You are on page 1of 14

TREBALL DE SÍNTESI. 2n d’ESO.

“INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA”.

Aquest treball de recerca té com a objectiu dissenyar i construir una maqueta d’una
instal·lació elèctrica d’una vivenda o d’un camp d’esports, tenint en compte les
dimensions i els aparells elèctrics necessaris (imitant a una instal·lació real).

Fases del treball

- Disseny i construcció de la maqueta.

- Realització de la memòria (en un document compartit a Google Drive).

- Presentació en públic del treball (exposició).

Plantejament del problema

- Les dimensions màximes de la maqueta (amplada i longitud) han de ser de


50 cm X 50 cm. La base ha de ser de cartró ploma o fullola.

- S’utilitzaran bombetes de 3 V amb els seus corresponents porta bombetes.

- Funcionarà amb corrent continu (piles de 4,5 V). Cada espai pot tenir el seu
propi circuit amb la seva font d’alimentació o es pot utilitzar una única font
amb piles en sèrie.

1
- Els interruptors han de ser casolans, es realitzaran amb clips,
enquadernadors o xinxetes.

- Tindrà, com a mínim, dues bombetes en paral·lel que s’encenguin amb un


interruptor.

- Tindrà, com a mínim, una bombeta que es pugui encendre des de dos llocs
(circuit commutat).

- Tindrà, com a mínim un sistema d’alarma (lumínic, sonor, etc.) a l’entrada.

- Les parets de la casa es poden pintar, retallar en cartolina (en 2D) o fer en
cartró ploma (3D) o altres materials que l’alumnat consideri adients.

- De la mateixa manera, cal incorporar portes, finestres i mobles, que poden


estar pintats o retallats i enganxats.

2
- Tots els cables hauran de girar en angle recte i estar el més amagats
possibles. Es fixaran amb pistola termo fusible, enquadernadors o xinxetes.
La cinta aïllant només s’utilitzarà, per cobrir empalmes de cables, mai per
subjectar cables en un lloc visible. Per empalmar cables, es poden utilitzar
regletes de connexions.

- Aspectes obligatoris si la maqueta és d’una instal·lació interior (pis):

a) Una cuina+menjador amb, com a mínim, una nevera, una cuina elèctrica, un
escalfador d’aigua i un televisor al menjador.

b) Una habitació i un bany.

- Aspectes obligatoris si la maqueta és d’una instal·lació esportiva exterior:

a) Pista esportiva amb focus per il·luminar el camp.

b) Oficina amb un sistema d’alarma i ordinadors.

c) Vestuaris amb dutxes i un escalfador d’aigua.

Part opcional, a criteri de l’alumnat

- Timbre a la porta d’entrada.

- Motor (per exemple, per un ventilador fix, portes o finestres automàtiques,


etc.).

- Sensors de llum, temperatura, moviment, etc., associats a més d’una alarma.

3
- Si es realitza una maqueta en 3D, sostre de la vivenda o de la part coberta
del recinte esportiu, sempre que es pugui posar i treure amb facilitat.

- Energies renovables, com ara plaques solars simulades (o reals, substituint


les piles).

- Altres tipus d’electrodomèstics.

- Bombetes tipus LED (amb les seves corresponents resistències).

- Es poden reutilitzar i/o reciclar bombetes de llums nadalenques i interruptors


de petits aparells elèctrics.

4
Disseny i construcció de la maqueta

- Primer de tot, cal decidir quina de les dues opcions es triarà.

- Un cop presa la decisió, fer una recerca d’informació que respongui a les
preguntes:

● Quina informació fa falta?


● On es creu que es pot trobar? (tipus de lloc web, com ara
d’empreses elèctriques, comerços, blogs educatius, etc.).
● Quina informació s’ha trobat?
● On s’ha trobat? (webgrafia, bibliografia, altres fonts).
● Per què és fiable?

- Pensar quines parts ha de tenir la instal·lació i fer un esborrany (dibuix) del


disseny.

- Fer una llista de materials, peces i eines necessaris.

- Fer un plànol a escala (en format numèric i gràfic), tot indicant les mesures
dels espais i objectes. Cal incloure els circuits elèctrics, utilitzant els símbols
adients.

- Realitzar la construcció de la maqueta, seguint els plànols. Cal apuntar en un


informe de feina el treball que es va fent. Cal fer fotografies dels passos que
se segueixen per ajudar a fer la memòria.

- Anotar els errors comesos i quins canvis s’han fet sobre el que estava previst.

- Un cop enllestida la maqueta, s'ha de presentar al professorat per a la seva


correcció, acompanyada dels esborrranys, plànols i l'informe de treball diari
(que us proporcionarà el professorat quan comenceu el treball).

5
Realització de la memòria

Cal realitzar la memòria en un document compartit a Google Drive, utilitzant les


adreces de correu electrònic @santferran.net.
Un/a alumne/a de cada grup ha de crear el document en el seu compte i compartir-
lo, atorgant permís com a editors, amb els seus companys/es. També ha de
compartir-lo amb el professorat que avalua el treball:
ester.parra@santferran.net
anton.batlle@santferran.net
alfons.alquezar@santferran.net

El títol del document serà "TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO 2017-2018 GRUP X".
Cada grup ha de substituir la "X" pel número del seu grup.

Cada apartat ha d'estar separat de l'anterior per una pàgina, és a dir, cada apartat
de la memòria ha de començar en una pàgina nova. L’estructura de la memòria
(amb les pàgines degudament numerades) ha de ser:

- Portada amb les dades de l’alumnat.

- Índex amb les pàgines inicials de cada apartat (que a continuació s’indiquen).
1. Introducció: breu explicació sobre l’objectiu (disseny i construcció de
la maqueta d’una instal·lació elèctrica).
2. Materials i eines (per separat).
3. Muntatge: passos amb fotos il·lustratives i una breu explicació.
4. Funcionament: explicació de com funcionen les diverses parts de la
instal·lació (encesa i apagada de llums, alarmes, electrodomèstics,
etc.).
5. Comparació dels elements de la maqueta amb la vida reial:
elaborar un llistat dels elements elèctrics de cada espai de la maqueta.
De cada element, afegir una imatge real (trobada a pàgines web) i
descriure les seves característiques (potència elèctrica, etiqueta
energètica, etc.).
6. Condicions reals d’una instal·lació:
ATENCIÓ! Aquest apartat s'indicarà a la memòria amb l'expressió
"CONSULTAR FULL DE CÀLCUL COMPARTIT"
Cal realitzar-lo en un full de càlcul compartit a Google Drive, seguint
les mateixes instruccions per a la realització de la memòria, descrites
anteriorment en aquest mateix full.

La feina consistirà en calcular l’import de la factura elèctrica de la


instal·lació real corresponent a la maqueta, omplint el full de càlcul que
a continuació es descriu.

6
Com s’omple el full de càlcul:

a) Definir quins espais hi ha: nombre d’habitacions, cuina, menjador, lavabo... i


quins objectes que consumeixen electricitat s’han incorporat en cada espai:
bombetes, electrodomèstics, etc. (Això cal fer-ho en funció del que s’ha
treballat en els apartats 4 i 5 de la memòria).
b) Canviar el nom espai-1, espai-2… pel nom dels espais que hi ha a la
maqueta.
c) A la columna OBJECTE escriure el nom dels objectes que consumeixen
electricitat que hi hagi a cada espai de la maqueta: cuina (nevera,
vitroceràmica, etc.), lavabo (escalfador, llum, etc.).
d) Dir el model exacte de l’objecte en la columna MODEL. Exemple nevera:
Bosch KGN39XI30.
e) A la columna POTÈNCIA dir la potència en kW de cada aparell.
f) A la columna HORES ENCÈS / DIA dir el nombre d’hores que està encès un
aparell al llarg d’un dia. Aquest número és una suposició vostra.
g) A la columna kWh s’ha de calcular l’energia gastada per l’aparell elèctric
durant els 30 dies del mes (ja que la factura elèctrica és mensual). Per fer el
càlcul cal fer:
Energia =potència × hores × 30

7
Una vegada s’han calculat els kWh de cada aparell ja es pot calcular l’import de la
factura. Així s’haurà de:
-Calcular el consum total dels aparells elèctrics al llarg del mes, sumant el consum
dels aparells.
-Calcular el preu del consum multiplicant el consum pel preu mitjà d’un kWh que és
de 0,14 € / kWh.
-Calcular el preu sense IVA en què se suma:
○ El preu del consum (ja calculat).
○ El cost de la potència contractada: 8,46 €.
○ El lloguer del comptador elèctric: 0,80 €.
○ L’impost d’electricitat: 3,20 €.
-Calcular l’IVA (un 21%) del preu sense IVA.
-Calcular el total a pagar en què s’ha de sumar el preu sense IVA més l’IVA.

7. Conclusió: on cal explicar...


● Que s’ha après.
● Errors i les seves solucions.
● Dificultats trobades i com s’han gestionat, incloent-hi la gestió del grup i la
metodologia emprada.
● Possibilitats que no s’han realitzat.

8. Webgrafia i bibliografia.

8
Presentació
Cal explicar:
- La idea del projecte.

- Com s’ha realitzat (amb moltes fotografies; opcionalment es pot elaborar una
presentació de diapositives amb Impress o PowerPoint).

- Demostració del funcionament dels circuits.

- Comparació amb la instal·lació real.

- Conclusió.

Cal lliurar al professorat:


- La maqueta.

- Els plànols i l'informe de treball.

- El full d'autovaloració: cada alumne/a del grup ha de portar a la presentació


el seu full degudament emplenat. Al final d'aquest dossier trobareu el model,
que el professorat us facilitarà fotocopiat.

Avaluació.
Es puntuarà:
- Actitud: 15%.

- Construcció de la maqueta: 40%.

- Memòria: 30%.

- Presentació: 15%.

Les notes d’actitud i de presentació són individuals. La no assistència a aquesta


activitat penalitzarà amb una disminució de la nota en la part comuna.

9
10
Exemple de mobles dibuixats en 2D

11
Model d’informe de treball diari
Dia/Hora Feina recomanable
Dilluns 11 juny
Llegir dossier i distribuir feina.
9 - 11 h
Dilluns 11 juny Fer esborrany i llista de materials, peces i eines necessaris.
11:30 - 13:30 h Fer plànol.
Dilluns 11 juny Fer esborrany i llista de materials, peces i eines necessaris.
15:30 - 17:30 h Fer plànol.
Dimarts 12 juny
Fer maqueta.
8 - 11 h
Dimarts 12 juny
Fer maqueta.
11:30 - 13:30 h
Dimarts 12 juny
Fer maqueta.
15:30 - 17:30 h
Dimecres 13 juny
Fer maqueta.
8 - 11 h
Dimecres 13 juny
Fer maqueta.
11:30 - 13:30 h
Dimecres 13 juny
Fer maqueta.
15:30 - 17:30 h
Dijous 14 juny Acabar maqueta. Fer memòria. Fer full de càlcul. Preparar
8 - 11 h exposició.
Dijous 14 juny Acabar maqueta. Fer memòria. Fer full de càlcul. Preparar
11:30 - 13:30 h exposició.
Dijous 14 juny Acabar maqueta. Fer memòria. Fer full de càlcul. Preparar
15:30 - 17:30 h exposició.

12
FITXA D’AUTOVALORACIÓ. TREBALL DE SÍNTESI. 2n ESO.
Escriu els noms dels teus companys i companyes, inclòs el teu, en els espais adients.
NOM:
No ha estat pendent del grup Ha estat pendent del grup quan Ha estat pendent del grup quan
quan era necessari coordinar-se era necessari coordinar-se era necessari coordinar-se i ha
participat de forma activa i amb
INTERACCIÓ correcció

Ha participat poc, no ha aportat Ha aportat idees i/o ha fet Ha participat activament,


idees ni ha fet observacions observacions oportunes aportant idees i/o fent
observacions que han millorat
COOPERACIÓ els resultats

Cal recordar-li sovint la feina que Normalment ha fet la feina que li Sempre ha fet la feina, no cal
ha de fer; treballa amb poca tocava, algunes vegades cal recordar-li les seves obligacions
RESPONSABILITAT autonomia recordar-li que la faci
INDIVIDUAL

No escolta i/o no accepta el que Escolta i accepta el que diuen Escolta i accepta el que diuen
diuen els companys/es (tampoc els companys/es els companys/es; proposa
PRESA DE les valora) alternatives amb arguments i
DECISIONS valora les opinions dels altres

S’ha distret molt, no ha estat S’ha concentrat en la seva feina Ha treballat molt i constantment,
responsable, ha destorbat la ha ajudat als companys/es
feina del seu grup, no ha estat
INTERÈS amb el seu grup

No s’ha motivat ni ha motivat al S’ha motivat i ha motivat poc S’ha motivat i ha motivat molt al
grup grup
MOTIVACIÓ

Ha estat molt desagradable en el Ha estat correcte en el tracte als Ha estat correcte en el tracte als
tracte als companys/es companys/es companys/es i ha aportat
RELACIÓ

Ha organitzat i reelaborat la Ha organitzat i reelaborat la Ha organitzat i reelaborat la


ORGANITZACIÓ I informació de manera molt informació de manera correcta informació de manera clara,
REELABORACIÓ simple i sense fer un anàlisi precisa, creativa, personal...
DE LA
INFORMACIÓ

La presentació de la feina és La presentació de la feina és La presentació de la feina és


millorable correcta excel·lent
POLIDESA

La qualitat és molt baixa, el grup La qualitat és correcta/el grup ha La qualitat és excel·lent


ha hagut d’intervenir per hagut de retocar algun aspecte
QUALITAT DE LA millorar-la
FEINA

13
.

14