You are on page 1of 23

TESTAMENTO NG

MAHIMALANG MEDALYA
NI
SAN BENITO

Authorized (†††)
Dedicated and Consecrated in
_____________________________
_____________________________
Alpha Society ™
All rights reserved.
PAMILIN
Huwag magnasa ng masama sa iyong kapwa tao, ibigin mo sila ng higit sa sarili mo kailanman,
pagkat ang Deus ng Aklat na ito, ay hindi ka pahihintulutan na makagawa ng ano man,
kung ikaw ay may budhing masama, o marungis, pagkat ang Deus ay Pag-ibig, Kung di mo
iibigin ang iyong Kapwa, ay di mo iniibig ang Deus, na puno ng Aklat na ito.
†††

Huwag pagpalaluan ang Kapwa, pagkat hindi sila ang iyong pinagpapalaluan, kung di ang Deus.
†††

Huwag mong lilangin ang iyong kapwa tao, pagkat ang tunay na Espiritu ng katotohanan ay
hindi ka rin pagtatapatan at ikaw ay pagkakaitan na Makita at malaman mo
ang Lihim na Karunungan na napapaloob sa Aklat na ito,
tulad ng iyong gawaing paglilinlang sa iyong kapwa Tao.
†††

Bungkalin mo ang tunay na Katotohanan, iwaksi ang kahit bahagyang kayabangan


at lahat ng iyong hinahanap ay pilit na makikita.
†††

Labanan ang tukso sa Kamunduhan; huwag kang papatay, ni magbibintang ng di totoo


sapagkat ikaw rin ang humahatol sa iyong sarili na Pinagkalooban ko ng Biyaya.
†††

Igalang mo ang iyong magulang, at ang lahat na sa iyo ay nakakatanda, at sa gayon,


ay igalang mo at ibigin mo ang Deus na nagkaloob sa iyo ng Aklat na ito.
†††

Tulungan mo ang nasa panganib at huwag mong ipagkait ang iyong kalinga o pagmamahal sa
iyong Kapwa Tao.
†††

Sapagkat ang signos planeta o ang guhit ng kapalaran ng tao ay napapailalim sa kapangyarihan
ng pitong planetas na may mahalagang pinag-uutos, kung itong pitong kautusang ito ng planetas
ay matupad mo, at di mo susuwayin ay didinggin ka sa iyong pagtawag. Siya po nawa. Amen.

Ang lumabag sa PAMILIN at PAUNAWAay paparusahan ng aklat na ito.


AYEIAEVUAOEVUAIOEVUAOEVIUOEUAEIOVUAEOIVUAOEVUAEOIVUAEOIVUAEOVUAOEVUAEIVUAOEVUAOVUAOEVUAEIVIAOEVIUAEOVUAEOVUAOIEUVAOEIVUAOIVUAOEUVAOIEUVAOEUVAIOEUVAOEUVAOIEUAOIEUVAOEVUOAEVUAOEVUOIVUOAIEVAOEVIUAEVOIEAVUOIAEUOAEIVUAEOUVAOIEUVOAEUVAIO
EVUAEIVUAOEVUAIEUOAEIVUAOEIVUAOEVIUAIVAOEIAEOVIAEUOVIAEVOIEUVIAEVUOAEIVUAEVUAOEIVUAOEVIUAEOIVUAOEVIUAIEVUOAEVUAOVUOIVUAOIVUAOAUEAEIOVUAIVUOAEVIAUEOVIAUEVOIEUVOIAEVUOAEVIEVUAOIEUAOEIUVAOIVUIEOVUAOEIVUAOEIVUAEOIVUAEOVUAEOVUEOIVUEOIV
UEOVOIAVOEUVOIEVUAEOIVUAEOIVUAEOVUEIVOUEAOVUAVIAEUVOUVAOVUAOEIVUAEOVIUEOVIOIOVEUAOEVUEAOVAUOEVUAEVOIAUEVOAUVEIAEUVAEOVUAOIEVUAOVIEUVOAIVUAOIEVUAOEVUAOEVUAOEVUAOEVIEOVAH

[2]
PAUNAWA:

Sa may-ari ng aklat na ito humihigop ng bisa ang mga oraciong nakapaloob dito.
Buhayin, Cosagrahin at Binyagan
sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
AYEIVOAIEVOIVOEVIOAIEVAOEIVOAVIAOVIOAIVOAEIVOAIVEOAIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAOEIVAOVIAOIVAOEVIAOEVIOAVIAOVIOAEIVAOEVIOAVIAOEIVOAEVIAOEVIAOVIAOIEVOAIVOAEVIOAVIAOVIAOVIAOEVIAOEVIAOEVIOAEIAOEIVOAEVIAOEVIOAEIVOAEVIAOEVIAOEVIAOEVIAOEV
IAEOVIAOEIVAOEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIOAIEVAOVIAOEIVAOVIAOVIAEOA
AEIVOAIEVOIVOEVIOAIEVAOEIVOAVIAOVIOAIVOAEIVOAIVEOAIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAOEIVAOVIAOIVAOEVIAOEVIOAVIAOVIOAEIVAOEVIOAVIAOEIVOAEVIAOEVIAOVIAOIEVOAIVOAEVIOAVIAOVIAOVIAOEVIAOEVIAOEVIOAEIAOEIVOAEVIAOEVIOAEIVOAEVIAOEVIAOEVIAOEVIAOEVI
AEOVIAOEIVAOEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIOAIEVAOVIAOEIVAOVIAOVIAEOAH

†††
Ang aklat na ito ay banal. Sinuman ang magpawalang halaga o gumamit sa
kasamaan sa nilalaman ng aklat na ito ay mahihigupan ng walang-humpay ng
kanilang mga poder, kapangyarihan, karunungan, abilidad, lakas at aura hanggang
patuloy ang taong ito sa masasama niyang gawa at iniisip:
ANG NAHIHIGOP AY PATULOY NA SASALIN KILA ANGELITO DELA CRUZ, ANGELICA DELA CRUZ AT EDISON SANTIAGO AHOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEA. AOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEA.
ANG NAHIHIGOP AY PATULOY NA SASALIN KILA ANGELITO DELA CRUZ, ANGELICA DELA CRUZ AT EDISON SANTIAGO AOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEA. AOEVIAOEVIAEOIVAOEIVAOEVIAOEIVAOEIVAOEVIAOEHA.

†††
Ang may-ari ng aklat na ito ang may pananagutan kung kanino niya ito ipapamana.
Ang magnakaw sa kanya ng aklat na ito ay mahihigupan ng walang-humpay ng
kanilang mga poder, kapangyarihan, karunungan, abilidad, lakas at aura hanggang
ito ay hindi naibabalik sa may-ari. ANG NAHIHIGOP AY PATULOY NA SASALIN KILA ANGELITO DELA CRUZ, ANGELICA DELA CRUZ AT EDISON SANTIAGO
AXOIAMIAOXMIAOMIXAOMIXOAIMXOAIMOAIMOIAMUXOIAMXUOIAMUXOIAUXOAMUOAUMXOAIUMOAIXUMAOIXUMAOIUXMAOIUXMAOIXMUAOIXUMAOXUMAOIUMAIOXUAOAXIMIAH
HAXOIAMIAOXMIAOMIXAOMIXOAIMXOAIMOAIMOIAMUXOIAMXUOIAMUXOIAUXOAMUOAUMXOAIUMOAIXUMAOIXUMAOIUXMAOIUXMAOIXMUAOIXUMAOXUMAOIUMAIOXUAOAXIMIA

†††
Sa may-ari ng aklat na ito humihigop ng bisa ang mga oraciong nakapaloob dito.
Sinuman ang magnakaw sa kanya ng karunungang mula sa aklat na ito at kumopya
ng oraciong mula dito ng walang pahintulot ng nag-mamay-ari ay mahihigupan ng
walang-humpay ng kanilang mga poder, kapangyarihan, karunungan, abilidad,
lakas at aura hanggang sa masaid ang kanilang mga taglay: ANG NAHIHIGOP SA MAGNAAKAW AY PATULOY NA SASALIN SA AKLAT NA ITO
AYEIVOAIEVOIVOEVIOAIEVAOEIVOAVIAOVIOAIVOAEIVOAIVEOAIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAOEIVAOVIAOIVAOEVIAOEVIOAVIAOVIOAEIVAOEVIOAVIAOEIVOAEVIAOEVIAOVIAOIEVOAIVOAEVIOAVIAOVIAOVIAOEVIAOEVIAOEVIOAEIAOEIVOAEVIAOEVIOAEIVOAEVIAOEVIAOEVIAOEVIAOEV
IAEOVIAOEIVAOEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIOAIEVAOVIAOEIVAOVIAOVIAEOAH

†††
Ang sinumang tumarget sa may-ari ng aklat na ito ng anumang uri ng tigalpo,
kulam, at anumang tulad nito ay mahihigupan ng walang-humpay ng kanilang mga
poder, kapangyarihan, karunungan, abilidad, lakas at aura hanggang sa masaid ang
kanilang mga taglay:
ANG NAHIHIGOP AY PATULOY NA SASALIN KILA ANGELITO DELA CRUZ, ANGELICA DELA CRUZ AT EDISON SANTIAGO AVOIAOEVIEOAIVEOIVAEOIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAVOEIOIVAOEVIAEOIAOEVIAEOVIAOEIVAOEVIAOAH
AVOIAOEVIEOAIVEOIVAEOIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEIVOAEVIAVOEIOIVAOEVIAEOIAOEVIAEOVIAOEIVAOEVIAOAH

†††
Ang may-ari ng aklat na ito ay Hindi maaaring tablan ng anumang uri ng tigalpo,
kulam, at anumang tulad nito; sapagkat ang sinuman na gumawa ng gayon ay
paparusahan ng aklat na ito
maliban kila Angelito Dela Cruz, Angelica Dela Cruz at Edison Santiago, dahil ang mga gagawa sa nagmamay-ari ng mga gayon ang susugurin ng masasamang espiritu at guguluhin:
AAEVUIAEOVUAEIVUOAEUVAOEIVUOAEVIUAOEVUIAOEVIUOAEIVUAOEVIEUVOEAIVUAEOIVUOEVIAEUVOAEIVUOAEIVUAOEVUIEVUOAEIVUAEOVIAUEOVUIAEVUOAEIVUAOEVIUAEOIVUAEOIVAUEOVIAEVUOAEIVUAOEIEUVOIAEVUOAEIVUAEOVIAUEOVIAEUVOIAEVUAOEIVUVOUAEIVAUEVIEVUOIAEVUOA
IVUOEVUEOAIVUAOEVUAOEVUAEIOVUAEOVIUAEOVUAEIVOUAEIVAEOVIEVUAOEIVUAEOVIAEVUAEOVIAUEOVIAEUVOIAEUVOAEIVUAOEIVUAEOIVUAEIOVUAEOVUAIEVUOEVUEOIVUAEOVIEVUAOIEVUAEOVIUAEOVIAUEVOIAEUVOAEIVAEUVOAIEUVAOEVUAAH

†††
[3]
TESTAMENTO NG
MAHIMALANG MEDALYA
NI
SAN BENITO

ANG AKLAT NA ITO


AY PAGMAMAY-ARI NI:

Nawa’y bigyan ng liwanag ang iyong kaisipan


Ng Diyos Ama tungkol sa Divinidad na nilalaman ng
Nakasulat sa Testamento na napapaloob sa aklat na ito.
[4]
ANG PINAGMULAN AT KASAYSAYAN;
si San Benito na pinagpala ng diyos ng kanyang nga grasya at gayon
din ang kanyang pangalan ay isang patriarka sa kanlurang monasteryo
at tagapagtatag ng isang orden na nagtataglay ng kanyang pangalan.
Siya ay isinilang sa nursia, italy noong 48o a.d at namatay noong 547 a.d
kung papaano dinadakila ang krus ng panginoong hesukristo bilang
layunin ng debusyon ng mga unang kristiyano ay gayon din para kay
san benito. Ang debusyong ito sa mahal na krus, ang palatandaan ng
ating katubusan ang nagbigay-daan o simula sa medalya ni san benito.
Sapagkat ang debusyon sa palatandaan ng ating kaligtasan. Ginagamit
ng santo ang tanda ng krus upang makagawa ng mga milagro at upang
mapaglabanan ang mga demonyo at ang mga panunukso. Samakatuwid
mula pa sa mga unang siglo pagkamatay niya ay kinilala na siyang
tagapagtaglay ng krus ni kristo at ng banal na tuntunin.
MGA URI NG MEDALYA
Kahima't ang debusyon sa krus ay kay San Benito ay palaging itina-
tampok ng orden ng benedictine at ang mga medalya ni san benito
sa ilalim ng isang uri ay kinilala na sa simula pa lamang ng kala-
gitnaan ng mga taon, gayonman noong taong 1647 sa monasteryo
ng metten, bavaria ay may natuklasang kasulatan ng taong 1415 na
nagpapaliwanag sa kahulugan ng mga titik sa medalya na nalimutan
na sa nagdaang mga taon. Ang kasulatang iyon ay nagtataglay ng
sagisag-larawang kumakatawan kay san benito na may hawak na krus
sa isang kamay at sa kabila nama'y parang isang bandila o nilukot na
papel. Sa krus at papel ay nakasulat ng buong-buo ang kahulugan ng
mga titik na nakasulat sa medalya. Ang pagkatuklas ng sagisag-
larawan at ang mga talata ay nagsisilbing bagong pampasigla o
pangganyak sa higit na maalab na gayong din kay san benito.
Bilang tanda ng dalawang dibusyon, ang mga ito ay ipinamahagi sa
mga tao. Ang marami at pambihirang pagpapala o tulong na natamo
sa pamamagitan ng banal na paggamit niyon ay nagpalaganap sa
malawakang pagkalat noon sa lahat ng sulok ng europa.
Sa wakas, noong 1741 si papa benedict xiv ay napakilos na ipina-
malas ng diyos sa pamamagitan ng medalya ay pormal na pinagtibay
iyon at sinang-ayunan at pinagyaman sa pamamagitan ng maraming
[5]
indulhensiya
sa kasalukuyan ay may dalawa tayong uri ng medalya, ang una
ay yaong inilarawan at pinagtibay ni papa benedict xiv na matatag-
puan sa ibat ibang hugis at kilala sa taguring karaniwang medalya
ang dalawa ay yaong tinatawag na jubilee or centenary medal, na
ginawa noong 188o bilang pag-alaala sa ika-14oo kaarawan ni san
benito. Noong 1877 ay pinagtibay at sinang-ayunan ni papa pius ix
ang disenyo o dibuho ng bagong medalyang ito, gayong din, dinag
dagan din niya ito ng maraming indulhensiyang ibayong kahigtan
sa ipinagkaloob na. Ang uring ito ng medalya ng kaarawan (jubilee
medal) na ipinagawa sa kapangyarihan o utos ng archabbey ng
monte casino ay may karapatan sa mga natatanging indulhensiya.

MGA INDULHENSIYA

bukod pa sa pag-tataglay ng medalya ay may mga


kinakailangan pang gawin, tulad ng pagkukumpisal, pagkukumun
yon at pagdalaw sa simbahan ay ipinag-uutos.

ANG LARAWAN NG MEDALYANG KAARAWAN (JUBILEE MEDAL )

[6]
Ang Jubilee Medal ni San Benito ay may larawan sa isang mukha ng banal na
patriarka na may hawak sa isang kamay ng krus at sa kabila naman ay banal na
tuntunin (holy rule). Sa kabila nito ay makikita ang krus na may nakasulat na mga
titik at gayon din sa paligid nito. Ang mga titik na iyon sa katunayan ay mga
maikling panalangin na palaging sinasambit ni San Benito

ANG MGA TITIK SA MGA ANGGULO NG KRUS,


C.S.P.B. CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTE
(ANG KRUS NG BANAL AMANG BENITO)

SA PATAYONG BAHAGI NG KRUS


C.S.S.M.L. CRUX SACRA SIT MIHI LUX
(NAWAY MAGING SULO KO ANG BANAL NA KRUS).

SA PAHALANG NA BAHAGI NG
N.D.S.M.D. NON DRACO SIT MIHI DUX
( HUWAG SANANG DRAGON ANG PUMATNUBAY SA AKIN)

SA PALIGID AY MAKIKITA ANG V.R.S.N. S.M.V.S.V.Q.L. I.V.B.


VADE RETRO SATANA NUNQUAM SUADE MIHI VANA
(LUMAYAS KA SATANAS, HUWAG MO AKONG PAYUHAN NG MGA
PALALONG BAGAY,)

SUNT MALA QUAE LIBAS IPSE VENENA BIBAS


(ANG TASANG INIAALOK MO SA AKIN AY MASAMA, IKAW ANG
UMINOM NG LASON NA YAN).

ANG MGA SALITANG ITO O ANG MGA KASING KAHULUGAN NITO ANG
MAAARING GINAMIT NI SAN BENITO NOONG GUMAGAWA SIYA NG
TANDA NG KRUS LABAN SA DEMONYO AT SA PANU NUKSO NITO.

SA ITAAS NG KRUS AY MAKIKITA ANG SALITANG PAX (KAPAYAPAAN)

NA PINAKA SALAWIKAIN NG ORDEN NG BENEDICTINE NA


NAGPAPAHAYAG NG BIYAYA NA IDINUDULOT NG MEDALYA SA
[7]
NAGSASABIT NITO. SA GAWING KANAN NI SAN BENITO AY ANG
MAKAMANDAG NA TASA
(POISONED CUP) NA PARANG GINULO NG TANDA NG KRUS NA
GINAWA NG SANTO SA IBABAW NITO, SA GAWING KALIWA AY MAY
RAVEN NA NASA ANYONG LILIPAD ANG ISANG MAKAMANDAG NA
TINAPAY NA IPINADALA
SA BANAL NA PATRIARKA. SA ITAAS NG RAVEN AT NG TASA AY
MABABASA ANG SULAT NA
CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTE
(ANG KRUS NG MAHAL NA AMANG BENITO)
SA PALIGID NG GILID AY ANG MGA SALITANG EIUS IN
OBITU NOESTRO PRAESENTIA MUNIAMUR ( SA ORAS NG AMING
KAMA-TAYAN, NAWA'Y IPAGTANGGOL KAMI NG KANYANG PAGDALO).
SA GAWING IBABA AY MABABASA ANG EX S. MONTE CASINO
MDCCCLXXX. ANG ABBEY NG MONTE CASINO (188O).

[8]
Novena Prayer to St. Benedict
Glorious Saint Benedict, sublime model of virtue, pure vessel of God's grace!
Behold me humbly kneeling at your feet. I implore you in your loving kindness to
pray for me before the throne of God.
To you I have recourse in the dangers that daily surround me. Shield me against my
selfishness and my indifference to God and to my neighbor.
Inspire me to imitate you in all things.
May your blessing be with me always, so that I may see and serve Christ in others
and work for His Kingdom.

Graciously obtain for me from God those favors and graces which I need so much
in the trials, miseries, and afflictions of life.
Your heart was always full of love, compassion, and mercy toward those who were
afflicted or troubled in any way. You never dismissed without consolation and
assistance anyone who had recourse to you.
I therefore invoke your powerful intercession, confident in the hope that you will
hear my prayers and obtain for me the special grace and favor I earnestly implore.
[mention your petition]

Help me, great Saint Benedict, to live and die as a faithful child of God, to run in
the sweetness of His loving Will, and to attain the eternal happiness of Heaven.
Amen.

[9]
ANG PAG-BEBENDISYON NG MEDALYA (consecration)
V. ang tulong natin ay sa ngalan ng panginoon,
R. na siyang may gawa ng langit at ng lupa
inaalisan kita ng masamang ispiritu, oh medalya ng Diyos Amang
Makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na naroroon.
nawa'y lahat ng lakas ng mga kaaway, ang lahat ng maka-demonyong anyaya, lahat
ng pag-salakay, lahat ng mga guni-guni ni satanas ay maaalis sa medalya, na ito. At
ito ay maging kapaki-pakinabang sa kasalukuyan sa kaisipan at katawan sa
gagamit nito; sa ngalan ng Ama+ Makapangyarihan, at ni Jesu + Cristo, ang
kanyang anak at ating panginoon at ng banal na espiritu + ang paraclete, at sa pag-
kakawang gawa ni Jesucristong Panginoon na siyang paparito at huhukom sa mga
nabubuhay at namamatay na tao, at sa daigdig sa pamamagitan ng apoy. siya nawa

(Sign of the Cross)In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen


V. Our help is in the name of the Lord.
R. Who made heaven and earth.
In the name of God the Father + almighty, who made heaven and earth, the seas
and all that is in them, I exorcise these medals against the power and attacks of the
evil one. May all who use these medals devoutly be blessed with health of soul and
body. In the name of the Father + almighty, of the Son + Jesus Christ our Lord, and
of the Holy + Spirit the Paraclete, and in the love of the same Lord Jesus Christ
who will come on the last day to judge the living and the dead, and the world by
fire.
Amen.

[10]
Manalangin tayo,
makapangyarihang Diyos, tagapamahagi ng mabubuting biyaya,buong pakumbaba
naming hinihiling sa iyo na sa pamamagitan ni San Benito, ipag-kaloob mo sa
medalyang ito ang iyong + bendisyon, upang ang lahat ng magtataglay nito at
pagsisikapang gawin ang mga gawain ay maging dapat kamtin ang kalusugan ng
katawan at pag-iisip, ang grasya ng kabanalan at ang mga indulhensiyang ipinag-
kakaloob sa amin; gayon din, pagsikapan nila sa pamamagitan ng iyong
mahabaging tulong ay maiwasan nila ang mga bitag ng pandaraya ng mga
demonyo, at humarap silang banal at walang dungis sa inyong paningin, sa
pamamagitan ni cristong aming panginoon. siya nawa.

Let us pray.
Almighty God, the boundless source of all good things, we humbly ask that,
through the intercession of Saint Benedict, you pour out your blessings + upon
these medals. May those who use them devoutly and earnestly strive to perform
good works be blessed by you with health of soul and body, the grace of a holy
life, and remission of the temporal punishment due to sin.
May they also with the help of your merciful love, resist the temptation of the evil
one and strive to exercise true charity and justice toward all, so that one day they
may appear sinless and holy in your sight. This we ask though Christ our Lord.
Amen.
pagkatapos nito ay wisikan ang medalya ng benditadong tubig.
Permissu superiorum

Make a devotion starting Friday, holding your San Benito Medal pray on daily this
poder (dasalin ang mga sumusunod : PODER, BASAG SA HARAP AT BASAG SA
LIKOD at sa susi 7x) until you reached 7 Fridays (49 days) without missing a day.
So Every Wednesday and Friday sprinkle the San Benito Medal with holy water.
Once you complete the 49 days poder devotion, Maintain the poder every friday
only. In time of emergency instead praying the long orasyon.
Just use the Llave above. ( You can do this if you already finish the 49 days or else
stick to the long one. )
Mas lalong mabisa ito kung ito’y laging papahiran ng “holy water” sa tuwing
kayo po ay pupunta o magsisimba.
[11]
ST. BENEDICT MEDAL PRAYER
May the intercession of the Blessed Patriarch and Abbot Benedict render Thee
merciful unto us, O Lord, that what our own unworthiness cannot obtain, we may
receive through his powerful patronage. Through Christ Our Lord. Amen
OCCIDENTALLION PATRIARCA IN VADE DEUS CHRISTE VENCIS
DEPENDED PURAT ALTISSIMO DOMINE DEUS MEUS ABDOME
PULGARE AMEN+
(This prayer may be said when using the Medal for any pious purpose.)

THE POWER AND EFFECTS OF THE MEDAL


1. To destroy witchcraft and all other diabolical influences.
2. To keep away the spells of magicians, of wicked and evil-minded persons.
3. To impart protection to persons tempted, deluded or tormented by evil spirits.
4. To obtain the conversion of sinners, especially when they are in danger of
death.
5. To serve as an armor in temptations against holy purity.
6. To destroy the effects of poison.
7. To secure a timely and healthy birth for children.
8. To afford protection against storms and lightning.
9. To serve as an efficacious remedy for bodily afflictions and a means of
protection against contagious diseases.

[12]
Ang medalyon ni Saint Benedict o San Benito ay masasabing kabilang sa
madaling patalabin ang bertud. Ito ay mainam na taglayin ng mga bata at mga
babae. Mas lalong mabisa ito kung ito’y laging papahiran ng “holy water” sa
tuwing kayo po ay pupunta o magsisimba.
Ang medalyon ni ”SAN BENITO” ay mabisang pananggalang sa mangkukulam,
mangbabarang, aswang at sa lahat ng masasamang espiritu at masasamang tao at
mabisa ring “tagaliwas” o iwas sa kapahamakan at disgrasiya at maging sa bala
Upang makamit ang “bertud” ng medalyon ng “San Benito” dapat ay taglay mo
ang “lagpasan” o “baligtarang” basag nito na nakasulat sa puting tela o kaya
naman sa pulang tela. Iwasang huwag ipapakita at ipahihipo sa kahit na kanino
maliban lamang sa may taglay nito.
Tuwing araw ng biyernes ay hawakan sa kanang palad ang Medalyon ng San
Benito, at unang dasalin ang mga sumusunod : PODER, BASAG SA HARAP AT
BASAG SA LIKOD

[13]
BASAG SA HARAP NG MEDALYON:
"CSPB-CSSML-NDSMD-VRSNSMV-SMQLIVB"

CRUX SANCTI PATER BENEDICTE


CRUX SACRA SIT MIHI LUX
NUN DRACO SIT MIHI DUX
VADE RETRO SATANA NUN QUAM SUADE MIHI VANA
SUNT MALA QUAE LIBAS IPSE VINENA BIBAS

BASAG SA LIKURAN NG MEDALYON


"CSPB-CSSML-NDSMD-VRSNSMV-SMQLIVB"

CRUZ SACRA PATRIS BENEDICTE


CHRISTUS SALVATOR SACERDOS MONS LAPIS
NICAS DOMINUS SABAOTH MAGISTER DEUS
VERITAS REDEMPTIO SAPIENTA NAZARENUS SOL MESSIAS VIA
SPONSUS MEDIATOR QUASSATUS LEO IESUS VERBUM BOTRUS

PODER PARA SA MEDALYON NI SAN BENITO


Pray Credo (1), 3X (Pater Noster , Ave Maria, Gloria )

SALUMTUM MUNDI SAMISANA UTIHIC


VIVIT REX SELIM MURO MEUM HILELETATEM
JESUS JESUS JESUS JERUSALEM
+ PLOMUV + PLECULETIAN + PERTATUM
PETULAM + PERDATUM +
EL PROBATUR SALUTARE
SANCTA MARIA EGOSUM PACTUM
HUM EMOC GEDOC DOC
GUATNI SICUT DEUS EXENIHILU
SANCTUS BENEDICTUS MONACH
OCCID PATRIARCH PAX
JOTA JETA SIGMA
JESUS HOMINUM SALVATOR

[14]
To fortify (the medallion)
against works of evil spirits and witchcraft.
Pray Credo (1), 3X (Pater Noster , Ave Maria, Gloria )

CRUX MIHI REFUGIUM


CRUX SANCTA MARIA YSOSALIME
CRUX SUAMBIT PECABIT
CRUX ESGUAM SEMPER ADORO
CRUX DOMINI MECUM
*isunod ang basag sa harap ng medalyon*(3x)
PER CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM
PATER ADONAI X-UX-UM-US (SUCCUMMUX)
SALVE ME, SANCTI ESPICO, AYUDAD ME.(1x)

Poder kung may lakad


*sambitin ang basag sa harap ng medalyon at idagdag ito*

PER CRISTUM DOMINUM NOSTRUM


MAHAL NA SAN BENITO ANG BENDISYON MO PO
AY IGAWAD MO SA AKING PAGLALAKAD
INUM SUUM SUJITUM SALVAME
EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR

[15]
Paggamit
Maaaring ilubog ito sa tubig o gamot na ibibigay sa may sakit
maaari rin namang idampo sa sugat
ginagawa ring palawit sa tapat ng pintuan, sa garahe, bodega sa sasakyan na ang
ibig sabihi'y tinatawag ang pagpapala ng Diyos,
maaaring isuot itong palawit sa leeg, o sa pitaka.

wala ring ipinag-uutos kung ano ang nararapat dasalin sapagkat ang pagtataglay
nito ay katumbas na ng isang tahimik na pananalangin.

Kung sakaling may natatanging kahilingan ang nagtataglay nito,


siya ay maaaring mag-novena na mag-eestasyon araw-araw o
dili kaya'y magdadasal ng limang ama namin at aba ginoong
maria patungkol sa limang sugat ng panginoon at magdasal din
ng panalangin, patungkol naman kay san benito,

sa panahon ng tukso, makabubuting hawakan ang medalya ng isang kamay at


usalin ang maikling panalangin

[16]
Orasyon Kontra Kulam, Mal-Espiritus at Engkantos
Along with the San Benito Medallion this is a potent orasyon to confront, torture
and command Witches, Evil Spirits and Engkantos. And that is not its only purpose
because it has a variety of usage depending to its specified instruction.

The Orasyon:
"Cruz Sancti Pater Benedicti, Cruz Sancti Sit Mihi Lux Nun, Draco Sit Mihi Duc
Vade Retro Satana Nun Cam Suadeas Mihi Van Sunt Malia Quas Libas Ipse
Venena Bibas."

Sa Mangkukulam
If you saw a witch in a cemetery, make three crosses on the cemetery entrance
ground using the medallion and recite the orasyon per cross. And the witch will not
be able to leave the grounds of the cemetery unless the crosses faded away from
the ground.

Proteksyon sa Masamang Tao


If a person is going to attack you. Hold the medallion very tight and recite the
orasyon three times as fast but clearly as you can and then stomp your left feet on
the ground three times. The attacker will lose his mind(disoriented, confused) and
will stay away from you.

[17]
SAN BENITO (Guerrero)

[18]
[19]
[20]
[21]
ILANG ORA NI SAN BENITO ( nakapaloob sa isang chaleco )
KALIGTASAN SA LAHAT
Juag y davum
Juag y dignum
Juag y diam
Juag y dignatam
Juag y regnim
Juag y ripsius
Juag y tuus
Ligtas ako sa lahat

UPANG DI KIBUIN NG KAAWAY


Juag impacem Juag iledsum
Juag inidoromiam Juag inocodisim
Juag iniripiscam Juag ninyo akong
kikibuin sa aking tayo

ORACION NI SAN BENITO SA BARIL


satum peccatum peccabit christum liberatum
opera opera libre dei todo per ques armas
fuego mabasag mabiyak saoc lusac

ISA PA PARA SA BARIL


VINCE ALIMALIHO LALAHO
KATAKITI LALAHO LUMAHIRA
ANG MGA BALA NG BARIL
AKO'Y LIHISAN

[22]
SAN BENITONG ERMITANYO O MANGKUKULAM

∞ ALPHA OMEGA ∞

[23]