You are on page 1of 6

STRUCTURA PLANULUI EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT

DOMENIUL DE INTERVENȚIE
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

Nume si prenumele elevei/elevului: ........................................................................


Vârsta:......................... ani
Profesor: Daniela Abîd

Obiective/Competenţe Conţinuturi Metode și Perioada de Criterii Metode și


mijloace de intervenție minimale de instrumente de
evaluare apreciere a evaluare
progreselor
Identificarea componentelor hard • Unitatea centrală Explicația
şi soft ale unui calculator personal • Dispozitive de intrare
• Dispozitive de ieşire Conversația Exerciții de
• Memorii observare a Observarea
• Conceptul de sistem de operare Demonstrația aplicațiilor sistematică
• Tipuri de software
Învățare prin Probe orale
Descrierea funcţionării unui • Rolul şi funcțiile componentelor unui calculator
descoperire Deschiderea,
calculator personal personal
An școlar modificarea, Fișe de lucru
Definirea conceptului de reţea de • Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet) Calculatorul 2016-2017 salvarea și
calculatoare şi enumerarea • Partajare resurse, comunicaţii în reţea închiderea Aprecieri
avantajelor lucrului în reţea Fișe de lucru fișierelor stimulative

Argumentarea necesităţii • Drepturi de acces Expunere Valorificări


securizării computerelor şi a • Viruşi informatici şi antiviruşi orală pozitive
reţelelor
Obiective/Competenţe Conţinuturi Metode și Perioada de Criterii Metode și
mijloace de intervenție minimale de instrumente de
evaluare apreciere a evaluare
progreselor
Descrierea implicaţiilor utilizării • Ergonomia postului de lucru Exerciții de
calculatorului, din punct de vedere • Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea completare Joc didactic
al sănătății calculatorului
Descrierea aspectelor de bază • Afecţiuni provocate de un mediu de lucru Activități
legale privind utilizarea soft-ului inadecvat Exerciții de practice
• Legislaţia referitoare la drepturile de autor Explicația folosire a
privind produsele software unor funcții autoevaluare
• Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei Conversația simple
(pentru producător, pentru utilizator)
Operarea corectă la nivel • Pornirea/oprirea corectă/repornirea Demonstrația
elementar calculatorului
• Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele Învățare prin
hardware şi software ale calculatorului (versiune descoperire
Exerciții de
sistem de operare, tipul procesorului, memorie
instalată, etc.) Calculatorul identificare
a unor
• Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de
Descrierea interfeţei sistemului de afişare (de exemplu: opţiuni pentru fundal, screen Fișe de lucru asemănări și
operare saver, diverse opţiuni de setare) deosebiri
• Pictograme Expunere între diferite
• Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre orală aplicații

Utilizarea unor accesorii ale • Notepad


sistemului de operare Windows • Paint Exerciții de
Aplicarea modalităţii de tipărire a • Calculator utilizare a
unui fişier • Imprimantă operațiilor
• Instalarea în sistem a unei imprimante de bază
Realizarea unor aplicaţii practice • Sugestii: realizarea unei felicitări, realizarea
unei diplome, editarea unui afiş sau a unei foi
publicitare
• Organizarea aplicaţiilor realizate într-o Exerciții de
structură de directoare proprie aplicare a
Obiective/Competenţe Conţinuturi Metode și Perioada de Criterii Metode și
mijloace de intervenție minimale de instrumente de
evaluare apreciere a evaluare
progreselor
Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv • Descrierea diverselor tipuri de tastaturi elementelor
de introducere a datelor şi în • Funcţiile tastelor de bază în
special de editare. Funcţiile mouse- • Taste speciale Windows. Deplasarea cursorului procesarea
ului şi click-uri obţinute cu tastatura textului
Realizarea unor aplicaţii practice

Enumerarea şi aplicarea • Lansarea unei aplicaţii de procesare de text


operaţiilor de bază necesare • Deschiderea unui document existent –
prelucrării unui text modificarea şi salvarea lui Explicația
• Crearea unui document nou
• Închiderea unui document Conversația
• Utilizarea „Ajutor”-ului
• Închiderea aplicaţiei de procesare de text Demonstrația
Utilizarea operaţiilor de bază în • Iniţializarea paginii de lucru
Învățare prin
procesarea textului • Introducerea informaţiilor în text, funcţia
descoperire
„Anulare”
• Selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, Calculatorul
paragraf, întregul document
• Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea Fișe de lucru
comenzilor „ Copiere”, „Lipire”, „Decupare”
• Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor Expunere
„Găsire” şi „Înlocuire” orală
Aplicarea diferitelor modalităţi de • Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor •
formatare a textului Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice
(caractere cursive) şi subliniere.
• Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text
• Utilizarea culorilor în text
• Alinierea textului în cadrul documentului
• Spaţierea rândurilor
• Copierea formatului unui text selectat
Obiective/Competenţe Conţinuturi Metode și Perioada de Criterii Metode și
mijloace de intervenție minimale de instrumente de
evaluare apreciere a evaluare
progreselor
• Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga,
dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea
tabulatorilor

Definirea noţiunilor legate de • Istoria Internetului


„arhitectura” Internetului • Protocolul de transmisie TCP/IP
• Browser- protocolul http
Enumerarea serviciilor oferite în • WWW (World Wide Web)
Internet şi descrierea acestora • E-mail
• Chat Explicația
• FTP
Enumerarea componentelor • Tipuri de comunicaţii Conversația
necesare accesului la Internet • Modemul
• Calculatorul Demonstrația
Clasificarea şi folosirea modului de • Browser
adresare în Internet • Provider Învățare prin
• Configurarea sistemului de operare pentru descoperire
stabilirea legăturii cu un provider
• Adresarea de Internet Calculatorul
Utilizarea posibilităţilor de căutare • Browsere (elemente generale de interfaţă şi
Fișe de lucru
a informaţiilor utilizarea acestora)
• Motoare de căutare Expunere
orală
Aplicarea modalităţilor de folosire • Programe de poştă electronică
a serviciului de e-mail • Citirea, întocmirea, trimiterea, redirecţionarea
unui mesaj
• Folosirea facilităţii „ataşare fişiere”
• Folosirea agendei de adrese
• Administrarea e-mail-urilor (directoare, filtre)
• Căutarea adreselor de e-mail
Obiective/Competenţe Conţinuturi Metode și Perioada de Criterii Metode și
mijloace de intervenție minimale de instrumente de
evaluare apreciere a evaluare
progreselor
Descrierea şi aplicarea măsurilor • Apărarea împotriva viruşilor
de securitate în utilizarea • Firewall
Internetului • Adresarea politicoasă.
Utilizarea corectă a regulilor de • Respectarea legislaţiei privind folosirea
comportare în reţeaua Internet facilităţilor oferite de Internet
Realizarea unor aplicaţii practice • Sugestii: căutarea şi extragerea unor informaţii Explicația
pentru una dintre disciplinele studiate folosind
motoarele de căutare; utilizarea acestora într-un Conversația
referat
Utilizarea operaţiilor de bază • Lansarea editorului HTML Demonstrația
necesare realizării unei pagini • Interfaţa editorului
HTML Învățare prin
Folosirea elementelor de bază • Inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, descoperire
pentru inserarea în pagină a mărime, stil, culoare – obţinerea culorii –
elementelor: text, imagine Calculatorul
legătura cu aplicaţia Paint (Edit colors) şi cu
aplicaţia Calculator (Dec-Hex) Fișe de lucru
• Inserarea unei imagini – modificarea
proprietăţilor imaginii: poziţionare, dimensiuni, Expunere
încadrare în text orală
• Formatarea unui fundal sau a unei teme
3.12. Aplicarea operaţiilor de • Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare,
bază necesare pentru Lipire pentru a copia text, imagine
realizarea unei pagini –
copiere, mutare, ştergere

Evaluare periodică: mai 2017


Obiective realizate:
• să înțeleagă noțiunile de bază
• să identifice asemănări și deosebiri între aplicații
• să aplice operații elementare fișierelor create cu procesorul de texte Word
• să realizeze unele aplicații practice
Dificultăți întâmpinate:
• capacitatea de concentrare a elevei este redusă
• atenția este perturbată de factori externi
• memoria este de scurtă durată
Metode cu impact ridicat: exercițiul, explicația, conversația, învățarea prin descoperire, observația dirijată, calculatorul, aplicații specifice
Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutică, în funcție de rezultatele evaluărilor periodice: descoperirea și folosirea potențialului de
învățare a elevei, a ritmului propriu de achiziție, prin observarea comportamentului acesteia și prin concentrarea tuturor informațiilor de la factorii educativi din școală.
Folosirea unui număr mare de exerciții - joc, divers și atractiv. Sporirea motivației prin aprecieri verbale
Recomandări particulare: continuarea programului de intervenție la domiciliu, deoarece eleva nu se poate deplasa la școală
Rolul și modul de implicare al părinților în program: familia se implică activ în procesul educațional al elevei