You are on page 1of 6

PROGRAMA SCOLARA

Optional: PRIETENUL , MEU CALCULATORUL

Clasa a V-a
FIŞA DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMA PENTRU OPTIONAL

AVIZAT,
Inspector de specialitate

A. Avizul şcolii:
Denumirea optionalului: PRIETENUL , MEU CALCULATORUL
Tipul: OPŢIONAL
Clasa: a V-a
Numar de ore pe săptămână: 1 oră
Instituţia de învăţământ:

B.Avizul Consiliului de Curriculum al şcolii (CDŞ)

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA,cu
DA NU
recomandări
I.Respectarea structurii standard a programei
 Argument
 Competenţe specifice
 Conţinuturi (asociate competenţelor)
 Valori şi atitudini
 Sugestii metodologice (inclusiv modalitati de evaluare)
II.Existenta unei bibliografii
III.Elemente de calitate
 Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor
 Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu
nevoile comunităţii
 Conţinutul argumentului
- Oportunitatea opţionalului
- Realismul în raport cu resursele disponibile
 Corelarea competenţelor cu conţinuturile
 Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse
la Sugestii metodologice
 Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic
propus

AVIZUL CCŞ: DA DA, cu recomandări NU

Avizul conducerii şcolii…………….


ARGUMENT

Acest curs optional ii pregateste pe elevi pentru rezolvarea unor situatii problematice din
viata cotidiana prin cultivarea perseverentei, increderii in sine, vointei de a duce la bun sfarsit un
lucru inceput.
Informatizarea pe scara larga în toate domeniile de activitate face necesara prezenta unor
specialisti care sa fie capabili sa cunoasca din punct de vedere practic sisteme de operare si limbaje
de programare moderne, sa execute lucrari de birotica si contabilitate, sa exploateze baze de date, sa
fie capabili sa lucreze pe retele de calculatoare. Marea cerere de astfel de specialisti si specificul lor
pot fi rezolvate numai prin formarea lor în scoli, cadrul dovedit în învatamântul european ca fiind
cel mai propice în acest scop.
Este deosebit de importanta legatura cu centrele de calcul sau firmele de profil. De
asemenea, prin tehnoredactarea computerizatã a revistei elaborate de elevi dezvoltam în mod real si
concret creativitatea acestora.

COMPETENTE GENERALE

1. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator


2. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru

VALORI ŞI ATITUDINI

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei


2. Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru
3. Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului
4. Formarea obişnuinţelor de alegere corespunzătoare a aplicaţiilor în abordarea sarcinilor de lucru
5. Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate
6. Formarea capacităţii de a utiliza instrumente informatice
7. Înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a conexiunilor dintre
tehnologia informaţiei şi comunicaţiei şi alte obiecte de studiu.

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI


1. Dezvoltarea deprinderilor modern de utilizator
Competenţe specifice Conţinuturi
1.1. Identificarea componentelor hardware ale Unitatea central de prelucrare
unui calculator personal Memorii interne
Memorii externe
Dispozitive de intrare
Dispozitive de ieşire
Dispozitive de intrare/ieşire
1.2. Descrierea funcţionării unui calculator Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator
personal personal

1.3. Identificarea componentelor software ale Conceptul de sistem de operare


unui calculator personal Tipuri de software

2. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru

2.1. Operarea corectă la nivel elementar Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului


Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele
hardware şi software ale calculatorului
2.2. Descrierea interfeţei sistemului de operare Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de
afişare
Pictograme
Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre

2.3. Descrierea organizării informaţiilor pe Disc logic, director, fişier: identificare,


suport extern proprietăţi, vizualizare conţinut

2.4. Dobândirea deprinderilor de lucru cu Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere,


discuri logice, directoare, fişiere mutare, ştergere, căutare, redenumire, realizarea
unei copii de siguranţă pe dischetă, pe CD, sau
pe un alt suport extern, vizualizarea conţinutului,
determinarea dimensiunii
2.5. Utilizarea unor accesorii ale sistemului Notepad
de operare Windows Paint
Calculator

2.7. Realizarea unor aplicaţii practice Sugestii: realizarea unei felicitări,


editarea unui afiş sau a unei foi publicitare

2.8. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de Descrierea diverselor tipuri de tastaturi


introducere a datelor şi în special de editare. Funcţiile tastelor
Funcţiile mouse-ului Taste speciale Windows. Deplasarea cursorului
şi click-uri obţinute cu tastatura

2.9. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de Lansarea unei aplicaţii de procesare de text - Word
bază necesare prelucrării unui text Deschiderea unui document existent –
modificarea şi salvarea lui
Crearea unui document nou
Închiderea unui document
Utilizarea „Ajutor”-ului
Închiderea aplicaţiei de procesare de text
SUGESTII METODOLOGICE

Predarea-învăţarea pentru acest curs opţional va fi orientată perezolvarea unor sarcini de


lucru, utilizându-se preponderent metoda învăţării şi a formării deprinderilor prin rezolvarea unei
game cât mai variate de aplicaţii practice şi punându-se accent pe realizarea cu exactitate şi la timp
a cerinţelor sarcinilor de lucru . Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări
dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.
Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică în care –
pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care presupune
un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din clasă, conectate în reţea şi cu acces la toate
serviciile INTERNET. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care
vor fi formate competenţele specifice.

MODALITATI DE EVALUARE

Principalele metode de evaluare din cadrul acestui optional sunt :

- Lucrarile practice : elevii sunt evaluati in functie de modul in care revolva sarcinile de

lucru primate.
- Chestionarea orala : este folosita in special pentru a evalua modul de asimilare a

cunostintelor teoretice de catre elevi.


- Proiectul : este folosit de catre elevi pentru a realiza documente Word performante.
- Referatul : este o odalitate de etalare a cunostintelor in domeniul editarii de texte. Cu

ajutorul referatelor se realizeaza in mod concret interdisciplinaritatea, elevii avand

posibilitatea sa fie evaluate si la alte materii utilizand calculatorul electronic.

BIBLIOGRAFIE
1. Doru Popescu Atanasiu, Mircea Balan, Tehnologia Informatiei si a Comunicarii pentru gimnaziu, Editura L&s

Infomat