You are on page 1of 11

Thanneeril Thagam.

தணிவு – 26.

இ஦ியனன்஦ தடை, ஋ன்஦ிைம்

இய௃ந்து உன்ட஦ப் ஧ிரிக்க

஥ரன் ஥ீனரகின ஧ி஫கு.

அடுத்து யந்த ஥ரட்கள் நிகவும் இ஦ிடநனரகக் கைந்த஦. திய௃நண


யரழ்க்டக இப்஧டித்தரன் இய௃க்கும். எய௃ ஆட௃ம் ய஧ண்ட௃ம் உை஬ரல்
இடணயது நட்டுநல்஬, ந஦த்தரல் என்஫ிடணந்து யரழ்யதுதரன்
யரழ்க்டக ஋ன்஧டத ஥ிய௄஧ித்தரர்கள் ஜீயரவும் திவ்னரவும்.

சடநனல் வயட஬டன ப௃ழுதரக ப௃த்து கய஦ித்துக் யகரள்஭, திவ்னரயிற்கு


ப௄ன்ய௅ குமந்டதகட஭க் கரட஬னில் ஧ள்஭ிக்கும், அலுய஬கத்துக்கும்
அனுப்புயதுதரன் வயட஬. குமந்டதகட஭ ஧ள்஭ிக்கு அனுப்பும் வயட஭,
அயர்களுக்கு ப௃த்தம் யகரடுத்து அனுப்புயரள் திவ்னர.

அடத தி஦ப௃ம் அடநதினரகப் ஧ரர்ப்஧யன், “அயதன்஦ அயங்களுக்கு


நட்டும் யகரடுக்கு஫து...”, எய௃ ஥ரள் வகட்டுயிட்ைரன்.

யகரஞ்சம் திடகத்தரலும், “஥ரன் தரன் யகரடுக்கட௃ம்னு சட்ைம் ஌தரயது


இய௃க்கர ஋ன்஦?”, வயகநரகக் வகட்டுயிட்டு ஥ரக்டகக் கடித்துக்
யகரண்ைரள் திவ்னர.

“ஏ..., அப்஧டி எண்ட௃ இய௃க்வகர?”, அயன் ஧ரர்டயனின் நரற்஫ம்


உணர்ந்து, அங்கிய௃ந்து யி஬கப் வ஧ர஦யட஭, சட்யை஦ இழுத்து,
கன்஦த்தில் இதழ் ஧தித்து யிடுயித்தரன்.

இடதப் ஧ரர்த்த கண்ணனும் அஞ்சலியும் டகயகரட்டிச் சிரித்தரர்கள். “உத


யரங்கப் வ஧ர஫ீங்க யபண்டு வ஧ய௃ம். உங்களுக்கு, ஋ங்வக ஋டதச்
யசய்னட௃ம்னு யியஸ்த்டதவன கிடைனரதர?”, குமந்டதகட஭யும்,
அயட஦யும் கடிந்துயகரண்ைரலும், ப௃கம் சியப்஧டதத் தடுக்க
ப௃டினயில்ட஬.

1
Thanneeril Thagam.

அவதவ஧ரல் இபயிலும், அயனுக்கு ப௃துகு கரட்டிப் ஧டுத்திய௃க்கும் திவ்னர


இப்ய஧ரழுது, அயன் ஧க்கம் திய௃ம்஧ிப் ஧டுத்துக் யகரள்யரள். இய௃யரின்
஧ரர்டயயும் தழுயிக் யகரள்ளும். திவ்னர அயனுை஦ர஦ யரழ்க்டகக்குத்
தனரர்தரன்.

ஆ஦ரல் ஜீயரதரன் யி஬கிவன இய௃ந்தரன். அயனுக்கு, அயள் நரற்஫ம்


புரினயில்ட஬ ஋ன்஧துதரன் சரினரக இய௃க்கும். அய஭ரல், தன்வ஦ரைர஦
ய஥ய௃க்கத்டத ஌ற்க ப௃டினரது ஋஦ அயன் ஥ிட஦த்தரன்.

஥ரன்கு நரதம் தரவ஦ ஆகினிய௃க்கி஫து, இன்னும் நரதங்கள் கைக்கட்டும்


஋஦ அயன் கரத்திய௃ந்தரன். ஆ஦ரல் திவ்னரயிற்கு அந்தத் தனக்கங்கள்
஋துவும் இல்ட஬னரடகனரல், யநதுயரக அயவ஦ரடு இடணன ப௃னன்஫ரள்.

திவ்னர, இபவுக஭ில் அயட஦ யநதுயரக உபசிக் யகரண்டு, அயட஦க்


கட்டிக்யகரண்டு, தன் ய஥ய௃க்கத்டத அயனுக்கு உணர்த்தினயரவ஫
உ஫ங்கி஦ரள். ஜீயரயிற்கு, அய஭து இந்த யசய்டககள் ப௃தலில்
திய௃ப்திடனயும் நகிழ்ச்சிடனயும் அ஭ித்தது.

அதன் ஧ி஫கு அயன் ஥ரடி ஥பம்புக஭ில் புது யிதநர஦ உணர்வுகட஭


ஊட்டினது. அடயயும் கட்டுக்குள்வ஭ இய௃ந்ததரல் அடதயும் பசித்தரன்.
அதற்குவநல் அயன் ஆண்டநடனச் வசரதிக்கும் யிரனங்கட஭ அயன்
வனரசிக்கக் கூைத் தனரபரக இல்ட஬.

ஆ஦ரல் திவ்னர குமம்஧ிப் வ஧ர஦ரள். தன் ய஥ய௃க்கத்தில் அயன்


தடுநர஫யில்ட஬, ஋ன்஧டத அயள் ஥ன்கு உணர்ந்வத இய௃ந்தரள்.
அயட஦க் கயய௃ம் யிதத்தில் தரன் இல்ட஬வனர ஋஦ ந஦துக்குள்
இப்ய஧ரழுயதல்஬ரம் நய௅கி஦ரள்.

அந்தப் ப்ரினர நிகவும் அமகரக இய௃ப்஧ரள் ஋ன்ய௅ ப௃த்து யசரன்஦து வயய௅


அயட஭ அதிகநரகக் க஬ங்கடித்தது. அயட஭ப்வ஧ரல் தரன் அமகரக
இல்ட஬, ஋஦வய அயன் ந஦டதத் தரன் கயபயில்ட஬ ஋஦ ந஦ம்
யரடி஦ரள்.

அய஦து ஥ையடிக்டகக஭ில் ஥ரளுக்கு ஥ரள் அன்பும், ஧ரசப௃ம்,


அக்கட஫யும் கூடினவத தயிப குட஫னயில்ட஬. ஋஦வய அய஭ரல் எய௃
ப௃டிவுக்கு யப ப௃டினரநல் தயித்தரள்.
2
Thanneeril Thagam.

நரதரநரதம் அயட஭ நய௃த்துயநட஦க்கு கூட்டிச் யசன்ய௅, அயள்


உைல்஥ிட஬னில் கரட்டும் ஥஬஦ில் கூை நரற்஫ம் இய௃க்கயில்ட஬. த஦து
஋ந்த ய஥ய௃க்கப௃ம் அயட஦ ‘அந்த’ யிதத்தில் கயபயில்ட஬ ஋ன்஧டத
அய஭ரல் தரங்கிக் யகரள்஭வய ப௃டினயில்ட஬.

சந்வதரர நிகுதினில், அயன் இதழ்கள் அயட஭த் தீண்டும்வ஧ரழுது கூை,


அயன் டககள் அயள் இடைடன யிட்டு ஥கபரதடதக் கண்டு துயண்ைரள்.
அயனுக்குத் தன்வநல் யகரஞ்சம் கூை கரநம் ஋மயில்ட஬னர? ஌ன்...?
இந்தக் வகள்யி அயட஭ யண்ைரகக் குடைந்தது.

஋வ்ய஭வுதரன் அயவ஦ரடு சகஜநரகப் ஧மகி஦ரலும், ஧டுக்டக ஧ற்஫ின


வ஧ச்டச அய஭ரல் அயவ஦ரடு வ஧ச ப௃டினயில்ட஬. அடத அயன்தரன்
வ஧சவயண்டும் ஋ன்ய௅ யிய௃ம்஧ி஦ரள். சி஬வ஥பம் ய஧ண்டநக்வக உரின
஥ரணம் அயட஭த் தடுத்தது.

திவ்னர வீட்டைப் பூந்வதரட்ைநரக நரற்஫, ஜீயரயின் யரழ்க்டக யண்ண


ந஬ர்க஭ரல் பூத்துக் குலுங்கினது. ஧டமன ஜீயர திய௃ம்஧ினிய௃க்க,
யதரமிலின் ய஭ர்ச்சி ஌ய௅ப௃கநரகவய இய௃ந்தது. கவணருக்கு, அயன்
வீட்டின் அய௃கில் யிட஬க்கு யந்த ஧ங்க஭ரடய யரங்கிக்
யகரடுத்துயிட்ைரன்.

ஆ஦ரலும், வேநர, கவணஷ் இய௃யய௃வந உ஫ங்க நட்டுவந அயர்க஭து


வீட்டிற்குச் யசன்஫ரர்கள். தங்கம் ஥ைத்தின ஧ள்஭ிடன வயய௅ எய௃ ய஧ரின
஧ள்஭ியுைன் இடணத்து யிட்ைதரல், அதுவும் அயர்கள் கட்டுப்஧ரட்டில்
சி஫ப்஧ரகவய வ஧ரய்க்யகரண்டு இய௃ந்தது.

வேநர கவணஷ் இய௃யரின் திய௃நணம் ப௃டிந்து ஥ரன்கு நரதங்கள்


யயற்஫ிகபநரக ஏடியிட்ைது. திவ்னர, ஜீயரயிற்கு ஍ந்து நரதங்கட஭
஋ட்டினது. இய௃ வஜரடிகளுவந எய௃யய௃க்யகரய௃யர் அன்஧ிலும், ஧ரசத்திலும்,
அபயடணப்஧ிலும் வ஧ரட்டி வ஧ரட்ைரர்கள்.

தங்கத்திற்கு, வ஧பன் வ஧த்தி வயண்டுயநன்஫ ஆடச ஥ரளுக்கு஥ரள்


அதிகரித்தது. வேநரயிைம் வகட்ைரவ஬ர ஧ிடியகரடுத்துப் வ஧சயில்ட஬.

3
Thanneeril Thagam.

திவ்னர, ஜீயர இய௃யய௃ம் யரழ்க்டகடனவன துயங்கயில்ட஬ ஋ன்஧து


அயய௃க்குத் யதரியும். இந்த ஥ிட஬னில் அயர்க஭ிைம் ஋ப்஧டி, வ஧பன்
வ஧த்திடன அயர் ஋திர் ஧ரர்க்க.

அன்ய௅ வேநரயிைம் யநதுயரகப் வ஧ச்சுக் யகரடுத்தரர். அதற்கு


வேநரவயர, “஥ரலு நரசம் தரவ஦ம்நர ஆச்சு. ஋ங்களுக்கு ப௃ன்஦ரடிவன
திவ்னரவுக்குக் கல்னரணம் ஆச்சு இல்஬, அயங்ககிட்வை ப௃தல்஬ வகளுங்க.
அதுக்கு ஧ி஫கு ஥ரங்க ய஧த்துத் தரவ஫ரம்”, யசரல்லியிட்டு ஋ழுந்து
யசன்ய௅யிட்ைரள்.

தங்கத்திற்கு, அயர்கள் எய௃ ப௃டிவயரடு இய௃ப்஧து யதரிந்துயிட்ைது.


“வேநர..., உ஦க்கு யனசு ஌஫ிட்வை வ஧ரகுது. யபரம்஧஥ரள் ஋ன்஦ரல்
கரத்துட்டுய௃க்க ப௃டினரது”, அயர் குபல் அயட஭த் யதரைர்ந்தது.

அடதக் வகட்ை அஞ்சலி, “஋துக்கு ஧ரட்டி...?”, ஋஦க் வகக்க, அயய௃ம்


சும்நர இய௃க்கரநல், “உ஦க்கு, தம்஧ி இல்஬ன்஦ர தங்கச்சி வயண்ைரநர?
அதுக்குதரன் வேநர அத்டதட்ை வகட்டுட்டு இய௃க்வகன்”,
யிட஭னரட்ைரகச் யசரன்஦ரர்.

அஞ்சலி அடதவன ஧ிடித்துக் யகரண்ைரள். அதன் ஧ி஫கு, வேநரயிைம்


யிட஭னரடும் ய஧ரழுயதல்஬ரம், ஋஦க்குத் தம்஧ி வயட௃ம், தங்கச்சி
வயட௃ம் ஋஦த் யதரல்ட஬ யசய்தரள். வேநரவயர, தன் தரடன ப௃ட஫த்துப்
஧ரர்ப்஧தடதத் தயிப வயய௅ ஋துவும் யசய்ன ப௃டினரநல் அடநதினர஦ரள்.

வேநரயிற்குப் ஧னம், ஋ங்வக உன் அம்நரயிைம் வகள் ஋ன்ய௅ அயள்


யசரல்லியிட்ைரல், அடதவன திவ்னரயிைம் எப்புயித்தரல், ஜீயர, திவ்னர
இய௃யரின் இனல்஧ர஦ ய஥ய௃க்கம் யதரட஬ந்து வ஧ரகுவநர ஋஦
அஞ்சினயரய௅ வ஧சரநல் இய௃ந்துயிட்ைரள்.

திவ்னரவும், ஜீயரவும் ஋வ்ய஭வு ய஧ரின வ஧ரபரட்ைநர஦ யரழ்க்டகக்குப்


஧ி஫கு, தங்கள் புது யரழ்வுக்குள் இடணந்திய௃க்கி஫ரர்கள்.

அப்஧டினிய௃க்டகனில் திய௃நணம் ப௃டிந்த சி஬ நரதங்க஭ிவ஬வன


அயர்க஭ிைம் குமந்டதடனப் ஧ற்஫ி வ஧சி஦ரல், அதுவய அயர்களுக்குப் புது
யிதநர஦ ந஦ உட஭ச்சட஬க் யகரடுத்துயிைக் கூைரது ஋ன்஧தில் நிகுந்த
கய஦ப௃ைன் இய௃ந்தரர்கள் வேநரவும், கவணரும்.
4
Thanneeril Thagam.

வேநர, திவ்னரவுை஦ர஦ ஥ட்஧ின் அடிப்஧டைனில் ஥ிட஦க்க,


கவணவரர..., தன் தயய௅க்கர஦ ஧ிபரனச்சித்தம் ஋ன்஫ ப௃ட஫னில்
஥ிட஦த்தரன். ஋து ஋ப்஧டி இய௃ந்தரலும், வேநரவும், கவணரும், அயர்கள்
யரழ்க்டகத் துயங்கின ஧ி஫குதரன், தங்களுக்கர஦ யரரிடசப் ய஧ற்ய௅க்
யகரள்யது ஋ன்ய௅ ப௃டிவு யசய்திய௃ந்தரர்கள்.

அடத யய஭ிப்஧டைனரகத் தரய்க்குத் யதரினப்஧டுத்தக் கூை வேநர


யிய௃ம்஧யில்ட஬. ஥ினரனயரதினர஦ தங்கம், எவ்யயரய௃யரின் யரழ்வும்
த஦ித்த஦ி ஋ன்ய௅ யியரதிக்கவய யசய்யரர். ஋஦வயதரன், தங்க஭து
தினரகத்டதக் கூை யய஭ிப்஧டுத்திக் யகரள்஭ரநல், நட஫த்வத
டயத்திய௃ந்தரர்கள்.

அன்ய௅ ஜீயர அலுய஬கத்தில் இய௃ந்து யந்தய஧ரழுது, வேநர


குமந்டதகளுக்குப் ஧ரைம் யசரல்லிக் யகரடுத்துக் யகரண்டிய௃ந்தரள். ஜீயர
திவ்னரடயத் வதடினயரய௅ நரடிவன஫, அங்வக ஧க்கத்து அட஫னில் அயள்
இய௃ப்஧து யதரிந்தது.

வகர஧ம் தட஬க்வக஫ அங்வக யசன்஫யன், அந்த அட஫னின் உள்஭டநப்வ஧


நர஫ினிய௃க்க, திடகத்து ஥ின்ய௅யிட்ைரன். அத்வதரடு இல்஬ரநல், இய௃
அட஫கட஭யும் இடணக்கும் யண்ணம், எய௃ ஏபத்தில் யமி
அடநக்கப்஧ட்டு, சி஫ின கதவும் ய஧ரய௃த்தப் ஧ட்டிய௃ப்஧டதக் கண்ைரன்.

அந்த அட஫க்குள்வ஭ யசல்஬த் தனங்கும் அய஦து கரல்கள், அன்ய௅


தனக்கவந இல்஬ரநல் த௃டமந்தது. அட஫னின் உள்஭஬ங்கரபம், நிக்கி
யநௌஸ், ைரம் அண்ட் யஜர்ரி, வைரபர, வ஧ரஹ்(pooh), இப்஧டினர஦
கரர்ட்டூ஦ரல் ஥ிட஫ந்திய௃ந்தது.

அங்வக இய௃ந்த யரல்஧ின் கதவுகள் கூை, சின்ட்யபல்஬ர, ஧ரர்஧ி ைரல்,


ஸ்ட஧ைர் வநன், ஍ஸ் வநன், இப்஧டினர஦ உய௃யங்கள் ஧தித்த கதவுக஭ரக
நர஫ி இய௃ந்த஦. இபண்டு கட்டில்கள் ஧க்கத்துக்கு என்஫ரகப் வ஧ரைப்஧ட்டு,
சி஫ின வநடச, வசர் கூைப் ய஧ரய௃த்தப் ஧ட்டிய௃ந்தது.

தடப ப௃ழுயதும் கூை, டைல்ஸ் நரற்஫ப் ஧ட்டிய௃ந்தது. ய௄ஃ஧ில்,


வபடினத்தி஦ரல் ஆ஦, சூரினக் குடும்஧ம்(solar systam) ஧ற்஫ின ஸ்டிக்கர்
ஏட்ைப் ஧ட்டிய௃ந்தது.

5
Thanneeril Thagam.

இது, எவப ஥ர஭ில் ப௃டிந்திய௃க்கக் கூடின வயட஬னரக அயனுக்குத்


வதரன்஫யில்ட஬. அயர்கள் ய௄ப௃க்குச் யசல்஬ இய௃ந்த கதவு நட்டுவந
இன்ய௅ யசய்த கடைசி வயட஬னரக இய௃ந்தது அயனுக்குப் புரிந்தது.

அட஫ ப௃ழுக்கச் சுமன்஫ அயன் யிமிகள், இய௅தினரகவய திவ்னரடயக்


கண்டு யகரண்ை஦. அந்த அட஫னின் ஧ரத்ய௄ப௃க்குள் அயள் இய௃ப்஧து
யதரின, அங்வக ஋ட்டிப் ஧ரர்த்தரன்.

஧ரத்ய௄டநக் கழுயத் தூக்கிச் யசரய௃கின வசட஬, கட஬ந்த தட஬,


ப௃ந்தரட஦ எய௃ ஧க்கநரக யி஬கினிய௃க்க, ப௃தல் ப௃ட஫னரக அய஦து
஧ரர்டயனில் யநல்லின ச஬஦ம். இன்ய௅யடப அய஭து ப௃கத்டத நீ஫ி,
அயன் ஧ரர்டயடன அயன் தரழ்த்தினது கிடைனரது.

ஆ஦ரல் இன்ய௅...., வீட்டுவயட஬, சடநனல் வயட஬, வதரட்ை வயட஬,


டிடபயர் ஋஦ அட஦த்திற்கும் ஆட்கள் இய௃ந்தரலும், தங்கள்
஧ிள்ட஭க஭ின் அட஫டன, அயவ஭ ஧ரர்த்துப் ஧ரர்த்து யசய்திய௃க்கும்
அ஬ங்கரபம்,

அடதயிை, வீட்டுக்கு உரிடநனர஭பரய், ஋ஜநர஦ினரய்,


யசரந்தக்கரரினரய், யரிந்துகட்டிக் யகரண்டு, வயட஬ யசய்த யிதம்,
அப்஧டிவன ஧ச்சக் ஋ன்ய௅ ஧டச வ஧ரட்ைதுவ஧ரல் ந஦துக்குள் எட்டிக்
யகரண்ைரள்.

அயள் இயன் யந்தடத கய஦ிக்கரததரல், தண்ணீர் ஊற்஫ி, சுயற்஫ிலும்,


தடபனிலும் வதய்த்துக் கழுயிக் யகரண்டிய௃ந்தரள். அதில் அயள் உைலில்
யத஫ித்த ஈபப௃ம், உடைவனரடு எட்டின ஆடையும், கண்ணில் ஧ைவும்,
அய஦து ஆண்டந ப௃தல் ப௃ட஫னரக யிமித்துக் யகரண்ைது.

அயள் வந஦ினில் இய௃ந்து ஧ரர்டயடன யி஬க்க ப௃டினரநல் அயட஭


அங்கு஬ம் அங்கு஬நரக பசித்தரன். திவ்னரயிற்கு ஌வதர உள்ளுணர்வு
உந்த, கு஦ிந்திய௃ந்தயள், சட்யை஦ ஥ிநிர்ந்து ஧ரர்க்க, இடத ஋திர்
஧ரர்க்கரத ஜீயர, சட்யை஦க் வகர஧த்டதக் டகப்஧ற்஫ிக் யகரண்ைரன்.

“இந்த ய௄ப௃க்குள்வ஭ உ஦க்யகன்஦ வயட஬? அடதயிை, இடதயனல்஬ரம்


஥ீ ஌ன் யசய்னி஫? அதரன் அந்த ஸ்கூல் ஆனர இப்வ஧ர இங்வகதரவ஦

6
Thanneeril Thagam.

இய௃க்கரங்க. அயங்கட஭க் கூப்஧ிட்டுச் யசய்னி஫டத யிட்டு, ஋ன்஦


இயதல்஬ரம்...?”, ப௃னன்ய௅, தன்ட஦க் வகர஧நரகக் கரட்டி஦ரன்.

அயள்வநல் வநனத் துடித்தப் ஧ரர்டயடன, அயள்஧க்கம் யசல்஬ரநல்


கரப்஧வத, அயனுக்கு நிகுந்த சிபநநரக இய௃ந்தது. அய஦து யய௃டகவன
திவ்னரயிய௃க்கு ஋திர் ஧ரர்க்கரத அதிர்ச்சி ஋ன்஫ரல், அய஦து வகர஧ம்
இன்னும் அதிர்ச்சிடனக் யகரடுத்தது.

஧ின்஦ர்தரன், அயன், தரன் வயட஬ யசய்யடதத்தரன் கு஫ிப்஧ிடுகி஫ரன்


஋ன்஧து புரின, “஥ரன் இங்வக ஋ந்த வயட஬யும் யசய்னட஬. ஆனரதரன்
ஆசிட் வ஧ரட்டு இங்வக இய௃ந்த கட஫யனல்஬ரம் வ஧ரக யச்சரங்க.

“஧சங்க யூஸ் ஧ண்ணப் வ஧ர஫து, அதரன் ஥ரன் சும்நர தண்ணி யிட்டுக்


யகரஞ்சம் அ஬சிவ஦ன் அவ்ய஭வுதரன். இப்வ஧ர இந்த ய௄ப௃க்கு ஋ன்஦க்
குட஫ச்சல்? உள்வ஭ யந்தரவ஬, ஋ன்஦வயர டிஸ்஦ி஬ரண்ட் குள்வ஭ யந்த
நரதிரி இய௃க்கு.

“஌ன் உங்களுக்கு இப்஧வும் ஧ிடிக்கட஬னர...? உங்களுக்கு சர்ப்டபசர


இய௃க்கட௃ம்னுதரன் இவ்ய஭வு ஥ரள் யசரல்஬வய இல்ட஬. ஧சங்களுக்கு
கூைச் யசரல்஬ட஬. ஥ரன் யசஞ்சது உங்களுக்குப் ஧ிடிக்க஬ன்஦ர
஧டமன஧டி பூட்டிவன டயங்க”, இடுப்஧ில் யசரய௃கினிய௃ந்த வசட஬டன
உய௃யி இ஫க்கி யிட்டுயிட்டு, யசரய௃கினிய௃ந்த ப௃ந்தரட஦டன உத஫ியிட்டு,
வகர஧நரக அங்கிய௃ந்து யய஭ிவன஫ி஦ரள்.

அய஭து யசய்டககட஭ ஋ச்சில் கூட்டி யிழுங்கினயரவ஫ ஧ரர்த்துக்


யகரண்டிய௃ந்தரன் ஜீயர. ‘ஜீயர உன் ஧ரர்டய சரிவன இல்ட஬’, த஦க்குத்
தரவ஦ யசரல்லிக் யகரண்ைரன்.

அயள் ஧ின்஦ரவ஬வன தங்கள் அட஫க்குச் யசன்஫யன், “஥ரன் இப்வ஧ர


஧ிடிக்க஬ன்னு யசரன்வ஦஦ர? ஋஦க்கு யபரம்஧ப் புடிச்சு இய௃க்கு.
அப்஧டிவன அந்த ப௃ன்஦ரடிக் கதடயயும் நரத்திட்ைர ய஧ர்ய஧க்ட்ைர
இய௃க்கும்.

அயன் யசரல்லி ப௃டிக்கவய, “திவ்னர, ஥ீ வகட்ை வைரர் யந்து இய௃க்குப்


஧ரய௃”, வேநரயின் குபல் கீவம இய௃ந்து வகட்கவும் சரினரக இய௃ந்தது.

7
Thanneeril Thagam.

ஜீயரயின் ஧ரர்டய திவ்னரயிைம் வகள்யி வகட்க, “஋டதயும் அடப


குட஫னர யசய்னக் கூைரவத. ஥ீங்க வ஬ட்ைர யய௃வீங்கன்னு ஥ிட஦ச்வசன்.
஋ன்வ஦ரை சஸ்ய஧ன்ஸ் ஋ல்஬ரம் வ஧ரச்சு”, சிட௃ங்கி஦ரள்.

‘டேவனர யகரல்஫ரவ஭....’, அயன் ய஥ஞ்சம் அடித்துக் யகரண்ைது.

அதன் ஧ி஫கு ய஥ரடினில் வயட஬ ப௃டின, குமந்டதகள் இய௃யய௃க்கும் எவப


யகரண்ைரட்ைம். கண்ணன் கூை, தன் உற்சரகத்டத யய஭ிப்஧டுத்தி஦ரன்.
“அப்஧ர சூப்஧ர்ப்஧ர..., ஬வ் யூப்஧ர....”, அஞ்சலிடன நரதிரிச் யசரல்லி,
அயன் கன்஦த்தில் ப௃த்தநிட்ைரன்.

அதற்குக் கரபணம், ஜீயரதரன் இந்த ஌ற்஧ரடு அட஦த்டதயும் யசய்ததரக,


திவ்னர அயர்க஭ிைம் யசரன்஦ரள். ‘஌ன்..?’, ஋ன்஫ ஧ரர்டயயுைன் ஌஫ிட்ை
ஜீயரடயப் ஧ரர்த்து, கண்கட஭ச் சிநிட்டி, வநரக஦நரகப் புன்஦டகத்தரள்.

அய஭து யசய்டகனில் இன்னும் தட஬க் குப்஧஫ யிழுந்தரன் ஜீயர. அதன்


஧ி஫கு, ஜீயரயின் ஧ரர்டயகள் திய௃ட்டுத் த஦நரக திவ்னரடயத்
யதரைர்ந்த஦.

இபயில் ஧டுக்கப் வ஧ரக, குமந்டதகட஭ அயர்க஭து அட஫க்குச் யசன்ய௅


஧டுக்கச் யசரன்஦ரள். ஋ன்஦ வதடய ஋ன்஫ரலும், இந்தக் கதடயத்
தட்டியிட்டு உள்வ஭ யய௃நரய௅ அயர்களுக்குச் யசரல்஬வய, அயர்களும்
புரிந்து யகரண்ைரர்கள்.

ப௃தல் ஥ரள் ஆடகனரல், அயர்கள் உ஫ங்கும் யடப திவ்னரவும் ஜீயரவும்


அயர்களுைன் இய௃ந்தரர்கள். அயர்கள் உ஫ங்கினவுைன், தங்கள் அட஫க்கு
யந்தரர்கள். திவ்னரயின் ஧ரர்டயகள் ஜீயர அ஫ினரதயரய௅ அயட஦த்
யதரைர்ந்தது.

அதற்குக் கரபணம், சரப்஧ரட்டு வநடசனில் சரப்஧ிடும் ய஧ரழுது, ஜீயர


தன்ட஦ யித்தினரசநரகப் ஧ரர்ப்஧டத அயள் உணர்ந்ததுதரன் கரபணம்.
அட஫க்குள்ளும், ட஧ல் ஧ரர்ப்஧தரக அயன் அநர்ந்து இய௃ந்தரலும், அயன்
஧ரர்டய தன்ட஦த் யதரைர்யடத உணர்ந்தரள்.

8
Thanneeril Thagam.

அய஭ரல் இனல்஧ரகவய இய௃க்க ப௃டினயில்ட஬. சின்஦ப் ஧ை஧ைப்பு


ந஦துக்குள். அடத நட஫த்தயரவ஫, ஧ரத்ய௄ம் யசன்ய௅ இபவு உடைக்கு
நர஫ி யந்தரள்.

கட்டிலில் அயன் அய௃கில் யசன்ய௅ அநய௃ம் வயட஭னில் அயன் ஧ரர்டய,


தன்வநல் தடுநர஫ிப் ஧ரய்யடதக் கண்டு, திவ்னரயின் வதகம் சிலிர்த்தது.
இத்தட஦ நரதங்க஭ில், அயன் ஧ரர்டய அயள் ப௃கத்டத யிட்டு ஥ீங்கினது
கிடைனரது. ப௃தல் ப௃ட஫னரக.., அயன் ஧ரர்டய தன் வந஦ினில் இைம்நர஫ி
஧தியும் யிதம்.., அதில் யதரியும் தனக்கம், ஧னம், கள்஭த்த஦ம்.., ‘஌ண்ைர
இப்஧டி ஧ரத்வத சரகடிக்க஫..?’ ந஦துக்குள் ஋ண்ணினயள், ஋துவும்
யசரல்஬ரநல் ஧டுத்துக் யகரண்ைரள். ஜீயரயரல்தரன் ஥ிம்நதினரகத் தூங்க
ப௃டினயில்ட஬.

஧டுத்தயளும் ஥ிம்நதினரக இல்ட஬.., அய஦து ஸ்஧ரிசத்டத ஋திர்஧ரர்த்து


கரத்திய௃க்கத் துயங்கி஦ரள். ஆ஦ரல் அது ஥ிகழ்வய இல்ட஬.

யதரைர்ந்த ஥ரட்க஭ிலும், ஜீயர அயன் வயட஬டனச் சரினரகச் யசய்ன,


அஞ்சலினிைம் சிக்கிக் யகரண்ைரன். அன்ய௅ ேரலில் அநர்ந்தயரவ஫
கிச்ச஦ில் ஥ின்஫ திவ்னரடய பசிக்க, “஋ன்஦ப்஧ர..., அம்நரடயவன
஧ரத்துட்டு இய௃க்கீங்க?”, அஞ்சலினின் வகள்யிக்கு, “அப்஧டில்஬ரம்
இல்஬ைர..”, யசரல்லியிட்டு அங்கிய௃ந்து வயகநரக ஥கர்ந்துயிட்ைரன்.

அஞ்சலிவனர வ஥பரகக் கிச்சனுக்குச் யசன்஫யள், “அம்நர, அம்நர..., அப்஧ர


உங்கட஭வன ஧ரத்துட்டு இய௃ந்தரங்கம்நர. ஥ரன் ஋ன்஦ன்னு வகட்ைர,
இல்஬ன்னு யசரல்லிட்டுப் வ஧ரய்ட்ைரங்க. ஥ீங்க ஋ன்஦ன்னு வகளுங்க
யரங்க...”, யந்து அயள் டகடனப் ஧ிடித்து இழுக்க,

அங்வக அயளுைன் இய௃ந்த வேநர, “னரம் ய஧ற்஫ இன்஧ம், ய஧ய௅க இவ்


டயனகம்”, யசரல்லியிட்டு யிழுந்து யிழுந்து சிரிக்க, திவ்னரடய யயட்கம்
஧ிடுங்கித் தின்஫து.

“அஞ்சும்நர ஥ீ வ஧ரய் யிட஭னரடு..., அம்நர அப்஧ரகிட்வை ட஥ட்


வகக்குவ஫ன்”, அயட஭ச் யசரல்லி அனுப்஧ியிட்டு,

“வேநர, ஋துக்கு இப்வ஧ர இப்஧டிச் சிரிக்கி஫. ஋ன் ஆ஭ரயது, தூபநர


உக்கரந்து ஧ரக்க நட்டும்தரன் யசய்னி஫ரர். உன் ஆட஭ நரதிரினர..., ஏடி
9
Thanneeril Thagam.

யந்து, இடுப்ட஧ப் ஧ிடிச்சுக் கிள்஭ி, இன்னும்....”, வேநர ஧ரய்ந்து யந்து


திவ்னரயின் யரடன அடைத்தரள்.

“திவ்னர, ஥ரன் ஋துவுவந வகக்கட஬ வ஧ரதுநர? அம்நரவும் ய஧ரண்ட௃நர


வசர்ந்து ஋ன் நர஦த்டத யரங்குங்க. இந்த கவணஷ் யசய்னி஫து யகரஞ்சம்
கூை சரிவன இல்ட஬. ஋ன்ட஦ நரட்டி யிட்டுட்டு அயர் கூ஬ர
அட஬னி஫ரர்”, ய஧ரய்னரகச் சலித்துக் யகரண்ைரள்.

“வயண்ணர எண்ட௃ யசய்ன஬ரம், இ஦ிவநல் அஞ்சலிடன, கவணஷ்


கிட்வை ஋ல்஬ரம் யசரல்஬ச் யசரல்஬஬ரம். யிரனம் ப௃டிஞ்சுடும்,஋ன்஦
யசரல்லு஫?”, திவ்னர வகட்க, வேநர அயட஭க் டகயனடுத்து
கும்஧ிட்ைரள்.

“உங்க உதயிக்கு யபரம்஧ ஥ன்஫ி. ஆ஦ரல் இடத ஥ரவ஦ ஧ரத்துக்கவ஫ன்.


திவ்னர..., இய௃ந்தரலும் ஋஦க்கு யபரம்஧ சந்வதரசநர இய௃க்கு. சீக்கிபவந
஥ல்஬ யசய்தி ஋திர்஧ரக்குவ஫ன் உன்கிட்வை இய௃ந்து”, பூைகநரகச் யசரல்஬,
அமகரக ஥ரணி஦ரள் திவ்னர.

அதன் ஧ி஫கு, ப௃ழுதரக இபண்டு யரபங்கள்..., ஜீயர, திவ்னரயின் ந஦தில்


வதரன்஫ினிய௃ந்த தரழ்வு ந஦ப்஧ரன்டநடனக் கிள்஭ி ஋஫ிந்தரன்.
திவ்னரவயர இபவுக஭ில் அயவ஦ரடு எண்டிக் யகரண்ைரள்.

‘஥ீ ஋஦க்கு வயண்டும்’ ஋ன்஧டதச் யசரல்஬ரநல் யசரன்஦ரள். ஆ஦ரல்


ஜீயரயின் ஥ிட஬தரன் வநரசநரகிக் யகரண்வை இய௃ந்தது. அய஭து
யநன்டநனர஦ யதரடுடகடனவன தரங்க ப௃டினரநல் ஆ஦யன், அய஭து
வதகம் உபச உ஫ங்கும் யிதத்டத, சரதரபணநரக ஋டுக்க ப௃டினரநல்
தயித்தரன்.

ப௃ன்பு வீடணனின் ஥ரதநரக நீட்டின உணர்வு, இப்ய஧ரழுயதல்஬ரம்


ய஥ய௃ப்஧ிலிட்ை வீடணனரக தகித்தது. அய஦து ஆண்டந
யிமித்துக்யகரண்டுப் வ஧ரபரடினது. அடத உணபரநல் இய௃க்கும் அ஭வு,
஋துவும் யதரினரதயள் இல்ட஬வன திவ்னர.

“ஜீயர ஋ன்஦....?”, யநதுயரகக் வகட்க, “எண்ட௃நில்ட஬, தூங்கு”, அயன்


஧தில் சட்யை஦ யந்து யிழும்.

10
Thanneeril Thagam.

இபண்டு யரபம் தரக்குப்஧ிடித்தயன், அடுத்த ஥ரள், திவ்னர தன்ட஦


ய஥ய௃ங்கி஦ரவ஬ தன் தயிப்ட஧க் கண்டுயகரள்யரள் ஋ன்஧து புரின,
அயட஭ப் ஧ரர்க்கரநல் திய௃ம்஧ிப் ஧டுத்துக் யகரண்ைரன்.

அயன் த஦க்கரகத் தயிப்஧டத, இபண்டுயரபநரக திவ்னரவும் ஧ரர்த்துக்


யகரண்டுதரன் இய௃க்கி஫ரள். ஆ஦ரல் அய஭ரல் தன் அடைக்க஬த்டத
அயனுக்கு உணபடயக்க ப௃டினயில்ட஬. அயள் ப௃னன்஫ரலும், ஜீயர
தன்ட஦க் கட்டுப்஧டுத்துயதிவ஬வன கய஦நரக இய௃க்க, திவ்னரயின்
ப௃னற்சிகள் வதரல்யிடனத் தழுயி஦.

ஜீயரவயர, ஋ங்வக அயட஭த் யதரட்ைரல், அது இப்ய஧ரழுது இய௃க்கும்


தங்கள் உ஫யில் யிரிசட஬த் தந்துயிடுவநர ஋ன்வ஫ அஞ்சி஦ரன். அடத
அய஦ரல் தரங்கிக் யகரள்஭ ப௃டினரது. ஋஦வயதரன் தன்ட஦க்
கட்டு஧டுத்தப் வ஧ரபரடி஦ரன்.

அன்ய௅ ஋ன்஦வயர, திவ்னர த஦க்கு வயண்டும், அதுவும் ப௃ழுதரக


வயண்டும் ஋ன்ய௅ உணர்வுகள் வ஧னரட்ைம் வ஧ரட்ை஦. ப்ரினரயின் அய௃கில்
கூை, தரன் இப்஧டி, எய௃ ஥ரள் கூை உணர்ந்ததில்ட஬ ஋ன்஧டத அதிர்யரக
உணர்ந்தரன்.

அயன் வ஧ரபரட்ைம் தரங்க ப௃டினரநல், வயகநரக ஋ழுந்து அநர்ந்தயள்,


அயன் வதரள் யதரட்டு தன் ஧க்கம் திய௃ப்஧ி஦ரள்.

“஋ன்஦ன்னு யசரல்லுங்க ஜீயர..., யசரல்஬ரநல் இய௃ந்தரல் ஋஦க்கு


஋ப்஧டித் யதரியும். ஋டதவனர ந஦சுக்குள் வ஧ரட்டுத் தயிக்கி஫ீங்கவ஭,
஋ன்஦ அது...?”, அயன் ப௃கத்வதரடு ப௃கம் வ஥ரக்கிக் வகட்ைரள்.

ஜீயரயின் ஧ரர்டய அயட஭ ப௃ழுதரக எய௃ ஥ிநிைம் ஧ரர்த்துயிட்டு, “஥ீ


஋஦க்கு வயட௃ம்னு, ஥ரன் உன்கிட்வை ஋ப்஧டிச் யசரல்஬ன்னு
யதரினரநல்தரன் தயிக்கிவ஫ன் தியி...”, யசரல்லியிட்டு அங்கிய௃ந்து
யசன்ய௅யிட்ைரன்.

ஜீயர யசரல்லிச் யசன்஫ யரர்த்டதகள் அயள் கரதில் எலிக்க, ஧ிபம்டநப்


஧ிடித்து அநர்ந்திய௃ந்தரள் திவ்னர.

தரகம் தணிக்க஬ரம்.........

11