You are on page 1of 3

GOSPEL

 HAND  –  6Ps  
 
Kung  ang  ating  gobyerno  ay  may  inaalok  na  4Ps,  ang  ating  Diyos  Ama  na  buhay  at  nasa  Langit  ay  may  
anim  (6)  na  katotohan  na  nais  Niyang  ipaunawa  sa  atin  upang  tayo’y  muling  magkaroon  ng  ugnayan  sa  
kanya  at  makapamuhay  sa  paraang  kalugod-­‐lugod  sa  kanyang  harapan.  
 
 
ANG  UNANG  P  –  PAG-­‐IBIG  NG  DIYOS  (THUMB)  
 
Ang  Diyos  ay  Diyos  ng  pag-­‐ibig.  Nilikha  niya  ang  tao  sapagkat  nais  niyang  magkaroon  tayo  ng  malapit  at  
personal  na  relasyon  o  ugnayan  sa  Kanya.  Nais  ng  Diyos  na  makipag-­‐ugnayan  ang  tao  sa  kanya  dahil  sa  
pag-­‐ibig,  hindi  dahil  sa  takot.  
 
Ayon  sa  John  3:16,  “Gayon  na  lamang  ang  pag-­‐ibig  ng  Diyos  sa  sangkatauhan,  kaya’t  ibinigay  niya  ang  
kanyang  kaisa-­‐isang  Anak,  upang  ang  sinumang  sumampalataya  sa  kanya  ay  hindi  mapahamak,  kundi  
magkaroon  ng  buhay  na  walang  hanggan.”  
 
Mahal  tayo  ng  Diyos  kaya’t  hindi  niya  ninanais  na  tayo  ay  mapahamak.  
 
Ayon  sa  John  10:10,  “Siya  ay  naparito  upang  ang  tao  ay  magkaroon  ng  buhay,  isang  buhay  na  masagana  
at  ganap.”  
 
Subalit  may  pangalawang  P,  may  problema  ang  tao.  
 
PANGALAWANG  P  –  PROBLEMA  NG  TAO  (POINTING  FINGER)  
 
Ayon  sa  Colosas  1:21,  “Kayo’y  malayo  sa  Diyos  at  naging  kaaway  niya  dahil  sa  inyong  paggawa  at  pag-­‐
iisip  ng  masasama.”  
 
Ang  masasama  ninyong  gawa,  ayon  sa  Isaiah  59:2,  ang  dahilan  ng  pagkawalay  ninyo  sa  Diyos.  Nagkasala  
kayo  kaya  hindi  ninyo  siya  makita,  at  hindi  niya  kayo  marinig.  
 
Sino  ba  ang  mga  kaaway  ng  Diyos?  Sino  ba  ang  nagkasala  sa  Diyos?  
 
Ayon  sa  Salita  ng  Diyos,  sa  Roma  3:23,  ang  “lahat  ay  nagkasala  at  walang  sinumang  karapat-­‐dapat  sa  
paningin  ng  Diyos.”  
 
Ang  bawat  kasalanan  ay  may  kabayaran,  at  nasusulat  sa  Roma  6:23a  na  “Kamatayan  ang  kabayaran  ng  
kasalanan.”  
 
Itinakda  na  minsan  lang  mamatay  ang  tao  at,  ayon  sa  Hebreo  9:27,  pagkatapos  ay  haharap  siya  sa  
paghuhukom.  
 
Ano  ang  kinakaharap  mga  taong  namatay  bilang  kabayaran  ng  kanilang  kasalan?  Ayon  sa  Hebreo  10:27,  
“Ang  naghihintay  na  lamang  ay  ang  kakilakilabot  na  paghuhukom  at  ang  naglalagablab  na  apoy  na  
tutupok  sa  mga  kaaway  o  hindi  sumusunod  sa  Diyos.”  
 
Ito  po  ang  sitwasyon  ng  bawat  isa  sa  atin.  At  bagamat  tayo  ay  may  kanya-­‐kanyang  paraan  upang  
makaligtas  sa  paghuhukom  ng  Diyos,  ayon  sa  Proverbs  14:12,  “May  daang  matuwid  sa  tingin  ng  tao,  
ngunit  kamatayan  ang  dulo  nito.”  
 
Ayon  sa  Efeso  2:8-­‐9,  “8  Dahil  sa  kagandahang-­‐loob  ng  Diyos  kayo  ay  naligtas  sa  pamamagitan  ng  
pananampalataya;  at  ang  kaligtasang  ito’y  kaloob  ng  Diyos  at  hindi  sa  pamamagitan  ng  inyong  sarili;  9  
hindi  ito  bunga  ng  inyong  mga  gawa  kaya’t  walang  dapat  ipagmalaki  ang  sinuman.”  
 
Dahil  sa  kanyang  kagandahang  loob,  at  dahil  siya  ang  Diyos  ng  pag-­‐ibig,  ang  Diyos  na  mismo  ang  gumawa  
ng  paraan  upang  tayo  ay  maligtas.  Ito  ngayon  ang  pangatlong  P,  ang  paraan  ng  Diyos.  
 
PANGATLONG  P  –  PARAAN  NG  DIYOS  (MIDDLE  FINGER)  
 
Gayon  na  lamang  ang  pag-­‐ibig  ng  Diyos  sa  sangkatauhan,  at  ayon  sa  John  3:16,  “ibinigay  niya  ang  
kanyang  kaisa-­‐isang  Anak,  upang  ang  sinumang  sumampalataya  sa  kanya  ay  hindi  mapahamak,  kundi  
magkaroon  ng  buhay  na  walang  hanggan.”  
 
Nasusulat  din  sa  Roma  5:8  na  “Ipinadama  ng  Diyos  ang  kanyang  pag-­‐ibig  sa  atin  nang  namatay  si  Cristo  
para  sa  atin.”  
 
Ayon  sa  John  14:6,  “Sumagot  si  Jesus,  ‘Ako  ang  daan,  ang  katotohanan,  at  ang  buhay.  Walang  
makakapunta  sa  Ama  kundi  sa  pamamagitan  ko.’”  
 
Ayon  sa  1  Pedro  3:18,  “Si  Cristo  na  walang  kasalanan  ay  namatay  nang  minsan  para  sa  inyo  na  
makasalanan,  upang  iharap  kayo  sa  Diyos.  Siya’y  namatay  ayon  sa  laman,  at  muling  binuhay  ayon  sa  
espiritu.”  
 
Ayon  din  sa  Colosas  1:22,  “Sa  pamamagitan  ng  pagkamatay  ni  Cristo,  kayo  ay  ginawang  kaibigan  ng  
Diyos,  nang  sa  gayon  ay  maiharap  niya  kayong  banal,  walang  kapintasan,  at  walang  dungis.”  
 
Hindi  lamang  namatay  si  Jesus  sa  krus  at  muling  nabuhay  upang  mabayaran  ang  ating  mga  pagkakasala  at  
upang  tayo  ay  makapunta  sa  langit.  Siya  ay  namatay  at  muling  nabuhay  upang  maiharap  Niya  tayo  sa  
Diyos  Ama  na  banal,  walang  kapintasan,  at  walang  dungis.  
 
Ito  ang  magandang  plano  ng  Diyos  para  sa  bawat  isa  sa  atin.  Nababatid  kong  si  Jesus  ay  nangungusap  
ngayon  sa  iyong  puso.  Kaya’t  ngayon,  may  pang-­‐apat  na  P.  Ang  paanyaya  ng  Diyos.  
 
PANG-­‐APAT  NA  P  –  PAANYAYA  NG  DIYOS  (RING  FINGER)  
 
Ayon  sa  Pahayag  3:20,  “Nakatayo  ako  at  kumakatok  sa  pintuan.  Kung  diringgin  ninuman  ang  aking  tinig  
at  bubuksan  ang  pinto,  papasok  ako  sa  kanyang  tahanan  at  kakain  kaming  magkasalo.”  
 
Nais  niyang  pumasok  sa  iyong  puso  upang  maging  bahagi  Siya  ng  iyong  buhay  at  muli  kayong  magkaroon  
ng  malapit  at  personal  na  ugnayan  o  relationship.  
 
Nasusulat  din  sa  John  1:12  na  “Ang  lahat  ng  tumanggap  at  sumampalataya  sa  kanya  ay  binigyan  niya  ng  
karapatang  maging  mga  anak  ng  Diyos.”  
 
Sa  puntong  ito,  nasa  iyo  na  ang  panlimang  P,  ang  pasya.  
 
PANGLIMANG  P  –  PASYA  NG  TAO:  PAGSISISI,  PAGTALIKOD,  AT  PAGTANGGAP  (LITTLE  FINGER)  
 
Sinasabi  ko  sa  inyo,  ayon  sa  Lukas  13:3,5,  “malibang  magsisi  kayo’t  talikuran  ang  inyong  mga  kasalanan,  
mapapahamak  din  kayong  lahat.”  
 
Ayon  sa  John  5:24,  “ang  nakikinig  sa  aking  salita  at  sumasampalataya  sa  nagsugo  sa  akin  ay  may  buhay  
na  walang  hanggan.  Hindi  na  siya  hahatulan,  sa  halip  ay  inilipat  na  siya  sa  buhay  mula  sa  kamatayan.”  
 
Ang  nais  ng  Diyos  ay  sumampalataya  tayo  sa  Diyos  Ama  sa  pamamagitan  Niya  sapagkat  walang  
makapupunta  sa  Diyos  Ama  at  magkakaroon  ng  buhay  na  walang  hanggan  kundi  sa  pamamagitan  Niya.  
 
Kung  ikaw  ay  tunay  na  sumasampalataya  sa  kay  Jesus…  
 
Ayon  sa  Roma  10:9-­‐10,  “9  Kung  ipapahayag  ng  iyong  labi  na  si  Jesus  ay  Panginoon  at  buong  puso  kang  
sasampalataya  na  siya’y  muling  binuhay  ng  Diyos,  maliligtas  ka.  10  Sapagkat  sumasampalataya  ang  tao  sa  
pamamagitan  ng  kanyang  puso  at  sa  gayon  ay  pinapawalang-­‐sala  siya  ng  Diyos.  Nagpapahayag  naman  
siya  sa  pamamagitan  ng  kanyang  labi  at  sa  gayon  ay  naliligtas.”  
 
Kung  ipapahayag  mong  si  Jesus  ang  Panginoon,  ibig  sabihin  ay  nagdedesisyon  kang  isuko  ang  iyong  
buhay,  nagsisisi  at  tatalikod  sa  buhay  na  makasarili  at  makasalanan.  Ikaw  ngayon  ay  nagdedesisyong  
magpasakop  at  sumunod  sa  Kanya  upang  matulungan  ka  Niyang  mamuhay  sa  bagong  buhay  na  
ipagkakaloob  Niya  sa  iyo  at  upang  iyong  mapagtagumpayan  ang  lahat  ng  gawain  ng  kaaway  sa  buhay  mo.  
 
Dito  ngayon  papasok  ang  pang-­‐anim  na  P,  ang  pagsunod.  
 
PANG-­‐ANIM  NA  P  –  PAGSUNOD  (PALM)  
 
Sapagkat  tinaggap  na  ninyo  si  Cristo  Jesus  bilang  Panginoon,  ayon  sa  Colossians  2:6-­‐7,  “mamuhay  kayo  
sa  paraang  karapat-­‐dapat  sa  kanya.  Magpakatatag  kayo  at  patuloy  na  lumago  sa  pagkakilala  sa  kanya.  
Magpakatibay  kayo  sa  pananampalatayang  itinuro  sa  inyo,  at  lagi  kayong  magpasalamat  sa  Diyos.”  
 
At  sinabi  rin  ni  Jesus  sa  Lukas  9:23,  “Ang  sinumang  nagnanais  na  sumunod  sa  akin  ay  kinakailangang  
itakwil  niya  ang  kanyang  sarili,  pasanin  araw-­‐araw  ang  kanyang  krus,  at  sumunod  sa  akin.”  
 
 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐  
Ngayon,  nais  mo  bang  buksan  ang  iyong  puso  at  tanggapin  si  Cristo  bilang  iyong  personal  na  Panginoon  at  
Tagapagligtas?  Ito  po  ay  hindi  sapilitan  ngunit  kung  nababatid  mong  nangungusap  sa  iyo  ngayon  ang  
Diyos,  ang  iyong  puso’y  huwag  nang  patigasin  at  tanggapin  Siya  sa  buhay  mo.  
 
1. Aminin  mong  ikaw  ay  makasarili  at  makasalanan.  Ikaw  ay  humingi  ng  kapatawaran,  magsisi,  at  
magdesisyong  tumalikod  sa  ganoong  klase  ng  buhay.  
2. Manalig  kang  si  Jesus  ay  Anak  ng  Diyos,  na  Siya’y  namatay  para  sa  iyong  kasalanan,  inilibing,  at  
muling  nabuhay.  Tanggapin  mo  si  Jesus  bilang  iyong  personal  na  Panginoon  at  Tagapagligtas.  At  sa  
iyong  pagtanggap  sa  Kanya,  ikaw  ay  nagdedesisyong  isuko  ang  iyong  buhay  at  magpasakop  sa  
Kanya.  
3. Ikaw  ay  magpasalamat  sa  wagas  na  pag-­‐ibig  ng  Diyos,  sa  kapatawaran  ng  iyong  mga  kasalanan,  sa  
kaligtasan  at  buhay  na  walang  hanggan  sa  pamamagitan  ni  Cristo,  at  sa  bagong  buhay  na  banal  na  
ipagkakaloob  Niya  sa  iyo.