You are on page 1of 58

ಈ "␣ೕಖನದ (␣ಷ*+ನುಕ.

ಮ0␣1␣

ಅ"␣ಕ%&ಸದ )&ನದ ಕ+ಮ 2

33 -␣ೕವ0␣ಗಳ ಕು4␣ತು 5

6&ರತಮ8 7

ಗುರುವಂದ:␣ 8

ಸಂಕಲ< 9

=&>&ಪuರುA␣ೂೕತCಮರ ಆE&ಹ:␣ 13

33 -␣ೕವ0␣ಗG␣H␣ ಅಘ8J 17
ಅಷ3ವಸುಗ7␣8␣ ಅಘ:;ಪ.=+ನ 18

ಏ?+ದಶರುದ.B␣8␣ ಅಘ:;ಪ.=+ನ 20

=+CದD+E␣ತ:B␣8␣ ಅಘ:;ಪ.=+ನ 22

)&ನದ ವಸುCಗಳK␣L ಭಗವದೂ+ಪದ N␣ಂತ:␣ 27

O␣Pಹ4␣Q&+ಥJS& 32

ಅಪTಪ)&ನ 36

ಸಮಪJU␣ 47

ಸಮಯದ ಅW&ವX␣)&Yಗ 50

ಸಂZ␣ಪC ಅಪTಪ)&ನಕ+ಮ 51

ಅ[␣ೕ ಸಂZ␣ಪC ಅಪTಪ)&ನಕ+ಮ 53

ಅಪTಪದ ಬದ]&^␣ ಹಣವ:␣`ೕ )&ನ %&ಡುE&ಗ 55


(␣ಶCನಂE␣H␣ "␣ೕಖನI+"␣ — 262

ಅ"␣ಕ%&ಸದ )&ನದ ಕ+ಮ

ಅJ␣ಕI+ಸದK␣L I+ಡN␣ೕ?+ದ 33
ಅಪOಪ=+ನಗಳ (␣J␣ಯನುR ಇK␣L H␣ೕಡT+U␣V.␣

b␣ೕವಲ ಅಪTಪವಲL, ಅ"␣ಕ%&ಸದK␣L


c&ವu-␣ೕ 33 ಪ)&ಥJಗಳನು` d␣ೕಡುE&ಗ,
ಅಥE& ಒಂ-␣ೕ ಪ)&ಥJವನು` d␣ೕf␣ದರೂ,
ಅದರK␣L 33 -␣ೕವ0␣ಗಳನು` 33
ಮುಖ8Q&+ಣ-␣ೕವರ ರೂಪಗಳನು` 33
ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನು` N␣ಂ[␣h␣ )&ನ
%&ಡತಕiದುY.

=+ನ I+ಡುವ ವಸುWವನುR V␣ೕವರ ಮX␣ಯ


ಮುಂE␣ಟು3, (8␣ೂೕ=+ನ, ಭೂ=+ನ
I+ಡN␣ೕ?+ದ\␣ ಅವನುR V␣ೕವರ ಮX␣ಯ
ಮುಂE␣ಡಲು ^+ಧ:(␣ಲL, ಆದ\␣
ಅವuಗb␣cಂE␣8␣ H␣ೕಡುವ ಫಲ-e+ಂಬೂಲ-
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 3 of 58

ದg␣h␣ಗಳನುR) V␣ೕವರ ಮX␣ಯ ಮುಂE␣ಟು3


ಸಂಕಲi?+jU␣ ಕು7␣ತು1␣ೂಳkN␣ೕಕು.

ಅಪTಪವನು` -␣ೕವ4␣H␣ :␣ೖo␣ೕದ8 %&f␣p␣ೕ


)&ನ d␣ೕಡq␣ೕಕು.

>&ನ8, ತರr&4␣, ಹಣುs ಮುಂ6&ದವನು`


:␣ೖo␣ೕದ8 %&ಡ-␣ಯೂ, -␣ೕವರ
:␣ೖo␣ೕದ8r&i^␣p␣ೕ ಎಂದು )&ನ %&ಡq␣ೕಕು.

ಆಚಮನ I+ಡಲು ಒಂದು n+o␣., ಅಘ:;


H␣ೕಡಲು ಒಂದು n+o␣., ಅಘ:;ದ H␣ೕರನುR
p␣ಡಲು ಮo␣ೂWಂದು n+o␣., ಉದrರh␣,
ಮಂe+.so␣, ತುಳt␣ೕದಳಗಳH␣Rಟು31␣ೂಳkN␣ೕಕು.

=+ನ H␣ೕಡುವ ಪ=+ಥ;ಗಳu, e+ಂಬೂಲ


ದg␣h␣ಗಳH␣Rಟು31␣ೂಳkN␣ೕಕು.

=+ನ t␣CೕಕB␣ಸುವ ಆw+ಯ;ರನುR ಅಥx+


ಆw+ಯ;ದಂಪy␣ಗಳನುR ಪOx+;z␣ಮುಖx+U␣
ಕೂ{␣t␣ =+ನ I+ಡುವ ದಂಪy␣ಗಳu ಅಥx+
ವ:|␣W ಉತW}+z␣ಮುಖx+U␣ ಕೂಡN␣ೕಕು.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 4 of 58

=+ನ t␣CೕಕB␣ಸುವವರನುR ಉತW}+z␣ಮುಖx+U␣


ಕೂ{␣t␣ =+ನ H␣ೕಡುವವರು
ಪOx+;z␣ಮುಖx+U␣ಯೂ ಕೂಡಬಹುದು.

=+ನ I+ಡುವ ಪ=+ಥ;ಗಳನುR ಒಂದು


ಚತುರಸ. ಮಂಡಲ I+{␣ ಅದರ •␣ೕK␣ಡN␣ೕಕು.

=+ನ I+ಡುವವರು =+ನ t␣CೕಕB␣ಸುವವರು


ಇಬ€ರೂ ಬB␣ಯ X␣ಲದ •␣ೕ"␣ ಕೂಡ•+ರದು.

ಕೃƒ+„…␣ನ, ಮh␣, p␣E␣ರನ w+†␣, •+b␣ಯ ಎ"␣,


ಇವuಗಳK␣L *+ವu=+ದರೂ ಒಂದನುR
ಆಸನವˆ+RU␣ I+{␣1␣ೂಂಡು ಅದರ •␣ೕ"␣
ಕೂಡN␣ೕಕು.

•+b␣ ಎ"␣ಯನುR ಆಸನವˆ+RU␣ ‰+|␣=+ಗ


ಅದರ ಅಗ. ಪOವ; ಅಥx+ ಉತWರ1␣j
ಇರN␣ೕಕು. ಪŠ␣‹ಮ ಮತುW ದg␣ಣ1␣j ಸವ;•+ ಅಗ.
ಬರ•+ರದು.

ಮುಂV␣ H␣ಂತು, ಕು7␣ತು I+ಡುವ ಎಲL


?+ಯ;ಗಳನೂR ಪOವ;-ಅಥx+
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 5 of 58

ಉತW}+z␣ಮುಖx+U␣Ž␣ೕ I+ಡN␣ೕಕು. ಪŠ␣‹ಮ-


ದg␣ಣಗ7␣8␣ ಮುಖ I+{␣ ಸವ;•+
I+ಡ•+ರದು.

ತಂV␣ e+•␣ಗಳu ಮುಂe+ದ •␣B␣ಯರು


ಮX␣ಯK␣Lದ‘\␣ ಅವB␣8␣ ನಮ^+jರ I+{␣,
ಬಂದ •+.ಹ’ಣB␣ಗೂ ನಮ^+jರ I+ಡN␣ೕಕು.

ಆಬ7␣ಕ 1␣ೖಮುU␣ದು ಗುರುV␣ೕವo␣ಗ7␣8␣


ನಮ^+jರ I+ಡN␣ೕಕು.

33 -␣ೕವ0␣ಗಳ ಕು4␣ತು

ಅಷ3ವಸುಗಳu, ಏ?+ದಶ ರುದ.ರು, =+Cದಶ


ಆE␣ತ:ರು, ಪ.”+ಪy␣ ವಷ•+jರ ಎಂಬ 33
V␣ೕವo␣ಗಳನುR –␣ಂy␣ಸN␣ೕಕು.

ಇವರK␣L =+Cದಶ ಆE␣ತ:ರK␣L ಹX␣Rರ—␣ನಯವನು


ಸCಯಂ ಭಗವಂತ. ವಷ•+jರ ಎನುRವದೂ
ಭಗವಂತನ ^+˜+™ ರೂಪ. ಈ ಎಚ‹ರ ಸ=+
?+ಲದK␣LರN␣ೕಕು.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 6 of 58

ಅಷ3ವಸುಗಳK␣L ಅU␣R V␣ೂಡšವನು. ಉ7␣ದವರು


ಗಣಪy␣8␣ ಸI+ನರು. ಆದರೂ ಅU␣RಯನುR
ಐದX␣ಯ ವಸುವˆ+RU␣Ž␣ೕ –␣ಂy␣t␣ ಅಘ:;ವನುR
H␣ೕಡN␣ೕಕು.

‰+8␣Ž␣ೕ ಏ?+ದಶರುದ.ರK␣L ಹX␣ೂRಂದX␣


ಯವರು ^+˜+™ ರುದ.V␣ೕವರು. ಉ7␣ದವರು
ಗಣಪy␣8␣ ಸI+ನರು. ಆದ\␣
ಹX␣ೂRಂದX␣ಯವ}+U␣Ž␣ೕ ರುದ.V␣ೕವB␣8␣
ಅಘ:;.

‰+8␣Ž␣ೕ =+CದD+E␣ತ:ರK␣L ಉರುಕ.ಮ ಎಂದ\␣


ಸCಯಂ ಭಗವಂತX␣ೕ ಹX␣RರಡX␣ಯನು.
ಹX␣RರಡX␣ಯವˆ+U␣Ž␣ೕ ಅಘ:;.

e+ರತಮ:1␣j ಭಂಗ ಬರುವE␣ಲLœ␣ೕ ಎಂದ\␣,


ಬರುವE␣ಲ.L ?+ರಣ, ಒಂದು ಗುಂ•␣ನK␣L *+ವ
ಕ.ಮದK␣L V␣ೕವo␣ಗ7␣=+‘\␣Ž␣ೂೕ ಅV␣ೕ
ಕ.ಮದK␣L ಅವರನುR ಪO…␣ಸN␣ೕಕು.
ನವಗ.ಹಗಳK␣L •␣B␣ಯ V␣ೕವo␣*+ದ
ಬೃಹಸiy␣U␣ಂತ ಸೂಯ; ಚಂದ. ಕುಜ ಬುಧರನುR
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 7 of 58

•␣ೂದಲು ಪO…␣ಸುವಂo␣. V␣ೕವo␣ಗಳu


ಅವತB␣t␣=+ಗ Ÿ␣ೕ8␣ ಅವರ ␣:ೕಷ¡ಬಂಧುಗಳ
ನಂತರœ␣ೕ ಪB␣ಗ0␣ತ}+ಗುe+W\␣Ž␣ೂೕ ‰+8␣
ಒಂದು ಗುಂ•␣ನK␣Lರುವ V␣ೕವo␣ಗಳu ಅV␣ೕ
ಕ.ಮದK␣L ಪO…␣ತ}+ಗುe+W\.␣

ಆದ\␣ ಅವರ –␣ಂತX␣ I+ಡುx+ಗ


e+ರತ•␣ೂ:ೕಕWx+U␣Ž␣ೕ –␣ಂy␣ಸN␣ೕಕು.

6&ರತಮ8

ವಷ•+jರ, ಉರುಕ.ಮ (V␣ೕವರು)


ಪ.”+ಪy␣ (ಬ.ಹ’V␣ೕವರು)
ಉI+ಪy␣ (ರುದ.V␣ೕವರು)
ಶಕ. (ಇಂದ.V␣ೕವರು)
ವರುಣ 13X␣ೕ ಕ¢␣.
ಅU␣R 15X␣ ಕ¢␣.
£␣ತ. 17X␣ೕ ಕ¢␣.
ಉ7␣ದ ಎಲL 24 V␣ೕವo␣ಗಳu 18X␣ ಕ¢␣.
ಗಣಪy␣8␣ ಸI+ನರು.
ಪಜ;ನ: 20 X␣ೕ ಕ¢␣. ಗಂ8␣8␣ ಸI+ನ. 

X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 8 of 58

ಗುರುವಂದ:␣

ಸವJX␣ಘ`d␣E&ರr&ಯ
ಮu&ಗಣಪತp␣ೕ ನಮಃ।

O␣P ಗುರುw␣ೂ8ೕ ನಮಃ।


ಪರಮಗುರುw␣ೂ8ೕ ನಮಃ।
ಸಮಸCಪರಂಪ=&ಗುರುw␣ೂ8ೕ ನಮಃ।
ಸo␣ೕJಭ8ಃ ಋy␣w␣ೂ8ೕ ನಮಃ।
ಸಮಸC-␣ೕವ6&w␣ೂ8ೕ ನಮಃ।
ಆl␣ಗುರುಭ8ಃ O␣Pಮ)&ನಂದ[␣ೕಥJ
ಭಗವ6&<)&z&ಯJಗುರುw␣ೂ8ೕ ನಮಃ।
ಮೂಲಗುರo␣ೕ ಭಗವ0␣ೕ O␣Po␣ೕದE&8{&ಯ
ನಮಃ।

ಪuರುA␣ೂೕತCಮ%&{&"␣ಪತp␣ೕ
H␣ೂೕm␣ೂೕr&"␣ಪತp␣ೕ
=&>&S&ಮಕ ಲZ␣|ಪತp␣ೕ
O␣P ಪuರುA␣ೂೕತC%&ಯ ನಮಃ
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 9 of 58

ಸಂಕಲ<

ಆಚಮನ, Q&+~&ಯಮಗಳನು` %&f␣, -␣ೕಶ


r&]&l␣ಗಳನು` •␣ೕG␣1

ಅ{&€ಕಂ ಸವJQ&ಪ•c&ಥJಂ

X␣ಷುsಭƒ␣C-ತತk„&ನ-o␣ೖ=&…&8l␣-ಮu&ಸದು†ಣ -
ಅ‡␣ವೃದ‰ ŠಥJಂ

ಸo␣ೕJಷk‹␣ ಜನ€ಸು o␣ೖಷsವತkQ&+ಪ•ಥJಂ

ಸವJಜನ€ಸು ಗಂ…&l␣[␣ೕಥJ-ಬದc&Jl␣Ž␣ೕತ+-
ಸಂ•␣ೕವನ-•␣W&ಗ8-Q&+ಪ•ಥJಂ

ಮu&o␣ೖಷsವ•␣ೕE&•␣W&ಗ8Q&+ಪ•ಥJಂ

ಭಗವz&‘ಸ’ಸ8 ಶ+ವಣ-ಮನನ-p␣ೂೕಗ86&-
Q&+ಪ•ಥJಂ

ಭಗವ0␣ೂೕ >&8ನp␣ೂೕಗ86&Q&+ಪ•ಥJಂ

1 ಸಂಕಲiದ ಅ•+;ನುಸಂ¤+ನ?+jU␣ ಈ "␣ೕಖನ — VNA013


X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 10 of 58

ತದಥJಂ r&ಮ-b␣ೂPಧ-m␣ೂೕಭ-”␣ೂೕಹ-ಮದ-
%&ತ•c&Jl␣-ಸಮಸC
ಮ:␣ೂೕಮಲX␣S&–&ಥJಂ

ಸಮಸC 6&ಪತ+ಯX␣S&–&ಥJಂ

ಅ—␣ೕಷ{&ಧ:␣ೂೕಪp␣ೂೕ^␣ಸಂಪ6&˜ಪ•ಥJಂ

-␣ೂPಣ-Q&+ಣ-ಧು+ವ-ಅಕJ-ಅ^␣`--␣ೂೕಷ-ವಸುC-
X␣W&ವಸು-

™␣ೖವತ-ಅಜ-ಭವ-‡␣ೕಮ-E&ಮ-␣ೕವ-ಉಗ+-
ವೃ›&ಕ‹␣-ಅœ␣ೖr&ಪ•-ಅž␣ಬುJ"␣`-X␣ರೂQ&•-
ಉ%&ಪ[␣-

X␣ವಸkŸ- ಅಯJಮŸ-ಪTಷŸ-ತkಷೃ -ಸX␣ತೃ-


ಭಗ->&ತೃ-ಪಜJನ8-ವರುಣ-¡␣ತ+-
ಶr&+ಂತಗJತ

W&ರ[␣ೕರಮಣಮುಖ8Q&+~&ಂತಗJತ-

ಪ+¢&ಪ[␣S&ಮಕಚತುಮುJಖಬ+u&€ಂತಗJತ-
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 11 of 58

ಉರುಕ+ಮ-ವಷ£&i=&‡␣ನ2`

X␣ಷುs-¤␣ಷುs-ಮu&X␣ಷುs-
ಹ4␣-ಕೃಷs-ಅ¥␣ೂೕ•ಜ-
b␣ೕಶವ-%&ಧವ-=&ಮ-
ಅಚು8ತ-ಪuರುA␣ೂೕತCಮ-H␣ೂೕX␣ಂದ-
E&ಮನ-O␣Pಶ-O␣Pಕಂಠ-
X␣ಶk{&Z␣-S&=&ಯಣ-ಮಧು4␣ಪu-
ಅd␣ರುದ‰-[␣+X␣ಕ+ಮ-E&ಸು-␣ೕವ-
ಜಗ-␣ೂ8ೕd␣-ಅನಂತ-—␣ೕಷ–&§␣-
ಸಂಕಷJಣ-ಪ+ದು8ಮ`--␣ೖ6&84␣-
X␣ಶk0␣ೂೕಮುಖ-ಜS&ದJನ-ಧ=&E&ಸ-
)&”␣ೂೕದರ-ಅ¨&ದJನ-O␣Pಪ6&8ಖ8-
ತ+ಯh␣’ಂಶದೂ+Q&ತ€ಕ-

ಪuರುA␣ೂೕತCಮ%&ಸd␣c&ಮಕ-
=&>&S&ಮಕಲZ␣|ಸ”␣ೕತ-

2 =+CದD+E␣ತ:ರK␣L Š␣¥ಹB␣Ž␣ೕ ಹX␣RರಡX␣ಯವನು, ವಷ•+jರನೂ


Š␣¥ಹB␣Ž␣ೕ. •␣ೕ¦+U␣ ಅವರ ಅಂತ*+;£␣*+U␣ ಮುಖ:n+.ಣನನುR
–␣ಂy␣ಸ•+ರದು. X␣ೕರx+U␣ ಮುಖ:n+.ಣನ ಅಂತ*+;£␣*+U␣
ಅವನನುR –␣ಂy␣ಸN␣ೕಕು.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 12 of 58

ಪuರುA␣ೂೕತC%&‡␣ನ`

O␣PX␣ಷುs©␣Pರಣc& O␣P X␣ಷುs‹␣Pತ8ಥJಂ

O␣PಪuರುA␣ೂೕತCಮ %&•␣ೕ ಯª&ಶƒ␣C


(ಅಪTಪ))&S&ಖ8ಂ ಕಮJ ಕ4␣A␣8ೕ3

3 ಅJ␣ಕI+ಸದK␣L ಸವ;•+ ಸ?+ಮ ಕಮ;ಗಳನುR I+ಡ•+ರದು


ಎಂದು Š␣¥}+ಘœ␣ೕಂದ.y␣ೕಥ;ಗುರು^+ವ;§␣ಮರ Š␣ಷ:}+ದ Š␣¥
ಕೃƒ+„w+ಯು;ರು (␣ಷು„ಧ•␣ೂೕ;ತWರದ ವಚನE␣ಂದ ಪ.y␣n+E␣t␣=+‘\.␣
“ಸ z&"␣%&ಸಕಃ ©␣TPಕCಃ r&ಮ8ಕಮJಸು ಗž␣Jತಃ” ಎಂದು. •␣ೕ¦+U␣
*+ವuV␣ೕ B␣ೕy␣ಯ ¨␣|␣ಕ ಅ†␣ೕ¢␣ಯH␣Rಟು31␣ೂಂಡು =+ನ
I+ಡN␣ೕ{␣. 1␣ೕವಲ ಹB␣ಯ •␣¥ತ:ಥ;x+U␣, *+ವ ಅ†␣ೕ¢␣ಗಳu
H␣ƒ+jಮ ಕಮ;ದ x+:•␣WಯK␣L ಬರುತWœ␣Ž␣ೂೕ ಅœ␣ಲLವನೂR ಸಂಕK␣it␣
I+{␣. ಅJ␣ಕI+ಸದK␣L I+ಡುವ ಸ?+ಮ ಕಮ; H␣ಂದ: ಎನುRವ
ಸ©y␣ಮು?+WವK␣ಯ ವಚನ ಎಚ‹ರದK␣LರK␣. ಈ H␣ƒ+jಮ ಕಮ;E␣ಂದ
•␣¥ತˆ+ದ ಭಗವಂತ ˆ+ವu 1␣ೕಳV␣ೕ ಇದ‘ರೂ ಸಕಲ ª␣ಖ:ವನುR
ಅನುಗ.•␣ಸುe+WX.␣
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 13 of 58

S&ಹಂ ಕ6&J ಹ4␣ಃ ಕ6&J


ತತೂ<¢& ಕಮJ z&«␣ಲ¬।
ತª&‹␣ ಮತ-6& ಪT¢&
ತತ˜{&-␣ೕನ S&ನ8ª& ।।

ತದ®ƒ␣Cಃ ತತ¯ಲಂ ಮಹ8ಂ


ತತ˜{&ದಃ ಪuನಃ ಪuನಃ ।
ಕಮJS&8•␣ೂೕ ಹ=&o␣ೕವಂ
X␣A␣ೂsೕಃ ತೃ‹␣Cಕರಃ ಸ)& ।।

=&>&ಪuರುA␣ೂೕತCಮರ ಆE&ಹ:␣

ಆ ನಂತರ ಯಜI+ನದಂಪy␣ಗಳu ಎದು‘


H␣ಂತು 1␣ೖಯK␣L ಮಂe+.so␣ಯನುR •␣{␣ದು
1␣ೂಂಡು }+¤+ ಪuರು«␣ೂೕತWಮರ ¤+:ನವನುR
I+ಡN␣ೕಕು.

–␣ಂತX␣ I+ಡN␣ೕ?+ದ ರೂಪದ –␣ತ.ವನುR


ಮುಂE␣ನ ಪuಟದK␣L H␣ೕಡT+U␣V.␣ ರೂಪದ
–␣ತ.ಣವನುR ಉಪˆ+:ಸದK␣L (␣ಸ¬ತx+U␣
(␣ವB␣ಸT+U␣V.␣ VNU661
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 14 of 58

ಪuರುA␣ೂೕತCಮ%&ಸದK␣L ಸ)&
N␣ಂ[␣ಸq␣ೕr&ದ ರೂಪ

8␣ೂೕ"␣ೂೕ?+J␣ಪy␣, 8␣ೂೕ•␣ೕ?+ವಲLಭ
}+¤+ˆ+ಮಕಲg␣-ಪy␣ ಪuರು«␣ೂೕತWಮ

(␣ಶCನಂE␣H␣ಯ ಆy␣-ಯ•+ಂಧವ, ನಮ’ ರಜ® ರವರು


ಉಪˆ+:ಸವನುR 1␣ೕ7␣ ಎಲL ಭಕWB␣8␣ ಅನುಕೂಲx+ಗK␣ ಎಂದು
ಶ.V␣r•␣ಂದ ಈ –␣ತ. ರ–␣t␣=+‘\.␣ Š␣¥ಮ=+w+ಯ;ರ ಕರುh␣
ಸ=+ ಅವರ ಮತುW ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲLರ •␣ೕK␣ರK␣ 

ಎಂದು ಹB␣ಗುರುಗಳK␣L n+.¯␣;ಸುo␣WೕX␣.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 15 of 58

ನ”␣ೂೕ ಬ+ಹ€ಣ8-␣ೕE&ಯ
H␣ೂೕ°&+ಹ€ಣž␣6&ಯ ಚ ।
ಜಗl␣‰6&ಯ ಕೃ›&sಯ
H␣ೂೕX␣ಂ)&ಯ ನ”␣ೂೕನಮಃ ।

O␣Pವತ•ವ•ಸಂ –&ಂತಂ
d␣m␣ೂೕತ<ಲದಲಚ‘X␣¬ ।

[␣+ಭಂಗಲK␣ತಂ >&8p␣ೕ•
ಸ=&ಧಂ ಪuರುA␣ೂೕತCಮ¬ ।

ವಂ-␣ೕ X␣ಷುsಂ ಗು~&[␣ೕತಂH␣ೂೕX␣ಂದ”␣ೕಕಮ•ರ¬ ।
ಅವ8ಕCಮವ8ಯಂ ವ8ಕCಂ
H␣ೂೕಪo␣ೕಷX␣>&§␣ನ¬ ।

ƒ␣—␣ೂೕರವಯಸಂ –&ಂತಂ
H␣ೂೕ‹␣ೕr&ಂತಂ ಮ:␣ೂೕಹರ¬ ।
ನX␣ೕನd␣ೕರದ–&8ಮಂ
b␣ೂೕಟಕಂದಪJಸುಂದರ¬ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 16 of 58

ವೃಂ)&ವನವS&ಭ8ಂ0␣ೕ
=&ಸಮಂಡಲಸಂh␣²ತ¬ ।
ಲಸ[␣<ೕತಪಟಂ •␣ಮ8ಂ
[␣+ಭಂಗಲK␣6&ಕೃ[␣¬ ।

=&•␣ೕಶkರಂ =&ಸE&ಸಂ
=&•␣ೂೕ]&Lಸಸಮುತು•ಕ¬ ।
l␣kಭುಜಂ ಮುರK␣ೕಹಸCಂ
‹␣ೕತE&ಸಸಮಚು8ತ¬ ।

W&ರ[␣ೕರಮಣಮುಖ8Q&+~&ಂತಗJತ
=&>&S&ಮಕಲZ␣|ಸ”␣ೕತ
ಪuರುA␣ೂೕತC%&ಯ ನಮಃ ಅE&ಹc&¡␣

ಎಂದು Ÿ␣ೕ7␣ •+.ಹ’ಣನ •␣ೕ"␣


ಮಂe+.so␣ಯನುR ‰+ಕN␣ೕಕು. 

X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 17 of 58

33 -␣ೕವ0␣ಗG␣H␣ ಅಘ8J

ಆ ನಂತರ •+.ಹ’ಣ ದಂಪy␣ಗಳK␣L }+¤+


ಪuರು«␣ೂೕತWಮB␣=+‘\␣ ಎಂದು –␣ಂy␣t␣ ಅವB␣8␣
ನಮ^+jರ I+{␣ ಕು7␣ತು1␣ೂಳkN␣ೕಕು.

ನಂತರ ಯಜI+ನನು ಬಲ8␣ೖಯK␣L


ಮಂe+.so␣ ಹೂಗಳನುR •␣{␣ದು1␣ೂಂಡು,
1␣ಳಮುಖx+U␣, p␣ೕಳuವ H␣ೕರು
ಅಘ:;n+o␣.ಯK␣L p␣ೕಳuವಂo␣
•␣{␣ದು1␣ೂಳkN␣ೕಕು. ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣
ಎಂ=+ಗ ಪy␣R H␣ೕರನುR ‰+ಕN␣ೕಕು. ಆ H␣ೕರನುR
ಯಜI+ನ ಅಘ:;ದ H␣ೕರನುR ಅಘ:;n+o␣.ಯK␣L
p␣ೕಳN␣ೕಕು.

ಬಲ8␣ೕನ ಅಂ8␣ೖ ಮಧ:ದK␣L ಮಂe+.so␣


ಹೂಗ7␣ರN␣ೕಕು. ಅK␣L8␣ Ÿ␣ಂಡy␣ H␣ೕರು
‰+ಕN␣ೕಕು. ಆ H␣ೕರು N␣ರಳuಗಳ ಮು°+ಂತರ
ಹB␣ದು ಅಘ:;n+o␣.ಯನುR ±␣ೕರN␣ೕಕು.

ಹೂಗಳನುR V␣ೕವB␣8␣ ಅ•␣;t␣ರ•+ರದು. X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 18 of 58

ಅಷ ವಸುಗG␣H␣ ಅಘ8Jಪ+)&ನ

-␣ೂPಣˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣PX␣ಷso␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

Q&+ಣˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P¤␣ಷso␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಧು+ವˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಮu&X␣ಷso␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಅಕJˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಹರp␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 19 of 58

ಅ^␣`ˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಕೃ›&sಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

-␣ೂೕಷˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಅ¥␣ೂೕ•¢&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ವಸುCˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pb␣ೕಶE&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣।

X␣W&ವಸುˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P%&ಧE&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 20 of 58

ಏr&ದಶರುದ+4␣H␣ ಅಘ8Jಪ+)&ನ

™␣ೖವತˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P =&%&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಓœ␣ೂೕˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P =&%&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಭವˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಪuರುA␣ೂೕತC%&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

‡␣ೕಮˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣PH␣ೂೕX␣ಂ)&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 21 of 58

E&ಮ-␣ೕವˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣PE&ಮS&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಉಗ+ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P O␣P–&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ವೃ›&ಕ‹␣ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P O␣Pಕಂµ&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಅœ␣ೖಕQ&S&`ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P X␣ಶk{&Z␣U␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 22 of 58

ಅž␣ಬುJ"␣`ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣PS&=&ಯ~&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

X␣ರೂQ&•ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಮಧು4␣ಪo␣ೕ ನಮಃ । ಅಘ:;ಂ
ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಉ%&ಪ[␣ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಅd␣ರು)&‰ಯ ನಮಃ । ಅಘ:;ಂ
ಸಮಪ;*+£␣ ।

)&kದ–&l␣ತ84␣H␣ ಅಘ8Jಪ+)&ನ

X␣ವಸkŸ-ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P [␣+X␣ಕ+%&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 23 of 58

ಅಯJಮŸ-ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P E&ಸು-␣ೕE&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಪTಷŸ-ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಜಗ-␣ೂ8ೕನp␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ತkಷೃ -ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಅನಂ6&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಸX␣ತೃˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P —␣ೕಷ–&§␣:␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 24 of 58

ಭಗˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಸಂಕಷJ~&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

>&ತೃˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಪ+ದು8%&`ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

X␣>&ತೃˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P -␣ೖ6&8ರp␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ವರುಣˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P X␣ಶk0␣ೂೕಮು¶&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 25 of 58

¡␣ತ+ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಜS&ದJS&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಶಕ+ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಧ=&E&{&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ
ಉರುಕ+ಮS&ಮಕ ಆl␣6&8‡␣ನ`-
O␣P )&”␣ೂೕದ=&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣4 ।

4 ಉರುಕ.ಮ ಎಂದ\␣ x+ಮನರೂ•␣ ಪರI+ತ’. =+CದD+E␣ತ:ರK␣L


ಹX␣RರಡX␣ಯ ಉರುಕ.ಮ ಸCಯಂ ಭಗವಂತX␣ೕ ಆದ‘B␣ಂದ ಇತರ
V␣ೕವo␣ಗಳK␣L n+.ಣ, n+.ಣನK␣L ಭಗವಂತನನುR –␣ಂy␣t␣ದಂo␣
–␣ಂy␣ಸ•+ರದು. ಮುಖ:n+.ಣನನುR p␣ಟೂ3 –␣ಂy␣ಸ•+ರದು. ಕಮ;
H␣ಷµಲx+ಗುತWV␣. •␣ೕ¦+U␣ n+.ಣನ ಅಂತ*+;£␣*+ದ ಆ
ರೂಪE␣ಂದ =+•␣ೂೕದರ ರೂಪ1␣j ಅ¶␣ೕದವನುR –␣ಂy␣ಸN␣ೕಕು.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 26 of 58

ಪ+¢&ಪತ8ಂತಗ;ತ5
O␣P ಅ¨&ದJS&ಯ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ
ವಷ£&i=&‡␣ನ`
O␣P O␣Pಪತp␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಘ:;ಂ ಸಮಪ;*+£␣6 ।


5 ಇK␣L 33 V␣ೕವo␣ಗ7␣ರುವದB␣ಂದ, ಪ.”+ಪy␣ ಎನುRವ ಶಬ‘E␣ಂದ


ಅX␣ೕಕ V␣ೕವo␣ಗಳನುR o␣8␣ದು1␣ೂಳkಲು ಬರುವE␣ಲ.L •␣ೕ¦+U␣ ಪ.”+ಪy␣
ಶಬ‘E␣ಂದ ಮುಖ:x+ಚ:}+ದ ಬ.ಹ’V␣ೕವರX␣Rೕ o␣8␣ದು1␣ೂಳkN␣ೕಕು.
ಬ.ಹ’ನ ಅಂತ*+;£␣ಯನುR –␣ಂy␣ಸುx+ಗ ಮುಖ:n+.ಣನ
ಅಂತ*+;£␣ಯನುR –␣ಂy␣ಸN␣ೕ?+U␣ಲ.L ?+ರಣ ಮುಖ:n+.ಣV␣ೕವರು
ಬ.ಹ’V␣ೕವB␣8␣ H␣*+ಮಕರಲL.

6 ವಷ•+jರ ಎನುRವದು ಭಗವಂತನ ^+˜+™ ರೂಪ.


ಯ·ಭೂ£␣ಯK␣L ವಷ¸ ಎಂದು ಕ\␣t␣1␣ೂಳukವವನು,
ಷಡು¹ಣಗಳuಳkವನು, ಸೃƒ+3ºE␣ಕತ;, ಭಕWB␣8␣ ಯ•+Ž␣ೂೕಗ:x+U␣
ಷಡು¹ಣಗಳನುR H␣ೕಡುವವನು ಎಂಬ ಅಥ;ಗಳನುR Š␣¥
(␣=+:J␣}+ಜy␣ೕಥ; ಗುರು^+ವ;§␣ಮರು y␣7␣t␣=+‘\␣.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 27 of 58

)&ನದ ವಸುCಗಳK␣L ಭಗವದೂ+ಪದ N␣ಂತ:␣

=+ನ I+ಡುವ ಅಪOಪಗಳK␣L ಅಥx+


*+ವuV␣ೕ =+ನ I+ಡುವ ವಸುWಗಳK␣L 1␣ಳU␣ನ
V␣ೕವo␣ಗಳನುR ಮತುW ಭಗವದೂ.ಪಗಳನುR
ಭ|␣W•␣ಂದು 1␣ೖಮುU␣ದು –␣ಂy␣ಸN␣ೕಕು.

-␣ೂPಣಃ Q&+U␣ೂೕ ಧು+o␣Tೕsb␣ೂೕJs^␣`ಃ -␣ೂೕA␣ೂೕ ವಸುCX␣JW&ವಸುಃ ||

V␣ೂ¥ಣ, n+.ಣ, ಧು.ವ, ಅಕ;, ಅU␣R, V␣ೂೕಷ,


ವಸುW, (␣²+ವಸು ಎಂಬ ಅಷ3 ವಸುಗ7␣8␣
ನಮ^+jರ.

™␣ೖವ0␣ೂೕsœ␣ೂೕ ಭo␣Tೕ ‡␣ೕಮಃ


E&ಮ ಉH␣ೂP ವೃ›&ಕ‹␣ಃ ।
ಅœ␣ೖr&Q&ದž␣JಬುJ"␣`ಃ
X␣ರೂQ&• ಉ%&ಪ[␣ಃ ||
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 28 of 58

\␣ೖವತ, ಅಜ, ಭವ, z␣ೕಮ, x+ಮV␣ೕವ, ಉಗ.,


ವೃƒ+ಕ•␣, ಅ ␣ೖ?+ಪ®, ಅ•␣ಬು;J␣,R
(␣ರೂn+s, ಉI+ಪy␣ ಎಂಬ ಏ?+ದಶ
ರುದ.B␣8␣ ನಮ^+jರ.

X␣ವ{&kನಯJ%& ಪT›&
ತk›& sಥ ಸX␣6& ಭಗಃ ।
>&6& X␣>&6& ವರುU␣ೂೕ
¡␣ತ+ಃ ಶಕ+ ಉರುಕ+ಮಃ ||

(␣ವ^+C» ಅಯ;I+ ಪOƒ+, ತCƒ+3, ಸ(␣e+,


ಭಗ, ¤+e+, (␣¤+e+ (ಪಜ;ನ:), ವರುಣ,
£␣ತ., ಶಕ., ಉರುಕ.ಮ ಎಂಬ =+Cದಶ
ಆE␣ತ:B␣8␣ ನಮ^+jರ.

ಯ{&€· E&¸␣ ಸ¹0␣ೂೕ X␣ಷುsಃ


E&p␣ೂೕಮುJಖ8ತc&s«␣]&• ।
ಸkಸ8 ಮುಖ8ತc& ತ{&€•
ಪ=&ಂ ತುy␣ ಂ ಗ¡␣ಷ8[␣ ||
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 29 of 58

x+ಯುV␣ೕವರು ಸಕಲV␣ೕವo␣ಗಳK␣Lಯೂ
ಪ.¤+ನ}+ದ‘B␣ಂದ ಅವರ ಅಂತ*+;£␣*+U␣
Š␣¥ಹB␣ಯನುR –␣ಂy␣t␣ದ\␣ ಸœ␣Oೕ;ತWಮˆ+ದ
ಹB␣ ಪB␣ಪOಣ;ˆ+U␣ ತೃಪWˆ+ಗುe+WX␣.

ಯನು€ಖ8E&ಯುಪ+[␣%&
ಪT¢&X␣º␣‘ೕದr&ಸು=&Ÿ।
ಚೂ»␣ೕJಕ™␣ೂೕ[␣ 0␣ೕS&•␣
ಅX␣N␣‘S&`ಹJU␣ೂೕN␣ತಃ ||

^+ಧಕರು I+ಡುವ ಹB␣ಯ ಪO ␣ಯನುR


(␣ˆ+ಶ I+ಡಲು ಅಸುರರು ¤+(␣ಸುe+W\.␣
x+ಯು(␣ನ ಅಂತ*+;£␣*+U␣ ಹB␣ಯನುR
ಪO…␣t␣ದ\␣ ಆ x+ಯುV␣ೕವರು ಆ ಸಮಸW
ಅಸುರರನೂR ˆ+ಶ I+ಡುe+W\.␣

ಪ+¢&ಪತp␣ೕ ನಮಃ 7

ಸಕಲ …␣ೕವ”+ತದ ಒ—␣ಯ}+ದ ಬ.ಹ’V␣ೕವB␣8␣


ನಮ^+jರ

7 “ಆe+’ (␣B␣ಂಚಃ ಸು¼␣ತ½␣‹ೕy␣ ಕಥ:o␣ೕ ಬ.‰+’ ಚತುಮು;ಖ½␣‹ೕy␣


ಪOವ; ␣ೂೕ ಯಃ ಪ.”+ಪy␣ಃ” — ಬೃಹ=+ರh␣ೂ:ೕಕಪH␣ಷ=+¾ಷ:
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 30 of 58

ವಷ£&i=&ಯ ನಮಃ
ಸಕಲ ಯ·ಗಳ ಒ—␣ಯˆ+ದ ಗುಣಪB␣ಪOಣ;
ˆ+ದ ವಷ•+jರ ರೂಪದ Š␣¥ಹB␣8␣ ನಮ^+jರ

X␣ಷುsಂ ¤␣ಷುsಂ ಮu&X␣ಷುsಂ ಹ4␣ಂ ಕೃಷsಮ¥␣ೂೕ•ಜ¬ |
b␣ೕಶವಂ %&ಧವಂ =&ಮಂ

ಅಚು8ತಂ ಪuರುA␣ೂೕತCಮಂ ||

H␣ೂೕX␣ಂದಂ E&ಮನಂ O␣Pಶಂ O␣Pಕಂಠಂ X␣ಶk{&Z␣ಣ¬ |

S&=&ಯಣಂ ಮಧು4␣ಪuಂ

ಅd␣ರುದ‰ಂ [␣+X␣ಕ+ಮ¬||

E&ಸು-␣ೕವಂ ಜಗ-␣ೂ8ೕd␣ಂ
ಅನಂತಂ —␣ೕಷ–&§␣ನ¬ |
ಸಂಕಷJಣಂ ಚ ಪ+ದು8ಮ`ಂ 

-␣ೖ6&84␣ಂ X␣ಶk0␣ೂೕಮುಖ¬ ||

ಜS&ದJನಂ ಧ=&E&ಸಂ
)&”␣ೂೕದರಮ¨&ದJನ¬ ||
O␣Pಪ[␣ಂ ಚ ತ+ಯh␣’ಂಶ•
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 31 of 58

ಉl␣Yಶ8 ಪ+[␣S&ಮ‡␣ಃ ||

ಮಂ0␣P™␣ೕ0␣ೖಶ¼ p␣ೂೕ ದ)&8•


ತ8ಯh␣’ಂಶದಪTಪಕ¬ |
Q&+©␣T`ೕ[␣ X␣ಪu]&ಂ ಲZ␣|ಂ
ಪuತ+½␣6&+l␣ಸಂತ[␣¬ ||

(␣ಷು„, …␣ಷು„, ಮ‰+(␣ಷು„, ಹB␣, ಕೃಷ„,


ಅ¿␣ೂೕsಜ, 1␣ೕಶವ, I+ಧವ, }+ಮ, ಅಚು:ತ,
ಪuರು«␣ೂೕತWಮ, 8␣ೂೕ(␣ಂದ, x+ಮನ, Š␣¥ಶ,
Š␣¥ಕಂಠ, (␣ಶC^+g␣, ˆ+}+ಯಣ, ಮಧುB␣ಪu,
ಅH␣ರುದr, y␣.(␣ಕ.ಮ, x+ಸುV␣ೕವ, ಜಗV␣ೂ:ೕH␣,
ಅನಂತ, ½␣ೕಷD+•␣, ಸಂಕಷ;ಣ, ಪ.ದು:ಮR,
V␣ೖe+:B␣, (␣ಶCo␣ೂೕಮುಖ, ಜˆ+ದ;ನ,
ಧ}+x+ಸ, =+•␣ೂೕದರ, ಅÁ+ದ;ನ ಈ
ಮೂವತWಮೂರು ಭಗವದೂ.ಪಗಳನುR –␣ಂy␣ಸುತW,
(␣ಷ„œ␣ೕ ನಮಃ ಎಂದು ಮಂತ.ವನುR ಪÂ␣ಸುತW
*+ರು ೩೩ ಅಪOಪಗಳನುR =+ನ
I+ಡುe+W\␣Ž␣ೂೕ ಅವರು (␣ಪuಲx+ದ
ಸಂಪತWನೂR, ಉತWಮ œ␣ೖಷ„ವಸಂತy␣ಯನೂR
ಪ—␣ಯುe+W\.␣ 

X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 32 of 58

O␣Pಹ4␣Q&+ಥJS&

•␣ೕ8␣ =+ನ H␣ೕಡಲiಡುವ ಅಪOಪ ಮುಂe+ದ


ಎಲL ವಸುWಗಳK␣L V␣ೕವರ –␣ಂತX␣ಯನುR I+{␣
n+.ಥ;X␣ಯನುR I+ಡN␣ೕಕು.

X␣ಷುsರೂ‹␣ೕ ಸಹ{&+ಂಶುಃ 

ಸವJQ&ಪಪ+~&ಶನಃ | 

ಅಪTQ&ನ`ಪ+)&:␣ೕನ 

ಮಮ Q&ಪಂ ವ8©␣Tೕಹತು ||

ಸೂಯ;ನ ಅಂತ*+;£␣*+ದ
Š␣¥ಮˆ+R}+ಯಣ ಸವ;n+ಪಗಳನೂR
ˆ+ಶI+ಡುವ ^+ಮಥ:;ವuಳkವನು. ಈ
ಅಪOಪ=+ನE␣ಂದ, ಅನR=+ನE␣ಂದ ನನR ಸಕಲ
n+ಪಗಳನೂR ˆ+ಶ I+ಡK␣.

S&=&ಯಣ ಜಗl␣¾ೕಜ 

W&ಸiರಪ+[␣ರೂಪಕ | 

ವ+0␣ೕS&:␣ೕನ ಪu6&+ಂಶ¼ 

ಸಂಪದಂ z&‡␣ವಧJಯ ||
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 33 of 58

ಇ{␣ಯ ಜಗತWನುR ಉದರದK␣Lಟು31␣ೂಂಡು


ಅದನುR ಸೃÄ␣3ಸುವ ಓ Š␣¥ಮˆ+R}+ಯಣX␣ೕ, ಈ
ಅಪOಪ=+ನE␣ಂದ, ಅJ␣ಕI+ಸದK␣L
I+ಡುy␣Wರುವ ವ.ತಗ7␣ಂದ ಸಂತುಷ3ˆ+U␣ ನನR
ಕುಲದK␣L ಸ=+ œ␣ೖಷ„ವತC ಇರುವಂo␣
ಅನುಗ.•␣ಸು, ^+ಧನ1␣j ಉಪŽ␣ೂೕU␣*+ದ
ಸಂಪತುW N␣b␣ಯುವಂo␣ I+ಡು.

ಕ]&r&›&¿l␣ರೂ©␣ೕಣ 

d␣”␣ೕಷಘÀ␣r&l␣S& | 

p␣ೂೕ ವಂಚಯ[␣ ಭೂ6&d␣ 

ತ•␣Á r&]&ತ€:␣ೕ ನಮಃ ||

ಕT+, ?+ƒ+¡, H␣•␣ೕಷ, ಘÆ␣?+ ಮುಂe+ದ


?+ಲಗಳK␣L ?+ಲˆ+ಮಕˆ+U␣ ಇದು‘ ಸಕಲ
…␣ೕವರನೂR •␣ೂೕ•␣ಸುವ ಓ ?+ಲˆ+ಮಕ
Š␣¥ಹB␣Ž␣ೕ H␣ನ8␣ ನಮ^+jರ.

ಕುರುŽ␣ೕತ+ಸ”␣ೂೕ -␣ೕಶಃ 

r&ಲಃ ಪವJ l␣kœ␣ೂೕ ಹ4␣ಃ | 

X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 34 of 58

ಪೃÂ␣kೕಸಮ¡␣ದಂ )&ನಂ 

ಗೃu&ಣ ಪuರುA␣ೂೕತCಮ ||

^+C£␣, ಪuರು«␣ೂೕತWಮರೂಪದ H␣ನR


ಸH␣R¤+ನE␣ಂದ ಈ ಪ.V␣ೕಶ ಕುರು¢␣ೕತ.1␣j
ಸಮx+U␣V␣. ಈ ಅJ␣ಕI+ಸದ ?+ಲ
ಪವ;?+ಲx+U␣V␣. ^+˜+® H␣ೕX␣ೕ ಈ
•+.ಹ’ಣದಂಪy␣ಗಳK␣LE␣‘ ^+C£␣. ಈ ಸಣ„
ಅಪOಪ =+ನ1␣j ಭೂ=+ನ ಫಲವನುR H␣ೕಡುy␣.W
ಓ ಪuರು«␣ೂೕತWಮ, =+ನವನುR t␣CೕಕB␣ಸು.

=+ನ H␣ೕಡುವ ಪ=+ಥ;ದK␣Lಯೂ Š␣¥ಹB␣, =+ನ


H␣ೕಡುವ ವ:|␣WಯK␣Lಯೂ Š␣¥ಹB␣, =+ನ
o␣8␣ದು1␣ೂಳuk ವ:|␣WಯK␣Lಯೂ Š␣¥ಹB␣, =+ನ
H␣ೕಡುವ ಪ.|␣.Ž␣, =+ನದ ಸಮಪ;h␣, =+ನದ
ಫಲಗಳK␣Lಯೂ Š␣¥ಹB␣Ž␣ೕ ಇ=+‘X␣ ಎಂದು
–␣ಂy␣ಸN␣ೕಕು.

ಮ]&S&ಂ X␣ಶುದ‰ ŠಥJಂ Q&ಪಪ+ಶಮS&ಯ ಚ |
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 35 of 58

ಪuತ+½␣6&+Šl␣ವೃದ‰ ŠಥJಂ 

ತವ )&{&8¡␣ W&ಸiರ ||

ಸಮಸW ಜಗy␣W8␣ Ç+ನದ N␣ಳಕನುR H␣ೕಡುವ


ಪuರು«␣ೂೕತWಮX␣ೕ, ಮಲI+ಸದ
H␣*+ಮಕX␣ೕ, ಅನಂತ ಜನ’ಗಳK␣L ˆ+ನು
I+{␣ದ ಅನಂತ n+ಪœ␣ಂಬ ಮಲದ
ˆ+ಶ?+jU␣, ನನ8␣ ಅಂÆ␣ರುವ ?+ಮ 1␣ೂ¥¤+E␣
ಮಲಗಳ ˆ+ಶ?+jU␣, ನನR ಮಕjಳu,
•␣ೂಮ’ಕjಳu, ಮB␣ಮಕjಳu ಎಲLರೂ
ಪರಮœ␣ೖಷ„ವ}+U␣ ಅz␣ವೃದr}+ಗN␣ೕ1␣ಂಬ
ಬಯ1␣•␣ಂದ •+.ಹ’ಣನ
ಅಂತ*+;£␣*+ದ H␣ನ8␣ ಸಮ•␣;ಸುy␣WV␣‘ೕX␣,
^+C£␣.

ನನR ಅಂತ*+;£␣, ಅಪOಪದ


ಅಂತ*+;£␣ಯನುR, •+.ಹ’ಣನ
ಅಂತ*+;£␣8␣ =+ನ I+ಡುy␣W=+‘X,␣ ಇದು
V␣ೕವV␣ೕವನ ಆಟ ಎಂದು ಅನುಸಂ¤+ನ
I+ಡN␣ೕಕು.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 36 of 58

ಅಪTಪ)&ನ

ಆ ನಂತರ •+.ಹ’ಣ ಮುo␣ÈV␣ಯರ n+ದ


ಪ.˜+ಲX␣ಯನುR I+ಡN␣ೕಕು.

ಆ H␣ೕರನುR ತ"␣ಯ •␣ೕ"␣ †␣O¥sh␣


I+{␣1␣ೂಳkN␣ೕಕು.

ಯಜI+ನನ Ÿ␣ಂಡy␣ ಮುo␣ÈV␣8␣ ಅB␣Š␣ನ,


ಕುಂಕುಮ, ಬb␣, ಹೂಗಳನುR H␣ೕಡN␣ೕಕು.

ಆ ಬ7␣ಕ ಒಂV␣ೂಂV␣ೕ ಅಪOಪವನುR e+ಂಬೂಲ,


ದg␣h␣ಗಳ ಸ•␣ೕತx+U␣ 33 ಮಂತ.ಗಳನುR
Ÿ␣ೕಳuತW ಒಂV␣ೂಂ=+U␣ •+.ಹ’ಣ ದಂಪy␣ಗ7␣8␣
H␣ೕಡN␣ೕಕು. •␣ೕ8␣ ಪ.o␣:ಕx+U␣ ಒಂV␣ೂಂV␣ೕ
=+ನ I+ಡN␣ೕಕು.

ಒಂದು ತÉ␣3ಯK␣L ˆ+ಲುj ಅಥx+ ˆ+ಲj|␣jಂತ


Ÿ␣ಚು‹ (␣ೕಳ:V␣"␣, ˆ+ಲುj ಅಥx+ ˆ+ಲj|␣jಂತ
Ÿ␣ಚು‹ ಅ{␣1,␣ ಯ•+ಶ|␣W ದg␣h␣, ಒಂದು ಅಪOಪ
ಇಷ3ನುR ಇಷು3 ಒಂV␣ೂಂV␣ೕ ಮಂತ.ವನುR
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 37 of 58

Ÿ␣ೕಳuತW •+.ಹ’ಣದಂಪy␣ಗ7␣8␣ ಯಜI+ನ


ದಂಪy␣ಗಳu =+ನ H␣ೕಡN␣ೕಕು.

•+.ಹ’ಣದಂಪy␣ಗಳu ಆ ತÉ␣3ಯK␣Lರುವ
(␣ೕಳ:V␣"␣, ಅ{␣1,␣ ದg␣h␣, ಅಪOಪಗಳನುR
Š␣¥ಹB␣ಯ ಸ’ರh␣ I+ಡುತW t␣CೕಕB␣ಸN␣ೕಕು.

ಮo␣W ಆ ತÉ␣3ಯK␣L (␣ೕಳ:V␣"␣, ಅ{␣1,␣ ದg␣h␣,


e+ಂಬೂಲಗಳ ␣ೂo␣ಯK␣L ಎರಡX␣ಯ
ಅಪOಪವH␣Rಟು3 =+ನ I+ಡN␣ೕಕು.

33 ತÉ␣3ಗಳನೂR =+ನ I+ಡುವ ಶ|␣W•␣ದ‘\␣


=+ನ I+ಡಬಹುದು. ಇಲLE␣ದ‘K,␣L ತÉ␣3ಯನುR
=+ನ I+ಡV␣ೕ ತÉ␣3ಯK␣L ಅಪOಪವH␣Rಟು3
=+ನ I+ಡಬಹುದು.

-␣ೂPಣˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣PX␣ಷso␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 38 of 58

Q&+ಣˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P¤␣ಷso␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಧು+ವˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಮu&X␣ಷso␣ೕ ನಮಃ । ಅಪOಪಂ
ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಅಕJˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಹರp␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಅ^␣`ˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಕೃ›&sಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 39 of 58

-␣ೂೕಷˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಅ¥␣ೂೕ•¢&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ವಸುCˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pb␣ೕಶE&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣।

X␣W&ವಸುˆ+ಮಕವಸCಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P%&ಧE&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

™␣ೖವತˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P =&%&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 40 of 58

ಓœ␣ೂೕˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P =&%&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಭವˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಪuರುA␣ೂೕತC%&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

‡␣ೕಮˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣PH␣ೂೕX␣ಂ)&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

E&ಮ-␣ೕವˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣PE&ಮS&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 41 of 58

ಉಗ+ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P O␣P–&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ವೃ›&ಕ‹␣ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P O␣Pಕಂµ&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಅœ␣ೖಕQ&S&`ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P X␣ಶk{&Z␣U␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಅž␣ಬುJ"␣`ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣PS&=&ಯ~&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 42 of 58

X␣ರೂQ&•ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಮಧು4␣ಪo␣ೕ ನಮಃ । ಅಪOಪಂ
ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಉ%&ಪ[␣ˆ+ಮಕರು=+.ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಅd␣ರು)&‰ಯ ನಮಃ । ಅಪOಪಂ
ಸಮಪ;*+£␣ ।

X␣ವಸkŸ-ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P [␣+X␣ಕ+%&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಅಯJಮŸ-ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P E&ಸು-␣ೕE&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 43 of 58

ಪTಷŸ-ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣Pಜಗ-␣ೂ8ೕನp␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ತkಷೃ -ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಅನಂ6&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಸX␣ತೃˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P —␣ೕಷ–&§␣:␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಭಗˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಸಂಕಷJ~&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 44 of 58

>&ತೃˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಪ+ದು8%&`ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

X␣>&ತೃˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P -␣ೖ6&8ರp␣ೕ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ವರುಣˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P X␣ಶk0␣ೂೕಮು¶&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

¡␣ತ+ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಜS&ದJS&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 45 of 58

ಶಕ+ˆ+ಮಕ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ-
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ-
O␣P ಧ=&E&{&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ
ಉರುಕ+ಮS&ಮಕ ಆl␣6&8‡␣ನ`-
O␣P )&”␣ೂೕದ=&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣8 ।

ಪ+¢&ಪತ8ಂತಗ;ತ-
O␣P ಅ¨&ದJS&ಯ ನಮಃ ।
ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ
ವಷ£&i=&‡␣ನ`

8 ಉರುಕ.ಮ ಎಂದ\␣ x+ಮನರೂ•␣ ಪರI+ತ’. =+CದD+E␣ತ:ರK␣L


ಹX␣RರಡX␣ಯ ಉರುಕ.ಮ ಸCಯಂ ಭಗವಂತX␣ೕ ಆದ‘B␣ಂದ ಇತರ
V␣ೕವo␣ಗಳK␣L n+.ಣ, n+.ಣನK␣L ಭಗವಂತನನುR –␣ಂy␣t␣ದಂo␣
–␣ಂy␣ಸ•+ರದು. ಮುಖ:n+.ಣನನುR p␣ಟೂ3 –␣ಂy␣ಸ•+ರದು. ಕಮ;
H␣ಷµಲx+ಗುತWV␣. •␣ೕ¦+U␣ n+.ಣನ ಅಂತ*+;£␣*+ದ ಆ
ರೂಪE␣ಂದ =+•␣ೂೕದರ ರೂಪ1␣j ಅ¶␣ೕದವನುR –␣ಂy␣ಸN␣ೕಕು.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 46 of 58

O␣P O␣Pಪತp␣ೕ ನಮಃ ।


ಅಪOಪಂ ಸಮಪ;*+£␣ ।

ಆ •+.ಹ’ಣರ 8␣ೂೕತ. ಮತುW Ÿ␣ಸರನುR


y␣7␣ದು1␣ೂಂಡು ಅವನುR ಉಚ‹B␣t␣

…….. 8␣ೂೕe+.ಯ
………ಶಮ;h␣ೕ E␣C”+ಯ9
ತದಂತ*+;£␣h␣ೕ
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ
Š␣¥}+¤+ಪuರು«␣ೂೕತWI+ಯ
ತುಭ:ಮಹಂ ಸಂಪ.ದV␣ೕ ನಮಮ । ನಮಮ ।

•␣ೕ8␣ =+ನ I+{␣ದ ಬ7␣ಕ •+.ಹ’ಣ


ದಂಪy␣ಗ7␣8␣ ನಮ^+jರ I+{␣ ಅವರ
ಆŠ␣ೕx+;ದವನುR ಪ—␣ಯN␣ೕಕು. 


9 ಉ=+ಹರh␣8␣ “Š␣¥ವತÊ8␣ೂೕe+.ಯ }+ಮಚಂ=+.w+ಯ;ಶಮ;h␣ೕ”


X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 47 of 58

ಸಮಪJU␣

ಆ ನಂತರ ಮo␣ೂW•␣’ ಆಚಮನವನುR


I+ಡN␣ೕಕು.

1␣ೖಗಳK␣L ತುಳt␣ ಮಂe+.so␣ಯನುR


‰+|␣1␣ೂಂಡು

ಅ:␣ೕನ O␣P ಪuರುA␣ೂೕತCಮ%&•␣ೕ


ಅಪTಪ)&:␣ೕನ
ಅಸ€ದು†ವJಂತಗJತ
ಪರಮಗುವJಂತಗJತ
ಸಮಸC ಪರಂಪ=&ಗುವJಂತಗJತ
ಸಮಸCಋಷ8ಂತಗJತ
ಸಮಸC -␣ೕವ6&ಂತJಗತ
O␣Pಮ)&ನಂದ[␣ೕಥJಭಗವ6&<)&z&ಯJ
ಗುವJಂತಗJತ
ಅd␣ರುದ‰-ಪ+ದು8ಮ`-ಸಂಕಷJಣ-E&ಸು-␣ೕವ-
S&=&c&ಣತ€ಕ
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 48 of 58

ಕುಲ-␣ೕವ6&ತ€ಕ10
O␣P =&>&ಪuರುA␣ೂೕತC%&‡␣ನ`ಃ O␣P X␣ಷುsಃ
‹␣Pಯ6&¬

ಎಂದು Ÿ␣ೕಳN␣ೕಕು. Ÿ␣ಂಡy␣ H␣ೕರು ‰+ಕN␣ೕಕು.


ಅಘ:;ದಂo␣ ಅದನುR ಅಘ:;n+o␣.ಯK␣L
p␣ಡN␣ೕಕು.

ಆ ನಂತರ ಇಬ€ರೂ 1␣ೖಮುU␣ದು1␣ೂಂಡು 1␣ಳU␣ನ


½␣ೂLೕಕಗಳನುR ಅ•+;ನುಸಂ¤+ನಪuರಸÊರx+U␣
Ÿ␣ೕಳN␣ೕಕು.
S&ಹಂ ಕ6&J ಹ4␣ಃ ಕ6&J
ತತೂ<¢& ಕಮJ z&«␣ಲ¬।
ತª&‹␣ ಮತ-6& ಪT¢&
ತತ˜{&-␣ೕನ S&ನ8ª& ।।

ತದ®ƒ␣Cಃ ತತ¯ಲಂ ಮಹ8ಂ


ತತ˜{&ದಃ ಪuನಃ ಪuನಃ ।

10 ಕುಲV␣ೕವo␣ ಆw+ಯ;B␣U␣ಂತ ಸಣ„ವ}+U␣ದ‘\␣ (ರುದ.V␣ೕವರು,


ಸುಬ.ಹ’ಣ: ಮುಂe+U␣) ಕುಲV␣ೕವe+ಂತಗ;ತ ಎಂದು •␣ೂದ"␣
Ÿ␣ೕಳN␣ೕಕು. Š␣¥H␣x+ಸ, (␣ಠ¡ಲ, ಅನಂe+ಸನ ಮುಂe+ದ ಹB␣ಯ
ರೂಪœ␣ೕ ಕುಲV␣ೕವo␣*+U␣ದ‘\␣ ಕುಲV␣ೕವe+ತ’ಕ ಎಂದು Ÿ␣ೕಳN␣ೕಕು.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 49 of 58

ಕಮJS&8•␣ೂೕ ಹ=&o␣ೕವಂ
X␣A␣ೂsೕಃ ತೃ‹␣Cಕರಃ ಸ)& ।।

r&p␣ೕನ E&z& ಮನ•␣ೕಂl␣+p␣ೖE&J


ಬು)&‰ Šsತ€S& E&sನುಸೃತಃ ಸkW&ವ¬ ।
ಕ™␣ೂೕ¡␣ ಯದ8• ಸಕಲಂ ಪರ•␣Á
S&=&ಯ~&p␣ೕ[␣ ಸಮಪJc&¡␣ ।।

ಬ+u&€ಪJಣಂ ಬ+ಹ€ ಹX␣ಃ


ಬ+u&€Ã␣` ಬ+ಹ€~& ಹುತ¬
ಬ+•␣Áವ 0␣ೕನ ಗಂತವ8ಂ
ಬ+ಹ€ಕಮJಸ%&"␣S&

ಯತi™␣ೂೕy␣ ಯದ–&`h␣ 

ಯಜುÄ•␣ೂೕy␣ ದ)&h␣ ಯ• |
ಯತCಪಸ8h␣ Å␣ಂ0␣ೕಯ 

ತತುiರುಷk ಮದಪJಣ¬ ||

O␣P ಮಧkವಲLಭ O␣Pಕೃ›&sಪJಣಮಸುCX␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 50 of 58

ಸಮಯದ ಅW&ವX␣)&Yಗ

1␣ಲವu ಸಂದಭ;ಗಳK␣L ಮX␣8␣


•+.ಹ’ಣದಂಪy␣ಗಳನುR ಕ\␣ದು =+ನ I+ಡುವ
?+T+ವ?+ಶ ಇರುವE␣ಲ,L ಅಥx+ ಅನುಕೂಲo␣
ಇರುವE␣ಲ.L

ಅವB␣ದ‘K␣L8␣ೕ Ÿ␣ೂೕU␣ I+ಡN␣ೕ?+ಗುತWV.␣ ಆಗ


ಆ ಪ.V␣ೕಶದK␣L ಅಷು3 ಸಮಯ(␣ರುವE␣ಲ.L

ಅಂತಹ ಸಂದಭ;ಗಳK␣L ಮX␣ಯK␣L


(␣^+Wರx+U␣ ಅÁ+:;E␣ಗಳನುR H␣ೕ{␣, =+ನದ
ಪ.|␣.Ž␣ಗಳX␣RಲL ಮುU␣t,␣ ಆ •+.ಹ’ಣB␣ರುವ
ಪ.V␣ೕಶ1␣j Ÿ␣ೂೕU␣ ಅK␣L ಸಂg␣ಪWx+U␣, ಅಥx+
ಅy␣ೕ ಸಂg␣ಪWx+U␣ 1␣ಳU␣ನ x+ಕ:ಗಳನುR Ÿ␣ೕ7␣
=+ನವನುR I+ಡತಕjದು‘. 

X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 51 of 58

ಸಂZ␣ಪC ಅಪTಪ)&ನಕ+ಮ

ಸಮಯದ ಅ²+ವದ ಪsದK␣L 33


ಅಪOಪಗಳನೂR ಒಂV␣ೕ n+o␣.ಯK␣Lಟು3,
e+ಂಬೂಲ, ದg␣h␣ಗಳ ಸ•␣ೕತx+U␣ ಒÆ␣38␣ೕ
=+ನ I+ಡN␣ೕಕು.

ಆಚಮನ, ಸಂಕಲiಗಳನುR I+{␣

V␣ೂ¥ಣ-n+.ಣ-ಧು.ವ-ಅಕ;-ಅU␣R-V␣ೂೕಷ-ವಸುW-
(␣²+ವಸು-\␣ೖವತ-ಅಜ-ಭವ-z␣ೕಮ-
x+ಮV␣ೕವ-ಉಗ.-ವೃƒ+ಕ•␣-ಅ ␣ೖ?+ಪ®-
ಅ•␣ಬು;J␣-R (␣ರೂn+s-ಉI+ಪy␣-(␣ವಸC»-
ಅಯ;ಮ»-ಪOಷ»-ತCಷೃ3-ಸ(␣ತೃ-ಭಗ-
¤+ತೃ-(␣¤+ತೃ-ವರುಣ-£␣ತ.-ಶ?+.ಂತಗ;ತ

²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ

ಪ.”+ಪತ:ಂತಗ;ತ

ಉರುಕ.ಮ-ವಷ•+j}+z␣ನR

(␣ಷು„-…␣ಷು„-ಮ‰+(␣ಷು„-
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 52 of 58

ಹB␣-ಕೃಷ„-ಅ¿␣ೂೕsಜ-
1␣ೕಶವ-I+ಧವ-}+ಮ-
ಅಚು:ತ-ಪuರು«␣ೂೕತWಮ-8␣ೂೕ(␣ಂದ-
x+ಮನ-Š␣¥ಶ-Š␣¥ಕಂಠ-
(␣ಶC^+g␣-ˆ+}+ಯಣ-ಮಧುB␣ಪu-
ಅH␣ರುದr-y␣.(␣ಕ.ಮ-x+ಸುV␣ೕವ-
ಜಗV␣ೂ:ೕH␣-ಅನಂತ-½␣ೕಷD+•␣-
ಸಂಕಷ;ಣ-ಪ.ದು:ಮR-V␣ೖe+:B␣-
(␣ಶCo␣ೂೕಮುಖ-ಜˆ+ದ;ನ-ಧ}+x+ಸ-
=+•␣ೂೕದರ-ಅÁ+ದ;ನ-Š␣¥ಪತ:z␣ನRಃ

ಪuರು«␣ೂೕತWಮI+ಸH␣*+ಮಕಃ
}+¤+ˆ+ಮಕಲg␣-ಸ•␣ೕತ
Š␣¥ಪuರು«␣ೂೕತWI+ಯ ತ.ಯt␣ËಂಶದಪOn+»
ಸಮಪ;*+£␣.

Š␣¥ಕೃƒ+„ಪ;ಣಮಸುW

X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 53 of 58

ಅ[␣ೕ ಸಂZ␣ಪC ಅಪTಪ)&ನಕ+ಮ

ತುಂಬ ಸಮಯದ ಅ²+ವ(␣ದ‘ ಪsದK␣L

ಬಲU␣(␣ಯನುR ಮುÆ␣3 ಆಚಮನ I+{␣.

ಅದ: ಪOœ␣Oೕ;ಚ‹B␣ತ ಏವಂಗುಣ (␣½␣ೕಷಣ


(␣Š␣ƒ+3*+ಂ

ಅಸ’ದು¹ವ;ಂತಗ;ತ
ಪರಮುಗುವ;ಂತಗ;ತ
²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ
Š␣¥ }+¤+ಪuರು«␣ೂೕತWಮ†␣¥ರಣ*+ Š␣¥
}+¤+ಪuರು«␣ೂೕತWಮ•␣¥ತ:ಥ;ಂ
ಅJ␣ಕI+ಸH␣£␣ತWಂ ಅಪOಪ=+ನಂ ಕB␣«␣:ೕ ।
ˆ+ಹಂ ಕe+; ಹB␣ಃ ಕe+; ।

=+ನ I+ಡುವ ವಸುWಗಳನುR 1␣ೖಯK␣L


o␣8␣ದು1␣ೂಂಡು

ಅಷ3ವಸCಂತಗ;ತ
ಏ?+ದಶರು=+.ಂತಗ;ತ
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 54 of 58

ಏ?+ದಶ-ಆE␣e+:ಂತಗ;ತ11

²+ರy␣ೕರಮಣಮುಖ:n+.³+ಂತಗ;ತ

ಪ.”+ಪಪತ:ಂತಗ;ತ

ಉರುಕ.ಮ-ವಷ•+j}+z␣ನR

}+¤+ಪuರು«␣ೂೕತWI+ಯ ನಮಃ
ತ.ಯt␣ËಂಶದಪOn+» ಸಮಪ;*+£␣.

•␣¥ಯe+ಂ (␣ಷು„B␣ತÌÍ 


11 =+CದD+E␣ತ:ರK␣L Š␣¥ಹB␣Ž␣ೕ ಹX␣RರಡX␣ಯವನು, ವಷ•+jರನೂ


Š␣¥ಹB␣Ž␣ೕ. •␣ೕ¦+U␣ ಅವರ ಅಂತ*+;£␣*+U␣ ಮುಖ:n+.ಣನನುR
–␣ಂy␣ಸ•+ರದು. X␣ೕರx+U␣ ಮುಖ:n+.ಣನ ಅಂತ*+;£␣*+U␣
ಅವನನುR –␣ಂy␣ಸN␣ೕಕು.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 55 of 58

ಅಪTಪದ ಬದ]&^␣ ಹಣವ:␣`ೕ )&ನ


%&ಡುE&ಗ

1␣ಲವu ಸಂದಭ;ಗಳK␣L ಅಪOಪದ =+ನವನುR


I+ಡಲು ^+ಧ:x+ಗುವE␣ಲL, (•␣ೖK␣8␣ಯK␣L
I+{␣ರುe+W\,␣ ತಂE␣ರುe+W\␣ ಎನುRವ ?+ರಣ1␣j
ಶುದr ಸ=+w+B␣ಗಳu ಅದನುR y␣ನುRವE␣ಲ)L

•␣ೕ¦+U␣ ಅಪOಪದ ಬದK␣8␣ ಹಣವX␣Rೕ =+ನ


I+ಡುವ ಅH␣x+ಯ;o␣ ಇರುತWV␣.

ಅಥx+ ಅಪOಪ|␣jಂತ Ÿ␣w+‹U␣ ಹಣದ ಆವಶ:ಕo␣


ಇರುವ ಸಜÎನB␣8␣ ಹಣ H␣ೕ{␣=+ಗ ತುಂಬ Ÿ␣–␣‹ನ
ಫಲ V␣ೂ\␣ಯುತWV.␣

•␣ೕ¦+U␣ ಅಪOಪದ ಬದT+U␣ ಹಣವX␣Rೕ =+ನ


I+ಡುವ ಸಂದಭ;ದK␣L •␣ೕK␣ನಂo␣
(␣^+Wರx+U␣ ಅಪOಪ=+ನದ ಸಂಕಲiವX␣Rೕ
I+{␣ ಅÁ+:;E␣ಗಳನುR H␣ೕ{␣ •+.ಹ’ಣB␣8␣
ಹಣವನುR H␣ೕಡN␣ೕಕು.
X␣ಶkನಂl␣d␣ m␣ೕಖನ%&m␣ — 262 56 of 58

ಈ I+ಸದK␣L ಎಲL ಸಜÎನB␣ಂದಲೂ


D+ಸËಶ.ವಣ, ಮನನ, |␣ೕತ;ನ ಮುಂe+ದ
Ç+ನಯ· ದ.ವಯ·ಗಳನುR, ಯ•+ಶ|␣W =+ನ,
ಏ?+ದŠ␣ೕ ಮುಂe+ದ ತಪಸುÊಗಳನುR I+{␣ಸK␣,

ಮತWಷು3 ಯ· =+ನ ತಪಸುÊ I+ಡುವ


ಶ|␣WಯನುR ಕರು0␣ಸK␣,

ಎಲL e+ಪತ.ಯಗಳನುR ಪB␣ಹB␣ಸK␣

ಮಹತWರx+ದ ^+ಧX␣ೂೕಪŽ␣ೂೕU␣*+ದ
ಸಂಪತWನುR ಕರು0␣ಸK␣,

Ç+ನ ಭ|␣W œ␣ೖ}+ಗ:ಗಳನುR ಅನುಗ.•␣ಸK␣ ಸ=+


ಸw+ÏಸË ಶ.ವ³+ಸಕWರˆ+RU␣ I+ಡK␣,

ಎಂದು ಆ ಗುವ;ಂತ*+;£␣*+ದ
Š␣¥ಮದುಡು•␣ನ ಮಧCಪy␣ Š␣¥ಕೃಷ„ನನುR
n+.¯␣;ಸುo␣WೕX␣.

— (␣ಷು„=+ಸ ˆ+8␣ೕಂ=+.w+ಯ;

X␣ಶkನಂl␣d␣H␣ ಸಜÄನರ ಸu&ಯದ ಅಗತ8X␣-␣

ಪರI+ತ’ನನುR y␣7␣t␣1␣ೂಡುವ E␣ವ:ಗ.ಂಥಗಳನುR


y␣7␣*+ದ ²+«␣ಯK␣L ಸಜÎನB␣8␣ ತಲು•␣ಸಲು (␣ಶCನಂE␣H␣
10000 ಗಂÉ␣ಗಳ ಉಪˆ+:ಸಗಳ ಗುB␣ಯನೂR, 30000
ಪuಟಗಳ "␣ೕಖನದ ಗುB␣ಯನೂR Ÿ␣ೂಂE␣V␣.

(␣ಶCನಂE␣H␣ಯ ಎಲL ಉಪˆ+:ಸಗಳc, "␣ೕಖನಗಳc


ಪ.y␣Ž␣ೂಬ€B␣ಗೂ ಉ–␣ತx+U␣ ಲಭ:.

ಈ ಬೃಹ® Ç+ನಸತ. H␣ಮ’ X␣ರ(␣ಲLV␣ೕ ಮುಂದುವ\␣ಯಲು ^+ಧ:(␣ಲL.

ಈ Ç+ನ?+ಯ;1␣j X␣ರವu H␣ೕಡುವ ಸಜÎನರು 1␣ಳU␣ನ


°+o␣8␣ ಹಣವನುR ವ¦+;•␣ಸಬಹುದು

• Account Name VISHWANANDINI

• Account Number 35368588017

• Account Type Current Account

• Bank State Bank of India

• Branch T. Narasipura, Mysore

• NEW IFSC SBIN0040076

Please WhatsApp the transac/on details to


9901551491
ಈ¦+ಗ"␣ೕ X␣ರವu H␣ೕ{␣ದ, H␣ೕಡುy␣Wರುವ ಸಜÎನB␣8␣
ನನR ಮನಃಪOವ;ಕ ಕೃತ·o␣ಗಳu.

d␣ೕವu X␣ಶkನಂl␣d␣ಯ ¶&0␣H␣ ಹಣವನು`


ವ…&J§␣ಸುE&ಗ

“X␣ಶkನಂl␣d␣ ಗಮ8 ತಲುಪK␣”

ಎಂದು ಗುರು-␣ೕವ0␣ಗಳH␣,

O␣P o␣ೕದE&8ಸ-␣ೕವ4␣H␣ 

Q&+ಥJ:␣ ಸK␣Lಸುವದನು` ಮ™␣ಯq␣ೕf␣.

ಸಜÎನರ n+.ಥ;X␣ಯನುR 

Š␣¥ಹB␣ ಮH␣Rಸುe+WX.␣

— (␣ಷು„=+ಸ ˆ+8␣ೕಂ=+.w+ಯ;

Vishnudasa Nagendracharya
No. 2, “Sri Madhwanuja Mandiram"
Kaveri Marga, Hemmige Village,

Talakadu, T Narasipura,
Mysore - 571122, Karnataka, India
nagendracharya@yahoo.co.in
WhatsApp: 9901 551 491