You are on page 1of 2

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË
DEPARTAMENTI I LETERSISE

Programi: Bachelor

Drejtimi:Gjuhë-letërsi

Lënda: Semiotikë teksti

Pedagogu:Prof. Dr. Dhurata Shehri, Dr. Eljon Doçe


Ngarkesa:30/15
Lloji i lëndës: idetyruar
Programi i studimit: Bachelor
Semestri: II, Viti II

EKSTRAKT: LëndaSemiotika e tekstitështë e konceptuarnëbllokun e


lëndëveteoriketëkurrikulëssëdegësGjuhë-letërsi. Si lëndëështëvazhdim i
njohuriveqëmerrennëlëndënRetorikëmetrikë, tëzhvilluarvitin e parë. Lënda ka
përsynimtëpajusëstudentët me njohurimbikonceptetbazëtësemiotikësëpërgjithëshme ;
autorëtdheteoritëmëtërëndësishmetësemiotikëssëtekstit. Njohuritë e marra nëkëtëlëndësynojnë ta
bëjnëstudentittëaftëtëkryejanalizënëtekstetletraredhejoletrarenëbazëtëkonceptevetësemiotikëssëte
kstit.

LEKSIONI 1. C’ështësemiotika e përgjithëshme, semiotika e shenjimit, semiotika e komunikimit.


LEKSIONI 2. Koncepti i shenjës, arbitraritetit, motivimit, kodit.
LEKSIONI 3. Semiotika e komunikimit, kodifikimidhedekodifikimi, zhurmanëkanalin e
komunikimit.
LEKSIONI 4. Koncepti i tekstitdheevoluimi i tij. Makroteksti, mikroteksti, avanteksti,
hipertekstietj.
LEKSIONI 5. Analiza e teksteve narrative
LEKSIONI 6. Analiza e tekstevepoetike
LEKSIONI 7. Analiza e tekstevetëndërmjetmedhedramatike
LEKSIONI 8. Teoritë e Vladimir Propp-itpëranalizën e përrallave, funksionetdhesferat e
veprimittëpersonazheve
LEKSIONI 9. Përpunimi i teorisësë Propp-itngaStross-idhe Greimas-i,
përmasasintaksoredhesemantike e semiotikëssëtekstit
LEKSIONI 10. Modeliaktancial i Greimass-it
LEKSIONI 11.Skemakanonike narrative e Greimas-it, manipulimi, kompetenca, performanca,
miratimi
LEKSIONI 12.Kuadranti i vërtetësisësemantike

LEKSIONI 13.Lexuesi model, autori model nësemiotikën e Umberto Eco-s


LEKSIONI 14.Koncepti i semiotikëssëkulturësnësemiotikën e JurijLotman-it
LEKSIONI 15.Figurat e tregimittëGerard Genette-it.

FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT


FREKUENTIMI: 70% pranisë në seminare e domosdoshme.
20 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:
Testi 1 i pjesshëm në javën e 7-të (10% e notës përfundimtare)
DETYRA E KURSIT:
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times Neë
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)
50 % e notëspërfundimtare
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:
Një test përfundimtarnëjavën e 16-të tëkursit pas kryerjessë 15 javëvetënjësemestri
20 % e notëspërfundimtare

LITERATURA:
1. MARIA PIA POZZATO, SEMIOTIKA E TEKSTIT, SHBLU, TIRANË 2007
2. ROLAND BARTHES, AVENTURA SEMIOLOGJIKE, ELEMENTE TË SEMIOLOGJISË SË PËRGJITHËSHME,
RILINDJA, PRISHTINË 1987
3. UMBERTO ECO, GJASHTË SHËTITJE NË PYJET E TREGIMTARISË, DITURIA, TIRANË 2009
4. DHURATA SHEHRI, STATUSI I KRITIKËS, LEXIME PERSONALE, ALBAS, TIRANË 2013

MIRATOI
Përgjegjësi i Departamentit