http://freshtamilsexstories.blogspot.

com/

For more stories in Tamil, visit:
ெவள ேய அைட மைழ! உ
சமப

லஒ

லாப ந

ெப

மைழ அ

டேமா , என

ெபய

ேப தா

ேள இ

ல அ பா! ேப

ெதாழி சாைலல! வ
வார

ெகா

ராமநாத

லா

ைற வ

வார தி

44 தா

அ மா!

பாச ேதா
வைள

ழ ைதக

ேபாவ

க! ேப

கேளா

மா

பட

யாண

கிறா ! எ
ஷியா

அ மாைவ , ஒ

ப மா

ெகா

அ மாவ

!எ

ல க

பாசமா இ

ைலக

பா

! அ

கா அழகான

அ கா! ப

பா

த வய

சமப

வா ! அவ

ைக , அ பா நா
சில

ேவைல ெச

வதி

ேபா

,ப

ேச

க ேதா

பரா இ

க! எ

பா

க!

ப க

,அ

சா கன கேளா

பா! அச த

லேய வ

ப ! ஆனா என ெகா

வ த ெஜா

ேலா

ேக சா ப

ெத

மா

ெரா ப

, சி

பா

ன ம

க!

கல !ேப

பா

ெசா கி ெரா ப

!

ச ேதக ! மாமா இ

அ மா
வய

லாேம அ சமா தாேன இ
தாேன இ

ேம

! அ

அவேராட க

ரசி பா ! என

பா !

ைமயான ெப

ரசி பா ! அ கா
ேபா

ேன!

40! ஆனா

வ தா அ கா மாதி

, ெப

! ப

யாண !

ப ! வய

! மாமா அவேளாட அழகி

பா

அ சமா

ேசானா மாதி ய

ைல! இ

! ? அ கா

உமா!ஆ

க வ

, ஏதாவ

ரா

பா கி

லாேவ இ

ன வய லேய க

அ பா

றெம ப ! ? ஆனா

பா ேபால ஆ

க! சி

பா கி

ேவைல க மிதா

வரா ! அ

மதி க த க , இளைமேயா

கேளா

பபா

!

!

மா ஜ

கள

கிைட ச

ைனல! ஒ

பா கி

ல யா

! ேவைல தி

ெச

ைறதா

ேதா டா கைள வணா காம
வய

பவ

அ மா , அ கா , த

ெதாழி சாைல , ஆனா அவேராட
இர

1 !!

ல , நவ ப ல , அ

ல அ

காமரா ! வ ல நா

!

மைழ! பாக


கா ? ஏ

, அ மா

ேம

!
! ஆனா எ

? மா பழ
மாமா

?ச

க சி

ஆய

யா! ராசி ர

! இ

வ சி

ேபா ேடா

லா

ேகா

?ந

பா

ேவைல கிைட
த எ

லேவ இ

, இர

ச ேற ேமடான ப

தி! நா

லி டா , ெச

ேபான

ேவகமா

காய

ஓ ைடல ேபா

பாவாைட

த ஒ

வா

ைதகேள ெகா

ெத

கியா

"ஏ

பா

ேமேலேய த

ண இ
! உ

க வ

ன ப

லாேம தைர ெலவ

வேர

டா

ெகா

னா! எ

! எ

டா


ல நா

ல எ

லா

ணலா

க வ

மா மா ?" உடேன நா
ன ஆய

நைன


,வ
! எ

ெகா

! "ஏ

கள

அ த ஓ

மைழ த

மா! இ

" அ கா! ஒ

தா ,

, அ மா

ப திரமா இ

ேளேய!!" ப

ெவள ேய பா
க , அ கா

பதறினா க

மா ? கீ
, ப சி , கிைர

ேகேய இ

! நா

ேக

ேதா ! நா

டா! ேபா

!

தில வ

தா

ேபாற ஐ யாவ

க வ

கேளாட வ

எகிறி அ காவ

?" " ஆமா மா!

ேபாய

ைல! ஆனா

!ஆப

ேதா ! ஆனா என

க வ

மள

லதா

ச ைகேயா

தி எ

! என

த ப

க! எ

மாமா வழிவா !

யேற

, அ மா

சிேயறி வ

வாேரா ?

கி

ஷி

18!

ைலகைள

னா! அவேளாட ஓ ைட

உண

, ெசா

ேபா ஷனா ேச ? எ

, ேபா ைடவ

! ஆ ட ைத ெதாட

ேகர

!அேத ேநர

யாேரா அ காவ

ெதாட

வா

மாதி யா

ைந

ேலா

அ கா மமாைவ எ

! நா

ன ப

ேக , இ

அ மா , அ கா

அ மா , அ காேவா

உத

ல ேவைல ெச

மைழ பாடா ப

றா! + 2! வய

வா

!எவ

ைலேய! நா

ஷி

ைன! இ த ெப

ைல! வ

சா இ

அ காவ டேம! ெஜா

வர ெசா

சா

ல கால ! அவ

ேதா ! மைழ அதிகமான

தா , மாமா , எ

ச தியாமாதி , ெப

ைன ப றி ெசா

ேக இ

ைடயைதவ ட ெப

வ சி

ல ப

பா! அ மாேவ ரகசியமா அவைள , ேகலி ப

இ பேவ எ

ல ேபா

அவ

இ பேவ காத

ர ைன ஆகாதவைர ஓேக!

ேபா

ேளா

பா

பய படாேத , நா

சா , காயவ சா ச யா

கர

ெட

லா

!

நா
மைழ

சா வ டைல! வான

அ மா

ைட

கா

அவ

அள

க ெந

ெகா

டா

இைடைய க

ெம

அ காவ

ேபாென

மா

கன க

சி

. "ேட

இ ப

நா

!

அ காைவ ேம
கினா

! ந

ெகா

க! அவ

,எ

பய படாேம, ந

லா க


டா

! "இ

க! நா

ைகயா

வ த


ெகா
தியா, ஒ

ைன க

தி கி

,
! அவைள

ல பேற? அவ

, அ த சி

ெவள ல வ தா
ேனா

,ப

ேல! இ

த, அ

வ சவ

! நா

ெபா

ல ெத யா

னமாக, எ

ைன

ப பா! எ

கா!" அ கா எ

யா

,

தா

,இ

,

மா?" நா

ைண பா

வான ைலய

ல! " சீ!ேபாடா! ேபா கி ! உ

ள னா

ெகா

சி ேகா!" அ கா கன

, ெவள ல எ த நா

ெசா

ைல

அலறிேன

! ந,


ைன

. ைன!"
! அவேளாட

!

நைனயைல! நா
பா

ேகா கா!" அவ

கைள

க, அ கா

பா , பய படாேத கா! வ

வ ல ேபாக

! ஒேர

,

அைண

ல ப னா

கி அைண க! அ கா

கா! மாமா ெரா ப ெகா

?? "அ

பா

ைல கா! யா

ேபால, இ

ேனா

த என

, ெத

ப னா

கி "அ கா! ஏ

யா

றி ெத ய!

, ெவள சேம இ

வாடா! இ த ம

!

ேபாேனா !

ல கால

அ காைவ பா
ெகா

! ெம

ல பாம, ெக
ஏறிய

ெகா

ப ைடைய எ

ெகா

வ லாவ

ேலசாக

ெகா

ேமேலேய த

! வான

ேனா

மா

வா !

லி அ

ைட ப

றா !" அ கா ெம

வ தமா ேம
கியாவ

மைழ கான அறி

ைகயா

ேனறிேனா ! "ேட

மைழல, எ

உட

ேதா

கேவ மா ேட

ேத

ேபா

,ஒ

க, அ காைவ ேச

ெந

எனேவ நா

, ெப

கைள ப திரமா ேபாக ெசா

அ காைவ ஒ

ைட

,எ

கிள ப ேன

ெத யைல! இ

ைடைய வ

தி

ேம ஆகைல! அ ப
ெப

ல ஒ

! ஆனா ஏ

! அ காவ
பய

கி

கி

பய த அள

! "அ கா!

ேபான ேய!?" உடேன அ கா

மா ப

க! ஏ

அ ப

ெச

சாேளா

தி, அ ம மா, அ த

ைகேபா

தா
அைண

ேபா

ெந

கமா

அவேளாட க

ஆனா

ெர

ேவ

லா

டா

ெகா
நா

,ந

ேச

சி

கைள

தா ! அவ பா

மா! ஓ, ந

ல கால

நைனயைல, உ

இ ேபா எ

னப

"

!எ

னா

கி ந

த ப
ஏதா

க! ந

நா

கவன பைத க

ெசா

ேற

! ஆமா?"

றிேயா
!எ

ண டேற

லா

ெர

ண னா

மா

! அதா

சி! வாடா இ த
ேபா !

ல உ

லா

,

! வ

ண அ

ச அளவ

பல

ண வராம

கிேன

! அ கா

கி வ

,

,
,

ேடா !

! ராசா! ப திரமா ேபா

?" அவ

ேபாைன வா

ேகேய வ
ைள

சி, இ ேபாதா
கி! " மா!

டாரா மா! இ

தா

நைன

ேக

சி ேடா !

ெத யைல? அவ கி ேட ேபாைன

ேட

க! நா

அவைள கவன

!" அவ

!

!

ெதா பலா நைன

,
சி

களா? உ

ேகேய ந

இ ப ! எ

ன? இ தா

!ேட

ேகாடா?" "அ கா! இ ேபா

! "ேட

ேட

வேரா ! எ

சேலா

ண, ெவள ேய மைழ ேம

ேபா

அவ

!

ைமயா

ண ெய

லா நைன

ேக அ ப

லி ேட

ெசா

ேக

ெபா

லா ெதாைட சிகி

, மைழ நி

ேக! த

கி ேட

ேன ேதாண ய

வைர இ த அள

ேவைலைய பா

ேனாட மாமா

வா

வ லகினா

ஆரா

கி ஏதா

க! "

ெம

கிள

ைடெய

அ மா ேபா

மாதி

ெகா

கினா

ேயா! ேபா

! கர

களாடா!? உ

ேச

ெசா

கிய

லா ெபா

அேத ேநர

ன டமி

, நா

நைன

மண

டா! த ப ! ந

டா?" அவ

ைல! நா

!" "அ

, மாேவாட

ய ெதாட

ததி

அவள

! "ெரா ப ேத

னேவா, ெரா ப ெந

மா தி கலா " கடகட
ெப

ைல! நா

கவைல பட

டா!" எ

மா

ேட

ல, ெபா

ைல கா! உ

ேனா

என ெக

மைச உன

க இயலவ

ெகா

நா

மைச

"இ

வவ

ன? ந

ல ப
ல ப

க அ ைதகி ேட டவ
ைளயா இ
ைளயா இ

க மா தன யா இ

பைத வ

ேப ைச மா தி வ

கி க

க! "ேட

ைட எ

! உ

ேகாடா! நா
ெகா

டா

கி ேட அ
ெகா
பா

?

!

. நா

றமா

ெச

!"

மா

ல! எ

அ கா, மாமாைவ ஏ

ேவைள அ

அேத ேநர

ேக அவ அ மாவ ட

ேளய

ைல டாவ

!" என

அவள ட
ேபா
என

டா

ஆய

கிய

தக

மைழய

லா

க! அ

கா

கா

தைலைய ந

தா

,,

!அ

சிெகா

கீ ேழ

அ காவா ேச! அெத
ராைவ மா ட அத

அட கலாேம
உ கா

தி

பா

! ெப

லா

த எ
ேத

வ த

வா

ஸி

வாேரா?

ரா எ

! டா

ேகா

கி ெகா

பா

For more stories in Tamil, visit:

!

! த ப , அ த டா

க வ

ெச

, கதைவ தா

மி

னலி

ெவள ச
ச வாக

! ஆஹா! மன

பா

காத இட தி

ப ப

இதய

தா

ெகா

! அ த ம

,த

னா! எ ப
ஞாபக

அட

க ம

மா பழ

ைனல க

லேய இ
த ப

க,

ைன நைட

கிய ெவள ச தி

,

சா வ டமா,

கைள

கி ட
!

வ ட

கா!

! அ த கன கைள

ட பற த

ைல! அ

கைள, நா

ள அ கா

க, உைட மா றி ெவள ேய வர நா

த த யைன, ெதாைட ந

தி ப ைச

தி, உ

ேள

!

கேளாட த

வைர கா தி

மி

மிஷ

ேபசினா

ணா ைய மாமாேவா, அ காேவா க

ப பா! என

மன

ைளயா,

அவ

! யா

ேக ேபாேன

ெகா

ெவள ச

தாேன! பா

ணா ல ஒ

பாவாைடைய இ

! ஆனா

ளைல, இ தைன நாளா? என

ேபா

ைக ம

! "ேட

டா! இ த இ

ைட

கேவ அ த உைட த க

ெலா

ெதாண ய
சி

!

க ெவள ேய

ெச

கி ேட,

க! அ கா

ெகா

ஏதா

அ காவ

எ ச

!! ந

கிய
றி!!

தா, அ

கிகி

த பாக

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

கிைட த அ காவ

த யைன அ

திெகா

கழ

ேபா ட

ராைவ எ

தி ெவள ச

சைமய

அைற

வாசைனேயா
ேபா ட

பாச

ததா

ெம

அைச

தைலல த
நிைன சி

ெகா

லி

ேச
ெகா

பா


ேக எ

ெசா
ேப

?" "ேட

ேற

ேம

! இ

நா

பன ய

அ கா! ச

ெச

உன ேக
ேக இ

கிட

ெசா

லா

கழ

ெகா

! அைத யா

சி ச திய

பா

க மா டாரா? உன
வய

தா

கிேயா

! ஏ

கி ப
ெசா

றேம, வரலாமி

ல மா ேட
!

றமா

ேற

! "ேட

ேகேன? ந
!" பட
லா

! ச
! நா

ஒேர ஈர !
ள ப

உன

ச திய

ன கா!
ேபா

.

டா! என

னா வெட
ேத

ல!

ெத யைல! இ

"அ கா! மைழ

ெசா

!"

?" ேப ைச மா றினா

ல மா ேட

! "அட! எ

? ேபான

மா?" "ஆமா

ைலடா! ப

ைலேயா

டா?" "அ கா நா

ெந

ண ேன

! அ கா பதறி எ

யறமாதி
பா

ஈரமா

கிேனா !

ைத ப

லாத

டதா

ெசா

லா

ேயா இ

ேளா ேகாப

லி

ைல! ெம

ேளய

அ காவ

ைர ஏறிய

, உன

கி ேக ட

ேமல ச தியமா யா

! தைரெய

மாேவா

ேகதா

ேடா ! ஒேர க

ேநர தி
ேவ

ேற

! ெவள ய

ேற?" "அட! ந ேவற அதி

ேக உ ய

மி

ப றி ேபசாேத? என

டா? பயமாய

வ யடா?" கி ேட ெந

தைலல அ

ேத

,

கா!" அர க பர க வ ைர த

கி ேட இ

டா? ந சா ப

காம

தா! நா

வாடா!" உ

ேளா மைழல அவ

?எ

ைன நிைன சி

,

அவ

ேவ

! அ மா ந சா ப

! இ த மைழ சன ய

!அ த ஆ

வ டைல கா! நா

லி

சிகி

கி

ேபா

சா ப ட ெதாட

க! என

ேட! "ேட

க ட

பய ப

ேட

! நா

ஒேர கவைலயாய

ெப

! கர

லா

ேமேலேய அம

ன ெகா

சா ப

க, அ

ேள ம

ைல

ைன அ கா கவன

ஏ றிய

க" "அ கா! மாமா உ

"அ கா!மாமாவ
னா

கி

சா ப ட ெச

ைரேய ஏறைல!?" "ேட

தி

வாச

நிைல

உடேன பா

! "இேதா வ

தி ெவள ச தி

கைள

! நா

ைல ைகய

த எ

! காமராஜு! சா ப டலா

த யைன மைற

ய த சன தி

தி

ல அ கா உ

! "ேட

அ காவ

றா

ேம

ைனயா ட

அைல ேத

அம

ெச

என

தி

தி

ேபா

மா?" அவேளாட

க!

அ ேபா

ைகைய த

திெகா

வ ய ைவ

ெம

ஆஹா! இ

ச தியெம

லா

ெந

கிேன

"அ

சீ! அதி

மா ப
நா

வ ைர

ெப ேரா

! என

மாம

நா

ெம

அ காைவ ேந

தா

ரா தி


ெகா

ேட

!"

!

ேட

ேப வழிடா!" "இ

தா

! நாைள

சீ! ேட

! ேச

ேட

கினா

அதனா

! நா

ெதாட

கி

கா

!! உ

ெகா

வ ள கமா ேக
, நா

டா" அ காவ
கி

!
!

மா

ல ெவறி

மாமா எ

ஆயாசமா

!எ ப

அவைர பா
தினா எ ப

கா!"

பா

!ஆஆஆஆ!"
கா ! அவ

ெத யேவ ெத யா
ச தா

கன க

அ ப

ேல!

டா! ஆனா ெரா ப

ேம எ

னா! ரா தி

சி

!

ேட! "அ கா!மாமா ெகா

ேபசிய

!

ேட! "அ கா!

ஸா "அ ப யா கா? எ த அள
!

சி! "ேட

அ மாகி ேட,

! ெச

ந கேற?

ச ேதக படாேத கா?" "ந ெசா

கி

ேம கா!

ந கிெகா

ைவேய

த உன

த ேயா

லிடாேதடா!

ேய அ ப

ேட எ
!

சா! எ

கா"

லிெகா

டா இ

ேக ேபா

தா

அைண

மனசிலேய வ சி

தி!!

சிகி

,

ெசா

னடா இ த ந

வ டாம

! அதா

ஓவரா ேப வா

! எ

க!

மா ப

! அ

!ேபா

க ைத எ

ேச

ேல கா,

கி

கா ?"

நா ைக ந

மி

!

கமா ேப கிறா !"

ெந றிய

ெம

ெகா

காகவா

ெம

கி ேட, அ மாைவ ப றிேய ெச ஸியா கெம

ேபசாம, உ

க அசி

ல அவ

யான ஆ

ள! அ த மைழ

ெம

ேமேல ஆைசயா

அைலயறா ! அசி

சி

, சிகெர

! என

அ காைவ

"அ கா! இ
ெபா

ேனாட

கினா

க மாமா ேம ட டா!" ெசா

திெகா

! "ேட

ேனாட வாசைன ெரா ப ப

ேமல ஆைசயா

க தி

ஷிேயா

கா டாம

ெம

க ைத அ

ன? உ

ெந

ேக ேட?" அவேளாட ெந றிய

அவேளாட ெதாைடகள

தி வாச

அைத ெவள

டா! என

தா

ஆைச அ காைவ அைண

என

ெகா

தலிர

ேனாட மாமா! ச யான ெஜா

த ெப

அ ப ேய இ

ந ம

ைலடா! அ

ப ட அ கா!அைத த

டா!" ேம

! ஆனா

" சீ!

! ெகா

இர

கா! சில ேப

ெம

"ேட

க தி


?" "

ேபாேத! இர
பா ? அதா

த மா ப
சீ ! ந ேவேற

ஆ ட

ைட

பா

?அ

ேத

ெசா

ேயா! உ

ைன இ

வா டா!! என

"அட பாவ ! மாமா அ ப யா ேப வா
ஆனா உன ெக

ன கா

னா, அ

ேல

ெசா

அைண

ெகா

ேட

ெத

ரலி

அைண
அவ


ெகா

ட எதி

என

என

அ காவ
ந ஒ

ெத யாத

டா! இ

ஓ ைட

தா

ஞாபக

"அதா

டா! எ

வா

பத டமாேவதா
ஓடவ
ேபா
உத

வாேரா

ேபாதா
கவ

ெகா
ைற

ேபாகா

ேட! "ஆமா

சியா தா
! அவ

ேமல பழிைய ேபா

அவ


ேபா

,எ

வா

அ காவ

ேல! அதா
அைலவ

கள

டா! ந
மா , ெர

பா? இவ

ன நட த

!"

ேல?

கா

ஞாபகேம
க? அ பா

க தி

னேமா?"

, ெகா

, கவைலபடாேம இ

ைககைள
ஆன

உரா

அவ, இ

ேம ெகா
தி வா

15

யாைவ, மட கி ஆ ைடைய

யாண

ல கால

ேனாட

ெகா

ல!" எ

ேத

ேக இ

! அவ
ேல!
ெப

பா ைவ, அவ ெமாைலையவ

கி

ேபால

ட கவன சயா?"

கேளா
கி


,

"

கி

னடா!ந, ஞாபகமி

தாேன இ

ேக மாமா, ந ம

பா கா

கா

கிறா ? அ த கவைலேயா எ

கா. உ

ேல

ேகாடா!

தாேன!? இ ேபாதா

,எ

பய ேத

ல அைண
ட, ெகா

!

ெசா

அவைள அ

ேபால!! "ஆமா கா! உ

, இளைமேயா

?" நா

ேட! "நா

கைள, அ காவ

இைச

ெசா

!

சா

ேள ேபா ேச! அ ேபாடா?!"

ேனாட ஆைள, மட கி

ெகா

கா!

கி

ேற! காைலல எ

!ஆஆ!ேட

தாேன வ

ேக எ

ேட

ன கா! ெசா

ேற

கா? அ கா!! அ மா

ல! நா

, "ெம

ேகர

பாவாைட

ேல!

ெனா

க ேத

அ மா

நா

திெகா

ைற

சி, எ

ேள ேபா

ேக அ மா தன யா இ

ரா தடவ! "
என

ெசா

,த ப

ெத யைலடா!!

டா! இர

தா

கமா ேப

என

ெசா

ேபால! "எ

காய ைன அ

அ ேபா

ைற

டா! ேபாதா

ேதா

ேக? ஆனா

?"

ேல! ஆைச தர ஓ தவ

ேப கா டாம

கி ரா தி ேவற, அ

கல கமா இ

நாைள

ைகேபா

சீ! நாேய, அசி

காம கிற க

சலாய

க கா!!" அ காைவ ேம

சா, க

அவேளாட

! " சீ!

அ காகி டேய!என

உன

ள சவ

வா

ேளா எ

க மாைவ நிைன சி

? அ கா! அ மா அழ

ைற? ஜ

தர

ைல ! உ

ல!" "அ கா! ஆ

கா! ஒ

ஆவா

சா,

டவ
!

ேக

ஆனா

யாகி ேட நாேன ெசா

ேபா
நா

"ேட

! எ

ன ப

நிைன ேப

!

சாய! எ

!ஆஆ!ஆஆ!

வலி

ேள , ேவகமா

க தினா

?எ

ேமேல ைக ைவ

ைல

கி

கால ய

டா

க ேபாரானா

ேக கா ? ஒ

சா கா! ?" "

தடவ னா

,எ

"

!ஆஆ!ேட

சி

கிெகா

வா ன

கிவ

கிேர

!

!எ

ன வாைழ த

நாேய! அ

ேட ம

!ஆஆஆ!ேட
நா

ேம

மா!

தா

!"

!ஆஆ!

ைல! " ஏ

ைன உ

ஏ க

பய தா , இ
ேபாலி

கா

!"

ைககைள உ

ேமேலறிய
இ ப

லா

மாதி

!ஆ

கி ேட எ
ேக க! "அ

ேகேய எ

ேகடா!ஆஆ!

! எ

நா

னா ? எ

ேள ெச

!" சி

ேபா

கலா டா!"

கா! பா

னடா! டா

, பாவாைடைய ெம

ட!

!
,

கி!!

ேட!அ ப பா!
!

கா

கேள , வழவழ

ெகா

! "ேட

கா!" வழி தவாேற தடவ! அ கா

ன ைத பா

! எ

! ேபா கி

கிேரடா! ? ப

லா ஆ பைள நா

! சா

கிைட சா!

கினாேள தவ ர தி டேவா, த

ேயா! ச தா

ளாம

க,

ன!

தி ெதாைடகைள தடவ! பாவாைட

ைற

!ேட

டேர

ைச எ

எ தைன ஆ பைள நாைய ெத

காய

ைத , அ கா பாவாைட

தடவ கா

பா

லா

ேபால! "அ கா!

க!அ கா ெநள தா

டா ட

ைன , எ

ெகா

!ேட

னடா! ?" " அ கா! உ

மாடா!ஆஆஆ!

! இ

த டா

கைள தடவ ெகா

!ஆஆ!ேட

கா! உன

காதிேலேய ேபா

சீ! சீ!" நா
, கா

! "அ கா! இ

ேவணா டா! ைகயாலேய தடவ பா டா! க
ேம

பத

!ஆஆ!ேட

ப டா

ெதாைடகைள ,

ேவைள ேகர

அமர! அ கா! "
?

அவ

டா!" நா

ேல ?" தைல மா

அ காவ

வழவழ

, வ ேல

னமா

ேமேலறியவா

ெதாைட ேலசாக வலி

? இ த ெபா
ேபா !" ச ேற ம

ன கா! ஏ

டா

!" "ச டா! ந ம ேவைலைய பா

அவ

அவ

நா


! அ

டேவ ப

! ஏ


ேக எ

கி

! "அ கா! இ

லா

க ெசா
ன நட

ளேவா
?இ

லிய
ேதா

ழி ஆ

ேரடா! ?அ

ல ேவர ,

ேக ?"
நா

ேவ

ேயா!

லேய , உ

!ஆஆ!

ைன

!" நா

,எ
மாம

உன

ெத ல, ரசி க

ஏதா

அ கி

கி ேட ஏதா

அம

ெசா

டா? க

நா

ெவறி ெகா

சீ!ேட

மா ப

கி என

ெகா

டா

வர

டா

மா ப

ேவ

பட

ேன

ெச

ேமேலறிெகா
சி

ெப

ெவ

னடா, இ ப

ேபாலி

ேகடா!

ெவெர

ேம

சி எ

ைபய

அதா

!" " சீ!

ேவெர

?" எ

ைன

! "ஏ

டா!

கிள ப

ேம

பா

! ப

,

ேம

டா

ேகாடா! எ

! நா

ச! ேதனாக இன
உத

ேத, ம

தி

அவ

க! அ கா

ேப

ேச தி

மாமா ஒ
ெகா

?அ த ஒ

ைபயேல! அதா

ண உ

ேள வ

ஏேதா கா
டா

வா
உத

! நா

ேபாலி

லமா

யா

ேட!

ேமா கா?"

வாைய

ேட

பா

ைவடா! ந பா

,

களா ! அ

த !" "அ!ஆஆ!அ

ேனா

ெரா ப

கைள ச ப ெகா

பவ

டவைன

லாததாடா! எ

ஆர

கைள க

ேல, வ

For more stories in Tamil, visit:

ைன உ

ஏ றிெகா

ேனா

சேபாேத என

டா! மாமா

ைல! இ த மாமா ெரா ப ேவ

!ேபா கி

கைள எ

ேனாட பர

!ஆஆ!" "அ கா!ேபா கா! உ

ேளா ேபரழகிைய, தின

தவ

ேகா ேபா

ேமேல ஏ

த பழ

கா?" எ

ேபாேத ந ம ெத

ெர

ல மாறி மாறி கி

ேபாைதேய ற!ெவள ேய மைழ ேஜா

அ கா உத

ெஜா

அ கா

தமி டவ

ைன க

வ உறி

ெப

டாேத! மாம

யா, மாம

! அ காவ

சைம

ேம இ

ெபாறாைம ப

சிக

கைள க

ேக ட

ைலடா! நா

!

,ேலசாக சி

ைன த

"அ கா! இ த மைழ இ ப
"இ

கா!

! அ ப ேய

உன

ெகா

!ஆஆ! வாடா! உன கி

, என

ச த

னடா ஆ

ல ராசாேவ! என

, உத

, மைழ ேம

லா

திடேறேன?" ப

ேனாட ப

சேத கா!

ேபாேத! உண

லேம!" ம

ைத!எ

திடேற

பா

சி கா! உ

பழகிய

!

கா

ேபாேத, உ

ேபறி

ெச

பா

அவைள அைண

கேம ெத

! "எ

மா கா!? இ த

ேளா ஆைசயா அ காேமல?"

,உ

ேலாக ெசா

கா

! க

ெத

ெத யைல! ெகா

தி அைண

ைத, அ

! "அ கா! நா

ைறய

! "

ேளா ெசாகமா இ

,

ேயா! க
ெபாறாைம

டா!அ

சி

ேயா, இ த

ேக?" "மாமாதா
ைவ சி

ேயா! ந

பா

ஏனா?
ேல!

இ ேபா ேமேலறி டேய?

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

ேனா

"

! ஹ¥

கதகத

ரா தி

இ த

ேக ேட ? ந

ேபா

டா!" எ

நள ைத

!அ கா! ந

என

லா

ெப

! உ

கள

ெம

! மாம

த டா!" அத

அவேளாட ெகா
மய கா

"அ கா! உ

ைழ

!!

வர

ஜா ெக
ெவ

ேனாட ஜா

த ைய அ
ப ைச

டா!

அ காவ
ெகா கிக
திர சி

ெகா கிகைள
ைல ைட ஆ

ேத

ெப

ெச

டா

ெம

, ெம

ேயா!

!ேட
ைன த

தி ஓ ைட
ெத

ெத ய , எ
வ றி

ெதாைட ெத ய


கி

அ கா

ெகா

, தட

வ னா

ேட ேக க! "

! ஆனா உன

சீ!அ பா
உல ைக

பாவாைட

! எ

ேனறி

,

சரவணபவ

கா! அ
! உ
ேச

ெம

பட ெதாட
ேம
! நா

க அ த ம

கிய பாவாைடய

க! மா

வைட

, ேதாதாக கா

னா

ேயா! மாமா எ

ைன ெகா

ேனா

!

ேனாட த ல, பாதிதா

! கா

ேபாேத

வர

ேளா

!

ப ேட எ

லாேத! சீ கிரமா ,

தைண தா

க தயாராக! அேத ேநர

டா

டா

, ந ேமாட அ பா

தி ப

!ஆஆஆ!ேட

!மா" எ

அ காேவ கழ
ெச

னமா

ேத?" அ காவ

! உ

ைட ேம

கி

! அத

பா கி ?" "அட நாேய! எ

லா ட

ைல கா

டா! ஆஅ மா!

ைம

ராேவா

மாம

க , அ கா , ெநள தா

வ சவ ?" "அ
ஏதா

ைத

ெகா

இள

ல தடவ யவ

ேனாட

ேனாட ைக அ காவ

டா இ

ைட

கா கா எ

டா பா

சீ! ேபசிேய

ைட காலி!" காம கிற க தி

ைல எ ேபா கா பா
தா

அ ப பா! இதமா
கண கா ,

டா

ைமைய ைககளா

ைல ஏேத ைசயா

உட

தின ம கா ேசாளமா ட !! வாய ல வ

டா!" எ

"அ கா! அ பாேவாட

சீ!

"அட பாவ ! எ

காவா ? பாவ க

ைல கா

,அ கா! உ

த ைய ெம

உண

ேகடா!

லா

ல மா ேட

, இதமா!ஆஆஆ!" "

ைட காலி! கீ ேழ வ

உளற!! "

பழ

ெசா

வ சி

ெதா

டா?"

, இ ேபாைத

மைன

வள

யா

! எ

அவேளாட

கன கள

வ ைர க! ம ற
தைலமா

லி

கிய ெவள ச தி

, பாதி க

த டா
ேவ

அ கா ,

, பா

கிைய கழ

ஆ ப தி

திெகா

நா

ேபா

தள

ைப

கைள வ

னா

! ஜூ

அவெளாட

தி

கமா

என

கன கள

கா

"அ கா!அ


நா

ேயா!

லவா? இ
!அ

கைள ச ப ெகா

கா! எ

ேட! ெம

க, எ

தி

ேம

ெதாட

ெப

கி, என

ப ேவதைனய

ைழ தா
கா!

ேனாட
!! ப

ெகா

கி த

!

!!

டா!ஆ!" ப
ேபாக,

, ெம
டா!

கா


கிேன

அவள

வாடா! ெம
!ஆ

!ஆ

வாசி இ

டா!"

க!

கைள, அ கா

ேட, உ

வா

ேட, ந ந
டா ! (கர

சீ!

ேனாட இ

திேகா
நா

ேட,

த! ச

கா!"

சி எ

!ஆஆ!

ைவ

திெகா

தா

ல பளபள

ஓயாம

கா! ஆஆஆ!

தி வாய லி

,

கச கிெகா

கைள வா

நிமிட

தா

ஆ ப

ரங

ஆ ேராஷ

ைல ெவள ச

ைண இ

!

! க

ல ஆ ட ெதாட

ைல

ெவள ச ! ஆ கா டா
ேமன

,ச

அலறிெகா

ைலகைள

க! பள

அ காவ

ஜூ

ப ட

ேட,

னமாய

!ஆஆ!அ ப

ைன த

அ காவ

ெகா

தாளாம

ெகா

ேவக

கைள

ேலா

கழ

,த
தி

காம ச ப உறி

வாசலி

!ஆஆ!அ ப

அ காவ

பவம

ேட! எ

ல த யா

டா த

டா!ஆஆ!கா ைப க

ஆன தமாக, இ

அ கா

மா!ஆஆ

ைப! "ஆஆ!ஆஆ!

அ கா
நா

ைல ப

ேனாட

!!

"ஆஆ!ஆஆஆ!

அவேளாட உத

,

த கன கைள ைக ெகாறாக ப றி

தனமாக ப ைச

ேள எ

கிவ

கன கைள எ

ராைவ

ேனாட எ ட

நிர ப வழி

அவேளாட கன கைள

ெமா தமாக

மட க, எ

அத

த ெப

ஓ ைடைய ேதட, அ காேவ எ
கா

க க ப யாேல, அ காைவ

அ காவ
கி, எ

அன திெகா

ேநேர வ

த அவேளாட ப

!இ

ெகா

!" கா

ஆ ப ஓ ைட

!ஆஆ!

! "த ப! உ

டாஆஆஆஆ!
அ காவ

ைவ தவா

! வ ரகதாப

வ ச ப! அ கா, ஆஆ!

ேமேல றிெகா

பராக ெத ய! நா

, மதி பாவாைடைய

ைல அ காவ

மா ப

பத

க ெதாட


ெவ கப டா
ைப

ேட! ப

!

க! அ கா
)

க! அவ

ேட! அ கா!

கதறிெகா

கினா

கா!

கி

,க

சி அ காவ

தி

ேள

ெகா ட!!ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ!

அைண

!

அைண
ெசா

க ! ெகா

ேஜாரா ெச

மாமா ஆப

ேவ

தமா ெகா

ெகா

ேமலி

டா

ச ேநர

கமாய

ப ைச

!அ

ேன

நி வாணமாக எ
ைற க! "ேட

வாடா!" எ

இர

க!

! எ

கா

ெர

ெகா
என

க! அ கா எ

ேபா

ெபாறாைம ப

ெசா

ணா!ஆஆஆ! ஆ

!ஆஆஆ!
ேல கா! ந ெசா

ேக க! "

ெசா

சீ!

வ ைர

க பரமா
! எ

ெகா

நாேய!

தா

கைள

!

பாதி, வ ைர ப ழ த

நிமி

டேதடா!

ைள

ேள ேபா

, வா டமா

,எ

லேய
டா! உ

தடவ ெகா

ண ய தா

ேட! "ேட

ேனா

!

, இ த ப றவ ல ந

!!ஆஆஆ!!எ

கி ேட ெசா

னமா

யா

டா! ந

டாஆஆ! அ காகி ேட
டா!

கா!ஆஆஆ!
க மா

ேனாட ப

ைடைய!" அ காவ

ன ேய ? ெசா

னா த பா எ

டா!

ந என

ப ைபைய

லேம! அ த இ

!" "அ கா!அ
சீ!ெசா

லிதேர

ஆைடகைள

?

த ஆ டேம

கன கைள ெம

அவேளாட பலா

க ப ைய வ
!ெச

அைன

ைன ஆைசயா

!ஆஆஆ!ேபான ப றவ ல ெச

த ப யா

?" அவள

தி கிழி அ கா

ேம

ெசா

!

த ஆ டதி ேக ெர யா

கிெகா
!

"ேட

டேவ

கமா அ

ைன

கா! தின

நிமிட திேலேய

ேமேல ற! நா

ேதா

!

கா! அ கா உ

அைண

ேள அ

தேர!ஆஆஆ! ேட

கி

! ஆ

ைட

ெகா

ன ?" " ச

னா அ மா

த அ கா! "ேட

ெளா ெப

ேட இ

ப பா!

! அ

ைன த

ள க

ேலாக ெசா

! அ கா எ

கட பைரைய வ ட வ

ேனா

கிேன

வ ழி க அ கா! எ

டா!எ

மி

மய

திக ட திக ட தின

? அ கா ந

ைல ஆ ட அ

,க

ைன த

ேடடா!

ேமேலேய சா

ைன ப க தி

ேபான

ெகா

கழி

ேச! உன

, ெகா

! அவ

கா! மாமா ேவ

!ஆ

!!
!அ

ேய ?" ந ந

!ஆஆ!" எ

படா
ேவற யா
தி ெகா

ைய த

ேட

"அ

!அ

! ேவற யா
! ஆஆ! ேட

ெசா க

அ காவ

அ ஆ ப ைத ெதாட

அரவைண ப

அைண

வள

ெம

மாதி

ேநர

ல சி

ேல

சிடா! இ

ஷா

ெவள ப
ெத

த! நாேல

னா

லடா!அ

லாேம

தி ஓ ைட
ல இ

கம நி

ேம

தா

நள

காைல வ
டா! உ

ேபா

ேனாட இ

ேனாட அ

என
சா

ெர

ெகா


,

! அ கா

ல ப

டா!

ப ைச

ெண

ேசனா கா? ந

லா

நி வான
,
றி ேடடா!

ேபனாடா? எ
ெனா

ய காைலல, இ

ேப

பரா

ேனா

த ஆ ட தி கான ஆைசைய
கி! க

த த யைன ெச
ப றி ப ைச
தாளாம

ெரா ப உ

ைன க

!

கி ேடா !

ைத! உ

, அ கா! "ஆஆ! ஆஆஆ! ேட
ேயா!ஆஆ!"

ேத

த கைள ப

மா கா?" அவள

சி கா

ைன

சி ஓ

ேயா? ெவ

டா! ந

அழகிய அ காைவ

கி

"எ

காடா? எ ப

கைள ெம

ணா!

சீ கிரேம,

வ ழி ேத

லா ேவைல ெச

ெரா ப ெப

தினா

ேட ேக க!! "அட க

ேவனாடா!?" த

ெவா

னா, இ ேபா எ

த ஆ ப ஓ ைடய

!ெம

கா! நா

அ ப

கிய கன கைள

ைற ஆழ உ

க, அ ேபா

உட

கா! உ

கிற மாதி

பா

ெத யைல! அ கா எ

அவள

ெகா

, ெசைமயான

ப ைச

னா, நா

அச

னடா! ெரா ப ைடய டா இ

! "எ

ைலயா கா? எ

ைன கவன

நட தி த

தமா ெகா

ேக கா! அ

ததா. இ

அ மாைவ

இர

கிேனா .

ேட! "அ கா!

ைத

ெகா

பவமா ேச!?" நா

கைள

தா

ெகா

த ய

காம

அ மா ேமேலேய க

! இ த நள த ைய வ

இைடவ டாம

அவள

கா!" அ காைவ பா

கி நாேய! உன

ேபாடா! மா! இ ேபா

க நா

ேல ந ம அ பாதா

த! "அடெபா

சீ! சீ!

அ கா!

லி

தி ஆ ட
ெகா
!

அன தினா

ேள ேபாவ
ேபா

ைட டா இ

தேவா மனேச வரைல! அ கா

பா

ன ய ைவ
ேட இ

ேபாட,

.

ேபால இ

, கண கா இ

க, என

க!

!

வேவா,

தாளாம

க,

,

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

For more stories in Tamil, visit:

அலற(இ
ெசா

ெர
வழி

! ப

நிமிட இைடவ டாத

லிலி

அ காேவாட, அதிரச

லேய சா

சி ேட

பற

கேலாக தா

சி

தின

வ ெகா

,இ

! எ

! இ

சி

"மாமா

ெத

அ தைன வ

சா?" அவைள ெகா

என

ப மிஷேன வா
றினா

நா

!

அ கா,எ

"அ கா! ச

ெத

கி

ேவ

கி

ன ட ! "ேட
கா, ஒ

க, இ . இ

.டா?" ப

ேவனா

திெகா

கி

ள! அ ப

ைப ஒ

தா

பாேரா? ெம

ேமா டா ைச கிள

ேக உ

தி

ேள த

ேளதா

சி

!

பா

னடா தய க

டா!"

! எ

மன

ப க

ெகா

,த

ல வ ட
ைன பா

கி

! எ ப

ேள த

ெபா . ெபா .
சி

தா

நட

! "ேட

திேயா

,
ேன

ெரா ப

படப

ேபா
! ம சா

ஷிேயா

! இ த

மாமா எதிேர
, நி

டா!

ண ெரா ப

ேட! "மாமா! ஒ
ேபா

ேக

ரா அ காைவ

ளேபாகிேறா .

ண ேபாகைல! நா தா
ெமா த த

வய

சகல உ

எதி ெகா
வர! எ

?எ

கி, அ காேவாட ேத

ரா ெவ

அ கா ப திர தாேன! வ

ேபாகைலேய!" நா

க ைத ேத

! வர வழி

மாமா எ

!"

! அவைர

ேனாட ப

கிறாரா.

தைலல

இ ப

ள அைன

தி

தேர

!

கலா " ெவ க ேதா

உள

சி

சீ! சீ!ஆஆ!எ

ெத யைல! உட ப
ன ெச

லி, உ

கிள ப தயாராேன

ப க ! ம

க! அ மாைவ எ ப

அ மாைவ, அவ

அவேளாட பாவாைடைய

றி ெகா

த அ கா! "ேட

ேபாக டா கா?" "அட நாேய! ரா தி

கிள ப ேன

ேபா ட ச ேதாஷ ! ஒ

,

ேட ேக க! "ேட

ேக மாமா ஏதா

ேபா

ைதைய

பா

தில

டா! அைத அ

ச ேநர

ைறய

பா

சா, அவ கி டேய ெசா

! அ

ைத க!

மைழ ேலசாக

ரா தி

கேளாட வ

ஏற

சி ெகா

ேட ெகா

க அ காேவாட

ப றி கவைல படாேதடா! ேந
வ தா .

தா

ைன அைண

வாடா! அ கா உன

பற

ெகா

அவசர அவசரமா

வ ேதா ! எ

)

க! அ ப ேய அவேளாட

! அ ப ேய அைண
பா

லதா

ல இற

டேவ இ
, ெசா

பய படாத

ேகா?

ல நிைன

,

ேதேன?(அவேளாட

ெசா

லைல)!
மி

"ஒ

மாமா! அ

ைலடா! அ

அவ , வழிவ

கவ

தா

ேபாலி

ேபா

ேக ஒ
நா

க!

பா

ேபாய

ஈர

பா

.

கிள ப

லாம

ெசா

ெச

வாளா
தாேன! ந
சி

அத

பா


ேரா

சா ப
அம

ெபா
அவ
ெச

ேக

ேட

!ச

ேநர தி

,எ

கால

கி

பைன

சா ப

"அ

மா! எ

என

பத ற ேதா

னா

.

மா! ஏ

ன பாயாடா? ேந

கி ேட ெசா

தி க பழி

ேனேனா?" நா

கைள இ

டா

ேபா

கி

வ தவ

,

!

ேடா டா! நா
ன ேப

ைத

, அழ

ெவள கா டாம
.

ள எ

!

மா? ெசா

ேனாட மாம

(அ மாவ

!

ள ேசாபாவ

ைககளா

டா!அ

க.

க! க

னா

டா இ லி

ய சி க! அ மா ேம

ரா தி , உ

சி டா

தாைன

கள

ைக? எ

மா! ந

ட வாேற, அ மாைவ

ஷில ேப ேச வரைல! ஆனா

அவைள அ ப ேய ேமேல

கா

ெச

வ ேத

! தைலய

டா! என

ைலேய!"

பள .

ல உ

தவ

த தாமைர ேபா

சா ப

ைல.

வா!

ள சி

! த ப ! நா ப ேமாச

! அ மாவ

தன ைமைய, பய

சா ப

சி ேட

ைல! "ச டா! இ

சி

,ப க

கீ ேழ அம

ள சி தைல. ல

ேல!" அ மா ஏதா

ள சி

த கன கைள,

" கதறியவாேற, எ

க! என

மி

சா

அ கா

ேம க

டா!

.

அ மா

அ மா

ண வ ய ஏ பா

சலன

டா!" நா

க வ

ளேதா! "இ

ைன

வர! மாமா

ர ைனய

க தா
ேக

டாத ெசயைல ெச

ஆர ப

! ஒ

த ப

! அ மா

! ெச க ெசேவ

ல! ெப

கிைடயா

க திலி

,

ெத

! சா ப

வ ழ! "ேட

பா
லா சா ப

ேத

டா ! வ

ெவ

ேமா

தயாராய

நிற
ேத

னா

வா

க! என

சா சள கிள

லேய, வ

ர த சிவ பா

கால ! ரா தி ேய கா
மா! ஆனா, எ

, மைழ. ல நைன

ேள அைழ க! அவ , அவ

ேக பா

சி

நிைன க! "வாடா! நாேன உ

ேற

க, அவேளாட

யைல! "வா பா! அ

லேய?"

ேதேன?" ைமயமா

அவேராட ைப

அ ப ேய கிள ப அவைர உ
தன ேய இ

கலா .

ல வ

" நா

ர ைனய

,எ

கல

கி! "ேட

ேனாட

ேயா! இைத எ ப
ெத யாம

மா?"

) சி

தா

,

!

அ ப ேய அ
தமி

ெபா

ள எ

! "அ

ைமயா

உ ேமல ஒ
ேபா

நா

நம

ெஜா

ப ைடக

"அ

மா! எ ப

க ப

வ தி

ந ம
க ேபா

தடவ ெகா

சி

ேத

கா

கா

ைலக

ன ெச

அ பா

மாமாைவ ந

நா

டா! நா தா

ஆஆஆ!
தா

!ேட

!! எ

கைலடா!" நா

நா

ேபால

இ ப

சிவ தி

ைலகைள ெம
"அ

க, சிவ

ல எ

க ம

ேபா

வா

கிய ப

டா?! உ

,எ

ைகக
ைலக

,

கள

டா!

ைத

,

ெப ய ெகா பைர
கி ெகா

ெகா

யைலடா!

அ பா ெத

அைண

சி!

க வா

ெத யைலடா?" கல

சா எ
! "

அ காகி ேட, ெசா

ைத ேக
லா

வர

வலி

, பள

அவள

! மா!

ெகா

ெசா
ெவ

தாைன

ெர

ேரேனடா?

ெமா தமா

க!

ேட! "அ மா! எ

டானா?" அவள

ேட ேக க! அ மா ெநள

ேக கிேற? ரா தி

லி

மா மா?"

டா! உ

சிவ தி

! ெரா ப பலா காரமா ப

ேயா! அைத ஏ


,எ ப

! உ

ைலகைள பா

ல தடவ ெகா

மா! இ த பாழா ேபான மைழயால, இ ப

எ ேமேல
மாெர

?

அ மாவ

ராேவ ேபாட

அளவ

ேபா

பழ

ேன என

ச மகி

வ லகி, அ மாவ

ைறய ட

ேத

எதி ெகா

நிைற

உடேன வ லக, அ மாவ

வ ழ! அவள
பத

கள

இ த கா ய ைத

ைலடா! இ

ள சி

வா

மா ப

ேல

தைல வ தி!" நா

ேக பா

லி

மா! மா! நா

"ேவணா

ெத யாம இ

ேசாக

ல இ

அவேளாட இத க

! அவைன?" மன

அட

ேக ெசா

வா ! எ

!

ைற?" அேத ேநர

சா கி

தாைன ெகா

, ஜா ெக

? ெகா

ேகவலமா

தா, அ த நாேயாட நா

லா

!இ

ேயா! ேவண டா! அ

ரா ெத

ளைல! "இ

டேவ இ

?!"

சா

டவா?" "அ

யா

கி நா

!எ

கல

! இைத எ ப

வ த

ேட! "அ மா! இ

இைத நா

ைட

ெகா

ெத ய!அ மா! "ேட
ெசா

வழிவா

? அவ

வல

டானா? ெபா

அ ப யா ெச

மா? ரா தி

ஆனா ெவள ல கா

சா திவ

தா

கைள

.

, அவள

மா? அவேனாட பா ைவ ஆர ப

ேலா

ன நிைன பா

ேதா

க.

ச இ த வ ஷய

அ மாவ

அைண

மா!அ த நா

சா

ெத

அ கா எ

! மா ேபா

வா

ெகா

ன மா,
ெப

ேட!

வ டாம ப ைச

சி

,

For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

தறி டா

ம ய

சா

டா!ஆஆ!ேட

டா! நா

கழ றி, ப
"ேட

ேபா

ைலகள

,எ

னா

ேட

!எ

ெசா

ைன த பா எ

ைளகி டேவ ெசா
க! நா

நா

தனமா
சீ! க

ேட

ேத

! நா

! அ

சி அ

த பா எ

"ேட

!ெகா

காம

பா தவறா எ

! நா

அ மா ெநள தா

தேபா

ட ெகா

டாேர?" "அ
.

தா

க.

ைல

ல மன

டா

வர ேபாரா? மைழ இ

ேக

ஆ ப

ெனா

க பா

ண கழ

டா!

ேயா,

ைன ம

லா க த

ைன

, நாேன,
ேராக

, அ ப ேய

, கைல த உைடகேளாடேவ
காைல வ

ேட

வ ெகா

ேபா
!

!

! "அ மா!

ச யான தன ேபாடைல! மாமா
ெகா

வக

க ேபாேற
கள

க உ

கிய

ைற, த

டா ! அ
பதி

ன மா?"

இட

காேதடா! அ

! அவ

இைடைய த

உபேயாகி

,

க மா!

நா

டா! உ

ேபா

ட எதி காம, க

ைகப

சி

!

த ெதாட

,

ணாவதா எ

! அ மாவ ட ! "அ மா! வா

உட ேப, அதிக அதி

க ட தி

தி, ேலசாக

னேமா? இ

!" "ேட

ேட

ைன தவறா எ

ட உ

டா! அவ

க மா ேட

ேக

ைன

டா!" "அ மா! பய படாேம

ேனாட இளைம பசி
, நா

ட ெவள ல ெத யாம,

னா! தவறா எ

லாேம, இர

லப

நிைன சாேனா எ

பா!" அ மாவ

ப ைத ந

!

அ ப ேய அவேளாட

ேபால, வாைய ைவ

ய காைலல, எ

யாம

ைலயா?" நா

மதி ெகா

மா! அ பா உ

அ த ச த

ெகா

ேனாட மாம

, ஆ கிரமி சி ேமேலறி ப

! அ ேபா, அவ

ைன ம

த பா எ

கினவைன! வ

ேட

டா! உ

எதி

த ப

ெகா கிகைள

ெக ட கனவா நிைன சி மற

ைன பா

ெகா

ன சி

தியதி

மா! இைத ஒ

கேவ, ஒ

சீ!

ளாேம ேபா

நி சய

டா! அ

ெகா

டா!" அ மா எ

ைககைள அ மா ப

ெரா ப ேநர

மைச

மாமா காைல. ல எ

பா

ேவகமா அவேளாட ஜா ெக

! அ மாைவ ம

ேட

"அ மா! ச .
அல

ல ெதா

கன கைள ெதாட! எ

! ெச

ெக

! ந! !ந! ெம

ைன நி வாணமா கி

! ேக

ேள ேபா
மா! க

.

மா! எ

ெசா

கா ! ேலசாக ேப

க மா!

பா? ஆஆஆ!ேட
பா!" உடேன நா

ேபசலா ! உ

லி

ைன

ெகா

க மா! யா
தா

!

த யைன
நா

, அவைள ஆதரவா

மைற

அம

வத

ேள ேபான

வசதியா

, அவ

தாைன அ ப ேய வ

தாைன ேமேலெய அம

ெகா கிக

கழ

! அவ

,

கவைலபடாத அ மா! எ
நா

தேபா

,ந

கத

மாமாைவ தி ட
அ மா எ

மா ப

ைளகி ேடேய! அ
கி

அதிகமா

ெதா

அ மாவ
ல ப

சமய

கா

பா

சி

ளாம

ெகா

நா

க ைத பா

சீ!

"அ மா! உ

சீ! எ

டா!

! எ

க! கா

லமி

ய காைலல

ேல, ெம

தைல

ேயா! சீ! ேபாடா! அ

! எ

அ மாவ

தனமா

ல ேத

ேத


டா!" சி

ைன தா

ைய ேகாதிெகா

கைள அ மாவ

லாம

சீ! ேபாடா?" நா

றமா எ

காம, ேயாசைன

ேர. ந!? அ

மைச

ெகா

ைன தவறா எ

ைலகைள

டா!"

ேதைவ ப

க! அ

சதா

அவள

!உ

சீ! சீ! நாேன எ

! "அ மா! அ

ேல? நா

ைலயாடா!?

டா!

ேட இ
ேபா

!

க வயெச

ன? மாமா வயெச

!

ெந றிய

கி ேட

கா

னடா ெசா

சீ!ெச

தி ேத

கள

ெகா

மா! எ

மய

ேட

ைலயா மா?"

னா, வ

கள

சா

ெத

! "ேட

ல தைலைய

அைண

,எ

! என

ச ப

ேட

ைவ

ல!

ேனாட

! "

ைல

க,

அவள

ல! அ ேபா

சா இ

ேயா, நா

கி

! எ

ேனாட அ பாைவ கா

லாத சமய

ேராகமி

சமாய

ெம

இ .

க மா! ள

!?" "

ெகா
க! நா

,உ

டாேன!அ

டேர

ளாத

ெச

வ தமா

ேபேன! அவ

டா! இ

க ேமல ைப தியமா இ

கேள

என

ேயா!ஆமா

ள! அவள

க.

ெகா

ெவள ேய ெத வைத ப றி

மா! மாமா உ

ைத

ெச

ெகா

பா

கமா இ

மாமாைவ

ெகா

கி

லா

யைல! நா

, அைண

ைன உ

க! "அ

வ ேறார

ெச

அைண

க ைத

க மா!? அ பா இ

, வ ைர த

அ மா ம

வாசி கன க

யாம ஏ

ேள

கா

பா

க தி

கள

ைத

!உ

க ைத ெகா

அவ தா
ெகா

கிய

ெகா

லி

கி

கி

ற மாதி

ைவ க! அவ

ேக கேபாேரேனா

அைண

ன? அவேர மய

அளவ

க!
க!

ெசா

பைத நிைன சி ெப

ேரேன

ெபா ,,

கி

ைபய

டா! நா

"அ மா! ந
என

தி

த பா எ

ைலகள

இ த மாதி

கி நாேய! நா

ேபா

டா

தா

மா ! சீ! சீ! ஏ

பய ேத

திெகா

!இ

ெனா

தி

ன அ

"

!அ மா! வலி

கால

ெப

கள ட

ல எ

!ேட

"

தா

க சிக

கிைடயா

, ஆைசைய

ெவறிெகா
அேத ேநர

மா! உ

ைகக

!ஆஆ!ெம
. னா ந

தனமா

மா? ஏ
னடா

லைல! உ

திேய ப ைசய! "ஏ

ேபா கி
அ ேபா
பா

க இ

தா

ேத? ெசா

ைன த

!!" "ேட

டா! ந எ ேபா

ன பச

ேமேல றிெகா

ேபாற

டா! ேட

டா! ெம
! ந பா

க ெர

னா ந, ரா தி

டா

ேக?!" "ேட

"அ மா! அவ வ
ேபாேனா ! எ

! அ ப

வா உட

, அழ

தா

ைச

தா

கமாதி யா இ

அவ

ரா

ெரா ப ெக

ைலகைள ப

சி வ

ேபாகிற வழிய ேலேய, க
ேப

, அ பேவ

ேக

ேம

,உ
ைல

அளவ

" ெகா

பா

அ கா

ெப

சா,

ேத?

தி

ேதா
ென

மா!

ேட,

லா ைத
ேபாய

டா!

பா! வலி ப ராண
அவ, கா

ஏறி

!?

,இ த

க!" ேபசிெகா

கஎ

ன!

தனமா

ட?? ேவெர

கீ

மா

ல ப ைசய!

தாேன ப

! "ேபா மா! ந

! கால

ைன, உ

மைச ெரா ப

லி

அழ

!

சி

டா அவைள அள

ரா தி , ஒேர க

டா!! சி

க ேபாலி

மா பழ

வள

ல கல ! ஆனா உ

ல நா

னா

,

ெபா

!ஆஆ! உ

ைல மா! அவ

ேக ப

அ ப ேய ப

ைற?

கவ

மாம தா

டா! இ த கால

ைன ேபாலேவ ந

நாேய!" "ேந

ைன தி

கைள ெம

டா!" "அ மா!அவ பா

ெசா

ைல

டா! உ

!

மா மா!

சியாவா இ

டா !"

பழ

ள !! " சீ! சீ! ப

மாமா உ

ெகா

அ மாவ

ல ப

,எ

லேய, ஆ தாைளேய

கவ

கேளாட அழ

தி ெச

கி

ச நா

வள

மா! அதா

! மா!அ

ைட

அட பாவ பயேல!" அ மா ேகாவேம படாம

ைல, மாமா இட

ேப

இர

தைலைய

! நா

ெசா

அ ப , ெபாற த ெகா

டா! நா

ல ெபா .

!" எ

டா

மாமியா . னா! இ
கைள! கவ

சீ! ந ெரா ப ேமாசமான

தா, எ பேவா உ

சீ!

வாேயா

க தவறா எ

க மா! நாேன இ ப

க!" அ மா எ

ேட! "

ன ெசா

க!" உடேன அ மா, எ

ெபா

காத

ெகா

ைம ப

சிகி

னாளாடா!"
தா

சி! மா! ரா தி

க நா

ேபாேனா மா!!" அ மாவ

"

சீ!

ேன?

கடா ந

திேன

அ காைள, ஓ

கியா

தனமா

நிைன ேச

ந இ

ப ேயா

வழ வழ இ

வள

"அ மா!ஏ

ெசா

த நிைலய

ச ேதக

?ந

ஆ ப ைத ெகா தாக பாவாைட
!ேட

"ஆஆ!ஆஆ!
ெப

இ த

ெகா

லா

ளாம

டயா? எ ப

!அ மாவ

மாமா உ
க ைட.

ெரா ப அதி

வ ல க, இ
ண ேயா

ெப

க!

கைள அ
மா! உ

டசாலிக
பா

தி உ
கிற, ச

உல ைகயா டமா இ

தா

கினா

ேயா இ

!"நா
ெகா

ெவறிேயா

கைள ஓ த அ பா
!" அ மா எ
யாம

வ ெதாட

டாள ைபயா!

நிஜமா
கா

, மாமா

னடா? உன

அ காைவ,

லேய ேபா

! அ மாைவ

மா?

கிறா ! ந
தா

திெகா

! "பாவ பச

டா!" "அ மா! பா

!

ேட! " மா!அ மா, உ
ஓ தி

ைல பா

ைவ

ேம உ

ைகைய அவேளாட

கினா

அ மாவ

ேட! அவேளாட

ைமயா

ேபாகேவ, அ

,

,எ

லிெகா

க!

ேயா? ேட

ேனாட

அதி

!" ெசா

டா! அ

ைகக

ல ப

திையவ ட ெம

வª

ட ப ற த அ காைவ

டாள

ேனாட

,

,உ

ைகைய ப

திைய ப ைச
, அ கா

ேபா

ேமலாக ப

ல அ

ப ைச வாைழயா ட

தி ெரா ப ெகா

அதா

! ெம

த ேய ெப

ேட, ப க

கேள

வாடா!

ைட! உ

டா!" அத

, அ மாவ
கேள பா

னா மா! தின

தனமாக

தடவ ெகா

?" "அ மா! எ

கி

மாம

ட ெபாற த

,

னா மா!" " சீ! சீ! அவ

றைத பா

!ஆஆ!பயமாய

ைப ப

, அ காைவ

னா

ெசா

ேயா! உ

ெசா

ல!

ேள அ மா ெதாைட. ல, உ

காேளடா! ெபா

ேத!அ

வதிலி
வ சி

! ஆனா பா

ேட ெசா

வா

னடா ெசா

ைவ கிேர

உ சி ேக

னய வ

,

ன!

,அ

மாமா த ையவ ட ெரா ப ெப
ெக ட சி

கிெகா

க! எ தின வா

ன !ப

ைத பயேல!பா

திக ட திக ட வ

, ெசா க தி

மா! ெவ கால

!" "ப

! இ ேபா

ேதடா! க

ேப

லி ெதாைல!"

லா க ேபா

னாேல

நா

ச படாேம ெசா

க! ெர

ெதாைடகைள அ

சீ! ெபாற ேபா

வா

"ெர

! நா

க ெரா ப

உலகிேலேய
தில இ

ேட, எ

களா! நா

னா

ைல

ெபாற

! கட பாைரயா ட !
ரா கா

!

டா

,இ

ைப

அ மா

கி


அவ

ைகயா
,ஒ

சி

அைட

க தினா

இ ப ய

! அத

ெம

!ேட

அவள

ேல!

! "அ மா! உ

க பா

ேல! ந ம

நிைன கிேற

ேவ

!" அ மா! எ

அவேளாட

ைவ கைலயா ந!" " மா!

சீ!ந

வ த ப, ேலசாக க

ேதேன,

அ ேபாேத, அவ

34' அ

அைத வ சிஅவ

அவைள பா

.

வைர

பக


. ல!

ெகா

அ மா! எ
கா

பள

தி ப ளவ

வள

கி ேட
ேயா

, ெகா
ைவ
ேச
ேத

!

ைன த

சி பா

வள

.

மாசமா

பளபள

கி, மட கி, எ

ெகா

டா

!" நா

! "ேட

சி ெசா

மா!" அ மாவ

பள

! இ

ெகா


பாவ !

ேம வ

. ல

ரா ேபா
ேன

மா!

மா ப

,

ேண

சிய

!

வ ட, அ மா

தி ப ளைவேதட! நா

த ய ைன வரேவ க கா தி

! த ய

மட கி 'வ ' ேஷ
ேனாட உட

For more stories in Tamil, visit:

ேபா

கள

தமி

ல கா ட, அவெளாட ெசா

!

ச ப

எழ!

!

க வாச

ைன, ேரா

ல அதி வைலகைள உ

தி

ெரா ப அநியாய டா! ப ட

தா

பாவாைடைய

மாறி மாறி அவேளாட இளந கைள ப ைச

வ ைர

,எ

! "அ

அவேளாட ேத

தி எ

ள யவ

னமா

.

ேபானதடைவ ல

கண

ப ளேவ ெத யாம

வள

கைள

ஆ ப ைத

ேத, எவைள

ரா ெப ய " " ைச

! ெதாைடகள

தி கி

ட!

டா!

அ காவ

னா, இ ப

க ேவற! அவ

ெதாைடகைள

கைள வ
,எ

ேத எ

அவேளாட இ

கா

மி

ேட,

த,ஆஆஆ!

ப மா! பா

டா ப

வா ச

!

ெதாைடகைள வ

கைள அ

ைலகைள எ ேபா

ெகா

ைக அ மாவ

ைய ெதா

யாவ

பவ

ல ெம

!" எ

ெவள ய

ராைவ வ ல கி, கா

!

! ெம

!

உ பய

ேட!

வ ேன

ரா வ லகிய

ெபா

ேட! ெவ

வ ெகா

ேநராக கா ட, க

!ப

ைமைய அ

கிெகா

ைல உ

லமி

களா

! நா

ராேவாட ெகா கிகைள

ைழ தா

பாவாைடைய

காேதடா!ெச

ைல ப றினா
ேச

கி ஒ

ணற

ைகயா

தி, எ

ைகைய

ைக

!ஆஆ!

"

ெவ

க தி

ஏ ப

கன க

னாேள மா!"

கிைய ெநகி

அ மாேவாட, இ

ந க, அத

கி கா

டா க!

நிற

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

!

ெகா

ஆ ப

வா

ேபா

ெச

கிய

ெம

"ேட

!ெச

டா!

ெகா

னக

ேவகெம

னா!

ெச

சா

ேவக ைத

ைன த

ெகா

உட

அ மா, எ

! ஆஆஆஆ!

,இ

ேனா

ைன க

ேயா மா! ப

ெச

ேபா

பா

தா

ேக

ல தி
,எ
க! எ

டப

உட

கி

ெபா

ச காள திதா

,

க! ந . ந

ப கைர ஆ

பர

தாம இ டா

ேனாட

தி

ைன

சி, அ மா

தா, காலிதா
னட

!

ெகா

தில இற

ெகா

டா

! அ மா

! ச

லி

ேனாட

இைதேயதா

ேனாட ேவக

, ேட

கள

ண ேப டா! நா

! எ

ேநர

ைட எ ப டா!?"

ைட! மாமா எ

!" அேத ேநர

க!

ேம க தி,

ைடையவ ட உ

!" "அவ

! அைண

டா

, அ மா! சீரான ேவக

சி ேட

ைல, உ

டா! வ டாேத! எ

க அ பவாைவவ ட, உ

கா! அ மா எ

றாக

அன த

வேமயாஆஆ! நி

லிலி

ல கால

ைக ெகா

அதிர, அ மா அலற! அேத ேநர

கைள ஓ

ஒலி க, ந

வர!

ேவகமா

ராசா!இ !இ !இ !

ேக வ ேதா ! "ேட

ணா இ

! அ மா

ேள ேபா

! அ மாவ

அதிர!!ஆஆஆஆ!

னமா க

மா! உ

ைலகைள

கா னா

ப மா! அ கா

ஆனா அவைனவ ட உ
ேயா!

மா! ெத

கி

கிேன

ேல! ஆஆ! ஆஆ!" க தி கதறி எ

ய நிைன

,

மா! எ

, ேபா

ேட பதி

ேன

ேள

பாதி

க ெதாட

ெகா

அ மா ேமேலேய சா

"அ

னா

தா

ல இ

உதறேலா

தா

ெசா

கழி

கி

! "ஆஆ!அ ப

பரவாய

ச ேநர

.வ

கி இ

க ெபா . ெபா .

னகிெகா

பா! இ

அதிகமாக, என

கியைண

ெகா

க! வ

!

ெமா த

அ மாவ

!ஆஆ!ஆஆஆ!" இ

லேம! அ மா ெசா

கிழி

கிய

,

ேத

!

!

ள .

ஆ டாம

வா இ

லேம, அ

!

, ஆஆ!ஆஆ!

ைப ெம
ெப

தமி ேட

,

தமிட அவ

க! இ

? ஆடாம

கள

த , அ மாேவாட

ப ரேவசி க! அ மா, க

ெகா

தக

த கன த எ

கமா

! ேம

!

தி. ல ஜூ

த க

ேள இ

கினா

அ ப பா! எ

ைப அ


ெசா
,

ேனாட

கிேலேய இ
சி

ேனாட

ெகா

னா

க!
ேட,

!

ைல அ மாேவாட

"ேட

ைம, எ

ேக

ெசா

ெசா

லி ம

என

ன ப

தா

என

! ெக

ரா தி

அ ேமாட ெச
ைன

நா தா

! சா

ைல.

ேல அவ

"அெத


பா

.

கா

ெபா

லி அ

ைட, உ

தா

சா

கவைலபடாத

ெகா

!

கைர ஆ

ெத

சா, இ

ன ஆ

.

ெபா

ைட

! ெர

ெர

ேக

ெகா
!

! காைல. ல, எ

ேவ

! நா

ேதா
அ ப
கா!

ன?" ேபாைன ஆ
! அ த

தி

சி

ேட! அேத ேநர
ெகா

தா

ேட,

! "அ ேத!

அ ைத!" "அெத

!

வ யா? ரா தி

ேல எ

ைபய

ேகா,

பா?"

டவா?" "

லா

சீ! சீ! ந

சி ைவ

ைபயேன எ
? அவ

க! என
ன சி

ன ெபா

ன மா!
க ைத

க!

சீ! சீ!ெரா ப ேமாச .

ச ேதகமா ேக டா
நா

.

!

! "அ கா!

டா!" "ச

ெச

வ தா ந ம அேதாகதிதா

பயமாய

க அ ைத! ரா தி

சிவ தி
ெகா

ண னா

ேட! "ேட

சி

ேன?"

!ேட

ன?"

! எ

மாமா! அ மா

லி

ேவ

காக ஏ

கிெகா

ண,

ன தா

ேக வ தா, ந ப

ய சி கிேற

கைள தி

டா

ெத

கலா டா! அவ

அ ைத! ெரா ப வலி சதா? ெரா ப சா

கேவ பயமாய

த ய லி

ெசா

னடா?" நா

க ெசா

ன ெசா

ைன வைள சி டா! ந ேபா

க! நாேன ெரா ப பய தி
லா

கா?" "பா

கா?" "அட!மடயா,

ைசைக ப

சமாள ப

ஒலி க! பா

ச ேதக
ெண

!" "ஏ

ேபா

மாச

வர

உன

ெரா ப ேமாச ! எ
அவ

ேட

னா

அ மாைவ ஏ

என

திலேய, ஊறவ சிகி ேட இ

ைட, உ

பா! உ

லா

ரா தி

அவ டேம ஓேக வா

! எ

மா இ

, ெசா

தா கா! என

ள அ மா! ேவணா

சி

ேபா

டா! ரா தி

அ மா! எ

க நா தா

ேந

மி கி

ெப

ைப ஒ

மாம

கா!"

கா! ஆனா ெவள ய

ேயா!அ கா அ ப யா? ந எ

ேபால ம

ேக வ

ணய

சினா ! உன

ேக அ மாகி ேட ேபாக

டா!" "அ

மாமாைவ எ ப

அ மாவ

உடேன ஆப

ேவ

ட தா

கிள ப இ

! எ

, ந ம வ ஷய தி

ைன கி

வாமேல! "அ கா! ெசா

ேக?" "ஆப

! உ

ந எ ேபா

ேக எ

?" "அ கா! ெரா ப வலி

கா?" "ேட
னா

ேன

அ ேபா

கா ! அவ

!தி

"

கா!" "ேட

தய கமா ெசா

ேகடா இ

ன ைத ெசா

ெகா

தில இ

ணா!

பா

கேளாட

மா

ேபாைன ைவ

கைள தா

ெச

அ மா சி

ல ! யாராவ

ெகா

ேட! எ

மதி ஆ ட ைத வ

சி

ெகா

அ மாவ

கைள

லக

,எ

ெசா கிய

வா

. அவ
ெசா

பா

ெர

க, கி ேட ேபா

சைமய
நிமிஷ


" சீ!
ரா தி

கா

சி

ஓ க வ
அ த அள

! நா

ேபா

டா

ெகா

! ெகா
கா

ரா தி

சி ேபா

க ேபாரா. அ

ரா தி

க! கத
சா ப

ேட, ப க
யைல! மன
ட ப

சீ!

!"

ரா தி

நா

னா

கி ேவைல பா

ைற
ேத

அச

தா

ைற

க) அ ப

இ ப

! ந

க !

தா, அ மாைவ காேனா !

, அவேளாட இ

க பதறிவ லகி! "ைச தாேன! ஒ

! "அ மா!

ெபா

!இ ேபா ேபாடா, இ
திற

கிட

வ பா

க ெதாட

ேடா !

மாமி

யைலயா?
,
டா!"

! அ மா

ளகா சிகளா

டேவ, ஒ

க, அ மா எ ப , உடேன எ
ணேல! ஆ ச ய தா

கிட தாேளா? இ

,

!"

! வ

கிேன

டவ

ேக மா!

ேகய

டா!ேட

வல ெவ

ெகா

வைர

ேக அ கா வ

ேட

ஆ ட ேதா

ேமல மகன ட

!

ற நிைலய ேலேய

லேய உ

வ! அைத

பாரா

நி வாணமாகி நி

கினா

!

!

அ காேவா

ைககைள த

வ லகி வ

னா உ கா

ைலேயா? ச
வா

பா
கி நா

யைத, பா

மிஷ

!" எ

ஏ ப சி

வர ேபாரா.
,ஒ

கி

ேக ேவணா வ

னா

சைம

ப க

சீ! ெபா

எவளாவ
வர

பய ேத ேபாேன

ல இற

ைன ம

ழி

! இ

ல இ

வரேவ( என

.

ேக க ேபா

வய

ேபாேனா ! அ

ல அ

அதிரச

ண ல நைன சி,

மண , தி

பக

ேபா

டா! தாேயாள மகேன! " நா

! ேந

அ மாைவ

தி

ல,

ேவற! அ மா, எ

னா

ேப கழ

டா

ேளா ெப

ஆ ன ஆ ட
ெசா

ரா

ைல அ மாவ

ச அ மா! எ

ன ட ! "அ பா! ேட

கலா

ேட

ைகய ல ப

க! எ

! ஒ

ைன

ேவைள

ைல, அ பா அவைள கவன பேத

,ம

ல எ

மகன ட

மா தி மா தி

ன ஆ ேசா? அவ

ேவற

தில வ ட

ேகா? இ த மாமி சன ய

ஷா

ேபசாம அ
அ மா
ேபா

பா

க அைண

ஓவ

வலி! இ
மாம

ெச

ேவற, ரா தி

"அ மா! உ

ேக வரவைழ

ெசா

ெகா

சிறி

ேநர

வ ஷய ைத உ
ெப

றமா வ

அறியாதவ

உ ச

கைள

உ ச

அவ
கைள

க பாதா

மனதி

ஓட!

! மாமி

, இ தவார

லி ேட

" நா

சீ! என

ெகௗ ஆேவ

ேக கிறா
ேக?" அ ப

!! எ

ேதா அைத ெச

லி ேட

அ மாைவ

ேக இ

? ேட

! உ

ன ெசா

ேனாட

?"

க மா! மாமாைவ ரா தி

க! "

சீ! சீ!நாேய,

! மாமாைவ இ

ெகா

, மக

ைட! ேட
!" அ

ேள, க

ேபால எ
ைறய இ

கா

! "ேட

சி

ேபா

, அ மாவ

!த ப , ந ம சகார ல

லி ேட

டா!

கா! ஆனா அ மா அவ

லாேம எ

த ,!!

ல ேவணா .
, அதி

ெசா

ெத

மாைல மாமா வ
சி கச

சா ப

ெதா ேடா . அ மா அ

,

க!" "அ ப யா
கார

கா டாேத? நா

அ மாைவ

உ சி ேக ேபா

லா க ேபா

னா

ச மாதி

அைறய ேலேய இ

உறி

ஆ ப ைத

ேவைலயா? அ மாகி ேட ந ம

! என

ப தி

ெதா ேடா !ம

ஏறி ேத

ேபா

திலதா

ட ெசா

கி ேட

ேள, சி ப ளா

!

, அ பா! அ மாதா

" "

லி டயா?" "ெசா

கிேற

அ மாைவ, ஏற

தா

தா

, அ காவ

அ மா

தி

சைமயலைற

னா

கி

சி! " மா! அ ேபா ஜாலி, இ த சன , ஞாய

லிடலா ! க

க!கணவ

ெசா

ேனாட தா

ெசா

னா, ைந

னா

! உ

கி வரவா

கழி

வ ஷய ைத ெசா
ெசா

ண அைலக

,

ேடா !

சி த கைதைய

அ ப

கேவ எ

! "ேட

சா, நா

ந எ

வரேவணா .

நா

டா, நா

ரா தி

தமி

ய ேவ

லஓ

கைத அள

, மாமா வர

ேகேய கிட
கி

ெச

ைட

ேபா

னட

யாதா ! அ

தைலய

ேபா

டலாமா? அ ப

ேபால எ

!

ேபசி

வர

கி த

அ த ேநர

ேள, அ காவ

ேபா

டா

அ மாகி ேட, அ ப

.

ேபா
ேட
அைன

ன ய ைவ

ைற இ

, அைண

ப தி

டா ! நா

!அ

றிர

, நா
அைன

ைன க

கீ ேழ

நா

காைலய ேலேய, த

காலவைரய ற வ

ைறய

தாேரா

அ மாவ

வ தா

அளவ

லி

வ தி

சீ கிர
ேகாப

கால

கா

ேபா

மா

ணய

நைன

! நா

? சீ!ேபா

ென

ைல

ெச

னா! ேந


ெச

லமி

பழ

ெப

ேல?

கி

சாய

ெர

? அேத ேநர

ெகா

தி டாேத !" "அ

"ஓேக
ணா! என

அவ

எ ப

ேபாக

ெசா

ன ைத அ

For more stories in Tamil, visit:

ெகா

கா

ெகா

ேக டதா?"

ெகா

ெதாண ய

ேட

ஓேக ெசா

எ ேபா

ஓேக. வா

கேவ

! அவேளாட
வள

னட

டைன உ

லி இவைள

ஓேகதா
கிெகா

திற பா

ேள ேபானா

,எ

வா

ணா!?" "அ

கிதேரேன!"

, "சா

!

தா

னா

க வா

ைக

! எ

த, ஆஆ! எ

ணத

மா!

ேம

! அ ப ேய த

ேசா ெத யைல! எ

ன ெசா

வைர வா

தி கி

ைல.

!

காேத க

மா ப

பட சீ .

யா

!" அவ

ேமா ல ேபா டைத கவன
அைண

!

தேதா? எ தைன வா

, ெக

ண டேவ

க ேபா

கேவ இ

ேபா

வானா

,

கி

வேர

பத ற

மி

யா, ந எ

மைழ க

.

ண கி

ெச

ெவ

காலி ப

வைர நிைறய

ேபா

ேபாைன எ

ணா! ஓேக, ஆனா ப

ெத யைல! அ

ேபா

ஏெழ

ஷி! எ

! ப

வ ேத? ப

டா காப ேபா

ஏதா

ெப

சி ேட பா ! சள கிள ப

!!" ெமா தமா

ய சீ கிரேம கவ

நிைன

தா, அ

ைசல

அவ

மன

உட ப

ட வ ைர

ணைன ெரா ப ேகாவ

.

ர ேபா டவைள! அ மா! இ

, அவைள க

கால

சி

வ லகி! "ச

ச யா?" எ

ேபா

லேம! அ

ேன ெத யைலேய , என

அ ப ேய ேபாைன ேதட, அதி

ேக நைன

ணா!" உடேன நா

ேக கைலேய, அ மா உன

யாவ

! கா

தாேல எவைள க பைன ப

ேயா!அ ப யா? எ

"அ

வாசி ேத

மா!ேபா மா! அ

,"

!அ

! மைழல நைன

ேல! எ ப

ெர

! "ஏ
ேபா

பான

ள , கன த மைழைய

. ஏ கனேவ அவேளாட கன க

ப டாைவ

ெகா

ேட

யா ப

வ தா

கா

ைற தன! ப

அைண

ைக

ைன
ணா!

ேளாதாேன, ந

. நைன த

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

பா

த என

வள

ேயா

தி

ேளாதா
! "எ

ேள

கி

பா

,ப

கா?

ேகடா அவ

ெச

வ டேர

ெகா

"ஏ

!

"அ

பாவ இ

"ேட

! இ

ேவ

டா

ேபா

ேகா !அ


லா

ரா கழ

கி

தா

கவன பைத க

அம

! நா

!
சி ந

ட அவ

அவெளாட

ேராலா இ
டவா!"

ைரய

ேபாடைல

! "அ

ெத

ேக கிரா மாதி ! ச யா?"

ேத

!

ரா ம
, கழ

ேள ேபா

நி கரா! ேட

டா

ேவற
!

! ந ைக

சா ேவற ெவைனேய

! ஓ வ


டா

யாைவ பா
உல

! அவேளாட

ணா! கழ

வ த

கழ

ல ப னவள

!

க வழி

!"அ மா

க ெசா

ேட,

ேமலி

ேட இ

கேள

ெத

ெகா

பா

ேள

லா ெத யேவ, நா

க! பதறி வ லகினா

சி

ல சள க

காப

டா? அவ

ைய ேஹ

கள

பைத

கி!!!அவ

யாேவாட

ேல!?" அவ

ேதா? ஆ

யா

நாேன

ேபா

ேபசிெகா

ஈரமா!! ெந

ேவெர

பத

ரா தி , எ ப டா? இவ ேவற வ

கி

உ கா

வ ட! அ மா ெகா

நைன

ரா

மாமைன

! தைல

வ ைர த கா
அ மா

ேட, தைல

மா தேல! ேபா!ேபா
ெசா

அவ

, ஈரமா

ள, என

மா இ

சைமயலைற
ேபாேன

தி ப

டவா, இவைள

வ லகி அ

நட க ேபா

னா இ ப

அ மா,
?!"

வர! நா

ராைவ வ

ெகா

வ ைர ேபா

னா

சள

பா

ேகா ! அ மா அவகி ேட ெசா

காைல வ சிகி

?ஆ

ராைவ மா தேல அ

ேவற ேபா

னமா

ல மா

மி ேயா

ல, அைத

ேட, பா ைவைய அவேளாட பன ய

ைல ேபால, அ

யா!

னாளா? பா

ேல

த ப பாள க

ெகா

க, நா

மா தேவ இ

,இ

ெகா

ைவ

ேவ

காப ைய

உைட பன ய

னமா இ

பா

" அவைள நா காலி. ல அம

ைககைள இைடய
கா

? தைலைய

, மா

த, அவள

ஆஹா! எ

ேயா! ஆ

, அவேளாட தைலைய ெதா

தைலைய ெம
ெச

! அ

ணேபாேரா ேன ெத யைலேய? அ ேபா

யா, சீ கிர

"

அளைவ அ ப ேய ெசா

க ைட! இ த மாம

ன ப

அத
ளய

! எ

ேட

! இ
வாைய ெபா
க உ

திெகா
கன கள

.

ேள

தா

!
,

ைலகைள நா
ணா! உடேன க தாேத,

நா

சி

கா

சி ட

வ சி

ெகா

தேத அ
ேத

ேபா

ெத

ேட ப க

! "அ

ேக

! அ மா எ

டாளா

லா

வா

தாவா

ணா! ேவணா

ெகா

ேகாபமா

யா


எ ட, எ
மதப ரேதச
த, எ

உ பலி

அவள


உண
தி

னா எ

ைன

ல அ

அவைள எ
பன

கா

யா!
ேபா

கி

க ைத, ப

ணா!" "

ேபா

ெம

!

க தி

அவள

தா? "

தா

க சி

ஹ¥

ேற

!"

!

ேஸ

யாவ

க! அவ
ெப

தா

ட ேபாேற

ேகைஸ எ

ேப

ல இற கிவ

தா

ணா!

! உ

! என ேகா,

உணர, ெகா

க, த

அவேளாட கா

அவள

னேவா ெத யலயாவ

ைமைய ேம

!இற கேர

ேச

,த

ைற

ேபால இ

டரம

ணா!" எ

ைன நானா? சா

ணா! வ
ெம

சா

?" ஆஹா,

யேதா எ

தா

ய சி ப

அவேளாட மி ைய

அ த சி

ணா!சீ கிர

!

அவைள அ ப ேய

!ஆஆ!அ
ட ப

ேக

ணா!உ

றி கி

ணா?

ைன

, கீ ேழ

, ெப

ன த நிைலய

க, ஆஹா!!!ைககள

ேபா

ேக

தாேன?" ஆற

! அ மா, ெத

அவேளாட அ

ேவற ேபாடைலேய)

! ெகா

லா

,இ

. ணா அைத

! நா

ேக

ல அைண

உ ப ய பண யார தி

! "அ

ைக! "அ

ேத

மைச

கி

சீ!" க

திேன

வா

யாதா

னா எ

ைற த த

ெநள தவாேற! "
சி!

! "ச

ச, ச ேற

மி


ெகா

எதிபா

பாதி

! ேவ

மி

இைத தாேன நா
ேம

ணா!

, மைழ ெகா

ேத அ

சமா ெத ய, பாழா ேபான மன

ைன

ேல! ந ேவ

கீ இ

சினா

பா

கி ேமேல ேபா ேட

சி ெவள ல கிட

க ைடைய ப

கார

, அேதா ெத

ணா!" ெக

க!அ ப ேய எ

பன பழ

ெக

தேரேன!" ெவள ல மைழ ேவற ேலசாக

கேவ! "அ

ல பைழய கைத

ைய கா ட! "ஆமா

! ள

! தைல ெதா

ேனாட பைழய ெப

வா! நா தா

மைழ. ல நைன

ேபா

ேத

பைழய ேப ப

ணா?" "அ

த ெப

ேட

ணா! எ

ணா? அ

இட ைத அைட சிகி
பேரா ேமலி

ல அம

வ ைர
கைள

(

யைத,

ணா! அ மா வ

! அவசர படாேத!"

கிெகா

தி ேம

ேட கீ ேழ இற க, அவேளாட
இற

கி க

தி

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

For more stories in Tamil, visit:

த!

கி

ேவ

!ஆஆ!எ

வழி

ெத யாம

ெகா

டா

ட இட

மைச க

ஆன த

க ைத அ

ெம

ஈரமாய

மா

அ த மைழ

ேவற ல

ட! த

இதமா

ேட! "ஏ

!

உட ெப

!அ

ேனாட ஈர ேப
லமா ஒ

ஓ வ

டா

எ ேபா

மாதி , ெம

லா

தா

ைஸ உ

!

,எ

கதைவ த
லா

ேட

பா

வ சி

! மதி

ண ெய

லா

ேன

,

,
டா

ேபாக

க ேபாறா

"அ

ைச அ

மா?" நா

மா

ணா?"

ைகய

ணா!" ப
ைகவ

தியா?" "இ

பா

,

ணா! உடேன

அவேளாட தைல.

பா

திலி

ணா!நயா உ

நா

ேபா

ைகயகல ஆ ப ைத

ேபா

?ந

ேகேய ேபா

நா

த ைய ேம

மாதி

எதி ேலேய மி

யாவ

நா

டா

வ லகி!

, அ த இட ைத

ேதேன பா

மாதி

ைன வ

ெகா

! "அ

ேன

!"

லிடாேத ேபா

கழ

கழ

வ , ைகய

,எ

வசிய

கி கான வாச

யா பா
ண ெய

ராதா

, ேப

ேட, அ த

?" அைத ேக ட அவ

ணா! ந ஆப

தா

சி

! அைத ைகய ெல

ர மியமான வாச
,ப

ெகா

ணா! உ

னேவா? "இ த மைழ. ல எ ப

ைவ க! ேப

ெதா

க,

யா! ப

ணா! ந ஆப

தேதா எ

நிற ேப

ெகா

உட

!அ

, அ மாகி ேட ெசா

ல ெச

க, ேரா

ணா!

ேட! உ

ேகைஸ வ சி

தாகேவ

,

அைண

ராதா

ணா! அ மா வ தா த பா எ

ணா!வ

மா திகிேற

உட

ேக, நா
கி

ணா!

ேட! உ

. ல வ தி

அத

ைக, ெவ க தி

ட ேபாரா

சீ! சீ! ேபா

ணா!

என ெகா

ேபா

வ ைர த த

! சீ! சீ!" ெவ க ப டாேள ஒழிய, வ லகேவா,

சீ! சீ! ேபா

ணா!

ந வ

ணா!வ

?எ

ணா!அ மா வ

!"

ணா?""

ேளதா

பா

ைத க

ெகா

நவ

ணா!வ

ேபாக

ைல! நா

ேக ! சி

ேளதா

அ த

! "அஆ!

பவ

ெவ க ப

"அ

?எ

சி ேபால, அைத மா தைலயா ந இ

ேம

ளேவா, தி டேவாய

, அவேளாட ெதாைட இ

அைண

ஈர

பா

ேக றிய
ேள இ
ைல ! உ

க, ப

கசி

அதி

!அேத ேநர

ேக? எ

,

ேனாட ஈர

ேனாட ேப
ேகேய

கைலேய?" " சீ!அைதேய

ேத? அைத அ

ெகா

ேகேய ேபா

ணா?"

ேக யா

ெகா

ேவைலய
னா

சி

தா

,த

னா ேக

! அைனவ

அ மாவ ட

சி

கிள ப, "ேட
டா! வ

ஆ ப தி

அ காவ டமி
ேபசி

,எ

நா

ைன ேம

ஓ ைட ேபா
ெச

னட

ேபச, அ கா! "ேட
நா

யாவ

தா

! த ப!

கழி சி வரேவ

அ மா இ
ேபசி ெகா

ைசைகய

" மா! இ
ெசா


! நா

ட யா

ரா தி
ேஸ இ

ேள வர,

ைக

ேகதா

காலியா? எ

றா

மாமா இ

ேலடா! நா

ெகா

வ ெகா

நிைன பா

தா

ள! "அ

லிெகா

வ தா

, நா

ேட, க

கி

லி உ
ணா

ன ஆ

! நா

! "அ

மா ேட

ைன மா

மைற

ல, என

டா! ந பா

னா

ன ப

ெதாைடைய கி

சி

ண ேபாேர?

ெகா

ேட!

ேபாடா!" உ
வ பள .
ெகா

ெரா ப ந

தாம


டா

!

ேனாட

ன இைடைய
தா எ

ணா!

. அ மா உ
ேம

யாேவற

ேள ஓ

ைவ கிேற

ைம ைவ தா

ள!

!" வ ஷய ைத

ேயா! சாமி, இ த

ணா! அ மா பா

அவைள அைண பைத நி

டாேத, ஏ

அவேளாட சி
லா

, ெவள ேய வ

! எ

வா

!

, அ காவ ட

ேமா?"

மத

அவள

வா

ேகதா

ைககாெல
பா

ேக டா

ணா!அச காேத

ணா! உன

அ மாகி ேடேய ெசா
ெசா

! அ

சிகி

யா பள. பள.

யா

த ம

ேபா

ேக ஆய

கி

பய தா

த மத

ெத யாம

ேதா ! என

ஏ க ! அைத ரசி தா

ைலேய? ந

, த ைய ப

ைக ைவ

சி

மன

மா! ெகா

!" அ மா

ல க

, ெகா

ஒலி க! அ மாதா

க, அ மா எ

னடா ெசா

.

த கன கைள பாவாைட தாவண ய

ைமய

ரா தி

ேட இ

கிறா, சா

மாமா

ல! ெந

நா

ரா தி

வ ப

ேப றி, அவ

மன ல ஆைசைய வ சிகி

ெர

.

!

ேக கிள பேற? ஜுர

ெம

ச ேநர

வட

ேபா

கி ெர

யைலேய

ேட வ தா

! இ த மைழ. ல எ

ெகா

ெரா ப

ெவள ேய கிள பேற

காத ேநர தி

சா ப

மிஷ

ெகா

ேலேய

க சி பா

அ மா! அேத ேநர
ேமைட

ணா! உன

அ மா ேக

!" நா

ெசா

தி

வா

ேம வழி ேதா ! "அ மா! நா

ேள
க!

யா,

அ மாைவ பா

கி ப

மா ேட

"ேட

றா

! த

ெசா

யா

ெகா

கீ

க! "

ேகா

ணா!

ேமாச பா!" க

,

ேபாைன எ
வேலா
ேகேய வ

மாம

கார

பய தி

அவ
ெல

,எ

! "எ

அ தா
ேவணா .

வர

பா! ந அ

அைத இவ பா

ெச

ணா! நா
ைதேய இ

ணா! அ

உரா

ேபா

ல, நா

ெத யா

ேக ேபா

யா

யலா ! மாமாகி ேட ேல டா

ேல? உன

தா
.

, ெகா

எ ப

டா

க ேதா

ேல!?" "நா

ெபாைழ

வர ெசா

!நா
யாைவ

"ேட

! உ

னடா ப

ெசா

டா

லைலடா!

ேபா

க.

ேலேய
மா!

ேக ேபாகிேறா !" "அ
சி

!

?"

!

!" "அ மா! பய படாத

அ காவ

!

ைலடா! அ த

னா ேய வ
!எ

ேற

! அ மா

வ தா
நா

றா

யா

யா! சா

ெகா

அவகி ேட ஏதா

டா ேகவலமா

தி

ேமேல றி,

ன உ

. ல, அ பாவா?" "இ

ட அழகா

ேபால இ

ேவற

றமா ெசா

ணா!" "சா !

ேள சிவ த

ேக க டாய

டா

! மாமாதா

, அவேளாட க

ெவள ேய வர, அ மா ப

ைன ேபச வ

இ ப யா

!அவ

?" அவேளாட ேகாவ ைத பா

மிர சி

நா

அைற

சீ!ேபா

வ அவ

ேட!

ணா!இ த ஆ பைளகேள ெரா ப

வலி

ெகா

தி

க ேவற ச ேபா டா?"

கிய

ட வவ

ெகா

ைககைள ெகா

ைவ

சீ!

?" "

ல த

தா ஏ

வா

ைககைள வ ல க! "அ ப யா!? உன

யா வ த
தி

சி

ேக க

ெகா

,அ

ல கால

ணா! வ

ன மா!? யா

ரா தி

ேக எ

மா

தா

க மா! ந

சைமய
ப லி

தி அ

னா

தைலய

சேதாஷ ப

ெச

ணா! ள

ெம

அ மாமி

ெகா

மா!அவ

!ஆஆஆ!ஆ

ெத

நா
"

ப க

!அ

டப

ச யாய

ெச

காேன

தாேன, அவைள

லா ஆ பைள

ெச

"

யாவ

வரா? இ த அ மா

யா, ந

,

ெகா

,

கன கள

கேவ

ணைன! அ

ெசா

ேட, எ

க சிதாேன?" "அ மா!ேபா

ளாம

அ மா

ெகா

ேளா பாசமா இ

? அ மா அைத எ

கி

ேப வலி

ேப! அ ேய

ஒேர த

மா இ த அ

லி ைவ தா ேபால அ மாவ

அவள

க சி ேமல ஆைச இ

ேமல இ

! என
!" அ மா சி

வலி கிறமாதி

மா! பா

, "அ

மிஷ

!" "அ ேபா ஒ
யா

கின

ேயா!

ணா,
நா

For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ேபா

கைள, உ

ேள த

ள ெகா

ேபாக தா

ல, அவ

ேபான

வழி ப

ணாம வ ட மா டா !" "ஆமா

தள

பா

கா? அவ மா

அவ

!" எ

கி

ெக

ெகா

சி ேபாகர

ேள ேபா

தா

டேவ இ

நா

ேக

வ லகினா
ேபா

டா

ெத யாத

தி

ேபான

! அவ

கிள

பயண கைள

யாவ

அ காைவ அைண

ேதா ! அ காவ

ேபாட

யவ

ைககளா

அ காவ

ைல! அ கா
வ உ ச
லஇ

தா


ேபாட

! அ

ளய

மா

ேக டத

வலி உய

ேபா

பா

ைப ! அவ

கி

யா!

, "எ ேக

ெர

, நா

டா

வா

கி வ

அ மாைவ சைமய
பதறி ஒ

வ த

ைழ

நா

கிள ப னா ேபா

சிைய

! அ


தா

ேயாடா! உ
னா, அ

ேகா
ேக றி,
!

ேளாதா

! அ ப ேய அைண
யாவ
லி

சி

ெகா

நிைன

கிள ப ேன

வ தா

.

ேட! இர

ஊ ப ச ப

!

ெசா

!வ

சிெகா

சி ப ைச தேதா

என

!

! ஆனா

! "

த உற க தி

ைடய வழிச

கி ேத

, நாைலய லி

ெகா

ைல ந

ேபா

ல ஒ

ெத யைல! அ கா வ

ன ஆ ேச? அ காவ ட

வழிய ேலேய மாமாவ

ேபா

ைக அவ

கி ேடா ! காைலய ேலேய எ
வ த

! மாமா

மா

பாேளா

ைற

! மாமா

சீ கிரேம

ேள வ

பய

ைலகைள ச ப உறி

தில ேபானாேல, என
ைதய

யா ேவற தள.

ஆய

, நா

கிள ப, அவ

ேட

.

ச ேற

னா, ஒ

சீ! சீ! ேபாடா த

பட சீ

ல இவ மா

ள எ

க! காைல.

க! "

சா பா

ேபா

! ேபா

க ைசஸ¤

ேபாகிேற

ேடா !

! மாமா வ த

வழி!

கி

. ஜி

ஏதா

இர

ேபால கிள ப
பா !

ஜி

ஆப

பா

தா

ைன த

. என

கிடேற

கி டேய மா

மனைச அட கிெகா

ெகா

, கி

! நா

ேள, உ

டா!" எ

டா

ேபா

ணா?" சி

அைண

! உ

, ஓேகவா?" அவ

ச ேநர தி க

மி

கிழி

எ ப

பழ ைத ப

ரா தி

ெதாைல! வ

டா! அ

ெர

அ மாவ

தி . தி

அவசர பட

க! அவ க

தியாடா?" "ஆமா மா! கவன ேச

வள
என

யாைவ எ

.

! அ மாைவ
யா இ

அ டகாச

பயமாய
பத

ேபா

டா!எ

ேக ேபா

தைல

ைலயா? அைத ெசா

வ ெகா

ேல, ேபா
டா

மா

கரா?" "அ

பய டா? பா
வ லகி

பாவாைடயா
ெகா

ற வைர

றெம

ன கவைல! வ

தா

டா! அவ

ெச சியா

க!அ மா! "ஏ

, சி

ன இ

கைலயைல!எ
ேபா

வாேய
எ சண ெகா

ேபா

கள னா

கவன

கேவ அ

வ ெகா

கி

ேபாலி
சி

ேற

ேவெர

காவ

தி

மா!

களா

யா

தா

தா

தி

!தாவான

, ெதாைடக

ஏறிவ

மனைச மய க, அ மா காப

தா

மா

ேட "ேட

! கட. கட

ேளா ரகசிய
கமா டா

டா! ப

ெசா

க?" "அெத

லா

ெசா

ேவைலகைள
ணா! இ

வர

இைடைய ெம

ணா! க

ைவ

ேக

கி
மா டா

க, ஏ

?"

யா அ மாவ ட ! "அ மா! இ த
கி ப

சி சி

வைத ேபால ெசா
காேதடா, அ

! ஏ கனேவ அவ

அவேளாட கன கைள ெதாட த

ணா?" உத

?" "அ

ேப அ

கி ப

யா! "அ

அவ

கி

இெத

ைக எ மைலயா

கி ெகா டாவ

ப வைத அ மா ெபாறாைம

றமா

! கைல த

தாவன ேயா

ச ேநர தி

ன வ ஷய

! எ

மா! எ

ேபா

ன ! அ

மா?"

ெகா

க.

ைன

டாேத

ேள ேபா

ன ,இ

அவ

காேத, அ மா த பா எ

ணைன பா

ெத ய

த கன க

! எ

!" எ

!

லா

க மா! இ த

கி

கைல

ேபாடாம வா

ெச

அ ேபாேத அ மா வ

, ெப

சா

ேபா டா

ைககைள ேமேல

ேடா !ெகா

! ச த

"எ

றமா ெசா

லா எ

ன ! அெத

ேகாலமா

ைதைய ரசி ேத

சா ப

!உ

க ேச

ம ற ேவைலகைள கவன !" அவேளாட ெச ஸியா

யாத அவ

ேம?" உ

ெதாைடக

யா

,

லி

உைடகைள ச

ஜா ெக

பள. பள

வ தா

ெரா ப

ேட

க! ந

க!?" " சீ! ேபாடா! ப

கவனமாக இ

கன க

ேபா

! வ

ேபா ைவைய வ ல க, அல

அவள

! ேந

கன கைள ப றி! "அ மா! பய படாத

, ேபா

! "அ

! "ேட

ேமா ெத யைலடா?"

ேமேல ேபாயா

ைறய

ேபா

டா டா! ைல

அ மாைவ அைண

ெவ

, பய

னதா

ல, அ மா

டா

சைதெய

லா

ெப

! அ மாைவ ந

லா
?"
.

ைகெய
அ ஜ

கேவய

சிவ

ேபான

ைகக

ெம

ேமாச

ெகா

கேவணா

?" எ

ல வரா

ண ேன

லி

வர

ம ல

!அ

கவன

யாவ

மா! ஏ

ேக ேட? ேகாய

மா?" அ மா ேபா

கைள

ேனாட ப க
ணா!

ைழ


க, நா
த, அ

ேம

?" அவ

ேயா! எ

,

ஷி எ

அ ப ேய அவைள பா
க ைத தாள

ெசா

யாம

ேநர தி

யா! பரவா

தைலைய

கா

?க
கள

லி

ெம

ல,

ேபால பா

ப ய

னா? ைடய டா

ேக வ த

யா,

த ேபா ைவைய

தைல

ேள

ைப க

ேல, ெசா
சா

ெகா

ெகா
! எ

,எ

ைன

த மா பழ தி

, அ மாேவாட இளந கைள

ைமையவ ட இவேளாட கன க
டா ட தா

க! அவ

!"

!ஆஆ! மா!அ

ணா! ேபா

லா

நா

கி, அவேளாட ெப

கண கா

! ஒேர ெகா

ேன ெத யைல! அ

நா

க திலி

அவள

.

! உன

ணா! சா !" எ

வரைல! ந

ண, அைத

! "ஏ

வரைலேய

அ ப ேய க

ஷி

!என

கி

! ச

கி டயா
ைல

ைசைக ப

ல அம

, "இ

வ ட, அ காேவாட பன
தி

டா

ஆ ட, நா

ைத

ல வ தா

!

ள கிழைம ேகாய
ைந

சமா

னமா

யா! "அ மா! நா

!ேந

லி

ல, எ ேபா?" "அ

ேல.

ெகா

வ த அ மா! "ேட
ெவ

டேய!" எ

சமா

லாேம கிள ப னா

மா க

,

ேபா

யாவ

த கன கள

! மனசி

ேபாகாேத

,

க சி

, இ ேபா வ

வரமா டா

.

. த

தாேன !

.

ேநர தி

ெசா

கார

? அ மா ெரா ப

வரயா !" ப

,ஒ

டா

வ லகிேன

டா! இ

ேற

ைன பா

இவ

.

வ ல கி! "சா

ைட ச

வ தி

ேபாேய

ணா இ

னேமா ெசா

நா

ஒேர
ெவய

றமா ெசா

வரலாமா! ந

ைட

ெசா

!எ

ேபா

ல ேமேலறி அவேளாட ப

அ மா கிள

ணா! எ

ணா! அ

அ மா

ேகா !" ம

! "அ

.

ேபா

ணா!" ச

ெசா

ைல! உடேன அ மா! "அ

ணா!" "வ

ெதாட! "அ

இைடய லி

ைத க

, வ ைர
ெகா

ணா! எ ப

ணா, ந இ ப

டா

!

! அ த

சா,

என

ேப ேச வரமா ேட

அவைள என

வசதியா

ைத க!அவ

அத

ன !

யா ெசா

"எ

ைலகள

ேப றாேத

ப றி எ
"

ேமாச

அவ

ெக

! அவள

சீ கிரேம

சீ!

ெச

ேன
ேட

ெம

ல க

"அ

ணா!

ெசா

கன க
ப ைச

! அவ

ணா!எ

ேவ ேபாலி

லா

ேக!அ

ேக!

கீ ேழ ப
உத

க!! "அ

ேபா
!அ

சீ!ஆ

க எ

உரா

!!

தா

பா

சி

ேதக

!ெம

அவள

ெப

ரா தி
ேட! ந

மாமா
ணா!என

ணா!அ மா ேபா

அவேளாட ேத

ேகா? என

ேம

நா
ரா தி

ஒேர

மில ைல

ேக!அ மா

ச ேநர

,

ேக! சீ!ெரா ப

ேபா

அ மா

,

ெகா

ணா! ேந

ேவைல

சிகி

எ ப

க ைத

அ மாைவ

ல ப ைசய!!

ைகையேய!!

அவ

!!

ைன

அைண

ெம

பா

கேபாேற

றமா இெத

க வ

ேல! ந

யாம ெகா

ேக

றியாய
அவ

ணா! அ

ேம

!அவ

, பத ற

பய

ல எ

ெகா

ட!!" நா

ல பய

ேபசின இத கைள

சி உறிய!

லிய
யைல

! "அ

அவைள ேம

ேபா

ணா!அ

ட பதறாம

! அலறினா

கைள உ

ட தாேன இ

ன தி

வா கிெகா

நி வாணமா க

ணா!அ

!அ மாைவ ப றி ேக ேடேன?" "ஏ

கி ேடன

ைககளா

ன?" இ ேபா

ண தாக !! எ

, அன தினா

ட பற த த

ணா?

ைலக

ேயா கடா தைலயா?" நா

ேபாைதேயறிவ

கி

ல வ தைதேய மற க

ெவ ப ைத உ

ணா!! நா

ணா!

!அ

!அ

சி ேகா

ஏறிய

வ லி

பழ ைத எ

!ஆஆ!

ெசா

ன நிைன கிேற?" நா

ப,இ

தாளாம
?"

ேனாட ெந றிய

தி

!

!ஆஆ!அ
,ந எ

கேயடா!அ
ணா! நா


ெகா

ணா! எ

னடா
ணா உ
ேமேல ப

னா, ச
ெவ

ஏறி வ ைர த த ைய

மா ப
ேட! "


!

த,

லாப

கிேற

யாவ

யா, என

ணா? எ

ெளா ெப ய வ ஷய ைத

லேய
னாேல தா

" எ

ைன த

கிெகா

கைள ெம

னேம ெத

ேமலி

க, இ

! அ மா

,

மாமா

வ!என

ள க

ெசா

அ மா
ேக

ப ட

க, அத

ணா. அ

உன

ெத

அத

"

லாம

சீ.

சீ. அ

ட ெவ கமி
அவேளாட
ெம ைத

என

ணா. ந

உட

ெநள தா

ைன ேவற எ
வ ைளயா

ெத யைல. ெத

ைக

ரா தி

ல அ

ட, அைத

.

மா

அ மா

,

கி நி

,

ெரா ப ேமாச . ெகா

ெத ய எ

ெத

"

னமா ேபசேற?"
தி, அவள

ேனாட த

பவ

.

கைள

. ந எ ப

க சிகி டேய எ

மா என

. "

ெத

?

வ ேக டா

ேனாட க ப

அ மா

எைத

ேளா நாளா நட
ேபா

நா

தா

மா ப

ேப றி ஓ க மன

ெத யா

ேனாட உட

ேல, அ காவ

என

. நா

வ ேமல ேக

மி

ேமாச

லாேம த

தைலேய

ேற? அ

ப ட பா

ேட

அ மா

அவேளாட ெதாைடகள

"எ

ெகா

ேபா ட ஆ ட ைத பா

அைத அட க நா

ேட

அவேளாட ப

இைத ேக ட

ண ெசா

ெகா

ைன

ெத

ெசா

சி ெத

வரைலயா?" ேக

ெத

ன ப

அதி

ெகா

ப ைச

கிேற?"

மாமா

"

என

பா

ேற? இ

ணா. என

. எ

. அவள

!

ள உற

ணா. நிஜமாவா ெசா

அவ

பய

ெகா

ஆனா அவ

ெத

ள க

தா

யா இ த வ ஷய

"அ

கி

அவைள இ

பதிேல ெசா

ல அ
.

"ஏ

மறி அவள

ேகாப

ெம

ெவ

யா அதி

யாம

!!!" அ ப யா

க ைத

ச ைட ெச

"அ

மாமா

ள கென


ெகா

பா
, வ ைர
ேட

யா.

டா . ந
சா ம

For more stories in Tamil, visit:

ண ெசா
ல கால

ேற? இ த வார மைழல மாமா
ந வ த

ன ப

வாேரா

அவ

அ கா

மா
ட ேந

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

ேகாபமா
தி

ைற

தா

சி

என

வ த

சி. அ

கிறா

னேவா? அ

. ஆனா அ மா

தா

ேல. அ பா

"
?"

. ஆ. அ

ெகா

அைண

"

ெகா

என
ேமாச
இவ எ
ேகாப ப

ேகாப தி

ேற? ஏ

. ஆஆ. ஆ

நா

ைன ஹா

ேபா

னா

கி ேட வ

வ தா

வா

காைல அவேளாட இ

த யைன அவேளாட இ

எ ப

பழ தி

ைவ

ெகா

ேபா

ேகாப

ப றி ேபசாேத.

,இ

ேளா

ேத
ேனாட

."
க. "

.

ேபான மாச

ேக ரா தி

தி

ேவ

. அ பா ெரா ப

இ ப

வைர

ைள

தா

ணாரா? ெசா

ேல. அ ேபா எ

ேதா

." அ ப ேய

நா

ேயா, ந ேவற. அவ

சி. உ

ேட

.

லி ேட

ேபால அவேளாட க
ன நட

ஆய

"ந ஏ

கி இ

ேகாப

சியா, அ சமா

அவைள வ ட. அ

ப மிஷ

ெசா

ணா. அ பாைவ

க ைத அ ப

ேக ப

? ரா தி

"அ

ெரா ப

ேபாய டாேம மா ப

ெவ

வைத

ல வ ட வ தா

க ைவ ேதா ."
யமா

ணா. அ பாவா. அ

வா டன ட

. உ

நிைன

கன ய

காவ

ேளாட ஒ

ரலி

ேல. தின

ேட

கிறா

ஏதா

ேவாட அ பா

வார

தி

. ேவணா

ணா."

அவேளாட ஒ

ேராக

யா ச ேற உர த

னடா

ேக இ

ள ேமேலறி ப

.

."

உடேன

டா

ெரா ப கவ

சமாதான

தைலைய அ

ல அ பாவ

வ த

க. அ ப

ணா. ந ெரா ப

காேம ெவள ல எ

லா க த

ெத

நி வாணமா பா

லாேம அ மா

கி டேய தாேன ேபாகிறா
யாைவ ம

அ மா, மாமா ேம ட

ேம ,

ஆகிவ டேவ

கேளாட

ைத

மிேல

, "அ

ைன? "

க, அத

தி

ெகா

ேட எ

வ ய ைத உண

வ ைர த

, ெநள

"அ

ேயா

ணா. அ

க வ சி

ெர

ேபைர

ேடா . ஆனா இவ

ேபால. ெகா

ப க

ச ேநர தி

ல ப

அத ேக றா

ேபால அ

ந மேளாட அ பா ப க

ஏறி ப

ப க

கி

டா

ெம

ல இ

லேய இ

ெத யைல. அ
அ பாவ

ெபா

ேபா

ச ப

ஜி

ெகா

நா

இ ேபா

ெசா

ேர

ேட

ேற? அ தா

ப ைச


ெகா

ணா. ெம

அளவ

தா

ஓரளவ

ேனாட ேப

அைத ப

ேம

ேத

உைடகைள ச

உ ச
ெச

ேட, இவேராட சி

ஏற, அ

ஏதா

ேயா. எ

அைட
ய எ


த ச த

ெபா

ேத

காைல வ

ெகா

ஆ ட. அ

ன ெச
மிஷ

ேன

ப ைதேய
ச த

ெகா

ன . சாதாரணமா

டானா?"
ெகா

"

வா தா

ைமயா
தா . நா
கா

தனமா

லேய அவ

ேமேல

டனேரா எ
கள

ல நா

கைள

ணா. ெம

டாம

டா . அேத ேநர

தேவ க
க இ

ஏறி

தா

ேவாட அ பாைவ இ

ைககைள ப

வர

ேவகமா

.இ

த ைய அ

த மா பழ

ேட "அ

ேனாட

ச ேநர

அவேளாட ேத

ஸ¤
ைல தா

நா

லேவ அவ

. ெகா

ைலகைள அ

ணா. வலி

. அவேராட த

சிைய ெகா

ேவைலகள

க, என

, அ பாவ

ெப

கி எ

ெநள யேவ. அவ

ேட

அ பா

டா

றா .

ைவ ெமா தமா

ேவனா? ஆனா அவ

ெகா

ைன ேர

ேனாட கன கைள ப ைச
. அ

ைல

கி

ெகா

. அ

இற

சமாேவ இ

அ பா, அ

உட

."

ண ேபா

யாம

வா

கி டா. அ பா

யாவ

தைலகீ ழா

ெதாட

ேத

ேபா

ேவாட அ பாேவ ெசா

தா

ைககைள பா

மா இ

க அ

ேவைல ெதாட

தாம

ேபாட, என

கீ ேழ

ேவாட அ பா ைக எ

ெச

ேப

அ பா க

கீ ேழ பா

கி பழ கேமய

ன ெச

பா

ஜா

அவ

லி

ைக ேபா டா . ச . ெப த ெபா

ேக. எ

பழகிய

லி

ெகா

த ஒேர க

ேவாட அ பா. கீ ேழ வ

ல ப

. என

, நா

க ெர

.க

கி

னேவா. , இ

ேய

தா

ேவாட அ பா

சி

ைன

ஊ ப

.

ெகா

ெசா கி

,ச ப

. ஆஆ.

ேபா

, நா

த,
,

மாதி

ஆய

கிள ப

டன . அவ

அ பா

அைட

ைன, எ

னப

ேபா

த வார

அ பாவ

பதி

ேனா

தாவண ய

பழெம

தி

லா

"ஆ. அ

ெகா

கா

டா

,எ

ள க

பா

.

ஆய

ேட

ஏேதா ெகா
ெசா

னட

லிவ

. எ

டா

ேனாட

. ஆனா,

அவேளாட அ மாவ

, அவ

ணா".

ேகாைவ இத கள

தமி

யா, அ த அ

னேய, ச ைப ப கரா, ஒ

,

க வ

ள உறைவ ப றி

வா

ைப. "

ேம. அவ

யா. இைத ெப

அவேளாட ஏ க ைத எ

ேனாட அ

ெப

மா?"

சீ. ஆ
ேட எ

. அ

சா இ

ேபசினா

கிறா

ெகா
எ ப

.

ேட,
பா

லியா அவளா? க


ணா.
அவள ட
வ ேத

னா

ெகா

ணா. "

ேப

ளஅ

வா


."
ெகா

"இைத வ டவா ெப

சா அசி

ேபா
மா.

.

ணா. ஆ

ணா. ந ெரா ப ேமாச . ேபாடா

ைன க

சா ெகா

டா

பழ ைத ப

ணா. ெவள ல ெத

ேவக தி

ேம

ெம

ண னா ? வ

இ ேபா அழகா ஆய

ஆன த .

உடேன அவள

ெகா

ெத

ேம நா

டேவ உடேன

?

?"

சீ. அவ

" சீ.

லாம

யாவ

ேபா ேடாவ

" சீ.

ேட. அ ேய

ள ெதாட ைப ப றி

ைப

ெசா

உடேன நா

நா

ள க

அவேளாட அ

ேக டத

ெகா

ைவ நா

ேசா ல. இைத ப றி ேபச ேவ

ேவைல கா

இவ

ள க

,அ

க பா ைக வ ச

சி த பாவ

நா

க ேபான

ன ைத கி

ணாேத. உ

ணா. காைல ெவள ச

ணா. ஆ

னகினா

. ெச

ெகா

? இைதவ ட

ணா". ெவ க ப

ப ைசய,ப ைசய ஆன த .

க . ேபா
மா

, தி

.

ணா. வ
.

சீ

க. அ மா
. அ

ணா. உ

ெத ல. அட. ஆ. ெம
ல த

ைக

ேட, அவைள எ

யா.

பா

வா

யா. அ பாவ

"

ைலயா, ந? ஆமா

றா

மாதி

ேராக

ெச

தய

எ ப

. உடேன த

ேபாலி

ேக

அவள

ேகாப
ெசா

அ பா
ைவ க

. அ

கி கா

லேம. நெய
. உ

ெத

சி

ைன க

மா?"

டா

, அ கா

ைன

மாமா உ ச க டேவக
க ெத

ேட.

மா?"

ஆைச ப டா, ப

க. ப

கிைட சா அ மாைவ

ணா. அ கா

தாேன

லா

னா. அ மா

ெகா

சா

வாேரா?"

னா? அ மா

னா

ைன

அவேளாட ேத

ெசா

ேராக

ட ந... ந

பா

ணா."
க தி

ல டா? யா

மாதி

ய சி ெச

நா ைக ஓட வ

ேம இ த வ ஷய

ேவாட அ பா உ

சி, இர

அ மாைவ

ைப

?உ

ேற

டா

க ப ட பக க

ைக அைத ப

அேத ேபால அ பாேவ வ

நைன

ேல.

னா, ஏதாவ

காேம. ெசா

ரா தி

கா

ேட. அவேளாட பாவாைட நாடாைவ ேத

ணா. அ ப

ெஜா

ெபா

யா. ெச

தயா

ஆ ேச. ச யான க ைடதா

ெகா

"அ

.

ெசா

வ ைளயா

தாேன?"

ேபா

அவ

னமா

ணா. ந ெரா ப ேமாச . அ ப

. யா

ேபசி

ைல.

மாவா இ

அவைள ேபச வ டாம

நா கி

ேயா. ஆமா

ேயா கியமா? உ

ேபா

ைனவ ட அழ

ெப றவ

ேட "

னவ

சீ. ேபா

ட எ
"அ

ெகா

ஓவ ைட

எ ேப ப ட
சி.

ணா. ந ம

ப ர மேதவ

"

ேற?" ேம

இத கைள க

ேராக

ச . மாமா ம

கிைட சா ம

சீ. ேபா

ணா. ஆனா. அ மா அ கா பா

ேல. அ

பக

சீ.

"

அ மா ெச

ப க

ெகா
ல ராம

ல ப

வா . அ கா

னா ஒேர க
தலா கபளகர

சா
லி

ட அ

கிைட சா உ

ரா தி

கிய ேபா

,இ

ேபா

அ கா

யா.

ேல. அ

, வ ரைல வ

தா ந கா டாமலா இ
ேனா

ேட "
டா


ேல.

?
ைன, நி சயமா
நா

க மைழல

ேக மாமா,
ல ப

க.

For more stories in Tamil, visit:
,எ
ெகா

ெப

ைன

காம

வா

கமா

ஏ பட

தா

"அ

ணா. அ ப

தி

கிறா

தைல
யா. உ

கிேற

ேனா

னா. பா

ேத

. உ

எ ப

கள
"

நா

ல ஒ

ணா"

அவேளாட பள

ேம

,இ

ைகஇ ப

ஜா ெக

ேவ

ைத

ஆய

மி

கிேற

. ெம

னா

தா

ணா. என

ேடா .

,

ராவ
. க

அட
ெகா
தி ஒ


க ம

ெசா
ெவா

பழ

கைள

டா

, உடலி

, காம ேதா

ெசா

லி

யாவ

ணா. அ மா

கலா . என

.

ைன க

ல தடவ

ெகா

சீ.

ெகா
நா

கா சி, கா

க "ஆஆஆ. ஆஆ

யா.

சீ"
, "அ

ேட. "அ

ணா.

ேயா.

க ேயா கியமா?

க, அ

லிடலா . ந வா ெச

திமி

ேமல.

உதறலாேவ

க. வ தா
தா

லி ெவ கினா

ேபாட "

,

,இ த க

ல ெச

ெகா

கமா

.

லேம"

றாக ெதறி க. அவேளாட இள

ளா கா சி. இ
கி

ெந

ைடவ ரைல வ

ணா." ெசா

. "

ராேவா

ெபா

ஆைசேயா

சாம

ண ன மஜாைவ பா

ெகா கிக

, உட

வள

ஆைணயா

வள

ெதாைடகைள ெம
க ப

மைற

ச ேற பய

ல க

. பய படாேத. அ மா வர மா டா

மாமாேவா

கேள

ைம. ஆ

. நா

ைம"

கேவ. நா

னாேள தவ ர, பாவாைட கழ

அ மா வர மா டா

மதி தா

ேனாட இ த இளைம த

கிேற

ேவ

ந எ

ணா."

ேவகமாக அவேளாட பாவாைடைய உ
ெசா

, உற

அ காேவா

ேமேலேய அ

ணா. ேபா

க டான உட

தா

ேபா

ஆைணயா

நா

தா

லிடேறேன. அ காவ

கிேற

திைய ேப

. அ

. அவேளாட ஆ ப

தா

கதிகமாகேவ அ

அதிக . இ

, இ த மா பழ

திரா ைசகள

அள

ைய ெகா தாக ப

ஆைணயா

ெத யாம

. ெசா

வ ரைல ச ப ய

"ஆ. அ

ைமைய ெசா

கச கிய

ெகா

ட தய

ெந

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

ேகா

இைடய
.

ெட

பரா

சி

வ ைர க எ

கேல, என

தைலைய ேம

பழ தி

ெகா
ேயா

"அ

ணா. மைச

அ ப ேய

அ ப

கி

ைழ தவ

இ ப

ைக வ

அத
ேனாட

ெப

சி

?அ
ேல

அவள

நிைற த

பழ

ைக

லஇ

கைள வ

க ைத

கா

மாமாவ

ைகயா

ெகா

ைக ெகா

கி

கி

கழ

ன இ ப

. எ

, ெச
யேற

னகினா
, காம

. ம

ேத

பாேர

ேக

.

."

ேபா

க "ஆஆ. ஆஆ.

க ைத ஏ றி

வள

ேனாட வ ைர த

லா க ப
ெகா

வள

லேம. அ மாேவாட

கைள மட க ெச

ட இ

தி,

க தயாரா இ

அம

வ,

ெதாைல ேதனா?"

வா

தி

மா.

கைள மா றி

ைஸ உ

தா

பா

மா.

ேட அவேளாட

தா

தி ப ளவ

றாக ப

.

அவேளாட ைககள

ணா. இ

ணா வலி காேம ெச

யா. கா

ேயா அ

ணா? நா

ணா. ஆஅ"
கைள

ேட "அ

த ைய உ

கட பாைரைய, அவேளாட
கா

."

கைள ச ப. ஆஆஆ.

த கட பாைரயா ட

ேனாட ஆ ப

லா க த

ெதாைடகைள

ெகா

சா க

திைய எ

பய படாேத. வா . அ

லஸாக.

ணா. ஆஆ.

. அத

அவஸைதைய ரசி

அவேளாட ேப

திைய வ ட அ சமா

திைய நா

வ ரலா

எ ப

யா. உ

ெகா

அவைள ம

ேவாட அ பா, ந ம அ பா, ஏ
ணா. இ

அ காேவாட

கழ ட,

, வ ைர த ெச நிற கா

கி உதவ னா

ப றி ெகா

"பய படாேத

பட

தி

ணா. ஆஆஆஆ. ஆ

ெகா கிைய

ணா. ஆஆ. ச

ேட, ஒ

பா கி

ேக

?

ைப

படேவ அைத

ராவ

ணா. ஆ" க தி கதறினா

மா றி ச ப ெகா

ணா. ெம

. ேய

ேத

சமாய

,

, ெகா கி கழ

?எ

"ஆஆ. அ

.

மகா


.

கன கைள கா

ெகா

ைல அ

க இ

தி

தி

.

,அ

த யைன உ
ேம

"அ

நா

வலி

ஆஅ.

ெம

ல உ

வ "ஆஆ. ஆஅ

ணா.

நா

க நாைல

ஆ ட ெதாட
ல.

சீ."

ணா.

க தி கா தா

ேத

. கா

கதறி

ணா.

ேட, எ

ணா. எ

பா
ெகா

ெகா

ப ணா" க

ேட "

தி

ேபா

ெச

ெசா

ெகா

ணா.

தி ெச

அவைள க

ேவக ேவகமா

ச ேநர திேலேய அ மா வ

ைலெயன உ

ைன பா
ெகா

ெகா

கெம
ேபாறா

ேட, எ

,

டா. ேவகமா
இ த

ேம ஆஆஆ
ஆ ப தி

ெகா
தமி ட
க".
உற
னா

கைள உ

. அவேளாட இத கள

டவ

ைன த

ைகய

வா

ணா.

கதைவ த ட நா தா
த அ மா எ

ெம

க ேபால. இ .

உைட அண

மா. ஆ.

ெகா

ரா

கி அ ப ேய க

ணா. அ மா வ

ஏ ப

தா

மாமா

ேவைல ெச

சள

ணா.

ணா.

அ பா

,எ

வாசி

ேட, ேவக

றி ேபா

ைக.

கழி

கா

கிைட க சள

ல அழகிய த

பா.

ணா. ேவணா .

தாம

டா. அ

ணா.

டா

டன.

ைப

ெகா

சி எ

ச ேநர

கதைவ திற த உடேன எ

க த,

யா

க, ெசா

ப ைச

உ ச க ட

.

க தயவேளாட ப

ணா. ஆஆ. ஆஆஆ. ஆஆஆ"

ேடா . ெகா

"அ

. ஆ. அ ப

ணா. அ மா

ணா.

ெகா ட. அைண
"அ

தக

ணா"

ேபால "ஆஆ. அ

.

ணா.

ேபா

ெகா

,ஒ

ெகா

அைண க, என

ெகா

கி

ேனாட ெப

ணா. அ ப ேய இ

கைள எ

க தி

ணா.

ேள வா

ல பைல ெபா

ேபா

ணா"

ெசா

மா. அ

பரா இ

ேள ேபா

க அத ேக றா

கைள

இ . கிழி. டா.
மா ேபா

ணா" அவேளாட

ப ேவதைனய

கி எ

. ெம

வ உ

யாவ

ேனாட த ைய க

. ெம

ெப

க "ஆஆ. ஆஆ.

,

ேவகமா

த ஜூ

ணா. ஆஆஆஆ. அ

வ அ

ச த

ர தி

த,

கமா

ஆன த

ேள வா

ேக

கி

யா

கி ேடா .

ேபா
யா

திற ேத

பா

க. நா

க. க

.

ெசா

லாம

உய

தி ச ஸ

ெகா

ேட "ேட

கி

நா

அ மாவ

. ெரா ப சம

ளாகவா க

ெபா

கன கைள

ெபா

. எ

உ ெபா

ேம

லினா

கிய

அவைள

ப றி உ

கதறினா

. அ

பாச

ெகா

இைத எ ப

காைலய

அவேள எ

ெத யா

கைள

ேல. ெபா

கி

க ைடைய தா

மா. அ

கினா

கி

கி
லா

ேபா
தலிர
க வ

, அ காவ

மதிேயா

அ கா

ைன த

நிமிஷ

அ மாேவா

ைம த

த ைய

லச

சார

ெச

ேசா .

"

னா

ைட. அ மா கி ேடேய ஐ யா ேக

ேபால ெச

அ கா

ெகா

வலிய

க தா மா ஐ யா ெசா

அவேளாட காலி

கி ைடய

தினயாடா. " எ

டா. எ

ப ய

சா ப


ஆ ட

, இரவ


தா

என

யாைவ

ேத.

நட தைத ெசா
டா

யாைவ

ைக

ணேவ, நா

ஓ க வ

மதிேயா

கா

லா

ெச

எதி லிேய அ மணமா கி ஒேர ஓ
ெத

வா

லா. உ

ப ேலாக

அ மாேவா

. வ ைளயா டா

வ தி வச . ந நட

ேக வ

ைக மா

கைல த ஓவ யமா

,எ

தி கிழியாம

கைலனா

ேளா

வ லகி ஓ ேன

. ம ச கார

தா ட . அ காவ

யாவ

அவ

பா

ன ட . "ேட

. எ

அ கா வ

க நா

ேவக ேவகமா

மாமா இ

அ காவ

பா.

ேட ேக க "ேபா மா. ஐ

ெதாட

கலா ".

அவ

ேட?" எ

அவைள ஓ க ஆர ப

ணய

றமா, வலி பற

இ த ெபாற ேபா

வ ஷய

க ைட வ ரைல

ேனாட உ

நா

க, அ மா அ

ள, அ மா "ெபா

றிர

க ைக ஓ

க ைடைய அவேளாட சி

பதி

சீ. நாேய. அ ப யா?

ைம. ந ம வ ஷய

ேநர

மா. "

ைன அ

ள ேர

ணா ேச.

ெவள ேய வ தவ

பா

ைண க பழி

டா ந. எ ப டா உ

ைன த

அ மா எ

ெகா

,க

ேகடா?" அத

?"

அவேள எ

நிஜமா

ேபால கா ட " சீ.

"அ மா. ேபா மா. ெகா

யா எ

யா எ

, அவைள
. மாமாவ
அவ

க, அ பா வ த

.

ல,

ைகேயா

ைவ க.

அ பா நி சய

ேச

ெகா

வா . அவ

ேத ஓ பாேர? இ ேபா

மைழ எ

வள

ெப ய ந

For more stories in Tamil, visit:

டா

நா க

யாைவ

ெரா ப

ைமகைள ெச

தி

அவ

ஷியா
கிற

ெர

நக கி

பா

றன.

ைவ

.

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful