You are on page 1of 139

ELECTRICA SA RAPORT ANUAL 2017| 1

RAPORT ANUAL 2017

Grupul Electrica - cifre cheie pentru Raportul Auditorului Independent


anul 2017 Consolidat
pag. 5 pag. 182

Mesajul Presedintelui Consiliului de Raportul Administratorilor pentru anul


ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ 2017
pag.10 pag. 190

Mesajul Directorului General ^ŝƚƵĂƟŝ &ŝŶĂŶĐŝĂƌĞ /ŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ƉĞŶƚƌƵ


pag. 12 anul incheiat la 31 decembrie 2017
pag. 230
Raportul Consolidat al Administratorilor
pentru anul 2017 Raportul Auditorului Independent
pag. 16 /ŶĚŝǀŝĚƵĂů
pag. 267
^ŝƚƵĂƟŝ &ŝŶĂŶĐŝĂƌĞ ŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ
anul incheiat la 31 decembrie 2017 ĞĐůĂƌĂƟĂ ŽŶĚƵĐĞƌŝŝ
pag. 120 pag. 275
4 | RAPORT ANUAL 2017 ELECTRICA SA ELECTRICA SA RAPORT ANUAL 2017| 5

GRUPUL ELECTRICA
LUMINA SCRIE POVESTEA
/&Z ,/ WEdZh Eh> ϮϬϭϳ
ISTORIEI
Grupul Electrica – in cifre
ZĞnjƵůƚĂƚĞ ŽƉĞƌĂƜŝŽŶĂůĞ 2015 2016 2017
ĂŶƟƚĂƚĞĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂ ;dǁŚͿ 17,1 17,5 17,8
EƵŵĂƌ ĚĞ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝ ;ŵŝů͘Ϳ 3,65 3,67 3,70
ĂŶƟƚĂƚĞĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĨƵƌŶŝnjĂƚĂ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĚĞ ƌĞƚĂŝů ;dǁŚͿ 10,1 10,6 9,2
EƵŵĂƌ ĐůŝĞŶƟ ;ŵŝů͘Ϳ 3,61 3,60 3,57
EƵŵĂƌ ĚĞ ĂŶŐĂũĂƟ ůĂ ƐĨĂƌƐŝƚƵů ƉĞƌŝŽĂĚĞŝ 10.539 9.685 8.792

ZĞnjƵůƚĂƚĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ
sĞŶŝƚƵƌŝ ;ŵŝů͘ZKEͿ 5.503 5.518 5.603
/d ;ŵŝů͘ZKEͿ 922 960 601
/d ;ŵŝů͘ZKEͿ 569 586 197
WƌŽĮƚ ŶĞƚ ĂƚƌŝďƵŝďŝů ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ;ŵŝů͘ZKEͿ 363 357 128
&ůƵdž ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĚŝŶ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ ;ŵŝů͘ZKEͿ 743 718 204
ŚĞůƚƵŝĞůŝ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ;ŵŝů͘ZKEͿ 551 569 742
WƌŽĮƚ ƉĞ ĂĐƟƵŶĞ ;ZKEͿ 1,07 1,05 0,38
6 | RAPORT ANUAL 2017 ELECTRICA SA ELECTRICA SA RAPORT ANUAL 2017| 7

&ŝůŝĂůĞůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ ĐŝĨƌĞͲĐŚĞŝĞ ^'DEdh> &hZE/Z͗


WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ZĞnjƵůƚĂƚĞ &ŝŶĂŶĐŝĂƌĞ ŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ

ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ;&Ϳ Venituri (mln RON) EBITDA Ajustata1 si Marja EBITDA Ajustata
ͻ 3,58 mln consumatori1 (mln RON si %)
ͻ Cota de piata4 19,05%
ͻ Venituri3: 4.225 mln RON
ͻ EBITDA3: 10 mln RON
ͻ 99,999% Electrica SA

^'DEdh> ^Zs///


EZ'd/

ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ;^Ϳ


ͻ Venituri3: 359 mln RON
ͻ EBITDA3: 25 mln RON
ͻ 100% Electrica SA

^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ DƵŶƚĞŶŝĂ ^͘͘


^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ KůƚĞŶŝĂ ^͘͘ Pro t (mln RON)
ͻ 100% Electrica SA Pro t net
(mln RON)
Pozi e e numerar net
Datorie Neta2/ (Numerar net) (mln RON)
^'DEdh> /^dZ/hd/ ΈϮϬϭϳΉ͗

^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ
ůĞĐƚƌŝĐĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^͘ ůĞĐƚƌŝĐĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^͘ ůĞĐƚƌŝĐĞ DƵŶƚĞŶŝĂ EŽƌĚ ^͘
ͻ ϭ͕Ϯϲ ŵůŶ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝϭ ͻ ϭ͕ϭϯ ŵůŶ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝϭ ͻ ϭ͕ϯϮ ŵůŶ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝϭ
ͻ Cota de piata2 11,86% ͻ Cota de piata2 13,44% ͻ Cota de piata2 15,19%
ͻ Venituri3: 853 mln RON ͻ Venituri3: 873 mln RON ͻ Venituri3: 863 mln RON
ͻ EBITDA3: 215 mln RON ͻ EBITDA3: 255 mln RON ͻ EBITDA3: 155 mln RON
ͻ 99,999% Electrica SA ͻ 99,999% Electrica SA ͻ 99,999% Electrica SA

™ ϯ͕ϳϭ ŵůŶ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝ ™ suprafata acoperita de 97.196 km2 ™ 17,8 TWh de energie electrica distribuita
™ ĂnjĂ ĐƟǀĞůŽƌ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ ϰ͕ϴ ŵůĚ ;ϭ ŵůĚ ΦͿ ™ ĂĐŽƌĚƵů ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝƵŶĞ ƚĞƌŵŝŶĂŶĚƵͲƐĞ ŝŶ ϮϬϱϰ ;нϮϰ͕ϱ ĂŶŝ ĚĞ ĞdžƟŶĚĞƌĞͿ

ĐƟŽŶĂƌ ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌ ŝŶ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ

džŝƐƚĞŶƚĂ ƵŶŽƌ ĂĐƟŽŶĂƌ ĂĚŝƟŽŶĂůŝ Ă ĨŽƐƚ ŝŵƉƵƐĂ ĚĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞĂ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌŝŝ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ ƌƚ͘ ϭϬ͕ ĂůŝŶ͘ ;ϯͿ ĚŝŶ >ĞŐĞĂ Ŷƌ͘ Pro tul net e a une
ϯϭͬϭϵϵϬ ƉƌŝǀŝŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂƟůĞ͘ WƌŝŶ ƵƌŵĂƌĞ͗ si i i en ul rut e
ͻ ^d^ ĚĞƟŶĞ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^DE͖ a une (RON)
ͻ ^DE ĚĞƟŶĞ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^dE͖
ͻ ^dE ĚĞƟŶĞ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^d^Ϳ Ɛŝ
ͻ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ĚĞƟŶĞ njĞĐĞ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ >͘

Sursa: Datele companiei, ANRE.


ϭ͘ >Ă ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ŽŶƐƵŵĂƚŽƌ с KƌŝĐĞ ƉĞƌƐŽĂŶĂ ĮnjŝĐĂ ƐĂƵ ĞŶƟƚĂƚĞ ůĞŐĂůĂ ĐĂƌĞ Ă ŝŶĐŚĞŝĂƚ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ĚĞ ĐƵŵƉĂƌĂƌĞ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚĞ͕ ƵƟůŝnjĂƚŽƌ
с  KƌŝĐĞ ƉƌŽĚƵĐĂƚŽƌ͕ ŽƉĞƌĂƚŽƌ Ăů ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ŽƉĞƌĂƚŽƌ Ăů ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ĨƵƌŶŝnjŽƌ͕ ĐŽŶƐƵŵŵĂƚŽƌ ĞůŝŐŝďŝů ƐĂƵ ĐĂƉƟǀ ĐŽŶĞĐƚĂƚ
la retea;
Ϯ͘ >Ă ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ ŽƚĂ ĚĞ ƉŝĂƚĂ ƐĞ ďĂnjĞĂnjĂ ƉĞ ǀŽůƵŵĞ ;ZĂƉŽƌƚ EZͿ͖ Sursa: Datele companiei.
ϯ͘ >Ă ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ Ɛŝ /d ĂƐĂ ĐƵŵ ƐƵŶƚ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ŝŶ ƐĞĐƟƵŶĞĂ ĮŶĂŶĐŝĂƌĂ͕ ĐŽŶǀĞƌƟƚĞ ĚŝŶ ZKE ŝŶ hZ ůĂ ĐƵƌƐƵů ĚĞ ŝŶĐŚŝĚĞƌĞ ϯϭ 1. EBITDA ajustata pentru evenimente nerecurente (i) ajustari/reluarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net
ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ĚĞ ϰ͕ϲϱϵϳ ƉĞŶƚƌƵ ĞůĞŵĞŶƚĞůĞ ĚĞ ďŝůĂŶƚ Ɛŝ ĐƵƌƐƵů ŵĞĚŝƵ ĚĞ ϰ͕ϱϲϴϭ ƉĞŶƚƌƵ ĞůĞŵĞŶƚĞůĞ ĚĞ ǀĞŶŝƚƵƌŝ Ɛŝ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝ͖ consolidate si (ii) reducerea valorii/ reluarea reducerii valorii stocurilor, net, consolidate
ϰ͘ >Ă ϯϬ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ŽƚĂ ĚĞ ƉŝĂƚĂ ƐĞ ďĂnjĞĂnjĂ ƉĞ ǀŽůƵŵĞ ;ZĂƉŽƌƚ EZͿ͘ Ϯ͘ĂƚŽƌŝĂEĞƚĂͬ;EƵŵĞƌĂƌŶĞƚͿƐĞĚĞĮŶĞƐƚĞĐĂŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝďĂŶĐĂƌĞнŽǀĞƌĚƌĂŌƵƌŝďĂŶĐĂƌĞнůĞĂƐŝŶŐƵƌŝĮŶĂŶĐŝĂƌĞнĮŶĂŶƚĂƌŝĚŝŶĂĐŽƌĚƵƌŝĚĞĐŽŶĐĞƐŝƵŶĞ
ʹ ŶƵŵĞƌĂƌ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ͕ ĚĞƉŽnjŝƚĞ ďĂŶĐĂƌĞ͕ d^ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ͘
8 | RAPORT ANUAL 2017 ELECTRICA SA ELECTRICA SA RAPORT ANUAL 2017| 9

Volume istri uite (T ) eltuieli e a ital ( APE ) 201


2017 (mil. RON)

ote e total iata e


furnizare in 2017

ote e iata
reglementata in
tru tura in es ilor ru ului 2017
Ele tri a in 2017

&ƵƌŶŝnjĂƌĞ
an ta e ele tri itate furnizate e iata e retail (T )

ote e iata
on uren ala in 2017

1
Sursa: Electrica ^ƵƌƐĂ͗ ZĂƉŽƌƚ EZ KĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
ϭ͘ E> ĨĂĐĞ ƌĞĨĞƌŝƌĞ ůĂ ŶĞů ŶĞƌŐŝĞ DƵŶƚĞŶŝĂ Ɛŝ ŶĞů ŶĞƌŐŝĞ
10 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 11

"
Mesajul Presedintelui Consiliului /Ŷ ĂŶƵů ĞŶƚĞŶĂƌƵůƵŝ͕ ĮŝŶĚ ƵŶĂ ĚŝŶƚƌĞ ĐĞůĞ ŵĂŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŽŵƉĂŶŝŝ ƌŽŵĂŶĞƐƟ͕ ƉƵƚĞŵ ƐĂ ŶĞ
ĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞƐƵƐƚĞŶĂďŝůĂƐŝ͕ƚŽƚŽĚĂƚĂ͕ĚĞǀŝnjŝƵŶĞ
ƵŶŝƚĂƌĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ŐƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ͘
ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƵŝƚĂŵ ŝŶĂƉŽŝ ĐƵ ŵĂŶĚƌŝĞ ůĂ ƌĞĂůŝnjĂƌŝůĞ ĚŝŶ ĐĞŝ
peste 120 de ani in care ne-am dedicat sectorului /Ŷ ϮϬϭϳ Ăŵ ĐŽŶƟŶƵĂƚ ƌĞŵŽĚĞůĂƌĞĂ ŐƌƵƉƵůƵŝ͕ ƉƌŝŶ
ĞŶĞƌŐĞƟĐ Ɛŝ ŶĞͲĂŵ ĂƐƵŵĂƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞĂ ĨĂƚĂ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ƉůĂŶ ĂŵďŝƟŽƐ ĚĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ͘
ĚĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƟůĞ ŝŶ ĐĂƌĞ ŶĞ ĚĞƐĨĂƐƵƌĂŵ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ͘ ĐĞƐƚĂ ǀŝnjĞĂnjĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ŶŽƵ ŵŽĚĞů ĚĞ
ŝŶĐŽůŽ ĚĞ ƚƌĂĚŝƟĂ ƉĞ ĐĂƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ž ĂƌĞ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ Ă ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ďĂnjĂƚ ƉĞ
de energie romaneasca, de la listarea istorica din ƉƌŽĐĞƐĞ ƌĞƉƌŽŝĞĐƚĂƚĞ͕ ĐƵ ĂĐĐĞŶƚ ƉĞ ĞĮĐŝĞŶƟnjĂƌĞ
ĂŶƵů ϮϬϭϰ͕ ŽŵƉĂŶŝĂ ƐŝͲĂ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƚ ĐŽŶƐƚĂŶƚ Ɛŝ ƉĞ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĐĂůŝƚĂƟŝ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ŽĨĞƌŝƚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ͕ ƉƌŝŶ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ƌĞĐŽƌĚ ŝŶ ĐůŝĞŶƟůŽƌ͘ ŵ ĚĞŵĂƌĂƚ Ɛŝ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂůŝnjĂƌĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŝƉƌŝŶŽƉƟŵŝnjĂƌĞĂƉƌŽĐĞƐĞůŽƌůĂŶŝǀĞů Ă ĂŶƵŵŝƚŽƌ ĂĐƟǀŝƚĂƟ͕ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ŽďŝĞĐƟǀ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĚĞ 'ƌƵƉ͕ ƌĞƵƐŝŶĚ ƐĂ ŐĞƐƟŽŶĞnjĞ ĐƵ ƐƵĐĐĞƐ ŝŵƉĂĐƚƵů ƌĞĂůŝnjĂƌĞĂ ƉůĂŶƵůƵŝ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĨŽĂƌƚĞ ĂŵďŝƟŽƐ͕ Ɛŝ
ƉĞ ĐĂƌĞ ĐŽŶƚĞdžƚƵů ŶĞĨĂǀŽƌĂďŝů Ăů ƉŝĞƚĞŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ Ăŵ ĂĚŽƉƚĂƚ ƵŶ ŶŽƵ ĐŽŶĐĞƉƚ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ďĂnjĂƚ
ůͲĂĂǀƵƚŝŶĂŶƵůϮϬϭϳĂƐƵƉƌĂũƵĐĂƚŽƌŝůŽƌĚĞƉĞƉŝĂƚĂ͘ pe performanta.
/Ŷ ƵůƟŵŝŝ ĂŶŝ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƚƌĞĐƵƚ ƉƌŝŶƚƌͲƵŶ ƉƌŽĐĞƐ
ŵĂũŽƌĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ͕ĐĂƌĞĂŝŵƉůŝĐĂƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ /ŶĂĐĞůĂƐŝƟŵƉ͕ŝŶĐŽŶƚĞdžƚƵůƉƌŽĐĞƐƵůƵŝĚĞůŝďĞƌĂůŝnjĂƌĞ
ƐĂ ŝŶƚƌͲŽ ĐŽŵƉĂŶŝĞ ĐƵ ĐĂƉŝƚĂů ŵĂũŽƌŝƚĂƌ ƉƌŝǀĂƚ͕ ĂƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝĚĞĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ĂǀĞŵ
transparenta, moderna si responsabila. Ca urmare ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƵŶŽƌ ŶŽŝ ůŝŶŝŝ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ Ɛŝ
a procesului de listare, Electrica a inceput sa ŝŶǀĞƐƟƟŝ ŝŶ ƚĞŚŶŽůŽŐŝĞ͕ ĐĂƌĞ ƐĂ ŶĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ŽĨĞƌŝƌĞĂ
ĂƉůŝĐĞ ĐĞůĞ ŵĂŝ ŝŶĂůƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝŝ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ƵŶŽƌ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ Ɛŝ ƉƌŝŶ ĂĐĞĂƐƚĂ ƐĂ ƉƵƚĞŵ
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ ĨĂƉƚ ĐĂƌĞ Ă ĂĚƵƐ ŶƵŵĞƌŽĂƐĞ ďĞŶĞĮĐŝŝ raspunde cerintelor consumatorilor, sa crestem in
ĂƚĂƚ ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ĐůŝĞŶƟůŽƌ Ɛŝ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ͘ ŵŽĚ ĐŽŶƟŶƵƵ ƐĂƟƐĨĂĐƟĂ ĂĐĞƐƚŽƌĂ Ɛŝ ƐĂ ƐƵƐƟŶĞŵ
'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ĞƐƚĞ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚ ĐŚĞŝĞ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝƚĂƚĞĂ ŐƌƵƉƵůƵŝ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͘ /Ŷ
Ăů ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ ĞƐƚĞ ĞƐĞŶƟĂůĂ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐĞƐƚ ƐĞŶƐ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ĚĞŵĂƌĂƚ ƉƌŽĐĞƐƵů
ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƐƵƐƚĞŶĂďŝůĂ Ă ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ͕ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ĚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌĞĂƉŽƌƚŽĨŽůŝƵůƵŝĚĞƉƌŽĚƵƐĞƐŝƐĞƌǀŝĐŝŝ
ƚŽƚŽĚĂƚĂ Ɛŝ Ž ĐŽŶĚŝƟĞ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĂ ƉĞŶƚƌƵ Ă ĐƌĞĂ ŽĨĞƌŝƚĞ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝůŽƌ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ ƉƌŝŶ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ
ǀĂůŽĂƌĞ͘ ĨƵƌŶŝnjĂƌŝŝ ŐĂnjĞůŽƌ ŶĂƚƵƌĂůĞ͘

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚĞĂ ŝŶǀĞƐƟƟŽŶĂůĂ͕ ĂƚƌĂƐĂ ƉƌŝŶ ƉƌŽĐĞƐƵů ŶƵů ϮϬϭϳ Ă ĨŽƐƚ ƵŶ ĂŶ ŝŶ ĐĂƌĞ ĂƚĂƚ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ͕
ĚĞůŝƐƚĂƌĞ͕ŶĞͲĂƉĞƌŵŝƐĂůŽĐĂƌĞĂĚĞƌĞƐƵƌƐĞĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĐĂƚ Ɛŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝ ĚŝŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ĂƵ ĨŽƐƚ ĂĨĞĐƚĂƟ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƉĞŶƚƌƵĐƌĞƐƚĞƌĞĂŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌƉĂŶĂůĂƵŶ ĚĞ ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ĂĚǀĞƌƐĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĚĞ
ŶŝǀĞů ƌĞĐŽƌĚ͕ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ĞĮĐŝĞŶƟnjĂƌŝŝ ƌĞƚĞůĞůŽƌ͕ ĚŝŶ ĞŶĞƌŐŝĞ͕ĐĂƌĞĂƵĂǀƵƚĐĂƌĞnjƵůƚĂƚŶŝǀĞůƵƌŝƌĞĐŽƌĚĂůĞ
ĚŽƌŝŶƚĂ ĚĞ Ă ƐƉƌŝũŝŶŝ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ƐĂƟƐĨĂĐƟĞŝ ĐůŝĞŶƟůŽƌ preturilor la energie, in special in primul trimestru.
nostri. WƌŝŶ ŇĞdžŝďŝůŝƚĂƚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĂůĂ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƌĞƵƐŝƚ
adaptarea strategiei in sensul limitarii pierderilor,
dŽƚ ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ Ă ĐĂƉĂĐŝƚĂƟŝ ĚĞ Ă ĨĂĐĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ ĨĂĐĂŶĚ ĨĂƚĂ ĂĐĞƐƚƵŝ ĐŽŶƚĞdžƚ ŶĞĨĂǀŽƌĂďŝů͘
si in linie cu un alt angajament asumat prin
ƉƌŽƐƉĞĐƚƵů ĚĞ ĞŵŝƐŝƵŶĞ ƉƵďůŝĐĂƚ ĐƵ ŽĐĂnjŝĂ ůŝƐƚĂƌŝŝ Ƶ ƐĐŽƉƵů ĚĞ Ă ŐĞŶĞƌĂ ǀĂůŽĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐƟŽŶĂƌŝŝ
ůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ƉĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ͕ Ăŵ ĮŶĂůŝnjĂƚ ŶŽƐƚƌŝ͕ ŶĞ ĂŶŐĂũĂŵ ƐĂ ĐŽŶƟŶƵĂŵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĂ
ĂĐŚŝnjŝƟĂ ƉĂĐŚĞƚĞůŽƌ ŵŝŶŽƌŝƚĂƌĞ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ &ŽŶĚƵů ŝŶ ŵŽĚ ĂĐƟǀ Ă ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ͕ ŽďŝĞĐƟǀƵů ŶŽƐƚƌƵ
WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂŝŶĮůŝĂůĞůĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞƐŝĚĞĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĮŝŶĚ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ǀĂůŽƌŝŝ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ŵĞĚŝƵ
ĂůĞŽŵƉĂŶŝĞŝ͘dƌĂŶnjĂĐƟĂĐƵ&ŽŶĚƵůWƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂƐͲĂ Ɛŝ ůƵŶŐ͕ ƉƌŝŶ ŵĞŶƟŶĞƌĞĂ ƐƚĂďŝůŝƚĂƟŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ͕
ƌĞĂůŝnjĂƚůĂƉƌĞƚƵůŐůŽďĂůĚĞϳϱϮ͘Ϭϯϭ͘ϴϰϭZKE͕ŝŶĚŝĐĂŶĚ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĞĮĐŝĞŶƚĞŝ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ͕ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ

"
ƵŶ ŶŝǀĞů Ăů ZĂƚĞŝ /ŶƚĞƌŶĞ ĚĞ ZĞŶƚĂďŝůŝƚĂƚĞ ĞƐƟŵĂƚ ƵŶĞŝ ĨŽƌƚĞ ĚĞ ŵƵŶĐĂ ĚĞĚŝĐĂƚĂ Ɛŝ ĐĂůŝĮĐĂƚĂ͕ ƉƌĞĐƵŵ
ĚĞ ϭϱй Ɛŝ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚ ůĂ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ŶŝǀĞůƵůƵŝ si prin adoptarea celor mai inalte standarde de
ǀŝŝƚŽƌ Ăů ǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ ĚŝŶ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞ ĂůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘ EĞ ƉƌŽƉƵŶĞŵ͕ ƚŽƚŽĚĂƚĂ͕
ĂƵƚŽŵĂƚůĂĐĞůŽƌĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌŽŵƉĂŶŝĞŝ͘ ƐĂ ĐŽŶƐƚƌƵŝŵ Ž ƌĞůĂƟĞ ĐƵ ƚŽĂƚĞ ƉĂƌƟůĞ ŝŶƚĞƌĞƐĂƚĞ
ŝŶ ƉƵŶĐƚ ĚĞ ǀĞĚĞƌĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ ƉƌŝŶ ĞĨĞĐƚƵĂƌĞĂ ďĂnjĂƚĂ ƉĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂ Ɛŝ ŝŶĐƌĞĚĞƌĞ͕ ƌĞƐƉĞĐƚĂŶĚ
ƚƌĂŶnjĂĐƟĞŝ ƐͲĂ ĂǀƵƚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ƐŝŵƉůŝĮĐĂƌĞĂ Ɛŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝŝůĞ ĚĞ ĞƟĐĂ Ɛŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞ͘
ĞĮĐŝĞŶƟnjĂƌĞĂ ŵŽĚĞůƵůƵŝ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ
si accelerarea implementarii programelor de ƌŝƐƟĂŶ ƵƔu
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂŶŝŝůĞ ŐƌƵƉƵůƵŝ͘ ƐƞĞů͕ ĂƵ ĨŽƐƚ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ
consolidate premisele implementarii programelor ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ
"
12 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 13

&ŽĐƵƐ ƉĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƟůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞ /Ŷ ĂĐĞůĂƐŝ ƟŵƉ͕ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ 'ƌƵƉ ǀŽƌ Į ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶƉĞƌĨĞĐƟŽŶĂƌĞĂƐŝŵŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ
Mesajul Directorului General WƌŽǀŽĐĂƌŝůĞ ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ ŶĞͲĂƵ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚ ĐĂ ĚŽĂƌ
ĐŽŵƉĂŶŝŝůĞ ĐĂƌĞ ĚĂƵ ĚŽǀĂĚĂ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞ Ɛŝ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĐĞ͕ Ă ƐŝƐƚĞŵĞůŽƌ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ
ŝŶǀĞƐƟƟŝŝŶƐĞĐƵƌŝƚĂƚĞĂĐŝďĞƌŶĞƟĐĂƐŝĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂĐŽŶƟŶƵŝƚĂƟŝ
ƐƚĂďŝůŝƚĂƚĞ ǀŽƌ ƉƵƚĞĂ ĨĂĐĞ ĨĂƚĂ ƵŶĞŝ ƉŝĞƚĞ ĐƵ ƵŶ ĐĂƌĂĐƚĞƌ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ͕ ƵƌŵĂƌŝŶĚ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ƉƌŽƚĞĐƟĞŝ ĚĂƚĞůŽƌ Ɛŝ͕
ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂů ƚŽƚ ŵĂŝ ƉƵƚĞƌŶŝĐ͕ ŝŶ ĐĂƌĞ ƉƌŽĚƵƐƵů ǀĂŶĚƵƚ ŶƵ ŝŵƉůŝĐŝƚ͕ Ă ĐĂůŝƚĂƟŝ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ƉƌĞƐƚĂƚĞ͘
ƐĞ ĚŝĨĞƌĞŶƟĂnjĂ͕ ŝĂƌ ĂǀĂŶƚĂũƵů ĐŽŵƉĞƟƟǀ ƉŽĂƚĞ Į ŽďƟŶƵƚ
ĚŽĂƌ ƉƌŝŶ ƐĞƌǀŝĐŝŝůĞ ŽĨĞƌŝƚĞ͘ ŵ ƌĞƵƐŝƚ ĂƐƞĞů͕ ŝŵƉƌĞƵŶĂ͕ ƐĂ ƐƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƐĂ ŝŶŝƟĞŵ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƐŝƐƚĞŵĞůŽƌ ĐĂƌĞ ƐĂ
ŽďƟŶĞŵ ǀĞŶŝƚƵƌŝ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ ƚŽƚĂůĞ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ ϱ͘ϳϳϳ ƉĞƌŵŝƚĂ ĐŽůĞĐƚĂƌĞĂ ĚĂƚĞůŽƌ ŝŶ ƟŵƉ ƌĞĂů ;ƐŝƐƚĞŵĞ ĚĞ ƟƉ
ŵŝůŝŽĂŶĞ ůĞŝ Ɛŝ ƵŶ ƉƌŽĮƚ ŶĞƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚĞ Ϯϱϴ ŵŝůŝŽĂŶĞ ĚĞ ^ŵĂƌƚ'ƌŝĚͿƐŝĐĂƌĞ͕ĐŽŵďŝŶĂƚĞĐƵĚĂƚĞůĞŝƐƚŽƌŝĐĞĞdžŝƐƚĞŶƚĞ͕
ůĞŝ͕ Ž ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂ͕ ‫ھ‬Ŷ ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ‫ھ‬Ŷ ĐĂƌĞ ϮϬϭϳ Ă ƐĂƉĞƌŵŝƚĂŽƉƟŵŝnjĂƌĞĂĚĞĐŝnjŝŝůŽƌĚĞŝŶǀĞƐƟƟŝƐŝŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂ͕
ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚ ƵŶ ĂŶ ŵĂƌĐĂƚ ĚĞ ĚĞnjĞĐŚŝůŝďƌĞ ŵĂũŽƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂĚŝĐĂƐŝƐƚĞŵĞĚĞƟƉĚǀĂŶĐĞĚƐƐĞƐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;DͿ͘
toate companiile din domeniu. Mai mult decat atat, acest hŶ Ăůƚ ĂƐƉĞĐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞƐƚĞ ĐŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂ ŽƉĞƌĂƟƵŶŝůŽƌ͘
ƉƌŽĮƚĂƐŝŐƵƌĂƉĞŶƚƌƵĂĐƟŽŶĂƌŝŝŶŽƐƚƌŝƵŶĚŝǀŝĚĞŶĚƐƚĂďŝůƉĞ Electrica are 2.000 de echipe in teren, peste 800 de masini,
ĂĐƟƵŶĞ Ɛŝ ƵŶ ƌĂŶĚĂŵĞŶƚ ĂƚƌĂĐƟǀ Ăů ĚŝǀŝĚĞŶĚƵůƵŝ ĚĞ ϲ͕ϯй͕ ŝĂƌĐĂƐĂƉŽƟǀŽƌďŝĚĞŽƉĞƌĂƟƵŶŝĞĮĐŝĞŶƚĞĂŝŶĞǀŽŝĞƐĂƐƟŝŝŶ
ƌĂƉŽƌƚĂƚ ůĂ ƉƌĞƚƵů ĚĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ϱ ŵĂƌƟĞ ϮϬϭϴ͘ ƟŵƉƌĞĂůĐĞĨĂĐĂĐĞůĞĞĐŚŝƉĞ͘ŶĂůŝnjĞnjŝĚĂƚĞůĞƉƌŝŵŝƚĞƐŝŝĞŝ
ĚĞĐŝnjŝŝůĞ ŝŶ ƟŵƉ ƌĞĂů͘ hŶ ĂƐƞĞů ĚĞ ƐŝƐƚĞŵ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŶƵů ƚƌĞĐƵƚ Ăŵ ŵĂŝ ‫ھ‬ŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ Ž ƌĞƵƐŝƚĂͲ ŶĞͲĂŵ ŽƉƟŵŝnjĂƚ Ăů ĨŽƌƚĞŝ ĚĞ ŵƵŶĐĂ ;tŽƌŬ &ŽƌĐĞ DĂŶĂŶĂŐĞŵĞŶƚͲ t&DͿ
ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵů ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ŽĨĞƌŝƚĞ͕ ĨĂĐĂŶĚ Ɖƌŝŵŝŝ ƉĂƐŝ ƐƉƌĞ ĞƐƚĞ Ž ĂůƚĂ ƉƌŝŽƌŝƚĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ǀŝŝƚŽƌƵů ĂƉƌŽƉŝĂƚ͘
Ă ĚĞǀĞŶŝ Ž ĐŽŵƉĂŶŝĞ ƟƉ ŵƵůƟͲƵƟůŝƚLJ͕ ƉƌŝŶ ŝŶƚƌĂƌĞĂ
ƉĞ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĨƵƌŶŝnjĂƌŝŝ ĚĞ ŐĂnjĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ͘ hƌŵĂƌŝŵ /Ŷ ƉƌŝǀŝŶƚĂ ĨƵƌŶŝnjĂƌŝŝ͕ ĂǀĞŵ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ƵŶ ĂŵƉůƵ ƉƌŽŝĞĐƚ
ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝĮŶĂŶĐŝĂƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĂ'ƌƵƉƵůƵŝ ĚĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ Ă ĂĨĂĐĞƌŝŝ͕ ƌĞĂůŝnjĂŶĚ ƚƌĞĐĞƌĞĂ ĚĞ ůĂ ƉŽnjŝƟĂ
ƐŝƐƵŶƚĞŵĐŽŶƐƟĞŶƟĐĂĂƟŶŐĞƌĞĂĂĐĞƐƚƵŝŽďŝĞĐƟǀƐĞƉŽĂƚĞ ĚĞ ǀĂŶnjĂƚŽƌ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ůĂ ĂĐĞĞĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂƚ
ƌĞĂůŝnjĂ ŵĂŝ ĂůĞƐ ƉƌŝŶ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƟŝ Ɛŝ Ă ĐĂůŝƚĂƟŝ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ͘ Wƌŝŵŝŝ ƉĂƐŝ ŝŶ ĚŝƌĞĐƟĂ ĐƌĞĂƌŝŝ ƵŶĞŝ ĐŽŵƉĂŶŝŝ
ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌŽĨĞƌŝƚĞ͕ŝĂƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ‫ھ‬ŶĨƵƌŶŝnjŽƌŵƵůƟͲƵƟůŝƚLJ ĚĞ ƟƉ ŵƵůƟͲƵƟůŝƚLJ ĂƵ ĨŽƐƚ ĨĂĐƵƟ ĚĞ ĂŶƵů ƚƌĞĐƵƚ͘ ƐƚĞ Ž
ĞƐƚĞ ƉĂƌƚĞ Ă ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝ ŶŽĂƐƚƌĞ ĚĞ Ă ǀĞŶŝ ŝŶ ŝŶƚĂŵƉŝŶĂƌĞĂ njŽŶĂ ƉĞ ĐĂƌĞ ŶĞ ĚŽƌŝŵ ƐĂ Ž ĚĞnjǀŽůƚĂŵ͕ ƉĞŶƚƌƵ Ă ǀĞŶŝ ŝŶ
ŶĞǀŽŝůŽƌ ĐůŝĞŶƟůŽƌ ŶŽƐƚƌŝ͘ ŝŶƚĂŵƉŝŶĂƌĞĂ ĂƐƚĞƉƚĂƌŝůŽƌ ĐůŝĞŶƟůŽƌ ŶŽƐƚƌŝ͘ ŝĐŝ ůƵĂŵ ŝŶ
ĐĂůĐƵů Ɛŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ŽƌŐĂŶŝĐĂ͕ ĚĂƌ ƵƌŵĂƌŝŵ Ɛŝ ƉŽƚĞŶƟĂůƵů
^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƉĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ƚƌĞĐƵƚ Ă ǀŝnjĂƚ͕ ĚĞ de M&A.
ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝůŽƌ ĚĞ ƌŝƐĐ Ɛŝ ƌĞŐĂŶĚŝƌĞĂ Echipa Electrica ramane o prioritate pentru noi. Cu
ŵŽĚĞůƵůƵŝ ĚĞ ĂĨĂĐĞƌŝ͕ ‫ھ‬ŶǀĂƚĂŶĚ ƌĂƉŝĚ ĚŝŶ ůĞĐƟŝůĞ ƐŝƚƵĂƟŝůŽƌ ĂƉƌŽdžŝŵĂƟǀ ϵ͘ϬϬϬ ĚĞ ĂŶŐĂũĂƟ Ɛŝ ƉĞƐƚĞ ϭϮ͘ϬϬϬ ĚĞ ĂŶŐĂũĂƟ
limita intampinate in special in primul trimestru. ai contractorilor nostri, Grupul Electrica este unul dintre
/Ŷ ĂĐĞůĂƐŝ ƟŵƉ͕ ŝŶ ůŝŶŝĞ ĐƵ ĐĞĞĂ ĐĞ ŶĞͲĂŵ ĂƐƵŵĂƚ ŝŶ ĨĂƚĂ ĐĞŝ ŵĂŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ ĂŶŐĂũĂƚŽƌŝ ĚŝŶ ZŽŵĂŶŝĂ͕ ŝĂƌ ŵŝƐŝƵŶĞĂ
ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ͕ĂŵƌĞĂůŝnjĂƚƉĞƉĂƌĐƵƌƐƵůĂŶƵůƵŝƚƌĞĐƵƚŝŶǀĞƐƟƟŝ ŶŽĂƐƚƌĂ ĞƐƚĞ ƐƉƌŝũŝŶŝƌĞĂ ĚĞnjǀŽůƚĂƌŝŝ ĂĐĞƐƚŽƌĂ͘
ŝŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ƚŽƚĂůĂ ĚĞ ϳϯϲ
milioane lei. Pentru acest an, ne pastram angajamentul hŶ Ăůƚ ĞůĞŵĞŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝů ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞĂ
fata de comunitate si consumatori, asumandu-ne un plan ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚĞůŽƌ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕
ƌĞĐŽƌĚĚĞŝŶǀĞƐƟƟŝĚĞĂƉƌŽĂƉĞϵϬϬŵŝůŝŽĂŶĞĚĞůĞŝ͕ŝŶǀĞƐƟƟŝ ƐƉĞĐŝĮĐĞƵŶĞŝĐŽŵƉĂŶŝŝƉƌŝǀĂƚĞ͕ůŝƐƚĂƚĂƉĞďƵƌƐĂůŽĐĂůĂƐŝƉĞ
ĂůĐĂƌŽƌƌĞnjƵůƚĂƚƐĞƚƌĂĚƵĐĞŝŶŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĂĂ ĐĞĂ ĚĞ ůĂ >ŽŶĚƌĂ͘ WƌŽŵŝƐŝƵŶĞĂ ĚĞ ǀĂůŽĂƌĞ Ă ůĞĐƚƌŝĐĂ ĞƐƚĞ
ĐĂůŝƚĂƟŝ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ŝŶƚƌĞŐŝŝ ĐŽŵƵŶŝƚĂƟ ďĞŶĞĮĐŝĂƌĞ͘ ĚĞĂŽĨĞƌŝŽƌĞůĂƟĞďĂnjĂƚĂƉĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂƐŝŝŶĐƌĞĚĞƌĞ͕ŝĂƌ
/Ŷ ĂĐĞƐƚ ƐĞŶƐ͕ ƵŶƵů ĚŝŶƚƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ŶŽĂƐƚƌĞ ŽďŝĞĐƟǀĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ŶŽĂƐƚƌĂ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ĞƐƚĞ ƉƌĞŐĂƟƚĂ
ĐŽŶƐƚĂ ŝŶ ƐĐĂĚĞƌĞĂ ƟŵƉƵůƵŝ ŵĞĚŝƵ Ăů ŝŶƚƌĞƌƵƉĞƌŝůŽƌ ƐĂ ĂƐŝŐƵƌĞ ƵŶ ĐůŝŵĂƚ ĚĞ ĞƟĐĂ Ɛŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞ͘
;ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƵů^//Ϳ͕ĂƐƞĞůŝŶĐĂƚƐĂĂũƵŶŐĂůĂŶŝǀĞůƵůĚŝŶƚĂƌŝůĞ
central europene. /Ŷ ĂĐĞůĂƐŝ ƟŵƉ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝƐŝ ĂƐƵŵĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞĂ
ĨĂƚĂ ŵĞĚŝƵ Ɛŝ ĨĂƚĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƟůĞ ŝŶ ĐĂƌĞ ŝƐŝ ĚĞƐĨĂƐŽĂƌĂ
^ƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĂĐĞƐƚĞŝƐƚƌĂƚĞŐŝŝĚĞĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ͕ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ͕ĂƐƞĞůĐĂƉĞƉĂƌĐƵƌƐƵůĂŶƵůƵŝϮϬϭϳĂŵĐŽŶƟŶƵĂƚ
Ăŵ ŝŶŝƟĂƚ Ɛŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ĂŵďŝƟŽĂƐĞ ĚĞ Programul de granturi „Electrica pune Romania intr-o alta
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ Ă ŵŽĚĞůƵůƵŝ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ͕ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ ǀŝnjĂŵ ůƵŵŝŶĂ͕͟ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ Ă ĨŽƐƚ ŽĨĞƌŝƚĂ ĮŶĂŶƚĂƌĞ ƵŶŽƌ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ĐƵ
ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ĞĮĐŝĞŶƚĞŝ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ Ɛŝ Ă ĐĂůŝƚĂƟŝ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ impact social local.
ŽĨĞƌŝƚĞ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ Ă ĐĂƉĂĐŝƚĂƟŝ ĚĞ Ă ƌĂƐƉƵŶĚĞ ůĂ ĐĞƌĞƌŝůĞ

"
ƉŝĞƚĞŝ͘ /Ŷ ĂĐĞůĂƐŝ ƟŵƉ͕ ĂĐŽƌĚĂŵ Ž ĂƚĞŶƟĞ ĐƌĞƐĐƵƚĂ WĞŶƚƌƵϮϬϭϴŶĞŵĞŶƟŶĞŵŽďŝĞĐƟǀƵůƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ĐĂƌĞĞƐƚĞ͕‫ھ‬Ŷ
ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌŝŝ ƐŝŐƵƌĂŶƚĞŝ ŝŶ ŵƵŶĐĂ͘ /Ŷ ƵƌŵĂ ƵŶĞŝ ĞǀĂůƵĂƌŝ Ă ĂĐĞůĂƐŝ ƟŵƉ͕ ĂŶŐĂũĂŵĞŶƚƵů ĂƐƵŵĂƚ͕ ĚĞ Ă ŽĨĞƌŝ ǀĂůŽĂƌĞ ƉĞ
ŽƉĞƌĂƟƵŶŝůŽƌ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ Ă ĨŽƐƚ ĞǀŝĚĞŶƟĂƚ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ͕ ĂƚĂƚ ĐůŝĞŶƟůŽƌ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ͕ ƉƌŝŶ ƐĞƌǀŝĐŝŝ
ƵŶƉŽƚĞŶƟĂůĚĞŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞŝŶnjŽŶĂĞĮĐŝĞŶƚĞŝƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ͕Ă de inalta calitate, intr-o maniera sigura, sustenabila si la
ĂůŝŶŝĞƌŝŝĨƵŶĐƟŽŶĂůĞŝŶƚƌĞĚŝĨĞƌŝƚĞůĞĞŶƟƚĂƟĂůĞ'ƌƵƉƵůƵŝ͕ĐĂƚ preturi corecte.
Ɛŝ ŝŶ njŽŶĂ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌŝŝ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝ͘ /Ŷ ĂĐĞƐƚ ŵŽŵĞŶƚ͕ ĐĂ
ƵƌŵĂƌĞ Ă ĂĐĞƐƚĞŝ ĞǀĂůƵĂƌŝ͕ ƐƵŶƚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞ ŶŽŝ ŵŽĚĞůĞ
ĨƵŶĐƟŽŶĂůĞ͕ ĂƐŝŐƵƌĂŶĚ ŵĞŶƟŶĞƌĞĂ ƵŶƵŝ ŶŝǀĞů ƌŝĚŝĐĂƚ Ăů
ŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĞdžƉĞƌŝĞŶƚĞŝ ĐůŝĞŶƟůŽƌ Ɛŝ ĂŶ ‫ڭ‬ƚ‫ڭ‬ůŝŶ ^ƚĂŶĐƵ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƌĞĂ ŽĨĞƌƚĞŝ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ͘ Director General Electrica SA
14 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 15

GRUPUL ELECTRICA

RAPORTUL CONSOLIDAT AL
CUPRINS
ADMINISTRATORILOR 'ůŽƐĂƌ 16
ĂƚĞůĞ ĚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞ ĂůĞ ĞŵŝƚĞŶƚƵůƵŝ 17
PENTRU ANUL 2017 1 ZĞnjƵůƚĂƚĞůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ 18
1.1 /ŶĨŽƌŵĂƟŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĐŚĞŝĞ 18
1.2 ǀĞŶŝŵĞŶƚĞ ĐŚĞŝĞ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ 19
1.3 /ŶĨŽƌŵĂƟŝ ĐŚĞŝĞ ƉĞ ƐĞŐŵĞŶƚĞ 25
2 WƌĞnjĞŶƚĂƌĞĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ 28
2.1 WƌĞnjĞŶƚĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂůĂ 28
2.2 DŝƐŝƵŶĞ͕ ǀŝnjŝƵŶĞ͕ ǀĂůŽƌŝ 30
2.3 Principalele elemente ale Planului Strategic pentru perioada 2015 – 2018 31
2.4 WĞƌƐƉĞĐƟǀĞ 32
3 ĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ 35
3.1 ^ĞŐŵĞŶƚĞůĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ 35
3.2 ĐŚŝnjŝƟŝ 39
3.3 ĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ǀĂŶnjĂƌĞ 39
3.4 ZĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌŝ Ɛŝ ŝŶƐƚƌĂŝŶĂƌŝ ĚĞ ĂĐƟǀĞ 42
3.5 Personal 42
3.6 ŽŶƐŝĚĞƌĂƟŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟĂ ŵĞĚŝƵůƵŝ 45
3.7 ĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĐĞƌĐĞƚĂƌĞ Ɛŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ 46
3.8 Managementul Riscului 47
4 ĐƟǀĞ /ŵŽďŝůŝnjĂƚĞ 52
5 WŝĂƚĂ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů 56
6 ŽŶĚƵĐĞƌĞĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ 60
6.1 ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ 60
LUMINA SCRIE POVESTEA 6.2 ĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ Ɛŝ Ă ĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌ ƐĂůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ 64

ISTORIEI
6.3 ŽŶƐŝůŝŝůĞ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĂůĞ ĮůŝĂůĞůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ 69
6.4 ŽŶĚƵĐĞƌĞĂ ĞdžĞĐƵƟǀĂ Ă ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ 71
6.5 ŽŶĚƵĐĞƌĞĂ ĞdžĞĐƵƟǀĂ Ă ĮůŝĂůĞůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ 72
6.6 ^ŝƚƵĂƟĂ ĚĞƟŶĞƌŝůŽƌ ĚĞ ĂĐƟƵŶŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝ ĚŝŶ 'ƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ 73
7 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ 74
7.1 ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ 74
7.2 ŽĚƵů ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ 75
7.3 /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ƉůĂŶƵƌŝůŽƌ ĚĞ ĂĐƟƵŶĞ ĂƐƵŵĂƚĞ ƉƌŝŶ ƐĞŵŶĂƌĞĂ ĂĐŽƌĚƵůƵŝ ĐĂĚƌƵ ĐƵ Z 75
8 WƌĞnjĞŶƚĂƌĞĂ ƐŝƚƵĂƟĞŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ 80
8.1 ^ŝƚƵĂƟĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ă ƉŽnjŝƟĞŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ 80
8.2 ^ŝƚƵĂƟĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ă ƉƌŽĮƚƵůƵŝ 85
8.3 ^ŝƚƵĂƟĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ă ŇƵdžƵƌŝůŽƌ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ 91
9 ǀĞŶŝŵĞŶƚĞ ƵůƚĞƌŝŽĂƌĞ ďŝůĂŶƚƵůƵŝ 93
ŶĞdžĂ ϭ ʹ >ŝƟŐŝŝ 95
ŶĞdžĂ Ϯ ʹ ĞƚĂůŝĞƌĞĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞůŽƌ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ĚĞ 'ƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ 117
ŶĞdžĂ ϯ ʹ ZĂƉŽƌƚ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚ ŝŶƚĞƌŶ ĚĞƐĨĂƐƵƌĂƚĂ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ 121
16 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 17

GLOSAR
Z ŐĞŶƟĂ ƉĞŶƚƌƵ ŽŽƉĞƌĂƌĞĂ ƵƚŽƌŝƚĂƟůŽƌ ĚĞ /WK KĨĞƌƚĂ WƵďůŝĐĂ /ŶŝƟĂůĂ
Reglementare din Domeniul Energiei /^/E /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^ĞĐƵƌŝƟĞƐ /ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ EƵŵďĞƌ
' ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ /d Inalta Tensiune
' ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ džƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ :d Joasa Tensiune
'K ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ KƌĚŝŶĂƌĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ <W/ Indicatori Cheie de Performanta
E& ŐĞŶƟĂ EĂƟŽŶĂůĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞ &ŝƐĐĂůĂ Ŭs
D<W
<ŝůŽsŽůƚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ <ĞLJ WŽƐŝƟŽŶƐ
ĂƚĞůĞĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂůĞĞŵŝƚĞŶƚƵůƵŝ
EZ ƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂ EĂƟŽŶĂůĂ ĚĞ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ
domeniul Energiei Dd Medie Tensiune
Z ĂnjĂ ĂĐƟǀĞůŽƌ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ DtŚ DĞŐĂtĂƩ ŽƌĂ
s ƵƌƐĂ ĚĞ sĂůŽƌŝ ƵĐƵƌĞƐƟ K,^^ KĐĐƵƉĂƟŽŶ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ^ĂĨĞƚLJ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
 ŽŶƐŝůŝƵ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Series
Wy /ŶǀĞƐƟƟŝ KWKD Operatorul Pietei de Energie Electrica si de
'ĂnjĞ EĂƚƵƌĂůĞ ĚŝŶ ZŽŵĂŶŝĂ ĂƚĂ ƌĂƉŽƌƚƵůƵŝ͗ ϲ DĂƌƟĞ ϮϬϭϴ
 Europa Centrala si de Est ĞŶƵŵŝƌĞĂ ĞŵŝƚĞŶƚƵůƵŝ͗ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ŶĞƌŐĞƟĐĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘
' ŽĚƵů ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ KE' KƌŐĂŶŝnjĂƟĞ EŽŶͲ'ƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĂ
^ĞĚŝƵůƐŽĐŝĂů͗ƵĐƵƌĞƐƟ͕Ɛƚƌ͘'ƌŝŐŽƌĞůĞdžĂŶĚƌĞƐĐƵ͕Ŷƌ͘ϵ͕ƐĞĐƚŽƌϭ͕ZŽŵĂŶŝĂ
K^/D KĮĐŝƵů ĚĞ ^ƚĂƚ ƉĞŶƚƌƵ /ŶǀĞŶƟŝ Ɛŝ DĂƌĐŝ
/Z /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽŶ ůĞĐƚƌŝĐŝƚLJ dĞůĞĨŽŶͬĨĂdž͗ нϰϬϮϭ͘ϮϬϴ͘ϱϵϵϵ͖ нϰϬϮϭ͘ϮϬϴ͘ϱϵϵϴ
ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ WD Piata cu Amanuntul
ŽĚ ƵŶŝĐ ĚĞ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ůĂ ZĞŐŝƐƚƌƵů ŽŵĞƌƚƵůƵŝ͗ RO13267221
/^K ŚŝĞĨ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ^ĞĐƵƌŝƚLJ KĸĐĞƌ W ŝĨĞŶŝůŝ ƉŽůŝĐůŽƌƵƌĂƟ
EƵŵĂƌƵů ĚĞ ŽƌĚŝŶĞ ŝŶ ZĞŐŝƐƚƌƵů ŽŵĞƌƚƵůƵŝ͗ J40/7425/2000
Ed ŽŵƉĂŶŝĂ EĂƟŽŶĂůĂ ĚĞ dƌĂŶƐƉŽƌƚ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ W^h WŝĂƚĂ ĞŶƚƌĂůŝnjĂƚĂ ƉĞŶƚƌƵ ^ĞƌǀŝĐŝƵů hŶŝǀĞƌƐĂů ĂƉŝƚĂů ^ŽĐŝĂů ŶŽŵŝŶĂů͗ ϯ͘ϰϱϵ͘ϯϵϵ͘ϮϵϬ ZKE ƐƵďƐĐƌŝƐ Ɛŝ ǀĂƌƐĂƚ
Electrice W/ Produs intern brut WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐŝ ĂůĞ ǀĂůŽƌŝůŽƌ ŵŽďŝůŝĂƌĞ ĞŵŝƐĞ͗ ϯ45.939.929
KK ŝƌĞĐƚŽƌ KƉĞƌĂƟŽŶĂů WW WƵŶĐƚĞ ĚĞ ďĂnjĂ ĂĐƟƵŶŝ ŽƌĚŝŶĂƌĞ ĐƵ Ž ǀĂůŽĂƌĞ ŶŽŵŝŶĂůĂ ĚĞ ϭϬ ZKE͕ ĞŵŝƐĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ
W ŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ĚĞ WŝĂƚĂ ŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ WZ Partea Responsabila cu Echilibrarea ĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝnjĂƚĂƐŝůŝďĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌĂďŝůĞ͕ŶŽŵŝŶĂƟǀĞ͕ĐĂƌĞƐĞƉŽƚƚƌĂŶnjĂĐƟŽŶĂ
Wd Consum Propriu Tehnologic W^/ WƌĞǀĞŶŝƌĞĂ Ɛŝ ^ƟŶŐĞƌĞĂ /ŶĐĞŶĚŝŝůŽƌ Ɛŝ ƉůĂƟƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂů͘
^Z ŽƌƉŽƌĂƚĞ ^ŽĐŝĂů ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJ Z ZĞƚĞĂƵĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĞŶĞƌŐŝĞ WŝĂƚĂƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂƉĞĐĂƌĞƐĞƚƌĂŶnjĂĐƟŽŶĞĂnjĂǀĂůŽƌŝůĞŵŽďŝůŝĂƌĞĞŵŝƐĞ͗
^ ĞŶƚƌƵů ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŽŵƵŶĞ electrica >ĂĚĂƚĂĚĞϯϭĚĞĐĞŵďƌŝĞϮϬϭϳ͕ĂĐƟƵŶŝůĞƐŽĐŝĞƚĂƟŝƐƵŶƚĐŽƚĂƚĞůĂƵƌƐĂĚĞ
ZD/d ZĞŐƵůĂƟŽŶ ŽŶ tŚŽůĞƐĂůĞ ŶĞƌŐLJ DĂƌŬĞƚ sĂůŽƌŝƵĐƵƌĞƐƟ͕ŝĂƌĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞŐůŽďĂůĞĚĞĚĞƉŽnjŝƚƐƵŶƚĐŽƚĂƚĞůĂ>ŽŶĚŽŶ
s ĞƌƟĮĐĂƚĞ sĞƌnjŝ
/ŶƚĞŐƌŝƚLJ ĂŶĚ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐLJ ^ƚŽĐŬ džĐŚĂŶŐĞ͘
/d ZĞnjƵůƚĂƚƵů ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ĚĞĚƵĐĞƌĞĂ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůŽƌ
ƉƌŝǀŝŶĚ ĚŽďĂŶnjŝůĞ Ɛŝ Ă ŝŵƉŽnjŝƚƵůƵŝ ƉĞ ƉƌŽĮƚ Z/ ZĞůĂƟĂ ĐƵ /ŶǀĞƐƟƚŽƌŝŝ
/d ZĞnjƵůƚĂƚƵů ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ĚĞĚƵĐĞƌĞĂ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůŽƌ ZK ZĂƚĂ ZĞŶƚĂďŝůŝƚĂƟŝ ĐƟǀĞůŽƌ dŽƚĂůĞ
ƉƌŝǀŝŶĚ ĚŽďĂŶnjŝůĞ͕ ŝŵƉŽnjŝƚƵů ƉĞ ƉƌŽĮƚ Ɛŝ ZK& ZĞŐƵůĂŵĞŶƚ ĚĞ KƌŐĂŶŝnjĂƌĞ Ɛŝ &ƵŶĐƟŽŶĂƌĞ
ĂŵŽƌƟnjĂƌĞĂ ZKE Unitatea monetara a Romaniei
^ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ RRR ZĂƚĂ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ Ă ZĞŶƚĂďŝůŝƚĂƟŝ
^DE ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ DƵŶƚĞŶŝĂ EŽƌĚ ^ ^ŝƐƚĞŵ ĚĞ ƵƚŽŵĂƟnjĂƌĞ Ă ŝƐƚƌŝďƵƟĞŝ
ĐƟƵŶŝ KƌĚŝŶĂƌĞ 'ZͲƵƌŝ
^dE ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^ ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌLJ ŽŶƚƌŽů ŶĚ ĂƚĂ ĐƋƵŝƐŝƟŽŶ
^& ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ /^/E ROELECACNOR5 US83367Y2072
^d^ ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ
 Enel Energie Electrice ^ŝŵďŽů ůŽŽŵďĞƌŐ 0QVZ ELSA:LI
>^ Electrica S.A. ^E ^ŝƐƚĞŵƵů ŶĞƌŐĞƟĐ EĂƟŽŶĂů DŽŶĞĚĂ RON USD
ZW Enterprise Resource Planning ^D/ Sistemul de Management Integrat sĂůŽĂƌĞ ŶŽŵŝŶĂů 10 RON 40 RON
^^ ĞŶƚƌƵ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŽŵƵŶĞ
hZ hŶŝƚĂƚĞĂ ŵŽŶĞƚĂƌĂ ĚĞ ďĂnjĂ Ă ŵĂŝ ŵƵůƚŽƌ ƐƚĂƚĞ WŝĂƚĂ ĚĞ ƚƌĂŶnjĂĐƟŽŶĂƌĞ ƵƌƐĂ ĚĞ sĂůŽƌŝ ƵĐƵƌĞƐƟ Z'^ >ŽŶĚŽŶ ^ƚŽĐŬ džĐŚĂŶŐĞ D/E DZ<d
^^D Securitatea si Sanatatea Muncii
membre ale Uniunii Europene ^ŝŵďŽů ĚĞ ƉŝĂƚĂ EL ELSA
^^K ^ĂŶĂƚĂƚĞ Ɛŝ ƐĞĐƵƌŝƚĂƚĞ ŽĐƵƉĂƟŽŶĂůĂ
& &ŝůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĚŝŶ
d^ dĞŚŶŝĐ͕ ĐŽŶŽŵŝĐ Ɛŝ ^ŽĐŝŽͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ
Grupul Electrica
ds dĂdžĂ ƉĞ sĂůŽĂƌĞ ĚĂƵŐĂƚĂ
&h/ &ƵƌŶŝnjŽƌ ĚĞ hůƟŵĂ /ŶƐƚĂŶƚĂ
dtŚ dĞƌĂtĂƩ ŽƌĂ
'Z ĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ĞƉŽnjŝƚ 'ůŽďĂůĞ
h Uniunea Euroeana
,͘'͘ ,ŽƚĂƌĂƌĞ ĚĞ 'ƵǀĞƌŶ
h/ hůƟŵĂ /ŶƐƚĂŶƚĂ
/^ ^ƚĂŶĚĂƌĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝƚĂƚĞ
hD Unitate de Masura
/&Z/ Comitetul pentru Interpretarea Standardelor
h^ Dolar American
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĂƉŽƌƚĂƌĞ &ŝŶĂŶĐŝĂƌĂ
/&Z^ ^ƚĂŶĚĂƌĚĞůĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĂƉŽƌƚĂƌĞ
&ŝŶĂŶĐŝĂƌĂ
18 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 19

1 REZULTATELE GRUPULUI ELECTRICA IN >/,//dd

EƵŵĞƌĂƌƵůƐŝĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞůĞĚĞŶƵŵĞƌĂƌŝŶĐůƵĚƐŽůĚƵƌŝůĞŶƵŵĞƌĂƌƵůƵŝ͕ĚĞƉŽnjŝƚĞůŽƌůĂǀĞĚĞƌĞƐŝĂĚĞƉŽnjŝƚĞůŽƌĐƵŵĂƚƵƌŝƚĂƟ
ANUL 2017 ĚĞ ƉĂŶĂ ůĂ ƚƌĞŝ ůƵŶŝ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĂĐŚŝnjŝƟĞŝ ĐĂƌĞ ĂƵ Ž ĞdžƉƵŶĞƌĞ ŶĞƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĂ ůĂ ƌŝƐĐƵů ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ Ă ǀĂůŽƌŝŝ ũƵƐƚĞ͕ ĮŝŶĚ
ƵƟůŝnjĂƚĞ ĚĞ 'ƌƵƉ ƉĞŶƚƌƵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů ĂŶŐĂũĂŵĞŶƚĞůŽƌ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ƐĐƵƌƚ͘

;ŵŝů͘ ZKEͿ ϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ


1.1 Informatii financiare cheie Conturi curente la banci 331 148
ĞƉŽnjŝƚĞ ůĂ ǀĞĚĞƌĞ 232 740
/Ŷ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ƌĞnjƵůƚĂƚƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ Ăů 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϲϯй ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ĂŶƵů ƉƌĞĐĞĚĞŶƚ͕ ĮŝŶĚ ŝŶŇƵĞŶƚĂƚ ŝŶ
Numerar 0.2 0,2
ƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ƐĐĂĚĞƌĞĂ ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĂƟŝ ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ Ă ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͘
ĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ ĐƵ - -
sĞŶŝƚƵƌŝůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝŶ ϮϬϭϳ Ɛŝ ϮϬϭϲ ĂƵ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚ ϱ͘ϲϬϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ϱ͘ϱϭϴ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͘
ƐĐĂĚĞŶƚĂ ŝŶŝƟĂůĂ ŵĂŝ ŵŝĐĂ ĚĞ ϯ ůƵŶŝ
dŽƚĂů ŶƵŵĞƌĂƌ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ŝŶ ƐŝƚƵĂƟĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ 562 889
 ;ŵŝů͘ ZKEͿ 2017 2016 2015 ƵƉĂ ĐƵŵ ƐĞ ƉŽĂƚĞ ŽďƐĞƌǀĂ ŝŶ ŐƌĂĮĐĞůĞ ĐĂƌĞ ƵƌŵĞĂnjĂ͕ Ă ƉŽnjŝƟĞŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ
Venituri 5.603 5.518 5.503 ŵĂƌũĂ /d ĂũƵƐƚĂƚĂ Ă ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϯϵ ƉƉď ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ĞƐĐŽƉĞƌŝƌŝ ĚĞ ĐŽŶƚ ƵƟůŝnjĂƚĞ ŝŶ ƐĐŽƉƵů ŐĞƐƟŽŶĂƌŝŝ ůŝĐŚŝĚŝƚĂƟůŽƌ ;ϮϰϴͿ ;ϭϰϯͿ
ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ϮϬϭϲ͕ ŝŶ ƟŵƉ ĐĞ ŵĂƌũĂ ƉƌŽĮƚƵůƵŝ ŶĞƚ Ă
ůƚĞ ǀĞŶŝƚƵƌŝ ĚŝŶ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ 173 243 211 dŽƚĂů ŶƵŵĞƌĂƌ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ŝŶ ƐŝƚƵĂƟĂ 315 746
ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϲϰй͘
ŚĞůƚƵŝĞůŝ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ ;ϱ͘ϱϴϬͿ ;ϱ͘ϭϳϱͿ ;ϱ͘ϭϰϱͿ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ă ŇƵdžƵƌŝůŽƌ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ
ĞƉŽnjŝƚĞ͕ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ 747 ϭ͘ϴϳϱ
EBITDA ajustata 1 614 998 925 La ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ Grupul are o structura de capital
ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ
EBIT 197 586 569 ĐƵ Ž ƉŽnjŝƟĞ Ă ĂƚŽƌŝĞŝ ŶĞƚĞͬ ;EƵŵĞƌĂƌͿ2 de minus 698
Sursa: Electrica
ŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ŝŶŇƵĞŶƚĂƚĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĨŽŶĚƵƌŝůĞŽďƟŶƵƚĞ
WƌŽĮƚ ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ 207 589 589 ĚŝŶ ůŝƐƚĂƌĞĂ ŝŶŝƟĂůĂ Ă ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ ϰ ŝƵůŝĞ ϮϬϭϰ͘
WƌŽĮƚ ŶĞƚ 172 469 482 ĞƉŽnjŝƚĞ͕ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ ĂŶƵů ϮϬϭϲ ĞƐƚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ͕ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ĚĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝƌĞĂ
ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ ŝŶĐůƵĚ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ĚĞƉŽnjŝƚƵůƵŝ ĐŽůĂƚĞƌĂů ĚĞ ϯϮϬ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƉĞŶƚƌƵ
Sursa: Electrica
ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ ϳϰϳ ŵŝůŝŽĂŶĞ ŐĂƌĂŶƚĂƌĞĂ ŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝůŽƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚĞ ĚĞ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ
ZKE͕ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ ŵĂũŽƌŝƚĂƚĞĂ ŝŶ ZKE͕ ĐƵ ƐĐĂĚĞŶƚĂ ŝŶŝƟĂůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ĚĂƚŽƌŝƚĂ ĂĐŚŝnjŝƟĞŝ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝ
Figura 1: Venitul onsoli at al ru ului Figura 2: EBITDA ajustata (mil. RON) si marja ŵĂŝ ŵĂƌĞ ĚĞ ƚƌĞŝ ůƵŶŝ Ɛŝ ĂǀĂŶĚ Ž ƌĂƚĂ ŵĞĚŝĞ Ă ĚŽďĂŶnjŝŝ ŵŝŶŽƌŝƚĂƌĞ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ &ŽŶĚƵů ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ŝŶ ĮůŝĂůĞůĞ
Ele tri a (mil. RON) EBITDA ajustata (%) ĚĞ Ϭ͕ϳϴй ;ϮϬϭϲ͗ Ϭ͕ϲϯйͿ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ĚĞƉŽnjŝƚĞ ĐƵ ƐĐĂĚĞŶƚĂ grupului la un pret total de 752 milioane RON.
ŵĂŝ ŵĂƌĞ ĚĞ ƚƌĞŝ ůƵŶŝ͕ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ Ϯϴϰ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕
ůĂ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ďĂŶĐŝ͗ ŝƟďĂŶŬ ƵƌŽƉĞ W> ƵďůŝŶ͕ 'ĂƌĂŶƟ ͻ ĞƉŽnjŝƚĞůĞ͕ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝůĞ
ĂŶŬ͕ džŝŵďĂŶŬ͕ DĂƌĮŶ ĂŶŬ͘ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ĐĂ ŝŶǀĞƐƟƟŝ
ĚĞƟŶƵƚĞ ƉĂŶĂ ůĂ ƐĐĂĚĞŶƚĂ͘
^ĐĂĚĞƌĞĂ ǀĂůŽƌŝŝ ĚĞƉŽnjŝƚĞůŽƌ͕ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůŽƌ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ ͻ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ^ŽĐŝĞƚĂƟŝĂĨŽƐƚƐĂƉůĂƐĞnjĞĨŽŶĚƵƌŝůĞŝŶƟƚůƵƌŝ
Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝůŽƌ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ ĐƵ ϲϬй ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ĨĂƌĂ ƌŝƐĐ Ɛŝ ĚĞƉŽnjŝƚĞ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ƐĐƵƌƚ͘

ϭ͘Ϯ ǀĞŶŝŵĞŶƚĞĐŚĞŝĞŝŶĂŶƵůϮϬϭϳ
WZ/E/W>> sE/DEd /E ϮϬϭϳ͗

/E KDE/h> 'hsZEEd/ KZWKZd/s͗ ͻ ZĞƐƉŝŶŐĞƌĞĂ ŵĂŶĚĂƚĂƌŝŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ


f Cele mai importante hotarari ale Adunarilor Generale ale Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ƐĂ ĂƉƌŽďĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝ ŝŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌůĞĐƚƌŝĐĂĚŝŶĂŶƵůϮϬϭϳ;ϮϳĂƉƌŝůŝĞϮϬϭϳƐŝϮϲ ďƵŐĞƚƵůƵŝĚĞǀĞŶŝƚƵƌŝƐŝĐŚĞůƚƵŝĞůŝĂůůĞĐƚƌŝĐĂĂĨĞƌĞŶƚ
ŽĐƚŽŵďƌŝĞϮϬϭϳͿƐĞƌĞĨĞƌĂůĂ͗ ĞdžĞƌĐŝƟƵůƵŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌ ϮϬϭϳ͕ ĂƚĂƚ ůĂ ŶŝǀĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ͻ Aprobarea bugetului Electrica pentru 2017 atat la ĐĂƚƐŝůĂŶŝǀĞůĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ͕ŝŶůŝŵŝƚĂƵŶĞŝǀĂƌŝĂƟŝƚŽƚĂůĞ
Figura 3: Pro t Net (mil. RON) Figura 4: Datoria Neta/ (Numerar) (mil. RON) ŶŝǀĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐĂƚƐŝůĂŶŝǀĞůĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ͖ ĚĞϭϬйƉĞůŝŶŝŝůĞĚĞƚŽƚĂůǀĞŶŝƚƵƌŝƐŝƚŽƚĂůĐŚĞůƚƵŝĞůŝ͖
ͻ ƉƌŽďĂƌĞĂ ƐŝƚƵĂƟŝůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĂƵĚŝƚĂƚĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ͻ ůĞŐĞƌĞĂ ŵĞŵďƌŝůŽƌ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ
ƉĞŶƚƌƵ ĂŶƵů ϮϬϭϲ ĂƚĂƚ ůĂ ŶŝǀĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ĐĂƚ Ɛŝ ůĂ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ƉƌŝŶ ĂƉůŝĐĂƌĞĂ ŵĞƚŽĚĞŝ ǀŽƚƵůƵŝ
ŶŝǀĞůĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ͖ ĐƵŵƵůĂƟǀ͗ ƌŝĞůůĞ DĂůĂƌĚ Ğ ZŽƚŚƐĐŚŝůĚ͕ ƌŝƐƟĂŶ
ͻ ƉƌŽďĂƌĞĂ ƌĞƉĂƌƟnjĂƌŝŝ ƉƌŽĮƚƵůƵŝ ĂĨĞƌĞŶƚ ϮϬϭϲ͖ Busu, Doina Elena Dascalu, Gicu Iorga, Pedro Mielgo
ĚŝǀŝĚĞŶĚ ďƌƵƚ ʹ Ϭ͕ϳϰϭϱ ůĞŝ ƉĞ ĂĐƟƵŶĞ͖ ĚĂƚĂ ƉůĂƟŝ ʹ ůǀĂƌĞnj͕tŝůůĞŵ:ĂŶŶƚŽŽŶ,ĞŶƌŝ^ĐŚŽĞďĞƌ͕ŽŐĚĂŶ
ϮϮŝƵŶŝĞϮϬϭϳ͖ 'ĞŽƌŐĞ/ůŝĞƐĐƵ͖
ͻ ƉƌŽďĂƌĞĂ ƉƌŽƉƵŶĞƌŝŝ ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ Ă ĐƚƵůƵŝ ͻ Stabilirea duratei mandatului directorilor alesi
ŽŶƐƟƚƵƟǀĂů^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂŶĞƌŐĞƟĐĂůĞĐƚƌŝĐĂ^ƉƌŝŶ ƉĞŶƚƌƵŽƉĞƌŝŽĂĚĂĚĞƉĂƚƌƵĂŶŝ͖
ĞůŝŵŝŶĂƌĞĂ Ă ĚŽƵĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ ĂƐƞĞů ŝŶĐĂƚ ĚĞĐŝnjŝŝůĞ ͻ ƉƌŽďĂƌĞĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌŝŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĐŽŵƉĂŶŝŝůĞ
ƉƌŝǀŝŶĚ ĨƵnjŝƵŶĞĂ Ɛŝ ĚŝǀŝnjĂƌĞĂ ĮůŝĂůĞůŽƌ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ &ŽŶĚƵůƵŝ
ĐĞůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ŐůŽďĂůĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ĮůŝĂůĞůŽƌ͕ WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^͘͘ ;ͣ&W͟Ϳ ŝŶ ^DE͕ ^dE͕ ^d^ Ɛŝ
Sursa: Electrica ŝŶĐůƵnjĂŶĚ ĚĂƌ ĨĂƌĂ Ă ƐĞ ůŝŵŝƚĂ ůĂ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ Ɛŝ &^͘
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞĂĂĐĞƐƚŽƌĂƐĂĮĞƚƌĂŶƐĨĞƌĂƚĞŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĂůůĞĐƚƌŝĐĂ͖
1 ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂĚĞĮŶĞƐƚĞ/dĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂĂũƵƐƚĂƚĂĐĂ/dĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂĂũƵƐƚĂƚĂƉĞŶƚƌƵĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞŶĞƌĞĐƵƌĞŶƚĞ;ŝͿĂũƵƐƚĂƌŝͬƌĞůƵĂƌĞĂĂũƵƐƚĂƌŝůŽƌƉĞŶƚƌƵĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞĂ
creantelor comerciale si altor creante, net consolidate si(ii) reducerea valorii/ reluarea reducerii valorii stocurilor, net, consolidate
2 ĂƚŽƌŝĂŶĞƚĂͬ;EƵŵĞƌĂƌͿĞƐƚĂĚĞĮŶŝƚĂĐĂŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝďĂŶĐĂƌĞнĚĞƐĐŽƉĞƌŝƌŝĚĞĐŽŶƚнůĞĂƐŝŶŐĮŶĂŶĐŝĂƌнĮŶĂŶƚĂƌŝƉƌŝǀŝŶĚĂĐŽƌĚƵƌŝůĞĚĞĐŽŶĐĞƐŝƵŶĞͲŶƵŵĞƌĂƌƐŝ
ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞĚĞŶƵŵĞƌĂƌʹĚĞƉŽnjŝƚĞ͕ƟƚůƵƌŝĚĞƐƚĂƚƐŝŽďůŝŐĂƟƵŶŝŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ
20 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 21

f /E  WZ/s^d KEhZ ͻ In cadrul sedintei din data de 7 decembrie 2017, ŽĐƚŽŵďƌŝĞƉĞĐĂůĞĂŽƌĚŽŶĂŶƚĞŝƉƌĞƐĞĚŝŶƟĂůĞ;ŽƐĂƌ ͘ WŽůŝƟĐŝ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ ĐĞůŽƌ ŵĂŝ
Eyhd/s >dZ/͗ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ŚŽƚĂƌĂƚ ŶƵŵŝƌĞĂ ĚŶĞŝ͘ Eƌ͘ϰϮϰϴϰͬϯͬϮϬϭϳͿƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞůĂƉƵŶĐƚĞůĞϰƐŝϱĚĞ ďƵŶĞ ƉƌĂĐƟĐŝ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͗
ͻ /ŶĚĂƚĂĚĞϮϳŝĂŶƵĂƌŝĞϮϬϭϳ͕ŽŶƐŝůŝƵůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĂƚĂůŝŶĂ WŽƉĂ ŝŶ ĨƵŶĐƟĂ ĚĞ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ƉĞ ŽƌĚŝŶĞĂ ĚĞ njŝ͕ ƉĂŶĂ ůĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚŽƐĂƌƵůƵŝ Æ ƉƌŽďĂƌĞĂ WŽůŝƟĐŝŝ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ Ă
ĂůůĞĐƚƌŝĐĂ^ĂŚŽƚĂƌĂƚŶƵŵŝƌĞĂĚůƵŝ͘ƌŝƐƟĂŶƵƐƵŝŶ sĂŶnjĂƌŝ͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭϮ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ŵĞŶƟŽŶĂƚ ŵĂŝ ƐƵƐ͕ ƚĞƌŵĞŶƵů ĚĞ ũƵĚĞĐĂƚĂ ĮŝŶĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽƌ Ɛŝ Ă ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ ĞdžĞĐƵƟǀŝ Ăŝ
ĐĂůŝƚĂƚĞĚĞƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞĂůŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƉĞ Ž ƉĞƌŝŽĂĚĂ ĚĞ ƉĂƚƌƵ ĂŶŝ͖ stabilit pentru data de 29 noiembrie 2017. Aceasta ůĞĐƚƌŝĐĂ^͕ĞůĂďŽƌĂƚĂŝŶďĂnjĂŚŽƚĂƌĂƌŝůŽƌ'K
pentru un mandat de un an precum si componenta ͻ In cadrul sedintei din data de 15 decembrie 2017, cerere a fost respinsa in data de 12 decembrie 2017 Ŷƌ͘ ϮͬϬϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϱ Ɛŝ Ŷƌ͘ ϭͬϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϲ͖
ĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌ ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ ŝŵƉƌĞƵŶĂ ĐƵ ƉƌĞƐĞĚŝŶƟŝ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ĂƉƌŽďĂƚ ƌĞǀŽĐĂƌĞĂ ĐĂĮŝŶĚŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ͘ Æ ƉƌŽďĂƌĞĂ WŽůŝƟĐŝŝ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞ͕ ƉƵďůŝĐĂƚĂ ŝŶ
ĂĐĞƐƚŽƌĂƉĞŶƚƌƵƵŶŵĂŶĚĂƚĚĞƵŶĂŶ͖ dnei. Iuliana Andronache din calitatea de Director ͘ DŽŵĞŶƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝŶ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ϰ ŵĂŝ ϮϬϭϳ͖
ͻ In data de 28 aprilie, Presedintele Consiliului de &ŝŶĂŶĐŝĂƌ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ &ŽŶĚƵůƵŝ WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ŝŶ ĮůŝĂůĞůĞ Æ ƉƌŽďĂƌĞĂWŽůŝƟĐŝŝƉƌŝǀŝŶĚdƌĂŶnjĂĐƟŝůĞĐƵWĂƌƟůĞ
Administratie al Electrica SA a luat act de 15 decembrie 2017. In cadrul aceleiasi sedinte, ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝŶ ϮϬϭϳ͗ ĮůŝĂƚĞ͕ ĐĂƌĞ Ă ŝŶƚƌĂƚ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ
ĚĞĐŝnjŝĂĚŶĞŝ͘ŽƌŝŶĂ'ĞŽƌŐĞƚĂWŽƉĞƐĐƵ͕ĐƵĞĨĞĐƚ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ŚŽƚĂƌĂƚ ŶƵŵŝƌĞĂ Æ 14 iulie - Electrica a incheiat un Memorandum ĚĂƚĂ ĚĞ ϭϬ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͖
din 1 mai 2017, de a renunta la calitatea de ĚůƵŝ͘ DŝŚĂŝ ĂƌŝĞ ŝŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ ŝƌĞĐƚŽƌ &ŝŶĂŶĐŝĂƌ͕ ĚĞ/ŶƚĞůĞŐĞƌĞĐƵ&ŽŶĚƵůWƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ^ƉĞŶƚƌƵ
ŵĞŵďƌƵ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ incepand cu data de 3 ianuarie 2018, pe o Ž ǀĂůŽĂƌĞ ĂŐƌĞŐĂƚĂ Ă ƚƌĂŶnjĂĐƟĞŝ ŝŶ ĐƵĂŶƚƵŵ ͘ ƌĞĚŝƚĞ ŝŶƚƌĂŐƌƵƉ Ɛŝ ĂůƚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƟ ŝŶƚƌĂŐƌƵƉ
SA. Ca urmare a renuntarii dnei. Popescu la calitatea perioada de patru ani. ĚĞ ϳϱϮ ŵŝů͘ ZKE͕ ůĂ ĐĂƌĞ ƐĞ ĂĚĂƵŐĂ ǀĂůŽĂƌĞĂ ĂƉƌŽďĂƚĞ ƐĂ ĮĞ ĂĐŽƌĚĂƚĞ ĚĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͗
ƐĂ ĚĞ ŵĞŵďƌƵ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ĚŝǀŝĚĞŶĚĞůŽƌĂĨĞƌĞŶƚĞĂŶƵůƵŝϮϬϭϲĐĂƌĞƐĞĐƵǀŝŶ Æ Aprobarea acordarii unor credite intragrup
Electrica SA incepand cu data de 1 mai 2017, f >d sE/DEd Z>sEd͗ &W͖ ŝŶ ƐƵŵĂ ƚŽƚĂůĂ ĚĞ ϱϰϬ ŵŝů͘ ZKE ĐĂƚƌĞ ĮůŝĂůĞůĞ
ŽŶƐŝůŝƵůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞůͲĂŶƵŵŝƚƉĞĚů͘'ŝĐƵ/ŽƌŐĂ͕ Æ Ϯϲ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ʹ ' Ă ĂƉƌŽďĂƚ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ;ƉĞŶƚƌƵ ĮŶĂŶƚĂƌĞĂ ƉůĂŶƵůƵŝ ĚĞ
ĐĞƚĂƚĞĂŶƌŽŵĂŶ͕ŝŶĐĂůŝƚĂƚĞĚĞŵĞŵďƌƵƉƌŽǀŝnjŽƌŝƵĂů ͘ >ŝƟŐŝŝ͗ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĐŽŵƉĂŶŝŝůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĂĨĞƌĞŶƚ ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳͿ Ɛŝ ĐĂƚƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ͻ In data de 27 ianuarie 2017 Consiliul de ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ &W ŝŶ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ĚĞ ^ĞƌǀͲ ϭϬ ĂƵŐƵƐƚ͖
1 mai 2017 si pana la data de 30 aprilie 2018 sau ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ůƵĂƚ ĂĐƚ ĚĞ ĚŽƐĂƌĞůĞ ĚŝƐĐƵƚĂƚĞ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ͖ Æ ƉƌŽďĂƌĞĂ ĞŵŝƚĞƌŝŝ ƵŶĞŝ ^ĐƌŝƐŽƌŝ ĚĞ 'ĂƌĂŶƟĞ
pana la data urmatoarei sedinte a Adunarii Generale Electrica in contradictoriu cu ANRE si a aprobat Æ ϯϭ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ʹ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ &W ĂƵ ĞdžƟŶƐ ĚĂƚĂ ĐƟŽŶĂƌ ŝŶ ĨĂǀŽĂƌĞĂ &/^ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͕͘͘ ŝŶ
KƌĚŝŶĂƌĞ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ŽƌŝĐĂƌĞ ĚŝŶƚƌĞ urmatoarele: limita a Memorandum-ului de intelegere ǀĂůŽĂƌĞĚĞϯϵŵŝů͘ZKE͕ƉĞŶƚƌƵŐĂƌĂŶƚĂƌĞĂƵŶĞŝ
ĂĐĞƐƚĞĚĂƚĞƵƌŵĂƐĂŝŶƚĞƌǀŝŶĂƉƌŝŵĂ͖ Æ ZĞŶƵŶƚĂƌĞĂ ůĂ ũƵĚĞĐĂƚĂ ŝŶ ĚŽƐĂƌĞůĞ ĂǀĂŶĚ ĐĂ semnat in data de 14 iulie 2017 de la 31 ůŝŶŝŝ ĚĞ ĐƌĞĚŝƚ ƉĞŶƚƌƵ ĮŶĂŶƚĂƌĞĂ ĐĂƉŝƚĂůƵůƵŝ ĚĞ
ͻ Ulterior alegerii membrilor noului Consiliu de ŽďŝĞĐƚ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĂƉůŝĐĂďŝůŝƚĂƟŝ ŽƌĚŝŶĞůŽƌ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ĂƐƞĞů ĐƵŵ Ă ĨŽƐƚ ĂŐƌĞĂƚĂ ůƵĐƌƵĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚĚĞ&/^ůĞĐƚƌŝĐĂ^ĞƌǀĚĞůĂ/E'
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭϯ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ANRE prin care au fost stabilite tarifele de ŝŶŝƟĂů͕ ůĂ ϯϬ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͖ ĂŶŬ ʹ ϭϭ ƐĞƉƚĞŵďƌŝĞ͖
ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ĚĞĐŝƐ ŶƵŵŝƌĞĂ ĚůƵŝ͘ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞƉĞŶƚƌƵĂŶŝŝϮϬϭϱƐŝϮϬϭϲ͖ Æ Ϭϭ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ Ͳ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ &W ĂƵ ƐĞŵŶĂƚ Æ ƉƌŽďĂƌĞĂĂĐŽƌĚĂƌŝŝƵŶĞŝůŝŶŝŝĚĞĐƌĞĚŝƚƌĞǀŽůǀŝŶŐ
ƌŝƐƟĂŶ ƵƐƵ ŝŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ Æ &ŽƌŵƵůĂƌĞĂ ƵŶŽƌ ĐĞƌĞƌŝ ĚĞ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ Ă ŽŶƚƌĂĐƚĞůĞ ĚĞ sĂŶnjĂƌĞͲƵŵƉĂƌĂƌĞ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ intragrup de 100 mil. RON catre Electrica
ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƉĞŶƚƌƵ ƵŶ ŵĂŶĚĂƚ ĚĞ ƵŶ ĂŶ͘ ũƵĚĞĐĂƟŝ ŝŶ ĚŽƐĂƌĞůĞ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ŽďŝĞĐƚ ĂŶƵůĂƌĞĂ ůĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ &W &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͕͘͘ ƉĞŶƚƌƵ ĮŶĂŶƚĂƌĞĂ ŇƵĐƚƵĂƟŝůŽƌ
Ğ ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ĚĞĐŝƐ ordinelor ANRE prin care au fost stabilite ŝŶ ĮůŝĂůĞůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ͘ ĐĂƉŝƚĂůƵůƵŝ ĚĞ ůƵĐƌƵ͕ ŝŶ ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ƉŝĞƚĞŝ͘
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌ Ɛŝ Ă ĂůĞƐ ƉƌĞƐĞĚŝŶƟŝ ƚĂƌŝĨĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂŶŝŝ ϮϬϭϱ Ɛŝ ϮϬϭϲ͕
acestora pentru un mandat de un an. ƉĂŶĂ ůĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚŽƐĂƌƵůƵŝ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ŽďŝĞĐƚ ^ƚƌƵĐƚƵƌĂ ƚƌĂŶnjĂĐƟĞŝͲ WƌĞƚƵů ŐůŽďĂů Ăů ƚƌĂŶnjĂĐƟĞŝ ĂŐƌĞĂƚ ŝŶ ͘ ĞƌƟĮĐĂƌŝ
anularea ordinului ANRE 146/2014, prin care a DŽh ĞƐƚĞ ĚĞ ϳϱϮ͘Ϭϯϭ͘ϴϰϭ ZKE͕ ĚƵƉĂ ĐƵŵ ƵƌŵĞĂnjĂ͗ ͻ In cursul lunii septembrie 2017 urmatoarele
f /E  WZ/s^d KEhZ ĨŽƐƚŵŽĚŝĮĐĂƚĂƌĂƚĂĚĞƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ;ZZZͿ͘ Æ un pret total de 209.744.928 RON pentru ĐĞƌƟĮĐĂƌŝ ĂƵ ĨŽƐƚ ŽďƟŶƵƚĞ͗ ^ŝƐƚĞŵƵů ĚĞ
yhd/s >dZ/͗ ͻ In data de 8 iunie 2017, Electrica SA a primit Ϯϭ͕ϵϵϵϵϵϳϵй ĚŝŶ ĐĂƉŝƚĂůƵů ƐŽĐŝĂů Ăů ^DE͖ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ /ŶƚĞŐƌĂƚ ;^D/Ϳ ĂůŝƚĂƚĞ ʹ DĞĚŝƵ Ͳ
ͻ /ŶĚĂƚĂĚĞϮϳŝĂŶƵĂƌŝĞϮϬϭϳ͕ŽŶƐŝůŝƵůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ o cerere de chemare in judecata formulata de Æ un pret total de 201.702.667 RON pentru ^ĂŶĂƚĂƚĞƐŝ^ĞĐƵƌŝƚĂƚĞKĐƵƉĂƟŽŶĂůĂŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ
Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ Ă ŚŽƚĂƌĂƚ ƌĞǀŽĐĂƌĞĂ ĚŽŵŶƵůƵŝ ^W ŝŶ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝƵ ĐƵ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͕ ĐƵ ĨŽƐƟ ϮϮ͕ϬϬϬϬϭй ĚŝŶ ĐĂƉŝƚĂůƵů ƐŽĐŝĂů Ăů ^dE͖ ĐƵ ĐĞƌŝŶƚĞůĞ ŶŽŝůŽƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ
Ramiro Robert Eduard Angelescu din calitatea de ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝƐŝĚŝƌĞĐƚŽƌŝĂŝƐŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ĐƵDŝŶŝƐƚĞƌƵů Æ un pret total de 173.504.365 RON pentru de referinta: ISO 9001:2015 – “Sisteme de
ĚŝƌĞĐƚŽƌ ĞdžĞĐƵƟǀ Ăů ŝƌĞĐƟĞŝ ŽŽƌĚŽŶĂƌĞ sĂŶnjĂƌŝ Ăů ĐŽŶŽŵŝĞŝƐŝĐƵDŝŶŝƐƚĞƌƵůŶĞƌŐŝĞŝ͖ Ϯϭ͕ϵϵϵϵϵϴϭй ĚŝŶ ĐĂƉŝƚĂůƵů ƐŽĐŝĂů Ăů ^d^͖ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ăů ĐĂůŝƚĂƟŝ͘ ĞƌŝŶƚĞ͕͟ /^K ϭϰϬϬϭ͗ϮϬϭϱ
Electrica SA, incepand cu data de 27 ianuarie 2017 ͻ In data de 20 noiembrie 2017, Electrica S.A. a Æ un pret total de 167.079.881 RON pentru – “Sisteme de management de mediu. Cerinte cu
Ɛŝ ŶƵŵŝƌĞĂ ĚŽĂŵŶĞŝ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ͕ ŝŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ primit Adresa de Comunicare emisa de Tribunalul ϮϮ͕ϬϬϬϬϮϳй ĚŝŶ ĐĂƉŝƚĂůƵů ƐŽĐŝĂů Ăů &^͘ ŐŚŝĚ ĚĞ ƵƟůŝnjĂƌĞ͟ ƌĞƐƉĞĐƟǀ K,^^ ϭϴϬϬϭ͗ϮϬϬϳ ʹ
ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭ ƵĐƵƌĞƐƟ ƉƌŝǀŝŶĚ ŽƐĂƌƵů Eƌ͘ ϰϮϰϳϵͬϯͬϮϬϭϳ͕ ƉƌŝŶ ͞^ŝƐƚĞŵĞ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ăů ƐĂŶĂƚĂƟŝ Ɛŝ ƐĞĐƵƌŝƚĂƟŝ
februarie 2017. ĐĂƌĞ Ěů͘ ^ƚĂŶĐŝƵ ZĂnjǀĂŶ͕ ŝŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ ĂĐƟŽŶĂƌ /Ŷ ƉůƵƐ ĨĂƚĂ ĚĞ ƉƌĞƚƵů ĚĞ ŵĂŝ ƐƵƐ͕ &W Ă ĨŽƐƚ͕ ĚĞ ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ ŽĐƵƉĂƟŽŶĂůĞ͘ ĞƌŝŶƚĞ͘͟
ͻ /Ŷ ĐĂĚƌƵů ƐĞĚŝŶƚĞŝ ĚŝŶ ϲ ŵĂƌƟĞ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ Ăů ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ Ă ĨŽƌŵƵůĂƚ Ž ĐĞƌĞƌĞ ĚĞ ĐŚĞŵĂƌĞ ŝŶ ŝŶĚƌĞƉƚĂƟƚ ƐĂ ƉƌŝŵĞĂƐĐĂ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ƚŽƚĂůĂ ĚĞ ͻ ĞƌƟĮĐĂƌŝůĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ĞŵŝƐĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ŽƌŐĂŶŝƐŵƵů ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ĚĞĐŝƐ ŶƵŵŝƌĞĂ ĚŽŵŶƵůƵŝ ĂŶ ũƵĚĞĐĂƚĂ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ ƐŽůŝĐŝƚĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌĞĂ ͣŶƵůŝƚĂƟŝ ϵϳ͘ϵϲϴ͘ϭϱϵ ZKE ƉĞŶƚƌƵ ĞdžĞƌĐŝƟƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ ϮϬϭϲ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚ ĐĞƌƟĮĐĂƌĞ <Z Zd/&/d/KE͕ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ŐůŽďĂů
Crisfalusi in calitate de Director IT & Telecom al absolute a hotararii nr. 2 a adunarii generale ĚĞ ĮůŝĂůĞůĞ ŵĞŶƟŽŶĂƚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĚĞŽĂƌĞĐĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞůĞ ĂƵ ĚĞ ƚŽƉ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĚĞ ĂƵĚŝƚĂƌĞ Ɛŝ ĐĞƌƟĮĐĂƌĞ͘
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϲ ŵĂƌƟĞ ϮϬϭϳ͕ ŽƌĚŝŶĂƌĞ Ă ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ĨŽƐƚ ĚĞĐůĂƌĂƚĞ ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ĚĂƚĂ ƚƌĂŶnjĂĐƟĞŝ͘
ƉĞŶƚƌƵŽƉĞƌŝŽĂĚĂĚĞƉĂƚƌƵĂŶŝ͖ ůĂ ĂůĞŐĞƌĞĂ ŵĞŵďƌŝůŽƌ ĐŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ džŝƐƚĞŶƚĂ ƵŶŽƌ ĐƵŵƉĂƌĂƚŽƌŝ ĂĚŝƟŽŶĂůŝ ;ŝŶ ĂĨĂƌĂ ĚĞ ůĞĐƚƌŝĐĂͿ &͘ WůĂŶ ĚĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ ŝŶ ĂƌŝĂ ĚĞ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞ Ă
ͻ /ŶĚĂƚĂĚĞϭϯĂƉƌŝůŝĞϮϬϭϳ͕ŽŶƐŝůŝƵůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƉƌŝŶ ĂƉůŝĐĂƌĞĂ ǀŽƚƵůƵŝ ĐƵŵƵůĂƟǀ ;ƉĐƚ͘ ϰ ĚĞ ƉĞ Ă ĨŽƐƚ ŝŵƉƵƐĂ ĚĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞĂ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌŝŝ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ ƌƚ͘ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŝ ;ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ͕^DE͕ ^dE͕ ^d^Ϳ
ĂŚŽƚĂƌĂƚŶƵŵŝƌĞĂĚŽĂŵŶĞŝŶĂŵĂƌŝĂĂŶĂĐƌŝƐƟŶŝͲ ŽƌĚŝŶĞĂ ĚĞ njŝͿ Ɛŝ ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ĚƵƌĂƚĞŝ ŵĂŶĚĂƚƵůƵŝ ϭϬ͕ ĂůŝŶ͘ ;ϯͿ ĚŝŶ >ĞŐĞĂ Ŷƌ͘ ϯϭͬϭϵϵϬ ƉƌŝǀŝŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂƟůĞ͘ WƌŝŶ ͻ /Ŷ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭϬ ĂƵŐƵƐƚ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů
'ĞŽƌŐĞƐĐƵ͕ ŝŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ administratorilor alesi pentru o perioada de 4 ani urmare: Electrica SA a aprobat programul de transformare
al Electrica SA, incepand cu data de 1 mai 2017, ;ƉĐƚ͘ ϱ ĚĞ ƉĞ ŽƌĚŝŶĞĂ ĚĞ njŝͿ͕ ŝŶ ƚĞŵĞŝƵů Ăƌƚ͘ ϭϯϮ Æ ůĞĐƚƌŝĐĂĂĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚƚŽĂƚĞĂĐƟƵŶŝůĞŵĂŝƉƵƟŶ ĚŝŶĂƌŝĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ;ůĞĐƚƌŝĐĂ^Ğƌǀ͕^DE͕^dE͕
ƉĞŶƚƌƵŽƉĞƌŝŽĂĚĂĚĞƉĂƚƌƵĂŶŝ͖ ĚŝŶ >ĞŐĞĂ ϯϭͬϭϵϵϬ͕ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĐŽŶƐĞĐŝŶƚĂ ϭϬ ŝŶ ĮĞĐĂƌĞ ĮůŝĂůĂ͖ ^d^Ϳ ĐĂƌĞ ǀŝnjĞĂnjĂ͗
ͻ In cadrul sedintei din data de 10 august 2017, anularea tuturor actelor juridice incheiate de noul Æ &ŝĞĐĂƌĞ ĮůŝĂůĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚ ĐĂƚĞ Æ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ŶŽƵ ŵŽĚĞů ƟŶƚĂ ĚĞ
ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ŚŽƚĂƌĂƚ ŶƵŵŝƌĞĂ ĚŶĞŝ͘ ŽŶƐŝůŝƵĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĂůůĞĐƚƌŝĐĂ^͘͘͘͟WƌŽĐĞƐƵů njĞĐĞ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ĂůƚĂ ĮůŝĂůĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ;^d^ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞĂƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ďĂnjĂƚƉĞ
ĂŶĂ ůĞdžĂŶĚƌĂ ƌĂŐĂŶ ŝŶ ĨƵŶĐƟĂ ĚĞ ŝƌĞĐƚŽƌ ĞƐƚĞŝŶĐƵƌƐĚĞƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͖ Ă ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^DE͖ ^DE ƉƌŽĐĞƐĞƌĞƉƌŽŝĞĐƚĂƚĞĐƵĂĐĐĞŶƚƉĞĞĮĐŝĞŶƟnjĂƌĞĂ
džĞĐƵƟǀ Ăů ŝƌĞĐƟĞŝ ZĞƐƵƌƐĞ hŵĂŶĞ͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ͻ Totodata, in data de 21 noiembrie 2017, Electrica Ă ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^dE͖ ^dE Ă Ɛŝ ĐĂůŝƚĂƚĞĂ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ŽĨĞƌŝƚĞ ĐůŝĞŶƟůŽƌ͖
data de 15 august 2017, pe o perioada de un an, ^͘͘ĂůƵĂƚĐƵŶŽƐƟŶƚĂĚĞůĂĂƌŚŝǀĂŝŶƐƚĂŶƚĞŝĚĞƐƉƌĞ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^d^Ϳ͖ Æ /ŶƚĞƌŶĂůŝnjĂƌĞĂ ĂŶƵŵŝƚŽƌ ĂĐƟǀŝƚĂƟ ĚŝŶ ůĞĐƚƌŝĐĂ
cu posibilitatea de prelungire a contractului pana la ĨĂƉƚƵůĐĂĚů͘^ƚĂŶĐŝƵZĂnjǀĂŶĂĨŽƌŵƵůĂƚƐŝŽĐĞƌĞƌĞĚĞ Æ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ Ă ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚ njĞĐĞ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^Ğƌǀ͕ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ŽďŝĞĐƟǀ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌĞĂůŝnjĂƌĞĂ
ƉĂƚƌƵĂŶŝ͖ suspendare a efectelor hotararii AGOA din data 26 ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ͘ ƉůĂŶƵůƵŝ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĨŽĂƌƚĞ ĂŵďŝƟŽƐ ĚŝŶ ĂŶƵů
22 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 23

ϮϬϭϴ͕ƉƌĞĐƵŵƐŝĐƌĞƐƚĞƌĞĂĐĂƉĂĐŝƚĂƟŝĚĞƌĞĂĐƟĞ ĐĞů ƌĞĂůŝnjĂƚ Ă ŐĞŶĞƌĂƚ Ž ƉŝĞƌĚĞƌĞ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ŝŶĐůƵnjĂŶĚĂŶŐĂũĂƟƐŝĂĐƟǀĞĂůĞůĞĐƚƌŝĐĂ^Ğƌǀ^ĐĂƚƌĞ ŐƌĂĚƵů ĚĞ ƌĞĂůŝnjĂƌĞ Ă ůƵĐƌĂƌŝůŽƌ ĚĞ ŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂ
Ɛŝ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝ ŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ ĐĂƌĞ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ^DƵŶƚĞŶŝĂEŽƌĚ^͕^dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ^ƵĚ^͕ ƉƌĞǀĞŶƟǀĂ ĞƐƚĞ ŵĂŝ ŵŝĐ ĚĞ ϵϬй ĚŝŶ ǀĂůŽĂƌĞĂ
ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ͖ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝ͕ ǀĂ Į ƌĞĐƵƉĞƌĂƚĂ ŝŶ ƵƌŵĂƚŽƌƵů ĂŶ ĚĞ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^͕ ĂĐƟǀŝƚĂƟ ĚĞƐĨĂƐƵƌĂƚĞ ůĂ ƉůĂŶŝĮĐĂƚĂ͘
Æ hŶ ŶŽƵ ĐŽŶĐĞƉƚ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ďĂnjĂƚ ƉĞ reglementare. ĂĐĞů ŵŽŵĞŶƚ ƉƌŝŶ ƐƵĐƵƌƐĂůĞůĞ njŽŶĂůĞ ĂůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ͻ /ŶĂŶƵůϮϬϭϳ͕ƉĞŶƚƌƵĐĞŝƚƌĞŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ͖ ^Ğƌǀ^͘ ĂƵ ĨŽƐƚ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ Ɛŝ ƉƵƐĞ ŝŶ ĨƵŶĐƟƵŶĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ŝŶ
Æ hŶ ĐŽŶĐĞƉƚ ĂĚĞĐǀĂƚ ƉĞŶƚƌƵ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵ ĚĞ f /E  WZ/s^d &/>/>> ǀĂůŽĂƌĞ ƚŽƚĂůĂ ĚĞ ϳϯϲ ŵŝů ZKE͕ ĮŝŶĚ ĐĞĂ ŵĂŝ ŵĂƌĞ
reducere si control al costurilor /^dZ/hd/Έ^DE͕ ^d^͕ ^dEΉ͗ f /E  WZ/s^d &/>/>> &>d /E ǀĂůŽĂƌĞƉŽƐƚ/WKƐŝĚĞĂƐĞŵĞŶĞĂĐƵƉĞƐƚĞϴϬйŵĂŝ
ͻ In data de 31 octombrie, au fost semnate ͻ /Ŷ ƵƌŵĂ ĐŽŶƚĞƐƚĂƌŝŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĂĐƟŽŶĂƌƵů &ŽŶĚƵů WZKhZ /E^K>sEd/͗ ŵĂƌĞ͕ ĨĂƚĂ ĚĞ ŵĞĚŝĂ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĐĞŝůĂůƟ
ĐŽŶƚƌĂĐƚĞůĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĚĞĂĐƟǀŝƚĂƚĞŝŶƚƌĞůĞĐƚƌŝĐĂ WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ Ă ,ŽƚĂƌĂƌŝůŽƌ ' ĚŝŶ ϮϬϭϲ ƉƌŝŶ ͻ In luna octombrie 2017, ca urmare a preluarii ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ůĂ ŶŝǀĞů ŶĂƟŽŶĂů͕ ŝŶ ĂŶƵů
^Ğƌǀ ^ Ɛŝ ĮĞĐĂƌĞ ĚŝŶƚƌĞ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĐĂƌĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ŵŽĚŝĮĐĂƚĞ ĐƚĞůĞ ŽŶƐƟƚƵƟǀĞ ĂůĞ ĐƌĞĂŶƚĞŝ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^ ůĂ 2016.
ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͘ ĐƟǀŝƚĂƟůĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĂƚĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ĮůŝĂůĞůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ŝŶ ůƵŶĂ ĂƉƌŝůŝĞ ϮϬϭϳ ƐͲĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ DƵŶƚĞŶŝĂ ^͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ͻ /Ŷ ĂŶƵů ϮϬϭϴ͕ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ǀŽƌ ĐŽŶƟŶƵĂ
ĮĞĐĂƌĞŝ ĮůŝĂůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƐƵŶƚ ŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂ Ɛŝ ƌĞǀĞŶŝƚ ƉĞ ĨŽƌŵĂ ĐƚĞůŽƌ ŽŶƐƟƚƵƟǀĞ͕ ĂƐƞĞů ĐƵŵ Ă ĚĞǀĞŶŝƚ ĐƌĞĚŝƚŽƌ Ăů ĂĐĞƐƚĞŝ ƐŽĐŝĞƚĂƟ ĂŇĂƚĞ ŝŶ ƐĂ ŝŶǀĞƐƚĞĂƐĐĂ ŝŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕
ŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ ƉƌŽŝĞĐƚĂƌĞ͕ ĂĐŚŝnjŝƟŝ Ɛŝ ůŽŐŝƐƟĐĂ͘ ĂĐĞƐƚĞĂ ĞƌĂƵ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ĚŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝĐƵƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ͘ ƉůĂŶƵƌŝůĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϴ ƉĞŶƚƌƵ
ͻ >Ă ŶŝǀĞůƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^ Ă ĨŽƐƚ ĂƉƌŽďĂƚ ƵŶ decembrie 2016. ͻ ĞƐŝƵŶĞĚĞĐƌĞĂŶƚĂ͗>^ĂƉƌĞůƵĂƚĚĞůĂ&/^ůĞĐƚƌŝĐĂ ĐĞŝ ƚƌĞŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĐƵŵƵůĂŶĚ ϵϬϬ
ƉƌŽŐƌĂŵ ĚĞ ĐŽŶĐĞĚŝĞƌŝ ĐŽůĞĐƟǀĞ ǀĂůĂďŝů ƉĂŶĂ ůĂ ͻ /Ŷ ůƵŶĂ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚ ĚĞ ^Ğƌǀ^͘͘ĐƌĞĂŶƚĂŝŶĐƵĂŶƚƵŵĚĞϵ͘ϱϰϮ͘ϯϯϲ͕ϴϮZKE͕ ŵŝů͘ ZKE͕ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ŝŶ ĂĐĞůĂƐŝ ƟŵƉ͕ ĐĞů ŵĂŝ
ĚĂƚĂĚĞϯϭĚĞĐĞŵďƌŝĞϮϬϭϵ͕ŝŶǀĞĚĞƌĞĂĞĮĐŝĞŶƟnjĂƌŝŝ ůĂ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůĞ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ cu care aceasta era inscrisa la masa credala a ŵĂƌĞ ŶŝǀĞů ŝƐƚŽƌŝĐ Ăů ŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌ͕ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ
ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ƉƌŝŶ ĐŽƌĞůĂƌĞĂ ŶƵŵĂƌƵůƵŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĂĐĞƐƚĂ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ĮůŝĂůĞůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ŵĂŝ ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ DƵŶƚĞŶŝĂ ^͘͘ ;^DͿ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ͘ WůĂŶƵƌŝůĞ ĚĞ /ŶǀĞƐƟƟŝĂƵ ĨŽƐƚ ŝŶƚŽĐŵŝƚĞ ŝŶ
ĂŶŐĂũĂƟ ŝŶĚŝƌĞĐƚ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝ ĐƵ ĐĞů Ăů ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ƉƵƟŶƵŶƉĂĐŚĞƚĚĞϭϬĂĐƟƵŶŝĐĂƌĞĂĨŽƐƚĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚ contra sumei de 9.195.000 RON. Urmare a acestei conformitate cu Prospectul de Oferta si cu cerintele
ĚŝƌĞĐƚ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝ͘ EƵŵĂƌƵů ĚĞ ĂŶŐĂũĂƟ ĐĂƌĞ ǀŽƌ ŝŶ ĐĂnjƵů ĮĞĐĂƌĞŝ ĮůŝĂůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ Ž ĐĞƐŝƵŶŝ͕ >^ Ă ĚĞǀĞŶŝƚ ĐƌĞĚŝƚŽƌ Ăů ^D͕ ƐŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ƉƌĞǀĂnjƵƚĞĚĞĂƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂĚĞƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞŝŶKƌĚŝŶƵů
Į ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝnjĂƟ ƉƌŝŶ ƉƌŽŐƌĂŵƵů ĚĞ ĐŽŶĐĞĚŝĞƌĞ ĂůƚĂ ĮůŝĂůĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͘ EŽƵĂ ĚĞďŝƚŽĂƌĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝŶĚ ŝŶ ĨĂǀŽĂƌĞĂ >^ ŐĂƌĂŶƟŝ EZ Ŷƌ͘ ϴͬϮϬϭϲ ͞WƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉƌŝǀŝŶĚ ĞůĂďŽƌĂƌĞĂ Ɛŝ
ĐŽůĞĐƟǀĂ Ɛŝ ƉůĂŶƵů ĚĞƚĂůŝĂƚ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ ǀĂ Į ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ă ĂĐƟŽŶĂƌŝĂƚƵůƵŝ ĮůŝĂůĞůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝŵŽďŝůŝĂƌĞĞŐĂůĞĐƵǀĂůŽĂƌĞĂĐƌĞĂŶƚĞŝĐĞƐŝŽŶĂƚĞ͘ ĂƉƌŽďĂƌĞĂƉƌŽŐƌĂŵĞůŽƌĚĞŝŶǀĞƐƟƟŝĂůĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽƌ
stabilit impreuna cu partenerul de dialog social este urmatoarea: ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝĂŝƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞĂ
ĐŽŶĨŽƌŵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ ůĞŐĂůĞ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ͘ Æ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ f d/s/dd /^dZ/hd/͗ ĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞ͘͟ƐƞĞů͕ǀĂůŽĂƌĞĂƚŽƚĂůĂĂƉůĂŶƵƌŝůŽƌ
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^ ʹ Ϯ ĂĐƟŽŶĂƌŝ ʹ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ͻ 'ƌƵƉƵů Ă ĐŽŶƟŶƵĂƚ ĚĞƌƵůĂƌĞĂ ƉƌŽĐĞƐƵůƵŝ ĚĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĂĐĐĞƉƚĂƚĞ ĚĞ ƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂ EĂƟŽŶĂůĂ ĚĞ
'͘ǀĞŶŝŵĞŶƚĞĞdžĐĞƉƟŽŶĂůĞŝŶƉŝĂƚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĞ͗ ŶĞƌŐĞƟĐĂůĞĐƚƌŝĐĂ^Ɛŝ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂĚĞŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƌĞďƌĂŶĚŝŶŐ Ăů ŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞŝŶĚŽŵĞŶŝƵůŶĞƌŐŝĞŝ;͞EZ͟ͿƉĞŶƚƌƵ
ͻ ƌŝnjĂ ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ ĚŝŶ ƉƌŝŵƵů ƚƌŝŵĞƐƚƌƵ Ăů ĂŶƵůƵŝ a Energiei Electrice Muntenia Nord SA Grupului Electrica, conform calendarului agreat cu ƉĞƌŝŽĂĚĂĂĐƚƵĂůĂĚĞƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ;ϮϬϭϰͲϮϬϭϴͿĞƐƚĞ
ϮϬϭϳ͕ĂĨŽƐƚĐĂƌĂĐƚĞƌŝnjĂƚĂĚĞůŝƉƐĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞ Æ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ ĂƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂĚĞƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ͕ŝŶǀĞĚĞƌĞĂĐŽŶĨŽƌŵĂƌŝŝ ĚĞ ϯ͕Ϯ ŵŝůŝĂƌĚĞ ZKE ;ŝŶ ƚĞƌŵĞŶŝ ŶŽŵŝŶĂůŝ͕ ƐƵŵĂ
ŽĨĞƌƚĂƚĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ĐĞƌĞƌŝŝ͕ ĂƚĂƚ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞůŽƌ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^ ʹ Ϯ ĂĐƟŽŶĂƌŝ ʹ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĐƵ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌŝůĞ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ;>ĞŐĞĂ Ŷƌ͘ ϭϮϯͬϮϬϭϮ͕ ĂũƵƐƚĂďŝůĂĐƵŝŶŇĂƟĂͿ͘
ďŝůĂƚĞƌĂůĞ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ƉĞ Wh͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚ ĚĞnjĞĐŚŝůŝďƌĞ ŶĞƌŐĞƟĐĂůĞĐƚƌŝĐĂ^Ɛŝ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂĚĞŝƐƚƌŝďƵƟĞ KƌĚŝŶƵů EZ Ŷƌ͘ ϱͬϮϬϭϱ͕ ŝƌĞĐƟǀĂ ϮϬϬϵͬϳϮͬͿ͘ /Ŷ
ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞ ĐĂƌĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ŝŶĐŚŝƐĞ ŝŶ ƉŝĂƚĂ ĚĞ ĂŶĞƌŐŝĞŝůĞĐƚƌŝĐĞdƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂEŽƌĚ^ ĂĐĞƐƚ ĐŽŶƚĞdžƚ͕ ƐͲĂƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚ ŶŽŝůĞ ĞůĞŵĞŶƚĞ ĚĞ f /D'/E KZWKZd/s͗
echilibrare. Æ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ ŝĚĞŶƟƚĂƚĞ ǀŝnjƵĂůĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ƐŽĐŝĞƚĂƟůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ͻ Pe parcursul anului 2017, Departamentul
ͻ ƐƞĞů ƐͲĂƵ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ ƉƌĞƚƵƌŝ ƌĞĐŽƌĚ ůĂ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚĞ DƵŶƚĞŶŝĂ EŽƌĚ ^ ʹ Ϯ ĂĐƟŽŶĂƌŝ ʹ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ din cadrul Grupului Electrica si s-au efectuat ŽŵƵŶŝĐĂƌĞ͕ WZ Θ ^Z Ă ŽƌŐĂŶŝnjĂƚ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞ
ĐĂƌĞ ĂƵ ĂĨĞĐƚĂƚ ŝŶƚƌĞĂŐĂ ƉŝĂƚĂ͕ ŐĞŶĞƌĂŶĚ ƌĞĂĐƟŝ ŝŶ ŶĞƌŐĞƟĐĂůĞĐƚƌŝĐĂ^Ɛŝ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂĚĞŝƐƚƌŝďƵƟĞ procedurile de inregistrare a lor la OSIM. ĐĂƌĞ ĂƵ ĂĐŽƉĞƌŝƚ Ž ƉĂůĞƚĂ ďŽŐĂƚĂ ĚĞ ƚĞŵĂƟĐŝ ĚĞ
ůĂŶƚ͕ ŝŶĐůƵnjĂŶĚ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶŽƌŵĂůĞ ĂůĞ ƵŶŽƌ ĂŶĞƌŐŝĞŝůĞĐƚƌŝĐĞdƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ^ƵĚ^͘ ͻ dĂƌŝĨĞůĞ ƐƉĞĐŝĮĐĞ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă actualitate si a negociat implementarea a numeroase
jucatori din piata. In medie, in anul 2017, pretul energiei electrice pentru anul 2018 au fost aprobate ƉĂƌƚĞŶĞƌŝĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ŝŶ
ŵĞĚŝƵĚĞĂĐŚŝnjŝƟĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞƉĞWhĂĨŽƐƚ f /E  WZ/s^d &/>/> prin ordinele ANRE nr. 114, 115 si 116/12.12.2017, ĚŽŵĞŶŝƵů ĞŶĞƌŐĞƟĐ͕ ĐƵ ŝŶƐƟƚƵƟŝ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ƉĞŶƚƌƵ
cu 48% mai mare decat in 2016. &hZE/ZΈ&^Ή͗ ĐƵ ǀĂůŽƌŝ ŵĂŝ ŵŝĐŝ ĨĂƚĂ ĚĞ ĐĞůĞ ĚŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ͘ ďƵƐŝŶĞƐƐ͗ ͞DĂƐĂ ZŽƚƵŶĚĂ Ͳ ĮĐŝĞŶƚĂ ŶĞƌŐĞƟĐĂ
ͻ Ă Ž ĐŽŶƐĞĐŝŶƚĂ Ă ĐƌŝnjĞŝ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ ĚŝŶ ƉƌŝŵĂ ͻ /Ŷ ƵƌŵĂ ĐŽŶƚĞƐƚĂƌŝŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĂĐƟŽŶĂƌƵů &ŽŶĚƵů ^ĐĂĚĞƌĞĂ ƚĂƌŝĨƵůƵŝ ŵĞĚŝƵ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝŶ ϮϬϭϴ ŝŶ ZĞƚĞůĞůĞ ůĞĐƚƌŝĐĞ͟ ;ZŽƵŶĚ dĂďůĞ Ͳ ŶĞƌŐĞƟĐ
ƉĂƌƚĞ Ă ĂŶƵůƵŝ Ɛŝ ŵĞŶƟŶĞƌŝŝ ƚƌĞŶĚƵůƵŝ ĚĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞ WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ Ă ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ ' ĚŝŶ ϮϬϭϲ ƉƌŝŶ ů ϮϬϭϳ ĞƐƚĞ ĚĞ Ϯ͕ϱϱй ůĂ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ͕ ĸĐŝĞŶĐLJ ŝŶ ůĞĐƚƌŝĐĂů 'ƌŝĚƐͿ͕ ŝŶ ƉĂƌƚĞŶĞƌŝĂƚ ĐƵ /Z͕
a preturilor pe pietele OPCOM, ANRE a suspendat ĐĂƌĞ Ă ĨŽƐƚ ŵŽĚŝĮĐĂƚ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ĮůŝĂůĞŝ ĚĞ ϭ͕ϵϱй ůĂ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ Ɛŝ Ϭ͕ϯϯй ůĂ ^ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚ EZͲD͕ ĚŝƟĂ s/ Ă ZŽŵĂŶŝĂŶ ŶĞƌŐLJ
ůŝĐŝƚĂƟŝůĞŝŶW^h;ƉŝĂƚĂĐĞŶƚƌĂůŝnjĂƚĂƉĞŶƚƌƵƐĞƌǀŝĐŝƵů ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ŝŶ ůƵŶĂ ƉƌŝůŝĞ ϮϬϭϳ ƐͲĂ ƌĞǀĞŶŝƚ ƉĞ ĨŽƌŵĂ Muntenia Nord. ĂLJ͗ ŽŽƉĞƌĂƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĂ͕ ƵŶ ĨĂĐƚŽƌ ĐŚĞŝĞ ƉĞŶƚƌƵ
ƵŶŝǀĞƌƐĂůͿ ƉĞŶƚƌƵ dϯ ϮϬϭϳ͕ ŝŶ ĂďƐĞŶƚĂ ŽĨĞƌƚĞůŽƌ ĚĞ ĐƚƵůƵŝ ŽŶƐƟƚƵƟǀ͕ ĂƐƞĞů ĐƵŵ ĂĐĞƐƚĂ ĞƌĂ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ͻ Autoritatea de reglementare a emis ordine care hŶŝƵŶĞĂ ŶĞƌŐĞƟĐĂ͗ DĞĐĂŶŝƐŵĞ Ɛŝ ŝŶŝƟĂƟǀĞ ƉĞŶƚƌƵ
ĞŶĞƌŐŝĞ ůĂ ƉƌĞƚƵů ƐŽůŝĐŝƚĂƚ͘ EZ Ă ŵŽƟǀĂƚ ĚĞĐŝnjŝĂ ŝŶĂŝŶƚĞĚĞŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂĚŝŶĚĞĐĞŵďƌŝĞϮϬϭϲ͘ ƐŽůŝĐŝƚĂ ĚŝŶ ƉĂƌƚĞĂ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ Ɛŝ ĨĂĐƚŽƌŝŝ ĚĞ ĚĞĐŝnjŝĞ ƉŽůŝƟĐĂ͟
ĚĞ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ Ă ƐĞƐŝƵŶŝŝ ĚĞ ůŝĐŝƚĂƟŝ ƉĞ W^h ůƵĂŶĚ ͻ /Ŷ ůƵŶĂ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚ ĚĞ ĞĨŽƌƚƵƌŝ ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂƌŝŝ ĐƵ ĚŝŶƌƵdžĞůůĞƐĞƚĐ͘
ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĚŝƐĐƌĞƉĂŶƚĞůĞ ŵĂũŽƌĞ ĐĞ ŶƵ ƉŽƚ Į ůĂ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůĞ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ noile cerinte:
ĐůĂƌŝĮĐĂƚĞŝŶŵĂŝƉƵƟŶĚĞϰϱĚĞnjŝůĞ͘ĐĞƐƚĞǀĞŶŝŵĞŶƚ ĐĂƚƌĞĂĐĞƐƚĂŝŶĐĂĚƌƵůĮůŝĂůĞŝĚĞĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ŵĂŝƉƵƟŶ Æ KƌĚŝŶƵů ϰϵͬϮϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ f d/ ^/ KE&KZD/dd͗
ĨĂƌĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚƚŽƟ&h/ƐĂĂĐŚŝnjŝƟŽŶĞnjĞ ƵŶ ƉĂĐŚĞƚ ĚĞ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ĐĂƌĞ Ă ĨŽƐƚ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚ ^ƚĂŶĚĂƌĚƵůƵŝ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ͻ ůĂďŽƌĂƌĞĂ͕ ĂĚŽƉƚĂƌĞĂ Ɛŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ WŽůŝƟĐŝŝ
din piata tot necesarul de energie al categoriei de ĚĞ ĐĂƚƌĞ &ŝůŝĂůĂ ĚĞ /ŶƚƌĞƟŶĞƌĞ Ɛŝ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ĐĂƌĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ǀŝnjĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů ĞƟĐ Ăů ĐĂƌŝĞƌĞŝ ůĂ ŶŝǀĞůƵů
ĐůŝĞŶƟ ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝ Ăŝ ^ĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ hŶŝǀĞƌƐĂů ;WͿ ĐƵ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͕ ĂĐĞĂƐƚĂ ĚĞǀĞŶŝŶĚ ĂƐƞĞů ĂĐƟŽŶĂƌ ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ ĚƵƌĂƚĞŝ ŝŶƚƌĞƌƵƉĞƌŝůŽƌ ĐĂƵnjĂƚĞ ĚĞ 'ƌƵƉƵůƵŝůĞĐƚƌŝĐĂ͕ŝŶǀĞĚĞƌĞĂƉƌŽƚĞũĂƌŝŝĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ
ƉƵƟŶ ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŶĐĞƉĞƌĞĂ ůŝǀƌĂƌŝůŽƌ Ɛŝ ŝŶ ĐŽŶƚĞdžƚƵů Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^ ĂůĂƚƵƌŝ ĚĞ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĐŽŶĚŝƟŝ ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĞ ĚĞŽƐĞďŝƚĞ ;ĚƵƌĂƚĂ ĚĞ grupului in fata riscurilor de producere a unor
unei lipse de oferte din partea producatorilor. ŶĞƌŐĞƟĐĂůĞĐƚƌŝĐĂ^͘ ƌĞĂůŝŵĞŶƚĂƌĞŝŶĐŽŶĚŝƟŝŵĞƚĞŽĚĞŽƐĞďŝƚĞƌƵƌĂůƐŝ ƉŽƚĞŶƟĂůĞ ĐŽŶŇŝĐƚĞ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞ͕ Ă ƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ
ͻ Ă ƌĂƐƉƵŶƐ ůĂ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞůĞ ĚŝŶ ƉŝĂƚĂ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƵƌďĂŶŵĂdžŝŵϳϮŽƌĞͿ͘ ƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂůĞƐŝĂŽƌŝĐĂƌŽƌĂůƚĞĂƐƉĞĐƚĞĐĂƌĞĂƌƉƵƚĞĂ
ĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŽƐĞƌŝĞĚĞŵĂƐƵƌŝƉĞŶƚƌƵĂ f /E  WZ/s^d &/>/> ^Zs/// Æ Ordinul 96/18.11.2017 pentru aprobarea ĂĚƵĐĞƉƌĞũƵĚŝĐŝŝƐĂƵĂƌƉƵƚĞĂĂƚƌĂŐĞƐĂŶĐƟƵŶŝůĞŐĂůĞ͕
ƌĞĐƵƉĞƌĂ ƉŝĞƌĚĞƌĞĂ ƐƵĨĞƌŝƚĂ ŝŶ ƵƌŵĂ ĐƌŝnjĞŝ ĚŝŶ ƉŝĂƚĂ EZ'd/͗ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ Ă ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ĚĞ ƌĞĚƵĐĂŶĚ ƉƌĞƐƟŐŝƵů Ɛŝ ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĂƚĞĂ KƌŐĂŶŝnjĂƟĞŝ
de energie prin renegocierea contractelor cu pret ͻ /Ŷ ůƵŶĂ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ Ă ĂǀƵƚ ůŽĐ ĚƵŶĂƌĞĂ ŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂ͕ ĐĂƌĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ĐĞƌŝŶƚĞ ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĞ ;ƚƌŝŵĞƐƚƌƵů/ϮϬϭϳͿ͘
ŐĂƌĂŶƚĂƚ Ɛŝ ŶĞŐĂƌĂŶƚĂƚ͕ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ƌĞnjƵůƚĂƚ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ ƉƌŝǀŝŶĚƌĂƉŽƌƚĂƌĞĂƌĞĂůŝnjĂƌŝŝƉƌŽŐƌĂŵƵůƵŝĂŶƵĂůĚĞ ͻ ĐƚƵĂůŝnjĂƌĞĂ WŽůŝƟĐŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ĞǀŝƚĂƌĞĂ Ɛŝ ĐŽŵďĂƚĞƌĞĂ
ƉƌĞƚƵůƵŝ ĚĞ ǀĂŶnjĂƌĞ Ɛŝ Ă ŐƌĂĚƵůƵŝ ĚĞ ĂĐŽƉĞƌŝƌĞ Ă ƐͲĂĂƉƌŽďĂƚƚƌĂŶƐĨĞƌƵůĂĐƟǀŝƚĂƟůŽƌĚĞŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂƐŝ ŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟĂ ƉƌĞnjĞŶƚĂƌŝŝ ƵŶĞŝ ĂŶĂůŝnjĞ ĐŽŶŇŝĐƚĞůŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ĂůŝŶŝĞƌŝŝ ůĂ
energiei necesare pentru intregul an, ŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ĚĞ ƉƌŽŝĞĐƚĂƌĞ Ɛŝ Ă ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ĚĞ ĚĞƚĂůŝĂƚĞ Ă ĐĂƵnjĞůŽƌ Ɛŝ ĞĨĞĐƚĞůŽƌ ŶĞƌĞĂůŝnjĂƌŝŝ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝůĞ ůĞŐŝƐůĂƟǀĞ͕ ƚĞŶĚŝŶƚĞůĞ Ɛŝ ďƵŶĞůĞ ƉƌĂĐƟĐŝ
ͻ ŝĨĞƌĞŶƚĂ ĚŝŶƚƌĞ ƉƌĞƚƵů ĚĞ ĂĐŚŝnjŝƟĞ ƌĞĐƵŶŽƐĐƵƚ Ɛŝ ĂĐŚŝnjŝƟŝ Ɛŝ ůŽŐŝƐƟĐĂ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ Ă ĂĐƟǀĞůŽƌ ĂĨĞƌĞŶƚĞ͕ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ Ă ƉƌŽŐƌĂŵĞůŽƌ ŝŶ ƐŝƚƵĂƟĂ ŝŶ ĐĂƌĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĞ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ Ɛŝ ĞƟĐĂ ŝŶ ĂĨĂĐĞƌŝ͕
24 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 25

ƉƌĞĐƵŵƐŝĂƵŶĞŝĐĂƚŵĂŝďƵŶĞĂĚĞĐǀĂƌŝůĂĂƐƉĞĐƚĞůĞ ϵͬϮϬϭϳ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ ƚƌŝŵĞƐƚƌƵů /s ϮϬϭϳ ƉƌŝŶ ĂǀŝnjƵů


ĐŽŶĐƌĞƚĞ Ɛŝ ƐƉĞĐŝĮĐƵů ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ ĚŝŶ ANRE nr. 24/2017. Cresterea/scaderea procentuala
1.3 Informatii cheie pe segmente
ĐĂĚƌƵů'ƌƵƉƵůƵŝůĞĐƚƌŝĐĂ;ƚƌŝŵĞƐƚƌƵů/ϮϬϭϳͿ͘ Ă ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ĂǀŝnjĂƚĞ ĨĂƚĂ ĚĞ ƚĂƌŝĨĞůĞ ĂƉƌŽďĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ^'DEdh> /^dZ/hd/
ͻ ůĂďŽƌĂƌĞĂ Ɛŝ ĂĚŽƉƚĂƌĞĂ WŽůŝƟĐŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞ perioadele anterioare de dereglementare a fost
ĐƵ ƉĂƌƟůĞ ĂĮůŝĂƚĞ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ƐĐŽƉ ĂƚĂƚ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂ͕ ĐƵƉƌŝŶƐĂŝŶƚƌĞͲϭ͕ϵйƐŝнϭϱ͕ϲйŝŶĨƵŶĐƟĞĚĞŶŝǀĞůƵů ĂƚĞ ĞƐĞŶƟĂůĞ͗ f ĂnjĂĂĐƟǀĞůŽƌƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ;ZͿ f 17,8 TWh de energie electrica
ŐĞƐƟŽŶĂƌĞĂ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞĂƐŝƌĂƉŽƌƚĂƌĞĂƚƌĂŶnjĂĐƟŝůŽƌ ĚĞ ƚĞŶƐŝƵŶĞ Ɛŝ ĚĞ ƐƵĐƵƌƐĂůĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ in 2017 a fost 4.782 milioane distribuita in 2017, in crestere cu
ĐƵ WĂƌƟůĞ ĂĮůŝĂƚĞ͕ ĐƵ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ ůŝŶŝŝůŽƌ ĚŝƌĞĐƚŽĂƌĞ electrice. f ŝƐƚƌŝďƵƟĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ŝŶ RON. 1,7% fata de 2016.
ĂůĞK͕ĂŽĚƵůƵŝ&ŝƐĐĂůƐŝĂĐĞůŽƌůĂůƚĞƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌŝ ͻ dĂƌŝĨĞůĞ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ;d>Ϳ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ ZŽŵĂŶŝĂĞƐƚĞƌĞĂůŝnjĂƚĂŝŶƉƌĞnjĞŶƚ f 196.728 km de linii electrice - f 40% cota de piata pentru
ůĞŐĂůĞ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƉƌĞƚƵƌŝůĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ͕ ĐĂƚ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ƐŝƐƚĞŵ ĂƉƌŽďĂƚĞ ƉƌŝŶ KƌĚŝŶƵů EZ Ŷƌ͘ ĚĞ ŽƉƚ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă 7.574 km pentru inalta tensiune ĚŝƐƚƌŝďƵƟĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ
Ɛŝ ƉƌŽƚĞũĂƌĞĂ KƌŐĂŶŝnjĂƟĞŝ ŝŶ ĨĂƚĂ ŽƌŝĐĂƌŽƌ ĂƐƉĞĐƚĞ ϰϴͬϮϬϭϳ ƐͲĂƵ ƌĞĚƵƐ ŝŶ ŵĞĚŝĞ ĐƵ ϭϭ͕ϱй ƌĞƐƉĞĐƟǀ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĂƵƚŽƌŝnjĂƟ͘ ;͞/d͟Ϳ͕ ϰϱ͘ϯϲϯ Ŭŵ ƉĞŶƚƌƵ ŵĞĚŝĞ ƉĞŶƚƌƵ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝŝ ĮŶĂůŝ ŝŶ ϮϬϭϳ
ĚĞ ŶĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐĂƌĞ Ăƌ ƉƵƚĞĂ ǀŝĐŝĂ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞ 18,5% fata de semestrul I 2016. Tariful pentru f &ŝĞĐĂƌĞ ƐŽĐŝĞƚĂƚĞ ĞƐƚĞ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;͞Dd͟Ϳ Ɛŝ ϭϰϯ͘ϳϵϭ Ŭŵ ;ďĂnjĂƚ ƉĞ ĐĂŶƟƚĂƟ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞ͕
ĐƵ WĂƌƟůĞ ĂĮůŝĂƚĞ Ɛŝ Ăƌ ĂĚƵĐĞ ƐĂŶĐƟƵŶŝ͕ ƉƌĞũƵĚŝĐŝŝ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ;d'Ϳ Ă ĐƌĞƐĐƵƚ ĐƵ Ϯϯ͕ϱй ĨĂƚĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĂ ƉĞŶƚƌƵ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĂ ƉĞŶƚƌƵ ũŽĂƐĂ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;͞:d͟Ϳ͘ conform raport ANRE pentru 10
ĮŶĂŶĐŝĂƌĞƐĂƵƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂůĞ;ƚƌŝŵĞƐƚƌƵů/sϮϬϭϳͿ͘ de semestrul I 2016. ĞdžĐůƵƐŝǀĂ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ f Suprafata totala acoperita: ůƵŶŝ ϮϬϭϳͿ͘
ͻ ŽŶƚƌŝďƵƟĂ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŐĞŶĞƌĂƌĞĂ ĚĞ ŝŶĂůƚĂ ĞĮĐŝĞŶƚĂ͕ in regiunea pentru care este 97.196 km2, 40,7% din teritoriul
f d/s/dd &hZE/Z͗ s-a redus cu 5,4% fata de semestrul I 2017, conform ĂƵƚŽƌŝnjĂƚĂ͕ ŝŶ ďĂnjĂ ƵŶƵŝ ĂĐŽƌĚ ĚĞ Romaniei.
ͻ WĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă Ordinului ANRE nr. 51/2017. Figura : arta istri u ei e
concesiune cu statul roman prin f ϯ͕ϳ ŵŝůŝŽĂŶĞ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝ ĚĞƐĞƌǀŝƟ
ĚĞƌƵůĂƚ ŶŽŝ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ĚĞ ĞĮĐŝĞŶƟnjĂƌĞ Ă ƐŝƐƚĞŵĞůŽƌ ͻ ŽƚĂ ĚĞ ƉŝĂƚĂ Ă ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĐƵ energie ele tri a a Romaniei
Ministerul Energiei. ;ϮϬϭϳͿ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ
Ɛŝ ƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉĞŶƚƌƵ Ă ĂƟŶŐĞ ƵŶ ŐƌĂĚ ŵĂŝ amanuntul, pentru perioada ianuarie - octombrie f ůĞĐƚƌŝĐĂƐŝŶĞůĚĞƟŶĮĞĐĂƌĞĐĂƚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘
ŵĂƌĞ ĚĞ ĚŝŐŝƚĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ Ă ƌĂƐƉƵŶĚĞ ŵĂŝ 2017, a fost de 19,05%, fata de 22,53% in anul ƚƌĞŝ ĐŽŵƉĂŶŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ŝŶ
ĞĮĐŝĞŶƚƐŽůŝĐŝƚĂƌŝůŽƌƉƌŝŵŝƚĞĚĞůĂĐůŝĞŶƟ͗ 2016. ƟŵƉ ĐĞ Ɛŝ ĞůŐĂnj 'ƌŝĚ ;ĨŽƐƚƵů
Æ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ĂƉůŝĐĂƟĞŝ DLJůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ĐĂƌĞ ͻ Aprobarea Ordinului ANRE nr. 30 din 05.04.2017 a ͘KEͿ ůĞ ĚĞƟŶ ƉĞ ĐĞůĞůĂůƚĞ ĚŽƵĂ͘
ŽĨĞƌĂ ĂĐĐĞƐƵů ĐůŝĞŶƟůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƚƌĂŶƐŵŝƚĞƌĞ ŝŶĚĞdž ƐƚĂďŝůŝƚ ĚƌĞƉƚƵů &h/ ĚĞ ĂĐŚŝnjŝƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ f Electrica este un jucator principal
ĂƵƚŽĐŝƟƚ͕ǀŝnjƵĂůŝnjĂƌĞŝƐƚŽƌŝĐĨĂĐƚƵƌŝƐŝƐƚĂƚƵƐĨĂĐƚƵƌŝ͕ de pe toate pietele administrate de OPCOM in ŝŶ ƐĞĐƚŽƌƵů ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ
ƉůĂƚĂŽŶůŝŶĞĨĂĐƚƵƌŝ͕ǀŝnjƵĂůŝnjĂƌĞŐƌĂĮĐĚĞĐŽŶƐƵŵ͕ ĐĂnjƵů ƐƵƐƉĞŶĚĂƌŝŝͬŝŶĐĞƚĂƌŝŝ ƵŶŽƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ďŝůĂƚĞƌĂůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ĂƚĂƚ ŝŶ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ
ǀŝnjƵĂůŝnjĂƌĞ ŝƐƚŽƌŝĐ ƉůĂƟ͕ ĐŽŶƚĂĐƚĂƌĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ƉƌŝŶ incheiate pe PCSU. suprafata, cat si numarul de
ƚƌĂŶƐŵŝƚĞƌĞĂƵŶƵŝŵĞƐĂũĚŝƌĞĐƚĚŝŶĂƉůŝĐĂƟĞ ͻ KƌŐĂŶŝnjĂƌĞĂ ƉŝĞƚĞŝ ĐĞŶƚƌĂůŝnjĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝ ĚĞƐĞƌǀŝƟ͘
Æ >ĂŶƐĂƌĞĂ ĂƉůŝĐĂƟůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ĚŝƐƉŽnjŝƟǀĞůĞ ŵŽďŝůĞ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ;W^hͿ Ă ƵƌŵĂƌŝƚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ƵŶƵŝ
cu sistemele de operare iOS si Android pentru ŵĞĐĂŶŝƐŵ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ Ɛŝ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂů ĚĞ ĂĐŚŝnjŝƟĞ
ĐůŝĞŶƟŝůĞĐƚƌŝĐĂ&ƵƌŶŝnjĂƌĞ^͖͘ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ ĚĞ ƵůƟŵĂ
Æ ĐŚŝnjŝƟĂ ƵŶƵŝ ^ŝƐƚĞŵ /ŶƚĞŐƌĂƚ ĚĞ 'ĞƐƟƵŶĞ Ă ŝŶƐƚĂŶƚĂ͕ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐŽƉĞƌŝƌĞĂ ĐŽŶƐƵŵƵůƵŝ ĐůŝĞŶƟůŽƌ
ZĞůĂƟĞŝĐƵůŝĞŶƟŝ;ZDͿ ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝĚĞ^hĨĂĐƚƵƌĂƚůĂƚĂƌŝĨW͘ĞĐŝnjŝĂEZ
ͻ /Ŷ ůƵŶĂ ŝƵůŝĞ ϮϬϭϳ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ŽďƟŶƵƚ ĚĞƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂƐĞƐŝƵŶŝŝĚĞůŝĐŝƚĂƟŝƉĞW^hƉĞŶƚƌƵ
ůŝĐĞŶƚĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ŐĂnjĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂŶĚƵͲƐŝ ƚƌŝŵĞƐƚƌƵů /// ϮϬϭϳ Ă ĐŽŶĮƌŵĂƚ ĚĞĮĐŝƚƵů ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ
ĂƐƞĞůƉŽƌƚŽĨŽůŝƵĚĞƉƌŽĚƵƐĞ ĚŝŶƉŝĂƚĂƐŝĂŽďůŝŐĂƚ&h/ƐĂĂĐŚŝnjŝƟŽŶĞnjĞĞŶĞƌŐŝĂĚŝŶ
ͻ In cursul anului 2017 s-a desfasurat o campanie ƉŝĂƚĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ ůĂ ƉƌĞƚƵƌŝ ŵƵůƚ ŵĂŝ ŵĂƌŝ ĚĞĐĂƚ
ŶĂƟŽŶĂůĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĂůůͲŵĞĚŝĂ ĚĞ ƉƌŽŵŽǀĂƌĞ Ă in perioadele anterioare.
ƉƌŽĚƵƐĞůŽƌ Ɛŝ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ĐŽƌĞůĂƚĂ ͻ Aprobarea Ordinului ANRE nr. 75 din 09.08.2017 a
ĐƵ ƐƉŽŶŽƐŽƌŝnjĂƌĞĂ &ĞƐƟǀĂůƵůƵŝ ĚĞ DƵnjŝĐĂ 'ĞŽƌŐĞ ŵŽĚŝĮĐĂƚ ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŝŝ &h/ ůĂ ĐƵŵƉĂƌĂƌĞĂ
Enescu ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƉĞ W^h͕ ƐŝƚƵĂƟŝůĞ ŝŶ ĐĂƌĞ
ͻ In anul 2017 conform calendarului de eliminare EZ ƉŽĂƚĞ ƌĞǀŝnjƵŝ ŝŶ ƐĞŶƐƵů ƐĐĂĚĞƌŝŝ͕ ŽĨĞƌƚĞůĞ ĚĞ
Ă ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ ƉƌŽĐĞŶƚĞůĞ ĚĞ ĂĐŚŝnjŝƟĞ Ă ĐƵŵƉĂƌĂƌĞĂůĞ&h/ĐŽƌĞƐƉƵŶnjĂƚŽĂƌĞĮĞĐĂƌƵŝƉƌŽĚƵƐ
ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĚŝŶ ƉŝĂƚĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ ƉĞŶƚƌƵ ĚĞƚƌĂŶnjĂĐƟŽŶĂƌĞƐŝƐŝƚƵĂƟŝůĞŝŶĐĂƌĞƉŽĂƚĞĮĂŶƵůĂƚĂ
ĐůŝĞŶƟŝĐĂƐŶŝĐŝĐĂƌĞŶƵĂƵƵnjĂƚĚĞĞůŝŐŝďŝůŝƚĂƚĞĂƵĨŽƐƚ ŽƐĞƐŝƵŶĞĚĞůŝĐŝƚĂƟĞƉĞW^h͘
ĚƵƉĂ ĐƵŵ ƵƌŵĞĂnjĂ͗ ϴϬй ĚĞ ůĂ ϭ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ Ɛŝ ͻ >Ă ƐĨĂƌƐŝƚƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ ŶƵŵĂƌƵů ĚĞ ĐůŝĞŶƟ Ăŝ WZ Figura : Numar e u lizatori (mii) Figura 7: an tate istri uita (T )
90% de la 1 iulie 2017. Electrica s-a redus cu 33.3% fata de numarul de
ͻ Tarifele reglementate de energie electrica aplicate ĐůŝĞŶƟŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚůĂƐĨĂƌƐŝƚƵůĂŶƵůƵŝϮϬϭϲ͕ĐĂƵƌŵĂƌĞ
ĚĞ &h/ ĐůŝĞŶƟůŽƌ ĐĂƐŶŝĐŝ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞŵĞƐƚƌƵů / ϮϬϭϳ Ă ĞĨĞĐƚĞůŽƌ ĐƌŝnjĞŝ ĚŝŶ ƉŝĂƚĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĚŝŶ
au fost aprobate de catre ANRE prin Ordinul ANRE ůƵŶĂ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ͗ ŝŶƚƌĂƌĞĂ ŝŶ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĂͬĨĂůŝŵĞŶƚ
Ŷƌ͘ ϭϭϱͬϮϬϭϲ ƉƌŝŶ ĂũƵƐƚĂƌĞĂ ůĂ ŶŝǀĞů ŶĂƟŽŶĂů ĐƵ ƵŶ Ă ƵŶƵŝ ŶƵŵĂƌ ŝŶƐĞŵŶĂƚ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ͕ ƉĞ ĚĞ Ž ƉĂƌƚĞ
procent de reducere de 6.9% fata de tarifele din Ɛŝ ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞĂ ŝŶĂƐƉƌŝƌŝŝ ĐŽŶĚŝƟŝůŽƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĞ ŝŶ
anul 2016. cadrul PRE, pentru reducerea riscului de neplata,
ͻ Tarifele reglementate de energie electrica aplicate pe de alta parte.
ĚĞ &h/ ĐůŝĞŶƟůŽƌ ĐĂƐŶŝĐŝ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞŵĞƐƚƌƵů // ϮϬϭϳ
au fost aprobate de catre ANRE prin Ordinul ANRE
Ŷƌ͘ ϱϬͬϮϬϭϳ ƉƌŝŶ ĂũƵƐƚĂƌĞĂ ůĂ ŶŝǀĞů ŶĂƟŽŶĂů ĐƵ ƵŶ
procent de reducere de 5.4% fata de tarifele din
semestrul I 2017.
ͻ dĂƌŝĨĞůĞ ĚĞ ƟƉ W ĂƵ ĨŽƐƚ ĂƉƌŽďĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ
ƐĞŵĞƐƚƌƵů / ϮϬϭϳ ƉƌŝŶ ĂǀŝnjƵů EZ Ŷƌ͘ ϰϲͬϮϬϭϲ͕
Sursa: Electrica
ƉĞŶƚƌƵ ƚƌŝŵĞƐƚƌƵů /// ϮϬϭϳ ƉƌŝŶ ĂǀŝnjƵů EZ Ŷƌ͘
26 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 27

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌŝ ĐŚĞŝĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞ ĐƵ ϭ͘ϳй͕ ƌĞĚƵƐĂ ƉĂƌƟĂů ĚĞ 110 milioane RON sau 14% a EBITDA ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ǀĂŶĚƵƚĂ ƉĞ ƉŝĂƚĂ /ŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌŝ ĐŚĞŝĞ ŝŶ ƉƵŶĐƚ ĚĞ ǀĞĚĞƌĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌ͕
ƐĐĂĚĞƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ƉĞ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ĨĂƚĂ ĚĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ĂǀƵƚ ŝŶ ĂŶƵů
sĞŶŝƚƵƌŝůĞĚŝŶƐĞŐŵĞŶƚƵůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ anul 2016, in principal ca urmare a sĞŶŝƚƵƌŝůĞ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ 2017 o scadere de 94,6% fata de anul
au crescut cu 178 milioane RON sau Cresterea costurilor cu energia DĂƌũĂ /d Ă ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϮϬй ŝŶ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϮϬϳ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƐĂƵ ϮϬϭϲ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ /d ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů
ƌĞĚĞĮŶŝƌŝŝ ƉŽůŝƟĐŝůŽƌ Ɛŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝŝůŽƌ ĚĞ
7,1%, pana la 2.676 milioane RON in ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐŽƉĞƌŝƌĞĂ 2017, de la 30,43% in 2016 la 24,31% ĂĐƟƵŶĞƉĞƉŝĞƚĞůĞĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĞĐĂƚƐŝ 4,7%, la 4.225 milioane RON in 2017, ĚĂƚŽƌŝƚĂĐƌĞƐƚĞƌŝŝĐŽƐƚƵƌŝůŽƌĐƵĂĐŚŝnjŝƟĂ
2017, fata de 2.498 milioane RON in ƉŝĞƌĚĞƌŝůŽƌ ŝŶ ƌĞƚĞĂ ŝŶ ĐŽŶƚĞdžƚƵů ĂƟƉŝĐ ŝŶ ϮϬϭϳ͘ WƌŽĮƚƵů ŶĞƚ Ă ĨŽƐƚ ŝŶŇƵĞŶƚĂƚ a procedurilor de risc. de la 4.432 milioane RON in 2016. de energie electrica si a scaderii
2016, in principal datorita cresterii al pietei de energie din prima parte suplimentar de cresterea costurilor ĐĞĂƐƚĂ ĚŝŵŝŶƵĂƌĞ ƐĞ ĚĂƚŽƌĞĂnjĂ ǀŽůƵŵĞůŽƌ ĨƵƌŶŝnjĂƚĞ͘
ŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌĨĂĐƵƚĞŝŶƌĞƚĞĂ͕ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ a anului 2017, precum si cresterea ĐƵ ĂŵŽƌƟnjĂƌĞĂ͕ ĐƌĞƐƚĞƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚĂ WĞ ƉŝĂƚĂ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ ĐĂŶƟƚĂƚĞĂ ƐĐĂĚĞƌŝŝ ĐƵ ϭϭ͕ϳй Ă ǀŽůƵŵĞůŽƌ ƉĞ
^ĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĂƌĞ Ž ƉŽnjŝƟĞ
ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ /&Z/ ϭϮ͕ ŝŶ ƟŵƉ ĐŽƐƚƵƌŝůŽƌ ĐƵ ďĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ͕ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝůĞ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ŝŶ ƌĞƚĞĂƵĂ ĚĞ ǀĂŶĚƵƚĂ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ Ă ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ĂǀĂŶĚ ƵŶ
ĮŶĂŶĐŝĂƌĂĚŝŵŝŶƵĂƚĂĨĂƚĂĚĞϮϬϭϲ͕ĚĂƌ
ce un efect marginal a fost generat aferente programului de plecari ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ 3,6% fata de anul 2016, in principal ŝŵƉĂĐƚ ŶĞŐĂƟǀ ĚĞ ϱϭϴ ŵŝůŝŽĂŶĞ
ƐƚĂďŝůĂ͕ƐŝĂŶƵŵĞŽƉŽnjŝƟĞĚĞŶƵŵĞƌĂƌ
ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ĐĂŶƟƚĂƟŝ ǀŽůƵŶƚĂƌĞ͕ ĂƵ ĐŽŶĚƵƐ ůĂ Ž ƐĐĂĚĞƌĞ ĚĞ ĚĂƚŽƌŝƚĂ ƚƌĞĐĞƌŝŝ ĐůŝĞŶƟůŽƌ ŝŶ ƉŝĂƚĂ RON si cresterii cu 7% a tarifului de
ĚĞ Ϯϭϵ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶŇƵĞŶƚĂƚĂ ŝŶ
ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ͘ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂŶƵů ϮϬϭϳ͕ ĂǀĂŶĚ ƵŶ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ƌĞnjƵůƚĂƚĞůĞ ĚŝŶ ϮϬϭϳ͘
ŝŵƉĂĐƚ ƉŽnjŝƟǀ ĚĞ ϯϭϭ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͘
Figura : Venituri - segmentul e istri u e (mil. RON) Figura : EBITDA - segmentul e furnizare (mil. RON)
Figura 12: sĞŶŝƚƵƌŝ Ͳ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ Figura 13: /d Ͳ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ
;ŵŝů͘ ZKEͿ ;ŵŝů͘ ZKEͿ

Sursa: Electrica
Sursa: Electrica

Figura 10: Pro t Net - segmentul e istri u e (mil. RON) Figura 11: Datoria neta / (Numerar) - segmentul
e istri u e (mil. RON)

Figura 14: WƌŽĮƚ EĞƚ Ͳ ƐĞŐŵĞŶƚƵů Figura 1 : Datoria neta /


ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ;ŵŝů͘ ZKEͿ ;EƵŵĞƌĂƌͿ Ͳ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ
;ŵŝů͘ ZKEͿ

Sursa: Electrica

Sursa: Electrica
^'DEdh> &hZE/Z ϭϬϱ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ ;ŝŶĐůƵƐŝǀ ĐĞŝ ĚĞ KĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳͿ͘ ŽŵƉĂƌĂƟǀ͕ ŝŶ ĂŶƵů
ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ ĐƵ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞ ƉĞ ϮϬϭϲ͕ůĞĐƚƌŝĐĂ&ƵƌŶŝnjĂƌĞĂĂǀƵƚŽĐŽƚĂ
ĂƚĞ ĞƐĞŶƟĂůĞ ĚĞ ƉŝĂƚĂ ;ĐŽŶĨŽƌŵ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂů Ăů WDͿ de piata reglementata de 38,77% si o
ƌĂƉŽƌƚ EZ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳͿ ĚŝŶƚƌĞ ĐĂƌĞ ϵϵ ƐƵŶƚ ƌĞůĂƟǀ ŵŝĐŝ ĐŽƚĂĚĞƉŝĂƚĂĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂĚĞϭϱ͕ϵϴй
;фϰй ĐŽƚĂ ĚĞ ƉŝĂƚĂͿ͘ ;ƌĂƉŽƌƚ EZ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲͿ͘
ͻ WŝĂƚĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĞƐƚĞ ĨŽƌŵĂƚĂ
ĂƚĂƚ ĚŝŶ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂů ůĞĐƚƌŝĐĂ&ƵƌŶŝnjĂƌĞĂƌĞŽĐŽƚĂĚĞƉŝĂƚĂ In anul 2017, energia electrica totala
cat si din segmentul reglementat. ĚĞϭϵ͕Ϭϱй͖ĞƐƚĞůŝĚĞƌĚĞƉŝĂƚĂƉĞƉŝĂƚĂ ĨƵƌŶŝnjĂƚĂ ĚĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ƉĞ
ͻ Segmentul reglementat cuprinde reglementata, cu o cota de piata de ƉŝĂƚĂ ĐƵ ĂŵĂŶƵŶƚƵů Ă ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ
ĐŝŶĐŝ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ ĚĞ ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ͘ ϰϬ͕ϯϬй͕ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ ĂǀĂŶĚ 12,9% fata de anul 2016. Societatea a
ͻ ^ĞŐŵĞŶƚƵů ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂů ĐƵƉƌŝŶĚĞ ŽĐŽƚĂĚĞϭϭ͕ϲϳйŝŶϮϬϭϳ;ƌĂƉŽƌƚEZ ĐƵŶŽƐĐƵƚŽƐĐĂĚĞƌĞĚĞϮϮйĂĐĂŶƟƚĂƟŝ
28 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 29

2 PREZENTAREA GRUPULUI ELECTRICA In ta elul e mai jos sunt rezentate lialele ru ului:

&ŝůŝĂůĂ ĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ŽĚ ƵŶŝĐ ĚĞ ^ĞĚŝƵ ƐŽĐŝĂů й ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞ ůĂ ϯϭ
ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
Ϯ͘ϭ WƌĞnjĞŶƚĂƌĞŐĞŶĞƌĂůĂ
^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŝƐƚƌŝďƵƟĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ 14506181 WůŽŝĞƐƟ 99,9999696922382%
Energiei Electrice Muntenia ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶ njŽŶĂ ŐĞŽŐƌĂĮĐĂ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ;͞^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ͟Ϳ ĞƐƚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ DƵŶƚĞŶŝĂ ^͘͘ ŝŶĮŝŶƚĂƌĞĂ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ Nord S.A Muntenia Nord
ĂĐƟŽŶĂƌƵů ŵĂũŽƌŝƚĂƌ Ăů ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ;͞^ DƵŶƚĞŶŝĂ͟Ϳ͕ ĚĞŶƵŵŝƚĞ ŝŵƉƌĞƵŶĂ Electrica S.A.
^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ 14476722 Cluj-Napoca 99,9999829770757%
ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ “Grupul” sau “Grupul Electrica”.
a Energiei Electrice ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶ njŽŶĂ ŐĞŽŐƌĂĮĐĂ
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^͘͘ ;͞^dE͟Ϳ͕ La 31 decembrie 2017 cel mai mare
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^͘ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ
^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ĚƌĞƐĂĚĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞĂ^ŽĐŝĞƚĂƟŝĞƐƚĞ ĂĐƟŽŶĂƌ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵů
ůĞĐƚƌŝĐĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^͘ ^ƚƌ͘ 'ƌŝŐŽƌĞ ůĞdžĂŶĚƌĞƐĐƵ Ŷƌ͘ ϵ͕ ƐĞĐƚŽƌ ƌŽŵĂŶ͕ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚ ƉƌŝŶ DŝŶŝƐƚĞƌƵů ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ 14493260 ƌĂƐŽǀ 99,999976413243%
;͞^d^͟Ϳ͕ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ϭ͕ ƵĐƵƌĞƐƟ͕ ZŽŵĂŶŝĂ͘ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĂƌĞ ŶĞƌŐŝĞŝ;ϰϴ͕ϳϴйͿ͕ĚƵƉĂĐĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟĂ a Energiei Electrice ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶ njŽŶĂ ŐĞŽŐƌĂĮĐĂ
Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. codul unic de inregistrare 13267221 sa a fost diminuata ca urmare a dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^͘ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ
;͞^DE͟Ϳ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ si numarul de inregistrare la Registrul ŽĨĞƌƚĞŝ ƉƵďůŝĐĞ ŝŶŝƟĂůĞ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϰ͘ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ ŽŵĞƌĐŝĂůŝnjĂƌĞĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ 28909028 ƵĐƵƌĞƐƟ 99,9998390431663%
;͞ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ͟Ϳ͕ &/^ ůĞĐƚƌŝĐĂ Comertului J40/7425/2000. In hƌŵĂƚŽƌƵů ĂĐƟŽŶĂƌ ĐĂ ƉƌŽĐĞŶƚ ĚĞ electrice
^Ğƌǀ ^͘͘ ;͞ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ͟Ϳ͕ ^ĞƌǀŝĐŝŝ conformitate cu Ordinul nr. 627/2000, ĚĞƟŶĞƌĞ ĞƐƚĞ Z͕ ĐƵ ϲ͕ϵϮй͕ ƵƌŵĂƚ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŝŶ ƐĞĐƚŽƌƵů 17329505 ƵĐƵƌĞƐƟ 100%
ŶĞƌŐĞƟĐĞ KůƚĞŶŝĂ ^͘͘ ;͞^ KůƚĞŶŝĂ͟Ϳ͕ 'ƵǀĞƌŶƵů ZŽŵĂŶŝĞŝ Ă ĂƉƌŽďĂƚ de Dedeman SRL cu 5,76%. ĞŶĞƌŐĞƟĐ ;ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ͕
ƌĞƉĂƌĂƟŝ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŝͿ
Figura 1 : o ieta le in a rul ru ului la 31 e em rie 2017
^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŝŶ ƐĞĐƚŽƌƵů 29384120 ƵĐƵƌĞƐƟ 100%
DƵŶƚĞŶŝĂ ^͘͘ ;ŝŶ ĞŶĞƌŐĞƟĐ ;ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ͕
Electrica SA ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞͿ ƌĞƉĂƌĂƟŝ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŝͿ
ϵϵ͕ϵϵй ϵϵ͕ϵϵй ϵϵ͕ϵϵй ϵϵ͕ϵϵй 100% 100% ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ KůƚĞŶŝĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŝŶ ƐĞĐƚŽƌƵů 29389861 ƌĂŝŽǀĂ 100%
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ ^͘͘ ;ŝŶ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞͿ ĞŶĞƌŐĞƟĐ ;ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ͕
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ^Ğƌǀ ;^Ϳ DƵŶƚĞŶŝĂ ^͘͘ ƌĞƉĂƌĂƟŝ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŝͿ
;&Ϳ ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ DŽůĚŽǀĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŝŶ ƐĞĐƚŽƌƵů 29386768 Bacau n/a
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ DƵŶƚĞŶŝĂ EŽƌĚ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ S.A.* ĞŶĞƌŐĞƟĐ ;ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ͕
^͘ ^͘ ^͘ KůƚĞŶŝĂ ^͘͘ ƌĞƉĂƌĂƟŝ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŝͿ

Sursa: Electrica
Ύ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ŶĞƌŐĞƟĐĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ Ă ƉŝĞƌĚƵƚ ĐŽŶƚƌŽůƵů ĂƐƵƉƌĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƟĐĞ DŽůĚŽǀĂ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϲ ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ Ă ŝŶĐĞƉĞƌŝŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝŝ ĚĞ
ĨĂůŝŵĞŶƚ Ă ĮůŝĂůĞŝ

ĐƟǀŝƚĂƟůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ electrica si direct catre o parte ƐƵŶƚ ŽďůŝŐĂƟ ƐĂ ĂƐŝŐƵƌĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂ
ƐƵŶƚ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĂ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ ĚĞ ĚŝŶƚƌĞ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ƌĞƚĞĂ͕ ĚĞnjǀŽůƚĂŶĚ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĐĂƚƌĞ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝŝ ĮŶĂůŝ
ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ;ƉƌŝŶ ŽƉĞƌĂƌĞĂ Ɛŝ ƌĞůĂƟŝ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ ĐƵ ĂĐĞƐƟĂ ŝŶ ďĂnjĂ ĐĂƌĞ ŶƵ ƐŝͲĂƵ ĞdžĞƌĐŝƚĂƚ ĚƌĞƉƚƵů ĚĞ
ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ĞůŝŐŝďŝůŝƚĂƚĞ ;ĚƌĞƉƚƵů ĚĞ Ă ĂůĞŐĞ
Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞͿ Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂ ĨƵƌŶŝnjŽƌƵů ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘
ĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝůŽƌĮŶĂůŝ͘ ŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝŝ ĮŶĂůŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĂƵ
'ƌƵƉƵůĞƐƚĞŽƉĞƌĂƚŽƌƵůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞĂ ŝŶĐŚĞŝĂƚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĐƵ &ƵƌŶŝnjĂƌĞĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶ ƌĞŐŝŵ
ĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞƐŝƉƌŝŶĐŝƉĂůƵůĨƵƌŶŝnjŽƌ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͕ ŝŶ ďĂnjĂ ĐĂƌŽƌĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝƵ ƵŶŝǀĞƌƐĂů Ɛŝ ĚĞ ƵůƟŵĂ
de energie electrica in regiunile este facturat periodic, consumul de ŝŶƐƚĂŶƚĂ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĞĂnjĂ ƉĞ ďĂnjĂ ĚĞ
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ;ũƵĚĞƚĞůĞ ůƵũ͕ energie electrica. contracte reglementate, la preturi
Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ EZ ;ƉĂŶĂ
Ɛŝ ŝƐƚƌŝƚĂͲEĂƐĂƵĚͿ͕ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ĞƐƚĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳͿ Ɛŝ ůĂ
;ũƵĚĞƚĞůĞ ƌĂƐŽǀ͕ ůďĂ͕ ^ŝďŝƵ͕ DƵƌĞƐ͕ ĞŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝĐĂŝŶƉŝĂƚĂĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ ƚĂƌŝĨĞWƐŝh/ĂǀŝnjĂƚĞĚĞĐĂƚƌĞEZ͘
,ĂƌŐŚŝƚĂƐŝŽǀĂƐŶĂͿƐŝDƵŶƚĞŶŝĂEŽƌĚ Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ĚĞ ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ ;͞&h/͕͟
;ũƵĚĞƚĞůĞ WƌĂŚŽǀĂ͕ ƵnjĂƵ͕ ĂŵďŽǀŝƚĂ͕ ĚĞĮŶŝƚ ĐĂ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ĚĞƐĞŵŶĂƚ ĚĞ
ƌĂŝůĂ͕ 'ĂůĂƟ Ɛŝ sƌĂŶĐĞĂͿ͕ ĂƐŝŐƵƌĂŶĚ autoritatea de reglementare pentru a
ĚĞƐĞƌǀŝƌĞĂ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ƌĞƚĞĂ ƉƌŝŶ ƉƌĞƐƚĂ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ
ŽƉĞƌĂƌĞĂ ŝŶƐƚĂůĂƟŝůŽƌ ĐĞ ĨƵŶĐƟŽŶĞĂnjĂ ĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞŝŶĐŽŶĚŝƟŝƐƉĞĐŝĮĐĞ
la tensiuni intre 0,4 kV si 110 kV ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞͿ ŝŶ ƌĞŐŝƵŶŝůĞ DƵŶƚĞŶŝĂ
ĐƟŽŶĂƌ ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌ ŝŶ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ;ůŝŶŝŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ƉŽƐƚƵƌŝ Ɛŝ ƐƚĂƟŝ ĚĞ EŽƌĚ͕ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ Ɛŝ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞͿ͘ Sud.
džŝƐƚĞŶƚĂ ƵŶŽƌ ĂĐƟŽŶĂƌ ĂĚŝƟŽŶĂůŝ Ă ĨŽƐƚ ŝŵƉƵƐĂ ĚĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞĂ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌŝŝ
ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌƌƚ͘ϭϬ͕ĂůŝŶ͘;ϯͿĚŝŶ>ĞŐĞĂŶƌ͘ϯϭͬϭϵϵϬƉƌŝǀŝŶĚƐŽĐŝĞƚĂƟůĞ͘WƌŝŶƵƌŵĂƌĞ͗ &ŝůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂůĞ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ Conform reglementarilor emise
ͻ ^d^ ĚĞƟŶĞ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^DE͖ ;^dE͕ ^d^ Ɛŝ ^DEͿ ƉƌĞƐƚĞĂnjĂ ĚĞ ƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂ EĂƟŽŶĂůĂ ĚĞ
ͻ ^DE ĚĞƟŶĞ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^dE͖ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ Reglementare in Domeniul Energiei
ͻ ^dE ĚĞƟŶĞ ϭϬ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ ^d^Ϳ͖ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĐĂƚƌĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ;͞EZ͟Ϳ͕ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ ĚĞ ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ
ͻ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ĚĞƟŶĞ njĞĐĞ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ >͘
30 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 31

Ϯ͘Ϯ DŝƐŝƵŶĞ͕ǀŝnjŝƵŶĞ͕ǀĂůŽƌŝ 2.3 Principalele elemente ale Planului Strategic


WĞŶƚƌƵ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ ŝŶ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ Ă ƵŶƵŝ ŶŝǀĞů ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ƌŝĚŝĐĂƚ͕ 'ƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƐƚĂďŝůŝƚ ŝŶƚƌͲŽ
pentru perioada 2015 – 2018
ĂďŽƌĚĂƌĞĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐŝŽŵĂŶŝĞƌĂƉƌĂŐŵĂƟĐĂ͕sŝnjŝƵŶĞĂ͕DŝƐŝƵŶĞĂƐŝƐĞƚƵůĚĞǀĂůŽƌŝ͕ĐĂƌĞƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂďĂnjĂ
ƐƚĂďŝůŝƌŝŝ Ɛŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŝ ŽďŝĞĐƟǀĞůŽƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞ Ɛŝ Ă ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝ ĚĞ ĂĨĂĐĞƌŝ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ͘ WůĂŶƵů^ƚƌĂƚĞŐŝĐƉĞŶƚƌƵƉĞƌŝŽĂĚĂϮϬϭϱʹ ^ƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞ ĂĨĂĐĞƌŝ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƟĞ͕ ĐĂƌĞ ŝĂ ŝŶ ĐĂůĐƵů
ϮϬϭϴ͕ ĐĂƌĞ ƌĞŇĞĐƚĂ ǀŝnjŝƵŶĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĂďŽƌĚĞĂnjĂ ƚƌĞŝ ĨĂĐƚŽƌŝ ĐŚĞŝĞ ƉŽƚĞŶƟĂůƵů͕ ĞdžƉĞƌƟnjĂ Ɛŝ ŝŵƉůŝĐĂƌĞĂ
ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ŝŶ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĚĞ ƐƵĐĐĞƐ ŝŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ƐĂ͗ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ŶŽƐƚƌŝ͘
s//hE D/^/hE s>KZ/ ŐĞƐƟŽŶĂƌĞĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟůŽƌ ŝŶ ŝŶƚĞƌĞƐƵů ͻ ĞdžĐĞůĞŶƚĂ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ ƉĞŶƚƌƵ
sŝnjŝƵŶĞĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĞƐƚĞ Misiunea Grupului Electrica este sa sĂůŽƌŝůĞ ĐƵůƟǀĂƚĞ ŝŶ ƚŽĂƚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝůĞ ƉĂƌƟůŽƌ ŝŶƚĞƌĞƐĂƚĞ͕ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ŵĞĚŝƵ ĞĮĐŝĞŶƚĂ Ɛŝ ĐĂůŝƚĂƚĞ͖ /Ŷ ƉŽĮĚĂ ƵŶƵŝ ĂŶ ĚŝĮĐŝů ƉĞŶƚƌƵ
ĞdžƟŶĚĞƌĞĂ ƉŽnjŝƟĞŝ ĚĞ ůŝĚĞƌ ƉĞ ŽĨĞƌĞ ǀĂůŽĂƌĞ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ ƉĂƌƟůŽƌ Grupului sunt in special cele legate Ɛŝ ůƵŶŐ͕ Ă ĨŽƐƚ ĨŽƌŵƵůĂƚ ŝŶ ƵƌŵĂ ƵŶĞŝ ͻ asigurarea unei forte de munca ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĨƵƌŶŝnjĂƌŝŝ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚĞ͕
ƐĞŐŵĞŶƚĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐĂƚĞ͕ƉƌŝŶĚŝƐƚƌŝďƵƟĂƐŝĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂ de profesionalism si responsabilitate ĂŶĂůŝnjĞĂƵƌŵĂƚŽĂƌĞůŽƌĂƌŝŝ͗ ĚĞĚŝĐĂƚĂ Ɛŝ ĐĂůŝĮĐĂƚĂ͖ ƉĞ ĨŽŶĚƵů ƵŶŽƌ ĞǀŽůƵƟŝ ŶĞƉƌĞǀĂnjƵƚĞ
Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ĂƚĂƚ ůĂ ŶŝǀĞů energiei electrice si prin prestarea pentru o orientare reala catre ͻ DĞĚŝƵů ĞdžƚĞƌŶ͕ ƉĞŶƚƌƵ Ă ͻ cele mai bune standarde de ĂůĞ ƉŝĞƚĞŝ͕ ĂŵďŝƟĂ ŶŽĂƐƚƌĂ ĞƐƚĞ ĚĞ Ă
ŶĂƟŽŶĂů ĐĂƚ Ɛŝ ƌĞŐŝŽŶĂů͘ ƵŶŽƌ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĚĞ ŝŶĂůƚĂ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĐůŝĞŶƟ͕ ŝŶƚƌͲƵŶ ĐŽŶƚĞdžƚ ĚĞ ƉŝĂƚĂ determina principalii factori ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘ demonstra capacitatea de adaptare
consumatorilor, intr-o maniera sigura, ĚŝŶ ĐĞ ŝŶ ĐĞ ŵĂŝ ĐŽŵƉĞƟƟǀ Ɛŝ ƵŶ ĞdžƚĞƌŶŝ ĐƵ ŝŵƉĂĐƚ ĂƐƵƉƌĂ ƉŝĞƚĞŝ Ɛŝ ĚĞ Ă ĐŽŶƟŶƵĂ ƐĂ ĮĞ Ž ĐŽŵƉĂŶŝĞ
sustenabila si la preturi accesibile. cadru de reglementare din ce in de energie si factorii cheie WůĂŶƵƌŝůĞĚĞŵĂƐƵƌŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞĚĞĮŶŝƚĞ performanta.
ĐĞ ŵĂŝ ƌĞƐƚƌŝĐƟǀ ĐĞƐƚĞĂ ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ĐĂƌĞ ƉŽƚ ŝŶĨůƵĞŶƚĂ ƐĞŵŶŝĨŝĐĂƚŝǀ ĚĞ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͗
ĨƵŶĚĂƟĂ ƉĞŶƚƌƵ Ž ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ǀŝĂďŝůĂ ĞǀŽůƵƚŝĂ ƉŝĞƚĞŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ 1. WĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂĮŶĂŶĐŝĂƌĂŐĞŶĞƌĂůĂĂ ŶƵů ϮϬϭϳ ĨŽƐƚ ĚĞĚŝĐĂƚ ĂŶĂůŝnjĞůŽƌ
si sustenabila, pentru corelarea ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ŝŶ ǀŝŝƚŽƌ͖ Grupului Ɛŝ ĞǀĂůƵĂƌŝůŽƌ ĂƚĂƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ĐĂƚ Ɛŝ Ɛŝ
ŽďŝĞĐƟǀĞůŽƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞ ĐƵ ĐĞƌŝŶƚĞůĞ ͻ ŶĂůŝnjĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞŝ ƉĞŶƚƌƵ Ă 2. džĐĞůĞŶƚĂ ŝŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů ĂůĞ ĨĂĐƚŽƌŝůŽƌ ĞdžƚĞƌŶŝ͕ ƉƵŶĂŶĚƵͲƐĞ
legale, tendintele industriei si identifica tendintele pe piata ƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ďĂnjĞůĞ ƵŶŽƌ ǀŝŝƚŽĂƌĞ ĂĐƟǀŝƚĂƟ ĚĞ
ĐŽŶƚĞdžƚƵů ĚĞ ƉŝĂƚĂ͘ Ğ ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ ĞŶĞƌŐŝĞŝ͕ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ĂƚƌĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝŝ 3. WĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ restructurare a acestui segment de
ƌĞŇĞĐƚĂĂŶŐĂũĂŵĞŶƚƵů'ƌƵƉƵůƵŝƉĞŶƚƌƵ pietei si determinarea factorilor generala a Grupului ĂĨĂĐĞƌŝ͘ ĐĞƐƚĞ ĚĞŵĞƌƐƵƌŝ ĂƵ ĂǀƵƚ
ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ŵĞĚŝƵ ŝŶƚĞƌŶ ŝŶ ĐĂƌĞ critici de succes necesari pentru 4. ĂůŝƚĂƚĞĂ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ŽĨĞƌŝƚĞ ĐĂ ƐĐŽƉ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝ
ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞĂƐŝĞƟĐĂƐƵŶƚĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞůĞ Ă ĐŽŶĐƵƌĂ Ɛŝ ƐƵƉƌĂǀŝĞƚƵŝ ƉĞ 5. WƌŽĚƵĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ Ɛŝ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ͕ Ă ĞdžƉĞƌŝĞŶƚĞŝ ĐůŝĞŶƟůŽƌ
ĐƵůƚƵƌŝŝ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĂůĞ Ɛŝ ƐĞ ďĂnjĞĂnjĂ ĂĐĞĂƐƚĂ ƉŝĂƚĂ͖ ƐƉƌŝũŝŶŝƌĞĂ ĚĞnjǀŽůƚĂƌŝŝ ĂĐĞƐƚŽƌĂ ĐĂƚ Ɛŝ ĞdžƟŶĚĞƌĞĂ ĂĨĂĐĞƌŝŝ ŝŶ ƐĞĐƚŽĂƌĞ
pe o comunicare deschisa si onesta. ͻ ŶĂůŝnjĂ ŝŶƚĞƌŶĂ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ 6. Implementarea programului de ŶŽŝ ĚĞ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞ͘
Figura 17: Valori or ora e ale ru ului Ele tri a
ƉĞŶƚƌƵ Ă ĞǀĂůƵĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĮůŝĂůĞůĞ ĚŝŶ
ĂŶƚĞƌŝŽĂƌĂ Ɛŝ ĐƵƌĞŶƚĂ ;ŝŶ ƌĂƉŽƌƚ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ğ ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ ĂƵ ĨŽƐƚ ĂŶĂůŝnjĂƚĞ ĂƌŝŝůĞ
ĐƵ Ăůƚŝ ũƵĐĂƚŽƌŝ ĚŝŶ ƉŝĂƚĂͿ͘ 7. 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ Ɛŝ ƐƵƉŽƌƚ ĂůĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟĞŝ ĐƵŵ Ăƌ Į
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞĂ ƉƌŽĮůƵůƵŝ ŶŽƐƚƌƵ ĚĞ ƌĞƐƵƌƐĞůĞƵŵĂŶĞ͕/dƐŝĮŶĂŶĐŝĂƌ͕ĐƵƌŽů
WĞ ďĂnjĂ ĂŶĂůŝnjĞůŽƌ ŵĞŶƟŽŶĂƚĞ sustenabilitate ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀŝŶƐƵƐƟŶĞƌĞĂŽƉĞƌĂƟƵŶŝůŽƌ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă Ɛŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ͕ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ
ĨŽƌŵƵůĂƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝŝůĞ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ Ɛŝ ĚĞ In anul 2017, grupul Electrica a ĂƟŶŐĞƌŝŝ ŽďŝĞĐƟǀĞůŽƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞ͘
afaceri ale Electrica in legatura cu depus eforturi pentru cresterea
'ƌƵƉƵů͕ĂƐƚĂďŝůŝƚŽďŝĞĐƟǀĞůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝ͕ ƵƌŵĂƌŝŶĚ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ WĞŶƚƌƵƉĞƌŝŽĂĚĂƵƌŵĂƚŽĂƌĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵ
si Planul de Masuri pe care acesta ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ͕ ĞdžƟŶĚĞƌĞĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟůŽƌ Ɛŝ Ă WůĂŶƵůƵŝ ĚĞ DĂƐƵƌŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞ͕
ŝŶƚĞŶƟŽŶĞĂnjĂ ƐĂ ůĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞnjĞ͘ ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵůƵŝ ĚĞ ĂĨĂĐĞƌŝ͘ /Ŷ ƉƌĞnjĞŶƚ Ă ůĞĐƚƌŝĐĂ ǀŝnjĞĂnjĂ͗
ĨŽƐƚ ŝŶŝƟĂƚ ƵŶ ĞdžĞĐƌŝƟƵ ĚĞ ƌĞǀŝnjƵŝƌĞ f ZĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟůŽƌ ŝŶ
ŝƌĞĐƟŝůĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ ĂůĞ a strategiei, luand in considerare toate companiile Grupului cu
ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝŶ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ 'ƌƵƉƵů ƐƵŶƚ ƐĐŚŝŵďĂƌŝůĞŵĞĚŝƵůƵŝĞdžƚĞƌŶƉƌĞĐƵŵƐŝ scopul de a indeplini cele sapte
ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ͗ ĞǀŽůƵƟŝůĞ ŝŶƚĞƌŶĞ͘ ŽďŝĞĐƟǀĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞ͖
ͻ ^Ă ŵĞŶƟŶĂ Ɛŝ ƐĂ ĞdžƟŶĚĂ WĞŶƚƌƵ ĂƌŝŝůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ƐĞƌǀŝĐŝŝ /Ŷ ϮϬϭϴ͕ ǀĂ Į ĐŽŶƟŶƵĂƚĂ
ĂĐƟǀŝƚĂƟůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ĂůĞ ŐƌƵƉƵůƵŝ Ă ĨŽƐƚ ŝŶŝƟĂƚ ƵŶ ĂŵƉůƵ implementarea masurilor
ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ŝŶ ZŽŵĂŶŝĂ͘ ƉƌŽĐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ Ɛŝ ŽƉƟŵŝnjĂƌĞ͕ ĚĞ ŽƉƟŵŝnjĂƌĞ Ă ĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ
ͻ ^Ă ĞdžƉůŽƌĞnjĞ ƉŽƚĞŶƟĂůĞůĞ ĮŝŶĚ ŝĚĞŶƟĮĐĂƚĞ ŵĂƐƵƌŝ ƐƉĞĐŝĮĐĞ ĐƵ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ŝĂƌ ŝŶ ĐĞĞĂ
ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƟ ĚĞ ĞdžƟŶĚĞƌĞ Ă ŝŵƉĂĐƚ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ĂĐƟǀŝƚĂƟ͘ ƐƞĞů͕ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ
ƐĞŐŵĞŶƚĞůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ĂƵ ĨŽƐƚ ŝŶƚĞƌŶĂůŝnjĂƚĞ ĂĐƟǀŝƚĂƟůĞ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ǀŽŵ ƵƌŵĂƌŝ ĞdžƟŶĚĞƌĞĂ
ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ŝŶ ƌĞŐŝƵŶĞ͘ ŵĞŶƚĞŶĂƚĂĂƌĞƚĞůĞŝ͕ĞdžĞĐƵƟĞŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵůƵŝ ĚĞ ĂĨĂĐĞƌŝ Ɛŝ
ͻ ^Ă ŝƐŝ ĞdžƟŶĚĂ ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵů ƉƌŽŝĞĐƚĂƌĞ͕ ĂĐŚŝnjŝƟŝ Ɛŝ ůŽŐŝƐƟĐĂ ĂůĞ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞ Ă ĐŽŵƉĞƟƟǀŝƚĂƟŝ
ĚĞ ĂĨĂĐĞƌŝ͕ ƉƌŝŶ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͕ Ɛŝ ƐͲĂƵ ƉƵƐ ďĂnjĞůĞ companiei.
͞ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ĐƵ ǀĂůŽĂƌĞ ĂĚĂƵŐĂƚĂ͟ ƵŶƵŝ ŶŽƵ ŵŽĚĞů ĚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ
ĂĨĞƌĞŶƚĞĂĐƟǀŝƚĂƟůŽƌĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƉĞŶƚƌƵ ĐŝŶĐŝ Ăƌŝŝ ĨƵŶĐƟŽŶĂůĞ ĐŚĞŝĞ ŝŶ f ^ƵƐƟŶĞƌĞĂ Ɛŝ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ
Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ĐĂƌĞ ƉŽƚ Į ŽĨĞƌŝƚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͗ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů implementarii programelor de
ĐůŝĞŶƟůŽƌ͘ ĐƟǀĞůŽƌ͕ ĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ZĞƚĞůĞŝ͕ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ
ͻ ^Ă ƌĞŶƵŶƚĞ ůĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟůĞ Tehnice, Managementul Energiei si ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͖
si segmentele de afaceri ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŽŵƵŶĞ͘ WĞŶƚƌƵ ϮϬϭϴ͕ ĐŽŵƉĂŶŝŝůĞ
ŶĞƉƌŽĮƚĂďŝůĞ͘ Ğ ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂŶƵŶƚĂ ĐĞů
Ɛŝ ƐƟŵƵůĂƌŝŝ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝ͕ ĞƐƚĞ ŝŶ ĐƵƌƐ ŵĂŝ ĂŵďŝƟŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵ ĚĞ
de implementare un nou concept ŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĐƵŵƵůĂƚĂ
Sursa: Electrica
32 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 33

ĚĞ ϵϬϬ ĚĞ ŵŝůŝŽĂŶĞ ĚĞ ůĞŝ͕ f Instruirea personalului si f ŽŶƐŽůŝĚĂƌĞĂ ĂƉƟƚƵĚŝŶŝůŽƌ acorda remunerarea operatorilor termica a cladirilor, iluminat, Ɛŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝŝůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚ ƉĞ ĮŶĂŶƚĂƌĞĂ ǀĂůŽƌŝĮĐĂƌĞĂ ƉŽƚĞŶƟĂůƵůƵŝ͕ managementului Electrica prin ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞůƵĂŶĚŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĂƉĂƌĂƚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ƵŶŝƚĂƟ ĐƵ Ɛŝ ŵŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ Ɛŝ
ůƵĐƌĂƌŝůŽƌ ĚĞ ƌĞĂďŝůŝƚĂƌĞ Ɛŝ ĞdžƉĞƌƟnjĞŝ Ɛŝ ĂƉƟƚƵĚŝŶŝůŽƌ ŝŶƐƚƌƵŝƌĞ͕ ƉƌĞŐĂƟƌĞ Ɛŝ ƌĞĐƌƵƚĂƌĞ ĂƚĂƚ ĐĂůŝƚĂƚĞĂ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ŽĨĞƌŝƚĞ motor, pompe de caldura, ƐĂ ŽĨĞƌĞ ƐŽůƵƟŝ ƉƌŽĚƵĐĂƚŽƌŝůŽƌ
modernizare a retelelor acestuia, cu scopul de a creste ƐĞůĞĐƟǀĂ ĚĞ ŶŽŝ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ ĐĂƚ Ɛŝ ĐŽƐƚƵƌŝůĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ Ɛŝ ĞƚĐ͘Ϳ͘ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟ͕ ĂǀĂŶĚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ
ƉĞŶƚƌƵ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĐĂůŝƚĂƟŝ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ŵƵŶĐŝŝ Ɛŝ Ă ĚŝŶ ĂĨĂƌĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ͖ ĞĮĐŝĞŶƚĂ͘ f ^Ğ ĞƐƟŵĞĂnjĂ ĐĂ ǀĞŚŝĐƵůĞůĞ ĂƉĂƌŝƟĂ ƉƌŽƐƵŵĂƚŽƌŝůŽƌ͕
ƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ͕ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞůŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͖ In vederea indeplinirii f WĞŶƚƌƵ Ă ƐƵƐƟŶĞ ƉƌŽĚƵĐƟĂ ĚĞ ĐŽŵƉůĞƚ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ǀĞŚŝĐƵůĞůĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƟ ĂĐƟǀŝ ŝŶ ƉŝĂƚĂ ĚĞ
ĞĮĐŝĞŶƚĞŝ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ Ɛŝ ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ In cadrul proceselor de ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ͕ ĞŶĞƌŐŝĞ ǀĞƌĚĞ Ɛŝ ŽďŝĞĐƟǀĞůĞ ƵƟůŝƚĂƌĞ ƵƐŽĂƌĞ Ɛŝ ĞůĞĐƚƌŝĮĐĂƌĞĂ energie.
pierderilor. ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ͕ Ž ĂƚĞŶƟĞ ƐƉŽƌŝƚĂ ǀŽŵ ĐŽŶƟŶƵĂ ƐĂ ƐƵƐƟŶĞŵ ƉƌŽƉƵƐĞ ƉĞŶƚƌƵ Ă Į ĂƟŶƐĞ ĚƵƉĂ ĐĂŝůŽƌ ĨĞƌĂƚĞ ǀŽƌ ĐƌĞƐƚĞ ĐŽŶƐƵŵƵů f Implementarea contoarelor
este acordata resurselor ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ϮϬϮϬ͕ ƐƵŶƚ ŶĞĐĞƐĂƌĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ de energie electrica in sectorul ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞǀĂŽĨĞƌŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝůŽƌ
f Cresterea gradului de transparenta umane implicate in procese si ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůƵŝ͕ ĂƐŝŐƵƌĂŶĚ ƵŶ ǀŝŝƚŽĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ transporturilor. ŽƉƟƵŶŝ ĚĞ ƚĂƌŝĨĂƌĞ ĐŽŵƉůĞdžĞ͕
Ɛŝ ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƌĞĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌŝŝ ĐƵ ĂĐƟǀŝƚĂƟ͕ ĂƐƞĞů͕ ǀŽŵ ĐŽŶƟŶƵĂ ĐůŝŵĂƚ ĚĞ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ Ɛŝ ƚƌĂŶƐĨĞƌ starii infrastructurii de energie f ĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝ ĚĞƚĂůŝĂƚĞ ůĞŐĂƚĞ ĚĞ
ƚŽĂƚĞ ƉĂƌƟůĞ ŝŶƚĞƌĞƐĂƚĞ͖ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂ Ɛŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ĚĞ ĐƵŶŽƐƟŶƚĞ͕ ĐƵ Ž ĂŵƉƌĞŶƚĂ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ;ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Ɛŝ ĚĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Ɛŝ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ comporatamentul de consum,
/Ŷ ϮϬϭϴ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ ǀĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ĐĞůŽƌ ŵĂŝ ďƵŶĞ ƉƌĂĐƟĐŝ ĚŝŶ ƉŽnjŝƟǀĂ Ɛŝ ĂƐƵƉƌĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŝŝ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞͿ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞĂ interconectarea pe distante ceea ce ar putea conduce la
ŝŵƉůŝĐĂƌĞĂ ĂĐƟǀĂ Ă ƉĂƌƟůŽƌ domeniu, atat in vederea ĐƵůƚƵƌŝŝ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĂůĞ͘ ƉƌŽĚƵĐƟĞŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĚŝŶ ƐƵƌƐĞ ůƵŶŐŝ ǀŽƌ ĚĞǀĞŶŝ Ž ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞ͘ Ž ŵĂŝ ŵĂƌĞ ŇĞdžŝďŝůŝƚĂƚĞ Ɛŝ ůĂ
interesate si raportarile pe ƐƵƐƟŶĞƌŝŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƌŝŝ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞ regenerabile. DŽĚĞůƵůƟŶƚĂĂůƉŝĞƚĞŝĚĞĞŶĞƌŐŝĞ reducerea cererii in perioadele
ƐƵďŝĞĐƚĞ ĚĞ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ ĚƵƌĂďŝůĂ͕ Ă ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ f ŽŶƟŶƵĂƌĞĂ ƉƵŶĞƌŝŝ ŝŶ ĂƉůŝĐĂƌĞ f ĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƚĞŚŶŽůŽŐŝĐĂ ǀŝŝƚŽĂƌĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͕ĐĂƌĞŝŵƉůŝĐĂĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ĚĞ ǀĂƌĨ͘ ƐƞĞů ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝŝ ǀŽƌ
ŵĞĚŝƵ Ɛŝ ƌĞƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞ ƐŽĐŝĂůĂ͕ ĨŽƌŵĂƌĞĂ ƵŶŽƌ ĞĐŚŝƉĞ ĞĮĐŝĞŶƚĞ Ɛŝ Ă WůĂŶƵƌŝůŽƌ ĚĞ ĐƟƵŶĞ ƉĞŶƚƌƵ ǀĂ ƐƉƌŝũŝŶŝ ƉŽůŝƟĐŝůĞ ĚĞ ĞĮĐŝĞŶƚĂ pietei interne de energie electrica Į ŵĂŝ ŝŶĨŽƌŵĂƟ Ɛŝ ŝŵƉůŝĐĂƟ ŝŶ
ŝŶ ůŝŶŝĞ ĐƵ ŽďŝĞĐƟǀĞůĞ ŐƌƵƉƵůƵŝ Ă ƵŶƵŝ ŵĞĚŝƵ ĚĞ ůƵĐƌƵ ŵŽƟǀĂŶƚ͕ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ ƉƌĞĐƵŵ͗ ŝŶ ĐĂĚƌƵů h͕ ǀĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ƐĂ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ůƵĂƌĞ Ă ĚĞĐŝnjŝŝůŽƌ͕
ĚĞ Ă ŝŶƚĞŐƌĂ ĞůĞŵĞŶƚĞůĞ ĐĂƌĞ ƐĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĞ ůĂ ĂƟŶŐĞƌĞĂ ƐƉĞĐƚĞ ^ŽĐŝĂůĞ ƕŝ ĚĞ DĞĚŝƵ ͻ ĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĚĞ ĞǀŽůƵĞnjĞ Ɛŝ ƐĂ ĮĞ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƟ ĂĐƟǀŝ͘ ZŝƚŵƵů
ĚĞ ƐƵƐƚĞŶĂďŝůŝƚĂƚĞ ŝŶ ƚŽĂƚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞůŽƌ ƉƌŽƉƵƐĞ͘ stabilite impreuna cu BERD. ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Ɛŝ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ĐƵ ƚĞŶĚŝŶƚĞůĞ Ɛŝ ƉƌŽǀŽĐĂƌŝůĞ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ă ĐŽŶƚŽƌŝnjĂƌŝŝ
ĂĐƟǀŝƚĂƟůĞ͘ ŝŶĐůƵƐŝǀ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ǀŝŝƚŽĂƌĞ ĚŝŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ͘ inteligente depinde de calendarul
retelelor inteligente si a f Tehnologiile de generare ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ ĐĂƌĞ ǀĂ Į
ĐŽŶƚŽƌŝnjĂƌŝŝ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͖ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ǀŽƌ ĂĚŽƉƚĂƚ ůĂ ŶŝǀĞů ŶĂƟŽŶĂů͘
Ϯ͘ϰ WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ͻ ĮĐŝĞŶƟnjĂƌĞĂ ĐŽŶƐƵŵƵůƵŝ determina distribuitorii de
ĮŶĂů ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ;ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞĂ ĞŶĞƌŐŝĞ ƐĂ ŝƐŝ ĂĚĂƉƚĞnjĞ ƉƌŽĐĞƐĞůĞ
ĂĚƌƵůĚĞƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞŝŶĚŽŵĞŶŝƵůĞŶĞƌŐĞƟĐĂƐƵĨĞƌŝƚƐĐŚŝŵďĂƌŝƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞŝŶƵůƟŵƵůĚĞĐĞŶŝƵ͕ŝŶĐůƵnjĂŶĚůŝďĞƌĂůŝnjĂƌĞĂƉŝĞƚĞŝ͕
ƐĞƉĂƌĂƌĞĂĂĐƟǀŝƚĂƟůŽƌƐŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂƐĐŚĞŵĞŝƐƵƉŽƌƚƉĞŶƚƌƵĞŶĞƌŐŝĂƌĞŐĞŶĞƌĂďŝůĂ͘ůƚĞƐĐŚŝŵďĂƌŝƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞĂůĞůĞŐŝƐůĂƟĞŝ
ĚŝŶ ZŽŵĂŶŝĂ ƐĞ ƌĞĨĞƌĂ ůĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ʹ ĐŽŶĨŽƌŵ KƌĚŝŶƵůƵŝ EZ Ŷƌ͘ ϭϰϲͬϮϬϭϰ͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ϮϬϭϱ In ta elul urmator sunt rezenta rin i alii fa tori e s im are a ietei e energie ele tri a:
ŶŝǀĞůƵů ƌĂƚĞŝ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ Ă ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĂƟŝ ;ZZZͿ ŽĨĞƌŝƚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƌĞĚƵĐĂŶĚƵͲƐĞ ĚĞ ůĂ ϴ͕ϱϮй ůĂ ϳ͕ϳϬй͘ Ğ
ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ƉƌŝŶKƌĚŝŶƵůEZŶƌ͘ϭϲϱͬϮϬϭϱƐͲĂŵŽĚŝĮĐĂƚĂƌƚ͘ϭϬϱĂůŝŶ͘ϭĚŝŶDĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞƐƚĂďŝůŝƌĞĂƚĂƌŝĨĞůŽƌƉĞŶƚƌƵƐĞƌǀŝĐŝƵů
&ĂĐƚŽƌŝ ĐŚĞŝĞ ĞƐĐƌŝĞƌĞ /ŵƉĂĐƚ
ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ŝŶ ƐĞŶƐƵů ĞůŝŵŝŶĂƌŝŝ ƉƌŽĐĞŶƚĞůŽƌ ŵĂdžŝŵĞ ĐƵ ĐĂƌĞ ƉƵƚĞĂƵ Į ƐĐĂnjƵƚĞ ƚĂƌŝĨĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕
ƉĂƐƚƌĂŶĚƵͲƐĞŝŶƐĂůŝŵŝƚĞůĞƉƌŽĐĞŶƚƵĂůĞŝŶĐĂnjƵůĐƌĞƐƚĞƌŝŝƚĂƌŝĨĞůŽƌĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ǀŽůƵƟĂ W/ͲƵůƵŝ Ɛŝ Cresterea economica este un factor determinant al cererii de energie Consumul de
structura industriei ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘ ĞƐŝ ŶƵ ĞdžŝƐƚĂ Ž ƌĞůĂƟĞ ƵŶƵͲůĂͲƵŶƵ ŝŶƚƌĞ ƌĂƚĂ ĚĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞ Ă W/Ͳ energie electrica
DŽĚŝĮĐĂƌĞĂĚĞĐĂƚƌĞEZĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝĚĞƐƚĂďŝůŝƌĞĂƚĂƌŝĨƵůƵŝĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞƐŝŝŶĐůƵƐŝǀĂŶŝǀĞůƵůƵŝĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĚĂƚĚĞZZZ͕ ƵůƵŝ Ɛŝ ƌĂƚĂ ĚĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞ Ă ĐĞƌĞƌŝŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ĞdžŝƐƚĂ Ž ĐŽƌĞůĂƟĞ
ŝŶ ƟŵƉƵů ƉĞƌŝŽĂĚĞŝ ĚĞ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ͕ ĐƌĞĞĂnjĂ Ž ůŝƉƐĂ ĚĞ ƉƌĞĚŝĐƟďŝůŝƚĂƚĞ Ɛŝ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƚĂƚĞ Ă ĐĂĚƌƵůƵŝ ůĞŐŝƐůĂƟǀ͕ ĐƵ ŝŵƉĂĐƚ ŶĞŐĂƟǀ ƉŽnjŝƟǀĂ͕ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŝŶƚƌĞ ĐĞƌĞƌĞĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ
ĂƐƵƉƌĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞůŽƌŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞƐŝĮŶĂŶĐŝĂƌĞĂůĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽƌĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͘ /Ŷ ǀŝŝƚŽƌ͕ ĐĞƌĞƌĞĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƉĞŶƚƌƵ Ƶnj
ĐĂƐŶŝĐ Ɛŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ǀĂ Į͕ ĚĞ ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ ŝŶŇƵĞŶƚĂƚĂ ĚĞ ƉŽůŝƟĐŝůĞ ĚĞ ĞĮĐŝĞŶƚĂ
ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ͘
ůƚĞ ƐĐŚŝŵďĂƌŝ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞ ĂůĞ adoptata la 25 februarie 2015, ǀŽƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝnjĂ ƉŝĂƚĂ ƌŽŵĂŶĞĂƐĐĂ ĚĞ
DŽĚŝĮĐĂƌŝ ĂůĞ ĂĚƌƵů ĚĞ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ă ƐƵĨĞƌŝƚ ƐĐŚŝŵďĂƌŝ ŵĂũŽƌĞ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ĂůŝŶŝĞƌŝŝ Pretul energiei
ůĞŐŝƐůĂƟĞŝĚŝŶZŽŵĂŶŝĂ͕ƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĞŶƚƌƵ ǀĂ ŝŶŇƵĞŶƚĂ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀ ƉŝĞƚĞůĞ energie electrica:
cadrului de ůĞŐŝƐůĂƟĞŝ ƌŽŵĂŶĞƐƟ ĐƵ ůĞŐŝƐůĂƟĂ h͘ ĞƐŝ ĂƵ ĨŽƐƚ ƌĞĂůŝnjĂƟ ƉĂƐŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƟ͕ electrice
ƐĞŐŵĞŶƚƵůĚĞĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ƐĞƌĞĨĞƌĂůĂ͗ de energie din toate tarile
reglementare in urmatorul deceniu se asteapta schimbari majore, in special ca urmare a
ŵĞŵďƌĞ͘ hŶŝƵŶĞĂ ŶĞƌŐĞƟĐĂ f WƌŝŶ ĮŶĂůŝnjĂƌĞĂ ĐĂůĞŶĚĂƌƵůƵŝ ĚĞ
ŶŽŝŝ ^ƚƌĂƚĞŐŝŝ ĂĚƌƵ ƉĞŶƚƌƵ Ž hŶŝƵŶĞ ŶĞƌŐĞƟĐĂ ƵƌŽƉĞĂŶĂ ĐĂƌĞ ƐƵďůŝŶŝĂnjĂ
f Cu toate ca aceste schimbari au ƐĞ ďĂnjĞĂnjĂ ƉĞ ƚƌĞŝ ŽďŝĞĐƟǀĞ ůŝďĞƌĂůŝnjĂƌĞ͕ ĐŽŶĐƵƌĞŶƚĂ ŝŶƚƌĞ
necesitatea integrarii si cooperarii intre statele membre. Schimbarile
ĂǀƵƚ ƌŽůƵů ĚĞ Ă ĂůŝŶŝĂ ůĞŐŝƐůĂƟĂ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ ĂůĞ ƉŽůŝƟĐŝŝ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ǀĂ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝ ŝŶ ƟŵƉƵů ƉĞƌŝŽĂĚĞŝ ĚĞ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ĂĐƚƵĂůĞ ĂƵ ĐƌĞĂƚ Ž ůŝƉƐĂ
Romaniei cu cea a Uniunii ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ Ă h Ɛŝ ƐĞ ĂdžĞĂnjĂ ĐƌĞƐƚĞ ůĂ ŶŝǀĞů ŶĂƟŽŶĂů͘
ĚĞ ƉƌĞĚŝĐƟďŝůŝƚĂƚĞ Ɛŝ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƚĂƚĞ Ă ĐĂĚƌƵůƵŝ ůĞŐŝƐůĂƟǀ͕ ĐƵ ŝŵƉĂĐƚ ŶĞŐĂƟǀ
Europene, procesul nu a fost pe cinci dimensiuni de sprijinf &ƵƌŶŝnjŽƌŝŝĐĂƌĞǀŽƌĂƐŝŐƵƌĂƐĞƌǀŝĐŝƵů
ĂƐƵƉƌĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞůŽƌ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ Ɛŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĂůĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ
ŝŶĐĂ ĮŶĂůŝnjĂƚ͕ ĂƐƞĞů ŝŶĐĂƚ ƐƵŶƚ reciproc: securitate, incredere ĚĞ ƵůƟŵĂ ŽƉƟƵŶĞ ĐůŝĞŶƟůŽƌ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϵ ǀĂ ŝŶĐĞƉĞ ƉĞƌŝŽĂĚĂ Ă /sͲĂ ĚĞ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ͕ ŝŶ
asteptate alte schimbari in si solidaritate in domeniul ĮŶĂůŝ ĐĂƌĞ ŶƵ ŵĂŝ ĂƵ ĂƐŝŐƵƌĂƚĂ
ĐĂƌĞ ƐĞ ĞƐƟŵĞĂnjĂ ĐĂ ƐĞ ǀŽƌ ƌĞĂůŝnjĂ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĂůĞ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝ
urmatorii ani in toate tarile UE, ĞŶĞƌŐĞƟĐ͕ Ž ƉŝĂƚĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĚŝŶ
ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͘
ƉĞŶƚƌƵĂƉƌŽŐƌĞƐĂĐĂƚƌĞĮŶĂůŝnjĂƌĞĂ energie complet integrata, ŶŝĐŝŽƐƵƌƐĂ͕ǀŽƌĮƐĞůĞĐƚĂƟƉƌŝŶƚƌͲ
Pietei Interne de Energie. ĞĮĐŝĞŶƚĂ ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂů ĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ZĞƚĞůĞůĞ Ɛŝ ĐŽŶƚŽĂƌĞůĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ ǀŽƌ ĂĚƵĐĞ ďĞŶĞĮĐŝŝ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝůŽƌ ĮŶĂůŝ͕ Preturile si
Intre schimbarile asteptate se f
ƐĞ ǀĂ ŽďƟŶĞ ĚŝŵŝŶƵĂƌĞĂ ĐĞƌĞƌŝŝ ůŝĞŶƟůŽƌĐĂƌĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĐƵ tehnologica ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽƌŝůŽƌ Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝůŽƌ͕ ŝŶ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĞĮĐŝĞŶƚĂ ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ͕ consumul de
numara: implementarea unui set ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͕ ĚĞĐĂƌďŽŶŝnjĂƌĞĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ůĞŐĂůĞ͕ ĂƵ ĚƌĞƉƚƵů ĚĞ ŽƉƟŵŝnjĂƌĞĂ ƌĞƐƵƌƐĞůŽƌ Ɛŝ ŽƉĞƌĂƌŝŝ ƌĞƚĞůĞůŽƌ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ƌĂƐƉƵŶƐƵůƵŝ ůĂ energie electrica
ĂƌŵŽŶŝnjĂƚĚĞƌĞŐƵůŝŝŶƚŽĂƚĞƚĂƌŝůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞŝ͕ ĐĞƌĐĞƚĂƌĞ͕ ŝŶŽǀĂƌĞ Ɛŝ Ă ďĞŶĞĮĐŝĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ cerere etc.
membre, cresterea cooperarii ĐŽŵƉĞƟǀŝƚĂƚĞ͘ ůŝ ƐĞ ǀĂ ĂƐŝŐƵƌĂ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂ ĚĞ Mai multa grija ZŽŵĂŶŝĂ Ă ĂĚŽƉƚĂƚ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ h ϮϬͲϮϬͲϮϬ ĐƵ ƐĐŽƉƵů ĚĞ Ă ƌĞĚƵĐĞ Preturile si
regionale si acordarea unui rol ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ŝŶ ĐŽŶĚŝƟŝ fata de mediu ĞŵŝƐŝŝůĞ ĚĞ ŐĂnjĞ ĐƵ ĞĨĞĐƚ ĚĞ ƐĞƌĂ͕ Ɛŝ ĚĞ Ă ĐƌĞƐƚĞ ĞĮĐŝĞŶƚĂ ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ Ɛŝ consumul de
ŵĂŝ ĂĐƟǀ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͘ ǀĂŶĚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ƉŽůŝƟĐŝůĞ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ reglementate. inconjurator ƉŽŶĚĞƌĞĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ƌĞŐĞŶĞƌĂďŝůĞ͘ /Ŷ ƉůƵƐ͕ ĂĚƌƵů ϮϬϯϬ ƉƌĞǀĞĚĞ ŽďŝĞĐƟǀĞ Ɛŝ energie electrica,
f Strategia Cadru pentru o ĂůĞ h ĐĂƌĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ĚĞnjǀŽůƚĂƚĞ͕ ĞƐƚĞ f dĞŶĚŝŶƚĂ ŝŶ ĂƌŝĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŵĂŝ ĂŵďŝƟŽĂƐĞ Ɛŝ ƉƌŝŶ ƵƌŵĂƌĞ ƐƵŶƚ ŶĞĐĞƐĂƌĞ ĞĨŽƌƚƵƌŝ ƐƵƐƟŶƵƚĞ ĚŝŶ ƉĂƌƚĞĂ cadrul de
hŶŝƵŶĞ ŶĞƌŐĞƟĐĂ ƵƌŽƉĞĂŶĂ͕ ƉƌĞĐŽŶŝnjĂƚ ĐĂ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ƚĞŶĚŝŶƚĞ a energiei electrice este de a ŐƵǀĞƌŶĞůŽƌ Ɛŝ Ă ĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ ĚĞ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ƉĞŶƚƌƵ Ă ůĞ ĂƟŶŐĞ͘ reglementare
Sursa: Electrica
34 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 35

3 ACTIVITATEA OPERATIONALA
3.1 Segmentele operationale
KƉĞƌĂƟƵŶŝůĞ ĮĞĐĂƌƵŝ ƐĞŐŵĞŶƚ ƌĂƉŽƌƚĂďŝů ƐƵŶƚ ƐƵŵĂƌŝnjĂƚĞ ŵĂŝ ũŽƐ͘

^ĞŐŵĞŶƚĞ ĐƟǀŝƚĂƚĞ
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĐŚŝnjŝƟĂ Ɛŝ ǀĂŶnjĂƌĞĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĐĂƚƌĞ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝŝ ĮŶĂůŝ ;ŝŶĐůƵĚĞ
ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ Ɛŝ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ƚƌĂĚŝŶŐ Ɛŝ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƌĞ ŝŶ WŝĂƚĂ ĚĞ
ĐŚŝůŝďƌĂƌĞ ĐĂ WĂƌƚĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĂ ĐƵ ĐŚŝůŝďƌĂƌĞĂ ʹ WZ ůĞĐƚƌŝĐĂͿ
ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ^ĞƌǀŝĐŝƵůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞĂĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƟŝ;ŝŶĐůƵĚĞ^DE͕^d^͕^dE͕ůĞĐƚƌŝĐĂ^ĞƌǀͿ
^ĞƌǀŝĐŝŝ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĚĞ ZĞƉĂƌĂƟŝ͕ ŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂ Ɛŝ ĂůƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ƉĞŶƚƌƵ ƌĞƚĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĞdžƚĞƌŶĞ ĂůƟ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ;ŝŶĐůƵĚĞ ^ KůƚĞŶŝĂ Ɛŝ ^ DƵŶƚĞŶŝĂͿ
Sediul central /ŶĐůƵĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝůĞ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ŵĂŵĂ
Sursa: Electrica

/Ŷ ĮŐƵƌĂ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞ ƐƵŶƚ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ njŽŶĞůĞ ĂĐŽƉĞƌŝƚĞ ĚĞ ĮůŝĂůĞůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ Ɛŝ ŶƵŵĂƌƵů ĚĞ ĐůŝĞŶƟ ƉĞ ĐĂƌĞ ĂĐĞƐƚĞ ĮůŝĂůĞ ŝŝ
ĚĞƐĞƌǀĞƐĐ͘

Figura 1 : Aria e a o erire geogra a a o ietatea e Distri u e a Energiei Ele tri e


om aniilor in ru ul Ele tri a Transil ania Nor

ϭ͕Ϯϲ ŵŝů͘ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝ

o ietatea e Distri u e a Energiei Ele tri e


Transil ania u

De asemenea, industria energiei Pentru elaborarea Planului Strategic mecanismul de remunerare, rata ϭ͕ϭϯ ŵŝů͘ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝ
ĂŶĂůŝnjĞĂnjĂ ŝŶ ƉƌĞnjĞŶƚ ŵŽĚĂůŝƚĂƟůĞ pentru perioada 2015 – 2018, ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ Ă ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĂƟŝ Ɛŝ
ŝŶ ĐĂƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽƌŝŝ ǀŽƌ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ Electrica a luat in considerare factorii ƟƉƵů ĚĞ ƚĂƌŝĨ Ăƌ ƉƵƚĞĂ Į ƐƵƉƵƐĞ o ietatea e Distri u e a Energiei
ƐĐŚŝŵďĂƌŝůĞ ŝŶ ŵŽĚĞůĞůĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ͕ ĞŶƵŵĞƌĂƟ ŵĂŝ ƐƵƐ ŝŶ ĨŽƌŵƵůĂƌĞĂ ƵŶŽƌ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ Ele tri e Muntenia Nor
ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ Ă ĂƉĂƌŝƟĞŝ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌƵůƵŝͲ ƐĐŽƉƵƌŝůŽƌ͕ ŽďŝĞĐƟǀĞůŽƌ Ɛŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝ perioada de reglementare
ƉƌŽĚƵĐĂƚŽƌ͕ Ɛŝ ĂŶƵŵĞ ĐůŝĞŶƟŝ ĚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ͘ ĞůĞ ŵĂŝ urmatoare.
ϭ͕ϯϮ ŵŝů͘ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĐŽŶĞĐƚĂƟ ůĂ ƌĞƚĞĂ ĐĂƌĞ ĂƵ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝƉŽƚĞnjĞ ƉĞ ĐĂƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ f EƵ ǀŽƌ ĞdžŝƐƚĂ ƚƵƌďƵůĞŶƚĞ
Ɛŝ ŵŝĐŝ ĐĂƉĂĐŝƚĂƟ ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝnjĂƚĞ ĚĞ ůĞͲĂ ĂǀƵƚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ƐƵŶƚ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ͗ ŐĞŽƉŽůŝƟĐĞ ŵĂũŽƌĞ͕ ĐĂƌĞ ƐĂ
ƉƌŽĚƵĐĞƌĞ Ă ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƟŝ͘ ĂĨĞĐƚĞnjĞ ŝŶ ŵŽĚ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀ
ƐƚĞŝŶĚĞnjďĂƚĞƌĞƵŶƉƌŽŝĞĐƚĚĞŽƌĚŝŶ f W/ Ƶů ZŽŵĂŶŝĞŝ ǀĂ ĂǀĞĂ Ž piata romaneasca de electricitate.
EZ ŝŶ ĐĂƌĞ ƉƌĞƚƵů ĚĞ ǀĂŶnjĂƌĞ Ă ƚĞŶĚŝŶƚĂ ĚĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞ ŝŶ ǀŝŝƚŽƌ Ɛŝ f WŝĞƚĞůĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ǀŽƌ ƌĂŵĂŶĞ
ĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞƉƌŽĚƵƐĞƐŝůŝǀƌĂƚĞŝŶ prin urmare consumul de energie stabile si disponibilitatea surselor
retelele electrice de catre persoanele ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ǀĂ ĐƌĞƐƚĞ ŝŶƚƌͲƵŶ ƌŝƚŵ ĚĞĮŶĂŶƚĂƌĞǀĂƐƉƌŝũŝŶŝƉƌŽŐƌĂŵĞůĞ
ĨŝnjŝĐĞ ĐĂƌĞ ĚĞƚŝŶ ĐĞŶƚƌĂůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ moderat. ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĂůĞ ĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ͘
de producere a energiei electrice f ĂĚƌƵůůĞŐŝƐůĂƟǀŶƵƐĞǀĂƐĐŚŝŵďĂ
din surse regenerabile de energie ŝŶ ŵŽĚ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀ Ɛŝ ĐĂůĞŶĚĂƌƵů ƐĞĂǀĞĂŝŶǀĞĚĞƌĞĨĂƉƚƵůĐĂĂůƟĨĂĐƚŽƌŝ
cu puteri electrice instalate sub 100 ĚĞ ůŝďĞƌĂůŝnjĂƌĞ ǀĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ƐĂ ĐĂƌĞŶƵĂƵĨŽƐƚƉƌĞnjĞŶƚĂƟŵĂŝƐƵƐ͕ƐĂƵ
kW catre operatorii de distributie ĮĞ ƉƵƐ ŝŶ ĂƉůŝĐĂƌĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ƐĂ ĐĂƌĞ ŶƵ ĂƵ ĨŽƐƚ ůƵĂƟ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ
concesionari este pretul mediu actuala. ĚĞ 'ƌƵƉ ƉŽƚ ĂƉĂƌĞĂ Ɛŝ ƉŽƚ ĂǀĞĂ ƵŶ
ĞƐƚŝŵĂƚ Ăů ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĂĐƚŝǀĞ f ZŽŵĂŶŝĂ ŝƐŝ ǀĂ ŵĞŶƟŶĞ ŝŵƉĂĐƚ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀ ŝŶ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ
pentru acoperirea consumurilor ĂŶŐĂũĂŵĞŶƚƵů ĨĂƚĂ ĚĞ ƌĞĂůŝnjĂƌĞĂ Ɛŝ ĞǀŽůƵƟĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ͘ ƵƉĂ
proprii tehnologice in retelele ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝ ϮϬͲϮϬͲϮϬ ƉƌŝǀŝŶĚ ĐƵŵ Ăŵ ŵĞŶƟŽŶĂƚ ĚĞũĂ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ
electrice la care sunt racordate ƐĐŚŝŵďĂƌŝůĞ ĐůŝŵĂƟĐĞ Ɛŝ ƉƵŶĞƌĞĂ ĞĨĞĐƚƵĞĂnjĂ ƵŶ ĞdžĞƌĐŝƟƵ ĚĞ ƌĞǀŝnjƵŝƌĞ
Ele tri a Furnizare(EF)
ĐĞŶƚƌĂůĞůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ in aplicare a noului Cadru pentru Ă ƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝ͕ ƉĞŶƚƌƵ Ă ĞǀĂůƵĂ ŝŵƉĂĐƚƵů
stabilit de ANRE prin ordin de perioada 2020-2030. ƐĐŚŝŵďĂƌŝůŽƌĚŝŶŵĞĚŝƵůĞdžƚĞƌŵĂƐƵƉƌĂ ϯ͕ϱ ŵŝů͘ ĐůŝĞŶƟ
aprobare a tarifelor specifice pentru f Mecanismul de remunerare a stategiei actuale, luand in considerare Sursa: Electrica
EŽƚĂ͗ ŝĂŐƌĂŵĂ ƐĞ ƌĞĨĞƌĂ ůĂ ŶƵŵĂƌƵů ĚĞ ĐůŝĞŶƟ Ăŝ
ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ƐŽĐŝĞƚĂƟůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŶƵ ƐĞ de asemenea schimbarile interne ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
electrice, pentru fiecare operator de ǀĂ ƐĐŚŝŵďĂ ŝŶ ŵŽĚ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĂůĞ͘
distributie concesionar. in anul 2018. Cu toate acestea,
36 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 37

/ŶĐĞƉĂŶĚĐƵϭŝĂŶƵĂƌŝĞϮϬϭϴ͕ƚĂƌŝĨĞůĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞĂƉƌŽďĂƚĞĚĞEZƐƵŶƚƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ;ZKEͬ
^'DEdh>/^dZ/hd/ ƵnjĂƵ͕ ĂŵďŽǀŝƚĂ͕ ƌĂŝůĂ͕ 'ĂůĂƚŝ ;͞Wd͟Ϳ͕ ĐŽƐƚƵƌŝůĞ ŶĞĐŽŶƚƌŽůĂďŝůĞ͕
DtŚͿ͗
Ɛŝ sƌĂŶĐĞĂͿ͕ ŽƉĞƌĂŶĚ ŝŶƐƚĂůĂƚŝŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ ǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ ĚŝŶ ĞŶĞƌŐŝĂ
Segmentul de distributie al ĞůĞĐƚƌŝĐĞĐĞĨƵŶĐƚŝŽŶĞĂnjĂůĂƚĞŶƐŝƵŶŝ ƌĞĂĐƚŝǀĂ ĨĂƚĂ ĚĞ ĐĞůĞ ƉƌŽŐŶŽnjĂƚĞ͕ dĂƌŝĨ ;ZKEͬDtŚͿ KƌĚŝŶƵů EZ Ŷƌ͘ dĞŶƐŝƵŶĞ ŝŶĂůƚĂ dĞŶƐŝƵŶĞ ŵĞĚŝĞ dĞŶƐŝƵŶĞ ũŽĂƐĂ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ƐĞ ƌĞĨĞƌĂ ůĂ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ intre 0,4 kV si 110 kV. deprecierea si efectuarea SDTN 115/12 decembrie 2017 18,73 41,38 97,24
filialelor acesteia SDTN, SDTS, ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůŽƌ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƉƌĞĐŽŶŝnjĂƚĞ͕
SDTS 114/12 decembrie 2017 20,29 40,09 100,42
^DE Ɛŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ͕ ĂĐĞĂƐƚĂ 'ƌƵƉƵů ĚĞƚŝŶĞ ůŝĐĞŶƚĞ ĞdžĐůƵƐŝǀĞ modificarea profitului brut din alte
ĚŝŶ ƵƌŵĂ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ƐĐŽƉ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝůĞ pentru distributie in aceste regiuni ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝ ĨĂƚĂ ĚĞ ĐĞů ƉƌŽŐŶŽnjĂƚ͕ SDMN 116/12 decembrie 2017 14,79 31,54 109,38
de mentenanta si reparatie ale ǀĂůĂďŝůĞ ƉĞŶƚƌƵ ƵƌŵĂƚŽƌŝŝ ϭϬ ĂŶŝ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ĚŝĨĞƌĞŶƚĂ ĚŝŶƚƌĞ ǀĂůŽƌŝůĞ Sursa: ANRE
retelelor de distributie. cu posibilitate de prelungire. ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĂƚŝŝ ĂĐƚŝǀĞůŽƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ
/Ŷ ĐĂĚƌƵů ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝŝ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ de reducerea RRR de la 8,52% ^'DEdh> &hZE/Z ZĞƚƌĂŐĞƌĞĂ ůŝĐĞŶƚĞŝ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞͬ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĚĞ
De la data de 1 noiembrie 2017, pentru distributie, Electrica la 7,7%, cu aplicabilitate de la 1 incetarea contractelor de retea/ ϭ͕ϱй ĚŝŶ ĐŽƐƚƵů ƚŽƚĂů Ăů ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ
au fost semnate trei contracte de ĨƵƌŶŝnjĞĂnjĂ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĚĞ ŝŶƚƌĞƚŝŶĞƌĞ ianuarie 2015. 'ƌƵƉƵůůĞĐƚƌŝĐĂŽƉĞƌĞĂnjĂƉĞƐĞŐŵĞŶƚƵů ŶĞŝŶĚĞƉůŝŶŝƌĞĂ ŽďůŝŐĂƟŝůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞ ŝŶƚƌĞ ĨŝĞĐĂƌĞ de echipamente, reparatii si alte ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƉƌŝŶ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĚĞnjĞĐŚŝůŝďƌĞůŽƌͬ ĞdžƉŝƌĂƌĞĂ ;ĐĞ ŝŶĐůƵĚĞ ĐŽƐƚƵƌŝůĞ ĚĞ ĂĐŚŝnjŝƟĞ͕
dintre filialele de distributie a ƐĞƌǀŝĐŝŝĐŽŶĞdžĞƉĞŶƚƌƵƌĞƚĞĂƵĂƐĂƐŝ͕ Perioada curenta de reglementare ĮůŝĂůĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ĂƚĂƚ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞůŽƌƉĞŶƚƌƵĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĚĞ
energiei electrice din cadrul grupului intr-o mai mica masura, catre terti. ;͚͚ĂƚƌĞŝĂƉĞƌŝŽĂĚĂĚĞƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ͛͛Ϳ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ ;ŝŶ electrice pentru un numar de 10 ƐŝƐƚĞŵ͕ ŽƉĞƌĂƌĞ ƉŝĂƚĂ͕ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞͿ Ɛŝ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ;^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƚŝĞ Segmentul de distributie ŝŶ ĐĂĚƌƵů ĐĂƌĞŝĂ 'ƌƵƉƵů ŽƉĞƌĞĂnjĂ njŽŶĞůĞ ƚĞƌŝƚŽƌŝĂůĞ ŝŶ ĐĂƌĞ ŽƉĞƌĞĂnjĂ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ ĚŝŶ ƉŝĂƚĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ͕ ƵŶ ĐŽƐƚ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĚĞ ŽƉĞƌĂƌĞ ŝŶ
a Energiei Electrice Muntenia contribuie cu cea mai mare cota a inceput la 1 ianuarie 2014 si se ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝͿ͕ a condus la desemnarea Electrica ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ ϰ͕ϳ ZKEͬĐůŝĞŶƚͬůƵŶĂ ŝŶ
Nord SA, Societatea de Distributie la profitabilitatea operationala a ǀĂ ŝŶĐŚĞŝĂ ůĂ ϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϴ͘ ĐĂƚ Ɛŝ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ͕ ůĂ ŶŝǀĞů &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ ĐĂ &h/ ƉĞŶƚƌƵ ĐůŝĞŶƟŝ anul 2017. ANRE poate suplimenta
Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ Electrica. Se asteapta ca atat cadrul actual ŶĂƟŽŶĂů͘ 'ƌƵƉƵů ĚĞƟŶĞ ĚŽƵĂ ůŝĐĞŶƚĞ ĂĐĞƐƚŽƌ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ Ɛŝ ůĂ ĂĐŚŝnjŝƟĂ ĚĞ ĐŽƐƚƵů ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĐƵ
Nord SA, Societatea de Distributie de reglementare, cat si regulile ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĐĂƌĞ ĂĐŽƉĞƌĂ ŝŶƚƌĞŐƵů energie electrica pentru aceasta ĐŽƚĂͲƉĂƌƚĞ ĚŝŶ ĐŽƐƚƵƌŝůĞ ŽĐĂnjŝŽŶĂůĞ
Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ Tarifele specifice aplicabile referitoare la determinarea BAR si ƚĞƌŝƚŽƌŝƵ Ăů ZŽŵĂŶŝĞŝ͕ ǀĂůĂďŝůĞ ƉĂŶĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĚĞ ĐůŝĞŶƟ ĚŝŶ W͘ WĞŶƚƌƵ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ĚĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ĐĂ
^ƵĚ ^Ϳ Ɛŝ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ &ŝůŝĂůĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝĞ ƐƵŶƚ a tarifelor de distributie sa ramana ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϮϭ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ϮϬϮϮ͕ ĐƵ ĂĐĞĂƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĚĞ ĐůŝĞŶƟ ŶƵ ĞdžŝƐƚĂ ƵƌŵĂƌĞĂƵŶŽƌƐŝƚƵĂƟŝƐƉĞĐŝĂůĞ;ƐƉƌĞ
/ŶƚƌĞƚŝŶĞƌĞ Ɛŝ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŶĞƌŐĞƚŝĐĞ aprobate de catre ANRE prin neschimbate cel putin pana la posibilitate de prelungire. ƉƌĞĚŝĐƟďŝůŝƚĂƚĞ ĐĂƌĞ ƐĂ ĐŽŶĚƵĐĂ ůĂ ĞdžĞŵƉůƵ͗ ƌĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂƌĞĂ ƉĞ ďĂnjĂ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘ ĐƚŝǀŝƚĂƚŝůĞ metoda ‘‘cos de tarife plafon’’ dupa sfarsitul lui 2018. ANRE stabileste Piata de energie electrica este ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂĚĞĞŶĞƌŐŝĞƉĞĐŽŶƚƌĂĐƚĞ͘ KƌĚ͘ EZ Ŷƌ͘ ϴϴͬϮϬϭϱ͕ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĂƚĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ĨŝĞĐĂƌĞŝ ĨŝůŝĂůĞ cum a fost stabilit prin Ordinul ŶŝǀĞůƵů ĂŶƵĂů Ăů ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ĚĞ ŝŵƉĂƌƟƚĂ ŝŶ ƉŝĂƚĂ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ Ɛŝ /Ŷ ƉƌĞnjĞŶƚ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ĞƐƚĞ ƐŝƐƚĞŵĞůŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĐĞ ƉĞŶƚƌƵ
de distributie sunt mentenanta si Ŷƌ͘ ϯϭͬϮϬϬϰ ;ĂƉůŝĐĂďŝů ŝŶ ƉƌŝŵĂ distributie in RON pe MWh pentru ƉŝĂƚĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ͘ WĞ ĂŵďĞůĞ ƉŝĞƚĞ͕ ͚͚&ƵƌŶŝnjŽƌƵů ĚĞ ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ͛͛ respectarea noilor reglementari,
ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ͕ ƉƌŽŝĞĐƚĂƌĞ͕ ĂĐŚŝnjŝƚŝŝ Ɛŝ perioada de reglementare 2005- fiecare companie de distributie si ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƉŽĂƚĞ Į ǀĂŶĚƵƚĂͬ ƉĞŶƚƌƵ ĂƉƌŽdžŝŵĂƟǀ ϯ͕ϲ ŵŝůŝŽĂŶĞ ƉŝĞƌĚĞƌŝůĞ ĚŝŶ ĐƌĞĂŶƚĞ ĞƚĐ͘Ϳ͘
logistica. Acest transfer face parte ϮϬϬϳͿ͕ Ŷƌ͘ ϯϵͬϮϬϬϳ ;ĂƉůŝĐĂďŝů ŝŶ ĐĞĂ ƉĞŶƚƌƵ ĨŝĞĐĂƌĞ ŶŝǀĞů ĚĞ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂ ĂŶŐƌŽ ƐĂƵ ĐƵ ĂŵĂŶƵŶƚƵů͘ ĐůŝĞŶƟ͘ hŶ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ĚĞ ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ
din programul de transformare a de a doua perioada de reglementare ;ŝŶĂůƚĂ͕ ŵĞĚŝĞ Ɛŝ ũŽĂƐĂͿ͘ dĂƌŝĨĞůĞ este, conform Legii Energiei, un ůŝĞŶƟůŽƌ ŶŽŶͲĐĂƐŶŝĐŝ ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝ Ăŝ
ĂƌŝĞŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝĞŝ͕ ĐĂƌĞ ǀŝnjĞĂnjĂ ϮϬϬϴͲϮϬϭϮͿ͕ Ŷƌ͘ ϱϭͬϮϬϭϮ ;ĂƉůŝĐĂďŝů ĨĂĐƚƵƌĂƚĞ ƐĞ ŝŶƐƵŵĞĂnjĂ ŝŶ ĨƵŶĐƚŝĞ WŝĂƚĂ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ĚĞƐĞŵŶĂƚ ĚĞ ĂƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂ ƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ůŝ ƐͲĂƵ ĂƉůŝĐĂƚ
implementarea unui nou model ŝŶ ĂŶƵů ĚĞ ƚƌĂŶnjŝƚŝĞ ϮϬϭϯͿ Ɛŝ Ŷƌ͘ ĚĞ ŶŝǀĞůƵů ĚĞ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ĂĨĞƌĞŶƚ de reglementare pentru a presta ƚĂƌŝĨĞ W͕ ŝĂƌ ĐůŝĞŶƟŝ ŶŽŶͲĐĂƐŶŝĐŝ
ƚŝŶƚĂ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ Ă ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ ϳϮͬϮϬϭϯ ;ĂƉůŝĐĂďŝů ŝŶ ĐĞĂ ĚĞ Ă ƚƌĞŝĂ ;Ğdž͘ ƚĂƌŝĨƵů ƉĞŶƚƌƵ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ŵĞĚŝĞ >ŝďĞƌĂůŝnjĂƌĞĂ ƉŝĞƚĞŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ƵŶŝǀĞƌƐĂů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ĐĂƌĞ ŶƵ ďĞŶĞĮĐŝĂnjĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝƵů
ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝĞ͕ ďĂnjĂƚ ƉĞ ƉƌŽĐĞƐĞ perioada de reglementare 2014 - include tariful pentru tensiune Ă ĐŽŶƟŶƵĂƚ Ɛŝ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ĐŽŶĨŽƌŵ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶ ĐŽŶĚŝƟŝ ƐƉĞĐŝĮĐĞ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĂƵĨŽƐƚĨĂĐƚƵƌĂƟůĂƚĂƌŝĨĞĚĞ
ƌĞƉƌŽŝĞĐƚĂƚĞ ;ŝŶĐůƵƐŝǀ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝůĞ ϮϬϭϴͿ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚ Ɛŝ ĐŽŵƉůĞƚĂƚ ĚĞ inalta, iar tariful pentru tensiune ĐĂůĞŶĚĂƌƵůƵŝ ĚĞ ůŝďĞƌĂůŝnjĂƌĞ ĂƉƌŽďĂƚ͘ reglementate. ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ ;͚͚h/͟Ϳ ƉĞŶƚƌƵ ϭϬϬй
ŝŶƚĞƌŶĂůŝnjĂƚĞͿ ĐƵ ĂĐĐĞŶƚ ƉĞ Ordinul ANRE nr. 146/2014, Ordinul joasa include tariful pentru tensiune ŽŵƉĞƟƟĂ ŝŶƚƌĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŝ ĚŝŶ ĐŽŶƐƵŵƵů ƌĞĂůŝnjĂƚ͘
ĞĨŝĐŝĞŶƚŝnjĂƌĞĂ Ɛŝ ĐĂůŝƚĂƚĞĂ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ nr.112/2014 si Ordinul nr.165/2015. ŝŶĂůƚĂ Ɛŝ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ŵĞĚŝĞͿ͘ Ɛŝ ĂůƟ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ ŶŽƵ ŝŶƚƌĂƟ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĚĞ Pana la data de 31 decembrie
ŽĨĞƌŝƚĞ ĐůŝĞŶƚŝůŽƌ͕ ƌĞĂůŝnjĂƌĞĂ ƉůĂŶƵůƵŝ energie a crescut in sensul ofertarii ϮϬϭϳ͕ ĐĂŶĚ ƉŝĂƚĂ Ă ĨŽƐƚ ůŝďĞƌĂůŝnjĂƚĂ ĐŚŝnjŝƟĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĨƵƌŶŝnjĂƚĞ
ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ͕ ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ Ɛŝ ĐŽŶƚƌŽůƵů Metoda de reglementare ‘‘cos EZ ƐƚĂďŝůĞƐƚĞ ǀĞŶŝƚƵů ĂŶƵĂů ŵĂƐŝǀĞĂƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝĚĞĐůŝĞŶƟĐĂƐŶŝĐŝĚŝŶ ĐŽŵƉůĞƚ͕ ƚĂƌŝĨĞůĞ ƉĞŶƚƌƵ ĐůŝĞŶƟŝ la tarife UI se face prin contracte
costurilor. ĚĞ ƚĂƌŝĨĞ ƉůĂĨŽŶ͛͛ ĂƌĞ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ reglementat necesar pentru fiecare ƉŝĂƚĂƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ͕ĐůŝĞŶƟĐĂƌŽƌĂŝŶĂŶƵů ĐĂƐŶŝĐŝ ĂƵ ĂǀƵƚ ĚŽƵĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͗ bilaterale incheiate pe PC, PZU, PI si/
ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ ĨůƵĐƚƵĂƚŝŝůŽƌ ǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ Ɛŝ an al perioadei de reglementare 2017 li s-au aplicat tarifele reglementate tarife reglementate aprobate de ƐĂƵ ůĂ ƉƌĞƚ ĚĞ ĚĞnjĞĐŚŝůŝďƌƵ͘
Segmentul de distributie a energiei ĞǀŝƚĂƌĞĂ ĨůƵĐƚƵĂƚŝŝůŽƌ ƐĞŵŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƉĞ ďĂnjĂ ƉƌŽŝĞĐƚŝŝůŽƌ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ pentru 20% din pretul consumului de ĐĂƚƌĞ EZ Ɛŝ ƚĂƌŝĨĞ W͕ ĂǀŝnjĂƚĞ KƌŝĐĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĂ ĚŝŶƚƌĞ ǀĞŶŝƚƵƌŝůĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ Ž ĂƌŝĞ ĚĞ in preturile percepute clientilor de operatorii de distributie energie electrica la inceputul anului in ĚĞ EZ ƉĞ ďĂnjĂ ĐŽƐƚƵƌŝůŽƌ ĚĞ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ Ɛŝ ĐŽƐƚƵƌŝůĞ ƉůƵƐ ƉƌŽĮƚƵů
business reglementata, in care pentru energia electrica. Modelul in conformitate cu cerintele ƐĞŵĞƐƚƌƵů/͕ƐŝƌĞƐƉĞĐƟǀϭϬйŝŶƐĞŵĞƐƚƌƵů ĂĐŚŝnjŝƟĞ Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ũƵƐƟĮĐĂƚĞ Ɛŝ ƉĞ ũƵƐƟĮĐĂƚĞƉƌŝŶĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂĚĞĨƵƌŶŝnjĂƌĞ
operatiunile se desfasoara intr-un ĚĞ ƚĂƌŝĨ ƐĞ ďĂnjĞĂnjĂ ƉĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝƵů metodologice, la inceputul //͘ dŝŶĂŶĚ ĐŽŶƚ ĚĞ ďĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĞ ďĂnjĂ ĐŽƚĞŝ ĚĞ ƉƌŽĮƚ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ͘ la tarife reglementate/tarife CPC/
ĂƌĞĂů ůŝŵŝƚĂƚ ĚŝŶ ƉƵŶĐƚ ĚĞ ǀĞĚĞƌĞ remunerarii in tarife a costurilor perioadei de reglementare. ƌĞůĂƟǀ ƌĞĚƵƐĞ ĐĞ Ăƌ ƉƵƚĞĂ Į ŽďƟŶƵƚĞ dĂƌŝĨĞůĞ ĂƉůŝĐĂƚĞ ĐŽŶƟŶ Ɛŝ ƚĂƌŝĨĞůĞ tarife UI, din perioadele anterioare
geografic in conformitate cu justificabile inregistrate de catre ĚĞ ĐůŝĞŶƟŝ ĐĂƐŶŝĐŝ ƉƌŝŶ ƐĐŚŝŵďĂƌĞĂ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŝ eliminarii tarifelor reglementate, se
contractul de concesiune iar natura operatorul de distributie, sursa ĨƵƌŶŝnjŽƌƵůƵŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ĞĨĞĐƚƵů ĚĞ ƐŝƐƚĞŵ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĐŽƌĞĐƚĞĂnjĂ ĚĂĐĂ ĞƐƚĞ ũƵƐƟĮĐĂƚĂ ŝŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ƉƌĞƐƚĂƚĞ Ɛŝ Ă ŽďůŝŐĂƚŝŝůŽƌ principala de profit a societatii de ůŝďĞƌĂůŝnjĂƌŝŝ ƉŝĞƚĞŝ ĂƐƵƉƌĂ ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĞĂnjĂ ĐŽƐƚƵƌŝ ĚĞ etapa urmatoare de fundamentare a
spcifice sunt stipulate in conditiile de distributie fiind rata de rentabilitate ĚĞ ĐůŝĞŶƟ ĐĂƐŶŝĐŝ ĞƐƚĞ ŵŝŶŽƌ͘ /Ŷ ƐĐŚŝŵď ĨƵƌŶŝnjĂƌĞĐĞŝŶĐůƵĚŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽƐƚƵƌŝ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ĂƉůŝĐĂƚĞ ĐůŝĞŶƟůŽƌ ĚŝŶ ƉŝĂƚĂ
licenta ale operatorilor concesionari. Ă ĐĂƉŝƚĂůƵůƵŝ ŝŶǀĞƐƚŝƚ ŝŶ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ se constata ca tendinta de crestere de incheiere a contractelor, de reglementata.
Astfel, Electrica prin filialele sale, de distributie. a numarului de produse oferite de facturare si de incasare a facturilor
este operatorul de distributie ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂůŝnjĞĂnjĂ Ɛŝ ĐůŝĞŶƟŝ ƐƵŶƚ si costuri legate de managementul ĂƚĞŐŽƌŝŝůĞĚĞĐŽƐƚƵƌŝĂůĞĨƵƌŶŝnjŽƌƵůƵŝ
a energiei electrice in regiunile Tarifele sunt ajustate anual, tinand in special atrasi de oferte ce combina ďĂnjĞůŽƌ ĚĞ ĚĂƚĞ͕ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂ /d Ɛŝ ĚĞ ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ ĐĂƌĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĞ ůĂ
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ;ũƵĚĞƚĞůĞ ůƵũ͕ cont de performanta operationala ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ŐĂnj ƐŝͬƐĂƵ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂƟŝ͘ ƚĂƌŝĨĞůĞ ĂƉůŝĐĂƚĞ ĐůŝĞŶƟůŽƌ ĮŶĂůŝ͕ ƉĂŶĂ
Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor atinsa, cantitatile de energie ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂƟŝ͘ Ğ ŵƵůƚĞ Žƌŝ ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ Metodologia de stabilire a tarifelor ůĂ ŶŝǀĞůƵů ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚ Ă Į ũƵƐƟĮĐĂƚ ĚĞ
Ɛŝ ŝƐƚƌŝƚĂͲEĂƐĂƵĚͿ͕ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ electrica distribuite, cantitatile ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĞƐƚĞ ƟŶƵƚĂ ƐƵď ůŝŵŝƚĂ ĂƉůŝĐĂƚĞ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ ĚĞ ƵůƟŵĂ catre ANRE, sunt:
^ƵĚ ;ũƵĚĞƚĞůĞ ƌĂƐŽǀ͕ ůďĂ͕ ^ŝďŝƵ͕ Ɛŝ ƉƌĞƚƵů ĚĞ ĂĐŚŝnjŝƚŝĞ Ăů ĞŶĞƌŐŝĞŝ inferioara de rentabilitate, costurile reale ŝŶƐƚĂŶƚĂĐůŝĞŶƟůŽƌĮŶĂůŝĂƉƌŽďĂƚĂƉƌŝŶ f ŽƐƚƵƌŝ ůĞŐĂƚĞ ĚĞ ĂĐŚŝnjŝƚŝĂ
DƵƌĞƐ͕ ,ĂƌŐŚŝƚĂ Ɛŝ ŽǀĂƐŶĂͿ Ɛŝ electrice pentru acoperirea ĮŝŶĚ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚĞ ƉĞ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ŐĂnj KƌĚŝŶƵů EZ Ŷƌ͘ ϵϮͬϮϬϭϱ ƉƌĞǀĞĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͖
DƵŶƚĞŶŝĂ EŽƌĚ ;ũƵĚĞƚĞůĞ WƌĂŚŽǀĂ͕ consumului propriu tehnologic ƐĂƵĚĞƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂƟŝ͘ Ž ǀĂůŽĂƌĞ ƉƌŽĐĞŶƚƵĂůĂ Ă ƉƌŽĮƚƵůƵŝ f ŽƐƚƵƌŝ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ ĚĞ
38 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 39

ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ Ăů ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͖ angro de energie electrica in afara ĂǀĂŶƚĂũƵů ĂŐƌĞŐĂƌŝŝ ĚĞnjĞĐŚŝůŝďƌĞůŽƌ͕ ŝŶ ƉĞ ƉŝĞƚĞůĞ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞ Ɛŝ ĂƐƞĞů ĚĞƟŶ ĞƐŝ ĚĞƟŶĞ Ž ƉŽnjŝƟĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂ ƉĞ
f ŽƐƚƵƌŝ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ƉŝĞƚĞůŽƌ ĐĞŶƚƌĂůŝnjĂƚĞ͘ sensul reducerii costurilor pe Piata
ϯ͘Ϯ ĐŚŝnjŝƚŝŝ Ž ƉŽnjŝƟĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚĂ͘ dŽƚŽĚĂƚĂ͕ ƉŝĂƚĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕
tehnologice de sistem si WZ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ͳ WĂƌƚĞĂ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĂ ĚĞ ĐŚŝůŝďƌĂƌĞ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ƐŝƚƵĂƟĂ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ăŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ƐĞ ĐŽŶĨƌƵŶƚĂ ĐƵ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ǀĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ƉƌŽĐĞƐƵů
ĨƵŶĐƟŽŶĂůĞ͖ ĐƵ ĐŚŝůŝďƌĂƌĞĂ ŝŶ ĐĂƌĞ ƉƌŽĚƵĐĂƚŽƌƵůͬĨƵƌŶŝnjŽƌƵůͬ ĚĞƟŶƵŶŵŽŶŽƉŽůůĞŐĂůŝŶƌĞŐŝƵŶŝůĞůŽƌ ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƌĞĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƚĞŝ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ƉĞ
ĚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝnjĂƌĞ Ă ĂĐŚŝnjŝƟŝůŽƌ ŝŶ ĐĂĚƌƵů
f ŽƐƚƵƌŝĂĨĞƌĞŶƚĞƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝƉƌĞƐƚĂƚ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽƌƵů ƐͲĂƌ ĐŽŶƐƟƚƵŝ ŝŶ ŶƵŵĞ Ɛŝ͕ĂƐƞĞů͕ĂůƚĞĞŶƟƚĂƟŶƵƉŽƚĚĞƐĨĂƐƵƌĂ ĐĂƌĞ ĂĐƟŽŶĞĂnjĂ͘
'ƌƵƉƵůƵŝ͕ ƉƌŽĐĞƐ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ ƐĞ ǀĂ
ĚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌƵů ƉŝĞƚĞŝ ĐĞŶƚƌĂůŝnjĂƚĞ ĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƌĞ ŝŶ WŝĂƚĂ propriu ca Parte Responsabila cu Ž ĂĐƟǀŝƚĂƚĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ
ĚĞůĞŐĂ ĐĂƚƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ĂĐŚŝnjŝƟĂ
ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͖ de Echilibrare ca Partea Responsabila Echilibrarea. electrica concurenta. WŝĂƚĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĞƐƚĞ ĨŽƌŵĂƚĂ
ĐĞŶƚƌĂůŝnjĂƚĂ͘ KďŝĞĐƟǀƵů ĐŽŶƐƚĂ ŝŶ
f ŽƐƚƵƌŝ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ ĚĞ ĐƵ ĐŚŝůŝďƌĂƌĞĂ ;͞WZ ůĞĐƚƌŝĐĂ͟Ϳ ƐͲĂ din piata reglementata si cea
ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ ĐŽƐƚƵƌŝůŽƌ͕ ŽƉƟŵŝnjĂƌĞĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͖ desfasurat de catre Electrica S.A. inca ^ŽĐŝĞƚĂƟůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ &ŝŐƵƌĂ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞ ƉƌĞnjŝŶƚĂ ĐŽƚĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ͗
ĂĐŚŝnjŝƟĞŝ Ɛŝ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ ƵŶĞŝ ƉŽůŝƟĐŝ
f ŽƐƚƵƌŝ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ĚĞ ĚŝŶĂŶƵůϮϬϬϱ͕ƐŝƐĞĚĞƐĨĂƐŽĂƌĂŝŶďĂnjĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ƐŝͲĂƵ ĚĞůĞŐĂƚ ĚĞ ƉŝĂƚĂ ůĂ ŶŝǀĞů ŶĂƟŽŶĂů ;ƉĞ ďĂnjĂ f Piata reglementata cuprinde cinci
unitare in cadrul Grupului. Acest
ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ >ŝĐĞŶƚĞŝ ƉĞŶƚƌƵ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ responsabilitatea catre PRE Electrica. ĐĂŶƟƚĂƟůŽƌ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞͿ ĂůĞ ĮůŝĂůĞůŽƌ ĐŽŵƉĂŶŝŝ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ĮĞĐĂƌĞ
ƉƌŽĐĞƐ ĚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝnjĂƌĞ ǀĂ ƉĞƌŵŝƚĞ Ž
ƉĞŶƚƌƵ ĐůŝĞŶƟŝ ĮŶĂůŝ ĐĂƌĞ ŶƵ ĂƵ electrice nr. 1091/2012. Aceasta WƌŝŶ ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ĚĞ ƌĞůĂƟŝ ĐƵ ƉĞƐƚĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ ƉĞ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ facand parte dintr-un grup ce
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĂƌĞĂĂĐŚŝnjŝƟĞŝĂĐƟǀĞůŽƌƐŝŝŶ
ƵnjĂƚ ĚĞ ĚƌĞƉƚƵů ĚĞ ĞůŝŐŝďŝůŝƚĂƚĞ͖ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞ ĞƐƚĞ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ϭϬϬ ƟƚƵůĂƌŝ ĚĞ ůŝĐĞŶƚĂ ĚŝŶ ƚŽĂƚĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ƉŽƚƌŝǀŝƚ ƵůƟŵƵůƵŝ ŝŶĐůƵĚĞƐŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ
ĞŐĂůĂ ŵĂƐƵƌĂ ǀĂ ĐŽŶĚƵĐĞ ůĂ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ
f ŽƐƚƵƌŝ ŽĐĂnjŝŽŶĂƚĞ ĚĞ ĨŽƌƚĂ mecanismele pietei detaliate in Codul njŽŶĞůĞ ƉŝĞƚĞŝ ĂŶŐƌŽ͕ WZ ůĞĐƚƌŝĐĂ Raport ANRE disponibil: ĂĨĞƌĞŶƟ͘
gradului de integritate.
ŵĂũŽƌĂ ;ĚĂĐĂ ĞƐƚĞ ĐĂnjƵůͿ͘ Comercial al Pietei Angro de Energie este liantul Grupului contribuind la f WŝĂƚĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ ĐƵƉƌŝŶĚĞ
din Romania. ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĞƌŝĂƚĞ ĂǀĂŶƚĂũŽĂƐĞ Figura 1 : ota e iata a segmentului ϭϬϰ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ ;ŝŶĐůƵƐŝǀ ĐĞŝ ĚĞ
WŝĂƚĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂůĂ ƐŝůĂƉƌŽŵŽǀĂƌĞĂďƌĂŶĚƵůƵŝůĞĐƚƌŝĐĂŝŶ ϯ͘ϯ ĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ e istri u e in 2017 ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ ĐƵ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞ ƉĞ
In cadrul Grupului Electrica, piata de energie electrica.
dƌĂŶnjĂĐƚŝŽŶĂƌĞĂ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĂŶŐƌŽ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ĞƐƚĞ ƐŝŶŐƵƌĂ ĞŶƟƚĂƚĞ
ǀĂŶnjĂƌĞ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĐŽŶĐƵƌĞŶƟĂů Ăů WDͿ͕
ĚŝŶƚƌĞ ĐĂƌĞ ϵϴ ƐƵŶƚ ƌĞůĂƟǀ ŵŝĐŝ
concurentiala este transparenta, ĐĂƌĞ ĚĞƐĨĂƐŽĂƌĂ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞ ĐĂ WĂƌƚĞ ;фϰй ĐŽƚĂ ĚĞ ƉŝĂƚĂͿ͘
sĞŶŝƚƵƌŝůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƐƵŶƚ ŝŶŇƵĞŶƚĂƚĞ ŝŶ
ƉƵďůŝĐĂ͕ ĐĞŶƚƌĂůŝnjĂƚĂ Ɛŝ Responsabila cu Echilibrarea, iar
ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ƐĞŐŵĞŶƚĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ
ŶĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĞ Ɛŝ ƐĞ ĚĞƌƵůĞĂnjĂ ĚŝŶ ƉƵŶĐƚ ĚĞ ǀĞĚĞƌĞ Ăů ĚŝŵĞŶƐŝƵŶŝŝ͕ ^'DEdh> ^Zs///
Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͘ ŽŶƚƌŝďƵƟĂ ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ
pe platformele OPCOM. Preturile asigura echilibrarea a peste 24% din EZ'd/
ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝŶ ƚŽƚĂů ǀĞŶŝƚƵƌŝ Ă ĨŽƐƚ
pot fi liber negociate de catre totalul consumului SEN din Romania.
ϰϬй ŝŶ ϮϬϭϳ ;ϮϬϭϲ͗ ϯϴйͿ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƟĂ
parti pe piata concurentiala cu Piata de Echilibrare, componenta In portofoliul Grupului este inclus
ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ŝŶ ƚŽƚĂů
amanuntul. Participantii pe piata a pietei angro de energie, este o Ɛŝ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ
ǀĞŶŝƚƵƌŝ Ă ĨŽƐƚ ĚĞ ϱϯй ŝŶ ϮϬϭϳ ;ϮϬϭϲ͗
ĂŶŐƌŽ ƉŽƚ ƚƌĂŶnjĂĐƚŝŽŶĂ ĞŶĞƌŐŝĞ ƉŝĂƚĂ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĞ͕ ŝĂƌ ĮĞĐĂƌĞ ƟƚƵůĂƌ ;ŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂ ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞůŽƌ͕ ƌĞƉĂƌĂƟŝ &ŝŐƵƌĂ ĚĞ ŵĂŝ ũŽƐ ƉƌĞnjŝŶƚĂ ĐŽƚĞůĞ ĚĞ
ϱϲйͿ͘
ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƉĞ ďĂnjĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ĚĞ ůŝĐĞŶƚĂ ƚƌĞďƵŝĞ ĮĞ ƐĂ ŝƐŝ ĂƐƵŵĞ Ɛŝ ĂůƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĂƵdžŝůŝĂƌĞ ĐŽŶĞdžĞ ƌĞƚĞůĞŝͿ͕ ƉŝĂƚĂ ĂůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ
bilaterale incheiate pe pietele ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĞĐŚŝůŝďƌĂƌĞ͕ ĮĞ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ƉƌĞƉŽŶĚĞƌĞŶƚ ĐĂƚƌĞ ƐŽĐŝĞƚĂƟ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ϯϭ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ
KƉĞƌĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ăŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ
OPCOM. Incepand cu data de sa isi sa delege responsabilitatea ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞĚŝŶĂĨĂƌĂ'ƌƵƉƵůƵŝ͘ ϮϬϭϳ ;ƉĞ ďĂnjĂ ĐĂŶƟƚĂƟůŽƌ ĨƵƌŶŝnjĂƚĞͿ͗
ŽƉĞƌĞĂnjĂ ĐĂ ŵŽŶŽƉŽůƵƌŝ ŶĂƚƵƌĂůĞ Sursa: ANRE
19 iulie 2012, Legea Energiei nu echilibrarii catre o PRE. Prin delegarea /Ŷ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ
permite incheierea de contracte ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟŝ ĐĂƚƌĞ Ž ƉĂƌƚĞ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ ĐƵƉƌŝŶĚĞ ^ KůƚĞŶŝĂ Ɛŝ ^
ĚĞ ǀĂŶnjĂƌĞͲĐƵŵƉĂƌĂƌĞ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĂ ĐƵ ĞĐŚŝůŝďƌĂƌĞĂ ĞdžŝƐƚĂ Muntenia. Figura 20: Piata reglementata, 2017 Figura 21: Piata on uren ala, 2017

^ƵƌƐĂ͗ EZ ;ƌĂƉŽƌƚ ůƵŶĂ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳͿ

;dŽ
ƚĂ
Ϳů
^ƵƌƐĂ͗ EZ ;ƌĂƉŽƌƚ ůƵŶĂ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳͿ
EŽƚĞ͗ ĂƚĞŐŽƌŝĂ ͞ůƟŝ͟ ŝŶĐůƵĚĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ ĂůĞ ĐĂƌŽƌ ĐŽƚĞ ĚĞ ƉŝĂƚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ƐƵŶƚ ƐƵď ϰй
40 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 41

Figura 22: an tatea e energie ele tri a furnizata e Figura 23: E olu a numarului e onsumatori (mii) džƉƵŶĞƌĞ ĐůŝĞŶƟ ŵĂũŽƌŝ ĨƵƌŶŝnjĂƚĂ ĂĐĞƐƚŽƌĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ĐŚŝĂƌ ĚĂĐĂ
iata e retail (T ) sunt in incapacitate de plata.
ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ŶƵ ĂƌĞ Ž ĞdžƉƵŶĞƌĞ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĂ ĨĂƚĂ
ĚĞ ƵŶ ĂŶƵŵŝƚ ĐůŝĞŶƚ ƐĂƵ ŐƌƵƉ ĚĞ ĐůŝĞŶƟ ĐĂƌĞ Ăƌ ƉƵƚĞĂ WZ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ͳ WĂƌƚĞĂ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĂ ĐƵ ĐŚŝůŝďƌĂƌĞĂ
ŝŶŇƵĞŶƚĂ ŵĂũŽƌ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĂĐĞƐƚĞŝĂ͘
/Ŷ ĂŶƵů ϮϬϭϳ͕ ůĂ Ed dƌĂŶƐĞůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ƐͲĂƵ ĐŽŶƐƟƚƵŝƚ
ƵƚŽĂƚĞĂĐĞƐƚĞĂ͕ĂŶƵŵŝƟĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͕ĐƵŵĂƌĮƐƉŝƚĂůĞůĞ͕ ϭϮϬ WĂƌƟ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĐƵ ĐŚŝůŝďƌĂƌĞĂ͕ ĂǀĂŶĚ ƵŶ ŶƵŵĂƌ
ƐƚĂŝŝ ĚĞ ĂŵďƵůĂŶƚĂ͕ ƐĐŽůŝ͕ ĐƌĞƐĞ Ɛŝ ŐƌĂĚŝŶŝƚĞ͕ ƐĞƌǀŝĐŝŝůĞ ĚĞ ƚŽƚĂů ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƟ ůŝĐĞŶƟĂƟ ĚĞ ĐŝƌĐĂ ϭ͘ϬϯϬ͘
ƚƌĂĮĐ ĂĞƌŝĂŶ ƐĂƵ ŶĂǀĂů ƐƵŶƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟ Ă ĂǀĞĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂ
ƐƉĞĐŝĂůĂ Ɛŝ ŶƵ ƉŽƚ Į ĚĞĐŽŶĞĐƚĂƟ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌƵů ĚĞ >Ă ƐĨĂƌƐŝƚƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ͕ ƵŶ ŶƵŵĂƌ ĚĞ ϭϬϬ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƟ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚĞ͘ /Ŷ ƉƵƐ͕ ĐůŝĞŶƟŝ ĐĂƌĞ ŝŶƚƌĂ ƐƵď ŝŶĐŝĚĞŶƚĂ ůĞŐŝŝ ůŝĐĞŶƟĂƟ ;ϭϬ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ͕ ϴϰ ƉƌŽĚƵĐĂƚŽƌŝ Ɛŝ ϲ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĚĞ
ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ ƉŽƚ ďĞŶĞĮĐŝĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƟĂ ĂĐĞƐƚĞŝĂ ŝŵƉŽƚƌŝǀĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞͿ ƐŝͲĂƵ ĚĞůĞŐĂƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞĂ ĐĂƚƌĞ WZ
ĐƌĞĚŝƚŽƌŝůŽƌ ƐĂŝ͕ ĚĞĐŝ ƉŽƐŝďŝů Ɛŝ Ă ĨƵƌŶŝnjŽƌŝůŽƌ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ĂŶƵů ϮϬϭϲ͕ ĐĂŶĚ ĞƌĂƵ ŝŶƐĐƌŝƐŝ ŝŶ
ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘ Ă ƵƌŵĂƌĞ͕ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƚƌĞďƵŝĞ ƐĂ ĮĞ WZ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƵŶ ŶƵŵĂƌ ĚĞ ϭϱϬ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƟ ůŝĐĞŶƟĂƟ͘

Sursa: Electrica
Figura 2 : Numarul mem rilor in PRE Ele tri a
Sursa: Electrica

EƵŵĂƌƵů ůŽĐƵƌŝůŽƌ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵ Ă ĨŽƐƚ ĚĞ ϯ͕ϲ ŵŝůŝŽĂŶĞ ůĂ ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ͕ ĚĞƐĞƌǀŝƟ ƉƌŝŶƚƌͲƵŶ ŶƵŵĂƌ ĚĞ ϭϱϭ ĚĞ ƉƵŶĐƚĞ ĚĞ
ǀĂŶnjĂƌĞ Ɛŝ ƌĞůĂƟŝ ĐƵ ĐůŝĞŶƟŝ͘

Figura 24: tru tura onsumatorilor in un t e e ere al


an ta i e energie ele tri a furnizata in 2017

Figura 2 : tru tura onsumatorilor in un t e


e ere al eniturilor generate in 2017

Sursa: PRE Electrica

Portofoliul a fost restructurat incepand cu luna februarie Figura 27: Pon erea PRE Ele tri a in un t
ϮϬϭϳ͕ŝŶƵƌŵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŝƉŽůŝƟĐŝŝĚĞĐƌĞĚŝƚƌŝƐŬĞůĂďŽƌĂƚĂ e e ere al onsumului e energie ele tri a
ĐĂƵƌŵĂƌĞĂĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞůŽƌŶĞĨĂǀŽƌĂďŝůĞĚŝŶƉŝĂƚĂŝŶĐĞƉĂŶĚ masurat entru anul 2017
ĐƵ ůƵŶĂ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ͘ ƐƞĞů͕ ĂƵ ĨŽƐƚ ƌĞnjŝůŝĂƚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ
ĐƵ ŵĞŵďƌŝŝ WZ ;ϱ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ĐƵ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ Ɛŝ ϵ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ
ĐƵ ƉƌŽĚƵĐĂƚŽƌŝͿ ĐĂƌĞ ŐĞŶĞƌĂƵ ĚĞnjĞĐŚŝůŝďƌĞ ŶĞŐĂƟǀĞ
ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞƐŝĂƵƌĞĨƵnjĂƚƐĂĐŽŶƐƟƚƵŝĞŐĂƌĂŶƟŝ͕ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵů
ĮŝŶĚ ĐŽŵƉůĞƚĂƚ ĐƵ ƉƌŽĚƵĐĂƚŽƌŝ ƉĞŶƚƌƵ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ
Sursa: Electrica
ŐƌĂĚƵůƵŝ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ ;ϰϭ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ĐƵ ƉƌŽĚƵĐĂƚŽƌŝͿ͘

KƉƟŵŝnjĂƌĞĂ ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵůƵŝ Ă ĐŽŶĚƵƐ ůĂ͗


f Ž ĐƌĞƐƚĞƌĞ Ă ƉƌŽĮƚƵůƵŝ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ĐƵ ϳ͕ϵй ĨĂƚĂ ĚĞ
ƉĞƌŝŽĂĚĂ ƐŝŵŝůĂƌĂ Ă ĂŶƵůƵŝ ƚƌĞĐƵƚ͖
f ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂĐŽŶƐƚĂŶƚĂĂŶŝǀĞůƵůƵŝĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ͕ŝŶ
ƟŵƉ ĐĞ ƌŝƐĐƵƌŝůĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ĂƚĞŶƵĂƚĞ Ɛŝ ƌĞĚƵƐĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ
ƉƌŝŶƐĐƌŝƐŽƌŝĚĞŐĂƌĂŶƟĞďĂŶĐĂƌĞŝŶĨƵŶĐƟĞĚĞďŽŶŝƚĂƚĞ
Ɛŝ ĞdžƉƵŶĞƌĞĂ ůĂ ƌŝƐĐ͘ /Ŷ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ǀŽůƵŵƵů͕ WZ
Electrica are o cota de piata de 24% in 2017.

Sursa: PRE Electrica


Sursa: Electrica
42 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 43

ϯ͘ϰ ZĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌŝƐŝŝŶƐƚƌĂŝŶĂƌŝĚĞ ĐŽŶĮƌŵĂƌĞĂ ĂĐĞƐƚĞŝĂ ŝŶ ůƵŶĂ ŝƵŶŝĞ ϮϬϭϳ͘ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ


ĂǀĞĂϮϭϳĚĞĂŶŐĂũĂƟůĂƐĨĂƌƐŝƚƵůĂŶƵůƵŝϮϬϭϳ͘dĞƌŵĞŶƵů
dĂďĞůƵů ĚĞ ŵĂŝ ũŽƐ ƉƌĞnjŝŶƚĂ ĂŶŐĂũĂƟŝ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ 'ƌƵƉ͕ ƉĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝŝ ĚĞ ǀĂƌƐƚĂ͗
ĂĐƚŝǀĞ ůŝŵŝƚĂ ƉĞŶƚƌƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ƉůĂŶƵůƵŝ ĚĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ
ĂƚĞŐŽƌŝĞ ǀĂƌƐƚĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
este iunie 2018.
/Ŷ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĮůŝĂůĞůĞ ĂŇĂƚĞ ŝŶ ĚŝĮĐƵůƚĂƟ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ͕ f ^ DƵŶƚĞŶŝĂ Ͳ ƐĞ ĂŇĂ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĂ 18-30 5,96% 5,51%
ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ƌĞĚƵĐĞƌĞ Ă ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ůŽƌ Ă ĨŽƐƚ ĐŽŶƟŶƵĂƚ͘ ĐƵ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ůƵŶĂ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ 31-40 19,34% 19,49%
f In 2013 Societatea a aprobat intrarea in procedura de 2014. Adunarea Creditorilor a aprobat Planul de 41-50 42,90% 44,66%
ŝŶƐŽůǀĞŶƚĂ Ă ƚƌĞŝ ĮůŝĂůĞ͗ ^ ĂŶĂƚ͕ ^ ŽďƌŽŐĞĂ Ɛŝ ^ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞŝŶŶŽŝĞŵďƌŝĞϮϬϭϱ͕ĂĐĞƐƚĂĮŝŶĚĐŽŶĮƌŵĂƚ
DŽůĚŽǀĂ͖ ĚĞ ŝŶƐƚĂŶƚĂ ŝŶ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϱ͘ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĂǀĞĂ ϯϯϭ 51-60 29,26% 28,81%
f ^ DŽůĚŽǀĂ͕ ^ ŽďƌŽŐĞĂ Ɛŝ ^ ĂŶĂƚ ʹ ĂƵ ŝŶƚƌĂƌĞƚ ŝŶ ĚĞ ĂŶŐĂũĂƟ ůĂ ƐĨĂƌƐŝƚƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ͘ dĞƌŵĞŶƵů ůŝŵŝƚĂ peste 60 de ani 2,54% 1,53%
ĨĂůŝŵĞŶƚ ŝŶ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϲ͕ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϱ Ɛŝ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ƉĞŶƚƌƵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ƉůĂŶƵůƵŝ ĚĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ ĞƐƚĞ dŽƚĂů 100% 100%
ĂƵŐƵƐƚ ϮϬϭϰ͖ noiembrie 2018. Sursa: Electrica
f /Ŷ ĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ͕ ůŝĐŚŝĚĂƚŽƌƵů ĮĞĐĂƌĞŝ ƐŽĐŝĞƚĂƟ
Ă ŽƌŐĂŶŝnjĂƚ ŵĂŝ ŵƵůƚĞ ůŝĐŝƚĂƟŝ ĐƵ ƐĐŽƉƵů ĚĞ Ă ǀŝŶĚĞ Pana la 31 decembrie 2017 au fost inregistrate urmatoarele
ĂĐƟǀĞůĞ ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ƉƌŽĐĞĚƵƌŝŝ ĚĞ ĨĂůŝŵĞŶƚ͖ ǀĞŶŝƚƵƌŝ ĚŝŶ ǀĂŶnjĂƌĞĂ ĂĐƟǀĞůŽƌ͗ ^ DŽůĚŽǀĂ ʹ Ϯϴ͘ϱϯϲ ŵŝŝ >Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ĂƉƌŽdžŝŵĂƟǀ ϵϴй ĚŝŶƚƌĞ ^ŝƚƵĂƟĂ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůŽƌ ĚĞ ŵƵŶĐĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ
f ^ KůƚĞŶŝĂ Ͳ ƐĞ ĂŇĂ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĂ ĐƵ RON, SE Oltenia – 8.084 mii RON, SE Dobrogea – 5.681 mii ƐĂůĂƌŝĂƟŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ ƐƵŶƚ ŵĞŵďƌŝ ĚĞ ƐŝŶĚŝĐĂƚ͕ ŝĂƌ ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ
ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ůƵŶĂ ŵĂŝ ϮϬϭϰ͘ ĚƵŶĂƌĞĂ RON, SE Banat – 7.950 mii RON. ĚĞ ŵƵŶĐĂ ĂƵ ĨŽƐƚ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ ĚĞ ŽŶƚƌĂĐƚƵů ŽůĞĐƟǀ Pe parcursul anului 2017 s-au inregistrat 16 accidente de
ƌĞĚŝƚŽƌŝůŽƌ Ă ĂƉƌŽďĂƚ WůĂŶƵů ĚĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ ŝŶ ŵĂŝ ĚĞ DƵŶĐĂ ĐĂƌĞ Ă ĞdžƉŝƌĂƚ ůĂ ƐĨĂƌƐŝƚƵů ĂŶƵůƵŝ͘ /ŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ŵƵŶĐĂ ĐĂƌĞ ĂƵ ƉƌŽĚƵƐ ǀĂƚĂŵĂƌĞĂ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ͕ ŝĂƌ ŝŶ ŵŽĚ
ϮϬϭϱ͕ ĂĐĞƐƚĂ ĮŝŶĚ ĐŽŶĮƌŵĂƚ ĚĞ ŝŶƐƚĂŶƚĂ ŝŶ ůƵŶĂ ŝƵŶŝĞ Ğ ĂƐĞŵĞŶĞĂ ǀĂůŽĂƌĞĂ ĐƌĞĂŶƚĞůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚĞ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ϭ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϴ ƵŶ ŶŽƵ ŽŶƚƌĂĐƚ ŽůĞĐƟǀ ĚĞ DƵŶĐĂ Ă ƌĞŐƌĞƚĂďŝů ŝŶ ƉĂƚƌƵ ĐĂnjƵƌŝ ĂĐĞƐƚĞĂ ƐͲĂƵ ŝŶĐŚĞŝĂƚ ƉƌŝŶ ĚĞĐĞƐ͘
ϮϬϭϱ͘džƟŶĚĞƌĞĂƉĞƌŝŽĂĚĞŝĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞĂƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝŝĞƐƚĞƵƌŵĂƚŽĂƌĞĂ͗^DŽůĚŽǀĂʹϭϮ͘ϱϱϮŵŝŝZKE͕ ĨŽƐƚ ŶĞŐŽĐŝĂƚ ƉĞŶƚƌƵ Ž ƉĞƌŝŽĂĚĂ ĚĞ ŵĂdžŝŵ ϭϮ ůƵŶŝ Ɛŝ Ă ZŝƐĐƵů ĞůĞĐƚƌŝĐ Ă ĂǀƵƚ ĐŽŶƐĞĐŝŶƚĞ ŝŶ ƐĂƐĞ ĚŝŶ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůĞ
cu un an a fost aprobata in luna decembrie 2016 de SE Oltenia – 65 mii RON, SE Dobrogea –1.694 mii RON, SE fost trimis pentru inregistrare la Inspectoratul Teritorial de ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ͕ ĚŝŶ ĐĂƌĞ ƵŶ ĂĐĐŝĚĞŶƚ ĐŽůĞĐƟǀ ƐͲĂ ĚĂƚŽƌĂƚ ŝŶ
catre Adunarea Creditorilor, insa instanta a respins Banat -159 mii RON. DƵŶĐĂ͘ 'ƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ŶƵ ƐͲĂ ĐŽŶĨƌƵŶƚĂƚ ĐƵ ŐƌĞǀĞ ƐĂƵ principal riscurilor tehnologice independente de lucrarile
ĂůƚĞ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ĐŽŶŇŝĐƚĞ ĚĞ ŵƵŶĐĂ ĐĂƌĞ ƐĂ Į ŝŶƚĞƌĨĞƌĂƚ ĐƵ efectuate.
ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ͘
3.5 Personal ĐĐŝĚĞŶƚĞůĞ ĚĞ ŵƵŶĐĂ ĂƵ ůĂ ďĂnjĂ Ž ĐŽŵƉůĞdžŝƚĂƚĞ ĚĞ ĐĂƵnjĞ
/ŶĂŶƵůϮϬϭϳ͕ĂĐŽŶƟŶƵĂƚƉƌŽŐƌĂŵƵůĚĞƉůĞĐĂƌŝǀŽůƵŶƚĂƌĞŝŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ɛŝ ĨĂĐƚŽƌŝ ĨĂǀŽƌŝnjĂŶƟ ĐĞ ĂƵ ĨĂĐƵƚ ŽďŝĞĐƚƵů
>Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ 'ƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ĂǀĞĂ ƵŶ ŶƵŵĂƌ ĚĞ ϴ͘ϳϵϮ ĂĐŽƌĚ Ɛŝ ĐƵ ƉĂĐŚĞƚ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ŝŶƚƌĞŐƵůƵŝ 'ƌƵƉ͕ ĂŶĂůŝnjĞŝ ƵŶŽƌ ĐŽŵŝƐŝŝ ĐŽŶƐƟƚƵŝƚĞ ůĞŐĂů͕ ŝĂƌ ĚŽƐĂƌĞůĞ ĚĞ
ƐĂůĂƌŝĂƟ͘dĂďĞůƵů ĚĞ ŵĂŝ ũŽƐ ƉƌĞnjŝŶƚĂ Ž ŝŵĂŐŝŶĞ ĚĞ ĂŶƐĂŵďůƵ Ă ŽĐƵƉĂƌŝŝ ĨŽƌƚĞŝ ĂĐĞƐƚĂ ĮŝŶĚ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ƉĂŶĂ ůĂ ƐĨĂƌƐŝƚƵů ĂŶƵůƵŝ͘ ĐĞƌĐĞƚĂƌĞ ĂƵ Ɖƌŝŵŝƚ ǀŝnjĂ ĚĞ ůĂ /ŶƐƉĞĐƚŽƌĂƚĞůĞ dĞƌŝƚŽƌŝĂůĞ
ĚĞ ŵƵŶĐĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ ƉĞ ƐĞŐŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞ͕ ůĂ ĚĂƚĞůĞ ƐƉĞĐŝĮĐĂƚĞ͘ ĚĞ DƵŶĐĂ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ ƉĞŶƚƌƵ ŵĂƐƵƌŝůĞ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ Ă ƵŶŽƌ
ƚĂƚ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ĮůŝĂůĞůĞ ĂĐĞƐƚĞŝĂ͕ ĂƵ ŝŶƚŽĐŵŝƚ ƐŝƚƵĂƟŝ ĂƐĞŵĂŶĂƚŽĂƌĞ͘
2017 2016 2015 ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĐĂƌĞ ĐŽŶƟŶ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ŝŶ ĂŶĂůŝnjĂ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůŽƌ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ŝŶ ƉƌŝŵĂ ũƵŵĂƚĂƚĞ Ă
^ĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ϲ͘ϲϯϮ ϳ͘ϵϳϴ ϴ͘ϳϲϳ la: angajarea, nediscriminarea, securitatea si sanatatea anului 2017 s-a constatat ca factorul uman a contribuit
SDMN 2.263 1.872 1.949 ŝŶ ŵƵŶĐĂ͕ ĚƌĞƉƚƵƌŝůĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟŝůĞ ĂŶŐĂũĂƚŽƌƵůƵŝ Ɛŝ ĂůĞ ŝŶ ŵĂƌĞ ŵĂƐƵƌĂ ůĂ ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ĨĂǀŽƌĂďŝůĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĞƌĞ Ă
ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ͕ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ Ă ƌĞĐůĂŵĂƟŝůŽƌ ĂĐĞƐƚŽƌĂ͘ WĞŶƚƌƵ Ă ƉƌĞǀĞŶŝ ĂĐĞĂƐƚĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌĞ͕ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞĂ
SDTN 2.241 1.817 1.880
ƐĂůĂƌŝĂƟůŽƌ͕ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŵƵŶĐŝŝ͕ ƐĂŶĐƟƵŶŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ Ɛŝ ŐƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƐƚĂďŝůŝƚ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƵŶĞŝ ĐƵůƚƵƌŝ
SDTS 2.122 1.720 1.795 ĂďĂƚĞƌŝ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ͕ ƌĞŐƵůŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĂ͕ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĂůĞŽƌŝĞŶƚĂƚĞƐƉƌĞ͞njĞƌŽĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͕͟ŝĂƌŝŶĂĐĞƐƚ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ 518 2.569 3.143 ĐƌŝƚĞƌŝŝůĞ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝůĞ ƉĞŶƚƌƵ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂ Ă ƐĞŶƐĂĨŽƐƚĞůĂďŽƌĂƚƵŶƉƌŽŐƌĂŵĚĞĐŽŶƐƟĞŶƟnjĂƌĞĐĂƌĞǀĂĮ
^ĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ 945 ϭ͘Ϭϰϭ ϭ͘ϭϭϬ ƐĂůĂƌŝĂƟůŽƌ Ɛŝ ĚŝƐƉŽnjŝƟŝ ĮŶĂůĞ͘ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŶĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂŐƌƵƉƵůƵŝůĞĐƚƌŝĐĂ͘ĐĞƐƚŵŽĚĚĞ
ůƵĐƌƵ ƐĞ ƐƵƉƌĂƉƵŶĞ ĐƵ Ž ĂŵƉůĂ ƐĐŚŝŵďĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĂůĂ
ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ 945 1.041 1.110
WƌŽŐƌĂŵĞůĞĚĞŝŶƐƚƌƵŝƌĞĚĞƌƵůĂƚĞůĂŶŝǀĞůƵůůĞĐƚƌŝĐĂĂƵĂǀƵƚ ůĂŶŝǀĞůƵůĮĞĐĂƌĞŝƐŽĐŝĞƚĂƟ͕ĐƵŽƌŝĞŶƚĂƌĞĂƐƉƌĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ
^ĞƌǀŝĐŝŝ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ĂůƚŽƌ ƌĞƚĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ 548 524 526 ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ĂƚĂƚ ĞǀŽůƵƟĂ ĐŽŶƐƚĂŶƚĂ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ƉĞƌĨĞĐƟŽŶĂƌĞĂ Ɛŝ ĐĂůŝƚĂƚĞ ŝŶ ƐĞƌǀŝĐŝŝ͘
SE 548 524 526 ĂƉƟƚƵĚŝŶŝůŽƌ ƐĂůĂƌŝĂƟůŽƌ 'ƌƵƉƵůƵŝ͘
Sediul Central 155 142 136 Ğ ŵĞŶƟŽŶĂƚ ĐĂ ƉĞƌƐŽŶĂůƵů ĐŽŶƚƌĂĐƚĂŶƚ Ă ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůĐŽŵƉĂŶŝĞŝƐƵƐƟŶĞƉƌŝŶĐŝƉŝƵůĚĞnjǀŽůƚĂƌŝŝƉƌŝŶ ĚŽƵĂ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞ͕ ĐƵ ƚŽĂƚĞ ŵĂƐƵƌŝůĞ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ĐĂƌĞ ĂƵ
Electrica 155 142 136 ŝŶƐƚƌƵŝƌĞ ĐŽŶƟŶƵĂ Ɛŝ ŝĂ ƉĂƌƚĞ ĂĐƟǀ ůĂ ŝŵƉůŝĐĂƌĞĂ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ inclus si instruiri efectuate inaintea inceperii lucrarilor,
dŽƚĂů ϴ͘ϳϵϮ ϵ͘ϲϴϱ ϭϬ͘ϱϯϵ ŝŶ ĂĐĞƐƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĞ͕ ƐƵƐƟŶĂŶĚƵͲŝ ŝŶ ĂĐĞƐƚ ĨĞů ƐĂ ĂďŽƌĚĞnjĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƌŝƐĐƵƌŝůĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƚĞ͘ /Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉŽůŝƟĐĂ
Sursa: Electrica ŝŶ ŵŽĚ ĞĮĐŝĞŶƚ ƉƌŽǀŽĐĂƌŝůĞ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞ͘ ĚĞ ƐĞĐƵƌŝƚĂƚĞ ŝŶ ŵƵŶĐĂ ĂƉůŝĐĂƚĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ƐŽĐŝĞƚĂƟůŽƌ ĚŝŶ
grupul Electrica sunt necesare masuri suplimentare in
ZĞĚƵĐĞƌĞĂ ŶƵŵĂƌƵůƵŝ ĚĞ ĂŶŐĂũĂƟ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ ŝŶ ĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ ƐͲĂ ^hZ/dd ^/ ^Edd /E DhE ƐĞŶƐƵů ƉƌĞǀĞŶŝƌŝŝ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂƌŝůŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ ĐŽŶƚƌĂĐƚĂŶƚ͘
ĚĂƚŽƌĂƚ ĂƉůŝĐĂƌŝŝ ƉƌŽŐƌĂŵƵůƵŝ ĚĞ ƉůĞĐĂƌŝ ǀŽůƵŶƚĂƌĞ͕ ůĂ ĐĂƌĞ ƐĞ ĂĚĂƵŐĂ ŝĞƐŝƌŝůĞ ůĂ
ƉĞŶƐŝĞ ůĂ ůŝŵŝƚĂ ĚĞ ǀĂƌƐƚĂ͕ ŝŶǀĂůŝĚŝƚĂƚĞ Ɛŝ ŝŶĐĞƚĂƌŝ ĂůĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞůĞůŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ^ŽĐŝĞƚĂƟůĞ ĚŝŶ ŐƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ƵƟůŝnjĞĂnjĂ ŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĂƐŝŝŶĂŶƵůƉƌĞĐĞĚĞŶƚ͕ŝŶŝŶƐƚĂůĂƟŝůĞĞůĞĐƚƌŝĐĞƉƌŽƉƌŝŝĂŇĂƚĞ
ĚĞ ŵƵŶĐĂ ĚŝŶ ĂůƚĞ ĐĂƵnjĞ ;ĚĞŵŝƐŝĞ͕ ĂĐŽƌĚƵů ƉĂƌƟůŽƌͿ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ƌĞĚƵĐĞƌŝŝ ŶƵŵĂƌƵůƵŝ njŝůŶŝĐĂ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵ ƵŶŝƚĂƌ ĚĞ ŶŽƌŵĞ Ɛŝ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌŝ ŝŶƚĞƌŶĞ ƐƵď ƚĞŶƐŝƵŶĞ ĂƵ ĂǀƵƚ ůŽĐ ŵĂŝ ŵƵůƚĞ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞ ĐĂƵnjĂƚĞ
ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů ůĂ ƐŽĐŝĞƚĂƟůĞ ĂŇĂƚĞ ŝŶ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĂ Ɛŝ ĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƌŝŝ ĨŽƐƚĞůŽƌ ĮůŝĂůĞ elaborate in conformitate cu cerintele legale cat si ale ĚĞ ƉĂƚƌƵŶĚĞƌĞĂ ŶĞĂƵƚŽƌŝnjĂƚĂ Ă ƵŶŽƌ ƉĞƌƐŽĂŶĞ͘ ĐĞƐƚĞĂ
intrate in faliment. ƐƚĂŶĚĂƌĚƵůƵŝ K,^^ ϭϴϬϬϭͬϮϬϬϵ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ ƐͲĂƵ ĞdžƉƵƐ Ɛŝ ĂƵ ŝŐŶŽƌĂƚ ƌŝƐĐƵƌŝůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ƐĞŵŶĂůŝnjĂƚĞ
management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ƉƌŝŶ ŝŶĚŝĐĂƚŽĂƌĞ ĚĞ ĂǀĞƌƟnjĂƌĞ Ɛŝ ŝŶƚĞƌĚŝĐƟĞ͕ ĂǀĂŶĚ ĚƌĞƉƚ
>Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ĂƉƌŽdžŝŵĂƟǀ ϱϳй ĚŝŶƚƌĞ ƐĂůĂƌŝĂƟŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ ŽĐƵƉĂƟŽŶĂůĂ͘ ĐĞƐƚ ƐŝƐƚĞŵ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶƚĞŐƌĂƚ ĐŽŶƐĞĐŝŶƚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚĂƌĞĂ͕ ŝĂƌ ŝŶ ƵŶĞůĞ ĐĂnjƵƌŝ ĚĞĐĞƐƵů͘
ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚŝƌĞĐƚ ƉƌŽĚƵĐƟǀ͕ ŝĂƌ ϰϯй ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĚŝƌĞĐƚ ĐĞƌƟĮĐĂƚƐŝĂƵĚŝƚĂƚĞdžƚĞƌŶƐŝŝŶĂŶƵůϮϬϭϳĂƐŝŐƵƌĂƉƌĞƐƚĂƌĞĂ
ƉƌŽĚƵĐƟǀ͕ ŝŶĐůƵnjĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂůƵů ƚĞŚŶŝĐ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ƐŽĐŝĂů Ɛŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ͘ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ƐŝŐƵƌĞ͕ ĐƵ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ ŵĞĚŝƵůƵŝ͘
44 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 45

ĐƟƵŶŝ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ƐĞĐƵƌŝƚĂƟŝ Ɛŝ ƐĂŶĂƚĂƟŝ ŝŶ /Ŷ ǀĞĚĞƌĞĂ ŝŶƚĞŐƌĂƌŝŝ ĂĐƟƵŶŝŝ ĚĞ ƐĞĐƵƌŝƚĂƚĞ Ɛŝ ƐĂŶĂƚĂƚĞ ŝŶ
ŵƵŶĐĂ munca in conceptul de management integrat s-au efectuat
/ŶƐĐŽƉƵůĚŝŵŝŶƵĂƌŝŝƌŝƐĐƵƌŝůŽƌĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĂƌĞƐĂƵŝŵďŽůŶĂǀŝƌĞ un numar de 83 audituri interne. Aceste audituri s-au
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƚĞ ƉƌŝŶ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ŶŝǀĞůƵůƵŝ ĚĞ ƌŝƐĐ ůĂ ŝŶĚƌĞƉƚĂƚ ƐƉƌĞ ĞůĂďŽƌĂƌĞĂ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵĐƟƵŶŝ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝ ĐĂƌĞ
ƚŽĂƚĞ ůŽĐƵƌŝůĞ ĚĞ ŵƵŶĐĂ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ĚŝŶ ĂŶĂůŝnjĂ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůŽƌ Ă ĂƵ ĐĂ ƐĐŽƉ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ŐƌĂĚƵůƵŝ ĚĞ ĐƵůƚƵƌĂ Ă ƐĞĐƵƌŝƚĂƟŝ Ɛŝ
ƌĞnjƵůƚĂƚ ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞĂ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌŝŝ ƉƌŽĐĞƐƵůƵŝ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŝƌĞ ƐĂŶĂƚĂƟŝ ŝŶ ŵƵŶĐĂ͘
Ă ƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ ĂƚĂƚ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ƐĞĐƵƌŝƚĂƟŝ Ɛŝ ƐĂŶĂƚĂƟŝ ŝŶ
ŵƵŶĐĂ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂ͕ ĚĞ ĐŽŶƐƟĞŶƟnjĂƌĞ Ă ĂĐĞƐƚŽƌĂ ůƚĞĂĐƟƵŶŝĚĞĨŽƌŵĂƌĞĂƵĐƵƉƌŝŶƐŝŶĨŽƌŵĂƌŝƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
asupra pericolelor. Un total de peste 400.000 de ore au ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ŝŶƐƚƌƵŝƌĞĂ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ͘
ĨŽƐƚ ĂůŽĐĂƚĞ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ƉĞŶƚƌƵ ŝŶƐƚƌƵŝƌĞĂ ƐĂůĂƌŝĂƟůŽƌ ^ƵƉůŝŵĞŶƚĂƌ͕ ĂǀĂŶĚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů ƐŝƚƵĂƟŝůŽƌ ĚĞ
ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ƐĞĐƵƌŝƚĂƟŝ Ɛŝ ƐĂŶĂƚĂƟŝ ŝŶ ŵƵŶĐĂ͕ ĂƉĂƌĂƌĞ ƵƌŐĞŶƚĂ Ɛŝ ĂƉĂƌĂƌĞĂ ŝŵƉŽƚƌŝǀĂ ŝŶĐĞŶĚŝŝůŽƌ͕ ĂƵ ĨŽƐƚ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ
ŝŵƉŽƚƌŝǀĂ ŝŶĐĞŶĚŝŝůŽƌ ŝŶĐůƵƐŝǀ ŝŶƐƚƌƵŝƌŝ ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĞ Ɛŝ ŵĂƐƵƌŝ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ĐĞ ĂƵ ŝŶĐůƵƐ͗ ĐŽŶƚƌŽůƵů ƌĞƐƉĞĐƚĂƌŝŝ
ĐƵƌƐƵƌŝ ĚĞ ƉĞƌĨĞĐƟŽŶĂƌĞ͘ ŶŽƌŵĞůŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ƉĞƌƐŽŶĂůƵů ƉƌŽƉƌŝƵ ĂƵƚŽƌŝnjĂƚ͖
instruirea periodica pentru toate categoriile de personal,
Pe tot parcursul anului au fost efectuate de catre personal ĐŽŶĨŽƌŵ ƉƌŽŐƌĂŵĞůŽƌ Ɛŝ ƚĞŵĂƟĐŝůŽƌ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŝƌĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ
ĂƚĞƐƚĂƚ ŝŶƐƉĞĐƟŝ Ɛŝ ĐŽŶƚƌŽĂůĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ ĂŶƵĂůĞ ĂƉƌŽďĂƚĞ͖ ĞĨĞĐƚƵĂƌĞĂ ĚĞ ĞdžĞƌĐŝƟŝ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞ Ɛŝ
cerintelor legale si a reglementarilor interne de securitate ĞǀĂĐƵĂƌĞ ŝŶ ƐŝƚƵĂƟŝ ĚĞ ƵƌŐĞŶƚĂ͖ ǀĞƌŝĮĐĂƌĞĂ Ɛŝ ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞĂ
ƐŝƐĂŶĂƚĂƚĞŝŶŵƵŶĐĂ͕ĐĂƚƐŝĚĞĂƉĂƌĂƌĞŝŵƉŽƚƌŝǀĂŝŶĐĞŶĚŝŝůŽƌ͘ ŝŶƐƚĂůĂƟŝůŽƌĚĞƉƌŽƚĞĐƟĞůĂŝŶĐĞŶĚŝƵ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵŝũůŽĂĐĞůŽƌ
ĐĞƐƚĞĂ ƐͲĂƵ ĐŽŶĐƌĞƟnjĂƚ ƉƌŝŶ ĂĐƟƵŶŝ ĚĞ ŝŶĚƌƵŵĂƌĞ Ɛŝ Ɛŝ ĚŝƐƉŽnjŝƟǀĞůŽƌ ĚĞ ƐƟŶŐĞƌĞ Ă ŝŶĐĞŶĚŝŝůŽƌ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ĮĞĐĂƌĞŝ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂĚĞĮĐŝĞŶƚĞůŽƌĐĂƌĞĂƵŶĞĐĞƐŝƚĂƚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ůŽĐĂƟŝ͕ ĐƵ ĮƌŵĞ ĂƵƚŽƌŝnjĂƚĞ͖ ŵĞŶƟŶĞƌĞĂ ůŝďĞƌĂ Ă ĐĂŝůŽƌ ĚĞ
ƵŶŽƌ ŵĂƐƵƌŝ ŝŵĞĚŝĂƚĞ͕ ĚĂƌ Ɛŝ ŵĂƐƵƌŝ ƉƌĞǀĞŶƟǀĞͬĐŽƌĞĐƟǀĞ ĂĐĐĞƐ Ɛŝ ĞǀĂĐƵĂƌĞ͖ ŵĂƐƵƌŝ ƐƉĞĐŝĮĐĞ ƐĞnjŽŶƵůƵŝ ĐĂůĚ Ɛŝ ƌĞĐĞ
ĐƵ ĂĐƟƵŶĞ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ŵĞĚŝƵ͘ ƉĞŶƚƌƵ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂ ŝŶĐĞŶĚŝŝůŽƌ͘

Un numar de peste 3.100 de controale pe linie de ƐƉĞĐƚĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƐƚĂƌĞĂ ĚĞ ƐĂŶĂƚĂƚĞ Ă ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ŝŶ ĂŶƵů
securitate si sanatate in munca au fost efectuate in 2017
ǀĞĚĞƌĞĂ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌŝŝ Ɛŝ ŝŶĚƌĞƉƚĂƌŝŝ ĂĐƟƵŶŝůŽƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ In cadrul Grupului Electrica nu au fost inregistrate boli
ŶĞĐŽŶĨŽƌŵĞ͘WĞƌƐŽŶĂůƵůĚĞĐŽŶĚƵĐĞƌĞĞdžĞĐƵƟǀĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂƚ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞ͘ WƌĞǀĞŶƟĂ Ɛŝ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂ ƐĂŶĂƚĂƟŝ ŝŶ ŵƵŶĐĂ Ă
ĞĨĞĐƟǀ ůĂ ĐŽŶƚƌŽĂůĞůĞ ĚĞ ƐĞĐƵƌŝƚĂƚĞ Ɛŝ ƐĂŶĂƚĂƚĞ ŝŶ ŵƵŶĐĂ͕ ĨŽƐƚ ƌĞĂůŝnjĂƚĂ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝ ĐƵ ƐƉĞĐŝĂůŝnjĂƌĞ ŝŶ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ŵƵŶĐŝŝ
ϯ͘ϲ ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝĂ ŵĞĚŝƵůƵŝ 
ŝŵƉůŝĐĂŶĚƵͲƐĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂƌĞĂ ƵŶĞŝ ĐƵůƚƵƌŝ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĂůĞ ƉƌŝŶĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚĞƐĞƌǀŝĐŝŝĐĞĂƵŝŶĐůƵƐ͗ĐŽŶƐƵůƚĂƟŝŵĞĚŝĐĂůĞ͖
/ŶĚĞƌƵůĂƌĞĂĂĐƟǀŝƚĂƟůŽƌƐĂůĞƐŝŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝĚĞĂĨĂĐĞƌŝ͕'ƌƵƉƵůƉƌŽŵŽǀĞĂnjĂ
ĂĚĞĐǀĂƚĞ͘ Ƶ ĂĐĞĂƐƚĂ ŽĐĂnjŝĞ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞĂ ĞdžĞĐƵƟǀĂ Ă ĞdžĂŵŝŶĂƌŝ ƉƐŝŚŽůŽŐŝĐĞ͖ ĞĨĞĐƚƵĂƌĞĂ ĚĞ ĂŶĂůŝnjĞ ŵĞĚŝĐĂůĞ ĚĞ
ƉŽůŝƟĐŝ ĂƌŵŽŶŝnjĂƚĞ ĐƵ ƉƌŽƚĞĐƟĂ ŵĞĚŝƵůƵŝ͘
ĞdžƉůŝĐĂƚ ůƵĐƌĂƚŽƌŝůŽƌ ůĂ ůŽĐƵƌŝůĞ ĚĞ ŵƵŶĐĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂ ůĂďŽƌĂƚŽƌ͖ ǀĂĐĐŝŶĂƌĞĂ ĂŶƟŐƌŝƉĂůĂ͖ ŝŶƐƚƌƵŝƌĞĂ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ŝŶ
ůĞĐƚƌŝĐĂ^ƐŝĮůŝĂůĞůĞƐĂůĞĂƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞ^ŝƐƚĞŵĞĚĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ/ŶƚĞŐƌĂƚĂůŝƚĂƚĞͲ
ƐĐŚŝŵďĂƌŝŝƉĞƌĐĞƉƟĞŝĂƐƵƉƌĂƐĞĐƵƌŝƚĂƟŝƐŝƐĂŶĂƚĂƟŝŝŶŵƵŶĐĂ probleme de medicina muncii si in acordarea primului
DĞĚŝƵͲ^ĂŶĂƚĂƚĞƐŝ^ĞĐƵƌŝƚĂƚĞKĐƵƉĂƟŽŶĂůĂ͕ƉƌŝŶĐĂƌĞŐĞƐƟŽŶĞĂnjĂĞĮĐŝĞŶƚĂƐƉĞĐƚĞůĞĚĞ
ŝŶĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂnjŝůŶŝĐĂ͕ŝŶƚƌĞĂŐĂĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂŐƌƵƉƵůƵŝůĞĐƚƌŝĐĂ ĂũƵƚŽƌ͖ ǀĞƌŝĮĐĂƌĞĂ Ɛŝ ŵĞŶƟŶĞƌĞĂ ĐŽŶĚŝƟŝůŽƌ ŝŐŝĞŶŝĐŽͲ
ŵĞĚŝƵ ĂƐŽĐŝĂƚĞ ƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ ƐĂůĞ͕ ƉĞŶƚƌƵ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞĂ ƉŽůƵĂƌŝŝ Ɛŝ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ƉĞƌĨŽŵĂŶƚĞŝ
ĮŝŶĚ ŝŶĚƌĞƉƚĂƚĂ ƐƉƌĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ŵĂdžŝŵĂ ŝŶ ĐŽŶĚŝƟŝ ĚĞ sanitare.
de mediu.
securitate si sanatate in munca.
ƵŐĞƚĞůĞ ĂŶƵĂůĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂůĞ ĮĞĐĂƌĞŝ ĮůŝĂůĞ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ ŝŶĐůƵĚ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝ
ůĞŐĂƚĞĚĞĂƐƉĞĐƚĞůĞĚĞŵĞĚŝƵ͘/ŶĂŶƵůϮϬϭϳƐͲĂƵŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚůĂŶŝǀĞůƵů'ƌƵƉƵůƵŝĐŚĞůƚƵŝĞůŝ
ƚŽƚĂůĞƉĞŶƚƌƵƉƌŽƚĞĐƟĂŵĞĚŝƵůƵŝŝŶǀĂůŽĂƌĞĚĞϱ͘ϯϳϬŵŝŝZKE͕ŝŶĐƌĞƐƚĞƌĞĐƵϯ͕ϰйĨĂƚĂ
de 2016.
In anul 2017 principalele preocupari in domeniul mediului au fost:

f ZĞĚƵĐĞƌĞĂ ŝŵƉĂĐƚƵůƵŝ ĂƐƵƉƌĂ ŵĞĚŝƵůƵŝ ƉƌŝŶ ŵŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞĂ ŝŶƐƚĂůĂƟŝůŽƌ Ɛŝ


ƉƌŽŵŽǀĂƌĞĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͖ ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞůĞ ĐĂƌĞ ĐŽŶƟŶ ĚŝĞůĞĐƚƌŝĐ
ŝŵƉƌĞŐŶĂƚ ĐƵ W ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƵů ĂƐƉĞĐƚ ĚĞ ŵĞĚŝƵ͖ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ
cu cerintele legale s-au intocmit planuri de eliminare si s-au retras 192 de
ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞ ĚŝŶ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ͘
f WĞƌĨĞĐƟŽŶĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞƐĞƵƌŝůŽƌ ƉƌŝŶ ĞůŝŵŝŶĂƌĞĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĂ Ɛŝ ŝŶ
ƐŝŐƵƌĂŶƚĂ Ă ĚĞƐĞƵƌŝůŽƌ ŐĞŶĞƌĂƚĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ Ă ĐĞůŽƌ ƉĞƌŝĐƵůŽĂƐĞ͘
f ŽŶƐĞƌǀĂƌĞĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĂƟŝ Ɛŝ ƌĞƐƵƌƐĞůŽƌ͘
f DĂƐƵƌĂƌĞĂƉĂƌĂŵĞƚƌŝůŽƌĐĂŵƉƵůƵŝĞůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƟĐŝŶŵĂŝŵƵůƚĞƐƚĂƟŝĞůĞĐƚƌŝĐĞĚĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞƐŝŝŶĐƵůŽĂƌƵůƵŶŽƌůŝŶŝŝĞůĞĐƚƌŝĐĞĂĞƌŝĞŶĞĚŝŶĐĂĚƌƵů^dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ
Sud.

ZĞƐƉĞĐƚĂŶĚĐĞƌŝŶƚĞůĞůĞŐĂůĞŝŶǀŝŐŽĂƌĞ͕ůĞĐƚƌŝĐĂ^ĞƌǀĚĞƟŶĞƚŽĂƚĞĂƵƚŽƌŝnjĂƟŝůĞĚĞŵĞĚŝƵ
ŶĞĐĞƐĂƌĞ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ƵŶ ŶƵŵĂƌ ĚĞ Ϯϲ ĚĞ ĂƵƚŽƌŝnjĂƟŝ͕ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐƟǀŝƚĂƟůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ
ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŶĞĮŝŶĚ ŶĞĐĞƐĂƌĞ ĂƵƚŽƌŝnjĂƟŝ ĚĞ ŵĞĚŝƵ͘
Pentru anul 2017 nu au fost raportate poluari accidentale si nu s-au semnalat depasiri
ĂůĞ ůŝŵŝƚĞůŽƌ ĂĚŵŝƐĞ ĚĞ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌŝůĞ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ͘ EƵ ĂƵ ĨŽƐƚ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ƌĞĐůĂŵĂƟŝ
ƉƌŝǀŝŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟĂ ŵĞĚŝƵůƵŝ͘
46 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 47

f
ϯ͘ϳ ĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĐĞƌĐĞƚĂƌĞ Ɛŝ 3.8 Managementul Riscului ^ŝƐƚĞŵĞůĞ /d ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ ƐƵŶƚ ƉĂƌƟĂů ŝŶǀĞĐŚŝƚĞ Ɛŝ ŶƵ
sunt integrate.
ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ >Ă ďĂnjĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŝ ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ăů
f /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ Ă ƵŶƵŝ ŶŽƵ ƐŝƐƚĞŵ
ZWŝŶƚĞŐƌĂƚĂƌƉƵƚĞĂŝŶƚĂŵƉŝŶĂĚŝĮĐƵůƚĂƟƐŝŝŶƚĂƌnjŝĞƌŝ͘
riscului, cat si a sistemului de control intern/managerial la
In conformitate cu „Elementele Planului Strategic al f Grupul se poate confrunta cu riscuri asociate cererilor
ŶŝǀĞůƵů'ƌƵƉƵůƵŝ͕ƐͲĂƵĂǀƵƚŝŶǀĞĚĞƌĞĂƉůŝĐĂƌĞĂƵƌŵĂƚŽĂƌĞůŽƌ
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ƉĞŶƚƌƵ ĚĞ ƌĞƐƟƚƵŝƌĞ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƟ ŝŵŽďŝůŝĂƌĞ͘
ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ͗
perioada 2015-2018”, Electrica a implementat impreuna f WƌĞǀĞĚĞƌŝ ůĞŐĂůĞ ĐĞ Ăƌ ƉƵƚĞĂ ƐĂ ŝŝ ŝŶƚĞƌnjŝĐĂ ĮůŝĂůĞŝ
cu OMV-Petrom un proiect pilot, “Autostrada Verde”, ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ƐĂ ƐƵƐƉĞŶĚĞ ƐĂƵ ƐĂ ŝŶƚƌĞƌƵƉĂ
f K͘'͘ Ŷƌ͘ ϭϭϵͬϭϵϵϵ ƉƌŝǀŝŶĚ ĐŽŶƚƌŽůƵů ŝŶƚĞƌŶ Ɛŝ ĐŽŶƚƌŽůƵů
ŝŶƐƚĂůĂŶĚ ƉƌŝŵĂ ƐƚĂƟĞ ĚĞ ŝŶĐĂƌĐĂƌĞ ƌĂƉŝĚĂ ĐƵ Ž ĐĂƉĂĐŝƚĂƚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĐĂƚƌĞ ĂŶƵŵŝƟ ĐůŝĞŶƟ
ĮŶĂŶĐŝĂƌ ƉƌĞǀĞŶƟǀ͕ ĐƵ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝůĞ Ɛŝ ĐŽŵƉůĞƚĂƌŝůĞ
ĚĞ ϱϬ Ŭt͕ ƉĞ ĐĂƌĞ Ž ŽƉĞƌĞĂnjĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ŝŶĐĂƉĂŶĚ ĐƵ ůƵŶĂ ;ĐůŝĞŶƟ ƐŽĐŝĂůŝͿ͕ ĐŚŝĂƌ ĚĂĐĂ ĂĐĞƐƟĂ ŶƵ ƐŝͲĂƵ ŝŶĚĞƉůŝŶŝƚ
ulterioare.
ianuarie 2017. ŽďůŝŐĂƟŝůĞ ĚĞ ƉůĂƚĂ͘
f Proceduri interne adoptate in acest sens
/Ŷ ƵƌŵĂ ĞǀĂůƵĂƌŝŝ ƌĞnjƵůƚĂƚĞůŽƌ ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ ƉŝůŽƚ Ɛŝ ĞǀŽůƵƟŝůŽƌ f WŽnjŝƟĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ ƉĞ ƉŝĞƚĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ
f ^ƚĂŶĚĂƌĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƐŝƐƚĞŵĞůĞ ĚĞ
ƉŝĞƚĞŝ ƐĞ ĂƌĞ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ĚĞ ŶŽŝ ƉƌŽŝĞĐƚĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ůͲĂƌ ƉƵƚĞĂ ĞdžƉƵŶĞ ůĂ ĂĐƟƵŶŝ ŝŶ
management al riscului
ͲŵŽďŝůŝƚLJ ŝŵƉƌĞƵŶĂ ĐƵ ƉĂƌƚĞŶĞƌŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ĚŝŶ njŽŶĂ ĚĞ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ ĂďƵnjƵů ĚĞ ƉŽnjŝƟĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚĂ͘
f ĞůĞ ŵĂŝ ďƵŶĞ ƉƌĂĐƟĐŝ Ɛŝ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝŝ ĂƉůŝĐĂƚĞ ĚĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĚĂƌ Ɛŝ ĐƵ ĂƵƚŽƌŝƚĂƟ ƉƵďůŝĐĞ ůŽĐĂůĞ͘ f 'ƌĞǀĞůĞ ƐĂƵ ĂůƚĞ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ŝŶƚƌĞƌƵƉĞƌĞ Ă ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ Ăƌ
companii listate si nelistate
ůĞĐƚƌŝĐĂƉƌŽŵŽǀĞĂnjĂŝŶŽǀĂƟĂƚĞŚŶŽůŽŐŝĐĂƉƌŝŶƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞĂ ƉƵƚĞĂ ĂĨĞĐƚĂ ŝŶ ŵŽĚ ŶĞŐĂƟǀ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ͘
ůĂ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ĚĞ ĐĞƌĐĞƚĂƌĞ Ɛŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ ĐƵ ĮŶĂŶƚĂƌĞͬ f EĞŝŶĚĞƉůŝŶŝƌĞĂ ŽďŝĞĐƟǀĞůŽƌ ĐƵƉƌŝŶƐĞ ŝŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ
/Ŷ ĂŶƵů ϮϬϭϳ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘
ĐŽĮŶĂŶƚĂƌĞ ƉƌŝŶ ĨŽŶĚƵƌŝ ƵƌŽƉĞŶĞ͕ ĂǀĂŶĚ ƉŽƐŝďŝůŝƚĂƚĞĂ ĚĞ de afaceri stabilita de Management poate face ca
Ă ĂƉƌŽďĂƚ ƌŝƚĞƌŝŝůĞ ĚĞ ǀĂůƵĂƌĞ Ă ZŝƐĐƵƌŝůŽƌ͕ WŽůŝƟĐĂ ĚĞ
Ă ƚĞƐƚĂ ŶŽŝůĞ ƚĞŚŶŽůŽŐŝŝ ƉĞŶƚƌƵ ŐĞƐƟŽŶĂƌĞĂ Ɛŝ ŽƉƟŵŝnjĂƌĞĂ ƌĞĚƵĐĞƌŝůĞ ĚĞ ĐŽƐƚƵƌŝ Ɛŝ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ 'ƌƵƉƵůƵŝ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ăů ZŝƐĐƵƌŝůŽƌ͕ ĐĂƚ Ɛŝ WƌŝŶĐŝƉŝŝůĞ WŽůŝƟĐŝŝ ĚĞ ZŝƐĐ
ĞĮĐŝĞŶƚĞŝ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ͕ ŝĂƌ ƌĞƚĞůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ƐĂ ĮĞ ƐƵď ŶŝǀĞůƵƌŝůĞ ƉƌĞǀŝnjŝŽŶĂƚĞ͘
ĚĞ ƌĞĚŝƚ ĂĨĞƌĞŶƚ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ WZ ;WĂƌƚĞĂ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĂ ĐƵ
ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ ŝŶƚĞŐƌĞĂnjĂ ƵŶ ŶŝǀĞů ƌŝĚŝĐĂƚ ĚĞ ƐƵƌƐĞ f ZĞƉƵƚĂƟĂ͕ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞůĞ ƐĂƵ ƌĞnjƵůƚĂƚĞůĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ
ĐŚŝůŝďƌĂƌĞĂͿ͘ ƐƞĞů͕ WŽůŝƟĐĂ ĚĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ăů ZŝƐĐƵƌŝůŽƌ
de generare distribuite. ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ Ăƌ ƉƵƚĞĂ Į ĂĨĞĐƚĂƚĞ ŶĞŐĂƟǀ ĚĞ ƉƌĞƚĞŶƟŝ
ĂĨŽƐƚĂĚŽƉƚĂƚĂƐŝůĂŶŝǀĞůƵůƐŽĐŝĞƚĂƟůŽƌĚŝŶĐĂĚƌƵů'ƌƵƉƵůƵŝ
ƐĂƵ ůŝƟŐŝŝ͘
Electrica. Electrica S.A. a inceput in trimestrul al IV-
WƌŝŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞĂ ůĂ ĂĐĞƐƚĞ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ĚĞ ĐĞƌĐĞƚĂƌĞ͕ f EĞƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ ůĞŐŝƐůĂƟĞŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂĐŚŝnjŝƟŝůĞ ƉƵďůŝĐĞ ĚĞ
ůĞĂ ĚŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ͕ ƵŶ ĂŵƉůƵ ƉƌŽĐĞƐ ĚĞ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞ Ɛŝ
ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ Ɛŝ ŝŶŽǀĂƌĞ ĐƵ ĮŶĂŶƚĂƌĞͬĐŽĮŶĂŶƚĂƌĞ ƉĞ ĨŽŶĚƵƌŝ ĐĂƚƌĞ ŵĞŵďƌŝŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ Ăƌ ƉƵƚĞĂ ĚƵĐĞ ůĂ ĂŵĞŶnjŝ Ɛŝ
ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂƐŝƐƚĞŵƵůƵŝĚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂůƌŝƐĐƵůƵŝĐŽŶĨŽƌŵ
ŶĞƌĂŵďƵƌƐĂďŝůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĂƌĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ďĞŶĞĮĐŝŝ͗ anulari de contracte.
ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚƵůƵŝ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^Z /^K ϯϭϬϬϬ͗ϮϬϭϬ
f ƌĞĂůŝnjĂƌĞĂ ĂĐĐĞƐƵůƵŝ ůĂ ƚĞŚŶŽůŽŐŝŝ ĚĞ ǀĂƌĨ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů f dŝƚůƵů ĚĞ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞ ĂƐƵƉƌĂ ĂŶƵŵŝƚŽƌ ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƟ
“Managementul Riscului – Principii si linii directoare”,
ŽƉƟŵŝnjĂƌŝŝ ƌĞŐŝŵƵƌŝůŽƌ ĚĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂƌĞ Ă ƌĞƚĞůĞůŽƌ ŝŵŽďŝůŝĂƌĞ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ ŵĞŵďƌŝŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ Ăƌ ƉƵƚĞĂ Į
ĂǀĂŶĚ ĐĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŽďŝĞĐƟǀ ƌĞƉƌŽŝĞĐƚĂƌĞĂ ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ;ZͿ ŝŶ ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ĐŽŶĞĐƚĂƌŝŝ ůĂ considerat incert.
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ăů ƌŝƐĐƵůƵŝ͕ ĂĚĂƉƚĂƌĞĂ ƐĂ ůĂ ŶŽŝůĞ ĐŽŶĚŝƟŝ ĚĞ
retea a surselor regenerabile de producere a energiei f ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ŝ ƐĞ ƉŽƚ ŝŵƉƵŶĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƚĂƟůĞ ĮƐĐĂůĞ
ƉŝĂƚĂ͕ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞĂ ƐĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ŝŶƚƌĞŐƵůƵŝ 'ƌƵƉ͘
ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ;ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞ ƐĂƵ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞͿ͖ ŽďůŝŐĂƟŝ ĮƐĐĂůĞ ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ƉĞƌŝŽĂĚĞůĞ
WĞŶƚƌƵ ĂŶƵů ϮϬϭϴ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ĂƌĞ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞĂ
f ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ƐĞĐƵƌŝƚĂƟŝ Ɛŝ ĮĂďŝůŝƚĂƟŝ ƐŝƐƚĞŵĞůŽƌ anterioare.
Ɛŝ ĮŶĂůŝnjĂƌĞĂ ƉƌŽĐĞƐƵůƵŝ ĚĞ ƌĞƉƌŽŝĞĐƚĂƌĞ Ă ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝnjŽůĂƚĞ͕ Ă ĐĂůŝƚĂƟŝ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĨƵƌŶŝnjĂƚĞ ƉƌŝŶ f ^ŝƐƚĞŵƵů ĮƐĐĂů ĚŝŶ ZŽŵĂŶŝĂ ƉŽĂƚĞ ƐƵĨĞƌŝ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝ Ɛŝ
management al riscului.
ƉƵŶĞƌĞĂ ůĂ ĚŝƐƉŽnjŝƟĞ Ă ƵŶŽƌ ƌĞnjĞƌǀĞ ƌĂƉŝĚĞ Ɛŝ ĐƵ ƉŽĂƚĞ ŐĞŶĞƌĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŝ ŝŶĐŽŶƐĞĐǀĞŶƚĞ ĂůĞ ůĞŐŝƐůĂƟĞŝ
De asemenea, in anul 2017, in cadrul Grupului, s-a
ĐŽƐƚƵƌŝ ƌĞĚƵƐĞ ƉƌŝŶ ƐĂƌĐŝŶŝ ŇĞdžŝďŝůĞ͖ ĮƐĐĂůĞ͘
ĚĞƐĨĂƐƵƌĂƚ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ƌĞĞǀĂůƵĂƌĞĂ Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞůŽƌ ƌŝƐĐƵƌŝ
f ƉŽƐŝďŝůŝƚĂƚĞĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŝŝ ƵŶŽƌ ĐƌŝƚĞƌŝŝ ŝŶ ĂĐƟƵŶĞĂ ĚĞ f ƵƉĂ /WK͕ ^ƚĂƚƵů ĐŽŶƟŶƵĂ ƐĂ ĞdžĞƌĐŝƚĞ Ž ŝŶŇƵĞŶƚĂ
Ɛŝ ĂƵ ĨŽƐƚ ƉƌŽƉƵƐĞ ŵĂƐƵƌŝ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĐŽƌĞƐƉƵŶnjĂƚŽĂƌĞ͕
ƉƌŽŵŽǀĂƌĞ Ă ƌĞƚĞůĞůŽƌ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ ĚĞ ƟƉ ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚƐ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĂ ĂƐƵƉƌĂ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ
ĂǀĂŶĚĐĂƐĐŽƉĞǀŝƚĂƌĞĂƐĂƵĚŝŵŝŶƵĂƌĞĂƉĞǀŝŝƚŽƌĂƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ
Ɛŝ Ă ƐŽůƵƟŝůŽƌ ĚĞ ƟƉ ƐŵĂƌƚ ŵĞƚĞƌŝŶŐ ĚŝŶ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ f ŽŵƉŽŶĞŶƚĞůĞ ƌĞƚĞůĞŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ ƐƵŶƚ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƚĞ͘
ĐĞƌŝŶƚĞůŽƌ ŶŽƵůƵŝ ĐŽĚ ĚĞ ŵĂƐƵƌĂƌĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƉƌŽƚĞĐƟĂ ƐƵƉƵƐĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƌŝŝ ŝŶ ƟŵƉ͘
ŝŶƚƌĞ ƌŝƐĐƵƌŝůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ Ɛŝ ƐĞĐƚŽƌƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ
ĚĂƚĞůŽƌ Ɛŝ ŵŽĚĂůŝƚĂƟ ĚĞ ĐƌŝƉƚĂƌĞ͖ f ĐƟǀĞůĞƐŝͬƐĂƵĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ'ƌƵƉƵůƵŝĂƌƉƵƚĞĂĮĂĨĞĐƚĂƚĞ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƚĞ͕ ƉƵƚĞŵ ĂŵŝŶƟ͗
f ƵƟůŝnjĂƌĞĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƟůŽƌ ĚĞ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ Ă ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚĞnjĂƐƚƌĞ ŶĂƚƵƌĂůĞ ƐĂƵ ƉƌŽǀŽĐĂƚĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ Žŵ͘
ĚĞ ĂĐƟǀŝƚĂƟ ĂƵƚŽĮŶĂŶƚĂďŝůĞ ĂůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͖͘͘ f ƉĂƌŝƟĂ ĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ ĐĂƌĞ ǀŽƌ ƐĂ ĚĞnjǀŽůƚĞ ĂĨĂĐĞƌŝ
f ĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ƐĞ ƉŽĂƚĞ ĐŽŶĨƌƵŶƚĂ ĐƵ ƌŝƐĐƵƌŝ
f ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ŶŽŝ ƉƌŝŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌƵů ĚĞ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ ƐĂ
ĚĞĐƌĞƐƚĞƌĞĂŶŝǀĞůƵůƵŝĐŽŶĐƵƌĞŶƚĞŝĚŝŶĐĂƵnjĂƉƌŽĐĞƐƵůƵŝ
ŬŶŽǁͲŚŽǁ͖ ĐŽŶƐƚƌƵŝĂƐĐĂ ƌĞƚĞůĞ ƉƌŽƉƌŝŝ ŝŶ njŽŶĞůĞ ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƚĞ ĚĞ
ĚĞůŝďĞƌĂůŝnjĂƌĞĂƉŝĞƚĞŝĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞƐŝĂƌƉƵƚĞĂƐĂ
f ĂůŝŶŝĞƌĞĂ ůĂ ďƵŶĞůĞ ƉƌĂĐƟĐŝ ĂůĞ ƵŶŽƌ ĐŽŵƉĂŶŝŝ ƐŝŵŝůĂƌĞ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘
ƉŝĂƌĚĂ ƐƚĂƚƵƚƵů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌ ĚĞ ƵůƟŵĂ ŝŶƐƚĂŶƚĂ͘
ĚŝŶ ƵƌŽƉĂ ƉƌŝŶ ĐĂƐƟŐ ĚĞ ŝŵĂŐŝŶĞ͖ f ZŝƐĐƵů ĚĞ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ͕ ŐĞŶĞƌĂƚ ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ
f ^ĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ƐĞ ƉŽĂƚĞ ĐŽŶĨƌƵŶƚĂ ĐƵ
f ĐƌĞĂƌĞĂ ĚĞ ŶŽŝ ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƟ ƉĞŶƚƌƵ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌŝůĞ ĨƌĞĐǀĞŶƚĂ Ɛŝ ĨĂƌĂ ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞĂ ĐŽƌĞƐƉƵŶnjĂƚŽĂƌĞ Ă
Ž ǀŽůĂƟůŝƚĂƚĞ ĐƌĞƐĐƵƚĂ Ă ƉŝĞƚĞůŽƌ ŝŶ ĐĂƌĞ ĂĐĞƐƚĂ
>dZ/ŝŶƉƌŽŝĞĐƚĞĮŶĂŶƚĂƚĞĚĞŽŵŝƐŝĂƵƌŽƉĞĂŶĂ͘ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ĂĨĞĐƚĞĂnjĂ ĐĂƉĂďŝůŝƚĂƚĞĂ ĚĞ
ĂĐƟŽŶĞĂnjĂ͕ĂƚĂƚĚŝŶƉƵŶĐƚĚĞǀĞĚĞƌĞĂůǀŽůƵŵĞůŽƌ͕ĐĂƚ
hŶĂůƚĚĞŵĞƌƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂůůĞĐƚƌŝĐĂŝŶƉƌŽŵŽǀĂƌĞĂŝŶŽǀĂƟĞŝ ƉůĂŶŝĮĐĂƌĞ ďƵŐĞƚĂƌĂ͘
Ɛŝ ĚŝŶ ƉƵŶĐƚ ĚĞ ǀĞĚĞƌĞ Ăů ƉƌĞƚƵůƵŝ ĚĞ ƉŝĂƚĂ͘
ƚĞŚŶŽůŽŐŝĐĞ ĞƐƚĞ ĚŝƐĞŵŝŶĂƌĞĂ ƐŽůƵƟŝůŽƌ ĚĞ ŵŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ Ă f Riscul generat de reglementarile din domeniul
f WĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ĮŶĂŶĐŝĂƌĂ ƉŽĂƚĞ Į ĂĨĞĐƚĂƚĂ ŶĞŐĂƟǀ ĚĞ
retelei electrice folosind conceptul de retele inteligente. ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ WZ͘
ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂƚĂƌŝĨĞůŽƌƐƚĂďŝůŝƚĞƉĞŶƚƌƵƉŝĂƚĂƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ
ĐĞƐƚĞĂ ĂƵ ůŽĐ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ĐŽŶĨĞƌŝŶƚĞůŽƌͬ ƐŝŵƉŽnjŝŽĂŶĞůŽƌ
Ɛŝ ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝůĞ ƉƌĞƚƵƌŝůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƉĞĐĂƌĞůĞĐƚƌŝĐĂůĞŽƌŐĂŶŝnjĞĂnjĂŝŶĮĞĐĂƌĞĂŶ /Ŷ ĐĂĚƌƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĞdžŝƐƚĂ Ž ƉƌĞŽĐƵƉĂƌĞ ŵĂũŽƌĂ
f Cererea de energie electrica in Romania depinde de
ŝŶůƵŶĂŶŽŝĞŵďƌŝĞƐŝƉƌŽƉƵŶĐĂƐƵďŝĞĐƚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƌĞƚĞůĞůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĐŽŶƐƟĞŶƟnjĂƌĞĂ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ĂƐƵƉƌĂ ƌŽůƵůƵŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĚŝǀĞƌƐŝ ĨĂĐƚŽƌŝ ŝŶ ĂĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽůƵůƵŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ ƉƌŝŶƚƌĞ
ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ Ɛŝ ƐŽůƵƟŝůĞ ĚĞ ŵĂƐƵƌĂƌĞ ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͘ ĂůĂĐƟǀŝƚĂƟŝĚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂůƌŝƐĐƵůƵŝ͕ŶĞĐĞƐŝƚĂƚĞĂŝŵƉůŝĐĂƌŝŝ
ĐĂƌĞ ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĞ͕ ƉŽůŝƟĐĞ Ɛŝ ĐůŝŵĂƟĐĞ͘
DĞŶƟŽŶĂŵ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞĂ ůĂ ĐŽŶĨĞƌŝŶƚĞ t ĐƵ ƉƌĞnjĞŶƚĂƌŝ directe in desfasurarea procesului de management al
f Grupul trebuie sa respecte numeroase cerinte de
ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ůĂ ŝŶŽǀĂƟĂ ƚĞŚŶŽůŽŐŝĐĂ Ɛŝ ƉƌŽŵŽǀĂƌĞĂ ŶŽŝůŽƌ ƌŝƐĐƵůƵŝ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ĂůŝŶŝĞƌĞĂ ůĂ ĐĞůĞ ŵĂŝ ďƵŶĞ ƉƌĂĐƟĐŝ ĚŝŶ
ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ɛŝ ƐĂ ŵĞŶƟŶĂ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ĂƉƌŽďĂƌŝůĞ
ƚĞŚŶŽůŽŐŝŝ ĐĂƌĞ ŝŵďƵŶĂƚĂƚĞƐĐ ĞĮĐŝĞŶƚĂ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ͘ ĚŽŵĞŶŝƵ ůĂ ŶŝǀĞů ŶĂƟŽŶĂů Ɛŝ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ ĂǀĂŶĚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ
ĚĞ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ͕ ƉƵƚĂŶĚ Į ĞdžƉƵƐ ƵŶŽƌ ƌĂƐƉƵŶĚĞƌŝ
ůĞŐŝƐůĂƟĂ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ͕ ƐƚĂŶĚĂƌĚĞůĞ Ɛŝ ŶŽƌŵĞůĞ ĂĨĞƌĞŶƚĞ͘
ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞ ŝŶ ĐĂnj ĐŽŶƚƌĂƌ͘
48 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 49

DE'DEdh> Z/^h>h/ &/EE/Z ƉƌĞǀŝnjŝŽŶĂƚĞ ĚŝŶ ŝŶĐĂƐĂƌĞĂ ĐƌĞĂŶƚĞůŽƌ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ŶŝǀĞůƵů ŝĞƐŝƌŝůŽƌ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ƉƌĞǀŝnjŝŽŶĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ƉůĂƚĂ
ĚĂƚŽƌŝŝůŽƌ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ Ɛŝ ĂůƚŽƌ ĚĂƚŽƌŝŝ͘ /Ŷ ƉůƵƐ͕ 'ƌƵƉƵů ŵĞŶƟŶĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƟ ĚĞ ĚĞƐĐŽƉĞƌŝƌĞ ĚĞ ĐŽŶƚ͘ Ğ ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ
'ƌƵƉƵůĞƐƚĞĞdžƉƵƐƵƌŵĂƚŽĂƌĞůŽƌƌŝƐĐƵƌŝĐĂƌĞƌĞnjƵůƚĂĚŝŶƵƟůŝnjĂƌĞĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůŽƌĮŶĂŶĐŝĂƌĞ͗ƌŝƐĐƵůĚĞĐƌĞĚŝƚ͕ƌŝƐĐƵůĚĞ ĐƵĂŶƵůϮϬϭϲ͕ĂŶƵŵŝƚĞĮůŝĂůĞĂƵŝŶĐŚĞŝĂƚĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚĞŝŵƉƌƵŵƵƚƉĞƚĞƌŵĞŶůƵŶŐƉĞŶƚƌƵĂͲƐŝŝŵďƵŶĂƚĂƟƉŽnjŝƟĂĮŶĂŶĐŝĂƌĂ͘
ůŝĐŚŝĚŝƚĂƚĞ Ɛŝ ƌŝƐĐƵů ĚĞ ƉŝĂƚĂ͘
džƉƵŶĞƌĞĂ ůĂ ƌŝƐĐƵů ĚĞ ůŝĐŚŝĚŝƚĂƚĞ
f ZŝƐĐƵů ĚĞ ĐƌĞĚŝƚ
ZŝƐĐƵů ĚĞ ĐƌĞĚŝƚ ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ƌŝƐĐƵů ĐĂ 'ƌƵƉƵů ƐĂ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĞnjĞ Ž ƉŝĞƌĚĞƌĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĂ ĚĂĐĂ ƵŶ ĐůŝĞŶƚ ƐĂƵ Ž ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƟĚĂ dĂďĞůƵů ƵƌŵĂƚŽƌ ƉƌĞnjŝŶƚĂ ƐĐĂĚĞŶƚĞůĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĞ ĂůĞ ĚĂƚŽƌŝŝůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƌĂƉŽƌƚĂƌĞ͘ ^ƵŵĞůĞ ƐƵŶƚ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ
ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů ƵŶƵŝ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ĮŶĂŶĐŝĂƌ ŶƵ ŝƐŝ ŝŶĚĞƉůŝŶĞƐƚĞ ŽďůŝŐĂƟŝůĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĞ͕ ĮŝŶĚ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŐĞŶĞƌĂƚ ŝŶ ůĞŐĂƚƵƌĂ ŝŶ ŵŝŝ ZKE ĐĂ ǀĂůŽĂƌĞ ďƌƵƚĂ Ɛŝ ŶĞĂĐƚƵĂůŝnjĂƚĂ Ɛŝ ŝŶĐůƵĚ ƉůĂƟůĞ ĞƐƟŵĂƚĞ ĚĞ ĚŽďĂŶĚĂ͘
ĐƵ ĐƌĞĂŶƚĞůĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ ŶƵŵĞƌĂƌƵů Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞůĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ͕ ĚĞƉŽnjŝƚĞůĞ ďĂŶĐĂƌĞ Ɛŝ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞ ĚĞ
ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝůĞ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ͘
;ŵŝŝ ZKEͿ &ůƵdžƵƌŝ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĞ
EƵŵĞƌĂƌƵů͕ĚĞƉŽnjŝƚĞůĞ͕ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞĚĞƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞƐŝŽďůŝŐĂƟƵŶŝůĞŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐƵŶƚƉůĂƐĂƚĞŝŶŝŶƐƟƚƵƟŝĮŶĂŶĐŝĂƌĞĐĂƌĞ
ƐƵŶƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ĐĂ ĂǀĂŶĚ Ž ďŽŶŝƚĂƚĞ ƌŝĚŝĐĂƚĂ͘ sĂůŽĂƌĞĂ ĐŽŶƚĂďŝůĂ Ă ĂĐƟǀĞůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ĞdžƉƵŶĞƌĞĂ ŵĂdžŝŵĂ ůĂ ĂƚŽƌŝŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ sĂůŽĂƌĞ dŽƚĂů ŵĂŝ ƉƵƟŶ ϭͲϮ ĂŶŝ ϮͲϱ ĂŶŝ ŵĂŝ ŵƵůƚ
riscul de credit. ĐŽŶƚĂďŝůĂ ĚĞ ϭ ĂŶ ĚĞ ϱ ĂŶŝ
ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
ƌĞĂŶƚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ Descoperiri de cont 247.904 247.904 247.904 - - -
&ŝŶĂŶƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƚƌƵĐƟĂ 43.831 50.579 33.906 15.265 1.408 -
ZŝƐĐƵůĚĞĐƌĞĚŝƚĂů'ƌƵƉƵůƵŝŝŶůĞŐĂƚƵƌĂĐƵĐƌĞĂŶƚĞůĞĞƐƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚůĂƐŽĐŝĞƚĂƟůĞĐŽŶƚƌŽůĂƚĞĚĞƐƚĂƚ͘'ƌƵƉƵůŝŶƌĞŐŝƐƚƌĞĂnjĂ
retelelor electrice in legatura
Ž ĂũƵƐƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞ ĐĂƌĞ ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ĐĞĂ ŵĂŝ ďƵŶĂ ĞƐƟŵĂƌĞ Ă ƉŝĞƌĚĞƌŝůŽƌ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĐƌĞĂŶƚĞůĞ
cu acordurile de concesiune
comerciale.
Datorii comerciale 320.000 332.775 2.555 2.555 327.665 -
^ŝƚƵĂƟĂ ǀĞĐŚŝŵŝŝ ĐƌĞĂŶƚĞůŽƌ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ Ă ĨŽƐƚ ĚƵƉĂ ĐƵŵ ƵƌŵĞĂnjĂ͗ Imprumuturi bancare pe 689.405 689.405 689.405 - - -
termen lung
ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ dŽƚĂů ϭ͘ϯϬϭ͘ϭϰϬ ϭ͘ϯϮϬ͘ϲϲϯ ϵϳϯ͘ϳϳϬ ϭϳ͘ϴϮϬ ϯϮϵ͘Ϭϳϯ Ͳ
;ŵŝŝ ZKEͿ sĂůŽĂƌĞ ďƌƵƚĂ ũƵƐƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ sĂůŽĂƌĞ ďƌƵƚĂ ũƵƐƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ
ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞ
Nerestante 530.412 ;ϳ͘ϱϰϭͿ 603.467 - ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ
ZĞƐƚĂŶƚĞ ĐƵ ϭͲϵϬ njŝůĞ 274.512 ;ϱ͘ϴϴϭͿ 209.205 ;ϰϲ͘ϰϵϰͿ Descoperiri de cont 142.626 142.626 142.626 - - -
ZĞƐƚĂŶƚĞ ĐƵ ϵϬͲϭϴϬ njŝůĞ 25.297 ;ϮϮ͘ϯϰϰͿ 16.616 ;ϭϭ͘ϲϳϯͿ &ŝŶĂŶƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƚƌƵĐƟĂ 127.130 130.452 86.636 39.720 4.096 -
ZĞƐƚĂŶƚĞ ĐƵ ϭϴϬͲϯϲϬ njŝůĞ 60.469 ;ϱϲ͘ϰϭϲͿ 14.087 ;ϭϭ͘ϱϭϰͿ retelelor electrice in legatura
Restante cu 1-2 ani 34.794 ;Ϯϴ͘ϵϰϭͿ 30.872 ;Ϯϲ͘ϱϳϳͿ cu acordurile de concesiune
Restante cu 2-3 ani 92.634 ;ϵϮ͘ϲϯϰͿ 21.618 ;Ϯϭ͘ϲϭϴͿ Datorii comerciale 722.830 722.830 722.830 2.555 135.398 -
Restante cu mai mult de 3 ani 845.750 ;ϴϰϱ͘ϳϱϬͿ 1.010.228 ;ϭ͘ϬϭϬ͘ϮϮϴͿ Imprumuturi bancare pe 127.733 140.508 2.555 - - -
termen lung
dŽƚĂů ϭ͘ϴϲϯ͘ϴϲϴ ;ϭ͘Ϭϱϵ͘ϱϬϳͿ ϭ͘ϵϬϲ͘Ϭϵϯ ;ϭ͘ϭϮϴ͘ϭϬϰͿ
Sursa: Electrica dŽƚĂů ϭ͘ϭϮϬ͘ϯϭϵ ϭ͘ϭϯϲ͘ϰϭϲ ϵϱϰ͘ϲϰϳ ϰϮ͘Ϯϳϱ ϭϯϵ͘ϰϵϰ Ͳ
Sursa: Electrica

ƌĞĂŶƚĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ ŶĞƚĞ


f ZŝƐĐƵů ĚĞ ƉŝĂƚĂ
;ŵŝŝ ZKEͿ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ
Nerestante 522.871 603.647 ZŝƐĐƵůĚĞƉŝĂƚĂƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂƌŝƐĐƵůĐĂŵŽĚŝĮĐĂƌŝĂůĞƉƌĞƚƵƌŝůŽƌƉŝĞƚĞŝʹĐƵƌƐƵůĚĞƐĐŚŝŵďǀĂůƵƚĂƌƐŝƌĂƚĂĚŽďĂŶnjŝŝʹƐĂĂĨĞĐƚĞnjĞ
ZĞƐƚĂŶƚĞ ĐƵ ϭͲϵϬ njŝůĞ 268.631 162.711 ƉƌŽĮƚƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ ƐĂƵ ǀĂůŽĂƌĞĂ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĚĞƟŶƵƚĞ͘ KďŝĞĐƟǀƵů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůƵŝ ƌŝƐĐƵůƵŝ ĚĞ ƉŝĂƚĂ ĞƐƚĞ
ZĞƐƚĂŶƚĞ ĐƵ ϵϬͲϭϴϬ njŝůĞ 2.953 4.943 ŐĞƐƟŽŶĂƌĞĂ Ɛŝ ŵĞŶƟŶĞƌĞĂ ĞdžƉƵŶĞƌŝůŽƌ ŝŶ ůŝŵŝƚĞ ĂĐĐĞƉƚĂďŝůĞ Ɛŝ ŽƉƟŵŝnjĂƌĞĂ ƌĞnjƵůƚĂƚĞůŽƌ͘
ZĞƐƚĂŶƚĞ ĐƵ ϭϴϬͲϯϲϬ njŝůĞ 4.053 2.573
ZŝƐĐƵů ǀĂůƵƚĂƌ
Restante cu 1-2 ani 5.853 4.295 'ƌƵƉƵů ĂƌĞ ĞdžƉƵŶĞƌĞ ůĂ ƌŝƐĐƵů ǀĂůƵƚĂƌ ŝŶ ŵĂƐƵƌĂ ŝŶ ĐĂƌĞ ĞdžŝƐƚĂƵŶ ĚĞnjĞĐŚŝůŝďƌƵ ŝŶƚƌĞ ŵŽŶĞĚĞůĞ ŝŶ ĐĂƌĞ ĞĨĞĐƚƵĞĂnjĂ ǀĂŶnjĂƌŝ
dŽƚĂů ϴϬϰ͘ϯϲϭ ϳϳϳ͘ϵϴϵ Ɛŝ ĂĐŚŝnjŝƟŝ Ɛŝ ŝŶ ĐĂƌĞ ƐƵŶƚ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ ŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝůĞ Ɛŝ ŵŽŶĞĚĂ ĨƵŶĐƟŽŶĂůĂ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ͘ DŽŶĞĚĂ ĨƵŶĐƟŽŶĂůĂ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ
Sursa: Electrica ĞƐƚĞ ůĞƵů ƌŽŵĂŶĞƐĐ ;ZKEͿ͘

DŽŶĞĚĞůĞ ŝŶ ĐĂƌĞ ƐƵŶƚ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ ĂĐĞƐƚĞ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝ ƐƵŶƚ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ZKE Ɛŝ hZ͘ ŶƵŵŝƚĞ ĚĂƚŽƌŝŝ ƐƵŶƚ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ ŝŶ
f ZŝƐĐƵů ĚĞ ůŝĐŚŝĚŝƚĂƚĞ
ǀĂůƵƚĂ ;hZͿ͘ Ğ ĂƐĞŵĞŶĞĂ͕ 'ƌƵƉƵů ĂƌĞ ĚĞƉŽnjŝƚĞ Ɛŝ ĐŽŶƚƵƌŝ ďĂŶĐĂƌĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ ŝŶ ǀĂůƵƚĂ ;hZ͕ h^Ϳ͘ WŽůŝƟĐĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ
ĞƐƚĞĚĞĂƵƟůŝnjĂĐĂƚŵĂŝŵƵůƚƉŽƐŝďŝůŵŽŶĞĚĂůŽĐĂůĂŝŶƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞƉĞĐĂƌĞůĞĞĨĞĐƚƵĞĂnjĂ͘'ƌƵƉƵůŶƵƵƟůŝnjĞĂnjĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ
ZŝƐĐƵůĚĞůŝĐŚŝĚŝƚĂƚĞƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂƌŝƐĐƵůĐĂ'ƌƵƉƵůƐĂŝŶƚĂŵƉŝŶĞĚŝĮĐƵůƚĂƟŝŶŽŶŽƌĂƌĞĂŽďůŝŐĂƟŝůŽƌĂƐŽĐŝĂƚĞĚĂƚŽƌŝŝůŽƌĮŶĂŶĐŝĂƌĞ
ĚĞƌŝǀĂƚĞ ƐĂƵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĚĞ ŚĞĚŐŝŶŐ͘
ĐĂƌĞ ƐƵŶƚ ĚĞĐŽŶƚĂƚĞ ƉƌŝŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌƵů ŶƵŵĞƌĂƌƵůƵŝ ƐĂƵ Ă ĂůƚƵŝ ĂĐƟǀ ĮŶĂŶĐŝĂƌ͘ WŽůŝƟĐĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ ŝŶ ƉƌŝǀŝŶƚĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůƵŝ
ůŝĐŚŝĚŝƚĂƟŝ ĞƐƚĞ ĚĞ Ă ŵĞŶƟŶĞ͕ ŝŶ ŵĂƐƵƌĂ ŝŶ ĐĂƌĞ ĞƐƚĞ ƉŽƐŝďŝů͕ ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ ƌĞƐƵƌƐĞ ůŝĐŚŝĚĞ ƉĞŶƚƌƵ Ă ŽŶŽƌĂ ŽďůŝŐĂƟŝůĞ ƉĞ
ŵĂƐƵƌĂ ĐĞ ĂĐĞƐƚĞĂ ĂũƵŶŐ ůĂ ƐĐĂĚĞŶƚĂ͕ ŝŶ ĐŽŶĚŝƟŝ ŶŽƌŵĂůĞ Ɛŝ ĚĞ ƐƚƌĞƐ͕ ƉĞŶƚƌƵ ĞǀŝƚĂƌĞĂ ƉŝĞƌĚĞƌŝůŽƌ ŶĞĂĐĐĞƉƚĂďŝůĞ͘
'ƌƵƉƵů ƵƌŵĂƌĞƐƚĞ ŵĞŶƟŶĞƌĞĂ ƵŶƵŝ ŶŝǀĞů Ăů ŶƵŵĞƌĂƌƵůƵŝ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞůŽƌ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĐĂƌĞ ƐĂ ĚĞƉĂƐĞĂƐĐĂ ŝĞƐŝƌŝůĞ ĚĞ
ŶƵŵĞƌĂƌƉƌĞǀŝnjŝŽŶĂƚĞƉĞŶƚƌƵƉůĂƚĂĚĂƚŽƌŝŝůŽƌĮŶĂŶĐŝĂƌĞ͘ĞĂƐĞŵĞŶĞĂ͕'ƌƵƉƵůŵŽŶŝƚŽƌŝnjĞĂnjĂŶŝǀĞůƵůŝŶƚƌĂƌŝůŽƌĚĞŶƵŵĞƌĂƌ
50 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 51

džƉƵŶĞƌĞĂ ůĂ ƌŝƐĐƵů ǀĂůƵƚĂƌ ZŝƐĐƵů ĚĞ ƌĂƚĂ Ă ĚŽďĂŶnjŝŝ


^ƵŵĂƌƵů ŝŶĨŽƌŵĂƟŝůŽƌ ĐĂŶƟƚĂƟǀĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĞdžƉƵŶĞƌĞĂ 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĂ ƌŝƐĐƵů ǀĂůƵƚĂƌ ĞƐƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚ ŵĂŝ ũŽƐ͗
'ƌƵƉƵůŶƵĂƌĞŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝďĂŶĐĂƌĞƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞƉĞƚĞƌŵĞŶ
;ŵŝŝ ZKEͿ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ůƵŶŐ͘ /ŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝůĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĮůŝĂůĞůĞ
2017 2017 2016 2016 ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ŐĂƌĂŶƚĂƚĞ ŝŶ ŝŶƚƌĞŐŝŵĞ ƉƌŝŶ ĚĞƉŽnjŝƚ
hZ h^ hZ h^ colateral de catre compania mama. Pentru imprumuturile
EƵŵĞƌĂƌ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ 95 - 2.533 4.669 ŵĞŶƟŽŶĂƚĞ ƌĂƚĂ ĚŽďĂŶnjŝŝ ĞƐƚĞ ĮdžĂ͕ ĂƐƞĞ ƌŝƐĐƵů ĚĞ ƌĂƚĂ Ă
ĞƉŽnjŝƚĞ ;ĚĞƉŽnjŝƚĞ͕ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ 1.236 56 - - ĚŽďĂŶnjŝŝ ĞƐƚĞ ĨŽĂƌƚĞ ŵŝĐ͘
ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞͿ
džƉƵŶĞƌĞĂ ůĂ ƌŝƐĐƵů ĚĞ ƌĂƚĂ Ă ĚŽďĂŶnjŝŝ
&ŝŶĂŶƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƚƌƵĐƟĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ;ϰϯ͘ϳϲϲͿ - ;ϭϮϳ͘ϭϯϬͿ -
in legatura cu acordurile de concesiune
WƌŽĮůƵů ƌĂƚĞůŽƌ ĚŽďĂŶnjŝŝ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ
džƉƵŶĞƌĞ ŶĞƚĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ƐŝƚƵĂƟĞŝ ƉŽnjŝƟĞŝ ;ϰϮ͘ϲϯϱͿ 56 ;ϭϮϰ͘ϱϵϳͿ ϰ͘ϲϲϵ purtatoare de dobanda ale Grupului este dupa cum
ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ƵƌŵĞĂnjĂ͗
Sursa: Electrica

 ;ŵŝŝ ZKEͿ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ


hƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ĐƵƌƐƵƌŝ ĚĞ ƐĐŚŝŵď ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ĂƉůŝĐĂƚĞ ŝŶ ƟŵƉƵů ĂŶƵůƵŝ͗
Instrumente u rata e o an a a
ƵƌƐ ŵĞĚŝƵ ƵƌƐ ƐƉŽƚ ůĂ ƐĨĂƌƐŝƚƵů ĂŶƵůƵŝ
ĐƟǀĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ
2017 2016 2017 2016
ŽŶƚƵƌŝ ďĂŶĐĂƌĞ ;ŶƵŵĞƌĂƌ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌͿ 231.769 740.487
EUR/ RON 4,5681 4,4900 4,6597 4,5411
ĞƉŽnjŝƚĞ͕ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ 746.981 1.875.054
USD/ RON 4,0525 4,0569 3,8915 4,3033
ĂƚŽƌŝŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ
Sursa: Electrica
&ŝŶĂŶƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ ;ϰϯ͘ϴϯϭͿ ;ϭϮϳ͘ϭϯϬͿ
acordurile de concesiune
ŶĂůŝnjĂ ĚĞ ƐĞŶnjŝƟǀŝƚĂƚĞ
Imprumuturi bancare pe termen lung ;ϯϮϬ͘ϬϬϬͿ ;ϭϮϳ͘ϳϯϯͿ
K ĂƉƌĞĐŝĞƌĞͬĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞ ƉŽƐŝďŝůĂ ŝŶ ŵŽĚ ƌĞnjŽŶĂďŝů Ă hZ dŽƚĂů ϲϭϰ͘ϵϭϵ Ϯ͘ϯϲϬ͘ϲϳϴ
ĨĂƚĂ ĚĞ ZKE ůĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ Ăƌ Į ĂĨĞĐƚĂƚ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ ŝŶ ǀĂůƵƚĂ Ɛŝ ƉƌŽĮƚƵů Instrumente u rata e o an a aria ila
ŝŶĂŝŶƚĞĚĞŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞĐƵƐƵŵĞůĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞŵĂŝũŽƐ͘ŶĂůŝnjĂ
ĂƚŽƌŝŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ
ƉƌĞƐƵƉƵŶĞ ĐĂ ƚŽĂƚĞ ĐĞůĞůĂůƚĞ ǀĂƌŝĂďŝůĞ͕ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂů ƌĂƚĞůĞ
ĚŽďĂŶnjŝŝ͕ ƌĂŵĂŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ Ɛŝ ŝŐŶŽƌĂ ŝŵƉĂĐƚƵů ǀĂŶnjĂƌŝůŽƌ Ɛŝ Imprumuturi pe termen scurt -
ĂĐŚŝnjŝƟŝůŽƌ ƉƌĞĐŽŶŝnjĂƚĞ͘ Descoperiri de cont ;Ϯϰϳ͘ϵϬϰͿ ;ϭϰϮ͘ϲϮϲͿ
dŽƚĂů ;Ϯϰϳ͘ϵϬϰͿ ;ϭϰϮ͘ϲϮϲͿ
K ĂƉƌĞĐŝĞƌĞͬĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞ ƉŽƐŝďŝůĂ ŝŶ ŵŽĚ ƌĞnjŽŶĂďŝů Ă h^ Sursa: Electrica
ĨĂƚĂ ĚĞ ZKE ůĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ Ăƌ Į ĂĨĞĐƚĂƚ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞ ŝŶ ǀĂůƵƚĂ Ɛŝ ƉƌŽĮƚƵů
ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ Ɛŝ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ͕ ĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůĞ ƉƌŽƉƌŝŝ ĐƵ ŶĂůŝnjĂ ĚĞ ƐĞŶnjŝƟǀŝƚĂƚĞ Ă ǀĂůŽƌŝŝ ũƵƐƚĞ Ă ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůŽƌ ĐƵ ƌĂƚĂ ĚĞ ĚŽďĂŶĚĂ ĮdžĂ
ƐƵŵĞůĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ŵĂŝ ũŽƐ͘ ŶĂůŝnjĂ ƉƌĞƐƵƉƵŶĞ ĐĂ ƚŽĂƚĞ
ĐĞůĞůĂůƚĞ ǀĂƌŝĂďŝůĞ͕ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂů ƌĂƚĞůĞ ĚŽďĂŶnjŝŝ͕ ƌĂŵĂŶ 'ƌƵƉƵů ŶƵ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĞĂnjĂ ĂĐƟǀĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ Ɛŝ ĚĂƚŽƌŝŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĐƵ ƌĂƚĂ ĚĞ ĚŽďĂŶĚĂ ĮdžĂ ƌĞĐƵŶŽƐĐƵƚĞ ůĂ ǀĂůŽĂƌĞ ũƵƐƚĂ ƉƌŝŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ Ɛŝ ŝŐŶŽƌĂ ŝŵƉĂĐƚƵů ǀĂŶnjĂƌŝůŽƌ Ɛŝ ĂĐŚŝnjŝƟŝůŽƌ ƉƌŽĮƚƐĂƵƉŝĞƌĚĞƌĞ͘WƌŝŶƵƌŵĂƌĞ͕ŽŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂƌĂƚĞůŽƌĚŽďĂŶnjŝŝůĂĚĂƚĂĚĞƌĂƉŽƌƚĂƌĞŶƵĂƌĂĨĞĐƚĂƉƌŽĮƚƵůƐĂƵƉŝĞƌĚĞƌĞĂ͘
ƉƌĞĐŽŶŝnjĂƚĞ͘ ^ƵŵĞůĞ ƐƵŶƚ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ŝŶ ŵŝŝ ZKE͘
ŶĂůŝnjĂ ĚĞ ƐĞŶnjŝƟǀŝƚĂƚĞ Ă ŇƵdžƵƌŝůŽƌ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĂůĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůŽƌ ĐƵ ƌĂƚĂ ĚĞ ĚŽďĂŶĚĂ ǀĂƌŝĂďŝůĂ

;ŵŝŝ ZKEͿ WƌŽĮƚ ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ K ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ ƉŽƐŝďŝůĂ ŝŶ ŵŽĚ ƌĞnjŽŶĂďŝů Ă ƌĂƚĞůŽƌ ĚŽďĂŶnjŝŝ ĐƵ ϱϬ ƉƵŶĐƚĞ ĚĞ ďĂnjĂ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƌĂƉŽƌƚĂƌĞ Ăƌ Į ĐƌĞƐĐƵƚ
;ĚŝŵŝŶƵĂƚͿƉƌŽĮƚƵůŝŶĂŝŶƚĞĚĞŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞĐƵƐƵŵĞůĞĚĞŵĂŝũŽƐ͘ĐĞĂƐƚĂĂŶĂůŝnjĂƉƌĞƐƵƉƵŶĞĐĂƚŽĂƚĞĐĞůĞůĂůƚĞǀĂƌŝĂďŝůĞ͕ŝŶ
ƉƌĞĐŝĞƌĞ ĞƉƌĞĐŝĞƌĞ
ƐƉĞĐŝĂů ĐƵƌƐƵƌŝůĞ ĚĞ ƐĐŚŝŵď ǀĂůƵƚĂƌ͕ ƌĂŵĂŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
hZ ;ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ ĐƵ ϱйͿ ;Ϯ͘ϭϮϮͿ 2.122 WƌŽĮƚ ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ
h^ ;ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ ĐƵ ϱйͿ 3 ;ϯͿ ;ŵŝŝ ZKEͿ ƌĞƐƚĞƌĞ ĐƵ ϱϬ ƉƵŶĐƚĞ ĚĞ ďĂnjĂ ŝŵŝŶƵĂƌĞ ĐƵ ϱϬ ƉƵŶĐƚĞ ĚĞ ďĂnjĂ
ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĐƵ ƌĂƚĂ ĚĞ ĚŽďĂŶĚĂ ǀĂƌŝĂďŝůĂ ;ϭ͘ϮϰϬͿ 1.240
hZ ;ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ ĐƵ ϱйͿ ;ϲ͘ϮϯϬͿ 6.230 ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ
h^ ;ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ ĐƵ ϱйͿ 233 ;ϮϯϯͿ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĐƵ ƌĂƚĂ ĚĞ ĚŽďĂŶĚĂ ǀĂƌŝĂďŝůĂ ;ϳϭϯͿ 713
Sursa: Electrica Sursa: Electrica
52 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 53

^dE ^DE ^d^


4 ACTIVE IMOBILIZATE >ŝŶŝŝ ĚĞ ŝŶĂůƚĂ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;ϭϭϬ ŬsͿ Linii electrice subterane 25% 45% 50%
Linii electrice aeriene 75% 80% 75%
EƵŵĂƌƵů ĚĞ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝ Ɛŝ ǀŽůƵŵƵů ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂƟŝ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ĐĞůŽƌ ƚƌĞŝ ƐŽĐŝĞƚĂƟ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ
Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ;^dE͕ ^d^͕ ^DE ŝŶ ƵƌŵĂ ƉƌŽĐĞƐƵůƵŝ ĚĞ ƌĞďƌĂŶĚŝŶŐͿ Ɛŝ ƉĞ ƚŽƚĂů ůĞĐƚƌŝĐĂ ƐƵŶƚ ĐƵĂŶƟĮĐĂƚĞ ĚƵƉĂ Linii de tensiune medie Linii electrice subterane 48% 80% 65%
ĐƵŵ ƵƌŵĞĂnjĂ͗ Linii electrice aeriene 60% 75% 60%
hD dE DE d^ dŽƚĂů Linii de tensiune joasa Linii electrice subterane 52% 75% 75%
ƌŝĞ ŐĞŽŐƌĂĮĐĂ <ŵϮ ϯϰ͘ϭϲϮ Ϯϴ͘ϵϲϮ ϯϰ͘ϬϳϮ ϵϳ͘ϭϵϲ Linii electrice aeriene 58% 75% 68%
EƵŵĂƌ ĚĞ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝ͕ ĚŝŶ ĐĂƌĞ͗ Eƌ͘ ϭ͘Ϯϱϴ͘ϱϮϲ ϭ͘ϯϭϱ͘ϳϮϰ ϭ͘ϭϯϯ͘ϭϬϳ ϯ͘ϳϬϳ͘ϯϱϳ ^ƵďƐƚĂƟŝ 75% 75% 60%
110 kV - 33 39 42 114 Posturi de transformare Aeriene 45% 70% 50%
ŵĞĚŝĞ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;DdͿ - 4.043 3.708 2.935 10.666 Zidite 51% 75% 75%
ũŽĂƐĂ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;:dͿ - 1.254.470 1.311.977 1.130.130 3.696.577 Metalice 69% 85% 20%
Subterane 16% 95% 85%
>ƵŶŐŝŵĞĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĚĞ Ŭŵ Sursa: Electrica
ϱϮ͘ϲϬϰ ϱϴ͘ϴϳϭ ϰϱ͘ϱϳϳ ϭϱϳ͘ϬϱϮ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂĞƌŝĞŶĞ͕ ĚŝŶ ĐĂƌĞ͗
110 kV km 2.179 2.146 3.166 7.491 /Es^d/d//
ŵĞĚŝĞ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;DdͿ km 11.759 12.546 10.451 34.791 /ŶǀĞƐƟƟŝůĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĂƵ ĨŽƐƚ ƉƌŽŵŽǀĂƚĞ ĨŽůŽƐŝƚ ŝŶ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ƉĞŶƚƌƵ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ ĚĞ
ũŽĂƐĂ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;:dͿ km 38.632 44.178 31.960 114.770 ĂǀĂŶĚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂů ŐƌĂĚƵů ĚĞ ƵnjƵƌĂ Ăů ĂĐƟǀĞůŽƌ ƌĞƚĞĂ ĞdžŝƐƚĞŶƚĂ Ɛŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƌĞƚĞůĞŝ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶĞĐƚĂƌĞĂ
din care bransamente km 18.090 23.964 17.224 59.279 ŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ƵƌŵĂƌŝŶĚ ĐƵ ƉƌĞĚŝůĞĐƟĞ ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝůŽƌ ŶŽŝ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ŝŶ ƐŵĂƌƚ ŐƌŝĚ͘
ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ĞĮĐŝĞŶƚĞŝ͕ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĐĂůŝƚĂƟŝ ƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ ĚĞ ƐƞĞů͕ ƐĞ ǀŽƌ ƉƌŽŵŽǀĂ ĂĐĞůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝŝ ĚĞ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ Ă ƐŝŐƵƌĂŶƚĞŝ ŝŶ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ͘ ĐĂƉŝƚĂů͕ ĐĂƌĞ ƐĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĞ ůĂ ĚĞƌƵůĂƌĞĂ ƵŶĞŝ ĂĐƟǀŝƚĂƟ ĚĞ
>ƵŶŐŝŵĞĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĚĞ Ŭŵ ϭϲ͘ϭϭϱ ϭϭ͘ϴϯϳ ϭϭ͘ϳϮϰ ϯϵ͘ϲϳϲ 'ƌƵƉƵů ǀĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ƐĂ ŵŽĚĞƌŶŝnjĞnjĞ Ɛŝ ƐĂ ĚĞnjǀŽůƚĞ ƌĞƚĞĂƵĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƉƌŽĮƚĂďŝůĞ Ɛŝ ƐƵƐƚĞŶĂďŝůĞ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ůĂ ĐƌĞĂƌĞĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƐƵďƚĞƌĂŶĞ ĚŝŶ ĐĂƌĞ͗ ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŝŶĐŽŶĐĞƉƚĚĞƌĞƚĞĂŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĂƉƌŝŶŝŶƐƚĂůĂƌĞĂ ĐŽŶĚŝƟŝůŽƌ ĚĞ ĂĐĐĞƐ ůĂ ƌĞƚĞĂƵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ
110 kV km 27 15 41 83 de sisteme de infrastructura de retea inteligente, precum electrice a consumatorilor si producatorilor de energie, in
ŵĞĚŝĞ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;DdͿ km 3.778 3.370 3.424 10.572 sistemele SCADA, SAD, sisteme de masurare a energiei, ĐŽŶĐŽƌĚĂŶƚĂ ĐƵ ĐĞƌŝŶƚĞůĞ ƉŝĞƚĞŝ͕ ďĂnjĂƚĞ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂů ƉĞ͗
ĞƚĐ͕͘ ƉĞŶƚƌƵ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĞĮĐŝĞŶƚĞŝ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ͕ f ƵƚŽŵĂƟnjĂƌĞĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŝ ƉƌŝŶ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞĂ ŝŶƐƚĂůĂƟŝůŽƌ
ũŽĂƐĂ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;:dͿ km 12.310 8.453 8.259 29.021
ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂĞĮĐŝĞŶƚĞŝĞŶĞƌŐĞƟĐĞƐŝƌĞĚƵĐĞƌĞĂƉŝĞƌĚĞƌŝůŽƌ ŝŶ ^͕ ^͕D^ ĞƚĐ͖
din care bransamente km 7.126 2.152 2.584 11.862 ĚŝŶ ƌĞƚĞĂ͕ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ŇĞdžŝďŝůŝƚĂƟŝ ƌĞƚĞůĞŝ͕ Ă ĐĂůŝƚĂƟŝ f DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞĂ ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞůŽƌ ĚŝŶ ƐƚĂƟŝůĞ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ Ă ĐŽŶƟŶƵŝƚĂƟŝ ŝŶ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĂ ĐƵ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ Ɛŝ ĚŝŶ ƌĞƚĞĂƵĂ ĚĞ ŵĞĚŝĞ ƚĞŶƐŝƵŶĞ͖
WƵƚĞƌĞĂ ĐƵŵƵůĂƚĂ Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŽĂƌĞůŽƌͬ Ds energie si a sigurantei retelelor. f Introducerea unor echipamente cu pierderi proprii
ϲ͘Ϭϰϯ ϴ͘ϲϲϬ ϲ͘ϳϰϲ Ϯϭ͘ϰϰϴ /ŶĐĂĚƌƵůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŝƉƌŽŐƌĂŵĞůŽƌĚĞŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ůĞĐƚƌŝĐĂ ƌĞĚƵƐĞ͕ ĐƵ ƌĂŶĚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂƌĞ ƐƵƉĞƌŝŽĂƌĞ͕ Ɛŝ
d ĚĞ ƉƵƚĞƌĞ
ĂƐŝŐƵƌĂƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŝ'ƌƵƉƵůƵŝƐŝŝŶŵŽĚƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĐƵ ŝŵƉĂĐƚ ŵŝŶŝŵ ĂƐƵƉƌĂ ŵĞĚŝƵůƵŝ͖͘
ĚŝŶ ƐƚĂƟŝůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ;ϭϭϬ ŬsͬDd н DdͬDdͿ MVA 3.648 5.637 4.142 13.427
urmatoarele criterii: f DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞĂƌĞƚĞůĞůŽƌĚĞŵĞĚŝĞƐŝĚĞũŽĂƐĂƚĞŶƐŝƵŶĞ
ĚŝŶ ƐƚĂƟŝůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ϭϭϬ ŬsͬDd MVA 3.605 5.285 4.132 13.022 f /ŶĐůƵĚĞƌĞĂ ŝŶ Z Ă ŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ͖ Ɛŝ Ă ďƌĂŶƐĂŵĞŶƚĞůŽƌ͖
ĚŝŶ ƐƚĂƟŝůĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ DdͬDd MVA 43 352 10 405 f /ŶǀĞƐƟƟŝůĞ ŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ŶĞƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĂ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ f džƟŶĚĞƌĞĂ ƐŝƐƚĞŵĞůŽƌ ŵŽĚĞƌŶĞ ĚĞ ŵĂƐƵƌĂƌĞ Ă
Posturi trasformare/Posturi Alimentare buc 2.395 3.023 2.603 8.021 ƚƌĞďƵŝĞƐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĞŽƌĂƚĂŝŶƚĞƌŶĂĂƌĞŶƚĂďŝůŝƚĂƟŝĐĂƌĞ consumului de energie electrica, transmiterea datelor
ĚĞƉĂƐĞƐƚĞ ĐŽƐƚƵů ŵĞĚŝƵ ƉŽŶĚĞƌĂƚ Ăů ĐĂƉŝƚĂůƵůƵŝ͖ de consum.
f /ŶǀĞƐƟƟŝůĞ ƉƌŽƉƵƐĞ ƌĞƐƉĞĐƚĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĮŶĂŶĐŝĂƌĂ Ă
EƵŵĂƌƵů ƐƚĂƟŝůŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ĚŝŶ ĐĂƌĞ͗ ďƵĐ 121 212 105 438 'ƌƵƉƵůƵŝ ĚĞ Ă ŵĞŶƟŶĞ Ž ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽůŝĚĂ͘ dŽƚŽĚĂƚĂ 'ƌƵƉƵů ĂƌĞ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ŝŶ ŵŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞĂ
ƐƚĂƟŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ϭϭϬ ŬsͬDd - 92 124 101 317 WĞ ďĂnjĂ ĂĐĞƐƚŽƌ ĐƌŝƚĞƌŝŝ͕ ŝŶ ĐŽŶƚĞdžƚƵů ĂŶŐĂũĂŵĞŶƚƵůƵŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ ŝŶĨŽƌŵĂƟĐĞ Ɛŝ Ă ƐŝƐƚĞŵĞůŽƌ ĚĞ ƚĞŚŶŽůŽŐŝĂ
'ƌƵƉƵůƵŝůĞĐƚƌŝĐĂĚĞĂŝŵďƵŶĂƚĂƟƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŝ͕ ĂǀĂŶĚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ĂƚĂƚ ĐĞƌŝŶƚĞůĞ ůĞŐĂůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ
ƐƚĂƟŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ DdͬDd - 29 88 4 121
Ɛŝ ĐĂůŝƚĂƚĞĂ ƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ƉƌŽƚĞĐƟĂ ĚĂƚĞůŽƌ͕ ĚĂƌ Ɛŝ ĞĨĞĐƚƵů ƉŽnjŝƟǀ ĂƐƵƉƌĂ ĐĂůŝƚĂƟŝ
asa cum a fost detaliat in Prospectul de Oferta, numerarul ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ƉƌĞƐƚĂƚĞ͘
EƵŵĂƌ WŽƐƚƵƌŝ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ͬ WŽƐƚƵƌŝ ĚĞ ďƵĐ ϴ͘ϴϴϬ ϭϬ͘Ϯϲϴ ϵ͘Ϭϯϵ Ϯϴ͘ϭϴϳ ŽďƟŶƵƚ ĚĞ 'ƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ƉƌŝŶ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ůŝƐƚĂƌĞ ǀĂ Į
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ
Sursa: Electrica
dĂďĞůƵů ƵƌŵĂƚŽƌ ƌĞnjƵŵĂ ƉƌŽŐƌĂŵĞůĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĂƉƌŽďĂƚĞ ĚĞ EZ ƉĞ &ŝůŝĂůĞ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝŶ ĐĂĚƌƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ;ŝŶ ƚĞƌŵĞŶŝ ƌĞĂůŝ ϮϬϭϯͿ͗
WƌŽŐƌĂŵ ĚĞ ƉƵŶĞƌĞ ŝŶ ĨƵŶĐƟƵŶĞ ĂƉƌŽďĂƚ ĚĞ EZ ƉĞŶƚƌƵ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϮϬϭϰ Ͳ ϮϬϭϴ ;ŵŝů͘ ZKEͿ
DĂƌĞĂ ŵĂũŽƌŝƚĂƚĞ Ă ŝŶƐƚĂůĂƟŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂŇĂƚĞ ŝŶ K ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ƌĞůĂƟǀ ƌĞĚƵƐĂ͕ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ĐŝƌĐĂ ϮϬй ĚŝŶ
ƉƌĞnjĞŶƚ ŝŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝƵů ƐŽĐŝĞƚĂƟůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ƚŽƚĂůƵů ŝŶƐƚĂůĂƟŝůŽƌ͕ Ž ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ŝŶƐƚĂůĂƟŝůĞ ŶŽŝ͕ ƉƵƐĞ ŝŶ 2014 2015 2016 2017 2018 dŽƚĂů
ĞůĞĐƚƌŝĐĞĚŝŶĐĂĚƌƵůůĞĐƚƌŝĐĂĂƵĨŽƐƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞŝŶƵůƟŵŝŝϲϬ ĨƵŶĐƟƵŶĞ ĚƵƉĂ ϭϵϵϬ Ɛŝ ĐĂƌĞ ƐƵŶƚ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ůĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚĞ SDTS 117,00 180,00 219,60 250,00 287,50 1.054,10
ĚĞ ĂŶŝ͕ ŝŶ ĞƚĂƉĞůĞ ƐƵĐĐĞƐŝǀĞ ĚĞ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ Ă ^E͘ ĐĞĂƐƚĂ tehnice care corespund cerintelor actuale.
SDTN 126,00 184,00 223,20 259,20 288,00 1.080,40
Ă ĐŽŶĚƵƐ ůĂ Ž ŵĂƌĞ ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚĞ ĚĞ ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞ ĂŇĂƚĞ ŝŶ /Ŷ ĨƵŶĐƟĞ ĚĞ ŶŝǀĞůƵů ĚĞ ƚĞŶƐŝƵŶĞ͕ ĐĂƚĞŐŽƌŝŝůĞ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂƟŝ͕
ƉƌĞnjĞŶƚŝŶĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ͘ĐĞƐƚĞĂƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂŝŶƐƚĂůĂƟŝƌĞĂůŝnjĂƚĞ ĚĞ ĂŶƵů ƉƵŶĞƌŝŝ ŝŶ ĨƵŶĐƟƵŶĞ Ɛŝ ĚĞ ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ƐƉĞĐŝĮĐĞ ĚĞ SDMN 113,81 171,33 205,04 252,41 287,09 1.029,68
cu tehnologie romaneasca in perioada 1960 – 1990, la ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ͕ŐƌĂĚƵůĚĞƵnjƵƌĂĂůŝŶƐƚĂůĂƟŝůŽƌƉŽĂƚĞĮĂƉƌĞĐŝĂƚ dŽƚĂů ϯϱϲ͕ϴϭ ϱϯϱ͕ϯϯ ϲϰϳ͕ϴϰ ϳϲϭ͕ϲϭ ϴϲϮ͕ϱϵ ϯ͘ϭϲϰ͕ϭϴ
ĐĂƌĞƐĞĐŽŶƐƚĂƚĂƵŶŐƌĂĚĂǀĂŶƐĂƚĚĞƵnjƵƌĂĮnjŝĐĂƐŝŵŽƌĂůĂ͘ ĂƐƞĞů͗ Sursa: ANRE
54 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 55

ĂnjĂƚ ƉĞ ĨŽŶĚƵƌŝůĞ ŽďƟŶƵƚĞ ŝŶ ƵƌŵĂ /WK͕ 'ƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ >ĂŶŝǀĞůĚĞ'ƌƵƉƵůƵŝůĞĐƚƌŝĐĂƉůĂŶƵůĚĞŝŶǀĞƐƟƟŝ;WyͿĂ
Ă ĚĞĐŝƐ ƐĂ ĐƌĞĂƐĐĂ ǀŽůƵŵƵů ŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌ ŝŶ ƌĞƚĞĂƵĂ ĚĞ ĨŽƐƚƌĞĂůŝnjĂƚŝŶƉƌŽĐĞŶƚĚĞϴϮ͕Ϭϵй͕ĐƵŵĞŶƟƵŶĞĂĐĂƉĞŶƚƌƵ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ŝŶƉĞƌŝŽĂĚĂĂƚƌĞŝĂĚĞƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ͕ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĮůŝĂůĞůĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞƐͲĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚƵŶƉƌŽĐĞŶƚĚĞϴϯ͕ϱϮй
ĐƵǀŽůƵŵƵůĂƉƌŽďĂƚĚĞĐĂƚƌĞEZůĂƐĨĂƌƐŝƚƵůĂŶƵůƵŝϮϬϭϯ͘ ƌĂƉŽƌƚĂƚ ůĂ ƉůĂŶƵů ĂƉƌŽďĂƚ ĚĞ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů
WůĂŶƵů ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ ƉĞŶƚƌƵ Electrica SA.
ĂŶƵů ϮϬϭϳ Ă ĨŽƐƚ ĚĞ ϵϬϰ͕ϬϭϮ ŵŝů͘ ZKE ;WyͿ͕ ĚŝŶ
ĐĂƌĞ ϴϳϰ ŵŝů ůĞŝ ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ŝŶǀĞƐƟƟŝůĞ ƉůĂŶŝĮĐĂƚĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ^ƚƌƵĐƚƵƌĂ ƐƵŶƚĞƟĐĂ Ă ŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ;WyͿ ĚĞ
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ĞƐƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂ ŝŶ
ƚĂďĞůƵůĚĞŵĂŝũŽƐ;ƉĞŶƚƌƵĚĞƚĂůŝĞƌĞĂĐĞůŽƌŵĂŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
/Ŷ ĂŶƵů ϮϬϭϳ͕ ƐŽĐŝĞƚĂƟůĞ ĚŝŶ 'ƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ĂƵ ƌĞĂůŝnjĂƚ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ǀĞnjŝ ŶĞdžĂ ϮͿ͘
ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ĐĞůĞ ĂƉƌŽďĂƚĞ ĚĞ
ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ŝŶ ůƵŶĂ ŵĂƌƟĞ ϮϬϭϳ͗ ĂƚĞŐŽƌŝĞ ůƵĐƌĂƌŝ ;ŵŝů͘ ZKEͿ dŽƚĂů
ĮĐŝĞŶƚĂ ĚŝŶ ĐĂƌĞ͗ ϯϳϵ͕ϯ
&ŝůŝĂůĂ 'ƌƵƉ ůĞĐƚƌŝĐĂ WůĂŶŝĮĐĂƚ ϮϬϭϳ ZĞĂůŝnjĂƚ ĮĐŝĞŶƚĂ ĞŶĞƌŐĞƟĐĂ ͬWd 290,5
;ŵŝů͘ ZKEͿ
ĮĐŝĞŶƚĂ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ 88,8
SDTN 299 249
ĂůŝƚĂƚĞĂ ƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ ĚŝŶ ĐĂƌĞ͗ Ϯϲϯ͕ϰ
SDTS 285 235
ŽŶƟŶƵŝƚĂƚĞĂ ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝŝ 204,4
SDMN 290 246
Calitatea energiei 59
ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ 13 11
ůƚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝŝ ϯϰ͕ϰ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ 12 0.361
hƟůĂũĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ϰϮ͕ϱ
Electrica S.A. 5 1
^ƚƵĚŝŝ Ɛŝ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂŶŝŝ ǀŝŝƚŽƌŝ ϭϬ͕ϰ
dŽƚĂů 904 742
dŽƚĂů 730
Sursa: Electrica
Sursa: Electrica

WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĂůĞ


Grupului Electrica s-au
concentrat in anul 2017
ƉĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ĞĮĐŝĞŶƚĞŝ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞĂ ƚŽƚĂůĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ƉůĂŶŝĮĐĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ Ă Į ƉƵƐĞ ŝŶ ĨƵŶĐƟƵŶĞ ;W/&Ϳ ŝŶ ϮϬϭϳ ĚĞ ϳϵϮ ŵŝů ZKE ;ƚĞƌŵĞŶŝ
ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ Ɛŝ Ă ĞĮĐŝĞŶƚĞŝ ŶŽŵŝŶĂůŝϮϬϭϳͿĚĞĐĂƚƌĞŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ŝŶǀĞƐƟƟŝůĞƌĞĂůŝnjĂƚĞƐŝƉƵƐĞŝŶĨƵŶĐƟƵŶĞĐƵŵƵůĞĂnjĂϳϯϲŵŝůZKE͘ƐƞĞů͕
ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĞ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ƉƌŽŐƌĂŵĞůĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĞdžĞĐƵƚĂƚĞ Ɛŝ ƉƵƐĞ ŝŶ ĨƵŶĐƟƵŶĞ ;W/&Ϳ ĂƉƌŽďĂƚĞ ĚĞ EZ ĞdžͲĂŶƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕
ƉĞ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĐĂůŝƚĂƟŝ ĂƵ ĨŽƐƚ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ŝŶƚƌͲƵŶ ƉƌŽĐĞŶƚ ŵĞĚŝƵ ĚĞ ϵϯй͘
ƐĞƌǀŝĐŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘
&ŝůŝĂůĂ 'ƌƵƉ ůĞĐƚƌŝĐĂ ;ŵŝů͘ ZKE ŝŶ ƚĞƌŵĞŶŝ ŶŽŵŝŶĂůŝͿ WůĂŶŝĮĐĂƚ ZĞĂůŝnjĂƚ %

SDTN 269,6 254 94,21

SDTS 260 241 92,83

SDMN 262,5 240 91,50

dŽƚĂů ϳϵϮ͕ϭ ϳϯϱ͕ϱ ϵϮ͕ϴϲ


Sursa: Electrica

Ă ƵƌŵĂƌĞ Ă ŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ŝŶ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϮϬϭϯ ʹ ϮϬϭϳ͕ ǀĂůŽĂƌĞĂ ĂnjĞŝ ĐƟǀĞůŽƌ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ Ă ĐĞůŽƌ ƚƌĞŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚŝŶ ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƐͲĂ ŵŽĚŝĮĐĂƚ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀ Ɛŝ ĞƐƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂ ŝŶ ƚĂďĞůƵů ƵƌŵĂƚŽƌ͗

Z ;ŵŝů͘ ZKEͿ 2013 2014 2015 2016 2017*


SDTN 1.292 1.335 1.424 1.522 1.629
SDTS 1.332 1.341 1.384 1.393 1.478
SDMN 1.434 1.487 1.543 1.581 1.675
dŽƚĂů ϰ͘Ϭϱϴ 4163 ϰ͘ϯϱϭ ϰ͘ϰϵϲ ϰ͘ϳϴϮ
Sursa: Electrica

Ύ sĂůŽƌŝůĞ ĚŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ƉŽƚ ƐƵĨĞƌŝ ĐŽƌĞĐƟŝ ƵƌŵĂƌĞ ƉƌŽĐĞƐƵůƵŝ ĚĞ ĂŶĂůŝnjĂ EZ͘

Figura 2 : tru tura realizarilor APE


entru o eratorii e istri u e in
/Ŷ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϮϬϭϯ ʹ ϮϬϭϳ ĞǀŽůƵƟĂ Z Ă ĨŽƐƚ ĐƌĞƐĐĂƚŽĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ƚŽĂƚĞ ĐĞůĞ ƚƌĞŝ ƐŽĐŝĞƚĂƟ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚŝŶ
ru , in anul 2017, mil. RON
ƉŽƌƚŽĨŽůŝƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ ĨĂƉƚ ĐĞ ƐĞ ƌĞŇĞĐƚĂ ŝŶ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĂƟŝ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͘
Sursa: Electrica
56 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 57

12 14-Iul-17 DĞŵŽƌĂŶĚƵŵ ĚĞ /ŶƚĞůĞŐĞƌĞ ĐƵ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌŝŝ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ &W ŝŶ ĮůŝĂůĞůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ
13 11-Aug-17 WƵďůŝĐĂƌĞĂ ƌĞnjƵůƚĂƚĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ^ϭ ϮϬϭϳ͕ EƵŵŝƌĞ ŝƌĞĐƚŽƌ ZĞƐƵƌƐĞ hŵĂŶĞ͕ ŶƵŶƚĂƌĞĂ
WůĂŶƵůƵŝ ĚĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ ůĂ ŶŝǀĞů ĂĐƟǀŝƚĂƟůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ

5 PIATA DE CAPITAL 14 14-Sep-17 ůĞĐƚƌŝĐĂĂƉƵďůŝĐĂƚŽŶǀŽĐĂƚŽƌƵů'KƐŝ'ƉĞŶƚƌƵϮϲŽĐƚŽŵďƌŝĞϮϬϭϳƉƌŝǀŝŶĚĂůĞŐĞƌĞĂ


ƵŶƵŝŶŽƵŵĞŵďƌƵĂůƐŝĂĐŚŝnjŝƟĂƉĂĐŚĞƚĞůŽƌŵŝŶŽƌŝƚĂƌĞĚĞƟŶƵƚĞĚĞ&WŝŶĮůŝĂůĞůĞůĞĐƚƌŝĐĂ
15 26-Sep-17 ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƉƵďůŝĐĂƚ Ž ĐŽŵƉůĞƚĂƌĞ Ă ŽŶǀŽĐĂƚŽƌƵůƵŝ 'K ƉƌŝǀŝŶĚ ĂůĞŐĞƌĞĂ ŵĞŵďƌŝůŽƌ 
/ŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ϰ ŝƵůŝĞ ϮϬϭϰ ĂĐƟƵŶŝůĞ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ƐƵŶƚ ĐŽƚĂƚĞ ůĂ ƵƌƐĂ ĚĞ sĂůŽƌŝ ƵĐƵƌĞƐƟ͕ ƐƵď ƐŝŵďŽůƵů >͕ ŝĂƌ ƉƌŝŶ ŵĞƚŽĚĂ ǀŽƚƵůƵŝ ĐƵŵƵůĂƟǀ
ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞ ŐůŽďĂůĞ ĚĞ ĚĞƉŽnjŝƚ ;͞'Z͟Ϳ ƐƵŶƚ ĐŽƚĂƚĞ ůĂ >ŽŶĚŽŶ ^ƚŽĐŬ džĐŚĂŶŐĞ͕ ƐƵď ƐŝŵďŽůƵů >^͘ 16 26-Oct-17 ' Ă ĚĞĐŝƐ ĂůĞŐĞƌĞĂ Ă ϳ ŶŽŝ ŵĞŵďƌŝ Ăŝ Ɛŝ Ă ĂƉƌŽďĂƚ ƚƌĂŶnjĂĐƟĂ ĐƵ &W
17 1-Noi-17 ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƐĞŵŶĂƚ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞůĞ ĚĞ ǀĂŶnjĂƌĞͲĐƵŵƉĂƌĂƌĞ ĐƵ &W
Eƌ͘ ĂƚĂ ĞƐĐƌŝĞƌĞĂ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚƵůƵŝ
18 15-Noi-17 ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƉƵďůŝĐĂƚ ƌĞnjƵůƚĂƚĞůĞ ůĂ dϯ ϮϬϭϳ
1 4-Ian-17 /ŶǀĞƐƟƌĞĂ ĐĂďŝŶĞƚƵůƵŝ 'ƌŝŶĚĞĂŶƵ
19 22-Noi-17 WƌĞnjĞŶƚĂƌĞĂ ĐƵ ĂŶĂůŝƐƟŝ Ɛŝ ŝŶǀĞƐƟƚŽƌŝŝ Ă ƌĞnjƵůƚĂƚĞůŽƌ ůĂ dϯ ϮϬϭϳ
2 31-Ian-17 ZĞͲŶƵŵŝƌĞĂ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ Ɛŝ Ă ŵĞŵďƌŝůŽƌ ŽŵŝƚĞƚĞůŽƌ ͕ ƌĞǀŽĐĂƌĞĂ ŝƌĞĐƚŽƌƵůƵŝ ĚĞ
sĂŶnjĂƌŝ͕ ŶƵŵŝƌĞĂ ŝƌĞĐƚŽƌƵůƵŝ džĞĐƵƟǀ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ʹ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ 20 8-Dec-17 EƵŵŝƌĞ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ sĂŶnjĂƌŝ
3 6-Mar-17 EƵŵŝƌĞ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ /dͲ ĂŶ ƌŝƐƞĂůƵƐŝ 21 15-Dec-17 ^ĐŚŝŵďĂƌĞ ŝŶ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů džĞĐƵƟǀͲ ŝƌĞĐƚŽƌ &ŝŶĂŶĐŝĂƌ
4 10-Mar-17 WƌŽƉƵŶĞƌĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚ ϮϬϭϲ Ɛŝ ĐŽŶĐŽǀĂƌĞ ' ĂŶƵĂůĂ 22 19-Dec-17 ŽŶǀŽĐĂƌĞ 'K ƉĞŶƚƌƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϵ ĨĞď ϮϬϭϴ
5 3-Apr-17 ZĞŶƵŶƚĂƌĞĂ ůĂ ƉŽnjŝƟĂ ĚĞ ŵĞŵďƌƵ Ăů Ͳ ŽƌŝŶĂ WŽƉĞƐĐƵ 23 5-Ian-18 ĞĐŝnjŝĞ Ă ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ŽŶĐƵƌĞŶƚĞŝͲ ĂŵĞŶĚĂ ĚĞ ϭϬ͕ϴ ŵŝů͘ >Ğŝ
6 18-Apr-17 EƵŵŝƌĞ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞͲ ŶĂŵĂƌŝĂ ĂŶĂ ĐƌŝƐƟŶŝͲ'ĞŽƌŐĞƐĐƵ 24 16-Ian-18 ZĞƐƉŝŶŐĞƌĞ ĐĞƌĞƌĞ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ ,ŽƚĂƌĂƌĞ 'K ϮϲKĐƚϮϬϭϳ
7 27-Apr-17 'ĂĂƉƌŽďĂƚĚŝǀŝĚĞŶĚƵůƉĞŶƚƌƵϮϬϭϲ͕ƐŝƚƵĂƟŝůĞĂŶƵĂůĞϮϬϭϲ͕ZĂƉŽƌƚƵůŶƵĂůĂůƉĞŶƚƌƵ 25 18-Ian-18 ĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂŶƵůĂƌĞ ,ŽƚĂƌĂƌĞ 'K ĚŝŶ ϮϲKĐƚϮϬϭϳ
ϮϬϭϲ͕ s ϮϬϭϲ Ɛŝ ĚŽƵĂ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝ ŝŶ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ 26 29-Ian-18 ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ĂŶƵŶƚĂƚ Ž ǀĂůŽĂƌĞ ƌĞĂůŝnjĂƚĂ Ă ŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌ ŝŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚĞ ϳϮϳ
8 28-Apr-17 Numire membru interimar CA - Gicu Iorga ŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϳƐŝƐŝͲĂĂƐƵŵĂƚƵŶƉůĂŶĚĞŝŶǀĞƐƟƟŝĚĞϵϬϬŵŝůŝŽĂŶĞZKEƉĞŶƚƌƵϮϬϭϴ
9 12-Mai-17 Cel mai mare pret de inchidere pe BVB de la IPO - 14,96 RON, inainte de publicarea 27 ϵͲ&ĞďͲϭϴ 'KĂĂƉƌŽďĂƚŽŶŽƵĂĨŽƌŵĂĂĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝĚĞŵĂŶĚĂƚƐŝĂƉŽůŝƟĐŝŝĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞƉĞŶƚƌƵ
ƌĞnjƵůƚĂƚĞůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ dϭ ϮϬϭϳ ŵĞŵďƌŝŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ůŝŵŝƚĞůĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƟŝůŽƌ
ƉĞŶƚƌƵ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝ ĞdžĞĐƵƟǀŝ Ăŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^
10 7-Iun-17 džͲĚĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞůĞ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϲ
28 ϭϱͲ&ĞďͲϭϴ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƉƵďůŝĐĂƚ ƐŝƚƵĂƟŝůĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ ƉĞŶƚƌƵ ϮϬϭϳ ;ŶĞĂƵĚŝƚĂƚĞͿ
11 9-Iun-17 /ŶĨŽƌŵĂƌĞ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĐĞƌĞƌĞĂ ĚĞ ĐŚĞŵĂƌĞ ŝŶ ũƵĚĞĐĂƚĂ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ ĚĞ ^W
Sursa: LSE, Electrica

Figura 2 : E olu a retului a unii e BVB si e enimentele im ortante e Figura 30: E olu a retului er atelor e e ozit e E si e enimentele im ortante e la
15 la in e utul anului 2017 ana in 1 fe ruarie 201 (RON) 15 in e utul anului 2017 ana in 1 fe ruarie 201 ( D)

14.5 14.5

67
14
3 5 8 9 10 14
10
9 11
4 11 13
13.5
2 12 13
13.5 7
8
1 6 12
13 13
5 15
14 15 16 34 14 1617
17 18
12.5 12.5 2 25
18 26 24 26 28
12 25 28 12 1 19 23 27
19 24 27
11.5
23 11.5
20 22 20
11.0 21 11.0
22
21
10.5 10.5

03/01/2017 03/02/2017 03/03/2017 03/04/2017 03/05/2017 03/06/2017 03/07/2017 03/08/2017 03/09/2017 03/10/2016 03/11/2017 03/12/2017 03/1/2018 03/02/2018 03/01/2017 03/02/2017 03/03/2017 03/04/2017 03/05/2017 03/06/2017 03/07/2017 03/08/2017 03/09/2017 03/10/2016 03/11/2017 03/12/2017 03/1/2018 03/02/2018

Sursa: BVB, Electrica Sursa: LSE, Electrica


58 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 59

Figura 31 Performanta a unilor ( e BVB) si DR-urilor ( e E) Ele tri a om ara u erformanta in i ilor BVB: BET, ŝƐƚƌŝďƵŝƌĞ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞ
BETN , BET T si BETFI (%, fata e ul ma zi e tranza onare in 201 )
^ŽĐŝĞƚĂƟůĞ ĚŝŶ ZŽŵĂŶŝĂ ƉŽƚ ĚŝƐƚƌŝďƵŝ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞ ŶƵŵĂŝ ĚŝŶ ƉƌŽĮƚƵƌŝůĞ ƐƚĂƚƵƚĂƌĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵ ƐŝƚƵĂƟŝůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ
ƐƚĂƚƵƚĂƌĞ͘ ŝǀŝĚĞŶĚĞůĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞ ĚĞ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞ ŝŶ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϮϬϭϯͲϮϬϭϳ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ƌĞnjƵůƚĂƚĞůŽƌ ƐƚĂƚƵƚĂƌĞ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ŝŶ ĂŶŝŝ
2012-2016 au fost urmatoarele:

;ŵŝů͘ ZKEͿ 2012 2013 2014 2015 2016


ŝǀŝĚĞŶĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞ 13,2 22,5 245 291,6 251,4
ŝǀŝĚĞŶĚĞͬĂĐƟƵŶĞ ;ZKEͿ 0,064 0,108 0,7217 0,8600 0,7415
Sursa: Electrica

WŽůŝƟĐĂ ƉƌŝǀŝŶĚ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞůĞ

ŝǀŝĚĞŶĚĞůĞ͕ ĚĂĐĂ Ɛŝ ĐĂŶĚ ƐƵŶƚ ĚĞĐůĂƌĂƚĞ͕ ƐƵŶƚ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞ ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂů ĐƵ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞĂ ĂĐĞƐƚŽƌĂ ůĂ ĐĂƉŝƚĂůƵů
ƐŽĐŝĂů ǀĂƌƐĂƚ Ăů ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͘ dŽĂƚĞ ĂĐƟƵŶŝůĞ ĐŽŶĨĞƌĂ ĚƌĞƉƚƵƌŝ ĞŐĂůĞ ĂƐƵƉƌĂ ĂĐƟǀĞůŽƌ ŶĞƚĞ ĂůĞ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͘ ĐƟƵŶŝůĞ ŽƌĚŝŶĂƌĞ
;ϯϰϱ͘ϵϯϵ͘ϵϮϵĂĐƟƵŶŝŝŶƚŽƚĂů͕ĚŝŶĐĂƌĞϯϯϵ͘Ϭϰϵ͘ϯϯϲĂĐƟƵŶŝĐƵĚƌĞƉƚĚĞǀŽƚͿĐŽŶĨĞƌĂĚƌĞƉƚƵůůĂĚŝǀŝĚĞŶĚĞƐŝĚƌĞƉƚƵůůĂƵŶ
ǀŽƚ ƉĞ ĂĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂĚƵŶĂƌŝůĞ ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ ĐƵ ĞdžĐĞƉƟĂ ĐĞůŽƌ ϲ͘ϴϵϬ͘ϱϵϯ ĂĐƟƵŶŝ ƌĂƐĐƵŵƉĂƌĂƚĞ ĚĞ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞ ŝŶ ŝƵůŝĞ
ϮϬϭϰ ŝŶ ƐĐŽƉƵů ƐƚĂďŝůŝnjĂƌŝŝ ƉƌĞƚƵůƵŝ͘ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ǀĂ ƉůĂƟ ƚŽĂƚĞĚŝǀŝĚĞŶĚĞůĞ ŝŶ ZKE͘
ŽŵƉĂŶŝĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĞĚŝǀŝĚĞŶĚĞƉĞďĂnjĂƐŝƚƵĂƟŝůŽƌĮŶĂŶĐŝĂƌĞĂŶƵĂůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͕ĐĂƌĞŝŶĐĞƉĂŶĚĐƵĂŶƵůϮϬϭϰƐƵŶƚŝŶƚŽĐŵŝƚĞ
ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ /&Z^Ͳh͘
/Ŷ ůƵŶĂ ŵĂŝ ϮϬϭϳ Ă ĨŽƐƚ ƉƵďůŝĐĂƚĂ WŽůŝƟĐĂ ƉƌŝǀŝŶĚ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞůĞ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚƵů ƉƵƚĂŶĚ Į ĐŽŶƐƵůƚĂƚ ƉĞ ǁĞďƐŝƚĞͲƵů ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ
ůĂ ƐĞĐƟƵŶĞĂ /ŶǀĞƐƟƚŽƌŝ͘
Sursa: BVB, Electrica
ĐƟƵŶŝ ƉƌŽƉƌŝŝ

/ŶůƵŶĂŝƵůŝĞϮϬϭϰ͕^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂĂƌĂƐĐƵŵƉĂƌĂƚ͕ŝŶƐĐŽƉƵůƐƚĂďŝůŝnjĂƌŝŝƉƌĞƚƵůƵŝ͕ϱ͘ϮϬϲ͘ϱϵϯĂĐƟƵŶŝƐŝϰϮϭ͘ϬϬϬĞƌƟĮĐĂƚĞ'ůŽďĂůĞ
Figura 32: Volumul lunar tranza onat si e olu a retului me iu lunar al a unilor e BVB (in RON) si DR-urilor e E ĚĞĞƉŽnjŝƚ͕ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚĞĐŚŝǀĂůĞŶƚƵůĂϭ͘ϲϴϰ͘ϬϬϬĂĐƟƵŶŝ͘^ƵŵĂƚŽƚĂůĂƉůĂƟƚĂƉĞŶƚƌƵĂĐĞƐƚĞĂĐƟƵŶŝƐŝĞƌƟĮĐĂƚĞ'ůŽďĂůĞ
(in D) ĚĞ ĞƉŽnjŝƚ Ă ĨŽƐƚ ĚĞ ϳϱ͘ϯϳϮ ŵŝŝ ZKE͘ EƵ ƐͲĂƵ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞĂ ĂĐƟƵŶŝůŽƌ ƉƌŽƉƌŝŝ ŝŶ ĐƵƌƐƵů ĂŶŝůŽƌ ϮϬϭϱ͕
2016 si 2017.

Sursa: BVB, LSE, Electrica


60 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 61

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĂƐƵĨĞƌŝƚƵŶĞůĞŵŽĚŝĮĐĂƌŝ͕ĚƵƉĂĐƵŵƵƌŵĞĂnjĂ͗ de catre Adunarea Generala a Actionarilor prin


ŵĞƚŽĚĂ ǀŽƚƵůƵŝ ĐƵŵƵůĂƚŝǀ͕ ĚƵƉĂ ĐƵŵ ƵƌŵĞĂnjĂ͗
6 CONDUCEREA GRUPULUI ELECTRICA f >Ă ŝŶĐĞƉƵƚƵů ĂŶƵůƵŝ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĞƌĂ dna. Arielle Malard de Rothschild, dl. Cristian Busu,
ĐŽŵƉƵƐ ĚŝŶ ƐĂƉƚĞ ŵĞŵďƌŝ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀŝ͕ ĚƵƉĂ ĐƵŵ dna. Doina Dascalu, dl. Gicu Iorga, dl. Pedro Mielgo
ƵƌŵĞĂnjĂ͗ Ěů͘ ƌŝƐƟĂŶ ƵƐƵ͕ ĚŶĂ͘ ƌŝĞůůĞ DĂůĂƌĚ ĚĞ ůǀĂƌĞnj͕ Ěů͘ tŝůůĞŵ ^ĐŚŽĞďĞƌ Ɛŝ Ěů͘ ŽŐĚĂŶ /ůŝĞƐĐƵ͘
ϲ͘ϭ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ Rothschild, dna. Ioana Dragan, dna. Corina Popescu, Mandatul lor este de patru ani.
ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ĂĚŽƉƚĂƚ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ŶŝǀĞů ĂĐĞƐƚƵŝĂ ƐƵŶƚ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ƉƌŝŶ ĐƚƵů ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ Ɛŝ ƉƌŝŶ Ěů͘ ŽŐĚĂŶ /ůŝĞƐĐƵ͕ Ěů͘ WĞĚƌŽ DŝĞůŐŽ ůǀĂƌĞnj Ɛŝ Ěů͘
ŽŶĞͲƟĞƌ ;ƵŶŝƚĂƌͿ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌŝŶĐŝƉŝŝůĞ ďƵŶĞŝ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͘ tŝůůĞŵ ^ĐŚŽĞďĞƌ͖ Pe durata intregului an 2017, patru dintre cei sapte membri
ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ͕ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĂ Ɛŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞ /Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ĐƚƵůƵŝ ŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů f /Ŷ ĚĂƚĂ ĚĞ ϯϭ ŵĂƌƟĞ ϮϬϭϳ͕ ĚŶĂ ŽƌŝŶĂ WŽƉĞƐĐƵ Ăŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĂƵ ŝŶĚĞƉůŝŶŝƚ ĐƌŝƚĞƌŝŝůĞ ĚĞ
ĨĂƚĂĚĞĂĐƟŽŶĂƌŝŝƐĂŝƐŝĚĞĂůƚĞĐĂƚĞŐŽƌŝŝĚĞƉĂƌƟŝŶƚĞƌĞƐĂƚĞ͕ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭϰ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϱ͕ Ă ƌĞŶƵŶƚĂƚ ůĂ ƉŽnjŝƟĂ ĚĞ ŵĞŵďƌƵ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂ ƉƌĞǀĂnjƵƚĞ ŝŶ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ͕ ƉŽƚƌŝǀŝƚ
ĐƵ ƐĐŽƉƵů ĚĞ Ă ƐƉƌŝũŝŶŝ Ɛŝ ĐŽŶĚƵĐĞ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ĂĨĂĐĞƌŝůŽƌ Ɛŝ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĞƐƚĞ ĨŽƌŵĂƚ ĚŝŶ ƐĂƉƚĞ ŵĞŵďƌŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͘ /Ŷ ĂĐĞƐƚ ĐŽŶƚĞdžƚ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚĞĐůĂƌĂƟŝůŽƌ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ŝŶ ĐŽŶƚĞdžƚƵů ĚƵŶĂƌŝŝ 'ĞŶĞƌĂůĞ Ă
ƐĐŚŝŵďƵůĞĮĐŝĞŶƚĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŝƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĞŶƚƌƵĐŽƌƉŽƌĂƟŝ͘ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀŝ͕ ĚĞƐĞŵŶĂƟ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ŚŽƚĂƌĂƚ ŶƵŵŝƌĞĂ ĚŽŵŶƵůƵŝ 'ŝĐƵ /ŽƌŐĂ ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ĚŝŶ Ϯϲ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ͗ ĚŶĂ͘ ƌŝĞůůĞ
ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĞƐƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝů ƉĞŶƚƌƵ KƌĚŝŶĂƌĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ƉĞŶƚƌƵ ƵŶ ŵĂŶĚĂƚ ĚĞ ϰ ĐĂ ŵĞŵďƌƵ ŝŶƚĞƌŝŵĂƌ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ DĂůĂƌĚĚĞZŽƚŚƐĐŚŝůĚ͕Ěů͘WĞĚƌŽDŝĞůŐŽůǀĂƌĞnj͕Ěů͘ŽŐĚĂŶ
indeplinirea tuturor masurilor necesare desfasurarii ani, dintre care patru trebuie sa indeplineasca criteriile de ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭ ŵĂŝ ϮϬϭϳ͖ Iliescu si dl. Willem Schoeber.
ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ ƐƵƉƌĂǀĞŐŚĞƌĞĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ͘ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂ ƉƌĞǀĂnjƵƚĞ ĚĞ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ͘ f /Ŷ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϯϲ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ŝŶ ďĂnjĂ ƐŽůŝĐŝƚĂƌŝŝ >Ă ĚĂƚĂ ƉƌĞnjĞŶƚƵůƵŝ ƌĂƉŽƌƚ͕ ŵĞŵďƌŝŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ
ŽŵƉŽŶĞŶƚĂ͕ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞĂ͕ ĂƚƌŝďƵƟŝůĞ Ɛŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟůĞ Pe parcursul anului 2017, componenta Consiliului de actionarilor, a fost ales noul Consiliu de Administratie ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƐƵŶƚ ƵƌŵĂƚŽƌŝŝ͗

ŽŐĚĂŶ 'ĞŽƌŐĞ /ůŝĞƐĐƵ WĞĚƌŽ DŝĞůŐŽ ůǀĂƌĞnj ƌŝƐƟĂŶ ƵƔu ƌŝĞůůĞ DĂůĂƌĚ ĚĞ ZŽƚŚƐĐŚŝůĚ 'ŝĐƵ /ŽƌŐĂ ŽŝŶĂ ĂƐĐ‫ڣ‬lu tŝůůĞŵ ^ĐŚŽĞďĞƌ
Durata mandatului Durata mandatului Durata mandatului Durata mandatului Durata mandatului Durata mandatului Durata mandatului
4 ani 4 ani 4 ani 4 ani 4 ani 4 ani 4 ani
incepand cu 26/10/2017 incepand cu 26/10/2017 incepand cu 26/10/2017 incepand cu 26/10/2017 incepand cu 26/10/2017 incepand cu 26/10/2017 incepand cu 26/10/2017

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀ͕ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀ͕ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀ͕
independent independent incepand 22.09.2014 incepand 22.09.2014 incepand 1.05.2017 incepand 26.10.2017 independent
incepand 14.12.2015 incepand 14.12.2015 incepand 1.05.2016

DĂŝ ŵƵůƚĞ ĚĞƚĂůŝŝ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ůĂ ďŝŽŐƌĂĮŝůĞ ŵĞŵďƌŝůŽƌ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƉŽƚ Į ĂĐĐĞƐĂƚĞ ƉĞ ǁĞďƐŝƚĞͲƵů
ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ͕ ůĂ ĂĚƌĞƐĂ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘ƌŽͬĞŶͬƚŚĞͲŐƌŽƵƉͬĂďŽƵƚͬďŽĂƌĚͲŽĨͲĚŝƌĞĐƚŽƌƐͬ͘
62 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 63

WƌĞnjĞŶƚĂŵŵĂŝũŽƐĐĞůĞŵĂŝƌĞůĞǀĂŶƚĞĞůĞŵĞŶƚĞƉƌŝǀŝŶĚĞdžƉĞƌŝĞŶƚĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂĂŵĞŵďƌŝůŽƌŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ
ůĂ ŵŽŵĞŶƚƵů ĚĞƐĞŵŶĂƌŝŝ ůŽƌ͗ WĞĚƌŽ 4 ani ͻ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞŶĞĞdžĞĐƵƟǀ͕DĂĚƌŝůĞŶĂZĞĚĚĞ'ĂƐ͕DĂĚƌŝĚ^ƉĂŝŶ͘
DŝĞůŐŽ ͻ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞƐŝDĂŶĂŐŝŶŐWĂƌƚŶĞƌůĂ&ƵŶĚ'W͕EĞƌĞŽ'ƌĞĞŶĂƉŝƚĂů͕>ƵdžĞŵďŽƵƌŐ͘
EƵŵĞ ƵƌĂƚĂ džƉĞƌŝĞŶƚĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂ
ůǀĂƌĞnj ͻ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞŶĞĞdžĐƵƟǀ͕/ŶŐĞŶŝŽϯϬϬϬ͕DĂĚƌŝĚ͕^ƉĂŝŶ͘
ŵĂŶĚĂƚƵůƵŝ
ͻ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͕>ĂŶĚŝƐΘ'LJƌ^h͕^ĞǀŝůůĂ͕^ƉĂŝŶ͘
ƌŝƐƟĂŶ 4 ani ͻ /ŶƉƌĞnjĞŶƚͲsŝĐĞƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞ^/&KůƚĞŶŝĂƐŝDĞŵďƌƵĂůŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞƐŝĂů ͻ ŝŶϮϬϬϴƉĂŶĂŝŶϮϬϭϭʹWƌĞƐĞĚŝŶƚĞŶĞĞdžĞĐƵƟǀ͕ĞŶƟŵĞƚƌŝ͕DŝůĂŶ͕/ƚĂůLJ͘
ƵƐƵ ŽŵŝƚĞƚƵůƵŝĚĞĂƵĚŝƚůĂ^/&K>dE/ ͻ ŝŶϮϬϬϴƉĂŶĂŝŶϮϬϭϭʹĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͕>ĂŶĚŝƐΘ'LJƌ'͕ƵŐ͕
ͻ Din noiembrie 2015 pana in ianuarie 2017 - Secretar de Stat in Ministerul Energiei ^ǁŝƚnjĞƌůĂŶĚ͘
ͻ ŝƌĞĐƚŽƌƐƵĐƵƌƐĂůĂĐĞŶƚƌĂůĂDĂƌĮŶĂŶŬƵĐƵƌĞƐƟ͘ ͻ Din 1999 pana in 2004 - Director, Redesur, Lima, Peru.
ͻ /ŶƉĞƌŝŽĂĚĂϮϬϬϵͲϮϬϭϯͲĚŝƌĞĐƚŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐĂů&ŽŶĚƵůƵŝWƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂƐŝŵĞŵďƌƵŝŶ ͻ Din 1997 pana in 2004 – Presedinte& CEO, Red Electrica de Espana, Madrid, Spain.
ŽŵŝƚĞƚƵůZĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶƟůŽƌ͘ ͻ ŝŶϭϵϵϱƉĂŶĂŝŶϭϵϵϳʹ'ĞŶĞƌĂůDĂŶĂŐĞƌ͕/ŶŝĞdžƉŽƌƚ͕DĂĚƌŝĚ͕^ƉĂŝŶ͘
ͻ ŽŶƐŝůŝĞƌĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶĐĂĚƌƵůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƵŝĐŽŶŽŵŝĐĂů'ƵǀĞƌŶƵůƵŝZŽŵĂŶŝĞŝ͘ ͻ ŝŶϭϵϵϭƉĂŶĂŝŶϭϵϵϳʹŝƌĞĐƚŽƌ͕DĂƌŬĞƟŶŐΘ^ĂůĞƐ͕/ŶƚĞĐ͕DĂĚƌŝĚ͕^ƉĂŝŶ͘
ͻ ŽŶĨĞƌĞŶƟĂƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŶĐĂĚƌƵůĐĂĚĞŵŝĞŝĚĞ^ƚƵĚŝŝĐŽŶŽŵŝĐĞƵĐƵƌĞƐƟ͕ ͻ DĞŵďƌƵĂůŽŵŝƚĞƚƵůƵŝŝƌĞĐƚŽƌĂůhZ>dZ/;ϭϵϵϵͲϮϬϬϰͿ͘
ĚĞƐĨĂƐƵƌĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞĂĐƟǀŝƚĂƟĚŝĚĂĐƟĐĞƐŝĚĞĐĞƌĐĞƚĂƌĞƐƟŝŶƟĮĐĂ͘ ͻ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞĂůŽŵŝƚĞƚƵůƵŝƉĞŶƚƌƵZĞƚĞůĞĂůhZ>dZ/;ϮϬϬϮͲϮϬϬϰͿ͘
ͻ /ŶƚƌĞĂŶŝŝϮϬϬϬͲϮϬϬϱ͕ĂůƵĐƌĂƚƉĞŶƚƌƵWƌƵĚĞŶƟĂů&ŝŶĂŶĐŝĂů͕EĞǁzŽƌŬ͕ĐĂƉůĂŶŝĮĐĂƚŽƌ ͻ DĞŵďƌƵĂůŽŵŝƚĞƚƵůƵŝĚŝƌĞĐƚŽƌůĂE^K;WƌĞĚĞĐĞƐŽƌĂůEd^KͲͿ͕ϭϵϵϵͲϮϬϬϰ͘
ĮŶĂŶĐŝĂƌͬďƌŽŬĞƌ ͻ džƉĞƌŝĞŶƚĂƐĂŝŶĐůƵĚĞŽƐĞƌŝĞĚĞƚƌĂŶnjĂĐƟŝŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚĞĨƵnjŝƵŶŝƐŝĂĐŚŝnjŝƟŝƐŝ
ŽŝŶĂ 4 ani ͻ /ŶƉƌĞnjĞŶƚʹŽŶƐŝůŝĞƌĚĞ^ƚĂƚʹĂƉĂƌĂƚƵůĚĞůƵĐƌƵĂůWƌŝŵͲDŝŶŝƐƚƌƵůƵŝ ŝŶǀĞƐƟƟŝŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ
ĂƐĐĂůƵ ͻ /ŶƉĞƌŝŽĂĚĂϮϬϬϴͲϮϬϭϳͲWĂƌůĂŵĞŶƚƵůZŽŵĂŶŝĞŝŝŶĨƵŶĐƟĂĚĞŽŶƐŝůŝĞƌĚĞŽŶƚƵƌŝ͕ tŝůůĞŵ :ĂŶ 4 ani ͻ ŽŶƐƵůƚĂŶƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŝŶĂĨĂĐĞƌŝ;ŝŶĐĞƉĂŶĚĐƵĂŶƵůϮϬϭϯͿ͘
ƉĞŶƚƌƵƵŶŵĂŶĚĂƚĚĞϵĂŶŝƐŝǀŝĐĞƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞĂůƵƌƟŝĚĞŽŶƚƵƌŝĂZŽŵĂŶŝĞŝ͘ ŶƚŽŽŶ ͻ /ŶĐĞƉĂŶĚĐƵĂŶƵůϮϬϭϯĞƐƚĞŵĞŵďƌƵĂůŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĂůEĞƐƚĞKLJũ
ͻ /ŶƉĞƌŝŽĂĚĂϮϬϬϱͲϮϬϬϴͲ^ĞĐƌĞƚĂƌĚĞƐƚĂƚŝŶDŝŶŝƐƚĞƌƵů&ŝŶĂŶƚĞůŽƌWƵďůŝĐĞʹ ,ĞŶƌŝ ;,ĞůƐŝŶŬŝ͕&ŝŶůĂŶĚĂͿƐŝĂůĐŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞƐƵƉƌĂǀĞŐŚĞƌĞĂů'ĂƐƵŶŝĞEs;'ƌŽŶŝŶŐĞŶ͕
Departamentul Buget. ^ĐŚŽĞďĞƌ KůĂŶĚĂͿƐŝĞƐƚĞŵĞŵďƌƵĂůĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌĚĞĂƵĚŝƚĂůĞĂĐĞƐƚŽƌĐŽŶƐŝůŝŝ͘
ͻ ŝŶϮϬϬϭƉĂŶĂŝŶϮϬϬϱͲdžƉĞƌƚƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌƐŝŽŶƐŝůŝĞƌƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝŶĐĂĚƌƵů ͻ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞĂůŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĂůtdƵƌĐŝĂ,ŽůĚŝŶŐ^;/ƐƚĂŶďƵů͕dƵƌĐŝĂͿ͕
ĂŵĞƌĞŝĞƉƵƚĂƟůŽƌͲŽŵŝƐŝĂƉĞŶƚƌƵWŽůŝƟĐĂĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ZĞĨŽƌŵĂƐŝWƌŝǀĂƟnjĂƌĞ͘ ƵƌƐĂŐĂnj;ƵƌƐĂ͕dƵƌĐŝĂͿ͕<ĂLJƐĞƌŝŐĂnj;<ĂLJƐĞƌŝ͕dƵƌĐŝĂͿ;ϮϬϭϬͲϮϬϭϱͿ͘
ͻ /ŶƉĞƌŝŽĂĚĂϭϵϵϳͲϮϬϬϭͲĚŝƌĞĐƚŽƌŐĞŶĞƌĂů͕ŝƌĞĐƟĂ'ĞŶĞƌĂůĂ>ĞŐŝƐůĂƟĞ/ŵƉŽnjŝƚĞ ͻ DĞŵďƌƵĂůĐŽŶƐŝůŝƵůƵŝĞdžĞĐƵƟǀĂůt';KůĚĞŶďƵƌŐ͕'ĞƌŵĂŶŝĂͿ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĚĞ
/ŶĚŝƌĞĐƚĞƐŝƐĞĐƌĞƚĂƌŐĞŶĞƌĂůĂĚũƵŶĐƚʹĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůWŽůŝƟĐĂ/ŵƉŽnjŝƚĞůŽƌƐŝ ĐŽŵƉĂŶŝŝůĞĚĞŐĞŶĞƌĂƌĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞƐŝƵƟůŝƚĂƟĚŝŶdƵƌĐŝĂƐŝWŽůŽŶŝĂ;ϮϬϭϬͲ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĂsĞŶŝƚƵƌŝůŽƌĚŝŶDŝŶŝƐƚĞƌƵů&ŝŶĂŶƚĞůŽƌ͘ ϮϬϭϯͿ͖
ͻ /ŶƉĞƌŝŽĂĚĂϭϵϴϬͲϭϵϵϳͲĚŝĨĞƌŝƚĞĨƵŶĐƟŝŝŶĐĂĚƌƵůDŝŶŝƐƚĞƌƵůƵŝ&ŝŶĂŶƚĞůŽƌWƵďůŝĐĞƐŝ ͻ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞĂůĐŽŶƐŝůŝƵůƵŝĞdžĞĐƵƟǀĂůƐǁď';ĨŽƐƚĂΗ^ƚĂĚƚǁĞƌŬĞƌĞŵĞŶ'ΗͿ͕
ƵƌƟŝĚĞŽŶƚƵƌŝĂZŽŵĂŶŝĞŝ͘ ĐŽŵƉĂŶŝĂŝŶƚĞŐƌĂƚĂĚĞƵƟůŝƚĂƟĂŽƌĂƐƵůƵŝƌĞŵĞŶ͕'ĞƌŵĂŶŝĂͿ;ϮϬϬϳͲϮϬϭϭͿ͖
ŽŐĚĂŶ 4 ani ͻ /ŶƉƌĞnjĞŶƚͲŵĞŵďƌƵ͕ŵĞŵďƌƵŝŶŽŵŝƚĞƚƵůĚĞEŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞƐŝZĞŵƵŶĞƌĂƌĞ͕ ͻ ŽĐƵƉĂƚĚŝĨĞƌŝƚĞƉŽnjŝƟŝŝŶĐĂĚƌƵůŐƌƵƉƵůƵŝZŽLJĂůƵƚĐŚ^ŚĞůůŝŶKůĂŶĚĂ͕&ƌĂŶƚĂ͕
'ĞŽƌŐĞ ŵĞŵďƌƵŝŶŽŵŝƚĞƚƵůĚĞƵĚŝƚƐŝZĂƟŶŐ͕ŵĞŵďƌƵŝŶŽŵŝƚĞƚƵůĚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ͕^Ed'E 'ĞƌŵĂŶŝĂƐŝ^h͕ĐƵƉŽnjŝƟŝĚĞĐŽŶĚƵĐĞƌĞŝŶĚŽŵĞŶŝƵůƌĂĮŶĂƌŝŝ͕ŝ͘ĂĚŝƌĞĐƚŽƌƌĂĮŶĂƌŝĞ
/ůŝĞƐĐƵ dƌĂŶƐŐĂnj^͕DĞĚŝĂƐ͘ ŝŶZĞŝĐŚƐƚĞƩ;&ƌĂŶƚĂͿƐŝŽůŽŐŶĞ;'ĞƌŵĂŶŝĂͿ;ϭϵϳϳͲϮϬϬϳͿ͖
ͻ ŝŶϮϬϭϰƉĂŶĂŝŶϮϬϭϲͲŝƌĞĐƚŽƌdžĞĐƵƟǀ͕ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůŽƌƉŽƌĂƚĞ&ŝŶĂŶĐĞ͕Zʹ
Group Societe Generale.
ͻ ŝŶϮϬϬϳƉĂŶĂŝŶϮϬϭϰʹŝƌĞĐƚŽƌ'ĞŶĞƌĂů͕ZŽƌƉŽƌĂƚĞ&ŝŶĂŶĐĞ͘ WĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů ŝŶƚƌĞŐƵůƵŝ ĂŶ ϮϬϭϳ͕ Ěů͘ ƌŝƐƟĂŶ ƵƐƵ Ă ŝŶĚĞƉůŝŶŝƚ ĨƵŶĐƟĂ ĚĞ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ŝŶ
ͻ Din 2005 pana in 2009 – membru CA, SAI INVESTICA ASSET MANAGEMENT SA, ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ĚĞĐŝnjŝŝůĞ ůƵĂƚĞ ĚĞ ŽŶƐŝůŝƵ ŝŶ ƐĞĚŝŶƚĞůĞ ƐĂůĞ ĚŝŶ ϭϯ ŝĂŶƵĂƌŝĞ Ɛŝ ϭϯ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͘
ƵĐƵƌĞƐƟ͘ ĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĞƐƚĞ ƐƵƐƟŶƵƚĂ ĚĞ ĐĞůĞ ƚƌĞŝ ĐŽŵŝƚĞƚĞ ŝŶĮŝŶƚĂƚĞ ŝŶ ϮϬϭϰ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ
ͻ ŝŶϮϬϬϭƉĂŶĂŝŶϮϬϬϳʹWƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌ͕Zͬ^'ŽƌƉŽƌĂƚĞ&ŝŶĂŶĐĞ͘ EŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞƐŝZĞŵƵŶĞƌĂƌĞ͕ŽŵŝƚĞƚƵůĚĞƵĚŝƚƐŝZŝƐĐƐŝŽŵŝƚĞƚƵůĚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝ'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ĮĞĐĂƌĞĚŝŶƚƌĞ
ͻ Din 1997 pana in 2001 – Analist, BRD – Group Societe Generale. ĂĐĞƐƚĞĂ ĐŽŵƉƵƐ ĚŝŶ ƚƌĞŝ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ Ɛŝ ƉƌĞnjŝĚĂƚ ĚĞ ƵŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͘ DĞŵďƌŝŝ ŵĂũŽƌŝƚĂƌŝ Ăŝ ŽŵŝƚĞƚƵůƵŝ
'ŝĐƵ /ŽƌŐĂ 4 ani ͻ /ŶƉƌĞnjĞŶƚͲ^ĞĐƌĞƚĂƌ'ĞŶĞƌĂůŝŶDŝŶŝƐƚĞƌƵůŶĞƌŐŝĞŝ͘ ĚĞ EŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ ZĞŵƵŶĞƌĂƌĞ Ɛŝ Ăŝ ŽŵŝƚĞƚƵůƵŝ ĚĞ ƵĚŝƚ Ɛŝ ZŝƐĐ ƐƵŶƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟ͘
ͻ /ŶƉĞƌŝŽĂĚĂϮϬϭϰͲϮϬϭϳͲŽŶƐŝůŝĞƌ^ƵƉĞƌŝŽƌ͘E͘͘&͘Ͳ͘'͘s͘;ŝƌĞĐƟĂǀĂŵĂůĂ
ŐĞŶĞƌĂůĂͿƵĐƵƌĞƐƟ͘ DĞŵďƌŝŝ ĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌ ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ ƐƵŶƚ ĂůĞƐŝ ƉĞŶƚƌƵ Ž ƉĞƌŝŽĂĚĂ ĚĞ ƵŶ ĂŶ͘ KƌŐĂŶŝnjĂƌĞĂ͕ ŝŶĚĂƚŽƌŝƌŝůĞ Ɛŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟůĞ
ͻ /ŶƉĞƌŝŽĂĚĂϮϬϭϮͲϮϬϭϰͲ^ĞĨŝƌŽƵsĂŵĂů͘'͘s͘;ŝƌĞĐƟĂǀĂŵĂůĂŐĞŶĞƌĂůĂͿ ĮĞĐĂƌƵŝ ĐŽŵŝƚĞƚ ƐƵŶƚ ƐƚĂďŝůŝƚĞ ŝŶ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͕͘͘ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ŝŶ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĞůĞ ĚĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂƌĞ ĂůĞ
ƵĐƵƌĞƐƟͬWůŽŝĞƐƟ͘ ĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌͲ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĂ Ă ŽĚƵůƵŝ ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ Ăů ŽŵƉĂŶŝĞŝ͘
ͻ /ŶƉĞƌŝŽĂĚĂϮϬϭϭͲϮϬϭϮͲ^ĞĨďŝƌŽƵŝŶĨŽƌŵĂƟŝĮƐĐĂůĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞͬĚŝƌĞĐƚŽƌĞdžĞĐƵƟǀ ŽŶĨŽƌŵ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝůŽƌ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ŝŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌ ƐͲĂ ŵŽĚŝĮĐĂƚ
ĂĚũƵŶĐƚͲĞĐŽŶŽŵŝĐͲ͘'͘&͘W͘D͘ƵĐƵƌĞƐƟ;ŝƌĞĐƟĂ'ĞŶĞƌĂůĂĂ&ŝŶĂŶƚĞůŽƌWƵďůŝĐĞĂ ƵƐŽƌ ŝŶ ĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ͕ ĚƵƉĂ ĐƵŵ ƵƌŵĞĂnjĂ͗
DƵŶŝĐŝƉŝƵůƵŝƵĐƵƌĞƐƟͿ͘
ͻ /ŶƉĞƌŝŽĂĚĂϮϬϭϬͲϮϬϭϭͲ^ĞĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞʹĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞĂďƵŐĞƚƵůƵŝŐĞŶĞƌĂů f 13 ianuarie - 26 octombrie 2017 f 13 noiembrie – 31 decembrie 2017
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂů^ƚĂƚƵůƵŝ͕͘'͘&͘W͘D͘ƵĐƵƌĞƐƟ͕͘&͘WʹƐĞĐƚŽƌϱ͘ ͻ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ͻ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ
ͻ džƉĞƌŝĞŶƚĂĚĞƉĞƐƚĞϯϬĚĞĂŶŝŝŶĚŽŵĞŶŝƵůĞĐŽŶŽŵŝĞŝƐŝĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŝƉƵďůŝĐĞ͘ Æ Dl. Bogdan Iliescu – presedintele comitetului Æ ů͘ WĞĚƌŽ DŝĞůŐŽ ůǀĂƌĞnj ʹ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůĞ
ƌŝĞůůĞ 4 ani ͻ /ŶƉƌĞnjĞŶƚͲDĂŶĂŐŝŶŐŝƌĞĐƚŽƌĂůZŽƚŚƐĐŚŝůĚΘŽ;ĚŝŶϮϬϬϲͿ Æ Dna. Arielle Malard de Rothschild comitetului
DĂůĂƌĚ ĚĞ ͻ ŝƌĞĐƚŽƌ͕ZŽƚŚƐĐŚŝůĚƐŝŝĞ;ϭϵϵϵͲϮϬϬϲͿ Æ Dna. Corina Popescu –inlocuita in luna mai de Æ Dl. Bogdan Iliescu
ZŽƚŚƐĐŚŝůĚ ͻ ĞůĂĂŶĂůŝƐƚůĂĚŝƌĞĐƚŽƌĂĚũƵŶĐƚůĂ>ĂnjĂƌĚ&ƌğƌĞƐΘŝĞĐĂƉĂƌƚĞĂĞĐŚŝƉĞŝ^ŽǀĞƌĞŝŐŶ catre dl. Gicu Iorga Æ Dl. Gicu Iorga
ĚǀŝƐŽƌLJ;ϭϵϴϵͲϭϵϵϴͿ͘ ͻ Comitetul de audit si risc ͻ Comitetul de audit si risc
ͻ džƉĞƌŝĞŶƚĂŝŶƉƌŽŝĞĐƚĞŵĂƌŝĚĞƉƌŝǀĂƟnjĂƌĞŝŶZŽŵĂŶŝĂ͕WŽůŽŶŝĂ͕ZƵƐŝĂ͕hŶŐĂƌŝĂƐŝ Æ ů͘ WĞĚƌŽ DŝĞůŐŽ ůǀĂƌĞnj Ͳ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůĞ Æ Dl. Bogdan Iliescu - presedintele comitetului
DĂƌŽĐ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂŶĚƉƌŝǀĂƟnjĂƌĞĂƵŶŽƌĐŽŵƉĂŶŝŝƉƌĞĐƵŵDK>͕EĂŌĂWŽůƐŬĂ͕/>͕Z comitetului Æ Dna. Arielle Malard de Rothschild
sau Dacia. Æ Dna. Arielle Malard de Rothschild Æ Dna. Doina Dascalu
ͻ džƉĞƌŝĞŶƚĂŝŶƉƌŽŝĞĐƚĞĚĞDΘůƵĐƌĂŶĚŝŶƉĞƐƚĞϰϬĚĞĂƐƞĞůĚĞƉƌŽŝĞĐƚĞŝŶƵƌŽƉĂ Æ Dl. Bogdan Iliescu ͻ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ɛŝ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ
de Est si Africa. ͻ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ Ɛŝ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ Æ Dl. Willem Schoeber - presedintele comitetului
ͻ ƐƚĞŵĞŵďƌƵĂůŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞ^ƵƉƌĂǀĞŐŚĞƌĞƐŝŵĞŵďƌƵĂůŽŵŝƚĞƚƵůƵŝĚĞZŝƐĐĂů Æ Dl. Willem Schoeber - presedintele comitetului Æ Dna. Arielle Malard de Rothschild
ZŽƚŚƐĐŚŝůĚΘŽ͖ŵĞŵďƌƵĂůŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĂů'ƌŽƵƉĞ>ƵĐŝĞŶĂƌƌŝğƌĞ Æ Dna. Ioana Dragan Æ ů͘ ƌŝƐƟĂŶ ƵƐƵ͘
ƐŝŵĞŵďƌƵĂůŽŵŝƚĞƚƵůƵŝĚĞEŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞƐŝƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂů/ŵĞƌLJƐ;ϮϬϭϭͲϮϬϭϳͿ͘ Æ ů͘ ƌŝƐƟĂŶ ƵƐƵ͘
64 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 65

WŽƚƌŝǀŝƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝůŽƌ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ŶƵ ĞdžŝƐƚĂ ŶŝĐŝƵŶ ĂĐŽƌĚ͕ ŝŶƚĞůĞŐĞƌĞ ƐĂƵ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĞ ŝŶƚƌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝŝ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ĞdžĞƌĐŝƟƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ ϮϬϭϳ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ĂŶĂůŝnjĂ ůƵŶĂƌĂ Ă pentru anul 2017 si aprobarea planului de audit
Ɛŝ ĂůƚĂ ƉĞƌƐŽĂŶĂ ĐĂƌĞ ƐĂ Į ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚ ůĂ ŶƵŵŝƌĞĂ ĂĐĞƐƚŽƌĂ ĐĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͘ ƌĞĂůŝnjĂƌŝůŽƌ ƐĂůĞ pentru anul 2018.
dĂďĞůƵů ƵƌŵĂƚŽƌ ƉƌĞnjŝŶƚĂ ŶƵŵĂƌƵů ĂĐƟƵŶŝůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ ƚŽƟ ŵĞŵďƌŝŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ůĂ ϭ f ŶĂůŝnjĂ͕ ĐŽŽƌĚŽŶĂƌĞĂ Ɛŝ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ŵĂŝ ŵƵůƚŽƌ f DŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůƵŝ ƌŝƐĐƵůƵŝ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ
ŵĂƌƟĞ ϮϬϭϴ͗ ƉƌŽƉƵŶĞƌŝ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů ĞdžĞĐƵƟǀ ŐƌƵƉ͕ƉĞďĂnjĂƌĂƉŽĂƌƚĞůŽƌƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞĚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƉƌŝǀŝŶĚ ĂĐŚŝnjŝƟŝůĞ Ɛŝ ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƟůĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ;Ğdž͘ Ɛŝ Ă ƐƚĂĚŝƵůƵŝ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ă ŵĂƐƵƌŝůŽƌ ĐŽƌĞĐƟǀĞ
EƵŵĞ EƵŵĂƌ ĚĞ ŽƚĂ ĚĞƟŶƵƚĂ ƐƵƉƌĂǀĞŐŚĞƌĞĂ ŶĞŐŽĐŝĞƌŝůŽƌ ĐƵ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ƉƌŝǀŝŶĚŶĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟůĞĚĞƌŝƐĐƌŝĚŝĐĂƚŝĚĞŶƟĮĐĂƚĞƐŝĂ
ĂĐƟƵŶŝ ;й ĚŝŶ ĐĂƉŝƚĂůƵů ƉƌŝǀŝŶĚ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ƉĂĐŚĞƚĞůŽƌ ŵŝŶŽƌŝƚĂƌĞ ŝŶ ĐĂĚƌƵů recomandarilor Comitetului de Audit si Risc.
ƐŽĐŝĂůͿ ĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ ĂĮůŝĂƚĞ ĚŝŶ ƐĞĐƚŽƌƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ f ĞĐŝnjŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůƵŝ
WŽƚƌŝǀŝƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝůŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ͕ ŵĞŵďƌŝŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͕ ƐƉƌŝũŝŶŝŶĚ Ɛŝ ƐƵƐƟŶĂŶĚ͕ ŝŶ ĐĞůĞ ĚŝŶ ƵƌŵĂ͕ ĞdžĞĐƵƟǀ ĂǀĂŶĚ ůĂ ďĂnjĂ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝůĞ ŽŵŝƚĞƚƵůƵŝ ĚĞ
ů͘ ƌŝƐƟĂŶ ƵƐƵ - -
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ŶƵ ĂƵ ĨŽƐƚ ŝŵƉůŝĐĂƟ ŝŶ ůŝƟŐŝŝ ƐĂƵ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝ ƉƌŽƉƵŶĞƌĞĂ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂ ƉĞŶƚƌƵ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ' EŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ ZĞŵƵŶĞƌĂƌĞ͘
Dna. Doina Dascalu - - ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ůĂ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ůŽƌ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ŝŶ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ĚŝƐĐƵƚĂƌĞĂ Ɛŝ ĂŶĂůŝnjĂƌĞĂ ĂůƚŽƌ f /ŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĂƉůŝĐĂƌŝŝ ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ƌĞŵƵŶĞƌĂƟĞŝ
Dl. Bogdan Iliescu - - ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ŝŶ ƵůƟŵŝŝ ĐŝŶĐŝ ĂŶŝ Ɛŝ ŶŝĐŝ ƌĞĨĞƌŝƚŽƌ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂƚĞĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƟ ĚŝŶ ƌĞŐŝƵŶĞ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂƚĞ Ɛŝ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ĚĞ ǀĂƌŝĂďŝůĞ ŝŶ ŐƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ƉƌŝŶ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƵŶŽƌ
Dl. Gicu Iorga - - ůŽƌĚĞĂͲƐŝŝŶĚĞƉůŝŶŝĂƚƌŝďƵƟŝůĞŝŶĐĂĚƌƵů^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ŝŶƵůƟŵŝŝ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞĂ ĞdžĞĐƵƟǀĂͿ͘ concepte noi de remunerare.
5 ani. f ŽŶƟŶƵĂƌĞĂ ĚĞůĞŐĂƌŝŝ ĐŽŶƚƌŽůĂƚĞ Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞůŽƌ ŝŶ
Dna. Arielle Malard de - -
ǀĞĚĞƌĞĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŝ ƵŶĞŝ ŐƵǀĞƌŶĂƌŝ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ ǀĂůƵĂƌĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͗
Rothschild
ŶŽŝ Ɛŝ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ĚĞĐŝƐ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ
ů͘ WĞĚƌŽ DŝĞůŐŽ ůǀĂƌĞnj - - ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ƉƌĞnjĞŶƚĂƚ ƐƉƌĞ ĂƉƌŽďĂƌĞ ĚƵŶĂƌŝŝ ďƵŶĞůĞ ƉƌĂĐƟĐŝ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ ƐĂ ĞĨĞĐƚƵĞnjĞ
Dl. Willem Schoeber - - 'ĞŶĞƌĂůĞ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ĐĂƚĞǀĂ ŶŽŝ ƉƌŽƉƵŶĞƌŝ ĚĞ Ž ĞǀĂůƵĂƌĞ ĂŶƵĂůĂ Ă ĨƵŶĐƟŽŶĂƌŝŝ ƐĂůĞ͘ /Ŷ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ͕
Sursa: Electrica ŵŽĚŝĮĐĂƌĞ Ă ^ƚĂƚƵƚƵůƵŝ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ƐͲĂ ƌĞĂůŝnjĂƚ Ž ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂƌĞ ŝŶ ďĂnjĂ ƵŶƵŝ ĐŚĞƐƟŽŶĂƌ ĚĞĮŶŝƚ
ŶŝǀĞůƵůƵŝ ĚĞĐŝnjŝŽŶĂů ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĮůŝĂůĞůĞ ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ͕ Ɛŝ ĚŝƐĐƵƚĂƚ ŝŶ ĚĞƚĂůŝƵ ĚĞ ŵĞŵďƌŝŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͘ ZĞnjƵůƚĂƚĞůĞ
ĐĂƌĞĂƌƉĞƌŵŝƚĞƉƌŽĐĞƐĞůĞĚĞƌĂƟŽŶĂůŝnjĂƌĞƐŝƐĐŚŝŵďĂƌŝ ĂĐĞƐƚĞŝ ĞǀĂůƵĂƌŝ ĂƵ ĨŽƐƚ ƌĂƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ ZĂƉŽƌƚƵů ĂŶƵĂů ƉĞŶƚƌƵ
ϲ͘Ϯ ĐƟǀŝƚĂƚĞĂŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĂůůĞĐƚƌŝĐĂ^͘͘ƐŝĂĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌƐĂůĞ ŵĂŝƌĂƉŝĚĞĂůĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝůŽƌŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĂůĞƐŝĚĞĂĨĂĐĞƌŝ͘ anul 2016.
ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ f ƉƌŽďĂƌĞĂ WƌŽŐƌĂŵƵůƵŝ ĚĞ ZĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů
'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ƉĞ ďĂnjĂ Ă ĚŽŝ ƉŝůŽŶŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͘ >Ă ƐĨĂƌƐŝƚƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ͕ ĨƵŶĐƟŽŶĂƌĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ Ă ĨŽƐƚ
/Ŷ ϮϬϭϳ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƐͲĂ ŝŶƚƌƵŶŝƚ ĚĞ Ϯϴ Žƌŝ͘ WƌĞnjĞŶƚĂŵ ŝŶ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ ƐŝƚƵĂƟĂ ƉƌĞnjĞŶƚĞŝ ŵĞŵďƌŝůŽƌ ͻ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ ƌŝĞŝ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ƟŶƟŶĚ ůĂ͗ ĞǀĂůƵĂƚĂ ĐƵ ĂũƵƚŽƌƵů ƵŶƵŝ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ ĞdžƚĞƌŶ͕ ƐƉĞĐŝĂůŝnjĂƚ
ŝŶƚƌĞ ĐĞůĞ Ϯϴ ƐĞĚŝŶƚĞ ĐĂƌĞ ĂƵ ĂǀƵƚ ůŽĐ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ͕ ϭϯ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ;ŝŶ ƉĞƌƐŽĂŶĂ͕ ƉƌŝŶ ĐŽŶĨĞƌŝŶƚĂ Æ implementarea unui nou model de operare ŝŶ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ĞĐŚŝƉĞůŽƌ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ɛŝ Ă ĐŽŶƐŝůŝŝůŽƌ ĚĞ
ĂƵ ĨŽƐƚ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞnjĞŶƚĂ ĮnjŝĐĂ Ă ŵĞŵďƌŝůŽƌ͕ ϭϮ ĂƵ ƚĞůĞĨŽŶŝĐĂ ƐĂƵ ƉƌŝŶ ĞŵĂŝůͿ ůĂ ƐĞĚŝŶƚĞůĞ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ Ɛŝ ĂůĞ ƟŶƚĂ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ďĂnjĂƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͘ /Ŷ ƉůƵƐ͕ ŽŶƐŝůŝƵů Ă ĞǀĂůƵĂƚ ƌĞĂůŝnjĂƌŝůĞ ƐĂůĞ
ĨŽƐƚ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚĞ ƉƌŝŶ ĐŽŶĨĞƌŝŶƚĂ ƚĞůĞĨŽŶŝĐĂ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ comitetelor sale in anul 2017: ƉĞ ƉƌŽĐĞƐĞ ĚĞ ƌĞƉƌŽŝĞĐƚĂƌĞ ;ŝŶĐůƵƐŝǀ ĂĐƟǀŝƚĂƟ ŝŶ ƌĂƉŽƌƚ ĐƵ ŽďŝĞĐƟǀĞůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞĮŶŝƚĞ ĚĞ ĚƵŶĂƌĞĂ
ĐƵ Ăƌƚ͘ ϭϴ ĂůŝŶ͘ ϮϬ ĚŝŶ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵŝǀ Ăů ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ Ɛŝ ϯ ĂƵ ŝŶƚĞƌŶĂůŝnjĂƚĞͿ͕ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĚƵͲƐĞ ƉĞ ĞĮĐŝĞŶƚĂ 'ĞŶĞƌĂůĂĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌƉĞŶƚƌƵŽŶƐŝůŝƵ͗^ƚƌĂƚĞŐŝĂ'ƌƵƉƵůƵŝ͕
ĨŽƐƚ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚĞ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ Ɛŝ ĐĂůŝƚĂƚĞĂ ƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌ ĐůŝĞŶƟůŽƌ͕ ƉĞ ƌĞĂůŝnjĂƌĞĂ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕WůĂƐĂŵĞŶƚĞĮŶĂŶĐŝĂƌĞƐŝƌĞĂůŝnjĂƌĞĂ
Ăƌƚ͘ ϭϴ ĂůŝŶ͘ Ϯϯ ĚŝŶ ĐƚƵů ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͘ ƉůĂŶƵůƵŝĚĞŝŶǀĞƐƟƟŝƐŝƉĞƌĞĚƵĐĞƌĞĂĐŽƐƚƵƌŝůŽƌ ĚĞŝŶǀĞƐƟƟŝŝŶĐŽŵƉĂŶŝŝůĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ĐĞĂƐƚĂĂŝŶĐůƵƐƐŝ
Ɛŝ ĐŽŶƚƌŽůƵů ĐŽƐƚƵƌŝůŽƌ͖ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͘
EƵŵĞ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ƵĚŝƚ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ͕ Æ ƌĞĂůŝnjĂƌĞĂƚƌĂŶƐĨĞƌƵůƵŝĚĞŝŶƚƌĞƉƌŝŶĚĞƌĞĂůƵŶŽƌ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ɛŝ ZŝƐĐ EŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ Ɛŝ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟ ĚĞƐĨĂƐƵƌĂƚĞ ĚĞ ĮůŝĂůĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ͗ ǀĂůƵĂƌĞĂ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƵůƵŝ Ă ƐƵŐĞƌĂƚ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ĂƐƉĞĐƚĞ
ZĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ Ɛŝ ŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ ƉƌŽŝĞĐƚĂƌĞ͕ ĂĐŚŝnjŝƟŝ Ɛŝ ƉŽnjŝƟǀĞ ĂůĞ ĨƵŶĐƟŽŶĂƌŝŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͗
ůŽŐŝƐƟĐĂ͘ f ůŝŶŝĞƌĞ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ŝŶ ĐĞĞĂ
;Ŷƌ͘ƐĞĚŝŶƚĞͲϮϴͿ ;Ŷƌ͘ƐĞĚŝŶƚĞͲϭϯͿ ;Ŷƌ͘ƐĞĚŝŶƚĞͲϭϳͿ ;Ŷƌ͘ƐĞĚŝŶƚĞͲϭϯͿ
ͻ ĮĐŝĞŶƟnjĂƌĞĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ͕ ƉƌŝŶ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĐƵůƚƵƌĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ ŵŝƐŝƵŶĞĂ Ɛŝ ǀŝnjŝƵŶĞĂ
ů͘ ƌŝƐƟĂŶ ƵƐƵ 28 - - 13
ĂũƵƐƚĂƌĞĂ ŶƵŵĂƌƵůƵŝ ĚĞ ĂŶŐĂũĂƟ ŝŶĚŝƌĞĐƚ pe care Electrica ar trebui sa o aiba.
Dna. Doina Dascalu 6 2 - -
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝ ĐƵ ŶƵŵĂƌƵů ĐĞůŽƌ ĚŝƌĞĐƚ ƉƌŽĚƵĐƟǀŝ Ɛŝ f /ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂ ĞǀŽůƵƟŝůŽƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞŝ Ɛŝ Ă ŝŵƉĂĐƚƵůƵŝ
Dl. Bogdan Iliescu 28 13 17 - ƉƌŝŶĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂĚĞŶŽŝůŝŶŝŝĚĞĂĨĂĐĞƌŝƐŝƉƌŽĚƵƐĞ͘ acestora asupra Electrica.
Dl Gicu Iorga* 16 - 8 - f ŶĂůŝnjĂ ƵŶŽƌ ĚŝĨĞƌŝƚĞ ƟƉƵƌŝ ĚĞ ƌĂƉŽĂƌƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ f ƌĞĂƌĞĂ ƵŶĞŝ ŶŽŝ ĞĐŚŝƉĞ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞ ĞdžĞĐƵƟǀĂ͕
Dna. Arielle Malard de 24 11 13 2 ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞĂ ĞdžĞĐƵƟǀĂ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ aspect care a fost declarat o prioritate pentru anul
Rothschild** ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ͕ ƌĞĂůŝnjĂƌĞĂ ŽďŝĞĐƟǀĞůŽƌ ďƵŐĞƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ 2017.
ů͘ WĞĚƌŽ DŝĞůŐŽ ůǀĂƌĞnjΎΎ 27 11 2 - ŝŶƚƌĞŐƵůĂŶϮϬϭϳƐŝƉĞŶƚƌƵĮĞĐĂƌĞƚƌŝŵĞƐƚƌƵͬƐĞŵĞƐƚƌƵ͕ f ŽŽƉĞƌĂƌĞ Ɛŝ ŝŶƚĞƌĂĐƟƵŶĞ ĞĮĐĂĐĞ Ɛŝ ĞĮĐŝĞŶƚĂ ĐƵ
Dl. Willem Schoeber** 26 - - 13 ƌĞĂůŝnjĂƌĞĂ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ƐƚĂďŝůŝƟ ƉĞŶƚƌƵ ĚŝƌĞĐƚŽƌƵů ŐĞŶĞƌĂů Ɛŝ ŶŽŝŝ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝ ĞdžĞĐƵƟǀŝ͘
Sursa: Electrica anul 2016 si stabilirea indicatorilor de performanta f ĞĮŶŝƌĞĂ ƵŶŽƌ ƉŽůŝƟĐŝ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝ ĂĚĞĐǀĂƚĞ ŝŶ ĐĂĚƌƵů
Ύ EŽƚĂ͗ ů͘ /ŽƌŐĂ Ă ĚĞǀĞŶŝƚ ŵĞŵďƌƵ ŝŶƚĞƌŝŵĂƌ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭ ŵĂŝ ϮϬϭϳ pentru anul 2017. Electrica.
ΎΎEŽƚĂ͗ ĂŶĚ ŵĞŵďƌŝŝ ŶƵ ĂƵ ƉƵƚƵƚ ƉĂƌƟĐŝƉĂ ůĂ ƐĞĚŝŶƚĞůĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚĞ ƉƌŝŶ ĐĞůĞ ϯ ŵĞƚŽĚĞ ƐƉĞĐŝĮĐĂƚĞ ƉƌŝŶ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ŽŵƉĂŶŝĞŝ ;ƉƌĞnjĞŶƚĂ ĮnjŝĐĂ͕ ƉƌŝŶ
ĐŽŶĨĞƌŝŶƚĂ ƚĞůĞĨŽŶŝĐĂ Ɛŝ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐͿ͕ ĂĐĞƐƟĂ ĂƵ ĨŽƐƚ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƟ ƉĞ ďĂnjĂ ŵĂŶĚĂƚĞůŽƌ ĂĐŽƌĚĂƚĞ ƵŶƵŝ Ăůƚ ŵĞŵďƌƵ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͘
f ZĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵĞŝ Ɛŝ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝůŽƌ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟŽŶĂůĞ f ƌĞĂƌĞĂ Ɛŝ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞĂ ŵĞŶƟŶĞƌŝŝ ƵŶĞŝ ͞ďƵŶĞ
ale Electrica si implementarea in etape a noului ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ͕͟ ĂƐĂ ĐƵŵ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂ ƵƌƐĂ
ĐŽŶĐĞƉƚ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ƵŶƵŝ ƐŝƐƚĞŵ <W/Ɛ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ sĂůŽƌŝ ĚŝŶ >ŽŶĚƌĂ Ɛŝ ƵĐƵƌĞƐƟ͘
/Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝ ŽůĞĐƟǀ ĚĞ f ZĞǀŝnjƵŝƌĞĂƐŝĂǀŝnjĂƌĞĂďƵŐĞƚĞůŽƌĚĞǀĞŶŝƚƵƌŝƐŝĐŚĞůƚƵŝĞůŝ
de Grup. f ŶŐĂũĂŵĞŶƚƵů ĐƵ ĂĐƟŽŶĂƌŝŝ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀŝ͘
DƵŶĐĂ͕ ĂƚƵŶĐŝ ĐĂŶĚ ĞƐƚĞ ĐĂnjƵů͕ ŝŶǀŝƚĂƟŝůĞ ĚĞ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂ ĂůĞůĞĐƚƌŝĐĂ^ůĂŶŝǀĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ͕ƉƌĞĐƵŵ
f ƉƌŽďĂƌĞĂWŽůŝƟĐŝŝƉƌŝǀŝŶĚƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞĐƵƉĂƌƟůĞĂĮůŝĂƚĞ f ^ƉŝƌŝƚƵů ĚĞ ĞĐŚŝƉĂ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ Ɛŝ ĂƟƚƵĚŝŶĞĂ ĞdžŝŐĞŶƚĂ
la sedintele Consiliului Director au fost adresate si Ɛŝ Ă ďƵŐĞƚĞůŽƌ ĚĞ ǀĞŶŝƚƵƌŝ Ɛŝ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝ ĂůĞ ĮůŝĂůĞůŽƌ
f Restructurarea componentei Consiliului de a acestuia.
ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶƟůŽƌ ƐŝŶĚŝĐĂƚĞůŽƌ͘ ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ ƉĞŶƚƌƵ ĞdžĞƌĐŝƟƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ ϮϬϭϳ͘
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ŝŶ ĮůŝĂůĞ͕ ƉĞŶƚƌƵ Ă ĂƐŝŐƵƌĂ Ž ĂďŽƌĚĂƌĞ
f ŶĂůŝnjĂƐŝĂǀŝnjĂƌĞĂƐŝƚƵĂƟŝůŽƌĮŶĂŶĐŝĂƌĞĂůĞůĞĐƚƌŝĐĂ^
ĐŽŶƐĞĐǀĞŶƚĂ Ɛŝ ƐƉƌŝũŝŶ ƉĞŶƚƌƵ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ĮůŝĂůĞůŽƌ Ɛŝ Ƶ ĨŽƐƚ ƐƵŐĞƌĂƚĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ĂƐƉĞĐƚĞ ĚĞ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƚ͗
WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ŚŽƚĂƌĂƌŝ ĂĚŽƉƚĂƚĞ ĚĞ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ůĂ ŶŝǀĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ɛŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ Ă ƐŝƚƵĂƟŝůŽƌ
ƉŽnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ƉĞ ƉŝĂƚĂ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌĞĂ f ^ƚĂďŝůŝƌĞĂͬ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƌĞĂ Ɛŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂ ŝŶ ĐĂĚƌƵů
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ŝŶ ĚĞĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ ƐĞ ƌĞĨĞƌĂ ůĂ͗ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĂůĞ ĮůŝĂůĞůŽƌ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ƉĞŶƚƌƵ ĞdžĞƌĐŝƟƵů
ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĞŝ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ŐƌƵƉƵůƵŝ͘ ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ Ă ƵŶĞŝ ĐƵůƚƵƌŝ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ ĞdžƉůŝĐŝƚĞ͕ Ă
f ůĞŐĞƌĞĂ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌ ϮϬϭϲ͘
f ZĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ĞůĞŐĂƌŝŝ ĚĞ ƵƚŽƌŝƚĂƚĞ Ă ŽŵƉĂŶŝĞŝ͘ ŵŝƐŝƵŶŝŝ Ɛŝ ǀŝnjŝƵŶŝŝ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ
Ɛŝ ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝ ĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌ ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ Ɛŝ f ZĞǀŝnjƵŝƌĞĂ Ɛŝ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƉůĂŶƵůƵŝ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ Ăů
f ^ƵƉƌĂǀĞŐŚĞƌĞĂ ƉƵŶĞƌŝŝ ŝŶ ĂƉůŝĐĂƌĞ Ă ƉůĂŶƵůƵŝ ĚĞ ĂƵĚŝƚ f ĐƚƵĂůŝnjĂƌĞĂ ŵŽĚĞůƵůƵŝ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ
ĂůĞŐĞƌĞĂ ƉƌĞƐĞĚŝŶƟůŽƌ ĂĐĞƐƚŽƌĂ͘ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ Ă ƉůĂŶƵůƵŝ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ ƉĞŶƚƌƵ
66 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 67

ƉĞŶƚƌƵ Ă ĞǀŝĚĞŶƟĂ ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ ͣƵŶ ŐƌƵƉͬŽ ĞĐŚŝƉĂ͘͞ ĨƵŶĐƟŝĚĞĐŽŶĚƵĐĞƌĞ͕ĚĞĂƌĞĐŽŵĂŶĚĂŽŶƐŝůŝƵůƵŝĐĂŶĚŝĚĂƟ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ɛŝ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ ĞdžĞĐƵƟǀŝ ĚŝŶ ĮůŝĂůĞ ŝŶ f ĞdžĂŵŝŶĂƌĞĂ ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƟŝ ƐŝƚƵĂƟŝůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĂŶƵĂůĞ Ɛŝ
f Intarirea spiritului de echipa al managementului nou ƉĞŶƚƌƵĨƵŶĐƟŝůĞĞŶƵŵĞƌĂƚĞ͕ĚĞĂĨŽƌŵƵůĂƉƌŽƉƵŶĞƌŝƉƌŝǀŝŶĚ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĐƵWŽůŝƟĐĂĚĞŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞƐŝƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ͘ ŝŶƚĞƌŝŵĂƌĞ ƐĂƵ Ă ŝŶĨŽƌŵĂƌŝůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ Ă ĮůŝĂůĞůŽƌ
ĐŽŶƐƟƚƵŝƚ͘ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ Ɛŝ Ă ĂůƚŽƌ ĨƵŶĐƟŝ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞ͘ ;'ƌƵƉƵůͿ ůĂ ŶŝǀĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐĂƵ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ͖
f DŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞĂ Ɛŝ ŐĞƐƟŽŶĂƌĞĂ ƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ͘ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ EŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ ZĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ƐͲĂ ŝŶƚƌƵŶŝƚ ĚĞ f ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ŝŶ ŵŽĚ ƌĞŐƵůĂƚ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌƵůƵŝ ĂĚĞĐǀĂƚ Ăů
f /ŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĐĂůŝƚĂƟŝ Ɛŝ ĂĐƵƌĂƚĞƚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞůŽƌ ŽŵŝƚĞƚƵů ĂƌĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ϭϵŽƌŝŝŶƉĞƌŝŽĂĚĂϭŝĂŶƵĂƌŝĞϮϬϭϳʹϭŵĂƌƟĞϮϬϭϴ;ĚŝŶƚƌĞ ƉŽůŝƟĐŝůŽƌ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ͖
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͕ ƚƌĂŶƐŵŝƚĞƌĞĂ ůĂ ƟŵƉ Ă ĂĐĞƐƚŽƌĂ͘ ĂƐƉĞĐƚĞ ĚĞ ŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ͗ ĐĂƌĞ ϭϳ ƐĞĚŝŶƚĞ ŝŶ ϮϬϭϳͿ͘ /Ŷ ĐĂĚƌƵů ĂĐĞƐƚŽƌ ƐĞĚŝŶƚĞ ĂƵ f ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ Ɛŝ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌĞĂ ƉŽůŝƟĐŝŝ ĚĞ ƉƌĞǀŝnjŝƵŶĞ
f ŽŵƵŶŝĐĂƌĞĂ ĐƵ ĂĐƟŽŶĂƌŝŝ Ɛŝ ĐƵ ƉƵďůŝĐƵů ůĂƌŐ͘ f ƌĞĐŽŵĂŶĚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ Ž ƉŽůŝƟĐĂ ĚĞ ŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ͕ ĨŽƐƚ ĚŝƐĐƵƚĂƚĞ Ɛŝ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ĮŶĂŶĐŝĂƌĂ Ă ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ƐƉƌĞ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͖
ŝŶĐůƵƐŝǀƵŶƉƌŽĮůƟŶƚĂĂůŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͕ƉƌŽĐĞƐƵůƐŝƉƌŝŶĐŝƉŝŝůĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂƉƌŽďĂƌĞͬ ĂǀŝnjĂƌĞ͕ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ƐƵďŝĞĐƚĞ ŵĂũŽƌĞ͗ f ĨŽƌŵƵůĂƌĞĂ ĚĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ
/Ŷ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ŽďŝĞĐƟǀĞ ĚĞĮŶŝƚĞ ĚĞ ĐĂƌĞ ƵƌŵĞĂnjĂ Ă Į ĂƉůŝĐĂƚĞ ĚĞ ĂĐƟŽŶĂƌŝ ĂƚƵŶĐŝ ĐĂŶĚ f ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌĞ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ŶŽƵ ĐŽŶƟŶƵƚƵů ƌĂƉŽƌƚƵůƵŝ ĂŶƵĂů͕ ŝŶ ĂŶƐĂŵďůƵ͕ ĚĂĐĂ ĂĐĞƐƚĂ
ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ŽŶƐŝůŝƵ͕ ƐͲĂƵ ƉƌŽƉƵŶ ĐĂŶĚŝĚĂƟ ƉĞŶƚƌƵ ƉŽƐƚƵƌŝůĞ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ŵĞŵďƌƵ ͬ ƵŶƵŝ ŵĞŵďƌƵ ŝŶƚĞƌŝŵĂƌ͕ ƉĞ ƉŽnjŝƟĂ ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ Ž ŝŵĂŐŝŶĞ ĐŽƌĞĐƚĂ͕ ĞĐŚŝůŝďƌĂƚĂ Ɛŝ ƵƐŽƌ ĚĞ
facut pasi majori in 2017. Un moment remarcabil il Ăŝ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ Ɛŝ ĨĂĐĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ŝŶ ĐĞĞĂ ƌĂŵĂƐĂ ǀĂĐĂŶƚĂ͖ ŝŶƚĞůĞƐ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐƟŽŶĂƌŝ Ɛŝ ĚĂĐĂ ůĞ ŽĨĞƌĂ ĂĐĞƐƚŽƌĂ
ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ƚƌĂŶnjĂĐƟĂ ĐƵ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ;&WͿ ĚŝŶ ĚĂƚĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ŶƵŵŝƌĞĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽƌ ƚĞŵƉŽƌĂƌŝ ŝŶ f ŶƵŵŝƌĞĂ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ ĞdžĞĐƵƟǀŝ ʹ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝůĞŶĞĐĞƐĂƌĞƉĞŶƚƌƵĞǀĂůƵĂƌĞĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞůŽƌ
ĚĞϭ ŶŽŝĞŵďƌŝĞϮϬϭϳ͕ĐĂŶĚůĞĐƚƌŝĐĂ ^ Ă ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚϮϮй ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉŽůŝƟĐĂ͖ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ Θ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͘
ĚŝŶ ĂĐƟƵŶŝůĞ &W ŝŶ ĐĞůĞ ƚƌĞŝ ĮůŝĂůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ŝŶ ĮůŝĂůĂ f ĂŶĂůŝnjĞĂnjĂ ƉƵŶĞƌĞĂ ŝŶ ĂƉůŝĐĂƌĞ Ă ƉŽůŝƟĐŝŝ ĚĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů WĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ
ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ Ă ůĞĐƚƌŝĐĂ͘ WƌŝŶ ĂĐĞĂƐƚĂ ĂĐƟƵŶĞ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ ŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ͕ ŝŶƚŽĐŵĞƐƚĞ ƵŶ ƌĂƉŽƌƚ ƉĞŶƚƌƵ ŽŶƐŝůŝƵ /dΘdĞůĞĐŽŵ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ZĞƐƵƌƐĞ hŵĂŶĞ͕ /Ŷ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĂƐƉĞĐƚĞůĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚ Ɛŝ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶ͕
Ă ĚĞǀĞŶŝƚ ;ŝŶ ŵŽĚ ĚŝƌĞĐƚ ƐĂƵ ŝŶĚŝƌĞĐƚͿ ĂĐƟŽŶĂƌ ϭϬϬй Ăů ƉƌŝǀŝŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂĂĐĞƐƚĞŝĂƐŝƉƌĞnjŝŶƚĂƵŶƌĞnjƵŵĂƚ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ sĂŶnjĂƌŝ͕ ŝƌĞĐƚŽƌ &ŝŶĂŶĐŝĂƌ Ăŝ ŽŵŝƚĞƚƵů ĂƌĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟ͗
ƚƵƚƵƌŽƌ ĮůŝĂůĞůŽƌ ƐĂůĞ͘ ĂůĂĐĞƐƚƵŝƌĂƉŽƌƚŝŶĐĂĚƌƵůZĂƉŽƌƚƵůƵŝĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽƌ͖ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ Ɛŝ ĐƌŝƚĞƌŝŝůĞ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ Ă ĂĐĞƐƚŽƌĂ͖ f ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƵŶƵŝ ƉůĂŶ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ 'ƌƵƉ͕ ĂŶƵĂů͕ ƉƌĞĐƵŵ
f ĂƐŝƐƚĂ ŽŶƐŝůŝƵů ŝŶ ŶƵŵŝƌĞĂ Ɛŝ ƌĞǀŽĐĂƌĞĂ ŝƌĞĐƚŽƌƵůƵŝ f ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ŝŶĚĞƉůŝŶŝƌŝŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ Ɛŝ Ă ŽƌŝĐĂƌŽƌ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞ ĂůĞ ƉůĂŶƵůƵŝ Ɛŝ
ĐĞĂƐƚĂ ĞƐƚĞ Ɛŝ ǀĂ ĐŽŶƚƌŝďƵŝ ůĂ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĞŝ 'ĞŶĞƌĂů͕ ĨĂĐĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ŶƵŵŝƌĞĂ Ɛŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝ ĞdžĞĐƵƟǀŝ ŝŶ ϮϬϭϲ Ɛŝ ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ƉƌŝŵŝƌĞĂ ƌĂƉŽĂƌƚĞůŽƌ ƉĞƌŝŽĚŝĐĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂĐƟǀŝƚĂƟůĞ͕
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ͕ ůĂ ĂůŝŶŝĞƌĞĂ Ɛŝ ŇƵŝĚŝnjĂƌĞĂ ĨƵŶĐƟŽŶĂƌŝŝ ĚŝŶƚƌĞ ƌĞǀŽĐĂƌĞĂ ĞĐŚŝƉĞŝ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ă ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ĚƵƉĂ ƵŶŽƌĂ ƉĞŶƚƌƵ ϮϬϭϳ ʹ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ ůĂ ŶŝǀĞů constatarile importante si urmarirea rapoartelor de
ĮůŝĂůĞ Ɛŝ ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ Ž ŝŶǀĞƐƟƟĞ ĂƚƌĂĐƟǀĂ ƉĞŶƚƌƵ ĐĞĂ ŵĂŝ consultarea cu Directorul General si face propuneri ĚĞ 'ƌƵƉ͖ ĂƵĚŝƚ ŝŶƚĞƌŶ͖
mare parte a fondurilor disponibile in urma procesului de ƉƌŝǀŝŶĚ ŶƵŵŝƌĞĂ Ɛŝ ƌĞǀŽĐĂƌĞĂ ŵĞŵďƌŝůŽƌ ĐŽŶƐŝůŝŝůŽƌ ĚĞ f ĐŽŶĐĞƉƚƵů ĚĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ <ĞLJ WŽƐŝƟŽŶ ;D<WͿ͘ f ĨŽƌŵƵůĂƌĞĂ ĚĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ
ƉƌŝǀĂƟnjĂƌĞ͘ZĞƐƚƵůĨŽŶĚƵƌŝůŽƌǀŽƌĮĂĐƵŵĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞƉĞŶƚƌƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĂůĞ ĮůŝĂůĞůŽƌ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ WŽůŝƟĐĂ /ŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĂƉůŝĐĂƌŝŝ ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ƌĞŵƵŶĞƌĂƟĞŝ ŶƵŵŝƌĞĂ͕ ƌĞǀŽĐĂƌĞĂ Ɛŝ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂ ŝƌĞĐƚŽƌƵůƵŝ
ĂĮŶĂŶƚĂ͕ŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ŝŶǀĞƐƟƟŝŝŶĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ͖ ǀĂƌŝĂďŝůĞ ŝŶ ŐƌƵƉƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ƉƌŝŶ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƵŶŽƌ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞ ƵĚŝƚ /ŶƚĞƌŶ͖
ĚĂƌ Ɛŝ ƐĂ ƉƌŽĮƚĞ ĚĞ ŶŽŝůĞ ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƟ ĚĞ ƉĞ ƉŝĂƚĂ͘ f ƌĞĐŽŵĂŶĚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉŽůŝƟĐŝ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ƌĞƐƵƌƐĞůŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚĞ ŶŽŝ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ͖ f ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞĂ ĐĂƌĂĐƚĞƌƵů ĂĚĞĐǀĂƚ͕ Ă ĞĮĐĂĐŝƚĂƟŝ Ɛŝ
ƵŵĂŶĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ůĂ ƌĞĐƌƵƚĂƌĞ Ɛŝ ĐŽŶĐĞĚŝĞƌĞ͕ f ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝ ŝŶ ĮůŝĂůĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŝ ĨƵŶĐƟĞŝ ĚĞ ĂƵĚŝƚ ŝŶƚĞƌŶ͖
/ŶǀĞƐƟƟŝůĞ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ĚĞ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂƵ ĂƟŶƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů Ɛŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƚĂůĞŶƚĞůŽƌ Ɛŝ ƉůĂŶŝĮĐĂƌĞĂ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƐŽůŝƚĂƌĞĂ ƉƌŝŶĐŝƉŝŝůŽƌ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ůĂ f ĨŽƌŵƵůĂƌĞĂ ĚĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ĐĂƚƌĞ ŽŶƐŝůŝƵ ƉƌŝǀŝŶĚ
ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ϵϯй ĚŝŶ ďƵŐĞƚƵů ĂƉƌŽďĂƚ ĚĞ ĂƵƚŽƌŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ƐƵĐĐĞƐŝƵŶŝŝ ŝŶ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞ Ɛŝ ĮůŝĂůĞůĞ ĂĐĞƐƚĞŝĂ ;'ƌƵƉƵůͿ͖ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͘ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ŶŽŝůŽƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ĚĞ ŶƵŵŝƌĞĂ͕ ƌŽƚĂƟĂ ƐĂƵ ƌĞǀŽĐĂƌĞĂ ĂƵĚŝƚŽƌƵůƵŝ ĞdžƚĞƌŶ Ăů
ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ;EZͿ͘ ĞƐŝ ĂĐĞƐƚ ŶŝǀĞů f ƐƵƉƌĂǀĞŐŚĞĂnjĂ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌĞ ĂŶƵĂůĂ Ă ŵĂŶĚĂƚ ƉĞŶƚƌƵ ƉŽnjŝƟŝůĞ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞ ĞdžĞĐƵƟǀĂ ŝŶ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͖
ĞƐƚĞ ƚŽƚƵƐŝ ƐƵď ƟŶƚĂ͕ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌ ŝŶ ŵĞĚŝĞ ĐƵ ĞĮĐĂĐŝƚĂƟŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ Ɛŝ Ă ĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌ ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ ĂůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ ĮůŝĂůĞ͖ f ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ƉůĂŶƵůƵŝ͕ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ Ɛŝ Ă ĐŽŶƐƚĂƚĂƌŝůŽƌ
ϯϮй ŝŶ ϮϬϭϳ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ϮϬϭϲ ƉŽĂƚĞ Į ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ Ž ĂĐĞƐƚƵŝĂ͖ f ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ Ɛŝ Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂƟĞŝ ŵĞŵďƌŝůŽƌ ĂƵĚŝƚŽƌƵůƵŝ ĞdžƚĞƌŶ͖
ƌĞĂůŝnjĂƌĞ ƌĞĂůĂ͘ dŝŶƚĂ ƉĞŶƚƌƵ ĂŶƵů ϮϬϭϴ ƐĞ ƉƌŽƉƵŶĞ Ă Į f ĞǀĂůƵĞĂnjĂ ƉĞƌŝŽĚŝĐ ĚŝŵĞŶƐŝƵŶĞĂ͕ ĐŽŵƉŽnjŝƟĂ Ɛŝ ĚŝŶ ĮůŝĂůĞ͖ f ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŝ Ɛŝ ŽďŝĞĐƟǀŝƚĂƟŝ ĂƵĚŝƚŽƌƵůƵŝ
ĐƵ ϯϯй ƉĞƐƚĞ ŶŝǀĞůƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ͘ ĐĞƐƚĞ ĞǀŽůƵƟŝ ƐƵŶƚ structura Comitetului si face recomandari Consiliului f ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ WŽůŝƟĐŝŝ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƟĞ Ă ŵĞŵďƌŝůŽƌ ĞdžƚĞƌŶ Ɛŝ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞĂ ƌĞƐƉĞĐƚĂƌŝŝ ƌĞŐƵůŝůŽƌ ĞƟĐĞ Ɛŝ
ƐƵƐƟŶƵƚĞ ĚĞ ƌĞƉƌŽŝĞĐƚĂƌĞĂ ƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ ĚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŝŶ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ŽƌŝĐĞ ĨĞů ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝ͖ Consiliului si a contractelor de mandat a acestora ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ Ă ĐĞƌŝŶƚĞůŽƌ ƉƌŝǀŝŶĚ
ĐŽŵƉĂŶŝŝůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ĚĞ ŝŶƚĞƌŶĂůŝnjĂƌĞĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟůŽƌ f ĨĂĐĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵĞůĞ ĚĞ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ůŝŵŝƚĞůĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ ĂůĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƟŝůŽƌ ƌŽƚĂƟĂ ƉĂƌƚĞŶĞƌŝůŽƌ ĚĞ ĂƵĚŝƚ͖
ĚĞ ůĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ͘ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ŵĞŵďƌŝŝ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ ĞdžĞĐƵƟǀŝ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƐĐŚŝŵďĂƌŝůĞ f ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ŝŶ ŵŽĚ ƌĞŐƵůĂƚ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌƵůƵŝ ĂĚĞĐǀĂƚ Ɛŝ Ă
ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ Ɛŝ ƉĞƌƐŽŶĂůƵů ŝŶ ĨƵŶĐƟŝ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞ ůĞŐŝƐůĂƟĞŝ ĚŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ĮƐĐĂů͖ ĂƉůŝĐĂƌŝŝ ƉŽůŝƟĐŝůŽƌ ĐŚĞŝĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ Ă
In domeniul managementului riscurilor, este necesara ĞdžĞĐƵƟǀĂ͖ f ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĂůŝŶŝĞƌĞĂ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞůŽƌ ĚĞ ƉŽůŝƟĐŝůŽƌ ĚĞ ĚĞƚĞĐƚĂƌĞ Ă ĨƌĂƵĚĞůŽƌ Ɛŝ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ Ă
ĐŽŶƟŶƵĂƌĞĂ ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ĐƵ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƟ ƐƉĞĐŝĂůŝnjĂƟ ƉĞŶƚƌƵ f ƐƵƉƌĂǀĞŐŚĞĂnjĂ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ŶƵŵŝƌĞ Ă ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ ŵĂŶĚĂƚ ƉĞŶƚƌƵ ƚŽƟ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝ ĞdžĞĐƵƟǀŝ͘ ŵŝƚĞŝ͖
Ă ĂĚƵĐĞ ĐŽŵƉĂŶŝĂ ůĂ ƵŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ĚŝŶ ĂĐĞƐƚ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ɛŝ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ ĞdžĞĐƵƟǀŝ ĚŝŶ ĮůŝĂůĞ͕ ŝŶ f ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůŽƌ ŝŶƚƌĞ ƉĂƌƟ ĂĮůŝĂƚĞ ŝŶ
ƉƵŶĐƚ ĚĞ ǀĞĚĞƌĞ͘ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĐƵWŽůŝƟĐĂĚĞŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞƐŝƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ƵĚŝƚ Ɛŝ ZŝƐĐ͗ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ Ž ƉŽůŝƟĐĂ ĞůĂďŽƌĂƚĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ŽŵŝƚĞƚ
ŽŵŝƚĞƚƵů ĞƐƚĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝƚ ĚŝŶ ƚƌĞŝ ŵĞŵďƌŝ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀŝ Ɛŝ ĂƉƌŽďĂƚĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ŽŶƐŝůŝƵ͖
ŽŶƐŝůŝƵů ĐŽŶƟŶƵĂ ƐĂ ĮĞ ŝŶŐƌŝũŽƌĂƚ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ƐĂŶĂƚĂƚĞĂ ŽŵŝƚĞƚƵů ĂƌĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ Ăŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ĚŽŝ ĚŝŶƚƌĞ ĂĐĞƐƟĂ ĮŝŶĚ f ĂŶĂůŝnjĂ ĂŶƵĂůĂ Ă ƌĂƉŽƌƚƵůƵŝ ŝŶƚŽĐŵŝƚ ĚĞ ŝƌĞĐƚŽƌƵů
si siguranta in munca in cadrul grupului si nu este aspecte de remunerare: ŵĞŵďƌŝ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟ͕ ŝĂƌ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůĞ ĐŽŵŝƚĞƚƵůƵŝ ĞƐƚĞ ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞ ƵĚŝƚ /ŶƚĞƌŶ ĐĂƌĞ ĞǀĂůƵĞĂnjĂ
ƐĂƟƐĨĂĐƵƚ ĚĞ ƐŝƚƵĂƟĂ ĂĐƚƵĂůĂ͘ /Ŷ ϮϬϭϳ͕ ƉĂƚƌƵ ǀŝĐƟŵĞ ĂƵ f ĨĂĐĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƉŽůŝƟĐŝůĞ un administrator independent. Componenta Comitetului ĞĮĐĂĐŝƚĂƚĞĂ ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶ ŝŶ ĐĂĚƌƵů
ĨŽƐƚ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ŝŶ ƌĂŶĚƵů ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ >ĞĐƚƌŝĐĂ͘ ŽŶƐŝůŝƵů ǀĂ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ͕ ƐƟŵƵůĂƌĞ Ɛŝ ĂĐŽƌĚĂƌĞ ĚĞ ƉůĂƟ Ă ĂƐŝŐƵƌĂƚ ĞdžƉĞƌƟnjĂ ŶĞĐĞƐĂƌĂ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ Ɛŝ Ăů Grupului.
ĂůŽĐĂ ŵĂŝ ŵƵůƚ ƟŵƉ Ɛŝ ǀĂ ĚĞƉƵŶĞ ŵĂŝ ŵƵůƚ ĞĨŽƌƚ ŝŶ ϮϬϭϴ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌŝŝ ĂůĞ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͖ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůƵŝ ƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ͕ ƉŽƚƌŝǀŝƚ ĐĞƌŝŶƚĞůŽƌ ůĞŐĂůĞ͘
ƉĞŶƚƌƵ Ă ƐƉƌŝũŝŶŝ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů ŝŶ ŝŵďƵŶĂƚĂƟƌĞĂ ĐƵůƚƵƌŝŝ f ĨĂĐĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ƉŽůŝƟĐŝŝ ŽŵŝƚĞƚƵů ĂƌĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ
ƉƌŝǀŝŶĚƐŝŐƵƌĂŶƚĂŝŶŵƵŶĐĂůĂŶŝǀĞůƵůĐŽŵƉĂŶŝĞŝ͖ŝŶƚƌĞƟŵƉ͕ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ŵĞŵďƌŝŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͖ &ƵŶĐƟĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĂĂŽŵŝƚĞƚƵůƵŝĞƐƚĞĚĞĂƐƵƐƟŶĞŽŶƐŝůŝƵů aspecte de management al riscurilor:
au fost deja adoptate masuri serioase in acest domeniu. f ĨĂĐĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂ f ǀĞƌŝĮĐĂƌĞĂƉĞƌŝŽĚŝĐĂĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞůŽƌƌŝƐĐƵƌŝůĂĐĂƌĞƐƵŶƚ
ŝŶ ŝŶĚĞƉůŝŶŝƌĞĂ ĂƚƌŝďƵƟŝůŽƌ ƐĂůĞ ĚĞ ǀĞƌŝĮĐĂƌĞ Ă ĞĮĐŝĞŶƚĞŝ
ŝƌĞĐƚŽƌƵůƵŝ 'ĞŶĞƌĂů Ɛŝ Ă ĂůƚŽƌ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝ ĞdžĞĐƵƟǀŝ͕ ƌĂƉŽƌƚĂƌŝŝĮŶĂŶĐŝĂƌĞĂŽŵƉĂŶŝĞŝ͕ĂĐŽŶƚƌŽĂůĞůŽƌŝŶƚĞƌŶĞƐŝ ĞdžƉƵƐĞ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ Ɛŝ 'ƌƵƉƵů͕ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂŶĚ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ EŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ ZĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ŝŶĐůƵƐŝǀ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĂůĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƟĞŝ͕ a managementului riscurilor. In cadrul indeplinirii acestui ƉŽůŝƟĐŝ ĂĚĞĐǀĂƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂ͕ ŵĂƉĂƌĞĂ͕
ŽŵŝƚĞƚƵůĚĞEŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞƐŝZĞŵƵŶĞƌĂƌĞĞƐƚĞĐŽŶƐƟƚƵŝƚĚŝŶ ŽďŝĞĐƟǀĞůĞĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂƐŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚĞĞǀĂůƵĂƌĞ͖ ƌŽů͕ ŽŵŝƚĞƚƵů ŽĨĞƌĂ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů Ɛŝ ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ ƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ͖
ƚƌĞŝŵĞŵďƌŝŶĞĞdžĞĐƵƟǀŝĂŝŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ĚŽŝ f ĨĂĐĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂ f ĂŶĂůŝnjĂ ĂŶƵĂůĂ Ă ƵŶƵŝ ƌĂƉŽƌƚ Ăů ĐŽŶĚƵĐĞƌŝŝ ĐĂƌĞ
ůĂ ĂƉƌĞĐŝĞƌĞĂ ZĂƉŽƌƚƵůƵŝ ŶƵĂů Ɛŝ Ă ^ŝƚƵĂƟŝůĞ &ŝŶĂŶĐŝĂƌĞ
ĚŝŶƚƌĞ ĂĐĞƐƟĂ ƐƵŶƚ ŵĞŵďƌŝ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟ͕ ŝĂƌ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůĞ ŵĞŵďƌŝůŽƌ ĐŽŶƐŝůŝŝůŽƌ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĂůĞ ĮůŝĂůĞůŽƌ Ɛŝ Anuale, daca documentele sunt corecte, echilibrate si ĞǀĂůƵĞĂnjĂ ĞĮĐŝĞŶƚĂ ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ăů
comitetului este un administrator independent. limitele generale de remunerare pentru personalul de ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐŝŽĨĞƌĂƚŽĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŝůĞŶĞĐĞƐĂƌĞƉĞŶƚƌƵ ƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ ŝŶ ĐĂĚƌƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͖
Rolul Comitetului este de a formula propuneri pentru ĐŽŶĚƵĐĞƌĞ Ăů ĮůŝĂůĞůŽƌ͖ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĂĐƟŽŶĂƌŝ Ă ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ͘ f ĨŽƌŵƵůĂƌĞĂĚĞƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝĐĂƚƌĞŽŶƐŝůŝƵĐƵƉƌŝǀŝƌĞůĂ
ĨƵŶĐƟŝůĞ ĚĞ ŵĞŵďƌŝ Ăŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ĚĞ f ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĞĂnjĂ ƚĞŶĚŝŶƚĞůĞ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝŝůĞ ĮŶĂŶƚĂƌĞĂ ĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůŽƌ Ɛŝ ĚĂƚŽƌŝŝůŽƌ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ ƉƌŽƉƵŶĞƌŝ
Ă ĞůĂďŽƌĂ Ɛŝ ƉƌŽƉƵŶĞ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞ ƐĞůĞĐƟĞ Ă ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐ ƉĞŶƚƌƵ 'ƌƵƉ͖ ŽŵŝƚĞƚƵů ĂƌĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂĐƚĂƌĞ Ă ŽƌŝĐĂƌƵŝ ƟƉ ĚĞ ŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝ Ɛŝ ƟƚůƵƌŝ
ĐĂŶĚŝĚĂƟůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ĨƵŶĐƟŝůĞ ĚĞ ĚŝƌĞĐƚŽƌ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ ĂůƚĞ f ƐƵƉƌĂǀĞŐŚĞĂnjĂ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ Ă ĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ ĂƐƉĞĐƚĞůĞ ĚĞ ƌĂƉŽƌƚĂƌĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĂ͗ ĚĞ ǀĂůŽĂƌĞ ĂƐŽĐŝĂƚĞ ĐƵ ĂĐĞƐƚĞ ŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝ͖
68 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 69

f ĨŽƌŵƵůĂƌĞĂ ĚĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ ƉƌŽĐĞƐĞĨĞĐƚŝǀƐŝĞĨŝĐŝĞŶƚĚĞůƵĂƌĞĂĚĞĐŝnjŝŝůŽƌƐŝĨĂĐĞ f ĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ Ɛŝ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌĞĂ ĚĞĐŝnjŝŝůŽƌ ƉƌŝǀŝŶĚ
ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐĞ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĂ ƉƌŝŽƌŝƚĂƚŝůĞ Ɛŝ ŽďŝĞĐƚŝǀĞůĞ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ ĂůĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ŝŶ ĂĐĞƐƚ ƐĞŶƐ͖ strategia Electrica si strategia diferitelor arii
ĚƵŶĂƌŝŝ'ĞŶĞƌĂůĞĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌƐŝĞǀĂůƵĂƌĞĂƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ ĂůĞ ĨŝůŝĂůĞůŽƌ ƐĂůĞ ;'ƌƵƉƵůͿ͖ f ƌĞǀŝnjƵŝĞƐƚĞ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞ ƐŽĐŝĂůĂ Ă ĚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞ͘ ZĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ĂŶƵĂůĂ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ͚ŝƵĂ
ĂĨĞƌĞŶƚĞ ƵŶŽƌ ĂƐƞĞů ĚĞ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝ͘ f ƌĞǀŝnjƵŝĞƐƚĞ ƉƌŽƉƵŶĞƌŝůĞ ĐŽŶĚƵĐĞƌŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ďƵŐĞƚƵů Societatii si angajamentul partilor interesate si face ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŝ͖͛
anual consolidat al Grupului, bugetele anuale ale ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ŝŶ ĂĐĞƐƚ ƐĞŶƐ͖ f ^ĐŚŝŵďĂƌŝŝ ĂůĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶĂůĞ >^͖
Comitetul de audit si risc s-a intrunit de 16 ori in perioada ĨŝůŝĂůĞůŽƌ Ɛŝ ƉůĂŶƵƌŝůĞ Wy ƉĞŶƚƌƵ 'ƌƵƉ Ɛŝ ĨĂĐĞ f ĨĂĐĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ŝŵďƵŶĂƚĂƚŝƌĞĂ f ^ĐŚŝŵďĂƌŝ ĂůĞ ƉŽůŝƚŝĐŝůŽƌ >^͖
ϭ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ ʹ ϭ ŵĂƌƟĞ ϮϬϭϴ ;ĚŝŶƚƌĞ ĐĂƌĞ ϭϯ ƐĞĚŝŶƚĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͖ ĐĂůŝƚĂƚŝŝ ĨůƵdžƵƌŝůŽƌ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŝ ĐĂƚƌĞ ŽŶƐŝůŝƵ͕ f WŽůŝƚŝĐĂ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͖
ŝŶ ϮϬϭϳͿ͘ /Ŷ ĐĂĚƌƵů ĂĐĞƐƚŽƌ ƐĞĚŝŶƚĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ĚŝƐĐƵƚĂƚĞ Ɛŝ f ƐƉƌŝũŝŶĂ ŽŶƐŝůŝƵů ŝŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞĂ Ɛŝ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ŝŶĐůƵƐŝǀ ĂĚĞĐǀĂƌĞĂ ƌĂƉŽƌƚƵƌŝůŽƌ ĐĂƚƌĞ ŽŶƐŝůŝƵ͕ f ZĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ĚĞĐůĂƌĂƚŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƉůŝĐŝ ƐĂƵ džƉůŝĐŝ Ɛŝ
ƚƌĂŶƐŵŝƐĞ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƐƉƌĞ ĂƉƌŽďĂƌĞͬ performantei Grupului in raport cu planul strategic ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝŝ ĐŚĞŝĞ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĂ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚŝ ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ ƌĂƉŽƌƚƵůƵŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉĞŶƚƌƵ
ĂǀŝnjĂƌĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ƐƵďŝĞĐƚĞ ŵĂũŽƌĞ͗ aprobat, bugetele, tendintele industriei, tendintele Consiliului si principiile directoare pentru intocmirea ϮϬϭϲ͖
f ^ŝƚƵĂƟŝůĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ůĂ ŶŝǀĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ɛŝ ƉŝĞƚĞůŽƌ ůŽĐĂůĞ Ɛŝ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚĂƚĞĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝĞŝ Ɛŝ ƉƌĞnjĞŶƚĂƌŝůŽƌ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͖ f DŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂ ĐƚƵůƵŝ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ Ɛŝ Ăů
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ ƉĞŶƚƌƵ ĞdžĞƌĐŝƟƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ Ăů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϲ͕ ^ŽĐŝĞƚĂƚŝŝ Ɛŝ ƉƌŽŐƌĞƐĞůĞ ƚĞŚŶŽůŽŐŝĐĞ͖ f ŝŶƚŽĐŵĞƐƚĞ ĂůƚĞ ƌĂƉŽĂƌƚĞ ƐĂƵ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĨŝůŝĂůĞůŽƌ͖
ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ƐŝƚƵĂƟŝůĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĂůĞ ĮůŝĂůĞůŽƌ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ f ƌĞǀŝnjƵŝĞƐƚĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐ ƉƌŽĐĞƐƵů ŐůŽďĂů ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͕ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚĂƌĞĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͘ f /ŶŝƚŝĞƌĞĂ ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ ĚĞ ƌĞůŽĐĂƌĞ Ă ƐĞĚŝƵůƵŝ >^͖
ƉĞŶƚƌƵ ĞdžĞƌĐŝƟƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ Ăů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϲ͖ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ĞůĂďŽƌĂƌĞ Ă ƉůĂŶƵůƵŝ f ŶĂůŝnjĂ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝŝ ĚĞ WĂƌƚĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĂ ĐƵ
f ZĂƉŽƌƚƵů Ɛŝ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝůĞ ĂƵĚŝƚŽƌƵůƵŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌ͕ ĞŵŝƐĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ŵĞĚŝƵ͖ In perioada 1 ianuarie 2017 – 1 martie 2018, Comitetul ĐŚŝůŝďƌĂƌĞĂ ;WZͿ͖
in cadrul procesului de audit. f ĨĂĐĞƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝŽŶƐŝůŝƵůƵŝĐƵƉƌŝǀŝƌĞůĂƉƌŽƉƵŶĞƌŝůĞ ƐͲĂ ŝŶƚƌƵŶŝƚ ĚĞ ϭϱ Žƌŝ ;ĚŝŶƚƌĞ ĐĂƌĞ ϭϯ ŝŶƚĂůŶŝƌŝ ĂƵ ĂǀƵƚ f WŽůŝƚŝĐĂ ĚĞ WƌĞǀŝnjŝƵŶŝ Ă ůĞĐƚƌŝĐĂ͖
f džĞĐƵƟĂ ďƵŐĞƚĂƌĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ĞdžĞĐƵƟĂ ďƵŐĞƚƵůƵŝ ĚĞ ĂĐŚŝnjŝƚŝŝ͕ ƌĞƚƌĂŐĞƌĞĂ ĚŝŶ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ͕ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ĚĞ ůŽĐ ŝŶ ϮϬϭϳͿ͕ ĂƵ ĚŝƐĐƵƚĂƚ Ɛŝ ƚƌĂŶƐŵŝƐ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ f ŶĂůŝnjĂ ƉƌŽŝĞĐƚĞůŽƌ ĚĞ DΘ Ɛŝ Ă ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚŝůŽƌ ĚĞ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ Ɛŝ ƌĞnjƵůƚĂƚĞůĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ͕ ƐŽĐŝĞƚĂƚŝ ŵŝdžƚĞ Ɛŝ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂƌĞ͕ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂƉƌŽďĂƌĞͬĂǀŝnjĂƌĞ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ͖
ƚƌŝŵĞƐƚƌŝĂů͖ ĞǀĂůƵĂŶĚ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂů ĂůŝŶŝĞƌĞĂ ĂĐĞƐƚŽƌĂ ĐƵ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ subiecte majore: f Proiectul de transformare a ariei de distributie,
f ŶĂůŝnjĂĮŶĂŶĐŝĂƌĂƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞůĂĂĐŚŝnjŝƟĂŝƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ 'ƌƵƉƵůƵŝ͖ f ƵŐĞƚĞůĞ ƉĞŶƚƌƵ ϮϬϭϳ Ɛŝ ϮϬϭϴ ;ůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ĨŝůŝĂůĞ͕ ĂŶĂůŝnjĂƚ ƉĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů Ă ŵĂŝ ŵƵůƚŽƌ ŝŶƚĂůŶŝƌŝ͖
ŵŝŶŽƌŝƚĂƌĞ ĂůĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ͖ f ĚĞƌƵůĞĂnjĂ ŽƌŝĐĞ ĂůƚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝ ƐĂƵ ŝƐŝ ĂƐƵŵĂ ĂůƚĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚͿ͖ f ZĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ĞůĞŐĂƌŝŝ ĚĞ ƵƚŽƌŝƚĂƚĞ ;ŽͿ͕ ĂŶĂůŝnjĂƚĂ
f WůĂŶƵů ĚĞ ĂƵĚŝƚ ƉĞŶƚƌƵ ϮϬϭϴ Ɛŝ ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ ƉůĂŶƵůƵŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĐŚĞƐƚŝƵŶŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞ f WůĂŶƵů ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ ƉĞŶƚƌƵ ϮϬϭϳ Ɛŝ ϮϬϭϴ͘ WůĂŶƵů ĚĞ in mai multe etape.
ƉĞŶƚƌƵ ϮϬϭϳ Ɛŝ Ă ŝŶĚĞƉůŝŶŝƌŝŝ ĂĐĞƐƚƵŝĂ͖ care pot fi delegate periodic Comitetului de catre ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ Ɛŝ WůĂŶƵů ĚĞ ƉƵŶĞƌĞ ŝŶ ĨƵŶĐƚŝƵŶĞ ʹ ĂŶĂůŝnjĞ
f WůĂŶƵů ĚĞ ĂĐƟƵŶĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƐŝƐƚĞŵƵů ĚĞ ĞǀĂůƵĂƌĞ Ă Consiliu. ůƵŶĂƌĞ ĂůĞ ŐƌĂĚƵůƵŝ ĚĞ ƌĞĂůŝnjĂƌĞ͖
ĐŽŶƚƌŽůƵůƵŝ ŝŶƚĞƌŶ͖
f WŽůŝƟĐĂ ĚĞ ƌŝƐĐ WZ ůĞĐƚƌŝĐĂ͖ /Ŷ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĂƚƌŝďƵƚŝŝůĞ ŽŵŝƚĞƚƵůƵŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĞ
f WŽůŝƟĐĂ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ă ƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ͖ de restructurare, acestea se refera in principal la ϲ͘ϯ ŽŶƐŝůŝŝůĞ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĂůĞ ĮůŝĂůĞůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘
f WŽůŝƟĐĂ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůŽƌ ĐƵ ƉĂƌƟůĞ ĂĮůŝĂƚĞ͖ urmatoarele:
f WŽůŝƟĐĂ ĚĞ ĐĂƌĚƵƌŝ ďƵƐŝŶĞƐƐ͖ f ƌĞǀŝnjƵŝĞƐƚĞƐŝĨĂĐĞƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝŽŶƐŝůŝƵůƵŝĐƵƉƌŝǀŝƌĞ /ŶĐƵƌƐƵůĂŶƵůƵŝϮϬϭϳŽŶƐŝůŝŝůĞĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĂůĞĮůŝĂůĞůŽƌ Đƚ ŽŶƐƟƚƵƟǀ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ůĂ ŶƵŵĂƌƵů ĚĞ ϱ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ͕
f ŝĨĞƌŝƚĞ ƌĂƉŽĂƌƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌƵů ŝŶƚĞƌŶ la elaborarea si punerea in aplicare a planurilor de ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ĂƵ ĨŽƐƚ ĨŽƌŵĂƚĞ ĚŝŶ ŵĞŵďƌŝ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀŝ͘ ĮĞ ƐͲĂ ƌĞǀĞŶŝƚ ůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ĂŶƚĞƌŝŽĂƌĂ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝŝ ĚŝŶ
ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŝƐŝƵŶŝ ĚĞƐĨĂƐƵƌĂƚĞ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ Ɛŝ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞ Ɛŝ ŽďŝĞĐƚŝǀĞůŽƌ ŐůŽďĂůĞ ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ >Ă ƐĨĂƌƐŝƚƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϲ ĂƵ ĨŽƐƚ ĐŽŶƚĞƐƚĂƚĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ &ŽŶĚƵů ĚĞĐĞŵďƌŝĞϮϬϭϲ͕ĮĞĂƵĨŽƐƚŶƵŵŝƟϱŶŽŝŵĞŵďƌŝ͕ĂǀĂŶĚŝŶ
Ăů ĮůŝĂůĞůŽƌ ƐĂůĞ Ɛŝ ĐĂ ĂǀĞƌƟnjŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞ͗ ŝŶĐůƵƐŝǀ ŽƌŝĐĞ ĚĞĐŝnjŝĞ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ůĂ ĚĞƐĨĂƐƵƌĂƌĞĂ ƐĂƵ WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ,ŽƚĂƌĂƌŝůĞ ĚƵŶĂƌŝŝ 'ĞŶĞƌĂůĞ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ǀĞĚĞƌĞ ĐĂ ŵĂŶĚĂƚƵů ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽƌ ƉƌĞĐĞĚĞŶƟ ĞdžƉŝƌĂƐĞ͘
f ZĂƉŽƌƚƵů ƉƌŝǀŝŶĚ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ĐŽŶŇŝĐƚƵůƵŝ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞ ŝŶ ƌĂƚŝŽŶĂůŝnjĂƌĞĂ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝŝ ĚĞ ďĂnjĂ͖ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ŵŽĚŝĮĐĂƚĞ ĐƚĞůĞ ŽŶƐƟƚƵƟǀĞ ŝŶ hůƚĞƌŝŽƌ͕ ŝŶ ůƵŶŝůĞ ĨĞďƌƵĂƌŝĞ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ĂƉƌŝůŝĞ ƚŽĂƚĞ ĮůŝĂůĞůĞ
ƌĞůĂƟĞĐƵƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞĐŽŵƉĂŶŝĞŝƐŝĂĮůŝĂůĞůŽƌĐƵƉĂƌƟůĞ f ƌĞǀŝnjƵŝĞƐƚĞ ŝŶ ŵŽĚ ƌĞŐƵůĂƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶĂůĂ ǀĞĚĞƌĞĂ ĚŝŵŝŶƵĂƌŝŝ ŶƵŵĂƌƵůƵŝ ĚĞ ŵĞŵďƌŝ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞƐŝĐĞĂĚĞĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂƵƌĞǀĞŶŝƚůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞ
ĂĮůŝĂƚĞ ŝŶ ϮϬϭϲ͖ Ɛŝ ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵĂ ^ŽĐŝĞƚĂƚŝŝ Ɛŝ ĨŽƌŵƵůĞĂnjĂ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů ĮůŝĂůĞůŽƌ ĚĞ ůĂ ϱ ůĂ ϯ͕ ƉƌĞĐƵŵ 5 administratori.
f ZĂƉŽƌƚ ŝŶƚĞƌŶ ƉƌŝǀŝŶĚ ƐŝƐƚĞŵƵů ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶ͖ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ŝŶ ĂĐĞĂƐƚĂ ƉƌŝǀŝŶƚĂ͖ Ɛŝ ĐĞůĞ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ŶƵŵŝƟ ĐĞŝ ϯ ŵĞŵďƌŝ Ăŝ ŽŶƐŝŝůŽƌ
f ŶĂůŝnjĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůƵŝ ƌŝƐĐƵůƵŝ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ ŐƌƵƉ͕ f ĚĞƐĨĂƐŽĂƌĂ ŽƌŝĐĞ ĂůƚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚŝ ƐĂƵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͘ ĐĞƐƚĞ ,ŽƚĂƌĂƌŝ ĂƵ ĨŽƐƚ ƐƵƐƉĞŶĚĂƚĞ Ɛŝ /ŶĐƵƌƐƵůĂŶƵůƵŝ͕ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂŽŶƐŝůŝŝůŽƌĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŝŶ
ƉĞ ďĂnjĂ ƌĂƉŽĂƌƚĞůŽƌ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ĚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ɛŝ ƉƌŝǀŝŶĚĂƐƉĞĐƚĞĚĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞĐĂƌĞƉŽƚĨŝĚĞůĞŐĂƚĞ ĚƌĞƉƚ ƵƌŵĂƌĞ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ǀĞĐŚŝƵůƵŝ ĐĂĚƌƵů ĮůŝĂůĞůŽƌ Ă ĨŽƐƚ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞĂ͗
Ă ƐƚĂĚŝƵůƵŝ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ă ŵĂƐƵƌŝůŽƌ ĐŽƌĞĐƟǀĞ ŽĐĂnjŝŽŶĂů ŽŵŝƚĞƚƵůƵŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ŽŶƐŝůŝƵ͘
ƉƌŝǀŝŶĚŶĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟůĞĚĞƌŝƐĐƌŝĚŝĐĂƚŝĚĞŶƟĮĐĂƚĞƐŝĂ ŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ^dE ŝŶ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϭ /ĂŶƵĂƌŝĞͲϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
recomandarilor Comitetului de Audit si Risc. dŽƚŽĚĂƚĂ͕ ŽŵŝƚĞƚƵů ĂƌĞ Ɛŝ ĂƚƌŝďƵƚŝŝ ŝŶ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ
Ϭϭ /ĂŶƵĂƌŝĞ ʹ Ϯϯ /ĂŶƵĂƌŝĞ ʹ ϭϳ &ĞďƌƵĂƌŝĞ ʹ Ϯϲ ƉƌŝůŝĞ Ͳ Ϭϴ ƵŐƵƐƚ ʹ ϬϮ EŽŝĞŵďƌŝĞ ʹ Ϯϴ ĞĐĞŵďƌŝĞ ʹ
ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͗
Ϯϯ /ĂŶƵĂƌŝĞ ϭϳ &ĞďƌƵĂƌŝĞ Ϯϲ ƉƌŝůŝĞ ϮϬϭϳ Ϭϴ ƵŐƵƐƚ ϬϮ EŽŝĞŵďƌŝĞ Ϯϴ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ
ĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚ ŝŶƚĞƌŶ ĞƐƚĞ ĚĞƐĨĂƐƵƌĂƚĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ f ƐƵƉƌĂǀĞŐŚĞĂnjĂƐŝŵŽŶŝƚŽƌŝnjĞĂnjĂƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂĚĞĐĂƚƌĞ
2017 2017 2017 2017 2017 2017
Ž ĚŝǀŝnjŝĞ ƐĞƉĂƌĂƚĂ ĚŝŶ ƉƵŶĐƚ ĚĞ ǀĞĚĞƌĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Societate a obligatiilor sale legale si contractuale
;ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů ĚĞ ĂƵĚŝƚ ŝŶƚĞƌŶͿ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů ^ŽĐŝĞƚĂƚŝŝ͘ ƉƌŝǀŝŶĚ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ Ă ĂůƚŽƌ Dan Catalin Ciprian Dan Catalin Dan Catalin Dan Catalin Dan Catalin Dan Catalin
In scopul asigurarii indeplinirii functiilor sale principale, ƉƌŝŶĐŝƉŝŝĚĞŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂĂƉůŝĐĂďŝůĞƐŝĨĂĐĞ Stancu – Diaconu Stancu – Stancu – Stancu – Stancu – Stancu –
ĂĐĞƐƚĂ ƌĂƉŽƌƚĞĂnjĂ ĚŝŶ ƉƵŶĐƚ ĚĞ ǀĞĚĞƌĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĐĂƚƌĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ͖ presedinte presedinte presedinte presedinte presedinte presedinte
Consiliul de Administratie prin intermediul Comitetului f ƌĞǀŝnjƵŝĞƐƚĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐ ŽĚƵů ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ
ůĞdžĂŶĚƌĂ Oana Truta >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ
ĚĞ ƵĚŝƚ Ɛŝ ZŝƐĐ Ɛŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀ ŝƌĞĐƚŽƌƵůƵŝ 'ĞŶĞƌĂů͘ ŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ Ăů ^ŽĐŝĞƚĂƚŝŝ͕ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ
ŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ Sujdea
ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĞ Ɛŝ ĐƚƵů ŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀ Ăů ^ŽĐŝĞƚĂƚŝŝ
ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ Ɛŝ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͗ Ɛŝ ĨĂĐĞ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŽĚŝĨŝĐĂƌŝůĞ Oana Truta Oana Truta Oana Truta Oana Truta* Anamaria Anamaria
Comitetul a fost compus din trei administratori ŶĞĐĞƐĂƌĞ ŝŶ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ Ɛŝ ĐƌŝƐƟŶŝ ĐƌŝƐƟŶŝ
ŶĞĞdžĞĐƵƚŝǀŝ͕ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůĞ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ƵŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞůĞ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ĂůĞ ^ŽĐŝĞƚĂƚŝŝ͖ >ŝŐŝĂ ŽƐƟŶ Madalina Rusu Anamaria Ana Maria Ana Maria Nistor
ŶĞĞdžĞĐƵƚŝǀ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͘ f recomanda Consiliului spre aprobare si, ulterior, ĐƌŝƐƟŶŝ Nistor
ƌĞǀŝnjƵŝĞƐƚĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐ WŽůŝƚŝĐĂ ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ Ă Madalina Rusu Ana Maria Ana Maria Madalina Rusu
Comitetul are urmatoarele atributii in materie de 'ƌƵƉƵůƵŝ͖ Nistor Nistor
strategie: f ƌĞǀŝnjƵŝĞƐƚĞ ƐĐŚĞŵĂ ĚĞůĞŐĂƌŝŝ ƉƵƚĞƌŝůŽƌ ŝŶ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞ
ΎůĞĐƚƌŝĐĂ ^ Ɛŝ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ĂƵ ƐĞŵŶĂƚ ŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϭϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ ŽŶƚƌĂĐƚƵů ĚĞ sĂŶnjĂƌĞͲƵŵƉĂƌĂƌĞ ƌĞĨĞƌŝƚŽƌ ůĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ
f ĨĂĐĞ ƉƌŽƉƵŶĞƌŝ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ pentru a se asigura ca delegarea de puteri catre &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ŝŶ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^͕ ŵŽƟǀ ƉĞŶƚƌƵ ĐĂƌĞ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĂĐĞĂƐƚĂ ĚĂƚĂ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶƚƵů &ŽŶĚƵůƵŝ
WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ͕ ĚŽĂŵŶĂ KĂŶĂ dƌƵƚĂ Ă ĚĞŵŝƐŝŽŶĂƚ ĚŝŶ ƉŽnjŝƟĂ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ Ăů ^dE͘
planului strategic pe termen mediu, face personalul de conducere permite mentinerea unui
70 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 71

ŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ^d^ ŝŶ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϭ /ĂŶƵĂƌŝĞͲϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ϲ͘ϰ ŽŶĚƵĐĞƌĞĂ ĞdžĞĐƵƟǀĂ Ă ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘
Ϭϭ /ĂŶƵĂƌŝĞ ʹ Ϯϲ Ϯϲ ƉƌŝůŝĞ ʹ Ϭϴ Ϭϴ ƵŐƵƐƚ ʹ ϬϮ ϬϮ EŽŝĞŵďƌŝĞ Ͳ Ϯϴ Ϯϴ ĞĐĞŵďƌŝĞ ʹ ϯϭ
ƉƌŝůŝĞ ϮϬϭϳ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϳ EŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ /Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ Ăƌƚ͘ϭϵ͕ ůŝƚ͘ ͕ ĂůŝŶĞĂƚƵů ϭ͕ f Domnul Dan Crisfalusi - Director IT & Telecom, cu un
Dan Catalin Stancu – Dan Catalin Stancu – Dan Catalin Stancu – Dan Catalin Stancu – Dan Catalin Stancu – ƉĂƌĂŐƌĂĨĞůĞ;ĨͿƐŝ;ŬͿĚŝŶĐƚƵůĐŽŶƐƟƚƵƟǀĂů^ŽĐŝĞƚĂƟŝ;ĂƉƌŽďĂƚ ŵĂŶĚĂƚ ĚĞ ƉĂƚƌƵ ĂŶŝ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϲ ŵĂƌƟĞ
presedinte presedinte presedinte presedinte presedinte ĚĞ ' ĚŝŶ Ϯϳ ĂƉƌŝůŝĞ ϮϬϭϳͿ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ŝŝ ϮϬϭϳ͖
ŶƵŵĞƐƚĞ Ɛŝ ƌĞǀŽĐĂ ĚŝŶ ĨƵŶĐƟĞ ƉĞ ŝƌĞĐƚŽƌƵů 'ĞŶĞƌĂů͕ ĐĂƚ Ɛŝ f ŽĂŵŶĂ ŶĂŵĂƌŝĂ ĂŶĂ ĐƌŝƐƟŶŝͲ'ĞŽƌŐĞƐĐƵͲ ŝƌĞĐƚŽƌ
ůĞdžĂŶĚƌĂ ŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ ƉĞ ĐĞŝůĂůƟ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝ ĐĂƌĞ ĂƵ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚ Ɛŝ ĂƉƌŽďĂ džĞĐƵƟǀ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ͕ĐƵƵŶŵĂŶĚĂƚĚĞƉĂƚƌƵĂŶŝŝŶĐĞƉĂŶĚ
^ŝŵŽŶĂ &ĂƚƵ Madalina Rusu ŶĂŵĂƌŝĂ ĐƌŝƐƟŶŝ ŶĂŵĂƌŝĂ ĐƌŝƐƟŶŝ ŶĂŵĂƌŝĂ ĐƌŝƐƟŶŝ delegarile de competenta ale acestora. Directorul General ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭ ŵĂŝ ϮϬϭϳ͖
Ana Maria Nistor Ana Maria Nistor Ana Maria Nistor Ana Maria Nistor ŝƐŝĚĞƐĨĂƐŽĂƌĂĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂƉŽƚƌŝǀŝƚƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝĚĞ f ŽĂŵŶĂ ĂŶĂ ůĞdžĂŶĚƌĂ ƌĂŐĂŶ Ͳ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ
mandat incheiat cu Societatea. Ăů ŝƌĞĐƟĞŝ ZĞƐƵƌƐĞ hŵĂŶĞ͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭϱ
^ŝŵŽŶĂ &ĂƚƵ ^ŝŵŽŶĂ &ĂƚƵΎ Madalina Rusu
Domnul Dan Catalin Stancu este Directorul General al august 2017, pe o perioada de un an, cu posibilitatea
ΎůĞĐƚƌŝĐĂ ^ Ɛŝ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ĂƵ ƐĞŵŶĂƚ ŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϭϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ ŽŶƚƌĂĐƚƵů ĚĞ sĂŶnjĂƌĞͲƵŵƉĂƌĂƌĞ ƌĞĨĞƌŝƚŽƌ ůĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ
ĚĞ ĐĂƚƌĞ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ŝŶ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^͕ ŵŽƟǀ ƉĞŶƚƌƵ ĐĂƌĞ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϬϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ Electrica SA cu un mandat de patru ani incepand cu data ĚĞ ƉƌĞůƵŶŐŝƌĞ Ă ĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝ ƉĂŶĂ ůĂ ƉĂƚƌƵ ĂŶŝ͖
ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶƚƵů &ŽŶĚƵůƵŝ WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ͕ ĚŽĂŵŶĂ ^ŝŵŽŶĂ &ĂƚƵ Ă ĚĞŵŝƐŝŽŶĂƚ ĚŝŶ ƉŽnjŝƟĂ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ Ăů ^d^͘
de 24 octombrie 2016. f ŽĂŵŶĂ ĂƚĂůŝŶĂ WŽƉĂ Ͳ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ sĂŶnjĂƌŝ͕
cu un mandat de patru ani incepand cu data de 12
ŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ^DE ŝŶ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϭ /ĂŶƵĂƌŝĞͲϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
/Ŷ ƵƌŵĂ ŶƵŵŝƌŝŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ƉĞ decembrie 2017.
Ϭϭ /ĂŶƵĂƌŝĞ ʹ ϯϬ ϭϰ ƉƌŝůŝĞ ʹ Ϭϴ Ϭϴ ƵŐƵƐƚ ʹ ϬϮ ϬϮ EŽŝĞŵďƌŝĞ ʹ Ϯϴ Ϯϴ ĞĐĞŵďƌŝĞ ʹ ϯϭ ƉĂƌĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ͕ Ă ŝƌĞĐƚŽƌƵůƵŝ &ŝŶĂŶĐŝĂƌ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ
DĂƌƟĞ ϮϬϭϳ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϳ EŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ Ă ŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ džĞĐƵƟǀŝ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ /d Θ dĞůĞĐŽŵ͕ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ͕ WŽƚƌŝǀŝƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞ ŶƵ ĞdžŝƐƚĂ
Dan Catalin Stancu – Dan Catalin Stancu – Dan Catalin Stancu – Dan Catalin Stancu – Dan Catalin Stancu – sĂŶnjĂƌŝƐŝZĞƐƵƌƐĞhŵĂŶĞ͕ůĂƐĨĂƌƐŝƚƵůĂŶƵůƵŝϮϬϭϳ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝ ŶŝĐŝƵŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚ͕ ŝŶƚĞůĞŐĞƌĞ ƐĂƵ ƌĞůĂƟĞ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĞ ŝŶƚƌĞ
presedinte presedinte presedinte presedinte presedinte ĞdžĞĐƵƟǀŝ Ăŝ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ĞƌĂƵ͗ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ Ɛŝ ĂůƚĂ ƉĞƌƐŽĂŶĂ ĐĂƌĞ ƐĂ Į ĐŽŶƚƌŝďƵŝƚ ůĂ
ůĞdžĂŶĚƌĂ ŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ f Domnul Dan Catalin Stancu – Director General, cu un numirea acestora ca directori.
ŵĂŶĚĂƚ ĚĞ ƉĂƚƌƵ ĂŶŝ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ Ϯϰ ŽĐƚŽŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ͖ WŽƚƌŝǀŝƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝůŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ͕ ƉĞƌƐŽĂŶĞůĞ ĐĂƌĞ ƐƵŶƚ
Oana Truta Oana Truta Oana Truta* ŶĂŵĂƌŝĂ ĐƌŝƐƟŶŝ ŶĂŵĂƌŝĂ ĐƌŝƐƟŶŝ f ŽŵŶƵůDŝŚĂŝĂƌŝĞʹŝƌĞĐƚŽƌ&ŝŶĂŶĐŝĂƌ͕ŶƵŵŝƚŝŶĚĂƚĂ ŵĞŶƟŽŶĂƚĞ ĂƚĂƚ ŝŶ ĂĐĞĂƐƚĂ ƐĞĐƟƵŶĞ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ŝŶ ƐĞĐƟƵŶĞĂ ϲ͘ϯ͕
Madalina Rusu ŶĂŵĂƌŝĂ ĐƌŝƐƟŶŝ Ana Maria Nistor Ana Maria Nistor de 15 decembrie 2017, cu un mandat de patru ani ŶƵ ĂƵ ĨŽƐƚ ŝŵƉůŝĐĂƚĞ ŝŶ ůŝƟŐŝŝ ƐĂƵ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ
Ana Maria Nistor Ana Maria Nistor Madalina Rusu ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ϯ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϴ͖ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞůĂĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂůŽƌŝŶĐĂĚƌƵů^ŽĐŝĞƚĂƟŝŝŶƵůƟŵŝŝĐŝŶĐŝ
ΎůĞĐƚƌŝĐĂ ^ Ɛŝ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ĂƵ ƐĞŵŶĂƚ ŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϭϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ ŽŶƚƌĂĐƚƵů ĚĞ sĂŶnjĂƌĞͲƵŵƉĂƌĂƌĞ ƌĞĨĞƌŝƚŽƌ ůĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ f ŽĂŵŶĂůĞdžĂŶĚƌĂZŽŵĂŶĂƵŐƵƐƚĂWŽƉĞƐĐƵŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ ĂŶŝ Ɛŝ ŶŝĐŝ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂƚĞĂ ĂĐĞƐƚŽƌĂ ĚĞ ĂͲƐŝ ŝŶĚĞƉůŝŶŝ ĂƚƌŝďƵƟŝůĞ
ĚĞ ĐĂƚƌĞ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ŝŶ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ DƵŶƚĞŶŝĂ EŽƌĚ ^͕ ŵŽƟǀ ƉĞŶƚƌƵ ĐĂƌĞ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĂĐĞĂƐƚĂ ĚĂƚĂ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶƚƵů Ͳ ĚŝƌĞĐƚŽƌ Ăů ŝƌĞĐƟĞŝ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ Ɛŝ DΘ͕ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͘
&ŽŶĚƵůƵŝ WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ͕ ĚŽĂŵŶĂ KĂŶĂ dƌƵƚĂ Ă ĚĞŵŝƐŝŽŶĂƚ ĚŝŶ ƉŽnjŝƟĂ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ Ăů ^DE͘
ĐƵƵŶŵĂŶĚĂƚĚĞƉĂƚƌƵĂŶŝŝŶĐĞƉĂŶĚĐƵϰĂƵŐƵƐƚϮϬϭϱ͖
f ŽĂŵŶĂ >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂͲ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕
ŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^ ŝŶ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϭ /ĂŶƵĂƌŝĞͲϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
cu un mandat de patru ani incepand cu data de 1
Ϭϭ /ĂŶƵĂƌŝĞ ʹ ϭϭ ϭϮ /ĂŶƵĂƌŝĞ ʹ Ϯϲ Ϯϲ ƉƌŝůŝĞ ʹ Ϭϭ Ϭϭ EŽŝĞŵďƌŝĞ ʹ Ϯϭ Ϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ʹ ϯϭ ĨĞďƌƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ͖
/ĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ ƉƌŝůŝĞ ϮϬϭϳ EŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
ƌĂŐŽƐ ,ŽƌĂƟƵ DĂŐƵŝ ƌĂŐŽƐ ,ŽƌĂƟƵ DĂŐƵŝ ůĞdžĂŶĚƌĂ ŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ ůĞdžĂŶĚƌĂ ŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ Catalina Popa -
– presedinte – presedinte – presedinte* - presedinte presedinte
Marcel Ionescu Iuliana Andronache ƌĂŐŽƐ ,ŽƌĂƟƵ DĂŐƵŝ ƌĂŐŽƐ ,ŽƌĂƟƵ DĂŐƵŝ Dan Crisfalusi
Vlad Gheorghe ĂŶ sĂůĞŶƟŶ Dan Crisfalusi Dan Crisfalusi Mihai Ioanitescu
Gheorghe
ĂŶ sĂůĞŶƟŶ ^ƚĞĨĂŶŝĂ ŶĚƌƵŚŽǀŝĐŝ ^ƚĞĨĂŶŝĂ ŶĚƌƵŚŽǀŝĐŝ ŝĂŶĂ DŽůĚŽǀĂŶ
Gheorghe
Mirela Dimbean Creta ĂŶ sĂůĞŶƟŶ ůĞdžĂŶĚƌĂ ŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ
Gheorghe
ΎůĞĐƚƌŝĐĂ ^ Ɛŝ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ĂƵ ƐĞŵŶĂƚ ŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϭϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ ŽŶƚƌĂĐƚƵů ĚĞ sĂŶnjĂƌĞͲƵŵƉĂƌĂƌĞ ƌĞĨĞƌŝƚŽƌ ůĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ
ĐĂƚƌĞ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ŝŶ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͕ ŵŽƟǀ ƉĞŶƚƌƵ ĐĂƌĞ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĂĐĞĂƐƚĂ ĚĂƚĂ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶƚƵů &ŽŶĚƵůƵŝ WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ͕ ĚŽŵŶƵů ĂŶ
sĂůĞŶƟŶ 'ŚĞŽƌŐŚĞ Ă ĚĞŵŝƐŝŽŶĂƚ ĚŝŶ ƉŽnjŝƟĂ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^

/Ŷ ĐĂnjƵů ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ͕ ĂǀĂŶĚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ĨĂƉƚƵů ĐĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĞƐƚĞ ƵŶŝĐ ĂĐƟŽŶĂƌ Ɛŝ ,ŽƚĂƌĂƌŝůĞ ' ĚŝŶ
ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ ŶƵ ĂƵ ĨŽƐƚ ĐŽŶƚĞƐƚĂƚĞ͕ ŝŶ ĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ ĂĐĞĂƐƚĂ Ă ŵĞŶƟŶƵƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĚĞ ϯ ŵĞŵďƌŝ ŝŶ ŽŶƐŝůŝƵů
ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ĚƵƉĂ ĐƵŵ ƵƌŵĞĂnjĂ͗

ŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^ ŝŶ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϭ /ĂŶƵĂƌŝĞͲϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
Ϭϭ /ĂŶƵĂƌŝĞ ʹ Ϯϰ ƉƌŝůŝĞ Ϯϰ ƉƌŝůŝĞ Ͳ Ϭϭ /ƵůŝĞ ϮϬϭϳ Ϭϭ /ƵůŝĞ ʹ Ϯϴ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ Ϯϴ ĞĐĞŵďƌŝĞ ʹ ϯϭ
2017 ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
Iuliana Andronache- Iuliana Andronache - Iuliana Andronache - presedinte Dragos – George
presedinte presedinte Serban
Vlad Gheorghe Vlad Gheorghe Dragos – George Serban Mirela Dimbean Creta
Bogdan Popa Dragos-George Serban Mirela Dimbean Creta

>ŝǀŝŽĂƌĂ Dan ĉƚĉůŝŶĂ ůĞdžĂŶĚƌĂ ĂŶ ĉƚĉůŝŶ Mihai Anamaria Dana ĂŶĂ ůĞdžĂŶĚƌĂ
bƵũĚĞĂ ƌŝƔĨĂůƵƔŝ Popa ŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ Stancu Darie ĐƌŝƐƟŶŝͲ'ĞŽƌŐĞƐĐƵ ƌĉŐĂŶ
72 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 73

ϲ͘ϱ ŽŶĚƵĐĞƌĞĂ ĞdžĞĐƵƟǀĂ Ă ĮůŝĂůĞůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ EƵŵĞ &ƵŶĐƟĞ ŝƌĞĐƟĞ EƵŵĞ &ƵŶĐƟĞ ŝƌĞĐƟĞ

dĂďĞůƵů ƵƌŵĂƚŽƌ ƉƌĞnjŝŶƚĂ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝ ĞdžĞĐƵƟǀŝ Ăŝ ĮůŝĂůĞůŽƌ >^ ĐĂƌŽƌĂ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ůĞͲĂ ĚĞůĞŐĂƚ ZĂĚƵ ^ĂůƵƐƟƵ dKD Director ŝǀŝnjŝĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ DŽŶŝĐĂ &ĞůŝĐŝĂ Director ŝƌĞĐƟĂ ZĞƐƵƌƐĞ
01.11.2017 – 31.12.2017 ŶĞƌŐĞƟĐĞ DUMITRASCU Adjunct Umane si
competente de conducere in anul 2017: 01.01.2017 – 31.12.2017 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ
ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ
EƵŵĞ &ƵŶĐƟĞ &ŝůŝĂůĂ EƵŵĞ &ƵŶĐƟĞ &ŝůŝĂůĂ Mihai BEU Director ŝƌĞĐƟĂ 'ĞŽƌŐĞ ůĞdžĂŶĚƌƵ /sE Director ŝƌĞĐƟĂ
01.01.2017 – 31.12.2017 Comerciala 01.01.2017 – 11.04.2017 Comerciala
Darius Dumitru MESCA Director General SDMN ZĂĚƵ ,K>KD ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTS Viorel VASIU Director ŝƌĞĐƟĂ WƌŽĚƵĐƟĞ
01.01.2017 – 02.03.2017 01.10.2017 – 19.12.2017 Managementul ƌŝƐƟŶĂ WE Director ŝƌĞĐƟĂ
01.01.2017 – 31.12.2017 Economica 01.01.2017 – 30.08.2017
sĂůĞŶƟŶ ZE^h Director General SDMN Energiei
03.03.2017 – 31.12.2017 Catalin GRAMA ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTS Oana PIRVULETE Director ŝƌĞĐƟĂ :ƵƌŝĚŝĐĂ Gheorghe BATIR Director ŝƌĞĐƟĂ WƌŽĚƵĐƟĞ
ŽŶƐƚĂŶƟŶ KDE ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDMN 01.10.2017 – 31.12.2017 Managementul 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2017 – 31.12.2017 Adjunct
01.10.2017 – 31.12.2017 Managementul ĐƟǀĞůŽƌ Petre MARIN Director ŝƌĞĐƟĂĞnjǀŽůƚĂƌĞ Ana Iuliana DINU Director ŝƌĞĐƟĂ
Energiei Ion DOBRE ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTS 01.01.2017 – 31.12.2017 01.01.2017 – 29.09.2017 Economica
'ĂďƌŝĞů ',KZ', ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDMN 01.10.2017 – 13.12.2017 KƉĞƌĂƟƵŶŝ ZĞƚĞĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ Viorel BELEUZU Director ŝƌĞĐƟĂ :ƵƌŝĚŝĐĂ Ɛŝ
01.10.2017 – 31.12.2017 ĞnjǀŽůƚĂƌĞ ZĞƚĞĂ &ůŽƌŝŶĞů KK ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTS 01.01.2017 – 18.04.2017 Patrimoniu
Marius RADUTA PETRESCU ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDMN 01.10.2017 – 31.12.2017 ĞnjǀŽůƚĂƌĞ ZĞƚĞĂ ƌŝƐƟĂŶ ƵŵŝƚƌƵ Director ŝƌĞĐƟĂ ZĞƐƵƌƐĞ
01.10.2017 – 31.12.2017 KƉĞƌĂƟƵŶŝ ZĞƚĞĂ EZh,Ks// Umane si
Mircea PATRASCOIU Director General Electrica 01.01.2017 - 31.12.2017 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ
Emil MERDAN Director General SDTN 01.01.2017 – 31.12.2017 &ƵƌŶŝnjĂƌĞ
01.01.2017 – 31.12.2017 Vasile Ionel Bujorel Director General Electrica
ŽƌĂ &dEh ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTN OPREAN ^Ğƌǀ
01.10.2017 – 31.12.2017 ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŽŵƵŶĞ 01.01.2017 – 30.11.2017 ϲ͘ϲ ^ŝƚƵĂƟĂĚĞƟŶĞƌŝůŽƌĚĞĂĐƟƵŶŝĚĞĐĂƚƌĞĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝĚŝŶ'ƌƵƉƵůůĞĐƚƌŝĐĂ
ŽŶƐƚĂƟŶ h ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTN ^ŝŶĂŶ Dh^d& Director General Electrica
01.10.2017 – 31.12.2017 Managementul 01.12.2017 – 31.12.2017 ^Ğƌǀ
ĐƟǀĞůŽƌ ^ŝŶĂŶ Dh^d& Director Electrica /Ŷ ƚĂďĞůƵů ĚĞ ŵĂŝ ũŽƐ ĞƐƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂ ƐŝƚƵĂƟĂ ĚĞƟŶĞƌŝůŽƌ ĚĞ ĂĐƟƵŶŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ;>Ϳ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝ ĞdžĞĐƵƟǀŝ ĚŝŶ
Sorin Viorel MURESAN ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTN 15.11.2017 – 30.11.2017 Management ^Ğƌǀ ĐĂĚƌƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ Ɛŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝ ĞdžĞĐƵƟǀŝ Ɛŝ ŶĞĞdžĞĐƵƟǀŝ ĚŝŶ ĮůŝĂůĞůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭϱ ĨĞďƌƵĂƌŝĞ ϮϬϭϴ͗
01.10.2017 – 31.12.2017 Managementul WƌŽƉƌŝĞƚĂƟ Ɛŝ
Energiei ĞnjǀŽůƚĂƌĞ WƌŽĚƵƐĞ
sĂƐŝůĞ &Z^ ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTN Vasile Ionel Bujorel Director Electrica Eƌ͘ EƵŵĞ EƵŵĂƌƵů ĚĞ ĂĐƟƵŶŝ ĚĞƟŶƵƚĞ WŽŶĚĞƌĞ ŝŶ ĐĂƉŝƚĂůƵů ƐŽĐŝĂů ;йͿ
01.10.2017 – 31.12.2017 KƉĞƌĂƟƵŶŝ ZĞƚĞĂ OPREAN Management ^Ğƌǀ ƌƚ
Gabriel – Adrian MARGIN ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTN 01.12.2017 – 31.12.2017 WƌŽƉƌŝĞƚĂƟ Ɛŝ
01.11.2017 – 31.12.2017 ĞnjǀŽůƚĂƌĞ ZĞƚĞĂ ĞnjǀŽůƚĂƌĞ WƌŽĚƵƐĞ 1. Dan Catalin Stancu - -
Marius Viorel STANCIU Director General Electrica
EŝĐƵ KE^dE, Director General SDTS
15.11.2017 – 31.12.2017 Adjunct ^Ğƌǀ 2. Iuliana Andronache1 - -
01.10.2017 – 31.12.2017
Ion DOBRE Director General SDTS Daniel MARIN Director Economic Electrica 3. >ŝǀŝŽĂƌĂ ^ƵũĚĞĂ2 - -
01.01.2017 – 06.02.2017 30.09.2017 – 31.12.2017 ^Ğƌǀ
4. ůĞdžĂŶĚƌĂ ŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ - -
Monica RADULESCU ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ SDTS
01.10.2017 – 31.12.2017 ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŽŵƵŶĞ 5. Mihai Darie3 - -
6. Dan Crisfalusi4 460 0,0001%
dĂďĞůƵů ƵƌŵĂƚŽƌ ƉƌĞnjŝŶƚĂ ĂůƚĞ ƉĞƌƐŽĂŶĞ ĐƵ ĨƵŶĐƟŝ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞ ĐĂƌŽƌĂ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ŶƵ ůĞͲĂ ĚĞůĞŐĂƚ 7. Ramiro Robert Eduard Angelescu5 - -
competente de conducere:
8. Catalina Popa6 - -
EƵŵĞ &ƵŶĐƟĞ ŝƌĞĐƟĞ EƵŵĞ &ƵŶĐƟĞ ŝƌĞĐƟĞ 9 ŶĂŵĂƌŝĂ ĐƌŝƐƟŶŝͲ'ĞŽƌŐĞƐĐƵ7 - -
^DE 10. Dana Dragan8 - -
sĂůĞŶƟŶ ZE^h Director ŝƌĞĐƟĂ dĞŚŶŝĐĂ ƫůĂ ^/DKE Director ŝǀŝnjŝĂ 11. KĂŶĂ WŝƌǀƵůĞƚĞ 1.208 0,0003%
01.01.2017 – 02.03.2017 ϭϭϬ <ǀ 20.12.2017 – 31.12.2017 Managementul
Energiei 12. Ion Dobre 1.660 0,0005%
ŽŶƐƚĂŶƟŶ KDE Director ŝƌĞĐƟĂ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ
01.01.2017 – 30.09.2017 Ion DOBRE Director ŝƌĞĐƟĂ ϭϭϬ Ŭs 13. Emil Merdan 7.277 0,0021%
06.02.2017 – 30.09.2017
Gabriela BLAGOI Director ŝƌĞĐƟĂ 14. Dorina Iliescu9 1.809 0,0005%
01.01.2017 – 30.09.2017 Economica ůĞdžĂŶĚƌƵ 'zKZ'z Director ŝǀŝnjŝĂ KƉĞƌĂƟƵŶŝ
20.12.2017 – 31.12.2017 Retea 15. ZĂĚƵ ,ŽůŽŵ 1.000 0,0003%
'ĂďƌŝĞů ',KZ', Director ŝƌĞĐƟĂĞnjǀŽůƚĂƌĞ
01.01.2017 – 30.09.2017 Catalin GRAMA Director ŝƌĞĐƟĂĞnjǀŽůƚĂƌĞ 16. ŽƌĂ &ĂƚĂĐĞĂŶƵ 1.000 0,0003%
01.01.2017 – 30.09.2017
Ion PREDA Director ŝƌĞĐƟĂ ŽŶƚƌŽů͕ ^ƵƌƐĂ͗ ĞƉŽnjŝƚĂƌƵů ĞŶƚƌĂů͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ
01.01.2017 – 16.03.2017 Reglementare, Monica RADULESCU Director ŝƌĞĐƟĂ
Comunicare 01.01.2017 – 30.09.2017 Economica
Dorina ILIESCU Director ŝǀŝnjŝĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ &ůŽƌŝŶ hdh Director ŝǀŝnjŝĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ
01.10.2017 – 08.11.2017 Comune 02.11.2017 – 31.12.2017 ŶĞƌŐĞƟĐĞ
Marian STEGARITA Director ŝǀŝnjŝĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ^dE
09.11.2017 – 31.12.2017 Comune ŽƌĂ &dEh Director ŝƌĞĐƟĂ
Gabriel PETRE Director ŝǀŝnjŝĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ 01.01.2017 – 30.09.2017 Economica
01.11.2017 – 31.12.2017 ŶĞƌŐĞƟĐĞ ŽŶƐƚĂŶƟŶ h Director ŝƌĞĐƟĂ dĞŚŶŝĐĂ
^d^ 01.01.2017 – 30.09.2017 110kV
Note:
EŝĐƵ KE^dE, Director sĂƐŝůĞ &/>/W Director ŝƌĞĐƟĂ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ϭ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ &ŝŶĂŶĐŝĂƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ƉĂŶĂ ůĂ ϭϱ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
Ϯ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ĚŝŶ ϭ ĨĞďƌƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ
06.02.2017 – 30.09.2017 General 01.01.2017 – 04.09.2017 ϯ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ &ŝŶĂŶĐŝĂƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ĚŝŶ ϯ /ĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϴ
ϰ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ /d Θ dĞůĞĐŽŵ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ĚŝŶ ϲ ŵĂƌƟĞ ϮϬϭϳ
ZĂĚƵ ,K>KD Director ŝƌĞĐƟĂ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ladislau Zoltan REIDER Director ŝƌĞĐƟĂĞnjǀŽůƚĂƌĞ ϱ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ sĂŶnjĂƌŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ƉĂŶĂ ůĂ Ϯϳ /ĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ
01.01.2017 – 30.09.2017 ϲ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ sĂŶnjĂƌŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ĚŝŶ ϭϮ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
01.01.2017 – 30.09.2017 ϳ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ĚŝŶ ϭ DĂŝ ϮϬϭϳ
ϴ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ džĞĐƵƟǀ ZĞƐƵƌƐĞ hŵĂŶĞ ĚŝŶ ϭϱ ĂƵŐƵƐƚ ϮϬϭϳ
ϵ͘ ŝƌĞĐƚŽƌ ŝǀŝnjŝĂ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ŽŵƵŶĞ ƉĂŶĂ ůĂ ϴ ŶŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ
74 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 75

7 GUVERNANTA CORPORATIVA ϳ͘Ϯ ŽĚƵů ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ


Electrica S.A. a aderat la Codul de a aprobarii Adunarii Generale a
ϳ͘ϭ ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ĞŵŝƐ ĚĞ ƵƌƐĂ ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌĐĂƌĞĂĂǀƵƚůŽĐŝŶϮϳĂƉƌŝůŝĞ /Ŷ ĐŽŶĐŽƌĚĂŶƚĂ ĐƵ ƉŽůŝƟĐŝůĞ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ
ĚĞ sĂůŽƌŝ ƵĐƵƌĞƐƟ͕ ĂƉůŝĐĂŶĚ ŝŶ ŵŽĚ 2017. Ɛŝ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ŽĚƵůƵŝ ĚĞ ĞƟĐĂ Ɛŝ
ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ƐƵŶƚ ĚĞƚĂůŝĂƚĞ ŝŶ ĐƚƵů ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ƵĐƵƌĞƐƟ͕ ŝĂƌ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞ ŐůŽďĂůĞ ĚĞ ǀŽůƵŶƚĂƌ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ĂĐĞƐƚƵŝĂ ŝŶĐĞƉĂŶĚ conduita profesionala, Comitetul de
;͞'͟Ϳ ĞƐƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƵů ĨŽƌ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀ Electrica. ĚĞƉŽnjŝƚ ƐƵŶƚ ůŝƐƚĂƚĞ ůĂ >ŽŶĚŽŶ ^ƚŽĐŬ ĐƵ ĞdžĞƌĐŝƟƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ ϮϬϭϰ͘ /Ŷ ŵŽĚ In septembrie 2015, BVB a emis un ƵĚŝƚ Ɛŝ ZŝƐĐ ƐĞ ĂƐŝŐƵƌĂ ĐĂ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ
Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͕͘͘ ĐƵ ĂƚƌŝďƵƟŝ ĚĞ Pana in luna iulie 2014, statul roman, džĐŚĂŶŐĞ͘ ĞůĞ ŵĂŝ ƌĞĐĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝ formal, Electrica S.A. a adoptat Codul ŶŽƵ ŽĚ ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ƐĞ ĚĞƐĨĂƐŽĂƌĂ ĐƵ ŽŶĞƐƟƚĂƚĞ
ĚĞĐŝnjŝĞ ĂƐƵƉƌĂ ĂƐƉĞĐƚĞůŽƌ ĚĞƚĂůŝĂƚĞ prin Ministerul Energiei, era singurul ƉƌŝǀŝŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ĂĐƟŽŶĂƌŝĂƚƵůƵŝ ĂƵ ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ;͞' ;͞ŽĚƵů s͟ ƐĂƵ ͞' s͟Ϳ͕ ĐĂƌĞ Ă Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀ ƉƌŝŶ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ
ŝŶ ĐƚƵů ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ͘ ŽŶǀŽĐĂƌĞĂ͕ ĂĐƟŽŶĂƌ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘͘ /ŶĐĞƉĂŶĚ ĨŽƐƚ ƉƵƐĞ ůĂ ĚŝƐƉŽnjŝƟĞ ĚĞ ĞƉŽnjŝƚĂƌƵů >^͟Ϳ ĚŝŶ ĨĞďƌƵĂƌŝĞ ϮϬϭϱ Ɛŝ ůͲĂ ƉƵƐ ůĂ ŝŶƚƌĂƚŝŶǀŝŐŽĂƌĞŝŶĐĞƉĂŶĚĐƵĚĂƚĂĚĞϰ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝŝ ĚĞ ĂǀĞƌƟnjĂƌĞ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞ͘
ĨƵŶĐƟŽŶĂƌĞĂ͕ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ǀŽƚ ƉƌĞĐƵŵ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϰ ŝƵůŝĞ ϮϬϭϰ͕ ĂĐƟƵŶŝůĞ Central la data de 15 februarie 2018 ĚŝƐƉŽnjŝƟĂƚƵƚƵƌŽƌƉĂƌƟůŽƌŝŶƚĞƌĞƐĂƚĞƉĞ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϲ͘ WƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ŶŽƵůƵŝ ŽĚ ^ĐŽƉƵů ĂǀĞƌƟnjĂƌŝŝ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞ ĞƐƚĞ
Ɛŝ ĂůƚĞ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ůĂ ' ^ŽĐŝĞƚĂƟŝƐƵŶƚůŝƐƚĂƚĞůĂƵƌƐĂĚĞsĂůŽƌŝ Ɛŝ ƐƵŶƚ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ŝŶ ƚĂďĞůƵů ƵƌŵĂƚŽƌ͗ ǁĞďƐŝƚĞͲƵů ƐĂƵ͘ au fost supuse unui proces atent de ƉƌŽƚĞũĂƌĞĂ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ĚĞ ĂďĂƚĞƌŝ ĚĞ
ĂŶĂůŝnjĂ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ ŝĂƌ ŐƌĂĚƵů ŶĂƚƵƌĂ ĞƟĐĂ͕ ĨƌĂƵĚĞ Ɛŝ ŽƌŝĐĞ ĂƐƉĞĐƚĞ
ĐƟŽŶĂƌ EƵŵĂƌ ĚĞ WĂƌƟĐŝƉĂƟĞ ĚĞƟŶƵƚĂ ĐĞƐƚ ŽĚ ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ĚĞĐŽŶĨŽƌŵĂƌĞĂ^ŽĐŝĞƚĂƟŝĞƐƚĞĞǀĂůƵĂƚ de neconformitate care ar aduce
ĂĐƟƵŶŝ ;й ĚŝŶ ĐĂƉŝƚĂůƵů ƐŽĐŝĂůͿ ŝŶĐŽƌƉŽƌĞĂnjĂ ƉƌŝŶĐŝƉŝŝůĞ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ɛŝ ĐƵ ŵŝŶƵƟŽnjŝƚĂƚĞ Ɛŝ ƌĂƉŽƌƚĂƚ ƉĞƌŝŽĚŝĐ prejudicii de imagine si/sau comerciale
regulile de conduita ale Electrica S.A. catre piata, pe masura ce apar noi ƐĂƵĂƌĂƚƌĂŐĞƐĂŶĐƟƵŶŝůĞŐĂůĞ͕ĂĨĞĐƚĂŶĚ
DŝŶŝƐƚĞƌƵů ŶĞƌŐŝĞŝ͕ ƵĐƵƌĞƐƟ ZŽŵĂŶŝĂ 168.751.185 48,7805%
ĐĂƌĞ ƐƚĂďŝůĞƐĐ ǀĂůŽƌŝůĞ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ͕ ĚĞnjǀŽůƚĂƌŝ͘ ƉƌĞƐƟŐŝƵů Ɛŝ ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚĂƚĞĂ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͘
ĂŶĐĂ ƵƌŽƉĞĂŶĂ ƉĞŶƚƌƵ ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ Ɛŝ ĞnjǀŽůƚĂƌĞ͕ >ŽŶĚƌĂ͕ h< 23.955.272 6,9247% ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟůĞ͕ŽďůŝŐĂƟŝůĞƐŝĐŽŶĚƵŝƚĂ ĐĞĂƐƚĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƉŽĂƚĞ Į ĂĐĐĞƐĂƚĂ
Dedeman SRL 20.044.550 5,7942% ŝŶ ĂĨĂĐĞƌŝ ĂůĞ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͘ ĞĐůĂƌĂƟĂ ͞ƉůŝĐŝ ƐĂƵ džƉůŝĐŝ͟ ƉƌĞnjŝŶƚĂ pe site-ul Electrica S.A.
Ez D>>KE Z^͕ EĞǁ zŽƌŬ͕ h^ 12.720.340 3,6770% ƐƚĂĚŝƵů ĐŽŶĨŽƌŵĂƌŝŝ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ĐƵ ŶŽŝůĞ
CGC ELSA cuprinde, de asemenea, ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ ĂůĞ ' s͘ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ǀĂŶĚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ĨĂƉƚƵů ĐĂ
Persoane juridice 105.247.642 30,4237%
ĐƚƵů ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͕͘͘ ƐĞ ĂŇĂ ŝŶ ĚĞƉůŝŶĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ĂĐƟƵŶŝůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ ƐƵŶƚ ĂĚŵŝƐĞ
WĞƌƐŽĂŶĞ ĮnjŝĐĞ 15.220.940 4,3999% ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĞůĞ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ Ɛŝ ŵĂũŽƌŝƚĂƚĞĂĂĐĞƐƚŽƌƉƌĞǀĞĚĞƌŝ͘ZĞĨĞƌŝƚŽƌ ůĂ ƚƌĂŶnjĂĐƟŽŶĂƌĞ ĂƚĂƚ ƉĞ ƉŝĂƚĂ
dKd> ϯϰϱ͘ϵϯϵ͘ϵϮϵ 100% ĨƵŶĐƟŽŶĂƌĞ ĂůĞ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ůĂĂƐƉĞĐƚĞůĞŝŶƉƌŝǀŝŶƚĂĐĂƌŽƌĂĐŽŵƉĂŶŝĂ reglementata administrata de Bursa de
^ƵƌƐĂ͗ ĞƉŽnjŝƚĂƌƵů ĞŶƚƌĂů͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ɛŝ ĂůĞ ĐŽŵŝƚĞƚĞůŽƌ nu este in totala conformitate, sĂůŽƌŝ ƵĐƵƌĞƐƟ ;sͿ͕ ĐĂƚ Ɛŝ ƉĞ ƉŝĂƚĂ
ĐŽŶƐƟƚƵŝƚĞ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ĂĐĞƐƚƵŝĂ͕ ŝĂƌ ŵĞŶƟŽŶĂŵ ĐĂ ƐĞ ĂƵ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ĂĐƟƵŶŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂĚĞƵƌƐĂĚŝŶ>ŽŶĚƌĂ;>^Ϳ͕
Figura 33: tru tura a onariatului la ata impreuna toate aceste documente ĐůĂƌĞĂƐƞĞůŝŶĐĂƚŐƌĂĚƵůĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ Electrica SA se supune regulilor impuse
/ŶƵƌŵĂƉƌŽĐĞƐƵůƵŝĚĞƐƚĂďŝůŝnjĂƌĞĚƵƉĂ ĐŽŶƟŶ ƚĞƌŵĞŶŝŝ ĚĞ ƌĞĨĞƌŝŶƚĂ ƐĂĮĞŝŵďƵŶĂƚĂƟƚŝŶĐĞůŵĂŝƐĐƵƌƚƟŵƉ͘ ĚĞ ůĞŐŝƐůĂƟĂ ŶĂƟŽŶĂůĂ Ɛŝ ĞƵƌŽƉĞĂŶĂ
e 1 fe ruarie 201
KĨĞƌƚĂ WƵďůŝĐĂ /ŶŝƟĂůĂ ĚŝŶ ŝƵŶŝĞ ϮϬϭϰ͕ Ɛŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƟůĞ ĐŽŶĚƵĐĞƌŝŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ǀĂ ĐŽŶƟŶƵĂ ƐĂ ĞǀĂůƵĞnjĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂďƵnjƵů ĚĞ ƉŝĂƚĂ Ɛŝ ƌĞŐŝŵƵů
ůĞĐƚƌŝĐĂ^͘͘ĚĞƟŶĞϲ͘ϴϵϬ͘ϱϵϯĂĐƟƵŶŝ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐŝĞdžĞĐƵƟǀĞĂůĞƐŽĐŝĞƚĂƟŝ͘ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ŽĚƵůƵŝ Ɛŝ ŽƌŝĐĞ ƉƌŽŐƌĞƐ ĂƉůŝĐĂďŝů ŝŶĨŽƌŵĂƟŝůŽƌ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚĞ͘
ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ϭ͕ϵϵй ĚŝŶ ƚŽƚĂů ĐĂƉŝƚĂů ƵůƚĞƌŝŽƌ ǀĂ Į ƌĂƉŽƌƚĂƚ ĐĂƚƌĞ ƉŝĂƚĂ ĚĞ ƐƞĞů͕ ŝŶ ŶĞdžĂ ϲ ĚŝŶ ' ƐƵŶƚ
social, care nu confera Electrica nici ůĞĐƚƌŝĐĂ^͘͘ƐŝͲĂĚĞnjǀŽůƚĂƚƐŝĂĐƚƵĂůŝnjĂƚ capital. CGC este, de asemenea, un ĐƵƉƌŝŶƐĞŝŶƐƚƌƵĐƟƵŶŝůĞƉƌŝǀŝŶĚƵƟůŝnjĂƌĞĂ
ĚƌĞƉƚƵů ĚĞ ǀŽƚ Ɛŝ ŶŝĐŝ ĚƌĞƉƚƵů ĚĞ Ă ŝŶ ŵŽĚ ĐŽŶƟŶƵƵ ƉƌŝŶĐŝƉŝŝůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ŐŚŝĚ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶĚƵĐĞƌĞĂ Ɛŝ ĂŶŐĂũĂƟŝ ĂďƵnjŝǀĂ Ă ŝŶĨŽƌŵĂƟŝůŽƌ ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚĞ Ɛŝ
Ɖƌŝŵŝ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞ͘ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ƉĞŶƚƌƵ Ă ƐĞ Electrica S.A., precum si pentru alte manipularea pietei.
alinia cerintelor pietei de capital si ƉĂƌƟ ŝŶƚĞƌĞƐĂƚĞ͕ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĐŽŶĚƵŝƚĂ
ĐĞůŽƌ ŵĂŝ ďƵŶĞ ƉƌĂĐƟĐŝ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ŝŶ ĂĨĂĐĞƌŝ Ɛŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĞ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ
ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĞŝ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ Ɛŝ ƉƵŶĞ ůĂ ĚŝƐƉŽnjŝƟĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝ ĐƵ
ƉĞŶƚƌƵ Ă ĐƌĞĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƟ Ɛŝ Ă ĐƌĞƐƚĞ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĂƐƉĞĐƚĞ ůĞŐĂƚĞ ĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝŝůĞ
ŐƌĂĚƵů ĚĞ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝƚĂƚĞ͘ ƐƞĞů͕ ŝŶ ƐŝƉŽůŝƟĐŝůĞ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͘'ŝŶĐŽƌƉŽƌĞĂnjĂ
ĂƉƌŝůŝĞ ϮϬϭϳ Ă ĨŽƐƚ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƚ ĂĐƚƵů ĚĞĂƐĞŵĞŶĞĂŽĚƵůĚĞĞƟĐĂƐŝĐŽŶĚƵŝƚĂ
ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂ ;ŶĞdžĂ ϳ ůĂ 'Ϳ͘

ϳ͘ϯ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ƉůĂŶƵƌŝůŽƌ ĚĞ ĂĐƟƵŶĞ ĂƐƵŵĂƚĞ ƉƌŝŶ ƐĞŵŶĂƌĞĂ ĂĐŽƌĚƵůƵŝ


cadru cu BERD

WƌŽĐĞƐƵů ĚĞ ƉƌĞŐĂƟƌĞ Ă KĨĞƌƚĞŝ ĐƵůƚƵƌŝĂŝŶƚĞŐƌŝƚĂƟŝůĂŶŝǀĞůƵůŐƌƵƉƵůƵŝ ĚĞ ĞƟĐĂ Ɛŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ Ɛŝ
WƵďůŝĐĞ /ŶŝƟĂůĞ Ɛŝ Ă ůŝƐƚĂƌŝŝ ĚƵĂůĞ Ă Electrica, in acord cu standardele ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟŝ͘
^ƵƌƐĂ͗ ĞƉŽnjŝƚĂƌƵů ĞŶƚƌĂů͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ Electrica a implicat incheierea unui bancii, anul 2017 a insemnat
acord cadru cu Banca Europeana ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ ŽĚƵůƵŝ ĚĞ ĞƟĐĂ Ɛŝ ǀĂŶĚ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ž ĨƵŶĐƟĞ ĚĞ
WĞŶƚƌƵ ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ Ɛŝ ĞnjǀŽůƚĂƌĞ͕ conduita profesionala adoptat printr- ƉƌĞǀĞŶƟĞ ŝŶ ƌĂƉŽƌƚ ĐƵ ƌŝƐĐƵƌŝůĞ
ĐĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ƉůĂŶƵƌŝ ĚĞ ĂĐƟƵŶĞ ĐƵ un program de conformitate centrat ůĂ ĐĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟĂ ĞƐƚĞ ĞdžƉƵƐĂ͕
ŝŵƉůŝĐĂƟŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƵŶĞŝ pe trei dimensiuni: ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĂĂĚĂƵŐĂǀĂůŽĂƌĞĮĞĐĂƌĞŝ
ĐƵůƚƵƌŝĂŝŶƚĞŐƌŝƚĂƟŝůĂŶŝǀĞůƵůŐƌƵƉƵůƵŝ f ĐƚƵĂůŝnjĂƌĞĂ Ɛŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ĂĨĂĐĞƌŝ͕ ŝŶƐĂ ƉĞŶƚƌƵ Ă Į ĨƵŶĐƟŽŶĂů͕
ůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ĂĚŽƉƚĂƌĞĂ ďƵŶĞůŽƌ ƉƌĂĐƟĐŝ ĐĂĚƌƵůƵŝ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ͖ cadrul de conformitate trebuie
ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĞŝ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ f ĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ Ɛŝ ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůŝnjĂƌĞĂ ĂĚĂƉƚĂƚ ƌĞĂůŝƚĂƟůŽƌ ŽƌŐĂŶŝnjĂƟĞŝ Ɛŝ
ƐŝƐƵďƐƵŵĂƌĞĂƐƚƌĂƚĞŐŝĞŝĚĞĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝůŽƌ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌŝĐĞ ĂůŝŶŝĂƚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝůŽƌ
ƉƌŝŶĐŝƉŝŝůŽƌ ƐƵƐƚĞŶĂďŝůŝƚĂƟŝ͘ ĚĞĚŝĐĂƚĞ ĞƟĐŝŝ Ɛŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟŝ͖ ůĞŐŝƐůĂƟǀĞ͕ ƚĞŶĚŝŶƚĞůŽƌ ŵĞĚŝƵůƵŝ
/Ŷ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƵŶĞŝ f Implementarea standardelor ĞdžƚĞƌŶ Ɛŝ ďƵŶĞůŽƌ ƉƌĂĐƟĐŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĞ
76 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 77

ĚĞ ĞƟĐĂ ŝŶ ĂĨĂĐĞƌŝ͘ ƵŶŽƐĐĂŶĚ /Ŷ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂƚĞĂ ĚĞĚŝĐĂƚĞ ĞƟĐŝŝ Ɛŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟŝ ĚŝŶ ĚƵŶĂƌŝŝ 'ĞŶĞƌĂůĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ŝŶ de departamentul de specialitate, de Dekra Romania, Electrica a
acest fapt, Electrica a adoptat o ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĂ Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌŝůŽƌ cadrul tuturor companiilor grupului. ĚĂƚĂ ĚĞ ϯϭ ŵĂƌƟĞ ϮϬϭϲ͘ ƐƚĞ ŝŶƐĂ ĂŶĂůŝnjĂƚ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ ŽďƟŶƵƚ ĐĞƌƟĮĐĂƌĞĂ ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ƐĂƵ ĚĞ
ĂƟƚƵĚŝŶĞ ƉƌŽĂĐƟǀĂ͕ ĂĐƚƵĂůŝnjĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌŝĐĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞ ĞƟĐŝŝ necesara implementarea acestor Audit si Risc din cadrul Consiliului management integrat calitate - mediu
ĂŶƵŵŝƚĞ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ ĂůĞ ĐĂĚƌƵůƵŝ ĚĞ Ɛŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟŝ͕ ƐͲĂ ƌĞĂůŝnjĂƚ Ž W>Eh> d/hE /E ƉŽůŝƟĐŝ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ 'ƌƵƉ͘ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ĂƉƌŽďĂƚ ĚĞ ĐĂƚƌĞ – SSO.
conformitate si completandu-l in ƵŶŝĨŽƌŵŝnjĂƌĞ Ă ĂĐĞƐƚŽƌĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů KDE/h> 'hsZEEd/ ĐŽŶƐŝůŝƵ ƉĞ ďĂnjĂ ƌĞĐŽŵĂŶĚĂƌŝŝ
ǀĞĚĞƌĞĂ ƵŶĞŝ ĐĂƚ ŵĂŝ ďƵŶĞ ĂĚĞĐǀĂƌŝ ĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů KZWKZd/s ŽŵŝƚĞƚĞůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ ĂůĞ comitetului si implementat in forma K ŶŽƵĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌŝĐĂ
ůĂ ĂƐƉĞĐƚĞůĞ ĐŽŶĐƌĞƚĞ Ɛŝ ƐƉĞĐŝĮĐƵů ŐƌƵƉƵůƵŝƉƌŝŶĚĞĮŶŝƌĞĂ^ĞƌǀŝĐŝŝůŽƌƟĐĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ aprobata. ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ƉŽůŝƟĐĂ ǀŝnjĂŶĚ ĚĞůĞŐĂƌĞĂ
ĂĐƟǀŝƚĂƟŝ ĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů si Conformitate cu linie directa de WůĂŶƵů ĚĞ ĂĐƟƵŶĞ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů de autoritate au fost aprobate de
grupului. raportare catre Directorul General al ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĞŝ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ ĂƐƵŵĂƚ ĐĂ >ĂŶŝǀĞůƵůŽŶƐŝůŝƵůƵŝĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ĐĂƚƌĞ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ
ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ͘ /Ŷ ƵƌŵĂ ĂĚŽƉƚĂƌŝŝ ĐĂĚƌƵůƵŝ parte a acordului cadru cu Banca Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ĨƵŶĐƟŽŶĞĂnjĂ ƚƌĞŝ pentru Electrica S.A. in sedinta din
/Ŷ ĂĐĞƐƚ ƐĞŶƐ͕ Ă ĨŽƐƚ ĚĞĮŶŝƚĂ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ͕ Ɛŝ ƐŽĐŝĞƚĂƟůĞ ĚĞ ƵƌŽƉĞĂŶĂ ƉĞŶƚƌƵ ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ ĐŽŵŝƚĞƚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ͕ ƉƌĞnjŝĚĂƚĞ ĚĞ Liniile directoare BERD au fost luna decembrie 2016, implementarea
si adoptata o WŽůŝƟĐĂ ƉƌŝǀŝŶĚ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ ĂƵ ĚĞƐĞŵŶĂƚ Ɛŝ ĞnjǀŽůƚĂƌĞ Ă ĨŽƐƚ ĂǀƵƚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟ͕ Ă ĐĂƌŽƌ ƉƌĞůƵĂƚĞ ŝŶ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ĂĐĞƐƚŽƌĂ ƌĞĂůŝnjĂŶĚƵͲƐĞ ƉĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů ĞƟĐ Ăů ĐĂƌŝĞƌĞŝ͕ a ĐŽŶƐŝůŝĞƌŝ ĚĞ ĞƟĐĂ Ɛŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ͕ inca din momentul derularii IPO si componenta a fost decisa de catre Electrica adoptat in data de 04 iulie anului 2017.
ĨŽƐƚ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƚĂ͕ ŝŶ ĂĐŽƌĚ ĐƵ ĞǀŽůƵƟŝůĞ ĚŝŶ ƌĂŶĚƵů ƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ ĞdžŝƐƚĞŶƚ͕ ŝŶ listarii companiei. Standardele si ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ 2014. Pe parcursul anului 2017 Actul
cadrului legal si a fost elaborata, ĐŽŶĚŝƟŝůĞ ŝŶ ĐĂƌĞ ĂĐĞƐƚĞĂ ƐĞ ĂŇĂ ŝŶ ŵĂƐƵƌŝůĞ ƉƌĞǀĂnjƵƚĞ ĚĞ ĂĐĞƐƚĂ ĂƵ 13 noiembrie 2017: ŽŶƐƟƚƵƟǀĂůƐŽĐŝĞƚĂƟŝĂĨŽƐƚĂĐƚƵĂůŝnjĂƚ WĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ͕ ƉŽůŝƟĐĂ ĚĞ
respectandu-se reglementarile ŝŶƐŽůǀĞŶƚĂ͘ ĨŽƐƚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĞ Ɛŝ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƚĞ f Comitetul de Audit si Risc ƉƌŝŶ ,ŽƚĂƌĂƌĞĂ ĚƵŶĂƌŝŝ 'ĞŶĞƌĂůĞ delegare de autoritate a fost
pietei de WŽůŝƟĐĂ ƉƌŝǀŝŶĚ ĞǀŝƚĂƌĞĂ Ɛŝ permanent. ;ŽŐĚĂŶ 'ĞŽƌŐĞ /ůŝĞƐĐƵ Ͳ džƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌĞ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ĚŝŶ ĚĂƚĂ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƚĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘
ĐŽŵďĂƚĞƌĞĂ ĐŽŶŇŝĐƚĞůŽƌ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞ ĞŵĞƌƐƵƌŝůĞŝŶƐĞŶƐƵůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝnjĂƌŝŝ presedinte, Arielle Malard de ĚĞ Ϯϳ ĂƉƌŝůŝĞ͘ ƐƞĞů͕ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĂ ŽŶƐŝůŝŝůĞĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĂƵĂƉƌŽďĂƚ
capital, WŽůŝƟĐĂ ƉƌŝǀŝŶĚ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞ personalului dedicat, dar si cresterii ^ĞůĞĐƟĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽƌ Rothschild – membru, Elena pentru aprobarea strategiei globale ƉŽůŝƟĐŝ ƐŝŵŝůĂƌĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ĮĞĐĂƌĞŝ
ĐƵ ƉĂƌƟůĞ ĂĮůŝĂƚĞ͕ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ͘ ĐŽĞnjŝƵŶŝŝ ĂĐĞƐƚƵŝĂ Ɛŝ ŝŶĐƵƌĂũĂƌŝŝ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟ ŽŝŶĂ ĂƐĐĂůƵ ʹ ŵĞŵďƌƵͿ͖ Ă ĮůŝĂůĞůŽƌ ;ŝŶĐůƵƐŝǀ ĚĂƌ ĨĂƌĂ Ă ƐĞ ĮůŝĂůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ^Ğ ĂƌĞ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ
ƐĐŚŝŵďƵůƵŝ ĚĞ ŝĚĞŝ Ɛŝ ƐŽůƵƟŝ ƐĂƵ f ŽŵŝƚĞƚƵů ĚĞ EŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ ůŝŵŝƚĂ ůĂ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ Ɛŝ ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞĂ ca pe parcursul anului 2018 ca si
WŽůŝƟĐĂ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů ĞƟĐ ĐŽŶĐƌĞƟnjĂƚ ƉƌŝŶ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞĂ ƵŶƵŝ Liniile directoare BERD au fost ZĞŵƵŶĞƌĂƌĞ ;WĞĚƌŽ DŝĞůŐŽ ĂĐĞƐƚŽƌĂͿ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĂ ĚĞ ƌĞƐƚƵů ĮůŝĂůĞůŽƌ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ
al carierei este menita sa stabileasca ǁŽƌŬƐŚŽƉ Ɛŝ ƐĞƐŝƵŶŝ ĚĞ ĐŽŶƐŝůŝĞƌĞ ƉƌĞůƵĂƚĞ ŝŶ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ ůĞĐƚƌŝĐĂ ůǀĂƌĞnj ʹ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞ͕ ŽŐĚĂŶ ŵĂŶĚĂƚĂƌĞ Ă ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ŝŶ ĐĞĞĂ ĐĞ ƐĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞnjĞ ĐĂƚĞ Ž ƉŽůŝƟĐĂ ĚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉŝŝ Ɛŝ ŶŽƌŵĞ ĐůĂƌĞ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂ͘ adoptat in data de 04.07.2014, in George Iliescu – membru, Gicu ƉƌŝǀĞƐƚĞ ǀŽƚƵů ŝŶ ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ delegare de autoritate.
ůĂ ƉƌŽĐĞƐĞůĞ ĚĞĐŝnjŝŽŶĂůĞ ŶĞĐĞƐĂƌĞ ǀŝŐŽĂƌĞ ƉĂŶĂ ůĂ ĚƵŶĂƌĞĂ 'ĞŶĞƌĂůĂ /ŽƌŐĂ ʹ ŵĞŵďƌƵͿ͖ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ĮůŝĂůĞůŽƌ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ /Ŷ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ŐĞƐƟŽŶĂƌŝŝ ĐĂƌŝĞƌĞŝ͕ ĐĂƌĞ ƉƌĞǀŝŶ Implementarea standardelor de džƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌĂ Ă ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ĚŝŶ f Comitetul de Strategie si ĨƵnjŝƵŶĞƐĂƵĚŝǀŝnjĂƌĞƌĞǀŝŶĞŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌŝĐĂ͕ ƉĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ
ĐŽŶƐƵŵĂƌĞĂƵŶŽƌƉŽƚĞŶƟĂůĞĐŽŶŇŝĐƚĞ ĞƟĐĂ Ɛŝ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ Ɛŝ ƉƌŽĐĞƐƵů ĚĞ data de 10.11.2015 a carei hotarare 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ;tŝůůĞŵ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘ ϮϬϭϳ ƉƌŽŝĞĐƚƵů Ă ĨŽƐƚ ĞdžƟŶƐ Ɛŝ ůĂ
ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƚĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞ Ă ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟŝ ƐͲĂƵ Ă ŵŽĚŝĮĐĂƚ ŶƵŵĂƌƵů ŵĞŵďƌŝůŽƌ Schoeber – presedinte, Arielle ŶŝǀĞůƵů ĮůŝĂůĞůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ɛŝ
ŽƌŐĂŶŝnjĂƟĞŝ ĚĂƌ Ɛŝ Ž ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƌŝƐĐƵƌŝ ĞdžƟŶƐ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ Ɛŝ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ŝŶ ĐŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů Malard de Rothschild – membru, DŽĚŝĮĐĂƌŝůĞ ĂƵ ǀŝnjĂƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞĂ ĚĞŵĂƌĂƚ ŝŶ ĐĂnjƵů ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ
ƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂůĞ͘ ƐŽĐŝĞƚĂƟůŽƌ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ ĂůĞ companiei, crescandu-l de la 5 ƌŝƐƟĂŶ ƵƐƵ ʹ ŵĞŵďƌƵͿ͘ procesului de aprobare in ceea ce ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ͕ ƵƌŵĂŶĚ ĐĂ ƉĞ ƉĂƌĐƵƌƐƵů
'ƌƵƉƵůƵŝůĞĐƚƌŝĐĂĂŇĂƚĞŝŶŝŶƐŽůǀĞŶƚĂ administratori la 7 administratori, ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĮůŝĂůĞůĞ ŝŶƚƌͲƵŶ ŵĞĐĂŶŝƐŵ ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϴ ƐĂ ĐŽŶƟŶƵĞ ĂůŝŶŝĞƌĞĂ
Scopul WŽůŝƟĐŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞ ;^D Ɛŝ ^KͿ͕ ĐŽŶƟŶƵĂŶĚ ŝŶ ƚŽĂƚĞ ĚŝŶƚƌĞ ĐĂƌĞ ϰ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟ͘ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĞůĞ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ Ɛŝ ŵĂŝ ŇĞdžŝďŝů Ɛŝ ŵĂŝ ĞĮĐŝĞŶƚ͘ dŽƚŽĚĂƚĂ͕ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝůŽƌ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌŝĐĞ͕ ŝŶ ŵĂƐƵƌĂ
ĐƵ ƉĂƌƟůĞ ĂĮůŝĂƚĞ ŝů ĐŽŶƐƟƚƵŝĞ ĐĞůĞůĂůƚĞ ĐŽŵƉĂŶŝŝ ƉƌŝŶ ĂĐƟƵŶŝ In data de 26 octombrie 2017 ĨƵŶĐƟŽŶĂƌĞ ĂůĞ ĂĐĞƐƚŽƌ ĐŽŵŝƚĞƚĞ ƐͲĂ ĚŽƌŝƚ Ɛŝ ƌĞĚƵĐĞƌĞĂ ĐŽŵƉůĞdžŝƚĂƟŝ ŝŶ ĐĂƌĞ ŽďŝĞĐƚƵů ƐƉĞĐŝĮĐ ĚĞ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞ
ĂƚĂƚ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂ͕ ŐĞƐƟŽŶĂƌĞĂ͕ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ Ɛŝ ĐŽŶƐƟĞŶƟnjĂƌĞ Ă Adunarea Generala Ordinara a ĐŽŶƐƵůƚĂƟǀĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƚĞ ŽĚĂƚĂ si a numarului sedintelor AGA, Ăů ĮĞĐĂƌĞŝ ĮůŝĂůĞ Ž ƉĞƌŵŝƚĞ͘
ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞĂ Ɛŝ ƌĂƉŽƌƚĂƌĞĂ ƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ ĐƟŽŶĂƌŝůŽƌĂĂůĞƐƵŶŶŽƵŽŶƐŝůŝƵĚĞ ĐƵ ZĞŐƵůĂŵĞŶƚƵů ĚĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞ precum si a costurilor aferente, atat
ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůŽƌ ĐƵ WĂƌƟůĞ ĂĮůŝĂƚĞ͕ ĐƵ ĂůĞ ŽĚƵů ĚĞ ĞƟĐĂ Ɛŝ ĐŽŶĚƵŝƚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĨŽƌŵĂƚ ĚŝŶ ϳ ŵĞŵďƌŝ Ɛŝ ĨƵŶĐƟŽŶĂƌĞĂ Ă ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŝŶ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ ĐĂƚ Ɛŝ Ă ŽĚƵů ĚĞ ĐŽŶĚƵŝƚĂ
ƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ ƉƌŝŶĐŝƉŝƵůƵŝ ǀĂůŽƌŝŝ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂ Ɛŝ ƉŽůŝƟĐŝůŽƌ ƐƵďƐĞĐǀĞŶƚĞ ĚŝŶƚƌĞ ĐĂƌĞ ϰ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƟ͕ ƉƌŝŶ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ ƉƌŝŶ ŚŽƚĂƌĂƌĞ Ă ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ͘ dŽĂƚĞ ǀĂƌŝĂŶƚĞůĞ ĐƚƵůƵŝ
de piata, reglementarilor legale adoptate. ĂƉůŝĐĂƌĞĂ ŵĞƚŽĚĞŝ ǀŽƚƵůƵŝ ĐƵŵƵůĂƟǀ͘ consiliului, in data de 16 decembrie ŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ĂĚŽƉƚĂƚĞ ĚĞ Cerintele BERD sunt acoperite prin
ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ĮƐĐĂů Ɛŝ Ăů Ulterior, in data de 13 noiembrie 2016. la momentul listarii companiei sunt ŽĚƵůĚĞĞƟĐĂƐŝĐŽŶĚƵŝƚĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂ
pietei de capital, precum si a liniilor WƌŝŶ Ă ĂŶĂůŝnjĂ ƌĞnjƵůƚĂƚĞůŽƌ ŵŝƐŝƵŶŝůŽƌ ϮϬϭϳ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ƉĞ ǁĞďƐŝƚĞͲƵů ĂĐĞƐƚĞŝĂ͗ ĞůĂďŽƌĂƚ ĐƵ ƐƉƌŝũŝŶƵů dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐLJ
directoare ale OECD, cat si protejarea ĚĞ ĂƵĚŝƚ Ɛŝ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶŝƟĂƚĞ ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ ĚĞĐŝƐ ŶƵŵŝƌĞĂ ĚůƵŝ͘ ƌŝƐƟĂŶ ƵƐƵ ŝŶ ĂĚƌƵů ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƚƌŽůƵů ŝŶƚĞƌŶ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘ƌŽͬŐƌƵƉƵůͬ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ZŽŵĂŶŝĂ Ɛŝ WŽůŝƟĐĂ
ĐŽŵƉĂŶŝŝůŽƌ ŝŶ ĨĂƚĂ ĐŽŶŇŝĐƚĞůŽƌ ĚĞ Ă ƵŶŽƌ ĂǀĞƌƟnjĂƌŝ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞͬ calitate de Presedinte al Consiliului ĚĞƐƉƌĞͬĂĐƚͲĐŽŶƐƟƚƵƟǀͬ͘ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂǀĞƌƟnjĂƌŝůĞ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞ͕
ŝŶƚĞƌĞƐĞ͕ ĂďĂƚĞƌŝůŽƌ ĞƟĐĞ Ɛŝ Ă ŽƌŝĐĂƌŽƌ ƐĞƐŝnjĂƌŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ŶĞƌĞƐƉĞĐƚĂƌĞĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƉĞŶƚƌƵ ƵŶ ŵĂŶĚĂƚ Procedura de audit intern, precum ĐĂ ƉĂƌƚĞ Ă ŽĚƵůƵŝ ĚĞ ŐƵǀĞƌŶĂŶƚĂ
alte aspecte de neconformitate cadrului de conformitate, a fost de un an. si documentele asociate acesteia au >ŝŶŝŝ ĐůĂƌĞ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĂ Ɛŝ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘ ŽĐƵŵĞŶƚĞůĞ ĂƵ ĨŽƐƚ
ĐĂƌĞ Ăƌ ƉƵƚĞĂ ǀŝĐŝĂ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞ ĐƵ reliefat necesitatea asigurarii unei ĨŽƐƚ ĂƉƌŽďĂƚĞ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶƚĂ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƚĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĞ aprobate in data de 2 februarie 2015
ƉĂƌƟůĞ ĂĮůŝĂƚĞ Ɛŝ Ăƌ ĂĚƵĐĞ ƉƌĞũƵĚŝĐŝŝ ŵĂŝ ďƵŶĞ ŝŶƚĞůĞŐĞƌŝ Ă WŽůŝƟĐŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ Componenta actuala a Consiliului ĚĞ ĐĂƚƌĞ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ɛŝ ƉƵďůŝĐĂƚĞ ƉĞ ǁĞďƐŝƚĞͲƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ͘
ƌĞƉƵƚĂƟŽŶĂůĞ͕ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ƐĂƵ Ăƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵů ĞƟĐ Ăů ĐĂƌŝĞƌĞŝ Ɛŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĞƐƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĂ ƉĞ inca de la inceputul anului 2015, iar /Ŷ ǀĞĚĞƌĞĂ ƐƚĂďŝůŝƌŝŝ ĂƚƌŝďƵƟŝůŽƌ Ɛŝ Pe parcursul anului 2017 au fost
ĂƚƌĂŐĞ ƐĂŶĐƟƵŶŝ ůĞŐĂůĞ͘ cresterii gradului de conformitate ǁĞďƐŝƚĞͲƵů ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ͘ in data de 15 noiembrie 2016 a fost ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞůŽƌ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ Ă ĚĞĮŶŝƌŝŝ ĚĞƌƵůĂƚĞ ĂĐƟƵŶŝ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ă
ŝŶ ƌĂƉŽƌƚ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ĂĐĞƐƚĞŝĂ͘ /Ŷ ĂƉƌŽďĂƚ ŽĚƵů ĚĞ ĐŽŶĚƵŝƚĂ ĞƟĐĂ Ăů clare a sistemului de raportare in ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌůĂŶŝǀĞůĚĞ'ƌƵƉƐŝĂĐƟƵŶŝ
ƵƉĂ ĂĚŽƉƚĂƌĞĂ ĂĐĞƐƚŽƌ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƌŝ Ɛŝ ĂĐĞƐƚ ƐĞŶƐ ƐͲĂ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚ Ž ƐĞƌŝĞ ĚĞ WŽůŝƟĐŝůĞ ĚĞ ŶŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞ Ɛŝ auditorului intern pentru stabilirea cadrul companiei, Electrica a derulat ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞ Ă ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟŝ ŝŶ
ŶŽŝƉŽůŝƟĐŝ͕ůĞĐƚƌŝĐĂĂŝŶŝƟĂƚƉƌŽŐƌĂŵĞ ǁŽƌŬƐŚŽƉͲƵƌŝ ĚĞĚŝĐĂƚĞ ƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ unor standarde deontologice proiecte de mapare a proceselor, raport cu acestea.
ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ Ɛŝ ĐŽŶƐƟĞŶƟnjĂƌĞ Ă ĐƵ ĂƚƌŝďƵƟŝ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ƌĞƐƵƌƐĞůŽƌ unitare, aplicabile tuturor auditorilor ďĞŶĞĮĐŝŝŶĚ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĂ ĞdžƚĞƌŶĂ
ƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ umane, cu sesiuni regionale, ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ĚĞnjǀŽůƚĂƚ WŽůŝƟĐŝůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ƉƌŽƉƌŝŝ ƐĂƵ ĐŽŶƚƌĂĐƚĂƟ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ in acest sens. Primul dintre aceste ŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĂ ĐƵ ŽĚƵů ĚĞ
ůŽƌ͕ ĚĂƌ Ɛŝ ƉůĂŶƵƌŝ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞ Ă ĂƐƞĞů ŝŶĐĂƚ ƐĂ ƐĞ ĂƐŝŐƵƌĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂ EŽŵŝŶĂůŝnjĂƌĞĂ Ɛŝ ZĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂ ĐƵ Grup: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘ƌŽͬ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ƐͲĂ ĮŶĂůŝnjĂƚ ƉƌŝŶ ĚĞĮŶŝƌĞĂ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ s
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟŝ ŝŶ ƌĂƉŽƌƚ ĐƵ ĂĐĞƐƚĞĂ͕ ƉĞƌƐŽŶĂůƵůƵŝ ǀŝnjĂƚ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů ĮĞĐĂƌĞŝ ƐƉƌŝũŝŶƵů ƵŶƵŝ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ ĐƵ ƌĞƉƵƚĂƟĞ ŐƌƵƉƵůͬĂƵĚŝƚͲŝŶƚĞƌŶͬĐŽĚƵůͲĞƚŝĐͲĂůͲ cadrului procedural aplicabil la
ĚĞƌƵůĂƚĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ƐƚƌƵĐƚƵƌŝůŽƌ companii a grupului. Totodata ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů ƌĞƐƵƌƐĞůŽƌ ĂƵĚŝƚŽƌƵůƵŝͲŝŶƚĞƌŶͬ ŶŝǀĞůƵů ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ͕ ĂƵĚŝƚĂƚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ In data de 4 ianuarie 2016 a intrat
ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌŝĐĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞ ĞƟĐŝŝ Ɛŝ ƐͲĂƵ ĚĞĮŶŝƚ ĂƚƌŝďƵƟŝ ƐƉĞĐŝĮĐĞ ĚĞ ƵŵĂŶĞ͘ ĐĞƐƚĞĂ ĂƵ Ɖƌŝŵŝƚ ĂǀŝnjƵů ĐĞƌƟĮĐĂƌŝŝ ŝŶ ĂĐŽƌĚ ĐƵ ƐƚĂŶĚĂƌĚĞůĞ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ EŽƵů ŽĚ ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƟŝ ĞdžŝƐƚĞŶƚĞ ŝŶ ĐŽŵƉĂŶŝŝůĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƌĞ Ɛŝ ƚĞƌŵĞŶĞ ĚĞ ƌĂƉŽƌƚĂƌĞ ƉŽnjŝƟǀ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Planul anual de audit intern si orice ISO 9001/2015 si ISO 14001/2015. ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ Ăů ƵƌƐĞŝ ĚĞ sĂůŽƌŝ
din cadrul Grupului. ƉĞŶƚƌƵ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝůĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌŝĐĞ si au fost aprobate prin hotarare a ƌĞǀŝnjƵŝƌĞ Ă ĂĐĞƐƚƵŝĂ ĞƐƚĞ ĞůĂďŽƌĂƚ /Ŷ ƵƌŵĂ ĂƵĚŝƚĂƌŝŝ ĞdžƚĞƌŶĞ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ƵĐƵƌĞƐƟ͕ ŝĂƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƉƵďůŝĐĂƚ ĐƵ
78 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 79

ĂĐĞĂƐƚĂ ŽĐĂnjŝĞ ĚĞĐůĂƌĂƟĂ ͞ŽĚ ĚĞ ŶŝǀĞůƵů ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ Ɛŝ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƌĞĂ ŝŶ ĂƌĞĂůƵƌŝ ƉŽƉƵůĂƚĞ ĚĞ ďĞƌnjĞ alinierea acestor proceduri. ŶŽƵůƵŝ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ŽůĞĐƚŝǀ ĚĞ proprie. Programul este
'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ ƉůŝĐŝ ƐĂƵ sistemului de management s-au montat inca 28 de cuiburi. Incepand din luna aprilie munca aplicabil incepand din ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƚ ƐĞŵĞƐƚƌŝĂů Ɛŝ ĂŶƵĂů͕
džƉůŝĐŝ͟ ĐŽŶĨŽƌŵ ŶŽŝůŽƌ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ͕ ŝŶ integrat calitate - mediu – SSO, ϮϬϭϱ ĞƐƚĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ůĂ ŶŝǀĞůƵů luna Ianuarie a anului 2018, ƉƌŝŶ ƌĂƉŽĂƌƚĞ͕ ŽďŝĞĐƚŝǀƵů ĨŝŝŶĚ
ĚĂƚĂĚĞϴŝĂŶƵĂƌŝĞϮϬϭϲ͘/ŶĮĞĐĂƌĞĂŶ in acord cu standardele ISO ϭ͘ϰ͘ /Ŷ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ Grupului Electrica si sistemul ĂĐĞĂƐƚĂ ǀĂ Ĩŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƚĂ ŝŶ urmarit in toate proiectele de
ůĞĐƚƌŝĐĂ ƉƵďůŝĐĂ ĨŽƌŵĂ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƚĂ Ă 9001:2015 si ISO 14001:2015, Responsabilitatea Sociala de raportare a abaterilor prima jumatate a anului 2018. ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ ŝŶŝƚŝĂƚĞ͘
ĚĞĐůĂƌĂƟĞŝ͘ K,^^ ϭϴϬϬϭ͗ϮϬϬϳ ŝŶ ƵƌŵĂ ŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͕ ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϲ etice, a neregulilor sau a /Ŷ ĂĐĞůĂƐŝ ŝŶƚĞƌǀĂů ǀĂ Ĩŝ ĚĞĨŝŶŝƚĂ
ĂƵĚŝƚĂƌŝŝ ĞdžƚĞƌŶĞ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ Electrica S.A. a aprobat si oricaror incalcari ale legii Ɛŝ Ž ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƵŶŝƚĂƌĂ ƉƌŝǀŝŶĚ Ϯ͘ϰ͘ Scurgerile accidentale
/Ŷ ĐĞĂ ŵĂŝ ƌĞĐĞŶƚĂ ĚĞĐůĂƌĂƟĞ ͣƉůŝĐŝ de Dekra Romania. In anul implementat atat politici ƉƌŝŶ ĚŝƐƉŽnjŝƚŝǀĞůĞ ĚĞ ĂůĞƌƚĂ trainingul, bugetul necesar ĚĞ ƵůĞŝ ĞůĞĐƚƌŽŝnjŽůĂŶƚ ůĂ
ƐĂƵ džƉůŝĐŝ͟ ;ƉĂƌƚĞ Ă ZĂƉŽƌƚƵůƵŝ 2017 Electrica a demarat un dedicate implicarii partilor ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂ ;ĂǀĞƌƚŝnjĂƌĞ ĚĞ implementarii acesteia fiind transformatoarele din statiile
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽƌ /ŶĚŝǀŝĚƵĂů ůĞĐƚƌŝĐĂͿ amplu proiect de transformare interesate, donatiilor si ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞͿ͘ ĐĞƐƚĂ ŝŶĐůƵĚĞ Ž ĚĞũĂ ƉƌĞǀŝnjŝŽŶĂƚ ůĂ ŶŝǀĞůƵů de transformare ale filialelor de
ĞƐƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚ ƐƚĂĚŝƵů ĐŽŶĨŽƌŵĂƌŝŝ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶĂůĂ ǀŝnjĂŶĚ ƐƉŽŶƐŽƌŝnjĂƌŝůŽƌ Ɛŝ ĂĐŽƌĚĂƌŝŝ ĚĞ linie telefonica dedicata, adrese Directiei Resurse Umane. distributie din cadrul grupului
^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ĐƵ ŶŽŝůĞ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ ĂůĞ ĞĨŝĐŝĞŶƚŝnjĂƌĞĂ ƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ ůĂ granturi, politici disponibile ƉŽƐƚĂůĞ ;ĨŝnjŝĐĂ Ɛŝ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂͿ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƐƵŶƚ ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĂƚĞ Ɛŝ
ŽĚƵůƵŝĚĞ'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂŽƌƉŽƌĂƟǀĂĂů ŶŝǀĞů ĚĞ 'ƌƵƉ͕ ĐƵ ĂĐĐĞŶƚ ƉĞ ƉĞ ǁĞďƐŝƚĞͲƵů ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ͘ ƚĂƚ precum si o platforma on-line Ϯ͘ϭ͘ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ƌĞĂůŝnjĂƚ ƌĞĐĞŶƚ consemnate in registrele de
ƵƌƐĞŝĚĞsĂůŽƌŝƵĐƵƌĞƐƟ͘ZĞĨĞƌŝƚŽƌůĂ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝĞ Ɛŝ ŵĂŝ pe parcursul anului 2016, cat ƉĞŶƚƌƵ ƉƌĞůƵĂƌĞĂ ĂǀĞƌƚŝnjĂƌŝůŽƌ ƵŶ ƐƚƵĚŝƵ ƉƌŝǀŝŶĚ ŶŝǀĞůƵů deranjamente. Pentru o serie
ĂƐƉĞĐƚĞůĞŝŶƉƌŝǀŝŶƚĂĐĂƌŽƌĂĐŽŵƉĂŶŝĂ ĂůĞƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ĚĞ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞ si pe parcursul anului 2017 de integritate, accesibila campurilor electromagnetice ĚĞ ĂŵƉůĂƐĂŵĞŶƚĞ ;ĂƚĞůŝĞƌĞ
nu este in totala conformitate, se ;ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĂůĂͿ Ă ĂĐĞƐƚĞŝĂ͘ compania a derulat Programe ĚĞ ƉĞ ǁĞďƐŝƚĞͲƵƌŝůĞ ƚƵƚƵƌŽƌ in instalatii apartinand SDTS ĚĞ ƌĞƉĂƌĂƚŝŝ͕ ĚĞƉŽnjŝƚĞͿ ĚŝŶ
ŝĂƵ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ĂĐƟƵŶŝ ĐůĂƌĞ͕ ĂƐƞĞů WƌŽŝĞĐƚƵů ǀĂ ĂǀĞĂ ĐĂ ƌĞnjƵůƚĂƚ de Responsabilitate Sociala companiilor din cadrul grupului. ;ƐƚĂƚŝŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ Ɛŝ ĂŐĞŶƚŝŝůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ĂƵ ĨŽƐƚ
ŝŶĐĂƚ ŐƌĂĚƵů ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ƐĂ ĮĞ ŝŶĐůƵƐŝǀ ĂůŝŶŝĞƌĞĂ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞĂ ŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ ĐŽŶĐƌĞƚŝnjĂƚĞ ƉƌŝŶ ^ĞƌǀŝĐŝŝůĞ ĚĞ ƉƌĞůƵĂƌĞ Ɛŝ linii electrice aeriene de 110 ĞĨĞĐƚƵĂƚĞ ĂŶĂůŝnjĞ ĚĞ ƐŽů Ɛŝ ĂƉĞ͕
ŝŵďƵŶĂƚĂƟƚ ŝŶ ĐĞů ŵĂŝ ƐĐƵƌƚ ƟŵƉ͘ sistemelor de management sustinerea financiara a unor ĂŶŽŶŝŵŝnjĂƌĞ Ă ĂǀĞƌƚŝnjĂƌŝůŽƌ ĚĞ ŬsͿ ĐƵ ůĂďŽƌĂƚŽƌƵů ĂĐƌĞĚŝƚĂƚ conform cerintelor impuse
calitate – mediu – SSO la ĐĂƵnjĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƉƌŝŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝƵů ŝŶƚĞŐƌŝƚĂƚĞ ƐƵŶƚ ĞdžƚĞƌŶĂůŝnjĂƚĞ͕ RENAR, al Institutului National ƉƌŝŶ ĂƵƚŽƌŝnjĂƚŝŝůĞ ĚĞ ŵĞĚŝƵ͘ WĞ
ǀĂŶĚ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ŽĚƵůƵŝ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ͘ ƵŶŽƌ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŝ ŶŽŶͲ prestatorul pentru anul 2017 ĚĞ ĞƌĐĞƚĂƌĞ Ɛŝ ĞnjǀŽůƚĂƌĞ parcursul anului 2017 nu s-au
ĚĞ 'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂ ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ Ăů s͕ Implementarea standardului ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞ ƉƌĞƐƚŝŐŝƵ ĨŝŝŶĚ dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐLJ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ICEMENERG. Masuratorile au inregistrat incidente cu impact
ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ŽƉĞƌĂƚ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝůĞ international in domeniul din Romania, dar si primele Romania. aratat ca niciun parametru nu ƐĞŵŶŝĨŝĐĂƚŝǀ ĚĞ ŵĞĚŝƵ Ɛŝ ŶƵ
necesare in propriul Cod de managementului energiei ISO doua editii ale Programului ĞdžĐĞĚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚĞůĞ ĂĚŵŝƐĞ au fost necesare masuri de
'ƵǀĞƌŶĂŶƚĂŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͕ŝŶĐŽůĂďŽƌĂƌĞ 50001:2011 a fost programata de granturi “Electrica pune ϭ͘ϲ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĂ Ɛŝ ĞǀĂůƵĂƌĞĂ ĐŽŶĨŽƌŵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ ůĞŐĂůĞ decontaminare a solului si a
ĐƵ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƵů ƐĂƵ ũƵƌŝĚŝĐ ĞdžƚĞƌŶ͕ ƵůƚĞƌŝŽƌ ĨŝŶĂůŝnjĂƌŝŝ ƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝ ĚĞ Romania intr-o alta lumina” riscurilor de mediu si sociale ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ ŝŶ ŶŝĐŝƵŶĂ ĚŝŶƚƌĞ apelor subterane.
ǀĂƌŝĂŶƚĂ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƚĂ ĮŝŶĚ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶĂůĂ Ă prin care au fost finantate de catre un consultant ůŽĐĂƚŝŝůĞ ƉĞŶƚƌƵ ĐĂƌĞ ƐͲĂ ƌĞĂůŝnjĂƚ
ƉĞ ǁĞďƐŝƚĞͲƵů ĐŽŵƉĂŶŝĞŝ͘ Grupului Electrica. proiecte cu impact social independent constituie parte ĞǀĂůƵĂƌĞĂ͘
ƉŽnjŝƚŝǀ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ͕ ĚĞ ƉĞ integranta a proiectului de
In perioada iunie – septembrie ϭ͘Ϯ͘ Pentru respectarea intreg teritoriul tarii. Toate ŝŵďƵŶĂƚĂƚŝƌĞĂ Ɛŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ Ϯ͘Ϯ͘ Companiile din cadrul
ϮϬϭϲ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ĚĞnjǀŽůƚĂƚ WƌŽĐĞĚƵƌĂ standardelor sale si aplicarea ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŝůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĚŽŶĂƚŝŝůĞ͕ sistemului de management 'ƌƵƉƵůƵŝ ĐŽůĞĐƚĞĂnjĂ ƐĞůĞĐƚŝǀ
ƉƌŝǀŝŶĚ ĂďƵnjƵů ĚĞ ƉŝĂƚĂ͕ ĂůŝŶŝĂƚĂ procedurilor companiei in ƐƉŽŶƐŽƌŝnjĂƌŝůĞ Ɛŝ ŐƌĂŶƚƵƌŝůĞ al riscului in cadrul Societatii deseurile generate si le
ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ ŶĂƟŽŶĂůĞ Ɛŝ ĞƵƌŽƉĞŶĞ domeniul mediului si sanatatii acordate de catre Societatea Energetice Electrica S.A. in ĚĞƉŽnjŝƚĞĂnjĂ ƚĞŵƉŽƌĂƌ ĐŽŶĨŽƌŵ
in domeniu. Aceasta a fost adoptata Ɛŝ ƐĞĐƵƌŝƚĂƚŝŝ ŝŶ ŵƵŶĐĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů energetica Electrica S.A. ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ reglementarilor legale in
in septembrie 2016 si este in proces contractorilor, Electrica a sunt disponibile pe site-ul standardului SR ISO 31000:2010 ǀŝŐŽĂƌĞ͕ ŝŶĚĞƉůŝŶŝŶĚƵͲƐŝ
ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ŝŶƚƌĞŐƵůƵŝ ĚĞnjǀŽůƚĂƚ Ž ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝ acesteia la sectiunea CSR. La „Managementul Riscului – si obligatiile de raportare
Grup. contractuale in acest sens, sfarsitul anului 2017 Electrica Principii si linii directoare” si catre autoritatile de mediu
ĐĞ ƵƌŵĞĂnjĂ Ă Ĩŝ ŝŶƐĞƌĂƚĞ ŝŶ a lansat primul sau Raport asistenta tehnica in domeniul ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ƉĞ ďĂnjĂ
W>Eh> d/hE/ ^K/> toate contractele companiilor de Sustenabilitate, aferent managementului riscului pentru ƉƌŽĐĞĚƵƌŝůŽƌ ƉƌŝǀŝŶĚ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞĂ
^/ D/h Grupului cu prestatori de anului 2016, elaborat conform implementarea acestuia, proiect deseurilor implementate la
ƐĞƌǀŝĐŝŝ Ɛŝ ůƵĐƌĂƌŝ ƐĂƵ ĐƵ cerintelor standardelor GRI initiat in luna noiembrie 2017, ŶŝǀĞůƵů ĨŝĞĐĂƌĞŝĂ͘ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂ WůĂŶƵůƵŝ ĚĞ ĂĐƟƵŶŝ ƵƚŝůŝnjĂƚŽƌŝ Ăŝ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ ;ĞŶŐ͗͘ 'ůŽďĂů ZĞƉŽƌƚŝŶŐ ĐĞ ƵƌŵĞĂnjĂ Ă Ĩŝ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚ elaborat o procedura cadru in
ƐŽĐŝĂůĞ Ɛŝ ĚĞ ŵĞĚŝƵ͕ ĂŶĞdžĂ Ă ;ĐŽŵƉĂŶŝŝůĞ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝŝ͕ /ŶŝƚŝĂƚŝǀĞͿ͘ pe parcursul anului 2018, ǀĞĚĞƌĞĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŝ ƵŶƵŝ
Acordului Cadru semnat de Electrica ƐƉƌĞ ĞdžĞŵƉůƵͿ͘ in paralel cu proiectul de sistem unitar de gestionare a
S.A. cu Banca Europeana pentru ϭ͘ϱ͘ 'ĞƐƚŝŽŶĂƌĞĂ ƐĞƐŝnjĂƌŝůŽƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶĂůĂ Ă ĚĞƐĞƵƌŝůŽƌ ůĂ ŶŝǀĞů ĚĞ 'ƌƵƉ͕
ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ Ɛŝ ĞnjǀŽůƚĂƌĞ Ă ĨŽƐƚ ϭ͘ϯ͘ Pe parcursul anului 2017 toate si reclamatiilor se face la grupului. implementarea acesteia urmand
ŝŶŝƟĂƚĂ ůĂ ƐĨĂƌƐŝƚƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϰ͕ ŶŽŝůĞ ƉƌŽŝĞĐƚĞ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝŝ ŶŝǀĞůƵů ŐƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă ĨŝĞ ĨĂĐƵƚĂ ƵůƚĞƌŝŽƌ ĨŝŶĂůŝnjĂƌŝŝ
ĐŽŶƟŶƵĂŶĚ ŝŶ ĂŶŝŝ ƵƌŵĂƚŽƌŝ Ɛŝ ǀŝnjĂŶĚ au inclus capitole dedicate ƉĞ ďĂnjĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌŝůŽƌ ŝŶ ϭ͘ϳ͘ /Ŷ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĚĞnjǀŽůƚĂƌĞĂ ƵŶĞŝ procesului de transformare
un grad cat mai inalt de conformare aspectelor de mediu, sanatate ǀŝŐŽĂƌĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ĨŝĞĐĂƌĞŝ ƉŽůŝƚŝĐŝ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĞ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶĂůĂ͘
cu cerintele bancii. si securitate ocupationala, in companii, cu implicarea ůĂ ĂĐƚŝƵŶŝůĞ ĚĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞͬ
ĂĐŽƌĚ ĐƵ ĐĞƌŝŶƚĞůĞ͘ ^ͲĂƵ ĂǀƵƚ departamentelor Comunicare ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌĞ ĚĞƌƵůĂƚĞ ůĂ ŶŝǀĞůƵů Ϯ͘ϯ͘ Companiile Electrica au derulat
ϭ͘ϭ͘ In perioada mai - august ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ͕ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ŵĂƐƵƌŝ si Relatii Publice pentru 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ ŝŶ ĐŽŶƚĞdžƚƵů ĂŵƉůĞůŽƌ un program de eliminare
ϮϬϭϲ ƐͲĂ ĚĞƌƵůĂƚ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ǀŝnjĂŶĚ ƌĞƚĞůĞůĞ ĐĂƌĞ ƚƌĂǀĞƌƐĞĂnjĂ colectare, a departamentelor proiecte initiate pe parcursul Ă ĂnjďĞƐƚƵůƵŝ Ɛŝ W ĚŝŶ
Societatii Energetice Electrica ĂƌŝŝůĞ ƉƌŽƚĞũĂƚĞ ĂǀŝĨĂƵŶŝƐƚŝĐ Ɛŝ de Audit si de Control pentru anului 2017 precum: redefinirea instalatiile detinute, in acord
S.A. un proiect de identificare situri Natura 2000, conform ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ Ɛŝ ĂŶĂůŝnjĂ͕ ƉƌĞĐƵŵ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŝ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŽƌŝĐĞ͕ cu reglementarile nationale
si mapare a proceselor cu hartilor digitale elaborate care si a specialistilor din alte lansarea celui mai mare proiect si europene in domeniu,
ƵŶ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ ĞdžƚĞƌŶ͘ ĐĞƐƚĂ ĞǀŝĚĞŶƚŝĂnjĂ njŽŶĞůĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌĞ departamente, daca situatia ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶĂůĂ ĚĞnjǀŽůƚĂƚ ƉĞ ďĂnjĂ ƵŶĞŝ ĞǀĂůƵĂƌŝ
ƐͲĂ ĨŝŶĂůŝnjĂƚ ƉƌŝŶ ƌĞĚĞĨŝŶŝƌĞĂ pentru diminuarea riscurilor. Ca o impune. Pentru anul 2018 ǀŝnjĂŶĚ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝĞ Ă ƌŝƐĐƵƌŝůŽƌ ƉƌŝǀŝŶĚ ƵƚŝůŝnjĂƌĞĂ
cadrului procedural aplicabil la masura de reducere a riscurilor ƐĞ ĂƌĞ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ƌĞǀŝnjƵŝƌĞĂ Ɛŝ a grupului, dar si al negocierii ĂĐĞƐƚŽƌ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ŝŶ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚĞĂ
80 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 81

ϴ WZEdZ ^/dhd//>KZ &/EE/Z ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ


2017
ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ
2016
sĂƌŝĂƟĞ
ϮϬϭϳͬϮϬϭϲ
ĂƚŽƌŝŝ ĐƵƌĞŶƚĞ
WƌĞnjĞŶƚĂƌĞĂ ƐŝƚƵĂƟĞŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ Ă ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ĞƐƚĞ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƐŝƚƵĂƟŝůĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ ŝŶƚŽĐŵŝƚĞ ŝŶ &ŝŶĂŶƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ 33 86 -62%
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ^ƚĂŶĚĂƌĚĞůĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĂƉŽƌƚĂƌĞ &ŝŶĂŶĐŝĂƌĂ ;͞/&Z^͟Ϳ ĂĚŽƉƚĂƚĞ ĚĞ hŶŝƵŶĞĂ ƵƌŽƉĞĂŶĂ ;͞/&Z^Ͳ acordurile de concesiune
h͟Ϳ͘ ĐĞƐƚĞ ƐŝƚƵĂƟŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ ƐƵŶƚ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ŝŶ ůĞŝ ;ZKEͿ͕ ĂĐĞĂƐƚĂ ĮŝŶĚ Ɛŝ ŵŽŶĞĚĂ ĨƵŶĐƟŽŶĂůĂ Ă ƚƵƚƵƌŽƌ Descoperiri de cont 248 143 74%
companiilor din cadrul Grupului.
Datorii comerciale 689 723 -5%
Alte datorii 134 161 -17%
ϴ͘ϭ ^ŝƚƵĂƟĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ă ƉŽnjŝƟĞŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ Venituri amanate 7 4 67%
/Ŷ ƚĂďĞůƵů ĐĞ ƵƌŵĞĂnjĂ ĞƐƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂ ƐŝƚƵĂƟĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ă ƉŽnjŝƟĞŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ;ƐƵŵĞ ŝŶ ŵŝů͘ ZKEͿ͗ ĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ 79 84 -6%
WƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞ 30 62 -52%
ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ sĂƌŝĂƟĞ ĂƚŽƌŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ŝŵƉŽnjŝƚƵů ƉĞ ƉƌŽĮƚ ĐƵƌƌĞŶƚ 4 12 -68%
2017 2016 ϮϬϭϳͬϮϬϭϲ dŽƚĂů ĚĂƚŽƌŝŝ ĐƵƌĞŶƚĞ ϭ͘ϮϮϰ ϭ͘Ϯϳϱ Ͳϰй
d/s dŽƚĂů ĚĂƚŽƌŝŝ ϭ͘ϵϲϮ ϭ͘ϴϳϴ 4%
ĐƟǀĞ ŝŵŽďŝůŝnjĂƚĞ
/ŵŽďŝůŝnjĂƌŝ ŶĞĐŽƌƉŽƌĂůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂĐŽƌĚƵƌŝ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝƵŶĞ 4.331 3.910 11% dŽƚĂů ĐĂƉŝƚĂůƵƌŝ ƉƌŽƉƌŝŝ Ɛŝ ĚĂƚŽƌŝŝ ϳ͘ϲϭϳ ϴ͘ϯϵϴ Ͳϵй
ůƚĞ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝ ŶĞĐŽƌƉŽƌĂůĞ 14 17 -18% Sursa: Electrica
/ŵŽďŝůŝnjĂƌŝ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ 702 702 0%
EƵŵĞƌĂƌ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶĂƚ 320 134 138% d/s /DK/>/d
ƌĞĂŶƚĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ŝŵƉŽnjŝƚƵů ĂŵĂŶĂƚ 41 40 4%
ůƚĞ ĂĐƟǀĞ ŝŵŽďŝůŝnjĂƚĞ 1 2 -25% DŽĚĞůƵů ĚĞ ĂƉůŝĐĂƌĞ Ă /&Z/ ϭϮ͕ ĮŝŶĚ ŝŶ ŵĂƌĞ ŵĂƐƵƌĂ ĐŽƌĞůĂƚ ĐƵ ƌĞĐƵŶŽĂƐƚĞƌĞĂ Ɛŝ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞĂ ĂĐƟǀĞůŽƌ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĂůĞ Z͕
dŽƚĂů ĂĐƟǀĞ ŝŵŽďŝůŝnjĂƚĞ ϱ͘ϰϬϵ ϰ͘ϴϬϱ 13% ƌĞŇĞĐƚĂŵŽĚƵůĚĞŐĞŶĞƌĂƌĞĂǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ͘

ĐƟǀĞůĞ ŝŵŽďŝůŝnjĂƚĞ ĂƵ ĐƌĞƐĐƵƚ ĐƵ ϭϮ͕ϲй ŝŶ ϮϬϭϳ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ϮϬϭϲ͕ ĚĞ ůĂ ϰ͘ϴϬϱ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ůĂ ϱ͘ϰϬϵ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ŝŶ
ĐƟǀĞ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĐĂƵƌŵĂƌĞĂĐƌĞƐƚĞƌŝŝĂĐƟǀĞůŽƌŝŵŽďŝůŝnjĂƚĞƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞůĂĐŽŶƚƌĂĐƚĞůĞĚĞĐŽŶĐĞƐŝƵŶĞƉƌŝŶŝŶǀĞƐƟƟŝůĞĨĂĐƵƚĞŝŶƌĞƚĞĂ;ƉĞŶƚƌƵ
Creante comerciale 804 778 3% ĐĞůĞŵĂŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůƵĐƌĂƌŝĚĞŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ǀĞnjŝŶĞdžĂϮͿ͘
Alte creante 56 20 177%
EƵŵĞƌĂƌ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ 562 889 -37% d/s /Zh>Ed
ĞƉŽnjŝƚĞ͕ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ 747 1.875 -60%
ĐƟǀĞůĞĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĂƵƐĐĂnjƵƚĐƵϯϴ͕ϱй͕ŝŶϮϬϭϳĨĂƚĂĚĞϮϬϭϲ͕ĚĞůĂϯ͘ϱϵϯŵŝůŝŽĂŶĞĚĞZKEůĂϮ͘ϮϬϴŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ĐĂƵƌŵĂƌĞĂ
Stocuri 22 23 -5%
ƐĐĂĚĞƌŝŝǀĂůŽƌŝŝĚĞƉŽnjŝƚĞůŽƌ͕ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůŽƌĚĞƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ͕ŽďůŝŐĂƟƵŶŝůŽƌŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ͕ƉƌĞĐƵŵƐŝĂĐƌĞĂŶƚĞůŽƌƐŝĐĞƌƟĮĐĂƚĞůŽƌǀĞƌnjŝ͘
ŚĞůƚƵŝĞůŝ ŝŶ ĂǀĂŶƐ 4 6 -34%
ĞƌƟĮĐĂƚĞ ǀĞƌnjŝ 13 - 100% ZEd KDZ/>
ƌĞĂŶƚĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ŝŵƉŽnjŝƚƵů ƉĞ ƉƌŽĮƚ ĐƵƌƌĞŶƚ 1 2 -52%
dŽƚĂů ĂĐƟǀĞ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ϯ͘ϮϬϴ ϯ͘ϱϵϯ Ͳϯϵй ƌĞĂŶƚĞůĞĐŽŵĞƌĐŝĂůĞĂƵĐƌĞƐĐƵƚĐƵϮϲŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚϯ͕ϰй͕ĚĞůĂϳϳϴŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϲůĂϴϬϰŵŝůŝŽĂŶĞZKE
dŽƚĂů ĂĐƟǀĞ ϳ͘ϲϭϳ ϴ͘ϯϵϴ Ͳϵй ŝŶϮϬϭϳ͘ĐĞĂƐƚĂǀĂƌŝĂƟĞĞƐƚĞŝŶůŝŶŝĞĐƵĐƌĞƐƚĞƌĞĂǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌƌĞĂůŝnjĂƚĞ͘

EhDZZ ^/ ,/s>Ed EhDZZ


W/d>hZ/ WZKWZ// ^/ dKZ//
ĂƉŝƚĂůƵƌŝ ƉƌŽƉƌŝŝ EƵŵĞƌĂƌƵůƐŝĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞůĞĚĞŶƵŵĞƌĂƌĂƵƐĐĂnjƵƚĐƵϯϲ͕ϳйŝŶϮϬϭϳĐŽŵƉĂƌĂƟǀĐƵϮϬϭϲ͕ĚĞůĂϴϴϵŵŝůŝŽĂŶĞZKEůĂϱϲϮŵŝůŝŽĂŶĞ
Capital social 3.814 3.814 0% RON.
Prime de emisiune 103 103 0%
ĐƟƵŶŝ ƉƌŽƉƌŝŝ ;ϳϱͿ ;ϳϱͿ 0% WK/d͕ Zd/&/d dZKZZ/ ^/ K>/'d/hE/ 'hsZEDEd>
ŽŶƚƌŝďƵƟŝ ŝŶ ĂǀĂŶƐ ĂůĞ ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ŝŶ ŶĂƚƵƌĂ 5 5 0%
ĞƉŽnjŝƚĞůĞ͕ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝůĞ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ ĂƵ ĐƌĞƐĐƵƚ ĐƵ ϭϴϲ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƉĞƌ ƚŽƚĂů ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ
ZĞnjĞƌǀĂ ĚŝŶ ƌĞĞǀĂůƵĂƌĞ 124 105 18% ϮϬϭϲ͕ĐĂƵƌŵĂƌĞĂĐƌĞƐƚĞƌŝŝǀĂůŽƌŝŝĚĞƉŽnjŝƚƵůƵŝĐŽůĂƚĞƌĂůƉĞŶƚƌƵŐĂƌĂŶƚĂƌĞĂŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝůŽƌĮůŝĂůĞůŽƌĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞůĂϯϮϬŵŝůŝŽĂŶĞ
ůƚĞ ƌĞnjĞƌǀĞ 327 302 8% ZKE͕ŝŶƟŵƉĐĞĚĞƉŽnjŝƚĞůĞĂƵƐĐĂnjƵƚĐĂƵƌŵĂƌĞĂƚƌĂŶnjĂĐƟĞŝĞĨĞĐƚƵĂƚĞĐƵ&W͘
ZĞnjƵůƚĂƚ ƌĞƉŽƌƚĂƚ 1.358 1.430 -5%
dŽƚĂů ĐĂƉŝƚĂůƵƌŝ ƉƌŽƉƌŝŝ ĂƚƌŝďƵŝďŝůĞ ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ϱ͘ϲϱϲ ϱ͘ϲϴϰ 0% hŶŝŵƉĂĐƚƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀŝŶϮϬϭϳĂƐƵƉƌĂĂĐƟǀĞůŽƌĐŝƌĐƵůĂŶƚĞƉƌŽǀŝŶĞƐŝĚŝŶĂĐŚŝnjŝƟĂĚĞĐĂƚƌĞůĞĐƚƌŝĐĂ^͘͘ĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌĚĞƟŶƵƚĞ
Interese fara control - 837 -100% ĚĞ&ŽŶĚƵůWƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂŝŶĮůŝĂůĞůĞůĞĐƚƌŝĐĂ;ŝ͘Ğ͘^DƵŶƚĞŶŝĂEŽƌĚ^͕͘͘^dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ^ƵĚ^͕͘͘^dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂEŽƌĚ^͘͘
dŽƚĂů ĐĂƉŝƚĂůƵƌŝ ƉƌŽƉƌŝŝ ϱ͘ϲϱϲ ϲ͘ϱϮϬ Ͳϭϯй ƐŝůĞĐƚƌŝĐĂ&ƵƌŶŝnjĂƌĞ^͘͘Ϳ͕ǀĂůŽĂƌĞĂƚƌĂŶnjĂĐƟĞŝĮŝŶĚŝŶƐƵŵĂĚĞϳϱϮŵŝůŝŽĂŶĞZKE͘

ĂƚŽƌŝŝ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ W/d> ^K/> ^/ WZ/D D/^/hE
Imprumuturi bancare pe termen lung 320 128 151%
&ŝŶĂŶƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ 11 42 -73% ĂƉŝƚĂůƵůƐŽĐŝĂůƐƵďƐĐƌŝƐŝŶƚĞƌŵĞŶŝŶŽŵŝŶĂůŝĞƐƚĞĐŽŶƐƟƚƵŝƚĚŝŶϯϰϱ͘ϵϯϵ͘ϵϮϵĂĐƟƵŶŝŽƌĚŝŶĂƌĞůĂϯϭĚĞĐĞŵďƌŝĞϮϬϭϳ;ϯϰϱ͘ϵϯϵ͘ϵϮϵ
acordurile de concesiune ĂĐƟƵŶŝ ŽƌĚŝŶĂƌĞ ůĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲͿ ĐƵ Ž ǀĂůŽĂƌĞ ŶŽŵŝŶĂůĂ ĚĞ ϭϬ ZKE ƉĞ ĂĐƟƵŶĞ͘ dŽĂƚĞ ĂĐƟƵŶŝůĞ ĐŽŶĨĞƌĂ ĚƌĞƉƚƵƌŝ ĞŐĂůĞ
ĂƚŽƌŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ŝŵƉŽnjŝƚƵů ĂŵĂŶĂƚ 201 196 2% ĂƐƵƉƌĂ ĂĐƟǀĞůŽƌ ŶĞƚĞ ĂůĞ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͘ ĐƟƵŶŝůĞ ŽƌĚŝŶĂƌĞ ĐŽŶĨĞƌĂ ĚƌĞƉƚƵů ůĂ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞ Ɛŝ ĚƌĞƉƚƵů ůĂ ƵŶ ǀŽƚ ƉĞ ĂĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂĚƵŶĂƌŝůĞ
ĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ 165 193 -14% ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ĐƵĞdžĐĞƉƟĂĐĞůŽƌϲ͘ϴϵϬ͘ϱϵϯĂĐƟƵŶŝƌĂƐĐƵŵƉĂƌĂƚĞĚĞ^ŽĐŝĞƚĂƚĞŝŶŝƵůŝĞϮϬϭϰŝŶƐĐŽƉƵůƐƚĂďŝůŝnjĂƌŝŝƉƌĞƚƵůƵŝ͘
Alte datorii 40 45 -10%
dŽƚĂů ĚĂƚŽƌŝŝ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ 738 603 22%
82 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 83

EƵŵĂƌ ĂĐƟƵŶŝ ŽƌĚŝŶĂƌĞ f ůƚĞ ƌĞnjĞƌǀĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝƚĞ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ůĞŐŝƐůĂƟĂ ŝŶ ǀŝŐŽĂƌĞ͘
2017 2016
EƵŵĂƌ ĚĞ ĂĐƟƵŶŝ ůĂ ϭ ŝĂŶƵĂƌŝĞ 345.939.929 345.939.929 ;ŵŝů͘ ZKEͿ ZĞnjĞƌǀĞ ůĞŐĂůĞ ůƚĞ ƌĞnjĞƌǀĞ dŽƚĂů ĂůƚĞ ƌĞnjĞƌǀĞ
ĐƟƵŶŝ ĞŵŝƐĞ ŝŶ ƟŵƉƵů ĂŶƵůƵŝ - - Sold la 1 ianuarie 2015 237 - 237
EƵŵĂƌ ĚĞ ĂĐƟƵŶŝ ůĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϯϰϱ͘ϵϯϵ͘ϵϮϵ ϯϰϱ͘ϵϯϵ͘ϵϮϵ ŽŶƐƟƚƵŝƌĞ ĚĞ ƌĞnjĞƌǀĞ ůĞŐĂůĞ 37 - 37
Sursa: Electrica Sold la 31 decembrie 2015 274 - 274
ŽŶƐƟƚƵŝƌĞ ĚĞ ƌĞnjĞƌǀĞ ůĞŐĂůĞ 28 - 28
^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂƌĞĐƵŶŽĂƐƚĞŵŽĚŝĮĐĂƌŝůĞŝŶĐĂƉŝƚĂůƵůƐŽĐŝĂůŶƵŵĂŝĚƵƉĂĂƉƌŽďĂƌĞĂůŽƌŝŶĚƵŶĂƌĞĂ'ĞŶĞƌĂůĂĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌƐŝŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞĂ ^ŽůĚ ůĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ 302 Ͳ 302
ůŽƌůĂZĞŐŝƐƚƌƵůŽŵĞƌƚƵůƵŝ͘ŽŶƚƌŝďƵƟŝůĞĨĂĐƵƚĞĚĞĂĐƟŽŶĂƌĐĂƌĞŶƵƐƵŶƚŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞŝŶĐĂůĂZĞŐŝƐƚƌƵůŽŵĞƌƚƵůƵŝůĂƐĨĂƌƐŝƚƵůĂŶƵůƵŝ ŽŶƐƟƚƵŝƌĞ ĚĞ ƌĞnjĞƌǀĞ ůĞŐĂůĞ 25 - 25
ƐƵŶƚƌĞĐƵŶŽƐĐƵƚĞŝŶ͞ŽŶƚƌŝďƵƟŝĂůĞĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌŝŶŶĂƚƵƌĂ͕ƉůĂƟƚĞŝŶĂǀĂŶƐ͘͟ ^ŽůĚ ůĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ 327 Ͳ 327
/Ŷ ĂŶƵů ϮϬϭϰ ĂƵ ĨŽƐƚ ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞ Ž ƐĞƌŝĞ ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝ ĂůĞ ĐĂƉŝƚĂůƵůƵŝ ƐŽĐŝĂů͗ Ž ŵĂũŽƌĂƌĞ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĞ ϭϴϴ͘Ϯϲϰ ĂĐƟƵŶŝ Sursa: Electrica
ŽƌĚŝŶĂƌĞ ŝŶ ĨĞďƌƵĂƌŝĞ Ɛŝ Ž ŵĂũŽƌĂƌĞ ĚĞ ϯ͘ϴϰϲ͘ϳϵϳ ĂĐƟƵŶŝ ŽƌĚŝŶĂƌĞ ŝŶ ŵĂŝ͕ ĂĐƟƵŶŝůĞ ĮŝŶĚ ĞŵŝƐĞ ƉĞŶƚƌƵ Ž ƉĂƌƚĞ ĚŝŶ ƚĞƌĞŶƵƌŝůĞ
ĂƉŽƌƚĂƚĞĚĞĐĂƚƌĞĂĐƟŽŶĂƌŝŶƉĞƌŝŽĂĚĞůĞĂŶƚĞƌŝŽĂƌĞ͖ĚŝǀŝnjĂƌĞĂƉĂƌƟĂůĂĂůĞĐƚƌŝĐĂ^͘͘ƉƌŝŶĚĞƐƉƌŝŶĚĞƌĞĂƵŶĞŝƉĂƌƟĚŝŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝƵ /EdZ^ &Z KEdZK>
;ŝŶǀĞƐƟƟŝůĞĚĞƟŶƵƚĞĚĞůĞĐƚƌŝĐĂ^͘͘ŝŶĂůƚĞĞŶƟƚĂƟͿƐŝƚƌĂŶƐĨĞƌĂƌĞĂƐĂĐĂƚƌĞƐŽĐŝĞƚĂƚĞĂŶŽƵŝŶĮŝŶƚĂƚĂͲ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞ
ĂWĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌŝŶŶĞƌŐŝĞ^͕͘͘ĐĂƉŝƚĂůƵůƐŽĐŝĂůĮŝŶĚĚŝŵŝŶƵĂƚĐƵϰϯ͘ϭϮϯ͘ϳϴϬĂĐƟƵŶŝŽƌĚŝŶĂƌĞ͖ŵĂũŽƌĂƌĞĂĐĂƉŝƚĂůƵůƵŝƐŽĐŝĂůůĂϮŝƵůŝĞ ĐŚŝnjŝƟĂ ŝŶƚĞƌĞƐĞůŽƌ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů
ϮϬϭϰĐƵϭϳϳ͘ϭϴϴ͘ϳϰϰĂĐƟƵŶŝŽƌĚŝŶĂƌĞ͕ĐĂƵƌŵĂƌĞĂĚĞƌƵůĂƌŝŝƵŶĞŝŽĨĞƌƚĞƉƵďůŝĐĞŝŶŝƟĂůĞĐĂƌĞƐͲĂƌĞĨĞƌŝƚůĂŽĨĞƌŝƌĞĂĂϭϰϮ͘ϬϬϳ͘ϳϰϰ >Ă ϭ EŽŝĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ŶĞƌŐĞƟĐĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ Ɛŝ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^͘͘ ĂƵ ƐĞŵŶĂƚ ŽŶƚƌĂĐƚĞůĞ ĚĞ
ĂĐƟƵŶŝ Ɛŝ ϴ͘ϳϵϱ͘ϮϱϬ 'Z͕ ĮĞĐĂƌĞ 'Z ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ƉĂƚƌƵ ĂĐƟƵŶŝ͘^ƵŵĞůĞ ƐƵďƐĐƌŝƐĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ϭ͘ϱϱϲ͘Ϭϵϱ ŵŝŝ ZKE Ɛŝ ϭϮϬ͘ϭϰϯ͘ϭϭϱ sĂŶnjĂƌĞͲƵŵƉĂƌĂƌĞ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ůĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŝůŽƌ ĚĞƟŶƵƚĞ ĚĞ &ŽŶĚƵů WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ŝŶ ĮůŝĂůĞůĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ;ŝ͘Ğ͘
USD. In consecinta, Grupul a recunoscut o majorare de capital social in suma de 1.771.887 mii RON si o prima de emisiune de ^ DƵŶƚĞŶŝĂ EŽƌĚ ^͕͘͘ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^͕͘͘ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^͘͘ Ɛŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘Ϳ͕ ĐƌĞƐĐĂŶĚ
ϭϳϭ͘ϭϮϴŵŝŝZKE͘ŽƐƚƵƌŝůĞĚĞƚƌĂŶnjĂĐƟĞŝŶƐƵŵĂĚĞϲϴ͘ϬϳϵŵŝŝZKEĂƵĨŽƐƚĚĞĚƵƐĞĚŝŶƉƌŝŵĂĚĞĞŵŝƐŝƵŶĞ͘ ĂƐƞĞů ƉƌŽĐĞŶƚƵů ĚĞ ĚĞƟŶĞƌĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ĂƐƵƉƌĂ ĂĐĞƐƚŽƌ ĮůŝĂůĞ͘ DĂŝ ũŽƐ ĞƐƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚ ŝŵƉĂĐƚƵů ƚƌĂŶnjĂĐƟĞŝ ĂƐƵƉƌĂ
ĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůŽƌ ƉƌŽƉƌŝŝ ĂƚƌŝďƵŝďŝůĞ ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ŽŵƉĂŶŝĞŝ ;ƐƵŵĞ ŝŶ ŵŝů͘ ZKEͿ͗
/ŶĐƵƌƐƵůĂŶƵůƵŝϮϬϭϳŶƵĂƵĨŽƐƚŵŽĚŝĮĐĂƌŝŝŶĐĂƉŝƚĂůƵůƐŽĐŝĂů͘
^DE ^dE ^d^ &^ ůŝŵŝŶĂƌŝ dŽƚĂů
Pana la 31 decembrie 2003, capitalul social statutar in termeni nominali a fost retratat in conformitate cu IAS 29 “Raportarea
ŝŶƚƌĂͲŐƌƵƉ
ĮŶĂŶĐŝĂƌĂŝŶĞĐŽŶŽŵŝŝůĞŚŝƉĞƌŝŶŇĂƟŽŶŝƐƚĞ͕͟ĂũƵƐƚĂƌŝůĞĂĨĞƌĞŶƚĞƌĞŐĂƐŝŶĚƵͲƐĞŝŶƌĞnjƵůƚĂƚƵůƌĞƉŽƌƚĂƚ͘
Valoarea neta a intereselor fara control la 1 Ianuarie 2017 290 229 226 89 2 837
WƌŽĮƚ ƌĞƉĂƌƟnjĂƚ ĐĂƚƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞůĞ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů 12 19 20 ;ϳͿ - 44
d/hE/ WZKWZ//
ŝǀŝĚĞŶĚĞ ƉůĂƟƚĞ ŝŶ ƟŵƉƵů ƉĞƌŝŽĂĚĞŝ ĐĂƚƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞůĞ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů ;ϭϵͿ ;ϮϮͿ ;ϮϮͿ ;ϯϱͿ - ;ϵϴͿ
/ŶůƵŶĂŝƵůŝĞϮϬϭϰ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂĂƌĂƐĐƵŵƉĂƌĂƚϱ͘ϮϬϲ͘ϱϵϯĂĐƟƵŶŝƐŝϰϮϭ͘ϬϬϬĞƌƟĮĐĂƚĞ'ůŽďĂůĞĚĞĞƉŽnjŝƚ͕ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚĞĐŚŝǀĂůĞŶƚƵů sĂůŽĂƌĞĂ ŶĞƚĂ Ă ŝŶƚĞƌĞƐĞůŽƌ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů ůĂ ĚĂƚĂ ĂĐŚŝnjŝƟĞŝ 283 226 224 48 2 783
Ăϭ͘ϲϴϰ͘ϬϬϬĂĐƟƵŶŝ͘^ƵŵĂƚŽƚĂůĂƉůĂƟƚĂƉĞŶƚƌƵĂĐĞƐƚĞĂĐƟƵŶŝƐŝĞƌƟĮĐĂƚĞ'ůŽďĂůĞĚĞĞƉŽnjŝƚĂĨŽƐƚĚĞϳϱ͘ϯϳϮŵŝŝZKE͘ sĂůŽĂƌĞĂ ƉůĂƟƚĂ ĐĂƚƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞůĞ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů ;ϮϭϬͿ ;ϮϬϮͿ ;ϭϳϰͿ ;ϭϲϳͿ Ͳ ;ϳϱϮͿ
ƌĞƐƚĞƌĞ ŝŶ ĐĂƉŝƚĂůƵƌŝůĞ ƉƌŽƉƌŝŝ ĂƚƌŝďƵŝďŝůĞ ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ŽŵƉĂŶŝĞŝ 73 24 51 ;ϭϭϵͿ 2 31
/s/E Sursa: Electrica

ŝǀŝĚĞŶĚĞůĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂŶƵů ϮϬϭϲ͕ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ Ϯϱϭ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ĂƵ ĨŽƐƚ ĚĞĐůĂƌĂƚĞ ƉĞ ďĂnjĂ ƐŝƚƵĂƟŝůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ
ƐƚĂƚƵƚĂƌĞŝŶƚŽĐŵŝƚĞŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĐƵƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƌŝůĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚŝŶZŽŵĂŶŝĂ͘ŝǀŝĚĞŶĚĞůĞƉĞŶƚƌƵĂŶƵůϮϬϭϲĂƵĨŽƐƚĂƉƌŽďĂƚĞĚĞ hƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ƚĂďĞůĞ ƐƵŵĂƌŝnjĞĂnjĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝůĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĮĞĐĂƌĞ ĮůŝĂůĂ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ ĐĂƌĞ ĐŽŶƟŶĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů
ĐĂƚƌĞĚƵŶĂƌĞĂ'ĞŶĞƌĂůĂKƌĚŝŶĂƌĂĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌĚŝŶϮϳĂƉƌŝůŝĞϮϬϭϳ͕ŝĂƌƉůĂƚĂĂĐĞƐƚŽƌĂĂŝŶĐĞƉƵƚŝŶϮϮŝƵŶŝĞϮϬϭϳ͘ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀ͕ ŝŶĂŝŶƚĞĂ ĞůŝŵŝŶĂƌŝůŽƌ ŝŶƚƌĂͲŐƌƵƉ ;ƐƵŵĞ ŝŶ ŵŝů͘ ZKEͿ͗

ZZs /E Zs>hZ ϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ^DE ^dE ^d^ &^ ůŝŵŝŶĂƌŝ dŽƚĂů
ŝŶƚƌĂͲŐƌƵƉ
ZĞĐŽŶĐŝůŝĞƌĞĂŝŶƚƌĞƐŽůĚƵůŝŶŝƟĂůƐŝƐŽůĚƵůĮŶĂůĂůƌĞnjĞƌǀĞŝĚŝŶƌĞǀĂůƵĂƌĞĞƐƚĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂŵĂŝũŽƐ;ƐƵŵĞŝŶŵŝů͘ZKEͿ͗ WƌŽĐĞŶƚ /ŶƚĞƌĞƐĞ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů ůĂ ĚĂƚĂ ĂĐŚŝnjŝƟĞŝ 22% 22% 22% 22%

2017 2016 Venituri 863 853 873 3,858 6,446


^ŽůĚ ůĂ ϭ ŝĂŶƵĂƌŝĞ 105 140
ZĞĞǀĂůƵĂƌĞĂŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌĐŽƌƉŽƌĂůĞĂƚƌŝďƵŝďŝůĂĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ 56 - WƌŽĮƚ 36 73 110 2 220
/ŵƉŽnjŝƚƵů ĂŵĂŶĂƚ ĂĨĞƌĞŶƚ ƌĞnjĞƌǀĞŝ ĚŝŶ ƌĞĞǀĂůƵĂƌĞ ;ϵͿ ůƚĞ ĞůĞŵĞŶƚĞ ĂůĞ ƌĞnjƵůƚĂƚƵůƵŝ ŐůŽďĂů - - - - -
ZĞůƵĂƌĞĂ ƌĞnjĞƌǀĞŝ ĚŝŶ ƌĞĞǀĂůƵĂƌĞ ůĂ ƌĞnjƵůƚĂƚ ƌĞƉŽƌƚĂƚ ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ Ă ;ϮϴͿ ;ϮϵͿ dŽƚĂů ƌĞnjƵůƚĂƚ ŐůŽďĂů 36 73 110 2 220
ĂŵŽƌƟnjĂƌŝŝ Ɛŝ ĐĞĚĂƌŝŝ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ WƌŽĮƚ ĂůŽĐĂƚ ŝŶƚĞƌĞƐĞůŽƌ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů 12 19 20 ;ϳͿ 44
WŝĞƌĚĞƌĞĂ ĐŽŶƚƌŽůƵůƵŝ ĂƐƵƉƌĂ ĮůŝĂůĞůŽƌ - ;ϲͿ ůƚĞ ĞůĞŵĞŶƚĞ ĂůĞ ƌĞnjƵůƚĂƚƵůƵŝ ŐůŽďĂů ĂůŽĐĂƚĞ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
^ŽůĚ ůĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ 124 105 ŝŶƚĞƌĞƐĞůŽƌ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů
Sursa: Electrica
&ůƵdžƵƌŝ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ƵƟůŝnjĂƚĞ ŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ 126 191 241 ;ϳϭͿ 488
>d ZZs ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ
&ůƵdžƵƌŝ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ƵƟůŝnjĂƚĞ ŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ;ϱϵͿ ;ϮϲϱͿ ;ϮϴϵͿ ;ϭϲͿ ;ϲϮϵͿ
ůƚĞ ƌĞnjĞƌǀĞ ŝŶĐůƵĚ͗ ŝŶǀĞƐƟƟŝ
f ZĞnjĞƌǀĞ ůĞŐĂůĞ ʹ ĐŽŶƐƟƚƵŝƚĞ ŝŶ ƉƌŽƉŽƌƟĞ ĚĞ ϱй ĚŝŶ ƉƌŽĮƚƵů ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ ĐŽŶĨŽƌŵ ƐŝƚƵĂƟŝůŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ &ůƵdžƵƌŝ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĮŶĂŶƚĂƌĞΎΎ ;ϭϮϬͿ 52 ;ϭϯϱͿ ;ϭϱϴͿ ;ϯϲϭͿ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐƚĂƚƵƚĂƌĞĂůĞƐŽĐŝĞƚĂƟůŽƌĚŝŶĐĂĚƌƵů'ƌƵƉƵůƵŝ͕ƉĂŶĂĐĂŶĚƌĞnjĞƌǀĞůĞůĞŐĂůĞƚŽƚĂůĞĂũƵŶŐůĂϮϬйĚŝŶĐĂƉŝƚĂůƵů ƌĞƐƚĞƌĞĂͬ ;ĞƐĐƌĞƐƚĞƌĞĂͿ ŶĞƚĂ Ă ŶƵŵĞƌĂƌƵůƵŝ Ɛŝ ;ϱϯͿ ;ϮϭͿ ;ϭϴϯͿ ;ϮϰϱͿ ;ϱϬϮͿ
ƐŽĐŝĂů ǀĂƌƐĂƚ Ăů ĮĞĐĂƌĞŝ ƐŽĐŝĞƚĂƟ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ ůĞŐĂůĞ͘ ĐĞƐƚĞ ƌĞnjĞƌǀĞ ƐƵŶƚ ĚĞĚƵĐƟďŝůĞ ůĂ ĐĂůĐƵůƵů ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞůŽƌ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌΎ
ŝŵƉŽnjŝƚƵůƵŝ ƉĞ ƉƌŽĮƚ Ɛŝ ŶƵ ƐƵŶƚ ĚŝƐƚƌŝďƵŝďŝůĞ͘ ŝǀŝĚĞŶĚĞ ƉůĂƟƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞůŽƌ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů ;ϭϵͿ ;ϮϮͿ ;ϮϮͿ ;ϯϱͿ ;ϵϴͿ
Sursa: Electrica
Ύ&ůƵdžƵƌŝůĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĮŶĂŶƚĂƌĞ ŝŶĐůƵĚ ĚŝǀŝĚĞŶĚĞůĞ ƉůĂƟƚĞ ĐĂƚƌĞ ŝŶƚĞƌĞƐĞůĞ ĨĂƌĂ ĐŽŶƚƌŽů
ΎΎ^ƵŵĞůĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ŇƵdžƵƌŝůĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĂůĞ ĮůŝĂůĞůŽƌ
Sursa: Electrica
84 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 85

dKZ// W dZDE >hE' /ŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞĐƵ>ĞŐĞĂϱϯϯͬϮϬϬϯ͕ĐĂƌĞŵŽĚŝĮĐĂ>ĞŐĞĂŶƌ͘ϰϭͬϭϵϵϰƉƌŝǀŝŶĚŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞĂƐŝĨƵŶĐƟŽŶĂƌĞĂ^ŽĐŝĞƚĂƟŝZŽŵĂŶĞ


ĚĞ ZĂĚŝŽĚŝĨƵnjŝƵŶĞ Ɛŝ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ ZŽŵĂŶĞ ĚĞ dĞůĞǀŝnjŝƵŶĞ͕ ƚĂdžĞůĞ ƌĂĚŝŽ Ɛŝ ds ƐƵŶƚ ĐŽůĞĐƚĂƚĞ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^
ĂƚŽƌŝŝůĞ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ ĂƵ ĐƌĞƐĐƵƚ ĐƵ ϮϮ͕ϯй ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ĂŶƵů ϮϬϭϲ͕ ĚĞ ůĂ ϲϬϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ůĂ ϳϯϴ ŝŶŶƵŵĞůĞĂĐĞƐƚŽƌƐŽĐŝĞƚĂƟ͘ĂƚŽƌŝĂ'ƌƵƉƵůƵŝĨĂƚĂĚĞĐĞůĞĚŽƵĂŝŶƐƟƚƵƟŝŵĞŶƟŽŶĂƚĞŵĂŝƐƵƐĞƐƚĞƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂĚĞƚĂdžĞůĞ
ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ Ă ŵĂũŽƌĂƌŝŝ ǀĂůŽƌŝŝ ŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝůŽƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚĞ ĚĞ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ ƌĂĚŝŽ Ɛŝ ds ŝŶĐĂƐĂƚĞ ĐĂƌĞ ƚƌĞďƵŝĞ ǀŝƌĂƚĞ ĐŽŶĨŽƌŵ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝ ŝŶ ůƵŶĂ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞ ĐĞůĞŝ ĚĞ ƌĂƉŽƌƚĂƌĞ͘ /Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ ĐƵ
ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůĞ >ĞŐŝŝ Ŷƌ͘ ϭͬϮϬϭϳ͕ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĚĂƚĂ ĚĞ ϭ ĨĞďƌƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ƚĂdžĞůĞ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝŝůĞ ƉƵďůŝĐĞ ĚĞ ƌĂĚŝŽĚŝĨƵnjŝƵŶĞ Ɛŝ
dKZ// hZEd ƚĞůĞǀŝnjŝƵŶĞ ĂƵ ĨŽƐƚ ĞůŝŵŝŶĂƚĞ ĚŝŶ ĨĂĐƚƵƌŝůĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘

ĂƚŽƌŝŝůĞ ĐƵƌĞŶƚĞ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϰй ŝŶ ϮϬϭϳ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ϮϬϭϳ͕ ůĂ ϭ͘ϮϮϰ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ĚĞ ůĂ ϭ͘Ϯϳϱ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ĐĂ ůƚĞ ĚĂƚŽƌŝŝ ŝŶĐůƵĚ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŐĂƌĂŶƟŝ͕ ĐƌĞĚŝƚŽƌŝ ĚŝǀĞƌƐŝ͕ ƚĂdžĂ ĚĞ ƌĂĐŽƌĚĂƌĞ͕ ƚĂdžĂ ĚĞ ŚĂďŝƚĂƚ Ɛŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŝ ĚĞ ĐŽŐĞŶĞƌĂƌĞ͘
ƌĞnjƵůƚĂƚ Ăů ŵŽĚŝĮĐĂƌŝŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝŝůŽƌ ĞŶƵŵĞƌĂƚĞ ŵĂŝ ũŽƐ ;ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ϳϲй ĚŝŶ ƚŽƚĂůƵů ĚĂƚŽƌŝŝůŽƌ ĐƵƌĞŶƚĞͿ͘ ůƚĞ ĚĂƚŽƌŝŝ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ ƐĞ ƌĞĨĞƌĂ ůĂ ŐĂƌĂŶƟŝůĞ ŝŶĐĂƐĂƚĞ ĚĞ ůĂ ĐůŝĞŶƟ ŝŶ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͘

dKZ// KDZ/>
ϴ͘Ϯ ^ŝƚƵĂƟĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ă ƉƌŽĮƚƵůƵŝ
ĂƚŽƌŝŝůĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϰ͕ϲй ŝŶ ϮϬϭϳ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ϮϬϭϲ͕ ůĂ ϲϴϵ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ĚĞ ůĂ ϳϮϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͘
WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝŝ ŝŶĐůƵƐĞ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĚĂƚŽƌŝŝ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ ƐƵŶƚ͗ ĚĂƚŽƌŝŝůĞ ĐĂƚƌĞ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͕ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝŝ
ĚĞ ŵŝũůŽĂĐĞ ĮdžĞ Ɛŝ ĂůƟ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ ;ĨƵƌŶŝnjŽƌŝ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ͕ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ Ɛŝ ĐŽŶƐƵŵĂďŝůĞ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ /Ŷ ƚĂďĞůƵů ƵƌŵĂƚŽƌ ĞƐƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂ ƐŝƚƵĂƟĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ă ƉƌŽĮƚƵůƵŝ 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ
ƉĞŶƚƌƵ ĂŶŝŝ ϮϬϭϳ Ɛŝ ϮϬϭϲ ;ƐƵŵĞ ŝŶ ŵŝů͘ ZKEͿ͗
WZKs//KE 2017 2016 sĂƌŝĂƟĞ ϮϬϭϳͬϮϬϭϲ
>Ă ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ƉƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞůĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĂ ůĂ͗
Venituri 5.603 5.518 2%
ͻ ϳ͕Ϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƉĞŶƚƌƵ ŽďůŝŐĂƟŝ ĮƐĐĂůĞ
;ŵŝů͘ ZKEͿ WƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞ ůƚĞ ǀĞŶŝƚƵƌŝ ĚŝŶ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ 173 243 -29%
ƉŽƚĞŶƟĂůĞ ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ ;ŝŶĐůƵƐŝǀ ĚŽďĂŶnjŝ Ɛŝ
^ŽůĚ ůĂ ϭ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϳ 62 ŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂ ;Ϯ͘ϵϳϯͿ ;Ϯ͘ϳϱϲͿ 8%
ƉĞŶĂůŝƚĂƟͿ͖
ͻ ϮϮ͕ϲŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůƉĞŶƚƌƵƉƌŽǀŝnjŝŽŶƵů ĞƌƟĮĐĂƚĞ ǀĞƌnjŝ ;ϯϳϯͿ ;ϰϬϭͿ -7%
WƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞ ƌĞĐƵŶŽƐĐƵƚĞ 29
ĐŽŶƐƟƚƵŝƚ ƉĞŶƚƌƵ ĂŵĞŶĚĂ ĚĞ ůĂ ŽŶƐŝůŝƵů ŚĞůƚƵŝĞůŝ ĐƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĂ ƌĞƚĞůĞůŽƌ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ŝŶ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ ;ϳϰϱͿ ;ϱϮϴͿ 41%
WƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞ ƵƟůŝnjĂƚĞ ;ϮϭͿ acordurile de concesiune
ŽŶĐƵƌĞŶƚĞŝ͕ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ ϭϬ͕ϴ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕
WƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞ ƌĞǀĞƌƐĂƚĞ ;ϰϬͿ Ɛŝ ĂůƚĞ ƉƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞ ƉĞŶƚƌƵ ůŝƟŐŝŝ ŝŶ ĐĂƌĞ 'ƌƵƉƵů ĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ;ϲϰϮͿ ;ϲϱϰͿ -2%
^ŽůĚ ůĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ 30 ĂƌĞ ƌŽůƵů ĚĞ ƉĂƌĂƚ͕ Ɛŝ ƉĞŶƚƌƵ ĐĂƌĞ ƐĞ ĞƐƟŵĞĂnjĂ ZĞƉĂƌĂƟŝ͕ ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ Ɛŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ;ϲϮͿ ;ϰϰͿ 40%
Sursa: Electrica ĐĂ ǀŽƌ Į ŶĞĐĞƐĂƌĞ ƉůĂƟ ǀŝŝƚŽĂƌĞ͖ ŵŽƌƟnjĂƌĞĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ Ɛŝ ŶĞĐŽƌƉŽƌĂůĞ ;ϯϵϲͿ ;ϯϳϯͿ 6%
ũƵƐƚĂƌŝ ƉĞŶƚƌƵ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ͕ ŶĞƚ ;ϵͿ ;ϭͿ 1167%
E&/// W dZDE ^hZd > E':d/>KZ Reluarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor ;ϭϯͿ ;ϰϭͿ -68%
comerciale si altor creante, net
ĞŶĞĮĐŝŝůĞ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶƚ ƐĐƵƌƚ ĂůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϲй ŝŶ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ĂŶƵů ϮϬϭϲ͘ ůƚĞ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝ ĚĞ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ ;ϰϬϬͿ ;ϰϰϮͿ -10%
DŽĚŝĮĐĂƌŝ ŝŶ ƉƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞ͕ ŶĞƚ 33 65 -50%
;ŵŝů͘ ZKEͿ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ WƌŽĮƚ ĚŝŶ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ 197 586 Ͳϲϲй
Datorii catre personal 34 37
WŽƌƟƵŶĞĂ ĐƵƌĞŶƚĂ Ă ĚĂƚŽƌŝŝůŽƌ ƉƌŝǀŝŶĚ ďĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞ Ɛŝ 8 10 sĞŶŝƚƵƌŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ 20 20 0%
ĂůƚĞ ďĞŶĞĮĐŝŝ ƉĞ ƚĞƌŵĞŶ ůƵŶŐ ĂůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ŚĞůƚƵŝĞůŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ;ϭϬͿ ;ϭϳͿ -38%
ŽŶƚƌŝďƵƟŝ ůĂ ĂƐŝŐƵƌĂƌŝ ƐŽĐŝĂůĞ 28 28 ;ŚĞůƚƵŝĞůŝͿͬǀĞŶŝƚƵƌŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ŶĞƚĞ 10 3 205%
/ŵƉŽnjŝƚ ƉĞ ƐĂůĂƌŝŝ 9 9
ĞŶĞĮĐŝŝ ůĂ ĚĞƐĨĂĐĞƌĞĂ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵůƵŝ ĚĞ ŵƵŶĐĂ 0 0 WƌŽĮƚ ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ 207 589 Ͳϲϱй
dŽƚĂů 79 84 ŚĞůƚƵŝĂůĂ ĐƵ ŝŵƉŽnjŝƚƵů ƉĞ ƉƌŽĮƚ ;ϯϱͿ ;ϭϮϬͿ -71%
Sursa: Electrica WƌŽĮƚ 172 469 Ͳϲϯй
Sursa: Electrica
/Ŷ ZŽŵĂŶŝĂ͕ ƚŽƟ ĂŶŐĂũĂƚŽƌŝŝ Ɛŝ ĂŶŐĂũĂƟŝ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ĂůƚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝŝ ĚĞ ƉĞƌƐŽĂŶĞ͕ ƐƵŶƚ ĐƵƉƌŝŶƐŝ ŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĐŽŶƚƌŝďƵĂďŝůŝůŽƌ
ůĂƐŝƐƚĞŵƵůĚĞĂƐŝŐƵƌĂƌŝƐŽĐŝĂůĞĚĞƐƚĂƚ͘^ŝƐƚĞŵƵůĚĞĂƐŝŐƵƌĂƌŝƐŽĐŝĂůĞĂĐŽƉĞƌĂƉĞŶƐŝŝůĞ͕ĂůŽĐĂƟŝůĞƉĞŶƚƌƵĐŽƉŝŝ͕ƐŝƚƵĂƟŝůĞĚĞ
ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĂƚĞƚĞŵƉŽƌĂƌĂĚĞŵƵŶĐĂ͕ƌŝƐĐƵƌŝůĞĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞŵƵŶĐĂƐŝďŽůŝƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐŝĂůƚĞƐĞƌǀŝĐŝŝĚĞĂƐŝƐƚĞŶƚĂƐŽĐŝĂůĂ͕ ^/dhd/&/EE/ZKE^K>/d
ŝŶĚĞŵŶŝnjĂƟŝůĞ ĚĞ ƐŽŵĂũ Ɛŝ ƐƟŵƵůĞŶƚĞůĞ ĂĐŽƌĚĂƚĞ ĂŶŐĂũĂƚŽƌŝůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ĐƌĞĂƌĞĂ ĚĞ ůŽĐƵƌŝ ĚĞ ŵƵŶĐĂ͘
sĞŶŝƚƵƌŝůĞůĞĐƚƌŝĐĂŝŶϮϬϭϳƐŝϮϬϭϲĂƵƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚϱ͘ϲϬϯŵŝůŝŽĂŶĞZKEƐŝϱ͘ϱϭϴŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ƌĞƐƉĞĐƟǀ͘
>d dKZ// hZEd ƌĞƐƚĞƌĞĂǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌĐƵϴϱŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚϭ͕ϱй͕ŝŶϮϬϭϳĐŽŵƉĂƌĂƟǀĐƵϮϬϭϲ͕ĂĨŽƐƚŐĞŶĞƌĂƚĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞŵĂũŽƌĂƌĞĂ
ǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌĚŝŶƉŝĂƚĂĚĞĞĐŚŝůŝďƌĂƌĞ͕ĐĂƌĞnjƵůƚĂƚĂůĐƌĞƐƚĞƌŝŝƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞĂƉƌĞƚƵƌŝůŽƌĚĞǀĂŶnjĂƌĞ͕ŝŶĐŽŶĚŝƟŝůĞŝŶĐĂƌĞŝŶƉĞƌŝŽĂĚĂŝĂŶƵĂƌŝĞ
ůƚĞ ĚĂƚŽƌŝŝ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϭϲ͕ϲй ŝŶ ϮϬϭϳ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ϮϬϭϲ͘ ʹŵĂƌƟĞϮϬϭϳĂĨŽƐƚŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĐĞůŵĂŝŵĂƌĞĐŽŶƐƵŵĚĞĞŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝĐĂĚŝŶƵůƟŵĞůĞĚĞĐĞŶŝŝ͕ƐŝǀŽůƵŵĞĨŽĂƌƚĞŵĂƌŝĚĞĞŶĞƌŐŝĞƐͲĂƵ
contractat pe piata de echilibrare.
ŵŝů͘ ZKE ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ
TVA de plata 86 85 ŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝĐĂĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂ
Datorii catre Stat 21 30
ĂƚŽƌŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ƚĂdžĂ ƌĂĚŝŽ Ɛŝ ds 10 ŚĞůƚƵŝĂůĂĐƵĂĐŚŝnjŝƟĂĚĞĞŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝĐĂůĂŶŝǀĞůĚĞ'ƌƵƉĂĐƌĞƐĐƵƚĐƵϮϭϳŵŝůŝŽĂŶĞZKEƐĂƵϳ͕ϵй͕ůĂϮ͘ϵϳϯŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϳĚĞ
ůĂϮ͘ϳϱϲŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϲ͘sĂƌŝĂƟĂĞƐƚĞŐĞŶĞƌĂƚĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĐŽƐƚƵůĐƵĞŶĞƌŐŝĂĞůĞĐƚƌŝĐĂĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂ͕ĐĂƌĞĂĐƌĞƐĐƵƚŝŶƉĞƌŝŽĂĚĂ
Alte datorii 21 22
ŝŶĐŚĞŝĂƚĂ ůĂ ϯϭ ĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ͕ ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ Ă ĐƌĞƐƚĞƌŝŝ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞ Ă ƉƌĞƚƵƌŝůŽƌ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ůŽĐĂůĂ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŝŶ
ĂƚŽƌŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞ ǀĞƌnjŝ 7 14
dŽƚĂů 134 161
Sursa: Electrica
86 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 87

ƉĞƌŝŽĂĚĂŝĂŶƵĂƌŝĞͲŵĂƌƟĞϮϬϭϳ͕ŝŶĐŽŶƚĞdžƚƵůĐĞůƵŝŵĂŝŵĂƌĞĐŽŶƐƵŵĚĞĞŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝĐĂĚŝŶƵůƟŵĞůĞĚĞĐĞŶŝŝ͕ƌĞnjƵůƚĂŶĚŝŶƉƌĞƚƵƌŝƌĞĐŽƌĚ ŚĞůƚƵŝĞůŝͬsĞŶŝƚƵƌŝĮŶĂŶĐŝĂƌĞŶĞƚĞ
ůĂĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚĞ͕ĐĂƌĞĂƵĂĨĞĐƚĂƚŝŶƚƌĞĂŐĂƉŝĂƚĂ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚƌĞĂĐƟŝŝŶůĂŶƚ͕ŝŶĐůƵnjĂŶĚĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĞĂŶŽƌŵĂůĞĂůĞƵŶŽƌũƵĐĂƚŽƌŝĚŝŶƉŝĂƚĂ͘
ĂƉƌŽĐĞŶƚĚŝŶǀĞŶŝƚƵƌŝ͕ĐŽƐƚƵůĐƵĂĐŚŝnjŝƟĂĚĞĞŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝĐĂĂƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚƉƌŝŶĐŝƉĂůƵůĐŽƐƚůĂŶŝǀĞůĚĞ'ƌƵƉ͕ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚϱϯ͕ϬϱйŝŶ ZĞnjƵůƚĂƚƵůĮŶĂŶĐŝĂƌůĂŶŝǀĞůĚĞŐƌƵƉĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽǀĂůŽĂƌĞƉŽnjŝƟǀĂŝŶĂŶƵůϮϬϭϳ͕ŝŶĐƌĞƐƚĞƌĞĐƵϳŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ĚĞůĂϯŵŝůŝŽĂŶĞZKE
2017 si 49,9% in 2016. ŝŶϮϬϭϲůĂϭϬŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϳ͕ĐĂƌĞnjƵůƚĂƚĂůƐĐĂĚĞƌŝŝĐŚĞůƚƵŝĞůŝůŽƌĐƵĚŽďĂŶnjŝůĞĂĨĞƌĞŶƚĞŝŵƉƌƵŵƵƚƵƌŝůŽƌďĂŶĐĂƌĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂƚĞĚĞ
ĮůŝĂůĞ͘
ĞƌƟĮĐĂƚĞǀĞƌnjŝ
WƌŽĮƚŝŶĂŝŶƚĞĚĞŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ
&ƵƌŶŝnjŽƌŝŝĚĞĞŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝĐĂĂƵŽďůŝŐĂƟĂůĞŐĂůĂĚĞĂĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂͬĨƵƌŶŝnjĂĐĞƌƟĮĐĂƚĞǀĞƌnjŝ͕ƉĞďĂnjĂƟŶƚĞůŽƌƐĂƵĐŽƚĞůŽƌĂŶƵĂůĞƐƚĂďŝůŝƚĞ
ĚĞůĞŐĞĐŽŶĨŽƌŵƉŽŶĚĞƌŝŝƉƌŽĚƵĐƟĞŝďƌƵƚĞĚŝŶƐƵƌƐĞƌĞŐĞŶĞƌĂďŝůĞ͘ WƌŽĮƚƵůŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶĂŝŶƚĞĚĞŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞĂƐĐĂnjƵƚĐƵϯϴϮŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ĚĞůĂϱϴϵŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϲůĂϮϬϳŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϳ͘

ŚĞůƚƵŝĂůĂĐƵĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƌĞĂĚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞǀĞƌnjŝĞƐƚĞƵŶĐŽƐƚƌĞĨĂĐƚƵƌĂƚ͘ĂƉƌŽĐĞŶƚĚŝŶǀĞŶŝƚƵƌŝ͕ĐŽƐƚƵůĐƵĂĐŚŝnjŝƟĂĚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞǀĞƌnjŝĂ ŚĞůƚƵŝĂůĂĐƵŝŵƉŽnjŝƚƵůƉĞƉƌŽĮƚ
ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚ͕ůĂŶŝǀĞůƵů'ƌƵƉƵůƵŝ͕ϲ͕ϳйŝŶϮϬϭϳĨĂƚĂĚĞϳ͕ϯйŝŶϮϬϭϲ͘
/ŵƉŽnjŝƚƵůƉĞƉƌŽĮƚĂŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƐĐĂĚĞƌĞĚĞϴϱŵŝůŝŽĂŶĞZKEƐĂƵϳϬ͕ϳй͕ůĂϯϱŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϳ͕ĚĞůĂϭϮϬŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϲ͘
ŚĞůƚƵŝĞůŝĐƵĐŽŶƐƚƌƵĐƟĂƌĞƚĞůĞůŽƌĞůĞĐƚƌŝĐĞ
WƌŽĮƚƵůŶĞƚĂůƉĞƌŝŽĂĚĞŝ
/ŶϮϬϭϳ͕ĐŽƐƚƵƌŝůĞĐƵĐŽŶƐƚƌƵĐƟĂƌĞƚĞůĞůŽƌĞůĞĐƚƌŝĐĞĂƵĐƌĞƐĐƵƚĐƵϮϭϳŵŝůŝŽĂŶĞZKEƐĂƵϰϭ͕ϭй͕ůĂϳϰϱŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϳĚĞůĂϱϮϴ
ŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϲ͘ĐĞĂƐƚĂĐƌĞƐƚĞƌĞĞƐƚĞĚĂƚŽƌĂƚĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĐƌĞƐƚĞƌŝŝZŝŶϮϬϭϳ͕ĐĂƌĞnjƵůƚĂƚĂůŝŶǀĞƐƟƟŝůŽƌƌĞĂůŝnjĂƚĞ͘ ǀĂŶĚŝŶǀĞĚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŝůĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ͕ƉƌŽĮƚƵůŶĞƚŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŶϮϬϭϳĂƐĐĂnjƵƚĐƵϮϵϳŵŝůŝŽĂŶĞZKEƐĂƵϲϯ͕ϰй͕ůĂϭϳϮŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕
de la 469 milioane RON in 2016.
ĞŶĞĮĐŝŝůĞĂŶŐĂũĂƟůŽƌ

ŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ ĐƵ ƐĂůĂƌŝŝůĞ Ɛŝ ďĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϭϮ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƐĂƵ ϭ͕ϴй͕ ůĂ ϲϰϮ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ ĚĞ ůĂ ůĂ ϲϱϰ ZWKZdZW^'DEdͳ/^dZ/hd/
ŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϲ͘sĂƌŝĂƟĂƐĞĚĂƚŽƌĞĂnjĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĐĂĚĞƌŝŝĐŚĞůƚƵŝĞůŝŝĐƵƐĂůĂƌŝŝůĞůĂůĞĐƚƌŝĐĂ^ĞƌǀƐŝůĞĐƚƌŝĐĂ&ƵƌŶŝnjĂƌĞ͘ĂƉƌŽĐĞŶƚ
ĚŝŶǀĞŶŝƚƵƌŝ͕ĐŚĞůƚƵŝĂůĂĐƵďĞŶĞĮĐŝŝůĞĂŶŐĂũĂƟůŽƌƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂϭϭ͕ϲйŝŶϮϬϭϳĨĂƚĂĚĞϭϭ͕ϵйŝŶϮϬϭϲ͘ /ŶĚŝĐĂƚŽƌŝĐŚĞŝĞʹ^ĞŐŵĞŶƚƵůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ

ZĞƉĂƌĂƟŝ͕ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
Figura 34: Venituri - segmentul e istri u e Figura 3 : EBITDA - segmentul e istri u e
ŚĞůƚƵŝĞůŝůĞĐƵƌĞƉĂƌĂƟŝ͕ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ͕ŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĂƵĐƌĞƐĐƵƚĐƵϭϴŵŝůŝŽĂŶĞZKEƐĂƵϰϬй͕ůĂϲϮŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϳĚĞ (mil. RON) fara ajustarile e onsoli are (mil. RON) fara ajustarile e onsoli are
ůĂϰϰŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϲ͘ĐĞĂƐƚĂŵĂũŽƌĂƌĞůĂŶŝǀĞůĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞƐƚĞŐĞŶĞƌĂƚĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƐĐŚŝŵďĂƌĞĂŵŽĚĞůƵŝĚĞĂĨĂĐĞƌŝŝŶĐĞĞĂ
ĐĞƉƌŝǀĞƐƚĞĂĐƟǀŝƚĂƟůĞĚĞŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂƐŝŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ƉƌŝŶŝŶƚĞƌŶĂůŝnjĂƌĞĂƵŶŽƌĂĐƟǀŝƚĂƟŝŶŝŶƚĞƌŝŽƌƵůŐƌƵƉƵůƵŝ͕ĚĞůĂůĞĐƚƌŝĐĂ^ĞƌǀůĂĮůŝĂůĞůĞ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ŚĞůƚƵŝĞůŝůĞĐƵƌĞƉĂƌĂƟŝ͕ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ͕ŵĞŶƚĞŶĂŶƚĂƐŝŵĂƚĞƌŝĂůĞĂƵƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚϬ͕ϴйĚŝŶǀĞŶŝƚƵƌŝůĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞŝŶĂŶƵůϮϬϭϳ͕
ƌĞƐƉĞĐƟǀϭ͕ϭйĚŝŶǀĞŶŝƚƵƌŝůĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞŝŶĂŶƵůϮϬϭϲ͘

ůƚĞĐŚĞůƚƵŝĞůŝĚĞĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ

ůƚĞĐŚĞůƚƵŝĞůŝĚĞĞdžƉůŽĂƚĂƌĞĂƵƐĐĂnjƵƚĐƵϰϮŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ƐĂƵĐƵϵ͕ϱй͕ĚĞůĂϰϰϮŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϲůĂϰϬϬŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϳ͘
^ĐĂĚĞƌĞĂ ĞƐƚĞ ŐĞŶĞƌĂƚĂ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ ĐƵ ůŝƟŐŝŝůĞ ĐƵ ŐĞŶƟĂ EĂƟŽŶĂůĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞ &ŝƐĐĂůĂ ;ͣE&͟Ϳ͕ ƌĞĐƵŶŽƐĐƵƚĞ ŝŶ
ϮϬϭϲ͕ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ ϱϴ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ŽďŝĞĐƚ ƉĞŶĂůŝƚĂƟĚĞ ŝŶƚĂƌnjŝĞƌĞ ůĂ ƉůĂƚĂ ƉƌĞƟŶƐĞ ĚĞ E& ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ Ă ƵŶŽƌ ŝŶƐƉĞĐƟŝ
ĮƐĐĂůĞĂŶƚĞƌŝŽĂƌĞ͘ĐĞĂƐƚĂƚƌĂŶnjĂĐƟĞĞƐƚĞŶĞƌĞĐƵƌĞŶƚĂ͕ĨĂƌĂŝŵƉĂĐƚŝŶϮϬϭϳ͘

ĐĞĂƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĞĂƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚϳ͕ϭйĚŝŶǀĞŶŝƚƵƌŝůĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞŝŶĂŶƵůϮϬϭϳ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀϴйĚŝŶǀĞŶŝƚƵƌŝůĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞŝŶĂŶƵůϮϬϭϲ͘
WĞŶƚƌƵ ĞdžĞƌĐŝƟƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ ůĂ ĐĂƌĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĂ ĂƵĚŝƚƵů ƐƚĂƚƵƚĂƌ͕ ŝŶ ƉůƵƐ ĨĂƚĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝůĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚ͕ <WD' Ă ĨƵƌŶŝnjĂƚ ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ Ɛŝ ĞŶƟƚĂƟůŽƌ
ĐŽŶƚƌŽůĂƚĞĚĞĂĐĞĂƐƚĂƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞƐĞƌǀŝĐŝŝ͗
ͻ ůƚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĚĞ ĂƐŝŐƵƌĂƌĞ ŝŶ ĂĨĂƌĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚ ƐƚĂƚƵƚĂƌ͗ ϱϵ͘ϵϬϬ hZ͖
ͻ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĂ͗ ϭϴϵ͘ϳϲϱ hZ͖
ͻ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶƚĂ ĮƐĐĂůĂ͗ ϳϴ͘Ϯϳϱ hZ͘

DŽĚŝĮĐĂƌŝŝŶƉƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞ͕ŶĞƚ

ĐĞĂƐƚĂ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ă ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚ Ž ĞǀŽůƵƟĞ ŶĞĨĂǀŽƌĂďŝůĂ ůĂ ŶŝǀĞůƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͕ ĂǀĂŶĚ Ž ǀĂƌŝĂƟĞ ĚĞ ϯϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ
ĐƵϮϬϭϲ͕ĚĞůĂŽǀĂůŽĂƌĞƉŽnjŝƟǀĂĚĞϲϱŵŝůŝŽĂŶĞZKEůĂƵŶĂƚŽƚƉŽnjŝƟǀĂ͕ĚĂƌĚĞϯϯŵŝůŝŽĂŶĞZKE͘sĂƌŝĂƟĂĞƐƚĞŐĞŶĞƌĂƚĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂů Sursa: Electrica
ĚĞ ƌĞǀĞƌƐĂƌĞĂ ŝŶ ϮϬϭϲ Ă ƉƌŽǀŝnjŝŽŶƵůƵŝ ĚĞ ůĂ >^ ƉĞŶƚƌƵ ƉĞŶĂůŝƚĂƟ ĚĞ ŝŶƚĂƌnjŝĞƌĞ ůĂ ƉůĂƚĂ ƉƌĞƟŶƐĞ ĚĞ E&͕ ĂĐĞĂƐƚĂ ƚƌĂŶnjĂĐƟĞ ĮŝŶĚ Sursa: Electrica
nerecurenta, fara impact in 2017.

WƌŽĮƚĚŝŶĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ
Ă ƵƌŵĂƌĞ Ă ŝŵƉĂĐƚƵůƵŝ ĐƵŵƵůĂƚ Ăů ĨĂĐƚŽƌŝůŽƌ ŵĞŶƟŽŶĂƟ ŵĂŝ ƐƵƐ͕ ƉƌŽĮƚƵů ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů Ă ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϯϴϵ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƐĂƵ ĐƵ ϲϲ͕ϰй͕
ůĂ ϭϵϳ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ͕ ĚĞ ůĂ ϱϴϲ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϲ͕ ĂĐĞĂƐƚĂ ƐĐĂĚĞƌĞ ĮŝŶĚ ŐĞŶĞƌĂƚĂ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ŝŵƉĂĐƚƵů ŶĞŐĂƟǀ Ăů
ĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞůŽƌĚĞƉĞƉŝĂƚĂĚĞĞŶĞƌŐŝĞ͕ĐĂƌĞĂƵĚƵƐůĂƉƌĞƚƵƌŝĚĞĂĐŚŝnjŝƟĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞŵĂũŽƌĂƚĞƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀ͘
88 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 89

Figura 3 : Pro t net - segmentul e istri u e Figura 37: Datoria neta/ (Numerar) - segmentul ZĞƉĂƌĂƟŝ͕ ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ Ɛŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ
(mil. RON) e istri u e (mil. RON) ŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ ĐƵ ƌĞƉĂƌĂƟŝ͕ ŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞ Ɛŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϯϭ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƐĂƵ ϭϯй͕ ůĂ ϮϬϭ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ͕
ĚĞ ůĂ ϮϯϮ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϲ͕ ŝĂƌ ĂĐĞƐƚĞ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝ ŶƵ ŝŶĐůƵĚ ĞůŝŵŝŶĂƌŝůĞ ŝŶƚƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ Ɛŝ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘
^ĐĂĚĞƌĞĂĂĨŽƐƚĐĂƵnjĂƚĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĚŝŵŝŶƵĂƌĞĂĐŚĞůƚƵŝĞůŝůŽƌĐƵŝŶƚƌĞƟŶĞƌĞĂƌĞƚĞůĞŝ͕ĐĂƵƌŵĂƌĞĂĞĨŽƌƚƵƌŝůŽƌŝŶǀĞƐƟƟŽŶĂůĞ
ĞĨĞĐƚƵĂƚĞ ĚĞ ĮůŝĂůĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͕ ĚĂƌ Ɛŝ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůŝnjĂƌĞĂ ŝŶĐĞƉĂŶĚ ĐƵ ĂŶƵů ϮϬϭϳ Ă ĂŶƵŵŝƚŽƌ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝ ĚĞ ƌĞƉĂƌĂƟŝ Ɛŝ
mentenanta.

/d
ƌĞƐƚĞƌĞĂ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĂ Ă ĐŽƐƚƵƌŝůŽƌ ĐƵ ĂĐŚŝnjŝƟĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐŽƉĞƌŝƌĞĂ ƉŝĞƌĚĞƌŝůŽƌ ĚĞ ƌĞƚĞĂ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ
ĂůƚĞ ĞůĞŵĞŶƚĞ ŶĞĨĂǀŽƌĂďŝůĞ͕ ĂƵ ĐŽŶĚƵƐ ůĂ Ž ƐĐĂĚĞƌĞ ĚĞ ϭϭϬ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƐĂƵ ĚĞ ϮϬ͕ϳϮй Ă /d ƉĞ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘
DĂƌũĂ /d Ă ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϲϭϮ ƉƉď ŝŶ ϮϬϭϳ͕ ĚĞ ůĂ ϯϬ͕ϰϯй ŝŶ ϮϬϭϲ͕ ůĂ Ϯϰ͕ϯϭй ŝŶ ϮϬϭϳ͘

WƌŽĮƚ ŶĞƚ Ăů ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ


WƌŽĮƚƵů ŶĞƚ Ă ƵƌŵĂƚ ƵŶ ƚƌĞŶĚ ĂƐĞŵĂŶĂƚŽƌ ĐƵ ĐĞů Ăů /d͕ ĂǀĂŶĚ Ž ƐĐĂĚĞƌĞ ĚĞ ϭϬϲ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƐĂƵ ϯϰ͕ϭй͘ DĂƌũĂ
ƉƌŽĮƚƵůƵŝ ŶĞƚ Ă ƐĐĂnjƵƚ ĚĞ ůĂ ϭϮ͕ϰϴй ŝŶ ϮϬϭϲ ůĂ ϳ͕ϲϳй ŝŶ ϮϬϭϳ͘

ZWKZd W ^'DEdͳ &hZE/Z

/ŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ĐŚĞŝĞ ʹ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ

Sursa: Electrica
Figura 3 : Venituri - segmentul e furnizare (mil. RON) Figura 3 : EBITDA - segmentul e furnizare (mil. RON)

Sursa: Electrica

/Ŷ ƚĂďĞůƵů ĐĞ ƵƌŵĞĂnjĂ ĞƐƚĞ ƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂ ƌĂƉŽƌƚĂƌĞĂ ƐŝƚƵĂƟĞŝ ƉƌŽĮƚƵůƵŝ ƐĂƵ ƉŝĞƌĚĞƌŝŝ ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă 'ƌƵƉƵůƵŝ
ƉĞŶƚƌƵ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϮϬϭϲ ʹ ϮϬϭϳ ;ƐƵŵĞ ŝŶ ŵŝů͘ ZKEͿ͘

 ;ŵŝů͘ ZKEͿ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ


sĞŶŝƚƵƌŝ ĚĞ ůĂ ĐůŝĞŶƟŝ ĞdžƚĞƌŶŝ 1.438 1.142
sĞŶŝƚƵƌŝ ĚŝŶ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝ ĐƵ ĂůƚĞ ƐĞŐŵĞŶƚĞ 1.238 1.356
sĞŶŝƚƵƌŝůĞ ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ Ϯ͘ϲϳϲ Ϯ͘ϰϵϴ
WƌŽĮƚƵů ;ƉŝĞƌĚĞƌĞĂͿ ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ 243 398
 ;ŚĞůƚƵŝĞůŝͿͬǀĞŶŝƚƵƌŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ŶĞƚĞ ;ϵͿ ;ϭϮͿ
ŵŽƌƟnjĂƌĞĂ Ɛŝ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ Ɛŝ ;ϯϵϮͿ ;ϯϱϬͿ
necorporale
EBITDA 650 760
WƌŽĮƚƵů ;ƉŝĞƌĚĞƌĞĂͿ ŶĞƚ ;ĂͿ Ă ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ 205 312
Sursa: Electrica Figura 40: Pro t Net - segmentul e Figura 41: Datoria neta / (Numerar) - segmentul e
furnizare (mil. RON) furnizare (mil. RON)
sĞŶŝƚƵƌŝ
sĞŶŝƚƵƌŝůĞ ĚŝŶ ƐĞŐŵĞŶƚƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂƵ ĐƌĞƐĐƵƚ ĐƵ ϭϳϴ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ƐĂƵ ϳй͕ ƉĂŶĂ ůĂ Ϯ͘ϲϳϲ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ͕
ĨĂƚĂ ĚĞ Ϯ͘ϰϵϴ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϲ͘ ĐĞĂƐƚĂ ĐƌĞƐƚĞƌĞ Ă ĨŽƐƚ ŐĞŶĞƌĂƚĂ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ĐĂŶƟƚĂƟŝ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞ ĐƵ
1,7%.

ŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂ


ŽƐƚƵů ĐƵ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐŽƉĞƌŝƌĞĂ ƉŝĞƌĚĞƌŝůŽƌ ĚĞ ƌĞƚĞĂ Ă ĐƌĞƐĐƵƚ ĐƵ ϴϭ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ƐĂƵ ĐƵ
ϭϲ͕ϭй͕ ůĂ ϱϴϭ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ͕ ĚĞ ůĂ ϱϬϭ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϲ͘ ĐĞĂƐƚĂ ĐƌĞƐƚĞƌĞ Ă ĨŽƐƚ ĐĂƵnjĂƚĂ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ
ŵĂƌŝƌĞĂĐĂŶƟƚĂƟŝĚĞĞŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌĂĂĮĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂƉĞŶƚƌƵĂĐŽƉĞƌŝƌĞĂƉŝĞƌĚĞƌŝůŽƌŝŶƌĞƚĞĂƐŝĂƉƌĞƚƵƌŝůŽƌĚĞ
ĂĐŚŝnjŝƟĞ ĞŶĞƌŐŝĞ͕ ĐĂƌĞ ƐͲĂƵ ŵĂũŽƌĂƚ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀ͕ ŝŶ ƐƉĞĐŝĂů ŝŶ ƉƌŝŵĞůĞ ůƵŶŝ ĂůĞ ĂŶƵůƵŝ͕ ŝŶ ĐŽŶƚĞdžƚƵů ĐƌĞƐƚĞƌŝŝ ĐŽŶƐƵŵƵůƵŝ
de energie.

ĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ
ĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂĐŽƌĚĂƚĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϳ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƐĂƵ ϭ͕ϰй͕ ůĂ ϱϮϮ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ͕ ĚĞ ůĂ ϱϮϵ
ŵŝůŝŽĂŶĞZKEŝŶϮϬϭϲ͕ŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĐĂƵƌŵĂƌĞĂŵĂƐƵƌŝůŽƌĚĞƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞƐŝĞĮĐŝĞŶƟnjĂƌĞĂĂĐƟǀŝƚĂƟŝ͕ƌĞĚƵĐĞƌĞĂĐĞĂŵĂŝ
ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĂ ĂƉĂƌƟŶĂŶĚ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ͘ Sursa: Electrica Sursa: Electrica
90 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 91

/ŶƚĂďĞůƵůƵƌŵĂƚŽƌĞƐƚĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚĂƌĂƉŽƌƚĂƌĞĂƐŝƚƵĂƟĞŝƉƌŽĮƚƵůƵŝƐĂƵƉŝĞƌĚĞƌŝŝƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝĚĞĨƵƌŶŝnjĂƌĞĂ'ƌƵƉƵůƵŝƉĞŶƚƌƵ ϴ͘ϯ ^ŝƚƵĂƟĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ Ă ŇƵdžƵƌŝůŽƌ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ


ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϮϬϭϲ ʹ ϮϬϭϳ ;ƐƵŵĞ ŝŶ ŵŝů͘ ZKEͿ͗
2017 2016 sĂƌŝĂƟĞ
ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϳ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϮϬϭϲ ŵŝů͘ ZKE ŵŝů͘ ZKE ϮϬϭϳͬϮϬϭϲ
&ůƵdžƵƌŝ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ
sĞŶŝƚƵƌŝ ĚĞ ůĂ ĐůŝĞŶƟŝ ĞdžƚĞƌŶŝ 4.126 4.347
WƌŽĮƚ ϭϳϭ͕ϲ ϰϲϴ͕ϵ Ͳϲϯй
sĞŶŝƚƵƌŝ ĚŝŶ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝ ĐƵ ĂůƚĞ ƐĞŐŵĞŶƚĞ 99 85 ũƵƐƚĂƌŝ ƉĞŶƚƌƵ͗
sĞŶŝƚƵƌŝůĞ ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ ƌĂƉŽƌƚĂďŝů ϰ͘ϮϮϱ ϰ͘ϰϯϮ ŵŽƌƟnjĂƌĞĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ 32,0 40,9 -22%
WƌŽĮƚƵů ;ƉŝĞƌĚĞƌĞĂͿ ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ ƌĂƉŽƌƚĂďŝů ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ;ϮͿ 174 ŵŽƌƟnjĂƌĞĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ŶĞĐŽƌƉŽƌĂůĞ 363,6 332,2 9%
ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ ũƵƐƚĂƌŝ ƉĞŶƚƌƵ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ͕ ŶĞƚ 8,8 0,7 -99%
;ŚĞůƚƵŝĞůŝͿͬǀĞŶŝƚƵƌŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ŶĞƚĞ ;ϭͿ ;ϭͿ WŝĞƌĚĞƌĞͬ ;ĐĂƐƟŐͿ ĚŝŶ ĐĞĚĂƌĞĂ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ 4,6 ;ϴ͕ϬͿ -
Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net 12,9 40,6 -68%
ŵŽƌƟnjĂƌĞĂ Ɛŝ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ Ɛŝ ;ϭϯͿ ;ϭϬͿ
necorporale DŽĚŝĮĐĂƌŝ ŝŶ ƉƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞ͕ ŶĞƚ ;ϯϮ͕ϱͿ ;ϲϱ͕ϮͿ -50%
ZĞnjƵůƚĂƚƵů ĮŶĂŶĐŝĂƌ ŶĞƚ ;ϵ͕ϳͿ ;ϯ͕ϮͿ 205%
/d 10 185
ĂƐƟŐ ĚŝŶ ƉŝĞƌĚĞƌĞĂ ĐŽŶƚƌŽůƵůƵŝ ĂƐƵƉƌĂ ĮůŝĂůĞůŽƌ ĐƵ ĚŝĮĐƵůƚĂƟ ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ - ;ϳϯ͕ϳͿ -
WƌŽĮƚƵů ;ƉŝĞƌĚĞƌĞĂͿ ŶĞƚ ;ĂͿ Ă ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ 1 139 ŚĞůƚƵŝĂůĂ ĐƵ ŝŵƉŽnjŝƚƵů ƉĞ ƉƌŽĮƚ 35,2 120,1 -71%
Sursa: Electrica
dŽƚĂů ĂũƵƐƚĂƌŝ ϱϴϲ͕ϰ ϴϱϯ͕ϯ Ͳϯϭй

sĞŶŝƚƵƌŝ DŽĚŝĮĐĂƌŝ ŝŶ͗


sĞŶŝƚƵƌŝůĞ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϮϬϳ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƐĂƵ ϰ͕ϳй͕ ůĂ ϰ͘ϮϮϱ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ͕ ĚĞ ůĂ Creante comerciale ;ϭϵϲ͕ϭͿ ;ϴϴ͕ϯͿ 122%
ϰ͘ϰϯϮ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϲ͘ ĐĞĂƐƚĂ ƐĐĂĚĞƌĞ ƐĞ ĚĂƚŽƌĞĂnjĂ ĞĨĞĐƚƵůƵŝ ŶĞƚ ĚŝŶƚƌĞ ƐĐĂĚĞƌĞĂ ĐƵ ϭϭ͕ϳй Ă ĐĂŶƟƚĂƟŝ ĨƵƌŶŝnjĂƚĞ
Alte creante ;Ϯϴ͕ϱͿ 34,0 -
ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĐƵ ĂŵĂŶƵŶƚƵů͕ ĚŝŶ ĐĂƵnjĂ ĐƌĞƐƚĞƌŝŝ ĐŽŶĐƵƌĞŶƚĞŝ ƉĞ ƉŝĂƚĂ ĚĞ ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚĂƚĞ͕ Ɛŝ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ƚĂƌŝĨƵůƵŝ ĚĞ
ĞƉŽnjŝƚĞ͕ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ 8,3 ;ϰ͕ϵͿ -
ĨƵƌŶŝnjĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ĂŶƵů ϮϬϭϳ ĐƵ ϳй͘
ŚĞůƚƵŝĞůŝ ŝŶ ĂǀĂŶƐ 1,9 3,8 -49%
ŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂ ĞƌƟĮĐĂƚĞ ǀĞƌnjŝ ;ϭϮ͕ϲͿ 31,3 -
ŚĞůƚƵŝĂůĂ ĐƵ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĂ Ă ĐƌĞƐĐƵƚ ĐƵ ϱϵ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ƐĂƵ ϭ͕ϱϳй͕ ůĂ ϯ͘ϴϬϭ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ͕ EƵŵĞƌĂƌ ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶĂƚ ;ϭϴϱ͕ϱͿ ;ϭϯϰ͕ϱͿ 38%
de la 3.742 milioane RON in 2016. Stocuri 1,1 0,5 -100%
ĐĞĂƐƚĂĐƌĞƐƚĞƌĞĞƐƚĞŐĞŶĞƌĂƚĂĚĞŵĂũŽƌĂƌĞĂƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĂĂƉƌĞƚƵůƵŝŵĞĚŝƵĚĞĂĐŚŝnjŝƟĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂů Datorii comerciale 120,7 150,7 -20%
ŝŶƉƌŝŵĞůĞůƵŶŝĂůĞĂŶƵůƵŝ͕ŝŶĐŽŶƚĞdžƚƵůĐĞůƵŝŵĂŝŵĂƌĞĐŽŶƐƵŵĚĞĞŶĞƌŐŝĞĚŝŶƵůƟŵĞůĞĚĞĐĞŶŝŝ͕ĐĂƌĞĂĚƵƐůĂĂĐŚŝnjŝƟĂƵŶĞŝ Alte datorii ;Ϯϰ͕ϲͿ ;ϯϰ͕ϵͿ -29%
ĐĂŶƟƚĂƟŵĂũŽƌĞĚĞĞŶĞƌŐŝĞĚŝŶƉŝĂƚĂĚĞĞĐŚŝůŝďƌĂƌĞ͕ĨĂƉƚĐĂƌĞĂĂŶƵůĂƚĞĨĞĐƚƵůƐĐĂĚĞƌŝŝĐƵϭϭ͕ϳйĂĐĂŶƟƚĂƟŝĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂƚĞ͘ Venit amanat 2,9 - 100%
ĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ;ϭϰ͕ϳͿ 5,3 -
ĞƌƟĮĐĂƚĞ ǀĞƌnjŝ EƵŵĞƌĂƌ ŐĞŶĞƌĂƚ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ Ϯϱϵ͕ϰ ϴϭϲ͕ϯ Ͳϲϴй
sĞŶŝƚƵƌŝůĞ ĚŝŶ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ǀĞƌnjŝ ŝŶĐůƵƐĞ ŝŶ ĨĂĐƚƵƌĂ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝůŽƌ ĮŶĂůŝ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĚĞƐŝ ƉƌĞƚƵů ĚĞ ǀĂŶnjĂƌĞ Ă ĐƌĞƐĐƵƚ ĚĞ ůĂ
ϰϭ͕ϵϬZKEͬDtŚ ŝŶϮϬϭϲůĂϰϱ͕ϵϮZKEͬDtŚ ŝŶϮϬϭϳ͘ĐĞĂƐƚĂ ĐƌĞƐƚĞƌĞ ŝŶƉƌĞƚƵůĚĞ ǀĂŶnjĂƌĞ Ă ĨŽƐƚ ĂŶƵůĂƚĂ ĚĞ ƐĐĂĚĞƌĞĂ ŽďĂŶnjŝ ƉůĂƟƚĞ ;Ϯ͕ϮͿ ;ϰ͕ϲͿ -51%
ĐĂŶƟƚĂƟůŽƌ ĨƵƌŶŝnjĂƚĞ ĐƵ ϭϮ͕ϵй ĐĂƌĞ Ă ĨŽƐƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂůƵů ĨĂĐƚŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĐĂĚĞƌĞĂ ĐƵ Ϯϴ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE Ă ǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ ĚŝŶ /ŵƉŽnjŝƚ ƉĞ ƉƌŽĮƚ ƉůĂƟƚ ;ϱϯ͕ϮͿ ;ϵϯ͕ϳͿ -43%
ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ǀĞƌnjŝ͘
ŽƐƚƵů ĐƵ ĂĐŚŝnjŝƟĂ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůŽƌ ǀĞƌnjŝ Ă ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ Ϯϵ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ƐĂƵ ĐƵ ϳ͕ϭй͕ ůĂ ϯϳϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ĚĞ ůĂ ϰϬϭ
EƵŵĞƌĂƌ ŶĞƚ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ ϮϬϯ͕ϵ ϳϭϴ͕Ϭ ͲϳϮй
ŵŝůŝŽĂŶĞ ŝŶ ϮϬϭϲ͕ ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ Ă ĞĨĞĐƚƵůƵŝ ŶĞƚ ĚŝŶƚƌĞ ĐƌĞƐƚĞƌĞĂ ĐŽƚĞŝ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ǀĞƌnjŝ ŝŵƉƵƐĂ ĨƵƌŶŝnjŽƌŝůŽƌ
ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ EZ͕ ĚĞ ůĂ Ϭ͕ϯϭϳ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ǀĞƌnjŝ ƉĞŶƚƌƵ ϭ DtŚ ĨƵƌŶŝnjĂƚ ŝŶ ϮϬϭϲ ůĂ Ϭ͕ϯϮϬ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
&ůƵdžƵƌŝ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ
ǀĞƌnjŝƉĞŶƚƌƵϭDtŚĨƵƌŶŝnjĂƚŝŶŝĂŶƵĂƌŝĞͲŵĂƌƟĞϮϬϭϳƐŝϬ͕ϯϱϴŝŶĂƉƌŝůŝĞʹĚĞĐĞŵďƌŝĞϮϬϭϳ͕ƉƌĞĐƵŵƐŝƵƌŵĂƌĞĂĂƐĐĂĚĞƌŝŝ
ĐĂŶƟƚĂƟŝ ĨƵƌŶŝnjĂƚĞ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĐƵ ϭϮ͕ϵй͘ WůĂƟ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐŚŝnjŝƟŝ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ ;ϱϮ͕ϵͿ ;ϯϮ͕ϭͿ 65%
WůĂƟ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĂ ĚĞ ƌĞƚĞůĞ ŝŶ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ ĂĐŽƌĚƵƌŝůĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝƵŶĞ ;ϳϮϲ͕ϳͿ ;ϱϬϬ͕ϯͿ 45%
^ĂůĂƌŝŝůĞ Ɛŝ ďĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ WůĂƟ ƉĞŶƚƌƵ ĂĐŚŝnjŝƟŝ ĚĞ ĂůƚĞ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝ ŶĞĐŽƌƉŽƌĂůĞ ;Ϯ͕ϰͿ ;ϳ͕ϱͿ -68%
^ĂůĂƌŝŝůĞ Ɛŝ ďĞŶĞĮĐŝŝůĞ ĂĐŽƌĚĂƚĞ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ ĂƵ ƐĐĂnjƵƚ ĐƵ ϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ĚĞ ůĂ ϴϮ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϲ͕ ůĂ ϳϵ ŵŝůŝŽĂŶĞ /ŶĐĂƐĂƌŝ ĚŝŶ ǀĂŶnjĂƌĞĂ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ 2,6 27,8 -91%
RON in 2017. ĐŚŝnjŝƟĂ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝ ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ ;ϱϰϯ͕ϭͿ ;Ϯ͘ϰϯϳ͕ϱͿ -78%
/ŶĐĂƐĂƌŝ ůĂ ƐĐĂĚĞŶƚĂ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůŽƌ ĚĞ ƚƌĞnjŽƌĞƌŝĞ Ɛŝ ŽďůŝŐĂƟƵŶŝůŽƌ 1.838,2 2.436,4 -25%
/d ŐƵǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞ
ƌĞƐƚĞƌĞĂ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝŝ ĐƵ ĂĐŚŝnjŝƟĂ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĐƵ ϱϵ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE ŝŶ ϮϬϭϳ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀ ĐƵ ϮϬϭϲ͕ Ɛŝ ƐĐĂĚĞƌĞĂ ǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ ĂƵ ŽŶƐƟƚƵŝƌĞĂ ĚĞ ĚĞƉŽnjŝƚĞ ĐƵ ŵĂƚƵƌŝƚĂƚĞ ŵĂŝ ŵĂƌĞ ĚĞ ϯ ůƵŶŝ ;ϵϵϱ͕ϲͿ ;ϯϬϬ͕ϵͿ 231%
ĚƵƐůĂŽƐĐĂĚĞƌĞĂ/dĐƵϭϳϱŵŝůŝŽĂŶĞZKEƐĂƵϵϰ͕ϲй͕ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐĂĚĞƌĞĐƵϯϵϲƉƉďĂŵĂƌũĞŝ/dĚĞůĂϰ͕Ϯй /ŶĐĂƐĂƌŝ ůĂ ƐĐĂĚĞŶƚĂ ĚĞƉŽnjŝƚĞůŽƌ ĐƵ ŵĂƚƵƌŝƚĂƚĞ ŵĂŝ ŵĂƌĞ ĚĞ ϯ ůƵŶŝ 820,3 419,8 95%
in 2016 pana la 0,24% in 2017. ŽďĂŶnjŝ ŝŶĐĂƐĂƚĞ 20,0 18,4 9%
ĨĞĐƚƵů ƉŝĞƌĚĞƌŝŝ ĐŽŶƚƌŽůƵůƵŝ ĂƐƵƉƌĂ ĮůŝĂůĞůŽƌ ĂƐƵƉƌĂ ŶƵŵĞƌĂƌƵůƵŝ ĚĞƟŶƵƚ - ;ϭ͕ϲͿ -
WƌŽĮƚ ŶĞƚ Ăů ƐĞŐŵĞŶƚƵůƵŝ sĂůŽĂƌĞĂ ƉůĂƟƚĂ ƉĞŶƚƌƵ Ă ĂĐŚŝnjŝƟŽŶĂ ŝŶƚĞƌĞƐĞůĞ ŵŝŶŽƌŝƚĂƌĞ ;ϳϱϮ͕ϬͿ - -
WƌŽĮƚƵůŶĞƚ Ă ƐĐĂnjƵƚĐƵ ϭϯϴ ŵŝůŝŽĂŶĞZKE ƐĂƵϵϵ͕Ϯй͕ĐĂ ƵƌŵĂƌĞ Ă ĐƌĞƐƚĞƌŝŝĐŚĞůƚƵŝĞůŝůŽƌĐƵ ĂĐŚŝnjŝƟĂĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ
Ɛŝ ƐĐĂĚĞƌŝŝ ǀĞŶŝƚƵƌŝůŽƌ͘
EƵŵĞƌĂƌ ŶĞƚ ƵƟůŝnjĂƚ ŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ;ϯϵϭ͕ϳͿ ;ϯϳϳ͕ϲͿ 4%
92 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 93

2017
ŵŝů͘ ZKE
2016
ŵŝů͘ ZKE
sĂƌŝĂƟĞ
ϮϬϭϳͬϮϬϭϲ
9 EVENIMENTE ULTERIOARE BILANTULUI
&ůƵdžƵƌŝ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĮŶĂŶƚĂƌĞ /Ŷ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ĐƵƉƌŝŶƐĂ ŝŶƚƌĞ ŝŶĐŚŝĚĞƌĞĂ ĞdžĞƌĐŝƟƵůƵŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌ ϮϬϭϳ Ɛŝ ĚĂƚĂ ƉƌĞnjĞŶƚƵůƵŝ ƌĂƉŽƌƚ͕ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞ
Trageri din imprumuturi bancare pe termen lung 192,3 127,7 51% ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĂƵ ĂǀƵƚ ůŽĐ ůĂ ŶŝǀĞůƵů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͗
Rambursarea imprumuturilor bancare pe termen lung - ;ϵ͕ϵͿ - f /ŶĚĂƚĂĚĞϯŝĂŶƵĂƌŝĞϮϬϭϴ͕^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂƐŝͲĂŝŶĨŽƌŵĂƚĂĐƟŽŶĂƌŝŝƐŝŝŶǀĞƐƟƚŽƌŝŝĂƐƵƉƌĂŝŶĐŚĞŝĞƌŝŝŝŶƐĞŵĞƐƚƌƵů//ĚŝŶϮϬϭϳ
Rambursarea imprumuturilor bancare pe termen scurt - ;ϱϬ͕ϬͿ - ĂƵŶƵŝĂĐƚũƵƌŝĚŝĐĐƵǀĂůŽĂƌĞŵĂŝŵĂƌĞĚĞϱϬ͘ϬϬϬhZ͕ĐƵ&ŝůŝĂůĂĚĞ/ŶƚƌĞƟŶĞƌĞƐŝ^ĞƌǀŝĐŝŝŶĞƌŐĞƟĐĞͣůĞĐƚƌŝĐĂ^Ğƌǀ͟
ŝǀŝĚĞŶĚĞ ƉůĂƟƚĞ ;ϯϰϵ͕ϰͿ ;ϯϵϲ͕ϵͿ -12% ^͕ ĞŶƟƚĂƚĞ ĂĮůŝĂƚĂ͕ ŝŶ ĐĂƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĞƐƚĞ ƵŶŝĐ ĂĐƟŽŶĂƌ͘
ZĂŵďƵƌƐĂƌĞĂ ĮŶĂŶƚĂƌŝůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĂ ĚĞ ƌĞƚĞůĞ ŝŶ ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ ;ϴϲ͕ϴͿ ;ϵϮ͕ϳͿ -6% f ZĂƉŽƌƚƵů ĚĞ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌŝ ĞĨĞĐƟǀĞ Ăů ĂƵĚŝƚŽƌƵůƵŝ ĐŽŶĨŽƌŵ Ăƌƚ͘ ϴϮ ĚŝŶ >ĞŐĞĂ Ŷƌ͘ ϮϰͬϮϬϭϳ ƉĞŶƚƌƵ ƚƌĂŶnjĂĐƟŝůĞ ƌĂƉŽƌƚĂƚĞ ŝŶ
acordurile de concesiune semestrul II 2017 a fost publicat in data de 30 ianuarie 2018.
WůĂƟ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ůĞĂƐŝŶŐƵůƵŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌ - - f >Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ϰ /ĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϴ͕ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ Ă Ɖƌŝŵŝƚ ĚĞĐŝnjŝĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ŽŶĐƵƌĞŶƚĞŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂƟĂ ĚĞĐůĂŶƐĂƚĂ
ŝŶ ϮϬϭϳ͕ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ Ă ĨŽƐƚ ĐŽŶƐƚĂƚĂƚĂ ŝŶĐĂůĐĂƌĞĂ ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ Ăƌƚ͘ ϱ ĂůŝŶ͘;ϭͿ ĚŝŶ >ĞŐĞĂ ĐŽŶĐƵƌĞŶƚĞŝ Ŷƌ͘ Ϯϭͬϭϵϵϲ Ɛŝ ĂůĞ
EƵŵĞƌĂƌ ŶĞƚ ĚŝŶ ƵƟůŝnjĂƚ ŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĮŶĂŶƚĂƌĞ ;Ϯϰϯ͕ϵͿ ;ϰϮϭ͕ϳͿ ͲϰϮй Ăƌƚ͘ ϭϬϭ ĂůŝŶ͘;ϭͿ ĚŝŶ d&h ĚĞ ĐĂƚƌĞ ŵĂŝ ŵƵůƚĞ ƐŽĐŝĞƚĂƟ ĐĂƌĞ ĂƵ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝnjĂƚ ĐŽŶƚŽĂƌĞ Ɛŝ ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶĞdžĞ ĚĞ
^ĐĂĚĞƌĞĂ ŶĞƚĂ Ă ŶƵŵĞƌĂƌƵůƵŝ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞůŽƌ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ;ϰϯϭ͕ϲͿ ;ϴϭ͕ϯͿ 431% ŵĂƐƵƌĂƌĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞĚŝŶZŽŵĂŶŝĂŝŶĐĂĚƌƵůƉƌŽĐĞĚƵƌŝůŽƌĚĞĂƚƌŝďƵŝƌĞĂĐŽŶƚƌĂĐƚĞůŽƌĚĞĨƵƌŶŝnjĂƌĞŝŶƉĞƌŝŽĂĚĂ
27 noiembrie 2008 – 30 septembrie 2015 si de catre Electrica, in calitate de facilitator, in perioada 24 noiembrie
EƵŵĞƌĂƌ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ůĂ ϭ ŝĂŶƵĂƌŝĞ 746,2 827,5 -10%
2010 – 30 septembrie 2015.
EƵŵĞƌĂƌ Ɛŝ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚĞ ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ůĂ ϯϭ ĚĞĐĞŵďƌŝĞ ϯϭϰ͕ϲ ϳϰϲ͕Ϯ Ͳϱϴй
f ^ĂŶĐƟƵŶĞĂĂƉůŝĐĂƚĂůĞĐƚƌŝĐĂĐŽŶƐƚĂŝŶƚƌͲŽĂŵĞŶĚĂŝŶĐƵĂŶƚƵŵĚĞϭϬ͘ϴϬϬ͘ϵϴϰ͕ϬϰůĞŝ͕ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚϮ͕ϵϴйĚŝŶĐŝĨƌĂĚĞ
Sursa: Electrica
ĂĨĂĐĞƌŝƚŽƚĂůĂƌĞĂůŝnjĂƚĂŝŶĂŶƵůĮŶĂŶĐŝĂƌϮϬϭϲ͕^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂƵƌŵĂŶĚĂĐŽŶƚĞƐƚĂŝŶŝŶƐƚĂŶƚĂĚĞĐŝnjŝĂŽŶƐŝůŝƵůƵŝŽŶĐƵƌĞŶƚĞŝ͘
f Referitor la efectele hotararii AGOA nr. 2 din data 26 octombrie 2017:
&ůƵdžƵů ĚĞ ŶƵŵĞƌĂƌ ͻ >ĂĚĂƚĂĚĞϭϲŝĂŶƵĂƌŝĞϮϬϭϴĂĐƟŽŶĂƌŝŝĂƵĨŽƐƚŝŶĨŽƌŵĂƟĐĂdƌŝďƵŶĂůƵůƵĐƵƌĞƐƟĂƌĞƐƉŝŶƐĐĞƌĞƌĞĂĚĞƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ
Ă ĂĐĞƐƚŽƌĂ ƉĞ ĐĂůĞĂ ŽƌĚŽŶĂŶƚĞŝ ƉƌĞƐĞĚŝŶƟĂůĞ ;ŽƐĂƌ Eƌ͘ ϰϮϰϴϰͬϯͬϮϬϭϳͿ͕ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ ĚĞ Ěů͘ ^ƚĂŶĐŝƵ ZĂnjǀĂŶ͕ ĐĂ
/Ŷ ĂŶƵů ϮϬϭϳ͕ ŶƵŵĞƌĂƌƵů ŶĞƚ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ Ă ĮŝŶĚ ŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ͖
ƚŽƚĂůŝnjĂƚ ϮϬϰ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͘ ͻ /Ŷ ůƵŶĂ ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϴ͕ >^ Ă Ɖƌŝŵŝƚ ĚĞ ůĂ dƌŝďƵŶĂůƵů ƵĐƵƌĞƐƟ ĐĞƌĞƌĞĂ ĚĞ ĐŚĞŵĂƌĞ ŝŶ ũƵĚĞĐĂƚĂ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ ĚĞ
WƌŽĮƚƵů ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ƉĞƌŝŽĂĚĂ Ă ĨŽƐƚ ĚĞ ĐĂƚƌĞ Ěů͘ 'ĂďƌŝĞů ƵŵŝƚƌĂƐĐƵ͕ ĂĐƟŽŶĂƌ Ăů ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ͕ ĐĞ ĨĂĐĞ ŽďŝĞĐƚƵů ĚŽƐĂƌƵůƵŝ Ŷƌ͘ ϰϰϮϭϳͬϯͬϮϬϭϳ͕ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ ƐĞ
ϮϬϳ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͘ WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ĂũƵƐƚĂƌŝ ĂƵ ĨŽƐƚ͗ ;ŝͿ ĂĚƵŶĂƌĞĂ ƐŽůŝĐŝƚĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂƌĞĂ ŶƵůŝƚĂƟŝ ĂďƐŽůƵƚĞ Ă ŚŽƚĂƌĂƌŝŝ Ŷƌ͘ Ϯ Ă ĂĚƵŶĂƌŝŝ ŐĞŶĞƌĂůĞ ŽƌĚŝŶĂƌĞ Ă ĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘
ĚĞƉƌĞĐŝĞƌŝŝ Ɛŝ ĂŵŽƌƟnjĂƌŝŝ ŝŶ ƐƵŵĂ ĚĞ ϯϵϲ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ĚŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳ͕ ƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ ůĂ ĂůĞŐĞƌĞĂ ŵĞŵďƌŝůŽƌ ĐŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ƉƌŝŶ ĂƉůŝĐĂƌĞĂ ǀŽƚƵůƵŝ
ĂũƵƐƚĂƌĞĂ ĐĂƐƟŐƵůƵŝ ĚŝŶ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞĂ Ɛŝ ǀĂŶnjĂƌĞĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ĐƵŵƵůĂƟǀ ;ƉĐƚ͘ ϭ ĚĞ ƉĞ ŽƌĚŝŶĞĂ ĚĞ njŝͿ ŝŶ ƚĞŵĞŝƵů Ăƌƚ͘ ϭϯϮ ĚŝŶ >ĞŐĞĂ ϯϭͬϭϵϵϬ͕ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĐŽŶƐĞĐŝŶƚĂ
ĐŽƌƉŽƌĂůĞŝŶǀĂůŽĂƌĞĚĞϭϯ͕ϰŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ĂũƵƐƚĂƌĞĂĐƌĞĂŶƚĞůŽƌ ĂŶƵůĂƌĞĂ ƚƵƚƵƌŽƌ ĂĐƚĞůŽƌ ũƵƌŝĚŝĐĞ ŝŶĐŚĞŝĂƚĞ ĚĞ ŶŽƵů ŽŶƐŝůŝƵ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ŽƐĂƌƵů ĞƐƚĞ ŝŶ
comerciale si a altor creante de primit de 12,9 milioane, ĐƵƌƐ ĚĞ ũƵĚĞĐĂƚĂ͕ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƵƌŵĂŶĚ Ă ĨŽƌŵƵůĂ ĂƉĂƌĂƌŝůĞ ĐŽƌĞƐƉƵŶnjĂƚŽĂƌĞ ŝŶ ĐĂƵnjĂ͘
ĚĞĚƵĐĞƌĞĂ ƵŶƵŝ ƌĞnjƵůƚĂƚ ĮŶĂŶĐŝĂƌ ŶĞƚ ĚĞ ϭϬ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ f /ŶĚĂƚĂĚĞϵĨĞďƌƵĂƌŝĞϮϬϭϴĂĂǀƵƚůŽĐĚƵŶĂƌĞĂ'ĞŶĞƌĂůĂKƌĚŝŶĂƌĂĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌůĞĐƚƌŝĐĂ͕ŝŶĐĂĚƌƵůĐĂƌĞŝĂĂĐƟŽŶĂƌŝŝ
ĂũƵƐƚĂƌĞĂ ďĞŶĞĮĐŝŝůŽƌ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ Ɛŝ Ă ƉƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞůŽƌ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂĂƵĂƉƌŽďĂƚWŽůŝƟĐĂĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽƌƐŝůŝŵŝƚĞůĞĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞƉĞŶƚƌƵĚŝƌĞĐƚŽƌŝŝĞdžĞĐƵƟǀŝ͕
ĚĞ ϰϳ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ;ŝŝͿ ĚĞĚƵĐĞƌĞĂ ƵŶĞŝ ǀĂƌŝĂƟŝ Ă ĐƌĞĂŶƚĞůŽƌ ƌĞǀŝnjƵŝƚĞ͘ ĞŵĞƌƐƵů ĚĞ Ă ƐƵƉƵŶĞ ƉŽůŝƟĐĂ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĞ Ă ŵĞŵďƌŝůŽƌ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ^ŽĐŝĞƚĂƟŝ Ɛŝ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐŝĂůƚŽƌĐƌĞĂŶƚĞŝŶǀĂůŽĂƌĞĚĞϮϮϱŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕Ă ůŝŵŝƚĞůĞƌĞŵƵŶĞƌĂƟŝůŽƌĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌĞdžĞĐƵƟǀŝĂŝ^ŽĐŝĞƚĂƟŝƐƉƌĞĂƉƌŽďĂƌĞĂĚƵŶĂƌŝŝ'ĞŶĞƌĂůĞKƌĚŝŶĂƌĞĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ͕Ă
ĚĂƚŽƌŝŝůŽƌ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ Ɛŝ ĂůƚĞ ĚĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ƉůĂƟƚ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ ϵϲ ĨŽƐƚĞĨĞĐƚƵĂƚŝŶǀĞĚĞƌĞĂŶĞƵƚƌĂůŝnjĂƌŝŝĞĨĞĐƚĞůŽƌŶĞŐĂƟǀĞĂƐƵƉƌĂƌĞŵƵŶĞƌĂƟŝůŽƌŶĞƚĞĂůĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝůŽƌƐŝĚŝƌĞĐƚŽƌŝůŽƌ
ŵŝůŝŽĂŶĞZKEƐŝĂƵŶĞŝǀĂƌŝĂƟŝƉƌŝǀŝŶĚĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞǀĞƌnjŝĚĞϭϯ ĞdžĞĐƵƟǀŝ͕ ƌĞnjƵůƚĂƚĞ ĚŝŶ ŵŽĚŝĮĐĂƌŝůĞ ůĞŐŝƐůĂƟĞŝ ĮƐĐĂůĞ͘
milioane RON. f /ŶĚĂƚĂĚĞϭϵĨĞďƌƵĂƌŝĞϮϬϭϴĂƵĨŽƐƚƉƵďůŝĐĂƚĞƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞ͗ǀĞƌƐŝƵŶĞĂƌĞǀŝnjƵŝƚĂĂWŽůŝƟĐŝŝĚĞŝǀŝĚĞŶĚĞ͕
ǀĞƌƐŝƵŶĞĂ ƌĞǀŝnjƵŝƚĂ Ă WŽůŝƟĐŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ dƌĂŶnjĂĐƟŝůĞ ĐƵ WĂƌƟůĞ ĮůŝĂƚĞ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ WŽůŝƟĐĂ ĚĞ WƌĞǀŝnjŝƵŶŝ ƉĞŶƚƌƵ ůĞĐƚƌŝĐĂ
/ŵƉŽnjŝƚƵůƉĞƉƌŽĮƚƐŝĚŽďĂŶnjŝůĞƉůĂƟƚĞĂƵƚŽƚĂůŝnjĂƚϱϱŵŝůŝŽĂŶĞ S.A.
RON in 2017.
/Ŷ ĂŶƵů ϮϬϭϲ͕ ŶƵŵĞƌĂƌƵů ŶĞƚ ĚŝŶ ĂĐƟǀŝƚĂƚĞĂ ĚĞ ĞdžƉůŽĂƚĂƌĞ Ă ĞƐƉƌĞ ƚŽĂƚĞ ĂĐĞƐƚĞ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞ͕ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ Ă ƚƌĂŶƐŵŝƐ ƌĂƉŽĂƌƚĞ ĐƵƌĞŶƚĞ͕ ƉĞŶƚƌƵ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞĂ ŝŶǀĞƐƟƚŽƌŝůŽƌ Ɛŝ Ă ƚƵƚƵƌŽƌ
ƚŽƚĂůŝnjĂƚ ϳϭϴ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͘ ƉĂƌƟůŽƌ ŝŶƚĞƌĞƐĂƚĞ͘
WƌŽĮƚƵů ŝŶĂŝŶƚĞ ĚĞ ŝŵƉŽnjŝƚĂƌĞ ƉĞŶƚƌƵ ƉĞƌŝŽĂĚĂ Ă ĨŽƐƚ ĚĞ /Ŷ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ĐƵƉƌŝŶƐĂ ŝŶƚƌĞ ŝŶĐŚŝĚĞƌĞĂ ĞdžĞƌĐŝƟƵůƵŝ ĮŶĂŶĐŝĂƌ ϮϬϭϳ Ɛŝ ĚĂƚĂ ƉƌĞnjĞŶƚƵůƵŝ ƌĂƉŽƌƚ͕ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ ĞǀĞŶŝŵĞŶƚĞ
ϱϴϵ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͘ WƌŝŶĐŝƉĂůĞůĞ ĂũƵƐƚĂƌŝ ĂƵ ĨŽƐƚ͗ ;ŝͿ ĂĚƵŶĂƌĞĂ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ĂƵ ĂǀƵƚ ůŽĐ ŝŶ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĮůŝĂůĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŝ ĞŶĞƌŐĞƟĐĞ ĚŝŶ ĐĂĚƌƵů 'ƌƵƉƵůƵŝ͗
ĚĞƉƌĞĐŝĞƌŝŝ Ɛŝ ĂŵŽƌƟnjĂƌŝŝ ŝŶ ƐƵŵĂ ĚĞ ϯϳϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ f in data de 09 Ianuarie 2018, ca urmare a demisiei doamnei Iuliana Andronache, din calitatea de membru al
ĂũƵƐƚĂƌĞĂ ĐĂƐƟŐƵůƵŝ ĚŝŶ ĂƉƌĞĐŝĞƌĞĂ Ɛŝ ǀĂŶnjĂƌĞĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝůŽƌ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͕ Ă ĨŽƐƚ ŶƵŵŝƚĂ ŝŶ ĐĂůŝƚĂƚĞ ĚĞ ŵĞŵďƌƵ Ăů ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^
ĐŽƌƉŽƌĂůĞ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ ϳ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ĂũƵƐƚĂƌĞĂ ĐƌĞĂŶƚĞůŽƌ ĚŽĂŵŶĂ ůĞdžĂŶĚƌĂ ŽƌŝƐůĂǀƐĐŚŝ͕ ƉĞŶƚƌƵ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ƌĂŵĂƐĂ Ă ŵĂŶĚĂƚƵůƵŝ ƉƌĞĚĞĐĞƐŽĂƌĞŝ ƐĂůĞ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ƉĂŶĂ ůĂ ĚĂƚĂ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ Ɛŝ Ă ĂůƚŽƌ ĐƌĞĂŶƚĞ ĚĞ Ɖƌŝŵŝƚ ĚĞ ϰϬ͕ϲ ŵŝůŝŽĂŶĞ ;ŝŶ de 13.12.2020.
ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚŝŶ ĐĂƵnjĂ ĂũƵƐƚĂƌŝůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ĚĞƉƌĞĐŝĞƌĞĂ ĐƌĞĂŶƚĞůŽƌ f ŝŶ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϯϵ /ĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϴ͕ Ă ĨŽƐƚ ŵŽĚŝĮĐĂƚ ĐƚƵů ŽŶƐƟƚƵƟǀ Ăů ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^ Ɛŝ ĐŽŶĨŽƌŵ ĂĐĞƐƚƵŝ ŶŽƵ Đƚ
ĚĞ ůĂ dƌĂŶƐĞŶĞƌŐŽ ŝŶ ƐƵŵĂ ĚĞ ϯϮ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKEͿ͕ ĚĞĚƵĐĞƌĞĂ ŽŶƐƟƚƵƟǀ͕ ŽŶƐŝůŝƵů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ Ăů ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ĞƐƚĞ ĨŽƌŵĂƚ ĚŝŶ ĐŝŶĐŝ ŵĞŵďƌŝ ŶŽŶͲĞdžĞĐƵƟǀŝ͕ ŵŽƟǀ ƉĞŶƚƌƵ ĐĂƌĞ
ƵŶƵŝ ĐŽƐƚ ĮŶĂŶĐŝĂƌ ŶĞƚ ĚĞ ϯ͕Ϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ƵŶ ĐĂƐƟŐ ĚŝŶ ŽŶƐŝůŝƵůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞĞdžŝƐƚĞŶƚůĂĂĐĞůŵŽŵĞŶƚĂĨŽƐƚĐŽŵƉůĞƚĂƚƉƌŝŶŶƵŵŝƌĞĂĚŽŵŶƵůƵŝDŝŚĂŝĂƌŝĞƐŝĂĚŽŵŶƵůƵŝ
ƉŝĞƌĚĞƌĞĂĐŽŶƚƌŽůƵůƵŝĂƐƵƉƌĂƵŶĞŝĮůŝĂůĞĚĞϳϯ͕ϳŵŝůŝŽĂŶĞZKE͕ DŝŚĂŝ /ŽĂŶŝƚĞƐĐƵ͕ Ăŵďŝŝ ƉĞŶƚƌƵ ƵŶ ŵĂŶĚĂƚ ĚĞ ϰ ĂŶŝ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ƉĂŶĂ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϯϵ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϮ͘
ĂũƵƐƚĂƌĞĂ ďĞŶĞĮĐŝŝůŽƌ ĂŶŐĂũĂƟůŽƌ Ɛŝ Ă ƉƌŽǀŝnjŝŽĂŶĞůŽƌ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ
ĚĞ ϲϬ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕ ;ŝŝͿ ĚĞĚƵĐĞƌĞĂ ƵŶĞŝ ǀĂƌŝĂƟŝ Ă ĐƌĞĂŶƚĞůŽƌ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ Ɛŝ ĂůƚŽƌ ĐƌĞĂŶƚĞ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ ϱϰ͕ϯ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE͕
Ă ĚĂƚŽƌŝŝůŽƌ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞ Ɛŝ ĂůƚĞ ĚĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ƉůĂƟƚ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ
ϭϭϲ ŵŝůŝŽĂŶĞ ZKE Ɛŝ Ă ƵŶĞŝ ǀĂƌŝĂƟŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞůĞ ǀĞƌnjŝ
de 31 milioane RON.
/ŵƉŽnjŝƚƵůƉĞƉƌŽĮƚƐŝĚŽďĂŶnjŝůĞƉůĂƟƚĞĂƵƚŽƚĂůŝnjĂƚϵϴŵŝůŝŽĂŶĞ
RON in 2016.
94 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 95

Ey ϭ ͵ >/d/'//
^ŝƚƵĂƟĂ ůŝƟŐŝŝůŽƌ ĂůĞ 'ƌƵƉƵůƵŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ƉĞŶƚƌƵ ĂŶƵů ϮϬϭϳ͕ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƌĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ϳ ĨĞďƌƵĂƌŝĞ ϮϬϭϴ

ϭ͘ >/d/'// h &KEh> WZKWZ/dd

Eƌ͘ WĂƌƟͬEƌ͘ ĚŽƐĂƌ KďŝĞĐƚ /ŶƐƚĂŶƚĂ ^ƚĂĚŝƵ ĚŽƐĂƌ


Đƌƚ͘
1 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů KƌĚŽŶĂŶƚĂ WƌĞƐĞĚŝŶƟĂůĂ ʹ Tribunalul Renuntare la judecata.
Proprietatea Suspendarea efectelor hotararii ƌĂƐŽǀ
WĂƌĂƚ͗ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ' Ŷƌ͘ ϵͬϮϬϭϲ ƉƌŝǀŝŶĚ
Sud S.A. ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ
6208/62/2016 si a hotararii AGOA nr. 10/2016
ƉƌŝǀŝŶĚ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂ ŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ
2 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů ŶƵůĂƌĞĂ ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ ' ϵͬϮϬϭϲ͕ Tribunalul Renuntare la judecata.
Proprietatea ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ ƌĂƐŽǀ
WĂƌĂƚ͗ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ Ɛŝ Ă ĚĞĐŝnjŝĞŝ ϭϬͬϮϬϭϲ
Sud S.A. 'K ƉƌŝǀŝŶĚ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂ
6207/62/2016 ĐŽŶƐŝůŝƵůƵŝ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ

3 Reclamant: Electrica ĞƌĞƌŝ ŝŶ ďĂnjĂ Kh' ϭϭϲͬϮϬϬϵ Tribunalul Renuntare la judecata.
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ĐĞƌĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞͲKZͲdͲ ƵĐƵƌĞƐƟ
/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ &ŽŶĚƵů WƌŝǀŝŶĚ ŶĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞĂ ůĂ KZ Ă
Proprietatea ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ ' Ŷƌ͘ϲͬϮϬϭϲ ƉƌŝǀŝŶĚ
Electrica S.A. ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ
46356/3/2016

4 Reclamant: Electrica ĞƌĞƌŝ ŝŶ ďĂnjĂ Kh' ϭϭϲͬϮϬϬϵ Tribunalul Renuntare la judecata.
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ĐĞƌĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞ ʹKZ ƉƌŝǀŝŶĚ ƵĐƵƌĞƐƟ
/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ &ŽŶĚƵů ŶĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞĂ ůĂ KZ Ă ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ
Proprietatea ' Ŷƌ͘ϱ ĚŝŶ ϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ƉƌŝǀŝŶĚ
Electrica S.A. majorarea capitalului social
46358/3/2016

5 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů ĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂŶƵůĂƌĞĂ Tribunalul Renuntare la judecata.


Proprietatea ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ ' Ŷƌ͘ϱ ĚŝŶ ƵĐƵƌĞƐƟ
WĂƌĂƚ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵĂũŽƌĂƌĞĂ
47011/3/2016 capitalului social si nr.6 din
ϭϱ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ
ĂĐƚƵůƵŝ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ ;ĂĐƟƵŶĞĂ ĚĞ
ĨŽŶĚͿ

6 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů KƌĚŽŶĂŶƚĂ WƌĞƐĞĚŝŶƟĂůĂ ƉĞŶƚƌƵ Curtea Instanta de apel a


Proprietatea ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĞĨĞĐƚĞůŽƌ ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ de Apel ĂĚŵŝƐ ĐĞƌĞƌĞĂ &ŽŶĚƵůƵŝ
WĂƌĂƚ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ' Ŷƌ͘ϱ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵĂũŽƌĂƌĞĂ ƵĐƵƌĞƐƟ Proprietatea si a dispus
/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ capitalului social, si nr.6/2016 ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ
47014/3/2016 ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ ' Ŷƌ͘ ϱ Ɛŝ Ŷƌ͘
ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ ϲͬϮϬϭϲ͘ ^ŽůƵƟĞ ĚĞĮŶŝƟǀĂ͘

7 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů ĞƌĞƌŝ ŝŶ ďĂnjĂ Kh' ϭϭϲͬϮϬϬϵ Tribunalul Renuntare la judecata.
Proprietatea ĐĞƌĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞͲKZͲdͲ ƵĐƵƌĞƐƟ
WĂƌĂƚ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ WƌŝǀŝŶĚ ŶĞŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞĂ ůĂ KZ Ă
/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ 'K Ŷƌ͘ ϭͬϮϬϭϳ ƉƌŝǀŝŶĚ
1537/3/2017 numirea administratorilor
96 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 97

8 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů ĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂŶƵůĂƌĞĂ Tribunalul Renuntare la judecata. Ϯ͘ >/d/'// h EZ
Proprietatea ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ 'K Ŷƌ͘ ϭͬϮϬϭϳ ƉƌŝǀŝŶĚ ƵĐƵƌĞƐƟ
WĂƌĂƚ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ numirea administratorilor
3144/3/2017 E ƌ ͘ WĂƌƟͬEƌ͘ ĚŽƐĂƌ KďŝĞĐƚ /ŶƐƚĂŶƚĂ ^ƚĂĚŝƵ ĚŽƐĂƌ
9 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů KƌĚŽŶĂŶƚĂ WƌĞƐĞĚŝŶƟĂůĂ ƉĞŶƚƌƵ Curtea Instanta de apel a Đƌƚ͘
Proprietatea ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĞĨĞĐƚĞůŽƌ ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ de Apel ĂĚŵŝƐ ĐĞƌĞƌĞĂ &ŽŶĚƵůƵŝ 1 Reclamant: Electrica ŶƵůĂƌĞĂ KƌĚŝŶƵůƵŝ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ
WĂƌĂƚ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ 'K Ŷƌ͘ ϭͬϮϬϭϳ ƉƌŝǀŝŶĚ ŶƵŵŝƌĞĂ ƵĐƵƌĞƐƟ Proprietatea si a dispus S.A. EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů Curte de preliminara.
/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ administratorilor ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ Parat: ANRE ŶĞƌŐŝĞŝ ;EZͿ Ŷƌ͘ ϭϰϲͬϮϬϭϰ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ
3720/3/2017 ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ 'K Ŷƌ͘ ϭͬϮϬϭϳ͘ 192/2/2015 ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ƌĂƚĞŝ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ Ă ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĂƟŝ :ƵƐƟƟĞ
^ŽůƵƟĞ ĚĞĮŶŝƟǀĂ͘ ĂƉůŝĐĂƚĞ ůĂ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů
10 /ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ &ŽŶĚƵů Respingere cerere de inregistrare Tribunalul Renuntare la judecata. ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ƉƌĞƐƚĂƚ
Proprietatea Ă ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ ' Ŷƌ͘ϵͬϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ͕ ^ƉĞĐŝĂůŝnjĂƚ ĚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝ
WĂƌĂƚ͗ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ Cluj incepand cu data de 1 ianuarie 2015 si
Nord ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ abrogarea art. 122 din Metodologia de
1148/1285/2016 ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ĂƉƌŽďĂƚĂ ƉƌŝŶ
11 /ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ &ŽŶĚƵů Respingere cerere de Tribunalul Renuntare la judecata.
KƌĚŝŶƵů ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ EĂƟŽŶĂůĞ
Proprietatea ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ Ă ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ 'K ^ƉĞĐŝĂůŝnjĂƚ
de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
WĂƌĂƚ͗ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ Ŷƌ͘ϭϬͬϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ƉƌŝǀŝŶĚ ŶƵŵŝƌĞĂ Cluj
72/2013
Nord administratorilor
1149/1285/2016 2 Reclamant: Electrica Anularea Ordinului Presedintelui ANRE nr. Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ
^͖͘͘ ŶĞů ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ϭϲϱͬϮϬϭϱ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝ Curte de preliminara.
12 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů ĞƌĞƌĞ ĂŶƵůĂƌĞ ,ŽƚĂƌĂƌĞ Tribunalul Renuntare la judecata.
Muntenia S.A. ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ
Proprietatea ' Ŷƌ͘ϵͬϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ͕ ƉƌŝǀŝŶĚ ^ƉĞĐŝĂůŝnjĂƚ
Parat: ANRE ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ĂƉƌŽďĂƚĂ ƉƌŝŶ :ƵƐƟƟĞ
WĂƌĂƚ͗ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ Cluj
7968/2/2015 KƌĚŝŶƵů ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ EĂƟŽŶĂůĞ
Nord
de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
1160/1285/2016
72/2013
13 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů ŵŝƚĞƌĞ ŽƌĚŽŶĂŶƚĂ ƉƌĞƐĞĚŝŶƟĂůĂ Tribunalul ZĞƐƉŝŶŐĞĞdžĐĞƉƟĂƉƌĞŵĂƚƵƌŝƚĂƟŝ
3 Reclamant: Electrica Anularea Ordinului Presedintelui ANRE nr. Curtea Suspendat pana la
Proprietatea ĚĞ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ Ă ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ^ƉĞĐŝĂůŝnjĂƚ ĐĞƌĞƌŝŝ͕ĞdžĐĞƉƟĞŝŶǀŽĐĂƚĂ
S.A. ϭϱϱͬϮϬϭϰ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐĞ de Apel ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚŽƐĂƌƵůƵŝ
WĂƌĂƚ͗ ^ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ ' Ŷƌ͘ϵͬϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ Cluj de parata. Admite cererea
Parat: ANRE ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ƵĐƵƌĞƐƟ 192/2/2015.
Nord ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ de emitere a ordonantei
361/2/2015 electrice si a pretului pentru energia electrica
1159/1285/2016 ĐŽŶƐƟƚƵƟǀ Ɛŝ Ă ,ŽƚĂƌĂƌŝŝ 'K ƉƌĞƐĞĚŝŶƟĂůĞĨŽƌŵƵůĂƚĂ
ƌĞĂĐƟǀĂ͕ ƉĞŶƚƌƵ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ŽŵĞƌĐŝĂůĂ ͞^
Ŷƌ͘ϭϬͬϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ƉƌŝǀŝŶĚ ŶƵŵŝƌĞĂ ĚĞƌĞĐůĂŵĂŶƚĂ&KEh>
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ͟Ͳ ^͘͘
administratorilor. PROPRIETATEA S.A. in
contradictoriu cu parata 4 Reclamant: Electrica Anularea Ordinului Presedintelui ANRE nr. Curtea Suspendat pana la
SDEE TRANSILVANIA NORD S.A. ϭϱϲͬϮϬϭϰ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐĞ de Apel ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚŽƐĂƌƵůƵŝ
S.A. si pe cale de consecinta: Parat: ANRE ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ƵĐƵƌĞƐƟ 192/2/2015.
ŝƐƉƵŶĞƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ 360/2/2015 electrice si a pretului pentru energia electrica
,ŽƚĂƌĂƌŝŝĚƵŶĂƌŝŝ'ĞŶĞƌĂůĞ ƌĞĂĐƟǀĂ͕ ƉĞŶƚƌƵ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ŽŵĞƌĐŝĂůĂ ͞^
KƌĚŝŶĂƌĞĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌŶƌ͘ϭϬ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ͟Ͳ ^͘͘
din data de 13.12.2016 si a 5 Reclamant: Electrica ĐƟƵŶĞ ŝŶ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ
,ŽƚĂƌĂƌŝŝĚƵŶĂƌŝŝ'ĞŶĞƌĂůĞ S.A. ʹKƌĚŝŶƵů Ŷƌ͘ ϭϲϱͬϮϬϭϱ Ăů EZ ƉƌŝǀŝŶĚ Curte de preliminara.
džƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌĞĂĐƟŽŶĂƌŝůŽƌ Parat: ANRE ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă ĂƐĂƟĞ Ɛŝ
nr.9 din data de 13.12.2016, 134/2/2016 ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă :ƵƐƟƟĞ
emise de societatea parata, energiei electrice, aprobata prin Ordinul
ƉĂŶĂůĂƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂĚĞĮŶŝƟǀĂ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ
a dosarului nr. 1160/1285/2016 Reglementare in Domeniul Energiei nr.
ĂůdƌŝďƵŶĂůƵůƵŝ^ƉĞĐŝĂůŝnjĂƚůƵũ͘ 72/2013
džĞĐƵƚŽƌŝĞ͘dEĂĨŽƌŵƵůĂƚ 6 Reclamant: Electrica ĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂŶƵůĂƌĞ ƉĂƌƟĂůĂ ;ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ Inalta Recurs – in procedura
apel. Instanta respinge apelul S.A. ƚĂƌŝĨĞůĞ ƐƉĞĐŝĮĐĞͿ Ă ĂĐƚƵůƵŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ ʹ Curte de ĮůƚƌƵ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĂ͘ /Ŷ ĐĂƵnjĂ
^dE͘ĞĮŶŝƟǀĂ͘ Parat: ANRE Ordinul 171/2015 al ANRE ĂƐĂƟĞ Ɛŝ s-a solicitat suspendarea
14 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &ŽŶĚƵů ĞƌĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞ ŝŵƉŽƚƌŝǀĂ Tribunalul Renuntare la judecata. 340/2/2016 :ƵƐƟƟĞ ũƵĚĞĐĂƌŝŝ ĐĂƵnjĞŝ ƉĂŶĂ ůĂ
Proprietatea ŝŶƌĞŐŝƐƚƌĂƌŝŝ ,ŽƚĂƌĂƌĞ 'K Ŷƌ͘ ϭϭ WƌĂŚŽǀĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚŽƐĂƌƵůƵŝ
Parat: SDEE Muntenia ĚŝŶ ϭϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ͕ ƉƌŝǀŝŶĚ ŶƵŵŝƌĞĂ 192/2/2015.
Nord administratorilor 7 Reclamant: Electrica ĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂŶƵůĂƌĞ ƉĂƌƟĂůĂ ;ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ Inalta Recurs – in procedura
/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^ S.A. ƚĂƌŝĨĞůĞ ƐƉĞĐŝĮĐĞͿ Ă ĂĐƚƵůƵŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ ʹ Curte de ĮůƚƌƵ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĂ͘ /Ŷ ĐĂƵnjĂ
7622/105/2016 Parat: ANRE Ordinul nr. 172/2015 al ANRE ĂƐĂƟĞ Ɛŝ s-a solicitat suspendarea
342/2/2016 :ƵƐƟƟĞ ũƵĚĞĐĂƌŝŝ ĐĂƵnjĞŝ ƉĂŶĂ ůĂ
ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚŽƐĂƌƵůƵŝ
192/2/2015.
98 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 99

8 Reclamant: Electrica ĐƟƵŶĞ ŝŶ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ƉĂƌƟĂůĂ ;ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ Inalta Renuntare la judecata. 14 Reclamant: SDEE ^ƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ KƌĚŝŶƵůƵŝ Inalta WƌŝŶ ĞĐŝnjŝĂ Ŷƌ͘ ϭϮϳϮͬϮϬϭϲ
S.A. ůĂ ƚĂƌŝĨĞůĞ ƐƉĞĐŝĮĐĞͿ ĂĐƚƵůƵŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ ʹ Curte de Electrica Muntenia WƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ EZ Ŷƌ͘ ϭϳϮͬϮϬϭϱ ƉƌŝǀŝŶĚ Curte de Ă ƵƌƟŝ ĚĞ ƉĞů ƵĐƵƌĞƐƟ
Parat: ANRE Ordinul nr. 171/2015 al ANRE ĂƐĂƟĞ Ɛŝ Nord S.A. ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐĞ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĂƐĂƟĞ Ɛŝ a fost respinsa cererea de
343/2/2016 :ƵƐƟƟĞ Parat: ANRE ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ Ɛŝ Ă ƉƌĞƚƵůƵŝ :ƵƐƟƟĞ suspendare, ca nefondata.
42/42/2016 ƉĞŶƚƌƵ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƌĞĂĐƟǀĂ͕ ƉĞŶƚƌƵ S-a formulat recurs -
9 Reclamant: Electrica ĐƟƵŶĞ ŝŶ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ƉĂƌƟĂůĂ ;ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ Inalta Renuntare la judecata. ƐŽĐŝĞƚĂƚĞĂ Η^ DƵŶƚĞŶŝĂ EŽƌĚΗͲ ^͘͘ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞ ĮůƚƌƵ͘
S.A. ůĂ ƚĂƌŝĨĞůĞ ƐƉĞĐŝĮĐĞͿ ĂĐƚƵůƵŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ ʹ Curte de 15 Reclamant: ŶƵůĂƌĞ ĂĚƌĞƐĂ ƌĞĨƵnj ĞŵŝƚĞƌĞ Ăǀŝnj ĨĂǀŽƌĂďŝů Curtea /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
Parat: ANRE Ordinul nr. 172/2015 al ANRE ĂƐĂƟĞ Ɛŝ Electrica S.A. ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƐŝƐƚĞŵ DZ͖ de Apel
345/2/2016 :ƵƐƟƟĞ SDEE Electrica KďůŝŐĂƌĞ ĞŵŝƚĞƌĞ ĂĐƚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ƉĞŶƚƌƵ ƵĐƵƌĞƐƟ
Muntenia Nord S.A. ĂǀŝnjĂƌĞ ĨĂǀŽƌĂďŝůĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƐŝƐƚĞŵ DZ ĚĞ ůĂ
10 Reclamant: SDEE ŽŶƚĞŶĐŝŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀʹŶƵůĂƌĞĂKƌĚŝŶƵůƵŝ Inalta Dosar suspendat pana la SDEE Electrica >^ ůĂ K͖
Electrica Muntenia ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝEZŶƌ͘ϭϰϲͬϮϬϭϰƉƌŝǀŝŶĚ Curte de ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚĞĮŶŝƟǀĂ Ă dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ KďůŝŐĂƌĞ EZ ĞĨĞĐƚƵĂƌĞ ĐŽƌĞĐƟŝ ĂƐƵƉƌĂ
Nord S.A. ƐƚĂďŝůŝƌĞĂƌĂƚĞŝƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞĂƌĞŶƚĂďŝůŝƚĂƟŝ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ dosarului 7341/2/2014 al S.A. ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂůĞ K͘
Parat: ANRE ĂƉůŝĐĂƚĞůĂĂƉƌŽďĂƌĞĂƚĂƌŝĨĞůŽƌƉĞŶƚƌƵƐĞƌǀŝĐŝƵů :ƵƐƟƟĞ ƵƌƟŝ ĚĞ ƉĞů ƵĐƵƌĞƐƟ͘ SDEE Electrica
184/2/2015 ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝĞůĞĐƚƌŝĐĞƉƌĞƐƚĂƚĚĞ Reclamanta a renuntat la dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^͘͘
ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝŝŶĐĞƉĂŶĚ judecata recursului declarat Parat: ANRE
cu data de 1 ianuarie 2015 si abrogarea art. ŝŵƉŽƚƌŝǀĂ ŝŶĐŚĞŝĞƌŝŝ ĚĞ 8019/2/2017
122 din Metodologia de stabilire a tarifelor suspendare. Instanta respinge
ƉĞŶƚƌƵƐĞƌǀŝĐŝƵůĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟĞĂĞŶĞƌŐŝĞŝ ƌĞĐƵƌƐƵů ĚĞĐůĂƌĂƚ ĚĞ &ŽŶĚƵů 16 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞĂ KƌĚŝŶƵůƵŝ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ
electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui WƌŽƉƌŝĞƚĂƚĞĂ ^ ŝŵƉŽƚƌŝǀĂ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ĚŽŵĞŶŝƵů Curte de preliminara.
ƵƚŽƌŝƚĂƟŝEĂƟŽŶĂůĞĚĞZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞŝŶ Incheierii din 25 iunie 2015 ;^dEͿ ŶĞƌŐŝĞŝ ;EZͿ Ŷƌ͘ ϭϰϲͬϮϬϭϰ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ
Domeniul Energiei nr. 72/2013 Ă ƵƌƟŝ ĚĞ ƉĞů ƵĐƵƌĞƐƟ Parat: ANRE ƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ƌĂƚĞŝ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ Ă ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĂƟŝ :ƵƐƟƟĞ
ʹ ^ĞĐƟĂ Ă s///ͲĂ ŽŶƚĞŶĐŝŽƐ 213/2/2015 ĂƉůŝĐĂƚĞ ůĂ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ Ɛŝ &ŝƐĐĂů͕ ĐĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ƉƌĞƐƚĂƚ
nefondat. ĚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝ
Dosarul nr. 7341/2/2014 se incepand cu data de 1 ianuarie 2015 si
ĂŇĂ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞ ĮůƚƌƵ͘ abrogarea art. 122 din Metodologia de
ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ
11 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞĂ KƌĚŝŶƵůƵŝ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ Inalta >Ă ĂĐĞƐƚ ĚŽƐĂƌ Ă ĨŽƐƚ ĐŽŶĞdžĂƚ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ĂƉƌŽďĂƚĂ ƉƌŝŶ
Electrica Muntenia EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŽŵĞŶŝƵů Curte de dosarul nr. 1574/2/2016. KƌĚŝŶƵů ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ EĂƟŽŶĂůĞ
Nord S.A. ŶĞƌŐŝĞŝ ;EZͿ Ŷƌ͘ ϭϲϱͬϮϬϭϰ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ Instanta de fond a respins de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
Parat: ANRE ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă :ƵƐƟƟĞ cererile ca neintemeiate. 72/2013
164/2/2016 ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ͘
17 Reclamant: SDEE Anularea Ordinului Presedintelui ANRE nr. Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ
energiei electrice, aprobata prin Ordinul
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ϭϱϱͬϮϬϭϰ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐĞ Curte de preliminara.
ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ
;^dEͿ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ
Reglementare in Domeniul Energiei nr.
Parat: ANRE electrice si a pretului pentru energia electrica :ƵƐƟƟĞ
72/2013
353/2/2015 ƌĞĂĐƟǀĂ͕ ƉĞŶƚƌƵ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ŽŵĞƌĐŝĂůĂ ͞^
12 Reclamant: SDEE ^ƵƐƉĞŶĚĂƌĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ KƌĚŝŶ WƌĞƐĞĚŝŶƚĞ Inalta WƌŝŶ ĞĐŝnjŝĂ Ŷƌ͘ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ͟Ͳ ^͘͘
Electrica Muntenia EZ Ŷƌ͘ ϭϲϱͬϮϬϭϱ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ Curte de 1086/01.04.2016, Curtea
18 Reclamant: ĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂŶƵůĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ
Nord S.A. Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru ĂƐĂƟĞ Ɛŝ ĚĞ ƉĞů ƵĐƵƌĞƐƟ Ă ƌĞƐƉŝŶƐ
^ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ʹ KƌĚŝŶƵů Ŷƌ͘ ϭϲϱͬϮϬϭϱ Ăů EZ ƉƌŝǀŝŶĚ Curte de preliminara.
Parat: ANRE ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ :ƵƐƟƟĞ cererea de suspendare ca
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă ĂƐĂƟĞ Ɛŝ
165/2/2016 ĂƉƌŽďĂƚĂ ƉƌŝŶ KƌĚŝŶƵů ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ neintemeiata. S-a formulat
ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă :ƵƐƟƟĞ
EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŽŵĞŶŝƵů recurs. ICCJ a dispus
Parat: ANRE energiei electrice, aprobata prin Ordinul
Energiei nr. 72/2013 comunicarea raportului
ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ
ĂƐƵƉƌĂ ĂĚŵŝƐŝďŝůŝƚĂƟŝ ŝŶ
18/33/2016 Reglementare in Domeniul Energiei nr.
principiu a recursului catre
72/2013.
ƉĂƌƟ͘
19 Reclamant: ĐƟƵŶĞ ŝŶ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĂĐƚƵůƵŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ Inalta ZĞĐƵƌƐ ŝŶ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
13 Reclamant: SDEE Anularea Ordinului presedintelui ANRE nr. Inalta WƌŝŶ ĞĐŝnjŝĂ Ŷƌ͘
^ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ʹKƌĚŝŶƵů Ŷƌ͘ ϭϲϱͬϮϬϭϱ Ăů EZ ƉƌŝǀŝŶĚ Curte de
Electrica Muntenia ϭϳϮͬϮϬϭϱ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐĞ Curte de 689/01.03.2017 Curtea de
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă ĂƐĂƟĞ Ɛŝ
Nord S.A. ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ ƉĞů Ă ƌĞƐƉŝŶƐ ĂĐƟƵŶĞĂ ĐĂ
Parat: ANRE ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă :ƵƐƟƟĞ
Parat: ANRE electrice si a pretului pentru energia electrica :ƵƐƟƟĞ neintemeiata. SDEE MN
17/33/2016 energiei electrice, aprobata prin Ordinul
41/42/2016 ƌĞĂĐƟǀĂ͕ ƉĞŶƚƌƵ ƐŽĐŝĞƚĂƚĞĂ Η^ DƵŶƚĞŶŝĂ Ă ĨŽƌŵƵůĂƚ ƌĞĐƵƌƐ͕ ĂŇĂƚ ŝŶ
ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ
EŽƌĚΗͲ ^͘͘ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞ ĮůƚƌƵ͘
Reglementare in Domeniul Energiei nr.
72/2013
100 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 101

27 Reclamant: Electrica ĐƟƵŶĞ ũƵĚŝĐŝĂƌĂ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ŽďŝĞĐƚ ŽďůŝŐĂƌĞĂ Inalta ƵƌƚĞĂĚĞƉĞůƵĐƵƌĞƐƟ
20 Reclamant: SDEE ŽŶƚĞŶĐŝŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ ʹ ĞƌĞƌĞ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ Curtea Suspendat pana la
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ ƉĂƌĂƚƵůƵŝ ůĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ƵŶĞŝ ĚŝƐƉƵƚĞ ŝŶ Curte de ĂĂĚŵŝƐĂĐƟƵŶĞĂũƵĚŝĐŝĂƌĂ
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^ ĂĐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ ʹ KƌĚŝŶƵů WƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ de Apel ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ϭϴͬϲϰͬϮϬϭϲ
Parat: ANRE ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƐĐŚŝŵďĂƌŝŝ ĨƵƌŶŝnjŽƌƵůƵŝ͘ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ formulata de catre Electrica
Parat: ANRE EZ Ŷƌ͘ ϭϲϱͬϮϬϭϱ ƉƌŝǀŝŶĚ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ƵĐƵƌĞƐƟ
8201/2/2015 :ƵƐƟƟĞ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ^͕͘͘ŽďůŝŐĂŶĚEZ
87/64/2016 Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru
ƐĂƐŽůƵƟŽŶĞnjĞĚŝƐƉƵƚĂ͘EZĂ
ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕
ĨŽƌŵƵůĂƚƌĞĐƵƌƐ͕ĐĂƌĞƐĞĂŇĂŝŶ
ĂƉƌŽďĂƚĂ ƉƌŝŶ KƌĚŝŶƵů ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂĮůƚƌƵƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĂ͘
EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŽŵĞŶŝƵů
Energiei nr. 72/2013 28 Reclamant: Electrica ĐƟƵŶĞ ũƵĚŝĐŝĂƌĂ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ŽďŝĞĐƚ ŽďůŝŐĂƌĞĂ Curtea ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Ă
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ ƉĂƌĂƚƵůƵŝ ůĂ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨƵůƵŝ W ĂǀŝnjĂƚ de Apel ƌĞŶƵŶƚĂƚ ůĂ ũƵĚĞĐĂƚĂ ĂǀĂŶĚ
21 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞĂ KƌĚŝŶƵůƵŝ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ
Parat: ANRE ƉƌŝŶ ǀŝnjƵů EZ Ŷƌ͘ ϵͬϮϬϭϳ͕ ŽďůŝŐĂƌĞĂ ƵĐƵƌĞƐƟ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞ ƌĞĐƵŶŽĂƐƚĞƌĞĂ ĚĞ
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^ EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŽŵĞŶŝƵů Curte de preliminara.
6662/2/2017 ƉĂƌĂƚƵůƵŝ ůĂ ƉůĂƚĂ ĐŽŶƚƌĂǀĂůŽƌŝŝ ƉƌĞũƵĚŝĐŝƵůƵŝ ĐĂƚƌĞ EZ Ă ĐŽƌĞĐƟĞŝ ƉƌŝŶ
Parat: ANRE ŶĞƌŐŝĞŝ ;EZͿ Ŷƌ͘ ϭϲϱͬϮϬϭϱ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ
ĐĂƌĞ ŶƵ ƉŽĂƚĞ Į ĂĐŽƉĞƌŝƚ ƉƌŝŶ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ǀŝnjƵů EZ Ŷƌ͘ ϰϮͬϮϬϭϳ͘
18/64/2016 ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞŝ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă :ƵƐƟƟĞ
ƚĂƌŝĨƵůƵŝ ŵĞŶƟŽŶĂƚ
ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă
energiei electrice, aprobata prin Ordinul
ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ϯ͘ >/d/'// /E DdZ/ &/^>
Reglementare in Domeniul Energiei nr.
72/2013 Eƌ͘ WĂƌƟͬEƌ͘ ĚŽƐĂƌ KďŝĞĐƚ /ŶƐƚĂŶƚĂ ^ƚĂĚŝƵ ĚŽƐĂƌ
22 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞĂ KƌĚŝŶƵůƵŝ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ Đƌƚ͘
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^ EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŽŵĞŶŝƵů Curte de preliminara. 1 Reclamant: ŽŶƚĞƐƚĂƟĞ ĞĐŝnjŝĞ Inalta Curte In data de 06.03.2015, instanta:
Parat: ANRE ŶĞƌŐŝĞŝ ;EZͿ Ŷƌ͘ ϭϳϭͬϮϬϭϱ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ Electrica S.A. nr.147/22.05.2013. Valoare ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ ͲĂĂĚŵŝƐŝŶƉĂƌƚĞĐŽŶƚĞƐƚĂƟĂ
88/64/2016 ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐĞ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů :ƵƐƟƟĞ WĂƌĂƚ͗ E& ĚĞ Ϯ͘ϯϴϳ͘ϵϵϮ ZKE ;ĂĐƟƵŶĞ ŝŶ :ƵƐƟƟĞ ƐŝĂĂŶƵůĂƚƉĂƌƟĂůĞĐŝnjŝŝůĞŶƌ͘
ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ Ɛŝ Ă ƉƌĞƚƵůƵŝ 7614/2/2013 ĂŶƵůĂƌĞ ŝŵƉŽƚƌŝǀĂ ĞĐŝnjŝĞŝ Ŷƌ͘ 147/22.05.2013 si nr. 214/30.10.2012,
ƉĞŶƚƌƵ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƌĞĂĐƟǀĂ͕ ƉĞŶƚƌƵ ϭϰϳͬϮϮ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϯ͕ ĞŵŝƐĂ ĚĞ E& ŝŶ emisa de parata pentru suma de
^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ͞^ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ͟ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌŝŝ ĐŽŶƚĞƐƚĂƟŝůŽƌ Ϯ͘ϯϴϯ͘ϬϳϬZKE͕ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚŽďůŝŐĂƟŝ
- S.A. ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĨŽƌŵƵůĂƚĞ ŝŵƉŽƚƌŝǀĂ ĮƐĐĂůĞĂĐĐĞƐŽƌŝŝ͖
23 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞĂ KƌĚŝŶƵůƵŝ ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ ƟƚůƵƌŝůŽƌ ĚĞ ĐƌĞĂŶƚĂ ƉƌŝŶ ĐĂƌĞ ͲĂŵĞŶƟŶƵƚĂĐƚĞůĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀͲ
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^ EĂƟŽŶĂůĞ ĚĞ ZĞŐůĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ŽŵĞŶŝƵů Curte de preliminara. s-au stabilit accesorii pt plata cu ĮƐĐĂůĞĐŽŶƚĞƐƚĂƚĞƉĞŶƚƌƵƐƵŵĂĚĞ
Parat: ANRE ŶĞƌŐŝĞŝ ;EZͿ Ŷƌ͘ ϭϳϭͬϮϬϭϱ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ ŝŶƚĂƌnjŝĞŝĞ Ă ŽďůŝŐĂƟŝůŽƌ ďƵŐĞƚĂƌĞ ϰ͘ϵϮϮZKE͖
41/64/2016 :ƵƐƟƟĞ ĐƵƌĞŶƚĞ͕ ƉƌŝŶ ĚĞĐŝnjŝĂ Ŷƌ͘ ϮϭϰͬϮϬϭϮ ŝŶ - a obligat parata la plata catre
ĐƵĂŶƚƵŵ ĚĞ Ϯ͘ϯϴϳ͘ϵϵϮ ZKEͿ͘ reclamanta a sumei de 30.961,35
ZKE͕ĐƵƟƚůƵĚĞĐŚĞůƚƵŝĞůŝĚĞũƵĚĞĐĂƚĂ͘
24 Reclamant: SDEE Anularea Ordinului presedintelui ANRE nr. Curtea Repus pe rol. In curs de
E&ĂĚĞĐůĂƌĂƚƌĞĐƵƌƐʹŝŶĐƵƌƐĚĞ
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^ ϭϱϲͬϮϬϭϰ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƐƉĞĐŝĮĐĞ de Apel ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
Parat: ANRE ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ƵĐƵƌĞƐƟ
371/2/2015 electrice si a pretului pentru energia electrica
2 Reclamant: ŽŶƚĞƐƚĂƟĞ ĂĐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ Inalta Curte La fond, instanta a admis in parte
ƌĞĂĐƟǀĂ͕ ƉĞŶƚƌƵ ^ŽĐŝĞƚĂƚĞĂ ŽŵĞƌĐŝĂůĂ Η&ŝůŝĂůĂ
Electrica S.A. ĮƐĐĂů ĂŶƵůĂƌĞ ĞĐ͘ Ϯϰͬϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϯ͕ ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ ĂĐƟƵŶĞĂĨŽƌŵƵůĂƚĂĚĞƌĞĐůĂŵĂŶƚĂ^
ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ŶĞƌŐŝĞŝ ůĞĐƚƌŝĐĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ
WĂƌĂƚ͗ E& ŽďůŝŐĂƟŝ ĚĞ ƉůĂƚĂ ĂĐĐĞƐŽƌŝŝ͘ sĂůŽĂƌĞĂ :ƵƐƟƟĞ Electrica SA si:
ŝƐƚƌŝďƵƟĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚΗͲ ^͘͘
5433/2/2013 de 9.805.319 RON ͲĂŶƵůĞĂnjĂĚĞĐŝnjŝĂŶƌ͘ϮϰͬϮϬϭϯ͕ĞŵŝƐĂ
25 Reclamant: SDEE Anularea Ordinului presedintelui ANRE nr. Inalta Renuntare la judecata de ĚĞE&Ͳ'^͖
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^ ϭϰϲͬϮϬϭϰ ƉƌŝǀŝŶĚƐƚĂďŝůŝƌĞĂ ƌĂƚĞŝ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚĞ Curte de catre reclamanta. ͲĂŶƵůĞĂnjĂŝŶƉĂƌƚĞĚĞĐŝnjŝŝůĞƌĞĨĞƌŝƚŽĂƌĞ
Parat: ANRE Ă ƌĞŶƚĂďŝůŝƚĂƟŝ ĂƉůŝĐĂƚĞ ůĂ ĂƉƌŽďĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ ůĂŽďůŝŐĂƟŝůĞĚĞƉůĂƚĂĂĐĐĞƐŽƌŝŝĞŵŝƐĞ
208/2/2015 ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ :ƵƐƟƟĞ ĚĞE&Ŷƌ͘ϭϮϳϬͬϮϬϭϮ;ŝŶƉƌŝǀŝŶƚĂ
ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ƉƌĞƐƚĂƚ ĚĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝŝ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƐƵŵĞŝĚĞϱ͘ϳϬϱ͘ϭϭϱZKEͿƐŝŶƌ͘
concesionari incepand cu data de 1 ianuarie ϭϮϳϭͬϮϬϭϮ;ŝŶƉƌŝǀŝŶƚĂƐƵŵĞŝĚĞ
2015 si abrogarea art. 122 din Metodologia ϯ͘ϳϰϳ͘ϯϯϭZKEͿ͕ƉƌĞĐƵŵƐŝĂĚĞĐŝnjŝŝůŽƌ
ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƌĞ Ă ƚĂƌŝĨĞůŽƌ ƉĞŶƚƌƵ ƐĞƌǀŝĐŝƵů ĚĞ ĚĞŝŵƉƵŶĞƌĞĞŵŝƐĞĚĞE&Ŷƌ͘
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ͕ ĂƉƌŽďĂƚĂ ƉƌŝŶ 2143501.5/2012, 2143501.6/2012,
KƌĚŝŶƵů ƉƌĞƐĞĚŝŶƚĞůƵŝ ƵƚŽƌŝƚĂƟŝ EĂƟŽŶĂůĞ 2143501.7/2012, 2143501.11/2012
de Reglementare in Domeniul Energiei nr. ;ŝŶƉƌŝǀŝŶƚĂƐƵŵĞŝĚĞϯϱϮ͘ϴϳϯZKEͿ͘
72/2013 ZĞƐƉŝŶŐĞŝŶƌĞƐƚĂĐƟƵŶĞĂ͘KďůŝŐĂ
26 Reclamant: Electrica ĐƟƵŶĞ ũƵĚŝĐŝĂƌĂ ĂǀĂŶĚ ĐĂ ŽďŝĞĐƚ Inalta ZĞĐƵƌƐ ʹ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵ E&ůĂϮϬ͘ϱϬϬZKEĐŚĞůƚƵŝĞůŝĚĞ
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ ƌĞĐƵŶŽĂƐƚĞƌĞĂ ĚƌĞƉƚƵůƵŝ ƉƌĞǀĂnjƵƚ ůĂ Ăƌƚ͘ ϳϵ Curte de preliminara. judecata catre reclamanta.
Parat: ANRE ĂůŝŶ͘ ;ϲͿ ĚŝŶ >ĞŐĞĂ Ŷƌ͘ ϭϮϯͬϮϬϭϮ͕ ŽďůŝŐĂƌĞĂ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ E&ƐŝůĞĐƚƌŝĐĂĂƵĨŽƌŵƵůĂƚƌĞĐƵƌƐ͘
26210/3/2013 ƉĂƌĂƚƵůƵŝ ůĂ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ ƚĂƌŝĨƵůƵŝ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚ :ƵƐƟƟĞ ICCJ a respins recursurile ca
prin Ordinul ANRE nr. 40/2013, obligarea nefondate.
ƉĂƌĂƚƵůƵŝ ůĂ ƉůĂƚĂ ĐŽŶƚƌĂǀĂůŽƌŝŝ ƉƌĞũƵĚŝĐŝƵůƵŝ
ĐĂƌĞ ŶƵ ƉŽĂƚĞ Į ĂĐŽƉĞƌŝƚ ƉƌŝŶ ŵŽĚŝĮĐĂƌĞĂ
ƚĂƌŝĨƵůƵŝ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂƚ ŵĞŶƟŽŶĂƚ͘
102 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 103

3 Reclamant: ŽŶƚĞƐƚĂƟĞ ůĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ͕ Judecatoria ĚŵŝƚĞ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ĞdžĐĞƉƟĂ 7 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞ ĂĐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀ Inalta Curte WƌŝŶ ĞĐŝnjŝĂ Ŷƌ͘ ϯϮͬϭϬ͘ϬϮ͘ϮϬϭϲ
Electrica S.A. ĚĞƐĮŝŶƚĂƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ƐŝůŝƚĞ ƉĞŶƚƌƵ Sector 1 ƚĂƌĚŝǀŝƚĂƟŝ͕ ŝŶǀŽĐĂƚĂ ƉƌŝŶ Muntenia Nord Ͳ ĞĐŝnjŝĂ ĚĞ ŝŵƉƵŶĞƌĞ Ŷƌ͘ ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ ƵƌƚĞĂ ĚĞ ƉĞů WůŽŝĞƐƟ Ă ƌĞƐƉŝŶƐ
WĂƌĂƚ͗ E& ƐƵŵĂ ĚĞ ϰϭ͘ϮϬϵ͘ϳϯϲ ZKE ʹ ƟƚůƵ intampinare. Respinge S.A. 124814/28.11.2014. Suma :ƵƐƟƟĞ ĂĐƟƵŶĞĂ͕ ĐĂ ŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ͘
51817/299/2016* 151/2016. ĐŽŶƚĞƐƚĂƟĂ ůĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ŝŶ ĐĞĞĂ WĂƌĂƚ͗ ^ĞƌǀŝĐŝƵů in litigiu: 11.963.955 RON, SDEE a formulat recurs - in
ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ĂŶƵůĂƌĞĂ ƟƚůƵƌŝůŽƌ WƵďůŝĐ ĚĞ &ŝŶĂŶƚĞ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚĞ ƌĞŐƵůĂƌŝnjĂƌĞ͘
ĞdžĞĐƵƚŽƌŝŝ Ŷƌ͘ ϭϯϲϯϰͬϬϲ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϲ͕ >ŽĐĂůĞ WůŽŝĞƐƟ ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌĞ ƌĞnjƵůƚĂƚĞ ĚŝŶ
nr. 265/05.08.2014, nr. 309/42/2015 ƌĂƉŽƌƚƵů ƉƌŝǀŝŶĚ ŝŶƐƉĞĐƚŝĂ
28/25.06.2015, nr. 61/08.01.2013 fiscala, din care 8.528.896 RON
si nr. 983/09.08.2012, precum ŝŵƉŽnjŝƚ ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌ ƉĞ ĐůĂĚŝƌŝ
Ɛŝ Ă ĂĐƚĞůŽƌ ĚĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ pentru perioada ianuarie 2009
ƐƵďƐĞĐǀĞŶƚĞ ĂĐĞƐƚŽƌĂ͕ ĐĂ ĮŝŶĚ – septembrie 2014 si 3.439.085
ƚĂƌĚŝǀ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ͘ ĚŵŝƚĞ ŝŶ ƉĂƌƚĞ RON accesorii calculate pana la
ĐĞƌĞƌĞĂ͘ ŝƐƉƵŶĞ ĂŶƵůĂƌĞĂ ƟƚůƵƌŝůŽƌ data de 10.11.2014
ĞdžĞĐƵƚŽƌŝŝ Ŷƌ͘ ϭϭϲϬͬϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϮ͕ 8 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞ ĂĐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀ ʹ Inalta Curte /ŶƐƚĂŶƚĂ ĚĞ ĨŽŶĚ Ă ƌĞƐƉŝŶƐ ĂĐƟƵŶĞĂ
nr. 1285/01.11.2012 si nr. Muntenia Nord ĞĐŝnjŝĂ Ŷƌ͘ ϰϲϮͬϮϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϱ ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ ca neintemeiata. Reclamanta a
311/06.05.2014, precum si a S.A. -suma de 7.731.693 RON :ƵƐƟƟĞ ĨŽƌŵƵůĂƚ ƌĞĐƵƌƐ͕ ĂŇĂƚ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĂĐƚĞůŽƌ ĚĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ƐƵďƐĞĐǀĞŶƚĞ WĂƌĂƚ͗ E& ;ϰ͘ϲϴϵ͘ϲϴϲ ZKE ŝŵƉŽnjŝƚ ƉĞ ĚĞ ĮůƚƌƵ͘
acestora. Dispune anularea in 1018/2/2016 ƉƌŽĨŝƚ н ϯ͘ϬϰϮ͘ϬϬϳ ZKE dsͿ Ɛŝ
ƉĂƌƚĞ Ă ĂĚƌĞƐĞŝ ĚĞ ŝŶƐƟŝŶƚĂƌĞ pentru suma de 6.154.799 RON
ƉƌŝǀŝŶĚ ŝŶĮŝŶƚĂƌĞĂ ƉŽƉƌŝƌŝŝ ;ϯ͘ϵϵϭ͘ϱϬϯ ZKE ĚŽďĂŶnjŝͬŵĂũŽƌĂƌŝ
ĂƐƵƉƌĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƟůŽƌ ďĂŶĞƐƟ Ɛŝ ƉĞŶĂůŝƚĂƚŝ ĚĞ ŝŶƚĂƌnjŝĞƌĞ
nr. 151/07.12.2016 pana la ĂĨĞƌĞŶƚĞ ŝŵƉŽnjŝƚƵůƵŝ ƉĞ ƉƌŽĨŝƚ н
concurenta sumei de 24.905.291 Ϯ͘ϭϲϯ͘Ϯϵϲ ZKE ĚŽďĂŶnjŝͬŵĂũŽƌĂƌŝ
ůĞŝ͘ ŝƐƉƵŶĞ ŝŶƚŽĂƌĐĞƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ Ɛŝ ƉĞŶĂůŝƚĂƚŝ ĚĞ ŝŶƚĂƌnjŝĞƌĞ
ƐŝůŝƚĞ͕ ŝŶ ƐĞŶƐƵů ŽďůŝŐĂƌŝŝ ŝŶƟŵĂƚĞŝ ůĂ ĂĨĞƌĞŶƚĞ dsͿ
plata catre contestatoare a sumei 9 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ ŶƵůĂƌĞ ĂĐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀ ĞĐŝnjŝĞ Inalta Curte ^ŽůƵƟŽŶĂƚ ĚĞĮŶŝƟǀ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĚĞ ϭϲ͘ϯϬϰ͘ϰϰϱ ůĞŝ͘ KďůŝŐĂ ŝŶƟŵĂƚĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ nr. 375/01.10.2014 – suma ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ 29.11.2017, prin respingerea
la plata catre contestatoare a WĂƌĂƚ͗ ^ĞƌǀŝĐŝƵů 2.351.034 RON :ƵƐƟƟĞ ƌĞĐƵƌƐƵůƵŝ ĨŽƌŵƵůĂƚ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝƵů
ƐƵŵĞŝ ĚĞ ϰ͘ϯϬϬ ůĞŝ͕ ĐƵ ƟƚůƵ ĚĞ WƵďůŝĐ &ŝŶĂŶƚĞ WƵďůŝĐ ĚĞ &ŝŶĂŶƚĞ >ŽĐĂůĞ WůŽŝĞƐƟ͘
cheltuieli de judecata. Ambele >ŽĐĂůĞ WůŽŝĞƐƟ WĞ ĨŽŶĚ ĂĐƟƵŶĞĂ ŝŶ ĂŶƵůĂƌĞ Ă
ƉĂƌƟ ĂƵ ĨŽƌŵƵůĂƚ ĂƉĞů͕ ĐĞƌĞƌŝ 6358/2/2014 ĨŽƐƚ ĂĚŵŝƐĂ ĂƐƞĞů ĐƵŵ Ă ĨŽƐƚ
respinse ca nefondate. formulata.
4 Reclamant: ϭ͘ ^ƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ƐŝůŝƚĞ Judecatoria ^ƵƐƉĞŶĚĂƚ ƉĂŶĂ ůĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ
Electrica S.A. ŝŶĐĞƉƵƚĂ ĚĞ ŝŶƟŵĂƚĂ E&Ͳ Sector 1 ĚĞĮŶŝƟǀĂ Ă ĚŽƐĂƌƵůƵŝ ϵϭϯϭͬϮͬϮϬϭϳ͘ 10 Reclamant: SDEE ŽŶƚĞƐƚĂƚŝĞ ĚĞĐŝnjŝĞ ĚĞ ŝŵƉƵŶĞƌĞ Curtea de Apel Procedura in derulare.
WĂƌĂƚ͗ E& 'D ŝŶ ĚŽƐĂƌƵů ĚĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ Ŷƌ͘ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ Ŷƌ͘ &ͲDDͲϭϴϬͬϮϬϭϲ ƉƌŝǀŝŶĚ Cluj
17237/299/2017 ϭϯϮϲϳϮϮϭ ŝŶ ďĂnjĂ ƟƚůƵůƵŝ ĞdžĞĐƵƚŽƌŝƵ S.A. ŝŵƉŽnjŝƚ Ɛŝ ds ƐƵƉůŝŵĞŶƚĂƌ͕
Ŷƌ͘ ϭϯϳϮϱͬϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ Ɛŝ Ă ƐŽŵĂƟĞŝ WĂƌĂƚ͗ D&WͲ E& ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ ĚŽďĂŶnjŝͬŵĂũŽƌĂƌŝ
Ŷƌ͘ ϭϯϳϯϵͬϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ͖    Ϯ͘ ʹ 'Z&W ůƵũ ʹ ĚĞ ŝŶƚĂƌnjŝĞƌĞ Ɛŝ ƉĞŶĂůŝƚĂƚŝ
ŶƵůĂƌĞĂ ƟƚůƵůƵŝ ĞdžĞĐƵƚŽƌŝƵ Ŷƌ͘ :&W DĂƌĂŵƵƌĞƐ ĚĞ ŝŶƚĂƌnjŝĞƌĞ͘ WƌŽĐĞĚƵƌĂ
ϭϯϳϮϱͬϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳ͕ Ă ƐŽŵĂƟĞŝ Ŷƌ͘ 371/33/2017 ĚĞ ƌĞŐƵůĂƌŝnjĂƌĞ͘ WƌŽĐĞĚƵƌŝ
ϲϭͬϵϬͬϭͬϮϬϭϳͬϮϲϯϭϮϵ ;ĐĞ ƉŽĂƌƚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ ĂƵ
Ɛŝ Ŷƌ͘ ϭϯϳϯϵͬϯ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϳͿ ĞŵŝƐĂ ĚĞ fost derulate in anul 2017,
E&Ͳ'D͕ ƉĞŶƚƌƵ ƐƵŵĂ ĚĞ inainte de introducerea actiunii
39.248.818 lei si a tuturor actelor in instanta. Suma: 32.295.033,00
ĚĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ƐƵďƐĞĐǀĞŶƚĞ ĞŵŝƐĞ ŝŶ RON
ůĞŐĂƚƵƌĂ ĐƵ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞĂ ƐŝůŝƚĂ Ă ƐƵŵĞŝ
de 39.248.818 lei in dosarul de
ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ Ŷƌ͘ ϭϯϮϲϳϮϮϭ͘
5 Reclamant: ŽŶƚĞƐƚĂƟĞ ůĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ͕ Inalta Curte Instanta de fond respinge cererea
Electrica S.A. ĚĞƐĮŝŶƚĂƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ƐŝůŝƚĞ ƉĞŶƚƌƵ ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ ca nefondata. Recurs formulat
WĂƌĂƚ͗ E& ƐƵŵĂ ĚĞ ϯϵ͘Ϭϴϯ͘ϭϵϬ ZKE ʹ ĞĐŝnjŝĂ :ƵƐƟƟĞ de catre Electrica S.A., in curs de
3430/2/2017 nr. 665/17/03/2017 ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘

6 Reclamant: ŽŶƚĞƐƚĂƟĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ʹ ƉĞŶƚƌƵ CEDO Cererea a fost respinsa.


Electrica S.A. suma de 16.915.950 RON
WĂƌĂƚ͗ E&
40098/17
104 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 105

ϰ͘ >d >/d/'// ^DE/&/d/s Έ ZKZ s>KZ ^d W^d ϱϬϬ D// hZΉ 8 Contesator: Electrica ůĞĐƚƌŝĐĂ^ĂĨŽƌŵƵůĂƚĐŽŶƚĞƐƚĂƟĞ Judecatoria Instanta admite cererea de
S.A. ůĂĞdžĞĐƵƚĂƌĞŝŵƉŽƚƌŝǀĂĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ Sector 1 ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ Ă ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ƐŝůŝƚĞ
/ŶƟŵĂƚĂ͗ ^ ƐŝůŝƚĞĂĞĐŝnjŝĞŝĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŶƌ͘ formulata de contestatoarea
38859/299/2015 P/14/27055/16.12.2014 si a tuturor
Eƌ͘ WĂƌƟͬEƌ͘ ĚŽƐĂƌ KďŝĞĐƚ /ŶƐƚĂŶƚĂ ^ƚĂĚŝƵ ĚŽƐĂƌ ůĞĐƚƌŝĐĂ͖ ^ƵƐƉĞŶĚĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞĂ
ĂĐƚĞůŽƌĚĞĞdžĞĐƵƚĂƌĞƐƵďƐĞĐǀĞŶƚĞ
Đƌƚ͘ ƐŝůŝƚĂ ĐĞ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĞĂnjĂ ŝŶ ĚƐ ĚĞ
;ĚĞĐŝnjŝĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞŵŝƐĂĚĞĐĂƚƌĞ
1 Reclamant: WƌĞƚĞŶƟŝ͗ ƐƵŵĂ ĚĞ Ϯϱ͘Ϭϰϳ͘ϯϱϯ͕ϯϮ Inalta Curte de /ŶƐƚĂŶƚĂ Ă ĂĚŵŝƐ͕ ŝŶ ŵŽĚ ĚĞĮŶŝƟǀ͕ ŝŶƟŵĂƚĂ^ŝŵƉŽƚƌŝǀĂƐƵďƐĐƌŝƐĞŝƉƚ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ Ŷƌ͘ϴͬϮϬϭϱ Ăů : KƉƌĞƐĐƵ
Termoelectrica S.A. ZKE ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ƉĞŶĂůŝƚĂƟ ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ :ƵƐƟƟĞ cerereaSi a obligatSOCIETATEA ƐƵŵĂĚĞϳ͘ϱϬϱ͘ϲϯϳ͕ϬϬZKEĐƵƟƚůƵĚĞ DŝŚĂŝ ƉĂŶĂ ůĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ
Parat: Electrica S.A. ŝŶƚĂƌnjŝĞƌĞ ĨĂĐƚƵƌŝ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ENERGETICA ELECTRICA SA la recuperare ajutor de stat ilegal care
ϱϲϱϭͬϮͬϮϬϭϰ ;ůĂ ĨŽŶĚ in perioada 1.04.2007-31.03.2008. plata sumei de 25.047.458,32 ĐŽŶƚĞƐƚĂƟĞŝ ůĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ͖ /Ŷ
ƐͲĂƌĮĂĐŽƌĚĂƚůĞĐƚƌŝĐĂ^͕ŝŶĐŽŶƚĞdžƚƵů
ĚŽƐĂƌƵů Ă ĂǀƵƚ Ŷƌ͘ ZKE͕ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ƉĞŶĂůŝƚĂƟ ƉƌŝǀĂƟnjĂƌŝŝůĞĐƚƌŝĐĂĂŶĂƚ^ƐŝĂ^Z temeiul art.413 alin 1 pct 1 CPC
ϭϱϯϱϬͬϯͬϮϬϭϬͿ contractuale aferente debitului ZĞƐŝƚĂ^ͿͲƐŽůŝĐŝƚĂƌĞĂŶƵůĂƌĞĂĂĐĞƐƚƵŝ ƐƵƐƉĞŶĚĂ ũƵĚĞĐĂƚĂ ĐĂƵnjĞŝ ƉƌŝǀŝŶĚ
principal in cuantum de act. pe contestatoarea Electrica, pana
68.453.678,47 RON, aferente ͲŶƵůĂƌĞĂƐŽŵĂƟĞŝĚĞƉůĂƚĂĞŵŝƐĂ ůĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚĞĮŶŝƟǀĂ Ă ĚƐ Ŷƌ͘
ŝŶƚĞƌǀĂůƵůƵŝ Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϮϬϬϳͲϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϬϴ͕ de BEJ-Oprescu Mihai in dosarul de
si la plata cheltuielilor de judecata ϮϭϱϱͬϮͬϮϬϭϱ Ăů ;ŝŶ ƉƌĞnjĞŶƚ
ĞdžĞĐƵƚĂƌĞŶƌ͘ϴͬϮϬϭϱ;ƵŶĚĞƐĞƉƌĞǀĞĚĞ
in cuantum de 761.576,79 RON. ĐĂ͟ƐĞĂĚĂƵŐĂĚŽďĂŶĚĂĐĂƌĞƵƌŵĞĂnjĂ ĂĐĞƐƚ ĚŽƐĂƌ ƐĞ ĂŇĂ ŝŶ ĨĂnjĂ ĚĞ
2 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ ^W, Obligarea Electrica la plata catre Curtea de Apel /ŶƐƚĂŶƚĂĚĞĨŽŶĚƌĞƐƉŝŶŐĞĞdžĐĞƉƟĂ ĂĮĐĂůĐƵůĂƚĂŝŶĐĞƉĂŶĚĐƵĚĂƚĂƉƵŶĞƌŝŝ ƌĞĐƵƌƐ ůĂ /:͕ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĮůƚƌƵͿ͘
,ŝĚƌŽĞůĞĐƚƌŝĐĂ ^͘͘ ^W,,ŝĚƌŽĞůĞĐƚƌŝĐĂ ^ Ă ƐƵŵĞŝĚĞ ƵĐƵƌĞƐƟ ƉƌĞƐĐƌŝƉƟĞŝĚƌĞƉƚƵůƵŝŵĂƚĞƌŝĂůůĂ ƐƵŵĞůŽƌůĂĚŝƐƉŽnjŝƟĂďĞŶĞĮĐŝĂƌƵůƵŝ
Parat: Electrica S.A. ϱ͘ϰϰϰ͘ϳϲϭ ZKE ;ƉŝĞƌĚĞƌĞĂ ƐƵĨĞƌŝƚĂ ĂĐƟƵŶĞĐĂŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂƐŝĂĐƟƵŶĞĂĐĂ ƐŝƉĂŶĂůĂĚĂƚĂĞĨĞĐƟǀĂĂĚĞďŝƚƵůƵŝ
13268/3/2015 ƉƌŝŶ ǀĂŶnjĂƌĞĂ ĞŶĞƌŐŝĞŝ ůĂ ƵŶ ƉƌĞƚ nefondata. ƉůƵƐϵϵ͘ϲϴϳ͕ϱϬZKEĐͬǀĐŚĞůƚƵŝĞůŝ
ŵĞĚŝƵ ƉĞƌ Dt, ƐƵď ĐŽƐƚƵů ĚĞ ŵďĞůĞ ƉĂƌƟ ĂƵ ĨŽƌŵƵůĂƚ ĂƉĞů͕ ŝŶ ĚĞĞdžĞĐƵƚĂƌĞƐŝĂƚƵƚƵƌŽƌĂĐƚĞůŽƌĚĞ
ƉŽĚƵĐƟĞ Ɖƚ ϭ Dt,Ϳ͖ ŽďůŝŐĂƌĞĂ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞƐƵďƐĞĐǀĞŶƚĞ͟Ϳ͖
ƉĂƌƟĂůĂ ƉůĂƚĂ ďĞŶĞĮĐŝƵůƵŝ ŶĞƌĞĂůŝnjĂƚ ͲŶƵůĂƌĞĂƚƵƚƵƌŽƌĂĐƚĞůŽƌĚĞĞdžĞĐƵƚĂƌĞ
ĚĞ ,ŝĚƌŽĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƉƌŝŶ ǀĂŶnjĂƌĞĂ ĞŵŝƐĞŝŶĚƐ͘Ŷƌ͘ϴͬϮϬϭϱ͖
ĐĂŶƟƚĂƟŝ ƚŽƚĂůĞ ĚĞ ϯϵϴ͘ϯϬϬ DtŚ͕ Ͳ^ƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝƐŝůŝƚĞŝŶĐĞƉƵƚĂ
calculat conform reglementarilor ĚĞĐĂƚƌĞŝŶƟŵĂƚĂƉĂŶĂůĂƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ
EZ ;ϵ͘ϲϰϲ͘ϴϮϲ ůĞŝ͕ ĐŽŶĨŽƌŵ ŝƌĞǀŽĐĂďŝůĂĂƉƌĞnjĞŶƚƵůƵŝůŝƟŐŝƵ͖
ƉƌĞĐŝnjĂƌŝůŽƌ ƐĐƌŝƐĞ ĚŝŶ Ϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϱ ͬ Ͳ^ƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂƉƌŽǀŝnjŽƌŝĞƉĂŶĂůĂ
ϱ͘ϰϰϰ͘ϳϲϭ ůĞŝ͕ ĐŽŶĨŽƌŵ ĐŽŶĐůƵnjŝŝůŽƌ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂĐĞƌĞƌŝŝĚĞƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ
ƌĞĐů͕͘ ŵĞŶƟŽŶĂƚĞ ŝŶ /ŶĐŚĞŝĞƌĞĂ ƐŽůŝĐŝƚĂƚĂƉƌŝŶƉƌĞnjĞŶƚĂĐĞƌĞƌĞĚĞ
ĚŝŶ ϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳͿ͖ ŽďůŝŐĂƌĞĂ ƉĂƌĂƚĞŝ chemare in judecata.
ůĂ ƉůĂƚĂ ĚŽďĂŶnjŝŝ ůĞŐĂůĞ ĚĞ ůĂ
data pronuntarii hotararii si pana 9 Contesator: Electrica ŶƵůĂƌĞĂ ĞĐŝnjŝĞŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ Inalta Curte de WĞ ĨŽŶĚƵů ĐĂƵnjĞŝ͕ ŝŶƐƚĂŶƚĂ Ă ĚŝƐƉƵƐ
ůĂ ƉůĂƚĂ ĞĨĞĐƟǀĂ͕ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝ ĚĞ S.A. nr.P/14/27055/16.12.2014, a ĂƐĂƟĞ Ɛŝ :ƵƐƟƟĞ ĂŶƵůĂƌĞĂ ĚĞĐŝnjŝĞŝ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ
judecata. /ŶƟŵĂƚĂ͗ ^ Ordinului nr. 883/16.12.2014 nr.P/14/27055/16.12.2014, a
3 Reclamanta: Electrica ĐƟƵŶĞ ŝŶ ƉƌĞƚĞŶƟŝ ŝŶ ǀĂůŽĂƌĞ ĚĞ Inalta Curte de /ŶƐƚĂŶƚĂĂĂĚŵŝƐŝŶŵŽĚĚĞĮŶŝƟǀƐŝ 2155/2/2015 ;ƌĞƐƟƚƵŝƌĞĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ordinului nr.883/16.12.2014 si a
S.A. 4.425.068,55 RON ĂƐĂƟĞ Ɛŝ :ƵƐƟƟĞ ŝƌĞǀŽĐĂďŝůĂĐƟƵŶĞĂ͘ a sumei de 7.505.637 lei plus ŶŽƟĮĐĂƌŝŝ Ŷƌ͘ϴϴϯͬϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ ĞŵŝƐĞ
WĂƌĂƚĂ͗ Ğnj dobanda calculata incepand cu ĚĞ ƉĂƌĂƚĂ͘ /ŶƟŵĂƚĂ Ă ĚĞĐůĂƌĂƚ
ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ^͘͘ data de 27.03.2006 pana la data ƌĞĐƵƌƐ͕ ĂŇĂƚ ŝŶ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
11601/63/2009 ŝŶĐĂƐĂƌŝŝ ĞĨĞĐƟǀĞ Ă ŝŶƚƌĞŐŝŝ ƐƵŵĞͿ
Ɛŝ Ă ŶŽƟĮĐĂƌŝŝ Ŷƌ͘ ϴϴϯͬϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ͕
4 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Tribunalul Procedura in derulare. ĞŵŝƐĞ ĚĞ ^͖
S.A. Inscriere la masa credala pentru ƵĐƵƌĞƐƟ ͲƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ĂĐƚĞůŽƌ
Debitor: Petprod S.A. suma de 2.591.163,01 RON ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ĂƚĂĐĂƚĞ͕ ƉĂŶĂ ůĂ
47478/3/2012/a1 ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚĞĮŶŝƟǀĂ Ă ĐĂƵnjĞŝ͖
-obligarea paratei la plata
cheltuielilor de judecata.
5 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ͘ /ŶƐĐƌŝĞƌĞ Tribunalul Braila Procedura in derulare.
S.A. la masa credala pentru suma de
Debitor: CET Braila 3.826.034,78 RON 10 Contesator: AAAS ŽŶƚĞƐƚĂƚŝĞůĂĞdžĞĐƵƚĂƌĞʹ^Ă Tribunalul /ŶƐƚĂŶƚĂ ƌĞƐƉŝŶŐĞ ĐŽŶƚĞƐƚĂƟĂ
S.A. /ŶƟŵĂƚĂ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ ĨŽƌŵƵůĂƚĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝĞůĂĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ƵĐƵƌĞƐƟ͘ ůĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ĐĂ ŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ͘
2712/113/2013 S.A. ŝŵƉŽƚƌŝǀĂĂĐƚĞůŽƌĚĞĞdžĞĐƵƚĂƌĞĞĨĞĐƚƵĂƚĞ ĞĮŶŝƟǀĂ͘
Tert poprit: IOR S.A. de BEJA Dorina Gont, Lucian Gont,
96099/299/2015 Marian Panait, constand in:
6 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ͘ /ŶƐĐƌŝĞƌĞ Tribunalul Valcea Procedura in derulare. Adresa de instiintare a instituirii popririi
S.A., AAAS, BCR SA la masa credala cu suma de din data de 25.08.2015, efectuata
Ɛŝ ĂůƟŝ 658.535.805,38 RON. conform art. 783 NCPC pana la
Debitor: Oltchim S.A. concurenta sumei de 10.342.891,72
887/90/2013 ZKE;ƌĞƐƚĚĞďŝƚƐŝĐŚĞůƚƵŝĞůŝĚĞũƵĚĞĐĂƚĂͿ
Ͳ/ŶĐŚĞŝĞƌĞĂĚŝŶϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱƉƌŝǀŝŶĚ
7 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ͘ /ŶƐĐƌŝĞƌĞ Tribunalul Alba Procedura in derulare. ŝŶĐƵǀŝŝŶƚĂƌĞĂĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝƐŝůŝƚĞ͖
S.A. la masa credala cu suma de Ͳ/ŶĐŚĞŝĞƌĞĂĚŝŶϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱƉƌŝǀŝŶĚ
ĞďŝƚŽƌ͗ ZŽŵĞŶĞƌŐLJ 2.917.265,89 RON. ƐƚĂďŝůŝƌĞĂĐŚĞůƚƵŝĞůŝůŽƌĚĞĞdžĞĐƵƚĂƌĞ͘
/ŶĚƵƐƚƌLJ ^Z> ;dŝƚůƵůĞdžĞĐƵƚŽƌŝƵŝůĐŽŶƐƚŝƚƵŝĞ^ĞŶƚŝŶƚĂ
2088/107/2016 ĐŝǀŝůĂŶƌ͘ϲϰϰϬͬϮϬϭϯĚŝŶĚƐ͘Ŷƌ͘
ϴϮϲϬͬϯͬϮϬϭϯͿ
106 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 107

18 Reclamant: WƌĞƚĞŶƟŝ͘ ^ƵŵĂ ƐŽůŝĐŝƚĂƚĂ ĚĞ s/Z Tribunalul /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
11 Contesator: AAAS ŽŶƚĞƐƚĂƟĞ ůĂ džĞĐƵƚĂƌĞ͘ ZĞĨ Tribunalul Instanta de fond admite in parte s/Z ŽŵƉĂŶLJ ŽŵƉĂŶLJ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^Z> ƐĞ WƌĂŚŽǀĂ
/ŶƟŵĂƚĂ͗ ůĞĐƚƌŝĐĂ ůĂ ĚŽƐĂƌ ĚĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ Ŷƌ͘ ƵĐƵƌĞƐƟ ĐŽŶƚĞƐƚĂƟĂ ůĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^͘Z͘>͘ compune din:
S.A. ϭϵϭϰͬϮϬϭϱ Ăů ŝƌŽƵůƵŝ džĞĐƵƚŽƌŝůŽƌ de contestatoare. Dispune Parat: SDEE Electrica - 5.000.000 euro, prejudiciu ca
27873/299/2016 :ƵĚĞĐĂƚŽƌĞƐƟ ƐŽĐŝĂƟ ŽƌŝŶĂ 'ŽŶƚ͕ ĚĞƐĮŝŶƚĂƌĞĂ ŵĂƐƵƌŝŝ ƉŽƉƌŝƌŝŝ Muntenia Nord S.A. ƵƌŵĂƌĞ Ă ĞŵŝƚĞƌŝŝ ĐƵ ŝŶƚĂƌnjŝĞƌĞ Ă
Lucian Panait si Marian Panait ŝŶƐŝƚƵƟƚĞ ŝŶ ĚŽƐĂƌƵů ĚĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ 7507/105/2017 ĐĞƌƟĮĐĂƚƵůƵŝ ĚĞ ƌĂĐŽƌĚĂƌĞ ĂĨĞƌĞŶƚ
nr. 1914/2015 al BEJA Dorina ĐĞŶƚƌĂůĞŝ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĞ ĂŵƉůĂƐĂƚĞ
Gont, Lucian Gont si Marian Panait in com. Valea Calugareasca, sat
ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ƚĞƌƟŝ ƉŽƉƌŝƟ͘ ZĞƐƉŝŶŐĞ ĂƌǀĂƌŝ͘
ĐĞƌĞƌĞĂ ĚĞ ŝŶƚŽĂƌĐĞƌĞ Ă ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ Ͳ ϭϱϱ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ͕ ĐǀĂů ĐĂŶƟƚĂƚĞ
ca neintemeiata. Respinge cererea de energie electrica produsa de
ĚĞ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ Ă ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ĐĂ centrala in perioada de efectuare a
ramasa fara obiect. Cu apel in 10 ƉƌŽďĞůŽƌ ƚĞŚŶŽůŽŐŝĐĞ͖
njŝůĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ͘ ůĞĐƚƌŝĐĂ Ă Ͳ ϭϰϱ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ͕ ĐǀĂů ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
ĨŽƌŵƵůĂƚ ĂƉĞů͕ ĂŇĂƚ ŝŶ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ǀĞƌnjŝ ĂĨĞƌĞŶƚĞ ĐĂŶƟƚĂƟŝ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĞ
prealabila. ƉƌŽĚƵƐĞ ĚĞ ĐĞŶƚƌĂůĂ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂ ŝŶ
12 Contesator: Electrica ŽŶƚĞƐƚĂƟĞ ůĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ŝŵƉŽƚƌŝǀĂ Tribunalul Instanta de fond admite in parte perioada de efectuare a probelor
S.A. ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ŝŶƐĞƐŝ ŝŶŝƟĂƚĞ ĚĞ : ƵĐƵƌĞƐƟ ĐŽŶƚĞƐƚĂƟĞĂ͕ ŝŶ ƐĞŶƐƵů ĐĂ ƌĞĚƵĐĞ ƚĞŚŶŽůŽŐŝĐĞ͖
/ŶƟŵĂƚĂ͗ Spiridonescu Ileana Cornelia in dos. ĐŚĞůƚƵŝĞůŝůĞ ĚĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ůĂ ƐƵŵĂ In plus, solicita obligarea SDEE MN
Termoelectrica S.A. ĞdžĞĐ͘ Ŷƌ͘ ϯϬͬͬϮϬϭϳ͕ ƉƌĞĐƵŵ Ɛŝ Ă de 135.000 de lei. Dispune ůĂ ƉůĂƚĂ ĚŽďĂŶnjŝŝ ƉĞŶĂůŝnjĂƚŽĂƌĞ ĚĞ
16159/299/2017 ĂĐƚĞůŽƌ ĚĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ƐƵďƐĞĐǀĞŶƚĞ͕ ŝŶƚŽĂƌĐĞƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ƐŝůŝƚĞ ŝŶ ĐĞĞĂ 5,75%/an pt toate sumele de bani
pentru suma de 26.122.588,63 lei. ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ƐƵŵĂ ĚĞ ϭϳϴϱϱϯ͕ϱϮ ůĞŝ solicitate si cheltuieli de judecata.
in subsidiar, anularea in parte in ĐƵ ƟƚůƵ ĚĞ ĐŚĞůƚƵŝĞůŝ ĚĞ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ
ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ƵƌŵĂƌŝƌĞĂ ƐƵŵĞŝ percepute in mod nelegal. 19 Reclamant: SDEE WƌĞƚĞŶƟŝ͗ ĚĞďŝƚ ϴ͘ϯϬϲ͘ϰϵϯ͕Ϭϲ ZKE ʹ Judecatoria La data de 10.02.2017 s-a respins
ĚĞ ϭ͘ϱϲϭ͘ϭϬϱ͕ϯ ůĞŝ͕ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ZĞƐƉŝŶŐĞ͕ ŝŶ ƌĞƐƚ͕ ĐŽŶƚĞƐƚĂƟĂ Electrica Muntenia ƚĂƌŝĨ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ͘ Sector 5 cererea formulata in dosarul nr.
ĐƌĞĂŶƚĂ ƐƟŶƐĂ ƉƌŝŶ ĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ͕ ůĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌĞ ĐĂ ŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ͘ Nord S.A. ϰϳϬϴϴͬϯͬϮϬϭϲ͕ ĐĂ ŶĞƟŵďƌĂƚĂ͕
ĐƵ ĐŽŶƐĞĐŝŶƚĂ ŝŶƚŽĂƌĐĞƌŝŝ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ Electrica a formulat apel. Parat: Transenergo intrucat SDEE MN nu a depus
pt aceasta suma, anulare in Com S.A. ƚĂdžĂ ũƵĚŝĐŝĂƌĂ ĚĞ ƟŵďƌƵ ĂǀĂŶĚ ŝŶ
ƉĂƌƚĞ Ă ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ Ɛŝ Ă ĂĐƚĞůŽƌ 47088/3/2016 ǀĞĚĞƌĞ ĐĂ Ϭϭ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳ ƐͲĂ ĚŝƐƉƵƐ
ƐƵďƐĞĐǀĞŶƚĞ ŝŶ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ intrarea in procedura generala a
urmarirea sumei de 782.067,12 ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ ĚĞďŝƚŽĂƌĞŝ͘
ůĞŝ͕ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ ĐƌĞĂŶƚĂ ƐƟŶƐĂ SDEE Electrica Muntenia Nord S.A.
prin compensare, cu consecinta este inscrisa la masa credala a
ŝŶƚŽĂƌĐĞƌŝŝ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ Ɖƚ ĂĐĞĂƐƚĂ ƐŽĐŝĞƚĂƟŝ ĚĞďŝƚŽĂƌĞ͕ ŝŶ ĚŽƐĂƌƵů Ŷƌ͘
suma. 1372/3/2017.
13 Creditor: Electrica /ŶƐŽůǀĞŶƚĂ ʹ ĚĞďŝƚ ϵ͘ϱϰϮ͘ϯϯϲ͕ϴϮ Tribunalul Procedura in derulare. Creanta
S.A. RON. ƵĐƵƌĞƐƟ cesionata catre Electrica S.A. de la 20 Creditor: SDEE WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽǀĞŶƚĞŝ͘ Ğďŝƚ͗ Tribunalul Procedura in derulare.
ĞďŝƚŽƌ͗ ^ĞƌǀŝĐŝŝ &/^ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ Electrica Muntenia 8.418.833 RON. ƵĐƵƌĞƐƟ
ŶĞƌŐĞƟĐĞ DƵŶƚĞŶŝĂ Nord S.A.
S.A. Debitor: Transenergo
40081/3/2014 Com S.A.
1372/3/2017
14 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽǀĞŶƚĞŝ͘ Ğďŝƚ͗ Tribunalul Procedura in derulare.
S.A. 37.088.830,45 RON. ƵĐƵƌĞƐƟ 21 Reclamant: SDEE &ĂůŝŵĞŶƚ ʹ ĚĞďŝƚ͗ ϱ͘ϰϯϵ͘ϱϯϳ͕Ϭϵ Tribunalul Alba Procedura in derulare.
Debitor: Transenergo dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^ RON.
Com S.A. WĂƌĂƚ͗ ZŽŵĞŶĞƌŐLJ
1372/3/2017 /ŶĚƵƐƚƌLJ ^͘͘
2088/107/2016
15 Creditor: Electrica &ĂůŝŵĞŶƚ͘ Ğďŝƚ͗ ϲ͘ϬϮϳ͘ϱϯϲ͕ϲϮ ZKE͘ Tribunalul Procedura in derulare.
S.A. ƵĐƵƌĞƐƟ 22 Reclamant: Asirom WƌĞƚĞŶƟŝ ʹ ĂĐƟƵŶĞ ŝŶ ƌĞŐƌĞƐ Tribunalul Bihor /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
Debitor: Electra Vienna Insurance – 2.842.347,00 RON - suma
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Θ^ƵƉƉLJ Group S.A. ƌĞƉƌĞnjŝŶƚĂ ĚĞƐƉĂŐƵďŝƌĞĂ ĂĐŚŝƚĂƚĂ
SRL Parat: SDEE de reclamanta asiguratului
41095/3/2016 dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^͘͘ SC Ciocorom SRL in urma
439/111/2017 ƵŶƵŝ ŝŶĐĞŶĚŝƵ ĐĞ Ă ĂǀƵƚ ůŽĐ ŝŶ
16 Creditor: Electrica /ŶƐŽůǀĞŶƚĂ͘ Ğďŝƚ͗ ϭϭ͘ϯϱϰ͘ϵϭϮ͕ϰϲ Tribunalul Iasi Procedura in derulare. Ϭϳ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϯ͘ ^Ğ ŝŶǀŽĐĂ ĐƵůƉĂ ^
S.A. RON TN pentru supratensiune in urma
ĞďŝƚŽƌ͗ &ŝĚĞůŝƐ unei intreruperi in alimentarea cu
ŶĞƌŐLJ ^Z> energie electrica.
3052/99/2017 23 Reclamant: SDEE WƌĞƚĞŶƟŝ ʹ ĚĞďŝƚ Ϯ͘ϲϳϳ͘ϳϬϳ͕ϬϬ ZKE Tribunalul Alba Suspendat in temeiul Legii nr.
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ^ 85/2014.
17 Reclamant: SAPE ĐƟƵŶĞ ŝŶ ĚĂƵŶĞ ĚĞůŝĐƚƵĂůĞ ʹ Tribunalul /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘ WĂƌĂƚ͗ ZŽŵĞŶĞƌŐLJ
Parat: Electrica S.A. 3.629.529.919,935 RON ƵĐƵƌĞƐƟ /ŶĚƵƐƚƌLJ ^͘͘
Ɛŝ ĂůƟŝ 2157/111/2016
46365/3/2016
108 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 109

24 Reclamant: SDEE &ĂůŝŵĞŶƚ ʹ ĚĞďŝƚ͗ ϯ͘ϵϴϳ͘ϱϬϴ͕ϭϰ Tribunalul Alba Procedura in derulare. 34 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ &ĂůŝŵĞŶƚ ʹ ĚĞďŝƚ ϭϮ͘Ϯϵϳ͘ϰϵϭ͕Ϭϳ Tribunalul Procedura in derulare.
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^ RON. ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ RON. Constanta
WĂƌĂƚ͗ ZŽŵĞŶĞƌŐLJ WĂƌĂƚ͗ ^ĞƌǀŝĐŝŝ
/ŶĚƵƐƚƌLJ ^͘͘ ŶĞƌŐĞƟĐĞ ŽďƌŽŐĞĂ
2088/107/2016 8785/118/2014

25 Reclamant: SDEE Ordonanta de plata – debit: dƌŝďƵŶĂůƵů ƌĂƐŽǀ Dosar suspendat pana la 35 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ Recuperare sume asigurari sociale Curtea de Apel Apel. Instanta respinge apelul
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ^ 2.806.317,75 RON. ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚŽƐĂƌƵůƵŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ ʹ &Eh^^ ʹ ϭ͘ϯϴϰ͘ϲϱϮ ZKE н ƵĐƵƌĞƐƟ ĨŽƌŵƵůĂƚ ĚĞ &/^ ůĞĐƚƌŝĐĂ
WĂƌĂƚ͗ ZŽŵĞŶĞƌŐLJ ĨĂůŝŵĞŶƚƵů ZŽŵĞŶĞƌŐLJ /ŶĚƵƐƚƌLJ ^͘͘ Parat: CNAS, CASMB ĚŽďĂŶnjŝ͘ ^Ğƌǀ ^͕͘͘ ĐĂ ŶĞĨŽŶĚĂƚ͘ ĚŵŝƚĞ
/ŶĚƵƐƚƌLJ ^͘͘ ;ĚŽƐĂƌ ϮϬϴϴͬϭϬϳͬϮϬϭϲͿ 43602/3/2015 apelul formulat de apelanta
3086/62/2016 Casa de Asigurari de Sanatate a
DƵŶŝĐŝƉŝƵůƵŝ ƵĐƵƌĞƐƟ͘ ^ĐŚŝŵďĂ
26 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ WƌĞƚĞŶƟŝ ʹ ϭ͘ϭϳϳ͘ϮϮϭ͕ϱϬ hZ͕ Tribunalul Suspendat conform Legii ŝŶ ƉĂƌƚĞ ƐĞŶƟŶƚĂ ĐŝǀŝůĂ ĂƉĞůĂƚĂ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚƵů Ă ϱ͘Ϯϵϴ͘ϮϬϯ͕Ϭϴ ZKE͕ ƵĐƵƌĞƐƟ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Ŷƌ͘ ϴϱͬϮϬϬϲ in sensul ca: Obliga parata sa
WĂƌĂƚ͗ EĂƟŽŶĂů ĐĂůĐƵůĂƟ ůĂ ĐƵƌƐƵů ZKEͬhZ ĚĞ ůĂ plateasca reclamantei suma
>ĞĂƐŝŶŐ /&E ^ ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϳ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀ ϰ͘ϱϬϬϲ ZKEͬ ĚĞ ϭϲϭ͘ϲϱϳ ůĞŝ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂŶĚ
39542/3/2009 EUR. ƐƵŵĞ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚ ĚĞ ůĂ &ŽŶĚƵů
ŶĂƟŽŶĂů ƵŶŝĐ ĚĞ ĂƐŝŐƵƌĂƌŝ ƐŽĐŝĂůĞ
de sanatate, aferente lunilor
27 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ /ŶƐŽůǀĞŶƚĂ ʹ ƐƵŵĂ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚ͗ Tribunalul Procedura in derulare. ŝĂŶƵĂƌŝĞ ϮϬϭϯ ʹ ŵĂƌƟĞ ϮϬϭϯ Ɛŝ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ 3.938.810,56 RON. ƵĐƵƌĞƐƟ ianuarie 2014, precum si la plata
Parat: Best ĚŽďĂŶnjŝŝ ůĞŐĂůĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĂ
Recuperare Creante ƐĐĂĚĞŶƚĞŝ ĮĞĐĂƌĞŝ ƐƵŵĞ ůĂ ĚĂƚĂ
SRL ƉůĂƟŝ ĞĨĞĐƟǀĞ͘ WĂƐƚƌĞĂnjĂ ŝŶ ƌĞƐƚ
ϮϮϱϯͬϯͬϮϬϭϭ ;ĨŽƐƚ ƐĞŶƟŶƚĂ ĐŝǀŝůĂ ĂƉĞůĂƚĂ͘ ĞĮŶŝƟǀĂ͘
ϱϴϯϰϴͬϯͬϮϬϭϬͿ
36 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ &ĂůŝŵĞŶƚ ʹ ĚĞďŝƚ͗ ϳϯ͘ϳϬϴ͘ϬϴϮ͕ϵϬ Tribunalul Bacau Procedura in derulare.
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ RON.
28 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ /ŶƐŽůǀĞŶƚĂ ʹ ƐƵŵĂ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚ Tribunalul Procedura in derulare. WĂƌĂƚ͗ ^ĞƌǀŝĐŝŝ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ 53.023.201,08 RON. ƵĐƵƌĞƐƟ ŶĞƌŐĞƟĐĞ DŽůĚŽǀĂ
WĂƌĂƚ͗ EĂƟŽŶĂů 4435/110/2015
>ĞĂƐŝŶŐ /&E ^͘͘
18711/3/2010
37 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ WƌĞƚĞŶƟŝ ʹ ϲϱϱ͘ϭϲϰ͕ϰϰ hZ ʹ Tribunalul Procedura in derulare.
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ ĞĐŚŝǀĂůĞŶƚƵů Ă Ϯ͘ϵϰϴ͘Ϯϯϵ͕ϵϴ ZKE͘ ƵĐƵƌĞƐƟ
29 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ ^ŽŵĂƟĞ ĚĞ ƉůĂƚĂ ʹ ϯ͘ϵϯϴ͘ϴϭϬ͕ϱϲ Tribunalul ^ƵƐƉĞŶĚĂƚ ĐĨ͘ >ĞŐŝŝ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Ŷƌ͘ WĂƌĂƚ͗ EĞǁ <ŽƉƉĞů
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ RON. ƵĐƵƌĞƐƟ 85/2006 Romania
Parat: Best 20376/3/2016
Recuperare Creante
SRL 38 Reclamant: Integrator WƌĞƚĞŶƟŝ ʹ ϭϳ͘ϲϳϳ͘ϯϬϵ͕ϬϬ ZKE Tribunalul Instanta de fond respinge cererea.
54060/3/2011 S.A. ƵĐƵƌĞƐƟ Cu apel.
WĂƌĂƚ͗ &/^ ůĞĐƚƌŝĐĂ
^Ğƌǀ ^͘͘
30 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ /ŶĨƌĂĐƟƵŶŝ ĚĞ ĐŽƌƵƉƟĞ ʹ Curtea de Apel ^ŽůƵƟŽŶĂƚ ĚĞĮŶŝƟǀ͘ SAP Romania
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ ϰ͘ϭϮϴ͘ϵϲϵ͕ϲϱ ZKE ;ĐĨ͘ ƐĞŶƟŶƚĞŝ Cluj 34479/3/2016**
;ƉĂƌƚĞ ĐŝǀŝůĂͿ ŝŶƐƚĂŶƚĞŝ ĚĞ ĨŽŶĚͿ͘
Parat: Ruga
Gabriel, Stoica Ioan 39 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ dƌŝďƵŶĂůƵů 'ĂůĂƟ Procedura in derulare. Inchide
ŽŶƐƚĂŶƟŶ͕ Ɛ͘Ă͘ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru procedura falimentului debitoarei
ϭϰϯϲͬϯϯͬϮϬϭϱ ;ĨŽƐƚ Debitor: Metal S.A. suma de 21.634.926,27 RON. la data de 30.01.2017.
ϰϮϮϴͬϭϭϳͬϮϬϬϵͿ 'ĂůĂƟ
2181/121/2013
31 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ &ĂůŝŵĞŶƚ ʹ ĚĞďŝƚ ϳϯ͘ϰϱϯ͘Ϯϵϵ͕ϯϬ Tribunalul Timis Procedura in derulare.
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ RON. 40 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ &ĂůŝŵĞŶƚ ʹ ŽƉŽnjŝƟĞ ůĂ ƚĂďĞůƵů Tribunalul Suspendat.
WĂƌĂƚ͗ ^ĞƌǀŝĐŝŝ ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ preliminar - debit 3.025.622,00 Constanta
ŶĞƌŐĞƟĐĞ ĂŶĂƚ ^͘͘ WĂƌĂƚ͗ ^ĞƌǀŝĐŝŝ RON.
8776/30/2013 ŶĞƌŐĞƟĐĞ ŽďƌŽŐĞĂ
;ĐŽŶĞdžĂƚ ĐƵ 8785/118/2014/a1
ϮϵϴϮͬϯϬͬϮϬϭϰͿ 41 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ dƌŝďƵŶĂůƵů 'ĂůĂƟ Procedura in derulare.
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru
32 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ /ŶƐŽůǀĞŶƚĂ ʹ ĚĞďŝƚ Ϯϲ͘ϰϰϴ͘ϭϯϯ͕ϵϬ Tribunalul Dolj Procedura in derulare. Debitor: Apaterm suma de 2.742.115,08 RON.
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ RON. ^͘͘ 'ĂůĂƟ
WĂƌĂƚ͗ ^ĞƌǀŝĐŝŝ 4783/121/2011*
ŶĞƌŐĞƟĐĞ KůƚĞŶŝĂ ^ 42 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Tribunalul Braila Procedura in derulare.
2570/63/2014 &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru
Debitor: Vegetal suma de 2.252.570,18 RON.
33 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ /ŶƐŽůǀĞŶƚĂ ʹ ĚĞďŝƚ ϭϱ͘ϯϰϯ͘ϵϰϮ͕ϲϴ Tribunalul Procedura in derulare. Creanta Trading SRL Braila
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ RON. ƵĐƵƌĞƐƟ cesionata catre Electrica S.A. 1653/113/2014
WĂƌĂƚ͗ ^ĞƌǀŝĐŝŝ hƌŵĂƌĞ Ă ĐĞƐŝƵŶŝŝ͕ &ŝƐĞ ůĞĐƚƌŝĐĂ
ŶĞƌŐĞƟĐĞ DƵŶƚĞŶŝĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ ŶƵ ŵĂŝ ĚĞƟŶĞ ĐĂůŝƚĂƚĞĂ
S.A. de creditor.
40081/3/2014
110 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 111

ϱ͘ >/d/'// /DWKdZ/s hZd// KEdhZ/


43 Reclamanta: KďůŝŐĂƟĂ ĚĞ Ă ĨĂĐĞ Inalta Curte de WĞ ĨŽŶĚ͕ ĂĐƟƵŶĞĂ ƌĞĐůĂŵĂŶƚĞŝ
Carpatcement ŶƵůĂƌĞ ƉĞŶĂůŝƚĂƟ ŝŶ ƐƵŵĂ ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ :ƵƐƟƟĞ a fost respinsa, reclamanta
,ŽůĚŝŶŐ ^͘͘ Ϯ͘ϰϰϬ͘ϳϴϱ ZKEͲ /Ŷ ďĂnjĂ Kh' formuland recurs. Recursul este in
Parata: Ministerul 57/2002. derulare. Eƌ͘ WĂƌƟͬEƌ͘ ĚŽƐĂƌ KďŝĞĐƚ /ŶƐƚĂŶƚĂ ^ƚĂĚŝƵ ĚŽƐĂƌ
ĐŽŶŽŵŝĞŝ͕ 'ƵǀĞƌŶƵů Đƌƚ͘
Romaniei, Electrica 1 Reclamant: Suspendare si Anulare Inalta Curte de Instanta de fond: Admite in parte
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Electrica S.A. ĂĐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀ ;ĞĐŝnjŝĂ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ :ƵƐƟƟĞ ĐŽŶƚĞƐƚĂƟĂ͘ ŶƵůĞĂnjĂ ƉĂƌƟĂů
1665/2/2014 Parat: Curtea nr.3/14.01.2014 si Incheierea Incheierea nr. 23 din 17.03.2014
44 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Tribunalul Procedura de faliment inchisa. de Conturi a Ŷƌ͘Ϯϯͬϭϳ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϰͿ͘ ŝŶ ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ƉĐƚ͘ ϭ Ɛŝ ϱ Ɛŝ
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru ,ĂƌŐŚŝƚĂ ZŽŵĂŶŝĞŝ͖ ĞĐŝnjŝĂ Ŷƌ͘ ϯͬϭϰ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϰ ŝŶ ĐĞĞĂ
Debitor: Balan S.A. suma de 48.856.788,69 RON. 2268/2/2014 ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ƉĐƚ͘ ϰ Ɛŝ ϴ͘ ZĞƐƉŝŶŐĞ
2139/96/2007 ĐĂ ŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ ĐŽŶƚĞƐƚĂƟĂ ŝŶ
ĐĞĞĂ ĐĞ ƉƌŝǀĞƐƚĞ ƉĐƚ͘ Ϯ͕ ϯ Ɛŝ ϰ
45 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Tribunalul Alba Procedura in derulare. din Incheierea nr. 23/17.03.2014
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru Ɛŝ ƉĐƚ͘ ϱ͕ ϲ Ɛŝ ϳ ĚŝŶ ĞĐŝnjŝĂ Ŷƌ͘
ĞďŝƚŽƌ͗ &ŝůŝĂůĂ suma de 20.711.587,76 RON. 3/14.01.2014. Respinge cererea de
Ariesmin S.A. ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞ Ă ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ĞĐŝnjŝĞŝ
7375/107/2008 nr. 3/14.01.2014, ca neintemeiata.
46 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Tribunalul Alba Procedura in derulare. Electrica si CCR au formulat
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru ƌĞĐƵƌƐ͘ /Ŷ ƉƌĞnjĞŶƚ͕ ĚŽƐĂƌƵů ƐĞ ĂŇĂ
ĞďŝƚŽƌ͗ &ŝůŝĂůĂ suma de 9.314.175,96 RON. ůĂ /:͕ ŝŶ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
Zlatmin S.A. 2 Reclamant: ŶƵůĂƌĞĂŝŶƉĂƌƚĞĂĚĞĐŝnjŝĞŝ Curtea de Apel /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
6/107/2003 Electrica S.A. nr. 12/27.12.2016, emise de ƵĐƵƌĞƐƟ
47 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ dƌŝďƵŶĂůƵů ƌĂƐŽǀ Procedura in derulare. Parat: Curtea ĚŝƌĞĐƚŽƌƵůŝƌĞĐƟĞŝϮĚŝŶĐĂĚƌƵů
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru de Conturi a ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƵů/sĂůƵƌƟŝĚĞ
Debitor: suma de 4.792.025,80 RON. ZŽŵĂŶŝĞŝ͖ ŽŶƚƵƌŝ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀŝŶĐĞĞĂĐĞ
,ŝĚƌŽŵĞĐĂŶŝĐĂ ^͘͘ 2229/2/2017 ƉƌŝǀĞƐƚĞŶĞƌĞŐƵůŝůĞƌĞƟŶƵƚĞ
3836/62/2009 la punctele 1 pana la 8, cu
consecinta inlaturarii masurilor
48 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ dƌŝďƵŶĂůƵů ƌĂƐŽǀ Procedura in derulare. dispuse la punctele 1, 3 pana
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru ůĂϵŝŶĐůƵƐŝǀ͕ŝŶƐĂƌĐŝŶĂůĞĐƚƌŝĐĂ͕
Debitor: Nitrarmonia suma de 2.285.997,22 RON. ƉƌŝŶĚĞĐŝnjŝĂĐŽŶƚĞƐƚĂƚĂ͖
S.A. Anularea in parte a incheierii
Ϯϲϭͬ&ͬϮϬϬϰ Ŷƌ͘ϭϮͬϮϳ͘ϬϮ͘ϮϬϭϳĂƵƌƟŝĚĞ
Conturi prin care a fost respinsa
ĐŽŶƚĞƐƚĂƟĂƉƌŽŵŽǀĂƚĂĚĞ
49 Creditor: Electrica Ordonanta de plata. Debit: Tribunalul Bihor ^ŽůƵƟŽŶĂƚ ƉƌŝŶ dƌĂŶnjĂĐƟĞ͕ ƐƵŵĂ
ůĞĐƚƌŝĐĂŝŵƉŽƚƌŝǀĂĞĐŝnjŝĞŝϭϮ͕
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ 5.535.461,37 RON. ĮŝŶĚ ŝŶĐĂƐĂƚĂ͘
ƌĞƐƉĞĐƟǀŝŶĐĞĞĂĐĞƉƌŝǀĞƐƚĞ
Debitor: European
neregulile si masurile dispuse
Drinks S.A.
mai sus indicate. In subsidiar:
4058/111/2016
prelungirea termenelor pentru
aducerea la indeplinire a
50 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Tribunalul Procedura in derulare. tuturor masurilor dispuse in
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru Timisoara ƐĂƌĐŝŶĂůĞĐƚƌŝĐĂƉƌŝŶĞĐŝnjŝĂŶƌ͘
Debitor: Remin S.A. suma de 71.443.401,67 RON. ϭϮͬϮϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲĐƵĐĞůƉƵƟŶϭϮ
32/100/2009 ůƵŶŝ͖ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂĐĂƌĂĐƚĞƌƵůƵŝ
ĞdžĞĐƵƚŽƌŝƵĂůĞĐŝnjŝĞŝϭϮƉĂŶĂ
51 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Tribunalul Valcea Procedura in derulare. ůĂƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂĚĞĮŶŝƟǀĂĂ
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru ƉƌĞnjĞŶƚƵůƵŝůŝƟŐŝƵ͘
Debitor: Oltchim S.A. suma de 56.533.826,02 RON. 3 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ >ŝƟŐŝŝ >ĞŐĞĂ Ŷƌ͘ ϵϰͬϭϵϵϮ Curtea de Apel /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
887/90/2013 ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ ƵĐƵƌĞƐƟ
Parat: Curtea
52 Creditor: Electrica WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ Tribunalul Procedura in derulare. de Conturi a
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru ^ƉĞĐŝĂůŝnjĂƚ ůƵũ Romaniei
Debitor: Energon suma de 2.392.985,00 RON. 42098/2/2017
WŽǁĞƌ ĂŶĚ 'ĂƐ ^͘Z͘>͘
53/1285/2017 4 Reclamant: >ŝƟŐŝŝ ƵƌƚĞĂ ĚĞ ŽŶƚƵƌŝ Inalta Curte de Recurs. Admite recursul declarat
ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ;>ĞŐĞĂ Ŷƌ͘ ϵϰͬϭϵϵϮͿ͕ ĂĐƟƵŶĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ :ƵƐƟƟĞ de Curtea de Conturi a Romaniei
53 Creditor: Electrica &ĂůŝŵĞŶƚ Tribunalul Procedura in derulare. S.A. in anulare a Raportului de ŝŵƉŽƚƌŝǀĂƐĞŶƟŶƚĞŝŶƌ͘ϴϮϮĚŝŶ
&ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ Inscriere la masa credala pentru ^ƉĞĐŝĂůŝnjĂƚ ůƵũ Parat: Curtea control nr. 2835/2013, a ϭϭŵĂƌƟĞϮϬϭϰĂƵƌƟŝĚĞƉĞů
Debitor: CUG S.A. suma de 7.880.857 RON. de Conturi a ĞĐŝnjŝĞŝ Ŷƌ͘ ϮϬͬϮϬϭϯ Ɛŝ Ă ƵĐƵƌĞƐƟʹ^ĞĐƟĂĂs///ͲĂĐŽŶƚĞŶĐŝŽƐ
2145/1285/2005 ZŽŵĂŶŝĞŝ͖ Incheierii nr. 82/2013. ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀƐŝĮƐĐĂů͘ĂƐĞĂnjĂ
5755/2/2013 ƐĞŶƟŶƚĂƌĞĐƵƌĂƚĂƐŝ͕ƌĞũƵĚĞĐĂŶĚ
ĐĂƵnjĂ͗ZĞƐƉŝŶŐĞĂĐƟƵŶĞĂĨŽƌŵƵůĂƚĂ
ĚĞƌĞĐůĂŵĂŶƚĂ^͘͘ůĞĐƚƌŝĐĂ&ƵƌŶŝnjĂƌĞ
S.A., in contradictoriu cu parata
Curtea de Conturi a Romaniei, ca
neintemeiata. Respinge recursul
ĚĞĐůĂƌĂƚĚĞ^͘͘ůĞĐƚƌŝĐĂ&ƵƌŶŝnjĂƌĞ
^͘͘ŝŵƉŽƚƌŝǀĂĂĐĞůĞŝĂƐŝƐĞŶƟŶƚĞ͕ĐĂ
ŶĞĨŽŶĚĂƚ͘ĞĮŶŝƟǀĂ͘
112 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 113

5 Reclamant: >ŝƟŐŝŝ ƵƌƚĞĂ ĚĞ ŽŶƚƵƌŝ Curtea de Apel Instanta de fond a respins 3 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞĂ ,> KƌĂĚĞĂ Ŷƌ͘ Curtea de Apel ŽƐĂƌ ƐŽůƵƟŽŶĂƚ͘ ƚĂƚ ŝŶƐƚĂŶƚĂ ĚĞ
Electrica ;>ĞŐĞĂ Ŷƌ͘ ϵϰͬϭϵϵϮͿ͕ ĂĐƟƵŶĞ ŝŶ ƵĐƵƌĞƐƟ ĐĞƌĞƌĞĂ ůĞĐƚƌŝĐĂ &ƵƌŶŝnjĂƌĞ ^͘͘ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ϮϴϰͬϮϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϱ ƉƌŝǀŝŶĚ Oradea fond, cat si cea de apel au respins
ĂŶƵůĂƌĞ Ă ĞĐŝnjŝĞŝ Ŷƌ͘ ϭϭͬϮϬϭϲ͕ ĐĂ ŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ͘ ^ŽůƵƟĂ ŶƵ Ă SA
a Incheierii nr. 23/2017 si ĨŽƐƚ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚĂ͕ ĮŝŶĚ ƐƵƉƵƐĂ Regulamentul pentru stabilirea cererea reclamantei.
Parat: Consiliul
a Raportului de control nr. ƌĞĐƵƌƐƵůƵŝ ŝŶ ƚĞƌŵĞŶ ĚĞ ϭϱ njŝůĞ ĚĞ Local al ĐŽŶĚŝƟŝůŽƌ ĚĞ ĞdžĞƌĐŝƚĂƌĞ
5799/2016 la comunicare. Municipiului a dreptului de acces pe
6 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ >ŝƟŐŝŝ ƵƌƚĞĂ ĚĞ ŽŶƚƵƌŝ Curtea de Apel Procedura in derulare. Oradea proprietatea publica sau
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ ŶƵůĂƌĞ ĂĐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀͲ ƵĐƵƌĞƐƟ /ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ ƉƌŝǀĂƚĂ Ă DƵŶŝĐŝƉŝƵůƵŝ KƌĂĚĞĂ͕
Parat: Curtea Incheiere nr. 11/27.02.2017 – RCS&RDS ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ŝŶƐƚĂůĂƌŝŝ ĚĞ ƌĞƚĞůĞ
de Conturi a 2.351.034,00 RON 2526/111/2015
ZŽŵĂŶŝĞŝ͖ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟŝ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĞ
2098/2/2017 4 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞĂ ,> KƌĂĚĞĂ Ŷƌ͘ Tribunalul Bihor La cererea paratului RCS-RDS s-a
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ϭϬϴͬϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϭϰ ƉƌŝǀŝŶĚ ĚŝƐƉƵƐ ƐƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĐĂƵnjĞŝ ƉĂŶĂ ůĂ
7 ZĞĐůĂŵĂŶƚ͗ &/^ >ŝƟŐŝŝ ƵƌƚĞĂ ĚĞ ŽŶƚƵƌŝ ʹ dƌŝďƵŶĂůƵů WƌĂŚŽǀĂ /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘ SA ŽƌŐĂŶŝnjĂƌĞĂ ůŝĐŝƚĂƟĞŝ ƉƵďůŝĐĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚŽƐĂƌƵůƵŝ ϮϰϭϰͬϮͬϮϬϭϲ
ůĞĐƚƌŝĐĂ ^Ğƌǀ ^͘͘ ŶƵůĂƌĞ ĚĞĐŝnjŝĞ Ɛŝ ƌĂƉŽƌƚ ĚĞ Parat: Consiliul
Parat: Curtea control Local al pentru concesionarea ĐƵ ĞůĂůŝŶĂ ^Z>͕ ĚŽƐĂƌ ĂŇĂƚ ƉĞ ƌŽůƵů
de Conturi a Municipiului suprafetei de 100.000 mp. ƵƌƟŝ ĚĞ ƉĞů ƵĐƵƌĞƐƟ͘ Z^ͲZ^
ZŽŵĂŶŝĞŝ͖ Oradea, RCS&RDS ƚĞƌĞŶ͕ ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ƌĞĂůŝnjĂƌŝŝ Ă ĨŽƌŵƵůĂƚ ĐĞƌĞƌĞ ĚĞ ƌĞĞdžĂŵŝŶĂƌĞ
1677/105/2017 3340/111/2015 ƵŶĞŝ ĐĂŶĂůŝnjĂƟŝ ƐƵďƚĞƌĂŶĞ Ă ƚĂdžĞŝ ĚĞ ƟŵďƌƵ͕ ĂƐƞĞů ƐͲĂ ĨŽƌŵĂƚ
8 Contestator –SDEE ŽŶƚĞƐƚĂƟĞ ʹůŝƟŐŝƵ ƉĞ >Ő dƌŝďƵŶĂůƵů ƌĂƐŽǀ /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘ pentru amplasarea de retele dosarul 3340/111/2015/a1, in cadrul
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ ^ƵĚ ϵϰͬϭϵϵϮ͘ ŶƵůĂƌĞ ĞĐŝnjŝĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟŝ ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĞ Ɛŝ ĐĂƌƵŝĂ Ă ĨŽƐƚ ŝŶǀŽĐĂƚĂ ĞdžĐĞƉƟĂ ĚĞ
SA 7/12.01.2017 si Incheierea nr.
electrice. ŶĞĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝƚĂƚĞ Ă ƉƌĞǀĞĚĞƌŝůŽƌ
/ŶƟŵĂƚ͗ ƵƌƚĞĂ ĚĞ 24/11.04.2017
Conturi 39 alin. 1 si alin. 3 din OUG 80/2013.
2763/62/2017 džĐĞƉƟĂ Ă ĨŽƐƚ ĂĚŵŝƐĂ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉŝƵ͕
9 Reclamant: SDEE ^ƵƐƉĞŶĚĂƌĞ Ɛŝ ĂĐƟƵŶĞ ŝŶ dƌŝďƵŶĂůƵů WƌĂŚŽǀĂ /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘ ŝĂƌ ĐĂƵnjĂ Ă ĨŽƐƚ ƐƵƐƉĞŶĚĂƚĂ ƉĂŶĂ
Muntenia Nord SA anulare Raport de Control ůĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĂĐĞƐƚĞŝĂ ĚĞ ĐĂƚƌĞ
Parat: Curtea ĂŵĞƌĂ ĚĞ ŽŶƚƵƌŝ WƌĂŚŽǀĂ ƵƌƚĞĂ ŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĂ͘ >Ă ƚĞƌŵĞŶƵů
de Conturi a Ŷƌ͘ ϲϲϭϴͬϭϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϲ Ɛŝ ĞĐŝnjŝĂ din 31.01.2018 – instanta respinge
Romaniei ĂŵĞƌĞŝ ĚĞ ŽŶƚƵƌŝ WƌĂŚŽǀĂ
1677/281/2017 nr. 45/2016 ca inadmisibila cererea formulata
de petenta SC RCS & RDS SA pentru
ƌĞĞdžĂŵŝŶĂƌĞĂ ƚĂdžĞŝ ĚĞ ƟŵďƌƵ ƐƚĂďŝůŝƚĂ
ŝŶ ĐĂƵnjĂ Ŷƌ͘ ϯϯϰϬͬϭϭϭͬϮϬϭϱ͘
5 Reclamant: KďůŝŐĂƟĂ ĚĞ Ă ĞŵŝƚĞ ŝŶ Tribunalul Bihor Dosarul a fost suspendat pana la
ϲ͘ >/d/'// h /DWd ^DE/&/d/s Delalina S.R.L. ĨĂǀŽĂƌĞĂ ^ ĞůĂůŝŶĂ ^Z> Ăǀŝnj ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚŽƐĂƌƵůƵŝ ϮϰϭϰͬϮͬϮϬϭϲ
Parat: SDEE tehnic de racordare. ĐƵ ĞůĂůŝŶĂ ^Z>͕ ĚŽƐĂƌ ĂŇĂƚ ƉĞ ƌŽůƵů
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ
SA ƵƌƟŝ ĚĞ ƉĞů ƵĐƵƌĞƐƟ͘
Eƌ͘ WĂƌƟͬEƌ͘ ĚŽƐĂƌ KďŝĞĐƚ /ŶƐƚĂŶƚĂ ^ƚĂĚŝƵ ĚŽƐĂƌ 910/111/2016
Đƌƚ͘
1 Reclamant: ZĞǀĞŶĚŝĐĂƌĞ ŝŶ ďĂnjĂ >ĞŐŝŝ Ŷƌ͘ dƌŝďƵŶĂůƵů WƌĂŚŽǀĂ /Ŷ ƉƌĞnjĞŶƚ ĐĂƵnjĂ ƐĞ ĂŇĂ ƉĞ ƌŽůƵů 6 Reclamant: ŶƵůĂƌĞ ĂĐƚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ Inalta Curte de /ŶƐƚĂŶƚĂ ĚĞ ĨŽŶĚ Ă ƌĞƐƉŝŶƐ ĞdžĐĞƉƟŝůĞ
Niculescu Vladimir 10/2001 - pentru 1558 mp dƌŝďƵŶĂůƵůƵŝ WƌĂŚŽǀĂ͘ Delalina S.R.L., ;KƌĚŝŶ ϳϯͬϮϬϭϰ͕ ŽŶƚƌĂĐƚĞ ĚĞ ĂƐĂƟĞ Ɛŝ :ƵƐƟƟĞ Ɛŝ ĂĐƟƵŶĞĂ ƌĞĐůĂŵĂŶƟůŽƌ͕ ĐĂƌĞ
Parat: SDEE ƚĞƌĞŶ Ɛŝ ϮϬϮ ŵƉ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŝ͕ &ŽƚŽ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ
Electrica Muntenia ĐŽŶĐĞƐŝƵŶĞͿ au formulat recurs. In curs de
situate in Valenii de Munte, S.R.L.
Nord S.A., Parat: SDEE ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
Primaria Orasului Ɛƚƌ͘ E͘ /ŽƌŐĂ͕ Ŷƌ͘ ϭϮϵ Ɛŝ ĂŇĂƚĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ
Valenii de Munte in folosunta Centrului de Nord SA, ANRE,
1580/105/2008 džƉůŽĂƚĂƌĞ sĂůĞŶŝ͘ 'ƵǀĞƌŶƵů
Romaniei,
2 Reclamant: SDEE ŶƵůĂƌĞĂ ,> KƌĂĚĞĂ Ŷƌ͘ Curtea de Apel ŽƐĂƌ ƐŽůƵƟŽŶĂƚ͘ ĚŵŝƚĞ ĂĐƟƵŶĞĂ Miniserul
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ ϮϰϱͬϮϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϱ ƉƌŝǀŝŶĚ Oradea formulata de reclamanta SDEE Economiei,
SA Comertului
asocierea dintre Mun. Oradea, ůĞĐƚƌŝĐĂ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ
Parat: Consiliul Ɛŝ ZĞůĂƟŝůŽƌ
Local al SC RDS&RCS SA si SC Delalina EŽƌĚ ^ ŝŶ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌŝƵ ĐƵ ƉĂƌĂƟŝ cu Mediul de
Municipiului ^Z> ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ƌĞĂůŝnjĂƌŝŝ ƵŶĞŝ Consiliul Local al Municipiului Oradea Afaceri, Ministerul
Oradea ƌĞƚĞůĞ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ Ɛŝ ^ ĞůĂůŝŶĂ ^Z>͘ ŶƵůĞĂnjĂ ,ŽƚĂƌĂƌĞĂ Energiei, Enel
/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ electrice Consiliului Local al Municipiului ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĂŶĂƚ͕
RCS&RDS ŶĞů ŝƐƚƌŝďƵƟĞ
Oradea nr. 245/28.04.2015 si raportul
2527/111/2015 Muntenia, Enel
de specialitate nr. 122918/28.04.2015. ŝƐƚƌŝďƵƟĞ
ZĞƐƉŝŶŐĞ ĐĞƌĞƌĞĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞ Dobrogea
ĂĐĐĞƐŽƌŝĞ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚĂ 2414/2/2016
^ Z^ Θ Z^ ^͘ ĞĮŶŝƟǀĂ͘
114 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 115

7 Reclamant:
Delalina S.R.L.,
Dosarul are ca obiect anularea Curtea de Apel
ĚĞĐŝnjŝŝůŽƌ EZ ĚĞ ƌĞĨƵnj ƵĐƵƌĞƐƟ
ŽƐĂƌ ƐƵƐƉĞŶĚĂƚ ƉĂŶĂ ůĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ
ĚĞĮŶŝƟǀĂ Ă ĚŽƐĂƌƵůƵŝ Ŷƌ͘ϮϰϭϰͬϮͬϮϬϭϲ Ey Ϯ ͵ DETALIEREA PRINCIPALELOR
&ŽƚŽ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ƉƌŝǀŝŶĚ ĂĐŽƌĚĂƌĞĂ ůŝĐĞŶƚĞ ĚĞ ĂŇĂƚ ƉĞ ƌŽůƵů ƵƌƟŝ ĚĞ ƉĞů ƵĐƵƌĞƐƟ͘
S.R.L.
Parat: ANRE
/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚ͗ ^
ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ͘
INVESTITII REALIZATE IN ANUL 2017 DE
dƌĂŶƐŝůǀĂŶŝĂ EŽƌĚ
SA
4013/2/2016 GRUPUL ELECTRICA
8 Creditor: Pislea WƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞŝ dƌŝďƵŶĂůƵů ƵĐƵƌĞƐƟ Respinge cererea de deschidere a
EŝĐŽůĂĞ Ɛŝ ĂůƟŝ procedurii formulata de creditori ca
Debitor: Electrica ŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ͘ Ƶ ĂƉĞů ŝŶ ϳ ĚĞ njŝůĞ /Ŷ ĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ͕ ĐĞůĞ ŵĂŝ ƐĞŵŶŝĮĐĂƟǀĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ ƌĞĂůŝnjĂƚĞ ĚĞ 'ƌƵƉ ƐƵŶƚ ƵƌŵĂƚŽĂƌĞůĞ͗
S.A.
40833/3/2017 de la comunicare. Pana la data de
Ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϭϴ͕ ŶƵ ĞdžŝƐƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝ ĐƵ ^Z/Z ǀĂůŽĂƌĞ
ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂƌĞĂ ĂƉĞůƵůƵŝ ĚĞ ĐĂƚƌĞ ;ŵŝů͘ ZKEͿ
creditori. DhEdE/ EKZ
9 Reclamant: Stanciu Obligarea CA al Electrica sa dƌŝďƵŶĂůƵů ƵĐƵƌĞƐƟ /Ŷ ďĂnjĂ Ăƌƚ͘ ϮϬϬ ĂůŝŶ͘ ϰ ŽĚ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƉŽƐƚƵƌŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ;WdͿ͕ ůŝŶŝŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĂĞƌŝĞŶĞ ĚĞ ũŽĂƐĂ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;> :dͿ Ɛŝ 2,77
ZĂnjǀĂŶ nu accepte niciuna dintre ĐŝǀŝůĂ͕ ĂŶƵůĞĂnjĂ ĐĞƌĞƌĞĂ ĨŽƌŵƵůĂƚĂ
Parat: Electrica bransamente localitatea Romanu, jud. Braila
candidaturile pentru CA, de reclamant. Cu drept de cerere
S.A. ĐŚŝnjŝƟĞ Ɛŝ ŵŽŶƚĂƌĞ ĐŽŶƚŽĂƌĞ 5,99
39522/3/2017 inregistrate peste data ĚĞ ƌĞĞdžĂŵŝŶĂƌĞ ŝŶ ƚĞƌŵĞŶ ĚĞ ϭϱ
ůŝŵĞŶƚĂƌĞ ĐƵ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ůŽĐƵŝŶƚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŵŝĐƌŽ ϭϳ͕ ŵƵŶ͘ 'ĂůĂƟ 2,05
ůŝŵŝƚĂ ƐƚĂďŝůŝƚĂ ŝŶ ĐŽŶǀŽĐĂƌĞ͕ njŝůĞ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌŝŝ͘ ŽŶĨŽƌŵ
DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƐƚĂƟĂ ϭϭϬͬϮϬ Ŭs sĞƌŶĞƐƟ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŝŶ ƐŝƐƚĞŵ ^ 4,44
cu consecinta inlaturarii Portalului Instantelor de Judecata
ĐĂŶĚŝƚĂƚƵƌŝůŽƌ ĂƐƞĞů ĂĚŵŝƐĞ͖ din Romania, la data de 07.02.2018 DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƐƚĂƟĂ ϭϭϬͬϮϬ Ŭs 'ĂĞƐƟ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŝŶ ^ 4,79
obligarea CA al Electrica sa ŶƵ ĞdžŝƐƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƐĞƉĂƌĂƚŽĂƌĞ ĚĞ ϭϭϬŬs ŝŶ ƐƚĂƟŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŽĂƌĞ ^DE 4,48
accepte candidatura dlui. formularea unei cai de atac de catre /ŶůŽĐƵŝƌĞ ŝnjŽůĂƟĞ ĚĞ ƟƉ s<>&ͬs<>^ ƐƵƐƟŶĞƌĞ ƐŝŵƉůĂ ůĂ ƐƚĂůƉŝŝ ĚĞ ŵĞƚĂů Ɛŝ ďĞƚŽŶ ŵŽŶƚĂƟ ƉĞ ƚƌĂƐĞĞůĞ ůŝŶŝŝůŽƌ 2,74
ůĞdžĂŶĚƌƵ ŽƚĞnj͘ reclamant. ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĂĞƌŝĞŶĞ ĚĞ ŝŶĂůƚĂ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;> ϭϭϬ ŬsͿ ĚŝŶ ŐĞƐƟƵŶĞĂ ^DE ϭϬϲ njŽŶĞ
10 Reclamant: Stanciu KƌĚŽŶĂŶƚĂ ƉƌĞƐĞĚŝŶƟĂůĂ͘ dƌŝďƵŶĂůƵů ƵĐƵƌĞƐƟ Instanta respinge cererea ca /ŶůŽĐƵŝƌĞ ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽŵƵƚĂƟĞ ƉƌŝŵĂƌĂ ůĂ ĐĞůƵůĞ ϭϭϬŬs ŝŶ ƐƚĂƟŝůĞ ĚŝŶ ŐĞƐƟƵŶĞĂ ^DE ;ŽƌĚĞŝ sĞƌĚĞ͕ 2,12
ZĂnjǀĂŶ Obligarea Electrica sa ŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ͘ Ƶ ĂƉĞů ŝŶ ϱ njŝůĞ ĚĞ ŽůƚĞĂ͕ ŬŵϮϮϭ͕ >ĂĐƵ ZĞnjŝ͕ >ĞďĂĚĂ͕ >ƵŶĐĂ͕ WŽƌƚ ƌĂŝůĂ͕ ^ƉŝƌƵ ,ĂƌĞƚ͕ hƌůĞĂƐĐĂ͕ ĂƚŶĂ͕ &ĂƵƌĞŝ͕ ƵnjĂƵ Ɛƚ͕ Ğŝů
Parat: Electrica ƐƵƐƉĞŶĚĞ ƟŶĞƌĞĂ Ɛŝ ůƵĂƌĞĂ la pronuntare. Conform Portalului &ŽĐƐĂŶŝ͕ /ŶĞƚŽĨ͕ DŽƌĞŶŝ͕ >ĞƐƉĞnjŝͿ
S.A. ^ŝƐƚĞŵ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂƟnjĂƌĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŝ ƉĞŶƚƌƵ ůŝŶŝŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĂĞƌŝĞŶĞ ĚĞ D͘d͘ ŝŶ ^ƵĐƵƌƐĂůĞůĞ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚŝŶ 20,45
39528/3/2017 ǀƌĞƵŶĞŝ ŚŽƚĂƌĂƌŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ Instantelor de Judecata din Romania,
la pct. 4 si 5 de pe ordinea ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϭϴ ŶƵ ĞdžŝƐƚĂ ĐĂĚƌƵů ^DE͕ dWͲ sͲĂͲ ǀŽů ϭ ;ƌĂŝůĂ͕ &ŽĐƐĂŶŝ͕ 'ĂůĂƟͿ
ĚĞ njŝ Ă 'K ĚŝŶ ĚĂƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂƌĞĂ ^ŝƐƚĞŵ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂƟnjĂƌĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŝ ƉĞŶƚƌƵ ůŝŶŝŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĂĞƌŝĞŶĞ ĚĞ D͘d͘ ŝŶ ^ƵĐƵƌƐĂůĞůĞ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚŝŶ 22,32
de 26.10.2017, pana la unei cai de atac de catre reclamant. ĐĂĚƌƵů ^DE͕ dWͲ sͲĂͲ ǀŽů Ϯ ;ƵnjĂƵ͕ WůŽŝĞƐƟͿ
ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚĞĮŶŝƟǀĂ Ă ^ŝƐƚĞŵ ĚĞ ĂƵƚŽŵĂƟnjĂƌĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞŝ ƉĞŶƚƌƵ ůŝŶŝŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĂĞƌŝĞŶĞ ĚĞ D͘d͘ ŝŶ ^ƵĐƵƌƐĂůĞůĞ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵƟĞ ĚŝŶ 24,57
ĐĞƌĞƌŝŝ ƉƌŝǀŝŶĚ ĨŽŶĚƵů ĐĂƵnjĞŝ͘ ĐĂĚƌƵů ^DE͕ dWͲ sͲĂͲ ǀŽů ϯ ;ƌĂŝůĂ͕ dĂƌŐŽǀŝƐƚĞͿ
11 Reclamant: Stanciu ĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂŶƵůĂƌĞĂ ŚŽƚĂƌĂƌŝŝ dƌŝďƵŶĂůƵů ƵĐƵƌĞƐƟ /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘ Inlocuire transformatoare de putere 110/MT cu transformatoare cu pierderi reduse 8,33
ZĂnjǀĂŶ AGOA nr. 2 din data de DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐƚƵƌŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ĂĞƌŝĞŶĞ ;WdͿ ŝŶ ĐĂĚƌƵů ^DE Ğƚ ϭ 27,42
Parat: Electrica 26.10.2017 referitoare la
S.A. DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŝŶ ƐŝƐƚĞŵ ^ ƐƚĂƟŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ^DE ǀŽů Ϯ 4,71
42479/3/2017 alegerea membrilor CA prin >WhͲ >ƵĐƌĂƌŝ ĚĞ ƌĞŵĞĚŝĞƌĞ Ă ŝŶƐƚĂůĂƟŝůŽƌ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƟĞ Ă ĞŶĞƌŐŝĞŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĂĨĞĐƚĂƚĞ ŝŶ ƵƌŵĂ ĨĞŶŽŵĞŶĞůŽƌ 11,41
ŵĞƚŽĚĂ ǀŽƚƵůƵŝ ĐƵŵƵůĂƟǀ ŵĞƚĞŽ ĚĞŽƐĞďŝƚĞ ĚŝŶ ƉĞƌŝŽĂĚĂ ϭϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϳ ʹ ϮϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϳ͕ ũƵĚ 'ĂůĂƟ
12 Reclamant: Stanciu KƌĚŽŶĂŶƚĂ ƉƌĞƐĞĚŝŶƟĂůĂ͘ dƌŝďƵŶĂůƵů ƵĐƵƌĞƐƟ Instanta respinge cererea ca
ZĂnjǀĂŶ ^ƵƐƉĞŶĚĂƌĞĂ ĞdžĞĐƵƚĂƌŝŝ ŶĞŝŶƚĞŵĞŝĂƚĂ͘ Ƶ ĂƉĞů ŝŶ ϱ njŝůĞ ĚĞ dZE^/>sE/ EKZ
Parat: Electrica hotararii AGOA din data de la pronuntare. Conform Portalului
S.A. DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ Ɛŝ ƐŝƐƚĞŵĂƟnjĂƌĞ ƐƚĂƟĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ϭϭϬͬϮϬŬs d Ϯ ʹĞƚĂƉĂ / 4,2
42484/3/2017 Ϯϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳ͕ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ƉĐƚ͘ Instantelor de Judecata din Romania, ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ Ɛŝ ƌĞƚĞŚŶŽůŽŐŝnjĂƌĞ > ϭϭϬŬs ĂĐŝƵͲĂŝĂ DĂƌĞ ϯ Ě͘Đ͘ĐƵ Ğũ͕ ŝŶ ƉĂŶŽƵů ĚĞ ŝŶƟŶĚĞƌĞ ϮϵϮͲϯϭϬ 4,6
ϰ Ɛŝ ϱ ĚĞ ƉĞ ŽƌĚŝŶĞĂ ĚĞ njŝ͕ ůĂ ĚĂƚĂ ĚĞ Ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϭϴ ŶƵ ĞdžŝƐƚĂ ƌĞƐƚĞƌĞĂ ƐŝŐƵƌĂŶƚĞŝ ŝŶ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ Ă ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝůŽƌ ƌĂĐŽƌĚĂƟ ŝŶ ƐƚĂƟĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨ͘ϭϭϬͬDd ^ŽŵĐƵƚĂ 2,7
ƉĂŶĂ ůĂ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞĂ ĚĞĮŶŝƟǀĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟŝ ĐƵ ƉƌŝǀŝƌĞ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂƌĞĂ ƌĞƐƚĞƌĞĂ ƐŝŐƵƌĂŶƚĞŝ ŝŶ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ Ă ƵƟůŝnjĂƚŽƌŝůŽƌ ƌĂĐŽƌĚĂƟ ŝŶ ƐƚĂƟĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨ͘ϭϭϬͬDd ĞĐůĞĂŶ 4,5
Ă ĐĞƌĞƌŝŝ ƉĞ ĨŽŶĚƵů ĐĂƵnjĞŝ͘ unei cai de atac de catre reclamant.
DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ^ƚĂƟĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ϭϭϬͬϯϱͬϮϬͬϭϬͬϲŬs ĂŝĂ DĂƌĞ ϭ 4,5
13 Reclamant: ĐƟƵŶĞ ŝŶ ĂŶƵůĂƌĞĂ 'K dƌŝďƵŶĂůƵů ƵĐƵƌĞƐƟ /Ŷ ĐƵƌƐ ĚĞ ƐŽůƵƟŽŶĂƌĞ͘
DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ĐĞůƵůĞ ϭϭϬ <s ŝŶ ƐƚĂƟŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ^ dE 2,0
Dumitrascu nr. 2/26.10.2017 in ceea ce
Gabriel DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƌĞƚĞůĞ Ɛŝ ƉŽƐƚƵƌŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ŝŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟĞ njŝĚŝƚĂ ;WdͿ ŵƵŶ͘ĞŝƵƐ 2,2
ƉƌŝǀĞƐƚĞ ƉĐƚ͘ ϭ ʹ ĂůĞŐĞƌĞĂ
Parat: Electrica DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƐƚĂƟĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ϭϭϬͬϮϬͬϲ Ŭs ^ƚĞŝ 2,1
S.A. membrilor CA.
DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƉŽƐƚƵƌŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ WdDͲƵƌŝ ŝŶ ŵƵŶ͘ KƌĂĚĞĂ 2,3
44217/3/2017
DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƉŽƐƚƵƌŝ ĚĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌĞ Wd ĂůŝŵĞŶƚĂƚĞ ĚŝŶ ƐƚĂƟĂ ϭϭϬͬϮϬ Ŭs /ŽƐŝĂ Ɛŝ EƵĨĂƌƵů ůŽĐĂůŝƚĂƚĞĂ KƌĂĚĞĂ͕ 3,9
jud. Bihor
Inlocuire transformatoare 20/0.4 kV SDEE Cluj Napoca -Etapa 2016 2,9
^ĐŚŝŵďĂƌĞ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽĂƌĞ ĚĞ ũŽĂƐĂ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ƉĞ njŽŶĞ ĚĞ ƉŽƐƚ ŝŶ ŵƵŶ͘ ^ĂƚƵ DĂƌĞ 2,3
Inlocuire transformatoare de putere 110/MT cu pierderi reduse SDEE TN 16,3
Schimbare de conductoare de joasa tensiune SDEE Cluj-Napoca - mun. Cluj-Napoca 3,2
116 | R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 E L E C T R I C A S A E L E C T R I C A S A R A P O R T A N U A L 2 0 1 7 | 117

Inlocuire transformatoare MT/JT in posturi SDEE Oradea - Etapa 2016 2,1 /Ŷ ĐƵƌƐƵů ĂŶƵůƵŝ ϮϬϭϳ͕ ĐĞůĞ ŵĂŝ ŵĂƌŝ ƚƌĂŶƐĨĞƌƵƌŝ ĚŝŶ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ ŝŶ ĐƵƌƐ ůĂ ŝŵŽďŝůŝnjĂƌŝ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ďĂƌĂ ϮϬŬs ŝŶ ^ƚĂƟĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ϭϭϬͬϲ ŬsdƵƌĚĂ 2,0 ƐƵŶƚ ƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚĞ͕ ŝŶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ĚĞ ƉƵŶĞƌĞĂ ŝŶ ĨƵŶĐƟƵŶĞ Ă ŽďŝĞĐƟǀĞůŽƌ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟƟŝ͕ ĂƐƞĞů͗
^ ĞƚĂƉĂ /// Ɛŝ /sͲ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŝŶ ^ Ă ^ƚĂƟŝ ϭϭϬ <s 2,7
Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din municipiul Salonta 4,6 ^Z/Z ǀĂůŽĂƌĞ
ƌĞƐƚĞƌĞĂ ƐŝŐƵƌĂŶƚĞŝ ŝŶ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĂ ĐƵ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ƐƚĂƟĂ ĞƌŽƉŽƌƚͲKƌĂĚĞĂ ^ƵĚ 2,1 ;ŵŝů͘ ZKEͿ
DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƐƚĂƟĂ ϭϭϬͬϲ <s WŽŝĂŶĂ Ɛŝ ĐƌĞĂƌĂ ďĂƌĂ ϮϬŬs 4,0 DhEdE/ EKZ
dƌĞĐĞƌĞĂ ůĂ ϮϬ <s ƌĞƚĞůĞ ^ĂƚƵ DĂƌĞ Ɛŝ ĂŝĂ DĂƌĞ 3,9 DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƉŽƐƚƵƌŝ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌĞ ;WdͿ͕ ůŝŶŝŝ ĞůĞĐƚƌŝĐĞ ĂĞƌŝĞŶĞ ĚĞ ũŽĂƐĂ ƚĞŶƐŝƵŶĞ ;> :dͿ Ɛŝ 2,75
dƌĞĐĞƌĞ > ϮϬŬs ŝŶ >^ Ɛŝ ďƵĐůĂƌŝ ũƚ͕ njŽŶĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂ͕ ĂůĂƵ 2,3 bransamente localitatea Romanu, jud. Braila
KƉƟŵŝnjĂƌĞ ƉƵŶĐƚĞ ĐĞŶƚƌĂůĞ ůƵũ Ɛŝ KƌĂĚĞĂ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞ Ɛŝ ŝŶƐƚĂůĂƌĞ ĂƉůŝĐĂƟĞ D^ ĐƵ ĂĐƚƵĂůŝnjĂƌĞ D^ ůƵũ 5,2 ĐŚŝnjŝƟĞ Ɛŝ ŵŽŶƚĂƌĞ ĐŽŶƚŽƌŝ 5,99
si implementare DMS Oradea - etapa 2, EMS/DMS Oradea ůŝŵĞŶƚĂƌĞ ĐƵ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ůŽĐƵŝŶƚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŵŝĐƌŽ ϭϳ͕ ŵƵŶ͘ 'ĂůĂƟ 2,10
ŽŶƐƚƌƵŝƌĞĂ >^ Dd ŝŶ ǀĞĚĞƌĞĂ ĐƌĞƐƚĞƌŝŝ ƐŝŐƵƌĂŶƚĞŝ ŝŶ ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĂ ĐƵ ĞŶĞƌŐŝĞ ĞůĞĐƚƌŝĐĂ ŝŶ njŽŶĂ ĂŝůĞ &Ğůŝdž͕ 2,1 DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƉƌŽƚĞĐƟŝ ŝŶ ĐĞůƵůĞ ϭϭϬ Ŭs Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŝŶ ƐŝƐƚĞŵƵů ^ ^ƚĂƟĂ ƵnjĂƵ EŽƌĚ 3,11
jud. Bihor DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƐƚĂƟĂ ϭϭϬͬϮϬ Ŭs sĞƌŶĞƐƟ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŝŶ ƐŝƐƚĞŵ ^ 3,85
dƌĞĐĞƌĞĂ ůĂ ϮϬ <s ƌĞƚĞůĞ ^ ^dh DZ ŝƐƚƌŝďƵŝƚŽƌ͗ ďĂƚŽƌͲWϭϬϮϭDĂƌĂͲ ďĂƚŽƌ 2,7 DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŝŶ ^ ƐƚĂƟĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨ͘ϭϭϬ Ŭs >ĂŵŝŶŽƌƵů͕ :ƵĚ͘ 'ĂůĂƟ 2,47
Trecerea retelelor de 6 kV la 20 kV in municipiul Carei 1,6 DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŝŶ ^ ƐƚĂƟĂ ƌĂŐĂŝĞƐƟ 2,21
Montare reclosere si separatoare telecomandate la SD Zalau 2,5 DŽĚĞƌŶŝnjĂƌĞ ƐƚĂƟĂ ϭϭϬͬϮϬ Ŭs 'ĂĞƐƟ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ŝŶ ^ 3,78