You are on page 1of 36

46041

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3257
20 Δεκεμβρίου 2013

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αριθμ. 13
Εσωτερικός κανονισμός του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 1. Το Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου
Έχοντας υπόψη: δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το
1. Τις διατάξεις: άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Τα μέλη του
α) του άρθρου 6, του άρθρου 7 παρ. 4, του άρθρου 8 παρ. Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του T.E.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ είναι
10 και 18, του άρθρου 10 παρ. 6, του άρθρου 12, του άρθρου 14, δημόσιοι λειτουργοί, απολαμβάνουν λειτουργι− κής
του άρθρου 15, του άρθρου 19 παρ. 6, του άρθρου 21, του ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και
άρθρου 28, του άρθρου 29, του άρθρου ερευνητικών καθηκόντων τους και έχουν διδακτικό,
30, του άρθρου 31, του άρθρου 32, του άρθρου 33, του ερευνητικό−επιστημονικό και διοικητικό έργο, δικαιώμα− τα
άρθρου 34, του άρθρου 35, του άρθρου 36, του άρθρου και λοιπές υποχρεώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
37, του άρθρου 38, του άρθρου 40, του άρθρου 41, του για τα Α.Ε.Ι. Η διοίκησή του λειτουργεί σε κεντρικό
άρθρου 42, του άρθρου 48, του άρθρου 49 παρ. 1, του επίπεδο (Κεντρική Διοίκηση) και σε αποκε− ντρωμένο
άρθρου 54, του άρθρου 80 παρ. 11, του N. 4009/2011 (Α΄ επίπεδο ανά ακαδημαϊκή μονάδα. Οι διοικη− τικές του
195), υπηρεσίες είναι δομημένες και λειτουργούν σύμφωνα με τον
β) του άρθρου 3 παρ. 7 του N. 4076/2012 (Α΄ 159), γ) Οργανισμό του Ιδρύματος, που ισχύει κάθε φορά. Η
των άρθρων 1 έως 10 του N. 3685/2008 (Α΄ 148), δ) του υλικοτεχνική υποδομή και η λειτουργία του
άρθρου 5 του Π.Δ. 69/2013 (Α΄ 119). επιχορηγούνται από το κράτος, του οποίου η επο− πτεία στο
2. Την εισήγηση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ασκείται από τον Υπουργό Παι− δείας και
(ΣΔΟ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με την πράξη 14/19.11.2013, για τον Θρησκευμάτων.
Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών. 2. Το σύνολο της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοι−
3. Την εισήγηση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών νότητας στηρίζεται, εκτός της κείμενης νομοθεσίας, σε μία
(ΣΤΕΦ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με την πράξη 14/19.11.2013, για τον δέσμη αποδεκτών αρχών, οι οποίες προκύπτουν από την
Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών. αποστολή και τους στόχους του Τ.Ε.Ι., τους εκπαι− δευτικούς
4. Την γραπτή και προφορική εισήγηση του Προέδρου του και ερευνητικούς σκοπούς του, την κοινωνική του αποστολή,
Τ.Ε.Ι. Πειραιά. το σεβασμό στην αξιοκρατία και την ελευθερία της
5. Την σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. σκέψης. Οι αρχές αυτές είναι κυρίως οι ακόλουθες:
Πειραιά, με την πράξη 27/20.11.2013, για τον Εσωτερικό α) Η λειτουργία του Τ.Ε.Ι. έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την
Κανονισμό. παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτο− δύναμη
6. Την απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με την πρόσβαση στη γνώση και παρέχει υψηλά εφό− δια για την
πράξη 13/20.11.2013, για την κατάρτιση του Κανονι− σμού εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή
Μεταπτυχιακών Σπουδών. άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και
7. Την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, με την αφετέρου τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα.
πράξη 7/10.12.2013, για την έγκριση του Κανονισμού Η δραστηριότητα όλων των φο− ρέων της ακαδημαϊκής
Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχει καταρτίσει το Συμ− κοινότητας έχει ως κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκή
βούλιο (άρθρο 3 παρ. 1 του N. 3685/2008). συμπεριφορά, την τήρηση και προάσπιση της ερευνητικής
Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος του και επιστημονικής δε−
Τ.Ε.Ι. Πειραιά ως ακολούθως:
0 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

οντολογίας, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματι− εργεί την ελληνική γλώσσα και προάγει τη χρήση της
κότητα, τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του στους τεχνολογικούς κλάδους που θεραπεύει το Τ.Ε.Ι.
Τ.Ε.Ι. και την ομαλή λειτουργία του. Με στήριγμα την Άρθρο 2
άρτια οργάνωση και στελέχωση και τη μέγιστη Σχολές και Τμήματα
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που 1. Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά αποτελείται από α) τη ΣΧΟΛΗ ΤΕ−
διαθέτει το Τ.Ε.Ι., η δραστηριότητα αυτή κατατείνει στη ΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.ΤΕ.Φ) και β) τη ΣΧΟΛΗ
συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται, στην ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο), σύμφωνα με το άρ−
πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρω− ση του θρο 4 του N. 1404/1983 και το άρθρο 5 του Π.Δ. 69/2013, οι
πρωταγωνιστικού ρόλου του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ στη σύγχρονη οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:
τεχνολογική εξέλιξη. Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
β) Το Τ.Ε.Ι. επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με 1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των 2) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
σκοπών του, στο πλαίσιο του ιδρυτικού του νόμου και των 3) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.
διατάξεων του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού. γ) Το 4) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
Τ.Ε.Ι. λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρα− τικούς 5) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
θεσμούς και πρακτικές και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η Συστημάτων Τ.Ε.
λειτουργία του και οι δραστηριότητες της ακα− δημαϊκής 6) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
κοινότητας ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται 7) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και κατεύθυνση
απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα προχωρημένου εξαμήνου: Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.
καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη. Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
δ) Η δραστηριότητα του Τ.Ε.Ι. προσανατολίζεται, 1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εισαγωγικές
ακόμη στην κοινωνική καταξίωση των μελών του, την κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των αρετών τους και εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) Διοίκηση
ιδιαίτερα, στην κοινωνική ένταξη και καταξίωση των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β)
φοιτητών του. Διοίκηση Επιχειρήσεων, με κατευθύνσεις προχωρη− μένου
ε) Η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί μη αποδεκτή εξαμήνου: βα) Διοίκηση Επιχειρήσεων, ββ) Μάρ− κετινγκ.
οποιαδήποτε διάκριση, όπως, ενδεικτικά, αυτές που σχε− 2) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
τίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, την 2. Οι ανωτέρω Σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του
ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις Ιδρύματος, τον Πειραιά.
σωματικές δυνατότητες ή τη θρησκεία. Ακόμη, θεωρεί
ανεπίτρεπτες την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας και Άρθρο 3
κάθε εκτροπή από την υγιή σχέση μεταξύ των μελών της Τα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
κοινότητας του Ιδρύματος. 1. Τα Όργανα διοίκησης διακρίνονται σε μονομελή και
στ) Το Τ.Ε.Ι. λειτουργεί ως ζωντανός σύνδεσμος της συλλογικά.
ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο γεωπολιτικό και 2. α) Μονομελή όργανα διοίκησης του Ιδρύματος είναι: αα)
κοινωνικό περιβάλλον. ο Πρόεδρος, του Συμβουλίου, αβ) ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
ζ) Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα του Συμβουλίου αγ) ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., αδ) οι
οποία εφαρμόζονται από τα θεσμικά όργανα του Τ.Ε.Ι. Αναπληρωτές Πρόεδροι του Τ.Ε.Ι., αε) ο Διευθυ− ντής
γίνονται με διαφάνεια, στηρίζονται στην ευρύτε− ρη Σχολής, στστ) ο Πρόεδρος Τμήματος και αζ) ο
δυνατή συναίνεση και στοχεύουν στην εμπέδωση Διευθυντής Τομέα.
κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους τους β) Συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιδρύματος είναι: βα)
φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας. το Συμβούλιο, ββ) η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., βγ) η Δι− εύθυνση
η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή και τεκμηρι− Σχολής, βδ) η Γενική Συνέλευση Σχολής, βε) η Συνέλευση
ωμένη διαδικασία, ώστε να μη δημιουργούνται προϋπο− του Τμήματος και βστ) η Γενική Συνέλευση Τομέα.
θέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής 3. Τα μονομελή και συλλογικά όργανα του Ιδρύμα− τος,
συμπεριφοράς, λόγω προσωπικών, συγγενικών, κομμα− τικών, συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις
επαγγελματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν και
θ) Στο Τ.Ε.Ι. γίνεται εσωτερική αξιολόγηση−αποτίμηση του έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ανωτέρω
έργου του σε επίπεδο Τμημάτων (για αξιολόγηση του έργου νόμο, στον Οργανισμό και στον παρόντα Εσω− τερικό
των μελών του Ε.Π., της εκπαίδευσης και της έρευνας) και σε Κανονισμό.
επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Άρθρο 4
σε Κεντρική Διοίκηση και ακαδημα− ϊκές μονάδες (για Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
αξιολόγηση των υπηρεσιών που πα− ρέχονται), σύμφωνα με Φοιτητές του Τ.Ε.Ι. είναι α) οι προπτυχιακοί φοιτητές, που
τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. ι) Όλοι οι φορείς της παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, β) οι
ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, που παρακολουθούν το δεύ− τερο
και να προστατεύουν τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας και κύκλο σπουδών, γ) οι φοιτητές μερικής φοίτησης, οι οποίοι
έρευνας και γενικότερα τους πόρους και την περιουσία του επιλέγουν τη μερική φοίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 3
Τ.Ε.Ι., ώστε να μην υπονομεύεται η παροχή του έργου του του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 και δ) οι εξ’ ανταλλαγής
και να μην πε− ριορίζεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και φοιτητές οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις παραπάνω
αξιοποίησής τρεις (3) κατηγορίες.
τους από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας.
ια) Η ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιεί και καλλι−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Κατά τη διαδικασία εγγραφής του στο Τ.Ε.Ι. καταθέτει


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ σχετική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου η εγγραφή να
πραγματοποιηθεί. Η απαγόρευση, με ποινή διαγραφής, ισχύει
Άρθρο 5 για όλη τη διάρκεια φοίτησής του στο Τ.Ε.Ι.
Προπτυχιακοί φοιτητές – Εγγραφές
1. Ως ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές νοούνται όσοι Άρθρο 6
εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4009/2011 και Ανανέωση εγγραφής
των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερ− βεί τη 1. Ο φοιτητής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση
διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του εγγραφής ηλεκτρονικά. Η ανανέωση γίνεται τουλάχι−
στον μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων του
τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα
εξαμήνου και το αργότερο μια εβδομάδα μετά και
Σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, σύμφωνα
υποβάλλεται στο οικείο Τμήμα.
με την κείμενη νομοθεσία. Για τους φοιτητές μερικής
2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού,
φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι δι− πλάσιος του
μπορεί να ισχύσει αναλόγως και σε περίπτωση καθυ−
ενδεικτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών που
στέρησης ανανέωσης της εγγραφής. Αρμόδια να επιλη− φθεί
παρακολουθούν.
και να αποφασίσει είναι η Συνέλευση του οικείου
2. α) Προπτυχιακοί φοιτητές Τ.Ε.Ι. θεωρούνται όσοι
Τμήματος.
εγγράφονται στον πρώτο κύκλο σπουδών μετά από
3. Η γραμματεία του Τμήματος υποχρεούται να ενη−
εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη, σύμφωνα με τις
μερώσει, αποδεδειγμένα, τον φοιτητή, στην περίπτωση που
κείμενες διατάξεις.
εκείνος δεν προέβη στην ανανέωση της εγγραφής του.
β) Οι εγγραφές των προπτυχιακών φοιτητών γίνονται στην
οικεία Σχολή, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζο− νται Άρθρο 7
εκάστοτε από την διεύθυνση της Σχολής, με βάση τα Έναρξη, διακοπή και λήξη μαθημάτων
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κείμενη 1.α) Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε
νομοθεσία. έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου και
γ) Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάτα− ξη, περιλαμβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα: το
για την εγγραφή τους απαιτείται η έκδοση σχετικής Χειμερινό, το οποίο αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά
απόφασης των οικείων οργάνων του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις τις 20 Σεπτεμβρίου και το Εαρινό, το οποίο αρχίζει μετά τη
κείμενες διατάξεις, οι οποίες ορίζουν και τα χρονικά όρια λήξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Οι εξετάσεις
εγγραφής. διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού
3. Οι φοιτητές, με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση της και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθή− ματα που
Σχολής τους, η οποία κοινοποιείται στο οικείο Τμήμα, διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Επιπλέον, ο
μπορούν και να διακόψουν τη φοίτησή τους, μετά από φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μα− θήματα και των
σχετική γνώμη του Τμήματος. Η διαδικασία διαπίστω− σης δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου,
της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που σε εξεταστική περίοδο η οποία διενεργείται το πρώτο
συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγιστος χρόνος της δια− εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού
κοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρ− έτους.
βασης του χρόνου αυτού ορίζονται στον Οργανισμό του β) Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις
Ιδρύματος. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά εβδομάδες διδασκαλίας (που καλύπτουν έναν ελάχι− στο
το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η δι− ακοπή αριθμό πιστωτικών μονάδων) και μία εξεταστική περίοδο.
οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους 2. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των
ανωτέρας βίας. μαθημάτων, των εξετάσεων και των διακοπών του
4. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης ή ανωτέρας βίας, είναι επόμενου ακαδημαϊκού έτους, καθορίζονται από τη
δυνατή η εγγραφή νεοεισερχόμενου φοιτητή, που Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και ανακοινώνονται με ευθύνη του
καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες κατά αρμόδιου Αναπληρωτή Προέδρου του Τ.Ε.Ι. ενιαία, για όλες
περίπτωση προθεσμίες, με αιτιολογημένη απόφαση της τις Σχολές του Τ.Ε.Ι., το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου
Διεύθυνσης της Σχολής, ύστερα από αίτηση του ενδια− κάθε έτους.
φερόμενου φοιτητή στο Τμήμα, στην οποία εκτίθενται οι Άρθρο 8
λόγοι της καθυστέρησης και παρατίθενται συνημ− μένα Οργάνωση Σπουδών
τα στοιχεία που τους αποδεικνύουν, και γνώμη του 1. Οι προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι.
Τμήματος. διεξάγονται κατά τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα
5. Φοιτητής που δε γράφτηκε, ούτε με τη διαδικασία της Σπουδών του οικείου Τμήματος.
προηγούμενης παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγ− γραφής του α) Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των
στο Τ.Ε.Ι. υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των
6. Φοιτητής που πρόκειται να εγγραφεί στο Τ.Ε.Ι. ΠΕΙ− προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις
ΡΑΙΑ δεν μπορεί να είναι συγχρόνως εγγεγραμμένος σε άλλο εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή δημόσιο μετα− λυκειακό περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό
Ίδρυμα ή Σχολή (όπως σε Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι., Ακαδημία έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των
Εμπορικού Ναυτικού, Εκκλησιαστική Σχολή, Σχολή μαθημάτων.
Αστυνομίας κλπ), όπως προκύπτει από το άρθρο β) Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώ−
2 παρ. 9 του Ν. 1771/1988, το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α του τατης Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραμμα σπουδών περιέχει επίσης
Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα
2 του Ν. 2909/2001 και την ΥΑ Φ. 253/Β6/1340/15−5−2001, που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.
2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος Τμήματος μεταφέρει πλήρως τις καρτέλες (έντυπες ή
σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκ− ηλεκτρονικές) όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών από το
παιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που πε− προηγούμενο στο νέο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, με
ριλαμβάνεται σε αυτό, τις πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με εφαρμογή των καθορισμένων από τη Συνέλευση αντι−
τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του στοιχιών. Από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ νέου ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών, η Γραμ− ματεία
1466), καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε αντι− στοίχησή εκδίδει μοναδικό τύπο πτυχίου που εμφανίζει
του με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσό− ντων, του αποκλειστικά τα μαθήματα του ισχύοντος Προγράμμα− τος.
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Αν ο φοιτητής έχει περάσει περισσότερα από τα ελάχιστα
Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης απαραίτητα για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου
Εκπαίδευσης. Αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μαθήματα, τα υπόλοιπα αναγράφονται στο Πα− ράρτημα
μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του Διπλώματος, με το βαθμό και τις πιστωτικές μονάδες τους.
προγράμματος σπουδών είναι η Διεύθυνση της οικείας 2. Το Τ.Ε.Ι. μπορεί να οργανώνει και να προσφέρει: α)
Σχολής, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου προγράμματα σπουδών από κοινού ή σε συνεργα− σία με
Τμήματος. Σχολές διαφορετικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, που οδηγούν
γ) Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται από Ειδική στην απονομή τίτλου σπουδών του προγράμ− ματος αυτού,
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) τουλά− β) προγράμματα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία με
χιστον Καθηγητές της Σχολής του οικείου γνωστικού ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην
πεδίου, και εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα απονομή αντίστοιχων τίτλων σπου− δών, σύμφωνα με τα
σπουδών, κατά προτεραιότητα από Καθηγητές του οι− κείου άρθρα 40 και 41 του Ν. 4009/2011. Στον Οργανισμό του
Τμήματος. Σε περίπτωση έλλειψης Καθηγητών στο Ιδρύματος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
γνωστικό αντικείμενο, η Ειδική Επιτροπή μπορεί να διαδικασία συμμετοχής του στα προγράμματα
συμπληρωθεί από Αναπληρωτές ή Επίκουρους μόνιμους συνεργασίας, καθώς και τα όργανα του Ιδρύματος, που
Καθηγητές. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται από τον έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των
Διευθυντή της Σχολής, ή σε περίπτωση συνεργασίας προγραμμάτων αυτών.
Σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους Διευθυντές των 3. Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ι. οργανώνονται με βάση το
Σχολών. Όταν αναθεωρείται υφιστάμενο Πρόγραμ− μα εξαμηνιαίο μάθημα. Για τη λήψη του πτυχίου ο φοιτη− τής
Σπουδών, η Επιτροπή απευθύνεται στο Διευθυντή της πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακο− λούθηση
Σχολής ή δι’ αυτού στους Διευθυντές των άλλων Σχολών, 40 εξαμηνιαίων μαθημάτων, στα οποία περι− λαμβάνεται και
σε περίπτωση που επιθυμεί να ορίσει ως μέλος Καθηγητή η Πτυχιακή Εργασία. Η απόκλιση είναι δυνατή, κατά δύο το
άλλου Τμήματος. πολύ μαθήματα, με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος και
δ) Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών εγκρί− νεται έγκριση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι..
από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της ή των 4. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κάθε
εμπλεκόμενων Διευθύνσεων Σχολών και σύμ− φωνη γνώμη Τμήματος διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και κατ’
της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΕΥ), ως εξής:
ε) Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται με την ίδια α) Υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα υποδομής και τα
διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτισή του. Το βασικά μαθήματα της ειδικότητας, τα οποία είναι υπο−
αναθεωρημένο Πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή τον χρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.
Σεπτέμβριο του επομένου ακαδημαϊκού έτους. Επιμέ− ρους β) Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι μαθήματα ειδικό−
στοιχεία του, όπως το περιεχόμενο μαθήματος, ο τρόπος τητας που επιλέγονται από τους φοιτητές από πίνακα
διδασκαλίας του (θεωρία, εργαστήριο, ασκήσεις πράξεις), ο περισσοτέρων μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να
φόρτος εργασίας και οι πιστωτικές μονάδες καθώς και τα είναι ομαδοποιημένα, οπότε ο φοιτητής επιλέγει
προαπαιτούμενα – εξαρτώμενα μαθήματα, μπορούν να υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα μιας ομάδας, εφόσον
αναθεωρούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος, με χρονικό όριο να προσφέρονται. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ελεύθε− ρη
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρι− σης μέχρι το τέλος επιλογή για τη συμπλήρωση των μαθημάτων μιας ομάδας. Εάν
(31 Αυγούστου) του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους. Ως στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνονται Κατευθύνσεις, τα
προς τα ουσιαστικά στοιχεία του (πλήθος και τίτλοι μαθήματα που τις χαρακτηρίζουν είναι ομαδοποιημένα. Τα
προσφερομένων μαθημάτων, τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα μπορούν να ανέρχονται
και σύνολο ωρών διδασκα− λίας κάθε μαθήματος) το έως 15% επί του συνόλου των
Πρόγραμμα Σπουδών αναθε− ωρείται το νωρίτερο μετά από 40 μαθημάτων που απαιτούνται για την απονομή του
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη εφαρμογής του. Σε κάθε πτυχίου, ενώ στο Πρόγραμμα Σπουδών μπορούν να προ−
περίπτωση, η διαδικασία αναθεώρησης εκκινεί με απόφαση σφέρονται έως και τα τριπλάσια επιλογής υποχρεωτικά
της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία προτείνει μαθήματα, από τον αριθμό που υποχρεούται να επιλέ− ξει ο
τουλάχιστον οκτώ (8) Κα− θηγητές της Σχολής, του φοιτητής. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα το οποίο
οικείου γνωστικού αντικει− μένου, μεταξύ των οποίων επιλέγεται από αριθμό φοιτητών κάτω των δέκα (10), δεν
επιλέγει ο Πρόεδρος του Τμήματος για να συγκροτήσει προσφέρεται.
την Ειδική Επιτροπή του στοιχείου γ). γ) Επιπλέον των ανωτέρω, ο φοιτητής μπορεί να πα−
στ) Προκειμένου να εφαρμοστεί το αναθεωρημένο ρακολουθεί ως Προαιρετικά Μαθήματα άλλα μαθήματα, που
Πρόγραμμα Σπουδών, μετά την έγκρισή του, απαιτείται είτε προσφέρονται ως τέτοια, σύμφωνα με την κείμενη
απόφαση της Συνέλευσης που καθορίζει τις αντιστοιχί− ες νομοθεσία, είτε προσφέρονται ως Υποχρεω− τικά ή κατ’
όλων των μαθημάτων μεταξύ του προηγούμενου και του Επιλογήν Υποχρεωτικά, στο ίδιο ή σε άλλα Τμήματα της
νέου ισχύοντος Προγράμματος. Η Γραμματεία του Σχολής ή του Ιδρύματος. Τα Προαιρετικά
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3

Μαθήματα δεν συμμετέχουν στο βαθμό του πτυχίου, αλλά ντα Εσωτερικό Κανονισμό και από συναφείς αποφάσεις της
αναγράφονται με τις πιστωτικές μονάδες τους και το Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. και των Συνελεύσεων των οικείων
βαθμό στο Παράρτημα Διπλώματος. Σχολών και Τμημάτων.
5. α) Τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. 7. Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του
Πειραιά οργανώνονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύ− στημα Τμήματος χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό πιστωτικών
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μο− νάδων μονάδων (π.μ.). Η πτυχιακή εργασία χαρακτηρίζεται από
(ECTS), ώστε να μπορούν να περιγραφούν με την απόδοση 20 π.μ. και στην πρακτική άσκηση αντιστοιχούν 10 π.μ. Στις
πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν αντιστοιχούν π.μ..
συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν. 8. α) Εάν η γνώση ενός υποχρεωτικού μαθήματος είναι
Είναι επίσης δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και
επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του επιτυχή εξέταση υποχρεωτικού μαθήματος ανωτέρου
ιδίου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σε εξαμήνου, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προ−
εθνικό και ευρωπαϊκό επί− πεδο. απαιτούμενο του δεύτερου, το οποίο είναι αυτόματα
β) Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα− ση εξαρτώμενο του πρώτου, σύμφωνα με απόφαση της
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση του οι−
εισήγηση του Προέδρου του Ιδρύματος, η οποία κείου Τομέα.
διατυπώνεται μετά από γνώμη των Διευθυντών των οι− β) Ένα μάθημα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και προα−
κείων Σχολών, καθώς και ύστερα από γνώμη της Α.ΔΙ.Π, παιτούμενο ενός μαθήματος και εξαρτώμενο από άλλο
ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαι− μάθημα. Για κάθε μάθημα μπορεί να υπάρχουν μέχρι δύο
τούνται για την απονομή τίτλου σπουδών από όλα τα (2) προαπαιτούμενα μαθήματα και σε κάθε προα−
ομοειδή προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη και τις παιτούμενο να αντιστοιχούν μέχρι δύο (2) εξαρτώμενα
αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό πε− δίο στον μαθήματα.
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. γ) Τα αλληλοσυνδεόμενα με τον τρόπο αυτό μαθή− ματα
γ) Οι πιστωτικές μονάδες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με σχηματίζουν ομάδες, που περιλαμβάνουν μέχρι τρία (3)
τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του μαθήματα και δεν έχουν μεταξύ τους κοινά μαθήματα.
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ δ) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίζε− ται
1466), σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο περιέ− χει τα ο αριθμός των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων
προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του μαθημάτων, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 20% του
Προγράμματος Σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέ− ρους συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων.
μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση 9. α) Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει με βάση το
που περιλαμβάνεται σε αυτό. Επιπλέον περιέχει και το επίπεδο περίγραμμα του προγράμματος σπουδών για τη μορφή
των προσόντων σε αντιστοίχησή του με εκείνα του Εθνικού διδασκαλίας κάθε μαθήματος (θεωρητική, ερ− γαστηριακή
Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπα− ϊκού Πλαισίου ή μικτή μορφή διδασκαλίας), ενώ ο διδά− σκων
Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων Καθηγητής προβαίνει στην ανάλυση της ύλης του
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. μαθήματος σε επίπεδο δεκατριών (13) εβδομάδων
δ) ο ανώτατος αριθμός ωρών διδασκαλίας την εβδο− μάδα διδασκαλίας, ενημερώνει σχετικά τη Συνέλευση του
που αντιστοιχούν στα μαθήματα (νέα και επαναδη− λούμενα) Τμήματος και μεριμνά, σε συνεργασία με το Τμήμα, για την
στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής ανά εξάμηνο, σχετική ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου, μέσω της
ανέρχεται σε 35. προσωπικής του ιστοσελίδας και της ιστοσελίδας του
6. α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην πα− Τμήματος.
ρακολούθηση ενός προπτυχιακού προγράμματος σπου− δών, β) Η Συνέλευση του Τμήματος, κατά την κατανομή των
περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μαθημάτων του Τμήματος ανά εξάμηνο σπουδών, μεριμνά
μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου ώστε:
σπουδών. αα) τα τυπικά προγράμματα των τριών πρώτων εξα−
β) Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές μήνων σπουδών να μην περιλαμβάνουν κατ’ επιλογήν
δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές υποχρεωτικά μαθήματα,
μονάδες, ενώ σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο σε 30. ββ) να διασφαλίζεται η ορθή αλληλουχία μεταξύ των
γ) Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται με βάση το προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων από αυτά μα−
Περίγραμμα του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο πε− θημάτων και
ριλαμβάνει αα) τους τίτλους των υποχρεωτικών και κατ’ γγ) η διδασκαλία κάθε μεμονωμένου θεωρητικού μα−
επιλογή μαθημάτων, ββ) την περίληψη και μια ενδεικτική θήματος και κάθε μεμονωμένου εργαστηριακού μαθή−
διάρκεια διδασκαλίας τους και γγ) τις μορφές διδασκα− λίας ματος ή εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος να μην
που κρίνονται κατάλληλες για κάθε μάθημα. Το υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως.
Πρόγραμμα Σπουδών είναι ενδεικτικό, ανταποκρίνεται όμως 10. Το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των
σε συνθήκες κανονικής και πλήρους φοίτησης, μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσε− ται με τη
προσαρμοσμένης στον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που φροντίδα της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνεται,
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στην ορθή με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, το εβδομαδιαίο
αλληλουχία των διδασκόμενων μαθημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Τμήματος, το οποίο
κάθε φοιτητής μπορεί να καταρτίσει το δικό του ατομικό περιέχει:
Πρόγραμμα Σπουδών, με τους περιορισμούς που απορρέουν α) τα τυπικά Προγράμματα Σπουδών κάθε εξαμήνου, β) τα
από την ισχύουσα νομοθεσία, τον παρό− μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα διδάξουν
κάθε μάθημα του (τυπικού) προγράμματος και
4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ) την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που ο φοιτητής σε ένα εξάμηνο δεν τηρούνται οι όροι της
θα πραγματοποιείται κάθε μάθημα. Κατά την κα− τάρτιση παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, θεωρείται αυτοδί− καια,
του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κάθε Τμήματος ότι η δήλωση περιλαμβάνει για μεν τους πρωτο−
λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να συμπίπτει ελεύθερος χρόνος 3−4 εισαγόμενους τα μαθήματα του τυπικού προγράμματος
ωρών σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, που θα σπουδών του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου, για δε τους
χρησιμοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του φοιτητές των επόμενων εξαμήνων τροποποιείται η δήλωση
Τμήματος ή της Σχολής ή του Τ.Ε.Ι. Ο κοινός αυτός χρόνος μαθημάτων με απόφαση του Τμήματος, μετά από συνεννόηση
ορίζεται με απόφαση της Συ− νέλευσης του Τ.Ε.Ι. με το φοιτητή.
11. α) Ταυτόχρονα με την εγγραφή ή ανανέωση της 13. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του
εγγραφής τους, όλοι οι φοιτητές υποβάλλουν δήλωση απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα
μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα που μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών,
επιθυμούν και πρόκειται να παρακολουθήσουν κατά το εκπονήσει επιτυχώς την πτυχιακή εργασία, ολοκληρώσει
εξάμηνο αυτό. Κατά την κατάρτιση του ατομικού την πρακτική άσκηση και συγκεντρώσει με αυτόν τον
προγράμματος σπουδών, ο φοιτητής υποχρεούται να τρόπο τον απαιτούμενο αριθμό των δια− κοσίων σαράντα
δηλώσει μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνονται κατά (240) πιστωτικών μονάδων.
προτεραιότητα: (α) στα προσφερόμενα μαθήματα προη− 14. Το Τμήμα υποχρεούται να εκδίδει έγκαιρα, στην αρχή
γουμένων εξαμήνων που οφείλει, και (β) στο πρόγραμμα του κάθε ακαδημαϊκού έτους Οδηγό Σπουδών, στον οποίο
εξαμήνου, στο οποίο εγγράφεται, οπωσδήποτε με την περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα οι δια−
τήρηση του ανώτατου ορίου των 35 διδακτικών ωρών. λαμβανόμενες στις παραγράφους 2 έως και 13 του
β) Η δήλωση μαθημάτων γίνεται με τους περιορισμούς που παρόντος άρθρου πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλη
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση της Συνέ− λευσης πληροφορία σχετική με την οργάνωση των σπουδών
του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση των οικείων «και τα γενικά θέματα φοίτησης», σύμφωνα με τον πα−
Τομέων για τα υποχρεωτικά μαθήματα κατωτέ− ρων ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος γνωστοποιείται
εξαμήνων, η γνώση των οποίων είναι επιστημονικά στους φοιτητές με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση στον
απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέ− ταση ιστότοπο του Τμήματος, έντυπη αναπαραγωγή και διανομή
υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων. στους εγγραφόμενους φοιτητές κτλ.).
γ) Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μά− Άρθρο 9
θημα που έχει δηλωθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το Μορφές διδασκαλίας
συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν 1. α) Η θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία μαθήματος,
υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρό− παρουσιάζει εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστι− κού
θεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του αντικειμένου και το σχετικό μ’ αυτήν επιστημονικό
οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε προβληματισμό. Η συνθετική εφαρμογή γνώσεων, με−
αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά ταύτα θόδων και διαδικασιών γίνεται σε ειδικά επιλεγμένα
βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν θέματα, που αναθέτει ο καθηγητής στους φοιτητές, κατά
λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται σε καμία ομάδες ή ατομικά.
εξεταστική περίοδο. β) Τα σεμινάρια στοχεύουν στην επεξεργασία συγκε−
δ) Οι πρωτοεισαγόμενοι φοιτητές υποχρεούνται να κριμένων θεμάτων σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση με τη
δηλώσουν όλα και μόνο τα μαθήματα του τυπικού προ− συνεργασία και καθοδήγηση του διδάσκοντα και τη βοήθεια
γράμματος σπουδών του πρώτου εξαμήνου κατά το σχετικής βιβλιογραφίας και θεωρούνται διδακτικό έργο
Χειμερινό εξάμηνο και του δευτέρου κατά το Εαρινό μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών
εξάμηνο. και αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες.
ε) Ο φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό γ) Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται
μέρος μεικτού μαθήματος, χωρίς να έχει δηλώσει ή περιοδικά σε κατάλληλους χώρους του Τ.Ε.Ι. ή χώρους
επιτύχει ήδη στο θεωρητικό μέρος του. εργασίας, στους οποίους οι φοιτητές με την επίβλεψη και
στ) Φοιτητές που είναι πέραν του 8ου εξαμήνου και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στα οποία απέτυχαν, εκπαιδεύονται κατά μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεω−
μπορούν να επανεξεταστούν σ’ αυτά στις αντίστοιχες ρητικών, επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθόδων, στο
εξεταστικές περιόδους. χειρισμό τεχνικών συστημάτων, στην εξοικείωση στην
ζ) Ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει μόνο τα θεωρητικά ομαδική εργασία, στη σύνταξη περιγραφικών τεχνικών
μαθήματα ή το θεωρητικό μέρος των μεικτών μαθημά− των εκθέσεων κ.λπ., ώστε να αποκτούν τις κατάλληλες δε−
μεγαλύτερου εξαμήνου, αλλά όχι τα εργαστήρια ή το ξιότητες.
εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων, με− 2. Η κατανομή των φοιτητών σε Τμήματα, στα εργα−
γαλύτερου εξαμήνου. στηριακά μέρη των μαθημάτων, γίνεται με ευθύνη του
η) Εργαστήρια των οποίων έχει γίνει επαρκής παρα− Υπεύθυνου του Εργαστηρίου και μόνο για τους φοιτητές που
κολούθηση, δηλώνονται για επανεξέταση μόνο, χωρίς να έχουν δηλώσει το εργαστηριακό αυτό μάθημα ή μέρος
επαναλαμβάνεται η παρακολούθησή τους. μαθήματος κατά το τρέχον εξάμηνο στη Γραμ− ματεία,
12. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των κατά το άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. Οι σχετικές
μαθημάτων του εξαμήνου, ο φοιτητής έχει τη δυνα− καταστάσεις κοινοποιούνται από τον Διευθυ− ντή του Τομέα
τότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του. Εάν στη στον Πρόεδρο του Τμήματος, κατά τη διάρκεια της πρώτης
δήλωση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5

Άρθρο 10 μού πτυχίου γίνεται με βάση τις πιστωτικές μονάδες


Διάρκεια διδασκαλίας και ασκήσεων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η πρακτική άσκηση και τα
1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρη− προαιρετικά μαθήματα. Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και
τικών μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων καταχωρούνται με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακεραίας
ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, μετά τη μονάδας.
λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειμμα δέκα πέντε (15) 2. Ο χαρακτηρισμός του βαθμού του πτυχίου των απο−
λεπτών. φοίτων του Τ.Ε.Ι. καθορίζεται ως εξής:
2. Η διάρκεια διδασκαλίας και εξετάσεων μέσα στην α) από 5,00− 6,49 «καλώς»,
ημέρα ορίζεται από τα οικεία Ωρολόγια / Εξεταστικά β) από 6,50− 8,49 «λίαν καλώς» και γ)
Προγράμματα του Τμήματος, αλλά περιορίζεται στο από 8,50− 10,00 «άριστα».
διάστημα μεταξύ 9:00 και 21:00. Άρθρο 14
Άρθρο 11 Βαθμοί εργαστηρίου, προόδου και εξετάσεων
Εκπαιδευτικές εκδρομές 1.α) Για τα θεωρητικά μαθήματα ή τα θεωρητικά μέρη
1. Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των θε− μεικτών μαθημάτων, η βαθμολογία καθορίζεται από τον
ωρητικών γνώσεων των φοιτητών, οργανώνονται με διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση
πρωτοβουλία και ευθύνη του Τμήματος εκπαιδευτικές του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να
επισκέψεις και εκδρομές μικρής χρονικής διάρκειας, όχι στηριχθεί σε εργασίες. Η τελική βαθμολογία φοιτη− τή
περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες διαμορφώνεται από την επίδοσή του στις τελικές
το εξάμηνο, σε χώρους εργασίας και βιομηχα− νικών εξετάσεις του εξαμήνου (γραπτές ή προφορικές). Στη
εγκαταστάσεων. Η έγκριση παρέχεται μετά από πρόταση διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας είναι δυνατό, μετά
της Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση της από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, να
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. λαμβάνεται υπόψη και η συμμετοχή του φοιτητή σε
2. Πολυήμερες, άνω των τριών (3) ημερών, εκπαιδευτι− κές διάφορες μορφές αξιολόγησης, όπως ατομικές ή
εκδρομές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό πραγματο− συλλογικές εργασίες φοιτητών που εκπονούνται κατά τη
ποιούνται μόνο κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων ή διάρκεια του εξαμήνου, ασκήσεις κ.λπ., καθώς και η
του Πάσχα ή το καλοκαίρι. γενικότερη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικα− σία
που υιοθετείται σε κάθε συγκεκριμένο μάθημα, με
Άρθρο 12
συντελεστή όχι ανώτερο του 40%. Η σχετική απόφαση της
Φοίτηση
Γενικής Συνέλευσης του Τομέα πρέπει να ανακοινώ− νεται
1. Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι
μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εγγραφών του
υποχρεωτική για το Τμήμα και τον διδάσκοντα. Το ίδιο
εξαμήνου.
ισχύει και για τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Σε
β) Για τα αμιγώς θεωρητικά μαθήματα, ο φοιτητής
περίπτωση που ο αριθμός αυτών που δηλώνουν το κατ’
θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέ−
επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα υπολείπεται του ελαχίστου
ντρωσε πέντε (5,00) τουλάχιστον μονάδες με έναν από τους
ορίου των δέκα (10) φοιτητών, η Συνέλευ− ση του
ανωτέρω προβλεπόμενους τρόπους.
Τμήματος, μετά από πρόταση του διδάσκοντος και εισήγηση
2. α) Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηρια− κού
της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, αποφασίζει για το
μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μεικτού
εάν το μάθημα αυτό θα προσφερθεί στο επόμενο
μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξάγει με
ακαδημαϊκό έτος.
επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιή− θηκαν
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδο−
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Στο τέλος του εξαμήνου
μάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα
μπορούν να διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή
μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς (13), το μά−
πρακτικές ασκήσεις, για όσους φοι− τητές έχουν αποτύχει
θημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται,
ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι
τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν
15% των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη
υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.
συμπλήρωση του 80%. Τη σχετική απόφαση λαμβάνει η
Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο
Γενική Συνέλευση του Τομέα, μετά από γνώμη του
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συ− μπληρωθεί
υπεύθυνου Καθηγητή.
ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδο− μάδων
β) Ο βαθμός του εργαστηριακού μαθήματος ή εργα−
διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες
στηριακού μέρους μεικτού μαθήματος είναι, ανάλογα με
και γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., ύστερα
τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση του
από πρόταση της Διεύθυνσης της Σχολής.
Τομέα:
3. α) Η φοίτηση είναι υποχρεωτική.
αα) ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των
β) Για την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών είναι
ασκήσεων, που ο φοιτητής έχει διεξάγει με επιτυχία στα
δυνατή η διοργάνωση ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθή− ματα
ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου, ή
εγνωσμένης δυσκολίας, λαμβανομένων υπόψη των
ββ) οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή
δυνατοτήτων του Ιδρύματος, με απόφαση της Γενικής
τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.
Συνέλευσης της Σχολής, μετά από πρόταση της Συνέ−
γ) Οι απορριφθέντες σε εργαστηριακό μάθημα ή μέ− ρος
λευσης του Τμήματος και γνώμης του οικείου Τομέα.
εργαστηριακού μαθήματος φοιτητές καλούνται από τον
Άρθρο 13 Υπεύθυνο του Εργαστηρίου σε δεύτερη εξέταση, μετά το
Βαθμολογική κλίμακα πέρας της εξεταστικής περιόδου για τα θεω− ρητικά
1. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την μαθήματα και πριν την έναρξη του επομένου διδακτικού
αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0−10), με βάση εξαμήνου. Την μορφή της εξέτασης αυτής αποφασίζει ο
επιτυχίας το βαθμό πέντε (5). Ο υπολογισμός του βαθ− Υπεύθυνος Εργαστηρίου και την κοινοποι−
6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

εί στον Τομέα και στους φοιτητές πριν από την έναρξη του διδακτέα ύλη που προβλέπεται από τα αναλυτικά προ−
κάθε διδακτικού εξαμήνου. γράμματα.
δ) Στο τέλος του εξαμήνου, ο διδάσκων καταθέτει στο β) Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται από τον /τους δι−
Τμήμα τη βαθμολογία του εργαστηρίου, που κα− δάσκοντες με την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου και δεν
ταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται, κατά τα μπορεί να τροποποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, πλην
οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος. εξαιρετικών περιπτώσεων, μετά από απόφαση της Γενικής
ε) Για τα αμιγώς εργαστηριακά μαθήματα, ο φοιτητής Συνέλευσης Τομέα.
θεωρείται επιτυχών στα μαθήματα εκείνα που συγκέ− γ) Κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου, στο
ντρωσε πέντε (5,00) τουλάχιστον μονάδες, με έναν από τους οποίο διδάχθηκε, και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο
ανωτέρω προβλεπόμενους τρόπους. του Σεπτεμβρίου. Η εξεταστική περίοδος Σε− πτεμβρίου
3. α) Για τα μεικτά μαθήματα ο φοιτητής θεωρείται πραγματοποιείται εντός του πρώτου εικο− σαημέρου του
επιτυχών εφόσον συγκέντρωσε πέντε (5,00) τουλάχι− στον Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
μονάδες στον τελικό βαθμό, ως μέσο σταθμικό όρο της 2. Οι εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα ή
επιτευχθείσας βαθμολογίας στο θεωρητικό και το στο θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων είναι για όλους
εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων αυτών, όπως αυτοί τους φοιτητές που τα έχουν δηλώσει υποχρεωτι− κές και
διαμορφώνονται κατά τις παραγράφους 1 και 2 του διεξάγονται με βάση το Πρόγραμμα Εξετάσεων, που
παρόντος άρθρου, με συντελεστές βαρύτητας 60% και 40%, συντάσσεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και
αντίστοιχα. ανακοινώνεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος
β) Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετά− σεων.
μέρους μικτού μαθήματος, ο βαθμός τού μέρους αυτού Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει:
κατοχυρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται μόνο ως α) το εξεταζόμενο μάθημα με τον κωδικό του αριθμό, β)
προς το άλλο μέρος. τον εισηγητή των θεμάτων,
4. α) Ο βαθμός των φοιτητών που προέρχονται από γ) ημερομηνία, ώρα και αίθουσα εξετάσεων,
κατάταξη εξάγεται ως εξής: το οικείο Τμήμα με από− δ) ένδειξη αν το μάθημα εξετάζεται «γραπτά» ή «προ−
φαση της Συνέλευσής του, σύμφωνα με τις κείμενες φορικά».
διατάξεις, απαλλάσσει τους κατατασσόμενους από μα−
3. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι τελι− κές
θήματα ή εργαστήρια που έχουν εξετασθεί με επιτυχία στη
εξετάσεις λόγω έκτακτων συνθηκών, η Συνέλευση του
Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης, και καθορίζει τα
Ιδρύματος αποφασίζει για την ημερομηνία διενέρ− γειάς
μαθήματα και τα εργαστήρια προηγούμενων εξαμήνων, στα
τους.
οποία οι κατατασσόμενοι οφείλουν να εξεταστούν, εφόσον
δεν διδάχθηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή επαρκώς σ’ Άρθρο 16
αυτά, στη Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης, ανεξάρτητα από Οργάνωση των εξετάσεων περιόδου
το εξάμηνο που έγινε η κατάταξη. 1. Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετά− σεων
β) Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και σε πε− του Τμήματος, έχει ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος
ρίπτωση που φοιτητής δεν προέρχεται από κατάταξη, αλλά μεριμνά έγκαιρα για τον ορισμό εποπτών, την
έχει διδαχθεί μαθήματα ή ασκήσεις σε άλλο Τμήμα του ίδιου καταλληλότητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα των υλικών
ή άλλου Α.Ε.Ι., στο οποίο έχει προηγουμένως φοιτήσει. και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων
5. Φοιτητής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία υπο− 2. Ως επιτηρητές των εξετάσεων ορίζονται από τον
χρεωτικό μάθημα, πρέπει να το επαναλάβει κατά το Πρόεδρο του Τμήματος, μέλη του Ε.Π. και Ε.Τ.Π. καθώς και
επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ’ επιλογήν υπο− κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού του Τμήματος, στο
χρεωτικό μάθημα, μπορεί να το επαναλάβει το επόμενο πλαίσιο των ωρών απασχόλησής τους κατά βαθμίδα και με
εξάμηνο ή να επιλέξει στη δήλωσή του άλλο μάθημα, ενώ συνεκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την
αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα δεν προκύπτει καμία προετοιμασία των εισηγήσεων και για τις διορθώσεις των
υποχρέωσή του. γραπτών δοκιμίων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το
6. Εξέταση για βελτίωση βαθμού επιτρέπεται, μετά από προαναφερόμενο προσωπικό, ως επιτηρητές ορίζο− νται και
σχετική αίτηση του φοιτητή στην Γραμματεία, μόνο μία άλλες κατηγορίες προσωπικού, με εισήγηση του Προέδρου
φορά, κατά την 2η εξεταστική του Σεπτεμβρίου και αφορά του Τμήματος και απόφαση του Γραμματέα του Ιδρύματος.
τον βαθμό που επετεύχθη κατά τις εξεταστικές περιόδους 3. α) Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος, διεξάγονται με την
του προηγούμενου Ιανουαρίου και Ιουνίου. Αν κατά την ευθύνη του / των εκπαιδευτικού / κών που δίδαξαν το
εξέταση για βελτίωση βαθμού η επιτευχθείσα βαθμολογία μάθημα κατά το εξάμηνο που έληξε, οι οποίοι ειση− γούνται
είναι χαμηλότερη εκείνης που κατείχε ήδη ο φοιτητής, και τα θέματα των εξετάσεων. Σε περίπτωση απουσίας ή
αυτός διατηρεί την υψηλότερη μεταξύ των δύο κωλύματος αυτών, τα θέματα εισηγείται άλλος
βαθμολογιών. εκπαιδευτικός από τον ίδιο Τομέα, που ορίζεται με πράξη
Άρθρο 15 του Προέδρου του Τμήματος, μετά από εισή− γηση του
Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου, Τομέα. Σε περίπτωση συνδιδασκαλίας, όλοι οι διδάσκοντες
πρόγραμμα εξετάσεων το μάθημα φέρουν, ο καθένας πλήρη, την ευθύνη
1. α) Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού διεξαγωγής των εξετάσεων.
εξαμήνου ακολουθεί μία εξεταστική περίοδος, κατά τη β) Ο διδάσκων, μετά το πέρας της εξέτασης, δύναται να
διάρκεια της οποίας οι φοιτητές εξετάζονται γραπτά ή αναρτά τις απαντήσεις των θεμάτων των εξετάσεων
προφορικά, κατά την απόφαση του Τομέα, σε κάθε μάθημα
που δηλώθηκε από το φοιτητή και σε όλη τη
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7

στην προσωπική του ιστοσελίδα ή στην ιστοσελίδα του να, ιδιόχειρα από τον εξεταστή του μαθήματος, φύλλα
Τμήματος. χάρτου−κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια.
4. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέ− 2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτη−
ταση προπτυχιακών φοιτητών με αποδεδειγμένη, πριν από ρητές έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξετα−
την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα, δυσλεξία, όπως ο νόμος ζόμενων.
ορίζει. 3. Φοιτητής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει καθ’
5. Η διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων κατά τη οιονδήποτε τρόπο (π.χ. από βιβλία ή σημειώσεις, από
γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος σε καμία περίπτωση δεν γραπτό φοιτητή, με τη βοήθεια κινητού), ή συνεννοείται με
μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες. άλλον ή άλλους φοιτητές ή παρεμποδίζει την ομαλή
6. α) Αν φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και
φορές σε ένα μάθημα, το οποίο έχει δηλώσει αντίστοι− χες μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που
φορές, εξετάζεται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολής, έκανε τη διαπίστωση αυτή και του επιβάλλεται
ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών αποκλεισμός από μία εξεταστική περίοδο, ο υπολογι− σμός
της Σχολής. Τα μέλη της επιτροπής έχουν το ίδιο ή συναφές της οποίας αρχίζει μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης
γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Διευθυντή της της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από γνώμη του
Σχολής. Κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της, η επιτροπή διδάσκοντα.
συνεκτιμά και τα λοιπά στοιχεία που βρίσκονται στη 4. H κατ’ εξαίρεση και με ειδικές συνθήκες εξέτα− ση
διάθεσή της. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος επιτρέπεται μόνο για φοιτητές με ειδικές ανάγκες, όπως
των προηγούμενων εξετάσεων διδάσκων. Σε περίπτωση ειδικότερα αποφασίζει η Συνέλευση του οικείου Τμήματος.
αποτυχίας, ο φοιτητής συνε− χίζει ή όχι τη φοίτηση του,
5. Η κατάθεση της βαθμολογίας γίνεται το αργότερο σε
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
δέκα (10) ημέρες μετά την εξέταση έτσι, ώστε η
καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, στους
Γραμματεία του Τμήματος να είναι σε θέση να εκδί− δει
οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός
έγκαιρα τα αποτελέσματα και να προχωρεί απρό− σκοπτα,
επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.
είτε η επόμενη εξεταστική περίοδος, είτε η εγγραφή των
β) Μετά το πέρας των εξετάσεων περιόδου Σεπτεμ− βρίου
φοιτητών στα επόμενα εξάμηνα. Η βαθ− μολογία
και την κατάθεση των βαθμολογιών, η Γραμματεία συντάσσει
καταχωρίζεται από τους διδάσκοντες σε σχε− τικό
και ανακοινώνει ονομαστική κατάσταση των φοιτητών οι
οποίοι: ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο παραλαμβάνουν από τη
αα) οφείλουν για το πτυχίο έως και τρία (3) θεωρητικά Γραμματεία του Τμήματος. Μέσα σε μία εβδομάδα από τη
μαθήματα ή θεωρητικά μέρη μαθημάτων οποιουδήποτε διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος ή του
τυπικού εξαμήνου, ενώ ταυτόχρονα εργαστηρίου, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να κατα− θέσει
ββ) έχουν ολοκληρώσει ή ήδη αναλάβει την πτυχιακή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος τη
εργασία και βαθμολογία των εξετάσεων περιόδου. Ύστερα από σχετικό
γγ) έχουν ολοκληρώσει ή ήδη εκκινήσει την πρακτική τους έλεγχο, η Γραμματεία του Τμήματος προβαίνει στην
άσκηση στο επάγγελμα. ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην αρχει− οθέτηση
Οι φοιτητές αυτοί δικαιούνται επιπλέον εξεταστική των βαθμολογιών. Μετά την κατάθεσή της βαθμολογίας
περίοδο επί πτυχίω, η δε εξεταστική αυτή περίοδος διε− στη Γραμματεία, ακολουθεί από αυτή η ενημέρωση του
νεργείται άμεσα μετά την ανακοίνωση των ονομαστικών φοιτητολογίου με την εξής διαδικασία: α) Μετά την
καταστάσεων και όχι αργότερα από το Νοέμβριο του εν καταχώριση της βαθμολογίας στο ηλε− κτρονικό αρχείο, η
εξελίξει χειμερινού εξαμήνου. Η εξεταστική περίοδος επί Γραμματεία προχωρεί στην εκτύπω− ση του καταλόγου
πτυχίω διοργανώνεται με ευθύνη του Προέδρου του βαθμολογίας, ο οποίος υπογράφεται
Τμήματος και υποχρεωτική συμμετοχή των μελών ΕΠ του από τον διδάσκοντα.
Τμήματος ως εισηγητών και επιτηρητών, σε ημέρες και ώρες β) Στον πιο πάνω εκτυπωμένο κατάλογο δεν επιτρέπε− ται
που δεν παρακωλύουν το διδακτικό έργο του εξαμήνου. Η καμία χειρόγραφη διόρθωση, πολύ δε περισσότερο η
Συνέλευση του Τμήματος ορίζει εισηγητές από τα μέλη ΕΠ προσθήκη ονόματος φοιτητή ή βαθμού, χωρίς γραπτό,
του Τμήματος, για τα μαθήματα εκείνα που για οποιοδήποτε πρωτοκολλημένο αίτημα του αντίστοιχου καθηγητή. Σε
λόγο δεν υπάρχει κατά το τρέχον εξάμηνο διδάσκων. Σε περίπτωση που στην εξέταση προσήλθαν φοιτητές, τα
εξαιρετικές περιπτώσεις έλλει− ψης ή κωλύματος εισηγητών, ονόματα των οποίων δεν υπάρχουν στο ηλεκτρονικό αρχείο, ο
η Συνέλευση ζητά δια του Προέδρου του Τμήματος από τη διδάσκων πρέπει να ζητήσει αρμοδίως από τη Γραμματεία την
Σχολή να ορίσει ως εισηγητές μέλη ΕΠ άλλου Τμήματος. έκδοση συμπληρωματικού χειρόγραφου δελτίου
Μετά τον ορισμό των εισηγητών, η Γραμματεία εκδίδει βαθμολογίας. Οι κατ’ αυτόν τον τρόπο υπο− βαλλόμενες
ονομαστικές κα− ταστάσεις εξεταζόμενων ανά μάθημα και στη Γραμματεία βαθμολογίες υπόκεινται στην ίδια ως άνω
τις κοινοποιεί στους εισηγητές, ενώ αναρτά έγκαιρα το εβδομαδιαία προθεσμία και γίνονται δεκτές από το Τμήμα
πρόγραμμα των εξετάσεων επί πτυχίω. Κατά τα λοιπά και εισάγονται αρμοδίως στο φοιτητολόγιο, μόνο μετά από
ισχύουν κατ’ αναλογία τα των κανονικών εξεταστικών έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, προς την οποία ο
περιόδων. διδάσκων υποβάλλει υπηρεσιακό σημείωμα.
Άρθρο 17 γ) Ο εκτυπωμένος κατάλογος αποτελεί πιστό και
Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων, επίσημα υπογεγραμμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού
«τράπεζα θεμάτων» αρχείου. Σε περίπτωση που αυτό δεν επαληθευθεί από το
1. Για την ανάπτυξη των θεμάτων χορηγούνται στους σχετικό έλεγχο, ως επίσημο βαθμολόγιο θεωρείται μόνον η
εξεταζόμενους φοιτητές, με ευθύνη των επιτηρητών της εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη κατάσταση.
αίθουσας, ειδικά σφραγισμένα και υπογεγραμμέ−
8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ) Ο εκτυπωμένος και υπογεγραμμένος από το δι− στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους φοιτη− τές
δάσκοντα, κατάλογος με τη βαθμολογία πρωτοκολ− στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την
λείται, ως εισερχόμενο έγγραφο, από την Γραμματεία του παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε
Τμήματος. εξοπλισμό και εποπτεύει τα μέλη του Ε.Τ.Π., όπου η συμβολή
ε) Σφάλματα που διαπιστώνονται από το διδάσκοντα στη τους κρίνεται αναγκαία. Επίσης εισηγείται στον Πρόεδρο
βαθμολογία, μετά την κατάθεσή της στο πρωτό− κολλο του Τμήματος τη διάθεση των απαραί− τητων χρηματικών
του Τμήματος, γνωστοποιούνται στο Τμήμα με έγγραφό ποσών για αναλώσιμα υλικά κ.λπ. Για πτυχιακές εργασίες που
του μέσα σε εύλογο χρόνο από την κατάθεση της πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός Τ.Ε.Ι., ο επιβλέπων
βαθμολογίας. εκπαιδευτικός περιορίζεται στο επιστημονικό/τεχνικό μέρος
6. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του της εργασίας.
εξεταστή για δύο ακαδημαϊκά έτη. Κατά το διάστημα β) Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε
αυτό ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει από τον αρμόδιο μέλη Ε.Π. ή σε εντεταλμένους διδασκαλίας άλλου
διδάσκοντα να δει το γραπτό του. Τμήματος της ίδιας Σχολής, μετά από κοινή απόφαση των
7. α) Ο εξεταστής κάθε μαθήματος υποχρεούται να Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων.
παραδίδει στον Πρόεδρο του Τμήματος ένα (1) αντί− 5. Το διατιθέμενο χρονικό διάστημα για την εκπόνηση της
γραφο των θεμάτων, αμέσως μετά τη διενέργεια της πτυχιακής εργασίας εκ μέρους του /των φοιτητή/ τών είναι
εξέτασης. ένα εξάμηνο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τη
β) Για την κωδικοποίηση, αρχειοθέτηση, διατήρηση και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, ένα ακόμη εξάμηνο. Εάν
διακίνηση των θεμάτων του προηγούμενου εδαφίου η πτυχιακή δεν έχει ολοκληρωθεί κατ’ ανώτατο όριο σε
δημιουργείται σε κάθε Τμήμα «Τράπεζα θεμάτων», σκο− πός ένα (1) ακαδημαϊκό έτος μετά την ανάληψή της,
της οποίας είναι η διευκόλυνση των εξεταστικών επιλαμβάνεται επί του θέματος η Συνέ− λευση του
διαδικασιών. Τμήματος. Επέκταση του διαστήματος αυτού δύναται να
γ) Η «Τράπεζα θεμάτων» λειτουργεί και ως δανειστική υπάρξει μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/ των
μεταξύ των μελών του Ε.Π. του Τμήματος. ενδιαφερομένου/ων και έγκριση από τη Συνέλευση του
Άρθρο 18 Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, στην περί− πτωση
Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας αυτή, λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τη γνώμη του επιβλέποντος
1. α) Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος για την ολο− την Πτυχιακή Εργασία μέλους ΕΠ. Ομοίως, στην περίπτωση
κλήρωση των σπουδών του να εκπονήσει κατά το 8ο εξάμηνο μη αρμονικής συνεργασίας φοιτητών που εκπονούν από
σπουδών μια πτυχιακή εργασία, με θέμα που πρέπει να έχει κοινού πτυχιακή εργασία, μετά από αιτιολογημένη αίτηση
άμεση σχέση με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του των ενδιαφερομένων ή ενός εξ αυτών, η Συνέλευση του
Τμήματος. Τμήματος επιλαμβάνεται του θέματος. Στην περίπτωση
β) Ο φοιτητής δύναται να αναλάβει πτυχιακή εργασία όπου, σύμφωνα με τα ανω− τέρω, η διάρκεια της Πτυχιακής
εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, μετά από οποιοδήποτε Εργασίας ξεπερνά το εξάμηνο, τότε η εν λόγω Πτυχιακή δεν
εξεταστική περίοδο. συνυπολογίζεται στον αριθμό των Πτυχιακών Εργασιών που
2. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και υποχρεού− ται, με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3
σε ομάδα μέχρι δύο (2) φοιτητών, με ταυτόχρονη του παρόντος άρθρου, να αναλάβει ο επιβλέπων αυτήν για
κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή. το/τα επόμενο/α εξάμηνο/α.
3. Κάθε μέλος του Ε.Π. ή εντεταλμένος διδασκαλίας ει− 6. Φοιτητής ο οποίος ανέλαβε την εκπόνηση Πτυχι− ακής
σηγείται στην αρχή του εξαμήνου αριθμό θεμάτων Πτυ− Εργασίας υπό την επίβλεψη συγκεκριμένου δι− δάσκοντος,
χιακών Εργασιών που επιθυμεί να επιβλέψει, τα οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, δύναται, με
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα και αιτιολογημένη αίτηση προς τη Συνέ− λευση του Τμήματος,
ανακοινώνονται εγκαίρως προς τους φοιτητές για επιλογή να αιτηθεί (μία φορά) την αλλαγή θέματος Πτυχιακής
θέματος. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων φροντίζουν Εργασίας ή και επιβλέποντος.
να ανακοινώνεται σε κάθε εξάμηνο επαρκής αριθμός 7. α) Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο
θεμάτων, ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνα− τότητα επιβλέπων εκπαιδευτικός εισηγείται γραπτώς προς τον
επιλογής θέματος. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, μετά από Πρόεδρο του Τμήματος τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής
συνεννόηση με τον εισηγητή του θέματος, ζητούν την από μέλη Ε.Π. του Τμήματος, για την αξιο− λόγησή της. Η
ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας συγκεκριμένου θέματος, με εισήγηση του επιβλέποντος εκπαιδευτι− κού υποβάλλεται
αίτησή τους προς τη Γραμματεία, την οποία προσυπογράφει στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία επισυνάπτονται
ο εισηγητής του θέματος. Η επίβλεψη ή συνεπίβλεψη και τέσσερα (4) αντίτυπα της πτυχιακής εργασίας και ένα
Πτυχιακής Εργασίας ανατίθεται στη συ− νέχεια από τη αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Από αυτά τα αντίτυπα ένα
Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με την επόμενη μένει στη Γραμματεία του Τμήματος και από ένα παίρνει το
παράγραφο 4. Η Συνέλευση του Τμήματος καθορίζει επίσης κάθε μέλος της Τριμελούς Επιτροπής. Μετά την επιτυχή
την δυνατότητα ένταξης στο διδακτικό έργο των μελών ΕΠ εξέταση της εργασίας, το αντίγραφο της Γραμματείας
την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών και μέχρι δύο ώρες από αποστέλλε− ται στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, για να
το υποχρεωτικό τους ωράριο, όταν αναλαμβάνουν μεγάλο διατηρείται αρχείο πτυχιακών εργασιών ανά Τμήμα.
αριθμό πτυχιακών εργασι− ών για την διευκόλυνση των β) Ο Πρόεδρος του Τμήματος με απόφασή του συ−
φοιτητών ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. γκροτεί τις Τριμελείς Επιτροπές από μέλη Ε.Π. και ορίζει
4. α) Από τον οικείο Τομέα του Τμήματος ορίζεται, για ημερομηνία, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της
κάθε θέμα πτυχιακής εργασίας, ένα μέλος του Ε.Π. ή πτυχιακής εργασίας ή αριθμού πτυχιακών εργασιών
εντεταλμένος διδασκαλίας, που επιβλέπει την πρόοδο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9

ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής. Την παρουσίαση αυτή στα οποία έχει ενδεχομένως επιτύχει ο φοιτητής, θε−
μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι ωρούνται Προαιρετικά και δεν συμμετέχουν στο βαθμό
φοιτητές της Σχολής. πτυχίου αλλά αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώ− ματος
8. Σε περίπτωση έλλειψης μελών Ε.Π. συναφούς ει− με το βαθμό και τις πιστωτικές μονάδες τους. Στα
δικότητας στο οικείο Τμήμα, η Τριμελής Επιτροπή συ− μαθήματα που συμμετέχουν στο βαθμό πτυχίου
μπληρώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης της οικεί− ας περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον αριθμό
Σχολής, από μέλη Ε.Π. άλλου Τμήματος, που έχουν πιστωτικών μονάδων που ορίζεται στο άρθρο 8, παρά− γραφο
συνάφεια με το αντικείμενο. Τα μέλη της Τριμελούς 7, του παρόντος αλλά όχι η Πρακτική Άσκηση.
Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργα− σίας 3. Ο φοιτητής του Τ.Ε.Ι. ανακηρύσσεται πτυχιούχος,
και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές αφότου συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες προϋπο− θέσεις
ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορ− για τη λήψη του πτυχίου.
θότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο Άρθρο 21
πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής καθενός από τους Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από
συμμετέχοντες στην επεξεργασία του θέματος φοιτητές. τους φοιτητές
Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής κρίνουν και 1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους
βαθμολογούν ανεξάρτητα κατά την εκτίμησή τους. Ο φοιτητές στηρίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομο−
βαθμός της πτυχιακής εργασίας στο σύνολό της ή ο θεσία, στην ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για
βαθμός σε καθέναν, από τους συμμετέχοντες στην ομάδα κάθε μάθημα που διδάχθηκε, σε κάθε εξάμηνο του
επεξεργασίας φοιτητές, ξεχωριστά, προκύπτει από το μέσο ακαδημαϊκού έτους. Η αξιολόγηση συντονίζεται από την
όρο της βαθμολογίας των μελών της Τρι− μελούς Ομάδα Εργασίας Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του οικείου
Επιτροπής. Τμήματος, εποπτεύεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και
9. Εάν μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπε− ται πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τύπους και τη
για συμπληρωματική επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία που ορίζει η Α.ΔΙ.Π. για τα Α.Ε.Ι. Η διαδικασία της
παρουσίαση λαμβάνει χώρα σε ημερομηνία που υποδεικνύει συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του
η Τριμελής Επιτροπή, μετά από συνεννόη− ση με τον Εκπαιδευτικού Έργου από τους φοιτητές έχει ως εξής:
υποψήφιο φοιτητή, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία α) Το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των
εξέτασης, όπως ορίζεται στις ανωτέρω παραγράφους του σχετικών με την υλοποίηση της αξιολόγησης ενεργειών
άρθρου αυτού. καθώς και την όλη διαδικασία διανομής, επεξεργασίας κ.λπ.
10. Στην περίπτωση όπου τα επιστημονικά αποτε− του ερωτηματολογίου διαχειρίζεται επιτροπή, ορι− ζόμενη
λέσματα της Πτυχιακής Εργασίας κατοχυρωθούν με από τον Πρόεδρο κάθε Τμήματος, με Πρόεδρο τον νόμιμο
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζεται η κείμενη νομο− αναπληρωτή του, στην οποία ενδεικτικά συμ− μετέχουν δύο
θεσία ως προς τους κατόχους των δικαιωμάτων που (2) μέλη Ε.Π., δύο (2) μέλη Ε.Τ.Π. εφόσον υπάρχουν στο
απορρέουν από αυτό. Τμήμα και δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι της Γραμματείας
Άρθρο 19 του οικείου Τμήματος, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως
Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα Γραμματέας με αναπληρωτή τον άλλον. Η επιτροπή έχει
Οι φοιτητές πραγματοποιούν εξάμηνη πρακτική άσκη− ση παράλληλα την ευθύνη να ενη− μερώνει έγκαιρα και γραπτώς
στο επάγγελμα, στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της για τυχόν καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες τον Πρόεδρο
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι όροι και οι προϋ− ποθέσεις του Τμήματος και τη Διεύθυνση της Σχολής.
και γενικώς τα θέματα πραγματοποίησης της πρακτικής β) Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα κάθε Τμήματος
άσκησης ρυθμίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, διαβιβάζονται με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος προς
συμπεριλαμβανομένης και ειδικής μέριμνας για τη τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές των Τομέων του
διευκόλυνση φοιτητών με αναπηρία, προκειμένου να Τμήματος, τη Διεύθυνση Σπουδών, τη Διεύθυνση της
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρό− πο με οικείας Σχολής, τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., τους φοι− τητικούς
κάθε άλλο φοιτητή. Οι φοιτητές διευκολύνονται στην συλλόγους και τον επικεφαλής της ΜΟ.ΔΙ.Π. Όλα τα
εξεύρεση φορέα για την πραγματοποίηση της Πρακτικής αναλυτικά αποτελέσματα διαβιβάζονται στον Πρόεδρο του
τους Άσκησης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που Τ.Ε.Ι. και στην ΟΜ.Ε.Α., οι οποίοι τα αξιο− ποιούν, σύμφωνα
λειτουργεί στο πλαίσιο της Δ.Α.ΣΤΑ. του Ιδρύματος. με τις κείμενες διατάξεις.
γ) Αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου κάθε
Άρθρο 20
εξαμήνου, και με ευθύνη της Γραμματείας, ο κάθε διδάσκων
Βαθμός πτυχίου. Ανακήρυξη πτυχιούχων
λαμβάνει γνώση, κατ’ ιδίαν, των αναλυτικών
1. Ο βαθμός πτυχίου (Β) εξάγεται με προσέγγιση δύο αποτελεσμάτων που αφορούν στο μάθημά του, μέσω της
(2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει, από τον τύπο: αποστολής με συστημένο και με απόδειξη παραλα− βής
π1β1+π2β2+… πνβν (υπογραφή) εμπιστευτικό φάκελο από τη Γραμμα− τεία του
Β= −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Τμήματος προς το διδάσκοντα φωτοαντιγρά− φων του
π1+π2+.... πν συνόλου των ερωτηματολογίων αξιολόγησης που
όπου β1, β2...... βν είναι οι (προβιβάσιμοι) βαθμοί των συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές για το μάθημα. δ) Σε
μαθημάτων που έλαβε ο φοιτητής και π1, π2...... πν, οι περίπτωση που την ώρα της διανομής των ερω−
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. τηματολογίων προς συμπλήρωση, οι παρόντες σε ένα
2. Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στον υπολο− γισμό μάθημα φοιτητές είναι λιγότεροι του 20% των εγγε−
του βαθμού πτυχίου ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών γραμμένων στο μάθημα φοιτητών, το μέλος της Επι−
του οικείου Τμήματος. Επιπλέον μαθήματα
10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τροπής που διανέμει τα ερωτηματολόγια αναστέλλει τη Άρθρο 23


διαδικασία διανομής και την επαναλαμβάνει άλλη μέρα και Φυσική Αγωγή − Αθλητικές δραστηριότητες
ώρα του μαθήματος, ανεξαρτήτως του αριθμού των 1. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. είναι αρμό− δια
παρόντων φοιτητών και πάντως εντός των χρονικών ορίων για τη μαζική άσκηση και άθληση των φοιτητών, με στόχο
που εν γένει τίθενται από την ΟΜ.Ε.Α.. Για τα μαθήματα, την εδραίωση και βελτίωση της σωματικής τους υγείας και
στα οποία γίνεται παράλληλη διδασκαλία σε περισσότερα την ψυχαγωγία τους. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Φυσικής Αγωγής του
Τμήματα, πρέπει να λαμβάνεται μέρι− μνα, ώστε τα Τ.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη για τη συγκρότηση
ερωτηματολόγια να διανέμονται σε όλα τα Τμήματα. αντιπροσωπευτικών ομάδων για τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ι. σε
ε) Η επεξεργασία και η αρχειοθέτηση των αποτελε− Πανελλήνια Πρωταθλήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ− σης και
σμάτων των ερωτηματολογίων γίνεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π του σε κάθε αθλητική εκδήλωση που θα εγκρίνουν τα αρμόδια
Ιδρύματος, κατά την κείμενη νομοθεσία, με υπευ− θυνότητα, όργανα του Τ.Ε.Ι..
διακριτικότητα και εχεμύθεια, όσον αφορά στα επί μέρους 2. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στο
στοιχεία. πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων, που διεξά− γεται
στ) Οι διδάσκοντες οφείλουν να διευκολύνουν τα μέλη της με την ευθύνη των μελών Ε.ΔΙ.Π. Φυσικής Αγωγής, στο οποίο
Γραμματείας στη διαδικασία συμπλήρωσης των περιλαμβάνονται εσωτερικοί αγώνες ατομι− κών και
ερωτηματολογίων, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για ομαδικών αθλημάτων.
την ημερομηνία και την ώρα διανομής των εντύπων. Σε Άρθρο 24
περίπτωση διαφωνίας ή άρνησής τους να συμμε− τάσχουν Χορηγούμενες βεβαιώσεις,
στη διαδικασία, οφείλουν να ενημερώσουν οι ίδιοι πιστοποιητικά και τύπος πτυχίου
εγγράφως τη Γραμματεία και τον Πρόεδρο του Τμήματος. 1. Στους φοιτητές των Τ.Ε.Ι. χορηγούνται:
α) βεβαίωση σπουδών,
Άρθρο 22
β) βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας γ)
Σύμβουλοι Σπουδών
βεβαίωση ανανέωσης εγγραφών
1. α) Με απόφαση της Συνέλευσης κάθε Τμήματος
δ) βεβαίωση περάτωσης σπουδών
ανατίθενται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθήκοντα Συμ−
ε) πιστοποιητικό αποφοίτησης, με επισυναπτόμενο το
βούλων Σπουδών στα μέλη Ε.Π., με σκοπό την παροχή
Παράρτημα Διπλώματος, στα ελληνικά και αγγλικά, όπως
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές για την
αυτό καθορίζεται στην ΥΑ Φ5/72535/Β3/2006 (ΦΕΚ
ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθ− μια
1091, τ.Β΄).
εκπαίδευση, την καθοδήγηση και υποστήριξη αυτών στα
στ) πτυχίο.
Προγράμματα Σπουδών τους και ιδίως, την υπο− στήριξη
2. Ειδικά σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικών μονά− δων
φοιτητών με ειδικές ανάγκες ή φοιτητών που χορηγούνται, σύμφωνα με την ΥΑ Φ5/89565/Β3/2007 (ΦΕΚ
αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόοδο και επιτυχή 1466/2007, τ.Β΄):
περάτωση των σπουδών τους. Από την πρώτη εισαγωγή α) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of
φοιτητών στο Τμήμα, οι νεοεισερχόμενοι κατανέμονται στα Records).
μέλη Ε.Π. του Τμήματος, χωρίς εξαιρέσεις. Η κατά− σταση β) Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Proof of Recognition).
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, μετά την εγ− γραφή των 3. Το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντι−
πρωτοετών φοιτητών. Ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα γράφου πτυχίου.
αλλαγής του Συμβούλου Σπουδών στον οποίο έχει 4. Το πτυχίο είναι το επίσημο έγγραφο απόδειξης
κατανεμηθεί, μετά την παρέλευση του πρώ− του περάτωσης σπουδών. Εκδίδεται μία και μόνο φορά,
ακαδημαϊκού έτους. Η αλλαγή αυτή λαμβάνει χώρα μετά αποκλείεται απολύτως η αλλαγή των στοιχείων που
από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή αναγράφει και σε περίπτωση απώλειας τα στοιχεία του
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. αποδεικνύονται μόνο από το πιστοποιητικό αποφοίτη− σης,
β) Τα μέλη Ε.Π. υποχρεούνται να συνδράμουν τους στο οποίο επίσης αποκλείεται απολύτως η αλλαγή στοιχείων
Συμβούλους σπουδών στο έργο τους. Κατά τη διάρ− κεια του. Το πτυχίο τυπώνεται σε ειδικό ομοιό− μορφο χαρτί
της θητείας τους, οι Σύμβουλοι Σπουδών πρέπει να είναι (μεμβράνη) διαστάσεων 0,25Χ0,35 μέτρα και φέρει στο
διαθέσιμοι για τους φοιτητές τουλάχιστον μία ώρα την πάνω μέρος και στο κέντρο κάτω από τον τίτλο του
εβδομάδα και διευκολύνονται στην άσκηση των ιδρύματος την ειδική ανάγλυφη σφραγίδα του Τ.Ε.Ι. Ο τύπος
καθηκόντων τους, με απαλλαγή ή περιορισμό από του πτυχίου είναι ο ακόλουθος και επιδέχεται προσαρμογή
διοικητικά καθήκοντα. μόνον ανάλογα με το φύλο του πτυχιούχου φοιτητή ή την
αναφορά χώρας, αντί νομού, για τους αλλοδαπούς φοιτητές:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȉǼȋȃȅȁȅīǿȀȅ ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅ ǿǻȇȊȂǹ ȆǼǿȇǹǿǹ

(ĬȑıȘ ĮȞȐȖȜȣijȘȢ ıijȡĮȖȓįĮȢ ȉ.Ǽ.ǿ. ȆİȚȡĮȚȐ)


ȈȋȅȁǾ :
ȉȂǾȂǹ : .........................................
ǹȇǿĬȂȅȈ ȆȉȊȋǿȅȊ……………..
ȆȉȊȋǿȅ
ȅ/Ǿ…..………(ȠȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ ʌIJȣȤȚȠȪȤȠȣ)…..……………..………………
IJȠȣ ………..……………..…….. Įʌȩ…...... (ʌȩȜȘ Ȓ ȤȦȡȚȩ țĮȚ ȞȠȝȩȢ)……….
ĮijȠȪ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıİ țĮȚ ʌİȡȐIJȦıİ ȝİ İʌȚIJȣȤȓĮ IJȚȢ ıʌȠȣįȑȢ IJȠȣ/IJȘȢ ıIJȠ
ȉȝȒȝĮ………………….………………..…..… IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ …….…..…..……
IJȠȣ ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȠȪ ǼțʌĮȚįİȣIJȚțȠȪ ǿįȡȪȝĮIJȠȢ ȆİȚȡĮȚȐ țȡȓșȘțİ ȐȟȚȠȢ/Į IJȠȣ
ʌIJȣȤȓȠȣ ĮȣIJȠȪ IJȘȞ………………………...……… ȝİ ȕĮșȝȩ……..……….….
țĮȚ ijȑȡİȚ IJȠȞ IJȓIJȜȠ ……………………………………………..……….
ǹȚȖȐȜİȦ, ……………..
ȅ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ȉȅȊ ȉ.Ǽ.ǿ. ȆǼǿȇǹǿǹ ȅ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ȉȅȊ ȉȂǾȂǹȉȅȈ

Άρθρο 25 λαμβάνει χώρα εκδήλωση υποδοχής και διαβεβαίωσης των


Τηρούμενα βιβλία στο Τμήμα και τη Σχολή πρωτοετών φοιτητών κατά Τμήμα και επακολουθεί
Για την παρακολούθηση της σπουδαστικής κατάστα− σης ενημέρωσή τους, για τους σκοπούς και τις προοπτικές του
σε επίπεδο Τμήματος και Σχολής τηρούνται τα ακόλουθα Ιδρύματος, όπως επίσης και για τα δικαιώματα και τις
βιβλία και πρακτικά: υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια των σπουδών.
1. Από τη Σχολή: 4. Μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους, οι από−
α) Μητρώο προπτυχιακών φοιτητών Σχολής, β) φοιτοι του Τ.Ε.Ι. μετέχουν σε τελετή καθομολόγησης,
Μητρώο μεταπτυχιακών φοιτητών Σχολής. όπου τους επιδίδεται το πτυχίο και δίνουν την ακόλουθη
2. Από το Τμήμα: καθομολόγηση:
α) Μητρώο προπτυχιακών φοιτητών Τμήματος, β) «Τελειώνοντας τις σπουδές μου στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Μητρώο αποφοίτων Τμήματος, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω εν−
γ) Μητρώο μεταπτυχιακών φοιτητών Τμήματος, συνείδητα όλους τους φορείς του Τ.Ε.Ι. ότι θα υπηρετώ και
δ) Μητρώο μεταπτυχιακών αποφοίτων Τμήματος. θα θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστή− μη των
οποίων έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ και
Άρθρο 26 θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη,
Εθιμικά − τελετουργικά θέματα την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη
1. Το Τ.Ε.Ι. μετέχει ενεργώς σε όλες τις εορτές και βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον, ως
εκδηλώσεις εθνικού ή τοπικού ενδιαφέροντος. Ο τρόπος υπεύθυνος πολίτης, για το καλό της Πατρίδας μας
συμμετοχής, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά από δια− σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους Νόμους του
τάξεις που εφαρμόζει ο διοργανωτής, αποφασίζεται από τη Κράτους».
Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. και τον Πρόεδρο, σε συνεργασία με τις 5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. συνιστάται
αρμόδιες αρχές. τριμελής Επιτροπή Εθιμοτυπίας, η οποία προκαθορίζει όλες
2. Σε περιπτώσεις επίσημων εμφανίσεων, ο εκπρό− τις σχετικές με την οργάνωση και τη διεξαγωγή των κάθε
σωπος του Τ.Ε.Ι. έχει την αυτή σειρά, από άποψη προ− φύσεως τελετών και εορτασμών στο Τ.Ε.Ι. λεπτομέρειες
βαδίσματος, με το αντίστοιχο όργανο Πανεπιστημίου. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., η οποία
3. Πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και αποφασίζει.
12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Γ. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Η Γενική Συνέλευση της Σχολής είναι αρμόδια για την
οργάνωση και συντονισμό των Μεταπτυχιακών Προ−
I. ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ γραμμάτων της Σχολής.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Συγκεκριμένα:
α) Ορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες εισαγωγής για
Άρθρο 27
τα Π.Μ.Σ. της Σχολής.
Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Προγραμμάτων
β) Εγκρίνει τον πίνακα με τους επιλεχθέντες μετα−
Μεταπτυχιακών Σπουδών
πτυχιακούς φοιτητές, μετά από γνώμη της Συνέλευσης του
1. Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά οργανώνει Προγράμματα Μετα−
Τμήματος ή της Ομάδας Διδασκόντων.
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα οποία εντάσσονται στο
στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, αποσκοπούν στην γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό των Π.Μ.Σ.
προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την μετά από σχετική γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος ή
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και της ομάδας Διδασκόντων.
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από δ) Αποφασίζει για θέματα που αφορούν τους μετα−
επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγ− πτυχιακούς φοιτητές, όπως η μετατροπή της φοίτησής τους
γενείς προς τα επιστημονικά πεδία των προπτυχιακών από πλήρη σε μερική και αντίστροφα, η αναστολή φοίτησης
προγραμμάτων σπουδών και πληρούν προϋποθέσεις που και επιλαμβάνεται για τα πειθαρχικά παρα− πτώματα
εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. φοιτητών.
2. Το Τ.Ε.Ι. μπορεί να οργανώνει και να προσφέρει ε) Εποπτεύει τη διαδικασία αξιολόγησης των Μετα−
προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου, τα οποία οδη− γούν πτυχιακών Προγραμμάτων.
στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών, σε στ) Μεριμνά για την προβολή των Μεταπτυχιακών
συνεργασία με ερευνητικά ομοταγή κέντρα ή ινστιτού− τα Προγραμμάτων στις επιχειρήσεις. Δ.
της αλλοδαπής ή με αντίστοιχα ομοταγή ιδρύματα της Η Διεύθυνση Σχολής
ημεδαπής, σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 του ν. Συγκροτεί τις Ειδικές Επιτροπές Κατάρτισης των
4009/2011. Τα παραπάνω προγράμματα, εξ’ ολοκλήρου ή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αναθέτει σε
μέρος αυτών, μπορούν να προσφέρονται και εξ’ απο− ομάδες Διδασκόντων ή στα Τμήματα, την υλοποίη− ση των
στάσεως. Στον Οργανισμό του Ιδρύματος ορίζονται οι όροι, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής.
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής του στα Ε. Η Συνέλευση του Τμήματος
προγράμματα συνεργασίας, καθώς και τα όργανα του Εισηγείται προς την Διεύθυνση της Σχολής την ίδρυση
Ιδρύματος που έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και όταν η
εποπτείας των προγραμμάτων αυτών. υλοποίηση του Π.Μ.Σ. γίνεται από το Τμήμα, η Συνέλευση του
Τμήματος είναι αρμόδια:
Άρθρο 28
α) για την εκλογή Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυ− ντή,
Όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
ενός εκ των μελών της βαθμίδας τουλάχιστον Επί− κουρου
1. Για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμά− των
Καθηγητή, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, β) για την
Μεταπτυχιακών Σπουδών αρμόδια όργανα είναι όσα
υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτό έχει
ορίζονται στο N. 3685/2008. Μετά την έκδοση του
εγκριθεί από τη Συνέλευση του Ιδρύ−
Οργανισμού του Τ.Ε.Ι. ορίζονται τα εξής:
Α. Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.. ματος,
Β. Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. γ) να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής,
Γ. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Δ. συμπληρωματικά κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα
Η Διεύθυνση Σχολής. Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ε. Η Συνέλευση του Τμήματος. ΣΤ. Η Ομάδα Διδασκόντων
ΣΤ. Η Ομάδα Διδασκόντων. Η Ομάδα Διδασκόντων ορίζεται από τη Διεύθυνση της
Ζ. Ο Διευθυντής. Σχολής και της ανατίθεται η υλοποίηση ενός Μεταπτυ−
Η. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής. Θ. χιακού Προγράμματος Σπουδών. Αποτελείται από πέντε (5)
Η Συντονιστική Επιτροπή. έως επτά (7) Καθηγητές της Σχολής, τουλάχιστον στη
Ι. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Α. βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ιδίου γνωστικού αντι− κειμένου
Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχουν συναφούς, με το αντικεί− μενο του
Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει για τον ορι− σμό Π.Μ.Σ.. Η Ομάδα Διδασκόντων είναι αρμόδια: α) για την
ή μη διδάκτρων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμμα− τα εκλογή Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευ− θυντή, ενός εκ
Σπουδών του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της των μελών της βαθμίδας τουλάχιστον Επίκουρου
Διεύθυνσης της οικείας Σχολής. Καθηγητή, εφόσον έχει ανατεθεί σε αυτήν, β) για την
Β. Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης, όπως αυτές
Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. εγκρίνει τον Κανονισμό Σπου− ορίζονται στον Κανονισμό του Ιδρύματος και
δών του δεύτερου Κύκλου Σπουδών του Ιδρύματος και το συμπληρώνονται από τη Γενική Συνέλευση της Σχο−
περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών των Με− λής,
ταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ιδρύματος. Επίσης, γ) για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών, όπως
αποφασίζει για την οργάνωση Προγραμμάτων Μετα− αυτό έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Ιδρύ− ματος,
πτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και δ) να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής,
ερευνητικά ομοταγή κέντρα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13

συμπληρωματικά κριτήρια εισαγωγής στο Πρόγραμμα Άρθρο 29


Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Ζ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Σπουδών του Ιδρύματος
1. Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής και ο Ανα− 1. Τα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που πα−
πληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχι− ρέχει το Ίδρυμα αναλύονται ως εξής:
ακών Σπουδών, οι οποίοι, πλην της περίπτωσης του α) Αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου−
Ομότιμου Καθηγητή, είναι μέλη της Συνέλευσης του δών Εσωτερικού.
Τμήματος ή της Ομάδας Διδασκόντων, όταν η υλοποί− ηση β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνερ−
του Π.Μ.Σ. έχει ανατεθεί σε αυτήν, και εκλέγονται γασία με ελληνικά Α.Ε.Ι..
αντίστοιχα από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την Ομά− δα γ) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνερ−
Διδασκόντων. γασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής του πρέπει να είναι 2. Τα παραπάνω προγράμματα, εξ’ ολοκλήρου ή μέρος
του ιδίου, ή αν δεν υπάρχουν, συναφούς γνωστικού αυτών, μπορούν να προσφέρονται και εξ’ αποστάσεως.
αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ. και κατά προτίμηση να Άρθρο 30
διαθέτουν εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση Οργάνωση των Προγραμμάτων
μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η θητεία τους είναι Μεταπτυχιακών Σπουδών
τετραετής. 1. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται προς την
3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Συνέλευση του Διεύθυνση της Σχολής για την ίδρυση Προγραμμάτων
Τμήματος ή την Ομάδα Διδασκόντων και στην Γε− νική Σπουδών Δευτέρου Κύκλου (Προγράμματα Μεταπτυχι− ακών
Συνέλευση της Σχολής κάθε θέμα που αφορά την υλοποίηση Σπουδών, Π.Μ.Σ).
του Π.Μ.Σ.. 2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καταρτί− ζεται
Ειδικότερα: από Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από Καθηγητές
α) Μεριμνά για την υλοποίηση του Προγράμματος της Σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου, βαθμίδας
Μαθημάτων, τουλάχιστον Επίκουρου Καθηγητή, και συ− γκροτείται
β) είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των κριτηρίων και από την Διεύθυνση Σχολής, ή σε περίπτωση συνεργασίας
διαδικασιών επιλογής, που έχει θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις Διευθύν− σεις των οικείων
της Σχολής, Σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο του
γ) αναθέτει με πρόταση του και σύμφωνη γνώμη της προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ. εγκρίνεται από τον
Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ομάδας Διδασκόντων, την Πρόεδρο, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης της Σχολής
διδασκαλία των μαθημάτων σε διδάσκοντες εντός και εκτός και σύμφωνη γνώμη της Συνέ− λευσης του Τ.Ε.Ι..
του Ιδρύματος, 3. Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα Προγράμματα
δ) καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Μεταπτυχιακών Σπουδών, που υπάγονται σε αυτή και
Π.Μ.Σ. και τον υποβάλει προς έγκριση στη Συνέ− λευση αναθέτει, μέσω της Διεύθυνσης της Σχολής, την υλο− ποίηση
του Τμήματος ή την Ομάδα Διδασκόντων και εν συνεχεία τους στα Τμήματα ή σε Ομάδες Διδασκόντων. Τα
στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργούν
ε) μεριμνά για την προβολή του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος ή και αυτόν των
στ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής για άλλων Ιδρυμάτων σε περίπτωση συνεργασίας.
φοιτητικά θέματα, μετά από έγκριση που λαμβάνει από τη 4. Οι ημερομηνίες των επιμέρους δραστηριοτήτων
Συνέλευση του Τμήματος ή την Ομάδα Διδασκόντων, ζ) είναι εκάστου προγράμματος, όπου και όσο είναι εφικτό, ακο−
λουθούν το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Οι πα−
αρμόδιος για τον ορισμό επιτροπών αξιολό−
ρεκκλίσεις από το γενικότερο ακαδημαϊκό ημερολόγιο
γησης διπλωματικών εργασιών. Η. Ο
αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, μετά
Αναπληρωτής Διευθυντής
από εισήγηση του Διευθυντή του προγράμματος.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι επίσης
5. Το αργότερο δέκα (10) ημέρες, πριν από την έναρξη των
μέλος της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ομάδας
μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσεται από τον
Διδασκόντων και αναπληρώνει τον Διευθυντή σε όλα του
Διευθυντή του προγράμματος και εγκρίνεται από τη
τα καθήκοντα.
Διεύθυνση της Σχολής, το πρόγραμμα μαθημά− των του
Θ. Η Συντονιστική Επιτροπή
Τμήματος, το οποίο ανακοινώνεται με ευθύνη του Διευθυντή
Απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. του Τμήματος τα οποία του προγράμματος και το οποίο περιέχει: α) τα τυπικά
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, ορίζονται από τη προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου,
Συνέλευση του Τμήματος και είναι αρμόδια για την β) τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα
παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του διδάξουν κάθε μάθημα του (τυπικού) προγράμματος και γ)
προγράμματος. την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που θα
Ι. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή πραγματοποιείται κάθε μάθημα. Κατά την κα− τάρτιση του
Σε περίπτωση συνεργασίας με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέ− ντρο εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κάθε Τμήματος
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συγκροτείται από τις λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να συμπίπτει ελεύθερος χρόνος 3−4
Διευθύνσεις των συνεργαζόμενων Σχολών, η Ειδική ωρών σε συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, που θα
Διατμηματική Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της χρησιμοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του
Ομάδας Διδασκόντων του Προγράμματος ή της Τμήματος ή συνελεύσεων των μελών
Συνέλευσης του Τμήματος. Τα μέλη της Σχολής του Τ.Ε.Ι. που του Τ.Ε.Ι.
συμμετέχουν σε αυτή, ορίζονται από την Συνέλευση του 6. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι.
Τμήματος και πρέπει να είναι του ιδίου ή συναφούς Πειραιά οργανώνονται με βάση το ευρωπαϊκό σύστη−
γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ.
14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, ώστε 4. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη
να μπορούν να περιγραφούν με την απόδοση πιστωτικών Γενική Συνέλευση της Σχολής ένα μόνιμο μέλος Ε.Π., ως
μονάδων, σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευ− τικά συστατικά επιβλέπων. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής και ο
στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν και να επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του
είναι επίσης δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών ελέγχου της πορείας του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές
επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι
ιδίου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μόνιμα μέλη Ε.Π., μπορεί
εθνικό και ευρωπαϊκό επί− πεδο. να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μετα− πτυχιακού
7. Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται με βάση το φοιτητή.
περίγραμμα του προγράμματος σπουδών, το οποίο πε−
ριλαμβάνει: Άρθρο 32
α) τους τίτλους των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή Διπλωματική Εργασία
μαθημάτων, 1. Η διπλωματική εργασία ή το ερευνητικό project συγ−
β) την περίληψη και μια ενδεικτική διάρκεια διδασκα− γράφεται μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την
λίας τους, επίσημη έγκριση του θέματος από τη Συνέλευση του
γ) τις μορφές διδασκαλίας που κρίνονται κατάλληλες για Τμήματος ή την Ομάδα Διδασκόντων του Π.Μ.Σ. Εάν η
κάθε μάθημα. διπλωματική εργασία δεν παραδοθεί εγκαίρως, τότε ο
8. Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ομάδα Διδασκόντων φοιτητής ζητεί από την Ομάδα Διδασκόντων ή τη
αποφασίζει με βάση το περίγραμμα του προγράμματος Συνέλευση του Τμήματος παράταση.
σπουδών για την μορφή διδασκαλίας κάθε μαθήματος 2. Εάν ο φοιτητής απορριφθεί στο στάδιο της διπλω−
(θεωρητική, εργαστηριακή ή μεικτή μορφή διδασκαλίας). ματικής εργασίας, τότε η διπλωματική εργασία επα−
9. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του ναλαμβάνεται για μία μόνο φορά. Σε περίπτωση και
απονέμεται τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, όταν εξε− δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση
ταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το παρακολούθησης του Προγράμματος.
Πρόγραμμα Σπουδών, σε συνδυασμό με την επιτυχή επίδοσή
του στο σύνολο των ερευνητικών δραστηριο− τήτων και Άρθρο 33
συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των πιστωτικών Βαθμολογική Κλίμακα
μονάδων του προγράμματος. 1. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν έως δέκα
(0−10) και ως κατώτερος προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται
Άρθρο 31 το πέντε (5).
Διδασκαλία – Επίβλεψη Μεταπτυχιακών φοιτητών 2. Ο βαθμός εργασιών είναι ανεξάρτητος από το βαθ− μό
1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις του
γραπτών εξετάσεων και για να θεωρηθεί επιτυχής η
Προγράμματος μπορούν να αναλαμβάνουν:
παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής πρέπει να έχει
α) Μέλη Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του
κατά μέσο όρο προβιβάσιμο βαθμό, όπως αυ− τός προκύπτει
ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλι− κίας
αθροιστικά και από τα δύο μέρη του μαθήματος, τις
καθηγητές, ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες, ειδικοί
επιστήμονες υπό την εποπτεία μέλους Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. σε εργασίες και τις τελικές εξετάσεις, σε αντίθετη περίπτωση
περίπτωση έλλειψης διδακτορικού διπλώματος, διδά− επαναλαμβάνει και τα δύο μέρη του μαθήματος στο οποίο
σκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980, οι οποίοι είναι κάτοχοι απέτυχε.
διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος ή των οικείων προς 3. Για την αποφοίτηση από τα Προγράμματα Μετα−
το Πρόγραμμα Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. ή άλλων Τμη− μάτων πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), απαιτείται ως ελάχιστος
Πανεπιστημίων. μέσος όρος βαθμολογίας το έξι (6).
β) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της 4. Για τα κοινά Π.Μ.Σ. με αναγνωρισμένα ομοταγή
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι δι− Ιδρύματα του εξωτερικού θα λαμβάνεται υπόψη και ο
δακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή κανονισμός του αντίστοιχου Ιδρύματος στον ιδιαίτερο
συγγραφική δραστηριότητα. κανονισμό του συγκεκριμένου Προγράμματος.
γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι Άρθρο 34
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο Ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά Π.Μ.Σ.
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 1. Στην περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του
2. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι δυνατό να
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανατί− θεται από
χορηγείται στον φοιτητή βεβαίωση παρακολούθη− σης
τη Συνέλευση του Τμήματος ή την Ομάδα Διδασκόντων,
μεταπτυχιακών μαθημάτων, η οποία δεν αποτελεί
μετά από σχετική πρόταση του Διευθυντή του
μεταπτυχιακό τίτλο.
Προγράμματος.
3. Για την ανάπτυξη ειδικών θεμάτων μπορούν να προ− 2. Εφόσον τα προγράμματα διενεργούνται σε συνερ− γασία
σκαλούνται επιστήμονες ή στελέχη αναγνωρισμένου με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα Μεταπτυ− χιακά
κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή Διπλώματα Σπουδών που χορηγούνται σύμφωνα με τις
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Με διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3685/2008, θε− ωρούνται
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα
ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. συνεργαζόμενα ιδρύματα.
407/1980 ή σε Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. και της 3. Στην περίπτωση που η διδασκαλία του Προγράμμα− τος
Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου διενεργείται αποκλειστικά σε ξένη γλώσσα, απονέ− μεται ο
προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. τίτλος σπουδών «Master of Science», ο οποίος αντιστοιχεί
στο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών».
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15

Άρθρο 35 4. Το κάθε Π.Μ.Σ. δύναται να απαιτεί από τους υπο−


Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος ψηφίους τη γνώση ξένης γλώσσας για την μελέτη της ξένης
αναθεώρησης επιμέρους πτυχών του περιεχομένου κάθε βιβλιογραφίας. Η ελάχιστη γνώση της ξένης γλώσσας
προγράμματος σπουδών πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου αντιστοίχου
1. Μετά από γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, επιπέδου First Certificate in English (FCE) για τις ξένες
προτείνεται στην Διεύθυνση της Σχολής, η συγκρότηση της γλώσσες ή πιστοποιητικού γλωσσομάθει− ας αντιστοίχου
ειδικής επιτροπής του άρθρου 38 του N. 4009/2011, για την επιπέδου από το Υπουργείο Παιδείας.
αναθεώρηση του περιεχομένου των προγραμμά− των σπουδών, 5. Εάν δεν υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό, η γνώση της
η οποία και αποφασίζει σχετικά. Αρμόδια για την ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τριμελή επιτροπή, την οποία
συγκρότηση της επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί ο Διευθυντής του προγράμματος.
και σε περίπτωση συνεργασίας σχολών, τμημάτων ή Άρθρο 37
υλοποίησης από Ομάδα Διδασκόντων, οι οικείοι Διευθυντές. Πρόβλεψη υποχρεωτικής
Σε περίπτωση αδράνειας του Προ− έδρου του Τμήματος, την παρακολούθησης μαθημάτων
επιτροπή ορίζει ο Διευθυντής της οικείας Σχολής. 1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτι− κή.
2. Στην λήψη της εν λόγω απόφασης, η Διεύθυνση Φοιτητής με απουσίες που υπερβαίνουν το 25% του
Σχολής καλείται να συνεκτιμήσει τα πορίσματα των συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος,
διενεργηθέντων αξιολογήσεων, τις εξελίξεις στα οικεία στερείται του δικαιώματος εξέτασης του συγκεκριμένου
γνωστικά αντικείμενα καθώς και τις ανάγκες προσαρμο− γής μαθήματος τη δεδομένη εξεταστική περίοδο. Εξαιρετι− κές
των προγραμμάτων στις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από τη Συνέλευση του
II. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος, μετά από πρόταση της Ομάδας Διδα− σκόντων. Η
απώλεια μέχρι ανώτατου ορίου 25% ενός μαθήματος μπορεί
Άρθρο 36
να αναπληρωθεί, και πάντοτε με την κρίση του διδάσκοντος,
Προϋποθέσεις – Διαδικασία επιλογής −
ένταξης φοιτητών Π.Μ.Σ. με ανάθεση εργασίας σχετικής με το μάθημα. Για απώλεια
1. Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μεγαλύτερη του 25% ο φοι− τητής παραπέμπεται από τον
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομο− καθηγητή στον Διευθυντή του Προγράμματος για
ταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και επανάληψη του μαθήματος.
υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) 2. Η απουσία των φοιτητών πέραν του 25% των συνο−
καθώς και αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους, λικών ωρών διδασκαλίας συγκεκριμένου μαθήματος έχει ως
σύμφωνα με το άρθρο 4 του N. 3685/2008. Η επιλογή των συνέπεια την υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την
εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται παρακολούθηση μαθήματος σε επόμενο αντίστοι− χο
από επιτροπή μελών Ε.Π., που συγκρο− τείται με απόφαση του εξάμηνο. Αν και πάλι απουσιάσει πέραν του 25% των
Διευθυντή του Προγράμματος. Η Γενική Συνέλευση της ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος έχει ως
Σχολής, επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων. Η επιλογή των συνέπεια τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα
μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από απόφαση της Συ−
των εξής κριτηρίων: νέλευσης του Τμήματος, που εγκρίνεται από τη Γενική
α) ο βαθμός πτυχίου, Συνέλευση της Σχολής, η οποία μπορεί να αποφασίσει και
β) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι την μετάταξη του φοιτητή σε αντίστοιχο πρόγραμμα μερικής
σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ, φοίτησης, εφ’ όσον λειτουργεί στο Τμήμα που διοργανώνει
γ) η επίδοσή τους στην διπλωματική τους εργασία το Πρόγραμμα. Σε εξαιρετικές ή ειδικές περιπτώσεις, η
(όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) και την υπέρβαση του ορίου των απουσιών για σοβαρούς λόγους,
τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπως για λόγους υγείας, εξετάζεται από την Ομάδα
δ) η καλή γνώση ξένης γλώσσας, Διδασκόντων ή τη Συνέλευση του Τμή− ματος, η οποία
ε) αξιολόγηση του υποψηφίου μέσω συνέντευξης ενώ− υποβάλλει εισήγηση προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση
πιον της αρμόδιας επιτροπής μελών Ε.Π., στ) της Σχολής.
δύο συστατικές επιστολές. Άρθρο 38
2. Αρμόδια για την επιλογή των κριτηρίων αυτών ή τον Αναστολή φοίτησης
ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων (π.χ. εξετάσεις και 1. Η φοίτηση μπορεί να ανασταλεί μέχρι εικοσιτέσσε− ρις
συνεντεύξεις), τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτι− (24) μήνες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
μώνται κατά την επιλογή, είναι η Γενική Συνέλευση της για τους παρακάτω λόγους:
Σχολής. Η εφαρμογή των ως άνω κριτηρίων είναι ευθύνη του α) Σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας κ.λπ.)
Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. είναι δυνατόν να ζητήσει ο φοιτητής τη διακοπή της
3. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελ− φοίτησής του και είτε την επαναπαρακολούθηση με την
ληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρρυθμη επόμενη σειρά, είτε την αποχώρησή του από το
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς Πρόγραμμα. Η περίπτωση επαναπαρακολούθησης σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα Τμήματα δύνανται να ορ− επόμενη σειρά εξετάζεται από το Διευθυντή του
γανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους Προγράμματος και εάν εγκριθεί, ισχύει μόνο στις επό−
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με γλώσσα μενες σειρές, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα της
διδασκαλίας, εν όλω ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση, ξένη επόμενης σειράς (Πρόγραμμα Σπουδών, δίδακτρα κ.λπ.). Σε
γλώσσα. περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης ή
διαγραφής δεν επιστρέφονται καταβλη− θέντα δίδακτρα.
Ειδικότερα θέματα επανέναρξης και
16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

παράτασης αναστολής εξετάζονται από Γενική Συνέ− Άρθρο 42


λευση της Σχολής του κάθε Τμήματος και οι εισηγήσεις τους Διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων και
κατατίθενται προς έγκριση στην Συνέλευση Τ.Ε.Ι.. β) Επίσης διδασκόντων από φοιτητές
η φοίτηση δύναται να ανασταλεί με από− φαση της Με ειδικά ερωτηματολόγια, που συμπληρώνονται ανώ− νυμα
Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, λόγω της μη ανταπόκρισης από τους φοιτητές κάθε μαθήματος στο τέλος της
του φοιτητή στις οικονομικές του υπο− χρεώσεις, έως την περιόδου διδασκαλίας, αξιολογείται το μάθημα και ο
τακτοποίηση αυτών εντός των ορίων διδάσκων του μαθήματος. Τα ερωτηματολόγια αυτά
της μέγιστης χρονικής διάρκειας φοίτησης. συμπληρωμένα προωθούνται σε ειδικό φάκελο στο Δι−
2. Σε περίπτωση αναστολής φοίτησης ο φοιτητής δεν ευθυντή του Προγράμματος, για την λήψη των ανάλο− γων
δικαιούται τις πάσης φύσεως φοιτητικές παροχές. μέτρων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ανάλογα, το άρθρο 21
Άρθρο 39 του παρόντος Κανονισμού.
Αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων ανά Άρθρο 43
φοιτητή ανά εξάμηνο Διαδικασία εξετάσεων και μέθοδοι
1. Οι πιστωτικές μονάδες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με αξιολόγησης των φοιτητών
τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του 1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρε−
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ ωτική. Εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας μαθημάτων
1466), σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο περιέχει τα αντιμετωπίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προ− 2. Η διπλωματική εργασία ή το ερευνητικό project
γράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους συγγράφεται μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι μηνών από
μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκη− ση την επίσημη έγκριση του θέματος από τη Συνέλευ− ση του
που περιλαμβάνεται σε αυτό, καθώς και το επίπεδο των Τμήματος ή την Ομάδα Διδασκόντων του Π.Μ.Σ. Εάν η
προσόντων σε αντιστοίχησή του με εκείνα του Εθνικού διπλωματική εργασία δεν παραδοθεί εγκαίρως, τότε ο
Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων φοιτητής ζητεί από την Ομάδα Διδασκόντων ή τη
Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσό− ντων του Συνέλευση του Τμήματος παράταση.
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο ανώτατος 3. Εάν ο φοιτητής απορριφθεί στο στάδιο της διπλω−
αριθμός πιστωτικών μονάδων που αντι− στοιχούν στα
ματικής εργασίας, τότε η διπλωματική εργασία επα−
μαθήματα, στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής ανά
ναλαμβάνεται για μία μόνο φορά. Σε περίπτωση και
εξάμηνο, ανέρχεται σε τριάντα (30).
δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση
2. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα−
παρακολούθησης του Προγράμματος.
κολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει
4. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επικυρώνονται από
μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε εξήντα (60)
τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος και
πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή
ανακοινώνονται από τη Γραμματεία αυτού.
τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.
5. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζεται από
Άρθρο 40 τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Διευθυντή του
Χαρακτηρισμός μαθημάτων Προγράμματος και στην οποία προεδρεύει ο επι− βλέπων
και προαπαιτούμενων μαθημάτων – κατευθύνσεις καθηγητής. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργα− σία
1. Οι σπουδές στο Τ.Ε.Ι. οργανώνονται με βάση το υποβάλλεται στη Γραμματεία του Προγράμματος η οποία
εξαμηνιαίο μάθημα. την προωθεί στον Πρόεδρο την τριμελούς εξε− ταστικής
2. Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται σε μαθήματα κορ− μού επιτροπής.
και κατεύθυνσης, αφενός, και αφ’ ετέρου σε υπο− 6. Περαιτέρω ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο
χρεωτικά και επιλογής υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κα− 33 του παρόντος υπό τον τίτλο «Βαθμολογική Κλίμακα».
τεύθυνσης ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του 7. Η διάρκεια των εξετάσεων των Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι
Τμήματος. τρεις (3) εβδομάδες και η ακριβής ημερομηνία ορίζεται από
3. Τα τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα, η σειρά εγ− το Διευθυντή του αντίστοιχου Προγράμματος.
γραφής στα μαθήματα, η δυνατότητα παρακολούθησης
μαθημάτων από άλλα Τμήματα, οι κατευθύνσεις, η έκτα− ση, Άρθρο 44
το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, η Προφορική εξέταση σε περίπτωση δυσλεξίας
δυνατότητα μερικής φοίτησης και οι κανόνες εξέτασης Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέτα− ση
καθορίζονται, από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, μετά μεταπτυχιακών φοιτητών με αποδεδειγμένη, πριν από την
από εισήγηση του Διευθυντή του Προγράμματος και εισαγωγή τους Π.Μ.Σ., δυσλεξία, όπως ο νόμος ορίζει.
εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. Άρθρο 45
Άρθρο 41 Αδιάβλητο εξετάσεων
Δυνατότητα μεταφοράς μαθημάτων 1. Για την ανάπτυξη των θεμάτων, χορηγούνται στους
από άλλες σχολές ή ιδρύματα εξεταζόμενους φοιτητές ειδικά σφραγισμένα και υπο−
Είναι δυνατή η μεταφορά μαθημάτων που ο φοιτητής γραμμένα από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. φύλλα χάρ− του
παρακολούθησε σε άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα αναγνω− − κόλλες αναφοράς ή τυπωμένα ερωτηματολόγια με ευθύνη
ρισμένα και μέχρι το 25% των απαιτούμενων για τη των επιτηρητών της αίθουσας. Οι επιτηρητές καθορίζονται
λήψη του διπλώματος συνολικού αριθμού μαθημάτων. Η από το Διευθυντή του Προγράμματος.
αναγνώριση των μεταφερόμενων μαθημάτων γίνεται από τη 2. Στην αρχή της εξέτασης γίνεται από τους επιτη−
Γενική Συνέλευση της Σχολής, κατόπιν εισήγη− σης ρητές έλεγχος, των στοιχείων ταυτότητας των εξετα−
επιτροπής που ορίζει ο Διευθυντής του προγράμ− ματος. ζόμενων.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17

3. Φοιτητής που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από που, σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 άρθρο 6 παρ. 1γ, ισο−
βιβλία ή σημειώσεις, από γραπτό φοιτητή ή συνεννοείται με δυναμεί με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
άλλον ή άλλους φοιτητές ή παρεμποδίζει την ομαλή εργασίας.
διεξαγωγή των εξετάσεων μηδενίζεται, αφού σημειωθεί και 2. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν πρέπει να έχει εκ−
μονογραφηθεί το γραπτό του από τον επιτηρητή που έκανε κρεμότητες προς το Πρόγραμμα, όπως οφειλές βιβλίων στη
τη διαπίστωση αυτή. βιβλιοθήκη, καθώς και να έχει ανταποκριθεί πλήρως στις
Άρθρο 46 οικονομικές του υποχρεώσεις.
Δίδακτρα 3. Ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει το Πρό−
1. Για τον ορισμό ή μη διδάκτρων αποφασίζει το Συμ− γραμμα εντός της προβλεπόμενης διάρκειας. Η χρονική
βούλιο του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Διεύ− διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση Μεταπτυχιακού
θυνσης της Σχολής. Η Διεύθυνση της Σχολής, για τη Διπλώματος Σπουδών, ορίζεται από την Γενική Συνέ−
διαμόρφωση της εισήγησής της, λαμβάνει υπόψη τη λευση της Σχολής, στην οποία ανήκει, εγκρίνεται από την
γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος και την εισήγηση του Συνέλευση Τ.Ε.Ι., και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 12
Διευθυντή της Σχολής καθώς και την πρόταση του μήνες. Σε περίπτωση λειτουργίας Προγράμματος
Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μεταπτυχιακών Σπουδών μερικής φοίτησης, η διάρ− κειά
2. Τα δίδακτρα, όπου προβλέπονται, καταβάλλονται εφ’ του ορίζεται ως διπλάσια της ελάχιστης διάρκειας πλήρους
άπαξ ή σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξα− μήνου με φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σε Τμήμα
την εγγραφή. Στα αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, πλήρους φοίτησης ενός Προγράμματος Μετα− πτυχιακών
τόσο για τη βιωσιμότητα τούτων, όσο και για λόγους Σπουδών, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει την συνέχιση των
ίσης μεταχείρισης όλων των φοιτού− ντων, έκαστος σπουδών του σε Τμήμα μερικής φοίτησης του ίδιου
τούτων θα πρέπει να είναι συνεπής με τις οικονομικές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (εάν αυτό
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την εγγραφή του στο προσφέρεται) και αντίστροφα. Σε κάθε περίπτω− ση ο
Πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτω− ση, η Επιστημονική μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της φοίτησης ολοκληρώσει τις σπουδές του το αργότερο εντός δύο (2)
του υπόχρεου, σύμφωνα και με τον κανονισμό του ακαδημαϊκών ετών μετά την κανονική διάρκεια του Π.Μ.Σ.
συνεργαζόμενου Ιδρύματος, εφόσον πρόκειται περί (πλήρους ή μερικής φοίτησης), στο οποίο φοιτά. Μετά το
συνδιοργάνωσης με άλλο Ίδρυμα. Οι φοι− τητές του Π.Μ.Σ. τέλος της παράτασης αυτής ο φοιτητής δια− γράφεται από
επιβαρύνονται το κόστος προμήθειας απαραίτητων το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
συγγραμμάτων. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτει 4. Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε. ορίζεται
σε πέντε (5) τουλάχιστον αντίτυπα τα συγγράμματα που σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του
διδάσκονται στα υποχρεωτικά ή επιλογής υποχρεωτικά κάθε Προγράμματος ειδικότερα. Σε εξαιρετικές πε−
μαθήματα των Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Πέραν τούτου το ριπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι
κάθε Π.Μ.Σ. δύναται να δια− θέτει τη δική του εικοσιτέσσερις (24) μήνες με απόφαση της Γενικής Συ−
εξειδικευμένη βιβλιοθήκη. νέλευσης της Σχολής.
Άρθρο 47 Άρθρο 48
Προϋποθέσεις απονομής πτυχίου Τύπος τίτλου σπουδών
1. Για τη λήψη του διπλώματος, απαιτείται επιτυχής Ο τίτλος των μεταπτυχιακών σπουδών έχει τον τύπο που
εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα του οικείου προ− ακολουθεί, ο οποίος βεβαίως προσαρμόζεται ανα− λόγως
γράμματος και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής προς το φύλο του μεταπτυχιακού φοιτητή, του οποίου
εργασίας, η οποία μπορεί να αντικαθίστανται με άλλο αναφέρει ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο και τόπο
πρόσφορο επιστημονικό τρόπο (π.χ. ερευνητικό project) γέννησης:
18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ǹȡȚșȝ.ȆȡȦIJ.

ǹȃȍȉǹȉȅ ȉǼȋȃȅȁȅīǿȀȅ ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅ ǿǻȇȊȂǹ (ȉ.Ǽ.ǿ.) ȆǼǿȇǹǿǹ

ȂİIJĮʌIJȣȤȚĮțȩ ǻȓʌȜȦȝĮ ȈʌȠȣįȫȞ


ȅ/Ǿ……………………………………………
ĮijȠȪ ȠȜȠțȜȒȡȦıİ ȝİ İʌȚIJȣȤȓĮ IJȚȢ ıʌȠȣįȑȢ IJȠȣ
ıIJȠ ȂİIJĮʌIJȣȤȚĮțȩ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǼȚįȓțİȣıȘȢ
………………………………………………….
…………………………………………………….
IJȠȣ ȉȝȒȝĮIJȠȢ……………………………….
IJȘȢ ȈȤȠȜȒȢ………………………………….
țȡȓșȘțİ ȐȟȚȠȢ IJȠȣ ȕĮșȝȠȪ
………………………………….(…………)
țĮȚ IJȠȣ ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ IJȠ ʌĮȡȩȞ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȅ ǻǿȆȁȍȂǹ ȈȆȅȊǻȍȃ

ǹȚȖȐȜİȦ…../…/….
ȅ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ȅ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ ȅ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ȉȅȊ
ȉȅȊ ȉ.Ǽ.ǿ. ȆǼǿȇǹǿǹ ȉȅȊ Ȇ.Ȃ.Ȉ. ȉȂǾȂǹȉȅȈ

Άρθρο 49 ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικά ή φυσικά πρόσωπα,


Τελετουργικό αποφοίτησης ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επι−
και διαδικασία ορκωμοσίας χορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα.
Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική 2. Τα Π.Μ.Σ. δικαιούνται χρηματοδότησης από τον τα−
ορκωμοσία, η οποία πραγματοποιείται το αργότερο εντός κτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την υπουργική από− φαση
του επομένου εξαμήνου από την έκδοση των απο− έγκρισής τους, η οποία καθορίζει τους όρους και τις
τελεσμάτων. Το τελετουργικό αποφοίτησης καθορίζεται από προϋποθέσεις χρηματοδότησής τους βάσει κριτηρί− ων
τη Συνέλευση του Τμήματος ή την Ομάδα Διδα− σκόντων ποιότητας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του
και σε περίπτωση συνεργασίας με το Ίδρυμα της αλλοδαπής οικείου Τμήματος, σύμφωνα με τον N. 3374/2005 και του
από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. καθενός Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του N. 3685/2008.
3. Την οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολού−
Άρθρο 50 θηση των Π.Μ.Σ. έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Τεχνολογική και οικονομική υποστήριξης Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. διαθέτει ξεχωριστό
Προγραμμάτων και γραμματειακή κάλυψη λογαριασμό τραπέζης για τις εισπράξεις – πληρωμές κάθε
1. Πηγές εσόδων μπορεί να είναι δωρεές, χορηγίες, παροχές, Π.Μ.Σ., οι οποίες και κατανέμονται ως εξής:
κληροδοτήματα από φορείς του δημοσίου
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19

α) 68% για λειτουργικά έξοδα του Προγράμματος και για σκοντες, στο Τμήμα και στην κεντρική Υπηρεσία Μετα−
αμοιβές − αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και πτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.
διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις Άρθρο 53
κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε
χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μετά συνεργασία με Ιδρύματα
από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής. β) 25% για ή Ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής
κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα− 1. Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά δύναται να συνεργάζεται με ανα−
τος, που αφορούν το Π.Μ.Σ. και γνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την
γ) 7% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. οργάνωση και λειτουργία κοινών Προγραμμάτων Με−
5. Τις εντολές πληρωμών για κάθε Π.Μ.Σ. εκδίδει ο Δι− ταπτυχιακών Σπουδών για χορήγηση Μεταπτυχιακών
ευθυντής του αντίστοιχου Π.Μ.Σ. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. αναλαμβάνει και Διπλωμάτων Ειδίκευσης Για τα κοινά αυτά Π.Μ.Σ. καταρ−
το έμβασμα των αναλογούντων στο συμπράττον Ίδρυμα τίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) μεταξύ του
εσόδων, σε περίπτωση σύμπραξης. Τ.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, στο οποίο
6. Για τις ανάγκες των Προγραμμάτων χρησιμοποιεί− ται καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος, η δι−
η υλικοτεχνική υποδομή του αντιστοίχου Τμήματος καθώς άρκεια της συνεργασίας, οι πηγές χρηματοδότησης, οι
και επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός που υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο
εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των
συγκεκριμένου Προγράμματος. φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου τίτλου ή χωριστού τίτλου
Άρθρο 51 από ένα εκ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, ο τύπος του
Τεχνική Υποστήριξη Εργαστηρίου χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση συντο− νιστικού
Μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π. του Ιδρύματος δύνανται να οργα− οργάνου με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών, της
νώνουν και να στελεχώνουν τα εργαστήρια των Π.Μ.Σ. του Συνέλευσης Τμήματος ή της Ομάδας Διδασκόντων, η γλώσσα
Ιδρύματος, επικουρούμενο, όταν αυτό κρίνεται ανα− γκαίο, ή οι γλώσσες διδασκαλίας ή συγγραφής και κάθε άλλο θέμα
από επιστημονικό προσωπικό εκτός Ιδρύματος. που κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με το ισχύον νομικό
Άρθρο 52 πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει τις μεταπτυχιακές
Γραμματειακή υποστήριξη σπουδές κάθε συνεργαζόμενης χώρας.
1. Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και 2. Είναι δυνατή η συνδιοργάνωση Π.Μ.Σ. από κοινού με
τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος με ειδική άλλα Τμήματα του ιδίου ή άλλων Ιδρυμάτων του
Γραμματεία του Προγράμματος, ενώ μπορεί να εσωτερικού ή εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρ−
μόζεται η κείμενη νομοθεσία για τη λήψη των σχετικών
στελεχώνεται από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του
Τ.Ε.Ι. ή έκτακτους με σύμβαση έργου. αποφάσεων και τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα.
2. Η υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Άρθρο 54
Τμήματος ενισχύεται μηχανογραφικά και καλύπτει τις Μεταβατικές διατάξεις
προβλεπόμενες από τον Οργανισμό Διοικητικών Υπη− Το γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των
ρεσιών δράσεις με έμφαση στις ακόλουθες: προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται στον
α) Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών Οργανισμό του Ιδρύματος. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού
Φοιτητών. του Ιδρύματος για τα Προγράμματα Μετα− πτυχιακών
β) Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων μετα− Σπουδών (Π.Μ.Σ.), εξακολουθούν να εφαρμό− ζονται όλες οι
πτυχιακών φοιτητών. διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α`148), όπως τροποποιήθηκε και
γ) Εγγραφές (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο
επιλογής) των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. Στα ήδη υφιστάμενα
επικαιροποίηση στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναγνωρίζεται ένα
δ) Σύνταξη καταλόγου εγγραφόμενων μεταπτυχιακών ημερολογιακό έτος από την έγκριση του παρόντος, ως
φοιτητών ανά πρόγραμμα και μάθημα. περίοδος προσαρμογής στις νέες διατάξεις.
ε) Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραμμένο μετα− ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
πτυχιακό φοιτητή και ενημέρωσή της κατά τη διάρκεια των
σπουδών. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
στ) Έκδοση δελτίων βαθμολογίας των μεταπτυχιακών Άρθρο 55
φοιτητών. Κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές –
ζ) Σύνταξη των προγραμμάτων των Π.Μ.Σ. (ωρολογίων και Χρήση μέσων και εγκαταστάσεων –
εξετάσεων). Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών
η) Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαι− 1. Στους φοιτητές παρέχονται, σύμφωνα με τις προ−
ώσεων, που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδια− ϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας: α) διδακτικά
φερομένων και υπογράφονται από το Γραμματέα του συγγράμματα και βοηθήματα, β) στέγαση, γ) επίδομα
Τμήματος ή το Διευθυντή του Προγράμματος. στέγασης, δ) σίτιση σύμφωνα με την κοινή υπουργική
θ) Μέριμνα για την οργάνωση της συνέντευξης των απόφαση Φ5/65835/83/18−6−2012 (Β΄1965), ε) υγειονομική
υποψηφίων, εφόσον αυτή απαιτείται. περίθαλψη, στ) διευκολύνσεις για μετακινήσεις με βάση
3. Εντός της δεύτερης εβδομάδας από την έναρξη των δελτίο σπουδαστικού εισιτηρίου («πάσο»), ζ) υποτροφί− ες,
μαθημάτων κάθε εξαμήνου, οι Γραμματείες των βραβεία, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις, με
Τμημάτων εκδίδουν κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε παροχή υπηρεσίας στα εργαστήρια του Ιδρύματος, η)
μάθημα και τον αποστέλλουν στους αντίστοιχους διδά− διευκολύνσεις, για όσους εργάζονται.
20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα προνόμια και νης γλώσσας. Συνεκτιμάται, επίσης, σχετική συνέντευξη, η
τις διευκολύνσεις των εδαφίων γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της οποία πραγματοποιείται με τον Υπεύθυνο ERASMUS του
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με ανάλογη εφαρμογή κάθε Τμήματος.
των όρων και των προϋποθέσεων του νόμου. Αλλοδαποί β) Οι εισερχόμενοι φοιτητές ERASMUS υποχρεούνται να
φοιτητές που επισκέπτονται το Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο πλαίσιο παρουσιάζονται εβδομαδιαία και να υπογράφουν σχετικά,
διεθνών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων δι− καιούνται στο γραφείο ERASMUS του Γραφείου Ευρω− παϊκών
υγειονομικής περίθαλψης. Προγραμμάτων, του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών
3. α) Τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση παροχής Σχέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση το αρμόδιο γραφείο τους
δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμε− νους καλεί εγγράφως να παρουσιασθούν το αργότερο σε μία
στις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες, μέσα στην προθεσμία εβδομάδα από την ενημέρωσή τους. Εάν δεν υλοποιηθεί
που αυτές ορίζουν. κανένα από τα ανωτέρω, τότε το Ίδρυμα ουδεμία φέρει
β) Η οικεία υπηρεσία ανακοινώνει εγκαίρως τα σχετικά ευθύνη για την πορεία του εισερ− χόμενου αλλοδαπού
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται. φοιτητή.
γ) Οι αποφάσεις για τον καθορισμό των φοιτητών που
Άρθρο 56
δικαιούνται παροχών, λαμβάνονται ύστερα από εφαρ− μογή
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ)
σταθερών κριτηρίων για όλους τους φοιτητές του
1. Η Δ.Α.ΣΤΑ. (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας)
Ιδρύματος.
4. Οι φοιτητές που δεν δικαιούνται να έχουν δωρεάν ιδρύθηκε το 2009 (με την απόφαση του Συμβουλίου του
σίτιση, μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο, όπως Τ.Ε.Ι. πράξη 20/26.05.2009) και μεριμνά για τη στα−
προβλέπεται ειδικώς στη σύμβαση του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τον διοδρομία των σπουδαστών του και τη σύνδεση του
ανάδοχο των υπηρεσιών του εστιατορίου. Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Η Δ.Α.ΣΤΑ. εισηγείται
5. Οι φοιτητές διευκολύνονται σε θέματα άσκησης, δυ− προς τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και υλοποιεί τις
νατοτήτων μεταπτυχιακών σπουδών και απασχόλησης μέσω σχετικές αποφάσεις, σε συνεργασία πάντοτε με τις
του Γραφείου Διασύνδεσης, το οποίο επιπλέον συμβάλλει υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελ− ματική 2. Οι δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ. απευθύνονται στους
αποκατάσταση των τελειόφοιτων και πτυχιού− χων του προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
Ιδρύματος. τελειόφοιτους και αποφοίτους. Ο κεντρικός στόχος είναι
6. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους φοιτητές με να προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη
ειδικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα σε κάθε δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της
είδους παροχή και δικαίωμα, που απορρέει από τη μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και,
σπουδαστική ιδιότητα. παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα
7. Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στη χρήση των τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη
εγκαταστάσεων και των μέσων του Ιδρύματος στο πλαί− σιο θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.
της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του προ− 3. Στόχοι της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι η αξιοποίηση οικονομιών
γράμματος σπουδών. Μετά το πέρας του χρόνου που κλίμακας, η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της
διατίθεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, για τη διαχείρισης, καθώς και η διεύρυνση και ενίσχυση της
χρήση των εγκαταστάσεων και μέσων οι φοιτητές είναι δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους
υποχρεωμένοι να παραδίδουν τις εγκαταστάσεις και τα μέσα πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχό− λησης.
στην ίδια καλή κατάσταση που τους διατέθηκαν. 4. Υπό το συντονισμό της Δ.Α.ΣΤΑ. βρίσκονται οι εξής
8. Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις επιμέρους πράξεις, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, όπου με την επίδειξη της διοικητική οργάνωση και λειτουργία, σύμφωνα με το
σπουδαστικής ταυτότητας μπορούν να δανείζονται υλι− κό οργανόγραμμα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και την κείμενη
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η επιστροφή του υλικού νομοθεσία:
που δανείζεται ο φοιτητής αποτελεί προϋπόθεση λήψης του α) Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ)
πτυχίου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά, κατά περίπτωση, β) Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. γ) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
9. Η χρήση των χώρων του Ιδρύματος από σπουδαστι− κούς (ΜΚΕ)
συλλόγους ή από ομάδες φοιτητών για συνελεύ− σεις ή δ) Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστή−
συγκεντρώσεις αποτελεί δικαίωμα των φοιτητών, εκτός αν ριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.)
παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Για τη χρήση Ειδικότερα:
πρέπει προηγουμένως να ενημερώνεται και να εγκρίνει ο 1. Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.)
Πρόεδρος του Τμήματος, του οποίου χρη− σιμοποιείται η 1. Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά λει−
αντίστοιχη αίθουσα. Για σπουδαστικές εκδηλώσεις σε τουργεί με σκοπό να αποτελεί:
χώρους οι οποίοι είναι στην αρμοδιότη− τα του Διευθυντή α) Πηγή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης σε θέματα
Σχολής ή του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η εκπαιδευτικού − επαγγελματικού προσανατολισμού και
έγκριση του αντίστοιχου οργάνου. συμβουλευτικής,
1. α) Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε ευρω− β) Συνδετικό κρίκο μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και της
παϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Οι εξερχό− μενοι αγοράς εργασίας,
φοιτητές ERASMUS επιλέγονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο γ) Δίαυλο επαφών με φορείς του ευρύτερου Δημοσίου
του έτους και για τις δυο περιόδους φοίτησης στο Τομέα,
εξωτερικό, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Επιτροπή δ) Κόμβο αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Ακαδη−
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με κριτήρια, τα οποία τίθενται μαϊκής Κοινότητας και Παραγωγής για τη δημιουργία
από αυτήν και περιλαμβάνουν την επίδο− ση, την απόδοση του συνεργασιών,
φοιτητή καθώς και την γνώση ξέ−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21

ε) Γέφυρα επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με εκπαιδευ− β) της παροχής εκπαίδευσης / κατάρτισης σε διευρυ−
τικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. μένο κύκλο ωφελούμενων,
2. Το Γ.Δ. υπάγεται διοικητικά στην Διεύθυνση Συ− γ) της ενίσχυσης και προαγωγής της έρευνας / και−
ντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας του νοτομίας προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης στην
Ιδρύματος, στο Τμήμα Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Επιχειρηματικότητα,
Σταδιοδρομίας. Από τις υπηρεσίες του Γραφείου δ) της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της ακα−
Διασύνδεσης επωφελούνται: δημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων και, κατά
α) Φοιτητές−φοιτήτριες του Τ.Ε.Ι. Πειραιά αλλά και συνέπεια, της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά
όλης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναζητούν εργασίας,
δυνατότητες και προοπτικές συνέχισης των σπουδών τους, ε) της επέκτασης του δικτύου Επιχειρηματικότητας του
εισαγωγής στην αγορά εργασίας ή απλά ενδιαφέ− ρονται για Ιδρύματος.
δυνατότητα ημι−απασχόλησης ή εθελοντικής εργασίας. 3. Πρακτική Άσκηση
β) Τελειόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και όλων των άλλων 1. Η υπηρεσία σκοπεύει στην σύνδεση της Εκπαίδευ− σης
Ελληνικών Τ.Ε.Ι. με κοινές ειδικότητες που αναζητούν με την αγορά εργασίας που, συνδυάζει τη θεωρία και την
θέση προσωρινή απασχόλησης. πράξη (learning by doing), αλλά και καλύπτει μία επιτακτική
γ) Απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και όλων των άλλων ανάγκη με γνώμονα την καινοτομία, η οποία αναδεικνύεται
Ελληνικών Τ.Ε.Ι. με κοινές ειδικότητες που αναζητούν σε κυρίαρχο στόχο για την πράξη τόσο σε Τοπικό όσο και
εργασία και πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
σεμινάρια, επαγγελματικά δικαιώματα κ.ά. 2. Στόχος είναι η δυνατότητα προώθησης όσο το δυ−
δ) Επιχειρήσεις−Οργανισμοί κατά την αναζήτηση επι− νατόν περισσότερων φοιτητών στην πρακτική άσκηση μέσω
στημονικού προσωπικού για κάλυψη θέσεων πρακτικής σύγχρονων και αυτοματοποιημένων διεργασιών και
άσκησης ή εργασίας, κατά την ενημέρωσή τους για τις αφετέρου να εδραιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ίδρυμα
ειδικότητες των αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ή για να και στις παραγωγικές τάξεις αρχικά στην πρα− κτική
δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις−ημερίδες. ε) άσκηση. Ως μέσα χρησιμεύουν δράσεις προβολής και
Μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με σκοπό την υποστή− δημοσιότητας, δράσεις για την ανάπτυξη συστή− ματος
ριξη της οργάνωσης εκδηλώσεων. παρακολούθησης, εποπτείας και αξιολόγησης της
στ) Ελληνικά και ξένα Εκπαιδευτικά ιδρύματα που εν− συνολικής υλοποίησης της διαδικασίας της πρακτι− κής
διαφέρονται για την ανάπτυξη συνεργασιών. άσκησης του Ιδρύματος, καθώς και το σύνολο των δράσεων
ζ) Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την που προγραμματίζει το Ίδρυμα να υλοποιήσει κεντρικά για
ενημέρωσή τους σχετικά με τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. και την την πρακτική άσκηση.
επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους. 4. Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστή−
2. Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ)
(Μ.Κ.Ε.) Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1. α) Στα πλαίσια της Δομής Απασχόλησης και Στα−
1. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά υιοθετεί διοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Τ.Ε.Ι. Πειραιά, λειτουργεί το Κέ−
ένα ενεργό πλαίσιο προώθησης της επιχειρηματικό− ντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
τητας διαμέσου καινοτόμων και συμβατικών δράσεων (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, το οποίο έχει ως κύριο σκοπό
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ευέλικτα συνδεδεμένων με τα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ψυ− χολογικής
προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων
υποστήριξης όλης της ακαδημαϊκής κοινό− τητας
θεωρώντας την παροχή ενός διευρυμένου γνωστικού
(φοιτητές, μεταπτυχιακούς, τελειόφοιτους και
υποβάθρου για την Επιχειρηματικότητα, την εμφύσηση του
πτυχιούχους, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) του
επιχειρηματικού πνεύματος στους προπτυχιακούς φοιτητές
Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
και την προώθηση των πρωτογενών ιδεών:
β) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του είναι απολύτως
α) ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τις επιτυχείς
δωρεάν.
συνεργασίες και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην
γ) Απευθύνεται στο γενικό φοιτητικό πληθυσμό προ−
αγορά των επιχειρήσεων,
σφέροντας ατομική και ομαδική συμβουλευτική και
β) κύριες συνιστώσες της συμβολής του Ιδρύματος στη
ψυχολογική υποστήριξη, με έμφαση σε θέματα επαγ−
διασφάλιση των προοπτικών επαγγελματικής δρα−
γελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής στα−
στηριοποίησης των αποφοίτων του και
διοδρομίας.
γ) βασικούς άξονες της στρατηγικής του Ιδρύματος για
δ) Είναι στελεχωμένο από κατάλληλα εξειδικευμένο
τη συνάρτηση της εκπαίδευσης με την αγορά ερ− γασίας,
2. Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά θεσμοθετεί τη δη− προσωπικό (ψυχολόγο, κ.λπ.), το οποίο ανήκει διοικητικά στην
μιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία της Μονάδας Και− Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστι− κής
νοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
(στο εξής Μ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά), ως φορέα σχεδιασμού και 2. Το Κέντρο θα ενταχθεί στον Οργανισμό του Τ.Ε.Ι.
παροχής ολοκληρωμένου κύκλου εκπαίδευσης και Πειραιά, εποπτεύεται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύ−
κατάρτισης για τα ζητήματα της Επιχειρηματικότητας, σε ματος και ο Κανονισμός Λειτουργίας του περιγράφει
συνέργεια με τα Γραφεία Διασύνδεσης / Πρακτικής αναλυτικά τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και συμπερι−
Άσκησης και τη Δ.Α.ΣΤΑ.. φορές των μελών του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του
3. Ευρύτερα, προβλέπεται η προσέγγιση των παρα− Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
κάτω στόχων: Άρθρο 57
α) της ανάδειξης και προώθησης των επιχειρηματικών ιδεών Ανταποδοτικές Υποτροφίες
των σπουδαστών, 1. α) Στους φοιτητές του πρώτου και δεύτερου κύκλου
σπουδών, μπορεί να παρέχονται ανταποδοτικές υπο−
τροφίες υπό μορφή αμοιβής, με υποχρέωση, εκ μέρους
22 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

των φοιτητών να προσφέρουν κατά τη διάρκεια των σματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του,
σπουδών τους στο Τ.Ε.Ι. εργασία με μερική απασχόληση, σε σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του
υπηρεσίες του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρ− χές
4009/2011, την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 και κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π. (άρθρο 14 Ν. 4009/2011).
και την Υ.Α 8228−Ε5/2002 (ΦΕΚ 123 Β΄) στις παρακάτω 2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. εί− ναι
περιπτώσεις: η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η
αα) Όταν συμμετέχουν σε εργασίες, προγράμματα ή και ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του
μελέτες για παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε Ιδρύματος και αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν από τους
νομικής μορφής φορείς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε καθη− γητές του Τ.Ε.Ι.,
Οι ομάδες εργασίας μπορεί να συγκροτού− νται από το κατ’ αναλογία από όλες τις Σχολές, έναν εκπρόσωπο κάθε
οικείο Τμήμα ή από το Τ.Ε.Ι.. Η σύσταση της ομάδας κατηγορίας προσωπικού, που προβλέπεται στα άρθρα 28
υπόκειται στην υπευθυνότητα του συντονιστή της και 29 του Ν. 4009/2011, με δικαίωμα ψήφου όταν
συγκεκριμένης δράσης. συζητούνται θέματα της αντί− στοιχης κατηγορίας
ββ) Όταν συμμετέχουν στην Οργάνωση και τη λειτουρ− γία προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών
των Βιβλιοθηκών των Εργαστηρίων, των Σπουδα− στηρίων και και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και
λοιπών βοηθητικών εκπαιδευτικών χώρων του Τ.Ε.Ι. υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως
γγ) Όταν συμμετέχουν σε προγράμματα έρευνας και ειδικότερα καθορί− ζεται στον Οργανισμό.
εφαρμογών. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για:
δδ) Όταν συμμετέχουν στην υποβοήθηση του έργου των α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγι− κής
μελών Ε.Π., καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δρα− και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση
στηριότητα, για την οποία αποφαίνεται η Συνέλευση του της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος,
Τ.Ε.Ι., ότι είναι εφικτή. που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της
β) Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., μετά από γνώμη της Συ− ποιότητας του Ιδρύματος,
νέλευσης του οικείου Τμήματος, μπορεί να καθορίζει β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του
επιπρόσθετους τομείς στους οποίους είναι δυνατή η εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του
απασχόληση των φοιτητών, το είδος της απασχόλησης και η Ιδρύματος,
χρονική διάρκεια. γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών
γ) Για την επιλογή απαιτείται δήλωση συμμετοχής, η αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών
οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του οικείου Τμή− υπηρεσιών του Ιδρύματος και
ματος. δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιο−
2. Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών που λόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπου− δών
επιθυμούν να απασχοληθούν είναι τα παρακάτω: και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της
α) Η γενική επίδοση του φοιτητή, η οποία προκύπτει από ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κα−
βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος. β) Η τευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.
επίδοση στα ειδικά μαθήματα ή εργαστήρια, στα 3. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του
οποία πρόκειται να απασχοληθεί ο φοιτητής. Ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησής του κα−
γ) Η ατομική ή η οικογενειακή οικονομική κατάσταση του θορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται
φοιτητή, η οποία πιστοποιείται από σχετική βεβαί− ωση της ύστερα από πρόταση του Προέδρου και δημοσιεύεται στην
αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. (Δ.Ο.Υ.) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο
δ) Η αξιολόγηση του υποψηφίου μέσω συνέντευξής του του Ιδρύματος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται το αργότερο
ενώπιον της Επιτροπής του Μ.Π.Σ. κάθε έξι έτη.
3. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών 4. Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζε− ται
ανέρχεται σε ποσό ύψους μέχρι το προβλεπόμενο στην Υ.Α με την Α.ΔΙ.Π., αναπτύσσει πληροφοριακό σύστη− μα
8228−Ε5/2002 (ΦΕΚ 123 Β΄), όπως αυτή θα ισχύει κάθε διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την
φορά. ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και
4. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, που πληρούν τα δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος των σχετικών
κριτήρια της παραγράφου 16 του άρθρου 34 του Ν. με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των
4115/2013, η απασχόληση και αμοιβή ορίζονται ανά− λογα. αποτελεσμάτων τους.
5. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εφαρμόζονται οι Άρθρο 59
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του Ν. Οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π.
2413/1996 (124 Α΄), για τη χορήγηση φοιτητικών δα− νείων. 1. Η θητεία των καθηγητών του Ιδρύματος που ορίζο− νται
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ως μέλη με απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύμα− τος για
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) τη συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. (άρθρο 14, παρ.2 του Ν.
4009/2011), καθορίζεται σε τέσσερα έτη. Μετά την πρώτη
Άρθρο 58 συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα προ− βλεπόμενα
Σκοπός και αρμοδιότητες στο Ν. 4009/2011 και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των
1. Κάθε Ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και τεσσάρων μηνών, η ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλει τεκμηριωμένη γνώμη
συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος σχετικά με το εσωτερικό
ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελε− σύστημα διασφάλισης ποιό− τητας του Ιδρύματος και τις
διαδικασίες υλοποίησής του. Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο
του μηνός από τη διατύπωση της γνώμης της ΜΟ.ΔΙ.Π., ο
Πρόεδρος του
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23

Ιδρύματος υποβάλλει προς το Συμβούλιο την προβλε− πόμενη άλλο προσωπικό με την ιδιότητά του, περιγραφή της θέσης
στο άρθρο 14, παράγραφος 3 του Ν. 4009/2011 πρόταση για του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη φω− τογραφία
το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και τις του, εκτός αν το μέλος του προσωπικού δεν το επιθυμεί, την
διαδικασίες υλοποίησής του. Η από− φαση του Συμβουλίου υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρερχομένων
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον από αυτά υπηρεσιών.
ιστότοπο του Ιδρύματος. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (50
2. Η λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. όσον αφορά την παρα− Α΄), οι Σχολές υποχρεούνται να διαθέτουν στο δι−
λαβή και αποστολή εγγράφων, έχει ως εξής: αδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα
α) Στη ΜΟΔΙΠ χρεώνονται όλα τα εισερχόμενα έγ− διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που
γραφα από την Α.ΔΙ.Π., τα οποία πρωτοκολλούνται στο αφορούν τα μέλη τους, όπως ιδίως το καθεστώς
Γενικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος και αποστέλλονται απασχόλησής τους, τη χορήγηση αδειών σε αυτά και τη
προς τα αντίστοιχα Τμήματα. συμμετοχή τους σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, το
β) Οι ετήσιες εκθέσεις των Τμημάτων και οι εσωτερι− κές διοικητικό και άλλο προσωπικό με την ιδιότητά του,
αξιολογήσεις τους διαβιβάζονται στη ΜΟ.ΔΙ.Π., με αριθμό περιγραφή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς
πρωτοκόλλου από το Γενικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος. και τη φωτογραφία του, εκτός αν το μέλος του προσωπικού
γ) Οι εσωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων διαβιβά− δεν το επιθυμεί, την υλικοτεχνική υποδομή, τους
ζονται από την ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Α.ΔΙ.Π, μέσω του Γενικού οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια
Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος. βάση, τα προγράμματα σπουδών, το σύνολο των
δ) Τηρούνται για όλη την παραπάνω αλληλογρα− φία, παρερχομένων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετού− ντων
αρχεία, έντυπα και ηλεκτρονικά, στο Γραφείο της καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο
ΜΟ.ΔΙ.Π. κατά ακαδημαϊκό έτος.
3. α) Κάθε Τμήμα ορίζει την Ομάδα Εσωτερικής Αξι− 3. Κατά τη λήξη της θητείας τους ο Πρόεδρος και οι
ολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία συγκροτείται με μέλη Ε.Π. των Διευθυντές των Σχολών, υποβάλλουν πλήρη απολογισμό του
βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή ή και ακαδημαϊκού, οικονομικού και διοικητικού έργου που
Επίκουρου Καθηγητή σε περίπτωση μη επάρκει− ας, με επιτελέσθηκε από αυτούς, ο οποίος δημοσιεύεται στον οικείο
διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά διαδικτυακό τόπο.
προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλι− σης της 4. Ο διαδικτυακός τόπος τηρείται υποχρεωτικά στην
ποιότητας στην εκπαίδευση. Για τη λειτουργία της Ομάδας ελληνική γλώσσα και μπορεί να τηρείται και στην αγ−
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ισχύουν τα οριζόμενα γλική ή άλλη γλώσσα.
στο Ν. 3374/2005. Η ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα) ετοιμάζει 5. Αποφάσεις που δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο
την ετήσια έκθεση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν. του Ιδρύματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν
3374/2005 και την υποβάλλει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. Η Ομάδα εκτελούνται αν δεν προηγηθεί η δημοσιοποίηση αυτή.
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ετοιμάζει την
εσωτερική αξιολόγηση, κατά τα οριζό− μενα στα άρθρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
4, 5, και 6 του Ν. 3374/2005, υπό την επιφύλαξη του άρθρου ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
80, παρ. 11 του Ν. 4009/2011, την οποία υποβάλλει στη
ΜΟ.ΔΙ.Π. σε τακτά διαστήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα Άρθρο 61
νομοθεσία. Προηγουμένως οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν Διδακτική ικανότητα υποψηφίων
εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. 1. Για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του
β) Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) επικου− υποψήφιου για κατάληψη θέσης μιας των τριών βαθ− μίδων
ρείται και υποστηρίζεται γραμματειακά από τη Γραμ− του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο οποίος έχει κριθεί
ματεία του οικείου Τμήματος. εκλόγιμος από την οικεία Επιτροπή Επιλογής, μπορεί η
4. Η ΜΟ.ΔΙ.Π συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιο− Επιτροπή αυτή να του ζητήσει:
λόγησης του Ιδρύματος (εκπαιδευτικό, ερευνητικό έργο, α) είτε να παρουσιάσει διδακτικό υλικό, βοηθήματα τα
διοικητικές υπηρεσίες, προσφερόμενες προς τρίτους οποία ανέπτυξε σε μαθήματα που δίδαξε, να εξηγήσει
υπηρεσίες κλπ), την οποία στέλνει στην Α.ΔΙ.Π. και αναρ− τά μεθόδους διδασκαλίας ή αξιολόγησης που ανέπτυξε ή
στο διαδίκτυο. χρησιμοποίησε, στο πλαίσιο πάντοτε ιδρυμάτων τριτο− βάθμιας
5. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες για την οργάνωση και εκπαίδευσης είτε
λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., ρυθμίζονται από τις κείμενες νο− β) αν στερείται όσων αναφέρονται στο στοιχείο α΄, να
μοθετικές διατάξεις και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών παρουσιάσει, με μορφή σύντομης διάλεξης, διάρκειας 60 μέχρι
(άρθρο 4 του Ν. 3374/2005, άρθρο 18 του Ν. 3549/2007 και 90 λεπτών, ένα θέμα του γνωστικού αντικειμένου. Η διάλεξη
άρθρα 15, 21, 80 παρ. 11, του Ν. 4009/2011). γίνεται ενώπιον των μελών της Επιτροπής Επιλογής ή
τουλάχιστον αυτών που υπηρετούν στο Τ.Ε.Ι. και μπορεί να
Άρθρο 60 την παρακολουθήσει όποιο μέλος της ακαδημαϊκής
Δημοσιότητα – διαφάνεια
κοινότητας επιθυμεί.
1. Το Τ.Ε.Ι. ανταποκρίνεται στην υποχρέωση δημοσι−
2. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για υποψήφιους που
ότητας και διαφάνειας, παρέχοντας στο διαδικτυακό του
κατέχουν, κατά τον χρόνο της επιλογής, θέση καθηγη− τή
τόπο, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, κάθε
οποιασδήποτε βαθμίδας σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή
δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους
ομοταγές του εξωτερικού.
όργανα και τις αποφάσεις του, τις πηγές και τη διαχείριση
των πόρων, την οργάνωση των σπουδών, τον αριθμό των Άρθρο 62
εγγεγραμμένων φοιτητών, το διοικητικό και Ομότιμοι Καθηγητές
1. Μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και
με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής γίνεται η
24 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

απονομή των τίτλων του Ομότιμου Καθηγητή, σε μέλη ΕΠ ίδιες αποφασίζουν και γνωστοποιούνται εγγράφως στον
που εξέρχονται της υπηρεσίας, με βάση τα κριτή− ρια που πρόεδρο του οργάνου, ο οποίος υπέβαλε το αίτημα.
ορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Η πρόταση του
Άρθρο 65
Τμήματος πρέπει να είναι πλήρως αιτιο− λογημένη, να
Φύλαξη
συνοδεύεται από παρουσίαση του έργου του προτεινόμενου
1. α) Η υπηρεσία φύλαξης του Τ.Ε.Ι. (φύλακες − νυχτο−
και να γίνει αποδεκτή από αυτόν.
φύλακες – θυρωροί) και το τεχνικό προσωπικό ασφα− λείας
2. Οι Ομότιμοι Καθηγητές αναγνωρίζονται τιμητικά ως
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος
Καθηγητές του Ιδρύματος σε οποιεσδήποτε εκδη− λώσεις
λειτουργεί σε 24ωρη βάση και κατά τις δι− ακοπές και
αυτού, αλλά δεν μπορούν να είναι μέλη συλλο− γικών
αργίες. Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μπορεί με απόφασή της να
οργάνων του Τ.Ε.Ι. Καλούνται να συμμετέχουν στην
αλλάζει την ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου τους ή
ακαδημαϊκή ζωή ως διδάσκοντες μεταπτυχιακών
να περιορίζει τις ώρες εργασίας κατά τις ημέρες των
μαθημάτων, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
διακοπών.
Συνέλευσης του Τμήματος, ως μέλη επιτροπών (όπως
β) Αν κριθεί από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., ότι δεν επαρ− κεί
συνεδρίων, συμποσίων, εμπειρογνωμόνων, παροχής
προς φύλαξη ο αριθμός των υπαλλήλων που ανήκουν στον
συμβουλών σε θέματα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών
οικείο κλάδο, τότε μπορεί να αναθέσει τη φύλαξη σε
διατριβών), ως μέλη ερευνητικών ομάδων ή για διεξα− γωγή
ιδιώτες, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Ν. 4009/2011 και
σεμιναρίων ή διαλέξεων. Οι Ομότιμοι Καθηγητές μπορούν
εξειδικεύεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος. Απα−
να συνεχίσουν την υλοποίηση ερευνητικών και άλλων
ραίτητος όρος είναι οι φύλακες να υπάγονται στον οι− κείο
προγραμμάτων, των οποίων είχαν την ιδιότητα του
Αναπληρωτή Πρόεδρο και το Γραμματέα του Τ.Ε.Ι., οι οποίοι
υπεύθυνου κατά το χρόνο της αποχώρησής τους από την
θα ορίζουν το χώρο και το χρόνο εργασίας και στους
υπηρεσία. Μπορούν επίσης να προτείνουν και να
οποίους και μόνο θα αναφέρονται οι φύλακες για
αναλαμβάνουν την ευθύνη προγραμμάτων μέσω του Ειδικού
οποιοδήποτε σχετικό λειτουργικό θέμα.
Λογαριασμού, τα οποία χρηματοδοτούν ιδιω− τικές γ) Το μόνιμο προσωπικό φύλαξης, καθαριότητας και
επιχειρήσεις, ιδιώτες ή διεθνείς οργανισμοί, με τη εκτέλεσης τεχνικών έργων μπορεί να φέρει στολή ή
συμμετοχή πάντοτε και μελών του εκπαιδευτικού ειδικό ένδυμα εργασίας (φόρμα) με το έμβλημα του Τ.Ε.Ι.
προσωπικού του οικείου Τμήματος. Για την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής, τη δαπάνη,
3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και τον καθορισμό της στολής ή της φόρμας και κάθε σχετικό
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να διατίθεται θέμα αποφασίζει η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., η οποία φροντίζει
στους Ομότιμους Καθηγητές γραφείο και να παρέχονται να αναγραφεί για την κάλυψη της δαπάνης ειδικός κωδικός
διευκολύνσεις της κατά τα ανωτέρω δραστηριότητάς τους. στον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι.
4. Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή αφαιρείται με την 2. Το δίκτυο του Ιδρύματος υποστηρίζεται από το
ίδια διαδικασία που απονέμεται, όταν συντρέχουν Τμήμα Πληροφορικής σε 24ωρη βάση, είτε με φυσική πα−
ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, οι οποίοι πρέπει να αναφέρο− νται ρουσία, είτε με εξ’ αποστάσεως υποστήριξη. Το ωράριο
στην απόφαση. λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης καθορίζεται με
Άρθρο 63 απόφαση του Διευθυντή Πληροφορικής.
Επίτιμοι Καθηγητές Άρθρο 66
1. Με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. γίνεται επίτιμος Θέματα εθιμοτυπικού, τελετουργικού
καθηγητής κάποιος που διετέλεσε καθηγητής Πανε− χαρακτήρα και δημοσίων σχέσεων
πιστημίου ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή διέπρεψε στην επιστήμη ή 1. α) Το Τ.Ε.Ι. θεωρεί ως απαραίτητο συμπλήρωμα της
προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην εκπαίδευση ή το εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του την οργάνωση πολι−
έθνος, ύστερα από πρόταση του Τμήματος με πλει− οψηφία τιστικών εκδηλώσεων, που αποβλέπουν στη γενικότερη
των δύο τρίτων του συνόλου των μελών της Συνέλευσης ανάπτυξη των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για το
του Τμήματος και με απόφαση της Διεύ− θυνσης της Σχολής. λόγο αυτόν οργανώνει ή ενθαρρύνει τους φοιτητές του και
2. Οι επίτιμοι καθηγητές έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις τους άλλους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότη− τας να
υποχρεώσεις των ομότιμων. Ο τίτλος του επίτιμου προβαίνουν στην οργάνωση πολιτιστικών εκδη− λώσεων,
καθηγητή αφαιρείται για σοβαρούς λόγους με την ίδια όπως θεατρικών παραστάσεων, μουσικών και αθλητικών
διαδικασία. εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών εκθέσεων και άλλων σχετικών
3. Η αναγόρευση γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της δραστηριοτήτων, που προάγουν την πολιτισμική
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. και συμμετέχουν σ’ αυτήν οι κα− καλλιέργεια των μελών του και των οικο− γενειών τους, ως
θηγητές του Τμήματος που εισηγείται την αναγόρευση. Ο και των μελών της τοπικής κοινωνίας. β) Για την επίτευξη
Πρόεδρος του Τμήματος διαβάζει το ψήφισμα και των ανωτέρω, η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μπορεί να αναθέτει
ακολουθεί ομιλία του τιμώμενου προσώπου. κατά κύρια απασχόληση σε μέλη του διοικητικού
Άρθρο 64 προσωπικού, που έχουν τυπικά προσόντα (δίπλωμα
Εκπρόσωποι σε συλλογικά όργανα οργάνου μουσικής ή θεατρικής Σχολής ανώτερου
Τα μέλη, πλην του εκπαιδευτικού προσωπικού, που τουλάχιστον επιπέδου) ή με σύμβα− ση έργου, που ρυθμίζει
προβλέπεται να συμμετέχουν, με ψήφο ή όχι, σε συλ− τα θέματα αμοιβής και όρων εργασίας και μπορεί να
λογικά όργανα του Τ.Ε.Ι. αναδεικνύονται, ύστερα από ανανεώνεται, σε ιδιώτες που έχουν τέτοια προσόντα,
αίτημα αυτού που προεδρεύει στο όργανο, από τις οι− κείες καθήκοντα υπευθύνων τέτοιων εκδηλώσεων ή μέρους τέτοιων
συνδικαλιστικές οργανώσεις με διαδικασίες που οι εκδηλώσεων (όπως μου−
σικών, χορωδιακών, θεατρικών).
γ) Το Τ.Ε.Ι. μπορεί να συμμετέχει σε εκδηλώσεις εθιμο−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25

τυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα, όπου η παρουσία του στ) Η ενεργή συμμετοχή στο εκδοτικό πρόγραμμα του
επιβάλλεται από τοπικούς, εθνικούς και κοινωνικούς λόγους. Ιδρύματος.
δ) Το Τ.Ε.Ι. μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες ίδρυσης ζ) Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων
και λειτουργίας βρεφοκομικών και νηπιακών σταθμών πληροφορικής και επικοινωνιών στην αναζήτηση από
εντός του Τ.Ε.Ι. ή σε ακίνητο εγγύς του Τ.Ε.Ι. και ενίσχυ− σης εθνικά και διεθνή συστήματα πληροφόρησης.
του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. η) Η παρακολούθηση και η αξιοποίηση των τεχνολο−
γικών εξελίξεων, που αφορούν την οργάνωση, την επε−
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ξεργασία, την αποθήκευση, την αναζήτηση και ανάκτηση
Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ πληροφοριών με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ μεθόδων.
Άρθρο 67 θ) Η οργάνωση της συλλογής σύμφωνα με τα πιο πρό−
Σκοπός της Βιβλιοθήκης σφατα διεθνή και ελληνικά πρότυπα βιβλιοθηκονομίας,
1. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι ακαδημαϊκή τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.
βιβλιοθήκη τεχνολογικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ι) Η συνεχής βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών
ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των πληροφόρησης και η ανάπτυξη νέων προς τους χρήστες, μέσα
Τμημάτων του Ιδρύματος. Αποτελεί οργανικό μέ− ρος και από αξιολόγηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.
αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας 2. Ειδικότερα η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει:
του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει. Το υλικό που περιέχει, οι α) Να επιλέγει, να αποκτά, να διαχειρίζεται και να
υπηρεσίες που παρέχει, οι όροι και οι κανόνες διαθέτει αποτελεσματικά, το απαραίτητο υλικό για την
λειτουργίας ακολουθούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποστήριξη των εκπαιδευτικών ή άλλων δραστηριοτή− των
ανάγκες του Ιδρύματος, του οποίου οι εκπαιδευτικές του Ιδρύματος.
δραστηριότητες στρέφονται γύρω από τον Τομέα της β) Να προσφέρει υπηρεσίες βιβλιογραφικής υποστή− ριξης
Τεχνολογίας και Διοικητικής Επιστήμης. Υπάρχει στενή και πληροφόρησης στις περιοχές ενδιαφέροντος των
συνεργασία ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και στο εκπαιδευτικό χρηστών της.
δυναμικό για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις γ) Να ερευνά συνεχώς για την εξακρίβωση των ανα− γκών
ανάγκες των σπουδαστών και τη συμ− βολή της Βιβλιοθήκης των χρηστών της, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά,
σε αυτό. μέσα από τη στενή συνεργασία της με το εκπαιδευτικό
2. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχει ως κύριο σκοπό την προσωπικό, τους φοιτητές και τη διοίκηση του Ιδρύματος.
κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των σπου− δαστών, του δ) Να διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον που θα
προωθεί τις ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την
εκπαιδευτικού προσωπικού, του διοικη− τικού−βοηθητικού
ατομική ή ομαδική μελέτη.
προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
ε) Να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαί−
ενδιαφερόμενου. Υποστηρίζει επίσης, τα τρέχοντα και
δευσης στη χρήση της Βιβλιοθήκης και των διαθέσιμων
προβλεπόμενα εκπαιδευτικά (προπτυχιακά και
πληροφοριακών πηγών της και να βοηθά στην ανάπτυξη
μεταπτυχιακά) και ερευνητικά προ− γράμματα, καθώς και
ισχυρών κριτικών ικανοτήτων στους χρήστες, που θα
τα προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών του Ιδρύματος.
πλαισιώνουν και θα ενδυναμώνουν την επιστημονική μελέτη.
Αναλαμβάνει την ευθύνη για την οργάνωση και τη
στ) Να συμμετέχει σε συνεργατικά σχήματα και να
διαχείριση των πηγών που έχει στη διάθεσή της για την
προωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθη− κών
κάλυψη των παραπάνω προγραμμάτων. Προσφέρει την
για καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων, σε εθνικό
υποστήριξή της στο γενικότερο διοικητικό και οργανωτικό
και διεθνές επίπεδο, πηγών (Σύνδεσμος Ελληνι− κών
πλαίσιο λειτουρ− γίας του Ιδρύματος.
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Συλλογικός Κατάλογος
Άρθρο 68 Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, HEAL−LINK, κ.λπ.).
Στόχοι της Βιβλιοθήκης ζ) Να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρε−
1. Οι κύριοι στόχοι της Βιβλιοθήκης είναι: σίες της.
α) Η συγκέντρωση και η διατήρηση έντυπου και μη η) Να παρακολουθεί και να ενσωματώνει τις εξελίξεις της
έντυπου υλικού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, Βιβλιοθηκονομίας και των Επιστημών της Πληρο− φόρησης,
ερευνητικών, μαθησιακών και γενικής πληροφόρησης καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα διευκολύνουν
αναγκών του πληθυσμού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, καθώς και των τις επιτελούμενες εργασίες και θα συντε− λέσουν στην
άλλων χρηστών της ερευνητικής και ευρύτερης ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
κοινότητας. θ) Να μεριμνά για την εξασφάλιση του απαραίτητου
β) Η ενημέρωση του εκπαιδευτικού, διοικητικού προ− προσωπικού και τη διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξή του
σωπικού και των σπουδαστών με βιβλιογραφία που υπάρχει στα πλαίσια της επαγγελματικής και δια βίου μά− θησης.
στον τομέα τους, χωρίς περιορισμούς ως προς τη φυσική ι) Να εξασφαλίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις
μορφή των τεκμηρίων. τρέχουσες και τις αναπτυσσόμενες εφαρμογές.
γ) Η παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών σε χρήστες εκτός ια) Να δωρίζει το υλικό που θα αποσύρεται από τη
της κοινότητας του Τ.Ε.Ι. (φυσικά και συλλογικά πρόσωπα). συλλογή – μετά από την αξιολόγησή του – σε άλλες
δ) Η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων και συνεργασιών με βιβλιοθήκες, σχολεία, συλλόγους κ.λπ. ή προς διάθεση του
άλλες σχετικές ελληνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες. κοινού.
ε) Η στήριξη του ερευνητικού έργου που αναλαμβά− ιβ) Να αναζητά και να εντοπίζει υλικό το οποίο δεν
νεται στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά. υπάρχει στη συλλογή της, αλλά είναι διαθέσιμο προς
26 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Διαδανεισμό σε άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ερευ− λιτισμένο και χωρίς θόρυβο, απενεργοποιώντας τους ήχους
νητικά κέντρα, κ.λπ. της Ελλάδας και του Εξωτερικού, για στα κινητά τους τηλέφωνα.
την εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών των χρηστών γ) Η χρήση των ερμαρίων της Βιβλιοθήκης είναι απο−
της και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κλειστικά για όσο διαρκεί η παραμονή των χρηστών
ακαδημαϊκών και λοιπών βιβλιοθηκών, με στόχο την εντός των χώρων της και οφείλουν να αφήνουν τα
εξοικονόμηση πόρων κατά την παραγγελία πηγών, υλικού κλειδιά πάνω στα ντουλάπια μετά την έξοδο τους από τη
και βιβλιογραφίας. Βιβλιοθήκη. Η αφαίρεση και κράτηση κλειδιών θεω− ρείται
ιγ) Να συνεργάζεται με τα Τμήματα του Ιδρύματος για κλοπή.
τη συγκέντρωση, επεξεργασία και οργάνωση των δ) Στο αναγνωστήριο και στο βιβλιοστάσιο δεν επι−
πτυχιακών, διπλωματικών εργασιών (γκρίζα βιβλιογρα− φία), τρέπονται οι τσάντες, εκτός από τις ειδικές τσάντες
καθώς και όλης της εκδοτικής δραστηριότητας του μεταφοράς φορητών υπολογιστών (laptop), καθώς και τις
Ιδρύματος, σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να τσάντες σχεδίου.
παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας και ανάκτησής τους ε) Οι υπολογιστές του αναγνωστηρίου είναι αποκλει−
για τις ανάγκες της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοι− νότητας στικά και μόνο για την αναζήτηση του υλικού της βιβλι−
(Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι. Πειραιά). οθήκης. Για τη χρήση Internet, USB μνήμης, διαχείριση
ιδ) Να συνεργάζεται με τα Τμήματα του Ιδρύματος για τη αρχείων και χρήση λοιπών προγραμμάτων, οι χρήστες
συγκέντρωση, επεξεργασία, οργάνωση, τεκμηρίωση και μπορούν να χρησιμοποιούν τους ειδικούς υπολογιστές της
προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω του Αίθουσας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Δεν επιτρέ− πεται η
συστήματος CRIS (Current Research Information System – αφαίρεση οποιουδήποτε εξαρτήματος των ηλε− κτρονικών
Σύστημα Συγκέντρωσης και Προβολής της Ερευνητικής υπολογιστών της Βιβλιοθήκης (π.χ. ποντίκι) για προσωπική
Δραστηριότητας). χρήση σε φορητούς υπολογιστές.
στ) Δεν επιτρέπεται στο αναγνωστήριο η κράτηση
Άρθρο 69
θέσεων και η μετακίνηση επίπλων.
Χρήστες της Βιβλιοθήκης
ζ) Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη
1. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά λειτουργεί αφενός για
φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων.
τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αφετέρου για το
η) Δεν επιτρέπονται οι σημειώσεις στα βιβλία, το
ευρύτερο κοινό (καθηγητές άλλων ιδρυμάτων, ερευ− νητές, τσάκισμα των σελίδων, καθώς επίσης το γράψιμο και
κατοίκους ή επιχειρηματίες και επαγγελματίες της οποιαδήποτε φθορά στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και στο
περιοχής, κ.λπ.). κτίριο.
2. Για τους χρήστες−μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του θ) Εξωτερικό δανεισμό του υλικού μπορούν να κάνουν μόνο
Τ.Ε.Ι. Πειραιά (εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπι− κό, οι κάτοχοι κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης.
φοιτητές, κ.λπ.) εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη κάρτα μέλους, ι) Οι δανειζόμενοι χρήστες είναι προσωπικά υπεύθυνοι για
την οποία οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν το υλικό που έχουν δανειστεί και οφείλουν να το
στην Υπηρεσία Δανεισμού, όταν δανείζο− νται υλικό από τη επιστρέψουν ακριβώς στην αναγραφόμενη − στο ειδι− κό
Βιβλιοθήκη ή από άλλες βιβλιοθήκες μέσω της Υπηρεσίας δελτίο δανεισμού − ημερομηνία επιστροφής και σε άριστη
Διαδανεισμού. Η κάρτα μέλους εκδίδεται ύστερα από κατάσταση. ια) Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του
αίτηση του ενδιαφερόμενου και ισχύει όσο είναι μέλος του υλικού οφείλουν να το αντικαταστήσουν μετά από
Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βιβλιοθήκης.
3. Για τους μη έχοντες κάρτα Βιβλιοθήκης και το ευ− 2. Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό της
ρύτερο κοινό που δεν είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοι− Βιβλιοθήκης και τις παρατηρήσεις και συστάσεις του
νότητας, δίνεται η δυνατότητα για επιτόπια χρήση του προσωπικού, η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να
υλικού, αφήνοντας τη σπουδαστική τους ταυτότητα ή απομακρύνει το συγκεκριμένο χρήστη από το χώρο της και
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο κατά την παρα− μονή μπορεί να άρει το δικαίωμα δανεισμού του χρήστη, που
τους στη Βιβλιοθήκη. δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της. Σε
Άρθρο 70 περίπτωση μη συμμόρφωσής του μετά από επανει− λημμένες
Κανόνες Χρήσης της Βιβλιοθήκης επιπλήξεις η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον
1. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να ακολου− εν λόγω χρήστη από μέλος της.
θούν τους παρακάτω κανόνες, ώστε να συμβάλλουν στην Άρθρο 71
απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης: Όργανα − Προσωπικό της Βιβλιοθήκης
α) Στους χώρους της Βιβλιοθήκης (όπως και στο κλι− 1. Η λειτουργική διάρθρωση της Βιβλιοθήκης συνδέεται με
μακοστάσιο και στον προθάλαμο του αναγνωστηρίου) δεν τον Οργανισμό Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι., του οποίου
επιτρέπονται τα τρόφιμα, τα αναψυκτικά, οι καφέδες (με αποτελεί το «Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης» της
εξαίρεση το εμφιαλωμένο νερό), το κάπνισμα, η χρήση Διεύθυνσης Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής
σπίρτων ή άλλου εύφλεκτου υλικού που μπορεί να θέσει σε Μέριμνας. Υπεύθυνος για τη λειτουργία και τον εξοπλι− σμό
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης. της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ορίζεται ένας από τους
β) Χρήστες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από την Αναπληρωτές Προέδρους του Ιδρύματος.
Υπηρεσία Δανεισμού και Διαδανεισμού και από οποιαδή− ποτε 2. Στο Τμήμα προΐσταται διοικητικός υπάλληλος του
άλλη Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, υποχρεούνται να αφήνουν Τ.Ε.Ι., με προτίμηση την εξειδίκευση στον κλάδο της
καφέδες, αναψυκτικά, κ.λπ. εκτός Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης. Ο
οφείλουν να σεβαστούν τους χώρους της Βιβλιοθήκης και Προϊστάμενος έχει την ευθύνη της οργάνωσης, ομαλής
τους συναδέλφους τους που διαβάζουν, να τηρούν ησυχία, να λειτουργίας, αποτελεσματικής ανάθεσης αρμοδιοτή− των
διατηρούν το χώρο καθαρό, πο− στο προσωπικό, αξιολόγησής του και γενικότερα των
διοικητικών θεμάτων της Βιβλιοθήκης. Οφείλει να
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27

ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το 2. Τομέας Προμηθειών – Βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων και
προσωπικό για την εξέλιξη των εργασιών. λοιπού υλικού
3. Συνιστάται Επιτροπή Βιβλιοθήκης, ο ρόλος της οποί− ας Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για τη διαδικασία
είναι συμβουλευτικός και εποπτικός. Συμβάλλει στη προκήρυξης παραγγελίας του υλικού, την παρακολού− θηση
διασύνδεση της Βιβλιοθήκης με το εκπαιδευτικό προ− της σωστής εκτέλεσής της, τον τελικό έλεγχο αγοράς,
σωπικό και τους φοιτητές και προωθεί τα προβλήματα της την παρακολούθηση της παραλαβής των βι− βλίων, των
Βιβλιοθήκης στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. μέσω του Προέδρου περιοδικών εκδόσεων και άλλου υλικού. Συ− ντάσσει
της. Η σύνθεση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι η υπομνήσεις προς τους προμηθευτές για τυχόν
ακόλουθη: α) ένας Αναπληρωτής Πρόεδρος ως Πρόεδρος της καθυστερήσεις και ενημερώνει τη διοίκηση της Βιβλιο−
Επιτροπής, β) ένα μέλος του Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. και γ) ο θήκης. Ελέγχει την παραλαβή και τα παραστατικά και
Προϊστάμενος του Τμήματος της Βιβλιοθήκης που είναι προωθεί τα τιμολόγια προς εξόφληση στις οικονομικές
και εισηγητής. Όποτε κρίνεται απαραίτητο συμμετέχουν, υπηρεσίες του Ιδρύματος. Για κάθε δυσλειτουργία του
χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλα μέλη του προσωπικού του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.
Τ.Ε.Ι. Η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης 3. Τομέας βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας υλικού
εκδίδεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., στην οποία ορίζεται Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την τεχνική
και η θητεία των μελών της. επεξεργασία του έντυπου (βιβλία, περιοδικά, φυλλά− δια,
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλι− κ.λπ.) και μη υλικού (CD−ROMs, CD ήχου, DVDs και άλλων
οθήκης και της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας τους και ψηφιακών πηγών). Περιλαμβάνει την καταχώρηση του νέου
κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με τον «Κανονισμό υλικού στο βιβλίο εισαγωγής, την καταλογο− γράφηση,
Εσωτερικής Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης». ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση του υλικού, καθώς
5. Στη Βιβλιοθήκη υπηρετούν άτομα με εξειδικευμένες και την ηλεκτρονική του οργάνωση στη βιβλιογραφική
σπουδές στη Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πλη− βάση της Βιβλιοθήκης (δημόσιος κατά− λογος OPAC), έτσι
ροφόρησης, ενώ υποστηρίζονται από επιστήμονες της ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση ηλεκτρονικά από το
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και τοπικό δίκτυο του Ιδρύματος και από τα εθνικά και διεθνή
Επικοινωνίας, καθώς και άλλο Διοικητικό Προσωπικό. δίκτυα, μέσω του Διαδικτύου. Είναι υπεύθυνη για τη
6. Γενικά ορίζεται βιβλιοθηνομικό προσωπικό για τις σήμανση του υλικού της Βιβλιο− θήκης, για την ταξιθέτησή
εργασίες οργάνωσης του υλικού, της δημιουργίας βι− του στα ράφια και τη χρήση του μέσα και έξω από τη
βλιογραφικών βάσεων δεδομένων, καθώς και για την Βιβλιοθήκη. Φροντίζει επίσης για την επικαιροποίηση των
ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πληρο− βιβλιογραφικών εγγραφών του ηλεκτρονικού καταλόγου με
φόρησης. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση και διορθώσεις στοιχείων. Συνεργάζεται με το Σύλλογο
εξειδίκευση των σπουδαστών πρακτικής άσκησης του Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) για τη
Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας σε όλες τις υπηρεσίες της σύνταξη του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Α.Β.). Για κάθε δυσλειτουργία του
7. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνο για την ενημερώνεται ο Προϊστάμενος.
εκπαίδευση των χρηστών στις υπηρεσίες που πα− ρέχονται 4. Τομέας περιοδικών εκδόσεων
από τη Βιβλιοθήκη, στη χρήση του καταλόγου της (OPAC), Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την πρόσκτηση,
τον εντοπισμό και την εξοικείωσή τους με τις βάσεις τεχνική επεξεργασία, διαχείριση και ταξιθέτηση των
δεδομένων και λοιπές πληροφοριακές πηγές. Το προσωπικό έντυπων περιοδικών και την επιλογή και παρακολούθηση των
ανάλογα με τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, δεν εργάζεται ηλεκτρονικών περιοδικών, στα οποία έχει συνδρομή η
αποκλειστικά και μόνο σε μια υπηρεσία, αλλά Βιβλιοθήκη. Επίσης, παρακολουθεί την πληρότητα των
απασχολείται παράλληλα και στις άλλες υπη− ρεσίες της συνδρομών και έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. βιβλιοδεσία των έντυπων. Είναι υπεύθυνη για τη
8. Στις διοικητικές εργασίες απασχολούνται άλλοι συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και
διοικητικοί υπάλληλοι με προσόντα ανάλογα με τις το Σύλλογο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.).
ανάγκες και τις παρεχόμενες εργασίες. Το προσωπικό Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο
ανάλογα με τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, δεν εργά− Προϊστάμενος.
ζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια υπηρεσία, αλλά 5. Τομέας πληροφόρησης και δανεισμού−διαδανεισμού Ο
απασχολείται παράλληλα και στις άλλες υπηρεσίες της Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την κυκλοφορία του
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. υλικού εντός και εκτός της Βιβλιοθήκης, την ενημέ− ρωση
Άρθρο 72 των χρηστών για τη χρήση των πληροφοριακών πηγών, την
Εσωτερική διοικητική οργάνωση της Βιβλιοθήκης εκπαίδευσή τους στη χρήση του τοπικού
Για την ομαλή της λειτουργία η Βιβλιοθήκη χωρίζεται αυτοματοποιημένου καταλόγου και της επιγραμμικής
στους εξής τομείς: έκδοσής του στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (OPAC).
1. Τομέας Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Ο Έχει, ακόμη, τον έλεγχο, την προστασία και μεριμνά για
Τομέας αυτός έχει την ευθύνη της γραμματειακής και την ταξιθέτηση του υλικού στα βιβλιοστάσια. Κατά τακτά
λογιστικής υποστήριξης της Βιβλιοθήκης, δηλαδή των χρονικά διαστήματα διεξάγει έλεγχο της σω− στής
εργασιών που έχουν σχέση με την προετοιμασία, ταξιθέτησης του υλικού στο βιβλιοστάσιο. Έχει τον
διαχείριση και διεκπεραίωση εγγράφων, την παρακο− έλεγχο και την εποπτεία του αναγνωστηρίου και τηρεί
λούθηση και το συντονισμό τεχνικών εργασιών συντή− αρχείο χρηστών και χρήσης της Βιβλιοθήκης. Επίσης, έχει
ρησης του χώρου. Προγραμματίζει και προβαίνει στις την επίβλεψη του έντυπου και ηλεκτρο− νικού
ενέργειες που είναι απαραίτητες για τις άριστες δη− συστήματος Διαδανεισμού για την κυκλοφορία του
μόσιες σχέσεις και την προβολή της Βιβλιοθήκης. Για κάθε υλικού της Βιβλιοθήκης μεταξύ άλλων βιβλιοθη− κών, για
δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος. την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής
28 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, καθώς και της ευρύτερης δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης που έχουν σχέση με την
ακαδημαϊκής κοινότητας. Επιπλέον, στην Υπηρεσία αυτή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τόσο σε επίπεδο υλικού
πραγματοποιείται και η εκπαίδευση των νέων Βιβλι− (hardware), όσο και σε επίπεδο λογισμικού (συ− στήματος
οθηκονόμων−φοιτητών πρακτικής άσκησης, οι οποίοι και εφαρμογών), έχει στενή συνεργασία με σχετικές
εξοικειώνονται με το σύστημα Δανεισμού της Βιβλιο− υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. Παρακολουθεί τις τρέχου− σες εξελίξεις
θήκης και τη γενικότερη εξυπηρέτηση του κοινού, που και παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
προσέρχεται για πληροφορίες, την επίδειξη χρήσης των Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώ− νεται ο
διαθέσιμων βάσεων δεδομένων και την έρευνα σε Προϊστάμενος.
ηλεκτρονικούς καταλόγους και ψηφιακές βιβλιοθήκες 10. Τομέας Αναγνωστηρίου και Εξειδικευμένου Υλικού Ο
άλλων ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Για κάθε δυσλειτουργία του Τομέας αυτός στεγάζεται στο κτίριο της Βιβλιο− θήκης
ενημερώνεται ο Προϊστάμενος. και έχει την ευθύνη της επίβλεψης της επιτόπι− ας χρήσης
6. Τομέας Πληροφόρησης του υλικού της βιβλιοθήκης, καθώς και τη διευκόλυνση της
Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την ενημέρωση των πρόσβασης του κοινού στα εργαλεία αναζήτησης του
χρηστών και τη διαρκή τους εκπαίδευση στη χρήση των υλικού των εξειδικευμένων βιβλιοστα− σίων (πτυχιακές και
πληροφοριακών ερευνητικών εργαλείων, όπως είναι ο μεταπτυχιακές εργασίες, περιοδι− κές εκδόσεις,
κατάλογος OPAC και η ηλεκτρονική διαδικτυακή του εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες, οδηγοί, πρακτικά
έκδοση (http://lib.teipir.gr/ ή από το http://www.teipir.gr/ από συνεδρίων, νομικές εκδόσεις Ευρωπαϊκής Ένω− σης, κ.λπ.). Για
το σύνδεσμο «Βιβλιοθήκη»), οι βάσεις δεδομένων κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται
ηλεκτρονικής τοπικής πρόσβασης και η αναζήτηση στις ο Προϊστάμενος.
υπόλοιπες βάσεις δεδομένων των ελληνικών πανεπιστη− μίων, 11. Τομέας Εκτυπώσεων
που είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου. Για κάθε Ο Τομέας αυτός είναι υπεύθυνος για την αναπαρα− γωγή
δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο Προϊστάμενος. φωτοαντιγράφων εκπαιδευτικού υλικού και όλων των
7. Τομέας Δανεισμού και Διαδανεισμού εντύπων που υποστηρίζουν τις διοικητικές δραστη− ριότητες
1. Ο Τομέας αυτός είναι υπεύθυνος για την έκδοση κάρτας του Ιδρύματος. Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται
μέλους Βιβλιοθήκης, το δανεισμό υλικού και την έγκαιρη ο Προϊστάμενος.
επιστροφή του από τους χρήστες. Διευκολύνει τη
συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχεί− ων της Άρθρο 73
Βιβλιοθήκης. Υλικό Βιβλιοθήκης
2. Συνεργάζεται με τις Γραμματείες των Τμημάτων των 1. Συλλογή της Βιβλιοθήκης
Σχολών του Ιδρύματος για θέματα που προκύπτουν από Η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καλύπτει
καθυστερήσεις επιστροφών βιβλίων, την επικαιροποίηση των στην πλειοψηφία της το γνωστικό αντικείμενο των τμη−
καταστάσεων εγγεγραμμένων σπουδαστών, κ.λπ. Επίσης, μάτων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Επίσης, εμπλουτίζε− ται
είναι υπεύθυνη για τη συνεργασία και επικοι− νωνία με με θέματα ευρύτερου αναγνωστικού ενδιαφέροντος.
Βιβλιοθήκες άλλων Πανεπιστημίων και Ιδρυμά− των, ώστε οι Οι κύριες θεματικές ενότητες της συλλογής είναι:
χρήστες να μπορούν να δανείζονται μέσω του Διαδανεισμού α) Ανθρωπιστικές − Κοινωνικές Επιστήμες: Θρησκεία
βιβλία από άλλες βιβλιοθήκες, στις οποίες δεν είναι μέλη. – Φιλοσοφία – Πολιτική – Οικονομία – Τουρισμός – Ιστο− ρία
Στα πλαίσια του Διαδανεισμού, η Βιβλιοθήκη οφείλει την – Δίκαιο – Διοίκηση – Εκπαίδευση – Εμπόριο – Λαο− γραφία
έγκαιρη και σε άριστη κατά− σταση επιστροφή των – Γλώσσα
βιβλίων που διαδανείζεται για λογαριασμό των χρηστών β) Φυσικές Επιστήμες: Μαθηματικά – Στατιστική – Φυ−
της. Για κάθε δυσλειτουργία του ενημερώνεται ο σική – Χημεία – Γεωλογία – Αστρονομία
Προϊστάμενος. γ) Εφαρμοσμένες Επιστήμες: Μηχανική – Ηλεκτρολο− γία
8. Εκπαίδευση χρηστών – Ηλεκτρονική – Μηχανολογία – Δομική – Κλωστοϋ−
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι υπεύθυνο για την φαντουργία – Λογιστική – Χημική Τεχνολογία – Πληρο−
εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση του καταλόγου της φορική – Αυτόματος Έλεγχος – Ρομποτική
(OPAC), τον εντοπισμό και την εξοικείωσή τους με τις δ) Καλές Τέχνες: Αρχιτεκτονική – Αθλητισμός – Φωτο−
βάσεις δεδομένων και λοιπές πληροφοριακές πηγές εντός γραφία – Μουσική – Θέατρο – Κινηματογράφος
και εκτός του Ιδρύματος, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ε) Ελληνική, Ξένη Λογοτεχνία και Ποίηση, Θέατρο
(ερευνητικές βάσεις δεδομένων διε− θνών οργανισμών, 2. Προμήθεια Υλικού
εθνικές βιβλιοθήκες άλλων χωρών, κ.λπ.). Επίσης οργανώνει 1. Το υλικό της Βιβλιοθήκης, έντυπο και μη έντυπο,
ξεναγήσεις στους χώρους της και εισαγωγή στις υπηρεσίες προτείνεται προς αγορά από το εκπαιδευτικό προσω− πικό,
της για όλους τους νέους προπτυχιακούς και τους φοιτητές και τους διοικητικούς υπαλλήλους μέσω των
μεταπτυχιακούς φοιτητές, φοιτητές που συμμετέχουν σε οργάνων διοίκησης των τμημάτων τους, κα− θώς επίσης και
Προγράμματα ERASMUS, καθώς και για οποιοδήποτε από τη Βιβλιοθήκη μετά από αξιολόγηση και καθορισμό των
άλλον εξωτερικό επισκέπτη της Βιβλιοθήκης. Για κάθε αναγκών της.
δυσλειτουργία ενημερώνεται ο Προϊστάμενος. 2. Η επιλογή του υλικού μπορεί να γίνει από έντυπους ή
9. Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Δι− ηλεκτρονικούς βιβλιογραφικούς καταλόγους. Τα θέ− ματα
κτύου με τα οποία εμπλουτίζεται η συλλογή της Βιβλι− οθήκης
Ο Τομέας αυτός έχει την ευθύνη της τεχνολογικής καλύπτουν στην πλειοψηφία τους το γνωστικό αντικείμενο
υποστήριξης της Βιβλιοθήκης και την αξιοποίηση όλων των των τμημάτων.
δυνατών εφαρμογών. Ασχολείται με τη μελέτη, 3. Ο τρόπος πρόσκτησης γίνεται με διαγωνισμό ανά− λογα
παρακολούθηση, διαχείριση και συντονισμό όλων των με τους όρους της διακήρυξης. Η υποβολή των προτάσεων
γίνεται με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύ−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29

που. Η Βιβλιοθήκη μετά από τον έλεγχο για διαπίστωση στ) Σήμανση του υλικού της Βιβλιοθήκης για την ταξι−
διπλών ή πολλαπλών αντιτύπων προβαίνει σε αγορά όσων θέτησή του στα ράφια και τη χρήση του μέσα και έξω από
πραγματικά απαιτούνται για τον εμπλουτισμό της συλλογής τη Βιβλιοθήκη.
της. Οι παραγγελίες είναι λειτουργία που προβλέπεται ζ) Παραλαβή και επεξεργασία εγκεκριμένων από τα
από το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης και Τμήματα πτυχιακών−διπλωματικών εργασιών (γκρίζα
όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από αυτό. βιβλιογραφία), παράλληλα με την αναδρομική επεξερ− γασία
4. Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες και εισαγωγή των ήδη υπαρχουσών πτυχιακών και
διατάξεις. Την ευθύνη για την όλη διαδικασία έχει απο− μεταπτυχιακών εργασιών.
κλειστικά το Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης. η) Χαρακτηρισμός του υλικού που προορίζεται μόνο για
5. Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται με θέματα, τα οποία επιτόπια χρήση και του υλικού που προορίζεται για δανεισμό
καλύπτουν στην πλειοψηφία τους θεματικές περιοχές εκτός Βιβλιοθήκης.
αντίστοιχες με το γνωστικό αντικείμενο των τμημάτων που θ) Καθορισμός πολιτικής για την επεξεργασία του
λειτουργούν στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Στη συλλογή της υλικού έντυπου και μη.
Βιβλιοθήκης εντάσσονται όλα τα διδακτικά συγγράμ− ι) Βιβλιογραφικός έλεγχος και έλεγχος καθιερώσεων
ματα των Τμημάτων του Ιδρύματος. Η απόκτηση τους (Authority Files) του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης.
γίνεται μέσω της Υπηρεσίας «Εύδοξος» του Υπουργείου ια) Έλεγχος, ενημέρωση και εμπλουτισμός των εγγρα−
Παιδείας και Θρησκευμάτων. φών της Βιβλιογραφικής Βάσης Δεδομένων.
6. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης επίσης, εμπλουτίζε− ται ιβ) Αξιολόγηση και Απογραφή της Συλλογής και επι−
με δωρεές και ανταλλαγές, εφόσον το υλικό αυτό καιροποίηση των βιβλιογραφικών εγγραφών του ηλε−
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Από τη στιγμή που το κτρονικού καταλόγου με διορθώσεις στοιχείων, προ−
υλικό περιέρχεται στην περιουσία της Βιβλιοθήκης, σθήκες ή/και διαγραφές με αντίστοιχη απόσυρση του
επιλέγεται το κατάλληλο υλικό της δωρεάς, γίνεται υλικού που έχει παρέλθει η χρησιμότητά του είναι πε−
ενσωμάτωση του, μετά από επεξεργασία, στην ήδη παλαιωμένο, κατεστραμμένο, απολεσθέν, κ.λπ.
ιγ) Ψηφιοποίηση υλικού (σάρωση, ψηφιακή επεξερ−
υπάρχουσα συλλογή και ενημερώνεται ο δωρητής. Δε
γασία).
γίνεται δεκτό έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό το οποίο είναι
ιδ) Εκπαίδευση νέων Βιβλιοθηκονόμων−φοιτητών πρα−
απαρχαιωμένο, ξεπερασμένης τεχνολογίας ή για το οποίο
κτικής άσκησης στην επεξεργασία υλικού.
απαιτείται η αγορά ειδικού εξοπλισμού παλαι− ότερης
ιε) Ενημέρωση και διαμόρφωση της ιστοσελίδας της
τεχνολογίας για τη χρήση του στη βιβλιοθήκη (κασέτες,
Βιβλιοθήκης (με νέα, ανακοινώσεις, συλλογές, κ.λπ.). ιστ) Τα
μαγνητοταινίες, διαφάνειες, μαλακές δισκέτες floppy
πρότυπα επεξεργασίας ισχύουν για όλες τις
παλαιού τύπου, CD−ROMs).
κατηγορίες υλικού, όπως περιοδικά και οπτικοακου− στικό
3. Επεξεργασία Υλικού
υλικό. Ισχύουν επίσης, και για την πληροφοριακή συλλογή.
1. Το υλικό που αποκτά η Βιβλιοθήκη περνάει από
3. Στο υλικό της Βιβλιοθήκης εντάσσονται επίσης οι
βιβλιογραφική επεξεργασία σύμφωνα με τα ισχύοντα παρακάτω κατηγορίες υλικού:
διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης, ταξινόμησης, θε− α) Πληροφοριακό υλικό: θεωρούνται οι εγκυκλο−
ματικής ευρετηρίασης, καθώς και τη διεθνώς κρατούσα παίδειες, οι βιβλιογραφίες, τα λεξικά, οι επετηρίδες
πρακτική στον Τομέα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας (Yearbooks), οι κατάλογοι, οι άτλαντες, οι βιογραφικές
Υλικού. Επιπλέον, γίνεται η ψηφιακή επεξεργασία του πηγές (Who’s Who), οι ταξιδιωτικοί οδηγοί, οι οδηγοί, τα
υλικού της με στόχο την προβολή και ανάκτησή του από εγχειρίδια και τα ευρετήρια. Στο υλικό αυτό αναγράφε− ται
ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πριν τον ταξιθετικό αριθμό, το χαρακτηριστικό «Π» ή το
ψηφιοποίησης υλικού. χαρακτηριστικό «R» για τα ξενόγλωσσα.
2. Περιλαμβάνει: β) Αρχειακό υλικό: Πρόκειται για βιβλία που ήδη υπήρ− χαν
α) Εισαγωγή του υλικού στο Βιβλίο Εισαγωγής της στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και λόγω παλαιότη− τας
Βιβλιοθήκης. (σπάνια και πολύτιμα βιβλία) ταξιθετήθηκαν χωρι− στά. Στο
β) Καταλογογράφηση του υλικού σύμφωνα με τους υλικό αυτό αναγράφεται πριν τον ταξιθετικό αριθμό, το
Αγγλοαμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης χαρακτηριστικό «Α».
(Anglo−American Cataloging Rules2 –AACR2). γ) Ελληνική και Ξένη Λογοτεχνία, Θέατρο και Ποίηση:
γ) Tαξινόμηση του υλικού σύμφωνα με το ταξινομικό πρόκειται για λογοτεχνική συλλογή με ταξιθετικό σύμ−
σύστημα της Δεκαδικής Ταξινόμησης της πιο πρόσφα− τα βολο ΕΛ, ΞΛ, ΕΘ, ΞΘ, ΕΠ, ΞΠ αντίστοιχα.
ανανεωμένης έκδοσης του Dewey (Dewey Decimal 4. Η Υπηρεσία Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας Υλι− κού
Classification – DDC). είναι υπεύθυνη για τη σήμανση του υλικού της Βιβλι− οθήκης,
δ) Θεματική ευρετηρίαση του υλικού σύμφωνα με τις για την ταξιθέτηση του στα ράφια και τη χρήση του μέσα
θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέ− σου και έξω από τη Βιβλιοθήκη. Χαρακτηρίζει ποιο υλικό
(Library Of Congress Subject Headings – LC) και τις προορίζεται μόνο για επιτόπια χρήση και ποιο
θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της προορίζεται για δανεισμό εκτός Βιβλιοθήκης.
Ελλάδος σε όλες τις βιβλιοθηκονομικές εργασίες, όπως 4. Διάθεση και Χρήση Υλικού
συντομογραφίες, τεκμηρίωση, βιβλιογραφικές παραπο− μπές, 1. Το υλικό της Βιβλιοθήκης χωρίζεται σε έντυπο και μη.
μεταφράσεις κ.ά. α) Το έντυπο υλικό περιλαμβάνει την κυρίως συλ− λογή
ε) Εισαγωγή των βιβλιογραφικών στοιχείων μέσω της πιο βιβλίων, περιοδικών και πληροφοριακού υλικού, του οποίου
πρόσφατα ανανεωμένης έκδοσης του Βιβλιοθηκο− νομικού η χρήση καθορίζεται από το είδος του για
αυτοματοποιημένου προγράμματος ADVANCE GEAC σε
UNIMARC.
30 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δανεισμό ή μη, καθώς επίσης και από τον αριθμό των να χρησιμοποιηθεί από τρίτους. Με την παραλαβή της
αντιτύπων. Σε περίπτωση μη δυνατότητας δανεισμού του, κάρτας ο χρήστης αυτομάτως αποδέχεται όλους τους όρους
διατίθεται το υλικό αυτό για επιτόπια μελέτη στο του παρόντος κανονισμού.
αναγνωστήριο και για βραχυπρόθεσμη χρήση του εκτός του 5. Ο δανεισμός και η διάρκεια του καθορίζεται από το
χώρου της Βιβλιοθήκης με επιστροφή του πριν τη λήξη του είδος του χρήστη:
ωραρίου της. Επίσης, περιλαμβάνει τις πτυχια− κές και α) Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
μεταπτυχιακές εργασίες, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία. Η διάρκεια δανεισμού είναι
υλικού που δε δανείζεται, αλλά διατίθεται μόνο για οκτώ (8) ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης οκτώ (8) ημέρες
επιτόπια μελέτη εντός της βιβλιοθήκης. επιπλέον. Επίσης, δανείζονται μοναδικά αντί− τυπα βιβλίων σε
β) Το μη έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης περιλαμβά− νει φοιτητές για την εκπόνηση της πτυχι− ακής και άλλης
το ηλεκτρονικό υλικό σε CD−ROMs ως συνοδευτικό υλικό εργασίας, εάν υπάρχει γραπτή έγκριση από τον υπεύθυνο
των βιβλίων, τα CD ήχου, τα CD−ROMs με βάσεις καθηγητή. Οι ημέρες δανεισμού που προβλέπονται είναι
δεδομένων, προγράμματα υπολογιστών και το Οπτι− Παρασκευή−Δευτέρα.
κοακουστικό Υλικό σε κασέτες, CDs και DVDs. Τα CD− β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δανείζονται έως τρία (3)
ROMs τα οποία αποτελούν συνοδευτικό υλικό βιβλίων βιβλία για οκτώ (8) ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης
δανείζονται μαζί με τα βιβλία αυτά. Για το υλικό αυτό οκτώ (8) ημέρες επιπλέον. Δανείζονται επίσης, και τα
ισχύουν οι κανόνες Δανεισμού που ισχύουν για τα βιβλία που μοναδικά αντίτυπα χωρίς δικαίωμα ανανέωσης τους.
συνοδεύουν. γ) Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα
γ) Το Ηλεκτρονικό και Οπτικοακουστικό υλικό που δεν ERASMUS έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται έως
αποτελεί συνοδευτικό υλικό, διατίθεται αποκλειστικά για πέντε (5) βιβλία για οκτώ (8) ημέρες και τα μοναδικά
επιτόπια χρήση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της αντίτυπα χωρίς δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού τους.
Βιβλιοθήκης στον πρώτο (1ο) όροφο (Αίθουσα Οπτι− δ) Τα μέλη του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προ−
κοακουστικού Υλικού και Ξένων Γλωσσών). σωπικού του Τ.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται έως
πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) μέρες και τα μοναδικά
Άρθρο 74
αντίτυπα, με δικαίωμα ανανέωσης άλλες δεκα− πέντε (15)
Προσφερόμενες Υπηρεσίες
μέρες. Μπορούν να δανεισθούν όλα τα βιβλία, εκτός των
1. Δανεισμός − Διαδανεισμός κατηγοριών του υλικού που δεν δανείζεται, όπως
1. Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της, τη αναφέρθηκε παραπάνω.
δυνατότητα δανεισμού του υλικού της είτε στο χώρο της 6. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμου υλικού, ανανέωση δεν
για επιτόπια μελέτη είτε για εξωτερικό δανεισμό. μπορεί να γίνει.
Κάθε τεκμήριο καθορίζεται από έναν χαρακτηρισμό που 7. Η διάρκεια του δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθή− κης
αφορά τις δυνατότητες κυκλοφορίας του εκτός και εντός μπορεί να αλλάξει σε περιόδους θερινών διακοπών και
Βιβλιοθήκης από τη διαδικασία καταλογο− γράφησης. εορτών.
2. Όλα τα βιβλία της συλλογής δανείζονται, εκτός από: α) 8. Οι χρήστες που δεν είναι κάτοχοι της κάρτας Βι−
Πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βλιοθήκης και αυτοί που δεν ανήκουν στην ακαδημα− ϊκή
εγχειρίδια, ευρετήρια, βιβλιογραφίες, επετηρίδες, κα− κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά δεν έχουν δικαίωμα
τάλογοι, άτλαντες). εξωτερικού δανεισμού. Επιτρέπεται μόνο η μελέτη του
β) Πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες των σπου− υλικού στο χώρο του αναγνωστηρίου με την επίδειξη της
δαστών. αστυνομικής ταυτότητας, του φοιτητικού πάσου ή
γ) Σπάνια και πολύτιμα βιβλία που φέρουν την ένδειξη οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου (π.χ. δίπλωμα
«ΑΡΧΕΙΟ». οδήγησης ή διαβατήριο).
δ) Τεύχη περιοδικών και δεμένοι τόμοι περιοδικών, 9. Για την έκδοση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης απαι−
περιλήψεων και ευρετηρίων. τούνται:
ε) Βιβλία, τα οποία υπάρχουν σ’ ένα μόνο αντίτυπο α) μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή
ανεξαρτήτου γλώσσας, λόγω της μοναδικότητας τους ασπρόμαυρη),
(εκτός Σαββατοκύριακου και των περιόδων των δια− β) αριθμός μητρώου Σχολής (Α.Μ.) ή αριθμός δελτίου
κοπών). ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) για μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκ−
στ) Οπτικοακουστικό υλικό της αίθουσας Multimedia. ζ) παιδευτικούς, διοικητικούς,
Υλικό το οποίο έχει φθαρεί, ώστε με το δανεισμό να γ) η συμπλήρωση της αίτησης κάρτας μέλους Βιβλι−
απειλείται η ακεραιότητά του. Μετά το πέρας της οθήκης.
συντήρησής του επανατοποθετείται στο βιβλιοστάσιο 10. Για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό της ακα−
για δανεισμό. δημαϊκής κοινότητας απαιτείται αντίγραφο σύμβασης
3. Το υλικό που δε δανείζεται διατίθεται μόνο για εργασίας. Μετά το πέρας της σύμβασης εργασίας τους, η
επιτόπια μελέτη στο χώρο του αναγνωστηρίου. κάρτα Βιβλιοθήκης παύει να ισχύει.
4. Οι κάτοχοι κάρτας βιβλιοθήκης έχουν όλοι το δι− 11. Ο δανεισμός είναι λειτουργία που προβλέπεται από
καίωμα εξωτερικού δανεισμού, ανάλογα με τους χαρα− το αυτοματοποιημένο σύστημα Βιβλιοθήκης και όλη η
κτηρισμούς των τεκμηρίων για τα οποία ενδιαφέρονται. διαδικασία γίνεται μέσα από αυτό. Κρατούνται τα
Ανάλογα με τις περιόδους ζήτησης των εκάστοτε βι− προσωπικά στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο, αριθμός
βλίων οι όροι δανεισμού μπορεί να αλλάζουν, ιδιαίτερα για μητρώου, υπηρεσία ή Σχολή του Τ.Ε.Ι., διεύ− θυνση
τα βιβλία με δύο (2) μόνο αντίτυπα. Η κάρτα μέλους κατοικίας, τηλέφωνο), στοιχεία του τεκμηρίου προς
Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί δανεισμό (αριθμό εισαγωγής, τίτλος, συγγραφέας,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31

αριθμός τόμου, αριθμός αντιτύπου, κωδικός εγγραφής στο περίπτωση μη ανταπόκρισης του χρήστη, η Βιβλιοθήκη έχει
σύστημα, barcode), καθώς επίσης και ημερομηνίες δανεισμού δικαίωμα να αναστείλει το δικαίωμα δανεισμού για ορισμένο
και επιστροφής του. χρονικό διάστημα ή να τον διαγράψει οριστικά από μέλος της
12. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας και αλλαγής των ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης του δανεισμένου υλικού.
στοιχείων του, ο χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει τη 18. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του υλικού
Βιβλιοθήκη. Μετά το πέρας των ακαδημαϊκών σπουδών για οφείλει να το αντικαταστήσει μετά από συνεννόηση με τον
τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), η κάρτα Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης.
της βιβλιοθήκης παύει αυτόματα να ισχύει. Οι φοιτητές 19. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών ατόμων με ειδι− κές
οφείλουν να ζητήσουν βεβαίωση μη οφειλής βιβλίου για ανάγκες (ΑμΕΑ) υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένες θέσεις
την έκδοση πτυχίου. Το εκπαιδευτικό και διοικητικό εργασίας δίπλα στον πάγκο δανεισμού. Για τα άτομα με
προσωπικό μετά το πέρας της θητείας τους, εάν το κώφωση και προβλήματα όρασης υπάρχουν δύο (2) ειδικά
επιθυμούν, τιμής ένεκεν μπορούν να παραμεί− νουν διαμορφωμένοι υπολογιστές. Επίσης υπάρχει ένας
χρήστες της Βιβλιοθήκης. Εάν δεν το επιθυμούν, διαθέσιμος υπολογιστής για τα άτομα με τύφλωση
διαγράφονται από μέλη της Βιβλιοθήκης. εξοπλισμένος με πληκτρολόγιο και οθό− νη Braille, ειδικό
13. Το σύστημα διατηρεί αρχείο όσον αφορά το προ− ποντίκι και ακουστικά για φωνητικές οδηγίες χρήσης. Τα
σωπικό και τους φοιτητές του Ιδρύματος, χρησιμοποιεί ΑμΕΑ εξυπηρετούνται κατά προ− τεραιότητα.
σύστημα γραμμογράφησης (barcode) για την εισαγωγή 20. Στην Υπηρεσία Δανεισμού υπάγεται και ο Διαδα−
δεδομένων χρήστη και τεκμηρίου, παρέχει ευρύ πεδίο νεισμός. Ο Διαδανεισμός είναι η διαδικασία κατά την
παραμετροποίησης ανάλογα με την κατηγορία χρήστη, οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δανειστεί το υλικό, το
υλικού προς διάθεση και χρονική περίοδο, με τα ιδιαί− τερα οποίο δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι.
χαρακτηριστικά του χρήστη και του τεκμηρίου. Πειραιά, από άλλες βιβλιοθήκες. Επίσης, είναι η διαδικασία
14. Υπάρχει η δυνατότητα εκτυπώσεων καταστάσε− ων, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι από άλλα Εκπαιδευτικά
αποδείξεων και επιστολών καθυστέρησης, καθώς και Ιδρύματα μπορούν να δανειστούν βιβλία από τη συλλογή της
τήρηση στατιστικών στοιχείων δανεισμού, για την κίνηση Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά μέσω της Βιβλιοθήκης του
της Βιβλιοθήκης, τις κατηγορίες χρηστών, τη θεματική Πανεπιστημίου τους.
περιοχή και τη χρονική περίοδο. Επειδή μπορεί να υπάρξει 21. Ο σκοπός του Διαδανεισμού είναι να εξυπηρετή− σει
υλικό το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί για κάποιο λόγο τους χρήστες που αναζητούν βιβλία στο σύνολο των
στον υπολογιστή, η Βιβλιοθήκη έχει και έντυπα δελτία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των βιβλι− οθηκών
δανεισμού, στα οποία θα σημειώνονται οι αντίστοιχες τους μέσω του Συλλογικού Καταλόγου (www.
πληροφορίες. Τα έντυπα δελτία δανεισμού χρησιμοποιούνται unioncatalog.gr), τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στη Βι−
επίσης για φοιτητές ERASMUS και σε περίπτωση τεχνικού βλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
προβλήματος του συστήματος ή διακοπής ρεύματος. 22. Δικαίωμα Διαδανεισμού έχουν όλοι οι χρήστες που
15. α) Απαγορεύεται η έξοδος υλικού από τη Βιβλιοθή− κη είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι.
πριν την καταγραφή του δανεισμού του. Δανεισμένο σε (φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) και που
κάποιον χρήστη υλικό δεν πρέπει να μεταφέρεται σε διαθέτουν κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης.
άλλον, καθώς η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά 23. Από τον Διαδανεισμό αποκλείονται:
προσωπική. Το υλικό πρέπει να επιστραφεί πρώτα στη α) χρήστες της βιβλιοθήκης που δεν διαθέτουν κάρτα
Βιβλιοθήκη και να το δανειστεί ο επόμενος χρήστης με τη βιβλιοθήκης και
νόμιμη διαδικασία. β) χρήστες που καθυστερούν την επιστροφή υλικού.
β) Ο χώρος υποδοχής του δανεισμού είναι ο χώρος 24. Οι κανόνες Διαδανεισμού και ο αριθμός διαδανειζό−
εισόδου και εξόδου των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Επι− μενων βιβλίων ποικίλουν ανάλογα με τον κανονισμό της
τρέπει στο προσωπικό να έχει εποπτεία της κυκλοφο− ρίας εκάστοτε βιβλιοθήκης−δανειστή. Η μέγιστη διάρκεια δια−
χρηστών και υλικού. Σε περίπτωση που θεωρείται δανεισμού για βιβλία της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
απαραίτητο από το προσωπικό, μπορεί να γίνει έλεγχος στα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης,
προσωπικά αντικείμενα του χρήστη. Επίσης, στο χώρο αυτό εφόσον υπάρχουν επαρκή αντίτυπα του υπό δανεισμού
υπάρχει αντικλεπτικό σύστημα στην πόρτα εισόδου, πάγκος υλικού. Για υλικό με περιορισμένα αντίτυπα μετά το
δανεισμού. πέρας της χρονικής περιόδου δανεισμού, ανανέωση γί− νεται
16. Με την επιστροφή του υλικού ακυρώνεται αυτό− μόνο εφόσον το υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη
ματα ο δανεισμός, και διαγράφεται από το σύστημα, ο και υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα αντίτυπα.
χρήστης ξεχρεώνεται και έχει δικαίωμα νέου δανει− σμού. 25. Ο κάθε δανειζόμενος είναι υπεύθυνος για το υλικό που
Ιστορικό δανεισμού κρατείται αυτόματα από το σύστημα. έχει δανειστεί μέχρι την επιστροφή του. Σε περί− πτωση
17. Ο δανειζόμενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για το υλικό καταστροφής ή απώλειας του υλικού οφείλει να το
που έχει δανειστεί και οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς αντικαταστήσει άμεσα στη Βιβλιοθήκη από την οποία το
στην αναγραφόμενη − στο ειδικό δελτίο δα− νεισμού − δανείστηκε και να ενημερώσει την Υπηρεσία Δανεισμού
ημερομηνία επιστροφής και σε άριστη κατά− σταση. Σε της Βιβλιοθήκης της Σχολής του.
περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανεισμένου 2. Υπηρεσίες Πληροφόρησης
υλικού η Βιβλιοθήκη ειδοποιεί τηλεφωνικά τον χρήστη, ο 1. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης
οποίος οφείλει να το επιστρέψει άμεσα. Αν ο χρήστης δεν παρέχονται σε όλους τους χρήστες της Βιβλιοθήκης οι
ανταποκριθεί σε επανειλημμένες ενη− μερώσεις, η οποίοι μπορεί να προέρχονται, είτε μέσα από την
Βιβλιοθήκη στέλνει γραπτή ειδοποίηση. Σε ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι. (προπτυχιακοί και μετα−
32 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

πτυχιακοί φοιτητές, φοιτητές ERASMUS, διοικητικό και 3. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο αυτοματοποιημένο
εκπαιδευτικό προσωπικό), είτε έξω από αυτήν. Προτε− σύστημα της Βιβλιοθήκης, περιλαμβάνει λειτουργίες ενός
ραιότητα δίνεται στους πρώτους. Η πληροφόρηση που δημόσιου καταλόγου (OPAC), όπως δυνατότητα
παρέχεται, προέρχεται από πληροφοριακές πηγές της αναζήτησης από πολλούς χρήστες εντός και εκτός Τ.Ε.Ι.
Βιβλιοθήκης είτε από εξωτερικές. ταυτόχρονα, αναζήτηση με όλους τους δυνατούς τρό− πους
2. Για την ενημέρωση των χρηστών εφαρμόζονται στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες, με χρήση λογικών
διάφοροι τρόποι: τελεστών και συμβόλων αποκοπής και κάλυψης χαρακτήρων,
α) Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης του χρήστη στην εμφάνιση των εγγραφών σε μορφή ISBD, MARC και σε άλλη
αναζήτηση πληροφοριών που απαιτούν εκτεταμένη έρευνα οριζόμενη μορφή από τη Βιβλιοθήκη, εμφάνιση της
μέσω του αυτοματοποιημένου προγράμματος στο Δημόσιο κατηγορίας, της φυσικής θέσης και της κατάστασης
Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC). δανεισμού, δυνατότητα εκτύπωσης, μετα− φορά σε μονάδα
β) Παροχή τρέχουσας ενημέρωσης στους χρήστες. αποθήκευσης ή/και απ’ ευθείας απο− στολής των
γ) Έκδοση σε τακτά χρονικά διαστήματα βιβλιογρα− αποτελεσμάτων αναζήτησης με fax/ modem ή ηλεκτρονικό
φικών καταλόγων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με το ταχυδρομείο. Το σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα
νεοεισερχόμενο υλικό, οι οποίοι αποστέλλονται στις σχολές παρακολούθησης και καταγραφής των τρεχουσών εγγραφών
του Τ.Ε.Ι. και σε άλλες βιβλιοθήκες, εφόσον ζη− τηθούν. και επιλεκτικής διάχυσης πληρο− φοριών σε χρήστες ανάλογα
δ) Έκδοση ειδικών βιβλιογραφιών σε έντυπη ή ηλε− με τα ειδικά ενδιαφέροντα.
κτρονική μορφή πάνω σε θέματα με μεγάλη ζήτηση από 4. Η αναζήτηση πληροφοριών από τους χρήστες με
τους χρήστες. πρόσβαση τόσο στο τοπικό σύστημα, όσο και σε άλλα
ε) Δημοσίευση, σε έντυπα που εκδίδει το Ίδρυμα, μι− συστήματα (με CD−ROMs ή με απευθείας σύνδεση μέσω
κρών άρθρων για τις υπηρεσίες και το νέο υλικό της internet κ.λπ.) γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου
Βιβλιοθήκης, ή ενημέρωση των χρηστών για κάποια υπάρχουν γραφεία, υπολογιστές, δίσκοι CD−ROMs και ράφια
βιβλιογραφία ειδικού θέματος, ή για νέες παραλαβές. για τα σχετικά εγχειρίδια.
στ) Ενημέρωση όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος μέσω
της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κ.λπ. για 3. Ψηφιακές Υπηρεσίες
νέες συνδρομές, νέες υπηρεσίες, νέες βάσεις δεδομένων και Στο χώρο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν ειδικοί ηλεκτρο− νικοί
ανανέωσής τους. υπολογιστές για την ελεγχόμενη πρόσβαση στις ψηφιακές
ζ) Παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης μέσω Βάσεων συλλογές της, οι οποίες περιλαμβάνουν τις
Δεδομένων που τη δεδομένη στιγμή διατίθενται στη Βι− ψηφιοποιημένες εκδόσεις των βιβλίων, περιοδικών και
βλιοθήκη (π.χ. Hellastat−iMentor, HEAL−LINK, Openarchives, πτυχιακών εργασιών της Βιβλιοθήκης. Το υλικό που έχει
κ.λπ.). Για τη σύνδεση απαιτείται επικοινωνία με τους ψηφιοποιηθεί είναι προσβάσιμο σε έκδοση πλήρους κει−
αντίστοιχους διαθέτες για τους όρους χρήσης και το μένου, χωρίς τη δυνατότητα αυτούσιας αναπαραγωγής του
κόστος των υπηρεσιών και την υπογραφή αντίστοιχου συνόλου των κειμένων.
συμβολαίου. 4. Ιδρυματικό Αποθετήριο – CRIS
η) Παροχή ηλεκτρονικής πληροφόρησης από συλλο− 1. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να καταθέτει την πτυ−
γικούς ακαδημαϊκούς καταλόγους (π.χ. Συλλογικός Κα− χιακή−μεταπτυχιακή του εργασία, κατόπιν της αξιολό−
τάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Α.Β.), Ζέφυρος, γησης της, στη βάση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του
Δίκτυο Ελληνικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών, Εθνικό Ιδρύματος. Η Βιβλιοθήκη μετά από τον έλεγχο και την
Κέντρο Τεκμηρίωσης, κ.λπ.). επιβεβαίωση των στοιχείων της κάθε εργασίας, εγκρίνει την
θ) Συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες των ακα− εισαγωγή της στη βάση.
δημαϊκών βιβλιοθηκών και σε μορφή δικτύου και επικοι− 2. Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τα Τμήματα του
νωνίας μεταξύ τους. Ιδρύματος για τη συγκέντρωση των πτυχιακών και δι−
ι) Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τον πλωματικών εργασιών (γκρίζα βιβλιογραφία), καθώς και όλης
τρόπο λειτουργίας, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των της εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, σε ένα ενιαίο
διαφόρων ομάδων χρηστών της. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
με την παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλι− οθήκης, αλλά ανάκτησής τους για τις ανάγκες της ευρύ− τερης
και πρακτική που πραγματοποιείται μέσα στους χώρους της
ακαδημαϊκής κοινότητας (Ιδρυματικό Αποθετήριο Τ.Ε.Ι.
Βιβλιοθήκης και εκπαιδεύει τους χρή− στες στη χρήση του
Πειραιά).
δημόσιου καταλόγου OPAC και των on−line υπηρεσιών
3. Η Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, οργα−
πληροφόρησης. Η εκπαίδευση του διοικητικού και
νώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την ερευνητική δρα−
εκπαιδευτικού προσωπικού είναι συνεχής και
στηριότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω του
πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με το προ− σωπικό
συστήματος CRIS (Current Research Information System –
της Βιβλιοθήκης. Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με
Σύστημα Συγκέντρωσης και Προβολής της Ερευνητικής
την έναρξη των σπουδών τους και συνεχίζε− ται ανάλογα με
Δραστηριότητας).
την διαμόρφωση των πληροφοριακών τους αναγκών. Για
τους εξωτερικούς χρήστες γίνονται ξεναγήσεις στους 5. Αίθουσα Internet
χώρους της Βιβλιοθήκης. Στο κτίριο της βιβλιοθήκης υφίσταται αίθουσα Internet. Η
ια) Επιμέλεια και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων στα αίθουσα του Internet διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολο− γιστές
ελληνικά και στα αγγλικά για την ενημέρωση των χρηστών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Λειτουργεί καθη− μερινά για
της, για τον κανονισμό λειτουργίας της βι− βλιοθήκης, για το κοινό από τις 09.00 έως τις 16.00 και οι ώρες
τις βάσεις δεδομένων και τους όρους χρήσης του υλικού και λειτουργίας μεταβάλλονται ανάλογα με τη δια−
των υπηρεσιών. θεσιμότητα του τεχνικού προσωπικού. Κάθε χρήστης έχει
τη δυνατότητα χρήσης των υπολογιστών είκοσι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33

(20) ώρες το μήνα, με τους προσωπικούς κωδικούς που του Η Συνέλευση είναι δυνατόν να αναθέσει την εκπόνη− ση
έχουν δοθεί από τη Γραμματεία του Τμήματός του. Η χρήση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου σε
του κάθε υπολογιστή υπάγεται στον έλεγχο του επιτροπή μελών Ε.Π. του Τμήματος, η οποία μπορεί να
διαχειριστή του συστήματος και ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα συνεργάζεται και με εξειδικευμένα μέλη Ε.Π. άλλου
πρόσβασης σε παράνομο υλικό και ιστοσελί− δες κοινωνικής Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή πανεπιστημίου. Το
δικτύωσης. εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό των
6. Αίθουσα Οπτικοακουστικού Υλικού εργαστηρίων και οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τα
Στο κτίριο της βιβλιοθήκης στεγάζεται η αίθουσα του καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που ορίζει ο
Οπτικοακουστικού Υλικού. Ο χρήστης, αφού προσκομί− σει Κανονισμός.
τη φοιτητική του ή άλλη ταυτότητα και συμπληρώσει την Άρθρο 78
ειδική αίτηση, μπορεί να κάνει χρήση του οπτικο− Χώροι – Υλικό Εργαστηρίου
ακουστικού υλικού της Linguaphone για τις παρακάτω 1. Οι χώροι του εργαστηρίου είναι καθαροί και τα−
γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρω− σικά. κτοποιημένοι και είναι σχεδιασμένοι ώστε να υπάρχει: α)
Η αναπαραγωγή τους γίνεται σε κασσέτες ήχου, CDs ήχου Κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία. β) Μέριμνα για
ή βιντεοκασέτες. την αποφυγή σκόνης. γ) Επαρκείς πηγές ενέργειας και
Επίσης, διατίθεται ηλεκτρονικό υλικό σε μορφή CD− παροχών. δ) Προστασία από τις ενεργειακές δια−
ROM (εγκυκλοπαίδειες, multimedia), εγκατεστημένο σε κυμάνσεις. ε) Παθητική και Ενεργητική πυροπροστασία. στ)
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χρήστης μπορεί να Ασφάλεια κατά πλημμύρας και άλλων φυσικών κα−
σώσει σε φορητή μονάδα μνήμης (USB Flash Memory ταστροφών.
Stick) αποσπάσματα του υλικού που τον ενδιαφέρει. 2. α) Όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στο ερ−
Οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν το υλικό με γαστήριο για ασκήσεις και πειράματα είναι κατάλληλες για
προσοχή και να μην επεμβαίνουν στα μηχανήματα και τον τον σκοπό που θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τις
τρόπο λειτουργίας τους. Σε περίπτωση καταστρο− φής του διεθνείς προδιαγραφές.
υλικού ο χρήστης υποχρεούται να το αντικα− ταστήσει. β) Οι συσκευές είναι εγκατεστημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε
Άρθρο 75 να είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν, να καθαρι− στούν και
Ωράριο λειτουργίας να επισκευασθούν.
1. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό από τις 8.30 έως γ) Ο εξοπλισμός είναι σε άριστη λειτουργική κατά−
τις 19.00. σταση.
2. Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης είναι ανοικτό για δ) Οι επικίνδυνες χημικές και ραδιενεργές ουσίες φυ−
επιτόπια χρήση του υλικού της συλλογής της και μελέτη από λάσσονται, χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται και απορ−
τις 8.30 έως τις 19.00. Ειδικότερα, η Αίθουσα Internet είναι ρίπτονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
ανοικτή για το κοινό από 8.30 με 16.00. 3. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός διακρίνεται σε αμι− γώς
3. Στη θερινή περίοδο, σε περιόδους διακοπών, εορτών και εργαστηριακό εξοπλισμό και σε βοηθητικό εργα− στηριακό
επίσημων αργιών το ωράριο υπόκειται σε αλλαγές με εξοπλισμό. Στον δεύτερο κατατάσσονται τα γραφεία, οι
σχετικές ανακοινώσεις στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και πάγκοι και τα έπιπλα, τα μέσα διδασκαλίας και τα
στην ιστοσελίδα της. πολυμέσα.

Άρθρο 76 Άρθρο 79
Έγκριση – Αναθεώρηση του Κανονισμού Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αναθε− 1. Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου μεριμνά κυρίως, ώστε το
ωρείται όταν ειδικοί λόγοι, όπως σημαντικές αλλαγές στις εργαστηριακό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του
λειτουργίες και στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, το εργαστηρίου να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει επαρ− κώς
επιβάλλουν. Τους λόγους αυτούς εξετάζει ο Προϊστάμε− νος το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών και τους
της Βιβλιοθήκης, ο οποίος υποβάλλει την πρόταση για προδιαγραμμένους ερευνητικούς στόχους του Τμήμα− τος.
αναθεώρηση του κανονισμού στον Πρόεδρο του Συνεργάζεται με τον Διευθυντή του Τομέα και το
Ιδρύματος. εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου για
τον καθορισμό του είδους, του περιεχομένου και του
Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ επιπέδου των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και για την
Άρθρο 77 επίλυση των σχετικών τεχνικών προβλημάτων που έχουν
Σκοπός – Κανονισμός Εργαστηρίων σχέση με το συνολικό έργο του εργαστηρίου. Στο πλαίσιο
Τα εργαστήρια παρέχουν εκπαιδευτικές και ερευ− αυτό: α) Εξασφαλίζει την πληρότητα του εργαστηρίου σε
νητικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με σκοπό την χώρους, υποδομές, εξοπλισμό, ασφά− λεια, προσωπικό και
προώθηση της γνώσης και της εκπαίδευσης. Για να εκπαίδευση προσωπικού. β) Εξα− σφαλίζει ότι το
αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι επιστημο− νικές παρεχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας
και τεχνικές γνώσεις του εκπαιδευτικού προσω− πικού, η ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και
Συνέλευση του Τμήματος, στο οποίο ανήκει το εργαστήριο, ερευνητικές ανάγκες. γ) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση
καταρτίζει τον «Κανονισμό Λειτουργίας του του Οργανωτικού Σχεδίου του Εργαστηρίου και του
Εργαστηρίου» (Κ.Λ.Ε.). Ο Κ.Λ.Ε. προσδιορίζει τις λει− Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου. δ) Είναι
τουργίες του εργαστηρίου και καθορίζει γραπτώς τα υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και την ηλεκτρονική
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σε αυτό του Υπεύθυνου καταγραφή στοιχείων του εξοπλισμού του εργαστηρίου. ε)
Εργαστηρίου, του Ε.Π., του Ε.Τ.Π. και των σπουδαστών. Εισηγείται στη Γ. Συνέλευση του Τομέα για την προ− μήθεια
εργαστηριακού εξοπλισμού και υλικών. στ) Είναι
34 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

υπεύθυνος για την ηλεκτρονική τήρηση των αρχείων του άλλες σχετικές ενέργειες. γ) Μεριμνούν, σε συνεργασία με
εργαστηρίου. τον Υπεύθυνο Εργαστηρίου, ώστε να τηρούνται οι
2. Οι Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Μαθημάτων: α) Επι− λειτουργικές διαδικασίες του εργαστηρίου».
βλέπουν, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εργαστηρί− ου, Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις Κυβερνήσεως.
προδιαγραφές του κατασκευαστή. β) Λειτουργούν τον
εργαστηριακό εξοπλισμό και ελέγχουν την τήρηση του Αιγάλεω, 20 Νοεμβρίου 2013
βιβλίου συντήρησης για κάθε συσκευή, στο οποίο κατα− Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
γράφονται επισκευές, βλάβες, ρυθμίσεις, αναβαθμίσεις ή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

ΑΠΟ Τ Ο ΕΘΝΙΚΟ
*02032572012130036* ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Κ ΑΠΟΔΙΣ ΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝ Α 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79
000 * FA X 210 52 21 004