You are on page 1of 115

\

(ˆ?'
(গ অধয পুসকঃ)
(মলযাৰং)

{]mcw-`
({K-Ù-en-]n ]p-kvXIw)
(ˆ?'
গ অধয পুসকঃ

{]mcw-`
({K-Ù-en-]n ]p-kvXIw)

mailto: yadhukrishnanambiar64@gmail.com
Details

Name : Prarambha (Malayalam)
Author : Sri.Lo.Ka.Lo.Ba.Se. Yadhukrishna Nambiar
Page size : 1/2 of A4 size paper
Price : ____

© Copyright

വിവര
േപര് : ാരംഭ (മലയാളം)
ക ാവ് : ീ.േലാ.കാ.േലാ.ബ.േശ. യദുകൃ ന ാ
േപജ് ൈസസ് : A4 ൈസസ് േപ റിെ 1/2 ഭാഗം
വില : -----

© പക വകാശം എഴു ുകാരന് മാ ം
Taking the print out of this document is allowed.

All Rights Reserved By Author
വായന ാേര,

മലയാളം എ ഭാഷ ് സ് ത ലിപി
വ ി ് ഇ റ് വർഷേമ ആയി . മലയാളം എ
ന െട ഈ ഭാഷ തമിഴിൽ നി ാണ് ഉ ായെത ം
അത സംസ് ത ിൽ നി ാെണ ം പരെ
അഭി ായ ് എ ത് ഒ പ സത മാണ്.
സം ാര ിെ ം ൈപ ക ിെ ം ഒ
ടർചി മായി ഇ റ് വർഷം മലയാളഭാഷ സ് ത
ലിപിയിൽ വളർ ാപി . അതി ൻ കാര െ ി
നാം ഈ കം വായി തി ൻപ് ചി ി ി ി .
എെ ാൽ മലയാള ഭാഷ ം, തമിഴ് ഭാഷ ം, സംസ് ത
ഭാഷ ം ഒ കാലം വെര ലിപയിൽ അ ടി ം എ തി ം
ഇ . കാല േമണ ഈ ഭാഷകൾ ലിപിയിൽ
നി ം േവർതിരി ് മലയാള ലിപിയാ ം, തമിഴ് ലിപിയാ ം,
േദവനാഗരി ലിപിയാ ം േവർതിരി . അേ ാ ം ലിപി
അതിെ അ ല ത കാ ി . അതിന് ാചീന ം
അർ ാചീന മായ ലിപിയിൽ നി ് ആ നികത
ൈകവ െവ ി ം അതിന് മലയാളേ ാ ം,
തമിഴിേനാ ളള അേഭദ ബ ം ന െ . എ ി ം
ലിപിയിെല ഒ മി അ ര ം മലയാള ി ം
തമിഴി ം ട ്. സംസ് തം ഇേ ാ ം ലിപിയിൽ
തമിഴ് ാ ിൽ അ ടി ്. അതിനാൽ തെ
തമിഴ് ാ ിെല ചില ആ കൾ ് ലിപി വശ ്.
േകരള ി ം ലിപി ഉപേയാഗി വ ്.
മലയാള ിൽ ഇവെയാെ പഠി ാൻ സരളമാെണ ്
താ ൾ ഈ ക ിൽ നി ം മന ിലാ ം.
സംസ് തഭാഷ എ താ ം വായി ാ ം ഇേ ാ ം
ലിപി ഉപേയാഗി . മലയാള ം സംസ് ത ം
എ വാൻ ന ് ഈ ലിപി ഉപേയാഗി ാ താണ്.
അതിനായി ഈ കം താ ൾ ് ഉപകാരെ ടേ എ
ഞാൻ ആശംസി .

എ ്,
എ കാരൻ
]pkv-XIs¯-¸-än
aebmf¯neqsS AYhm aebmfw {KÙen]nbnsegpXns¡m­v
hmb\¡mÀ¡v {KÙen]n ]T\w IqSpX kcfam¡m\mWv
Cu ]pkvXIw \nÀ½n¡s¸«ncn¡p¶Xv. AXn\v
Fgp¯pImc\v ]camh[n km[n¨n«pap­v.
Cu ]pkvXIw aq¶mbn Xncn¨n«p­v ; 1. {KÙ aRvPpj 2. kcf
{KÙ t_m[n\n 3. aebmf aRvPcn, F¶n§s\.

1. {KÙ aRvPpj-- -; - {KÙen]nbnse kzcm£c§fpw,
hyRvP\m£c§fpw, kzcclnX hyRvP\§fpw,
kwbpàm£c§fpw, kwbpàm£c¯nsâ \nba§fpw,
{KÙen]n A¡§fpamWv Cu
hn`mK¯nepÄs¸Sp¶Xv. ]qÀ®ambpw aebmf
am²ya¯nemWv Cu hn`mKw \evIs¸«ncn¡p¶Xv. Cu
hn`mK¯n\v hmb\¡mc³ IpdªXv c­mgvNsb¦nepw
Nnehmt¡­Xv AXymhiyamWv. ]T\¯n\v Du¶Â
\evIphm³ {]hÀ¯\§Ä \evInbn«pap­v.

2. kcf {KÙ t_m[n\n ; - CXn ]TnXmhv F{Xt¯mfw
{KÙen]n a\Ênem¡n F¶v ]co£n¡m\mWv
\evIs¸«ncn¡p¶Xv. CXn ]Xnaq¶v {KÙen]nbnsegpXnb
aebmfw ]mT§fmWv \evInbncn¡p¶Xv. ChnsS
\evInb ]mT§Ä hmbn¨v a\Ênem¡n AXv XÀÖa
sN¿pIbmWv th­Xv. kcfamb hmIy§fn XpS§n
ITn\amb hmIy§fn Ahkm\n¡pIbmWv Cu `mK¯v.

3. aebmf aRvPcn -; CXn ]TnXmhn\v aebmf `mj hmbn¨v
AXv {KÙen]nbnte¡v XÀÖasNt¿­Xp­v. henb 11
JÞnIIfmWv AXn ]«nIs¸Sp¯nbncn¡p¶Xv. Ah
Hmtcm¶pw ]TnXmhv hmbn¨v {KÙen]nbnsegptXWw.
AXmWv Cu `mKw hln¡p¶ [À½w.
Ch aq¶pw ]qÀ®am¡nb ]TnXmhn\v {KÙen]n
A\mbmkt¯msS hmbn¡phm\pw FgpXphm\pw km[n¡pw.
AXv Fgp¯pImc³ ]TnXmhn\v \evIp¶ Dd¸mWv.
ഉളളട ം

1. ഗ മ ുഷ 9

2. സരള ഗ േബാധിനി 54

3. മലയാള മ രി 83

4. േചാദ േ ർ 110
{KÙ aRvPpj--
&6j K‘‹+
10
സ രാ ര ൾ
µ?¥È?
অ അ

আ ആ

ই ഇ

ঈ ഈ

উ ഉ

ঊ ഊ

ঋ ഋ

ৠ ൠ

ঌ ഌ

ৡ ൡ

এ ഏ

ঐ ഐ

ও ഓ

ঔ ഔ

অং അം

অঃ അഃ

11
നമു ് എഴുതാം സ രാ ര ൾ12


13


14

অং

অঃ
15
വ നാ ര ൾ
*‚‘6¥—?
ক ക

খ ഖ

গ ഗ

ঘ ഘ

ঙ ങ

চ ച

ছ ഛ

জ ജ

ঝ ഝ

ঞ ഞ

ট ട

ঠ ഠ

ড ഡ

ঢ ഢ

ণ ണ

ত ത

থ ഥ

দ ദ

ধ ധ

ন ന

প പ

16
ফ ഫ

ব ബ

ভ ഭ

ম മ

য യ

র ര

ল ല

ৱ വ

শ ശ

ষ ഷ

স സ

হ ഹ

ৰ ള

ৰ় ഴ

 Cu A£c§Ä¡v aebmf`mjbnepÅ A£c§Ä hfsc
kmayap­v. CXv X½nepff kmayw {i²tbmsS a\Ênem¡n
AXn¶mbn Ipsd {]mhiyw FgpXn ]Tn¡m³ kabw \evIm³
{ian¡pI.
 apIfn \evInbn«pÅ ]«nIbn \n¶pw X¶ A£c§Ä
thÀXncnhnÃmsX {IaoIcn¡m\pw AXv ]p\À\nÀ½n¡m\pw
{ian¡pI
 Gddhpw Ahkm\s¯ A£c§Ä (ৰ,ৰ়) s]mXphnÂ
{KÙen]nbn {]tbmKn¡m¯XmWv. ]men en]nbnepw
Xangv{KÙbnepw D]tbmKn¡p¶hbmWnh

17
നമു ് എഴുതാം വ നാ ര ൾ


18


19


20


21


22


23


24


25

ৰ়

26
സ രചി ൾ
µ?-‰gs

ഇവ വായി ുവാ താ ു സാധി ു ി േ ാ. അതിന്
േവ ി പഠിതാവ് സ രചി പഠിേ ണം.

27
സ രചി ൾ

28
ক খ গ ঘ ঙ
ക ഖ ഗ ഘ ങ
কা খা গা ঘা ঙা
കാ ഖാ ഗാ ഘാ ങാ
    
കി ഖി ഗി ഘി ങി
    
കീ ഖീ ഗീ ഘീ ങീ
কু খু গু ঘু ঙু

কূ খূ গূ ঘূ ঙূ

কৃ খৃ গৃ ঘৃ ঙৃ
ങൃ
কৄ খৄ গৄ ঘৄ ঙৄ
കൄ കൄ ഗൄ ഘൄ ങൄ
কৢ খৢ গৢ ঘৢ ঙৢ
കൢ ഖൢ ഗൢ ഘൢ ങൢ
কৣ খৣ গৣ ঘৣ ঙৣ
കൣ ഖൣ ഗൣ ഘൣ ങൣ
 ে◌খ   
േക േഖ േഗ േഘാ േങാ
   ৈঘ 
ൈക ൈഖ ൈഗ ൈഘ ൈങ
া া া া া
േകാ േഖാ േഗാ േഘാ േങാ
ৗ ৗ ৗ ৗ ৗ
െകൗ െഖൗ െഗൗ െഘൗ െങൗ
কং খং গং ঘং ঙং
കം ഖം ഗം ഘം ങം
কঃ খঃ গঃ ঘঃ ঙঃ
കഃ ഖഃ ഗഃ ഘഃ ങഃ

29
চ ছ জ ঝ ঞ
ച ഛ ജ ഝ ഞ
চা ছা জা ঝা ঞা
ചാ ഛാ ജാ ഝാ ഞാ
    
ചി ഛി ജി ഝി ഞി
    
ചീ ഛീ ജീ ഝീ ഞീ
চু ছু জু ঝু ঞু

চূ ছূ জূ ঝূ ঞূ

চৃ ছৃ জৃ ঝৃ ঞৃ
ചൃ ഞൃ
চৄ ছৄ জৄ ঝৄ ঞৄ
ചൄ ഛൄ ജൄ ഝൄ ഞൄ
চৢ ছৢ জৢ ঝৢ ঞৢ
ചൢ ഛൢ ജൢ ഝൢ ഞൢ
চৣ ছৣ জৣ ঝৣ ঞৣ
ചൣ ഛൣ ജൣ ഝൣ ഞൣ
    
േച േഛ േജ േഝ േഞ
    
ൈച ൈഛ ൈജ ൈഝ ൈഞ
া া া া া
േചാ േഛാ േജാ േഝാ േഞാ
ৗ ৗ ৗ ৗ ৗ
െചൗ െഛൗ െജൗ െഝൗ െഞൗ
চং ছং জং ঝং ঞং
ചം ഛം ജം ഝം ഞം
চঃ ছঃ জঃ ঝঃ ঞঃ
ചഃ ഛഃ ജഃ ഝഃ ഞഃ

30
ট ঠ ড ঢ ণ
ട ഠ ഡ ഢ ണ
টা ঠা ডা ঢা ণা
ടാ ഠാ ഡാ ഢാ ണാ
    
ടി ഠി ഡി ഢി ണി
    
ടീ ഠീ ഡീ ഢീ ണീ
টু ঠু ডু ঢু ণু

টূ ঠূ ডূ ঢূ ণূ

টৃ ঠৃ ডৃ ঢৃ ণৃ
ഠൃ ണൃ
টৄ ঠৄ ডৄ ঢৄ ণৄ
ടൄ ഠ ഡൄ ഢൄ ണൄ
টৢ ঠৢ ডৢ ঢৢ ণৢ
ടൢ ഠൢ ഡൢ ഢൢ ണൢ
টৣ ঠৣ ডৣ ঢৣ ণৣ
ടൣ ഠൣ ഡൣ ഢൣ ണൣ
    
േട േഠ േഡ േഢ േണ
    ৈণ
ൈട ൈഠ ൈഡ ൈഢ ൈണ
া া া া া
േടാ േഠാ േഡാ േഢാ േണാ
ৗ ৗ ৗ ৗ ৗ
െടൗ െഠൗ െഡൗ െഢൗ െണൗ
টং ঠং ডং ঢং ণং
ടം ഠം ഡം ഢം ണം
টঃ ঠঃ ডঃ ঢঃ ণঃ
ടഃ ഠഃ ഡഃ ഢഃ ണഃ

31
ত থ দ ধ ন
ത ഥ ദ ധ ന
তা থা দা ধা না
താ ഥാ ദാ ധാ നാ
    
തി ഥി ദി ധി നി
    
തീ ഥീ ദീ ധീ നീ
তু থু দু ধু নু

তূ থূ দূ ধূ নূ

তৃ থৃ দৃ ধৃ নৃ
ഥൃ
তৄ থৄ দৄ ধৄ নৄ
തൄ ഥൄ ദൄ ധൄ നൄ
তৢ থৢ দৢ ধৢ নৢ
തൢ ഥൢ ദൢ ധൢ നൢ
তৣ থৣ দৣ ধৣ নৣ
തൣ ഥൣ ദൣ ധൣ നൣ
    
േത േഥ േദ േധ േന
    
ൈത ൈഥ ൈദ ൈധ ൈന
া া া া া
േതാ േഥാ േദാ േധാ േനാ
ৗ ৗ ৗ ৗ ৗ
െതൗ െഥൗ െദൗ െധൗ െനൗ
তং থং দং ধং নং
തം ഥം ദം ധം നം
তঃ থঃ দঃ ধঃ নঃ
തഃ ഥഃ ദഃ ധഃ നഃ

32
প ফ ব ভ ম
പ ഫ ബ ഭ മ
পা ফা বা ভা মা
പാ ഫാ ബാ ഭാ മാ
    
പി ഫി ബി ഭി മി
    
പീ ഫീ ബീ ഭീ മീ
পু ফু বু ভু মু

পূ ফূ বূ ভূ মূ

পৃ ফৃ বৃ ভৃ মৃ
ഫൃ
পৄ ফৄ বৄ ভৄ মৄ
പൄ ഫൄ ബൄ ഭൄ മൄ
পৢ ফৢ বৢ ভৢ মৢ
പൢ ഫൢ ബൢ ഭൢ മൢ
পৣ ফৣ বৣ ভৣ মৣ
പൣ ഫൣ ബൣ ഭൣ മൣ
েপ   েভ 
േപ േഫ േബ േഭ േമ
ৈপ ৈফ ৈব  
ൈപ ൈഫ ൈബ ൈഭ ൈമ
েপা া া েভা া
േപാ േഫാ േബാ േഭാ േമാ
েপৗ ৗ ৗ েভৗ ৗ
െപൗ െഫൗ െബൗ െഭൗ െമൗ
পং ফং বং ভং মং
പം ഫം ബം ഭം മം
পঃ ফঃ বঃ ভঃ মঃ
പഃ ഫഃ ബഃ ഭഃ മഃ

33
য র ল ৱ শ
യ ര ല വ ശ
যা রা লা ৱা শা
യാ രാ ലാ വാ ശാ
    
യി രി ലി വി ശി
    
യീ രീ ലീ വീ ശീ
যু রু লু ৱু শু

যূ রূ লূ ৱূ শূ

যৃ রৃ লৃ ৱৃ শৃ

ৱৄ শৄ
വൄ ശൄ
ৱৢ শৢ
വൢ ശൢ
ৱৣ শৣ
വൣ ശൣ
  
 
േര േവ േശ
േയ േല
  
 
ൈര ൈവ ൈശ
ൈയ ൈല
া া া
া া
േരാ േവാ േശാ
േയാ േലാ
ৗ ৗ ৗ
ৗ ৗ
െരൗ െവൗ െശൗ
െയൗ െലൗ
রং ৱং শং
যং লং
രം വം ശം
യം ലം
রঃ ৱঃ শঃ
যঃ লঃ
രഃ വഃ ശഃ
യഃ ലഃ

34
ষ স হ ৰ ৰ়
ഷ സ ഹ ള ഴ
ষা সা হা ৰা ৰ়া
ഷാ സാ ഹാ ളാ ഴാ
    ়
ഷി സി ഹി ളി ഴി
    ৰ়ী
ഷീ സീ ഹീ ളീ ഴീ
ষু সু হু ৰু ৰ়ু

ষূ সূ হূ ৰূ ৰ়ূ

ষৃ সৃ হৃ

ষৄ সৄ হৄ
ഷൄ സൄ ഹൄ
ষৢ সৢ হৢ
ഷൢ സൢ ഹൢ
ষৣ সৣ হৣ
ഷൣ സൣ ഹൣ
    ়
േഷ േസ േഹ േള േഴ
ৈষ ৈস ৈহ  ়
ൈഷ ൈസ ൈഹ ൈള ൈഴ
া া া া ়া
േഷാ േസാ േഹാ േളാ േഴാ
ৗ ৗ ৗ ৗ ়ৗ
െഷൗ െസൗ െഹൗ െളൗ െഴൗ
ষং সং হং ৰং ৰ়ং
ഷം സം ഹം ളം ഴം
ষঃ সঃ হঃ ৰঃ ৰ়ঃ
ഷഃ സഃ ഹഃ ളഃ ഴഃ

35
എഴുതുക ◌ാ എ ◌ി എ ◌ൃ എ ൡ എ
ചി ം ചി ം ചി ം ചി ം

36
A`ymkw

 താെഴ ത ിരി ു ാ ര ് സ രചി
േച െ ഴുതുക.
1. ক
2. র
3. ম
4. জ
5. ঢ

 താെഴയുളള അ ര തിരി റി ് അവയുെട ഋ, ൠ, ഌ, ൡ
എ ീ ചി എഴുതുക.
1. ট
2. ঠ
3. ড
4. থ
5. ৱ

ഇവ ് ഉ രം എഴുതു പഠിതാവിന് ;

 {KÙm£c§Ä Xncn¨dnbm³ km[n¡p¶p
 Nn A\mbmkw Xncn¨dnbm³ km[n¡p¶p.
 aebmf¯nepÅ A£c§fpw {KÙm£c§fpw thXncns¨gpXphm\pw
AhbpsS hyXymk§Ä a\Ênem¡phm\pw km[n¡p¶p.
 kwbpàw AS§m¯ A£c§sf A\mbmkw hmbnbv¡phm³
km²yamIp¶p.

37
സ രരഹിത വ ന ൾ
µ??g‰5 *‚‘6
 ത്

 ൻ

 ൔ

 ട്

 ങ്

 ർ

 ൿ

 ൺ

 ൕ

 ദ്

 പ്

38
 ഞ്

 ഗ്

 ഷ്

 സ്

 ഹ്

 വ്

 ബ്

 ച്

 ജ്

 ഡ്

 ശ്

39
നമുെ ഴുതാം സ രരഹിതവ ന െള


40


41


42


43


44

 ChnsS \evInbncn¡p¶ NnÃpIÄ H«pan¡Xpw aebmf¯nenÃm¯XmWv.
 AXv ]Tn¡phm³ ]TnXmhv Aev]w £a k{i²w \evtI­Xp­v.
 Fgp¯n\v th­n X¶n«pff `mK§fn FgpXn AXv a\x]mTamt¡­XmWv.
 ]«nIbn X¶n«pff Nne aebmf ]cn`mj a\Ênem¡pI.

45
സം ാ ര ൾ
,OC‹¶¥È?
ഋജുസംയു ം അഥവാ ലളിതസംയു ം (Simple Conjucts)

ഈ രീതിയി 2 തര ിലുളള സംയു വിധ ളു ്.

1. സ യരീതി അെ ി ാ ിംഗ് രീതി

ഈ രീതിയിെലഴുതുേ ാ അ ര മൂല അ ര ിെ താെഴ
േച െ ടു ു. ഉദാഹരണ ിന് എ അ രം ി ുക.

 + ত -- ক◌
2. സംേയാജന രീതി അെ ി കൈ നിംഗ് രീതി

ഈ രീതിയിെലഴുതുേ ാ അ ര ത ി സംേയാജി ു ു.
ഉദാഹരണ ിന് എ അ രം ി ുക.

 + ঞ -- 
േത ക ചി

ര,യ എ ീ വ ന കൂടിേ രുേ ാ േത കമായി ചി
രൂപെ ടു ു. അത് താെഴ ന ു ു.

›š
46
വ ാമി ശസംയു ം അഥവാ സ ീർ സംയു ം (Complex Conjucts)

ഇതുവെര ന ഋജുസംയു ം അഥവാ സരളമായ
സംയു െ യാണ് പരിചയെ ത്. അതി ഒരു അ രെ മാ േമ
സംയു ീകരി ി ു ു. ി മൂ ് അ രെ
സംയു ീകരി ാവു താണ്. അത് മൂ ു വിധ ിലു ് --- 1)
സ യവ ാമി സംയു ം , 2) സ യസംേയാജന വ ാമി
സംയു ം, 3) സംേയാജന വ ാമി സംയു ം.

1) സ യവ ാമി സം ം

ഈ രീതി സ യ സംയു ാ ര ളുമായി ബ ം
പുല ു താണ്. സംേയാജന ിന് സാ മ ാ അ ര ളാണ്
ധാനമായും ഈ രീതിയി സംയു ീകരി ുക. ഉദാ--

സ്

স◌্ + প্ + ল = স্ + ল = 
ക് (ൿ )

 + ন ◌্ + ত = ক্ + ত = 
ര,യ എ ീ അ ര സംയു ാ ര ി ദ ിതീയമായി
വ ാ അത് ചി മായി രൂപെ ടാെത സ യവ ാമി
സംയു രൂപ ിലാകു ു. ഉദാ---- ്ധ

++ধ= +ধ=
ഇതുേപാെല യ ും രൂപമാ ം സംഭവി ും.

47
2) സ യസംേയാജന വ ാമി സം ം

ഒരു സംയു ി ഒേ ാ അതിലധികേമാ സംേയാജന സംയു വും
ഒ ിലധികം സ യ സംയു േമാ വ നേമാ േച ാലാണ ഈ
വ ാമി സംയു ം രൂപെ ടുക.

 + ত ◌্ + র = ্ + র = 
ര എ അ രം സംയു ിെ ആദ േമാ അവസാനമാേയാ
വ ാ അത് സ യസംേയാജന വ ാമി സംയു ി
ഗണി െ ടും.

3) സംേയാജന വ ാമി സം ം

മൂ ് അ രം ത ി സേ ളി ുേ ാ ഒരു സംേയാജനസംയു ം
ലഭി ു അ രെ യാണ സംേയാജന വ ാമി സംയു ം.

ন ◌্ + ত ◌্ + ৱ = ্ + ৱ = 

സംയു ൾ

+ত=  ( )
+ষ= ( )
+চ=, ( )
+জ= ( )
+ঞ= ( )
ত্ + থ =  ( )

48
ত্ + ৱ =  (ത )
ন্ + ন =  ( )
ন্ + থ =  ( )
ন্ + ধ =  ( )
ন্ + দ =  ( )
ন্ + ম =  ( )
ন্ + ৱ =  (ന )
+চ= ( )
+ট=( )
+ম= ( )
+চ= ( )
+ছ= ( )
+জ= ( )
ন্ + ত =  ( )
+ধ= ( )
 + ৱ =  (ദ )
ম ◌্ + ম =  ( )
 + ক = ক ( )
 + ৱ = ক (ക )
 + চ = চ ( )
 + ছ = চ ( )
 + দ = দ ( )
 + দ = ব ( )
 + ৰ = ৰ ( )

49
ম ◌্ + র = ম ( മ)
 + র = গ ( ഗ)
 + র = ক ( ക)
 + র = প ( പ)
 + র =  ( ശ)
ত্ + র =  ( ത)
 + ম = ম (ര്മ)
 + ড = ড (ര്ഡ)
 + য = ক (ക )
 + য = চ (ച )
ত্ +  + য = ্ + য =  ( ത )
 + ম ◌্ + য =  + য = ম (ര്മ )
 +  + য =  + য = ক (ര്ക )
 + প্ + ল = স্ + ল =  (സ് )
 + ন ◌্ + ত = ক্ + ত =  (ക് )
 + ত ◌্ + র = ্ + র =  ( )
 + ত ◌্ + ৱ = ্ + ৱ =  ( )
ন ◌্ + ত ◌্ + ৱ = ্ + ৱ =  ( )
 + ত ◌্ + র = স্ + র = স (സ് ത)
ন ◌্ +  + র = ্ + র =  ( )
 +  + ত =  + ত =  (ര് )
ন ◌্ + ত ◌্ + ৱ = ্ + ৱ =  ( )

50
നമു ് എഴുതാം സംയു ാ ര െള ി.

1. എ ാണ് ഋജുസംയു ം ?
2. ഋജു സംയു ിെ രൂപ വ മാ ിെ ാ ്
ഉദാഹരണ െള മാ ുക.
3. സ യ വ ാമി സംയു ിെ പരിഭാഷ വ മാ ുക.
4. സ യസംേയാജന വ ാമി സംയു ിന് പ ്
ഉദാഹരണ എഴുതുക.
5. സ ീ ണ സംയു ിെ പരിഭാഷ വ മാ ി അതിെ
രൂപ ഉദാഹരണ സഹിതം മാ ുക.
6. താെഴ ത ിരി ു അ ര ളുെട പരിഭാഷ
വ മാ ുക.
i.
ii.
iii.
iv. സ്
v.
vi.
vii. ശ
viii. ഞ്ജ
ix.
x.
xi. ന
xii.
xiii. ദ
xiv. ീ
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi. ര്

51
വായി ുവാൻ ശമി ാം ഗ ാ ര െള.

 গ  ফল
 কাক  শুক
 অথ  সুর
 ভয  ৱা
 জয  জর
 ম(শম)  রাজ
 কম  যুৱ
 ধম  ামৰ
 ৱ  ংত
 পাণ  গহণ
 ৱ  মলযাৰ
 করুণ  কড
 কুংত  সংসৃত
 অত  পত
 কদ  ৱাধক
 কতৱ  ত
 কাক  অগত
 লত  অত
 ৱ  কয
 মৃত  কাম
 ক  াধ
 ৱণ  াভ
 ফল  াহ

52
ച ർസ യ സം ംപ സ യ സം ം
"6‚ ,OC‹¶ˆ?
NXpÀk©b kwbpà§fn \mev A£c§Ä kwtbmPn¡p¶p.
AXpt]mse ]©k©b kwbpà§fn A©v A£c§Ä
kwtbmPn¡p¶p. Cu coXn km[mcWbmbn D]tbmKn¡mdnÃ.
്മ്ന (ചതുർസ യം)

ൿര്മ് ന (പ സ യം)

km[mcWbmbn {i²n¨m CXv hmbn¡phm³ _p²nap«mWv. AXnse
an¡ A£c§fpw \nÈÐamWv. BZyw \evInbXnsâ DÑmcWw
C§s\bm-Wvþþ - ßv\. c−maXnsâ D¨mcWw {i²n¡p--þþ {Ipw {\.

C¯c¯n D¨mcWs¯ ]p\x{IaoIcn¨Xn\memWv C¯cw
k©b§Ä efnXamIp¶Xv. F¦nepw B[p\nI {KÙen]nbnÂ
C¯c¯nepff k©b coXnIÄ D]tbmKn¡msX
AXnsâ ]ncns¨gpXnb cq]w kzoIcn¡pIbmWv ]Xnhv.

ഗ അ ൾ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬৭৮৯০

53
,?> &š6j L=ˆ7‰6
(মলযাৰ মাম)

kcf -{KÙ t_m[n\n
(മലയാളം മാ മം)

54
পাঠং - 1
ইতু েপনযা.
ইতু এা ?
ইতু েপনযা.

ইতু করযা.
ইতু এা ?
ইতু করযা.

ইতু া আ.
ইতু এা ?
ইতু াকা.

55
ইতু শযাকুু.
ইাকুু ?
ইতু শযাকুু.
এন ◌্তাইতু শযাা ?
আ ইতু শযাকুু.

ইতু পুসকমা
ইত্ এা ?
পুসকং এনা ?
অত্ পকানা.

অত ◌্ চাযকপা.
অত ◌্ এা ?
অত্ চাযকপা.
অত্এনা উপাকুতু?
অত্ কুকা উপাকুু.
চাযকপ্ ৰং কুকানুং উপাকুু.
এা অতু ৰং কুকা এটুকু ?
অল অতু চায কুকানুং এটুকুং.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

56
পাঠং - 2

অত্ ওরু আ কুযা.
অৱ েপা ?
অৱ েপ রাজু.
এা ইতু রাজু আা ?
অ ইতু রাজু আ.

অত ◌্ এা ?
অত ◌্ কাৰৱযা.
অত্ এনা উপাকুত্ ?
যা যা উপাকুু.

অত্ পযা.
অত্ এা ?
অতু পযা.
পকু কণুা?
আ পক্ কণুণ্.

57
অত্ পালমা.
পাল ় এা?
পাল ় ৰ্ ৰমা.
অনু চুটুং মরঙৰা.

রাজ এযা ?
রাজ দানলা.
রাজ দানলাা ?
অ রাজ দানলা.

ত এু যু?
ত পাটু পাটুু.
ত না পাটু পাটুা ?
আ ত নল গাকযা.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

58
পাঠং - 3
অাপক কা ৱরুুণ্.
এ্ অাপক ৱরুুা ?
আ অাপক ৱরুুণ্.

অাপক েপা ?
অাপক েপ রা এা.
অহং এা াণুৱরুত্ ?
অহং পুসকং াণুৱরুু.

অচ এ েপাকুু ?
অচ ম  েপাকুু.
ম  এযা ?
অত্ ালা.

 এু াণুৱরুু ?
অৱ েপন াণুৱরুু.
েপন্ এা ল ?
েপন্ পতু রূপ.

59
াদুং াসফুং এযা.
অল ককুকযা.
এ্ অৱ ককুকযাা ?
অ অৱ ককুকযা.

ু পকুকযাা ?
অ ু পকুকযা.
ু এু পকুু.
ু গতং পকুু.
রাজুৱুং পকুকযাা ?
অল রাজু নাযযুাতু ককুু.

রামু টু এ ?
অৱ টু বসপূরলা.
বসপুর এযা ?
অতু কণাটকলা.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

60
পাঠং - 4
াকূ ভূপা মাৰ় ক়কুু
ভূপা এু ক়কুু ?
ভূপা মাৰ়ং ক়কুু.
র এা যতু ?
র দানতু ুং প্ ককুু.

দানতু রণু কুতৰুণ্.
অৱ প্ ককুু.
অতু আাযা ?
অতু রাজুৱুং কুমারুং আ.

রামু ৱালুং.
 ৱলতুং ক়া ?
আ ক়চু.
না ইং ?
একু াশযা কূটুত ইং.

61
ভূপা এু যু ?
ভূপা দানতু ককুু.
এ্ অব ককুকযাা ?
অ অৱ কণু ককুকযা.
অৱু ওপং আরাণুৰত্ ?
অৱ ওপং রাধযুং রাজুৱুং উণ্.

রা এাটা েপাকু ?
অৱ রুূ েপাকুকযা.
এ্ অৱ ওটকাা েপাকুত ◌্ ?
অল অৱু ওপং রযুমুণ্.

লতা  এ ?
অ ঞা মুকলুণ্.
অ  এা য ?
ঞা পুসকং ৱাকুকযা.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

62
পাঠং - 5
কাকা  অ এা যত ◌্ ?
ঞা পকুু.
 এা পকুত ◌্ ?
ঞা লুঙ্ পকুু.
ঞা সংসৃতৱু পকুু.
জযযুং ওপমুণ্.

ঞা পাঠং এৰ়ুতুুণ্.
গূতযুং পাঠং এৰ়ুতুু.
ন এলাৱরুং পকুুণ্.
ন এলাৱরুং কড পকুু

ই রণু েপ কুকৰুণ্.
অৱ শাযুং লতযুমা.
অৱ পকুকযুং এৰ়ুতুকযুং যু.

63
কমল পাটুু.
 এৰ়ুতুকযুং ৱাকুকযুং যু.
অ ই েপাকুু ?
অ ইু বংগৰূরু েপাকুু.
অা এ েপাকুু.
অা ৈহদরাবা েপাকুু.
অ ইু ৱরুু.
অাযুং ৱরুু.

নায ককুু,
পশু অযুণ্.
নায ারু ুু.
পশু এু ুু ?
পশু পুলু ুু.
পূচ এু কুকুু ?
পূচ পালু কুকুু.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

64
পাঠং - 6
শ এা াণুৱরুত ◌্ ?
 েপন াণু ৱরুু.
 এ ুং াণুৱরুত ◌্ ?
অহং পটণতুুং াণুৱরুু.
অহং ঘকারৱরুং াণুৱরুু.

সা  এা াণু ৱরুত ◌্ ?
ঞা পুসকং াণুৱরুু.
পুসক েপা ?
অ েপ ালর নুকলু এা.
অা ল ?
অনু পনং রূপযা ল.

শ্ এযা ?
অৱ কণপুরতা.
কণপুরং এযা.
অতু রৰলা.
কণপুরং তমুৰ়্ নালুং উণ্.
কণপুরত্ পচক টুা ?
আ অ পচক টুং, লযুং কুরৱা.
ওরু া তকাা ল ?
অ পতু ৈপসকু টুং.

65
ু  এটযা পকুত ◌্ ?
ঞা কডশ দালয পকুু.
মাযুং অযাা পকুত ◌্ ?
অল, মা দণ কড দালযলা.

ণা,  এা যত ◌্ ?
ঞা কড পকুকযা.
নক্ কড ইমাা?
আ এক্ কডযুং লুঙুং ইমা.
ত্ কড ইমাা ?
অল ত্ গতমা ইং.

কণ যা ?
অৱ  কুাপুরতা.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

66
পাঠং - 7
ইত ◌্ খ টা.
অত ◌্ ৱৰ ৱলুতা.
অত ◌্ পটণলা.

র খ অনুজনা.
খ  রমযা.
উমযুং খ যা.
উম অাং কা পকুু.

সু খ ৱটনা.
রশুং খরুং সু অনুজারা.
কমলা খ যা.
অৱ ল ৱালা তামকুত ◌্.

67
ইত ◌্ সুি◌ৰা.
ঈ সূ মংগলাপুরতা.
অযা রাধযুৰত ◌্.
রাজুৱুং অযা.

অত ◌্ ইংরা হাড আ.
অ কু মরঙ উণ্ .
উদান কু কুকৰুণ্.
রাষুং তযুং অযা.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

68
পাঠং - 8
এ েপ রামু.
ঞা দাপূ তামকুু.
দাপূ কণাটকলা.
অ া গু উণ্.
 টুং অ াট নগলা.

ইত ◌্ রাধযু নাযযা.
ই েপ স এা.
ই রং ৰযা.

আ টং এযা.
অত ◌্ সকা টং আ.
অ নৱুং েপ ৱরারুণ্.
েপ অটু উাগসনা.
অ রং আৱশকা উণ্.

কণাটক কড সংসাকুু.
তৰ়্ না তৰ়া সংসাকুত ◌্.
রৰকা মলযাৰমা সংসাকা.
আংধ লুঙুং উদুৱুং সংসাকুু.

69
অত ◌্ েপাাসা.
ই আরা া যত ◌্?
ই কু আা া যুণ্.
এ অাৱনুং অযা.
 েপাসা এযা ?
এ েপাসা অংচাং কলা.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

70
পাঠং - 9

ঈ ৱ এযা েপাকুক ?
ইত ◌্ তরক্ েপাকুং.
ঈ ৱ এেপা পুরেপটুং ?
ঈ ৱ অ্ মক্ পুরেপটুং
না রা ইত ◌্ তরতুং.
তাঙ এ েপাকুু ?
ঞা রু্ৱক্ েপাকুু.
না এক্ ওরু ং উণ্.
ও অতু শ.

71
তযুং রু্ৱকু ৱরুং.
অৱৰুং ৱরুা ?
আ অৱাাপং অৱৰু যুং ৱরুং.
রু্ৱ ু ন মদুরং েপাকুং.
ও ঙ মদুর না ে েপাটুা ?
আ ঞা এ অচ কূ েপাটুণ্.

তা  এ কুি◌ ৱরুা ?
আ, নমুক্ ওা েপাকাং.
সা নেপাৰ়া েপাকুক ?
ঞা াৱা েপাকুং.
রাধযুং ৱরুং.
আ. শ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

72
পাঠং - 10
ন টুক পশুক
েপা ৱৰতুু. পশু
নমুক্ পা তরুু. ন
অৱযু পা কুকুু.
পশু পা আাগনু
উতমমা. অত◌্ কককেপট
আহারশৃংখল উেটতা. পশুক
হাযা জনঙ ৱৰতারুৰত্.

ইতা এরুম.
এরুপা া না
রুণাকুত্. পা
কটটুতা 
মাণং যত্. 
উরুটা নাং যণাকুত্. পশু
পাল ততা. পে এরুমপা
কযুৰতুং রুচুকরমা.

73
কৃকা কাৰ
উপাকুু. অ
ৱাকানুং ৱয
উৰ়ুতু মকুৱানুং
উপাকুু.

কুর বুযুৰ মৃগমা.
অত্ গ ওটুু.
কুর ৱযুং ওকুু.
কুরৱ ৱৰ নল
 উপাকুত্.

পশু, কুর, কাৰ, এরুম এৱ ৱৰ
উপাগপদমা মৃগঙৰা. ন ইৱ না
ৱৰতুু. অনা ইৱ নাং
ৱৰতুমৃগঙু কুু.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

74
পাঠং - 11

সু ই্ বংগৰূ ুং ৱু.

অৱ রা 10 মক্ ৱু.

অৱ সাদরনুং ওপং ৱু.

অৱ  ৱু.

ষ ুং টু ৱ ন নটু.

এ টু ষ অটুতা.

75
ই্ অৱ একা বংগৰূ ুং নারঙ াণুৱু.
অচনা মুযুং াণুৱু.
নারঙ ৱৰ ৱলুতারুু.
মুযুং ৱলুতারুু.
সু অনুজক্ কপাটং াণুৱু.

না সূ পপাযা.
না ম ৱু পসংগং পরযুং.
অচনুং ওপং ৱরুং.
তযুং ৱরুুণ্.
ত্ না সংঘগানং পাটানুণ্.

ই অচ ঠা াণুৱু.
শনুং ঠা .
ঠাক্ 5 ৈপসযারুু.
এ্ ঠাক্ অযুং ৈপসা?
অ ঠাক্ অযুং ৈপসযুণ্.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

76
পাঠং - 12
মনুষ কৰা া
যু. অৱ  াণ্
পুসকং এটুকুু. 
াণ্ পাঠং এৰ়ুতুু.
মনুষনু রণু যুণ্.

মনুষনু রণু কালুণ্. অৱ অতুাণ্
নটকুু. মৃগঙ্ না কালুণ্. মৃগঙ
মনুষকা গ ওটুু.

ইত্ কণুকৰা. কণুক
কাণানুপাকুু.

ইত্ যা. 
ানুপাকুু.

77
মূক্ াণা নাং শকুকযুং, মণকুকযুং
যত্. ৱাযাণ্ ন ভণং ক়কুু.
নাক্ াণ্ নাং আহারসাধনঙৰু
সাদযুু. নাাণা নাং
সংসাকুত ◌্.
নাং কণুাণ্ নলতুমাং কাণুক. যা
নলতুমাং ুক. নাৱুাণ্ নলতুমাং
পরযুক.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

78
পাঠং - 13
তং সুখপূণমাকানুৰ মনুষ
অষণং সংভাৱন য ৱসুৱা
পা. সমযযুং ৗকযযুং
চটুতুক এ আশযং নূতন
কণুটুতঙ্ অতর়যাকুু.
াণুনটকানুং মাটং াযানুং
ৱৃযা
সূকানুং
এৰুপমা.
মনুষ
ম
এাকুং
. ওু কণকুকূ াকুক. ভূকু
ভারমা. এতাযালুং ল্
নাশলূযা্ কাণাং. ই.যা
পা জযং. অৱ মকুল.
অতুাণুত মনু তাঙানাৱাত ধমা
অৱ সাং.

ক এ়যেপা এলা আৱশঙুং

79
রয পা উপাচু তুট.
পা উপাগ াক 
রৰমরা. এাবশনুং রয
পাকা উপাকুত্. পকৃদতমায
বসুক অৱ কৰঞু. ইল
েপাযুমারু ৱসুক পালা.
ৗযৱুং আডংবরৱুং পা
উপাগ ৱচু. ৱাৰলল
উপাকুক, েপপ
কাবাগুপাকুক এবযানু
পহারমাগঙ.

পা কণুটুতং
সমসখলকলুং ৱয মাটং সৃচু.
পা ইেপা এলাৱকুং ও়চু
কূটা পটাত ওরু ৱসুৱা মা়.
মনুষনু্ অতাবশং ণ এলাং
পা কা তুট. অঙ উপু
াটু কপূরং ৱ এলা সাধনঙৰুং
ইেপা পা
কূটুকলাণুৰ সংশযলা.

80
পা ওরু পাক
পশমা.াকলাৱরুং কূটা
তৰুত্. অতু মহাপতা এু াক
রাজঙ মু়পু নটুণ্. রৰ
তু়চু াকু ওরু ৱ সামূক
পতাত্. নকুল এতা ই
এটৱুং ৱয পশং. পা
আৱাসৱৱসযুং আাগবুং তককুু.

আৱশং অ়ণ ৱসুতা
পা ৱপযু যমাকুল
এতা. ভূগভ জল অৰ
কাযমায মাটং ইরু বরুতা সাকুং
এা পঠনঙ কুতু.ম
তাপযযণং, ৱাতকযণং,
জলমযং তুটযৱ নেপটুতা
পান্ শযুণ্.

পা মানমাকুত্ অৰ
উপাগশূনমাকুাৰ়া. আরু
পা পুনরুপাকা তযার়ল.
অতা সতং. আনালা পা মানং

81
কূটুু. অতুৱ় পকু নাশং
সংভকুং. অতু তটণতু নু
কতৱমা.

পকু হাকরমলাত ৱসুক
উপাকুক, পুনরুপাগং সমাকুক,
পা উঙ ৱ়যাকুক,
পা মানঙ তরংচু সূকুক
তুটয কাযঙ য ৱ়,
কশনলমা মা, পাক পশঙ
সৃকা নাং ত নু ভূ
সংর পটু. ইেপা রৰ সকা
যমং মূলং পা াটুণ্.
আশাৱহমায কােপা নমুক
কণকাকাং.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

82
kLK3n kNl]

aebmf aRvPcn

83
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 1
aebmfw {ZmhnUtKm{X¯nÂs¸« `mjbmWv. Cu
tKm{X¯nÂs¸« hnIknX`mjIÄ Xangv sXep¦v I¶Sw
F¶nhbmWv. Cu `mjIfn h¨v Gähpw ]g¡tadnbXpw
hfÀ¨apddnbXpw Bb `mj XangmWv. hfsc¡mew aebmfw
Xansg¶mWv Adnbs]«ncp¶Xv. aebmf iÐw \mSns\bmWv
`mjsb AÃ Ipdn¨ncp¶Xpw.Cu ASp¯ Ime¯mWv `mjbv¡v
aebmfsa¶ t]cv e`n¨Xv. AXn¶p ap¼v tIcf`mj, aebm×,
aebmbv½, aebmws½mgn F¶ t]cpIfn Adnbs¸«p.
aebmf `mjbpsS ]cnWma Zibn At\Iw kmlnXyIrXnIÄ
D­mbn«p­v.`mjbpsSbpw kmln¯y¯nsâbpw kz`mhs¯
Bkv]Zam¡n B IrXnIsf c­mbv hn`Pnbv¡s¸«p.
aWn{]hmfw, ]m«v F¶s{X Ahsb hnfn¡p¶Xv. Xangpv
IrXnIsf A\pIcn¨hbmWv ]m«v. aebmf¯nse {]mNo\
afn{]hmf IrXnIÄ an¡hmdpw atXXcIrXnIfmbncp¶psh¶Xv
Hcp kmlnXys¯Êw_Ôn¨ Hcp hntijXbmWv. ]e IhnIfpw
thiyamtcbpw AhcpsS PohnXNcyItf Imhyambv cNn¨ncp¶p.
A¶s¯ kmaqlnI ImÀ¿§sf¸ddn a\Ênem¡m³ B
IrXnIÄ KthjI·mÀ¡v {]tbmP\s¸Sp¶p­v. AhsbÃmw B
a\pjycpsS t`mKmkànsbbpw
DÄsImÅp¶hbmWv.]m«pIfmhs« an¡hmdpw aX]chpw
s]ucmWnIhpw A\pjvTm\]chpamb hnjb§sfbmWv
Bkv]Zam¡nbncn¡p¶Xv.
]Xn\mdmw iXI¯n Pohn¨ncp¶Xmbn hnizkn¡s¸Sp¶
Xp©s¯gp¯Ñs\ aebmf¯nsâ ]nXmhmbn
hyhlcnbv¡mdp­v. C¡mes¯ ZmÀi\nIhpw `ànkm{µhpw
Bb At\Iw IrXnIÄ cNnbv¡s]«n«p­v. {]mNo\Imew
apXevs¡ \Ã KZyIrXnIÄ `mjbnep­mbncp¶p. hntZinIcmb
aX{]NmcIÀ tIcf¯n h¶v aebmfw ]Tn¨v

84
sshZnIhnjb§sfÊw_Ôn¨ IrXnIÄ--
hnip²thZ]pkvXI¯nsâ hnhÀ¯\w DĸsS-- cNn¨tXmsS
aebmf KZyimJbv¡v Hcp ]pXnb DWÀÆpw HmPÊpw
e`n¨p. ]Xns\m¶mw \qäm­mbt¸mÄ FÃm imJIÄ¡pw
IqSpXÂ DWÀÆpw HmPÊpw e`n¨p. BwKehnZym`ymkw aqeambn
C¶s¯ kmlnXycq]§fmb t\mhÂ, sNdpIY , \mSIw,
D]\ymkw, `mhKoXw XpS§n ]eXpw s]m´nh¶p.
Gähpw ]ptcmKa\mßIamb IrXnIÄ sIm­v
C¶paebmf¯n¶v `mcXob`mjIfn h¨v Gähpw anI¨
`mjsb¶v A`nam\n¡mdmbn. aebmf¯nse Fgn¯pImÀ Ct¸mgv
{]ikvXcmbn«p­v.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

85
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 2
`mjIfpsS cN\m XXzhpw AÀ° XXz¯nsâbpw
ASnØm\¯n `mjsb IuSpw_nI hÀ¤oIcWw sNbvXn«n«p­v.
IpSpw_ \nÀ®b¯n\v Chsb a\Ênemt¡­Xv AXymhiyamWv
-) [z\n 2) ]ZcN\ 3) hm¡ycN\ 4) AÀ°w 5) iÐw 6) Øm\ob
\nIS\. C¯c¯nepÅ Bdp Xc§Ä a\Ênem¡nbmWv
hÀ¤oIcn¡s¸Sp¶Xv. `mjm sshÚm\nIÀ `utKmfnI
B[mc¯n `mjsb hÀ¤oIcn¡s¸Sp¶p. temI¯ F{X
Xc¯nepÅ `mjmhÀ¤oIcW§fps­¶ Imcyw
A\nÀÆN\obamWv. kv]ãXbv¡pw kpt_m[Xbv¡pw th­n
`utKmfnIm[mc¯n temI`mjIsf hÀ¤oIcn¡s¸«n«p­v-
1) Atacn¡ JÞw 2) {]im´ almkmKc JÞw 3)
B{^o¡m JÞw 4) bqtdjym JÞw

1. Atacn¡m JÞw - Atacn¡bnse t_menIÄ (kwkmc`mj)
Bbnc¡W¡n\p­v. hSt¡ Atacn¡bn FkvIntam,
AY_mkvI³, AetKmwIn³, CtdmIzmCkv, \lpBXvevkv
AS¡w Ipsd `mjIfp­v. Z£nWtacn¡bn Imcnhv, AizIv,
KphmÀ\n-Xq]n, InNphm, Asdu¡m³, NmtIm, sXmdmtUÂ F¶o
t_menIÄ kwkmcn¡s¸Sp¶p. B[p\nI `mcXob `mjIÄ -
s{^©v, Cw¥ojv F¶nh Im\Ubnepw kwbpà cm{ã
Atacn¡bnepw kwkmcn¡s¸Sp¶p.
2. {]mim´ almkmKc JÞw-- ; - CXn {][m\ambpw )
aebv-_lpZzo]ob IpSpw_w 2) ]m¸pbv IpSpw_w 3)
Bkvt{Xenb³ IpSpw_w F¶nhbp­v.
3. B{^n¡m JÞw - _pivam³,_m´q, kypUm³, skta{SnIv,
sltaänIv F¶o IpSpw_§Ä B{^o¡m
JÞ¯nepÄs¸Sp¶p. ) _pivam³ IpSpw_w
Z£nWm{^n¡bnepw 2) _m´q IpSpw_w `qa²y tcJbpsS
sXt¡ Aä¯pw, 3) kypUm³ (kpUm³) IpSpw_w
`qa²ytcJbpsS hSt¡ Aä¯pw kwkmcn¡s¸Sp¶p.
ss__nf\pkcn¨v t\mlbpsS ]p{X·mcmWv kmapw, lmapw.
Cu hwiPÀ kwkmcn¡p¶ `mjIÄ skta{SnIv, sltaänIv
IpSpw_¯nse `mjIfnepÄs¸Sp¶p. 4) skta{SnIv

86
IpSpw_¯n JÞ§fp­v- ^nenkvXo³, Adºv, CdmIv, kndnb,
ankv{Xv, FXtym¸y³, Xp\nknbm, AÂÖocnb, samtdmt¡m
F¶nhbmWXv. 5) sltaSnIv IpSpw_¯nepw JÞ§fp­v. -
en_nb, skmamenb, FXtym¸y F¶nh.
5. bptdjy³ JÞw - Cu `qJÞ¯nse `mjIÄ `mjm
hnÚm\ Zrãnbn alXz]qÀ®amb krãnIfp­v.
F´psIms­¶m Chbn D¨ k`yXIfpw, amdd§fpw
Bhnjv¡cn¡s¸«n«p­v. Cu `qJÞ¯nse {]mNo\hpw
AÀÆmNo\ `mjIfpw hniz`mjIÄ¡v Du¶Â \evIp¶p. Cu
`mjIfpsS A²yb\¯neqsS `mjm hnÚm\imkv{X¯n\v
Bcw`w Ipdn¨p. ChbpsS ]p\xhÀ¤oIcWw {i²n¡pI--

1. bpdm AÂXmbn IpSpw_w - `qtKmfnI ZrãnbnemWv Cu
hÀ¤oIcWw sN¿s¸«ncn¡p¶Xv. hnkvXoÀ®¯n `mtcm]ob
IpSpw_¯n\p tijw Cu IpSpw_amWv DÅXv. [mXp¡sf
{]Xyb§fpambn tbmPn¸n¨v hm¡pIfp­m¡p¶
`mjIfmWnXnepÄs¸Sp¶Xv. ^n\njv, XpÀ¡n, lwtKdnb³,
awtKmÄ F¶nh C¡pSpw_¯nepÄs¸Sp¶p.
2. GIm£cw AYhm No\m IpSpw_w - CXn {][m\n No\n
`mj (ssN\okv) BWv. AXn\m CXns\ No\o IpSpw_w F¶p
hnfn¡p¶p. ) A\man 2) kyman 3) Xnº¯v-_À½n
4) No\n F¶nh ChbpsS {][m\ hÀ¤§fmWv. CXnÂ
No\n¡pÅ alXzw hfsc {]ikvXamWv. CXv GIm£c `mjpsS
DZmlcWamWv. ssN\okv `mj A¿mbncw
hÀj¯nse ]cnjv¡mc¯nsâbpw kwkv¡mc¯sâbpw
ss]XrIamWv. kq£va¯nepw kq£vaamb `mh§Ä CXnÂ
hyàamWv. CXn hymIcW¯nsâ A`mhap­v. kzc¯n\pw
Øm\¯n\pw No\n `mjbv¡v kmam\y {][m\Xbp­v. CXnsâ
en]nbv¡v Hcp iЯn\v Hcp {]XoIta DÅq.
3. {ZmhnU IpSpw_w - Z£nW `mcX¯nsâ \mep `mK§Ä--
B{Ô, tIcfw, IÀ®mSIw, XangIw, knwlf Zzo]nsâ hS¡p
`mK¯pw {ZmhnU `mjIÄ kwkmcn¡p¶p. hÀ¯am\ {ZmhnU
hÀ¤w \mep Xc¯n ]p\xhÀ¤oIcWw sN¿s¸Sp¶p. - )
{ZmhnU hÀ¤w 2) B{Ô hÀKw 3) a²yhÀ¯n hÀ¤w 4) _lncwK

87
hÀKw. {ZmhnU hÀ¤¯n Xangv, aebmfw, IÀ®mSI (I¶Uw).
sImSKp, Xpfp `mjIÄ DÄs¸Sp¶p.
B{Ô hÀ¤¯n sXep¦pw AXnsâ t_menIfpw
DÄs¸Sp¶p. {ZmhnU `mjIÄ kwkmcn¡p¶hcn ChcpsS
F®w IqSpXemWv. ]Xns\m¶mw \qäm­nse kmlnXy cN\IÄ
Ct¸mgpw e`yamWv. kwkvIrX iЧfpsS D]tbmKw kmlnXyI
sXep¦n D]e­amWv. CXnsâ t]cv kzcm´w F¶mIp¶p.
a²yhÀ¯nbn tKmWv-Un F¶ t_men DÄs¸Sp¶p.
HdoÊbn CXnsâ ]cnjv¡rX cq]ap­v - AXnsâ t]cv IpCu
AYhm Ipbv F¶mWv.
{_mlpbv hÀ¤w AYhm _lncwK hÀK¯n kpZqÀ IemXv
F¶ t_menbpÄs¸Sp¶p. Ct¸mÄ Cu t_men knÔn,
_eqNnØm³ s]ucÀ D]tbmKn¡p¶p.
5. ImtIikv IpSpw_w - IrjvW kap{Z¯nsâbpw Imkv]y³
kap{Z¯nsâbpw CSbn hcp¶ ImtIiykv ]ÀÆXamWv CXnsâ
P·Øew. Cu IpSpw_¯nsâ hS¡v ImtIiÊn kÀ¡mkn,
tNN³, teKn F¶o t_menIÄ Dt]mKn¡p¶p. Z£nW
ImtIiÊn PmwÀÖo, antKen, kzm\n F¶o
`mjIfp]tbmKn¡p¶p.
6. sktaSnIv IpSpw_w - CXnsâ IpSpw_¯nsâbpw
D]IpSpw_¯nsâbpw hÀKoIcWw sshÚm\nIÀ At\I
Xc¯n sNbvXncn¡p¶p. A¡mZnb³, _m_ntemWy³,
Akodnb³ F¶o {]mNo\ `mjIfpw, sI\mSnIv, kndnb³,
F_nko\nb³, FXtym¸y³ F¶o `mjIfpw Cu
IpSpw_¯nepÄs¸Sp¶p.
sktaSnIv IpSpw_¯nse `mjIÄ temI¯nÂ
Nne`mK§fn At\I cq]§fmbn e`n¨n«p­v. ]Ýntam¯c
`mcX¯n \n¶v e`n¨ LtcmjvTn CXn \n¶pw thÀXncnªp
h¶XmWv. Ipsd hnZzm³amÀ sktaSn¡ns\bpw
sltaSn¡ns\bpw Hcp IpSpw_ambpw shtÆsd D]
IpSpw_§fmbpw IW¡m¡s¸Sp¶p. cm{ãobhpw,
Nmcn{XynIhpamb Imcy§Ä¡v sktaSnIv IpSpw_hpambn
_Ôap­v. C¡pSpw_¯nse `mjbmb Ad_n kwbpà cmjv{S
kwL¯sâ kzoIrX `mjIfnsem¶mWv.

88
7. `mtcm¸y³ IpSpw_w - CXv AXy[nIw alXzw
DÄs¡mÅp¶ `mjm IpSpw_amWv. `utKmfnI ZrãnbnÂ
hym]vXnbpÅ IpSpw_amWnXv. ]cnjvImcw, kwkv¡mcw,
hnÚm\w, kmlnXyw F¶o hkvXpXIfn Cu IpSpw_w ap¶n«p
\n¡p¶p. kwkvIrXw, ^mÀkn (AthkvXm), teän³, {KoIv
F¶o {]mNo\ `mjIfpw {^©v, CwKvfojv, PÀ½³, cqkn (djy³),
^mÀÊn, lnµn, _wKmfn F¶o B[p\nI `mjIfpw Cu
IpSpw_¯nepÄs¸Sp¶p. aäpÅ `mjIfn h¨v ChbpsS
KpW§Ä AXy[nIw alXz]qÀ®amWv. P\kwJybpsS
hnkvXrXn, k`yX, kwkvIrXn, sshÚm\nI {]KXn,
cm{ãob-Úm\ob ssh`hw F¶o KpW§fm k¼pãamWv
`mtcm¸y³ IpSpw_w.
Chbv¡pw imJIfp­v - ) sI«nIv 2) PÀ½\nIv 3) CämenIv 4)
{KoIv 5) sXmJmcn 6) AÂt_\y³ 7) seävkvemln\Iv 8)
AÀt½\nb³ 9) BÀ¿³ F¶nhbmWh. CXp IqSmsX sSXy³,
t`ky³, ^nPy³, ln¯mbväv F¶nhbpap­v.
ChbpsS \ne\nev]v `mcXw, ]mInØm³, _wKfmtZiw, {ioe¦,
Cdm³, _À½, t\¸mÄ, bptdm¸v, Bkvt{Xenb
F¶nbnS§fnemWv.
`mtcm¸y³ IpSpw_w c­p
Xc¯n ]p\xhÀKoIcn¡s¸«n«p­v - ) sIm³Xpw 2) iXw
F¶nh. sIm³Xpw hÀ¤¯n emän³, {KoIv, Cämey³, s{^©v,
{_n«³, sKenIv, sXmJmcn F¶o `mjIfpw,iX hÀ¤¯nÂ
AthkvXm, ^mÀÊn, lnµn kwkvIrXw, djy³, _wKfm F¶o
`mjIfpÄs¸Sp¶p.
8. Bkv{XnIw AYhm BKvt\b IpSpw_w - C¡pSpw_¯n\v
c­p `mK§fp­v. BZy`mKw {]im´ kap{Z IpSpw_¯nepw
c­mw `mKw bptdjy³ IpSpw_¯nepw DÄs¸Sp¶p. {]mNo\
Ime¯v CXnsâ Øm\w hSt¡ `mcX¯nepw
`mtcmNo\mXnÀ¯nbnepw Bbncp¶p. Ime{ItaW AXn\v tem]w
kw`hyambvs¡m­ncp¶p. iymaw, {_Òm F¶nhnS§fnse
h\§fnepw, \nt¡m_mdnepw, _wKmÄ, _nlmÀ,
a²y{]tZi¯epw Ch {]NenXamWv. aZncminbnse ]©mw () F¶
PnÃbnepw CXv \ne\n¶ncp¶p
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

89
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 3
Ffnb \nebn XpS§n kz´w ]cn{ia¯neqsS
PohnX¯nsâ AXyp¶X ]Zhnbn F¯nt¨À¶
alZvhyànbmWv sI. BÀ \mcmbW³. C´ybpsS ]Xns\m¶mw
cm{ã]Xn Øm\w Ae¦cn¨ At±lw tIcf¯nsâ
A`nam\¯nsâ {]XoIw IqSnbmWv. C´y³ `cW X{´Ú³
F¶ \nebn {]ikvXnbmÀÖn¨ sI. BÀ \mcmbW³
teJI\pw {KÙImc\pw hnZym`ymkhnN£W\pw hmÜnbpw
IqSnbmWv.
tIm«bw PnÃbnse DghqÀ {Kma¯n 1920 HtÎm_À 27\p
Hcp lcnP³ IpSpw_¯n P\n¨ \mcmbW³ ]Tn¯¯nÂ
_lpanSp¡\mbncp¶p. Fw.F. Cw¥ojn H¶mw
dm¦p­mbncp¶n«pw tPmen e`n¨nÃ. tImtfPv A[ym]I\mIm³
B{Kln¨sX¦nepw AXp s]menªp t]mIpIbmWp­mbXv.
hÀWta[mhn¯KqVmtemN\bmbncp¶p CXn\p ]n¶nÂ.
CXnsâ a[pc{]XnImcambn Ct±lw \½psSsbÃmw
cmjv{S]Xnbmbn Xnf§n.
e­³ kvIqÄ Hm^v F¡tWmanIvknÂ
hnZym`ymkw ]qÀ¯nbm¡nb \mcmbW³ C´y³
hntZiImcyhIp¸n tPmenbn tNÀ¶p. Xmbveâv, XpÀ¡n,
ssN\, bp.Fkv. F¶nhnS§fn tkh\w A\pjvTn¨n«p­v.
UÂln PhlÀem s\lvdp bqWnthgvknän sshkv Nm³keÀ ,
C´ybpsS bp.F³ {]Xn\n[n F¶o \neIfnepw At±lw
{]mKÛyw sXfnbn¨n«p­v. c­p {]mhiyw ]me¡mSv Hä¸me¯p
\n¶v Fw.]nbmbn sXcsªSp¡s¸« Ct±lw 1948 Â
tIcf¯n ¹m\nwKv hIp¸n kla{´nbmbn
{]hÀ¯n¨ncp¶p. ]n¶oSv D]cm{ã]Xnbmbn.
1997 Ppembv 25\v C´ybpsS cm{ã]Xnbmbn
sXcsªSp¡s¸« Ct±lw, {]XnkÔnL«§fn hfscb[nIw
Nn´n¨v \ymbbpàamb Xocpam\§Ä FSp¡p¶Xnepw [ocambn
A`n{]mb§Ä {]ISn¸n¡p¶Xnepw anIhv Im«nbn«p­v.
ITn\m[zm\¯neqsS hfcm\m{Kln¡p¶ bphXeapdbv¡v
Hcp¯aamXrXbmWv Ct±lw.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

90
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 4
IÀW³ alm`mcX¯nse Gähpw bikznbmb
IYm]m{XamWv. AhnhmlnXbmb Ip´nbpsS KÀ`¯n \n¶v
kqcytZhsâ ]p{X\mbmWv P\n¨Xv. F¦nepw temI eÖ
`b¶v Ip´n B Ipªns\ Hcp Ip«bnem¡n \ZnbnÂ
Hgp¡nhn«p. B Ip« A[ncYs\¶ kqX\mWv e`n¨Xv.
A[ncY\v k´m\§fnÃm¯Xn\m AhÀ B Ipªns\
hfÀ¯phm³ Xocpam\n¨p. B Ipªns\ A[ncY³ Xsâ
`mcybmb cm[bv¡p sImSp¯p. AXn\m IÀ®³ cmt[b³
F¶ t]cn Adnbs¸«p.
Iuch ]mÞh·mcpsS ikv{Xmkv{X hnZyIÄ ]Tn¸n¨p
sImSp¯Xv Kpcp t{ZmWmNmcy\mbncp¶p. Ft¸mÄ AhcpsS
hnZym`ymkw ]qÀ¯nbmtbm At¸mÄ t{ZmWmNmcyÀ cwK`qanbnÂ
AhcpsS hnZyIÄ {]ZÀin¸n¡m³ Xocpam\n¨p. AÀPp\³
[\pÀhnZy
{]ZÀin¸n¨
\m«pImcps
S ssIbSn
{]m]vXam
¡n.
At¸mgmWv
IÀW³
h¶Xv.
Ah\pw
[\pÀhnZy
DXvIrjvSam
bn¯s¶
ImWn¨p. \m«pImÀ AÀPp\\p ]Icw IÀWs\ {]iwkn¸m³
XpS§n. IÀW³ AÀPp\s\ Zzµzbp²¯n\p £Wn¨p.
kqX]p{X\mb IÀW\v AÀPp\\pambn bp²w sN¿m³ ]änÃ.
tIhew Hcp cmPmhns\ Ahs\ t\cnSm³ IÀW\p km[yaÃ.
Zptcym[\\v AÀPp\s\ CjvSaÃ. B kabw Zptcym[\³
AhnsSbp­mbncp¶p. Ah³ Cu AhImiw
A\pIqeam¡phm³ B{Kln¨p. Ah³ IÀWs\

91
AwKcmPy¯nse cmPmhmbn {]Jym]n¨p. B Znhkw apXÂ
Zptcym[\\pw IÀW\pw Hcp {]mW\pw c­p icochpambn
Pohn¨p.
cwK`qanbn \n¶v Xs¶ Xs¶ t{ZmWÀ injy\m¡nsöv
IÀW³ a\Ênem¡n. Ah³ ikv{Xmkv{X
hnZy ]Tn¡m³ ]cm{Ianbmb ]cipcmhs\ kao]n¨p. ]cipcma³
tIhew {_mÒWÀ¡p am{Xsa hnZy ]dªp sImSp¡pIbpffq.
IhN IpÞe[mcnbmb IÀWs\ I­t¸mÄ ]cipcma³
IÀWs\ Hcp {_ÒNmcnbmbn sXän²cn¡s¸«v Ah\v Hmtcm
hnZybpw ]dªp \ÂIm³ XpS§n.
Hcn¡Â ]cipcma³ IÀWsâ aSnbnÂ
InS¶pd§pIbmbncp¶p. At¸mÄ IÀWs\ Hcp h{PIoSw
ISn¨p. càw HgpIm³ XpS§n. IÀW³ Kpcphnsâ Dd¡w
XSks¸SmXncn¡m³ thZ\ kln¨psIm­ncp¶p. cà¯nsâ
NqSdnªv ]cipcma³ Fgpt¶äp. At¸mÄ IÀWsâ
kl\ioeXbn kwibw ]peÀ¯n. At¸mÄ ]cipcma³
IÀWt\mSv Ahsâ PmXn tNmZn¨p. IÀW³ Xms\mcp
kqX]p{X\msW¶p ]dªp. IÀW³ Xs¶
NXn¨psh¶p ]cipcma³ Nn´n¨v Ahs\ i]n¨p-- Rm³
\n\¡p ]dªpX¶ {_lvamkv{X hnZy \o Bhiyw hcpt¼mÄ
ad¶p t]mIs«. IÀW³ Xsâ AhØ ]cipcma¶psS ASp¯v
hyàam¡n. Ah\n ]Ým¯]n¨ ]cipcma³ ]dªp - \o Hcp
alm\mbn amdp \nsâ IoÀ¯n `mcXsa§pw Adnbs¸Spw.
C¡mcW¯m IÀW³ PmXnhmZ¯nsâ AhØbnÂ
AIs¸«p t]mbn.
NqXpIfn ImcWw ]mÞh·mÀ¡v ]Xnaq¶v hÀjw h\hmkw
e`n¨p. Xncn¨ph¶t¸mÄ `Khm³ IrjvW³ ]mÞhcpsS
ZqX\mbn amdn Zptcym[\sâ sIm«mc¯n {]thin¨p.
IrjvW³ ]mÞh·mÀ¡v ]mXncmPyw \ÂIm\mhiys¸«p.
Asæn AhÀ¡v A©v {Kmaw \ÂIm³ ]dªp. Zptcym[³
AhÀ¡v kqNn Ip¯m³ t]mepw Øew \ÂInsöp ]dªp.
AXp am{XaÃmsX Zptcym[\³ {ioIrjvWs\ XShnem¡m³
D¯chn«p. At¸mÄ IrjvW³ Xsâ hncmS cq]w ImWn¨p.
AtXmsSm¸w bp²¯nsâ D¯chpw ]pds¸«p.
{ioIrjvW³ XncnsI t]mIpt¼mÄ IÀWs\bpw cY¯nÂ

92
sIm­pt]mbn. IrjvW³ IÀWsâ P·¯nsâ
IY ]dªp\ÂIn. \o Ip´nbpsS henb ]p{X\msW¶pw
\o ]mÞh ]£¯p tNcWsa¶pw IrjvW³ ]dªp.
hnPbn¨m Nnet¸mÄ ]mÞhÀ X\n¡p cmPy¯nsâ A[nImcw
\ÂIntb¡mw ]s£ AhÀ Xs¶ tPyjvT\mbn AwKoIcn¡nÃ.
AXn\m IÀW³ Zptcym[\sâ ]£¯p\n¶p Hgnbp¶ Imcyw
\nckn¨p. C\n AXnsâsbms¡ Ahkm\w bp²amWv.
Hcp Zn\w IÀW³ KwKm\Znbn kqcytZhs\ [ym\n¨p
sIm­ncn¡pIbmbncp¶p. At¸mÄ C{µ³ {_mÒW thjw
[cn¨v AhnsS F¯n. IÀW³ [m\ioe\mbXn\m {_mÒW³
Ahsâ IhN-IpÞe§Ä tNmZn¨p. At¸mÄ IÀW\v CXv Hcp
{_mÒW\söpw adn¨v C{µ\msW¶pw a\Ênem¡n.
{ioIrjvW³ Xs¶ _elo\\m¡m³ sNbvX{]hr¯nbmsW¶v
Ah³ a\Ênem¡n. F¶n«pw Ah³ IhNIpÞe§Ä Zm\w
sNbvXp. C{µ³ IÀW\v GILv\n F¶ Akv{Xw \ÂIn.
ChnsS IÀW³ {ioIrjvWsâ IqS\oXn¡v CcbmhpIbmWv
sN¿p¶Xv.
Ahkm\w alm`mcX bp²¯n\pÅ Znhkw hs¶¯n.
tIhew Hcp cm{Xn am{XamWv _m¡n. Ip´n Xsâ a¡Ä
X½nepÅ bp²¯nsâ Zpjv]cnWmas¯¸än Nn´nXmbncp¶p.
CXn\m ]qPbn eo\\mbncp¶ IÀWsâ ASp¯p sN¶p
Ahsâ amXrXzs¯¸än ]dbm³ XpS§n. Cu
clkyw ]dbmXncp¶ ImcWhpw hyàam¡n. Ip´n
Aht\mSv ]mÞ ]£t¯¡v hcphm³ At]£n¨p. IÀW³
AXp kzoIcn¡nsöpw Zptcym[\s\ shSnbnsöpw ]dªp.
IÀW³ AÀPp\s\ Hgn¨v _m¡n FÃmhtcbpw shdpsX
hnSmsa¶ hcw Ip´n¡v sImSp¯p. Ah³ CXp
IqSn ]dªpshs´¶m H¶pIn Rm³ kzbw AÀÖp\s\
sImÃpw Asæn Ahsâ ssIsIm­v kzbw acn¡pw.
Ft¸mÄ `ojvaÀ ic-i¿bn InSt¶m At¸mÄ apX IÀW³
bp²w sNbvhm³ XpS§n. IÀWsâ _mW hÀj¯m ]mÞh
tk\ £bn¨p XpS§n. At¸mÄ IrjvW³ `oa]p{X³
LtSmÂINs\ Ab¨p. Ahsâ Xnf§p¶ hnZyIÄ I­p
t]Sn¨v Iuch tk\ `bt¶mSm³ XpS§n. Zptcym[\sâ
BPvR{]Imcw IÀW³ GILv\n Akv{Xw D]tbmKn¨p.

93
LtSmÂIN³ acn¨p hoWp. Iuch tk\bv¡v kt´mjw
h¶p. ]t£ IÀW\v ZpxJambncp¶p, ImcWw Ahsâ ssIbnÂ
asämcp Akv{XhpanÃmbncp¶p. Ah³ Ahsâ
`mKyw ]co£n¨psIm­v bp²w sNbvhm³ XpS§n.
iÃy³ IÀWs\ cYnbmbncp¶p. IÀW³ Ip´n¡p sImSp¯
hm¡\pkcn¨v [ÀacmP³ (bp[njvTnc³), \Ipe³, kltZh³
F¶nhsc hn«b¨p. AXp I­t¸mÄ iÃy³ IÀWs\
Ipäs¸Sp¯n. At¸mÄ IÀW³ iÃyt\mSv AÀPp\sâbpw
IrjvWsâbpw ASp¯pt]mIm³ ]dªp. IÀW\pw
AÀPp\\pw X½n bp² \S¶p. Hcp {_mÒWsâ im]
^e¯m IÀWsâ cY¯nsâ N{Iw a®n Dugv¶nd§n.
At¸mÄ Ah³ \ncmbp[\mbn cY¯nsâ N{Iw FSp¡m³
{ian¨p. At¸mÄ IrjvW³ AÀPp\t\mSv A¼v
Fbvhm³ ]dªp. IÀW³ CsXmc[À½ bp²amsW¶v ]dªp.
At¸mÄ IrjvW³ ]dªp - {Zu]ZnbpsS am\w
\ãs¸Sp¯nbt¸mgpw, A`na\yphns\ h[n¨Xnepw F´v
[ÀaamWpÅXv ? Ahkm\w AÀPp\³ IÀWs\ h[n¨p.
At¸mÄ IÀWsâ PohPvPtymXn `qanbn \n¶pw apIfnte¡v
Db˦p.
C{]Imcw civancYnbn IÀ®sâ P·w apX arXyp
hscbpÅ Imcy§fmWv hÀWn¨ncn¡p¶Xv. IÀW³
PmXnhmZ¯n\v {]kvXpX\mb hyànbmWv. im]{KØ\mbn«pw
IÀ®³ Ahsâ ]pcpjmÀ°w \ãs¸Sp¯p¶nÃ. IqsS¡qsS
im]§Ä¡ncbmbn«pw Ah³ Xsâ [m\[À½§Ä¡v AcpXn
hcp¯nbn«nÃ. Xsâ BZÀi§Ä ]qÀ®am¡p¶Xn\mbn kz´w
Poh³ XyPn¡m³ t]mepw X¿mdmWv. AXmWv IÀWsâ
t{ijvTX.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

94
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 5
`mcX¯n {]mNo\ en]nIÄ inemteJ\§fn \n¶pw
\mWy§fn \n¶pamWv e`n¨Xv. AX\pkcn¨v {_mÒn en]nbpw
LtcmjvTn en]nbpw AXn{]mNo\amWv. ]s£ ssP\cpsS
‘]¶hWmkq-{X-’¯n 18 en]nIÄ hyhlrXamWv. s_u²nIcpsS
kwkvIrX ]pkvXIamb ‘efnX hnkvXmc¯n 64 en]nIsf¸ddn
DtÃJ\w sNbvXn«p­v. ]s£ Chbn c­p en]n am{XamWv
a\Ênem¡mhp¶Xv. Cu c­p en]nIfn \n¶pw hÀ¯am\
Ime¯v Ht«sd en]nIfp­mbn«p­v. apJyambpw {_mÒn
en]nbmWv aäp en]nIfpsS DdhnSw. {_mÒnen]n IpSne en]n,
Kp]vXen]n, {]mNo\ \mKcn en]n, imcZm en]n F¶nhbpsS
A½bmWv. \m{Kn en]nbpsS (\mKcn) ]qÀÆ cq]§fn \n¶pw
Xmsgs¡mSp¯ en]nIÄ D­mbn. DZm-- tZh\mKcn, KpPdm¯n,
almP\n, cmPØm\n, almcmjv{Sn.
B[p\nI Imes¯ en]nIÄ Xmsg \evInbncn¡p¶p.--

1. Sm¡cn (Sm{¡n)--: Um. {KnbÀʶnsâ ASnØm\¯n CXv
imcZm en]nbpsSbpw eÞm en]nbpsSbpw ktlmZcnbpw,
Um._eqcnsâ ASnØm\¯n CXv imcZbpsS ]p{XnbmWv.
CXnsâ asämcp t]cv ‘S¡n’ F¶mWv. ‘S¡n’se a\pjycpsS
`mjbmbXpsIm­mWv S¡n F¶ t]cv h¶Xv. C¡me¯v
CXnsâ Ipsd hnIknX cq]§Ä e`yamWv.
2. kncaucn: - CXv Sm¡cn en]nbpsS D]en]nbmWv. kncaucn
t_menbpsS en]nbmWnXv. CXn tZh\mKcnbpsS {]`mhap­v.
3. tUm{Kn:-- CXv imcZm en]nb \n¶pw
hnIknXamWv. ]©m_nse tUm{Kn `mjbpsS en]nbmWv.
4. NsaBen (Nsabmen): - CsXmcp ]qÀ® en]nbmWv. CXv
imcZm en]nbn \n¶pw D­mbXmWv. Nw_m {]tZis¯
en]nbmWnXv.
5. awsUBen (asÞbmen): - CXpw imcZm en]nbn \n¶pw
D­mbXmWv. aÞ, kptIXv F¶o Øe§fnse `mjbpsS
en]nbmWnXv.

95
6. Pu³kmcn :-- kncsaucn en]nbpambn ASp¯
_Ôw ]peÀ¯p¶ Cu en]n ]ÀÆX \ncIfnse Pu³kmcn
t_menbpsS en]nbmWv. CXnsâ hnImkhpw imcZbn \n¶mWv.
7. tImOn (sImOvC): - CXv imcZbn \n¶pw hnIknXamWv.
CXnsâ D]tbmKw inwebnse ]ÀÆX \ncIfnse tImOn
t_menbpsS en]nbmWv.
8. IpÃpbn: - CXv imcZm en]nbn \n¶pw D­mbXmWv.
IpÃp ]ÀÆX \ncIfn D]tbmKn¡s¸Sp¶p.
9. IivShmcn: - Imivaoc¯nse sX¡p-hS¡v `mK¯pÅ
IivShmÀ ]ÀÆX¯nse t_menbpsS en]nbmWnXv. CXnsâ
hnImkhpw imcZm en]nbn \n¶pamWv. Um. {KnbÀʶnsâ
ASnØm\¯n CXv S¡nbpsSbpw imcZmbpsSbpw CSbnÂ
\nev¡p¶XmWv.
10. eÞm: - CXv ]©m_nsebpw knÔnsebpw
almP\nIfpsS en]nbmWv. knÔn AYhm elµm `mjIfpsS
en]n CXmWv. CXn\v Ipsd Øm\ob t`ZKXnIÄ h¶p
tNÀ¶n«p­v.
11. ap¯m\n: - eÞm en]nbn \n¶pw hnIkn¨p. elµbpsS
{]apJ t_menbmb apÂXm\nbpsS en]nbmWnXv.
12. hm\nLv: - hm\ntLm AYhm _\ob ‘eÞ’bpsS knÔnÂ
{]NenXamb t]cmWv. AhnSps¯ lnµp¡fmWnXv
D]tbmKn¡p¶p. apkÂam·mcpw ^mÀÊn¡mcpw Cu en]n
D]tbmKn¡pw.
13. KpcpapJn: - eÞm en]nsb ]cnjvIcn¨v knJpImÀ \nÀ½n¨
en]nbmWnXv. knJpImÀ¡ CXpambn At`Zyamb _Ôap­v.
14. \mKcn: - CXv {]mNo\ \mKcn en]nbn \n¶pw hnIkn¨
en]bmWv. CXv lnµn `mjbpsSbpw kwkv¡rX`mjbpsSbpw
en]nbmWv. kwkvIrXw, ]men, t\¸mfn, {]mIrXw, A]{`wiw
F¶nhbn CXns\¸än hyhlmcap­v.
15. KpPdm¯n: - CXpw {]mNo\ \mKcnbn \n¶pw hnIkn¨XmWv.
CXv lnµn¡mbn D]tbmKn¡p¶ \mKcn en]nbpsS
ktlmZcnbmWv. KpPdm¯n tZh\mKcn, kcm^n F¶nhbmWv
DÅXv. CXn\v \mKcn en]nsb t]mse intcmtcJ (apIfnse tcJ)
CÃ.

96
16. almP\n: - lnµn {]tZi§fn (D¯À {]tZiw, cmPØm\w,
_nlmÀ, a²y{]tZiw) D]tbmKn¡p¶ en]nbmWv CXv.
17. tamUn: - CXv almcm{ã¯nse {]mNo\ en]nbmWv. CXnsâ
hnImkw ]gb \mKcnbn \n¶mWv. thK¯n FgpXm³ th­n
CXv Ncn¨pw hf¨pw FgpXp¶Xn\memWv tamUn F¶v t]cv
h¶Xv.
18. ssIYn: - ]gb \mKcnbnse ]qÀÆ cq]¯n \n¶pw
hnIkn¨p h¶p. CXn\v At\Iw Øm\ob cq]§fp­v -
t`mPv]pcn ssIYn, XnÀlpXn ssIYn F¶n§s\.
19. ssaYnen: - ]gb \mKcnbnse ]qÀh cq]¯n \n¶pw
hnIkn¨p h¶p. CXnsâ hyhlmcw anYnebnemIp¶p.
_wKmfnbpambn _Ôw ]peÀ¯p¶p.
20. _wKmfn: - ]Xns\m¶mw \qäm­n hnIkn¨p h¶p. ]gb
\mKcn en]nbpsS ]qÀh cq]¯n \n¶pw DÛhn¨ Cu en]n
Ggmw \qddm­n D­mbXmsW¶pw Nne hnZzm·mÀ
A`n{]mbs¸Sp¶p.
21. AÊanb: - CXv _wKmfn en]nbpsS ktlmZcnbmWv. c, b
F¶o A£c§Ä¡v am{Xta hyXymkapÅq.
22. HUnb (Hdnb): - DUnb,Ddnb F¶o t]cpIfnÂ
Adnbs¸Sp¶ Ch \mKcn en]nbpsS ]qÀh en]nbn \n¶pw
D­mbXmWv. CXn\v Xangv, sXep¦v F¶o en]nbpsS kzm[o\w
CXn\p­v. AXn\m CXv Aev]w ITn\amWv. Ipd¨p hnZzm·mÀ
CXv _wKmfn en]nbn \n¶pw DZv`hn¨XmsW¶p ]dbp¶p.
23. aWn¸qcn: - CXv _wKmfnbn \n¶pw hnIkn¨XmWv.
aWn¸qcmWv CXnsâ Øm\w.
24. t\hmcn: - CXv t\¸mfnse t\hmcn `mjbpsS en]nbmWv.
_wKmfnbn \n¶pw hnIkn¨p.
Z£nW `mcXob en]nIÄ--

{_mÒn en]nbpsS sXt¡ ssienbn \n¶pw hnIkn¨ `mjIÄ
BWnh.

1. ]Ýnan: - {_mÒn en]nbpsS Z£nWo ssienbn \n¶pw
hnIkn¨p. hSt¡ `mK¯pw DÅXn\m CXv hS¡v `mK¯pw
{]NenXamWv. CXnsâ Øm\w a²y`mcX¯nepw,

97
sX¡n ]Snªmsd `mK¯pw (KpPdm¯v, ITnbmhmUv. \mknIv,
Jm³tZiv, kXmcm, sslZcm_mZv, ssakqÀ, sIm¦¬)
{]NenXamWv. A©mw \qddm­p apXÂ H³]Xmw \qddm­p
hscbmWv hnIknX Imew.
2. a²y tZin:-- {_mÒZ£nWn ssienbn \n¶pw
hnIknXamsW¦nepw D¯c ssienbpsS {]`mhap­v.
a²y{]tZiw, _ptµe JÞw, sslZcm_mZv F¶o Øm\§fnÂ
\ne\nev¡p¶p. A©papXÂ H¼Xmw \qddm­v hscbmWv
ImeL«w. CXnsâ A£cw a«{XntImWw t]msebmWv.
3. sXep¦v-, I¶Uw: - CXv hÀ¯am\ sXep¦nsâbpw
I¶UbpsSbpw P\\nbmWv. A©mw \qäm­p apXÂ ]Xn\memw
\qddm­p hscbmWv hnIk\ ImeL«w. Z£nW almcm{ãw,
timfm]pcw, _nPm]pcw, s_eKmw, [mchmUw, ImchmUw,
sslZcm_mZv, aZncmin, ssakqÀ F¶nhnS§fnÂ
{]kn²w. ]Xn\memw \qddm­n\p tijw I¶Uw-sXep¦v
en]nbmbn thÀXncnbpIbpw hnIkn¡pIbpw sNbvXp.
5. {KÙw: hÀ¯am\ {KÙen]nbpsS P\\nbmWv. CXpw
{_mÒZ£nW en]nbn \n¶mWv. kwkvIrX {KÙ§Ä cNn¡m³
Ct¸mgpw {KÙw D]tbmKn¡p¶p. Ggp apXÂ ]Xn\memw
\qddm­p hsc aZncminbn {]NenXambncp¶p. CXn\p tijw
hÀ¯am\ {KÙen]nbpsSbpw, aebmf¯nsâbpw,
Xpfphnsâbpw hnIk\ap­mbn.
6. IenwK en]n: - IenwK¯nse Ipd¨p Øe§fn Ggmw
\qddm­p apXÂ ]Xn\©mw \qddm­p hsc {]NenXambncp¶p.
kabw IS¶p t]mIp¶Xns\m¸w CXn addp en]nIfpsS
kzm[o\w h¶p.
8. hs«gp¯pv,-Xangv: -CXv aebmfhpambn hfsc A[nIw
_Ôw ]peÀ¯p¶p. {KÙen]nbpambn _Ôw ]peÀ¯p¶p.
Nne `mjm hnÚm\ ]pkvXIfn hs«gp¯pw Xangpw shtÆsd
JÞ§fm¡n Xncn¡mdp­v. c­pw Htc en]nbmsW¶
A`n{]mbhpw `mjm Úm\nIÄ¡nSbnep­v. CXnsâ kabw
Ggmw \qddm­p apXÂ ]Xn\memw \qddm­p hscbmWv.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

98
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 6
X©mhqÀ t£{X¯nsâ at\mlmcnXbpw hÀ®m`bpw a[pc
t£{X¯ns\m¸w InS]nSnbv¡m³ DÅ kmlNcyamWv
Hcp¡p¶Xv. tIcfw,
I\dm(IÀ®mSI),B{Ô, HdnÊ,
_wKmÄ F¶o `mcXob
kwØm\§fn \n¶pw hntZi
cmPy§fn \n¶pw Cu
Øes¯ ZÀin¡m\mbn
F¯s¸Sp¶p. Cu t£{Xw
tNmg AYhm tNmf
`cWIme¯v \nÀ½n¡s¸«Xmbn
IW¡m¡s¸Sp¶p. CXnsâ
XmgnI¡pS¯n\p ]Xn\©v
B\IfpsS `mcw Ds­¶p
kaÀ°n¡p¶p­v. C{X henb
XmgnI¡pSw ChnsS h¨Xv Cu
t£{X¯nt\¡mÄ hep¸apÅ Hcp aW¡q\bp­m¡n AXnÂ
\n¶pw Dcp«nbn«mWs{X. Cu t£{X¯nsâ asämcp
{]tXyIXsbs´¶m CXnsâ \ng `qansb
kv]Àin¡nsöXmWv. `mc¯nsebpw
hntZicmPy§fntebpw ]ucÀ ChnSps¯ IemsIuXpI
kwkv¡rXnsbbpw H¸w X©mhqc¸s\bpw `àn]qÀÆw ZÀin¨p
t]mIp¶p­v.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

99
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 7
`q{]IrXn sIm­pw ImemhØsIm­pw sFizcyw Xpfp¼p¶
\mSmWpv tIcfw. ImhpIfpw \oÀ¯S§fpw Ip¶pIfpw
\ndª tIcf¯ns³d apJ{io Xs¶ \nch[n Iemcq]§Ä¡v
P·w \evIm³ t]mcp¶hbmWpv. sshhn²yamÀ¶
Iemcq]§Ä ]cntim[n¨m Ahbvs¡Ãmw P\§fpsS
kwkv¡rXnbpambn _Ôaps­¶pv ImWmw. am{Xaà ChpSps¯
aXhpw sXmgnepambpw
Ahbv¡pv At`Zyamb
_Ôap­pv. \nch[n
A\pjvTm\§fpsS
tIfocwKamWpv tIcfw.
P\\w, hnhmlw, acWw
F¶nhbpambn _Ôs¸«
Nne IÀ½§Ä¡pw
tIcf¯nse
\mS³IeIfn thcp­pv.
{]IrXnsb `b¶pv Pohn¨ ]pcmX\ a\pjys³d
A`nemj§Ä¡pw \mS³IeIfn Øm\ap­pv. \³aIÄ,
sFizcyw hcp¯p¶ IÀ½§Ä F¶nhbpsS tIZmcamWpv
tIcfw. Hmtcm Iemcp]hpw H¶ns\m¶pv sshhn²yw ]peÀ¯p¶p.
Xmf¯nÂ, thj¯nÂ, \r¯¯nÂ, kwKoX¯nÂ,
kwKotXm]IcW¯n F¶n§s\ FÃm ImÀ¿¯nepw Ch
sshhn²yw ]peÀ¯p¶p. IYIfn, XpÅÂ, sX¿w,
Nm¡ymÀ¡q¯pv,Imfot£{X¯nse Iemcq]§Ä F¶nhbmWpv
tIcf¯nse kp{][m\ Iemcq]§Ä.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

100
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 8
Cu sagpIpXncn Fsâ ImgvNbpsS (t\m«¯nsâ)
Iq«pImc\mWv. AXv F{X hnhiamWv. CXv Pohsâ ckamWv.
CXv £Ww tXmdpw I¯ns¡m­v {]`mXs¯ kv]Àin¡p¶p.
Ch Xsâ efnXamb AkvXnXzw ad¶v alm\mb kqcys\
sXmSp¶p. Cu
sagpIpXncn
FsâbmIp¶p“
“Cu
sagpIpXncn
hymIpe\mbncn
¡pIbmWv. ]s
£ CXv
a\pjyÀ¡v
Aenbp¶Xns\
¡pdn¨v ]Tn¸n¨p
Xcp¶p. CXnsâ
cà¯nsâ
XpÅnIfmbv hoWv {]mImi _nµp \nÀan¡p¶p. CXnsâ sNdnb
\mfw tImSn¡W¡n\v {]Imiw kv^pcn¡p¶p.Cu sagpIpXncn
FsâbmIp¶p“
“ F\n¡v Cu sagpIpXncn - CjvSapÅt¸mÄ D]tbmKn¡mw,
Ioibn hbv¡mw . AÔImcamIpt¼mÄ AXv Xsâ _ew
Im«pw. Rm\m{Kln¡pt¼mÄ AXns\ Dd¡m\pw ]äpw.
C¯eapd apgph³ CXv Fsâ IqsSbp­mIpw. eoeIfnepw AXv
Xs¶¯ms\ sISp¶p. Cu sagpIpXncn FsâbmIp¶p.“
“ tImSn¡W¡n\v \£{X§Ä BImi¯v AÔImcs¯
aSnbn h¨ncn¡p¶p. ]s£ AXn\mImis¯ hn«v hcm³
km[yaÃ. F\n¡v \£{X¯m A£c§Ä hmbn¸m³ km[yaÃ.
B \£{X¯n\v Fsâ ho«n hcm³ ]änÃ. Fsâ {]Wb
KÀhv CtbmSv ]dbm³ km[yaÃ.
“Ft¸mÄ B{Kln¡pt¶m, At¸mÄ sagpIpXncn e`n¡pw.
AÀYsas´¶m Ft¸mÄ B{Kln¡pt¶m At¸mÄ \ap¡v

101
AXv I¯n¡mw. Ft¸mgm{Kln¡pt¶m At¸mÄ sISp¯mw.
AÔImc¯p\n¶pw Ft¸mÄ Hcp bp²ap­mIpt¶m At¸mÄ
sagpIpXncn AhnsS h¶p \n¡pw. CXv Fsâ ImgvNbpsS
amÀK¯nsâ Nn{Xw hc¨ A\ÀL Nn{XImc\mWv. “
“Cu sagpIpXncn Zcn{ZÀ¡pw eLp{]mWnIÄ¡v DZmcX
\ÂIp¶p. CXnsâ _nµphn Xo Pzen¡p¶p. CXv
{]mWbÚ¯nsâ Pzmesbt¸mse I¯p¶p. CXv XeapdbpsS
{]Imis¯ kv^pcn¡p¶p. CXv PKXvcq]nbmb cY¯nsâ
KXnbpsS..kplr¯mIp¶p.’’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

102
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 9
krãnbpsS Poh\pÅXpw CÃm¯Xpamb kÀh hkvXphnepw
kuµcyw \nlnXamWv. ]£n kpµcamWv. ]pjv]hpw
kpµcamWv. ]s£ a\pjym \o kpµc\mWv, kpµcXa\mWv.
kuµcy¯memWv \o \nÀan¡s¸«ncn¡p¶Xv. buh\¯m \nsâ
icocw Xnf§ns¡m­ncn¡p¶p. \nsâ Xz¡v tImafamWv. \nsâ
icoc¯nsâ Hmtcm `mK¯pw kuµcyw tim`n¨ncn¡p¶p. {]IrXn
apgph³ \nsâ kuµcy¯n apKv[ambncn¡p¶p.
Ihn a\pjysâ imcocnI kuµcy¯n tamlnX\mbn
kwkmcn¡p¶sXs´¶m \nsâ \mUnbneqsS HgpIp¶ càw
aZyw tkhn¨v D·à\mbncn¡pIbmWv. \nsâ \b\§Ä emhWy
temI¯nsâ \nfb§fmIp¶p. \nsâ iЯn kwKoX
[mcIbpsS ebmßIX \ndªp InS¡p¶p. \nsâ lrZbw
hnimeamWv.
apJw XmacbmWv.
Xe cXv\w
t]msebmWv.
\nsâ Ic§Ä
_etadnbXmWv.
\nsâ ]qÀW
icochpw
tim`\mabamWv.
tl a\pjym
\nsâ amwkf
buh\¯nÂ
\n¶pw
kzØXbpw kpKÔhpw han¡p¶p. buh\hpw BtcmKyhpw
Pohsâ Ahn`mPy LSIamWv. \o Cuizcsâ kÀthm¡rã
krãnbmIp¶p. \n¶n BiIÄ, A`nemj§Ä, DbÀ¶
BImw£IÄ, A\´{iaw \S¯m\pÅ DÕmlw, hnLv\§fnÂ
hnPbw DWÀ¯m\pÅ iàn, Bßhnizmkw, kXyhpw
AkXyhpw Xncn¨dnbm\pÅ hnthIw, {i², kXyw t{]aw F¶nÂ
AN©e hnizmkw F¶nhbm \o k¼pãamWv. \n¶nÂ
am\hklP KpW§Ä D­v. \n¶n klm\p`qXnbp­v.

103
\o ]cn-jv-Imc¯nsâ kvXw`amWv. \o kzÀKob kwkvIrXnbpsS
{]XnaqÀ¯nbmWv. a\pjyX \n¶psS kzm`mhnI KpWamWv.
tl a\pjym Cuizc³ Cu A\p{Kl¯m \o \nsâ
kplr¯p¡sf hnizknbv¡q. ]cnNbw DbÀ¯n a\pjyX
hnIkn¸nbv¡q. Úm\w, hnÚm\w F¶nh
At\zjn¨v ]ptcmKa\ ]Y¯n {]XnjvTnX\m¡q. \o
Cuizcsâ hcZm\amWv. ]pXnb kpJkuIcy§Ä D]tbmKn¸m³
{ian¸n³. CXn\m \à AÀY¯n kmÀYznbmIq.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

104
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 10
Ihn ]dbpIbmWv -”t]\bpw hmfpw- CXn \n¶pw Xm¦Ä¡v
F´mWv Bhiyw ? \n\¡v a\Ênsâ DbÀ¶ `mhw thtWm
AtXm icocs¯ APb\m¡tWm ?, A]mc iàn thWtam
AtXm AÔImcabamb apdnbnencp¶v DbÀ¶ a[pcKm\§Ä
cNn¡tWm ? Asæn ]ShmsfSp¯v ssaZm\w
t\SnsbSp¡tWm ? \n§Ä Úm\¯nsâ Zo]w I¯n¨v
{]Imiw ]c¯ptam AtXm ]ShmsfSp¯v i{Xp¡fn \n¶pw
hoSpIsf c£n¡ptam ?”
XqenIbnepw ]Shmfnepw Ihn
Xsâ A`n{]mbw
kv]ãam¡pIbmWv- “XqenI
tZi¯nsâ almiàn
shfns¸Sp¯p¶ henb
iànbmWv. AXv P\§fpsS
a\Ên am{XaÃ
akv-XnjvI¯nepw DWÀhv
krãn¡p¶p. AXv {]Imiw
kv^pcn¸n¡p¶p. GXv
tZi¯nsâ {]mW³ Zln¨p
sIm­ncn¡p¶Xv, B tZiw acn¡pIbnÃ. \nsâ càw
Xnf¸n¡m\mbn a\Ên DPze hnNmc§Ä \ndbv¡q. ]s£
{IqchnNmc§Ä \in¸n¸m³ ]ShmÄ BhiyamWv. “
Ihn ]dbpIbmWv - “t]\bpw ]Shmfpw X½n Hcp t`Zap­v.
FhnsS kv{Xo-]pcpj \nÀ`bXbp­mIps¶ AhnsS t]\bpsS
Bhiyap­v. GXp hyànbpsS DÅnemtWm kab¯nsâ
XobpÅXv, AhcpsS ssIIfn an¶Â¸nWcpIffpÅXv ,
Ahsâ akv-XnjvIw tKmfmIrXnbmIp¶p. Ahsâ cà¯nsâ
hnj¯nsâ [mcbmsWmgpIpI. Ah¶psS ssIbnÂ
hmfp­mIp¶Xv hyÀYamWv.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

105
hnhÀ-¯-\m-`ym-kw þ 11
`à Ihnbmb kqÀ±mkv C§s\ ]dªp- Cuizc\pw
Kpcphpw Fsâ ap¶n h¶p \n¶m Rm\mZyw Kpcphns\
\akv¡cn¡pw. F´msWt¶m Cuizcs\ ImWm\pff iàn
F\n¡v {]Zm\w sNbvXXv Fsâ KpcphmWv.Kpcphns\
A²ym]Is\ F{X Dev¡rãambn«mWv {]mNo\ `mcXw I­sX¶v
Cu hcnIfn \n¶pw t_m²yamIpw. Acnkvtäm«nensâ Hcp
hmIyw IqSn ChnsS D²cnbv¡s«- c£nXm¡sf¡mÄ \mw
_lpam\nbvt¡­Xv A[ym]IscbmWv AYhm
KpcpI·mscbmWv. Fs´¶m c£nXm¡Ä Ip«nIÄ¡ PohnXw
\evIp¶p. Kpcp¡·mÀ Pohn¡m\pÅ Iebpw. \Ã ]uc³amsc
hmÀs¯Sp¡p¶ aqiamWv hnZymeb§Ä.hyànXzapff Hcp
P\X hfÀ¶p hcm³ hyhkmb hn¹hw sIm­v IgnbnÃ.
ASnØm\]cambn hnZym`ymkw sIm­p am{Xsa Ignbq.
aqeym[njvTnX hnZym`ymk¯n\p am{Xta \Ã Ip«nIsf kw`mh\
sNbvhm³ Ignbq. cmPy¯nsâ bYmÀ° {kãm¡fmWv
A²ym]IÀ. cm{ãw F¶p ]dªmÂ
{InbmßIhpw ]ptcmKa\mßIhpw Bb Nn´bn apgpIn
Ignbp¶ P\§fpsS kwKvLmXw , F¶ AÀ°¯nemWv
apIfn kqNn¸n¨ hmIyw FgpXnbXv. cmPy¯nsâ bYmÀY
{kãm¡Ä F¶p ]dªXv
cmPys¯ ]ptcmKXnbnte¡p\bn¡p¶ P\Xsb
hmÀs¯Sp¡p¶hÀ F¶ AÀY¯nemWv.
hfsc {i²tbmsSbpw IcpXtemsSbpw {]hÀ¯n¡p¶
A[ym]Icps­¦n P\Xsb cm{ã ]ptcmKXnbnte¡p DXIp¶
Xc¯n hfÀ¯n FSp¡m³ Ignbpw. B[p\nI Ime¯nÂ
Kpcpinjy_Ô¯n ]cnip²nbpsS Afhv \s¶
Ipdªncnbv¡p¶p. F´mWnXn\p ImcWw.... A²ym]I\pw
hnZymÀ°nbpw X½nepff _Ôw A²ym]IÀ¯s¶
hjfm¡nbXmWv Hcp ImcWw. ]Tn¸n¡ens\m¸w
hnZymÀ°nbpsS ap¶n A[ym]I³ amXrIbpamIWw.
hnZymÀYnsbs¡m­v elcnhkvXp¡Ä hm§n¡pI
A²ym]IcpsS kzImcymhiy§Ä¡mbn hnZymÀ°nsb
D]tbmKnbv¡pI, ssewKnIamb Nn´mKXntbmsS hnZymÀ°nsb

106
t\m¡pI apXemb coXnIÄ D­mbt¸mÄ hnZymÀYn A[ym]Isâ
ta h¨ncp¶ _lpam\w \ãs¸Sm³ CSbmbn. ]pcmX\Ime¯v
\ne\n¶ncp¶ KpcpIpe k{¼Zmb¯n injyÀ ]qÀ®ambpw
Kpcphn\v hnt[b\mbncp¶p. Kpcp ]dbp¶Xmbncp¶p {]amWw.
hnZymeb¯n hnZymÀYnIsf \nb{´n¡p¶Xpv
_mlyiànIfmWv. AhÀ¡v hnZymÀ°nIfpsS \³a hnjbaÃ,
cmPy¯nsâ ]mckv]cy iànbpw hnjbaÃ. AhÀ¡p th­Xv
kwLSnX iànam{XamWv. Cu kwLSnX iànsb cm{ãobambn
NqjWw sNbvIbmsW¦n , AXv hnZym`ymk taLesb XnIª
AcmPIXz¯nte¡v \bn¡pItb Dffq.
'' Ip«nItfmSpff kvt\lhpw sXmgnent\mSpff ]hn{XXbpw
IqSnt¨cpt¼mgmWvHcph\v ]qÀW A²ym]I\mIp¶Xv '' F¶v
tSmÄkvtddmbv ]dªn«p­v. \½psS A[ym]Icn Gsdbpw
A²ym]I hr¯n sXmgnembn ImWp¶p. A[ym]Ihr¯n
shdpsamcp sXmgn AÃ. ]­v KpcpIpe¯n hnZymÀ°nIfpsS
\· am{Xambncp¶p Kpcphnsâ e£yw. kz´w k´m\§fpsS
`mhn cq]s¸Sp¯p¶Xn c£nXm¡Ä hlnbv¡p¶ ]¦n\p
XpÃyambncp¶p KpcpIpe¯nse A²ym]IÀ sNbvXncp¶
{]hÀ¯\§Ä. kmµo]\nbpsS \nIS¯n ]Tn¨ I®sâbpw
IptNesâbpw IY {]ikvXamWtÃm. C¶v A[ym]IÀ
X§fpsS ]hn{X IÀ½s¯ shdpw sXmgnembn ImWp¶p. shdpw
km¼¯nI hcpam\apff sXmgnÂ. F§ns\sb¦nepw.
F§ns\sb¦nepw ISaIÄ \nÀÆln¡Wsa¶p am{Xsa AhÀ
IcpXp¶pffq. D]sXmgnembn A²ym]\s¯¡mWp¶
BfpIfpw Ipdhà \½psS kaql¯nÂ. Ip«n¡v ]Tn¡m³
{]tNmZ\w \evIpIbmWv D¯a A[ym]Isâ IÀahpw ISabpw.
F¶m cm{ãob e£yt¯msSbpff kwLS\m {]hÀ¯\§Ä
A²ym]Iscbpw hnZymÀYnIsfbpw Hcpt]mse aqeyNypXnbnÂ
AIs¸Sp¯nbncn¡bmWv.
A[ym]IcpsS AÀ¸Wt_m[t¯bpw klnjvWpXbpw
_lpam\nt¡­Xv cm{ã¯n\mhiyamsW¶ Nn´bn \n¶mWv
A²ym]I Zn\w BNcn¡m³ Xocpam\n¨Xpv. A[ym]IZn\ambn
XncsªSp¯Xv `mcXw F¡mehpw BZcnbv¡p¶ {]KÛ
A[ym]I\pw C´ybpsS cm{ã]Xnbpambncp¶ tUmÎÀ Fkv.
cm[mIrjvWsâ P·Zn\amb sk]vXw_À 5 BWv. 1961 apXÂ

107
FÃm hÀjhpw sk]väw_À 5 A²ym]I Zn\ambn BNcn¨p
t]mcp¶p.
A[ym]IcpsS kmaqlnI km¼¯nI ]Zhn sa¨s¸Sp¯pI,
hnZym`ymk cwK¯v AhcpsS {]hÀ¯\w ^e{]Zam¡pI F¶o
e£y§Ä \ndthddm\pff IÀ½ ]cn]mSnIÄ¡p XpS¡w
Ipdn¡m\pw cq]w \ÂIm\pw Cu Zn\w {]tbmP\s¸Spw.
sa¨s¸« P\Xsb Icp¸nSn¸n¡p¶Xn A²ym]Isâ ]¦v
A\ntj²yamWv. AhcpsS alna kzbw a\Ênem¡n
{]hÀ¯n¡m³ A²ym]IÀ Hcpt§­XmWv. A²ym]I
Zn\¯n AhÀ FSpt¡­ {]XnÚbmWXv.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

108
നമു ്ത ാറാ ാം ആസ ാദന ുറി ുകൾ

1. `à Ihnbmb kqÀ±mkv............................................{]XnÚbmWXv.
2. Ihn ]dbpIbmWv.....................................................hyÀYamWv.
3. X©mhqÀ t£{X¯nsâ............................................t]mIp¶p­v.
4. `mc-X-¯n {]mNo-\................................................... h-sc-bmWv.
5. IÀ®³..................................................................... t{i-jvTX.
6. `mj-bp-sS cN-\m ........................................................\n-e-\n-¶n-cp¶p.
7. aebm-fw {Zmhn-U........................................................{]-i-kv-X-cm-bn-«p­v.

തർ മ െച ാം മലയാള ിേല ്

1. `à Ihnbmb kqÀ±mkv............................................{]XnÚbmWXv.
2. Ihn ]dbpIbmWv.....................................................hyÀYamWv.
3. X©mhqÀ t£{X¯nsâ............................................t]mIp¶p­v.
4. `mc-X-¯n {]mNo-\................................................... h-sc-bmWv.
5. IÀ®³..................................................................... t{i-jvTX.
6. `mj-bp-sS cN-\m ........................................................\n-e-\n-¶n-cp¶p.
7. aebm-fw {Zmhn-U.......................................................{]-i-kv-X-cm-bn-«p­v.
8. krãn-bp-sS............................................................... kmÀ-°zn-bmIq.

***************************************

Chsbms¡ icnbmbn FgpXp¶ ]TnXmhn\v ;

 {KÙen]n A\mbmkw hmbn¸m\pw FgpXm\pw km[n¡pw
 NnÓ§fpw Fgp¯p¡fpw icnbmbn a\Ênem¡mw.
 k¦oÀ®amb kÀÆ Fgp¯p¡fpw a\Ênem¡mw.
 aebmfw {KÙen]nbnsegpXm\pw {KÙen]n
aebmf¯nsegpXm\pw km[n¡p¶p.

109
ലിപി പരീ
(മലയാളം മാ മം)
গ  পা- ওাং ৱরং
(মলযাৰং মামং)

(മാ ് - 100) (സമയം - 150 മി ്)

േചാദ ം 1ന് 2 മാ ്

1) ലിപിയിെല ചി െള മീകരി ുക.
, কা , া , কৃ, , , কৃ, কূ , কু, ৗ,
কৢ, , কঃ , কৣ, কং, কৄ

2,3 എ ീ േചാദ ് 4 മാ ് വീതം

2) ാ ര ളിെല ഉയിരുക (സ ര ) ഏെതാെ െയ ്
വ മാ ുക.

3) താെഴ ത വരിയിെല െതററുക കെ ി തിരു ുക.

রাজা কূ রাযুণ্.
ঞাযরায নাটুক উৱমুণাকুং.
রৰ মলযাকৰুং উণাকুং.
ইমুৰতু রযুক, এটুক.

4,5 എ ീ േചാദ ് 5 മാ ് വീതം

4) ലിപിയിേല ്ത മ െച ുക.

]mSven]p{Xw F¶ cmPyw D­v. AXv {]kn²amWv. sFizcy
tZhX AhnsS \r¯w sNbvXncp¶p. AhnSs¯
cmPsIm«mc¯nsâ alXzw ]dbm³ {]bmkw. AhnSs¯
cmPmhmWv kpZÀÈ\³. tZth{µs\ t]mse ]cm{Ianbpw

110
sFizcyhm\pamb At±l¯nsâ IoÀ¯n \msS§pw ]c¶p.
{_mlvaWscs¡m­v kev¡À½§Ä ]eXpw At±lw bYm
Imew sN¿n¨ncp¶p. AXnsâ ^eambn At±l¯n\v
F«p ]p{X·mcp­mbn. F¶m AhÀ¡v BÀ¡pw
hnZym`ymk¯n Xm¸cyap­mbncp¶nÃ. kpZÀÈ\³ Xsâ
a¡sftbmÀ¯v hfscb[nIw ZpxJnX\mbn. buÆ\hpw,
k¼¯pw, APvRXbpw aqew Zpãk´XnIÄ Ipew apSnbv¡pw.
Ch \mepw H¯ptNÀ¶mepÅ IY ]dbm\nÃ. Xsâ ]p{X·msc
th­Xpt]mse ]Tn¸n¨v AhÀ¡v ]p\ÀP·w \ÂIphm³
sI¸pÅ ]WvUnX\mb Hcp {_mÒW t{ijvTs\ ImWmsX
kpZÀÈ\ almcmPmhv hfscb[nIw hyk\n¨p.

5) മലയാള ിേല ്ത മ െച ുക.

তং সুখপূণমাকানুৰ মনুষ অষণং
সংভাৱন য ৱসুৱা পা. সমযযুং
ৗকযযুং চটুতুক এ আশযং নূতন
কণুটুতঙ্ অতর়যাকুু. াণুনটকানুং
মাটং াযানুং ৱৃযা সূকানুং
এৰুপমা. মনুষ ম এাকুং
. ওু কণকুকূ াকুক. ভূকু
ভারমা. এতাযালুং ল্
নাশলূযা্ কাণাং. ই.যা
পা জযং. অৱ মকুল. অতুাণুত
মনু তাঙানাৱাত ধমা অৱ সাং.

േചാദ ം 6ന് 30 മാ ്

6) ഏെത ിലും ര ു േചാദ ിന് കുറ ത് ഒ ര േപജി
ി ഉ രെമഴുതുക.

1. {KÙen]nbpsS DÛhw F¶v ?GsXms¡ `mjbnemWv
{KÙen]nbpsS km¶n²yap-ÅXv? D]\ymkw
X¿mdm¡pI.

111
2. {KÙen]nsb¸ddn D]\ykn¨v AXnsegpXs¸«
{KÙ§sf¸ddn hnhcn¡pI.
3. ‘am\haqey§fpw kmlnXy-hpw’ F¶ hnjb¯nÂ
D]\ymkw X¿mdm¡pI.

7,8 എ ീ േചാദ ് 10മാ ് വീതം

7) ഏെത ിലും മൂ ് അ ര ് സ രചി
േച െ ഴുതുക.

8) ലിപിയിെല സംയു ാ ര എഴുതു രീതിക
ഉദാഹരണ സഹിതം മാ ുക.

േചാദ ം 9ന് 20 മാ ്

9) ഏെത ിലും നാെല ിന് കുറി ുകെളഴുതുക.

1) മലയാള ഭാഷ 2) ലിപി
3) സം ൃത ഭാഷ 4) മലയാളം
5) ലിപിയുെട ഉ ി 6) ലിപിയുെട ആധുനികത

േചാദ ം 10 ന് 10 മാ ്

10) താെഴ െകാടു തിന് ആസ ാദനം ത ാറാ ുക.

aebmfw {ZmhnUtKm{X¯nÂs¸« `mjbmWv. Cu
tKm{X¯nÂs¸« hnIknX`mjIÄ Xangv sXep¦v I¶Sw
F¶nhbmWv. Cu `mjIfn h¨v Gähpw ]g¡tadnbXpw
hfÀ¨apddnbXpw Bb `mj XangmWv. hfsc¡mew aebmfw
Xansg¶mWv Adnbs]«ncp¶Xv. aebmf iÐw \mSns\bmWv
`mjsb AÃ Ipdn¨ncp¶Xpw.Cu ASp¯ Ime¯mWv `mjbv¡v
aebmfsa¶ t]cv e`n¨Xv. AXn¶p ap¼v tIcf`mj, aebm×,

112
aebmbv½, aebmws½mgn F¶ t]cpIfn Adnbs¸«p.
aebmf `mjbpsS ]cnWma Zibn At\Iw
kmlnXyIrXnIÄ D­mbn«p­v. `mjbpsSbpw
kmln¯y¯nsâbpw kz`mhs¯ Bkv]Zam¡n B IrXnIsf
c­mbv hn`Pnbv¡s¸«p. aWn{]hmfw, ]m«v F¶s{X Ahsb
hnfn¡p¶Xv. Xangpv IrXnIsf A\pIcn¨hbmWv ]m«v.
aebmf¯nse {]mNo\ afn{]hmf IrXnIÄ an¡hmdpw
atXXcIrXnIfmbncp¶psh¶Xv Hcp kmlnXys¯Êw_Ôn¨
Hcp hntijXbmWv. ]e IhnIfpw thiyamtcbpw AhcpsS
PohnXNcyItf Imhyambv cNn¨ncp¶p. A¶s¯ kmaqlnI
ImÀ¿§sf¸ddn a\Ênem¡m³ B IrXnIÄ KthjI·mÀ¡v
{]tbmP\s¸Sp¶p­v. AhsbÃmw B a\pjycpsS
t`mKmkànsbbpw DÄsImÅp¶hbmWv. ]m«pIfmhs«
an¡hmdpw aX]chpw s]ucmWnIhpw A\pjvTm\]chpamb
hnjb§sfbmWv Bkv]Zam¡nbncn¡p¶Xv.
]Xn\mdmw iXI¯n Pohn¨ncp¶Xmbn hnizkn¡s¸Sp¶
Xp©s¯gp¯Ñs\ aebmf¯nsâ ]nXmhmbn
hyhlcnbv¡mdp­v. C¡mes¯ ZmÀi\nIhpw `ànkm{µhpw
Bb At\Iw IrXnIÄ cNnbv¡s]«n«p­v. {]mNo\Imew
apXevs¡ \Ã KZyIrXnIÄ `mjbnep­mbncp¶p. hntZinIcmb
aX{]NmcIÀ tIcf¯n h¶v aebmfw ]Tn¨v
sshZnIhnjb§sfÊw_Ôn¨ IrXnIÄ--
hnip²thZ]pkvXI¯nsâ hnhÀ¯\w DĸsS-- cNn¨tXmsS
aebmf KZyimJbv¡v Hcp ]pXnb DWÀÆpw HmPÊpw
e`n¨p. ]Xns\m¶mw \qäm­mbt¸mÄ FÃm imJIÄ¡pw
IqSpXÂ DWÀÆpw HmPÊpw e`n¨p. BwKehnZym`ymkw
aqeambn C¶s¯ kmlnXycq]§fmb t\mhÂ, sNdpIY ,
\mSIw, D]\ymkw, `mhKoXw XpS§n ]eXpw s]m´nh¶p.
Gähpw ]ptcmKa\mßIamb IrXnIÄ sIm­v
C¶paebmf¯n¶v `mcXob`mjIfn h¨v Gähpw anI¨
`mjsb¶v A`nam\n¡mdmbn. aebmf¯nse Fgn¯pImÀ
Ct¸mgv {]ikvXcmbn«p­v.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

113
{]mcw-`
({K-Ù-en-]n ]mT]p-kíIw

h\3l;J
(গ  অয পুসক)

114