You are on page 1of 21

Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

Nr.crt. Prevederi L46/2008 Tip act Legislaţie Termen Obligaţii Observaţii


(modif. şi compl. prin normativ subsecventă Responsabili
L133/2015)
1 Art.6 (4) Persoanele juridice şi Lege
instituţiile publice care speciala
beneficiază, sub raport
economic, ecologic sau social,
de efectele funcţiei de protecţie
a pădurilor învecinate, altele
decât cele aflate în proprietate,
plătesc contravaloarea acestor
funcţii potrivit prevederilor
reglementate prin lege specială.
2 Art.9 (2) Denumirea şi HG Hotarare de Guvern privind APCRS Vezi HG 229/2009
regulamentul de organizare şi aprobarea Regulamentului
funcţionare a structurilor de organizare şi funcţionare
teritoriale de specialitate ale a structurilor teritoriale de
autorităţii publice centrale care specialitate ale autorităţii
răspunde de silvicultură se publice centrale care
aprobă prin hotărâre a răspunde de silvicultură
Guvernului, la propunerea
acesteia.
3 Art.11 (2) Regulamentul de HG Hotarare de Guvern privind APCRS Vezi Hotararea
organizare şi funcţionare a aprobarea Regulamentului Guvernului 229/2009
Regiei Naţionale a Pădurilor - de organizare şi funcţionare privind reorganizarea
Romsilva se aprobă prin a Regiei Naţionale a Regiei Nationale a
hotărâre a Guvernului, la Pădurilor - Romsilva Padurilor-Romsilva şi
propunerea autorităţii publice aprobarea
centrale care răspunde de regulamentului de
silvicultură. organizare şi
funcţionare
4 Art.11alin.(7) e) contravaloarea OM Ordin pentru aprobarea APCRS
serviciilor ecosistemelor Metodologiei de
forestiere asigurate prin cuantificare a funcţiilor de
menţinerea funcţiilor de protecţie a padurilor şi
protecţie a pădurilor, care se procedura de decontare a
suportă de către beneficiarii acestora
direcţi sau indirecţi ai serviciilor
ecosistemelor forestiere, care se
virează în fondul de ameliorare
a fondului funciar cu destinaţie
silvică, metodologia de
cuantificare a funcţiilor de
protecţie a pădurilor şi
procedura de decontare a
acestora se aprobă prin ordin al
conducătorului autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură;
5 Art.15 (4) Conţinutul Registrului OM Ordin pentru aprobarea APCRS Vezi OMMP 904/2010
naţional al administratorilor de Procedurii privind pentru aprobarea
păduri şi al ocoalelor silvice, constituirea şi autorizarea Procedurii privind
modelul documentelor de ocoalelor silvice şi atribuţiile constituirea şi
constituire, organizare şi acestora, modelul autorizarea ocoalelor
funcţionare, procedura de documentelor de silvice şi atribuţiile
constituire şi autorizare pentru constituire, organizare şi acestora, modelul
toate ocoalele silvice şi funcţionare, precum şi documentelor de
atribuţiile acestora se aprobă conţinutul Registrului constituire, organizare
prin ordin al conducătorului naţional al administratorilor şi funcţionare, precum
autorităţii publice centrale care de păduri şi al ocoalelor şi conţinutul
răspunde de silvicultură. silvice Registrului naţional al
administratorilor de
păduri şi al ocoalelor
silvice
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

6 Art.20 (2) Normele tehnice OM Ordin pentru aprobarea 01.10. APCRS în Proiect
prevăzute la alin. (1) se normelor tehnice pentru 2015 colaborare
elaborează şi se aprobă de către amenajarea pădurilor cu
autoritatea publică centrală care Academia de
răspunde de silvicultură, în Ştiinţe
colaborare cu Academia de Agricole şi
Ştiinţe Agricole şi Silvice Silvice,cu
«Gheorghe Ionescu-Şişeşti», cu alte
alte instituţii de specialitate şi Instituţii de
organizaţii neguvernamentale, specialitate
cu respectarea următoarelor şi ONG-uri
principii:…..
.

7 Art.20 (8) Exploatarea masei Model APCRS


lemnoase, în baza unui tipizat
amenajament silvic, se face pe
baza autorizaţiilor de
exploatare, eliberate de şeful
ocolului silvic, care cuprind
obligaţii referitoare la condiţiile
din punctul de vedere al
protecţiei mediului pentru
desfăşurarea activităţii şi
măsurile pentru monitorizarea
acesteia.
8 Art.21 (5) Metodologia de OM comun APCRS si
decontare a cheltuielilor APCFP
prevăzute la alin. (4) se
stabileşte prin ordin comun al
conducătorului autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură şi al
conducătorului autorităţii
publice centrale pentru finanţe
publice.
9 Art.22 1) Amenajamentele OM Norma tehnică privind APCRS
OMMP 3814 pentru
silvice şi modificările acestora modificarea
sunt aprobate prin ordin al aprobarea Normelor tehnice
prevederilor
conducătorului autorităţii amenajamentelor privind modificarea
publice centrale care răspunde silvice şi schimbarea prevederilor
de silvicultură.
categoriei de folosinţă a amenajamentelor silvice şi
terenurilor din fondul
schimbarea categoriei de
forestier
folosinţă a terenurilor din

fondul forestier

din 06.11.2012

În vigoare de la 23.11.2012

10 Art.22 (3) Modelul-cadru de OM


raportare, pentru situaţia
comparativă prevăzută la alin.
(2), se aprobă prin ordin al
conducătorului autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură.
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

11 Art.23(2) Obligaţia identificării Identificare


pădurilor prevăzute la alin. (1), paduri
până la momentul amenajării lor
în conformitate cu prevederile
prezentului cod, revine
structurilor teritoriale de
specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură, în termen de 12
luni de la intrarea în vigoare a
prezentului cod.
Art.II (3) Obligaţia coordonării
acţiunii de identificare a
pădurilor prevăzute la art. 23
alin. (1) din Legea nr. 46/2008,
cu modificările şi completările
ulterioare, astfel cum a fost
modificată şi completată prin
prezenta lege, până la
momentul amenajării lor în
conformitate cu prevederile
prezentei legi, revine
structurilor teritoriale de
specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură, în baza unei
fundamentări realizate de către
persoane juridice autorizate
pentru amenajarea pădurilor şi
a instituţiilor de învăţământ cu
specific silvic, în termen de 12
luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
12 Art.26 (3) Pădurile virgine şi OM Ordin pentru constituirea APCRS
cvasivirgine vor fi strict “Catalogului National al
protejate şi se vor include în Padurilor Virgine si
«Catalogul Naţional al Pădurilor Cvasivirgine”
Virgine şi Cvasivirgine»,
constituit ca instrument de
evidenţă şi gestiune prin ordin al
conducătorului autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură. Pentru
recunoaşterea valorii
excepţionale şi asigurarea
protecţiei pe termen lung,
pădurile virgine şi cvasivirgine se
vor include, după caz, în
Patrimoniul Mondial UNESCO,
rezervaţii ştiinţifice şi/sau
integrarea acestora în zonele de
protecţie strictă a parcurilor
naţionale sau naturale.
13 Art.28 (1) Reconstrucţia OM
ecologică, regenerarea şi
îngrijirea pădurilor se realizează
în concordanţă cu prevederile
amenajamentelor silvice şi/sau
ale studiilor de specialitate,
studii fundamentate în
conformitate cu normele
tehnice specifice.
Art.30(3) Compoziţia, schemele
şi tehnologiile de împădurire se
stabilesc potrivit prevederilor
din normele tehnice de
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

specialitate şi/sau ale studiilor


de specialitate aprobate.
14 Art.30 (6) Regulamentul şi OM Ordin pentru aprobarea 01.09. APCRS, cu
criteriile de atestare a Regulamentului şi criteriile 2015 consultarea
persoanelor juridice prevăzute de atestare a persoanelor asociaţiilor şi
la alin. (5) se aprobă prin ordin juridice pentru lucrările de organizaţiilor
al conducătorului autorităţii regenerare, intreţinere a profesionale
publice centrale care răspunde seminţişurilor şi plantaţiilor, şi a
de silvicultură, cu consultarea precum şi de îngrijire a structurilor
asociaţiilor şi organizaţiilor arboretelor tinere asociative
profesionale şi a structurilor ale
asociative ale autorităţilor autorităţilor
locale. locale.
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

15 Art.31 Modalităţile de Lege


producere, de comercializare şi speciala
de utilizare a materialelor
forestiere de reproducere se
stabilesc prin lege specială, în
concordanţă cu prevederile
europene în domeniu.
16 Art.39 (6) Este interzisă Lege
aprobarea ocupării temporare speciala
de terenuri din fondul forestier
administrat/pentru care sunt
asigurate serviciile silvice de
către un ocol silvic pentru
operatorii economici şi
succesorii în drepturi ai
acestora, în situaţia în care
aceştia nu au redat circuitului
silvic, în condiţiile alin. (5),
terenurile forestiere ocupate
anterior din fondul forestier
naţional, cu excepţia situaţiilor
de urgenţă reglementate în
condiţiile legii.
17 Art.43 Metodologia privind OM Ordin pentru aprobarea 01.10. APCRS Metodologia de
scoaterea definitivă, ocuparea Metodologiei privind 2015
temporară şi schimbul de scoaterea definitivă, stabilire a echivalenţei
terenuri şi de calcul al ocuparea temporara şi valorice a terenurilor şi
obligaţiilor băneşti se aprobă schimbul de terenuri şi de de calcul al obligaţiilor
prin ordin al autorităţii publice calcul al obligaţiilor banesti
centrale care răspunde de ale acestora băneşti pentru
silvicultură.Art.45 (41) Evaluarea scoaterea definitivă
terenurilor şi a vegetaţiei sau ocuparea
forestiere de pe terenurile care
fac obiectul schimbului se temporară a
realizează în baza metodologiei terenurilor din fondul
prevăzute la art. 43, aprobată
forestier naţional din
prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale care 17.02.2011
răspunde de silvicultură. În vigoare de
ART.II (22) Metodologia la 01.03.2011
privind scoaterea definitivă,
ocuparea temporară şi schimbul Publicat în Monitorul
de terenuri şi de calcul al
Oficial, Partea I nr.
obligaţiilor băneşti, prevăzută la
149 din 01.03.2011.
art. 43 şi 45 alin. (3) şi (41) din
Legea nr. 46/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare, astfel cum a fost
modificată prin prezenta lege,
se aprobă prin ordin al
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, în
termen de 6 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei
legi. Până la aprobarea acestei
metodologii se va utiliza
Metodologia de stabilire a
echivalenţei valorice a
terenurilor şi de calcul al
obligaţiilor băneşti aflată în
vigoare la data intrării în vigoare
a prezentei legi.

18 Art.45(3) Metodologia de HG Hotărare a Guvernului la


dobândire prin cumpărare, pentru aprobarea propunerea
schimb sau prin donaţie, prin metodologiei de dobândire ACPRS
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

Regia Naţională a Pădurilor - prin cumpărare, schimb sau


Romsilva şi prin ceilalţi prin donatie, prin Regia
administratori ai fondului Nationala a Padurilor-
forestier proprietate publică, se Romsilva şi prin ceilalti
aprobă prin hotărâre a administratori ai fondului
Guvernului, la propunerea forestier proprietate publica
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură.
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

19 Art.48 Proprietarii terenurilor OM Ordin pentru aprobarea 01.09. APCRS


forestiere, ai perdelelor Normelor specifice de 2015
forestiere de protecţie şi ai aparare împotriva
terenurilor degradate pe care s- incendiilor
au realizat lucrări de împădurire,
precum şi ocoalele silvice care
asigură servicii silvice sau
administrarea acestora sunt
obligaţi să aplice şi să respecte
normele specifice de apărare
împotriva incendiilor, aprobate
prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură.
Art.II(23) Normele specifice de
apărare împotriva incendiilor,
prevăzute la art. 48 din Legea
nr. 46/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel
cum a fost modificat prin
prezenta lege, se aprobă prin
ordin al autorităţii publice
centrale care răspunde de
silvicultură, în termen de 3 luni
de la data intrării în vigoare a
prezentei legi. Până la
aprobarea normelor, rămân în
vigoare normele legale existente
la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
20 Art.58(5) Recoltarea şi/sau OM Ordin pentru aprobarea 01.09. APCRS
achiziţionarea produselor Instrucţiunilor privind 2015
nelemnoase, specifice fondului recoltarea şi/sau
forestier naţional se fac/se face achizitionarea produselor
pe baza autorizaţiilor emise de nelemnoase specifice
ocolul silvic care asigură fondului forestier national
administrarea sau serviciile
silvice, conform instrucţiunilor
aprobate prin ordin al autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură, precum şi pe
baza autorizaţiei de
recoltare/achiziţionare emise de
autoritatea competentă pentru
protecţia mediului.
21 Art.59 (10) În situaţia în care OM Ordin pentru aprobarea 01.08. APCRS
volumul masei lemnoase, Metodologiei privind 2015
afectate de factori biotici şi/sau aprobarea depăşirii
abiotici, este mai mare decât posibilităţii anuale
posibilitatea anuală, aceasta
poate fi depăşită în condiţiile
stabilite prin metodologia
aprobată prin ordin al
conducătorului autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură.
22 Art.60 (2) Estimarea cantitativă OM
şi calitativă a produselor
lemnoase se face prin acte de
evaluare, întocmite de ocoalele
silvice, conform normelor
tehnice silvice specifice.
Art.63 (1) Arborii destinaţi tăierii
se inventariază şi, după caz, în
funcţie de natura tăierii, se
marchează cu dispozitive
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

speciale de marcat de către


personalul silvic împuternicit, în
conformitate cu normele
tehnice.
23 Art.60(4) Valorificarea masei HG Hotărâre a Guvernului 01.08. APCRS
lemnoase din fondul forestier pentru aprobarea 2015
proprietate publică se face Regulamentului privind
potrivit regulamentului aprobat valorificarea masei
prin hotărâre a Guvernului. lemnoase din fondul
forestier proprietate publica
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

24 Art.61 Produsele nelemnoase, OM


specifice fondului forestier, se
recoltează în conformitate cu
normele tehnice, aprobate prin
ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură.
25 Art.62(1) Exploatarea masei OM Ordin pentru aprobarea APCRS Ordinul nr. 1540/2011
lemnoase se face după
obţinerea autorizaţiei de Instrucţiunilor privind pentru aprobarea
exploatare şi predarea termenele, modalităţile şi Instrucţiunilor privind
parchetului, cu respectarea perioadele de colectare, termenele,
regulilor silvice şi în
conformitate cu instrucţiunile scoatere şi transport al modalităţile şi
privind termenele, modalităţile materialului lemnos perioadele de
şi perioadele de colectare, colectare, scoatere şi
scoatere şi transport ale
materialului lemnos, aprobate transport al
prin ordin al conducătorului materialului lemnos
autorităţii publice centrale care În vigoare de
răspunde de silvicultură. În la 20.06.2011
zonele de deal şi de munte se dă
prioritate tehnologiilor bazate
pe funiculare.

26 Art.62(4) Regulamentul privind OM Ordin pentru aprobarea 01.07. APCRS la


organizarea, funcţionarea şi Regulamentului privind 2015 propunerea
componenţa comisiei prevăzute organizarea, funcţionarea şi instituţiilor,
la alin. (2), precum şi criteriile de componenţa comisiei de organizaţiilor
atestare pentru activitatea de atestare, precum şi criteriile şi asociaţiilor
exploatare forestieră se aprobă de atestare pentru profesionale
prin ordin al conducătorului activitatea de exploatare şi patronale
autorităţii publice centrale care forestieră din domeniu,
răspunde de silvicultură, la a
propunerea instituţiilor, reprezentanţ
organizaţiilor şi asociaţiilor ilor naţionali
profesionale şi patronale din ai
domeniu, a reprezentanţilor proprietarilo
naţionali ai proprietarilor de r de pădure
pădure şi a structurilor şi a
asociative ale autorităţilor structurilor
locale. asociative
ale
autorităţilor
locale.
27 Art.63(2) Forma şi modul de OM Ordin pentru aprobarea Ordinul nr. 1346/2011
utilizare a dispozitivelor speciale Regulamentului privind pentru aprobarea
de marcat, precum şi modul de forma şi modul de utilizare a Regulamentului
marcare a arborilor sau a unor dispozitivelor speciale de privind forma şi modul
loturi de arbori, se stabilesc prin marcat, precum şi modul de de utilizare a
regulament aprobat prin ordin marcare a arborilor sau a dispozitivelor speciale
al conducătorului autorităţii unor loturi de arbori de marcat, precum şi
publice centrale care răspunde modul de marcare a
de silvicultură. arborilor sau a unor
loturi de arbori
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

28 Art.73 Normele referitoare la HG Hotărâre de Guvern pentru Hotărârea nr.


provenienţa, circulaţia şi
comercializarea materialelor aprobarea Normelor 470/2014 pentru
lemnoase, la regimul spaţiilor de referitoare la provenienţa, aprobarea Normelor
depozitare a materialelor circulaţia şi comercializarea referitoare la
lemnoase şi al instalaţiilor de
prelucrat lemn rotund se materialelor lemnoase, la provenienţa, circulaţia
stabilesc prin hotărâre a regimul spaţiilor de şi comercializarea
Guvernului, la propunerea depozitare a materialelor materialelor lemnoase,
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură. lemnoase şi al instalaţiilor la regimul spaţiilor de
de prelucrat lemn rotund, depozitare a
precum şi a unor măsuri de materialelor lemnoase
aplicare a Regulamentului şi al instalaţiilor de
(UE) nr. 995/2010 al prelucrat lemn rotund,
Parlamentului European şi precum şi a unor
al Consiliului din 20 măsuri de aplicare a
octombrie 2010 de stabilire Regulamentului (UE)
a obligaţiilor ce revin nr. 995/2010 al
operatorilor care introduc Parlamentului
pe piaţă lemn şi produse din European şi al
lemn Consiliului din 20
octombrie 2010 de
stabilire a obligaţiilor
ce revin operatorilor
care introduc pe piaţă
lemn şi produse din
lemn
În vigoare de
la 08.10.2014

29 Art.74 Autoritatea publică Programe


centrală care răspunde de
silvicultură sprijină, prin
programe activitatea de
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
tehnologică din domeniu şi
urmăreşte folosirea eficientă a
rezultatelor obţinute, în vederea
fundamentării tehnico-ştiinţifice
a măsurilor de gospodărire a
pădurilor.
30 Art.75 1) Cercetarea ştiinţifică şi HG Hotarare a Guvernului În
dezvoltarea tehnologică din pentru reorganizarea coordonarea
domeniul silviculturii se Institutul de Cercetări şi autorităţii
realizează prin Institutul de Amenajări Silvice în publice
Cercetări şi Amenajări Silvice Institutul Naţional de centrale
care se reorganizează, prin Cercetare-Dezvoltare în pentru
hotărâre a Guvernului, în Silvicultură “Marin Drăcea” cercetare
Institutul Naţional de Cercetare- ştiinţifică,
Dezvoltare în Silvicultură «Marin dezvoltare
Drăcea», în coordonarea tehnologică
autorităţii publice centrale şi inovare,
pentru cercetare ştiinţifică, precum şi
dezvoltare tehnologică şi prin alte
inovare ca institut naţional cu persoane
personalitate juridică, precum şi juridice de
prin alte persoane juridice de drept public
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

drept public şi privat, care au ca şi privat,


obiect de activitate cercetarea care au ca
ştiinţifică şi dezvoltarea obiect de
tehnologică din domeniu. activitate
cercetarea
ştiinţifică şi
dezvoltarea
tehnologică
din domeniu.
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

31 Art.78 (1) Autoritatea publică Tematici


centrală pentru educaţie, cu
consultarea autorităţii publice
centrale care răspunde de
silvicultură, va include în
curricula de la formele de
învăţământ obligatorii noţiuni
privitoare la păduri, la
conservarea acestora, precum şi
la rolul şi importanţa lor în
cadrul biosferei şi în viaţa
omenirii, în general.
32 Art.79 Autoritatea publică Actiuni
centrală care răspunde de specifice
silvicultură are obligaţia
realizării acţiunilor specifice,
prin căi şi mijloace adecvate,
pentru următoarele scopuri:
a) formarea conştiinţei
forestiere;
b) crearea unui minimum de
cunoştinţe profesionale la
proprietarii de păduri.

33 Art.80 (1) Autoritatea publică OM


centrală care răspunde de
silvicultură înfiinţează Centrul
Naţional pentru Perfecţionare în
Silvicultură.
(2) Regulamentul de organizare
şi funcţionare a centrului
prevăzut la alin. (1) se va stabili
prin ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură.
34 Art.85 (3) Metodologia, criteriile OM Ordin pentru aprobarea APCRS cu Ordinul nr. 576/2009
de atestare şi comisia de consultarea
atestare se stabilesc prin ordin Metodologiei, criteriilor de asociaţiilor pentru aprobarea
al conducătorului autorităţii atestare şi a Comisiei de profesionale Metodologiei,
publice centrale care răspunde atestare a persoanelor fizice de profil criteriilor de atestare şi
de silvicultură, cu consultarea
asociaţiilor profesionale de şi juridice care realizează a Comisiei de atestare
profil. proiectarea de drumuri a persoanelor fizice şi
forestiere juridice care realizează
proiectarea de
drumuri forestiere
În vigoare de
la 28.09.2009

Publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr.
639 din 28.09.2009.

35 Art.85 (5) Activităţile de Ghid de


proiectare şi de construire a bune
drumurilor forestiere se practici;
desfăşoară în conformitate cu Normativ
ghidurile de bune practici şi cu
normativele aprobate de
autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură.
36 Art.86 Lucrările de corectare a HG+HG
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

torenţilor şi întreţinerea
investiţiilor efectuate pentru
corectarea torenţilor în fondul
forestier se realizează cu fonduri
publice, în conformitate cu
prevederile Strategiei naţionale
pentru dezvoltarea fondului
forestier naţional şi ale
Strategiei naţionale de
management al riscului la
inundaţii.
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

37 Art.87 Întreţinerea şi repararea Ghid de


drumurilor forestiere sunt în bune
sarcina proprietarului, respectiv practici;
a administratorului, pentru Normativ
drumurile forestiere aflate în
fondul forestier proprietate
publică a statului, cu
respectarea normativelor sau a
ghidurilor de bune practici
aprobate prin ordin al
conducătorului autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură.
38 Art.87 (2) Modul de utilizare şi OM Ordin pentru aprobarea APCRS
transportul pe drumurile auto Metodologiei privind modul
forestiere se reglementează prin de utilizare şi transportul pe
metodologie aprobată prin drumurile auto forestiere
ordin al conducătorului
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură.
39 Art.88 (2) Programul naţional de HG
împădurire, prevăzut la alin. (1),
se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură.
40 Art.89 (2) Metodologia de OM
inventariere statistică a tuturor
resurselor forestiere din
România, pe baza căreia se
realizează I.F.N., se aprobă de
conducătorul autorităţii publice
centrale care răspunde de
silvicultură.
41 Art.90 (1) Autoritatea publică Lege
centrală care răspunde de speciala
silvicultură asigură realizarea cu
continuitate a Sistemului
naţional al perdelelor forestiere
de protecţie, potrivit legii.
42 Art.94 (2) Conţinutul, modelul şi OM Ordin pentru aprobarea APCRS Vezi OMMP
procedura de înscriere în modelului,conţinutului şi 2053/2010 pentru
Registrul naţional al asociaţiilor procedurii de înscriere în aprobarea
de proprietari de păduri se Registrul naţional al modelului,continutului
aprobă prin ordin al asociaţilor de proprietari de si procedurii de
conducătorului autorităţii păduri inscriere in Registrul
publice centrale care răspunde national al asociatiilor
de silvicultură. de proprietari de
paduri
43 Art.95 (3) Formele asociative Lege
prevăzute la alin. (1), rezultat al speciala
manifestării voinţei
comunităţilor locale, sunt
persoane juridice; organizarea şi
funcţionarea acestora se vor
reglementa prin lege specială.
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

44 Art.97 (1) În scopul gestionării HG Hotărârea de Guvern pentru 15.09. APCRS Hotărârea nr.
durabile a fondului forestier 2015
proprietate privată a aprobarea Normelor 861/2009 pentru
persoanelor fizice şi juridice şi a metodologice de acordare, aprobarea Normelor
celui proprietate publică şi utilizare şi control al metodologice de
privată a unităţilor
sumelor anuale destinate acordare, utilizare şi
administrativ-teritoriale, statul
alocă anual de la buget, prin gestionării durabile a control al sumelor
bugetul autorităţii publice fondului forestier anuale destinate
centrale care răspunde de
proprietate privată a gestionării durabile a
silvicultură, sume pentru:
persoanelor fizice şi juridice fondului forestier
a) asigurarea integrală de la
bugetul de stat a costurilor şi a celui proprietate publică proprietate privată a
administrării, precum şi a şi privată a unităţilor persoanelor fizice şi
serviciilor silvice pentru fondul administrativ-teritoriale şi juridice şi a celui
forestier proprietate privată a
pentru aprobarea proprietate publică şi
persoanelor fizice şi juridice,
dacă suprafaţa proprietăţii Procedurii de realizare a privată a unităţilor
forestiere este mai mică sau serviciilor silvice şi de administrativ-
egală cu 30 ha, indiferent dacă
efectuare a controalelor de teritoriale şi pentru
aceasta este sau nu este
cuprinsă într-o asociaţie; plata fond aprobarea Procedurii
se face către ocolul silvic care de realizare a
asigură administrarea sau serviciilor silvice şi de
serviciile silvice, după caz;
efectuare a
b) acordarea unor compensaţii
controalelor de fond
reprezentând contravaloarea
produselor pe care proprietarii În vigoare de
nu le recoltează, datorită la 18.08.2009
funcţiilor de protecţie stabilite
prin amenajamente silvice care Publicat în Monitorul
determină restricţii în recoltarea Oficial, Partea I nr.
de masă lemnoasă; 573 din 18.08.2009
c) asigurarea diferenţei dintre
sumele necesare pentru
finanţarea integrală a lucrărilor
prevăzute la art. 33 alin. (3) lit.
a) -d) şi sumele calculate la
nivelul maxim în fondul de
conservare şi regenerare a
pădurilor;
d) contravaloarea lucrărilor de
combatere a bolilor şi
dăunătorilor prevăzute la art.
57 alin. (1), numai pentru fondul
forestier proprietate privată a
persoanelor fizice şi juridice,
dacă suprafaţa proprietăţii
forestiere este mai mică sau
egală cu 30 ha, indiferent dacă
aceasta este sau nu este
cuprinsă într-o asociaţie;
e) refacerea pădurilor, dacă
sumele constituite la nivelul
maxim din fondul de conservare
şi regenerare a pădurilor sunt
insuficiente, şi a căilor forestiere
de transport afectate de
calamităţi naturale sau de
incendii, cu autor necunoscut;
f) sprijinirea înfiinţării şi
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

dezvoltării asociaţiilor de
proprietari de păduri;
g) punerea la dispoziţia
proprietarilor de păduri a
materialelor de educaţie
forestieră privind ocrotirea şi
conservarea pădurilor.
Art.98 Sumele prevăzute la art.
97 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) se
pun la dispoziţia ocolului silvic
care asigură serviciile silvice,
cele prevăzute la art. 97 alin.
(1) lit. b), f) şi g) şi la art. 101 se
pun la dispoziţia proprietarilor,
iar cele prevăzute la art. 21 alin.
(4) se pun la dispoziţia
structurilor teritoriale de
specialitate ale autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură.
Art.99(1) Normele
metodologice de acordare,
utilizare şi control al sumelor
anuale prevăzute la art. 98 se
aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, în
termen de 90 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentului
cod.
(2) Prin normele metodologice
prevăzute la alin. (1) se aprobă
şi procedura de realizare a
serviciilor silvice şi de efectuare
a controalelor de fond.

45 Art.101 (2) În termen de 60 de OM Ordin privind aprobarea 15.08. APCRS Vezi OMADR 649/2008
zile de la intrarea în vigoare a Metodologiei de acordare a 2015 privind aprobarea
prezentului cod, autoritatea compensaţiei pentru Metodologiei de
publică centrală care răspunde pierderea de venit acordare a
de silvicultură elaborează corespunzatoare compensaţiei pentru
metodologia de acordare a suprafeţelor efectiv ocupate pierderea de venit
compensaţiei prevăzute la alin. cu perdele forestiere de corespunzătoare
(1), pe care o aprobă prin ordin protective infiinţate pe suprafeţelor efectiv
al conducătorului acesteia. terenurile agricole ocupate cu perdele
forestiere de protecţie
înfiinţate pe terenurile
agricole
46 Art.118 (3) Procedura de HG
reţinere prevăzută la alin. (2) se
aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură.
47 Art.122 (1) Autoritatea publică OM Norme, Regulamente, 15.06 APCRS
centrală care răspunde de Instructiuni, Ghiduri de 2016
silvicultură elaborează, în bune practici
termen de 12 luni de la intrarea
în vigoare a prezentului cod,
normele, regulamentele,
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

instrucţiunile şi ghidurile de
bune practici şi le aprobă prin
ordin al conducătorului acesteia,
exercitând şi controlul aplicării
lor.
48 Art.124 Regulamentul de pază al HG Hotărâre de Guvern pentru APCRS Hotărârea nr.
fondului forestier se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la aprobarea Regulamentului 1076/2009 pentru
propunerea autorităţii publice de pază a fondului forestier aprobarea
centrale care răspunde de Regulamentului de
silvicultură.
pază a fondului
forestier
În vigoare de
la 24.01.2010

Publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr.
721 din 26.10.2009 .
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

49 Art.125 (1) Stabilirea şi Lege Lege privind stabilirea şi Iniţiator Legea nr. 171/2010
sancţionarea contravenţiilor speciala APCRS
silvice se reglementează prin sancţionarea contravenţiilor privind stabilirea şi
lege specială, în termen de 6 silvice sancţionarea
luni de la intrarea în vigoare a contravenţiilor silvice
prezentului cod.
În vigoare de
la 22.08.2010 Monitor
ul Oficial, Partea I nr.
513 din 23.07.2010 .

50 Art.127 (3) Gradele Lege Lege privind Statutul Iniţiator Ordonanţa de urgenţă
profesionale, drepturile şi speciala APCRS la
îndatoririle personalului silvic se personalului silvic propunerea nr. 59/2000 privind
stabilesc prin statutul instituţiilor, Statutul personalului
personalului silvic, aprobat prin organizaţiilor silvic
lege specială. şi asociaţiilor
profesionale În vigoare de
din domeniu la 30.05.2000Monitor
si a ul Oficial, Partea I nr.
sindicatelor 238 din 30.05.2000
reprezentati
ve
51 Art.127 (4) Indemnizaţiile HG Ordin privind exercitarea 15.08 APCRS Ordinul nr. 156/2002
aferente gradelor profesionale 2015
pentru personalul silvic din unor drepturi acordate de privind exercitarea
cadrul autorităţii publice lege personalului silvic de unor drepturi acordate
centrale care răspunde de toate gradele profesionale de lege personalului
silvicultură şi subunităţile
teritoriale ale acesteia se din cadrul autorităţii publice silvic de toate gradele
stabilesc prin hotărâre a centrale care răspunde de profesionale din cadrul
Guvernului, în termen de 60 de silvicultură şi al structurilor autorităţii publice
zile de la data intrării în vigoare
a prezentului cod. silvice teritoriale din centrale care răspunde
subordinea acesteia de silvicultură şi al
structurilor silvice
teritoriale din
subordinea acesteia
În vigoare de
la 20.05.2002

52 Art.131 (2) Persoanele juridice OM comun APCRS si


prevăzute la alin. (1) se radiază Ministerul
din Registrul comerţului, Justitiei
respectiv din Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, în
temeiul autorizaţiei emise
conform prevederilor prezentei
legi, pe baza normelor
metodologice aprobate prin
ordin comun al ministrului
justiţiei şi al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale.
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

53 Art.132 (3) Procedura şi criteriile HG Hotărâre de Guvern privind APCRS Hotărârea nr.
de înregistrare şi autorizare a Procedura şi criteriile de
persoanelor şi instalaţiilor înregistrare şi autorizare a 1286/2004 privind
prevăzute la alin. (1) şi (2) se persoanelor şi instalaţiilor aprobarea Planului
aprobă prin hotărâre a de debitat si prelucrat lemn general de măsuri
Guvernului, la propunerea rotund
autorităţii publice centrale care preventive pentru
răspunde de silvicultură. evitarea şi reducerea
efectelor inundaţiilor
În vigoare de
la 26.08.2004

ANEXA Elaborarea
cadrului legal
privind autorizarea
funcţionării
instalaţiilor de
debitat şi prelucrat
lemn
rotund.TERMEN:30.11
.2004 !!!

54 Art.134 Regia Naţională a HG Hotarare de Guvern privind APCRS Vezi HG 523/2009


Pădurilor - Romsilva poate aprobarea Metodologiei de privind Metodologia
utiliza fondul forestier utilizare de către Regia de utilizare de către
proprietate publică a statului, pe Naţionala a Pădurilor – Regia Naţionala a
care îl administrează, în Romsilva a terenurilor Pădurilor –Romsilva a
scopurile prevăzute la art. forestiere proprietate terenurilor forestiere
11 alin. (4) şi (5), potrivit publica a statului, pe care le proprietate publica a
metodologiei aprobate prin administrează, pentru statului, pe care le
hotărâre a Guvernului, la infiinţarea şi funcţionarea administrează pentru
propunerea autorităţii publice complexurilor de vânatoare înfiinţarea şi
centrale care răspunde de şi a crescătoriilor de vânat funcţionarea
silvicultură. complexurilor de
vânătoare şi a
crescătoriilor de vânat
55 Anexa-Definiţii pct.2 Este OM Ordin pentru aprobarea
obligatorie verificarea modului metodologiei de verificare a
de aplicare a prevederilor modului de aplicare a
amenajamentelor silvice cel prevederilor
puţin o dată la jumătatea amenajamentelor silvice
perioadei de valabilitate a
acestora, conform metodologiei
aprobate prin ordin al
conducătorului autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură.

56 Art.II (6) Contravaloarea HG Hotărâre a Guvernului 31.12. APCRS


surplusului de unităţi de pentru aprobarea 2015 si APCMSC
reţinere prin sechestrare-RMU administrarii,valorificării,
aferente Sectorului "Utilizarea utilizarii şi gestionării
terenurilor, schimbarea utilizării surplusului de unităţi de
terenurilor şi silvicultură", din reţinere prin sechestrare
cadrul Inventarului Naţional al
Emisiilor de Gaze cu Efect de
Seră, se virează în fondul de
ameliorare a fondului funciar cu
destinaţie forestieră, beneficiari
fiind proprietarii de terenuri
forestiere. Stabilirea cadrului
instituţional privind
administrarea, valorificarea,
utilizarea şi gestionarea
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

surplusului de unităţi de
reţinere prin sechestrare se face
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale care răspunde de
silvicultură şi autorităţii publice
centrale pentru mediu şi
schimbări climatice.
Legislatie subsecventa codului silvic-Legea 46/2008 modificata si completata prin Legea 133/2015

57 Art.II (7) Strategia Forestieră HG Hotărâre a Guvernului 15.06. -APCRS Draft


Naţională se elaborează de către pentru aprobarea Strategiei 2016 -necesita
autoritatea publică centrală care Forestiere Nationale evaluare
răspunde de silvicultură şi se adecvată de
aprobă prin hotărâre a mediu
Guvernului.
58 Art.II (8) Se înfiinţează Consiliul OM Ordin pentru aprobarea 15.06. APCRS
Naţional pentru Silvicultură ca Consiliului Naţional pentru 2015
organizaţie profesională, fără Silvicultură
personalitate juridică.
Înfiinţarea şi regulamentul de
organizare şi funcţionare se
aprobă prin ordin al
conducătorului autorităţii
publice centrale care răspunde
de silvicultură.
59 Art.II (13) Şefii ocoalelor silvice Clarificare coroborare legi APCRS cu C.I.M. & Contract de
care la data intrării în vigoare a APCFP mandat
prezentei legi sunt numiţi în
funcţie fără respectarea
prevederilor art. 14 alin. (3) şi
(4) din Legea nr. 46/2008, cu
modificările şi completările
ulterioare, astfel cum au fost
modificate prin prezenta lege,
sunt obligaţi să obţină avizul de
numire în funcţie, în termen de
90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
Art.14(3) Conducerea şi
reprezentarea legală a ocolului
silvic de regim sunt asigurate de
şeful de ocol silvic, numit de
proprietarul unic, consiliul local,
consiliul de administraţie ori de
adunarea generală, după caz, cu
avizul autorităţii publice
centrale care răspunde de
silvicultură. Conducerea ocolului
silvic de stat este asigurată de
către şeful de ocol, care este
numit în funcţie prin concurs, de
către conducerea unităţii Regiei
Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
(4) Şefii ocoalelor silvice
prevăzute la art. 10 alin. (2) şi
conducătorii structurilor silvice
de rang superior sunt angajaţi
cu contract de muncă pe durată
nedeterminată şi trebuie să aibă
vechimea de minimum 5 ani,
respectiv 8 ani, ca ingineri cu
studii superioare silvice în
domeniul silviculturii, conform
reglementărilor în vigoare.

Intocmit : ing.Stanciu Gabriel