Moral Tahun 3 Topik1 Teori Etika Jenis-jenis Teori Etika ethics - ethos - sikap dan adat yang

menentukan tingkah laku sesuatu golongan Etika merupakan teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan. Satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral, kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Teori Etika Teologikal yang juga dikenali dengan consequentialism adalah sejenis teori yang mendakwa bahawa sama ada sesuatu tindakan secara moral itu betul atau salah adalah bergantung sepenuhnya kepada akibat (consequences) atau hasil daripada sesuatu tindakan. Teori Etika Deontologikal pula adalah sejenis etika kepercayaan yang mendakwa atau menyatakan bahawa kewajipan atau tugas adalah asas kepada betul (right ) atau salah (wrong). Kepentingan Teori Etika untuk menyediakan garis panduan kepada tindakan (action) yang konsisten dengan anggapan umum tentang maksud etika atau moral. Kaitan Teori Etika dengan Amalan Etika Agama Kristian menyatakan bahawa kebaikan kesetiaan (virtue of faith), pengharapan (hope) dan kasih sayang (love) sebagai tret utama dalam sifatsifat yang bermoral. Ini boleh ditambahkan lagi dengan kearifan (wisdom), keberanian (courage), kesederhanaan (temperance) dan keadilan (justice ). Dalam Islam, kesanggupan mengikut sifat-sifat ketuhanan seperti takwa, keimanan, sabar, ikhlas, jujur, zuhud dan segala sifat kesempurnaan Allah S.W.T. yang lain merupakan syarat kesempurnaan etika. TEORI KEMORALAN SOSIAL KEMORALAN AGAMA - Merujuk kepada perhubungan antara manusia dengan Tuhan atau Kuasa Luar Biasa. Keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan, membuat apa yang diperintah-Nya dan menghindari apa yang dilarang-Nya merupakan asas kehidupan moral manusia. KEMORALAN SOSIAL- Merujuk kepada hubungan sesama manusia. mengaitkan kepiawaian moral, peraturan masyarakat, dan undang-undang negara atau alam sejagat dengan konsep etika. KEMORALAN INDIVIDU- Merujuk kepada hubungan manusia dengan dirinya atau kawalan diri berdasarkan kod moral sendiri yang mungkin diterima atau tidak oleh masyarakat atau agama. KEMORALAN ALAM- Merujuk kepada perhubungan manusia dengan alam. APLIKASI TEORI KEMORALAN SOSIAL Dalam Kehidupan Harian - dilihat dari aspek agama - Buddha dinasihati supaya tidak mengamalkan kehidupan yang ekstrem , Kristian dalam kehidupan seharian dihadkan oleh perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Rukun Sepuluh. Hindu dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan berunsur moral seperti yang telah ditetapkan dalam buku-buku panduan epik Ramayana, Upanishad dan sebagainya. Islam mengamalkan kehidupan berdisiplin melalui ajaran etika dan akhlak daripada Al-Quran dan Hadis. Dalam Konteks Sekolah - setiap orang pelajar adalah berbeza, disebabkan setiap dari mereka datang daripada latar belakang keluarga yang berlainan adapt dan tradisi. setiap adat atau agama yang menjadi asas kepada setiap daripada pelajar. Topik 2-Teori Keperibadian Mulia Definisi - kecenderungan untuk sesuatu tujuan Pengasas Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo.com

bermula dengan masyarakat Yunani pada abad ke-4 SM dan salah seorang pelopornya ialah Aristotle. Terdapat dua jenis : 1. Keperibadian mulia intelektual - Adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami dan membuat taakulan yang baik. Aristotle menganggap bahawa sifat intelektual ini boleh dipelajari daripada seorang guru. 2. Keperibadian mulia moral - Tidak terhasil dalam seorang individu secara semula jadi, iaitu seseorang itu tidak dilahirkan dengan sifat baik dan jahat. Mengikut Aristotle, keperibadian mulia mewajibkan kita bertingkah laku baik. Sifat-sifat ini tidak dipelajari melalui ajaran seorang guru tetapi menerusi latihan, tindakan-tindakan yang kerap diulang sehingga menjadi satu kebiasaan, menyenangkan serta menyeronokkan. ciri-ciri 1. Menyedari moral adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipersoalkan 2. Mempunyai keikhlasan dan kejujuran dari segi nilai 3. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mengelakkan keburukan 4. Berpegang kepada prinsip 5. Tidak mengharapkan balasan atas apa yang dilakukan 6. Sedia menerima dengan tenang sesuatu yang dianggap kesusahan dan kesengsaraan. Kebaikan Mewujudkan insan yang mempunyai sifatsifat baik dan terpuji. Menyatukan taakulan dan emosi serta mengelakkan berlakunya gejala sosial yang tidak sihat Menekankan kesederhanaan sikap, tingkahlaku dan sifat-sifat lain Menjamin kebahagiaan diri, keluarga, masyarakat dan negara Kelemahan Kurang pasti sama ada sifat-sifat mulia wujud secara semula jadi atau mesti dipelajari melalui pengalaman. Siapakah orang yang berperibadi mulia? Kesederhanaan boleh disalah tafsir sebagai kelemahan dan ketidakprihatinan. APLIKASI Dalam Kehidupan Harian - menekankan sifat peribadi untuk mencapai kehidupan yang baik. Usaha tangga kejayaan. Dalam Konteks Sekolah - Keperibadian mulia adalah warisan kemuliaan, manakala kemahiran adalah kebolehan seseorang seperti melakukan pengiraan matematik. Keperibadian mulia adalah kualiti hidup manusia yang boleh diaplikasikan secara meluas, sedangkan kemahiran hanya untuk satu aktiviti yang khusus. Keperibadian mulia sukar diamalkan sedangkan kemahiran diperoleh melalui latihan yang banyak. Kita boleh menerima hakikat bahawa manusia itu kadang-kadang hilang kemahirannya tetapi amat sukar untuk menerima hakikat manusia telah hilang keperibadian mulia. Tiada istilah rehat dalam mengamalkan keperibadian mulia, tetapi kemahiran boleh berhenti sekiranya tidak diamalkan. Topik 3 – Teori Teleologikal- hasil atau akibat sesuatu tindakan . - tindakan atau perbuatan yang membawa kebaikan bermoral manakala yang mendatangkan keburukan adalah tidak bermoral. Jenis-jenis 1. UTILITARIANISME - "utility" yang bermaksud "berguna" atau "kegunaan". Doktrin moral ini mengehendaki kita supaya sentiasa bertindak untuk menghasilkan kebaikan/keseronokan maksima kepada bilangan orang yang sebanyak mungkin atau semua pihak yang terlibat. Utilitarianisme Tindak: setiap orang patut melakukan tindakan yang akan membawa kebaikan maksima untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh

Keburukan . PRINSIP KEWAJIPAN sikap jujur. Prinsip Perintah Mutlak bermaksud satu perintah yang wujud tanpa sebarang pengecualian atau syarat-syarat.tidak mempunyai cara tunggal untuk menentukan tindakan mana yang " betul" atau "terbaik" atau "sesuai". bertindak demi kepentingan. dapat menghormati manusia dan pihak yang bertanggungjawab sanggup diperlakukan sedemikian sekiranya dia berada dalam kedudukan teraniaya. Saya patut bertindak untuk kepentingan diri sendiri tetapi saya tidak berhak. amanah dan lain-lain Teori Teleologikal . Aplikasi Eksistensialisme dalam Kehidupan Harian Manusia dianggap sebagai individu yang lahir ke arah yang tiada tujuan atau kelengkapan. peraturan. seseorang itu merasakan kewajipannya bukan suatu yang dipaksa dari luar. EGOISME . tetapi tidak selalu. (Hak penyetujuan bebas .di dalam suatu prinsip moral yang universal.mengatakan kebenaran. Aplikasi Egoisme dalam Kehidupan Harian Egoisme psikologikal . Teori Deontologikal . Dia sendirilah yang mencorakkan dirinya.Jean Paul Satre Golongan eksistensialisme menitikberatkan kebebasan memilih dalam situasi yang mereka berada. kenapa Utilitarianisme gagal . setiap orang mempunyai hak asas yang tertentu. Prinsip ini percaya alam semula jadi tidak mempengaruhi kehendak nafsu dan keperluan manusia. peraturan. Aplikasi Kehidupan Harian . Hak untuk kebebasan . Apa yang akan terjadi adalah tanggungjawab dirinya sendiri.kebebasan bertindak tanpa amanah.Setiap orang mempunyai hak untuk secara berhemat mengkritik etika sesebuah organisasi. Utilitarianisme Peraturan: tidak diperlukan untuk tindakan kerana setiap situasi dan orang adalah berlainan. betul atau salahnya sesuatu tindakan itu tidak berdasarkan atau ditentukan oleh akibat-akibat tindakan tersebut. Mengikut eksistensialisme. Egoisme etika .Egoisme dapat ditakrifkan sebagai teori yang menganggap nilai itu baik jika menguntungkan diri sendiri dan nilai itu buruk merugikan diri sendiri. dan sebagainya. Hak proses berpatutan .Merupakan satu teori deskriptif mengaitkan bagaimana orang melakukan tindakan.Sesuatu prinsip atau peraturan mesti diterima atau dipatuhi setiap masa. (iii) Egoisme universal Setiap orang patut bertindak demi kepentingan diri kecuali kepentingan orang lain juga memenuhi kepentingannya.Memberitahu bagaimana seseorang itu perlu Bertindak Topik 4 – Teori Deontologikal. tetapi sesuatu yang dikehendaki olehnya sendiri. paksaan dan larangan. Jenis-jenis Eksistensialisme . Kelakuan dan kemahuan manusia akan membentuk moral individu secara total dan mutlak.melakukan tindakan yang akan memberikan manfaat kepada lebih ramai orang dan ini akan memberikan keseronokan kepada lebih ramai manusia. baik hati. mengakui kebaikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Teori Deontologikal teori ini menyarankan supaya melahirkan insane yang patuh dan taat kepada kewajipan.Setiap orang berhak untuk dilayan sekiranya mereka bersetuju dan bersedia untuk dilayan.(i) manusia sentiasa bertindak demi kepentingan diri kerana dibentuk secara mental untuk berbuat demikian dan (ii) terdapat orang yang kerap. mereka mempunyai hak kepada suatu perbicaraan yang adil dan saksama Kewajipan Prima Facie .tindakan itu.Jika seseorang percaya hak mereka dicabuli. Ia terbahagi kepada 3 bentuk iaitu: (i) Egoisme etika individu Setiap orang patut bertindak untuk kepentingan saya.Setiap orang mempunyai hak untuk tidak melakukan sesuatu sekiranya ianya melanggar prinsip moral yang mereka pegang.tidak mungkin kita boleh mengimbangi manfaat terhadap golongan majoriti tanpa golongan minoriti menjadi korban. Keburukan – sukar untuk menentukan akibat baik bagi orang lain dan semua pihak.menitikberatkan tanggungjawab setiap individu bagi mematuhi perintah daripada sesebuah autoriti. sifat ikhlas adalah dasar utama teori ini. Topik 5 Falsafah Hidup TEORI-TEORI ETIKA Teori Kemoralan Sosial . mewujudkan individu yang bertanggungjawab terhadap dirinya. (ii) Egoisme etika personal Menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain. undang-undang dan agama. . mengamalkan keadilan dan tidak mencederakan orang lain. tetapi Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo. Setiap orang mentafsirkan situasi dirinya dan menentukan tindakan yang manakah akan membawa sebanyak mungkin akibat yang baik bagi setiap orang yang terlibat. Teori Keperibadian Mulia .ada tindakan yang salah walaupun menghasilkan keuntungan/ manfaat yang besar . undangundang dan agama. mengikut arahan. Kelemahan Teori Kemoralan Sosial Boleh membawa kepada ketegangan dan konflik sekiranya setiap masyarakat terlalu agresif mempertahan peraturan moral masingmasing. Konsep tekad baik (goodwill) adalah merupakan sesuatu yang baik tanpa syarat dalam melakukan sesuatu tindakan. Egoisme Psikologikal . selagi kritikan mereka tidak mencabuli hak individu-individu di dalam organisasi tersebut.Setiap orang mempunyai hak untuk membuat seperti apa mereka mahu di dalam kehidupan peribadi mereka.com . dan mereka ada hak untuk mengawal apa yang didedahkan tentang aktiviti peribadi mereka Hak kebebasan hati nurani /suara hati . Egoisme Etika Egoisme Etika adalah bersifat normatif. menunaikan janji. Ia mengandungi tiga prinsip utama iaitu prinsip tersebut mestilah diterima secara umum.Individu itu mestilah bertindak sebagaimana dia inginkan orang lain bertindak terhadapnya.Mewujudkan insan yang mempunyai sifat-sifat baik dan terpuji seperti kejujuran.sukar untuk menentukan akibat baik bagi orang lain dan semua pihak. Terdapat tiga bentuk kebebasan: Kebebasan jasmani Kebebasan kehendak Kebebasan moral KEBEBASAN MORAL . Hak kebersendirian . menepati janji serta adil adalah tujuan utama dan bukannya akibat kerja berkenaan contoh Hang Tuah Kantian/Rights – Kants . Teori Keperibadian Mulia Kesederhanaan boleh disalah tafsir sebagai kelemahan dan ketidakprihatinan Teori Teleologikal ada tindakan yang adalah salah walaupun menghasilkan keuntungan/manfaat yang besar. KELEMAHAN DAN KEKUATAN melahirkan insan yang patuh dan taat kepada kewajipan. (Immanuel Kant) "deon" yang bermaksud "yang diharuskan atau diwajibkan".

Damo ialah mengawal fikiran. yang bermaksud kebersihan.Peraturan Emas Undang-undang Tuhan yang terpenting ialah: mencintai Tuhan dengan sepenuh hati mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri mencintai satu sama lain seperti mana Jesus telah mencintai umat manusia dengan merelakan diriNya menjadi korban untuk menebus dosa manusia. yang bermaksud keberanian dan ketetapan. Kebijaksanaan atau Kearifan 2. Pertuturan yang Betul 4. keaktifan pengajaran atau pelajar. Buddhisme Jalan Lapan Lapis Mulia 1. Adat hanya dipatuhi pada masa dan tempat tertentu. hukum atau prinsip. yang bermaksud tanggungjawab.bolehkah kita mengetepikan akibat daripada suatu tindakan di dalam menentukan satu system moral yang berkesan? AJARAN AGAMA UTAMA DI MALAYSIA Pada asasnya moral agama adalah moral atau etika yang berdasarkan kepada kewujudan Tuhan dan keimanan kepadaNya dan kehidupan Akhirat (selepas mati). Contohnya. Adat dan Tradisi Mengikut Kaum moral adalah lebih bersifat sejagat. kemuncak dan kesudahan cerita. Jenis-jenis Strategi dan Kaedah Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatanpendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. contohnya hitam dan putih. taat serta menyerah. suara. sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Stheyam.Kepercayaan kepada tuhan yang satu ISLAM "Islam" . Jenis-jenis Teknik Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Sikhisme Kitab suci Guru Granth Sahib. atau membentuk fikiran yang tetap adalah saling berkait dengan nilai mengawal perasaan. Kahamaa. Ahimsa. baik dan salah dan sebagainya. sedangkan peraturan moral sama ada diikuti atau tidak. Dharma. masyarakat India tradisional juga adalah bersifat materialistik. Perbuatan yang Betul 5. juga dipanggil Adi Grandth ditulis dalam bentuk puisi mengandungi ajaran etika dan kerohanian yang boleh diringkaskan dalam tiga bahagian: 1. 4. Perhubungan antara manusia 3. Fikiran yang Betul 3.Undang-undang dan Hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah (Hadith). Taoisme Tao ialah suatu yang aktif. kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Penyelarasan kewujudan roh yang disifatkan sebagai matlamat terakhir keperibadian mulia adalah disenaraikan seperti berikut: 1. Usaha yang Betul 7.Kepercayaan kepada banyak tuhan Moral Zahud. Kesederhanaan 5. ialah tidak tamak. ialah mengawal perasaan. Justeru itu. Mereka juga sentiasa berusaha untuk memperoleh harta demi kekayaan dan mendapat darjat yang lebih tinggi dalam kelas sosial. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid. Dalam pengertian yang lebih luas. Kepuasan diri Amalan Ajaran Agama dalam Kehidupan Harian Agama mencakupi seluruh sistem kehidupan manakala adat hanya mencakupi sekelompok masyarakat. Hinduisme 1. pencapaian. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Tumpuan yang Betul Panca Sila merupakan lima peraturan yang penting dalam ajaran Buddha. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. 2. KAEDAH BERCERITA Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. Keperluan perkembangan insan 2. iaitu sesuatu tindakan adalah bersifat semulajadi dan bukan dipaksa. Kaedah dan Teknik Mengajar Pendidikan Moral Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu).Peraturan-peraturan agama tercatat dalam kitab tertentu yang menjadi ikutan kepada semua penganutnya. Kuasa yin dan yang ini berlawanan sekali.arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Pekerjaan yang Betul 6. “Dua” dalam konsep ÂYang Satu melahirkan yang Dua merujuk kepada kuasa kembar yin dan yang. 8. Dheer. Keberanian Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo. yang bermaksud kasih sayang 3. Dhruthi. Suara memainkan peranan yang penting di mana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. cara-cara fakta disampaikan. Ada tiga bentuk utama: Moral Politeistik . Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Kesedaran yang Betul 8. hanya tertakluk kepada darjah kesedaran seseorang. Pandangan yang Betul 2. 9. pengajaran bahasa dan pengajaran mata pelajaran lain. Kejujuran 3. 5. KRISTIAN . masa serta kemudahan secara optimum Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajarpelajar yang berbeza dari segi kebolehan. aman dan sejahtera. pendekatan juga diertikan sebagai "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. 6.sa-la-ma bermaksud tulen dan suci daripada sebarang kecacatan zahir dan batin. damai. Pendekatan . tetapi adat dipegang oleh satusatu kelompok manusia sahaja.Keimanan dan kepercayaan kepada Allah yang Esa Syariah . 7. raja orang Cina.com 6. Amalan Adat dan Tradisi dalam Kehidupan Harian Orang Melayu menganggap sistem susun lapis sosial masyarakat Melayu tradisional kini masih dianggap sah dari segi budaya. dipercayai asas hubungan keluarga yang harmoni adalah bergantung kepada hubungan manusia dan sumber ekonomi yang stabil. Topik6 Sila rujuk nota Moral tahun 2 ( boleh download dr blog saya . Agama – manusia dengan Tuhan Moral – manusia dengan manusia. Dua aspek terpenting dalam ajaran Islam: Aqidah . Showcha. Ia menyelitkan segala balasan yang mungkin menimpa penganutnya jika melanggar peraturan tersebut. . Keadilan 4. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Merendah diri 7. Mindriya Nigharam. Topik 7 Pengenalan kepada Strategi. yang bermaksud bertimbang rasa atau baik hati. gerak laku dan kawalan mata.Mengetepikan dunia dan mengutamakan akhirat Moral Monoteistik .

pengukuhan dan penggayaan KAEDAH NYANYIAN Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. Seorang ketua kumpulan dilantik untuk mengetuai perbincangan itu. Satu ringkasan perlu dihasilkan. (15 min) 7. Guru akan mencatatkan jawapan-jawapan mereka di atas papan hitam. kepala dan lain-lain) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. 2. Merangsang interaksi verbal pelajar 2. Menambah kefasihan dan keyakinan 3. Pelajar secara sukarela bersetuju untuk melakonkan peranan yang berkaitan. Bodily . guru tidak boleh mengganggunya kecuali atas sebab yang penting sahaja. 5. Setiap kumpulan dikehendaki membincangkan kandungan tayangan video tadi dan kemudian menyempurnakan tugasan yang telah diberikan pada awal pelajaran (lembaran kerja). objek-objek sebenar atau lainlain BBM. 4. Menyediakan konteks pembelajaran 4. Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Pelajar yang akan berlakon perlu memahami cerita dan nilai-nilai yang berkaitan. Intrapersonal . 6. 2. berkebolehan menaakul dan suka pada angka. Topik 8 Kaedah Mengajar Pendidikan Moral KAEDAH MAIN PERANAN/SIMULASI Proses main peranan: 1. Spatial . sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. melibatkan murid-murid secara aktif. (20 min) 8. Muzikal . Pelaksanaan iaitu memberi penekanan kepada aspek perasaan 7. Ulang aktiviti tersebut dengan melibatkan pelajar yang lain Kebaikan Membolehkan pelajar terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran Menggalakkan self-development pada diri pelajar Membolehkan pelajar berkomunikasi dengan lebih yakin Memudahkan pelajar memahami sesuatu konsep Menyediakan pelajar dengan immediate reinforcement semasa aktiviti dilaksanakan Mengurangkan masalah disiplin atau gangguan pelajar di bilik darjah semasa pengajaran dilaksanakan kerana mereka terlibat secara langsung Membolehkan pelajar memahami nilai-nilai dirinya sendiri Langkah Penggunaan kaedah Simulasi Menyediakan kertas panduan dan penerangan kepada setiap pelajar tentang tujuan diadakan permainan simulasi dan main peranan itu. perasaan. memberi arahan kepada pelajar supaya mengikuti rakaman pita video yang akan dimainkan. satu perbincangan perlu diadakan mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam cerita yang berkaitan dan nilai-nilai tersebut sepatutnya dikaitkan dengan gaya kehidupan harian manusia. 3. Meminta pelajar memainkan peranan-peranan yang tertentu berdasarkan cerita itu 4. Selepas tamat permainan simulasi. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek moral. Naturalist . Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan 5. Membuat keputusan berasaskan generalisasi 9.Bertindak balas terhadap mod.com . KAEDAH BERMAIN Objektif: 1. ekspresi. Soalan utama yang perlu dinyatakan ialah apakah yang perlu dilakukan oleh watak-watak dalam dilema yang disampaikan 3. Hafalan frasa atau ayat-ayat penting. 3. terdapat lapan jenis inteligence iaitu. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan kaedah ini. 4. Logikal-Matematic . dengan teliti dan senyap.Kebolehan merasai perasaan orang lain dan memandu tingkah laku mereka serta memahami kekuatan. Bermula sahaja permainan simulasi. Ketua setiap kumpulan kemudiannya akan membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing di hadapan kelas. 8. keinginan dan kebolehan orang lain. role card dan kertas rekod untuk digunakan dalam aktiviti ini. 3. 3. Menyediakan alat catatan seperti kertas.Keupayaan memahami alam yang luas dan boleh mempengaruhi persepsi orang lain. Aktiviti dimulakan dengan penyampaian dilema 2.1. Guru memulakan pelajarannya dengan memberi suatu situasi yang ada kaitan dengan nilai yang hendak diajar. Merancang bagaimana aktiviti main peranan hendak dilakukan 5. marker pen. Kemudian. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek moral yang hendak disampaikan. Guru boleh menggunakan gambar. Gunakan suara yang nyata dan terang sama ada oleh guru ataupun menerusi kaset audio. menghayati irama muzik dan kebolehan bermain alat muzik serta nyanyian. Bertindak sebagai alat pemulihan. PERLAKSANAAN DALAM BILIK DARJAH 1. Pelajar perlu memahami kandungan skrip.Kinesthetic . Perbincangan tentang akibat semasa teknik main peranan dijalankan 8. Lakonan menggunakan skrip: 1. Bercerita dan menyoal secara berselang-seli. Galakkan penyertaan pelajar di setiap peringkat. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (memek muka.Menguasai dan mengawal pergerakan badan dan kebolehan dalam sukan permainan. membantu murid-murid menghayati nilainilai murni. irama makna dan fungsi bahasa serta boleh berbahasa dengan baik. Menyediakan kaedah yang digunakan dan peraturan yang mudah difahami oleh pemain dan peserta. 4. 2. (15 min) 5.Sensitif kepada bunyi. keinginan dan suka kepada orang lain. 9. Sediakan kad-kad perkataan. Guru kemudian mengedarkan lembaran kerja kepada pelajar serta mengarahkan mereka membaca dan memahami soalan tugasan di dalamnya. 6. guru mengarahkan pelajar dudukdalam kumpulan masing-masing yang telah ditentukan pada awal tahun lagi untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Pada akhir lakonan. Guru boleh memberi tunjuk ajar atau nasihat jika perlu. guru memperkenalkan nilai tersebut melalui teknik bercerita 2. Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo.Memahami bunyi. Interpersonal . Kekalkan hubungan yang baik antara guru dengan pelajar. Tujuan/ kebaikan Bercerita : minat belajar dalam suasana yang menggembirakan. 10. guru akan membimbing pelajar membuat suatu kesimpulan tentang nilai yang dipamerkan dalam tayangan video tadi dengan cara soal jawab serta berpandukan hasil perbincangan yang tercatat di papan hitam. kecerdasan dan minat murid-murid. Pelakon boleh dipilih. kelemahan. irama. 4. Perbincangan tentang cerita dan nilai-nilai moral yang berkaitan perlu diadakan. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Lakukan perbincangan yang jelas tentang dimensi moral dengan menonjolkan nilainilai yang positif.Berupaya mengenal tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta meminati alam semulajadi. Linguistik . (15 min). Memberi tugas pemerhati kepada pelajar yang lain. Pelakon membaca dan melakonkan skrip yang berkaitan. lebih kekal dan diingati lebih lama.Keupayaan memahami pola logik. 7. itu maka berikan sedikit masa kepada pelajar untuk membuat rumusan. 9. gerak tangan. KAEDAH LAKONAN Lakonan tanpa menggunakan skrip: 1. unsure paralinguistik (jeda. Menurut Gardner. mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. umpamanya untuk menilai 6.

Elakkan pengajaran yang mengandungi banyak konsep atau terlalu sukar untuk difahami. Topik 10 KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH Tujuan utama teknik penyelesaian masalah ialah: 1. 5. 4. (ii) Memberitahu pelajar tentang perkara yang relevan seperti kepekaan terhadap keperluan orang lain terutama jika melawat ke rumah anak yatim dan rumah orang tua. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. 3. Sukar untuk diukur kejayaannya berbanding pengajaran yang berbentuk tradisional yang boleh dinilai melalui ujian dan peperiksaan. KAEDAH TUNJUK CARA Pastikan tunjuk cara tersebut ringkas. Melalui kajian. 4. Pelajar menyanyikan lagu itu barisan demi barisan. 2. Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak 5. 3. Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How?) 10. pelajar akan berbincang dalam kumpulan. Membuat rumusan . KAEDAH LAWATAN Langkah-langkah Pelaksanaan 1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua. Untuk mengesan pengetahuan moral murid 2. dan dapatkan kebenaran ibu bapa. tujuan lawatan. Semak sekali-sekala penglibatan pelajar semasa demonstrasi dengan meninjau atau bertanya sama ada mereka mengikuti dan memahaminya.com 3. 2. tarikh dan waktu. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Terangkan nilai-nilai atau cuba mendapatkan tindak balas pelajar tentang nilai yang digambarkan menerusi lagu itu. Menganalisis 5. Secara intrinsik. Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas 3. Hasil projek perlu dipamerkan dan ringkasan perlu dibuat tentang nilainilai yang didapati. Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea 7. Soalan-soalan perlu berkaitan dengan apa yang telah dipelajari oleh pelajar dan perlu sesuai dengan kebolehan pelajar 4. Disiplin dan tingkah laku yang baik semasa lawatan perlu diutamakan. 2. Menimbulkan rasa segan dan malu pada diri pelajar terutama apabila membincangkan tajuk-tajuk yang kontroversi dan berbentuk sensitif di kalangan rakan kumpulan. Selepas guru menyampaikan kajian kes. Memainkan atau nyanyikan lagu yang berkaitan dengan konsep dan matlamat nilai-nilai moral. Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid 2. galakkan juga pelajar turut terlibat sama dalam aktiviti tunjuk cara itu. Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik 11. Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan. Pelajar menyanyi keseluruhan lagu dengan sendiri. KAEDAH PENYELIDIKAN Pengendalian kaedah penyelidikan ialah seperti: 1. (ii) Tulis satu laporan atau ringkasan tentang nilai-nilai yang telah dipelajari semasa lawatan. Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum 4. inovatif. Jika sesuai dengan kaedah dan keadaan. guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain. 3. Mengajar pelajar mengenai seni kata lagu itu. Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan 6. 2. Topik 9 KAEDAH PERBINCANGAN langkah-langkah Perlaksanaan 1. nilai-nilai yang telah dipelajari atau dikongsi semasa lawatan. bukan semuanya dapat diguna dan dilaksanakan dalam pengajaran guru dalam masa yang terhad. guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Kelemahan Menggunakan banyak masa guru dan pelajar. Guru menentukan projek. Pastikan semua pelajar boleh melihat dengan baik dan mendengar dengan jelas tunjuk cara tersebut. logik dan kritis Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo. Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan. reflective dan evaluative. (ii) Sediakan satu panduan berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu diberi penekanan. Soalan-soalan perlu diberi mengikut aras iaitu perlu mengikut haluan yang senang kepada yang bercorak huraian serta yang perlu dipertimbangkan secara teliti sebelum dijawab Cara-cara mengimplementasikan kaedah penyelesaian konflik: 1. (iii) Terangkan kepada pelajar tentang perkara yang perlu mereka perhatikan serta cara penulisan laporan. Memerlukan proses mental yang berbeza seperti analytic. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar 4. Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbang saran adalah patut dan mencukupi 9. Aktiviti sebelum lawatan: (i) Pilih satu tempat yang boleh membentuk pembelajaran nilai yang berkesan atau nilai-nilai yang akan diberi penekanan. kaedah ini akan dapat memotivasikan pelajar melalui tugasan yang mereka kendalikan sendiri. (iv) Sampel untuk laporan projek perlu merangkumi tempat yang dilawati. Semua pelajar perlu diberi peluang untuk menjawab soalan 3. murah dan berfokus. Perkara-perkara berikut perlu diberi penekanan: 1. 6. Kaedah ini dapat memindahkan nilai yang tinggi dan positif kepada pelajar jika dibandingkan dengan menggunakan kaedah pengajaran lain yang biasa digunakan. Suasana perbincangan yang tidak formal hendaklah diwujudkan 8. Pastikan juga langkah-langkah keselamatan semasa tunjuk cara dilakukan supaya tidak membahayakan atau mendatangkan kecederaan kepada pelajar. Mengumpul maklumat 4. KAEDAH PROJEK Cara-cara mengendalikan teknik projek dalam konteks pendidikan moral: 1. Setelah tamat perbincangan. 5. meneliti dan memberi pandangan serta bimbingan apabila perlu. Kelebihan Hanya pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan pengajaran guru sahaja diuji Membolehkan pelajar menilai dengan lebih realistik dan cara yang positif melalui penggunaan data bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Soalan yang jelas dan ringkas 2. lebih ramai pelajar menyukai kaedah passive learning approaches jika dibandingkan dengan kaedah ini kerana ia memerlukan tahap kebolehan yang agak tinggi di kalangan pelajar. Nilai-nilai yang hendak ditonjolkan perlu diberi penekanan.Cara untuk menggunakan teknik nyanyian untuk perkembangan moral di dalam kelas: 1. Proses mengenali masalah 2. Mengkaji ramalan 3. Ketika perbincangan. Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan. pemerhatian yang telah dibuat tentang aktiviti-aktiviti. Gunakan gaya dan persembahan yang bersahaja dan menarik minat pelajar untuk mengikutinya. Membolehkan guru memainkan peranan sebagai fasilitator pembelajaran. 3. Pastikan objek dan model yang digunakan bilangannya mencukupi untuk membantu tunjuk cara itu. Aktiviti semasa lawatan: (i) Memberi bimbingan dan mengawal pergerakan pelajar. Aktiviti selepas lawatan: (i) Kumpulkan gambar dan bahan daripada lawatan itu dan pamerkannya di dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful