You are on page 1of 1

Answer key: 43. I 76.

Hinahayaan
44. H 77. Hahayaan
1. A
45. F 78. Sinabihan
2. D
46. E 79. Sinasabihan
3. C
47. A 80. Sasabihan
4. A
48. B 81. Kung
5. A
49. C 82. Tuwing
6. B
50. D 83. Noong
7. A
51. Simile o Pagtutulad 84. Kapag
8. B
52. Metapora o 85. Mula
9. B
Pagwawangis 86. Umpisa
10. C
53. Metonymy o 87. Kahapon
11. C
Pagpapalit-tawag 88. Kanina
12. B
54. Synecdoche o 89. Ngayon
13. B
Pagpapalit-saklaw 90. Mamaya
14. C
55. Hyperbole o 91. Pamanahon
15. B
pagmamalabis 92. Pamaraan
16. A
56. Apostrophe o 93. Pamaraan
17. D
pagtawag 94. Pamaraan
18. C
57. Personification o 95. Pamanahon
19. B
personipikasyon 96. Pamaraan
20. B
58. Onomatopeya o 97. Panlunan
21. C
paghihimig 98. Pamaraan
22. B
59. Aliterasyon 99. Pamanahon
23. C
60. Simile o Pagtutulad 100.Pamaraan
24. D
61. Metapora o
25. D
pagwawangis
26. A
62. Personification o
27. C
personipikasyon
28. A
63. Apostrophe o
29. B
pagtawag
30. A
64. Aliterasyon
31. A
65. Ironya o pang-uyam
32. B
66. Ipinaubaya
33. B
67. Ipinapaubaya
34. B
68. Ipapaubaya
35. A
69. Kinontrol
36. B
70. Kinokontrol
37. B
71. Kokontrolin
38. C
72. Nawalan
39. A
73. Nawawalan
40. B
74. Mawawalan
41. J
75. Hinayaan
42. G