You are on page 1of 1

Vinh Danh Ba Ngoâi

Ñoã Vy Haï

  
A C#m F#m E D

            

     
1. Trong taâm tình ñôn sô con tieán vaøo ñeàn thaùnh Chuùa Trôøi. Xin daâng lôøi chuùc
2. Trong taâm tình tin yeâu con böôùc vaøo phuïc baùi kính thôø. Chính Chúa laø söùc

 
Bm E7 A  
          
tuïng Ngaøi laø Ñaáng taùc sinh muoân loaøi. Con taâm thaønh tri aân tình thöông
maïnh laø nguoàn soáng nôi con nöông nhôø. Xin daâng troïn ñôøi con töïa em

  
C#7 F#m Bm E

    
          
Chuùa biết bao cao vôøi. Ngaøi ñaõ höôùng daãn con vaøo ñôøi cho con
beù neùp trong tay meï. Tìm gioøng söõa maùt thôm ñaäm ñaø Chuùa haõy

        

D E7 A Bm

       
ñöôïc goïi Ngaøi laø Cha.
ÑK: Vinh danh Chuùa Cha uy quyeàn toaøn naêng.
thöông hoä phuø chôû che.

             


E7 D A E7 A

       
Vinh danh Chuùa Con cöùu ñoä nhaân traàn. Vinh danh Thaùnh

         
     

Bm E7 A

 
Linh chính nguoàn uûi an. Vinh danh Ba Ngoâi đến tận ngàn thu.