You are on page 1of 15

AVIZAT,

Inspector de specialitate

FISA DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMA PENTRU OPTIONAL

A. Avizul scolii:
Denumirea optionalului: PRIETENUL MEU, CALCULATORUL
Tipul: CDS
Clasa: III - VIII
Durata: AN SCOLAR 2010-2011
Numar ore pe saptamana: 1
Autori: prof. ing. MARINESCU ŞTEFAN
Abilitatea pentru a sustine cursul: prof. ing. MARINESCU ŞTEFAN
Institutia de invatamant: ŞCOALA CENTRALĂ CÂMPINA

B. Avizul Consiliului de Curriculum al Scolii (CCS)

CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE


DA, cu
DA NU
recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei x
Argument x
Obiective de referinta x
Activitati de invatare (cel putin una pentru fiecare obiectiv) x
Continuturi x
Modalitati de evaluare x
II. Existenta unei bibliografii x
III. Elemente de calitate
Respectarea particularitatilor de varsta ale elevilor x
Concordanta cu etosul scolii, cu interesele elevilor si cu nevoile x
comunitatii
Continutul argumentului x
-oportunitatea optionalului x
-realismul in raport cu resursele disponibile x
Corelarea obiectivelor cu activitatile de invatare x
Corelarea obiectivelor cu unitatile de continut x
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus x

AVIZUL CCS DA DA, cu recomandări NU

Avizul conducerii şcolii ................................

ARGUMENT
Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea in-
formaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii informatice
în ţara noastră, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Disciplina
optionala „PRIETENUL MEU, CALCULATORUL”, trebuie să asigure dobândirea
unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului si a programelor, de tehnologia
informaţiei şi comunicării la nivel de cultură generală, necesare unor activităţi cu
caracter aplicativ utile în mediul în care îşi vor desfăşura activitatea
Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze
şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre
exteriorul lui, afirmăm că azi informaţia este foarte preţioasă, ea trebuie stocată,
prelucrată şi transmisă în condiţii care asigură corectitudine şi exactitate, deci la nivel
profesional.
Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator, adică pregătirea elevilor
astfel încât să poată beneficia de lumea calculatoarelor, respectiv să poată folosi
avantajele ştiinţei calculatorului, trebuie să stea în atenţia învăţământului
preuniversitar.
Informatica a pătruns astăzi în cele mai variate domenii, deci indiferent de profesia pe
care o va alege un tânăr, la viitorul lui loc de muncă în mileniul III, cu siguranţă va avea
nevoie de cunoaşterea modului de utilizare a unui instrumentar informatic. Este
nevoie ca iniţierea tinerilor din toate şcolile în utilizarea calculatoarelor să se facă la un
nivel pe care îl numim azi nivel de cultură generală.
Tehnologia informaţiei, prin specificul ei, este esenţial legată de lucrul
individual pe un calculator, deci dezvoltă deprinderea de a lucra individual. Pe de
altă parte, prin intermediul reţelelor de calculatoare este posibil schimbul de
informaţii între mai mulţi utilizatori de calculatoare mult mai eficient decât prin orice
altă metodă clasică.
Educarea elevilor în spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în colaborare se
finalizează prin predarea informaticii orientată pe proiecte. Obişnuirea elevilor cu
responsabilităţi, cu răspunderea privind finalizarea propriei munci şi asigurarea înlănţuirii
unor elemente realizate în paralel, îi va pregăti în mod cât se poate de clar pentru o activitate
pe care cu siguranţă o vor întâlni în viitor.
Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea
spiritului inventiv şi creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în
care trăim şi vom trăi şi în viitor. Indiferent de conţinutul aplicaţiei, ceea ce realizează
elevul, trebuie să fie utilizabil; altfel spus, trebuie să aibă toate calităţile unui produs.
Datorită implicaţiei pe care tehnologia informaţiei o are azi în toate profesiile,
rezultă caracterul ei interdisciplinar. Deci, nu putem vorbi despre tehnologia
informaţiei pur şi simplu. Ea nu poate fi privită ca o disciplină independentă şi nu
poate fi ţinută între bariere create artificial.
Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre tehnologia informaţiei/utilizarea
calculatorului şi societate şi să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor
determinate de aceste conexiuni.
CLASA a III-a

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


ÎNVĂŢARE

I. Formarea si dezvoltarea capacităţii de utilizare a calculatorului şi a componentelor sale


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
La sfărşitul clasei a III-a elevul va fi Pe parcursul clasei a III-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1. Să cunoască şi să respecte normele de - exerciţii de utilizare corespunzătoare a
securitate în utilizarea calculatorului şi a calculatorului şi componentelor lui
componentelor lui - pornirea si oprirea calculatorului, a
1.2 Să pornească si sa oprească calculatorul programelor software, utilizarea unităţii de
şi programele software dischetă a cd-rom-ului si dvd-rom-ului
1.3. Să stie sa deblocheze computerul pentru - utilizarea comenzilor ce necesita
situatiile in care acesta, inevitabil, se combinaţiilor de 2 sau 3 taste pentru realizarea
blochează unor operaţii (ctrl+alt+del, sau alt+space,
1.4. Să să înveţe să utilizeze corect tastatura sau alt+tab)
1.5. Să utilizeze corect ambele butoane ale - copieri de texte; redactarea de texte simple
mouse-ului - utilizarea meniurilor rapide prin accesarea cu
butonul drept al mouse-ului
- tipărirea unor documente

I. Formarea si dezvoltarea capacităţii de căutare, selectare şi utilizare a


informaţiei
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
2.1. Să utilizeze corect programele - exerciţii de cautare cu „Find” si sau „Search”
Windows Explorer, Word, Paint, - căutarea şi deschiderea fişierelor pe hard, cd
Calculator, MediaPlayer sau discheta
2.2. Să localizeze, să deschidă sau închidă - minimizarea si maximizarea fişierelor pentru
fişiere de pe hard, cd sau dvd, discheta lucrul multitasking
utilizând My Computer sau Windows - Copierea(prin copy si paste) de obiecte dintr-o
Explorer aplicaţie în alta ; ilustrarea textului cu imagini
2.4. Să stie sa lucreze multitasking si să inserate din aceeasi sau din alta aplicaţie
utilizeze şi să transporte informaţia sub - Căutarea surselor de informare pentru
diferite forme: imagine, text, cifre, tabele disciplinele şcolare studiate prin utilizarea
dintr-o aplicaţie în alta programelor educaţionale si motoarelor de cautare
I.1 Să identifice informaţii utile pe diverse pe Internet
surse : dischete, cd-uri, dvd-uri, retea,
internet
I.2 Sa stie sa caute informatii, jocuri, in
computer
2.7. Sa stie sa caute jocuri sau pagini
simple de Internet
2.8. Sa identifice componentele ecranului
si ale unei ferestre si sa le utilizeze
2.9. Sa lanseze o aplicatie Windows
II. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare ,transmitere şi procesare
a informaţiilor
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1. Să se exprime corect , inteligibil si - să utilizeze corect termenii de specifici
utilizeze corect termenii de specialitate informaticii în exprimare si în formularea
3.2. Să utilizeze procesorul de text întrebărilor
Wordpad, NotePad pentru scrierea - exerciţii de formatare şi modificare a textelor
textelor, corect gramatical şi desenelor si textelor: să scrie cu litere
3.3. Să creeze desene, felicitari, majuscule si minuscule, de diferite dimensiuni
utilizând Paint culori şi fonturi
3.4. Sa aiba notiuni despre posibilitatea - Sa identifice si sa corecteze greselile de tastare
de comunicare la distanta utilizând dintr-un text;
calculatorul, prin e-mail - Sa creeze felicitari, de 1martie, 8martie, de
3.5. Să proceseze, îmbunatateacsa si Anul nou, etc. cât mai estetice, pentru parintii
modifice texte si desene lor, si pentru prieteni
3.6. Să tipareasca un document - Sa realizeze materiale didactice pe calculator
necesare la alte discipline
- exerciţii de formatare şi modificare a textelor
şi desenelor

III. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de integrare în societate


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
4.1. Să manifeste spirit prietenos ,colegial, - să manifeste spirit prietenos ,colegial toleranţă
si de cooperare în relaţiile cu colegii în şi cooperare în activităţile de echipă
cadrul activităţilor din clasa - să execute instrucţiunile date numai după ce au
4.2. Să manifeste responsabilitate în fost bine înţelese ; sa intrebe daca nu sunt
utilizarea calculatorului cd-urilor, siguri sau nu stiu ceva
dischetelor, şi în protejarea fişierelor. - să anunţe modificările accidentale intervenite,
4.3. Să cunoasca surse de informaţii utile si sa intrebe cum le rezolva
pentru diverse domenii sociale (de exemplu să nu acceseze decât dosarele ,fişierele ,
www.google.ro ) programele indicate de profesor să nu şteargă
fişiere pe care nu le cunosc

B. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII
Componentele unui calculator:
- Identificarea componenteleor unui calculator: monitor, tastatura, mouse, unitate
centrala, imprimanta, scanner, microfon, camera video
- Tastatura. Partile componente: taste functionale, taste caracter, taste de poziţionare si
editare, bloc numeric, taste speciale
- Mouse. Tipuri de mouse. Conectarea unui mouse la calculator
Sistemul de operare:
- Pornire, Oprire, Repornire, Hibernare, Standby
- Cunoaşterea mousului.
- Operaţii cu mouse: indicare, clic, clic dreapta, clic stanga, dublu clic, drag (tragere
sau glisare)
- Ergonomia lucrului la calculator
Folosirea aplicaţiilor din Windows
Pornirea/oprirea programelor:
- Paint, Time Zone, Games, Calculator, Notepad, MediaPlayer, deschiderea unor
fişiere din computer si din Internet
- unei aplicaţii după cd/dvd sau stick de memorie
Aplicaţie Paint
- identificarea paletei de instrumente
- identificarea paletei de culori
- desenarea diferitelor figuri geometrice de diferite culori si mărimi - ştergerea
anumitor zone din desen
- schimbarea culorii anumitor zone din desen
- realizare desene
- introducere text in desen
- măriri, micşorări ale unei zone
- vizualizare la scara mărita
Editor de text NotePad
- bara cu instrumente
- barele de defilare
- butonul de închidere a ferestrei şi butoanele din bara cu instrumente a acestor
programe
- introducerea unor texte simple
- salvarea sesiunii de lucru
Editor de text WordPad
- introducea datelor, selectarea datelor
- stabilirea tipului de caractere pentru redactarea documentului
- alegerea spaţiului dintre liniile paragrafelor
- aranjarea textului in pagina
- salvarea textului
- deschiderea unui document creat
- mutarea, ştergerea si inserarea textului sau a desenelor intr-un document editat
ajutorul unui procesor text

C. METODE DE EVALUARE – PROBE PRACTICE


Deschiderea si închiderea programelor si fişierelor (cu salvarea informaţiei)
- desenare in Paint ;
- gestionarea fişierelor si dosarelor
- software pentru exerciţii de scriere, Notepad ,Wordpad, Word, jocuri educationale
de scriere
- utilizare software educaţional pentru acumularea si aplicarea cunoştinţelor de la
diferite alte discipline
- crearea de documente, felicitări, compuneri, scrisori
CLASA a IV-a

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


ÎNVĂŢARE

I. Formarea si dezvoltarea capacităţii de utilizare a calculatorului şi a


componentelor sale
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
La sfărşitul clasei a IV-a elevul va fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă
capabil: următoarele activităţi:
1.1. Să cunoască şi să respecte normele - exerciţii de identificare şi manipulare
de securitate în utilizarea calculatorului corespunzătoare a calculatorului şi exerciţii de
şi a componentelor lui utilizare corespunzătoare a calculatorului şi
1.2. Să pornească si sa oprească componentelor lui
calculatorul şi programele software - pornirea si oprirea calculatorului , a
1.3. Să stie sa deblocheze computerul programelor software, utilizarea unităţii de
pentru situatiile in care acesta, inevitabil, dischetă a CD-rom-ului si DVD-rom-ului
se blocheaza - utilizarea comenzilor ce necesita
1.4. Să utilizeze corect ambele butoane combinaţiilor de 2 sau 3 taste pentru realizarea
ale mouse-ului, sa poata da comenzi cu unor operaţii (ctrl+alt+del, sau alt+space,
mouse-ul sau alt+tab)
1.5. Să utilizeze corect cd-uri, stick-uri, cd- - copieri de texte; redactarea de texte simple
rom-ul, dvd-rom-ul, - utilizarea meniurilor rapide prin accesarea cu
1.6. Să utilizeze imprimanta butonul drept al mouse-ului
- copierea si mutarea obiectelor folosind
acţiunea drag & drop cu mouse-ul
- salvarea pe dischetă a fişierelor
- copierea, mutarea fişierelor pe şi de pe
dischetă şi hard
- tipărirea selectiva a continutului unei lucrări
efectuate utilizând softu imprimantei

II. Formarea si dezvoltarea capacităţii de căutare, selectare şi utilizare a


informaţiei
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
II.1Să utilizeze corect programele - exerciţii de cautare cu „Find” si sau „Search”
Windows Explorer, Word, Internet - căutarea şi deschiderea fişierelor pe hard, CD
Explorer sau a unui soft educaţional sau discheta
II.2Să caute,gaseasca, si să deschidă si - copierea, mutareare,denumirea ştergerea de
apoi închidă fişiere de pe hard, cd, dvd fişiere
II.3Să stie sa lucreze multitasking(cu mai - minimizarea si maximizarea fişierelor pentru
multe fişiere din aplicaţii diferite).Sa multitasking
cunoasca avantajele si dezavantajele - Copierea(prin copy si paste) de obiecte dintr-o
modului de lucru multitasking si, aplicaţie în alta ; ilustrarea textului cu imagini
astfel, sa-l utilizeze corect sau tabele, inserate din aceeasi sau din alta
II.4Să creeze, copieze,redenumeasca aplicaţie
dosare - căutarea surselor de informare pentru disciplinele
II.5Să utilizeze şi să transporte informaţia şcolare studiate prin utilizarea motoarelor de
sub diferite forme: imagine, text, cautare pe Internet si, sau a
tabele, grafice în aplicaţii programului AEL si utilizarea fişierelor
II.6Sa stie sa caute informatii, programe, multimedia
fisiere, in computer - crearea, copierea, redenumirea, ştergerea
4.7 Sa stie sa caute informatii, programe dosarelor
,jocuri sau pagini simple de Internet - căutarea surselor de informare pentru disciplinele
şcolare studiate în scoala folosind calculatorul

III. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare ,transmitere şi procesare a


informaţiilor
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
3.1. Să se exprime corect , inteligibil si - să utilizeze corect termenii de specialitate în
utilizeze corect termenii de specialitate descrierea acţiunii sau în formularea
3.2. Să utilizeze procesorul de text Word întrebărilor
pentru scrierea textelor, corect gramatical, - completarea de benzi desenate, scrisori, orare
3.3. Să utilizeze procesorul de text Word - tabele şi grafice ca aplicaţii la disciplinile
pentru pentru inserarea imaginii, si studiate
modelarea cât mai estetica a documentelor - rezolvări de exerciţii şi probleme
3.4. Să creeze desene, felicitari, - mape cu poveşti ilustrate sau pe teme
utilizând Paint, sau Word geografice şi istorice
3.5. Sa poata comunica la distanta - prezentări de carte şi autori
utilizând calculatorul, prin e-mail - executarea de materiale didactice pe calculator
3.6. Să proceseze, îmbunatateacsa si necesare celorlalte discipline
modifice texte si desene - exerciţii de formatare şi modificare a textelor
3.7. Să tipareasca un document şi desenelor
- comunicarea la distanta utilizând calculatorul,
prin e-mail, si Messenger

IV.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de integrare în societate


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
4.1. Să manifeste spirit prietenos ,colegial, - să manifeste spirit prietenos ,colegial, toleranţă
si de cooperare în relaţiile cu colegii în şi cooperare în activităţile de echipă
cadrul activităţilor din clasa - să execute instrucţiunile date numai după ce au
4.2 Să manifeste responsabilitate în fost bine înţelese ; sa intrebe daca nu sunt
utilizarea calculatorului CD-urilor, siguri sau nu stiu ceva
dischetelor, şi în protejarea fişierelor - să anunţe modificările accidentale intervenite,
4.3 Să cunoasca surse de informaţii utile si sa intrebe cum le rezolva
pentru diverse domenii sociale( de - să nu acceseze decât dosarele ,fişierele ,
exemplu www.google.ro ) programele indicate de profesor
să nu şteargă fişiere pe care nu le cunosc

B. CONTINUTURI:
Prezentarea unor noţiuni de baza ale unui calculator
-structura si funcţionarea unui calculator (monitor, tastatură, mouse, unitatea centrala,
procesor, memorie )
- alte echipamente: scanner, imprimanta, microfon, camera web, etc.;
- Activitate practica: asocieri, rebus, metoda cubului
Prezentarea unor tehnici de lucru cu Windows XP
- Prezentare generala sistem de operare Windows. Intrarea si iesirea in Windows
- Ferestre. Operaţii cu ferestre
- Icoane – limbajul icoanelor
- Fişiere si dosare: fişier, document, aplicatie, dosar
- Operaţii cu fişiere si dosare
- Mai multe informaţii: ferestre si proprietăţi
- Folosirea programului Windows Explorer
- Programe utilitare (Paint, Calculator, Games, Notepad, Wordpad )
Aplicaţie Paint
- identificarea paletei de instrumente
- identificarea paletei de culori
- desenarea diferitelor figuri geometrice de diferite culori si mărimi (linii, cercuri,
elipse, pătrate, dreptunghiuri)
- ştergerea anumitor zone din desen
- schimbarea culorii anumitor zone din desen
- realizare desene
Editoare text Microsoft Word
- Tehnoredactare
- Taste alfanumerice
- Tastatura sageti, enter, delete
- Taste insert, home, end, tasta shift, capslock
- Formatul paginii
- Tipuri si dimensiune caractere, aliniere text
- Folosirea desenelor si a imaginilor (wordart)
- Printarea unui document word

C. METODE DE EVALUARE – PROBE PRACTICE


Deschiderea si inchiderea programelor si fisierelor (cu salvarea informatiei)
- desenare in Paint ;
- gestionarea fişierelor si dosarelor
- scriere si inserare de imagine in Word ,
- scrierea – corecta , si relativ rapida , in Word – a unor texte simple
- utilizare software educaţional pentru asimilare si aplicarea unor cunoştinţe de la
diferite alte discipline studiate
- software pentru exerciţii de scriere, Notepad ,Wordpad, Word, jocuri educationale
de scriere
- utilizare software educaţional pentru acumularea si aplicarea cunoştinţelor de la
diferite alte discipline
- Crearea de documente, felicitari, compuneri, scrisori- emailuri

D. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

1. Cunoasterea si intelegerea unor elemente legate de calculator.


1.1 .sa identifice diversele componente din structura unui P. C.;
Suficient Recunoaste componentele dein structura P.C. : monitor, unitate centrala,
tastatura, mouse;
Bine Identifica componentele din structura calculatorului personal:monitor, unitate
centrala, mouse, tastatura, boxe, unitate de discheta, unitate cd-rom;
Foarte bine Prezinta cu cuvinte proprii componentele din structura P.C. si rolul lor
precum si elementele din echipamentul auxiliar calculatorului: monitor, unitate
centrala Floppy, unitatea CD-ROM, tastatura, mouse, boxe, imprimanta, scanner,
microfon, camera web.
1.2. Sa inteleaga modul de functionare a unui P. C.
Suficient Executa punerea in functiune a unui P.C.;
Bine Executa punerea in functiune a unui P.C., explicand pasii urmati;
Foarte bine Pune in functiune un P.C. ,explicand pasii urmati si legatura dintre
componentele; calculatorului personal

2. Dezvoltarea capacitatilor de utilizare a calculatoarelor personale pentru


rezolvarea unor aplicatii,de investigare si culegere a unor date si informatii.
2.1. Sa cunoasca sistemul de operare Windows si gestionare fisierelor si folderelor
Suficient Utilizeaza cu ajutor sistemul de operare Windows;
Bine Utilizeaza Sistemul de operare Windows;
Foarte bine Utilizeaza sistemul de operare Windows, explicand, cu cuvinte proprii
modul de functionare al acestuia
2.2. sa acceseze programele Denouvel , Drawing for children, Paint si Microsoft
Word; Windows Media Player
Suficient programele Denouvel, Drawing for children, Paint, Microsoft Word,
Windows Media Player;
Bine Acceseaza programele mentionate, fara ajutor;
Foarte bine Acceseaza programele mentionate fara ajutor, explicand modul de
operare
2.3. Sa utilizeze aceste programe pentru elaborarea unor lucrari propuse
Suficient Elaboreaza, cu ajutor, lucrari propuse
(colorarea unor imagini, copierea de texte) folosind programele: Denouvel, Drawing
for children, Paint, Notepad. Wordpad, Microsoft Word
Bine Elaboreaza lucrari propuse(colorarea de imagini, copierea si editarea unor texte,
desenarea unui peisaj), folosind programele mentionate;
Foarte bine lucrari(colorarea unei imagini, desenarea unei lucrari, copierea si editarea
unor texte) si proiecte ample(Bucuresti capitala tarii), ce presupun lucrul individual si
suplimentar folosind programele mentionate.

3. Dezvoltarea gandirii, a capacitatilor de comunicare, a mobilitatii intelectuale


prin realizarea de conexiuni, precum si largirea orizontului interdisciplinar.

3.1. Sa utilizeze CD-uri cu soft-uri educationale pentru a procura ,sorta si clasifica


informatii din diferite domenii(istorie, geografie, biologie, literatura);
Suficient Acceseaza(doar utilizeaza ) C.D-uri cu informatii din diferite domenii, cu
ajutor; descopera in soft-urile prezentate informatii necesare diferitelor domenii
studiate;
Bine Acceseaza(instaleaza, utilizeaza, inchide) C.D.-uri cu informatii din diferite
domenii, cu ajutor; descopera si sorteaza informatiile necesare din soft-urile
prezentate;
Foarte bine Acceseaza (instaleaza, utilizeaza, inchide,) C.D.-uri cu informatii din
diferite domenii, explicand modul de utilizare a acestora; descopera, sorteaza si
clasifica informatiile din soft-urile prezentate
3.2. Sa manifeste initiativa in achizitionarea de soft-uri ce contin informatii(date,
evenimente, imagini, filme, etc.)din domenii cat mai variate ,necesare in
activitatea scolara.
Suficient Manifesta initiativa in procurarea de soft-uri ce contin informatii necesare
domeniilor studiate de elevi;
Bine Achitioneaza soft-uri ce contin diverse informatii;
Foarte bine Selecteaza soft-uri educationale necesare in studierea disciplinelor
scolare
3.3. Sa acceseze Internet-ul
Suficient Acceseaza Internet-ul, cu ajutor;
BineAcceseaza Internet-ul, in vederea culegerii de informatii si date
necesare la scoala, cu ajutor;
Foarte bine
Acceseaza Internet-ul, culegand date pe care urmeaza sa le foloseasca in cadrul
disciplinelor scolare.

4. Dezvoltarea interesului pentru informatica.


4.1. Sa manifeste initiativa in procurarea unor noi surse de informare si in activitatile
desfasurate in clasa;
Suficient Manifesta initiativa in procurarea de informatii, in vederea folosirii lor in
activitatile scolare;
Bine Procura informatii necesare in studiul disciplinelor scolare, folosindu-se de
cunostintele acumulate;
Foarte bine Descopera noi surse de informatii , folosindu-se de cunostintele
acumulate.
4.2. Sa manifeste un comportament adecvat in relatiile cu colegii dintr-un grup de
lucru, in cadrul activitatilor practice.
Suficient Identifica modalitati de colaborare in grup;
Bine Identifica modalitati de colaborare si consecintele pozitive ale unor manifestari
de solidaritate si toleranta;
Foarte bine Initiaza activitati care presupun dezvoltarea climatului afectiv, pozitiv in
grup; justifica necesitatea solidaritatii competi

BIBLIOGRAFIE:

1. Plan cadru pentru învăţământul preuniversitar


2. Curriculum şcolar – www.edu.ro
3. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic – învăţământul
primar, Editura Aramis
4. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei- ghid pentru cadrele didactice, seria
“Calitate în formare”
5. Luminita Ripeanu, Cristina Dragomirescu, Ghid de Tehnologia Informatiei
pentru Gimnaziu. Partea I. Editura LVS, Ploiesti
6. Rodica Matei, Dorina Mateias, Tainele Informaticii, manual de informatica,
Editura Paralela 45, Bucuresti, 2010

Clasa a III-a A, B, C
Numar de saptamani: 17
Numar de ore/saptamana: 1 ora/saptamana
Profesor: Marinescu Stefan

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEM I

Nr. Nr.
Unitatea de invatare / Continuturi Saptamana
crt ore
1 Ce este calculatorul:
- n.t.s.m.
- Identificarea componenteleor unui calculator: monitor, tastatura,
mouse, unitate centrala, imprimanta, scanner, microfon, camera
video
4 S1-S4
- Tastatura. Partile componente: taste functionale, taste caracter,
taste de pozitionare si editare, bloc numeric, taste speciale
- Mouse. Tipuri de mouse. Conectarea unui mouse la calculator
- Jocuri educationale: Rodactilo, TypeMaster Pro
- Colaj: Componentele unui calculator
2 Sistemul de operare:
- Pornire, Oprire, Repornire, Hibernare, Standby
- Cunoasterea mousului.
- Operatii cu mouse: indicare, clic, clic dreapta, clic stanga, dublu
7 S5-S13
clic, drag (tragere sau glisare)
- Utilizare Mouse – jocuri educationale
- Ergonomia lucrului la calculator
- Jocuri educaţionale
3 Rularea in executie a unei aplicatii
Pornirea/oprirea programelor:
- programe: Paint, Time Zone, Games, Calculator, Notepad, 2 S14-S15
MediaPlayer, deschiderea unor fişiere din computer si din Internet
- unei aplicatii dupa cd/dvd sau stick de memorie
4 Soft educational
2 S16-S17
- învăţare, si (auto)verificare – cd-uri cu softuri educationale

Clasa a III-a A, B, C
Numar de saptamani: 18
Numar de ore/saptamana: 1 ora/saptamana
Profesor: Marinescu Stefan

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEM II

Nr. Nr.
Unitatea de invatare / Continuturi Saptamana
crt ore
1 Sa coloram
- programul Denouvel Coloriage 2 (preluarea culorii si
1 S1
distribuirea acestea in interiorul unei forme date, fixarea
fondului, cautarea de contururi, etc);
2 Sa desenam in programul Paint (Aplicatie Paint)
- identificarea paletei de instrumente
- identificarea paletei de culori
- desenarea diferitelor figuri geometrice de diferite culori si
marimi (linii, cercuri, elipse, patrate, dreptunghiuri)
- stergerea anumitor zone din desen 3 S2-S4
- schimbarea culorii anumitor zone din desen
- realizare desene
- introducere text in desen
- mariri, micsorari ale unei zone
- vizualizare la scara marita
3 Felicitari (Aplicatie Paint):
-combinarea diferitelor forme geometrice pentru a realiza 2 S5-S6
felicitari
4 Casa mea, blocul meu (Aplicatie Paint):
-combinarea diferitelor forme geometrice pentru a realiza 2 S7-S8
obiecte din natură, colorarea imaginilor
5 Editor de text NotePad
- bara cu instrumente
- barele de defilare
- butonul de închidere a ferestrei şi butoanele din bara cu 2 S9-S10
instrumente a acestor programe
- introducerea unor texte simple
- salvarea sesiunii de lucru
6 Editor de text WordPad
- introducrea datelor, selectarea datelor
- stabilirea tipului de caractere pentru redactarea
documentului
- alegerea spatiului dintre liniile paragrafelor
6 S11-S16
- arangarea textului in pagina
- salvarea textului
- deschiderea unui document creat
- mutarea, stergerea si inserarea textului sau a desenelor intr-
un dosument editat cu ajutorul unui procesor text
7 Recapitulare 2 S17-18
Clasa a IV-a A, B, C
Numar de saptamani: 17
Numar de ore/saptamana: 1 ora/saptamana
Profesor: Marinescu Stefan

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEM I

Nr. Nr.
Unitatea de invatare / Continuturi Saptamana
crt ore
Prezentarea unor notiuni de baza ale unui calculator
-structura si functionarea unui calculator (monitor, tastaura,
mouse, unitatea centrala, procesor, memorie, )
5 S1-S5
- alte echipamente: scanner, imprimanta, microfon, camera
web, etc.;
- Activitate practica: asocieri, rebus, metoda cubului
1 Prezentarea unor tehnici de lucru cu Windows XP
- Prezentare generala sistem de operare Windows. Intrarea si
iesirea in Windows
- Ferestre. Operatii cu ferestre
- Icoane – limbajul icoanelor
- Fisiere si dosare: fisier, document, aplicatie, dosar 9 S6-S14
- Operatii cu fisiere si dosare
- Mai multe informatii: ferestre si proprietati
- Folosirea programului Windows Explorer
- Programe utilitare (Paint, Calculator, Games, Notepad,
Wordpad )
3 Soft educational
2 S15-S16
- învăţare, si (auto)verificare – cd-uri cu softuri educationale
Recapitulare
1 S17
-aplicatii

Clasa a IV-a A, B, C
Numar de saptamani: 18
Numar de ore/saptamana: 1 ora/saptamana
Profesor: Marinescu Stefan

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEM II

Nr. Nr.
Unitatea de invatare / Continuturi Saptamana
crt ore
1.. Sa desenam in programul Paint (Aplicatie Paint)
- identificarea paletei de instrumente
- identificarea paletei de culori
- desenarea diferitelor figuri geometrice de diferite culori si
marimi (linii, cercuri, elipse, patrate, dreptunghiuri) 7 S1-S7
- stergerea anumitor zone din desen
- schimbarea culorii anumitor zone din desen
- realizare desene
- introducere text in desen
2. Editoare text Microsoft Word
- Operatii de baza cu documente Word: Lansarea
programului, creare, salvare, inchidere.
- Tehnoredactare
- Taste alfanumerice
8
- Tastatura sageti, enter, delete
S8-S16
- Taste insert, home, end, tasta shift, capslock
- Formatul paginii
- Tipuri si dimensiune caractere, aliniere text
- Folosirea desenelor si a imaginilor (wordart)
- Printarea unui document word
3 Recapitulare
2 S16-S17
-aplicatii