You are on page 1of 9

1.

Definicija obrazovne tehnologije mogu


s e p o d i j e l i t i u 2 o s n o v n e gr u p e : O b r a z o v n a tehnologija se shvata kao nauka koja
proucava osobine I mogucnosti primjene
didaktickihmedija u cilju podizanja kvaliteta obrazovanja.2.Obraznovne teh. Se bave
proucavanjemnastavnih metoda,oblika I organizacije rada uz upotrebu didaktickih medija u
cilju podizanjakvaliteta obrazovanja
2.Pod didaktickim medijima
podrazumijevamo Didakticki oblikovane objektivno date predmete, pojave i proizvode
ljudskog rada koji u nastavi sluze kao izvori ucenja.
3.Nastavne inovacije
su progresivne, razvojne,naucno utemeljene promjene u metodicko-didaktickoj organizaciji nastave
koje se kao relativno nove pojavljuju u nastavnom procesu.
4.Obrazovna tehnologija
, u Anglo-saksonskim zemljama obuhvata: 1.Poznavanje
ucenika2.utvrdjivanje ciljeva obrazovanja 3.preciziranje moguce organizacije nastave
4.planiranjesadrzaja obrazovanja 5.izbor oblika,metoda i didaktickih medija 6.odred
jivanje polozajanastavnika i ucenika u nastavi 7.vrednovanje postignutih rezultata nastave
5.Didaktika se u Evropi
izucava kao Posebna naucna disciplina koja proucava zakonitostinastave i predstavlja jednu od
najkompleksnijih oblasti u obrazovanju.
6.Rezultati istrazivanja u SAD
su pokazali sljedece 1. Vecina institucija j e opremljena
zaosposobljavanje nastavnika 2.Nastavnici smatraju da se njihova znanja moraju usk
laditi sazahtjevima 3.nema jasno definisanih standarda za koristenje nove tehnologij
e 4.postojimogucnost upotrebe novih tehnologija u skoli 5.nastavnici su shvatili znacaj
primjene novihtehnolog. 6.moguce je ujednaciti nivo kvaliteta inf. Iz slicnih predmeta
7.Na osnovu kompleksnog istrazivanja potreba
nastavnika i ucenika i u skladu sa razvojemtehnike i tehnologije planirano je da se informacione
tehnologije u obrazovanju ukljucuju u visee t a p a -
uvodjenje inf tehn u posebne nastavne predmeta –
u p o z n a v a n j e n a s t a v n i k a s a mogucnostima nove inf tehn –uvodjenje inf tehn u sve nasavne predmete
–informalizacija svihdjelatnosti u skolama
9.Prva etapa je
u velikoj mjeri vec realizovana u starijim razredima osnovne skole, srednjojskoli i na fakultetima.
10.Druga etapa
je osposobljavanje nastavnika za informatiku i metodiku informatike
11.Treca etapa
je najznacajnija jer se pomocu informacione tehnologije prevazilaze nedostacitradicionalne
tehnologije.
12.Cetvrta etapa
je u paralelnoj vezi sa prve tri faze i zavisi od osposobljenosti nastavnika iadministracije za
koristenje nove tehnologije.
13.Na
koji nacin koristenjem informacione tehnologije nastavnik moze da prevazidjenedostatke
tradicionalne nastave
Nova tehnologija pruza nastavniku mogucnosti da podize kvalitet proucavanja
i da obezbijedidvostruku komunikaciju u nastavi , multimedijska prezentacija doprinosi laksem
odrzavanjud i s c i p l i n e , u n a s t a v i i k r e i r a n j e p e d a go s k i h a p l i k a c i j a u k o j i m a c e
d o l a z i t i d o i z r a z a j a odgovornosti ucenika za uspjeh nastave i ucenja
14.Drustveni i tehnicko tehnoloski progresi
informacione ere nalaze da se uspostavi
odnost e o r i j e i p r a k s e , d a s e s t v o r i b a l a n s i z m e d j u d u h o v n e i f i z i c k e r e a l o s t i i
ndividualnog id r u s t v e n o g r a z v o j a , d a s e s t v o r i p r o f i l c o v j e k a b u
d u c n o s t i , t e m e l j n o o b r a z o v a n , fleksibilan,spreman,sposoban
15.Informaciona tehnika
ukljucuje racunarski hardver, softver, korisnika mreze za
elektronskuvezu izmedju fizicki udaljenih racunara, te uredjaje koji konektuju informac
ije u digitalniformat.
16.Informaciona tehnologija
j e a d e k v a t n o k o r i c e n j e d i g i t a l n i h i n f o r m a c i j a k a k o b i s e unaprijedile ljudske sp
osobnosti i mogucnosti elektronskih izvora informacija i primjenasavremensih digitalnih
medija.

17. Ucenje potpomognuto inf tehnologijama


podrazumijeva najmanje tri razlicita pristupaKompjuterski podrzano ucenj 2.kompjuterski podrzano izrazavanje
3.ucenje na daljinu
18.Kompjuterski podrzano ucenje je
najcesce u upotrebi za interakciju ucenika i racunara
ucilju unapredjivanja postojece tehnologije te cinjena nastave ociglednijom,dinamicn
ijom iinteresantnijom.
19.Kompjuterski podrzano izrazavanje
j e i s t r a z i v a n j e l i t e r a t u r e i z r a z l i c i t i h o b l a s t i n a visokoskolskim ustanovama i emirijsko
istrazivaanje uz upotrebu adekvatnog statickog softvera
20.Ucenje na daljinu
je ucenje koristenjem kompjutera,telekomunikacija, kablovske tv,tj putem interneta
21.Razliciti nacini sticanja i usvajanja znanja u kompjuterskoj nastavi
podrazumijevajuUcenje u isto vrijeme i na istom mjestu, -ucenje u isto vrijeme na razlicitim mjestima, -ucenje
urazlicito vrijeme na istom mjestu,- ucenje u razlicito vrijeme na razlicitm mjestima
22.ucenja na razlicitim mjestima u isto vrijeme
obezbjedjuje fleksibilnost u pogledu lokacijeucenika ne obavezujuci ga da prisustvuje nastavi u
ucionici, ali zahtjeva slozenu aparaturu zaizvodjenje telekomunikacije kako bi ucenici pratili nastavnikova
izlaganja
23.Opisi ucenje putem mreze
-predstavlja elektronske izvore informacija strukturisane krzosadrzaje pretvorene u digitalnu
formu, ucenik pristupa u bilo koje vrijeme i moze da se zadrzikoliko zeli
24.Asinhrono ucenje
je kada ucenik samostalno bira sadrzaje i veze sa drigim dokumentima prema
sopstvenom interesovanju, a za interakciju sa nastavnikom koristi elektronsku postu.
25.Sinhrono ucenje
predvidja prisustvo svih aktera ukljucujuci i nastavnika. Povratnainformacija se dobija u
realnom vremenu i svi su aktivni u rjesavanju zadataka.
26.Nastava na daljinu
se moze realizovati koristenjem razlicitih medija,od kojih su najcesci – auditivni,vizuelni,stampani
materijali,kompjuterska interaktivna komunikacija
27.U organizovanju obrazovanja na daljinu koriste
se razlicite tehnologije-stampani materijali, interaktivna audio ili video komunikacija,video trake i
dvd,kompjuterskakonferencija,fax-uredjaji
28.U obrazovanju na daljinu mogu se identifikovati osnovne karakteristike
i to-razdvojenost ucenika od nastavnika,-dvosmjerna komunikacija,-stalni ili privremeni zadaci,-
povremene konsultacije u istim prostorijama,-usteda u vremenu,-samostalnost ucenika,-
ujednaceni nivoi,-angazman najboljih strucnjaka,upotreba vise didaktickih medija,-
fleksibilanraspored obaveza.-aktivni ucenici u organizaciji rada
29.Kognitivno ucenje
je ucenje pamcenjem i intelektualnim vjestinama i razumijevanjeinformacija,analize
podataka.
30.Afektivno ucenje
j e d e m o n s t r i r a n o p o n a s a n e k o j e u k l j u c u j e s v j e s n o s t inf
ormacije,paznju,odgovornost,slusanje,odgovor,interakciju sa drugima.
31.Psihomotorno ucenje
j e d e m o s t r i r a n j e f i z i c k i m v j e s t i n a m a i
koordinacijom,spretnoscu,brzinom i komunikacijom.
32.Video konferencija
je prezentacija sadrzaja koja zahtjeva prikazivanje pomocu vizuelnihsadrzaja kao sto su video
table,slajdnovi,mape,graficki crtezi,seme
33.Audio konferencija
je u upotrebi kad nisu potrebne video prezentacije, treba ih koristiti priinterakciji izmedju studenata
tako da oni mogu razmjenjivati informacije i iskustva.
34.Govorna posta
je asinhrona interakcija izmedju ucenika i nastavnika ,telefonskim putem iliglasovnom postanskom linijom,
nastavnik moze opsirnije odgovore pisati.
35.Interakcija Touch Tone
j e p r o g r a m r a d a t e l e f o n a i m o z e s e k o r i s t i t i z a v j e z b e i predavanja
,komunikacija izmedju studenata i sadrzaja se vrsi komunikacijom pojedinih tastera.
36. Kompjuterska konferencija
predstavlja dome obrayovne interakcije I oslanja se nasaradnju i timski rad, koristi se kompjuter, svaki
student ima svoju postu.
37. Prednosti obrazovanja na daljinu u odnosu na tradicionalnu nastavu ogledaju se
usljedecem:
nastava se individualizuje radi brzeg napredovanja, obezbjedjuje istrazivanje

najaktuelnijih sadrzaja, povecava se aktivnost ucenika, uspostavlja se interakcija, obezbjedjujese


informacija, obrazovni softver za obrazovanje na daljinu, praksa, poboljsanje nastave.
38. Pedagoski znacaj savremenih didaktickih medija ogleda se u sljedecem:
omogucava brzi i laksi put do informacija, nstavnik prilagodjava nastavu uceniku, aktivacija uceni
ka,modernizacija oblika i metoda, bitan cinilac u nastavi, realizovanje elementarnih
principa,samostalno proucavanje naucenog teksta, nastavnik je istrazivac, programer
, savjetnik,aktiviranje ucenikovih cula radi boljeg pamcenja.
39. Podjela didaktickih medija:
demonstrativni mediji, nastano radni mediji, laboratorijski-
eksperimentalni mediji, manipulativno-
didakticki mediji, operativni medij i proizvodnididakticki medij.
40. Tihomir T. Prodanovic u svom radu „Odgojno-
obrazovna i nastavna sredstva“podijelio je didakticke medije na:
verbalno-odgojna sredstva, tekstualno-obrazovna, vizuelno-o b r a z o v n a , a u d i t i v n o -
obrazovna, audio-
v i z u e l n a o b r a z o v n a , m a n u l e n o o b r a z o v n a , eksperimentalno obrazovna, pomocno
tehnicka obrazovna.
41. Sta su WEB portali. Navedite primjere primjene u obrazovanju:
doprinose prilagodjavanje nastave uceniku i njegovim potrebama. Hipermedijalni sistemi
zasnovani su
nah i p e r t e k s t u a l n o j j o r g a n i z a c i j i i z l a g a n j a r a z l i c i t i h m e d i j a : t e k s t a , s l i k e , z v
u k a , gr a f i c k e , aniamcije itd.
42. Hipermedijalni sistemi (HMS) zasnovani su na
hiper tekst koji predstavlja
nelinearnimodel oragnizacije i izlaganja informacija putem razlicitih medija, teksta, sl
ike, zvuka,animacije. Hipertekst se definise kao vece medju cvorovima koja sadrzi jedan ili vise ekrana
sainfromacijama.
43. Ucenje bazirano na hipermedijalnim sistemima:
www mulitmedijalno predstavljanjesadrzaja omogucava angazovanje vise cula u procesu sticanja novih
zvanja podstice motivacijui povecava aktivnost ucenika.
44. Opravdanost upotrebe did medija:
omogucava brze i kvalitetnije realizovanje ciljeva izadataka u vaspitanju, znacajna pretpostavka
modernizacije metoda i oblika nastavnog rada.
45. Osnovni principi primjene did medija mogu se svrstati u nekoliko kategorija od kojisu (Huver i
Holingsvort):
primjena jednog nastavnog sredstva na ukljucuju upotrebu drugihsredstava, neki didakticki
mediji pogodniji, za razumijevanje nastavnih sadrzaja, did medijitrebalo bi da bude integralni
dio ucenja, pazljivo pripremljeni did mediji, ucenici treba da budusvjesni svrhe medija,
obezbjedjivanje upotrebe medija u nastavi, konkretna upotreba skolskihsredstava, aktivno
pracenje od strane ucenika, primjena nastavnih listica, web prezentacija iintegracija drugih medija,
digitalni zvuk se koristi u prezentaciji, digitalni video.
46. Grafoskop je
tehnicki jednostavni ekonomicno i jeftini nastavno pomagalo koje se lakoodrzava, rijetko kvari,
jednostavno je za rukovanje, potrebne su pripremljene folije na kojima suodgovarajuci tekstovi ili neki
drugi materijali. Pomocu njega je moguce prezentovati tekstove,slike, mape, grafikone.
47. Magnetofon je
u kombinaciji sa grafoskopom cesto se koristi i za snimanje casa u ciljukasnije alalize, za snimanje
materijala koriste se magnetofonske trake i mikrofon.
48. Dijafilmovi i slajdovi (Hjuz):
u nastavi se odavno koriste da bi se ucenickim
znanjima priblizili nepoznati predjeli, ljudi, biljke, zivotinje i bioloski fenomeni koji se golim ok
o nemogu vidjeti i njih je tesko uciniti dostupnim ucenickim culima.
49. Film u nastavi:
tanka prozirna traka od celuloida, presvucena sa jedne strane fotografskomemulzijom na koju se pomocu kamere
snimaju priroda, ljudi, zivotinje i razni predmeti.
50.Ob razovna tel evi zi ja
. V r s t e i k a r a k t e r i s t i k e . ( o p i s
a t i ) : Obrazovna televizija je popularna u nastavim,otvara mogućnosti za nove oblike
učenja,
koristis e u s v i m n a s t a v n i m p r e d m e t i m a , z a b i l j e z i l a j
e z apaz ene rez ult at e.
51.Američki pedagog Tiler i mnogi njegovi istomišljenici imaju veoma pozitivna mišljenja
o t e l e v i z i j s k i m p r o g r a m i m a , n a m j e n j
e n i m š k o l i ( n a v e d i i h ) :

-Materijali za ucenje-WEB sadrzaji-CD romovi-


ON LINE casopisi; -e-leazinig.
64. Za uspjesno ovladavanje navedenim izvorima informacija nophodna je teoirjskapodrska
koja obuhvata:-nacin pregleda sadrzaja podataka-koriscenja hiperteksta-prprazniknjiga
i casopisa –konceptu ucenja putem mreze-nacin evaluacije znanja studenata
65. Na osnovu istrazivanja u SADu i V.Britaniji definisane su i prednosti
i nedostaci tj.Izvrsena je evaluacija svakog od navedenih sadrzaja te se npr. –unos i obrada teksta
smatra se pozeljnim znanjem programa za prezentaciju su pogodni i u f.radu programa za
uredjenje slikasu bitni za nastavnika u primjeni nastavnih listica. WEB prezentacija omogucuje
integracijurazlicitih medija u sadrzaje sa pristupom za sve koje koriste internet, zvuk se cesto
koristi
u prezntaciji sadrzaja iz oblasti medicine, digitalni video predstavlja akvence video filma
a k t i v i r a n e
n a H A R D D I S
C - u .
66. U okviru kvalitetnijeg osposobljavanja za koriscenje novih tehnologija
, u skladu
s a potrebama nastavnika i razvojem informacionih tehnologija, predlaze se sledece:1.U nastav
ni plan fakulteta uključiti pedagosku informatiku i obrazovnu inf.tehnologiju2 . I
n o v i s a t i p e d a g o g i j u , p s i h o l o g i j u , d i d a
k t i c k u m e d o d o l i j u . 3 3.Na specijalisticke magistarske studije u
vesti predmet didakticko-
informaticka inovacija4 . V r s i t i s t a l n a i s t r a z i v a n j a o s t e p e n u i n f o r m i s a n o
st u osposobljenosti nastavnika.
6 7 . P e d a g o s k a i n f o r m a
t i k a
je:Uvod u informatiku, Elektronski racunar, komjuter u obrazovanju baze protokola,
programski jezici alati i osnove racunarskih mreza.
8 0 . V e s t a c k a i n t e l i g e n c i j a s e m o z e d e f i n i s a t
i
n a v i s e n a c i n a ? W IN S T O N -
v j e s t a c k a i n t e l i g e n c i j a j e s u d i j a i d e j a k o j a o m o gu c u j e r a c u n a r i m a d a b u d u int
eligentniW I L S S O N -
vjestacka intel.je disciplina koja ima zadatak da istrazuj
e p r i r o d u inteligencije.Vjestacka inteligencija je izinjerska disciplina koja se bavi razvojem
komercijalnih proizvoda.Vjestacka inteligencija je inzinjerska nauka koja razvija racunarske
tehnike Za stimulisanjeinteligencije.
81.Neki od vaznijih dogadjaja u istoriji razvoja vestacke in
teligencije
?Kognitivna pishologija, razovj racunara NAJU konfrencija o Kibernetici, povecanje mogucnostiracunara, IPL-
K general problem softever(SPS), robotici, sahovski problemi, inzinjering znanja.
82. Prema Grant-Nilsovoj klasifikaciji elementi vjestacke iteligencije su:
heuristickoi s t r a z i v a n j e , m o d e l o v a n j e i p r e d s t a v l j a n j e z n a n j a , r e z o n o v a n j e , j e z i c
i i a l a t i v j e s t a c k e iteligencije, prepoznavanje prirodnog jezika, racunarska vizija i prepoznavanje odlika,
ekspertnisistemi.
83. Ekspertni sistemi
su racunarski sistemi koji koristi formativne nacine predstavljanja znanjakoje covjek ekspert posjeduje i
metodickog zakljuvivanja.
84. Tri vrste aplikacija u dijelu koriscenja ES:
1) korisnik trazi odgovore na problem 2)korisnik ekspert dodaje znanja ES 3) korisnik uci od ES
85. Struktura ekspetnih sistema:
1) baza znanja 2) baza podataka sadrzi cinjenice o problemu3) mehanizam zakljucivanja rjesava problem
4) mehanizam objasnjenja upoznaje korisnika
sac i l j e v i m a k o j e d o b i j a m o 5 ) i n t e r f e j s i z m e d j u c o v j e k a i r a c u n a r a d e
sava rad sa ES
86. Predstavljanje znanja u ekspernim sistemima:
dijele se na proceduralna i deklarativna.Proceduralna – tipicna prisutnost vremenske komponente dok su
za elementarna znanja
tipicnal o g i c k a p o v e z i v a n j a t i p a „ a k o s e i s p u n i o d
r e d j e n u s l o v , t a d a v a z i . . . “
87. Danas se najcesce koriste sljedeci oblici predstavljanja znanja:
1)produkciona
pravila,2)logicke seme, 3)iskazni racun, 4)predikatski racun, 5)frejmovi, 6)hijerarhija i
inkluzije,7)semanticke mreze
88. Zavisno od oblasti u kojo se primjenjuju i zadaci ekspertnih sistema variraju, pa je natom osnovu
data njihova klasifikacija u osam osnovnih grupa:
1)interpretacioni sistemi

tumace evidentirane podatke kojima se opisuju situacije, 2)sistemi za dijagnostiku zakljucivanjao kvarovima,
3)sistemi za planiranje odlikuju buduce akcije, 4)monhorski sistemi, uporedjujuopazanja, 5)sistem
za kontrolu, upravljaju nekim sistemom.
89. Neuralne mreze:
sastoje se od dva ili vise neurona koje sacinjavaju procesori sa najmanje jednim ulaznim i
izlaznim uredjajem
90. Principi rada neuralnih mreza nagovesteni su
jos 1943. godine u radovima Warre MCCulbeh-
a iz Walter Pitsa doprinos razvoju dali su poznati
kiberneticari Norber Wiener imatematicar Joh von Neuman.
91. Komponente neuralnih veza
– arhitekturu neuralnih veza cini odredjen broj
medjusobno povezanih neuralnih slojeva tako da prvi sloj koji se naziva ulazni, podatke salje pre
ko svogizlaznog podrucja u ulazno podrucje. Neuralne mreze se sastoje od 2 ili
vise slojeva vjestackihneurona koji sacinjavaju procesori sa ulaznim i izlaznim slojem.
9 2 . P r e ma t i p u o b u k e m o g u s e p o d i j e l i t i n a m r e z e s e :
kontrolisano ili nadgledanoobucavanje, obucavanje uz pomoc ocjenjivanja, samostalna organizacija
ucenja.
93. Internet nudi brojne mogucnosti pretrazivanja informacija, od kojih navodi
mosljedece:
pretrazivanje i citanje literature, razmjena putem elektronske mreze, svaki korisnik interneta ima
e-mail, pretraga baza podataka, institucija i pojedinca, komunikacija u
okvirukompjuterske konferencije, pretraga kataloga ponuda, kreiranje sopstvenih web
stranica,distribucija elektrosnih publikacija, prodaja proizvoda i usluga, interaktivno ucenje.
94. Pristup Internetu omogucava
ispunjenje odredjenih hardverskih i softverskih preduslova.Treba opredjeliti za dobavljaca usluga preko
kojeg ce korisnik biti ukljucen. Nakon ukljucenjakorisnik dobija nalog i korisnicko ima i lozinku za
pristup na internet.
95. Usluge interneta:
elektronska posta, www-mreza sirom svijeta, diskusione grupe, FTP-filetransfer protokol, telnet.
96. Elektronska posta omogucava
usluge interneta kojim se obezbjedjuje razmjena tekstova,slika, programa, izmedju udaljenih
racunara. Meraza sa 10mil stalno aktivnih racunara i oko50mil korisnika koji se povremeno ukljucuju
sa ciljem i pretrazivanjem raznih informacija.
97. WWW – world wide web (mreza sirom svijeta) –
usluga interneta koja obezbjedjujemultimedijalnu prezentaciju pojedinca i institucija, pretragu interneta i dr.
Skup hipertekstualnihdokumenata smjestenih na HTTP servisirana sirom svijeta.
98. Hipertekstualne veze omogucavaju –
asimetricna digitalna pretplatnicka linija tehnologijaza brzi prenos
koju je razvio Bellore. ADSL koristi postojece bakarne kablove izmedjutelefonske
centrale i pretplanika. Bolja brzina u jednom smjeru nego u drugom.
99. Diskusione grupe (Usenet Newgroupse) su
modulator racunarski impulsa u telefonske iobrnuto digitalne signale za racunar. Pretvara u analogni oblik
koji moze uspjesno da se prenesetelefonskom linijom.
100. Intel Internet Video Phone je
intaliranje na racunar koji ima ugradjen mikrofon, zvucne ivideo kamere te omogucava da se ucenici diskusionih
grupa medjusobno vide i cuju.
101. FTP (file transfer protokol) je
protokol za prenos datoteka udaljenih racunara. Anonimnikorisnik FTP mreze moze da se koristi za
prijem podataka sa servera bez otvorenog korisnickognaloga u tom serveru.
102. Telnet predstavlja
internet program kojim se obezbjedjuje upravljanje udaljenihracunara.
103. ADSL predstavlja
(asimetricna digitalna pretplatnicka linija) ADSL koristi podjece bakarne kablove za ve
oma brzu digitalnu komunikaciju izmedju telefonske centrale i pretplanika. ADSL podatke salje
asimetricno sto znaci da je prenos bolji u jednom smjeru
104. Kablovski modemje
modulator racunarskih impulsa u telefonske i obrnuto u digitalne. Izracunarskih
pretvara u analogni signal koji moze uspjesno da se prenosi linijom, da biseizbjeglo
mjesavanje sa drugim uredjajima za povezivanje sa internetom.

105. DNS predstavlja


domain name system – internet servis koji prevodi imena dome
u brojcane ip adrese svaki put kada koristite ime domena. DNS server mora da ga prevedu uodgo
varajucu ip adresu.
106. HTML predstavlja
jezik za oznacavanje hiperteksta. Hipertekstualni jezik kojim seobezbjedjuje viseslojno pove
zivanje dokumenata. HTML je zasnovan na parovima kojiomogucavaju mjesane grafike sa
tekstom, primjenu teksta i stvaranje hiperteksta dokumenata navezama ka drugim dokumentima.
107. IP adresa je
adresa internet protokola (identifikator racunara ili uredjala TCP/IP mreze.Format IP adrese je
broj bita. Numeristicka adresa napisana u obliku 4 broja izmedju 0-235razdvojenim tackama.
108. URL je
uniform resurce locator. Predstavlja nacin adresiranja lokacija strana na www.URL obezbjedjuje
podatke o protokolu koji se koristi, adresi mjesta na kojem se resurs
nalazi, polozaju poddirektorijuma na tom mjestu i imenu trazene datoteke.
109. TCP/IP
transimison control protokol/internet protokol Skup protokola koji je razviloamericko ministarstvo
odbrane, da bi povezalo razlicite racunare preko razlicitih vrsta mreza.
110. WEB server je
jedan od centralnih racunara interneta. Racunar sa operativnim sistemomkoji prima korisnicke
zahtjeve, obradjuje ih i vraca nazad.
111.Brzina modema semjesi u
Bps.
112. Pravo na koriscenej softverskih aplikacija nazivamo licenca