Vedic Sukta

vaOidk saU>aina

(With Vedic accents)

( sasvar )

! tcCM yaaoravaRNaImaho gaatuM ya&aya

.. Ganapati sUkta from Rigveda ..

; `v 
dFy gZpEts?t ;
aA t n idý "mt\ E /\ g}AB\ s\ gBAy .
mhAh-tF dE"Z 
n ; 8.081.01 
Z\ tvFmGm^ .
Ev”A Eh (vA tEvkEm \ tEvd
tEvmA/mvoEB, ; 8.081.02
nEh (vA fr dvA n mtA so Ed(stm^ .
BFm\ n gA\ vAryt 
; 8.081.03
eto Evdý\ -tvAm 
fAn\ v-v, -vrAjm^ .
n rADsA mED qà, ; 8.081.04
þ -toqdp gAEsqQC~v(sAm gFymAnm^ .
aEB rADsA jgrt^ ; 8.081.05
aA no Br dE"Z 
nAEB s&y 
n þ mf .
idý mA no vsoEn BA k^ ; 8.081.06
up ‡m-vA Br DqtA D Zo jnAnAm^ .
adAf£r-y vd, ; 8.081.07
idý y u n t 
aE-t vAjo Evþ 
EB, sEn(v, .
a-mAEB, s t\ snEh ; 8.081.08 
vAjA a-m<y\ Ev˜–dýA, .
sojv-t
vf
{– m" jrt 
; 8.081.09 
kEv\ kvFnAmpm€v-tmm^ .
gZAnA\ (vA gZpEt\ hvAmh
>y 
¤rAj\ b}œZA\ b}œZ-pt aA n, fvàEtEB, sFd sAdnm^ ; 2.023.01 
gZ 
q (vAmAhEv þtm\ kvFnAm^ .
En q sFd gZpt
n t 
(vE(‡yt 
Ek\ nAr 
mhAmk \ mGvE /m ; 10.112.09
aEBHyA no mGvàADmAnAsK 
boED vspt 
sKFnAm^ . 
E dA BjA rAy 
a-mAn^ ; 10.112.10
rZ\ kED rZk(s(yf mAB?t
: fAEt, fAEt, fAEt, ;

Please send orre tions to sanskrit heerful. om

1 

  
  
  

!#"%$'& (*),+.-0/214350-$607,3'8:9;

<

=

> ?@BADC EF GH=JIBKMLC N OQP.R

Y O EZRQP [GH=
X

` g lnmGH=
k

^ZPI_V GH`a c b

O\F.]

IoVqprOsK E

` S GH` gxl

T
>E SUPIWV =

y
z> ?|{

R;>E StGHu

bed c

S}L ~€

gv@

† Lu ` X

G.g

K,PHGHzg

<

lZR

IŠK,PHGHzg

gv@S
š

PG k

† –—

GH› R

…4S

S žgZPHbeR

RQPHR

PH¤¥P f g

CQPH¤¥P f g

>wGM[

SF.g{§RQP @
k

f
j

j

VqStR EZS

PM[PH>wP.RQP G k
k

RQG k

V

St‘@

u“gZP F G k

G.› R

V…4S

f

SF @
k

G.l OsR

‰B˜™‰
j

‰B4‰

œ{ gZP.bŸR

V:…4StP.l mM 

PHlZR

f
X N bŸ` gZP g

PHG.u

PHGHu
X

f
j

k

j

j

f
V

V…4S
j

bePH¤¥P f g

V:…%S
j

V:…4StPM‡ bePH¤¥P f g
j

zgZPHg

>wP gZP.bŸR

¢\OQR

V…4SH{U¤
j

R

V…4S

S¡GHK

  { ¦SUPF.¤¥P f g

V:…%S
j

X

St‘@

gZS

V

V:…4S
j

I‹‰

V StR E S’AE

Oœ@ŠS

j

‡ZP gZP.bŸR

P

lEZG.RJIxVq` S GH` gl{
h

V SUR E SWŽ O[@

VqSM@

V k

SM@

X £

gZO E
X

ADgZPF G k

…4S

…4S

IŠK,PHGHzg

V SUR E SWAE

GH•St>@
”

C

St‘@

‡ZgZPF G k

…4GHb

X m ‚
I

‰

` gEoŒ

SUR E SWAE

IxV

SUPIxV ` S GH` gl

>wPIxVq` S G.` gol ` gZPM„ O0{HF

<

f ` g Nh N SUPi j

OQ>wPHO N

GHS ƒ€E S

> Fˆ‡ZP.g N

> ?@

V
j

‰B¨©‰

SM@BSUPHª‹OQ` SM@
G  

zR

OJIxVqStRsPHlZz>wRQOQ` SM@

G.›  
k

>¬PHlZz>wPHGH­

g¯®TOv{ °G k

SM@B²QP.lZRQOv{¡G.St²QP.l

RQO«IoV SM@

VqS@±Ž O[@

RQOv{ °G k

† –—

P G k

¤€GH` g µ¶GHg

V

V

‰B³´‰

SF @B]!ŒQG.>w>\@
k
S

¤{W]!P OQgE

V k

SF @Q]4ŒsGH>w>\@BS

SF @B]!ŒQG.>w>\@±StGHO·‘
k

† –—

SUGHO
SM@

 

Ž“O E GHg

V k

SF @B]!ŒQG.>w>\@

V S@±=¸mGHRQbeP X {™°lZ‘:{™°GHl

StPHG.b¹StP f ž

SM@BŒ NCs^

OQR E ¢\OQGHg

X

>wP G.l

‘:{l =JIV

‰Qº»‰

OQPHg¯® g!I_V

SM@¼…4SU`aZPH^

OQPHg¯® g!IoVqSM@BT
>E u“^

OQPHg¯®

˜

g!IoVqSM@ 

ADPH‘€^

OQP.g¯® g!I_V SM@BR¸mM‘,PM‡ZP.bŸGH`aZg{

K,G.žgZ^

OQP.R

IoVqStP @BOv{UG.ŒQl{

k m O\F ` SM@

 

CQPHG.>\@ f

z> ?:RQPH` S@

X m SF R N›  

…4l N` SUPHbI

S CsP F GH>\@ f ` gZ> lZzg

P OrF 

gZ¤¥SWRQl N ` S X R
R 

…4ADPHb{WR¦O
G †
c
k 

‚

b 

¤

zN>

R
X

R

gœ{

GHS 
uE

 

bežgv@

g Nu F ` gv@

z ‡ZP.l N GH‘rgZP d@
Œ

…4P GHSU= m F g0@

k L ¢!
  

‚ P. X bŸR
Ov{UŒ\®

= m OQP O;A
SF g!I

]4R

V k

GHg

Oœ@BADPHR

R'‡¯® gE

…4lEZloŒQC
X

P X ®

R
k

I

‰´‰

V
j
gZR

V
j
V

j

gZO E_lZR«IŠŽ“R'a

GH> S

f l¯F

RQu“P X
AL
k

†

P ¦OQgE

P X

P fg

gZO EolZRQ` EQ
g °` g N

bePHGH^

l>E OQR

OQP.l
j

=

StG.g
l

)   GHg

k

I
 

V k

G.S z>wGHg

O EZg

V

Rv{Uu“P f >

V Ov{’OQGH>
j

u*+€P.Stg¯F.lZP Ÿ@

V k
P ‡

j

A Lgv@

) ]!P l

ON

V

gv@

V:‡ZRQPFa¯F.A'PHRQRv{™[@

G ‚

X

®TSUbe>wR m f g F O E

k NgZPHO

‡¯®TOQP l{

V gv@BgZRQlE

G.gZRQGH=

lZR

VqbŸ>@
j

RQ› O N gZR

P Oˆ@ŠŽ“P g!I'Ž

SUGHg

X

gZO E

V

k N X mGH]

X*)  

‚ F RQGHK,¢\OQP.O
V k

X

^¯®

V

SF.GHS& cl
k

‡ ®TOQP l{

V k

>wPH` O

GHz ‡!I¡V

Ov{§GHl Oœ@

X

V k

P X @lZP K€OQGHg

SF.K ®

  L ¶PHO

k

V k

V k

X

P X {¡=

V
j

bI‹‰$J‰

VqŽ“P gZb

y
>wR'a

I

¦OQP OQGHg

gE

P OQR

V
j

f I

Ž A LgE

P X @lZP K€OQGHg

X

c
XN ¢ X

ŒQA'P beC

R EQ‡ gE

kN ”

~'R
š

gZP

Œˆ@ŠŒQC

j

bŸž2g SUP k

b žg

X

P X {™°
X

R mM‚ A,¦S

Ov{™°e‡¯® gE
• X

R
X

V k @ G.u
j

CQR

GHS& lZGHSUlZPHGHK€lEoGHK€S 

gZ>¶aZSF.Kˆ® ‚ F @

Ž“R N › OQEg

lZP @ŠS

P f zO 

£

C
V

j

‡¯®TRQGHu

PHGHb

gZO E_lZRv{§ŒQC
X 

AD>wzgZP.O

k 

SM@
V

j

Ov{UG.Œ

lZRv{§S – PHg

† –— 

N K

P >#"

R
X

V:<

‡

]

V gZP.bE
j

‰»‰
j 

† {U> b.@K m X F A C\F.A:@
‘

V

IoVqGHl

H>E F.S gZP 

ZP.O

P K,R
X

lv@>E SM@

k

k

S%g N

=QžgZP l N ADG X

XN

GHg
X

>@Šu ` cg G † F = – P.Cœ@

Stb

bežg

 

V SM@
j

‰4‰
j

j

f
X m SF 

G ‚
š

bŸR

gZR

z ‡ZP lZR
k

A

  { >wOQP f g

>wG.zg!IBŽ 

A > zgv@

I

V ŒQC

z>¼IV®TRQu“PHŒsC 

A > zgZPHO

‘,G k

V…4l N ` SUPHb
j

V lZPH>
j

K,GHS 4
P

P4ŒQC E

‡EF¸zN>

VqŒQADPHbI
j

X

V SM@
j

G.zgoGHl OQR

= m = N F S,IB` S b¸{UR

† –—

beg b'IxV…
X

¦OsPHO

GHl OQR 

> ?` StG.RQz> ?:` StRQG lZ` SM@QStPHO N` SM@

P4S@BGHSt¢\C N` SM@

† –—

Œ

A

°2G k

‰B˜v˜
j

StP f

‰ 

R\®_= StGHg



V

j

lZR

‘% † {U>wbePHO

I‹‰B˜('Q‰ 

 

gN

OQPF.RQl

lZl
Y

]
j

y
O'aZSF CQSUP žOQR
= EZGHgxAD>wP  

G †

Ov{§> m SUP F 
cS

'SUCv{

=

SUGHg

k
h

"

G k 

g

†– P —

~'R

Ž“R N › OQEg

V R

<

=

‚
g

` g lnmGH=
k 

OsŒ
k

j

j

VqR

k

k

G¥‡

V R 

SF G.S

"

u“P X

O\F.]

SUPHl

C

O

j

]!GHg 

GHR

G 'O\F ]!GHg

j

SUGHg

  F ` S® 

rSUP

V
V

=

SUGHg

V

ŽUR N › OQgE
j

V

j

Ž“R N › OQgE
V O

V k
S > 
S@BEZ

T
>E SUPIWV =

^ZPI_V GH`a c b

y
z> ?|{

R;>E StGHu

S}L ~€

bed c
gv@

V

f ` g Nh N SUPi j
IxV

SUPIxV ` S GH` gl

† Lu ` X

G.g

> Fˆ‡ZP.g N

> ?@

OQ>wPHO N

>wPIxVq` S G.` gol ` gZPM„ O0{HF

K,PHGHzg

k

V k mO\F.S

StP4]

P fg

PX

GHS ƒ€E S

< 

SUP

& lZP f g

u“P GHS

u*+ E
k

P eO
k

OQK:{

‰B˜ ³´‰
j

IoVqprOsK E

` S GH` gxl

V

‰B˜v¨¼‰

Œ – P u“GHO

Ž GHgZRsP k

V k

V Ov{’Rv{“>wA

=QgE

> ?@BADC EF GH=JIBKMLC N OQP.R

Y O EZRQP [GH=
X

SF @±‘
k

O\F ]!GHg

V O«I

u“P Ž OQStP.OQP f g 

'SUGHg

y
O N X GHl

j

StGHg

StPrl{ G.g

SUGHg

SF.GHS
k

=

Ž“R N › OQEg
j

StG.g

Cˆ@GHS !
P
b

VqOv{§‘,P ] c

SUGHg

u“PHl 4
P@

P fg

=

V k

k

CQP.l

j

‰B˜v4‰

‘,R

z^{¡=

u“P >¯{ ‚
R

P !P  

R EQ‡ZP SUPHl

) 

uE
R
k m O\F Œ – ·

V † –—

O\F ]!GHg

R0{¡=
X

V k

lE GHg

SF @B‘€=QgE
k

…

N

V k

StP.G
k

cb

j

G.S !P StPHl

GHg
X

…4GHb
h

I

X m ‚
P

lEZG.RJIxVq` S GH` gl{

‰

IŠK,PHGHzg

IŠK,PHGHzg

I‹‰

  

!#"$"%& 
'(&)+*% 
-,/.0, &"%12&)43657 (1
8 )9"%, (":;)4 <&  
"%*>=?@A#-&*5CBDE,F&  
"%*G& 

%H?I- &JK%&)4 
'>MLF)9%NPOQ &%"%12&
RN)9-N 8 &%"S.0, &"%1P&)43657 (1
T39&*$F*$ 
U &%% "%)9 ( 
*E"$ P*%& 
*$N-)9"S.< -,%JV3657 (1
WX&*$"EIY#"$Z(& 
#%\[]^`_#a&a#b

¨

V

.. Purushasukta ..
॥ pzqs?t ॥
aT pzqs?tm^ ॥ 
। gAt\ yjAy। gAt\ yjpty 
।{
dvF -vE-tr-t n, ।
: tQC\ yorAvZFmh
q<y, । U@v \ EяgAt B 
qяm^ । шnno a-t Edvpd 
। ш\ ct pd 

-vE-tmA n
: шAEt, шAEt, шAEt, ।
hEr, : ।
: shsrшFqA pzq, । shsrA", shsrpAt^ ।
s BEm\ Evvto v(vA । a(yEt¤ddшAglm^ । 1 
d ^ sv m^ । ydt\ yQc B&ym^ ।
pzq ev 
шAn, । ydnn 
nAEtrohEt । 2
utAmt(v-y
etAvAn-y mEhmA । ato >yAyA ^ c pzq, ।
pAdo _-y EvvA BtAEn । E/pAd-yAmt\ EdEv । 3
{(pzq, । pAdo _-y 
hA__BvA(pn, ।
E/pAd@v ud
tto EvvR^&y‡Amt^ । sAшnAnшn 
aEB । 4
t-mA EdvrAXяAyt । EvrAяo aED pzq, ।
s яAto a(yErQyt । pcAdEmmTo pr, । 5 
Z hEvqA । 
dvA yjmtvt ।
y(pzq
vsto a-yAsFdA>ym^ । g
}F m i@m, шrdEv, । 6
s=tA-yAspErDy, । E/, s=t sEmD, кtA, । 

dvA ydyj\ tvAnA, । abnpzq\ pшm^ । 7
t\ yj\ bEh Eq prO"n^। pzq\ яAtmg
}t, ।
dvA ayяt । sA@yA qyc y 
। 8
t 
n 
t-mA dyjA(sv ht, । s\Bt\ pqdA>ym^ ।
pш ^ -tA ^ c‡ 
vAy&yAn^ । aAryAg
}AMyAc y 
। 9 

t-mA dyjA(sv ht, । c, sAmAEn яEjr
^ 
t-mA t^ । yя-t-mAdяAyt । 10
CdA Es яEjr
t-mAdvA aяAyt । y 

к coByAdt, । 
t-mA t^ । t-mA >яAtA aяAvy, । 11
gAvo h яEjr
y(pzq\ &ydD, । кEtDA &yкSpyn^ । 
t 
। 12
mх\ Eкm-y кO bAh । кAv! pAdAvQy
b
}AhmZo _-y mхmAsFt^ । bAh rAяy, кt, ।
{ [y, । pd^yA ^ шdýo aяAyt । 13
U! td-y ydv
1

cdýmA mnso яAt, । c"o, syo aяAyt ।
mхAEddýcAE`nc । prAZAdvAyrяAyt । 14
nA<yA aAsFdtEr"m^ । шF Zo dyO, smvt t ।
pd^yA\ BEmEd ш, €o/A t^ । tTA loкA ^ aкSpyn^ । 15 
t\ pzq\ mhAtm^ । aAEd(yvZ \ tms-t pAr 
। 

vdAhm
svA EZ !pAEZ EvEc(y DFr, । nAmAEn к(vA_EBvdn^ ydA-t 
। 16
DAtA pr-tAdymdAяhAr । ш‡, prEvdvAprEdшctsr, । 
। 17
tm 
v\ EvdvAnmt ih BvEt । nAy, pTA aynAy Evdyt
yj 
n yjmyяt 
dvA, । tAEn DmA EZ prTmAyAsn^ । 
। y/ p
v sA@yA, sEt 
dvA, । 18
t 
h nAк\ mEhmAn, sct
॥ : nmo nArAyZAy ॥
॥ uttrnArAyZm^ ॥
ad^y, s\Bt, pET&y
{ rsA Qc । Evvкm Z, smvt tAED । 
Et । t(pzq-y EvvmAяAnmg 
} । 1
t-y (v£A EvdDdýpm 
t\ pzq\ mhAtm^ । aAEd(yvZ \ tms, pr-tAt^ । 

vdAhm
tm 
v\ EvdvAnmt ih BvEt । nAy, pTA Evdyt 
y_nAy । 2 
at, । aяAymno bhDA EvяAyt 

prяApEtcrEt gB
t-y DFrA, pErяAnEt yoEnm^ । mrFcFnA\ pdEmQCEt 

vDs, । 3
yo 
d
v<y aAtpEt । yo 
dvAnA\ proEht, ।
d
v<yo яAt, । nmo zcAy b
}Ahmy 
। 4
pvo yo 
dvA ag 
} tdb
}vn^ ।
zc\ b
}Ahmm^ яnyt, । 
y-(v
{v\ b
}A hmZo EvdyAt^ । t-y 
dvA asn^ vш 
। 5 
l#mFc p(yO । ahorA/ 
pAv 

hrFc t
n"/AEZ !pm^ । aEvnO &yAttm^ । i£m^ mEnqAZ ।
am\ mEnqAZ। sv m^ mEnqAZ । 6 
। gAt\ yjAy। gAt\ yjpty 
।{
dvF --vE-tr-t n, ।
: tQC\ yorAvZFmh
q<y, । U@v \ EяgAt B 
qяm^ । шnno a-t Edvpd 
। ш\ ct pd 

-vE-tmA n
: шAEt, шAEt, шAEt, ।
Encoded by Rajagopal Iyer rajsand@yahoo.com

2 

  

!#"%$'&()
*+-,/. 021435/076839:<;=?>A@)B)5/C9ED=?FHG IKJ LNMO5/9EDPFRQ
S T U J-5 M
MO* LWV T U JYX Z L J-[\* L]V T U M^1 3`_ ab9c0MO5/M +U V
*d e ,/=fMOJ-5 Mhgi1 *-:j=f* L :5K,/M ,/kml)5 M +U n S o 5/,/pq* D o 5/,/pq* D o 5/,/pq* Drn
S n T U s o 10 ; lYad t M a,uM v 5xw a,/M v o y Z LMza V
,/MOv aJ-5 075/3 {|acd t M : w}0 abB)0 :~a}B tm:<; V
,/M v'* DcB)0 :5/,u €q3 ab,/M v\aJ-5 075/3 {‚; U ,u0:<; V
,/MOv :d d-M tƒabB L„ l =f*-,/k v : LNB e#1MO,/* V
B),/* ab,/MOv =f35 €q:d-v 0 ; o 5/v *h; , o M
: …f3 L*-:#; V
J-5 075/3 {|a}: U 5/†d 3 a},/M v 5/€q:5 JHabB 075/3 {j: ;OV
J-5 075/3 {B 0ˆ‡Š‰3H‡ ,/* 075 €q:5J-5 05u3 {‹DcB 0}D V
J-5 075/3 {ŒB 0ua} Ž  * €qMxabJ-5 075/3 {‹D}B 0cD V
J-5 075/3 {B 0ˆ‡‘q35 *-5 q35 J-:<;‚J-5 075/3 {‹DcB 0cD V
3…#’ ,/9 ,/“#’c‰e ”€ T M^ab_ t • –3j*d —u˜z3 *d™N,/B MO5
n
KI pq* ˆ_ , UOš *-€ T Mˆa‚_ ›œ35 œ3žJ-5 05u3 {‹Dc,/=Ÿ *D V
IKJ pq* :›œ3 3|ac9 ,/M
; T : L dt   ™pq* a,/M v o y Z LM
:<; V
B ¡ 9<‡ o @ *i195 o ; ¢ tm3 a’c5u`3 g`‡O: L £:#; V
I¤gY‡ ,/J ¥3j5 ,/M *-=#35 pq*d J-5 ¦835u: L B),/0 ,/*-§ ,/* V
‰M
5 ¨ :5 ¨5/9 L ¨\aPZ5 ,u* ,/M v =f3j5 3* JHac: U *©; V
T pq* * ; , o ¨'5/,/Z =f* L ¨ y  €q35/9<‡ o T ,/ Z:<; V
*-=f3j5/pqd* T LN,/l 0 ; T ˜ ªf:~ab*-,/=f: JR; T Mˆ_ a‚@),/* ,/§
*-:#; V
*-=f3 :cq3d : U J ”j,/«8J-,/Mˆ_ v 5/,/’q_ ,/Mˆ_ v *Y‡ : L£¬D V
T ‡-™” Ž Z L ,/«8MOZ eK,upq* § c5xI U 5 07:e 0cDP9 ,/M'D V
,/* 3œ_ ”­˜ qMˆ_®: g-– o 5 3œ1 0 –:3 =f*-=#3 T pq* *-5 V
T pq*-5 B)3 ,/*¯=fMxad t U :5uBO5 tm*-¨ :j=f* 9°D V
*-=f3 :± d MO,/² , o £³5´I {œ13H‡ qMO5_µ›`3 MO,/=Ÿ *D V
Ji1 ¨*Y‡ 3t :cq3 =Ÿ-5 ,/k ± L¶ ¨ d £ d-M Z5u=fM 075 V
Ji1 MO5/0 o ˜x9 MO. pqM^1 B·1 *-5Z5 =fMO€q3 {­˜zB :5 V
*-=f3j5 D, o £5 35: q3dAB 07:5 €q:j5 ›œ3 MO,/=NŸ *D V
F

T  Ž T , o M D T¸U ,/0 D T d-pqt   D T ‡h™7ª U 0cDB)0 :‹Db=fM 05/¹ ; n
º * ; T €q3|abB 0/a Ž  B L „-l ab9 •\»`{ ,uBO¼ ¨':#; V
½ qMˆ_®d 0 *Ha},/M ¾PB)5 w a,/M v ¾ B)5/3 +¿
M J-:‡ J-: D V
S J-5 05 3 {5u3 ,/M ¡ dU M
5 T L d t M
5u3 gi1:, U V *-|‡ ,/MO»œ{ L Db@)’~‡ tm35 * ;OV
ÀOÁÂzÃfÄÆÅÄÇ4ÈÊɜ˵ÌjÂqÂzÅÁ<ɜÍÎ#ϳÐ4ÑRҜÑ8Ó~Ã~ÔÑ~Õ7Ö®Ï~Åq××`ÑR҃Í`Ñ~ÁØÄNÙjÏ|Ñ~ËÆÃfÃÆÚÛÂzÃ|Ü
Ý
ÕÊÅÑ~̓Å̓ÅÁØÄKÂzÃ~ללÅÂzɜÈÊÃ|ÁØÍhɃà ͜Ñ~ÁØ̓Þf×`ÈÊÉYقÂ`ËÆÅqÅqל߈àØÕ­ÚÛÂzÃ|Ü
áÑ~̓ÉhàÆÔâÄØÑ8ɃÅÄã|àÕÊÏäfåNæ8ç~ç~ç

è 

  
!#"%$&'
( +) *-,/.10 2 3 465 78*:9 ;
<4 )+. =-*+0 > 78;@?#AB<+)DCE4 *<6)+2F)+*G GHFIKJ<LM )+N ;10FOQPR5 S
<+; 3'T U IVLMWN XYP C 78)+*-> ZQG
<
.
P\[H X]0B^ _
< ;10`)+*-,/.10 I Ia+< b G
)+N )+*-,c.0 ?dAfe gG )+N )+*-,c.0 ?dh2Yi/H[ PC]0 )+*-,c.0 P\PR;kjlI )+N )+*-,/.10 X m3 4 *G )+N n* ,/. *-G )+N
)+*-,c. Hp
* oq*-<r
s T PR;t)+= ;
G )+S
AB<DC]0 OQhu;
<+G M-v 2YI:0 ;w[ HxT * ;
*+0 G
T )+y s v{z ^ Z GwPR; N|)6}~-y€X 3 )+I o€CY< v )+*-,c.0
?A H
T A I GHG ‚l* z o€ƒqN ? v = s )+„…,/. 3 PRP s * sH†*‡9 ;w<4 ; v G e _10ˆ2‰S/9 G@?
5 3 > Ik0Š)+_ )+I g<{? v ;
PR;0 ^Y‹ 3 )+[ ‹ 3Œ)+* ZWG .HY‹ 3 v OQ)DX )]
;
)6y s S 3* 2Y<+)+2 )6*Ž< v A Ik0†G
<+[ ;
< s 2 3*-< * e XY<+2 v 2 sH G
)6} oq*-G
yq* hu2 3*-)+y s r
z SH sH )+*- IaJ )+NtA e )DC ‘/;
<’)6*,/.10 HxT * oq*-G M-v A I G
PR; )6*xƒqN H v )+*-> ZQGHA e )DC *‡9GH ‹ˆ“ s <+G M-v  HY[Y< ;
)+*-,c. 3 G/4”2 3 H•
‹ T…– P\;
2 M-v X m3 *<+N—0 OWP\;˜59 IK;0 J2Y< N™? v
z ^ )D ) s LM N 3 JQ)62 G
<+>5<+I v )+*-> ZWGHp– s >q4 Nš7›G
)6} oq*-< v =-)6* ,c. 3 IKP s 3 s *N P s *:9 ;
<+2 M v
oqH* ‹ LMRœ PR; PCY)6* IKP\; 2Y<+G r
O s 0 H T *<O *-y s 3 2]0 ; s 0 )6*,/. 3 )+*:46>Z GH v A e )DC ‘/;
<+P\N i s XY<6G )+S? v€ž T7Ÿ)+*-,/. 3 )+*:46> ZQGH H[ XY<¡)+2YT XH A
T…G M-v NG j ¢ G
P\;£AB< LM N3 H I v )+[Y)6. A T…<Q)+*-> ZWGH )6*,/. 3 _1064 A-<¤OQT…< ¥€;@? v
sYs 0 XYGw<4 )+.tXY< Ia;
2 M v )+*,/.10 ?›5G
<4 )+.˜A-h; s ; s 0 * m s <+)+2 ABPRA – H vRž yqT ¦ PR; ; 3§; PRN5< r
s )+„…,/.10 ?wABI G¨7wA T'LM N TV< ABh;
)+y s N j IK; ? v )+T *‡9* >¡©3 Ia< s s G M-v s )+„…=B< N¨0ˆ)+*-A yq;
*+0 JQ<6_ e *-<LM N
P\N )+G y€X sH v )+*-,c.0 ;/46oqA I G¨7¡A T…G Mv AB;
<4 i/oq;
<ªOQ2 y s Ia<+;
<+; N *:4 P s 0BG10Ÿ«) s IK< [ z U G¬G
} S/46*-) s N *:4 P\;
<+i/oq;n N *‡4 P\;
)+Joq;n N*:4 GH * sHY2Y< i/2]0-) s N*:4 7­J;
) s r
r­( –%<+)+y s ?›–%<+)+y s ?›–%<+)+y s ?®r
¯-° ±l²R³{´³µx¶¸·/¹’ºw±q±l´°!·/»¼\½¿¾xÀÁ/À€Â—²—à À—ÄaŔ½—´qÆÆcÀÁ»cÀ—°Ç³Èw½¨À—¹{²R²{ɱl²¨Ê
Ëĸ´À—»´­»´°Ç³Q±l²—Æ/Æ/´±l·/¶¸²¨°Ç»Ÿ·²»/À—°Ç»ÌRÆc¶¸·]Èͱc¹{´q´qÆ/Î:ÏÇÄkɱl²¨Ê
ÐKÀ—»·ŸÏ{ÃѳÇÀ€·´³Ò¨Ï ĸ½%ÓRÔՀ֗֗Ö

× 

  

  ! "# $&% #'()*
+ ,.- /  ( 0 12(34#'$ 5 -76 ( 8' 9;:<9
$= ( 8>? #'$ 5 -76 0 12((@ AB ( @C(2)D* 
E2   ? ,.5-  B(F A G H @ (I)J9LK 9
8 F A!M  N&( O. EI$=@& -P ( 6 - @QR(2)S*
UTV 5 - W( XA Y'5 T.R( 5 - Z[#C H $&(2)\94]^9
_  6 EI( $&   P _ ( - / ` a0 , $C $Zb c$& $ A7 , $C(I)*
A d 5 EeN $& A dV  $=? ( 6 A Y>5 UTV( ) 9Lf 9
+ ,.- /  P g V  h V ` a0 , $C "TV 0 6 5 _ 5 - # i ( - j( ) *
$= A ?dV@C ( h ( P A k 5le0 1I((5m@=ne$& o  b 5 9;p 9
8> - o 5 $&A 6 le Uq #' $ 6 a@ EIA $ E2$& rb s 6 l Nt u ve wt*
$=EI xy0 @ $&A V@ -j, $ X( , $& z ua {|}8'0 1I(~w9L€ 9
 ‚A $ ( 5 - a ƒJw _ $z ( @&„ *
P - g M $ 6 le E2( j…5†ˆ‡ le E2( ,._ ?$(‰b ?Š - - $ (5 9;‹ 9
s o A Aa V( 0 ` 5 Œ( 0 1I( @=?h  (I)S*
8 g M $ ( ( b Š + Va @& - (5 B b $)J9Ž 9
B q&j  - Uq H  ?@ o A i  _ ! H (2)S*
 Fy! ;7 g M $& @= $=? ( 6 A Y>5 UT;(2)J9‘ 9
(@ |w _ ( ( _ M $  + wL o ( h’( *
A h.M @& “ Aa(” EI ( T.~wmT $& h•w 9;:—–˜9
_ - —(5 @ P #> g M $& ( V g _ - ™( *
UTV a V (5 _ 0 5[( $& Ad ( ?0 @C( ) 9;:—:t9
8>?A w b # , $ • E2@ š2q& @ + › 0 $& V(5 BCbU5 *
: 

@ + 5 - Z ( $= "TV a V (5 _ 0 5 9L:—K 9
8> - /  A … _ ?  A iœ a 5 ( ( 0 @C(I)* 
M  j(  0 1I( #'$ 5 -76 ( 8'a 9L:—]ž9
8> - /  Ÿw _   i. A  ¡0  A d ( 0 @C(2)¢*
+ ,.- /  (  0 12( #'$ 5 -76 ( 8' 9;:—f 9
$= ( 8>? #'$ 5 -76 0 12((@ AB ( @C( ) * 
E2  j Pag M $ B 6 - EI 6 leF , ,.5-  A XG H @ ( ) 9L:—p 9 
ŸwLhZX + w P $ 6Sg M o a„#C - ` ( , (2)£* 
M › $ A ¤ +V- h +  + T. _ (Ÿw V$ $ # 5&A $)J9L:—€ 9
AdV @ @5¥A d§¦ “ A dV s.¨A d ; g 5 *
$ , (5 g #' ©A dV sœ 5 @¥3ª «¬I0 g (I) (2)­9;:—‹ 9
8>F - ®B 6 -  q @ - ¨( Uq @5 *
q&@ (5 # H $= 5 -  7 _ ( z 5- (5 9L:UŽ 9
AdV @&@5¥AadV aAadVA5D
¯ Ad P 5tAd - 0 $& Us * 
F P 5t aF (@ 6 @ _ M 0 5 o o A - A d (  @q o EI 9L:—‘ 9
A X¯&A?ª¯ q&@ q& ,  E o F - B5& N&(2)¢*
P #'@& g ?§($&~8>?ˆ…°( , $ _ 6 $ J(5 94K –©9
q&@=( ?š@q@  q?@ M" 6 yq&@ a w£*
q&@= ?( ,.- /±6 u b E2Aa $&7 G  q&@&(E2$ $5 94K :²9
‚ @&5&$ [ 6 ( AauS 6 ( Aaua$ ³rbU¯& ´* 
6 ( q&@&E2[ 6 (@ 6 ({ -j- $ µ 6 (@'w94K ]^9
@¨¶ 6 q 6 @ + ( o V" @t0 6g—6 @&hZ g „( $'w£*Ÿ*
g , $ _ b·$&A @& g› $&@& LTœ M › $’=#'5=A $’)J94K f 9
K 

V ;#> @&0y5£V 6 #> EI$5¨q&0y$=j ¸hZ _ B , q&(v¹h 6g5 *
g B $t jve0 g5²(@ 6aº5£ ¯ g @ g M $ _ ? P . - ({|(I)J94K p 9 
… A o @C sV( 5- Z (Uq&Z (Uq&a P (2)*
0>1I( P Vƒ 5R- W @&(»I $&ve0 g (I)¼9LK € 9
( 0>1I( + ?dV5¨
a…° A o @C + qC( ? *
$=” 6 0>1I(~w Pa+6- $)\9LK½‹ 9
T. + ?E2a(ˆ…( 6 š(? =q&?»¿¾ 6g (@ ( À$5 *
q& ,  q&@ Aah W u A ¯&0 g h $&  o V - Á"( wJ9K¹Ž 9
  6 B -Ã- jk A?A s - Aa( bUo w¢*
g h 6_ (@&EI$=?Ay@=ne , $ ((®;7 - Ä9
UTV5t#'$¥ "TV§8' @&?¨ UTV a 6 #> ?@=$ZbUÅ 6¢- q&$ *
UTV aV@&~8'(CbU$ o a(@) g #' , $£VkwV a$=„ ? - O. M @)J9
UTV[Æ&‚ @’$& »2¾±‡=( - q& $ * 
, $&$=(Çb + H † ) _ b o I¸eÈq&É·= qC$5 P #>yAhZ g wÊ9 
ËÆ&.5 - *
?… A o @Q + qC( *
Ì ( 0'12( + adV5¨
$=” 6 0>1I(~w Pa+6- $)\9
9 Ì h ? , $'w4hy , $'wLhy , $'w9
ÍÎÏÐ2Ñ°ÒrÓ!Ô՗ΰÏÔÓ!ÖIÐ'×¿Ø ÙRÚ2ÓÀÐÏÑ"Û'ÜÏ3Ô"ÛϙØÕyÝWÑÖIÛ2ÞßmàßVљáâÞãØá±Õ.äeÞå

] 
!#"%$ '& (*)+-,/.1032 !
465
'( & 78:9;7<=
46X
H/Y ZDI-HJ[/HJI & )B-\ ] M^& I 2_B-+%`
"?> 2#@ '& A B-CDB-EGF/HJI-B &LKNM/O P H Q RTSUI-VWI
" I-VWI '& (a) '& (b0cId` '& (a)+ , .10ceW'f B-(bB-\ H/YbZhg i
j "W> 2N@ '& A B-CJQ*kl+nm:B-CJopEI-qrH >sK I-B & 0t 5 @c0 B-(bu '& tv( g i
"?> 2#B KJO I-(w@cx^YbCDIyB-(wCDq3Hk > B KJM/& A I \z) "?X >sK B-u{\|YbCDI !N7 !
"?> 2#+dY KDK I > \c+T2B-(bCJq}H~k > 2F/(b€I-E K m:0 f , x
2DCJZ
2 i
"?> 2 &b I-B K & A B-(bx‚2 > B-(bƒ K 0' + mT„ I-…†H' X HJe K I-\cI-H + m M (b0' !#<W!
"?> 2 EGI-ƒ‡‰ˆ ) + 2 Z K \l) (b+ , \cI 2 B-ŠB-‹0 m ) „ $ K IŒHJB-JHDI-\ I KŽ i
0cI 2 K I '& (bI?…†H &b m gf m:@ O I?C , B-E PT$ I O I 2C , HJIkl'c( ‘pH M 0z)d2 !#’!
K HJIŒ+rY "W“K B-” H^Y B-(bfb•–HDB-0 HŒg „ I-B-xJB-0 H —˜2D‘/™šx^YbF/H›mT.1032 i
"?KJM 0 (-Y K I 2N0 œf B†žHJB M 0 Ÿ;m:B  Ÿnm:0 ŸB- LX (^2#0' ( & I-B K !#¡¢!
"?>sK' ( P (bHJB KJ& 2( & I-B K e m 2 '& 'c( B-CJ@c0 K I-X \ m ' B-CŒg i
H
2N‹I K H' 0£2#0 K m:Z R¤2#‹¥™1x/YbB K 0£2#Q R:X S¦I-x‚2§0 K ™šB 2#0£2#+nm K'  I 2 !#=¨!
"?> 2#@ & A I-H  \ m EGI-0c\|YbB K Q R:S¦B-  ' ‘pEG'( >sM 0 (bI?œ i
"?> 2 eW\cI-H + KD& 2 ‹‰™1x^Ybq}H > 2 VWI-(bI-f©™ªB $ (a) " IŒB-(b'c( ‘ !#«W!
"?> 2#+nmT'( B-fw0cE KJP H K ,  kl\ ŽKJK H^YbB-\cEGf ŽnP ( M 0g+ K m ' & A i
0c0|Y B-(bB-0 '¬ C›m:(w\cI-\ m­B-(wu®Yb0 I K , 2V?I 2D(bƒ K kl\†Ybf P f¯™š‘pI-B K !#°¢!
"?>sK' ( (bI-0 ±( „ (wI-q}HJI-EC K I-xJIyC›mT(b\cI-B-\ B-(wu{I i
fbEaY B & (bI?fwE ² \c46IW5 f ™ B $ t ( 0cI-(b0z) K B >K I%+T2D(bCa,^( !´³¨!
'( & Yb.10 '& (a)+ , .10£2#+ K I-µ032 !
! ±B-0

¶a·l¸º¹-»¼º½¿¾©¾¯¸º¼ÁÀ©Â›½¤¹-ÆÀ¯½ÄrÅ-¾©Æ-Ç-È
É/Å-ȤÊl¾©½¿Ç½¤¾¯ÀnË
»-Å-¾¯Æ-Ç-ÈzÌ}¹l͹-›ÀnËaÎ ¹l͹l›ÀnËaÎ ¼º½¤Ï

.. durgAsUktam ..
; dgA s?tm^ -vrA\Ekt ;

; aT dgA s?tm^ ;
: jAtv 
ds 
snvAm som mrAtFyto EndhAEt vd, . 
v EsD\ dErtA_(yE`n, ; 1;
s n, pq dEt dgA EZ Ev˜A nAv
tAmE`nvZA \ tpsA >vltF\ {vro nF\ 
q j£A m^ . dgA \ dEv^ frZmh\
km Pl
þp 
strEs trs 
nm, ; 2;
a`n 
(v\ pAryA n&yo a-mAL-vE-tEBrEt dgA EZ Ev˜A .
p– pLvF bhlA n uvF BvA tokAy tnyAy f\yo, ; 3;
Ev˜AEn no dg hA jAtv 
d, EsDà nAvA dErtA_EtpEq .
a`n 
aE/vmnsA gZAno _-mAk\ boyEvtA tnnA m^ ; 4;
ptnA Ejt^ shmAnmg}mE`n^ hvm prmALsD-TA t^ . 
vo aEt dErtA(yE`n, ; 5;
s n, pq dEt dgA EZ Ev˜A "AmŒ 
q snAQ hotA n&y– sELs .
þ(noEq kmF·o avr
-vA A `n 
tnv\ Epþy-vA-m<y\ sOBgmAyj-v ; 6;
goEBj £myjo EnEq?ttv 
dý Ev Zorns\ r 
m .
nAk-y p¤mEB s\vsAno {v ZvF\ lok ih mAdytAm^ ; 7; 
kykmAEr DFmEh . tào dEg , þ odyA t^ ;
: kA(yAynAy Ev”h
; iEt dgA s?tm^ ;
: fAEt, fAEt, fAEt, ;
{ ErFyArykm^ 4, þpAWk, 10, anvAk, 2
t
Encoded by P. P. Narayanaswami swami@math.mun.ca
and with accents by Ganesan Iyer ganesan515151@yahoo.co.in

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated December 24, 2008

1

Medhasukta
॥ m 
DAs?t\॥
t
{ EttrFyAryкm^ - 4 prpAWк, 10 - anvAк, 41-44
: y[CdsAmqBo Evv!p,। Cdo<yo_@ymtA Ls\bBv। 
DyA -pZot। amt-y 
dvDArZo ByAsm^।
s m 
dýo m 
Evcq Zm^। EяhvA m 
mDmttmA।
шrFr\ m
}hmZ, кoшo_Es m 
DyA EpEht,।
кZA <yA\ BErEv€vm^। b
€t\ m 
gopAy। : шAEt, шAEt, шAEt, ॥ 
vF яqmAZA n aAgA EdvvAcF BdýA smn-ymAnA।
: m 
DAd
(vyA я£A ndmAnA dz?tA n^ bhdvd 
m EvdT 
svFrA ,।
dEv (vyA b
}hmA__gt€Fzt (vyA ।
(vyA я£ EqB vEt 
vs sAno яq-v dýEvZo n m 
D 

(vyA я£Ec/\ Evdt
m 
DA\ m idýo ddAt m 
DA\ 
dvF sr-vtF। 
aEvnAvBAvADttA\ p кrsrяA।
m 
DA\ m 
DA gDv 
q c ymn,।
a=srAs c yA m
{
dvF\ m 
DA sr-vtF sA mA\ m 
DA srEBя qtA^ -vAhA ॥ 
DA srEBEv v!pA EhryvZA яgtF яgMyA।
aAmA\ m
Uя -vtF pysA EpvmAnA sA mA\ m 
DA sprtFкA яqtAm^। 
DA\ mEy prяA\ myE`n-t 
яo dDAt
mEy m
mEy m 
DA\ mEy prяA\ myFdý iEdýy\ dDAt
mEy m 
DA\ mEy prяA\ mEy syo B
}Aяo dDAt। 
&y
{ c Evdmh 
b
}hmp(nF c DFmEh। tnno vAZF prcodyA t^।
: mhAd
: h\s h\sAy Evdmh 
prmh\sAy DFmEh। tnno h\s, prcodyA t^।
: шAEt, шAEt, шAEt, ॥
Encoded with Accents by Rajagopal Iyer rajsand@yahoo.com

1

.. durgAsUktam ..
; dgA s?tm^ -vrA\Ekt ;

; aT dgA s?tm^ ;
: jAtv 
ds 
snvAm som mrAtFyto EndhAEt vd, . 
v EsD\ dErtA_(yE`n, ; 1;
s n, pq dEt dgA EZ Ev˜A nAv
tAmE`nvZA \ tpsA >vltF\ {vro nF\ 
q j£A m^ . dgA \ dEv^ frZmh\
km Pl
þp 
strEs trs 
nm, ; 2;
a`n 
(v\ pAryA n&yo a-mAL-vE-tEBrEt dgA EZ Ev˜A .
p– pLvF bhlA n uvF BvA tokAy tnyAy f\yo, ; 3;
Ev˜AEn no dg hA jAtv 
d, EsDà nAvA dErtA_EtpEq .
a`n 
aE/vmnsA gZAno _-mAk\ boyEvtA tnnA m^ ; 4;
ptnA Ejt^ shmAnmg}mE`n^ hvm prmALsD-TA t^ . 
vo aEt dErtA(yE`n, ; 5;
s n, pq dEt dgA EZ Ev˜A "AmŒ 
q snAQ hotA n&y– sELs .
þ(noEq kmF·o avr
-vA A `n 
tnv\ Epþy-vA-m<y\ sOBgmAyj-v ; 6;
goEBj £myjo EnEq?ttv 
dý Ev Zorns\ r 
m .
nAk-y p¤mEB s\vsAno {v ZvF\ lok ih mAdytAm^ ; 7; 
kykmAEr DFmEh . tào dEg , þ odyA t^ ;
: kA(yAynAy Ev”h
; iEt dgA s?tm^ ;
: fAEt, fAEt, fAEt, ;
{ ErFyArykm^ 4, þpAWk, 10, anvAk, 2
t
Encoded by P. P. Narayanaswami swami@math.mun.ca
and with accents by Ganesan Iyer ganesan515151@yahoo.co.in

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated December 24, 2008

1

Navagrahasukta.. 

 


"!$#%&
' )(+*-,%/.103234265876
9: (;5<=7/ 
:> 5@?BA (+C ( >6DEGF
H
IKJBL 
!$#EGFM"N%6NO"JB;>7/3P1#RQ3SK%/"ANT 
UIK%/%/NV%/EEGFW
' CYX-ZH ' C (+ Z[H]\-Q
^F J(] ZH
' E_ ZH ' D#ZH ' AS ZH`\-Q
^F J O"NEGF3H
' AO"J 76 A (+;>a 2 bcN 5<CdQ6> ! 
eN 4gfE76_hH
7i4NQ NdQj# Z8I3?kQ !$N% A F H
\-Q3E%/S6Q lmNdQKAgf 2nJkQ opE;q"A 580 r+s C X C ( >6 eJ ( 2tQ3E F 
U Ju5wvBxpSyZz
EEdQKS3%6{eJBEeAe|(! 7/2A} N~$%/2%€fSK2E‚2ƒI„fO"NB…g> 5
\†%/7/!$O"NV%/7/!ƒ# 
r]_&! 3A%I3J %/!‡7/JBˆ F NAa> 5‰\†%/7/!ŠO"N%/7/!
#3 r+_&#Eev%/2%/#cF<v762n9:NT 
UE"‹%/76 
' \Œ%6J O"N# 2D JB% 3Ag> E%6#RQ&76# =N L E;q"A 5BEO"N:> 5<?H
7/_ 2 b1EVN #ŽJ 7/ A%†2K… #%iono+ ! /QN% 7/A C ( #%Œ7/ SK+N# F H
\ 7/‘1#d58! X A58 q :fE _ _6Q3A% 26587/ ‚ !$J EF3H
\ e|N’N “e|N J( ”†A (+EGF 
N•K% E:f SK)( SK7/A ZBSKX #% 5 ? A ( 9:SK!$%/E ( AŽ? 76~ S3!Š% EGF3H
7/#9:”|f ARQ o+N–5 N 7/“VN 58CV% E A (z2n% NeS6Q3•K% ND E%6#e|N—J "A ( 
' \Œ7R4U! 3A%†IKO"N7R4U! 3A%ŒJ 7/_KA%/N˜\†%/76! O"N%6N #E Zz<™š
' \Œ%6›œNV% Ne JBE A (zA76 ‚yA e|JkQ3E q 7/9: NVEF3H 
C 3% 3%/D eNJu5ž …T
\ ›œJ ( E JkQ3EdQ \†0 r+Ÿf! "A7/Ÿ>6‚y% 7/#C• D†%BH
\ 7/‘1# |? 7/ ‚y 5¡C (] E%6S ¢ 7/ ‚C •KDf£ZH 
d¤ 2žf’7/E E%/N’JB76, ,=%/76# A} O"Nv S3!¥f¦7/~ SK!)f JB%†?BA ( 9œSK!)f‡H
\ §¨%/S !¥f # SK!)f©0
CtX (]•„f J _3ªy% }B2%ŒSK2 EŽ«:NdQ E#cF3H
' \Œ7R4U! 3A%†IKO"N7R4U! 3A%ŒJ 7/_KA%/NJkQ3E% N #E Zz<¬
™

' \ 7/‘c#EYX > ˆ %>†76! =Z<v v (O"SK7/A Z8S q 7i… «:N% \ NEGF
H
\ S3% ^F 2 A% ^F 7/J 7/D"
7/A H
e|NQ #%ŒS q 7R…7/ C
% o+#)qc} 2%£7/#  76# HuN % # +=E:> J I…% ZH
} ‹ e|N S376A #%£ N ^F 7/_ ARQ# D†NV%/E7/JH 
%/EV‚ 58S6Q3•K7/N "O"
%†J #RQ E q %/Agf ! q  
' \Œ7R4U! 3A%†IKO"N7R4U! 3A%ŒJ 7/_KA%/N˜
\ % 2v%/N #E Zh
‰
' ( MNe|3%/‘1# IK7/A D%/ q #7/EV§¨%/S X A > J^F J q D …%/E N ?
S (]# Z8v q b1¨^F eO"
% 76S A2 5 N (]
% #E "3%i\Œ^F J"f O"37/N A"A ( E AEF 
!:5876
9: ( 7/;>a? ”ŒE ‹ 4%Œ7/#! 4S !$EGF3H|JBEtX KEe|NVS3%/^F J( 2
7/39:dQ 2 2% E7/J 7/
9:dQ Z<S q 
E 7/J 7/39œQ pp#›:‹ e+…RQ
7/39:dQ e|eN X 2 7/J 76
9:dQ 4 r( > 3E 7/J˜ 9œ 3E 7/J 7/39: O"3%H
' \Œ7R4U! 3A%†IKO"N7R4U! 3A%ŒJ 7/_KA%/N0 (4% N #E Zz 

H  

' 0 q _ eSKA \†7/A N! NdQ6>†\†_K%> ! F ( E7/~ C%/76A ”ŒA ( E lD# • ( H 
N 7 !ŠN |?B J Aa>aIKD†%6A A! eE%/J( ! `7/ V147/_&7/? ‹EF 
"! 
E O" _jSK% 76_ JkQ3E 5<N …% =%/N%> A¦\†7/S 03e|J( AeN H
A IK:f Agf A X2 =E:> LB%/76 
%/J 7/"AŽv 3N J(]N “% Zh
0 r]s D“% #5I … E–5 S ( 2neA% 7/~$J"f EAeJ( ?–Q #’\Œ% ZH
JB0 ( 7 N% S E%€\ e|N’7/ 
%/e|J A¢ NQ37/# EJ A¢ 7/3 Z
' \Œ7R4U! 3A%†IKO"N7R4U! 3A%ŒJ 7/_KA%/N0¡q_ e|SKA N #E Zh 
' I3 +)( ”†%/N CV% # C2KM"
EGF3H_ «:N–5 E 7/Ad5<?B% ‘1#N J(]S¡X AEGF 
dN Q& ! «:N% 7/# E%/# ( •3%ŒD #)X ^F 7/• H+\ "A7/;>6‚y% 7/# 7/ #% 7/D% 7/A 
"! ]% :fEV% J(h#%/762 • (zJ( SKO"#gf E _KE B3EF3H
# e|NV%€\†S 2/5ž? # D 2JB% EV2 A S376A Zz 
"! 5</Q&76 ‚yA eSK7/2 _K3% EV _ D†# 1N ZH`\ eE%/v Ee|A ( £
v , Zz
' \Œ7R4U! 3A%†IKO"N7R4U! 3A%ŒJ 7/_KA%/N)(]”Œ% N #E Zh
!
' =L–Q ! Ÿf2 76C§ N \†%/S6Q C
"A ( S„f AN H 5žNdQ32 7/Cª 3"A ( #Zz
KI D% SKA # O"3 ! A"N "NdQ&7/3‚% D% A%/7/# SK7/2 A%£0 CtXhH
NO"v% E%/eA DŸ(+_( E%/e|ALkQ \ŒeA ( N ^F e|N% E SKA NQ2N:f %/EGF3H 
E–5 N EIKe|A 2E%/7/_Jf!$%io+7 2tQK7/C Z<7/S A q 76C eJ 5ž7/3!$% #ZH
\†%/O"3% E"‹% Z8vB7/ 
e|A%† _3"O" #%Œ2% D†# F@_ 76
•K% E%/!ŠNe| 
' \Œ7R4U! 3A%†IKO"N7R4U! 3A%ŒJ 7/_KA%/N# ¢ 2n%6N #E Zz
" 
¬

' vN% #7/¢ ‹—\†%/C ( 3! X Agf©J !$%/ q 4 eJ % H 
v N% =7/? ? ¨N%Œ¡q A%H
\†%io+N–¤Z<S q7/p# 2n”†E:f !$J #"E% A2 5BS ( # ZH|7/S A2  |?˜I N"O"J ( ZH
N{  ! ŸfŽ7/# g> 7/A2%/0 0314 !$%6E r f 3%/e| 76
? O"N:>aEF3H 
!$"A A7/~Š9œNV% .1N%/N ( •6Q # EBMN% !¨…% Df =Z87/S A (+E 7/ˆ IKE ( *-AZz
' \Œ7R4U! 3A%†IKO"N7R4U! 3A%ŒJ 7/_KA%/N2_ #E Zz 
' v A ( q b13L v A S `Q EN%> \†S J HJBE ( •K7 2D†%6NB…%[
0 r s %£ ! 3%/#% 5<SK! Ÿf£Z v ;f #%6E q 7/• 7/;>6IK% % 5BE76_ •6Q&E q %/% EF3H
pN #RQK q 4 r+% % ^F e|37i4 7/A ;>6#% #% ^F J–Q3E Z S 7/3‹ EVO"N 7/A U2 C#cF H
JB76? ‹ 7/? ‹d5876? AN# F AE eE 7/? ‹ } ‹Ž7/? ‹A E–5 3NdQ 4%/E F H
? "! „582 7/Nk58S ( Ÿf2nE F 0¡q _3"A 5@?B"! ? "! ]%/7/C ;q >6 AŽN ( 3e| 
' \Œ7R4U! 3A%†IKO"N7R4U! 3A%ŒJ 7/_KA 1N Z< v A ( 1NQ #E ZW
 
' Œ
\ %67/!$O"N%/76!‡#3 r+_jU! A %1NdQ #EdQ #E Zz 
' =/% 7/"A Z8=%/7/"A Z8=%/7/"A Zh
Encoded with Accents by Rajagopal Iyer rajsand@yahoo.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated July 7, 2004

  

!"$#%
&')(+* ,.-0/21 34657 8:9;=<>?7@8BADC E F GHJI
&')(+* ,.-0/2KML.(ONP&Q9 >?R+SUTVCWE X YZ>[H\A]^;=G _`R+>aAI
b c ; (+deG)Ggf HhX R+& _ > ij(+* >?RkH9@Gl mnLhp o `P(+7 (OSUo q /7@8P9
r os7R KR Lt(+`u l 57 8P9vN (+`,R KMLhw _ NOxP&)GQ9
/A@/ yR+(OSU& , F 7/x /Av/ p > &)` H9@/Av/p 7zR(+`P{ R y _ ` G)R+(+G K`PRf 9
Ka>|ij(+* >?RO(+y, (OyK L}`PKR GH9j; (+deG)G~x+f p o `A@K _ (O` &p o )R+& _ c I c
E w=ROX &p ,€xP(+N 5-p` & _ X ‚UGƒ- 9@(+` { „ X R1}iUN &ƒ-…(+u m)yR G _ H9
KR=G~x / †A@/ K _ (+` p& o R+& _ 9v/‡R w@-p` 7‰ˆ ,Šo A@K`‹-,R H9
,€x (+N 5Œ-‰p o  / _o ŽR+‚UX _ ,ŠA@&)R & 8 9 (+`{ R „ X (+5 EP(O& 7xPo 7zR+G)R?9
E w=ROX (+&8 N (+`‘ R ` gfg/ SU&ƒ-’9M(+E /Rp o `PR+G)R 7 _ X /R+& _ / †7 8 c\“=c
K”x 7nx ,R+wR 7•i–Žˆ—- , 8 p‘ 5 ;ROŽ˜™8 9v(+ˆ `šLtGl mnL\(+E /z7 A@/ )R+7 9
;=R ›/R+/ 7R+G~xœ1PN_ )RwpG ‘ _ 9@p , & HtE wR Lt/w 7zR+pG oZR+& _ 9
/* p Gl mnLh7€iUŽzˆ—- , 8 ‘ 7(+A@& 9v(OE / 8 ,ŠR wGe8\(+E /& 7—Lt(+E /zR+5R 7 8P9
&)Av7' p& K”xP7‰N (+`‘ R (+`p 79@ˆ˜ ž)(š^(+Ÿ X p o ˆ Lhut& _ ¡ X p o c C c
;=R o q f/R ¢ o qzH\E‡ 7R=G£ž)(+&Q9¤ p)¥ x p o `ROG)L\R X (+& ,(+¦§G /ROG)R 7@8P9
Gl m)7A@/2N (+`‘ R (+`p 79@7RG HhE wRŒ8 ,¨- (+,Š‘ SU7nxP&©`‹- ,R+G 8 9
pN (+&£¢ o qA@/ X (+, 5nx:`}iU5ª & _ 9;=R o qRf«Gl mnLtw _ ‘ &)RŒ8 N (+`PGgf H9
E 7 _ ¬ u7zR G~­®_o (+, &)R+(OG (+`P{¯R 9;=X R °ˆ8 Kt˜ _ os&)R 7,R (+&)7@8P9 ch±²c
X _ G G~xOf p o  /z(+o (O&)AvX³i–5nxP& _ 9@X _ G `€fOK+´šG HX _ G p , &)R Lt/ †7 89
X _ G G~xOf p o `Rµ; (+y/ SU& _ Kp` f 9vX _ G HtX _ G)`ŒxOfJN (+`‘ R /wR+7¶H9
ž `R=G£p o  /(Oo (+&),G `Rft9M(+`P{ Av/‰y mƒ-UfJwŽ &HE (+& ¥ R?9
X _ G `€fgK+´N (+`P‘ R ` ƒfO/ SU&ƒ-·9v(OE /7 8\p o `ROG)R 7›/p & _ X Rš‡ H c ] c
1 i N A@XP(O& HtE)‡ 7—Ltw=RO/ 7ROGH9v(+& ¡ / LBGl m)7 (+y¸KML¨1 y ´ `¹9
¤ p)¥ x p o `PR+G)L\R X³i–& G)ROK _ (+w ¡ 5 _ H9M(+o ˆkxº G _ K`PRf ;=y /z˜”x©;=A@& _ 9
(+& ¡ / HhX _ ,Av&)R _o &…7 »U/ &~xœG H9v1}i–N A@X (+& Gƒf HhX (+, X R+& _ X ¼ R+&e8P9
I

1PRšp &)R SUp Ÿ ‘Ox ;y /”L\> i 5 _&)R+7 8 9@K½_ `‹-/f A@/ X & /A@/R+7 c\¾ c
r o%8 K pX f•¿§/x N (+`P, Av& _ w _ <7@8 9™;=R ¤ p ‘ R/p ‘PR 7G _ /(+SU& u p & H9
/p ; SU&)(+, lMLtX³i–(š‡ `‹-§Lh(~l /(+SU& 9vp& G AvK XPRfgK”x N ` 7zR+Ž (O7 ¥ RkH9
/p ,•x u pG K+´š/Àf A@/R+(+X K X RfMH9@/p (+oÁ` LBp o `‹-7G _ K ¬ ut, (+SU&Q9
/p ‘ 7t¤ p ‘ R; G _ /(+SU& >R+77 8 9@p& ¿§/ AvK pX f•¿e/nx 7 _ 7Â$w _ N+x (+7 c\à c
ÄsX N ´ &)RkHt(+X &),€x /p 7 °R+K _ 9M7zG~x w`PKAvK _ >|ij& A@K _ > i ‚U/RkH9
p& G~x Gl pm N ` 7R+Ž (+7 ¥ RkH9vA@` )RO(+y /f †—LhE / &nLtw‹_‘ SU&)R+7 8 9
/p ; (+d§G)o dvR/p ºG (Od§G)osdv)RMH9 /p º7 _Å Ækx >™Lt(+X &), H(šl /(+SU& 9
/RŒ8 ¼ (+` Çt/RŒ8 Ä u G£E (+` Ç£9@7 °R+K _ / †B8 K _ >|i &)7 8\w _ ‘PSU&)RO7@8 c0È6c
Ž`PL\R X (+& HtÉÅ Ž _ Gƒ-G)R+7(+K ‚U`7 8P9@&)o /fO7GÊ8h`P¢)5(+7zm uR+¢ 9
&nLh‚U`PR ` / 8 K (+G &)R+, 8 KGƒ- G)R+7 8P9vw@- `R=w@-` SU& 7 _ X KkL¨(+` ˆ p 79
/p pG 7R(+`{ R y _ ` G)R+(+G K( ¬ w &)R?9@/Av/ p o `PRµ; G _ K L}/(OSU& u p & H9
; /Àf 7zR,R+wR º w, A@& _ (+` ¡ 7R+GÊ89 ÉËÅ Ž _ Gƒ-G)R+7€i–‘ ynx:,•x ,`€-(O& c\Ì c
¤ p)¥ x p o `PR+G)R LhyŽ`+xÍyŽR+(+K^9v&)Î`R (O`_o H\ÉËÅ Ž _ Gƒ- Av&)A@/ (+`P*¯RO& 8 9
; Av7¿§/ LÏl m)7 w,Á8 K½_ `€-/fg7 8 9 ŽnxP7 os{ ` _%o X K˜½_ p o NÐ9
yŽnx NosR &)R=yŽ‰r ‚UE osR &)R?9@yŽnx p o `‹-ÑHhÉÅ Ž _ Gƒ- ,ŠR+(O` p` ˆÒ9
yŽ A@/p * LhE K `šLtŽ 7p 79M/m p o ')` AvK 7R+o L\7zp o 79 c InÓ c
;=R+/R & _ p o `A@K (O` &~xPX /zR+& _ 9M(+N , Ô§/z/p G…K _ `}iU&)R , p‡ GQ9
`PN GÊ8 N A@& 8 K _ yŽ”L (+`PÇ G)R+X Kt7@8P9ME /ÕvÖ SU& LhX X _ (+, LhX _ Ô§/ 7Õ@Ö 9
N Av& H\EP/ ÕvÖ ‚U` 7€i–& LB`K–- /¶H9vos(šl 5p G EP(O& Ž€iU¿§5Œ-7Ҟ)G)&Ê89
osR &)R+, 7 × K (+` &)R(+` p o /9@/nxÍG~x N Av&)R /VEPK _ `R+(O& / †7 8 c InI c
‚U`P<ZR Gl m)7 ¿§/p (O&©(+u m)R+7 8 9@K½_ yB8 K KML¨/ _` (+&8 ,€xPu 7R+G)RO7 8 9
(+G p` ˆ¯/ ˜ 7•i–&)R SU7‚U/Rf+8 ¼‰9v„ X R+(+5 (+X 8 ˆGÊ8By _ ` G)R+(+G (O`{ R 9
&)˜ A@‚U`<R &)_o (+u m)R=(+`Pu <ZR+7 89@&)˜¯l mnL\yØ´š(+, oÁRÙ; A@& _ 7Ú67 8 9
&)˜ HtE wR Lt`‹- ,Š` &ƒ-z8 KG~xP& _ 9@ŽnxP(+y G~xOf ;={ ' A@K7 G)ªj& _ /†z7@8 c I “ c
`PR / _ GgfÀl m)7 ¿§/p (+& (OG ¡ÀÛ R 7@8P9v(O& de7ˆši L}Žnxœ`}i–‘ yx:,€xP¢ `PR+5µH9
K 7- ,/ Ge8hy _ ` G)R=7R+& (+,{¯R 9;=X p Ÿ ‘ R 8 (OKÜG _ os&)R 7,R &ƒ-ÑH9
&)˜”x `PR /Av&)_o (+G ¡Û R ˆši–5nxP& _ 9@&)˜¯l mnLhy•´š(+, osRÝ; A@& _ 7Ú67 8 9
&)˜”x p o `PR+K”x ;=G _ wR+G)SU& _ >?RO77 8 9 /‡)R &)p , 72_%o (+, &)R+(+G (+`P{ R c IÊC c
“

o ´ ,7 Av7Õ@Öm `+xœ/zSU& _ y- &)RkH9@&)(+o SUo qkR d§Gƒ-©>|i 5 _ &)LhR &)(+Ÿsˆ¯R Þ p 9
&)˜”x p o `PRµ;G _ 7osSU& _ß/ †7 8 9vX ¼ R+& 8 X _ ,ŠA@&)R osy /z˜”x©;=A@& _à9
Gl m)R+5R 7z(š X ‚UGƒ- (+`PˆR Þ p 9¤ p)¥ R (+`PSUo qR d§Gƒ-©y _` G)Av/‰Žnx XO­á9
(+`P‘}´ u Fˆmâ´ G)X 1PRš 7zR+G~­á9 ;=X l _ ˜ _ os&)R 7,R (O&)7@8P9 c I ± c
}X ´ 5RfX ¼¯RO_o &£X}´ 5RfX _ ,ŠA@&)R &Ê89@ÄsSU7 »U/ &HtXO­ 5Àfg7R KU-V(+w ŽRO/9
&)Av/zR L\p o `Rµ;=(š K L}`K SU&H9MÄ * 7p G)R+> r N7zR os/zSU&)R+7@8P9
X³i ãU`€-©K _ `PuRf / _ ` (+&HtK w xP‘ R H9XO­ 5Àf 7zR Av/ _ o ŽR ÕvÖ%xPy 7R+G)R?9
;=R ›/R // SU&ƒ-‰_o (+, &)R+(+G (+`P{ R 9 Ä ¢nLt_o N LR /w 7R+G)RO/2/ †7 89
ä å 8 /R+A@7 N  /')GƒfO7 K”x X K× 9k(+7 mnLtp o `šL\(+7 m p / LtG~x…;=Av& _æ9
; G ´ ,R )R+G 8 N (+`P‘ R ` ƒfO/ SU&H9vˆ &Ltwv- p` 7 ˆ ,o HK`‹- ,ŠRkH9
(+u mLtGl m 7 _ o ŽRO‚UX _ ,Av&)R &Ê89™; Gç´ ,R )RK r (+& /zŸso (OSU&Q9
&)(+SU7 m^ž (+&…X (š‡)(Oy p o fO` /R+G' H9 (+N , Ô§/z/' (+`€fO& &'), SU&)(+, l p c I ¾ c
r SUo q.x Â$/p ¥ R+7G _ Gl m)7p (O&Q9M/(+A@7 GÊ8B`}i mnLh`}i m &ⴖ/x+f & &)RO, 9
&)(+A@7 SU` /7 7•i–& Lt_o N R G)RMH9l _ SU&)p , 7 _o (O, (+& L\_o (+, (O<Z7 89
X _ , SUo ,R+/ `}i–‘ yR+/ âi ¡ 5p` 9;=‘ R èPRO/ KN 7R+G)R+/Ò7- è_ p‘ 9
r SUo qR /ÒÂ$/p ¥ R=7t _ 7 _é N R G)R?9Ä ¢nL> i 5nxP& _ /w 7zR+G)R+/2Ækx >?7 89 c I Ã c
7 ´ Æ LhE wR Lh`‹- ,Š` &ƒ-eLt(+`Pp o /9 XP,R Õv/p & _ (OG)ägf (+&HtX ,R uR?9
ŽnxP(Oy GgfÀl mnLX ˆ _ (+y AvKt7 ªj&)7 8P9 ;=N y•´fO/R ×w 7ROG)R+/ 7Ú67 8 9
;=N G~xOf«; × K _ (+` p& o osR+& _ 9 7Ø´šÆ L\Gl m (+7z(+& /Ÿso (+SU&Q9
X ,ŠR uU-eLt`R utR(OG)ägf (+&nLhG _ osRO(+79 (+ˆ `šLtE w/' (+ˆ `7 Av& _ 7Ú67 8 c I È c
/R=(+o  /RÝ;ROX HhXP/ KRKê§1Py•´ ` _ H9@/RÝ; SU&)(+, laÄ &…X R+(š‡ƒf `€- /RfvH9
/R+KtR 7z‘PR è Rë; G _ /(+SU& >?R+7z7@8 9@&)R=G ;=R+X H\ˆ 8 A@/nx G)Ry `PSU& _ 9
/R+¼ >|´j›/R /R+¼ G)R ×R AvKt7 _ (+o q/R H9@/zR+¼ ')` ˆ SU&ƒ-¢)&£E R K uU-0/RfMH9
/R+KtR 7z‘PR è R7 _ y l/ (+SU&Q9v&)R=G ;=R+X Htˆ8 Av/nx G)R=y `SU& _ c I Ì c
&)˜”x (+`{ p ÄsX ˆšiUÔe`SU& _ p o `RkH9 &)o ‘PR è RÝ; (OyKkL¨/ SU& _ / †7 89
&)˜¯l mLtE‡&)R LhX ˆ _ ¿§/ H9M> i (+‘ `}i f (O<Z/fOw 7zR+G)R+/‰>?Å X &)R+7 89
ˆ _ y 3RkH> SU/R / _ ` &)/ A@K _ pX ˆ KH9M> 7f >|ij& A@K _ > i &~x `€- /zRf `P&ƒ-ÑH9
(+`P{¯R Ge8Bp o `PR+GÊ8BN (+`P‘ R ` ƒfO/ SU&ƒ-ÑH9; ‘ R è RkHt>R+7 7 _ X R /zSU& _ / †7 8 ct“ Ó c
C 

/ (+A@7 G 8 1 346R ¿§/zw / ‚UK`€f 7p &)& 8 9j; 7 _ ¬ u Ækx >?(+7 os7 ´ u Kt`€fO7 8 9
&)˜”x Gl m)7(+y (+w(+Ÿ (+w‚U/ 9M(š¤t/ LBoZ)R ‚U`Pì 5Œ-/7R+G)7 8P9
Ä yn­:ƙx > ­1 34 5R Kt( ¬ w p& 7­á9v&)˜—x Gl m)7(+y (Ow=(OŸsu <ZR+7 89
&)(+A@7 SU` /”LhX³i–& G)R A@K ¬ w /p 79k&)˜—x p o `R+K—x ;=G _ wR+G)SU& _ >R+77 8 ch“ I c
ˆši Ô§`P(+SU& ¤”x 5zR+7 7•i–& A@/2Žnx X R+7 8P9vX _ Ô§/R 7Av/zR ÄsX ˆši–5nxP(+7 `PR+u7 8 9
7 Ní-§Lhp o `‹-§L\(+` ¡ 5 _ X ‚UGƒ-7wÊ´ /RfO7 89@E &ƒ-u–- 7p G)R 8 N (+`P‘PR /zw=RO7µH9
pm )RÑ(O` ¡ 5 _ ¢)¢)ŽR /nxœ(O`u î=7p 9v7 Ní-§L\(+os` L\X½iU(š‡ `‹-7 SU&)(+, lt7 89
&)ÕvÖ|ïUx 5')(+& ¤t` r Õ@Ö7R G)R?9@X _Ôe/ 8 FƙxP> LB/w 7ROG)R+/2> i Ôe` &ƒ- c\“Š“ c
; <­p o `R`PK `PAvK—x ê§/R+K H9@u& ðMxœp o `‹-, w=,R H ¤t(+` ¥ RkH9
p& / †—LhX R SU& _ ,Šw KHX _ ,ŠA@&)R &Ê89@K L}` ‚UK ,¨-5 7 7•i–& 8 A@` (+A@&Q9
/ †”LtG HtX R+SU& _ `PK `H\X _ ,ŠA@&)R &e8P9 o (šl 5 &~x º (Oy/ SU& _ ¤t(+` ¥ RkH9
X _ Ô§/ ˜¯l m)7 (Oy¸KkL¨(+` ˆ¯R+79@7RG~x ;=,ŠR (+&), °zˆ 8 KRšºŽ˜™8 c\“ C c
l m)A@/ ,R+wR `P¢ 5nxº(š),R wñH9vGl m)R+5zR 8 ˆ &)(+y ‘ de`(+K ¥ H9
&~­p o p` ¿§/ Ht> ij5 _ (+&£oò- °Àfg7R+/ _ H9vˆ & 8 K N ð¯R yp ‘ wR+(+G )*óH9
/ †˜—x ,ŠROw=R `¢ 5 ÄsX /zR+& _à9M&)˜”x (+`P{ p ; (OyÒKML¨/ SU& _ßp o `RkH9
&)˜”x Gl m8 ˆ &)(+y ‘ d§w€_‘PR 5z7 8 9koâ- °fO7RO/ _ HtE (+& ,ôp ‘ wR+(+G ct“± c
; w ž)> X R _o o ŽR+‚UX _ ,Av&)R &Ê89@(+`P{¯R y•´ &)R+(OG E (+& 7nx o 7ROGH9
&)Av/ p o `PRkH\E K `šLt/ (+SU& Kp` f 9 EOx ¥ X oÁR+K”x ; 7•i–& A@/2Žnx X RkH9
(+` y 3R+w 7zR+G)AvKt(+7)R G^Ä Ž 3zH9 ;=RšºSU&)(+, lt7¢)N oÁŽ SU×=RO7@8P9
& 8 K+´š/Àf LBp o `7 w7p > X R+os7 89MEOx ¥ X osR+K—x ;=G _ /(OSU& Kp` f c\“ ] c
;=(+N 1 _ f (~õ)/ HtE)‡ 7RG^ž)(+&Q9¤ p)¥ x p o `PR+G)R 7 _ &…7R+G _ ‘ R+5R+7 89
&nLh1 3R 4 5R+A@K”x 7 XPROAvK”x êe/R+K H9kEOx ¥ X oÁR+K”x ; (+y, lt(+SU& Kp` f 9
u ‚U`PR+, ž)> 7 (+yÒ>?7f p o `PRkH9@EOx ¥ X osR=K r (+& /R+G 8 `Po (+SU&Q9
&p 1 _ (šõ)/ LhX (+, ‘ ×=8 A@& _ `SU& H9;=(+NP8 ,Plt(+SU& G)7 K”xPX K× c\“Š¾ c
X}´ ‘PRp , `P‚U/SUp` (+& X S§‡)R 7 89@X _ (+< XP&ƒ- X ˆ _ X RÑ`PR+w 1PAv‚U/­á9
r 7R+(+G N  /zRE / &)RÑw _ ‘ R 5R?9vK _ Ž')G~xOf /R+'G ¢)X /zR+&)R L/ †7 89
l _ o q™R+Ge8BX ˆ–´–GÊ8h, lt& _ p , `&ƒ- GH9@ŽR+`+x G~x ;={¯R 8 ;=SUp` & _ X}´ ‘ R?9
;=˜ 8 , l SU&~­œ1PN_ osR(+`P„ X 7 89@`ROw 8 KG _ &)LBR /w 7ROG)R+/2/ †7 8 c\Š“ à c
&)o (+{ G)R `P{ / _wjx X /R+&)R+7 8 9kˆâ_y ö(O7 ¥ ­œK½_ /7p (+y ,{ ' H9
±

Av`šLBGl m8 N (+`P‘ R /w SU&~­á9v7»–`R Ktê§X i ªj&~­ /w€_ ‘ R K7 ªj&~­á9
/n­p o `ROG)R L\(+y ‘ wj­ N  /`PR NO­á9@(O`{ A@/Òo ´ &)` 7•i–& A@/2Žnx XO­á9
&~­Gl mnLtw _ w _ ‘ R 5nxPX /RO&)R+7@8P9MG)7nx º(+{ ¿§/R Lh> i 5 _ 7nxº{ / _ d§¿e/R 7 8 c\“È c
=; X X R ›7R+G Lhyz, 5-yfO,SU& _ 9M&)× 7nx:,R+wR yŽ `PR Ge8 (+`u <R+7@8P9
ƙx >Av/ ,R+wR 7N &~x:7 N R+GÊ8B(+NÐ9@K _ Ž—LtG HtX S§‡)R 7y /”Lt> i 5xP& _ 9
/(+A@7 ˜¯l pm / 7‰ž)(+& ,R+wR 9 /(+A@7 ˜ p G)7 ¿§/(+‘ L}uSU&©p o `PRkH9
&)o Av/‰(+u m 8 N (+`P‘PR /zw=RO79;=X XPR ›7ROG L\y, 5-yfO,SU& _ c\“Ì c
(+G p` ˆ Gƒ-VK ö7 Gƒ- `PK ´ G)LBR (+`P{¯R „ X R+(+5 `PK ´ SU/R+p` ˆ/ SU&ƒ-·9
K N ð XOx ‘P8 K _ yŽR ,Š,R 5zR KRG ;=R+Ž SU`uUf KRKML¨(+`oÁR G)R c
/* p p o `PRµ;=o _ yzRfgŽ p / 77R `PR+Av/p K L}`K SU&~x7(+N ‚U`R?9
KR=G~x / †”Lt(OX X³i–(+N(+`P{¯`PR+p , , (+/˜”x p (ONÍK _ yzŽp K _ `‹-,7@8 9
b ˆR+(+SU& HhˆR+(+SU& HhˆR+(+SU& H
÷Pøù–úvûküûý0þòÿ zùUù–üø ÿ
—ú —ü —ø™û kúvú ½ù–ú
òü Œü Œüø™û=ù–ú üù–ÿþòú”ø ÿŒú —ø Àþòÿ Bù küUü ½ù–ú
Œÿ  û §ÿŒüû 

#$ % &

01 2-! ' 

    
'

( ')* + 

43-576*89:::

] 

,.-'/ " 

! " 

 

0214365748 94:;8'<>= ? @74AB? C74DFEG0214743 %I& H #J8'1LKNM14=O365P>QSR & ETK
U5VWM &YX #Z1\[]5^_=a%b` H 9dc8 AB8e5fJ14gh1 &ji Vk%f 74#J74l'=_mZM\E n
o 0/143e5 pq=rs= & 14=O748 f @t'3'1 % & pq=Guv74wxE n
74#ZyF1{zW7q| 7qUd=m'}7q|'8 ~ ( ~
zsmZ H [Z1€zWO‚=H1 74l #Z8qm % & pq= @ƒY8„E n
…=mZ748 DZ1\#Z1q| %8 8'xE†~ - ~
74l't <>#J9v140 X <>?ˆ‡s8qmZDZ9Š‰ % & pq=14=8e5 n
zk% f &@Y‹Œ149d%8 8 \E†~Ž~
9v1„lqm zW =<>=1\#Z= ‰‘74l'%8 =O14R=74#'’“O7b‹ n
# ‡ u % ” #Z9v748 ‰ #Z=xE†~Ž•–~
74l M˜—14149™m zW74#'ud8 74l'fJƒYR8qm 74l'fZ7qu ” E n
74l šs=% l 149v74› & 7q` H l„E ~Žœ~
=O14#J=O1\# ‡ ;= ‰‘# ‡ ?‰a=#Z=<>%8 l ]: X$X =%bH n
z{` 1\l„EG9 @ 8'0/1kw# ~ŽžŸ~
 Œf 1k%f 74fZAB¡F\Ev? ‡s¢ ” ‰Gpq=O;8'74<` 8 n
”% # =148'= ~ . ~
 ŒD
 Œf %8 MO1\£#Z14?d0 ‰ # ‡ ” 5 ¢ # &@Y74‹Œ8 74¤ H #FE n
0214743 <>8TmZ ‰al 74Vk!$=˜@%D ~N¥~
£748 C!$%'# & mZ;s8$‰‘0214743 9¦@;s8 ‰a9v14c8 ‰ n
§ 9v1474#'|'14l —14¨ ” KO + ¥ +©-Zª
o 0/14743$‰a[ZfJ % f @l w]: H ‰aO=_mZw]:«‰v?dR=1 ‰
74AB¬„74­¯® le5L‰‘fZ14AB‹°<>8'1 ‰a= @#Z865™‰‘? @N14740 ” 5‘147 & ^=xE
U5±Fu @ %D #Z14R_8„Ev[Z1 ” 14= 9LmZm MOR$|'14= zW14fFE
<>%l ‹Œ14= l„E²zWl @³14= f ‡ 7q` pq=´ AB0µ50 ‰ ~
~N£748 9v1474#'|'14l —14¨ ” m¶;s8$‰·0214743 94:;s8$‰¸~
¹]ºe»½¼4¾¿½ÀÂÁÃÁµ»½¿ÅÄÃƘÀj¼4ÇqĵÀșÉ4ÁÃÊ4Ë4Ì ÍÉ4ÌjÎeÁÃÀÂËbÀjÁµÄ¦Ï ¾4É4ÁµÊ4Ë4Ì6Я¼eÑb¼4ƘĦÏ]Ò ¼eÑb¼eƘĦÏ]Ò ¿½ÀjÓ

"!$%'# & (*)+,(*)+,(*-/. 

  

"!#%$&
')( *,+.-0/2143 /25687"9;:
- CFE > 1 < /HG"I/2+.J87 9LKNMPORQ (4/2STIVU KXWTO;Y 6 * 3Z/2I[U KX\
<=8>2? @BA D
- ] ^/2_V`L7a9bG Ydc I7a9 Ke\FORQ4f 6U KXg O;Y 6 *,3Z/2I[U Kih
<=8>2? @BA D
j 8< kml En-po @ /23rq ` A 7Ls 1 GFt0/ < *uEP- vL/2- GFtL/ < *uEP- vL( < -s Gm= w 3 A K"K 3 > K <8@ K < *X6UG
K 3 > K < 70/xy6 * s8z { -UG"| }~3x E >2€ t0/ < *‚s z € 7"9ZGmƒ„…o Y†K < * >2‡ (4s w G"ƒDG7a9n5 < * ˆ‰(4s w G
j ƒ;/ >2Š~< f ƒ;/ >2Š~< f ƒ;/ >2Š~< UG
j

‹ > 1 @ +.-L3Z`L/x UPƒŒ*5 -)U(4/23 I/†-L/2CŽ* € / < PU I f -L(o 0- / > K 3 Š w  UG
Y >2‘ 6pEP-0/dtL’x E“w >•” s @ > 3Z– (4/ K < /d6 Y /2( f ƒ˜—9 K -po 68/† 3 Š~< * ‹
-L/2C/ —9 @ / € / 3 ™ `po -L/ >< 7}~-s Cš~-L/26Œq <s Y 3 ( f - E € 86 / 68/7"9ZG
7 ” * ›œ* < f ƒŒ*,5 -po -L/UP(4/ 3 I/ K < /†6 Y /2( f ƒ;—9 K p- o 68/† 3 Š~< * ‹
-L/2C/ EPs w 3 / > w > 3bIžq +.3 >Š~<  ŸFEP-0/ Y ~Š <8>2@ Ÿ s ] 1* ” /L3 >2Š~< G
-L/UP( q >•¡ 3 A E(4- C…o Š w >2Š~< ƒŒ* †¢ / K < /d6 Y /2( f ƒ —9 K -po 68/† 3 Š~< * ‹
> ƒ s3 6 L7 / 5 ŸŽ* zZ/d( f - < /•£%£,( > f ƒ 3Z-L/ < 6 *3¤oZ( K ( q¥ƒ < š~3Z5 En7s G
C3Z/x2—9 Y ‘ 6 A —9 @ ¦ C * z4w§o 1* 3¤o¨32o 7 > - 3 5©ox ]Zª 7po € o > 6 ” ? ‹
(43 7L/26 K CŽ*3 € x6 U«Ga( > 3 s¬ ` > 3Z5 zux > `UGm-UP(o < / CH( * 68/ < *‚7L/Ga( * 6 Š~< * 7L/†s w 3 € 68/UG
( * 6 Š~< * 7L6 32o >­” -L/Gm( * 6 Š~< * > 3Z® Y / -L3 UG € / < s3 wRUP( > 3Z¬ 3 < 9ZGF( > 3Zs¬ `D( *,68/ > 1¯7L/G
ƒŒ* s¢ ` s w 3 w A° < 9ZG Y ‘ 6s ¢†š~3Z/ ¢ <²± —9 @ 6 * G"- ? s ( > 3 ¬ 7 > 5~x > z G Y ‘ 6s > 3 < < 7 Š~< @ /G
] ^_ s< 6 ( *6 A 7Ls 1 Gm³ L/ { -L/ EPs w 3ZC > 3 < UGa( > 3Zs¬ `´C s3 6 5µG"¶ w’E“] ^,_ ( *,6 A 70s 1 G
=3 ® s w 3 A ( * 6 <§A s w · -L/2t0/ < 9 G"- K -= ] ¸ A K < 6 *3¤o 3 A < ( q ¹T/UG
< -L/ 70w Š~< U“C ” 7L/ ° s z *ºGF3 - —9 K -L/ 7 ( < -o @ - A `L/27a9 G
=3 ® / 6 @ o @ > f 7 >  7L/xd( * 68/ < * G"3 / < U Q / `s 6s > z @ o»7 -po  ± UG
° /23Z/ ( q >•¡ 3 A (4- C/ (4-po > UG"¼ < /23 @½A - > vL-s 7L/d( * 6 A< /7 9 G
]rq 1 >2¾ UPC > 3 < K < q >  UGm3 > zux =¹ s w xy3 7 Š 7 > UG
Y ‘ s6 wTŸ = U( *68/ > 1¿7L/Gm-s 6 s w 3Z/ Y ( * 6 < G
\

-s 68/2(o > w · -…E½Iƒ UG s< 6 > w · -s 6 ] ^,_ `L/G"¶ w¤EP] ^À.1 ( * 6 A 7Ls 1 Gm-U“(4/ 3Z7L/ 6 A@ }~-s >2< G
¼ > z >  K CÀ.q < —9 @ C7a9 G"C3x —9 CH( ± < 7 f 68/ >2< G
K 3 > w < EP70/ < >2@ ® 68/G(4/ 3 7L/6 A -pox Y }~-s >< G
¼ > z >  K CÀ.q < —9 @ C7a9 G < K 7= C @ K 3 <§A *4w s 1 GÁŸ A @ —9 C > (ux7’x ”²± w I7a9 ‹
(4/ 3 7L/ 6 A KmK 3 K š~-L- 6 A UGFCŽ* *&w ÂL/ > 1¨(4- K 3 <§A UG
¼ > z >  K CÀ.q < o @ C UG"] ^/ _ `s ˆ’3 7q < —9 > 1 < 7a9 G
(4/ 3 7L/ 6 AÃ> w x ƒ Š~< *‚6UG"¶ 7©EPªÁo I7 ¡ o Y 7 *,7a9 G
I/270/ 6Ä9ŒÅ~C7 ” x- Š~< *Æ6UG"s w 3 A s w x =3 UnC 7L/2q < /UG
(4/ 3 7L/ 6 A KmK 3 K š~-L- 6 A UGFC * *w ÂL/ > 1¨Â q < › * < UG
¼ > z >  K CE½ q < o @ C UGa] ^,/ _ `s ˆ‰3 7 q < —9 > 1 < 7 9 G
-s 6 s w 3 /FUP( > 3Zs¬ `¨G Y / š~7L/6 E“( * 6 s< CwÇ/ G
s< 6 C 14È ” / s @ `¨Gm(4/ 3 70/ Š -U( * 6 Š~< *X7L/G
Q / € / ( š~-©E( > 3Z¬87a9 Gaƒ < o }¥-L/ 7L—9 > 1 @ +.7L-07"9 G
s< 6 ] ^,_ > 3Zw§o 3 -L7a9ZGm( ± < EP] ^_ ( *,6 A 7Ls 1 G
¶ Š w  K CŽ*,6 A <§A C 147L/ ( *68/ < *ÉGmC©oZ7 KmK 3 K š~-L/3 ™8` K C 7 Ak -L/ G
-L7po @€ / Q 7q `L/ >  U( *,68/ < *‚7L/G € / < s3 wÇ/d7po € x- Š š~-L/( *,68/ < *ÉG" ±  * x3 K CŽ*,3 UG
j 8< kml En-po @ /23 q ` A 7Ls 1 GFt0/ < * EP- vL/2- GFtL/ < * EP-LvL( < -s GF= w 3 A K"K 3 > K <8@ K < * 6UG
K 3 > K < 70/xy6 * s8z { -UG"| }~3x E >2€ t0/ < * s z € 7 9 Gmƒ„…o Y†K < * >2‡ (4s w G"ƒÊE“5 < * ˆ’(4s w G
j ƒ;/ >2Š~< f ƒ;/ >2Š~< f ƒ;/ >2Š~< UG
ËZÌÍ¥ÎmϝÐÏÑÃҜӒÔÖÕ0Í~Í¥ÐÌaӒ×Ø"٘ÚÃÛÝܒÛ.ީΩßÛ©à%áyÙ©Ð~ââ‰ÛÝܤ׉۩ÌÁÏ,ã0م۩ԝÎmΝäŽÍ¥Î…å
æ àœÐ۩פГפÐÌÁφͥΩâ’â’ÐͥӒҜ΅ÌÁ× Ó¤Î ×’Û©ÌÁפçmâ‰ÒœÓ­ãn͉ԝÐ~Ð~â’èéÁàêäŽÍ¥Î…å
ëÛ©×¤Ó éßÊÏÁÛ.Ó¤ÐÏì…éàœÙ;í O,î.ï©ï©ï

ð 

 
!#"%$&('
)*(+-,.+/,10*24365798(:(,
;=<6>@?A#BC>6DFEG0*2IHKJMLONF0*P,:%:RQR0S5T8U30*2VHKWONF0*X795YRZ[5U\]5V8U3@0*2_^`+]aMb2KZ[5(ced0
*5U,.f%2g2MYh0jik5YR,k\]5O0S2OZX5Y(ZlZ%+-,jmn:(,j,o2KZpfqX7_5YMqr,km&*8\s5Ui,5Y(ZP0*2Oij2V*5nb2_f%2n2UYhb8\t:%7_2O,
Z[2KZ%+/mu5O0S2KZX0S8wv:(,S00*(+/,x8(Y2I,:%:RQR0S5(cy)1*2Imn:(iik2UYU00jik5Y(,j\s5O0j+]8[Yl+/,`fqhz9c={@c=|}5U,*57r~%3ik8[7*(+/,
f%88Q€2UYU0j+s0j\s2KZCn)1*29‚ƒ8(Y(Z[2Kix0*5O0x„…5U,xdkYRZ%+]5U†%c
;=<6> ?<6>‡A ˆj‰(>?< >‡AŠ ? <6;A ‹=;=<> A ? ŒO‰ ; ‰ŽFBS‰ ‘<’ /“ ‰XB•”S–ƒ—
˜6™ •<6š “›A#š œ ™ =ž ™
Ÿ B e
  F¡ ˆ&‹£¢ œ ˜™ •< > A ¤ ž ;¥‹§¦•¢FA “6
‹ ¨•©ª¨
)*2UYh2nb2MYhY8U0*(+Ya(Y2K,k,.„5U,`Y8U0&~#Y8ix2g«%+/,o0S2UY(m2~
)*2Kik2T„5U,`Y8I5U+-i`0*2MY=~•Y8i.0*2I*2n5gb2MYR,.f%2nq8(Y(ZP+s0&c
‚¬*5O0­m8Ob2Oij2OZh+s0®l‚¯*2Oik2T„5U,+]0®°dkY±„²*8,S2_QM2n2K³%+tYa
‚ƒ5U,0*2Oik2T0*2UYPm8,7I+/m²„5O0S2Kin~+tYPZ(2O³[0*R,²:Y365O0*8(792OZ=®
;´µF¶ B  “U< > A#? µF” ‹§;C” ˜ž ¡ ;´“U<· B•< ¸U¹º ¸M¹…<> A¶ » ¼ ™ ”…œƒ—
¹<6;A ?š(< ”S‹ Ÿ š ½=B•< ”=¼? ™ ‹#” Ÿ •< ¾@< ¿ B•ˆ@’ “@œ ˜™ÁÀ ;=<> ¨ÃÂĨ
)*2UYh0*2Kik2T„5U,`Y2O+]0*2Ki`Z[2g5O0*°Y8i`+t7±798ik0S5U\-+]0q
Y8i.„5U,0*2Kik240*2MYh0*240S8imÅ*r8M3ÆY(+]a[*U0.5Y(ZlZ[5nqc
)*2±Ç`Y2_f%ij2n5O0*2KZp„­+tYRZ%\s2K,k,j\sqP5Y(ZP,S2O\s36N ,:(,S0S5U+tYR+tYac
)*2Kik2T„5U,0*5O0wÇ`Y290*2UY=~%5YRZp0*2Kik24„…5U,ÈY88U0*2Kinc
”= ¸M¹…<> A ŠÆ >@<¦ÉD ž –Ê •¦ ¼ Ë » ¼ ™ ”¥‹Ã> ˜Ì Ì ‹#>@š]¡ •< ¸nÍ ? ‹—
”  ÎÏO¼ ;=< ÐSš ˜ ’ ˜ž ” ‹ B‘?<> A ŠÆ’ > Ÿ ”=¿  ˜ž ;=<e< B ”Ñ ™ ‹ ¨ Ò¬¨
z.0}ÓiÔ,o00*2Oik2T„5U,8(Y(\sqPZ(5UiQ%Y2K,k,}„­ik5U³³%2OZX+YPZ[5UiÔQ!Y2O,j,Åc
zw\/\#0*(+/,x„5U,e8[YR\sq°:%Y(+/\-\:%7I+Y2KZ„…5O0S2Oinc
)*5O0wÇ­Y29„w*(+/mÅ*Pm5792T0S8hf%2~%2MYRm&\s8,o2KZX+tYXY8M0*R+tYa%~
5Uij8,S245O0­\]5U,o0&~f%8iÅY8U3
0*2I³%8O„2Ki18U3}*2n5O0&c
™ <6 Ÿ ”=?¦ ¼ Ë >@ š[”¡ ”=< ˜ ½Õ•; >k‰ ¼ “ ” œ»=Ö  ‹ B‘?<> A ”S–Õ—
> ” ‰(×[¿S½  •> ˜ ” ˜ ;=“ ˜ š(¿ ?¿ Ø ˜ ?X» ”AÙB•< ™ š[B¥‰ •;A Ú(<ƒ¨•Û ¨
kd Y±0*2Üf%2na+tY%YR+tYaPZ[2O,j+-ij29Z(2O,jmu2UY(Z(2OZh8[YP+]0.N
0*5O0.„5U,0*2I³i+t7_5U\•,o2g2OZ~%f%8iÅYh8U3@0*27Ü+tY(Zc
)*2Ü,o5OaU2O,„w*8h*5gb2_,o2g5UimÅ*2KZ0*2K+-i4*2g5Uik0j,„­+s0*P„­+-,jZ[8(7
Q%Y8O„Ý0*5O0­„w*(+-m&*h+/,`+-,.Q(+tYr0S80*5O0.„w*(+/mÅ*P+/,²Y8U0&c
˜ ” “ ÞSA#; ‰ ˜ š(” ” ‰Õ“ ˜6ß ‘¼ “ Ú[<6 ½}œ ˜6Ÿ š ?< > AÝÒ9? ’ ˜ “ ˜6Ÿ š(?<6>‡AàÒI” – —
¼ “ ” ‰ ½=<‡¸U¹< >@¿  ˜6ž •<6; ¸U¹<6>¿ ¶ Ÿ š ½=< ¸U¹ š Ÿ ”=< ”S–(»(B ˜ ”…œÃ’ “ Ÿ ”=< ”S–±¨á¨
âFãä6åSæ=ç6è‡é/é-ä6çê/ëìè åSíê-è=îUïëìåSð í-ñãð ê/ñSðFò äOí-è ñóSôõMô=í6ö ÷òøóö äæSó
ù

z YRZ€0*2nqX*5nb2_,o0jij2n0jmÅ*2OZh0*2O+/i`m8iZp5Um&ik8,k,0*2_b8+/Z#~
4
5YRZXQ%Y8O„à„²*5O0.„5U,5Uf%8Ob2~%5YRZ€„w*5O0`f%2K\s8O„Tc
ú 2M7Ü+tY5U\‘³%8O„2Oi,.795UZ[2_32Kik0j+-\]27I+]a[*U0qh368im2O,&c
|e2O\s8O„û„…5U,x,S0jik2UYaU0*=~%5YRZp8Ob2Oi.+]0x„…5U,x+7I³=:(\-,S2c
™ ‰=¸U¹ ¾@<¼ š ? ™ ¸gÍ ž »(š6‰ ü ”S– ™  ” ¸M¹…<< ”=< ™  ” ¸nÍ ÔB ‹ ˜ (š >µ ˜ý œþ—
¹ š[<¡6ÿS¼ ? š(<‡¸U¹ Ÿ B ˜ š >Ô¡ ¼; ;=<‡Ö!< ™ ‰ ¼ š ? B•” ¸M¹…<× ¢ÉDFš ¨ ¨
| :0&~%5O360S2Oi`5U\/\~=„w*8hQ%Y8O„`,&~5Y(ZP„²*8hm5YP,S5nq
.
‚¬*2UY(m29+]0`5U\/\m57_2~%5YRZ *8O„¬m&ik2g5O0j+s8(YX*5U³³%2MY2KZ§®
0*29aU8(Z%,0*2U7I,S2O\]b2O,}5Uij2I\s5O0S2Ki`0*5YPm&ik2g5O0j+s8(Y=~
,S8I„w*8±Q%Y8O„­,}0jiÅ:R\sqP„²*2MYRmu2_+s0T*5U,5Ui+/,o2UY%®
Í B ‹ ˜ š(>6µ ˜6ý B¡” ¸M¹…<× ¢DFš B ˜ ? š[<…? ¼½ B ˜ ? š(< ; —
BS‰=¸M¹ Ÿ B•< B Ȝ‘’(“  ¼ ŽBS‰  ¿ ¶ >j‰§¸U¹ ‹£¦ª¼š ? B ˜ ? š(< ;´¼ š ? ¨ ¨
‚¬*2UY(m245U\/\@mÅij2n5O0j+s8(Y°*5UZX+]0j,x8i+sa+tY!~
*2~%„w*2n0*2Ki²*24365U,u*R+s8(Y2KZX+s0­8i.„²*2n0*2Oi²*29Z+-Z Y8M0&~
*2~%„w*8,:(ijb2nq,e+s0.5U\-\•3ik8[7*(+]a[*2O,S0w*2n5gb2MY!~
*29Q%Y8O„`,eNÆ8iw795nqf%2T2nb2UYp*29Z(82O,wY8U0­Q!Y8O„Tc 

 
 
"!$#&%(' )%(*+!-,
.
/ 0 1 24365 7$8:9 ; <=8?> @ ACB(DE5 DGFHJI KML < DEB(KN@ OEP=Q RI 7TS5 IVUXW
YK / @ H[ZE\65 ]-> <65 B^\ HJI`_aU?K DEb \$Q`HJ7 <6K cdb HJI`I Ufe
S5J>gQ I`5ih jlkF KYIn8om HJI`pV5 qsr DE5gtd\65J> UY9u5 v65iI 5wS5J> U
> x+I Si5g>JQEyz <{5J>gQy<n| D <65J> U:K < 05J}E5J>gQ HJI A~5J}E5J> U
B^I AC5g}E5J> € tdj-5 kF B^\65g>JQ ‚\&Q`DƒL kF „ \65g>JQ
\62&r kF „ \65J> B^K cd\6<{5J> B(KYI`5m R j I DE5 Si5g>JQ
qsrMq @ mgI B^K @ I A~5J> S…Q†W< F e
S V> U9uv \6HgD‡Wˆ ‰?5JI 5ŠS5J> UXW
ˆ ‰?5:W< F‹ I`5JA~Œ\ 9 vŽL\ 9`P A~HJD
S >VU9uv \6HgD‡W\ 3&Q‘I S5J> UXW
\ 3W< F‹ I 5JA~Œ\ 9 v’L\ 9uP A~HJD
S >VU9uv \6HgD‡WI “6Q”‘I Si5g> UXW
I`“ <R I•q 0 5JD–| —’\R Œ˜\wUY9u™6cd\ 9 v’L\ 9uP A~HJD‡W
S >VU9uv \6HgD‡WS5J>gQ ‘I Auš=Q ›˜7ƒLUXW
Auš KY5 8 S> œucd\‘ W
S >VU9uv \6HgD‡WS5J>gQ ‘I R j I`5J7E5 8HJ9 \=8žE5J< W
R j I`5J7E5 <R IŸHJ9 \=8žE5g< 9 v’L\ 9`P A~HJD‡W
S >VU9uv \6HgD‡WS5J>gQ ‘I K?I 5m R j I`DE5 UXW
R j I`DE5 ‹ I`5 A~Œ\ 9 v’L \ 9uP A~HJD‡W
S5J>gQ ‘I xV5 tdDE5¡UXW^xV5 tdDE5JHJq R A I`5JB^\ x @ PYkF x+<6\{HJD¢e
R j IJQ£I B(KYHJI DE5i]-cd> @ 7E5JD @ WSHJ¤^€ R j ¥ v¦> HJI`R§ vWI`K=Q UoKJrM\’m B(\¦A HJ<6HJq UXW
K¨HJœ”A~cd7E5 HJ7©j-5 x @ ‘ª K @ I`5JHJD«KYHJI DE5iq{¬ UXW(D&8q65 ¬­8HJP §E<’L <6R œ e
.
S HJ®7E<’L ¯ R > @ AnQ`HJœ D&8?\ 3{B^\ R j I < | HgcdI 24<°F W(œgQ`DE5 Ag8ACcd7 E5gD <6<°F±e
h Rª cdIŽQ 2 R macdI`5 I`5 \6I B;²Qu>`5 \{I B ;©R j IJQ£I UoKYHJI DE5i9u5J>žm \{D @ ˆ R _ DE<65J\ ³:<’m vR e
S®7 S5J\65 HJœI´L DE\R ¬n|dv65 7²Q£œ —’\6jµ5 DE\R W(HJ7EœgQ`DE5 KYHJcdK/ HJœ¶m$H ª e
·

x+z­Q R j InLA HJq6¸ \ S5J>gQ q6I`tdD @¹>žL DE\R W^x8º\$Q`A HJq{» I tdD @f74Ue
³ | v @ „ I£>u5J2 U9uHJK HJD z¼>½| ¾dInL˜8\65 HJœ¿AC5g2 R I`5J< I 5 kF h…qR 7 W
D–| „ InL<{7 @ 9`HgK HgD&8?j ¥ r­v65 7²QEyB(DE5 yHJK HgI Àd\ A šYK B^DEHJ> ‘_ U†e
DEI q 0 <65JK S5Jx @ \65i> D tdcd\67 @ B(>½|Mx Á| ª DE5x±Q`x @ P?5J74UXW
DE>Âr kF „ \6®R7 2 @ à 5 >`D Ä?5J7EK HJtdj-D²Q HJI£Kg| 2 HJI „ I ¬ @ Å ³:5U†e
9uHJD B^>ux¡Q HJI£Kg| 2 D–rMHJv’m DE<&Q q6I`5 >u5 \ @ HJInm x¡Q©S B^\65wSj Æ$ÇUXW
\&Q7²Q j r R A S È{x kF K=Q\&QÉStdcd\6®R7 <{5JHJ³ R¸ —’\6H[; A~5Jj  ª LMm´D F e
]-j ®R7 HgDE_ 9ucd\65[y~yD 7 @ „ I td\ HJ<{§E5ŽkF SQ ª DE5JDGFHJDE®<6R œ RD W
\&Q7²Q SA~5 HJDkF KYHJ<YX5J7©P RÊ 7ƒL P?5D&8 Ë(\6D K¡87«x–@ „ ³:<°F e
Ì ÀdIJQgm q I£9uHJD HJI ÀM\65[Àd\ B(<6j-5 HJI „ ³¶| v @ „ I ‘ j —’\65 td\6®R7 W
SI HJB ; AC5D 7 @ Hgœ\65JD @ 2Gr[7E5 8?25 Hg<6<6245 Hg< W< F 9<n| v’LHJœ xV§Ír[7 F e
K¨RD 25g7E5JHJDÉK @ < HJD‡W< F \ HJI`_ \T΅I RD / 01 vR ¬65 D @ <‘ A D F W
HJI`pV5 td\6B(<‘ K @ HJj-7E5 HJ7©A~5 \&Q£Ï @ Ð 7E5Jtd\ \$QJm HJI@j AsQ S HJqTÏÑ D F e
K R j ®R7 SiB(D @ K @ q6¬ B(K @ j-5J7 @ \’mgB(cdI 5 HJ7Ecd\R 7ɜ HJI ª 5 \T] Òµ‘; UXW
HJ>u9žL ª HJD B(IÉS5J\ @ H ª @j AnQ vR HJI`p R j B(<‘ K @ Hgj-7E5 K?5JK HJj HJ¸aU¹e
SPY5m HJ<¦RD K @ < HgD‡W< F È&Q „ \ I`5mg³ F KYtdRD I 5 I`5JDE5 24A~DE5JHJ< \=8?¬ŽLUXW
B^I`p 5 B(cdI 5ÇKN@ Au;E5 <62^mÓ\R <{5 B^<R š §E5JHJv E5gAC\R A~7 @ Ï r 7˜FÔe
h œcdI`5 q r \65m4P R A @lj > cd<{tdjƒQ ª 5 I`B^DEjÁLdmÕHgj I 5ŽkF K <{7 @ Ï r 7GF W
Ê^L} tdDEB(cdI 5K @ <67 KYB^K?R> <65 HJqÖÏ @ Ð 7E5D HJB ; I 5ŽkF K­Q 247E5 7E5g< F e
\6B(cdI 5 B^I`p B^K @ HJœuA ט\&Q©S ®7É]-> \65JHgD I K @ <6DE5 AuR; 7‡W
DEB^\ §E5 DE5iq I`HJK DEB^\ KYØa5 \{B^D S5JHJD ¾d\6<65 7 @ ª ¬ F 2 @ 2Q ª D F e
< œgQ£O 245JHJ<Ù/ t @ DE5 I`P=Q HJq B(DEtd<65 HJ> D @ ¬$QJmžD <65 jµHJtdI \65J\W
cdI`z=Q S B^\TI P KYHgbVHJ³YHJ‰ œgQ`D \ÚmÓHJI`_£K @ ÊD²Q j-<sr 7E5¡U†e
SB^I ے7E24B^D A~v \6B(K @ x R I`5 SD tdj ¥ 5gK=QyIÂ| ³:5wSŠˆ HJ<6_ 5¡UXW
RD >u5 \6I B(K H[ 0 \ Ü(P=Q•HJ7 ª Ï45[y®R7 DEI 74Uo>u5JtdcdI <sr[A e
\R >`5 \{IŽQ <65J<{DR \{tdDR S®R7 >u\ tdD²QÉS tXtd@j HJA DE5Jj-A š?7˜F`W
A Auš DE5JtdcdKN@ ³ | D²Q HJI pVRI j-5 HJj-ےK tdD h…HJj ¥ >uIJQ 7E5Jœ R j q @{U†e
cdI`\65 I \kF K  td\ B^cdIJQ`DE5 B(DEI 9uv’L cd\65J\65J< I`5J245J7 F W
] q65ixakF KY5 KJr[j-\ÝK?cd\6DE5JRD y7 @ _@ \65³¶| v @ Þàß \{5Jv e
S \65iRD S®R7 K HJ<YE5 HJIR < 9`HgD B^D²Q`<kF x B(\6<65 7&8?¬n|dq65g\W
j-œu5 x+K­Q A š?K U>u5 Þ B(<65Jtd@j ¥ œgQHg7 jáQ£HJ< §E<6œgQÉSiI Ï45JD F e
A š­Q œuv 8oI 5 HJ247 <65[y~yHJ2 È6HJ<’mHJ< §‡W< F 9uH[; _ < @ > \65JHJ< xV<Úm W
HJxVx+5 7²QâS HJ®74U?ÊD @ Hgq B^KYHg< ‰ B(K¼7²Q HJj-I`5 KHJA ª U?>`5 D @ 7EÒDE< F e
HJI`‚\&Q`HJD ª 5/Â|Mœ DE5q65 cd\ HJ®7EA~5 HJI HgInmgp 5 Hg7©³¶|v @ RD <6HJœ cdI 5:W
9u5JR j InL<{5m \{5JB^K œuRD @j R A I 5 UHJx+xL RD x | Ä R Auš K R HJI HJ76š R e
ã

] D©B(I 5 7E5JK­Q HJj HJI ª tdcdI ®˜R7 HJB^D ®<65g\ @ E5 A`š K R œ`tdD I 54] W
ä <6R j HJP?j-B^\ 9uO 24HJtdD q65J<{5 7ÉI A~tdRD >uHJA / 5[ÚQ SR j I´LUåeæ
çnèé¡êuëÍì–í¡êlì–íä æ ì–î…ï î’ï±ð­ë–ëÁñí¡ò­ó~ôÚé ð­í°óŽê$õöžò­÷~ð­ï îŽø ì–ôdìÁò=ï îòôdôdð­î’ìÁò=í î~ð­í±õì–î~ì–í±ôdë–ï±õ±ê$õ ö´ò­÷~ôMò=ùÕø ë–êdóŽê$í¡ê$î’îdúÂû
h…tdj ¥ 8oIJQHgI p D B(>uHJA œuI`5 <{R œ 2R7 Œ\wUXW±S B(<65J³ <6B^D @ R ³ I ü"UXW
h…tdj ¥ zYAnQ R7 <6H[ DE5ýœuI tdRD \6cd>u5J\65m \ @ 7E2 RD H[X\ B^DE5¡UXW
xMrMAnQ 7Á| ª 5 DE5 x+I K?pV³:5 7ÝSi5¬&Q`< HJD«I 0 2 R q 245 cdI z UXW
h HJtdj ¥ \65JHgv xVDEÊiD²Q \65iRD 2R7 ª @†> Ü(PYKN@ W^h…tdj ¥ DE5JHJ7 DÝS54I | vR W
S7 @ RD j-5JHg\Ý< œ¿h HJtdj ¥ \65J\ K §E5iRD HJI`p <{7 @ I | § œ`cd\‘ W
S7 @ š §E<67 @ K?œJQ \{2 R§ tdj ¥ R j RI HJq A~7 @ RD 7–| ªuÞ R W
S5i\{HJB^<67 F cdK ےD«I`5 K I 5gHJB^DE_ HJtdD©B(I 5 OEœgQ \Y;X5:W
þH ª œ¶mÿj–L ÈÚm ˆ @ < h…tdj ¥ B(\ÝÈ <&QgmÇSHJD H²;4UXW
S5 <65JK @ > ÒI`<‘ A \ S5JKJrM\’m kF AnQ`œu\&QHJj HJI W
È <’mgz KY5J< tdDE>uDE5iK @ IÂ| HJÒDEHJq 2 @ mÓ¸ W< F HJ¬6Inm v6K R HJ¬6A UXW
h…tdj ¥ HJ< 5 H[;E7²Q /Â| œuHJjµtdj ¥ < R ³ mHJq A Hg³gm$v UXW(h…tdj ¥ 8oI`5Jv’L AC7–r ª D‡W
¬65J\ HJtdD©cdI`54¬65J\ HJ§Ev$QyPdm tdcd\ ³gm$< HJ³Óm$v UXW
/ 0 1à5Jv B^cdI`5ixVDEÊiD I @ kF xVHJ< I£\R HJ<6R A W
S kF œgQ < @P R 9q R A <65i<67ƒL ª 5i<&Q H ª _ j-5g—Ú7R KN@< HgD&8?¬ | v{5 7E5¡UXW
h j-HJ< tdj ¥ 9uHJD œ —’\­8¬s| q{5J\ÙK cd\{5¡UK tdD @ \62 <65J7EB^\ ³:5J<65 UXW
HJI RI ª \6td<65 H² ª v{5 2 245J7 B^DE‘I > @ AC5i>`5g\65m HJj-tdj ¥ < UXW
SikF œ K=Q \6§ >žL >uA Ïw;E5 7²Q7E5 RI I \65JtdD < @ q6\R œuI tdRD W
9K < 0 5J2 W< F 9E; <6< ÀdI ACv65 < kF œJQ < @ P 8oIÂ| ª q­8?\ HJ36\65 7E5J< F W
S >`5gzY>u5 DE<{HJpV7E5 œu\ tdDE< HJB^<{z A h…HJtdj ¥ \­8 <&Q`2 UXW
HJI£7 h…tdj ¥ <s|˜²Q 24HJœ”7ƒL P?5\ ¤^€ >½|MDEtd\ D4UXW
S  B^> j-tdDE<’L W< F ³ |…H² \&QÉS B(<65 kF S HJq j-5JK HJD‡W
h…tdj ¥ š §E< HgqÙI`5 <6<&Q`2Qy245 \Y;X5I | ª 5gqÝP ª mgvŽL 7E5J<(F`W
S>u5 7 @jƒQ 27 <6HJ<6§ \{tdD < @ O&8?R j RI Œ\&Q S³ | v&QuO«ü¡Q ³:<(F`W
<n| ¬&Q£7«q’L <ýU?³ @ P AsQ£HJ¬ HJA _ 5¡UY> A~5 I D UVS542 ¬65J<65 >`A B(\65¡UXW
Kg| ³ kF K kF xV5J\ > HJI`HJ< tdj ¥¹HgD ®˜<=8HJI`x+§–r 7 F DE5JH HJI <?²Q 7 @ j-B^IfW
HJI£xV§Ír 7 F HgI<s|˜²Q 7 @ j HgIIÂ| §EB(\ œu7Ír OE2 W
HJI`< td\ @ HJ< tdj ¥¹q{5JHJ< D²Q yHJ<{§ B^\{5JHJq j-5JK?D UXW
§E5 DE5JA HJ<6tdj ¥ <6HgI DE5JA HJ<6tdj ¥ kF œuRI œuRI K @ œuI kF xMr[A HJ<{tdj ¥±< F W
œ@ RI 7 @ x ʵ8?> @ OEœ r DEHJ<6tdj ¥ kF B^I HJB^D•7²Q < È6I`5 E5 HJcdI`tdj ¥ UXW
<65RD S B(\65 kF K œuKY5JI 7 F >uHJA ¸ 5JI E5g\ qsrM<TœuHJA~I+Uo>uAC5 ‘ j W
§E5J\ B^I£7²QyI | R ³ HJq InmgO ‘; B^DEI HJ9 \65JK B(K r HJA ª @ B^\65g<W

S7 I`B^RD Au; <6p 5 \ÙD6š 7˜FcdI`¸5 I “ 8> @ OEœ r D•Ïn@ <6tdDE<(F W
/ 0 1à5Jv h…tdj ¥ 8o< œu\ tdD²Q©S ‘ ³ mACIƒmg\ z?œ \R œutdD I`5i] W
IÂ| „ vR \6D F RD IÂ| ª v$QâS ³gm$<6PY5m HJ7Etdj ¥ ¬ 05gI 5 v&Q SHJj HJDEB^K 2Q ª 5 UXW
S 7 p 5JK­Q \R > I`\&Q yA ;X5h…tdR j ¥ H ª DE5 S Œ\6I DƒmgtdD j-B(\srM7 F W
\6D h…tdj ¥ q{\65 <{R œ DED²Q 7²Q Sq \­8?³¶|H[‡W
<6È I td€ HJ®^©DEI DEz Ì DE\R HgI
H ª Q HJI`<s|˜²Q 24HJœ†W
B^I HJB^D j-5HJI x+B^>uHJD IÂ| mg§ œu5HgI <n|ÚQ I x­L W
I | Rª tdj ¥ Uo> @ A ‹ D @ 74U?B(I HJB(D j-5wS q6\­8 ³:AYUXW
< œu5ŽkF h…tdj ¥ÂQ I`“ / 5Jœ@ U ª Q`} x­LTxV<’m \6¤^€ D @ W
B^I HJB^D«7²Q < È6I`5 ³YAsQ`D @ œ`tdD @ >u5 ے<65J7 8\&Q yB^<65J7 F R Hg¸ W
K 2Q ª 5 h…tdj ¥ K?¬ v&Q< OE
H B(K=Q`< W< F Hg>`/£IÂ|M§EœuÜ^€JrA‡HJI -5g7 F W
2 HJœx+§–r kF AC> <s|˜²Q 7 @ j B^I`5[SŠ;E5Jq \=8Y³ |…v @ HJœ”HgI p D²Q 74UXW
\R R j I 5¡Uo> @ A B^KYjáQ yHJ®˜7É7R §E5Auš=Q œuv B^RD 74U?>`5gtdD @
RD 7²Q yI tdD @ RD Œ\&Q 7E< B^RD Œ\ UKYI`5Jœu5
\R R j I 5j H²šYv K?jƒQ \ <6R7 §E5A`š­Q œuv B^RD 74U>`5gtdD @
RD 7²Q yI tdD @ RD Œ\&Q 7E< B^RD Œ\ UKYI`5Jœu5
\R R j I 5> b 5 D˜FoKYj KYHJI D | R7 §E5iAuš=Q œuv B(RD 74U?>u5JtdD @
RD 7²Q yI tdD @ RD Œ\&Q 7E< B^RD Œ\ UKYI`5Jœu5
\R R j I 5] A K?jƒQ I`O v6R7 §E5iA`š­Q œuv B^RD 74U>`5gtdD @
RD 7²Q yI tdD @ RD Œ\&Q 7E< B^RD Œ\ UKYI`5Jœu5
\R R j I 5] >uHJA ª jƒQ /Â|Mœ B(>`HgD R7 §E5Auš­Q œ`v B(RD 74U?>u5JtdD @
RD 7²Q yI tdD @ RD Œ\&Q 7E< B^RD Œ\ UKYI`5Jœu5 y®7E\R Auš­Q ›R7 B(I 5Jœu5 \{<65J\ A`š­Q ›R7 B^I`5Jœu5
KYHgI R§ Auš­Q ›R7 B^I`5Jœu5 I O v65J\TA`š­Q ›R7 B(I 5Jœu5 /Â|dœ B^>uD \R @j I B(>`DR A`š­Q ›R7 B^I`5Jœu5 W
S HJ®7EA~5J\ @ „ <65 tdcdK I`7 B(>uHJD HJq A~5J\ @ „ <65 tdDR 7 cdI`5[y~y\ @ ª 5[y~y\ @ „ <6tdD‡<°W F6³:AnQ`HJ< W
K=Qu< S5J\ @ „ <65 tdcdK SQ ª ƒLHJq A~5J\ @ „ <{5 tdRD 7 cdI`5[y~y\ @ ª 5[y~y\ @ „ <6tdD‡<°W F6³:AnQ`HJ< W
\ 3 S5J\ @ „ <65 tdcdKj-H[š v{5JHJq A~5J\ @ „ <65 tdDR 7 cdI`5[yCy\ @ ª 5[y~y\ @ „ <6tdD‡<W F ³:AsQuHJ< W
/ 0 1à5J\ @ „ < j F / 0 5 1 v‘ A~5J\ @ „ < R 7 cdI`5[yCy\ @ ª 5[y~y\ @ „ <6tdD‡<W F ³:AsQuHJ< W
R j I`5 S5J\ @ „ <=8 D B^DR y<n|dRD 7E5J\ @ „ < 8ÂDEB^DR 7 cdI 5[y~y\ @ ª 5²yCy\ @ „ <6tdD‡<W F ³:AnQ`HJ< W
\65I 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65\6D —’\65 D 7–rMB(DE\R <6< kF œ K­Q£< @ 8ºP?D‡W< F W
\65I 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65KYœ B^\65 D 7–rMB(DE\R <6< kF œ K­Q£< @ 8ºP?D‡W< F W
\65I 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65A`š B^\65 D 7–rMB^DE\R <{< kF œ K=Q< @ 8 P?D‡W< F W
\65I 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65RD 2 B(\65 D 7 r B^DE\R <6<kF œ K=Q< @´8 PYD‡W<°F W

\&QI 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65JI ®7²ÑŸ» 5J< B(D&8I`5 <R RD 7E5JI \62 R
\&QI 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65
H >u5JcdKN@ > x–@ ª @ »V5g< B^D&8I`5 <R RD 7E5JI \62 R
\&QI 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65 P?D @ „ >ucdKN@¹> x–@ ª @ » 5J< B(D&8I`5 <R RD 7E5JI \{2 R
\&QI 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65¬&Q R_ »V5g< B^D&8I`5 <R RD 7E5JI \62 R
\&QI 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65¬s| R œ ª @ » 5J< B(D&8I`5 <R RD 7E5JI \62 R
\&QI 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65 ےK @ »V5J< B(D&8I`5 <R RD 7E5gI \62 R
\&QI 5 HJ<6tdj ¥±5I`O v&Ñ ª áL ª @ » 5J< B(D&8I`5 <R RD 7E5JI \{2 R
\&QI 5 HJ<6tdj ¥±5I`OEv65 I`7 B^>uHJD ª @ » 5J< B(D&8I`5 <R RD 7E5JI \62 R e
S®R7 \{x+HJB(I td\6x K R <6< >´m \R tdj ¥±5 I`DƒL <6> HgPYDƒLHJ< œu5JI œ†W
S \W<(F< r X5m4> A~<R _sL¦KN@ I`PY5m B^KY<{5 7E5J7E5 < @ <6ü±Q ³°QTSB^D @4e
q j ¥ W<°F>u\ tdD ]-> K R @j A~¬R 0 DE>gQ j–L š?5J< | ª \ýUYKN@I HJInmgj UXW
DED Uš §‡W< F / ü <$Q`2 b 245 D&8DEj B^<‘ R j I 5wS HJqÝK?z <6tdD @ e
E5 DE5iHJI E5 DÉ> A <&Q`DEK 8͝–|M³ F 9 245J> HJD4U?>uA~<R _sLTHgI A~5J245 W
B^D²Qu<65 €X8 j-5 kF HJK¨HJ7 HJI`jƒQ < S5Jœ@ R A DEB(<‘ AC5 „ < HJq6KYz <65g< e
S Œ\65JI Dƒm²ÀdI < @ > <R D K?5 ³ < \kF x+5 B(DE5[yH[ >uHJDEIJQgmSB(D @ W
S B^\THJI 365g7 <{7 @ K kF A qYÀMI HJ< <”W< F > bV5gj-7 @ 2(LI`5[; KYRI m e
e A~5 „ qn|dD&8åe
þ DE5 ª 5g} | D6X5 <65 Hg®7E¬’m t InmÓB^K h jåW< F / 01 š §‡W< F >u5 D @ DEB^<‘ B^I`5Jœu5 W
DEB^\$Ñ ª E\&QEyےK A~K Ìý2Qgm 7E5g< DE54h jÔW<(F/ 01 š §‡W<°F>u5 tdD @¹DE5JŒ˜\ UB(I 5Jœu5 W
K:kF HJœ D²QHJI p KY5 <65 K r \&Qgm ¬ t Inm^U?K¨h jåW<°F6/ 0 1 š §‡W<(Fo>u5 D @†DEB^<‘ B(I 5gœ`5 W
DEB^\ <6A L P?\&QyÛÚK ACK S5 \ @ IJQ 7E5g< DE54h jÔW< F / 01 š §‡W< F >u5 tdD @ DE5JŒ˜\ UB(I 5Jœu5 W
K @ª @ Ð 74UKJrM\’m A~HJ<6b tdj ¥ <{5 ¬ t Inm^U?K¨h jåW< F / 01 š §‡W< F >u5 D @ DEB^<‘ B(I 5gœ`5 W
DEB^\ 76š §E5J׍\YyےK A~K=Q R/ ³ @ A \$Q 7E5J< DE5h jåW< F / 01 š §‡W< F >`5 tdD @ DE5JŒ\ U?B(I 5gœ`5 W
q @ ‚\ @ B^K @ > v&QgmV\ 3$QŸ¬ t InmUKh jÔW< F / 01 š §‡W< F >u5 D @ DEB^<‘ B^I`5Jœu5 W
DEB^\ j-H[š v65ŠSےK ACK B(D I`5 7E5J< DE5h jåW< F / 0 1 š §‡W< F >u5 tdD @ DE5JŒ\ UB^I`5Jœu5 W
9 25g> HJDEHJInm p ³ <65m <67²Q ¬6t Inm^U?K¨h jåW< F / 0 1 š §‡W< F >u5 D @ DEB^<‘ B(I 5gœ`5 W
DEB^\ ÒK?5m <{5Jtd\6ےK A~K=Q I \&Q 7E5J< DE54h jåW< F / 01 š §‡W< F >u5 tdD @ DE5JŒ\ U?B(I 5gœ`5 W
h…H ª AnQ£HJI pV—’\ PY5 I`5JD²Q ¬ t InmUK h jåW<°F/ 0 1 š §‡W<(Fo>u5 D @¹DEB^<‘ B^I`5Jœu5 W
DEB^\{5J>gQ yےK ACK­Q < @ j-547E5J< DE5h jÔW<(F6/ 01 š §‡W<°Fo>`5 tdD @†DE5gŒ\ U?B(I 5Jœu5 W
q @ I 7EB(\Ý>uRD \6B(\ DÉ] >uHJA ¬n| œu5h œ”P W
KY7²Q A~5 B^I`5J‚\65 Hg7kF AC5 \6B(>gQ ª 5ŽkF K @ I´L\’mJkF K8ºI`cdK A Lv65ŽkF B^I HJB^DkF B^I`5Jœu5 W
> A <R _\{H[ >uHJDE<n| m cd\ @ ¬’m t InmU:Kh jåW< F / 0 1 š §‡W< F >u5 D @ DEB^<‘ B^I`5Jœu5 W 

DEB^\ HJI`p <6ےK ACK­Q q @IJQ 7E5J< DE5ih jåW<°F6/ 0 1 š §‡W<(Fo>u5 tdD @¹DE5JŒ\ UB^I`5Jœu5 W
K @ H²š HJDEB(K @ qsr HJDEq’mgj ¥ ³¶|cdK @ I I`5mgtd> 2^mgtd\$Q ¬ t Inm^U?K¨h jåW< F / 01 š §‡W< F >u5 D @ DEB(<‘ B^I`5Jœu5 W
DEB^\ HJI Ï @ D²Q yےK A~K=Q OEP=Q 7E5J< DE5h jåW< F / 01 š §‡W< F >u5 tdD @ DE5JŒ\ UB^I`5Jœu5 W
j r R A R œ HJDEA~<n|d} \&Q£<s| cd\ @ ¬’m t Inm^U?Kh jåW< F / 0 1 š §‡W< F >u5 D @ DEB^<‘ B^I`5Jœu5 W
DEB^\ 9 245 S ےK ACK­Q q’L OEIJQ 7E5J< DE5h jåW< F / 01 š §‡W< F >`5 tdD @ DE5JŒ\ U?B(I 5gœ`5 W
PY5gO U?³ |>`v{³:5 x­L¦³:5J<&Q ¬ t InmUK h jåW< F / 01 š §‡W< F >u5 D @ DEB^<‘ B(I 5gœ`5 W
DEB^\{5 E\&Q yےK A~K x±Q P?\ DƒL7E5mÓ< DE5h jåW< F / 0 1 š §‡W< F >u5 tdD @ DE5JŒ\ UB^I`5Jœu5 W
KY7²Q q @I`7EB^\¦>uRD \6B(\ DÉ]->uHJA ¬ | œu5h œ”P W
] OE/ 0 1 vR B(<‘ š §E5g\ <6HJœ xV<Úm \{¤^€ B^I`5Jœu5 e
7E<&Q SB^D @ K R> msŒ\&Q \R R ³ P >½|MH[; I´L<67 @ W
\R S tdDEHJA š R \R HJj HJI RD Œ\ UK R> msŒ\&Q 7E< Ue
\R yjƒQAnQ P?R7 HJj IJQ£\R I`5 KJrM\’m B^\¦A Hg< ª @ W
\R ª 5 < ÛÚK @ KYj U?³ | <­8RD Œ\ U?K R> msŒ\$Q 7E< Ue
\65h ª IJQ£\65gD @ X5J7E5 7E8?5 \R I`5 I`7 B(>uDƒL kF A~7 @ W
\R I 5 yI R ª @ x R A RD RD Œ˜\ UoK R> msŒ\&Q 7E< Ue
e >²8 PYP­Q`}E5¡U†e
S \=8 > @ AnQŸœuHJA R ³ x U?K r \’m ACHg< B^DEB(\ A`;X¬ | cdKYb A`;²Ñ 245Jb K R 7E5JHg7E¬ 05J< ׍\$Ñ
> @ HJÜ^24³:B ; ü+5P¨³¶|DEB; üV5PY5 ےKYA~K A~K=Ñ \65JD @ E5J7E5 R œ HJDÉAušYkF HJK 9uR œ HgD B(RD Œ\&Q
7E< B^RD 7²Q <s|M}E\6tdD @ RD \W< F H 
„ <&Q£\{b 7²Q R HJ¸ D‡W< F IJQ 2 WÐ qR jE5JHJ<”W
S =\ 8j H[š v{5HJI pV³ <65m DEB(\ A`;EB(I 7Eb AuR; HgPY§Eb K R 7E5JHJ7E¬ 0 5J< ׍\&Ñ
<R 7 ³:5iP KYœu2 td\65iP?5 ےK?ACK A~K=Ñ
j F Ë(v6I Uo> xVIŽQ R œ HJDÉ>gÑ`O Rª \&Q`I ÇUY9uR œ HJD B^RD Œ\$Q
7E< B^RD 7²Q <s|M}E\6tdD @ RD \W< F H 
„ <&Q£\{b 7²Q R HJ¸ D‡W< F IJQ 2 WÐ qR jE5JHJ<”W
S =\ 8> bV5gH 
pV—’\ PY5 B(DEB^\ Au; 9gQ`D b 5JK <6A`;Xb K R 7E5gHJ7E¬ 05J< ט\&Ñ
9 Ð ü±Q`P tdDƒL¦PY5J7 @ Ð ü¡Q`P tdDƒLTPY5gÛÚK?ACK ACK­Ñ K >`5m4R œ HJDE—’\65m È 05¡U9`R œ
7E< B^RD 7²Q <s|M}E\6tdD @ RD \W< F H 
„ <&Q£\{b 7²Q R HJ¸ D‡W< F IJQ 2
S \6< @ AC5gcdK 8Â\ K @ B^DEB(\ K R 7 HJ24¤(P K @ Rª v b K R 7E5JHJ7E¬ 05g< ׍\&Ñ
HJI pV5JPML P Èn| DE5gPdL PY5 ےK ACK?5 I 5g>JQ R œ HJDEI`5mÓD U?9uR œ HJD B^DR Œ˜\&Q
7E< B^RD 7²Q <s|M}E\6tdD @ RD \W< F H 
„ <&Q£\{b 7²Q R HJ¸ D‡W< F IJQ 2
S \6< @ >u\Úm I`5mg®I KN@ B^DEB^\ DE5[Ë^\’m b 5JHJA ¸ R7 HJ<6b K R E7 5JHJ7E¬ 0 5J< ׍\65 I @ InmÓx­L 

HJD B^DR Œ\&Q
WÐ qR jE5JHJ<”W
ÐW qR jE5JHJ<”W

> r InmgHJP H b 5JےKYA~K ACK­Ñ HJI Ïn@ R ‰ HJDEA I B r 2^m td9uR œ HgD B(RD Œ\&Q
7E< B^DR 7²Q <s|M}E\6tdD @ DR \W< F H 
„ <&Q£A~b 7²Q R HJ¸ D‡W< F IJQ 2¨WÐ qR jE5JHg<W
eoS9uHJDEA`; W< F e
S5 x @ UHJx+xV5 7²Q£IÂ| ª q&QŸ7«\ @ Àd<&QÈ 7E5gÈ 74U š­Q`q v{b ª mgv’L 7E5J< F W
K 8ÂÊtdj 7²QEyHJ7EHg< ª•‹ ³:I´L AYUx D kF K R 7E5 S24\6cdKY5 ³Y5JHJ<6tdj ¥ Ue
K 8ÂÊtdj R7 7E5gHJ7EHJ< Rª v HJ2 „ v @ 7E5 \ @ cd³:5 R A v @j \ I R7 7 Á| „ v @ 7E5 W
DEHJj-tdR j ¥ vT2\{D DED F K œEÀdI 8\ @ ²Q 7EA h ª @ œuB^RD 7 IÂ| „ v65 e
K¨h ª @ œuB^‘D U?K¨HJ7 ª HgÄYHJq Inm x­L K kF » ¸5 K\ @  h…tdj ¥ÂQ ¬ vR 7 W
K kF K | ¸ HJ24D˜FK­Q < >u5i/ 5 œ@ x Àd\ r m ÀdInm²XtdI 5 9`HgD HJœuDE5JHJq A~B^DE5 e
/ | œ B^>uRD >uHJA jÁL\65 AuR; 7©Auš­Q œ`5²yHJ<{§E5ŽkF S> / 5² <65g74UXW
9 q Ü^24tdcdK R 7E5 U9u<n| v&Q\ @ E524\ z B^<{5J³ <R Àd\6HJI DE5ýA`;X5 7E5J< F e
¬&Q § HJq6j 8¬&Q HgI j 8I “ /`5Jœ@ 8o24\ tdD <6‚< 9u<s| v6tdD <&Q`2 K?5:W
h <kF K 245JDE5 S7 @ InL AC\YÀMI HJ<6tdj ¥ kF K?Øa5 \&Qy7 @ K:kF A qYÀdI`< F e
/ ü HJI 365 \ýU:B;EHJI A U?9uI´L A U?KYœ B^I`5J7 F I`5 2(L¦K?œ <65J7«] ¬ 0{UXW
S HJq6I´L AnQâS HJq6K cdI`5iK?œJQ 2452 ‘ § HJ<6tdj ¥ A`; <{5HJD _•¬$Q HJI D F e
S HJq6¬&Q §E5JHgv KYœ K?5 ¬65Jœ <65J7²Qyj-5 \&QInL A~x DE< td\ @ HJA~tdj ¥ UXW
@j \ I 74U?>N| DE7E5 ª 5g} \ @ ‰ F \$Q yB(<65J³ kF K R 7E5 SI`D @ 9\ @ cdK @ e
h…tdj ¥ S5JKY5 8oR7 DE5/ | œ B^>uHJD j m$H[š?7˜F v65\ 3wU> @ A ‹ D @ K­Q`< UXW
R j I K R 7E5J7E5 <{HJq6q6Ü(2DƒL 7E5Y<(W F24\ tdDƒL7E5Y<(W Fo< OED²Q \ tdcdI ¬R 0 e
h…tdj ¥ B^\ IÂ| „ v&Q I`O v{B^\ A~5J3 S5JHJj cd\65g7E5 W< F < OEDE5 kF xiƒm ] ¬ 0< F W
< œu5J< 7EKY5:<W F q @ I 7E¤(\ I 5g7E5 W< F È&Q ª Q R j I`5J7E5 W< F 2\ DE5 < @ j B;E5gD F e
S B^³:5J³ Hg<6tdj ¥ U?K?<s| RD ª @ ÀdI 2 R „ I B^<65g³ W< F \{5ih ª I B^DE5i2 \6tdD @ W
S B^<65J³ W< F InL A~5i] R A q{I tdcdI B^<65J7 @ R j I`5wSI DE5 œ`RI ª @ e
]-‰ ª mÓ\Ù<6È{I zY5g\ @ E5 td\ @ D F KYcdI 7E5:W< F <65J< ³:5g7E5 W< F <6œu5 kF HgK W
]-j F IÂ| §Eœu7 F I`5 HJ247E85 I 5gHJ2 7E5 td\ @ j ¥‚;X5 7E85 24\ DE5J<R D @ È&Q ª U†e
]-> R9 D 24\ DE5i7EAYUHJB; A~5I B^KYtdD @ /`5 œ`I UXW
h…tdj ¥ºQ I x+<’m \6¤(€ cdI`7E5[ | „ \65\Y;E5[yK ;¢e
SI K | ¸ 5 >uAC5 >uD xVA —Ú\R / 01 K:kF HJx+DE5YW
¬6€ 5 HJ<6§E5 7 F 9uHJI x <‘ ª 5YW< F ³¡8oP 7²Q`Hg¤^€ ª Ufe
<6<65m HJvTRD I <’m HJq6€ 5Jj-\{5JHJ< K­Q`< B^cdI`5 A~5J245 y<n|dRD 7E5 HJqYyI B^DE5J< F W
] AnQ`InmgA L \&Q I HgA I B(DR SB^D @ 24\ tdD&8cdI`5J<67 @ <6j-tdD @ R j I`5¡Ue
\6§ / 5 v{5¡UK Ð >uD HJtdD©³ @ <65 AC5iHJI HJx Ø+5h I W
h…tdj ¥ºQ 7 B^DE§ IÂ|M§ œ`5HJI p 5 œu5ixV<Úm \{¤^€ D @ e
x8P <R <6\ b <R HJ9 \­8P <R y7 @ ³:5 <6b <R
³:5J< b <R K=Ñ`<67 K?b <R q j ¥´8oP <R ˆ R \ b <R 

I`B^\ b <R \6x b <R q6¬ b <R j ¥ HgI v=8P<R
\ tdDE5P <R  DE5m4P <R š R < b <R Á|dHgD b <R
HJI`p 8oP¨<R <{œ b <R K 8ÂHJI ¤(P <R 365g§ 8oP¨<R
KJrMb <R 9 KJrMb <R KdL A 8P¨<R ü \{b
<Tþ D&8?P <R y<n|dD 8P<R y\ Ë^<­8P <R y7E5 <6\6¤(P <R
2(L I 5gD @ b <R j–L È65mg\ @ cdI[8P <R y7EHJ< §&8?P <R yq \­8P¨<R
K @ ¬­8?P <R xV\ 7&8?P¨<R KJr ª 5P <R K @ Hgj-7 8P <R e
e HJI`œu—Ú\”W< F e
<6<65 ®R7 I`P=Qgm HgI œ RI „ I B(D @¹I \­8cdRI tE5 7E5gB^D 7 @ I W<(F> @ Rª <W
< Þ 87E<6tdDE5:<°W F69 HJj-x b D » B^cdI`\65[y~Àd\ š R v > | D 7E5i24\R < e
<6< R j I`5HgI œ RI K tdD @ KYI´m h…tdj ¥¡5 I`tdD²Q£< OED²Q HJI „ v @ A HJ®˜74U«W
<6<65 tdDEHgA šY< @ Oâ¬&Q >u< B^D @ < Þ 8oI 5JD U>uI`DE5 W< F ³:5g<R S HJB(<67 F e
<6HJ\ R j I`54j ¥±HJI v <65\ 24tdDE5:W< F < \65 xLA B^D @ <{HJ\ R j I œ r HJD4U«W
‘ j —’\65 œJQuDE5 A~5I`HJ7 ª tdD«>½rMRI mJyHgA ¸5JB(B^\65J<TD 7 @ I 5 K @ I´LA~5 Uåe
< Þ 8\624tdD @ <6< \65JHJ7 œ —’\65[y~y³¶r HJD4UYK cd\{5i<67 K=Q<R SB(D @ W
‹ 7²Q <654HJ7«¬65 W< F ³:D <6¤(P 7E5Jœ²8HgI p R R j I 5gK=Q SH[ IJQ`P?DE5i<R e
R j I´L „ ª mg}@ I´LMm´O OEv U?³¶|v&Q`D HJI`p R R j I 5JKh œI´L AC\YÀMI < F W
<65œu5 B(<6HJœ9 24\65 <{5iD 7 r HJq <65mA E5J<Ý
H ª RD K=Q <ÙA~247˜FÔe
S HJ®7E<’m td\ @ W<°F69 HJDE7 @ j-7GF> @ A~B^DE5 j-j Æd²QŸ¬&Q >u5¡U>uHJA >u5JHJœ£7 B^cdI`<(F”W
9 cd\6Ü^P­Q \{tdD @ HJ7 ¬ @ D UY> @ 7 B^RD y<‘ ª 5 W< F HJP W< F 9 / @ X5 HJI`R7 x+D F e
E5 DE5 E5 DÁ| v65Y<W F q @ I 7EB(\ \6B(>`HgD R j m IkF K HJI DE5gA <6HJq6<65gHJD ª 5gœ`< F W
h <W< F \ 2 F ®˜7E< HJpV7²Q q{5ý/Â|dœ B^>uHJD R j m I 5¡Uo>u5 tdD @ \62 <65J7Ez?\ ;E5mgD F e
] O —’\6PY5 7²Q£<{HJœ ª x+<’m \ kF KYj HJB(<67 F œuRI > @ OEœ r D4U?> @ O š @ W
K¨7 U9 245J\‘ œu\’mgp <n|d} \R tdj ¥ <6547²Q A LHJA ª Q <65>uAC5 j-5U¹e
\R 7 B^K >ucd7E5 S> RD q I`HJtdcdI tdj ¥¡5 HJ®7EŒ\{5 <6I /`5[E5J<6R œ DE5g7 F W
I`K IJQO j ¥±5 S5 HJj cd\65] >uHJA B^>½|Mx W< F <&Q ¬ 0´8?P R 5 A~<6H[EA~5 24< Ê7 F e
S I 5mgÜ(P HJ<6tdj ¥ < < @D²Q œuI 5g<6R œ \&Q”¬&Q Hg2‰ 7 HJ24j p HJ24Ï U©W
h <=8?7²Q \ 3­8HJI œ RI 2n@ ª B^I`5 B^\T³ @ <&Qgm œuHJACIJQ”<R HJj-7 8cdI 5e
e <n|d¬65gA W< F e
S ®R7 <’m tdRI 9E; <6B(\ 9uP R DEK=Q \W< F >u5JÜ^P 24td\W< F / œuI B^K?HJ< tERD W
HJI`p B^\65 8HJI HJx 9 HJI HgI HJx I 5ŽkF K <ŽL<6R œ K7²Q£< @ Ü^P cdI kF œ K U¹e
\6B(\R jåW< F 9u5 v6Hgz Hg< ª Ï4R j 2 HJD \6B^\ 245 D‡W< F 27 <65J7&8?P R ³ I üV< F W
B^D²Ñ Ð \ HJ®7&8o7E5 H[; D²Q£2Q œuI´LHJ< K?7²Q < @ Ü^P cdI kF œ KàUåe
h…tdj ¥ B^\¦<6td\R 9; <{B^\ 9uP R DEK=Q£IÂ|d§ ›74UoB^D²Q`<{5 ]-> <65J< @ >u5J¬ @ UÉW
\&Qj-5 x @ª U?K @ ³ |…D²Q œ`I < @ > ¬6tdDE5 K7²Q < @ Ü(P cdI kF œ K U†e
\wUK 8¬ 0 5 <W<°F7E\ HJD K8 I x­L¦\ @ R \ýU?> @ ¸5JHJ7 KYkF K | 2HgD § \65JHgv W 

B^D²Ñu<’Ltdj ¥ 8o7E5JH[; D²Q2Q œuI´LHJ< K7²Q < @Ü(P cdI kF œ K U¹e
< tdRI I`5 W< F HJ<6§E5gI OEv65 DEB^\ HJI kF K?cd\&Ñ 24K?5ij |(kF œuv65 \6z @ R j ;R W
\65AC5g25 7kF K Au; 8\65 ;©] ¬ 05 DE57²Q < @ Ü(PYD <65J¬ KàUfe
\&QI 5 kF Au; þ2 @ A Hg<wUK cd\Y <65m HJ<Y; @ b A tdDE< @ > \65JHJD j r „ \{7 F W
B^D²ÑuHJ< HJ< §E5JI`OEv65 7E5JH[; D²QŸ2Q œuInLHg< D²Ñ7²Q < @ 8 PYD <65J¬ KàUXW
I`5 \&Q`B^K HJI D @ HJInm j;X5 HJ7É<6td<6R œ \{5JI 5 cd< tdI`H 
qn| D²Q\&ѐP Auš D4UXW
\&ѐHJI`p B^\T>`HgA qsr / qsr[I D @ B(D²Ñ£7²Q < @ Ü(PYD <65J¬ KàUe
]-> ˆ R ¸ 5 7ÝS5 HJx ª Q R j I`\&Q ƒmg<R m SHJB;EA~7 F W
B^D²ÑuHJ< I 5 \ @kF K HJI DE5JA 8?7E5gH[; D²Q£2Q œuInLHg< D²Ñ”7²Q < @´8 PYD <65J¬ KàUe
A ;áLD <&џA`;ƒL 7E5g< Ã Ì DE\R x–@q 8¬6HJ< _’ѐKN@ \6<R HJq A~p ‘ UXW
\6\&Q I`8o5m R j IJєR j RI „ I`HJ7 HJxVD <&Q`2 B^D²Ñ•7²Q < @ Ü(PYD <65J¬ KàUe
\6j-\{5 D&8oI œ D @kF KJr \65mÓ\65 HJB(§EP RÊ v K kF KYj HJ< ¤^€ <65 7²Ñ†W
B^D²ÑuHJ< R j I 5gI HJp 7²Ñ 7E5JH[; D²QŸ2Q œuInLHg< D²Ñ7²Q < @ Ü^P?D <{5J¬ K Ue
< OEDE5 W< F <6tdRI SH[ 7²Q/ 0@ I tdD @ R9 <65 8I 5gP 8oHJI`p 5 <6I`tdD @ HJI`p R W
S5 xMrMtdœ@ RI K @ \6<65 7Ír DE\R RD 7²Q < @ Ü^P cdRI 7 K Ue
HJD ®<6<{5J\ @ $8?InL HJ} D kF KYœ B(I H —Ú\ kF x+j m Uo>½|dD 7E5JK @ HJ2 „ v @ W
B^D²ÑuHJ< R j I 5gtd< OED²Q 7E5gH[; D²QŸ2Q`œ I´LHJ< RD 7²Q < @ Ü(P cdRI 7 KàUe
R j I`5J7E5 W<°F<6tdRI SH[ 7²Q/ 0@ I tdD @ R9 <65:W<°FI`5JP¡8HJI`pV5 <6I`tdD @¹HJI`p R W
S5 x r 7GFœ@ RI KN@ \6<65 7 r DE\R RD 7²Q < @Ü(P cdRI 7 KàUe
\6HJj jÔW< F <{5 yHJq x±QuP HgD >gÑ`O Rª \R v ‘ j —’\R 7‡W
B^D²ÑuHJ< HJI p 5 tdR j I 5Jz H[; D²Q2Q`œ I´LHJ< RD 7²Q < @ Ü^P cdRI 7 KàUe
S7 @ 7²Q yÏ45J7 @ <6HgDE\Úm 3­8YR j RI ª @ < F Std\6DE5g< F W
S HJ®7Eb œu—’\ I 5gœ 7²Q q6I DE5 8 j-5 x @Rª <6\ Ue
SHJtdI`j 7 @ <6RD cdI W< F <6td\65 K ‘ x8P 74U³¶|H[‡W
ÊcdRI j šY5 \Ý7²Q”HJœ”7 @ 9uv S5J\sr kF H ª DE5JHJA ª Ue
‘I p 5 7 AsQŸ7 Ì cd\{5[yCy9\65 D @ >uA~5 I D UXWS HJ®7EO ÒµR; 7 I`5Jœ K?5Ÿe
> | ¸’QHJj HJI£> | ¸’QÉS HJ®˜74U> | H²; —Ú\{5:W<(Fo> | ¸’QHJI`pV5 S…Q ª j–L A~5JHJI RI xÙW
‘I p 5 7 ACK?œ KY5> | ¸ŽQ©S HJ®7EB(KY7²Q Hgj-I 5 KY5gHJA ª UY>u5 D @ 7EÒDE<(F e
\R Si9 ;R DE5 <6HJ< DR HJq AnQ`2Q HJq \R mi9 HgD R_ Sq I`DE5 W< F I KJr 7E5J< F W
B^D²ÑuHJ< Ï45JI`5 >N|dH[; I´LT7E5 H[; D²Q£2Quœ InL HJ< RD 7²Q < @ Ü^PYD <kF œ K U†e
]-I´LMm AsQ`jµKdL I`HJA IVU?³ |…v$Q`D W< F š R § B(\Ý>ucd7ƒL SH[ 7²Q/ 0 r[\6DE< F W
B^D²ÑuHJ< Ï45JI`5 >N|dH[; I´LT7E5 H[; D²Q£2Quœ InL HJ< RD 7²Q < @ Ü^PYD < kF œ K U†e
\6D F DR I \W< F > @ O ª §E5\ HJI`_5g\ HJI _5HJI -5 kF K?bV³ | <65³:¤(P 7E5[y~y¬ UXW
³ | ƒLâB^I B(<65 kF SHJj RD AC7E5 ¬65 —’\R 7E5 kF HgK Hgxiˆ ;²Q HJI „ I ¬6®R7 e
\Y;E5 œ D K?IŽQ¬&Ñ \’m 8HJP?D F > HJj-H ª DE5J<6< @ Ü^P?DE5ý\624§E5¡UXW
‹ I 5cdI`< B^<6DGF9< @ Ü(PY5 —’\kF œ Uo9u5JDE5 \’mÓ®R7 9uD A~5Jz S5J\ @ Ue 

e KY>u5mgœ@ DƒLU¹e
K <’L PdL 7E5J<{5 HJK 9u5JPdL HJjµÒDEB^\65 B^RD yHJ®7EA~H[ >`HgDEACHJK D²Q•A H[š DE5
\6b 5JHJj >uHJD \ÚmÓb ¬&Q ےDE5iDE5gŒ\68o5 7E< B(D²Ñ£7²Q < | }E\{DE85
RD \­8H 
„ <&Q”\6b 7²Q R HJ¸ D‡W<°FI 5 W<°F2¨WÐ qR jE5gHJ<W
SQ 2 HgB^I`7ƒL 7E5J<65 HJK¨j-H[š v65iHgj-ÒDEB^\{5 B(D h…tdj ¥ QEyH[ >uHJD4U?>N|dj-5 ³¶rfA H[š DE5
\6b 5JHJj >uHJD \ÚmÓb ¬&Q ےDE5iDE5gŒ\68o5 7E< B(D²Ñ£7²Q <n|d}E\{DE85
RD \­8H 
„ <&Q”\6b 7²Q R HJ¸ D‡W< F I 5 W< F 2¨WÐ qR jE5gHJ<W
9u5JPdL 7E5J<65 HJK¨9 DƒLPML HJj-ÒDEB^\65 B^RD K=Q`<&QEyH[ >uHJD4U?B(I 2QA H[š DE5
\6b 5JHJj >uHJD \ÚmÓb ¬&Q ےDE5iDE5gŒ\68o5 7E< B(D²Ñ£7²Q <n|d}E\{DE85
RD \­8H 
„ <&Q”\6b 7²Q R HJ¸ D‡W< F I 5 W< F 2¨WÐ qR jE5gHJ<W
S I B;X5JI 5 7E5J<65 B(\ @ j–L PdL HJjµÒDEB^\65 B(RD I O v&QyH[ >`HgDEB^D ACb A~5J2(LâA H[š DE5
\6b 5JHJj >uHJD \ÚmÓb ¬&Q ےDE5iDE5gŒ\68o5 7E< B(D²Ñ£7²Q < | }E\{DE85
DR \­8H 
„ <&Q”\6b 7²Q R HJ¸ D‡W<°FI 5 W<°F2¨WÐ qR jE5gHJ<W
SH[ >`cd7ƒL 7E5J<65 HJK¨/Â|dœ DƒL¦Hgj-ÒDEB^\{5 B(RD /Â|Mœ B(>`HgD A~H[ >uHJD4UYHJp §²Q£A H[š DE5
\6b 5JHJj >uHJD \ÚmÓb ¬&Q ےDE5iDE5gŒ\68o5 7E< B(D²Ñ£7²Q <n|d}E\{DE85
RD \­8H 
„ <&Q”\6b 7²Q R HJ¸ D‡W< F I 5 W< F 2¨WÐ qR jE5gHJ<W
I Hgx+7ƒL 7E5J<{5 KML \W< F HJjµÒDEB^\65 B(DR \ <&QyH[ >`HgD4UY³ Å <65 ª ¬ 0 LIJQŸA H²š DE5
\6b 5JHJj >uHJD \ÚmÓb ¬&Q ےDE5iDE5gŒ\68o5 7E< B(D²Ñ£7²Q <n|d}E\{DE85
RD \­8H 
„ <&Q”\6b 7²Q R HJ¸ D‡W< F I 5 W< F 2¨WÐ qR jE5gHJ< e
e ¬6tEI`5mgœ@ DƒLU¹e
R œ DE\&Q 7E5J< B; RD ª 5 W<(F{I+Uo> @ AnQŸ¬ | œu5ŠS Hg®7EInm h ª I+UKYHJü ü±Q
I`5 DE7E5 <W<°FoDR Œ\&Q IJQ 7E< B(RD 7²Q < | }E\6D
RD \”W< F
H „ <&Q”\6b 7²Q R Hg¸ D‡W< F IŽQ 2¨WÐ qR jEHg< W
HJ7 HJü Ð >`5i7E5J< B; RD ª 5 W< F IJQ”j-H[š v{5i¬n| œu5HJ> DEAnQ I h ª I UYKY¬ AnQ
I`5JDE7E5 <W< F RD Œ˜\&Q IŽQ 7E< B^RD 7²Q <n|d}E\{D
RD \”W< F
H „ <&Q”\6b 7²Q R Hg¸ D‡W< F IŽQ 2¨WÐ qR jEHg< W
I Hg“ v&Q 7E5J< B ; RD ª 5 W< F IVU> b
5 | œu5B(I ے7²Q I h ª IŽQ ¬ à AsQ
I`5JDE7E5 <W< F RD Œ˜\&Q IŽQ 7E< B^RD 7²Q <n|d}E\{D
RD \”W< F
H „ <&Q”\6b 7²Q R Hg¸ D‡W< F IŽQ 2¨WÐ qR jEHg< W
S I B ;E5JI`5 7²Q 7E5g< B ; RD ª 5 W<°F6I£] A | œu5 Si5g>JQ I h ª I U?K?< @ j ¥ºQ
I`5 DE7E5 <W<°FoDR Œ\&Q IJQ 7E< B(RD 7²Q < | }E\6D
RD \”W< F
H „ <&Q”\6b 7²Q R Hg¸ D‡W< F IŽQ 2¨WÐ qR jEHg< W
SH[ >`DE\$Q 7E5J< B; RD ª 5 W< F I] >uHJA ¬n| œu54I ª mYW< F I h ª IJQyI B^I`5J7 F
I`5JDE7E5 <W< F RD Œ˜\&Q IŽQ 7E< B^RD 7²Q <n|d}E\{D
RD \”W< F
H „ <&Q”\6b 7²Q R Hg¸ D‡W< F IŽQ 2¨WÐ qR jEHg< W
Ê —’\65i7E5J< B; RD ª 5 W< F Ih œ¬n| œu5ŠSz W< F I h ª IJQyHg7EHJ< ª Q
·"!

I`5 DE7E5 <W<°FoDR Œ\&Q IJQ 7E< B(RD 7²Q < | }E\6D
DR \”W< F
H „ <&Q”\6b 7²Q R Hg¸ D‡W< F IŽQ 2¨WÐ qR jEHg< W
eoS‚\65JHJ7 e
x DE5J\ @ E5J\Ùx DEInL \65mg\Tx D²Q`D \R yHgq6<65JHJD ª 5JR œ W
x D&8?\$Q£7 U?x A~jƒQ S2(L DE5 HJ7Etdj ¥ÁQ R7 ª jµHJD @j HJA DE5JHg7 HJI`pV5 e
\R P cdI 5gA U?> ;E\&Q R j I \{5J7E5 Sµ8ºD A~5iÏ45JI`5 >½|dH²; InL¦HJI \6HgtdD W
RD ª 5 W< F \&Q«S‚\65 HJ7 <62(L HgDÉ<65 œuI`5 B(<‘ 7²QR j I`5¡U>uHJA j R œKYRI m e
¬ 0 L „ <&Q£R œ < tdDÉ] DE7²Q I`K tdD4Ux A ª 5mUYK @ HJI DEz=Q SB^D @ W
RD ª 5 < | D r 7E5JkF x DEx+5 ACjµ5J7E5 8YHJ7EI`5 D ‹ ª 5 <{q \R B(\65J< e
h @j I cdK A~5J\ >uHJACI`cdK A~5J\ K¡8 I`cdK A~5J\ ³ | v @DE5/ | œuzY< UXW
RD ª 5 8I \kF K @ < D²Ñ£\ HJ36\65 7E5:W< F ~\$Q`¬62(L DE5 Siœ DE5¡UB(\65J< e
q j ¥ 5Jz U ˆ R \ U?KY< ‘7 ¸ŸR j I`5 B^cdI`\65 yI K R 7 KY< x­L <6HJœ£cdI`5:W
K¨7²Q <6\&Q qsr…UHJ> D²Q S5JHgI x+B^I x+tdD²Q ³Y5J\ D 7 @ RI B^\&Q 74Ue
qsr D‡W< F q6—’\ W< F q6HJI „ \ ª F B^I`5Jœu5 7E< þÒK?5J< \62 @ Inm ª F B(I 5Jœu5 7E<&Q
¬65J\ §ƒL HJ§ ¸@ ے24¬ DƒL I ª F B(I 5Jœu5 7E< U>½|MH[; —’\ tdDEHJA š?< F ÏÑ`Inm ª F B^I`5Jœu5
7E<&Q yHJ®7EI`5m \ @ UKJr[\&Qgm I ª F B^I`5Jœu5 7E< U?9u5 v&Q£—’\65 7²Q y>u5 7²QŸI ª F B^I`5Jœu5
7E<&Qyz W<(F³ | H ª I | mgHJ¸ I´m ª F B^I`5Jœu5 7E< UYHJ> DE5> @ §4U>JÑu§²Q I ª F B(I 5gœ`5 7E<&Q
q r q @ mgI U?KN@ I Inm ª F B(I 5gœ`5 7E< UXW
oe SŠ;EInmÓHJx+A~K¡8†e
h…tdj ¥ºQ jƒL PMLS B;EHgq W(IÂ| §E5J׍\{9 HJD „ ³ @ D4UXW^2 È65J7 7EI DƒL 7ÓmÓI W
h ¤^€ zYp B^\ \6HJ¤^€ A UXW^>uInm RD „ I`> H[ˆ?DE< F WDEH j-Hg¤^€ \’m v65gI HJD‡W
S§E5Jœ ¬&Q`A~< tdI D‡W(7E5J< cdI`¸@ AC>žL ¤^\{< F W°h c;«P tdj ¥ < K=Q¬n| R œ W
h…tdj ¥ HJ< 5 H[;E7²Q /Â| œuD F W(h…tdj ¥ < R ³ mHJq{A HJ³Óm&v UXW^h…tdj ¥ 86I`5J7ƒL A~7–r ª D‡W
h…tdj ¥ h…‰?\&Qgm UK?PY5 W(K«WH Ð < ü Si5gI P=Q\ @ 245 W°h…tdj ¥ Q I “XLHgœ A ׍\{\ UXW
h…tdj ¥ºQ j–L È{5mÓ\ P š K R WS5JK r \’mJkF AsQ`œu\6H HJI W(HJI`¬&Q`HJq A~HJj ¥ <‘ AC\6DGF W
h…tdj ¥ I`5J2 R ª @¹7²Q©SIfW(K œu» 9EER7 ª @fP«W(] ¬ 0f] ¬ 05JHJq # HJDEHJq UXW
DEHJ<6tdj ¥ 8oI`5J24\65J<{HJKÉW(< R œ IÂ| §E5J\ œutdD RI W(K?5iIÂ| ª 5 IÂ| ª q&Qyq @ I`D F W
h…tdj ¥ UoK jµ5J< R7 ³¶| D4UXWSQ`HJ2 _ UK?/ ü R HJœ D4UXWÏ @Ð 7ƒL©ü¡Q ³$LTK?K=Ñ Ð \ UXW
HJ¬ A~5I`“Q 7«K«WÐ qn| D4UXW^KY/ ü¡Q S7 >u¤^\ @ D4UXW(I I š @ O ¬ 0ºQ¦SB^DÁ| D4UXW
e 9ucd\=8 HJ¬6A~K8†e
PVš @ ª Q£R œ DR <67 K­Q£R œ DR W°I 5JP­Q R œ DR / 01 v&QŸR œ DR W
\&Q`<{5 yÈ65 \ @ A HJq{j-5JK HJD‡W¡DE< ®R7 <R td\65²y<R HJ7$8?³¶| v @ W
\&Q<65 P š @ ª 5 \&Q<67 K«W^\&QI 5 P?5i/ 01 v65JÈ65 \ @ A HJq j-5JK HJD‡W
DE\65 y®˜R7 cdI W<°F6<R td\65²S W S < @ < <R HJ7‡<°W Fo³ | v @ W
·&·

\6HJcd³YÜ^PY5 K­Ñ£<{7 KY5 \6¤^P I`5 PY5YW^\ 3‘ 2´@ m œJQuHJD \62´@ ª œ HJI`HJq’m UXW
DEtd<n| cd\ @ HJ7ƒmgþƒm cd\{5iK8 HJI jµ5 74UXW(> @ AC5gHJj ¸5Jjµ5Jœ@ DƒLA~B^\TœutdD @ W
\65 D @ E5J7E5 Hg7EþÓm HJD AC5J@j A`š UXW(RD S B(\6›7 tdcdI`7–| RD 7ÉK cd\6< F W
h…tdR j ¥ H ª DE5 S5J‚\ <6B(\¦<Y¾d7EtdD @ W°<65iDEcdK?<s| Hg‰ \6j K­Ñ£³ AnQ`HJD W
œuHJtd< RD yœ†W< F ³ | D kF œ HJIVUXW(\&Q<R È&Q A~<6PdL ³ |…D4UXW
S>u5 8 P­Ñ£D«] q&Ñ£/`5 œ r WS> 7 Þ 5 Ð \65 B^\{< F W
S ®R7 R j m I B(\ / 01 v65:WK?Inm 8oRD yI H[ ª 8º³ | DE< F W
> @ AC5[y< @ „ \ I %ª $ 5 AC5JD F W(\ 3=8R j RI ª @ 7EB^³ |…H[ W
HJB(I ¸< B^<{5J³ 8Œ\ r \65gD˜F`W^<65[yB^<{5J7˜F69u5J> zYA~5 DE\wUXW
SHJtdD j r R A K D²QâS ®R7 W(q 0 5JD | —’\6B(\65JHJq jµ5JK D4UXW
I ª $ 5 R A v I`“ R vW(³ | cd\{5ŽkF œ HJtd<T³¶| DE5J< œu< F W
\&Q<65 7EÒD 8HJj-I`5 KY5 \6< F W^9u5 DEbV5 Q HJ7 >žL\ HJD‡W
S Ï5gDEHJ< tdj ¥ I “ R vW°q 05gD–| —’\W< F >u5Jj-\{5J<6HJK«W
9u5 v&QŸA š?HJD HJI`p <R 2 D F W^h…\&Qgm qsr cdI`5i/`œ@ j-54/ œ r HJ7 W
K¨h…cdKYIn8om —’\65 7Ex R W\&QR j IJQR j RI ª @ HJI qsrMA tdD4UXW
S5JIÂ| j r j-5JD F š R Hg§E\ ÀdI ¬ | ª 5 W^DEHJ<6cd9u5 vW< F <67 K=Qu> HJxiš?D‡W
S¬ 0 8R j I 5g7E5 HJ< jµ< Á@ 7²Qœ HJIVUXW°<67 K Hgb R j-< F W
q r D‡W<°Fq6—’\ 8P¨¬ @ے\6RD W(DEHJ‰YR j RI „ I HJ¬ 0 \6<°F`W
S5i7 ‹ D @> @A~b A~<(F`WK œR j ‘I HJA <kF œuI <°F W
<67 U ˆ R \ HJK ˆ R \6HJK«W^³:<’m td\ 36> HJD 8j  D F W
2 @ ª DE5 W< F <R I 5gHJ¬ jlkF œ HJIVUXW(HgI A~5J} F R j I´L¦> @ AnQ`HJœ DE5:W
œ —Ú\ I`5J}E7 >`5gHJ\67ƒL¿W¡\6\{5 # >u5JHgv /`œ@ j-54I j HJtdD‡W
R> x+5 kF HgK R j I`5¡Uo> A <R 2 Hg7ER§ W(K?5i7²Q HgI A~5J}E7 >uB& @ ACHJtdD‡W
I`5J®R j I´Lâ2 @ ª DE5gHJ< j kF œ HJI+UXW°PVš @ R j m I`5J7E8o5 ‚\&QuHJD A <s|MRD td\ ÒDE< F W
S B^\THJI 365g7E5 \Ý/ œ@ E5HJ76ƒL \6RD W^DEB(\ K @ Ð 7E< x­L<6HgœfW
<657²Q œuKdL
H µPVš v{< F WS5J\ @ HJA~z UY9uDƒL \’mgDE5J< F W
S7 tE5 b4šN@ ª 5JI \{<(F`W¡2(L I 5‚\&Q`HJD ACxL<6HJœ†W
KN@I ‚\&Qgm´HJD O DE5g< | DE<(F W±ˆ=Q`R§ vÙq j ¥ < @ DÉx | טI HJtdD«K cd\6<°F W
ˆ­Q`§R v I`5JP 8o/`œ@ ²Q`Ï4<65 7E5J< F Wˆ­Q`§R v <&Q`j b <{œ b ˆJrM\{DR W
ˆ­Q`R§ v K?I 5m HJj-x S5Jx[| v&Q`HJ<W^\R 7 9u5J¤^\{5 ] D©j H²š v65:W
9 DƒL¤^\‘ HJj x"U?xM| ׍I`tdcd\ @ AC5JD F W^DEHJj-¤^€ Q`§ 8/ œ@ ²Q`Ï4<65 7E< F W
S AC5Jz?R7 HJ<wUY>uHJA KYInm 8/`qsrMIfW
HJK kF R œ —’\65 È 0f] DÉ\65>½|Mj-5 ³=ÑfW^HJcdI`H ª A ®7²Ñ/ 05 1 vR KJr[\R m \65:W
h…tdj ¥´8\65R j InLâK @ q6¬65 2 245J7 W(KY57ÝS5J¬ tdI`Pdm K?5K8 HJI`j-5 7E5:W
\65AC5 2 td\R @lj td@j q65JI`5J\ DE5g\65J<°F W Sip B(\ ÊtdÏ R > @O ª B(\Ù<65 \$ÑfW
·ã

…h tdj ¥ 8o\{5R j I´LâKN@ q6¬65 2 25g7 W^K?5i7TS5J¬ tdI Pdm KY54K8 HJI jµ5 7E5:W
\65œ HgB^DEHJ7'–L HJ>uHJ7 \65HJœuA ׍\R W(HJcdI`H ª A~p R ª @ > @ O Rª ª @ ¬&Q ª @ W
h…tdj ¥´8\65R j InLâK @ q6¬65 2 245J7 W(KY57 S5J¬ tdI Pdm KY54K8 HJI jµ5 7E5:W
AuR; S š R ª @ IÂ| ª q6B^\ I 2 R W(I`DR > 2(mgtd\R I`O v6B(\ x @ „ <R W
h…tdj ¥ 8o\{5R j I´LâK @ q6¬65 2 25g7 W^K?5i7TS5J¬ tdI Pdm KY54K8 HJI jµ5 7E5:W
A~5J} HJK HJI AC5J} HJKÉW(K < 05g} HJK B^I A~5J} HJKÉW
h…tdj ¥ 5 \ÝcdI`5 RD 2 B^I`RD RD 2 B^I`tdD kF ˆMLv65gHJ<W
h…tdj ¥ 5 \ cdIJÑ`2 B(I D SQ`2 B^I`tdD kF ˆMLv65JHJ<”W
h…tdj ¥ 5 \ÝcdI`5 >`\ B^I`RD >u\ B(I tdDkF ˆdLv{5JHJ<W
h…tdj ¥ 5 \ÝcdI`5[y~y\ @ „ <6D S5J\ @ „ <6tdDkF ˆdLv{5JHJ<W
RD 2Q yHJK«W^D R 9u\ ¤(€ 5JHJ<”W RD 2 B^I`j-B^D @ <R < @ Øa< F W
RD 2 B(I HJ¤(€ AnQ SB(D @ <R W°RD 2 B^I`5J7 F HJI p D UY9 cd\ F W
RD 2 K?5 K¡8 HJ> >½|dHg®^©<65YW
SQ`2Q yHJK«W D R 9u\ ¤^€ 5gHJ<W¹SQ`2 B^I`j-B(D @ <R < @ Øa< F W
SQ`2 B(I HJ¤(€ AnQ SB(D @ <R W SQ`2 B^I`5J7 F HJI p D U?9 cd\ F W
SQ`2 K?5 K¡8 HJ> >½|dHg®^É<{5:W
>u\&Q yHJK«WD R 9u\ ¤^€ 5JHJ<W>u\ B(I jµB^D @ <R < @ Øa< F W
>u\ B(I HJ¤(€ AnQ SiB(D @¹<R W°>u\ B(I 5g7˜FHJI pVD UY9 cd\( F W
>u\ K?5 K8ºHg> > | HJ®^©<{5:W
S5J\ @ ACHJK«WD R 9u\ ¤^€ 5JHJ<W¹S5J\ @ „ <{j-B^D @ <R < @ Øa< F W
S5J\ @ „ < Hg¤^€ AnQ SB^D @ <R W S5J\ @ „ <65J7 F HgI p D UY9 cd\ F W
S5J\ @ ª 5 K¡8 HJ> >N|dHJ®(©<65:W
h <6< ®7 S5J\ @ Rª I`Pdm K R ³ |H[‡W^Hg9 \ kF R A D²Q I OEvTK=Q`<TA~5J247 F W
<65 RD I`5 B(<65wSiHgj-DR x+<’m \{¤^€ W(HJI`p R R j I 5 24A j-HJ¸ \’m²;X5[yK D F W
S5J\ @ ACHJK HJI pV5J\ @ A~HJKÉWK I 5mg\ @ A~HJK K?Inm <65J\ @ ACHgKÉW
\6D²Q I`5JD²Q <67²Q 24I`5¡UXW^\{D UšYA HgtdD HJKYt IVUXW
DE5JK?5 tdcdI`5 K?I 5m KY5ŽkF O P?5:WS HJq6H ª 8ÂPY5JHg< I Pdm KY5YW
K < @ j ¥¹h I`5JHJK¨¬ 1à7E5 W^K=Qu< h…I 5 B(\6j-5 Œ\wUXW
S HJ®7EHJA IŸHJI pVD U?9 cd\ F W°KJrM\’m h…I ‚\&Q`HJD ª 5HJI qárUXW
S >`5 8\&Qj ¥ I vR A~K UXW^DE< œu< B^<{5 S5 < @ „ \{5J\ v65J\ W
DR 2 K R / 0 1àI Pdm K?5J\ ¬n)| ?5JHJ<W
S >`5 8\&QÌ <&ѲmYA~K UXW^DE< œu< B^<{5 S5 < @ „ \65J\ v65J\ W
SQ`2 K R I´L \65m \T¬s|*Y5gHJ<W
S >`5 8\&Q< ÀM\ D²QŸA~K UXW(DE< œu< B^<65ŠS5 < @ „ \65g\ v65J\ W
S5J\ @ Rª j–LÈ65mg\ @ cdI`5J\ ¬n)| ?5JHJ<W
S œ`< HJB(<Ý9E;E< 245þ DEB^\ W^> r Inm 8 R j RI Œ\&Q S < | D B^\ 7E5JHJq UXW
·

&\ Q<65 jµj-5 HgD K¨h…R j I<65I 5 UXW S œu<6z <6z < j-tdD <6H
+«W
>Âr[Inm < ®7R ACHg> j-œ cd\6z 8 W^\ Qœ`5 KYDR Sœ`< @ R A ª @ W
—’\65 <6B(\Ù> x+I B(K @ 2 Ð q6< F W(>u\ HJtdD ƒLA~5 9uP ACHgtdD >`5g³:5 UXW
24œu5 Ð \ td\{zY2 œu5 Ð \ td\{< F WS œu<6z 8oI`x HJ<{¤^P AC5gHJ<W
K <65 7E<?;Óm 8 >`\R m HJ<Tq @ 8Â2D F W(³°Q”<65J<6z8 <{7 @ „ \&Q j-\R D‡W
>uAC5 R ³ Sz8 HJ7EHJœ D&8oü±Q ³ ‹ DED F W(HJI p ‘ R j m ‘I UHJ> DÁ|dHgq ¬ @ m ےDE<6zY< F W
\6j Ï4RD ü @ ے\6RD \6cd> AnQ ے\6RD W°x D D <ŽLÝKY5D 7Ír[<R m /`qsrMIfW
< œu5JtdD²Ñ P # K ³ |,@ ®(R 7 >`9gÑfW(HJj-I 8ÂP¨>½|MHJ.-¨>½|MH[; I´L8P KY5 ³:< F W
DEcdK WH Ð >`/ tdD²Q 7ÉHJ< 7EHJtdD©RI EK UXW^‘7 D r \$Q£q6I HgD 7²Q£³:7ƒL \wUXW
Sz 8o9u5 v6<6z <6>u5 7E<65 œ@ UXWSiz 8< | cd\ @´8DE< @ 2(L I 5gD @ <65Jœ@ UXW
Sz 8o/ 0 1à5Jv&Q 2 A~K 8I`j-HJtdD‡W¡Sz <{5Jœ@ U?9 27 7&8?9 25g7E5 < F W
<&Q`È <{z¡8 HJI tdjµRD S9 P R DE5¡UXW(K cd\=8o/ 0 InL HJ<ÝI ©h…cdKDEB(\ W
7E5J\’m <6v 8> @ „ \ HJD 7²QKYØa5 \6< F WR ³ I ü+5JÈ&Qq6I`HJDÉR ³ I ü+5gHJjåW
S œ²8<R È6B^D 7E\ tdI ª m zYHJB(<W^<{5J< jµtdcd\ œ`< Ï td\65J7 F W
S œ kF K?j <s|MD²Q q6I`5JHJ<W(<6j-5 HJj cd\65ŠSiH² KYRI m DE>uHJtdD‡W
R j I´L8I`5JP <6247E\6tdDÉR j I`5¡UXW°DE5 8HgI /p # >u5¡UY> x+IJQ I j-HgtdD‡W
KY57²Q < tdR j ¥ ª <srM2^8m @j œu5 7E5YW R 7 @ I`5mg¬ B^<{5J7 @ > K @ ¸@ ‘D D @ W
\ -5g®I j tdcd\6HJI`P R D 7E5JHg7 W^A~5 „ §ƒL R j I`5J7E5 Hgz ª KY5Jj < tdj ¥5:W 

PYD » Ì2^m 8 @lj @lj R œ >u\65ŽkF HgKÉWÒI HJB(I jµB^\65¡U>uA <­82 ¬65g<W
S 7 tdDE5g<6tdDE5 j-H[ Hg7EHJ<’m DE5 8< œžL< F W^\{B^\65 8oR j I`5ŠS j @ q$QJmž2 7E5JHJ7‡W
‹ ³:5 šYA~<65 8
H >uj-5 kF ª cd> jµ5JÜ^P«W(I`5JP 8oR j I`5i]µ> 2(LI HgtdD HJI p R W
I`5JP 8oR j I`5i]-> 2^L I HJtdD HgI p R W°I 5gP 8¬6t I`5m^U?> x+IJQ <67 @ „ \{5 UXW
I`5JPdL<{5JHJI`pV5 q @ I 7E5 td\6HJ>žm DE5:W^KY57²Q œuI[8o2 @ ª DE5 HJ<6tdj ¥ >ucd7ƒL¿W
I`5J¬ šYA 8o9;X< 25iþ DEB(\ W(RI jµ5 7E5 8<65 DE5[y<s|MD B(\ 7E5JHJq UXW
KY5g7²Q 2 @ª 5 v&Q`> \ 36<65J¬{5 D F W±SiI tdDƒLâR j I´LâK @ œ`I`5 <R SB^D @ W
\65J<n| ª \&QŸ<{td§ ³ |D²Q <{7ƒL H ª v UXWS td‘I ¤^€ tdR j I 5gB^DE> K?5 ˆ?<R vW
DE5 8oR j InL˜8I 5gP:kF œ HJI ª 5 \{25g<6R œ W^KY547²Q jE5gD @åKN@ ³ | DEB^\ ü±Q R ³ W
P cdI`5JHJA I 5gÒ>uHJA HJ<6DE5> jµ5JHJ7 W(DE5JHJ7 HJI`@lj / 0 5mÓ1 v65\R < 7ƒL H ª v UXW
¬ @ œu5 §ƒL HJv HJ7EHgœ DE5 7R ¬ 8Â\6HJtdD‡W^D @ A L\ 8I 5 P­QŸ< 7 @ „ \{5 I`j-HJtdD‡W
ˆ ‰?\65 HJ®74U?KYHJ< Àd\6RD W ˆ ‰Y\{5 HgI tdj-RD œ HJI+UXW
ˆ ‰?5 8?q6¬ B^\T<sr ƒmgHJ7 WI P \65RI j-\{5J<6HJK«W
HJ9 \ kF ˆ R ‰ j-j D4UXW°HJ9 \ kF ˆ R ‰ HJj-j-5 KYD4UXW
HJ9 \=8?q&Q 2 R ª @ \6‚I K @ W°h j’8< ]µHJj D&8³ | H[‡W
\Y;E5 R j I`5wSiK @ R A ª @ Wˆ ‰?5J< @ ¬R 0 ª @ P?HJÊ R A W
‹ I[8q&Q 2 R ª @ \6‚I K @ WS B^<{5J³ < @ HJj D&8³ | H[‡W
ˆ ‰8R j I 5 \62 <65g7E5¡UXWI`5 \ @ ¬&Q >`5 ]->u5 K?RD W
·0

ˆ ‰?5ŽkF ™ j \ \65[y~y³ r cd\65:W±ˆ ‰Y\{5 œ r \6RD œ HJI+UXW
ˆ ‰?5 8?9u5 DEœ¶m$I 5 <6R œ Wˆ ‰Y5 8< Àd\=8 HJj 7 8>uHJA W
ˆ ‰?5ŽkF KJr[\Úm B^\¦HJ7 < 0@ HJP W21R ‰ ˆY‰?5 >u\R œ<{5 W
ˆ ‰?5iR j I`5J7EH[ I`B^RD W¹ˆ ‰¨HJI`p HJ< j’8o2¬ D F W
ˆ ‰?5 8?³:5g< B(\Ý<65 DEA~< F W°œ HJI ª IÓmÓ\65J<6HgKÉW
/ 0 1 24365 7$8:9 ; <=8?> @ ACB(DE5 D F W(HJI KML< DEB^K @ OEP=Q RI 7TSi5 IVUXW
K¨/ @ H[ZX\65 ]-> <{5 S B(\THgI _5UXW(K DEb \&Q`Hg7 <{K DEb HJI`I UXW
HJ> DE5HJI AC5g25 <n| ª q&QŸA \ŽL v65J< F WStdDEHJA š8?HJI p3#Õ> S5JHgI RI xÝW
DE< ‘ ³ mA Œ˜\ PdmÓHJtdD©I cdK?<(F`W°/ 01 KYtdD 8o/ 01 v65I ÓmÓ\ tdD4UXW
/ 0 1 R j I 5J7 247E\6D˜F`W^/ 01 HJI`p HJ< jŽ824¬ DGF W
/ 0 1 výUVš §EHJz?HJ<’m DE< F W^/ 0 1 / 05g1 v S5 cd<67E5 W
S tdDEA HJB^<6z R <R ü±Q ³Y5¡UXWS tdDEHJInmÓp HJ< j’824¬ D F W
/ 0 1 ‘ IŸqár DE5J7E85 ‚\R _< F W°RD 7 ³°Q yœ¶m$HJD B(>uH[ƒm D @ < F W
/ 0 1 tdR j I`5JB(§E\ HJB(§ kF xVD F W^/ 01 HJzYtdj ¥ 9u245J> DƒL¿W
/ 0 1 7 F œ HJI p 5 qsr DE5JHJ7 W7E5 I´LI 5 tdD4UK <65JHgœ DE5:W
PYD » S5JxV5 U?9uP ACtdcdI ®7E\ UXW^h <=8?7²Q \ 3­87 \6D @ 9`245 7E7 F W
Èn| D&8?HJ>utdI z 24A kF K @ I´LA~< F W(/ 0 1 K Hg< I cd\65Jœ@ DƒL7E5J< F W
S5J¬65JIJQ Si®˜<6zN@ D©q j ¥ < Ê7˜F`W^KdL j-tdD @¹¬&Q R_ A v6\ tdcdI B^<R W
9 25gI DƒLUY> @ O #Õ>`5 h œB(\ @UXW(h…tdj ¥¡5 \T> r InLMm´O ª K=Q @lj œ`5 7E5¡UXW
h…tdj ¥ºQ \6‚I R7 >½|Mv RD P HJxšYHJD‡W^]->% j-5gHJD 7ÉB(I[8o< @ ª 5g\6HJD‡W
qsrM\&Q qsrM\$Q A HJ\6Hg<6j B(\ÙI ÓmÓ\67 F WSHJq z R HJØ Å ü R HJ7Ej E5gHJDÉR j I \ @ < F W
7ÉDE57 xVHJtdD 7Éj q65JHgD DEB^³ AYUXW(‘7 7E5 SHJ< §²Q£—’\6H²; ACj  ª mÓHJD‡W
R j I`5 kF b \{5JHJq \’mg2 RD j-jµ5 HJD•PÉW(‚\&Q`HJ¬ 5JHJq B^K?PYRD ¬$Q`> HJD4UYK œfW
7ÉDE5ŠSI 5m R A v @ ³ ³:5JD²QÉS7 @ RD W°7ÉK kF B^³ |…D §E> @ > \6HJtdD DE5ŠS HgqW
] O ¬65 \6<6q \ tdDEB^\ DE5ŠS7 @ W^¬{5JIŽQ <6cd\’m B(\ HJI`HJP A~HJtdD \6‚I 74UXW
¬65JIJQ q{¬&Q ¬65JI h…tdj ¥ÂQ <R S¤^€ 5JD F W ¬65JI U?K­Q`< B(\Ý9E; <6B(\ q šàUXW
h <65\{5J¬65JI B^KY2 7E5iK h…tdj ¥ UXW°h ¤^€ 5J<’L‰ | jµ5<67 KY5HJP HJj-tdj ¥±<(F W
\ r \=8?¬{5 IJQ£<R j-\Y;E54³ | x8ºHgP DGF WS üL ü…8?HgP cd³ | v @‚;E5KN@ 9uDƒL ³:<°F`W
q j ¥n8¬s| œ²8³¶| v @ ;Éq6j ¥±I 5JP UXW(/Â| œ%ƒQ I`\ ]-¤^\{DR K q65gK @ W
9 25gI DƒLUYKJr \6I KYkF HgA x+tdDƒL UXW°x @ ‰Y5 S >uB^K @ 9`>u5 vR HJ>u/ tdDƒLUXW
<65JI B(DR 7©h xVD <65JÈ6x+kF KàUXW°>`HgA IŽQ`R œ DƒLTO j ¥ B(\ IÂ| 8º‚\65gD F W
]-R> j-< @ > >uPdm 7E< F WS5 K @ ¬$Q ª r[> >½|M¤^\{DE5J< F W
]-> ª q6B(\ R A D HJKÉW(]-R> tdj ¥ DEI InL \R m W
DE5KJr \{5mÓPYtdj ¥ <6K?5 HJI`p qn| <65g< œ`D F W
RD 2Q I`K @ <6j ¥±5g2D²QHJj HJIfW^K?<65 cd<65J7E5JP?ACDEB(KY5J<TPY5 HJA~v65 W
\6\&Q I 0 DEzY< <R 245JD @ R j I \&Q UXW(] q{5JI tdD²Ñ >uHJA \65JD S Ð \65m W
·)

JH j IJQ£7EA <’LkF B(D 7 @ D²Q`—’\ vÚm RI W] q65iq @ I tdDƒLq @I 7E5i³ HJI Ê D r W
KJrM\{5m 7«P tdj ¥±5iP A~D²QŸœ DE5J< DƒL¿W^>uDƒL Ï @ <6H p HJI jµ5 ] q{5HJj IVUXW
KJrM\{5m ] q{5iP tdj ¥±< K?5HJI`PVš v65:W^HgI p I 5 AC5I`HJACIJQ q{5JI R A ט\65:W
DE57²Q yI D$8<6HJD <6tdDE5 <{HJœ I 0 DE5:W^HgI p I > HgA‡9 DEA v65DEA tdDE5:W
K @ I HJInmgjµ5 j |=x+\R qsr[HJA A~<’L W^KJrM\{5m HJœP tdj ¥¡5I K @ cdRI ª j x­m DE5:W
< 7 HJB^I`7²Q q65²y7 @ PYA D²Qu7 @ K8 HJj-I`< F W±S B(\ ˆ?IŽQ 7 Ï UK ےDÉHJ/ q 0 HJD‡W
Ï45JI`5 šY5J<{5 >N|dH[; I´Lâj x­m D&8oI > @ UXW S B(<R KJr \{5m 8oP?tdj ¥ <6KY5 yHgq PVš R W
ˆ R ‰ ³:HJ< tdj ¥ÔP?ACD²Q£HJI`PYD @ m AC< F W°> @ I 5m > AJ8 P A~D²Q`<65 \6\‘ D²ÑfW
HJxVx r Ê^L} tdD²Ñ >uHJA \{5JD²QâSŠÀdI AC<°F W(HJI`pV5 td\ td\&Qq @ I 7E5[yHJq PYR¸ W
þ D r 7 td\$QŸHJI j ‚245J\6DR > @7 UXW
HJœuA ׍\6I`v65m Uox @ P \wUY>u5JI ³:5i\{5JK @ 245 D4U?³ \6>gQ \65JHJB(I tdj ¥ UXW
S HJ®7&8\{5i¬6q’m < F j-H[ R A HJI# >u5 B^DE5g7 S5J> x+kF B^\$Q 7E5iq I tdD @ e
\65JK?5 kF AC5J245 I O v&Q \65JHgD <YÀd\R K?cd\65J7–| RD S I >`\ < F 247E5 7E5J< F W
<  @ b @ D x @ P \&Q \65¡U>u5 I ³:5JB^DE57 S5J> x kF B^\&Q 7E5q I`tdD @ e
\65JK?5 < F R j I`5iHJj HgI³¶| ׍I`HJtdD q š¡8o\65 S tdDEHJA š R /`œ@ E5q6I HJtdD‡W
\65¡U>½| H[; I´L< F >u\ K=Q tdj-HgtdDÉx @ Ê5JB^DE5i7 S5J> x kF B^\&Q 7E5q I`tdD @ e
HJx RI 7 <65 P šN@ ª 5i>u\6DE5J>uHJx I`\65 D 7 @IJQ`> B(> | x+D cdI`P <(F<R W
KYI`5mJkF S ®˜7ƒL{kF A ےKN@ ª jƒQ œ@ IŽQIJQ <6HJ\ I P­Qgm /`ü <&Q`2Q Hg76 e 
S 5J>gQ q j ¥5¬n| DEHJ<6jµ5J> S5JK @ A ®7ƒL ª Qu<&Ñ HJ/ q 0 5 cd\65J> h 5UXW
DƒL I 0ºQŸA~K=Q <Y @ >½|MPY5 <6Ag8 ¬ < S54<65 9u5 vR 7 K œI`Pdm KY5g¬67 F e
S5JHJj-cd> \65 Ð \ @ DÉI`5 xM|Mv&Q Ð \{5J<65 È&Q ª Q ¬6¤(€ HJD I 5 
F 7 S5JKY5g< F W
<6td\R qR 245 7²QâS <s|MD B(\ DEHJœ¶m HJœuA ׍\{I v65m SD–|M>²8\ j-5JI Ue
7E5JK j-5JKML z=Q£KYj-5 KdL j-5J7ƒL < F W^7E5gKdL j ¥ 2Q 7²Q—’\&Q <65> AsQ\6D F W
HJ³:<{5JI HJA~I UY³ @œ ³:B^\ x+<’mg7GF WS Ð q UHg³:<65 KdL œ 7&8Y¬6q’L A~<(F`W
7É< | cd\ @ A < | D 8?DEHJœ¶m 7‡W(AC5gHJ§ \65 S4 S5JKdL D˜F69uR ³ D4UXW
S5J7ƒL j-I 5 DkF B^I X\65 DER j ³ < F W(DEB^<65 ‰Y5 td\­87É> AYUHJ³±8 P 7E5gK W
DE< S5JKdL < K?5¬sr u<6¬R 0 9uR ³ DE< F W^K HJü ü+kF KYInm <{5ih j-< F W
D @ ¤^€ R 7E5 ŒI Hg>£HJœuD 8\6j-5JKML D F W^DE< K B^D td<6HJœ 7E5245 \ ‘D ³Y< F W
³:5J< B(DEj-¬R 0 K?< I`Dƒm DE5JH[ W<67 K­Q R A D U?9E; <­8\6j-5JKML D F W
K D²Q£/`t @ <6K HJD HJ7EA HJI`tdj-7 F W(™ HJj-9 DƒL „ \65 ³ I \&Q <67ƒL ª 5:W
HJD A b˜L7²Q HJI`D D²QA Hg<6R A ª 5J< F WS EHgB^I j-5 KML @j >uHJA HgB^I`j-5JKdL D F W
R A D²Q X5 S5 K?td<6HJœ <657ÝS5JKY7 F W(B^I E5wS I`B^DE5 D F 9u\ HJD4U?> @ A~B^DE5 D F W
³°QÉS ‰¨RI j ³ h œ”9uIJQ P?D˜F`W³ @D S54245 DE5 ³ @ D h \=8?HJI`K | HJ¸aUXW
·

S I 5mg®˜R j I 5ŠS B(\¦HJI K?2^m 7E5J\WSŠ;E5 ³°QRI j \6D Si5/ q r I W
h \=8?HJI`Kg| HJ¸ \’mgD S5J/ qsr[I W^\6HJj I 5j R \{HJj I 5 7‡W
\&QÉS B(\65[Àd\ š U?>uA <R —’\&Q <{7 F WK=QÉS 8¬TRI j \{HJj I 5 7«RI j W
HJ³ÕkF HJB(I -7 8³ ] K IÂ| š S5 KMLD F W^\6D²Q Ï45JI 5 >½|MH[; I´LTHJ7 ¸D š @ UXW
<67ƒL H ª v&Q <67 KY5J>½| ¤^€ RD @j DED F W°\6j Àd\6HJD 5¸ @ I 7E5JHJ7ٝE5 A~\67 F W
/ 0 1 I`7 8/ 0 1 KYIÂ| š Si5 KdL D F W^\ Q Ï45JI`5 >N|dH[; I´LTHg7 ¸D š @ UXW
<67ƒL H ª v&Q <67 KY5 HJI`/ 0 I´LHJ<TI+UXW°/ 0 1à5 Àd\6HgDE¸ @ I`7E5JHJ7ٝX5 AC\67 F W
9u5 DEA HJ®˜7&8?9u5 DEHJACtdj ¥ kF œuI`5J<6R œ W(9u5 DEHJ<’m §E5JI`O v{59u5 DEA HJp 7E5 W
9u5 DEq’mg¬ 8?> r ª v 8/ 01 v B^>uHJDE<°F W(9u5 D4U?K=Qu< < @ D©O j ¥kF œ@ RI <W
9u5 D HJ2^mÓD 8?q{¬ < @ ¬ 0kF œ@ RI <”W^I \­8> @ §E<6HJj RD \$QJm HJI  DE5mYW
S5 È 0HJb ÏC8Y<6td\ <{5J7EB^D @ A~HJb D F WA~5J245 HJP ÏC8?q6¬ 8oq šdLcd\{5Jœ W
q6¬ 9uvR D qÚmÓ¬ KYcd\ A~5[4UXW^q{¬R <65 8?H[X\ < @ j I j-j zàUXW
q6¬ 9uv&Q 247E\ ¬$Q`HJq A~p ‘ UXW(q6¬ 9`7Á|dHgq 7Á| m I tdD U?B(\65J<W
] RD j-5J7ƒL 8oq6¬ I`tdD4U?B(\65J<W°] D©9uHJ> cdI£] D©<YÀd\ 6S 5 < F W
] D²Q`HJj DE5<{È6I tdcdKJr[\Úm B^\”W(I \=8R j I`5J7E5 kF K @ < D²Ñ£B^\65 <W
q6¬ ‹ I£q6¬ I 5 kF SiB(D @ R j I 5¡UXW°DR 7 I \­8q6¬ I tdD4UB^\65J<”W
DEtdcdI`5 q6¬ K?Inm h…‚2Q œ`I´LHJ<”W(K?7²Q£q6¬T> @ A ‹ DE5q RI œ†W
KY< ÀdI AC\&Q ª K­Q 7E<6tdD‡W¡j H² Êi5JRI I x–@P \R > j-5g\ W
S I 5m PdL 7$8I KN@ HJI`j 8q6¬ zàUXW°A`; HJ< I`5Jp 5 I`5 HJ247 S5JI œutdD @ W
SpV5 I`DƒL ¬&Qgm´< DƒL7Ómi] ª 5JK UXWInL A~I DƒL UYK?j < @ ¤(€ tdD @ q j ¥5¡UXW
Èn| D&8?@j œu5 7E54HJI p D U?9u>žL 7E5¡UXW^\ár \=8>u5 D©B^I HJB^DEHJq UoKYjµ5 74UXW
S HJ®7E7ƒm Uo>u5JD @ ³¶|H ³:5UXW(76š §&8?R j I`HJ< HJtdj ¥ \6< F W
h j-<65 KY5 8?HJI P š v6< F W^œ HJI A~5 K82 @ œgQ`DE7‡W
\6B(\ q65JHgtdD A <6\$Q \6B^\ R ³ DEI UXW(\6B^\R <{5iHJI`p 5 q @ I 7E5JHJ7 KYI`5m W
K¨³¶|H ³:5gHJq6A Hgq6K 8ÂI`KY5 74UXWS HJ®˜7E7²QJm R j I B(K @ HgI RD j E5JD @ e
9 25g> DR AnQ`HJœ v’LRI D @ >ucd7ƒL W(HJI /p # >u5i/ | œ DƒL©HJP §Eq65 7 @UXW
KY57²Q \ 36B(\ KN@ HJI RD j X5JD @ W^\Y;X5 2(LRI <Tx ACj B(KYI´LA~5 UXW
AnQ HJœ vŽLTR j —’\ @ j ¬65Jcd> @ ACB(DE5 D F W°HJI p 5 # >uHJv 9`HgD <$Q`j <{5J7E5:W
9 25g> HJDkF œ HJI ª 5 I ÓmÓ\ tdDƒL WHJ9 \65iR j I`5J7E5 < @ > \65JD @ \ 36< F e
K=Qu<&Q A~5J245 <s|M¬6x­L A F Rª v Si5g¬6z F W^HJx I[8?76š §&8oHJ9 \{< B(\ E5J< W
S5 ے\65J\ <65J7²QŸ/`œ@ E5i24R7 ª @ W(R A D U?9 245 8?\62 <{5J7²Q£j E5JD @ W
\ R 76š §&8<n|d¬{x­L A F ª <6HJB(D W^Hg9 \ kF AC5 247 F HJ9 \6D <­8?HJ9 \{5Jv65 < F W
DEB^<‘ RD K=Q`<Tœ HJI ª 5 HJIR <W(x+z ‹ H[«H 
>uR j x…8P?D @ „ >uR j e
S5 j ¥ m$\65 O j ¥{Uo9; <657 ‹ HJD‡W ˆ R _ŽQ R j I 5g7E8o5 >uHJD A~HJ›7 \65g7E5 < F W
76š §E<6B(\ٜ HJI ª 5 HJIR <W(<6547 U9 245ŽkF A L HJA ª td<&Q`DâI´L A~5J7˜F`W
·0

R œ HJDÉO j ¥ B(\ >uHJA v&Q£I | v6ÒD @ W S5 j ¥ 5mÇ76š §&8?2´@ ª DE5ŽkF œ HJI`7Óm UXW
9 < @ Ü^PY<{5 7²Ñ•@j HJA DE5JHg7 HJI`pV5 W S>u5 È6x+kF K?z @ j-DE5 <6A~5 HJDE< F WVe
> @ 7 7²Qgm R j —Ú\{HJj HgDEB^>½|Mv&Q`D @ W(> @ 7 InmÓKJrM7 UY> @ 7 R A DE5 8?\ 36< F W
> @ 7 7²Qgm R j I 5wS HJq6\ tdD @ KYRI m W^> @ 7 U?> @ 7EIŽQgmœ HJI ª 5 \6245J<ýUXW
‹ I 57ÉR j —’\6Hgj HJDEA~7 I 5m?WHJI`p B^\Tq §ƒLdm24¬ D4UY9uHJD _5:W
> @ 7 InmÓKJr œ HJI ª 5 I ƒmg\ tdDƒL¿W^Hg9 \6< F R j I 5g7E5 <6ے\R D @ >u5[; U†e
/Â|Mœ B(>`HgD U?9E; <­8?25g\ <65g74UXW^HJD „ \ < F 76š §E< HJqÖK8 / qsrMIfW
ˆ R _’Q R j I`5J7E8o5 >½|MD 7E5gK @ HJ2 „ v @ UXWHJj x¡Qy7 @ KYI`5m Sq \{z=QâSB(D @ W
HJD „ \ U> @ A~B^DE5 @j D©< Àd\ D²QŸ7 UXW^/ | œ B(>uHJD 7ƒm U>uHJA >u5JD @†> b 5JD˜F`W
/`5[R DE5 t)R ª Q Siq \=8o³ | v @DE5J<°F W(KN@ I´L\’m B(\ >uD \6B(\65J< e
h jlkF K R> msŒ\$Q œ HJI`A B^D @ 2 @ ¸ < F W±S5 ˆ R ª 5i\R ª 5 <67 @ \6HJtdD P R D UXW
\R S tdDEHJA š8?>½|MH[; I´L8H²š \6HJtdD W^RD 7 B^K >`5mÓK=Q œuI <{5J¬ Hg<6_5¡UXW
\R AsQ P R7 KJr[\Úm B(\65JHJ> K >u5mUXW(\R HJjµI 8R j I´L<67 @ K Ü^P?A HJtdD‡W
\R ª <?ˆ R ª 5 S 7 @ \6HJtdD ³Y5J<6< F W(RD Œ\ B^K R> msŒ˜\&Q <Y @ <6‚2 @ œJQuHJ< e
]-> œ r DE5¡U?HJ> DEAnQ \R < È65JK @ W<{7²Q 24I`KYB^K @ ³¶|D B(K @ ³ | cd\65¡UXW
RD 7²Q 76š R§ œuI <65J¬ HJ<6_ 5¡UXW^B(I E5gHJ/ \’m 3=89u\ D&82 @ ª tdDE5J< F W
\R S HJ®7Ej ®^X5i\R y7 Hg®7Ej-®^E5UXW°\R y< @ Å ü¡Q ³±8?HJ> DEA UYH[š \6HJtdD W
\65ŽkF b HJI +?\65ŽkF ] P 7É9 HJI +ÉW(< È65JKN@ \ 3kF KN@ ³ | DE<°Fo2n@ ª tdDE5g<(FÔe
¬6I`8o5 >uHJD 7U Å ¬ @ 7ƒL7E5J<6HJK cdI <°F`W(DEj \’mg<67GFI`OEv6HJ<{§ PY5JO W
D&8cdI`5 I \6kF K HJ7 DE5JAµkF KY7ƒL 7E5J< F W^2(L I 52(LI tdD < @ > K¡8 HJI x R <W
\R R7 <65iHJI p 5 q @ I 7E5JHJ7 KYHgÜ^2 DE5:W(\6B^\ R j I`5wS 7 @ K 8Â\6HgtdD P R D UXW
S \Úm <{5iA~5J245 y24A B(D @ HJI „ <65J7 F 8W Å ¬ @ 7ƒL7E5J<n| ª q&Q£AsQ A~InLHgD e
ˆ R _’Q R j I`5J7E5 < F q6¬6IJQq6¬65JHJK«W(DEcdI`5 HJI @ 7U Å ¬ @ 7ƒL B(DEB^\ HJI 5JD F W
S B^<6Œ\ 8՚ §E< 24A kF K @ InL\’mÓ< F W°¬&Q`< j-p I @j > KYz @ R j œ†W
q6¬&Q œj-5 DE5q6¬Th…cd9 j-5 DE5:W(q6¬&Q R j I´L9U Å ¬ @ 7ƒL AC5JHgI RI xÝW
q6¬ B(\R 89 K I[8?¬ <R <W\6§ R j ‘I B^K  <65Jj 8o<{R j <W e
S5J\65 D @¹R j I B(K HgI D²Q`> \{5JD @ WHJœ A ׍\{\R 7©KN@ I | DE5 Au;R 7‡W
I`œ 7GF œuB(DkF KN@ qkF Hg:I + 7E5g> KY<°F W^9`\{¤^€ tdD 8>u> @ HJA 8o> @ט\ <6¤^€ W
œuB^D Uo9`\ ¤^€ cdI <n|MD 8I KML \ýUXW^j-H[š vR 7 9`HgD ¬n|dŒvŽL< ‹ 7ED F W
j-5 DE5JA < Ï K HJI DE5iHJI R j \W(\&Q”7²Q œuB^DE5 \¦9`K @ I 5JHgD \ 36< F e
cdI`¸5 76š §E< Œ\R HgDâHJP §E5J< F W(K @ qkF K K8 \ @ I HJDkF A~5JP <65J7E5g< F W
HJ7 RI xV\ z <s|MDE5 td<6cd\65m kF bTW&# >u5JHJv HJ> kF x+7 F q @ I 7E5JHJ7 HgI p 5 W
DEz B(cdI ¸ 5 DE@j HJP §E5HJI`P ¸5J< F W(DEzVš §&8oqár[HJA jµ5 S B(D @ < Þ < F W
DEz U?9 245 8?I´L ACI DƒL kF KY7²Q`D @ W(¬&Q`HJq 7²Qgm Sp ‘ B(KY< 7EÒD @ \63{< F e
I`5 \ @ 7Ómښ §E< Œ\R HJD Hg7 „<; 5 < F W^HgD ®˜<6x[| 8¬&QŸIÂ| ª q$Q£AnQ`O I`5JvwUXW
K <’L A~\ 7˜Fq @I 7E5<65JD HJA~pV5 WS> R ª 5ŽkF HgK7 @ j-DE5 <6A~5 DƒLUXW
·

DEz=Q I`5 \6B^DE@j HJ7 „ ; 5 x | v&Q`D @ W(DEzVš §&8q r HJA j-5ŠS B(D @ < Þ <°F W
DEz=Q R j I`5JK=Q S7 @ 245J7EtdD @ ³:5g<6< F W°\Y;E5 DER A <Ù@j HJA DE5JHJ7 HJI`p 5 e
j r A~< B^<6¤(€ § IJQŸ\{tdD @ q’L DE5Jœ F W°DEHJj tdj ¥±5 ®7ƒL⳶| v @ DE5 < F DEH 
-xV5 Ø R W
DEz=Q R j I`5wS7 @ <6j-tdD @ \ 36< F W(> b 5JD F > @ ACB(DE5 j-q \6z=Q©SiB(D @ W
76š §E5Jv65 <{H[ >ucd7ƒL HJI`x+5 Ø R Wˆ R _5 HJI`tdj ¥ 5 ®7ƒLâq @ I 7EB^\T¬&Q >gÑfW
HJI ª r P x+§–r 7E> /`5[ <{5J7²ÑfW…S> š @  z @ j-DE5 <6A~5 HgDE< F Wae
>Âr v65mi> bV5g@j DÉ>Âr v65mi> @ ACB(DE5 D F W(]-td< Àd\ D4U?>gÑ vÚmÓ<65 KdL¦HJ2 ¬65g\W
DEB^\{5 8oR j I 5wSH[ K 8ÂI K tdD4UXW] <R 7E5J³ h œ<{5 j-\{tdDE5J< F W
> | ¾dInLâKN@ I`PY5m \ @I HJD4U?K 2Q ª 5 UXW>gÑ vÚm <{5 B^\ @j ¬65 ¤^€lQ`q <65J7E5:W
S5 ے\65 \6\ tdDƒLT@lj HJA DE5JHJ7 HJI`p 5 W°] O&8?@lj œu865 \62 <65J7E5g\Ù\ 36<°F W
þ ‰ F \65JB(< œ —’\‘ 7ƒm <{K=Q >uKYÏ W^HJ< §&8?R j I[8oHJ< § R \ 8?7²Q©SB^D @ W
S 7Ír A~5 E5J7 F œ HJI ª 5 I ƒmg\ tdD4UXW^x D$8?2^L RI < x A~j UYKYI´L AC5¡UXW
HJP §E< F 76š § < @ j ¬{5Jcd> @ A~B^DE5 D F W S 7Ír AC5 E5iK h…HJD \ -j HJtdD‡W
DEHJtd< § ‹ HJD©> H[;EHgq R j mgI \65J‘7 UXW°HJœ A ׍\{\‘ HJInmgD ‘D A tdDEHJA š R e
h…tdj ¥ºQ ‚\R _ 5J<67 @ 76š §E<R HgD‡W\6HJB(< 7 F IÂ| §&8IÂ| § D–rM\$QJm D DE5gA W
DEHJB(< tdI \6< <s|MD 8?@j œu5 7E5UXW š @  tdDER A < @j HgA HJD 8o@j HJA Hg¸< F W
> @ A tdj A~5J\ IÂ| ª q65J\ –| „ v6RI W S ª 5 `5g\ KYœ <65J7E5J\T<’L @lRª W
h…tdj ¥ 5 \݁‚\R _ 5<? @ < @u œu5 7E5:W] O&8Y³ | v&Q`D @ \62 <{5J7EB^\Tü±Q ³:<°F`WVe
< r ü 89 245 8I´L ACI DƒL˜8?HJI`R j \W°>`A~5 ¤^\R D @ Hg7EþÓm HJD4U?>uA~5 PY5:W
¬&Q`Hgq 7Ómښ §&8Y> x @ HJq B^K?< ÒDE< F WSœ qsr mg\65 Ï42 <65g7E5J\ < Þ < F W
Sœ 7²QgmÇS Ï K @ HJI RD j j-5JD @ W°<ár[ü 8o76š § HJ<{HJD \-j HJtdD‡W
>uAC5 PdL˜8?I 5 P?5iHg7EþÓm HJD&87 @ j-5gHJ<W°HJx I[8?9 24\‘ HJx I < B^D @ < Þ < F e
\65HJj —’\65ŠSi5g> U>`\ KY5iK Ð /`qsr I @ UXW(\65ŠS tdDEHJA š¨] D©>u5JH[;ƒm InL \65m^UXW
\65JK?5 < ª 5 u5 S 7 @ \6HJtdD ³:5J<{< F W(DE57 S5J> Uox kF B(\&Q 7E5iq I`tdD @ W
\65Jb ³¶rے\65 \65Jb 7E5 Ï45 B^K?< @ HJj ¥ \65 UXW(\{5Jb ‘I x tdDƒLOEDÉ9u5 K PdL \65mUXW
\65JK?5 < ª 5 u5i<Y @ q šY\ HJtdD‡W^DE57 S5J> U?x kF B^\&Q 7E5q I tdD @ e
DEz=Q HJI p R ]-> x | טI tdD @¹R j I 5¡UXW°DEj ª 5 u5ŠS Hgq6K¡8 \ tdD @†\ 36<°F W
DEzVš §$8?9;XDE5 8> x–@Œ\ UXW³ | H ª I | m Hg¸\’mg2 <{5J7E5J\T³ Å >uDE5J<°F W
x @ q 0 5¡UY³ td\65 \ @ I DE\ B(K @ R> x K UXW³ <’m ³¶|D B(K @ ³ |…D²Q InL \{5m I`DƒLUXW
HJI`pV5 7 F R j I`5J7 F œ HJI ª 5 I ƒmg\ tdDƒLUXW S ª 5 u5¡U?³Y5J< < @ >u5 \{tdD @ \ 36< F e
\6HJB(< 7 F / 01à5 Œ\{2 \ cdKYInm <R DED F WS < @ Ü^P ü¡Q ³:HJ< j-<sr P K?Inmg< F W
DEz=Q 76š §E<6HJq HJ24
H HJ24cd\ WH[ˆ?\ 8jE5 cdI`™ vŽL\6<65J7E< F W
] q&Ñ£ü±Q ³°Ñ/ 0 1 v65 K?HJÜ^2 DR <$ÑfW^DEz­Q 76š §E<6HJq Hg2H-P ¸5J< F W
DEHJB(< tdI \=8>½|MD 7E5 B(KYÜ(2 \R <W¡DEz­Q R j I 5JK­Q S7 @ 245J7EtdD @ ³Y5J<6< F e
x[| ׍I`HJtdD ˆ=Q v{5J< <s|MD B(\Ù¬&Q >u5J< F W^> @ ׍\65 <6B^\{5 ]-> x[|Mv&Q`HJ< I`5JPY< F W
< œžL8R j I´L8oHJI „ v @ >ucd7ƒL<62 r \65mg<°F W(9 DƒLPML <R 7E5ŽkF œ HJI ª 5 \{25g<wUXW
·0

R§ E5HgI „ v @ OEOE¬65 \&QŸHgI P Ê<R W^< œžL8oHJj-I 8o> | H[; I´L< tdDEHJA š?<°F W
DE¤^€ Q v‘ HJD ˆ?I h ¤(€ <65 7E5:W(> @ ט\ kF ü±Q`³ 8\62 <65g7E5J\Ù³ |…טI DƒL e
S ¸’ѐR j I 54I`K I`B^K­Q Ð \65JK UXW(PYD »QŸR j I´LA 2A~5 U ˆ?HJI _ 5¡UXW
RD \ 3­8>u5 tdD @ AC2 K UY> @ ACB(DE5 D F W(K 8ÂI cdK A Lv < <s|MDkF B(I HJB(D‡W
\ 3=8?7 U?>u5JtdD @ I`K I+Uo> @ ACB(DE5 D F W°j H[š v D²Q yHgq6\ tdD @ ˆ?HJI _5¡UXW
> @ ׍\ zVš §E< HgqÖK¡8 HJI xV5J<W(<65i7²Q SAC5 HJDEA È{x kF KY5[y¬6z F e
š §EB(\ A~5J245 I`O v&QyH[EA~5 2 UXW^76š §E5Jv{5 kF x DEHJq ª ®˜I HJK _+UXW
D²ÑR j RI Œ\ U?³ |v @ HJDÉjÁL ÈÚmÓ<65J\ @ UXW^x D kF K œu»V5 qR ª 245JHJ7  UXW
\ 36z­Q AC5g25 I O v ]-> \65JD @ WDEz­Q HJI`p R S HJqTK¡8 \ tdD @†R j I`5¡UXW
DEz=Q 76š §kF x DEHJq ª ®2n@ ª 5 v{<(F`W¡j–L Ȓmg<65g\ @ U?9uHJD =A R ª 245JHJ7 e
S 2 ‹ ³ >u5 @j j ¬65Jcd> @ A~B^DE5 D F W(HJI`pV5 qsr DE5JHg7 9uHJD <&Quj <65g74UXW
DEB^\ R j I`5¡Uo9 K I[8?\ HJtdD KYRI m W°9gQ _ > jµ5JK=Q S <s|MD B(\Ù¬&Q >u5¡UXW
HJI q 05J2 <{5J7EB^K?HJ<YE5 7«] ¬ 0{UXWS5[ytdDEHJA š?<6OEœ jµ¬ tdÏ5g< F W
D kF KJr[\Úm 8R j I < 24<R ³ >u5Jj-< F W9gQ _ > j-5JK­Q S7 @ \6HgtdD KYRI m e
SHJœ / @ m H²ZE\ U?9E; <65i7 ‹ HJD‡Wˆ R _’Q R j I`5J7E5 < @ D©<65J7 @ ª 5Jv65J< F W
D&8/ 05 1 v65JB(K=Q < >`5gB^K=Q Ð \65JK UXW¡9gQ _ > jµ5JK=Q S HJq6A š?HJtdD KYRI m W
P cdI`5JA ‹ ³ < HJqݳ:<’m R j I`5¡UXW(9gQ _ > j-5K h…HJD \65J7 F I`j HJtdD‡W
RD / @ H[ZE\ 8>uHJA ª ÏkF B(D @ I tdD UXW SHJœ`kF A`š?HJtdD 7E< K=Q`> KYÏ e
> r ª 5iR A I`cd\6tdRI HJD >ut;E5 <°F W(> @ HJ¸ >`DƒL >ux–@ >u5I`5J2 /`B^cd\$ÑfW
h <65JHJ7 œ —Ú\{5i9u\ DE52 @ ª 5 v65:W^K @ ¬‘ 7²Qgm \65J‘7 OE> \{5JDE5 8Y\ 36< F W
š @ j ¥±5J7 F > xMrM7 F A š?D @ R A I DƒL 74UXW(¬65JIJQ 7²Q SpV5 kF StdRI D @ >Âr ª 5:W
Sz kF Auš tdD²ÑŸ/`œ@ j-54HJI# >u< F W(I 5g2ikF KY7 @ DE85 \62 <65g7E5J\Ù\ 36< F e
DEj HJp 7E5 I`p \ @ 2Qu> \65JDE5J< F W¡x @ q ÄYHg< _ŽÑŸK @ \6<R HJq A~p ‘ UXW
B^I[876š § kF œ HJI ª 5 \62 tdD²ÑfW^<YÀMI 5 K Ð >½| ÒD²Ñ \62 @ ª 5 KY< ÒD²ÑfW
\&ѐR j I 5g7E5 8oHJq ª 2Ñ œu—’\6I`5 œgÑfW(HgI p B(\Ýj r DEI <s|MD B(\Ù¬&Q >gÑfW
D²Ñ76š §&8?2 @ 2 @ ª 5 v&Q`> \65gDE5J< F W7E<&Q yHJp Œ\65 8³ |…v @ <&Qyp \ @ ®Œ˜\65 < F e
S> >u5 ے<65J7 8q{A v’Lq’mgA~tdD @ WDEÏ <&Q£A~5J245 q6¬ I`5 7˜F HJI P ¸ 5J<(F`W
ü±Q ³YB^\ A~5J245 <6œ D²Q£< œu5J7GFHJœ†W(KN@ ¬­8?7 U?>ut;E5 <6q \=8?³ | v$Q`D @ W
\6HJB(< zVš §R \ < ‹ HJD A~5J245 W°\6HJB(< z R 7E< Œ\6H ª 8ÂPYtdDâR j I`5¡UXW
DEj B^\THJP §kF œ HJI ª 5 \{25g<WS> >`5 ے<65g7 8oq6A v’Lq’mgA~tdD @ e
HJ7 RI x 7ƒL¦K ÄY< 7ƒL I`KJr 7E85 HJI`pV5 # >u5JHJv I`KJr td\65JRI x+\ tdDƒL¿W
K œ » >gQ ª`kF K @ q6¬65 ACA~5 v{5 KY547 S5J¬ tdI Pdm KY54K8 HJI jµ5 7E5 e
\ R R j I`5wSj  @ q{5mÓ¬ R \ <6<65 I`5JB^\R K 8ÂI K tdD²Q<6HJœ cdI 5:W
KY57²Q \ 3=8?Hg> >½|MHJœHJI`pVI`5JR A A HJ\6z=Q R Hgœ”K @ q{¬R K @ I´LA~< F e
ã!

7EIJQ 7EIŽQq6I`HJD 245J\ <65 7²Qy5 8?R ³ D @O ª KY5 <R cd\6¬R 0 W
q65 ¬­8?R j RI Œ\$Q HJI`j E5Jcd\65 \67 F 9`P tdj ¥±<65 HJB^DEHJA~HJD«j–L Ȓmg<65J\ @ Ue
\6<65 HJj cd\65 S kF x @ <65 ے\65 \6\ HJtdD \6<{H[š D <6H[š DE\ UÕHJ>u/ HJtdD‡W
RD 7 7²Q A~5J245 I`O v&Q /Â|Mœ B^>uHJD AC5gÛÚ\{5J\6\6tdD @ q @ I 7EB^\ݬ&Q >u5¡Ue
\R HJI:# R> KY< 7EKY5K 8—’\6\ tdDƒL WK <65 7&8?DEtdD @ 8>uHJA~DE5JD 7E5JRD W
HJI qár 9 qsr S 7 @ qsr HJI p D²Q œ@ RI W°RD 7²Q 76š R§ œ`I <6¬ <R DE< F W
I \­8R j I´L¦/ 01 v65K8 HJI jµ5 7E5¡UXW(K @ ACcd7E5 K=Q£R j I I´L HgD 8jE5 7E5¡UXW
S œJQ A~5 R§ œ HJI ª 5 I ƒmg\ tdD4UXWSHJD >u5 ÛÚ<{5J7 <6HJD < @ Òcd\65J¬6<R <W
9ucd\ @ I`j | \65J\ DƒL W—’\ @ ¤^€ tdDƒL @uj Hgœ DE54HJj IVUXW
S >JQ< œžL¦IÂ| v @ RD PVš @ ª 5:W^DE<$Q ‚\&Q`HJD „ ³ |…v&QuHJD«KJr 7EAºL W
] @j HJB^§E\65 B^K?PYRD KJr[\Úm UXW°K P?5 ] Ï4zVš §E<6HJPdm <{D F W
DERI @lj ª Q —’\ @ H ª KJr[\’m B(\ÝP«W(K8 q ÒRD 7ɬ6<R <6HJœ†W
DEz=Q 76š §E<6HJPdm <6D F W(q65 7 @ < R 2 ] ¤^P?A D F W
]-> \ 3{HJ< œu5J¬ <{D F W
9u76š §E5J\6R j I`5J\ Wh…tdj ¥ 5 \R td@`j kF œuI`5J<6R œ W
K¨7 UKYHJI DE5iK @ I`cdK HJ7E< F W> @ HJ¸ jµ5 8I´L ACI <6< F W
]-@j cd\=8245 DERI j-K8?R j I[8oI œuHJtdD«R ³ DEI UXW^j | x R HJI`pV5 \ K r \ÚmÓ<(F W
HJP §$8?R j I 5J7E5 < @ j ¬65 jµ7ƒL ³¡8?PVšN@ HJ<’m §EB^\ I O v6B^\{5 ®R7 UXW
S5[y9`5 Ï45JI`5 >½|MH[; I´L¨S tdDEHJA š kF KJrM\’m S5 cd<6524¬ DEB(D B; @ª bTW
S5JHJj HJDE7ƒm]µO „ \ cdI`HJj-HgD Ux+<’m \6¤(€ D @ WSHJj HJD4Uo>u5 cdIkF œ K UXW
< œžL<sr ª @ <65 DEACkF K @ I 0 DE5J7E5 <s| DEB^\ >ucd7ƒL <6I K R œ@ RI <W
D @ HJI š §E5J< 24A tdDƒL< @ # PdL kF K @ xV<65m v <{HJj HgD kF K @ 9uv’L DE< F W
h j’8HgI „ v @ HJInmÓP Êi<R R§ X5iHJ7Ej R > j-< F W^KY<sr u<6B^\T>u5 kF K @ R A W
9uDE
H „ v @ B^B^DEI`RD I´L \65m \W(<n| ¬$QŸ7•q’L <wU?³ @ P AnQŸHJ¬ HJA _5¡UXW
\6B(\&Q O ª @ HJ§ ª @ HJI Êi< vR ª @ WSH[ H[š \{HJtdD q @ I 7E5JHJ7 HgI p 5 W
S HJ®7E< r m E5m4HJj I+Uo³ ³ @cd>uHJD U?> | H[; —’\65 S \6<°F W S >u5ŽkF R A DE5ŽkF HgKHJ24tdI HJD‡W
q @IJQ \ 36B^\ AC2 K?b R7 DE5\6§E5 HJ7 \ @
H U?KYP K R Hgx I 5gHJq UXW
HJj HJI£<sr X5mÓ7 8jµH[ Rª K @ I ª 5 8?Hg2 à 5J< ®7R PY³ | Rª œu—Ú\ I`5Jœu< F W
S7 @ 7²Q yÏ45J7 @ <6HgDE\Úm 3­8YR j RI ª @ <6td\6DE5J< F W
S HJ®7Eb œu—’\ I 5gœ 7²Q q6I DE5 8?j-5 x @Rª <{\ UXW
SHJtdI`j 7 @ <6RD cdIM8<6td\65 K ‘ x8 P ³¶|H[‡W
ÊcdRI j šY5[S \Ý7²Q`Hgœ7 @ 9uv S5J\sr kF H ª DE5JHJA ª UXW
œ —Ú\ I`5Jœ <{HJq6<65JHgD ª 5Jœu< F W(A š­Q œuv 8>½|MD 7E5JK @ HJ2 „ v @ < F W
‚\&Q`HJD „ <6tdD 8oj–LÏ D 8o> @ A~HJtE< F WS HJ®7 kF HgB^I ¸ ³ |…D <65Jœ@ RI <W
HJB(I ¸<6®R7 S HJq6DEcd> | v65gHJœ†WHJI`pV5 R j I > | DE7E5 S HJq „ \W
ã·

] OEz YU >ut;E5 89uHJj xVHJtdI`q65 HgœfW°‚\&Q`HJD „ <6R ‰ Þ 24A z S5J\ @ Ue
S ®7E\R B(I 5Jœu5 ³¶|H ³:5JŒ˜\ U?B^I`5Jœu5 W
S Ð / 5g\‘ B^I`5Jœu5 @j üV5J\‘ B^I`5Jœu5 W
HJ7 D tdcd\‘ B(I 5Jœu5 yq 0\ td‘D B^I`5Jœu5 W
<R È6\ tdcd\‘ B^I`5Jœu5 I ª m \ tdcd\‘ B^I`5Jœu5 W
P @ > @ HJv6³:5 \‘ B^I`5Jœu5 W
9 25g> DE\R B^I`5Jœu5 AnQ`HJœ ׍\‘ B(I 5gœ`5 W
AnQ`P <65J7E5J\‘ B(I 5Jœu5 9 245JŒ\ UB^I`5Jœu5 W
K=Qu<65 \ B^I`5Jœu5 < | ¬6xL ª 5mÓ\ B^I`5Jœu5 W
h tdI ³:5gŒ\ U?B(I 5JœgÑ ª ƒLŒ\ UB^I`5Jœu5 W
A~5 ~\{5J\ B^I`5Jœu5 yHJq6HJ2 cd\‘ B^I`5Jœu5 W
O j ¥ 5J\ B(I 5gœ`5 y~yj ¥5mg\‘ B^I`œu5 W
HJ>utdI <65J7E5g\‘ B^I`5Jœu5 > x @ Œ˜\ UYB^I`5Jœu5 W
SHJj cd\‘ B^I`5Jœu5 > @ 7 InmgK @ Œ\65J< F W
B^I`5Jœu54qsr cd\‘ B^I`5Jœu5 9u245 cd\‘ B^I`5Jœu5 W
/Â|Mœ B(>`D \R B^I`5Jœu5 HJD „ \65 \ B^I`5Jœu5 W
/ 0 1 I Pdm KY5g\ B^I`5Jœu5 W
K R> msŒ\ UYB(I 5gœ`5 y~y~ˆ R ª 5JŒ\ UB^I`5Jœu5 W
j tdD xMrMR ³ Œ\ U?B(I 5Jœu5 W
HJ> D–|MŒ\ UYB(I 5Jœu5 < È{5JŒ\ UXW
B^I`5Jœu5 y7 È65JŒ˜\ U?B^I`5Jœu5 y¬ j-5gŒ\ UXW
B^I`5Jœu5 yOEt DƒLŒ˜\ U?B^I`5Jœu5 W
S \Úm Ð vR B(I 5gœ`5 Å ¬ @ 7ƒLŒ\{5 kF B^I`5Jœu5 W
> x @ Œ\ UYB(I 5gœ`5 W
q6¬65 \ B(I 5Jœu5 Å ¬ @ 7ƒLŒ\{5 kF B(I 5gœ`5 W
ˆ R ¸5J\65 \ B(I 5Jœu5 W
K HJI R§ B^I`5Jœu5 œuB^DE5 \W
B^I`5Jœu5 j-j DR B(I 5gœ`5 >N|dv DR W
B^I`5Jœu5 9 \6¤^€ RD B(I 5Jœu5 9uHJDE¬n|MŒv RD B^I`5Jœu5 W
cdI <„ R B(I 5Jœu5 HgP §E5J\‘ B(I 5Jœu5 W
P ‘ §E5 \ B(I 5Jœu5 9 245J\‘ B(I 5Jœu5 W
I`5 \6RI B(I 5gœ`5 HJ7 „ ; 5 \‘ B^I`5Jœu5 W
³:5 < P?5JAC5 \ B^I`5Jœu5 yHJq6HJ2 cd\‘ B^I`5Jœu5 W
h tdj ¥ 5 HJ®7EŒ˜\65 kF B^I`5Jœu5 HgI xV5 Øa5gŒ\65 kF B^I`5Jœu5 W
» R ¸\65 \ B^I`5Jœu5 yHJq6HJ2 cd\‘ B^I`5Jœu5 W
ã~ã

g> Ñ v’m <65 B^\‘ B^I`5Jœu5 ³:5g<65 \ B^I`5Jœu5Ǭ cd\‘ B(I 5gœ`5 W
HJ< §E5J\ B^I`5Jœu5 y7Ír[AC5 R Œ\ U?B(I 5Jœu5 W
HJ< § R \65 \ B(I 5gœ`5 yHJq6Hg2 cd\‘ B(I 5Jœu5 W
h…tdj ¥ 5 \ B^I`5Jœu5 ‚\R _5J\‘ B^I`5Jœu5 W
‚\R _\65 \ B(I 5Jœu5 yHJq6HJ2 cd\‘ B^I`5Jœu5 W
9 25g> DE\R B^I`5Jœu5 <sr[ü+5 \ B^I`5Jœu5 W
9 25g\‘ B^I`5Jœu5 W
S F \wUoB^I`5Jœu5 y ª 5 `5gŒ\ UB(I 5gœ`5 W
K < @ j ¥5J\ B^I`5Jœu5 ³Y5J<65 \ B^I`5Jœu5 W
S HJq6HJ2 cd\‘ B^I`5Jœu5 W
HJI`p R Œ\&Q”R j RI Œ\ U?B(I 5Jœu5 y ª 5 u5JŒ\ UoB^I`5Jœu5 W
S 7 > 2 \65J\ B(I 5Jœu5 HJ24cd\‘ B(I 5Jœu5 W
/ 0 1 vR B^I`5Jœu5 yHJq HJ24DR B^I`5Jœu5 W
/ 0 1 ü±Q ³:5J\ B(I 5Jœu5 yHJq6HJ2 cd\‘ B^I`5Jœu5 W
HJI „ v RI B^I`5Jœu5 ˆ­Q v65J\‘ B(I 5gœ`5 W
ü¡Q`³:5 \ B^I`5Jœu5 ˆ @ DE5J\ B^B(I 5Jœu5 W
I`K @ Œ˜\ U?B^I`5Jœu5 ˆYHJI _ 5JŒ\ UB^I`5Jœu5 W
S¬ 05 \ B^I`5Jœu5 >uA L cd\‘ B^I`5Jœu5 W
I`O v65J\ B^I`5Jœu5 x DEHgq ª 2 R B^I`5Jœu5 W
qR ª 2 R Œ˜\ UYB^I`5Jœu5 W
S 25g\‘ ³ >uR j B(I 5gœ`5 9JQu_> R j Œ\ UoB^I`5Jœu5 W
RD 2 K R B^I`5Jœu5 / 0 1àI Pdm K?5J\ B(I 5gœ`5 W
Sœ \R / @ H[ZE\{5 \ B(I 5gœ`5 9JQu_> R j Œ\ UoB^I`5Jœu5 W
>Âr „ vR B^I`5Jœu5 R A I`cd\‘ B(I 5gœ`5 W
> x @ Œ\ UYB(I 5gœ`5 W
S HJpVŒ˜\65 kF B^I`5Jœu5 yp \ @ ®Œ\65 kF B(I 5Jœu5 W
ˆ­Q`§E5 \ B^I`5Jœu5 ˆN@ cd\‘ B(I 5Jœu5 W
\ <65J\ B^I`5Jœu5 y>uq ACv’L Œ\ U?B(I 5Jœu5 W
A~5 ~\{5J\ B^I`5Jœu5 yHJq6HJ2 cd\‘ B^I`5Jœu5 W
S <65 I 5 B(\65 \‘ B^I`5Jœu5 ³:5g<65 \ B^I`5Jœu5¬ cd\‘ B(I 5gœ`5 W
P tdj ¥ < K R B(I 5gœ`5 9uDƒL j |°\65 \‘ B^I`5Jœu5 W
S œJQ A~5 R§ Œ\ UYB(I 5gœ`5 y~ƒmg<65 K R Œ\ U?B(I 5Jœu5 W
<65JK R Œ\ UB^I`5Jœ D @ mӌ\ UB(I 5gœ`5 W
K 8ÂI cdK AC5g\ B(I 5Jœu5 W
S6 R B^I`5Jœu5 A~5JHJ§ \‘ B^I`5Jœu5 W
SHJD < @ Òcd\‘ B(I 5Jœu5 W
ã

] ª K R B(I 5Jœu5 —Ú\ @ ¸\‘ B^I`5Jœu5 W
—’\sr ª @ „ \‘ B^I`5Jœu5 —’\ @ ¤^€ tdcd\‘ B^I`5Jœu5 W
—’\ @ ¸ 5J\‘ B(I 5Jœu5 W
76š §E5J\ B(I 5gœJQ R j „ \ RD B(I 5gœ`5 W
] Ï RD B^I`5JœgQ`HJj DE5J\ B(I 5gœ`5 W
œuA K R B(I 5Jœu5 q6A K R B(I 5gœ`5 W
q 05g2 K R B^I`5Jœu5 RD 2 K R B(I 5Jœu5 W
DE> K R B^I`5Jœu5 / 01àI`Pdm KY5J\ B^I`5Jœu5 W
K r \{5m \ B(I 5gœ`5 76š R§ Œ\ U¨B^I`5Jœu5 W
9 HJD _5J\‘ B(I 5gœ`5 W
S5JHJj cd\‘ B(I 5Jœu5 9uHJD _ \‘ B^I`5Jœu5 W
HJI „ v RI B^I`5Jœu5 \ 365J\ B^I`5Jœu5 W
9 HJD _5J\‘ B(I 5gœ`5 e
j H[ Ê5JHJI`׍v&Q S³:5JHJA ª 8HJ2 „ v&Q`A~p B^\ÝI 5 HJ247 UXW
K @ A HJqÙ7²Q < @ Øa5 ³:A D F 9uv S5J\sr kF H ª DE5JHJA ª D F e
S5J>gQ HJœu_5< \$Q q @ I B^DE5J7 Ì 2 R maj X5JDE7‡W^< R œ A~v65 \ÝPVš K R e
\&Q`I UHJx I`D <&Q A~K B(DEB^\ q65J24\6RD œu7 UXW(] x DƒLHJA I«<65 DEA U†e
DEB^<{5 SA 8o¬6<{5J<ÙIJQ \{B^\ š?\65 \ HJ24tdI ;‡W Si5g>JQ 2 7E\ ;E5P¨74U†e
]-@j <­8?I OEv >`5gx < B(<6j-I`5  <­8ÕHgI < Àd\ <kF ˆ ;X5J\W
SŠ;E5 I \{<65 Hgj-cd\6I 0 RD DEI 5J7E5 ¬6K­Q SHJj DE\R B^\{5J<W
SB^D Œ7E5 j F Ï45J<n| ª q$QâS tdDEHJA š <6Hg< <’L DTI`HJA <65Jv 8>½|MH[; —’\65
S5JKdL j H 
-p 5 q @ I 7E5JHJ7©K < 0 5JHJ} F I`p R HJ7 I`O v6B(\ÝI 0 DE5JHJ7 W
\6HJcd³YÜ^P R j-< F I OEv ‘ j —’\‘ 24R7 yHJq6j ¥ Q œ²8< 7 @ „ \65 bVA~5J<6HJK«W
SHJP L \ I E<65m \ @ \&Q`HJ> <Ù<657 B^DEB(<65 R j 7 K­QŸR j I”AºLHgA ª Ue
HJ³ D I`5JK=Q \{HJj ¥ HJA > @ 7Óm4j–L HJI£(\ -5 È{5iK cd\{< @ DE\6z HgI +ÉW
KYI`5m DE5HJI „ \ HJx+H[; R A I R j I;E5 RD B(\65J<TI OEv{HJ9 \{5JK Ue
SI DR R œ }²Q I`OEv 7E<&Q HJq A~I \ 3R HJq AºL <6R œ œ HJI`HJq’m UXW
š?\ z B(<6Œ\ <6K @ A~9uP R D²Q A~5J2 z R 7E5ŽkF HJK?HJxiˆ ;4U?³ | DE5gHJ7 e
DEcdI`5 \65gHJ< / 0 1 v{5 I tdj <65J7 B(DEj-5Jx+5 B^DR \62 <65J7²Q£œ HgI HJq’m UXW
SR œ }E<65J7²QI`OEvR œ/ŽQ ÀM\ @ O x kF K <657 S5J\ @ U?9u<&Q ª LUe
HJœuA ׍\6I`v65m Uox @ P \wUY>u5JI ³:5i\{5JK @ 245 D4U?³ \6>gQ \65JHJB(I tdj ¥ UXW
S HJ®7&8\{5i¬6q’m < F j-H[ R A HJI# >u5 B^DE5g7 S5J> x kF B^\$Q 7E5iq I tdD @ e
\65JK?5 kF AC5J245 I O v&Q \65JHgD <YÀd\R K?cd\65J7 | RD S I >`\ <(Fo247E5 7E5J<(F`W
ã

<  @ bÁ@ D x–@P \&Q \65¡U>u5 I ³:5JB^DE57 S5J> x+kF B^\&Q 7E5q I`tdD @4e
\65JK?5 < F R j I`5iHJj HgI³¶| ׍I`HJtdD q š¡8o\65 S tdDEHJA š R /`œ@ E5q6I HJtdD‡W
\65¡U>½| H[; I´L< F >u\ K=Q tdj-HgtdDÉx @ Ê5JB^DE5i7 S5J> xakF B^\&Q 7E5q I`tdD @ e
HJx RI 7 <65 P š @ ª 5i>u\6DE5J>uHJx I`\65 D 7 @ IJQ`> B(>½|Mx+D cdI`P < F <R W
KYI`5m kF S ®˜7ƒL kF A ےK @ ª jƒQ œ@ IŽQIJQ <6HJ\ I P­Qgm /`ü <&Q`2Q Hg76 e
>uI <65J7 B^K @ I 2(mg7 U©W°> HJI R§ v HJI`P ª mgHgvwUXW
\wU>JQuDE5 K¨> @ 7E5JD @ <{5:W(> @ 7EtdD @ <65iR j I 2 7E5¡UXW
> @ 7EtdD @ <67 IJQ£H² \65:W^> @ 7EtdD @ HJI`p S5 \6I UXW
245JD RI jÕU>`HgI § I DGF W(> HJI`R§ vÝ> @ 7E5JHJœ<65YW
x @ RÊ v R j I j–LÏ D F W S®R7 ÊcdI`5 ÊDÍr kF A~7 @ W
\ R > HJI`§ < HJPdmÓH ª WS®R7 HJI D DE<6tdD AC5YW
/ 0 1 RD 7 > @ 7ƒL<6R œ W^] q65gŒ\65 8R j I`KYHJI`D4UXW
> HJI R§ vÙK RI 7 PÉW°h jŽ8/ 0 1 > @ 7ƒL <6R œ W
‘I p R j InLâ> @ 7 DƒLÝR j —’\65J¬{5 D F W(\6B^\‘ / à LB(D 7 @ IŽQ I´L DE>½| „ DE5¡UXW
DE\65 <{j tdD4UoKV <65gÏ R ª @ WI \ kF B^\65 < >uD \$QŸA~\’L v65J< F W
‘I p 5 7 AsQŸA HJ<6HJq <65mi> @ 7E5JD @ W(I 5JD U?9u5 vR R7 H ª AnQ•< \&Q qsrUXW
Àd\65gI 5 > | H[; InL¦>u\ K?5 >u\&Q HgqwUXW^þ DE5JI A LT\ HJ36\R <65> @ 7ƒLDE5J<°F W
/ | œu
H UKYHJI`D B^D | HJq UXW^I`H ª m ‘_ R j mÓI <6td< HJqwUXW
S®R7 jš ‘ U?> @ 7E5JHJœ¿<65:W^\R 7 R j I`5ŠSi> @ 7ED‡W
\R 7E5J>gQ HJj —’\=8 ³:x UXW(DR 7 HJj —’\R 7 / 01 v65:W
h j’8/ 0 Ð œ > @ 7ƒL<6R œ W^\ýU>u5 I <65 7ƒL A Àd\R HgD W
þH ª HJq B(K Ð qn| D kF A~KY< F W(K?Inm kF K¨>Âr DE< 7E5JHJD‡W
B^I HJj DE< F <65 D HJA~p 7E5:W¡>u5 I <{5J7ƒL\&Qgm4S Àd\R HJD W
þH ª HJq B(K Ð qn| D kF A~KY< F W(DEB(<‘ K?A B^I`DƒL¦@j R œ W
šML A kF K HJ>´mÓ<Úmڝ–r j ³Y< F W>u5 I <65 7ƒL B^B^I B^DE\ 7ƒLUXW
KN@ @uj È{5 HJœ>u\ B(I DƒLiUXW^þH ª HJq B(K Ð q | D²Q A~K UXW
/ 0 5 1 vR „ I < | DkF HJœ DE<°F`W^>u5 I <65 7ƒL HJj m xVtdD @¹74UXW
h <=8?ü¡Q ³:<Y;²Q S < @ < F W^³Y5J<65 t¾dK?< ƒmg\{tdD @ 74UXW
R j I´LR j m ‘I UK <65gqs| DE5¡UXW^>`5 I <65 7ƒLB(B^I B(cd\6\ 7ƒLUXW
K @ @j È{5 HJœÈn| D b @ D UXW^þ H ª HJq B^K8 qs| D²Q A~K UXW
/ 0 5 1 vR „ I <n|dD kF HJœ DE< F W^\R 7 R j I`5¡U> HJI`R§ vW
S5 cd<65J7 8> @ 7EDR K?j-5 W(DR 7 K œu» E5JR A vW
>u5 I <65 td\ýUY> @ 7EtdD @ <{5:W^9u5 245 > cd\{< F > HJI §E< F W
x D²QÀM\65 < kF HJœuA ׍<6\{< F W RD 7 / 0 1 HJI`jƒQ I \{< F W
> r D&8?/ 0 1 > @7ƒL <6R œ W^h…tdj ¥ B^KN@7ƒL DƒLâK œu<65 > @7E5JD @ W
ã

K=Qu< B(B^I B(cd\65I O v6B^K <ŽL¤^\65 W^\{<&Q A~245 9`< | v{5JHJq UY> @ 7E5JD @¹<65YW
245 DERI j-5<&Q 2^mÓ\ tdcd\65i> @ 7E5JD @ W^qsrMq @ mÓI B^K @ I UXW
DE¤^€ 8\&Q`A~5JIÂ| v’L<{R œ W(¬65 D @ 8\ 3{5J\ W
¬65 D @ 8?\{36> DE\R W(‘ j InL B^B(I HJB(DEA B^D @ 74UXW
B^I HJB^DE<{5mÓ7 @ Rª Œ\wUXW(Ì ÀdInm 8oHJ2 ¬{5JD @ qR ª 24< F W
x+z­Q SiB(D @ H >`R j W°x…8P?D @ „ >uR j W
. x+5JHJtdD x+5JHJtdD x+5JHJtdD UXW
7E<&Q / 01 vR 7E<&Q SB^cdI ®7E\R 7E< U?> | H[; —’\‘ E7 < SQ ª ƒL Œ\wUXW
7E<&Q I`5 P R 7E<$Q I 5 P?B^>uD \R HgI „ v RI /Â|dœ RD ³ sA QuHJ< e
. x+5JHJtdD x+5JHJtdD x+5JHJtdD UXW
e 9gQš?vÙ<6td§E5¡Uåe 
S 5J>gQ HJœu_5< \$Q q @ I B^DE5J7 Ì 2 R maj X5JDE7‡W^< R œ A~v65 \ÝPVš K R e
\&Q`I UHJx I`D <&Q A~K B(DEB^\ q65J24\6RD œu7 UXW(] x DƒLHJA I«<65 DEA U†e
DEB^<{5 SA 8o¬6<{5J<ÙIJQ \{B^\ š?\65 \ HJ24tdI ;‡W Si5g>JQ 2 7E\ ;E5P¨74U†e
R j I`B^\ cdI`5K?HJI D @ U9 K RI WS HJpV7²Q /`5m œ@ Œ\{5 < F W^>½r „ v&Q£œuB(DE5 Œ˜\65J< F W
S HJpV7²Q q‘ m ª ‚\R 7‡WRD 2 K R / 0 1àI Pdm K?5J\65 HJq{H ª Ü^P?5JHJ< e
R j I`B^\ cdI`5K?HJI D @ U9 K RI WS HJpV7²Q /`5m œ@ Œ\{5 < F W^>½r „ v&Q£œuB(DE5 Œ˜\65J< F W
KYA B(I cd\‘ q‘ ª ‚\R 7‡WI´L \65m \65 zY5JÏ45 \65 HJq6H ª Ü^P?5JHJ< e
R j I`B^\ cdI`5K?HJI D @ U9 K RI WS HJpV7²Q /`5m œ@ Œ\{5 < F W^>½r „ v&Q£œuB(DE5 Œ˜\65J< F W
h…tdj ¥ B^\R HJtdj ¥ \R v W(H[ˆ \R \6x K R /`ü+5 \65 HJq6H ª Ü^P?5JHJ< e
R j I`B^\ cdI`5K?HJI D @{U9 K RI yHJpV7²Q /`5m œ@ Œ\{5 W<(F> r „ v&Q£œuB(DE5 Œ˜\65 kF
KYA B(I cd\‘ I 5 P­QŸ\ tdD @\’m tdR§ v65 ®R7 B(cdI 5 KY5g< 05 ‚\R 7E5 HJq6H ª Ü^P?5JHJ< e
R j I`B^\ cdI`5K?HJI D @ U9 K RI yHJpV7²Q /`5m œ@ Œ\{5 W< F >½r „ v&Q£œuB(DE5 Œ˜\65 kF
KYA B(I cd\‘ I 5 P­QŸ\ tdD @ \’m tdR§ v /Â|Mœ B^>uRD B(cdI 5 KY5J< 0 5 ‚\R 7E5 HJq6H ª Ü^P?5JHJ< e
@j ¥ > j-5JHJj I < @ Ü^P D @ W^@j ¥ > j-5JHgj RI td< @ < @ PY5 74UXW
HJB(I zàUB^7E5 cdI´L©<6ü+5 HJj-IfW^>½r D‡W< F > HJI`§R vR I`5J‚\6< F W
S5J> x @ tEtdD @ <‘ 7 KàUXW
S5J>gQ I`5ih jlkF KYIn8om HJI`pV5 q r DE5gtd\65J> UY9u5 v65iI 5wS5J> U
ã

> x+I Si5g>JQEyz <{5J>gQy< | D <65J> U:K < 05J}E5J>gQ HJI A~5J}E5J> U
B^I AC5g}E5J> € tdj-5 kF B^\65g>JQ ‚\&Q`DƒL kF „ \65g>JQ
\62&r kF „ \65J> B^K cd\6<{5J> B(KYI`5m R j I DE5 Si5g>JQ
qsrMq @ mgI B^K @ I A~5J> S…Q†W< F e
e ]-j-³Yx+5JHJtdDÉB <6td§E>u5
>aUoKY<65gÛÚD4U¹e
í ôMò^õ¡ê$õA@ ìÁó’éCB{ôdôMê$í°ó’îED(ñGF ð"H’ðJI­ò­ø ð­ë=KÓñ­êd÷÷Úð"HŽîÚð­í±õL{ñ=ð­é¡ò^ò¡úNôMò=ù
M ê$í±õÇôMò­÷Ú÷’ê$ôMó’ìÁò=í±î óŽò/F ð"H’ðJI­ò­ø ð­ë M ú2KÓñ­êd÷ON ÷Úð"HŽîÚð­í±õL{ñ=ð­é¡ò^ò¡úNôMò=ù ò­÷ óŽò
î’ð­í±îP(÷Úì–óQL6ôÚé¡êdêd÷Úö´ï±ëáúNôMò=ù
R ëÁê$ð­îŽêoîŽê$í±õôMò­÷’÷’ê$ôMó’ìÁò=í±îóŽò î’ð­í±Sî P^÷ÚìÁQó LôÚé¡êdêd÷’önï±ësúNôMò=ù
õ B{2ï I=ï±îŽVó U2N.WJXYXYX
T ð­îŽóï¡ø…õ±ðóŽê$C
?

ã 

Rudraprashna 

 

 
 !#"%$&' )(+* ,.- 0/1$32+'+4(
5 687.7 9 :<;7 68= ,.>3?4 *;7.'@AC
* B ,.;D9 B ;E 7F' = 'G I; HJ>'K9 (
LM"A N -O7.PQ9 R STU* 687 9R STU*I6@HJ=> /V7W 0FX Y#;Z.[ ,.>,.\ HJ]<^ G] 7F %9_ 
5 <`'8*7.868=>"A 'ab 
5 '%$&\@8;A> 7 " 
5 ' HcA> _' d<"8; e >f$I> gih A; ' j ( 
' HJA> /VcH > kd<; A RI7 * !#"87 ' >C>A ' 
8" 7V> gih l,.m I; > '87n,Fm ;' 4 R \o[D; A> k j(
,.m ;I7pm - qr"@7 "8V
7 >; >"87 f$s t'EXu"v
"87VA>  _,.m ;7V> [ -Qw%$ -O7Dx=7 = B 7.,Fmyz (
>"87 JH > ;I7 md<> '8"87 ,.8,.- md<>7 ,.\8{G7 B m#| ,.*}
"87.,F'8h ~9 ,.@,.-Qm19> * HJA> ., RI\ €"‚FHJ> A; (
,.m ;I7 9 ,F ,.-Oƒ >7 9 B '@W
7 ,.*I?4 ] = hf9 P >U4_
,.m A; I; { ] 7W:<;I7 ,F8,.- m7.„J…†7 ;I‡7.'@,.] (
"Gˆ7  ] ;E‚ ,.'8LMP ‡" ‰J' ?4 ] '87 /W] > 4 
/ Š<" Œ; $I{ ‡,Dk; 1>7V ˆ '%$Ž qr"$ ,.\ h B 4 (
‹
/V*‘ ?4 ’ G] ;I7‚ “JP T#\8" d<:<]G;I7‚ ’ "87.> Ok7 d<" 
/ ]K”s"8HJ> ' S•$C/ 6–e >)R \ S@ ]— ' ˜ ™ š 
(
A" { A 8' 7Œ?4  7‹/ ., \8>f$ ,. ›—_,D >7œ ] * mœ$3x; hI7 ?4 A * u ži'8A * 
Ÿ

/ K] ”s"%$ x; ] =~‚ ,.> z |™ S ^;Œ$ ,.;I™ $ ,.*>)(
e > %9 $ =I7‹/ X m Z X mZ—‡*7 "‚ 
e > %9 F, ;07 \ [ >7.,. ] X $ ' X u"87.,.>š ( 
'%$ /VJH > z|™ S |;I7." ] *I07 › 7." ' Ah 
/ ˆf$ "A / Hc" ]G:<;I7 f$ x *f9lA> !U"%$ x B - U4' (
‹ 
' “c{ k<d ; Hc:<; -' \8"%$ -O7.,.:<z‚ "%$ LM"87‚ 'c4_
"87 ’ A> * Hc> gih ; l=-Q7 >7V\ 8 ;Œ$s;I= (
/ ; >:<" k Hc>; ?4 ] * 07D› myA> h OkA 
,. m ^"r‚ m "87.9l7 ' D7 / ., m ;.$Ž l]— '87 8\ ; (
,.;ILM"K9 k B = ,. ‚f$ F, ;m " $ RI7.6 ;I7Œ?4 e > 
/ A mZ HJ"A h ; V
V
/ 7 \ - Hc" ., h ˜G,fˆ š 
(
"87VA> A * ,.>'Œ<‚  ' *IHcA> R \ [ ; A> k b
>"87 xHJ'87F 4 ,.; > HJ:<;I' " ‰J'8"@7 =I,F- r\ P ( 
' HJA> / HJ:<;I7." k7 "87.7 >>7." k X €68A; 
e \87.!U"87 ' >`A> '%$ R7 * !#"87 '+4 >; kd<; A (
=,.- A> kjd<; f$&A * ,.>- Hc'87.d<; X 68 > b,.; > 
/‹ˆf$ " g h ,DkHc>;7 A - / HJ'8,FZAk ,.* >'c4&( 
' HJ>A /VHc> \88;I,.d<; 
A -Q7F" '@*I7FA ;7." <"@T#R B 7F"
,.ƒ= -O7.d<> B 7." ,.ƒ B 7., U B 7 ™y7." B 7F™y7., U  7." 
z|™ B Y 7." ' X :<" ~9P "87F" ] A; ‚ -Q7F"
]G 7.,.m ;I7." <^'8d<'8*7.A ;I7." ' Ÿ^ 
'%$ ,F*I- YU"8R7F*IA; ] A 7 d<"A ,. my7 9l{ =I> "A '%$ 
'%$ ; X › A !#"%$ *,.- A B m A !U"a =m [ 7 9 =I> "A '%$ 
' ] ,.Hc=“JP -O7." ,.:<;Ih‘ '@A> =ˆz 7 9l=> "A '%$ 
'%$ RI!#™ my7F" ,F;q"87 ,DkjA x Z 7 9 7 => "A '%$ 
'%$ *,.- A B "%$I=;~ ,.>A = 7.6 9l=> "A '%$ 

'%$ \ ;IHJ" A * :<" P >97 => "A '%$ 
'%$  7."87 >>7 ,.;IA › A ƒ7 689l7 => "A '%$ 
'8Hc] [ >7."87.* d<:<"87." ;I7 9–
7 => "A '$ 
'%$ -E$I,.* >7." Hˆ => "A ; X ›G7F6 9l=> "A '%$ 
'%$ ' ,.d<ƒ6A ;I7.,.6 P7." B ‰J*7 6 9=> "A '%$ 
'%$ \ ; 9 >"A ;I7.,.-O;IH B X k7."”Ih kz|97 =I> "A '%$ 
' e „J{  w%$F‚ h7."87 d<‡" A> = # 7F'c4=> "A '$ 
' B X :<Hc;E >7." k7.; A> ] :<; 9l7 => "A '  
' ] * '87.7F"–,.q"87 ,. /V7.q"87 ,Dkjz 9 7 => "A '%$ 
' B B \87F" ,Fh ,.˜ 6A HJA> 7.9l7 => "A '%$ 
'%$ ,.h ,.˜G6 gih ,Dk '8A> >H B -O7.6897 =I> "A '%$ 
'%$ ;I“J{ A> =I,F- ;I“J{ A> Hc>7." [ 7 9 => "A '%$ 
'%$ ,.{ A -OA; =,.-O{ -O7."87.- Y#"@7.9 7 => "A '%$ 
' ] X B 7 ,.;!U"%$ ,.Pw87Œ?4 ] 4 "$&' €6 >7 9 =I> "A '%$ 
'%$ x ,F] ' 4 "%$ 1> 9 {G- 4 "al B X d<>7.97 => "A '$ 
' e‡€6 ,.hA ,.8,.-O{ -O7." B ^™ “J{ 7.9l7 => "A '%$ 
' gih ' 4 "%$)kd<;I7 ,.;!U" ’ ;.$ '%$ 
' /V7.>d<;7 A !U" I,F> k7 A !U" ’ ;Œ$ '%$ 
' /V7 "8„J… 4 "%$s,.;I] X P 4 " ’ ;Œ$ '%$ 
'%$3xHJ" 4 "%$ ,.;3Š<" 4 " ’ ;.$ '%$ 
' /V7.] A !#" lmy"87 A !#" ’ ;.$ '%$ 
' HJ; = 4 "%$ P7. S 4 " ’ ;Œ$ '%$ 
' ,.Hc> N 4 "%$ k7F; 4 " ’ ;.$ '%$ 
' ] \87F!#" ] \87.= ,F>!#" ’ ;Œ$ '%$ 
'%$ / A !#"%$3x =,.>!#" ’ ;.$ ' 2 
' 
' 
'%$ 
'%$ 
'%$ 
'%$ 
'%$ 
'%$ 
'%$

/ 7.q" ,Dkz !U"%$ ,.; ,.;3Š<" d<>z|!#" ’ ;.$ '$
V
e‡ 687.!U"8HJ> X ?4 * >z|!#" ’ ;.$ '%$ 
X :<] A !U"%$ X :<]G= ,F>!#" ’ ;Œ$ '%$
; S7.>A !#"%$ ; S7F> =,.>!#" ’ ;.$ '%$ 
6A !#"$ 68= ,.>!#" ’ ;.$ '$
,F
; A= !U"%$&,F; 0 A= !#" ’ ;.$ '%$
' * 4 " 0›— ™ A B !U" ’ ;.$ '%$
- ,fˆ!#"%$ x - Aˆ !#" ’ ;Œ$ '%$
-Aˆ !#"%$ -ˆ =I,F>!#" ’ ;Œ$ '%$
2 

' ] A 7 !U"a ] A ,F!#" ’ ;.$ '$ 
' 0› X !#" G] 9 S*‘ > X !#" ’ ;.$ '%$ 
' HJ>8› !U"%$Ž-ˆ B 7 A - !#" ’ ;.$ '$ 
' B ^™y7 ™ A !#"a B '87‚FA - !#" ’ ;.$ '$ 
' = ,.“JP A !#"%$ ,.h7 A !U" ’ ;.$ '%$ 
' gih B X 4 "%$ kd<; B X 4 " ’ ;Œ$ '%$ 
'%$ ' X " !U"  ,.!#" ’ ;Œ$ '%$ 
' 0!#" = ,F>!#" ’ ;.$ '   

'%$ \ ;I7." {  7." { 
' m ;I7‚F" { =Im =I> "A { 
'%$ z^™ S |;I7."–{ ,.m,.> B Y 7 "–{ 
' B = ,. ‚A { q" > A B my7." { 
' ]G*07 ›G7F" { m >8k d<;IA { 
'%$ ,.8,F- my7F" { ,.m,.=,.; 7." { 
'%$ '  '87." { A h '8A> { 
'%$ HJ;I7." { ;7F' 7." { 
'%$ R X* A> { ;Ih‘<‚ "8] A { 
'%$ ; X 7." { ]œ9 ; X A { 
'%$ /V,. S "87F"–{ ˆ '87." { 
' /V7 myA; { 7.,.P -Q7F" { 
' m#|,.w S "87."–{ m#|!#"87 "–{ 
' T#"87‚ " { 7.;Hc; d<"87 " { 
'  $I> HJ"87 "–{ "87 " { }   

 

'%$ LM"A N 7F" { B ,. N 7." { 
' = [D;E‚ P7." {G7F=I- P7." { 
'%$ 'GŠ<" '@7." {G7.= \@7." { 
'%$ Pw d<"87 " { R , "87." { 
' ]K$ !U"87 " { I,F>] "87‚ " { 
'%$ "@7.T#"87 " { › A T#"87 " { 
' e‡;E‚ "87‚ " { "87 "–{ 
' ™ $I "87 " {G7Dx;I]G7 d<"87 " { 
'%$ ;Id<"87 " { B ‰c"87 " { 
' 0 ;I7." { ,.>8 ;I7." { 
' /V7 m Ah 687F"–{G7 m - ˆ7." {

' m[D-Q7 "–{ 7.;I,.\8d< A> { 
'%$ ; ,F'r‚ 6A { ;
,DˆA { 
'%$ ,.R , '8A { B ; ,.{GA { 
' 0— >7F" { —>] A 7F" { 
'%$ d< !#"@7 " {G7F*I d<"87 "–{ '%$ k X €68A; { ' X m7." { 
'%$ [ >7." { ,.* >7." { '%$ ,Fh ,.˜ 6A { A h ,Dk '8A> { 
' HJ>z ‰c6A h A; {G7." ,fkA { ' lHJ;I7." k7." { ]— kjd<; A { 
'  :<"87 "–{ =<"87 " { ' B 7 7 " { z "87 " { 
' ].[ 7 " { ] - Hc"87 " { '$ 7 V7F" { ; m d<>7." { 
' B [ r"@7 " {G7.; v7 "–{ '%$ ;I€"87‚ " { 7.; €"87‚F" { 
'%$ 'A "87 " { ,F; ~ :<"87 "–{ ' ž ,fk S"87 " {G7F> "87 "–{ 
'%$ ;I7.:<"87 " { A - ,.€' "@7." { '%$ ;I7.HJ> q"87 "–{ ;7FHJ> =7." {   

' ] $I'87 "–{  7." { ' Hc>7 ' S7." {G7F 6@7." { 
' m ˜ 7." { =m => "A { ' e S7." { \Œ '87." { 
'%$ /VA S ; k7." { [ A - ; k7." { 
'%$ * d<Aƒ { *z "8] A { '%$ ; X › A !#"%$ *,.- A B m A !#"%$ 
' HJ>7 -O7." ' m 9 \8A; { '8"$ \8A; { 
' m19 B -O7." { '8"8H B -O7." { 
' ,.m ;I7." { ,.m ;> -Q7." { 
' HJ>z <"87‚ " { B [ "87 " { 
' =7 "87‚ " {G7F;7 "87‚ " { 
'  >- 687." { $ - 687F"–{ 
' /V7.>7 "87‚ " {G7F™y7 7 " { 
' m€ r"@7 " { A
d<"87 " { 
' ,.] B :<"87 " { I;I7 }7 "–{ } 

' gi,.- YU"87 " { = <"@7 " { 
' , B ?4 ,.m ™y7." { › " 6@7."–{ 
' B = ,. ‚A { = ™ HJ>"A { 
'%$ $I€p7 " { X }7 " { 
' HJ> "87 " { A }7 " { 
' B 7 7 " { WA - N 7." { 
'%$ 0 #"87 " { ,FA; € "87 " { 
' =7 ?4 ] q"87 " { -QP HJ"@7 " {  

' m €1"87 " { *,.- :<"@7 " { 
'%$ ™œ$ "87 " { $I™ "87 "–{ 
' q"87‚ " { ] [ T#"87‚ " { 
' = Y#"87‚ " { =6r‚ m 7 " { 
'%$ x = -O'87 687." { 7.,.\  A> { 
' /V7.,  A> { ,  A> { 
'%$ ;l, B ,.- A B !#"$ A ;7.7 ?4  "A !U"%$ 
'%$ ,.;3›<^6 A B !#"%$ '%$ ,.;,F{Gd<; : A B !#"%$ 
' /V7.,.* ‚ A> !U"%$ ' /V7.'Œ|; : A B !U" b‹  

7.A= /Vd#k ]GHc=IA> ‡,.-  Z<|™ ™œ$I,.*> ( 
h7 9 = h7.687F' A hI7 9 = m [ 7 9 '@7W\ A '@7‚rx -E$ 
' $ hI97
, B 9 { 7.' '@>U4bŸ -Ÿ^
8" 7VA> _,.m ;7V> [ ,.m I; 7p,F; 07.* \A hIPc (
,.m ;I7p Hc" \A h PJ`>"87 f $ ' X ušPc ;I] A Ÿ - 
g '87 ?4  7F" > ;I] A B = ,. ‚A › " -O7." \ -Q7F'8A * ' ,.>' 4 
"Gˆ7  m'8] 4 , =A { > €=A ,.; 
l9 = 9 S7.'A
/ ,.HJ'8Z 7 > -O'+4blŸ -2  

' X u7Vf$  $ >šf$ @' " H B X ,Dk › " -O7." ' ]G7p,F;^Ak ' A> (
"8„c…9l{ "%$ ’ 8' -Q7." P A F, = >7V> "87.' > ;  6 >f” Ÿ - 

'87Vf$ ' *7.d<> ' >C'@7Wf$ /V\‚ B 9
'87V e › d<> -' >`'87W e‡,f› >'+4 (
'87Vf$ x;3kzp ,F= >-F9 '%$I>)'87 >- 9l,. "87V'87 
Hc> ;Œ$ _- |,F-Qh0Ÿ - 

'87. HJ>f$ A B > "A '87V /V7." ., h 8' 7Vf$ % $Ih
'87Vf$ / A h -|,.-Oh (
;~ -Q7.d<'@7Wf$ t\87.,.' >f$x ; zk -* ‚ ,F;€' d<f> $ 
' ]G7p,F;^Ak ' A> Ÿ -
/V7 -Q7 A %$ )e >C= [ h A › " -O7."
] T#' Hc'A A> /VHJ> ( 

-›G7 { f$ V
/ ,Dk { A ;sR S [ k7 { 
my'‚ "8c„ … , R *7‚ t Ÿ - 

HJ> ,.*)— >%9l >z‚ ]G 9" ;7 %9l' X 8Z \ ' -' =* :< ' S'+4š(
' X u7VP ,.- Aƒ  Hc>;7 f$C/ d<"8d<A>
/ HJ'8,.Z ; =d<> ] A 7 blŸ - }
=,.- 6%$&  HJ" A * ,.>; X ‚ 681> =,.- :<A; hHJ" ' ‚ ,.>- w@7 "%$)(
/V; ,.Hˆ -Q7V' w8; 4 "@HJ> €; ' 4 ; HJ>f$ B 7F"
> "@7."–'EX<e u" lŸ -a
' ' ,Fmy; >'–,Fm ;Œ$& ]— '87 \8; (
= - 'A ; X › /V7." kj,.Z k7." B X , 9 ;] 7 
/V7.{ - ,F=I7 B 9l,.RI\ S ‡7F ,.* Ÿ -Ÿ 8
,.;I, B ., -Q ,.;™œ$ ,F*I> ' HcA> /VHJ> _\88; (
"87.HcA> ] *y?4 A * >"$ d<"8' HJ8' ,FZG; =d<> >7œŸ -Ÿ%Ÿ^
] * 07 ,.6 ]G* kj7WRI7 * ;.$IHJ>; A * >" ) 
(
>7.] 7 '|my7 f$ \8@;y=-Q7 {|7 ' 7 B X ,fk lŸ -Ÿ 
] * 07 ,.6 ]G* mœ$&"A  7‹/W,fk \ [ T#"@7 +' 4s(
A> h7Œ?4 ]G*"$IP A x; kj<d ;7 ,.C>d<'8,F] Ÿ%Ÿ Ÿ3
/ ,.HJ'8 4 ' * :<" 6r‚ A; xd<>,.- › A \ ;I7 /V,Dk Ÿ%Ÿ - 
z|™ S ^;7œ ,.my,.> B Y 7 m ;I7‚‹/ k › '87.{ -O7œ Ÿ%Ÿ -2 
z|™ S ^;7œ ,.my,.> B Y 7 ,. ; ?4  7Ve‡= ,D >7œ Ÿ%Ÿ - 
"A ; X › A h ] ,.Hc=f9P -Q7 z|™ S |;I7 ,.;I™ $ ,.*>7œŸ%Ÿ -}
"A \ [ >7.7 '8,Dk =>"%$ ,.;I,.m 7F] B = ,. ‚ Ÿ%Ÿ -
"A /WZ A h ,F; ,.;3Š<" ,.d<> =7.Aƒ h ,.=R >f$ P7. 4 Ÿ%Ÿ - 
"A = ˆ7 9l= ,Dˆ -› " A ™R X ‡7V" q" Mk Ÿ%Ÿ - }
"A >z ˆ7‚F,. { - ,.d<>C] X B 7.; d<>f$Ž,.h ,.˜ 6 bŸ Ÿ -a
" >7F; d<> ’ \ [ "@7Œ?4 ] ’ ,.‡mœ$  7W,F; >,.Hˆ A A> h7Œ?4 ]G* "%$IP A x ; kd<;I7 ,.š>d<'8,.] lŸ Ÿ Ÿ 8 
'%$ A  !#"%$ "A = X ,Dˆ q"87 9G"A x d<>,F- › A
"A ,. ,.;&"A h7 '8Z 9;7.>f$ ; h~‚ ,.'8h ; HJA> !#"%$ ‡m

7.{< ‚m ‡,D› 6@7W‡m >z|{ ‚m $  {| ‚mœ$ <Š ;7‚ HJA> !#"%$ 
' HJA> f$ ' X u"8d<> A> K" 9l, €'%$ " ’ f $ A , 
>%9l;.$ PT#\A k7.,.' Ÿ Ÿ -Ÿ%Ÿ3 

9 R B 9l"8P7.'8A * —] ,.d#k%9= , ;3kz‚ '+4&(
e ;I7‚ B ,F' ; Rd#k .7 d<' X :<"%$ -' ‚ ›|" '@7Dx ' X >7 > 4tŸ^
<"

"%$s $C/ #f”s"%$)/ ]—b" /i$h kz|h
"%$s $&,F;07 \ ; 7fxQx,.; A; m
>HJ'  7F" '%$ /VHJ>   

> ' ,.* a
" ,.HJ; h @l]— kd<;I7 "%$s,.; 
HJ" ›G" ., >C\A h PHJ" (
"G‰c;7 ' A * ] ” '@ ] 7."  ‘9\%$ ,.\8A ‚ ;I'8]— -.9 ;IHJ" 2 
/ "K9l'A I* Hc>f$ \8 ;I7. "K9 'A \@ ; - š(
/ "K9l'A ., ; \A hP $ x " ?4 ,.m ;I7.,.\ '8m ‚F 

"A A> ] *I ' " > 9 =7.m7 'EX<:<"%$ 8' :<"87‚ " * d<> A; (
>7. 4 " 8HJ" '87 "8"@7 ]G;I7‚ ; "8P 7.'@A * (
' X :<"8A; HJ;I7.*7 ' X :<"8A; HJ;I7.*7 

1/ $D9l'$&\8@;A>  7." ,.;I€r6@A; ' X :<" 'A ‚y=7 ,.* ( 
7.687.7 9 S,.d#ˆj-Q,.]  $s'87 ,.;Imy7 d<> B )(
A> 7.Z A 7 "87." Hc; V 
'%$s 7." ,.;I€r6@A; ' X :<" 'A ‚y=7 ,.* 

l/i$f9m7.,.d<> m7.,.d<> m7.,.d<> b
Encoded with Accents by Rajagopal Iyer rajsand@yahoo.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated February 12, 2006 

   

"! # $&%')(+*-, ./10 , 2 34#% 57698;: <=%># $&?A@ BDCFEG< HI!J %#69. 2 $&K @L#9? : 3FMON
% #&. PQ3 2SR1, %P 3 2 RUT $&: P 3 2 R1$9, $9: P 3 2V57W $&: P 3 2 X: < P 3 2
1
YZ%1@ P 3 2 [\]/1^ P 3 2`_# %1P 3 2 _a<b$9: P 3 2 cdTe/1$&: P 3 2 ,a<b% P 3 2fRU# (AP 3 2AghU# ! P 3 2Vi)TA# ! P
3 2Ag,a< P 3 2j$&k l > k 3 #m57W : > k 3 2 %#9nok 3 2 A
3 ! P 3 2 kqpa< P 3 2 _r/Us > k 3 2 tp P 3 2 u1\ > k 3 o/1. P 3 2
,v Pw3 #&T < Px3 2y. @L#zk 3{# |;3A#}k 3 2y: !~*mP 3 2 q3)6 k{3 2 %13)6 k{3 2 g€# $&!yk{3 2 gY #&$&! k‚3 2 h1ƒ„M $&0…k{3 2
†@‡W @ˆ#&$&(Vk‰3 2 N‹ŠŒN
cdT J ') > kf3 #&$m5 hU|;T > kf3 2Ž3 8;T <P 3 2
3A#‘k 3 2’RU$m 3A#“k 3 2D% ')3A#6k 3 2Dt ”]#&• < TA#k 3 2
%—– ˜ > k 3 2 %—–;$&˜ P‰3 2™, |;T > k 3 2D_ ˜#†k
e3 /1t PQ3 2D.‘# : > k 3 2D.‘$&! ')TA3A# ( > kj3 2S,&* no: > k 3 2D,a<^ – : >
? > k 3 2’,a< h  > k`3  ˜ > k 3  ¡$&˜ P 3 2S^ ¢ £): > k 3 2 ^ ¢d$&£):
 > k
TA P 3 2 KA? P 3 2 t Ӭ$&%
ªA#&s > k3 2 ,&*«P 3 2™R ,&*«P
;| % > k 3 2Ag! $93 s > k 3 2AgK T

K4#&3 P 3 2Agb3 P 3 2AgbH"K Pj3 2. 2 3A#†k

3 23A$9v 3A#k

3 2Ž%$&@

32 ‘
. ? š›kV3 2 œ
5 ! > k3 2 % P`3 2 $&|;%1$&0 P‰3 2™XZW ž #}k 3 2
k 3 2S$&% l > k 3 2 2
% E > kj3 2SKŸ* : > k 3 2SKA$&% ')TAš›k 3 2S,a<
PQ3 2D3 $&: P 3 2Da, <b3 $9: P 3 2 N¤‘N

32 A
3 T x
P 3 2S$9R T > k 3 2Agb! <^¥# 3AP 3 2 ^¥#&3 Px3 2’,r¦U3A! , P 3 2yK t ” > k 3 2 _ 2 T Px3 2 %Y›T P§3 2
( > k 3`
2 T 8;: #k 3 2 5 : #6k 3 2 p 2 3 P 3 2 5 – $9: P 3 2 $&%1© > k 3 2 3Av P 3 2‰, > $&%1šZk 3 2
3 2 ,;W¬@ > k3 2™\ TAP 3S  : > k 3 2 g3 – : > k3 2AgT ­›3 > k 3 2Ag! # 3ATAš›k‚3 2™.›W %#9: <Pj3 2™t®W¬•4#6¯T <
> k‰3 2’,a< ? > k 3 2 qT ! > k‰3 2S,&* 0U#“k 3 2D,a< $9t°! > kj3 2 N‹±²N

h T Pw3 2 @L, Pw3 2S•G– : > k 3 2 3 5 < k{3 2 , $9Z5 Px3 2 ,hµW $&: PQ3 2S^ – $901P 3 2
³´nok76 3 2y, * !®–«: # k{3 2 1
% – 9$ ¶ Pj3 2 . J s > k·3 o¦1$&¸ E > kf3 2@ $&TAP 3 2 @ˆ#&T P‰3 2Žh < ¶ > k 3 2 h <$&¶ Pj3 2$9% K <¹k 3 2…R K <¡k 3 2…u v< k 3 2 K+*«T Pj3 2hº*
)( 6 > k 3 2·hº* ()69: @ > k 3 2Ag$»p $&: P 3 2 ^¼*T %1#&P 3 2Ag½ > k 3 2AgLp¼< š›kx3 2f% ¾ W $9v1T P 3 2 TA%1# P 3 2 3A#&0U# P 3 2 $&: \†# P 3 2f3 <
¿ #&P 3 2SÀ 

Á %1# PQ3 2
?e/ 5®*«3A# PQ3 2D3 ,a<@L# PQ3 2D$9R T > ? %1P 3 2Agb( %PQ3 2S[TA# 34^¥# Pw3 2
!7W %1#&@ˆ# PQ3 2 N‹ÂÃN 
[3A# kD3 2 3 – $&l ^ #²kS3 2Ä$9? @ˆT PV3 2 

,«W¬, > kx3 2 s h < P 3 2·[bTA# 3 > k 3 2·\¨/ v > k 3 2 g$&I! P 3
›š T > k 3 2·? ¾b# H"TA#9P 3 2·h †% #&@ Å"TA#9P T ª 2 ! ^ ÁhU8;: # >
&$ : P 3 2 ^¥3)6 k‰3 2 †$&no: P 3 2AgL76 Pw3 Ç 3 PQ3 ÈÉ$&: P 3 2

0U#}k 

&$ "! P 3 É
È 8;t ” P 3 2 ,Ì/13 P
3 ÈÉ8;t ” P§3 2 u – v Y›h1$9: `
P 3 É
È 8;t ” P§3 2y$&3 s P

h %G6 : #&P3 2 $9, ^ : #&P‚3 2 %! YZhU: T4P‚3 2 $&vU@ Å"T > k 3 2AgbT P3 2
U 
#&h P 3 2·%GW ÆA5 P 3 o/10 5 TAP 3 2·^ – ¶h š›T > k 3 2Agb^ – ¶h
$&% l > kx3 2 $&%1$&l P 3 2·KŸ* : > k 3 2 K+*m$&: P 3 2·%1,a< k§3 2·%1,
?A$&: P 3 2 NËÊN

3

È 8;t ” P 3 2f, $&% : #Ík 3 ÈÉ8;t ” P 3 2 , @ YZ%1:7W‚kw3 ÈÉ8;t ” P 3 2fhº*
É
3 ÈÉ8;t ” P§3 2 %1Æ (4Px3 ÈÉ8;t ” P`3 2 |;%1¶# k{3 ÈÉ8;t ” P§3 25 # : #zk 3
Š

ÈÉ8;t ” `
P 3 2 &$ %1'Î( < P`3 ÈÉ8;t ” P‰3 2 gb$&©!»¦
ÈÉ8;t ” P 3 2 g;8 : $9@ p > k
3 ÈÉ8;t ” P 3 2
ÈÉ8;t ” PQ3 2 ‹
N ϑN

k 3 ÈÉ8;t ” P‰3 2™3
V
Æ : P
3 ÈÉ8;t ” P‰3 2 &$ %1© 2 ‚
k 3 22 t %1#qÈÉ8;t ” P‰3 2™hº–«$m %GWyk
E¦1P 3 ÈÉ8;t ” P 3 2 &$ t° P 3 ÈÉ8;t ” P 3 2‚3Ÿ* 5 #6-k 3 ÈÉ8;t ” P 3 2‚R .‘#&h $&: P

3
3 

„M ®<bP 3 2S@ $&[3AP 3 2Agt°# ÐITAP 3 2Agb$m5 h1$9: PQ3ÑÒh1# „M ®<P 3 2Agb8;: TA#6 3AP 3fÇ 2U8;t ”]%1#&T P 3 2’3 J s #&%1Æ
(AP 3{#&$9© ! P 3 2’RU$&: R Y #&! Px3 2Ó®< X“P 3 2Ó3 8"7WSk 3‚#&? ¾bT (AP 3 2ÓJ
% ©2 t %1P 3 2·5 ¾< %1P 3 2ÓJ
% ©q#&! @LP ·
3  ¡: <? ¾
vU#&P 3 2Agb$&: ? ¾b# Ô# Pw3VÇ 218;t ”¨# "! P 3 2SJ
% ©2 t %1#&P 3 2
3AÆ |;% :7W¬TA# P 3 2‰3A#92 v 8;t ”¨P 3 #&$&t |;TAP 3 2`,#&$&% s P 3 2‰,#&@LY›% : P 3 2‰h9¦ ')(AP 3 2§U
h #&|;!7W¬%
: P 3 2DvU#&$&@ˆTe/1. ! P 3 2 N‹ÕÃN

%1#&P
vU#&P

È Ö;3AP 3 2’u $&v¼6×P 3 2 2
% $&t Px3 2 $»5 $&')( T4#&Pw3 2 ÙØ <k Px3 2yk 3 ,#&P 3 2 ? ¾b#&%1# (4PQ3 2 YZ%1@ 
% P§3·Ñ°hU@
3 2Ag$»5 01% ( 2Žkf3 2…t ”‡/1(4^¥\ †P 3 2Ž%1#&T i)TA# $&!k·3 2Žhº*«: K – šZk ·
3 “#»5 % !7W¬T Pj3 “ 
#9"!7W 5 ¾ > k·3 2vU$&% 5 #69! > k·3 2…? –
3 2 , t PQ3 2’h <@+/ ž #&q# PQ3 2ShUk : #&P 3 2Agb%1K –  P 3 2
YZ%1?A#&^ # @LP 3 2 NÛÚN 

&$ "! P 3 2’• 3)69P 3 2 gb^96×P 3 2 ,&*«T)6 PQ3 2SRU# (AP 3 2Ag©3 2 5 P 3 2Dh – m$  %ÜWk 3 2Ag$9t $&: PQ3 2 $&t°$&: PQ3 2
E¦1P 3 2 qnono% @‡W¬@ € < \ T×/ $&t° Pj3 2…T ª 2 ! ^ ÁhU8;: # 3 – nok 3 2 , #&3 kf3 2 YZ:»/13 Pj3 2 4
T .G< P‰3 2ŽtÙW p #k 3 2 : h Pj3S 
>
: < P 3 2D% ¾ : k
3 2Agbv&/U@L# s Te/ %—– 6 ')ÝÞ#zu—– vUt ”dœ8;: 2·
@ k 3 2ST ª 2 ! ^¥Áb2
h : #93 M N‹ßÍN
? KA#6 P`3 2™% |;, #&P 3 2 à;T4$&% P‰3 2™à;T %GWyk 3 2Ó$&t°|;T %#9á M
A
%ÜWŽk 3 2…$9s % |;,P 3 2ã$&s % |;, # k 3 2ã: <bT)6 %1#&á M k 3 2…: <Te¦»6 vµWk 3 2…hUä %#&á M k
K P 3 2{2% vUšZk 3 2Agb! ž M %1#&âZk 3 2§52 ! <bP 3 #&T < T)6 ª 2 ! ^ ÁhU: # > RU# (×/T ª 2 !
A
ª 2 ! ^¥ÁhU: ># kpa< T)6 ª 2 ! ^ ÁhU: # „M _r/1s > T ª 2 ! ^ ÁhU: ># 3A!»/ T ª 2 ! ^¥ÁhU: >#
eª /T ª 2 ! ^¥Ábh1: #93›M N‹ŠæåN

k 3 2™$&t°|;Te¦ vµWyk 3 2 hUâZk# $9%P`3 2™hUâZk#
3 2ãhUä)¦ vÜWk 3ÓÑ p#k 3 2…% †#²k 3Ó 0
^¥Ábh1: #93AhU# !»/VT ª 2 ! ^ ÁhU: # > i)TA# !»/T
%1#&"T ª 2 ! ^¥Ábh1: #93A# |;3A#T ª 2 ! ^ ÁhU: # > T

Ç ^¥# kÓ3 2ç$&: ØqP 3 2 hUâZk ky3 2ç, £):èk 3 2 ! % ky3 Ç ^¥# t°fky3 2 s Te/ t°fky3 2 hUâZk t°fky3 2ç,

£): t §kf3 2 ! % t°`kV3 Ç ^ $&%„M q$&: P`3 2 s Te/ $9%„M †$&: P`3 2 hUâZk $&%„M q$&: P‰3 2™, £): $&%„M †$&: P‰3 2 ! % $&%„M q$&: P‰3
Ç ^ $&sŒ„M †š›k·3 2 s T $&Y›sŒ„M †š›k·3 2 k : ؐPj3 2 gb¶)¦çk 3 2 é°#&t {k·3 2 09/1ž ‰k3 2…$&%„M $9: P 3 2 k : < $&%G69„ M †$&: P{3 2 g¶#&$&%„M
q$&: P 3 2 é°#&$&sŒ„M qšZk 3 2 0U$&á M sŒ„M qšZk 3 2{k|;%$&@ „M †š›k 3 2 k : < P|;%1#&$&@L„M qšZk 3 2 gb¶#9k |;%1#&$&@L„M †šZk 3 2 %1#&. P RU,
%1Pq# $&h .‘P X: < P ,a<b% PQ3+* 5 #6k i)TA$9[! T4Pq#&8;|;T4#&T ! Pq#98;|;T P Ke¦1% ! P K <% ! P#&$m5 hU$&: P NŠeŠŒN
ê Èɞ # 2Û
t % v * 3)69! < T)6¯ª 7! W¬u – 69v Y›h1$9: Æ nҁ #93 t°#9$&! „M $&, 0 &$ é°© 2 2 t %#]B,&* o
n : %#&k B h – m$  %ÜW¬3A#&: A
3 #6´3A# &$ v „M
,;W 3Î6Î5 < 3A$9! 'ÎT 2 35 < ‘
. $&! ')T 2 3 5 < %Œ­ZT4#&$&3 3 5 < %$&tÒ'ÎT4#&$&3 3 5 < 3A:7W > 2 t
2 % Ð"Te/ %1&# k 3 b< E‘#&, „M ® <d_&* 2
0 Å"T4# > 4
3 ! < 'ÎT 2 Ð"T YZ: > 3A# 2 t
%1#Í %8;: <=¨/ A
K #9T J $9h : @G/Œgb! < 3At°8;: < N
N ê

q#&$&8;:‘B‹†#&$&8;:‘Bë†#&$98;:‘BON
¤ 

   

!"#

$

%'&

( ) * +-,/.#021

G-,IHJ@E6FL K

7E6F8

79= CP@ QSR
6798 L Z

,L

TD

CL

3<N

T de&

02@ Q<TD

6798 L Z

021/.

^(

021

3<N9[ D2@9,

021
,L

KF02@ 02Qw
@
TD
,L

\yd TD
021/.

021

,L

Z{6@ s Q|TFD

T ƒY&
k2@9K

021

LD

021

3<N<6

021

3M4UNzb'K

021

8`@9sIQS
@ TD
DL

021
,L

021

021

7902R L 8`L K

021

lo8

GY,I@902Qv
@ TFD

,L

„
79^I@Ž <
N  „ ,/.
021/.

’ 7EN

021

1I „ ,/.

021
021

,L

021

021

3M4‹ c ) 7k 1ILD

021

3M4U021

354_1 ) ‘‡s

354
tI@9,

021

021

021

3M4

,L

 „ ,/.

354

3a4
3M4

3zNEVZ‰@ 79KF+Y,/.

35402“D QWR<8

3M4

354
LD

021

D2@ QvTFD

021

354

KJ]R

8@9,

3M4

D2@9,

3SZ‰Z )

,L

3a4

;

021

TD

354
021

DL

,L

354T 798 R
021

021

3

3M4U021

354\D2@ ,Œ[ 02@ Q

021/.

3M4

O'=‚,

354_021/.

3a4

3M4

354_790 h‡,I@ 79=ˆL0
021

021

3SZ…Vb'\_02K &

3a4U\_LD 02@902QS
@ TD

7902c 79Šzs L

T 798 KF]_R

,L

02Qz
@ TFD

D2@E,

ke&}02Qv
@ TFD

,L

02Qv
@ TFD

3M4

3M4

021

3a4?lo@ 

3M4

354

t )yK QWD2, L

3a4U021

1I@902@ ,†021

7 0 c 79Šzs L
9

D2\_Z

,L

02@91U„vTD

3M4

021

^@9,

3M4?l.Fc
021

021

021

3M4U021/.

021

p ~_R u2/.E€ c@9,

lo@ h‡,I@ 7k20e&

021/.

354_KF@ 79s

021

KF@ 798 K \_Z V D2@9,
021

,L

3M4

3M4

021

8x.F796

3M4_K V Xz@Es QvTD

3a4

021

021

O'b',I@E,

3M4U021/.

021

021

L 6 b', u5021

,L

B2@ sIQS
@ TD

3M4

021

* = >?@9,I@

354mlo6
021

79O'B2s L
1

,L

KJ\,

3M4_021.
3M4?X L

021

1ILD

79D2L0

t

3M4

021

HF+Yfg) CP@9,

3M4Up T K &

354

021

,L

3a4U79b'KJc&

3a4U021/.

021

lo@ D D2@ 79KJL0
021

021

021

+Y,/.

354mlon<@ 02QS
@ TD

,L

D2Qv
@ TFD

KWV X L

354_021/.

C,
,L

T ) qr@9s QSTD

021

021

021

;

354T C[ 02@ Q<TD

8`@9,

,L

79K hi,j@ 7k2L0

4

02@ O', L

3M4U021/.

021

79\T]_^

3M4N L

021

021

+-,/.

021

3:$

7%<*2= >?02@91A79B2C79D
;

021/.

3546 798

021
021

”

021
3a4
3M4

354

,L

Z V O'D2@902QS
@ TD
79(

798 R

8`@9,

021

021

‹c ) 1j „ ,/.

021

lo@9D2O'KJ@ L0

021

lo@ ,I~

021/.

’y\_,

 „ ,/.

lo@9N&

021

021

021

79\D

021

\_N

021

021

354mk2@EK

tI@E+Y,/.

021

354N

L

+Y,/.

lo@9h‡,

021

7k20e&

021

3M4_021

K9.

021

3M4_021.

K9.

021

3M4_021.

K m@9DL

K9.

021

3M4_021.

( 

p‚( 

sL

3M4UK m@9D
3M4U(

021/.

8 7d2+Y,/.

021

3a4?l

021/.

8dL

X 

021

354yX ) f

3

3M479K 

LT
*

LZ

8 Ld

021

3548d

+Y,/.

021

3M4UN L 0 7902+Y,

ƒV+Y,/.

021

354N Q ( 

6 &

D V'+-,

3M4_8 d Z‰@ L 8

\_DIX

+-,/.

021

021

3<Z )

f@ f L

+Y,/.

021

3M4UZ

021

3<T ) Q 79^L q

+Y,/.

021

3M4U790 c@ L =

‹c ) Z V „ ,/.

021/.
021 

021/.
021
021/.
021

1xV'(

3 

t
C

, )y+-,/.

+-,/.

021

KF@9,

R

KF@€E,
0e&

f 

021 

021

R

7902+Y, 

R
021

021 

021

R
,L

3M479C

3M4h‡, ) 

D2L Z

021
021

R

021
021

3M4
3a4

354K9.

021

3a4UK.

021
021

021

354_K9.

3M4
3a4

021

354K9.

021

354
021

3M4UK.

021

354
3M4

3

3M4 

79D Z‰G r@ ,

R

C@E,†R

021 

021
354

3M4
354

3M4
021

354

3M4

021

354K9.
021

021

021

3M4UK9.

021

7ED2+Y,

3M4T Cg) TD

021

3M4UK.

3a4UK.

3M4K.

+Y,

021

3M4UK9.

+Y,

3M4

3M4

021

 

3M4

021

3M4K.

021

3a4

T79D2+-,

3M4K9.

021

1I@€EL 8

3M4U* = >?@9,

021

( &}KF@9,

3<Z‰T 79= €L0 

3a4

3M4 PT

R 

+Y,

3M4?k O'K Z V „ ,

021  

021

021 

3a4

354

021
021

021

021

021

TF7ED2+Y,

021

021 

+Y,

354
3M4

021 

3a4

021
021

79D2+Y, 

K.

354

3M4

7ED2+Y, 

sIT

+Y,

+Y,

+Y,/.

+Y,

„

021

021

354K9. 

O'De&

K.

354_K9.

021

3M4

021

K9.

021

021

021

021

79D2+Y,

+Y,/.

6 „ ,/.

3M4

3M4(ŒV b'NzT

1

02@

021

',

K9.

354

3M4

021

354K9.

021

021/.

\_N L

021

021

354

3M4

+Y,/.

LT

021

021

3M4DgV Ž 6 De&}+Y,

7EK

354K9.

021

+Y,/.

021

021

021 

021/.

+-,/. 

35479K 79K

sI@9+Y,/.

(ŒV b'N L

3M4UK.

T79D2+Y,

021

K9.

021

+Y,

 „ ,

tj@9T

3M4

021

 „ ,

3M4yl

+Y,/. 

  

3a4^@9(

021

l 

 „ ,

',

 „ ,/.

021/. 

3M4UC,j@ L0

021

3<\_K T „ ,/.

021

+Y,

79K NEV ^ „ ,

3M4

3a4U79K

+Y,. 

79D =rk2@ L0
4

3M4

021

3M4mk O'KJ@ 79KF+Y,

+-,/.

021

,L

3M4UZ ) fg) ]_R<@902QS
@ TD

 „ ,/.

L0

p‚‘‡s‡& 79cL0

3M4U021

021 

021

021

3M4

021

354 

021

\_Nz6

@ Xz@E,

021/.

79(I7E8 C@E,

021/.

1‡& 

) 

021/.

q

R
R

HWV6 LD

021/.

KWV <@9, 

021/.

lo79(

3<CY&}79 

,I@9,

021

3<\_B.D \,I@ ,

, L J@9,

021 

1

021/.

^

021

',

354H )m7

021

3

%

KF@9,

021

lo@ Cg)yL c

021

3<C[8@ ,

R

3M4?X L

K 7E1i€ s L

021/.

79H 7 1IL0

R 

% ) D2@E,

021/.

)=

R

021/.

k V ‘‡sIL K

021/.

= [ D2@9,

021/.

7902c 79Šzs L
c

\_De&

021

3M4\_KF@9, ) k2@E,

R 

)yb',I@ , R
3<Z‰@ 
@ ,†R
3

3a4ml

021

3M4UK

%

7d2L0

354Z

021

1xV C@E,

021

354

796

R
021
021

R

021
R

3a4
3M4

021

R

3M4 

',j@ ,AR

3M40e& 

,I@ ,AR

021

3M4

354

021

354

R

3a4?lo@ , ) 7k2L0

354T

R

021

D2@E,†R

354

3M4

021

R

3M4UN ) k2O'K

021

021

R

3M4

3M4

d2@E,
R

021
3a4

021

354‹ c ) 7k 1ILD

021

3M4
3a4

354ylo@ 6 0 O',I@ ,

3M4

021

3M4

021

R

K 79RzL0

021

021

021

021

O'= LD

K 7Et 

3M4

021

KF@9,

3M4

021

K Nz@ O',j@ ,†R

354y% ) D N L 02@9,

R

021

,I@€ ,†R

354ylo@ Cg)y8

021

R

R

79D

021

021

R

LK

354

3a4
021

R 

Y,j@ ,†R

3M4?l

3M4

R

3M4UZ{_,j@ ,AR

021

O') = +Y,j@ ,

{s L

021

R

tj@9,

 ,I@ ,AR

3M4

021

,I@9,

7ED N

3M4

021

R 

3M4

021

021

3M4

R

R

021/.

021

021

021

sI@E,

T (

3M4

R

R

021
021

021

TF8 ^@9,

021

3M4

,j@ ,AR

3a4?l

021

3M4

021

 

354 g&

O',I@ ,†R

KFO',I@ ,†R

R

021

yf?.F“ ,I@ ,†R

021/.

021

021

3M4?l 

3

021

K \K O',I@ ,

021

R

3a4

3M4C &}+Y,j@ ,AR

R

p‚Kx€ ,I@€ ,

021

8@E,

790 r@E, 

021

79^

3M4

3M4

R

3M4UZ

,j@ Y,I@ ,†R

021

R

3M4

3M4

021

021

021

3<N . +-,I@ ,†R

021/.

021

R

1j@9,

R
L0

354

021

021

R

d 1I@9,

354ml

R

R

3<TW[Kx€ ^@9,

021/.

021

021 

354

3a4ml

R 

Y,I@€ ,†R

021/.

021

021
R

R

02@9, 

021

021

3M4‹c ) 1ILD

3M4UN Q KWV 'K

R

R

79T 79K qJ@9,

354_KF@ 1

021

R

O'KFL0

DIk

3M4UKJc&€ ,IN L

021

,I@E,

021

3a47EC

021

R 

021

021
021

R

R

l
o
@
C LK

354C

1I@9,AR

\_KF@9,

021/.

021

3a4

021

3M4

R

021

L0
R

021
021 

021
3M4
3M4

354

\_N [

021
021/.

@ ,†R

02@

021

@9,

3M4N

8 \,I@ ,†R

R

021

3M4Uu K C

,j@ ,AR

021

3M4?l 

3<Z…[

021/.

KF‘‡,I@€ ,

021/.

1L 

K

021

354ml

,I@ ,AR

021

3a4U79K

7k y,I@ ,wR

021

354mlo@ D

021/.

KF@9b',I@ ,AR

021

3M4UL 8

021/.

KF@9\_D h‡,I@ ,

R  

021

\_N .F1I@ ,

021

\_D2@ 1 y@E,

021

3<C

R 

021 

R

Š<@9,
R

021/.

lo( L

K k2@9,

021/.

6 O'BL

021/.

KWV X L

021 

,/. tIL K
1
1

,
79C

354t‡&

3 „ lo798 L Z

CL

354021 

8`@9,

R

021

3M4021

KFD

8`@9,wR

021

3M4U021

KJ@ ,I@€ ,†R

p ƒ

8

sI@9,wR

lo@ f@

@ ,wR 

@ ,

021

021
R

021

3<79Z

021

3<Z‰T 79= €L0
(.F‘

021/.
021
021
021/.

Ž 79C \_D

3<Z‰@ 

021

021

3M4
021

3a4

R

021 

',j@€ ,AR

3<79NzZ

3a4

021
021

3M4

3M4

sI@9,†R

021

lo@9D2@ ,I@€ ,†R
,j@ ,†R

b',I@ ,AR

3M4

021

3M4

021

3M4

021

R

3<T@Ž N

021

3<C ) ‘‡“,I@ ,†R

T ',j@ ,†R
3a4?Xz,

354(xV
3M4U( L

021
021

3M4(

021
021

@ ,

R

@ ,†R

R

L 8 r@9,

3M4790 L K ‘

021

h‡,I@ ,wR 

021

3a4

3M4U8 ^

3M4

sI@9,†R

\_D2, L

3M4T ) f

021

= Y

,j@ ,AR

021

021

021

@ ,†R 

3M4

f@9,†R

@ ,†R

„

3M4

KF@9, 

3M4

354

,I@ ,†R 

021
3M4

R

3<CP‘

354

3M4

R

021

D28

3M4U021

‹798 G-,I@ ,†R
„

3

021

3a4

021

8`@9,

3M4

3a4

3<T@ ,I@€ ,AR

3M4U021

021

354

021

R

\_De&

354021

021

021

3a4

021

R

3S79C

3M4_021

021

O',I@ ,AR
KJ@

3M4U021

021

354

R

R

+Y,.

yCQ Z

\_Z

l

021

021

,L

C QWtIL K 

3M4U021

021

3M4

021

3M4= [ L 8 K k2@9,

021

021

y,I@ ,†R

021

021

R

+Y,/. 

3M4

R

R

1j@9,

,IN L

021

021

,I@9,†R

* sI@9,

3M460e&

R

,I@ ,

3a4UT Cg) TD

R

3M4

R

R

021

Z…[ 

354ml

021

021
R

R

3M4

354KF@9\_D ) T@9,

021

021 

7E‘i1

R

\_D2@ 8`@9,

@ ,

) b',I@ ,

354_* = >m@9,

021

R

K ‘‡,I@€ ,

021

R

p ( y@9,

021

021

O'D2@9,

R

021

L

021 

021

021

3M4

021

3M4

021
R

3M4

3M4
021

3M4

,I@ ,†R

021

3M4

\_,j@ ,†R

021

3M4

3546 798 b',j@ ,†R

021

3M4

021/.
021
021
021/.
021

f . 

,I@ ,†R

h‡,I@€ ,AR

021 

lo@979“
K9.

021/.

79K

X'&

R

3M4U79Z
s LZ

lo@979026…€ LD

354_T si€ C

R

= LD

021 

+Y,/.
+-,/.

,I@ ,wR

3M4UN9[ Y,I@€ ,†R

021

T( ) 81I@ sI@9, 

354_p f

021

3<T GY,I@€ ,AR

021/.

021 

021
021
7 8 LZ
9
021
021

3M4

021

@ ,

3M4?l

79t
Z „ 7 

021

3M4

R 

021

0 LD
= LD

354

R
R

3M4
021

021

021

L 4= KF@902@ Ž „
3
M

354_021/.

79KF79R<O'K b'L Z

+-,/.

3M4U021

lo@91‡&}K '
b LZ

+Y,/.

3M4
3M4
=

,L

+Y,.
021

+Y,/.

021

021

3M4

3M4

354 

  

!"#$% &' ()%*+%#,-)
. / 10$%2 
4365)7
8 
% 
9: 

; 
<*=4>9*%& ?3@%AB
#$% &'%#C% 
*DEAF% 1 
*%==!%#GIHC:%"7: 

: +B 

!I3%" %#G-
! / %&' 
*J
LK!"*6#$% &7
8 
+: %#GI& %%*M><%%%&N%OP==Q7:-*M%#,-
! : %& 
%(R 
(RIS  

#T"U& %" 
*D+-)
. / %&17IB 

()%* 
%= <*I: 
*D %<VOW% 
4%#X-
F
43 7
Y *:(R-1O
4%("(R*M/%*:M%#$%9Z->9HX% 
><[ :* %&\3% 
>< * ><%*:%*^]U><%-7_(R<&
` 4= %I*a(R%(R
4<*J%*b-
4)]S( ""#c=Q7_(R<&
AB% d"Z)>feg^hi%i<j

k

.. mantrapushhpaa.njali .. 


 

  !"#$&')% ( * !"#% ,+ -/.01% ,+ -/23!45,+ -/65%87,9 *
: ( ; 45<%8>=< & !?"#84@- * !"#% 1+A-5.0B,%8,+A-/23!4C,+A-&65%87,9 * 
ED)%F&')% ( * ,45,C9)+ ')% ( * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 G&HIG
=7,JA+)% KL=,45,59)+)4 - * =,C9)+)% ,+ - 65%87,9 * 
MNJA+')O ,C9)+ ')% ( * =,59)+)%8,+A-&65%87,9 *
=,1P% Q=JR')+ O ,59)+)4@- * =,59)+)%8,+ -/65% 719 * 
ED)%F&')% ( * ,45,C9)+ ')% ( * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 G&SG
%8, ! %8KL=8145,59)+)4 - * =,59)+)%8,+ - 6C% 7,9 * 
MT%8, O ,59)+M ')% ( * =<159)+)% 1+A-/65%87,9 *
=,1PU% %8, O ,59)+)4@- * =,59)+)%8,+ -/65% 719 * 
ED)%F&')% ( * ,45,C9)+ ')% ( * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 G&VWG
=XZYPU% 9)[\8145,59)+)4@- * =,59)+)%8,+A-/6C% 7,9 * 
MN4 !?"]^9)9_=,59)+M ')% ( * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 *
=,1P% $N4 ! "#^9)9`=,59)+)4 - * =,C9)+)% ,+ - 65%87,9 * 
ED)%F&')% ( * ,45,C9)+ ')% ( * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 G&abG
: ( ; 45B%8c=,45,C9)+)4- * =<159)+)% 1+A-/65%87,9 * 
Cde ( ; 4CX =,C9)+ ')% ( * =,59)+)%8,+A-/6C% 7,9 *
=,1PU% : ( ; 45Xf=<159)+)4 - * =,59)+)%8,+ - 6C% 7,9 * 
ED)%F&')% ( * ,45,C9)+ ')% ( * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 G5ghG
+5i\j),7,kE%8c=,45,C9)+)4- * =<159)+)% 1+A-/65%87,9 * 
MT+5i\j),k5,4C,59)+\')% ( * =,59)+)%8,+ -/65% 719 *
=,1PU% +5i\j),k5,45159)+)4- * =<159)+)% 1+A-/65%87,9 * 
ED)%F&')% ( * ,45,C9)+ ')% ( * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 G&lG 
0K1mnP% Q=,45,C9)+)4- * =<159)+)% 1+A-/65%87,9 * 
Lo 0pKqmn5rpC,59)+ ')% ( * =,59)+)%8,+ -/65% 719 *
=,1PU% 0pKqmn5rp5159)+)4- * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 * 
ED)%F&')% ( * ,45,C9)+ ')% ( * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 G&sbG
Xtu% vnX O P%8>=,45159)+)4- * =,59)+)%8,+A-/65%87,9 * 
CrpXtw%8vnX O rpC,59)+ ')% ( * =,C9)+)% ,+ - 65%87,9 *
=,1PU% Xtw%8vnX O rpC,59)+)4@- * =,59)+)%8,+A-/6C% 7,9 * 
ED)%F&')% ( * x#Xy!+),%F/.8719)7,z{9) ')% ( * .8vn' %P7,9)z{719 GI|hG
Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated September 10, 2005

H 

 !#"%$&#')(
* ./$0"%132"-"%4# (
./$657+-. , #+ "-892"-"%4#.:';+ (
" " .%>?"A@ ( 
<=+ B: C+ . <=+%DAE BGFIH (
J K M$PLN$ . @ . + $ 2OOQ5#+ 1 E HC$'/( 1:LS!@ "-. (
< + E + +%R0+ + 
WMM. L . "% TA + "-X.YZ 1NUMV. L  "-TA( + "%. (
+ K + K
<= K . + .  K[ YZ + .:']\
*_^ + "%W`aH ^ + "%WMaH ^ + "%WMbHc\ 

 

d ‚T D„ƒ /… Kl% >- ‰ "-Š‹ E 
*_L ^ L $A5 "-. R H ^ L Œ0D H (
^ L/$6$€57Ž‡ W`r 57U pSo%O!>A. B:#"+ %a( H (
^ L/$657" T .=HC(
^ D KlŒ0Œ
$.`57p ulv D;$./B: + M5 (
U . 2U` n L p ulv + "%1 (
U . 2U` n L p ulv "%TA + "%. ( 
W`M. L . "% TA + "%X.Yl 1NU`V. L  "%TA( + "%. (
+ K + K
<= K . + .  K Yl + .:']\
*_^ + "-WMaH ^ + "%WMbH ^ + "-WMaH\
^ K Ylq ƒ … Kl% >% 7‘ ^ +%#+ B:If)pS’O! + “ d
* ” >AB:” D >A./” t>AH„. ” D >A"-./” .:>A'C. ” D/>A+ " UM ” TAD >A. K —•:\ /–(
D D + + D #+% ^
*_^ + "-WMaH ^ + "%WMbH ^ + "-WMaH\

1 + .  ed $gf h + LSi5 
* <?+-j + L K . . + LSk + "-$ + Yl2 +%D/man K H J 5 R .:'7(
Fo57p#qa"%. "%WMrs " 891 >A" (
1< > Ltp ulv!w#"-$&#%LN+ . D + OxLtp ulvy"%$+ D + dK >A+ . ' (
. + . + p ulvz"-$ + d{|5"%$ + d} D . B: K (
< "%$UM . + "%d}$ D"-$LN.P B: K ~(!"-$&#UM1 @. >AB:€./"%1:LS (
K +
K 
. + "%1 L K \
*_^ + "%W`aH ^ + "%WMaH ^ + "%WMbHc\
d ‚T D„ƒ … Kl% >% d}†
* 1NO7$ (
1NO;$Aw7‡ K +%$#Yl K K (
1NO ˆE %> L/d} #+% ‰O ( 
…e"-B $ +% @ E ./B: K (
. + " "%X& +- ‰O \
*_^ + "%W`aH ^ + "%WMaH ^ + %" WMbHc\

< F > ƒQP  2#˜l$3f7. K L ™ d—f;. + L ™K Yl
* ‡/riLtd D%>%"-‡?H J KlD K + . #+ H (
‡ r L #˜l. +An "%‡ %>A… R0+ Hš(
"-BGF‰ ›‰ B: KlœK!+ L 1NB:$S”M"%‡=H(
ž ^ .  "-O!ŸLt/ + K H \
* B "%B:;$ ‚WMrS5 ’¡ H(
B "%B:; $aH{ ”M& + " ¢‹  J}+ H #+ (
B "%B:;$B: +A£ `5%> < "- œ $P"-.?H7(
B "%B:;$A57pSoO!B:#"% >V@ + K (
*_^ + "-WMaH ^ + "%WMbH ^ + "-WMaH\

¤‹¥%¦‚§¨©¦ª¨©¦Z«¬ ­G®¯°¯V¦‚­G±°²%®«¨e±V® ³!´«¬#¦l¯¶µz§Ž±°±:§‚«·!§¬²e¸`¨©´«¬¦l¯V¹ º»¹0®Ž±°¼ §Ž²-¥M½|­G®¼ ¾
¿ §¨±»´0À/¬0§Ž±V¦Á¬Â®«Äû¦‚­G¦Z¼]Ŧl¯IÆÈÇÊÉ{ËZÌÌ!Ç
Í

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful