You are on page 1of 2

ANG SANAYSAY

Darren N. Naelgas, M.A.Ed.

Ipinakakahulugan na ang sanaysay ay isang komposisyon na prosa na


may iisang diwa at pananaw. Ito rin ay nangangahulugan ng isang
sistematikong paraan upang maipaliwanag ang isang bagay o pangyayari.
Sa anu’t anuman, ang depenisyon ng sanaysay ay nagangahulugan lamang
na isang paraan upang maipahayag ang damdamin ng isang tao sa kanyang
mga mambabasa. Ito ay isang uri ng pakikipagkomunikasyon sa
pamamagitan ng lathalain na may layuning maihatid ang nais na maipabatid
sa kapwa tao.

Sa ating bansa, bahagi ng ating edukasyon ang magkaroon ng


pagtuturo ukol sa paggawa ng mainam na sanaysay. Tinuturuan ang mga
mag-aaral ng mabisang pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng paggawa
ng pormal at di-pormal na sanaysay.

Ayon kay Alejandro G. Abadilla, "nakasulat na karanasan ng isang


sanay sa pagsasalaysay. ang sanaysay ay nagmula sa 2 salita,
ang sanay atpagsasalaysay. Ito ay panitikang tuluyan na nagalalahad ng
kuru-kuro, damdamin, kaisipan, saloobin, reaksyon at iba pa ng manunulat
hinggil sa isang makabuluhan, mahalaga at napapanahong paksa o isyu.

Mahalaga nag pagsusulat at pagbabasa ng sanaysay sapagkat


natututo ang mambabasa mula sa inilalahad na kaalaman at kaisipang
taglay ng isang manunulat. nakikilala rin ng mga mambabasa ang
manunulat dahil sa paraan ng pagkasulat nito, sapaggamit ng salita at sa
lawak ng kaalaman sa paksa.

PANGUNAHING ANYO NG SANYSAY

Sulating Pormal o Maanyo


Mga sanaysay na nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang tao, bagay,
lugar, hayop o pangyayari. Ito ay naglalaman ng mahahalagang kaisipan at
nasa isang mabisang ayos ng pagkakasunud-sunod upang lubos na
maunawaan ng bumabasa. Ang mga pormal na sanaysay at komposisyon sa
Filipino ay nagtataglay ng pananaliksik at pinag-aralang mabuti ng sumulat.
Ang mga salita’y umaakma sa piniling isyu at kadalasang may mga
terminong ginagamit na kaugnay ng tungkol sa asignaturang ginawan ng
pananaliksik.

Sulating Di-pormal o Impormal


Ang mga sanaysay na impormal o sulating di-pormal ay karaniwang
nagtataglay ng opinyon, kuru-kuro at paglalarawan ng isang may akda. Ito
ay maaaring nanggaling sa kanyang obserbasyon sa kanyang kapaligirang
ginagalawan, mga isyung sangkot ang kanyang sarili o mga bagay na
tungkol sa kanyang pagkatao. Karaniwan na ang mgasanaysay na di
pormal ay naglalaman ng nasasaloob at kaisipan tungkol sa iba’t ibang
bagay at mga pangyayari na nakikita at nararanasan ng may akda.
TATLONG BAHAGI NG SANAYASAY

1. Panimula - ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat


ito ang unag titingnan ng mga mambabasa, dapat nakapupukaw ng
atansyon ang panimula upangipagpatuloy ng mamababasa ang pagbasa sa
akda.
2. Katawan - Sa bahaging ito ang sanaysaya makikita ang pagtalakay sa
mahahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay, dapat
ipaliwanag nang mabuti ang bawat puntos upang maunawaan ito ng maigi
ng mambabasa.
3. Wakas - nagsasara sa talakayang naganap sa katawan ng sanaysay. Sa
bahaging ito nahahamon ang pag-iisip ng mambabasa na maisakatuparan
ang mga tinalakay ng sanaysay.

ELEMENTO NG SANAYSAY

1. Paksa- pinag-uugatan ng anumang uri ng diskurso. Karaniwan itong


sumasagot sa tanong na "tungkol saan ang akda?" Ito ang pinakapayak na
antas ng mga pinag-uusapan. Ito rin ang sentro ng ideya ng buong akda.
Kinokontrol ng paksa ang manunulat kung hanggang saaan lamang ang
hangganan ng kaniyang isusulat.

2. Tono- ang saloobin ng may-akda sa paksa. Sa pamamagitan ng mga


espesipikong wika na ginamit ng may-akda, mababatid kung sino ang target
na mambabasa. Maaaring ang tono o himig ay natutuwa, nasisiyahan,
nagagalit, sarkastiko, naiinis, nahihiya, at iba pa.

3. Kaisipan- ang nais iparating ng manunulat sa mga mambabasa, dito


umiinog ang maliliit na himaymay ng akda. Inilalahad ang kaisipan ng isang
akda sa isang buong pangungusap. Ang kaisipan hindi tuwirang binabanggit
kundi ginagamitan ng pahi-watig ng may-akda para mailahad ito.

SANGKAP NG SANAYSAY

 Tema at Nilalaman - anuman ang nilalaman ng isang sanaysay ay


itinuturing na paksa dahil sa layunin sapagkakasulat nitoat kaisipang
ibinahagi.
 Anyo at Istruktura - ang anayo sat istruktura ng sanaysay ay isang
mahalagang sangkap sapagkat nakaaapekto ito sa pagkaunawa ng
mga mambabasa, ang maayos na pagkakasunud-sunod ng edeya o
pangyayari ay makatututlong sa mambabasa sa pagkaunawa sa
sanaysay.
 Wika at Istilo - ang uri at antas ng wika at istilo ng pagkakagamit
nito ay nakaapekto rin sa pagkaunawa ng mambabasa, higt na
mabuting gumamit ng simple, natural at matapat na mga pahayag.