagy az ige mögött áll.
Most nézzük a harmadik esetet, amikor az igekötő és az ige közé egy harmadik szó kerül. Mit
figyelhetünk meg? (15 perc)

párolog el fog párologni


pazarol el fogja pazarolni
látogat meg akarja látogatni
kóborol el tud kóborolni
szélesít ki kellene szélesíteni
csomagol be fog csomagolni
gyűrődik meg fog gyűrődni
simogat meg akarja simogatni

137
mutogat oda fog mutogatni
takarít ki kell takarítani
szüretel le szeretne szüretelni
gyakorol be fogja gyakorolni
búcsúzik el kell búcsúzni
vásárol be tud vásárolni
fűrészel el fogja fűrészelni
mosogat el kell mosogatni
kalapál ki tudja kalapálni
bizonyít be akarja bizonyítani
varázsol el fogja varázsolni

A második oszlop igéi igekötős igék, ahol az igekötő és az ige között egy harmadik
szó áll. Ez a harmadik szó lehet: akar, tud, fog, szeretne, stb. Ebben az esetben
mindhárom szót külön kell írni.
2. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több mondatot, amiben szerepel a fenti igekötős igék valamelyike!
(15 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Írják le a diktált igekötős igéket! (20 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

73. óra: Igekötős igék olvasása, az igekötő fogalma

138
1. Ezen az órán átismételjük, összefoglaljuk mindazt, amit az igekötőkről tanultunk. Karikázza be az alábbi
szavak közül az igekötős igéket! (10 perc)

elalszik süllyed el megköszön


szeret tér vissza köszön
be fogja pótolni mesél visszaköszön
ledob ki fogja bontani esik szét
beteg sántít elesik
bevesz old meg mosogat
elem visszadob mosogat el
elveszít ránéz kiló
meg szeretné nézni néz rá kilóg

2. A fenti feladatban megtalált igekötős igéket ossza 3 csoportba! Mi lesz a három csoport? Először ezt
fogalmazzák meg! Adunk kis segítséget! (10 perc)

megold old meg meg szeretné oldani

3. A fenti feladat alapján beszéljék meg, hogy mi mindent tudunk az igekötőkről! (10 perc)
4. Párokban dolgozzanak! Írjanak minél több igekötős igét, mindhárom fajtából! (15 perc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

139
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

140
74-75. óra: A tanultak felmérése

Instruktori útmutató:
A záró tudásmérést egyénileg végezzük a hallgatókkal. Az értékelése az alábbiak szerint történik:

Magánhangzók olvasása: 5 pont: 0-1 hiba, 4 pont: 2-4 hiba, 3 pont: 5-7 hiba, 2 pont: 8-10 hiba, 1 pont: 11-15
hiba, 0 pont: 15 hibánál több

Mássalhangzók olvasása: 5 pont: 0-1 hiba, 4 pont: 2-4 hiba, 3 pont: 5-7 hiba, 2 pont: 8-10 hiba, 1 pont: 11-15
h0iba, 0 pont: 15 hibánál több

Szótagok olvasása: 10 pont: 0-1 hiba, 9 pont: 2-3 hiba, 8 pont: 4-5 hiba, 7 pont: 6-7 hiba, 6 pont: 8-9 hiba, 5
pont: 10-11 hiba, 4 pont: 12-13 hiba, 3 pont: 14-15 hiba, 2 pont: 16-17 hiba, 1 pont: 18-19 hiba, 0 pont 19-
nél több hiba

Szavak olvasása: 10 pont: 0-1 hiba, 9 pont: 2-3 hiba, 8 pont: 4-5 hiba, 7 pont: 6-7 hiba, 6 pont: 8-9 hiba, 5
pont: 10-11 hiba, 4 pont: 12-13 hiba, 3 pont: 14-15 hiba, 2 pont: 16-17 hiba, 1 pont: 18-19 hiba, 0 pont 19-
nél több hiba

Szöveg olvasása: 20 pont: 0-1 hiba, 19 pont: 2-3 hiba, 18 pont: 4-5 hiba, 17 pont: 6-7 hiba, 16 pont: 8-9 hiba,
15 pont: 10-11 hiba, 14 pont: 12-13 hiba, 13 pont: 14-15 hiba, 12 pont: 16-17 hiba, 11 pont: 18-19 hiba, 10
pont 20-21 hiba, 9 pont: 22-23 hiba, 8 pont: 24-25 pont, 7 pont: 26-27 hiba, 6 pont: 28-29 hiba, 5 pont: 30-31
hiba, 4 pont: 32-33 hiba, 3 pont: 34-35 hiba, 2 pont: 36-37 hiba, 1 pont: 38-39 hiba, 0 pont: 39-nél több hiba

Szövegértés: Minden jól megválaszolt kérdés 2 pontot ér, ha max. 1-2 helyesírási hiba van benne, + 2 pontot
adunk. Ha kettőnél több hiba van benne, nem adunk pontot a helyesírásra.

Tollbamondás: minden hibásan írt szóért 1 pontot vonunk le az elérhető 26-ból.

141
A most következő két órán felmérések következnek, hogy hogyan sikerült feleveníteni az
olvasást és az önálló írást. Az alábbiakat Instruktorával fogja egyénileg elvégezni, a diktálást a
szokásos módon csinálják majd.

Olvassa hangosan!

e a é i á ű ó é ő e ú a ú á i e ő ó a í á e ű é ő ű ó á i ú ó ő ű é a ó ú e ű é ú ő
é ú e ű á i ó a

________________mp ____________hiba

t l f m k s z c dz sz g q j b s zs ty v p ny h n d gy cs ty dzs c f gy r d m x g ly b t j
n m ny v b p l d ly sz r

_______________mp ____________hiba

úz di ény lyú fé rap zőgy dzsót tyűv fre

gi ké có ev jú túk bűly xel gyan glé

vá ócs tyű őcs ar jém tyáp zív hádzs smi

ak ep csá ódzs li csol pég cőd xón krű

éd sza es dza pű súv zsíny fúk tiny pla

rő zsi űsz ci őd szűb csár szégy cem blé

űb zú ax mű ób hój szűty saly vécs psze

ój üg he nyú lyá nic dzun bezs dóly zli

tá gyó án őty gye fég hax dzsáj gadz stő

fe lyő mé vó zsú nyed kám rődz kázs klú

_______________mp _____________hiba

142
10

nyár szütyő perec groteszk bazsalikom

gyér terc repce krókusz csürdüngölő

árny tüsző mályva petymeg berzenkedik

tény üreg hártya dereglye oktaéder

ángy dzsámi máglya gereblye influenza

mécs ürge drusza fikarcnyi Xantippe

rizs bárd cédrus berkenye szalamandra

örv grog bricska szanszkrit klarinét

süly üszök kreol zsarátnok trubadúr

szenny csűri trampli pattantyú rododendron

______________mp _______________hiba

10

Hendók mester Mátyás király legkedvesebb íródeákja volt. Akkortájt még nem tudtak könyvet
nyomtatni, hanem ha valami bölcs atyafi leírt valami gyönyörűséges históriát, a tudós emberek
lekörmölgették ízről ízre, betűről, betűre.

Az ilyen tudósoknak nagy volt a becsületük, különösen Hendók mesternek, aki kutyabőrből
készült papírosra kerek betűket pingált lúdtollal, szélére meg tuli-tarka rózsákat, tulipántokat,
szarvasokat.

Az uralkodó Hendókra bízta az elárvult Busa deákot, neveljen belőle írástudót. De nem volt
annak kedve a pepecseléshez. Ha szerit ejthette, kifeküdt az eperfák alá, s azzal mulatta magát,
hogy mindenféle diribdarab fából ugyanolyan csodaszép bazsarózsákat, griffmadarakat,
szarvasokat faragott, amilyeneket odabent Hendók bátya pingált.

_____________mp _______________hiba

143
20

Hogyan sokszorosították Mátyás király korában a könyveket? _______________________

Ki volt a király legkedvesebb iródeákja?________________________________________

Milyen eszközökkel dolgozott?________________________________________________

Mit jelent ez a szó: pingálni?__________________________________________________

Miért nem volt kedve Busa diáknak a tanuláshoz?_________________________________

Mivel foglalkozott inkább?___________________________________________________

_________________________________________________________________________

24

144
Írja le a diktált szöveget!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26

Összesen:

100

Értékelés:

kiváló 85-100%

megfelelő 61-84%

fejlesztendő 41-60%

nem megfelelő 0-40%

145