KAEDAH IQRA`

Pengenalan Kaedah Iqra` diasaskan oleh Ustaz As`ad Humam dari Jogjakarta, Indonesia. Kaedah ini pada umumnya menggunakan kaedah lihat dan baca terus tanpa mengeja terlebih dahulu. Di peringkat permulaan pelajar belajar membaca al-Quran, kaedah Iqra` tidak mengenalkan huruf dan baris-baris bacaan seperti baris satu dan baris dua samada di atas, di bawah atau di depan. Begitu juga tidak dikenalkan tanda-tanda bacaan seperti tanda mati atau tasydid. Buku Iqra` 1 1. Kaedah mengajar: 1.1 Cara mengajar murid aktif, guru sebagai pemudah cara dan hanya memberikan contoh sahaja. 1.2 Guru menyemak seorang demi seorang 1.3 Murid yang cerdas membantu murid yang lemah. 2. Guru hanya memberi contoh bacaan, tidak memberi ulasan. 3. Sekiranya murid yang sudah boleh membaca dengan betul maka guru tidak perlu mengulangi lagi. 4. Sekiranya murid-murid masih keliru membaca huruf yang pendek dengan bacaan yang panjang, guru perlu memperbetulkannya dengan segera dan jelas. 5. Sekiranya murid-murid masih keliru membaca huruf-huruf tertentu, guru hendaklah membetulkannya dengan cara berikut: 5.1 Isyarat seperti kata-kata atau hati-hati ! dan sebagainya, jika murid-murid masih keliru juga guru perlu memberi peringatan seperti lupa membaca bunyi (‫ ,) ز‬guru mengingatkan sahaja, bila tiada titiknya َ dibaca (‫ )ر‬dan sekiranya murid-muridmasihlupa juga, guru perlu menunjukkan َ bacaannya yang sebenar. 6. Buku satu memberi pengenalan sebutan bunyi huruf

1

fathah, murid-murid yang menguasai buku satu sahaja yang layak dipindahkan ke buku dua, walaupun muridmurid kurang fasih menyebut bunyi huruf-huruf tertentu seperti: َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ‫شسضظزعذقاخ‬ 7. Murid-murid yang cepat menguasai bolehlah dipindahkan ke halaman berikutnya tanpa menghabiskan halaman berkenaan. 8. Penilaian – guru berkenaan sebagai penilainya. Aplikasi 1. Baca terus huruf hijaiyyah berdasarkan muka surat dalam buku Iqra` tanpa perlu dieja terlebih dahulu. 2. Murid-murid yang cepat menguasai bolehlah dipindahkan ke halaman berikutnya tanpa menghabiskan halaman berkenaan. Buku Iqra` 2 1. Panduan mengajar buku 1 digunakan juga dalam pengajaran buku 2. 2. Huruf-huruf yang diulang dalam buku 1, boleh diulangi semasa belajar buku 2 supaya lebih sempurna. 3. Guru tidak perlu menerangkan huruf-huruf yang disambung, contohnya: ‫ ب َر ، ب‬diawal, ‫ ب خطب‬di akhir َ َ ‫َص‬ َ ََ َ َ ‫ب‬ ،‫صبر‬ َ ََ di tengah kerana biasanya murid-murid sudah boleh memahami dan membacanya. 4. Mulai muka surat 14, guru memperkenalkan bacaan Mad supaya jelas perbezaan antara bacaan panjang pendek. 5. Huruf-huruf yang bersambung bolehlah dibaca secara putus-putus. 6. Mulai muka surat 14, sekiranya murid-murid masih keliru tentang bacaan panjang pendek, guru perlu menegur mengapa dibaca demikian.

2

Aplikasi
1. Baca terus huruf hijaiyyah berdasarkan muka surat dalam buku Iqra` tanpa perlu dieja terlebih dahulu. 2. Mulai muka surat 14, guru memperkenalkan bacaan Mad supaya jelas perbezaan antara bacaan panjang pendek. 3. Muka surat15 baris paling bawah guru disarankan menggunakan rentak nasyid/lagu agar lebih jelas perbezaan antara bacaan panjang dan pendek: َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ‫نـاننــا ننــان نننــان ننــا ننــان‬

Buku Iqra` 3 1. Panduan mengajar buku Iqra` 1, nombor 1,2,3,4,7, dan 8 juga buku Iqra` 2, nombor 4 dan 6 boleh digunakan untuk buku Iqra` 3. 2. Apabila murid-murid selalu memanjangkan bacaan yang sepatutnya pendek kerana mengingatkan huruf berikutnya maka tegurlah dengan membacanya dengan putus-putus. Kalau perlu huruf berikutnya hendaklah ditutup sementara. 3. Guru tidak boleh memberi contoh-contoh yang sukar diikuti oleh murid-murid. 4. Sekiranya murid mengulang-ngulang bacaan kalimah yang sama maka tegurlah dengan perkataan seperti: diulang lagi. ‫وما‬ ََ ada berapa, kerana bacaan yang sudah betul tidak boleh

Aplikasi 3

1. Membezakan antara bunyi huruf hijaiyyah baris atas, bawah dan depan. 2. Mulai muka surat 6, membezakan bacaan panjang huruf mad ‫ ا‬dan huruf mad ‫ي‬ ْ ْ 3. Mulai muka surat 18, membezakan bacaan panjang huruf mad ‫ي‬ ْ ‫، ْ ا‬dan huruf mad ْ ‫.و‬

Buku Iqra` 4 . Panduan mengajar buku satu, nombor 1, 2, 8, dan buku 2, nombor 6 serta buku 3, nombor 3 dan 4 masih boleh digunakan untuk buku 4. 2. Mulai buku 4, bolehlah diperkenalkan nama-nama huruf (sila rujuk buku 1 ms 32) 3. Sekiranya berlaku kekeliruan bacaan samada ditengah atau di akhir kalimah, guru hanya perlu memperbetulkan yang keliru itu sahaja. 4. Untuk memudahkan ingatan, huruf-huruf Qolqolah bolehlah dengan singkatan : ‫قطــب جــــــد‬ 5. Halaman 1,7, 9,17 dan 21 bolehlah dibaca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat murid-murid. 6. Untuk menentukan bacaan yang betul pada halaman 21 (hamzah sukun dan sebagainya) murid-murid diajak membaca dengan baris fathah dahulu secara berulangulang kemudian baru diamati, contoh: ْ َ ‫تــــك‬ َ َ ‫تـــــك‬ َ َ ‫تــــك‬

Aplikasi
1. Membezakan antara bacaan baris dua di atas, bawah dan

4

depan. 2. Membezakan antara bacaan yang mati sebelumnya berbaris di atas dengan ya mati sebelumnya berbaris dibawah. 3. Membezakan antara bacaan wau mati sebelumnya berbaris di depan dengan wau mati sebelumnya berbaris di atas. 4. Muka surat 11-13 cara membunyikan huruf mim mati sebelumnya berbaris di atas, di bawah dan di depan. 5. Muka surat 14-15 cara bacaan hukum Izhar Halqi. 6. Muka surat 16-17 cara bacaan qolqolah. 7. Halaman 1,7, 9,17 dan 21 bolehlah dibaca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat murid-murid. 8. Untuk menentukan bacaan yang betul pada halaman 21 (hamzah sukun dan sebagainya) murid-murid diajak membaca dengan baris fathah dahulu secara berulangulang kemudian baru diamati, contoh: ْ َ ‫تــــك‬ َ َ ‫تـــــك‬ َ َ ‫تــــك‬

Buku Iqra` 5 1. Panduan mengajar buku 1, 2, 3, 8 dan buku 2 nombor 6, buku 3 nombor 3, 4 dan buku 4,nombor 3 semuanya boleh diikuti dalam buku 5. 2. Muka surat 21 (surah al-Mukminun ayat 1-11) seeloknya digalakkan murid-murid menghafaz dan memahami maksudnya. Sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya. 3. Sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya.

5

4. Murid-murid tidak perlu mengenal istilah-istilah tajwid seperti: Idgham, ikhfa`, mad dan sebagainya,yang penting muridmurid dapat menguasai bacaan dengan betul. 5. Halaman 14-17 boleh dibaca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat muridmurid. Aplikasi 1. Cara bacaan hamzah wasal bersambung, huruf alif tidak dibunyikan ms 1-2: ‫مــا اكتسبت‬ َ 5: ‫نستعين‬ َ َِ َ َ َِ ‫ءامين‬ ‫والـــــحمد‬ َ 2. Cara bacaan ketika wakaf huruf akhir dibaca sukun, ms 33. Cara bacaan ketika wakaf pada huruf tanwin di atas dihilangkan satu baris dan dibaca dengan panjang dua harakat ms 6 : ‫وزنـــــا‬ ً َ Sakinah ms 7-8 : ‫حامية‬ ًَ َ ُ ُ َ ‫لاعبـــد‬ 6. Nun dan mim syaddah ‫ ن م‬dibaca dengung dua harakat ّ ّ ms 10 . 7. Tanwin bertemu dengan nun dan mim dibaca dengung dua harakat ms 11 :‫ُ خيـــرُ نســــــاء‬ ُ َ ّ ُ َ 8. Tanda sabdu pada huruf selepas alif lam bacaannya alif lam tidak dibaca ms 12-13 :‫والــــــــــناس‬ ِ ّ َ 9. Setiap bacaan yang mengandungi tasydid hendaklah bacaannya ditekankan / diberatkan sedikit bacaannya ms 14-18: َ َّ ‫بــدل‬ َّ َ ‫كبـــر‬ ِ ِ ِ ِ َ َ ‫عـــليــهم بــالســـم‬ 10. Mim sakinah bertemu dengan ba dibaca dengung dua harakat ms19-21 : 11. Sabdu atas huruf lam sebelumnya berbaris atas, huruf lam dibaca tebal ms 22 : ‫واللــــه‬ ُ ّ َ ‫أبـــــدا‬ ً َ َ ٍ َ ‫ءانية‬ 4. Cara bacaan wakaf pada ta` marbutah ditukar menjadi ha 5. Tanda bacaan panjang (~ ) lebih dari dua harakat ms8

6

12. Sabdu atas huruf lam sebelumnya berbaris bawah, huruf lam dibaca nipis ms 23: 13. Huruf nun atau tanwin bertemu ‫ ل‬dan ‫ ر‬bacaannya Tidak didengungkan ms 24-25: ‫من رءاى خيرُ لك‬ ّ ُ َ َّ َ َ ّ ّ ‫ولالــضــآ ليــن‬ َ 14. Tanda mad disusuli sabdu bacaannya hendaklah dipanjangkan hingga 6 harakat ms 27: yang sama taraf pencapaiannya. 16. Boleh dibaca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat muridmurid. 15. Sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid ِ ِّ ‫للـــــه‬

Buku Iqra` 6 1. Panduan mengajar buku 1, nombor 1, 2, 8, dan buku 2, nombor 6, buku 3, nombor 3, 4, buku 4, nombor 3 dan buku 5, nombor 3, 4, semuanya boleh digunakan bagi buku 6. Bahan di halaman penilaian pada buku 6, hendaklah dihafaz dan difahami maksudnya. 2. Walaupun murid telah berpindah ke buku 6, namun panduan membaca lambat asalkan betul hendaklah dipatuhi kerana murid akan dapat menguasainya setelah mereka membaca bahagian seterusnya. 3. Gaya bacaan yang menyusahkan tidak digalakkan, walaupun dengan bacaan tartil. 4. Pengajaran buku 1-6 dari segi tajwid diajar secara tidak langsung berdasarkan praktik bacaan.

Aplikasi
1. Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan wau dan ya hendaklah dibaca dengung dua harakat ms 1-6 : ‫خيرُ وأبقى‬ ََ ُ َ 2. Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan ba hendaklah

7

dibaca dengung kadar dua harakat. Dengungnya ditukar kepada mim yang ringan ms 7-9: ِ ‫من بــعض‬ َ ِ 3. Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa` hendaklah dibaca dengan dengung kadar dua harakat ms11-18 : ‫من جوع‬ ُ ِ 4. Tanda-tanda wakaf ms 19-20 5. Huruf di permulaan surah dibaca panjang ms 27 . 6. Sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya. 7. Boleh dibaca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat murid-murid.

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful