You are on page 1of 16

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆ՝ ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ

Բ. ԴԱՍԱԱՐԱՆԻ
ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԴԱՍԱԳԻՐՔ

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք՝

Օրթագիւղի Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ


Թաղային Խորհուրդի օժանդակութեան:

Այս գիրքը Թարգմանչաց վարժարանի

ուսուցչուհիներու կողմէ պատրաստուած է:

Դասարանի Ուսուցչուհի՝ Ժերմէն Գանթարճըօղլու, Անգլերէնի Ուսուցչուհի՝ Տիրուհի Պէրին,

Անգլերէնի Ուսուցչուհի՝ Մարալ Տէղիրմէնճիօղլու, Դասարանի Ուսուցչուհի՝ Մելիս Խրիմեան,

Դասարանի Ուսուցչուհի՝ Սօնիա Տիշճի, Դասարանի Ուսուցչուհի՝ Նատին Բորթաքալեան ,


Դասարանի Ուսուցչուհի՝ Դալար Լուսին Քէօսէօղլու, Հայերէնի Ուսուցչուհի՝ Մարի Գալայճը

Գիրքին գծանկարները

«FISH animation & vfx - Ay-


han ÇELİK»ի

կողմէ պատրաստուած է:
Թարգմանչաց Վարժարան Հերոս

Բարեւ, անունս Տերեւ է: 9 տարեկան թխադէմ աղջիկ մըն եմ:


Սեւ կարճ մազեր եւ սրճագոյն աչքեր ունիմ: Ակնոցաւոր եմ:
Աշխատասէր աշակերտուհի մըն եմ: Կատակել եւ հարցում
հարցնել շատ կը սիրեմ: Կը սիրեմ նաեւ գիրք կարդալ, եւ
կարդացածներս ընկերներուս պատմել: Դիւրութեամբ կապ չեմ
կրնար հաստատել մարդոց հետ, սակայն անասուններուն հետ
խօսելու յատկութիւնն ունիմ: Ընկերներս կ'ըսեն որ հանճարեղ
մէկն եմ, որովհետեւ ամէն տեսակ բան հնարելու կարողութիւնը
ունիմ:

Բարեւ, իմ անունս Արամ է: Նիհար եմ, սրճագոյն եւ


գանգուր մազեր ունիմ: Երբեմն ձախաւեր կրնամ ըլլալ եւ
անկանոն: Մարդոց օգտակար ըլլալ շատ կը սիրեմ եւ անոնց
հետ միշտ լաւ յարաբերութիւններ կը կազմեմ: Երբեմն
համացանցի վրայ խաղեր կը խաղամ: Ա՛, չմոռցած ըսեմ՝
արագաշարժ տղայ մըն եմ: Գործերս արագօրէն կը
վերջացնեմ: Փոխադրական միջոցներու հանդէպ մեծ սէր եւ
հետաքրքրութիւն ունիմ: Դաս աշխատիլ շատ չեմ սիրեր:

1
Թարգմանչաց Վարժարան Հերոս

Բարեւ, իմ անունս Տարօն է: Շիկահեր եմ, կապոյտ աչքեր


ունիմ: Դէմքս շէկ բիծերով լեցուն է: Շատ կը սիրեմ հեռատեսիլ
դիտել. մանաւանդ պատմութեան եւ անասուններու վրայ
վաւերագրական ֆիլմեր կը դիտեմ: Ամէն ի՛նչ ուշադրութեամբ
մտիկ կ'ընեմ: Ինքնավստահ, բայց քիչ մը մոռացկոտ եմ:
Յատուկ կախարդական յատկութիւնս է՝ հին դարեր երթալ,
եւ այդ ժամանակին ապրող մարդոց քով գոյանալ:

Բարեւ, իմ անունս Երազ է: Երկար դեղին մազեր եւ կանանչ աչքեր


ունիմ: Նիհար աղջիկ մըն եմ: Անձնական խնամքիս եւ
զգեստներուս շատ կարեւորութիւն կու տամ: Քիչ մը
ինքնահաւան եմ: Պարբերաթերթ կարդալէն շատ կ'ախորժիմ:
Առողջապահական ուտելիքներով կը սնանիմ: Շաբաթավերջերը
պարի աշխատութեան կը մասնակցիմ: Իմ ամենակարեւոր
յատկութիւններս են՝ երբեմն անտեսանելի դառնալ եւ
փափաքիս համեմատ մարդոց միտքերը կարդալ: Ընկերասէր եմ:
Ուսման կարեւորութիւն կու տամ, սակայն խնայասէր մէկը չեմ:

2
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Առաջին Զանգակը

Տարօնը եւ Տերեւը անհամբեր եւ յուզումով կը սպասեն վերամուտին,


որովհետեւ այս տարի քիչ մը եւս մեծցան, եւ Բ. դասարան պիտի յաճախեն:
Ահաւասի՛կ, վերամուտ է: Բոլոր աշակերտները ուրախութեամբ դպրոց
կ’երթան: Անոնք դպրոցին պարտէզը հաւաքուած՝ կը սպասեն առաջին զանգակին,
որպէսզի ուղղուին դէպի իրենց դասարաններուն:
Բ. դասարանի ուսուցչուհին՝ Օրիորդ Գիտուհին, աշակերտներուն հետ
ծանօթանալու նպատակով՝ խաղով մը կը սկսի առաջին դասին: Յետոյ ամէն մէկ
աշակերտ կը պատմէ իր ամառուան արձակուրդի յիշատակները: Յաջորդ
դասաժամերուն կը խօսակցին այդ տարուան ծրագրուած դասերու մասին:
Առաջին օրը կը վերջանայ: Տարօնը եւ Տերեւը դպրոցի փոխադրակառքով կը
վերադառնան տուն: Տարօնը ներս մտնելուն պէս կը սկսի խաղալիքներով խաղալ:
Ան, այնքան կը վստահի իր արագութեան որ գիշերուընէ չի պատրաստեր
պայուսակը. գիշերը հանգի՜ստ կը քնանայ:
Առաւօտուն քիչ մը ուշ կ'արթննայ: Ան նախ իր պէտքերը կը հոգայ, յետոյ
պայուսակը կը պատրաստէ: Եւ փոխադրակառքին գալուն հինգ վայրկեան
մնացած՝ վար կ'իջնէ: Տերեւը, շատոնց եկած է: Նախ իրար կը բարեւեն, յետոյ կը
սկսին խօսակցիլ: Յանկարծ, Տարօնը կ'անդրադառնայ, որ դպրոցական
պիտոյքներէն մին մոռցած է: Սանդուխներէն վազելով վեր կ'ելլէ, պիտոյքը կ'առնէ
ու անմիջապէս վար կ'իջնէ: Կը տեսնէ որ փոխադրակառքը եկեր է, ու իրեն կը
սպասէ, անմիջապէս կը նստի, բա՜յց՝ «Ա՛յդ ալ ի՞նչ է». այս անգամ ալ կը յիշէ որ...:

3
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Առաջին Զանգակը

Ա Ենթադրենք ու գծենք հետեւեալ պատմութեան շարունակութիւնը:

4
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Բ Իւրաքանչիւր բառը զուգորդենք իր բացատրութեան հետ:

 վերամուտ  խնամել, մաքուր պահել

 յաճախել  ամէն օր նոյն տեղ երթալ

 վստահիլ  հաւատք ունենալ

 հոգալ  առարկայ

 պիտոյք  դպրոցներու բացման շրջան

 ուղղուիլ  երթալ դէպի մէկ կողմ

Գ Խառն տրուած տառերով գտնենք ճիշդ բառը:

ղ, ղ, ու, ու, լ, ի ե, ր, վ, ա, տ, մ, ու կ, ա, ր, ձ, ա, ու, դ, ր

ք, պ, ի, տ, յ, ո ժ, ա, ր, վ, ա, ն, ր, ա

Դ Իւրաքանչիւր բառով նախադասութիւն մը կազմենք:

դպրոց

վերամուտ

պիտոյք

զանգակ

5
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Ե Պատասխանենք հետեւեալ հարցումներուն:

1) Տարօն եւ Տերեւ ինչո՞ւ յուզումով կը սպասեն վերամուտին:

2) Աշակերտները առաջին զանգակով դէպի ո՞ւր կ'ուղղուին:

3) Աշակերտները իրենց ուսուցչուհիով ինչե՞ր ըրին:

4) Տարօնը ե՞րբ կը պատրաստէ իր պայուսակը:

5) Տարօնը ինչո՞ւ սանդուխներէն վազելով վեր կ'ելլէ:

Զ Հետեւեալ նախադասութիւնները նշանակենք՝ ճիշդ (ճ) ե՞ն, թէ սխալ (ս):

….. Տարօնն ու Տերեւը երբ փոխադրակառք նստին անմիջապէս կը կապեն իրենց


կօշիկներուն կապերը:
….. Շարժավարին անունը Վարուժան է:
….. Տարօնը անդադար կը շարժի:
….. Արկածը հիւանդանոցին մօտ պատահած էր:
….. Տարօնը փոխադրակառքէն իջնելէ ետք կը վազէ դէպի դպրոց:

6
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Տարօնն ու Տերեւը փոխադրակառք կը մտնեն: —Բարի լոյս Գոգո՛ր Տայտայ:


—Բարի լոյս ընկերնե՛ր:

Փոխադրակառքը ճամբայ կ'ելլէ: Քիչ մը —Չեմ կրնար կենալ:


յառաջանալէ ետք կը կենայ ոստիկանի մը քով:

—Գոգոր Տայտա՛յ, եր՞բ պիտի հասնինք դպրոց: —Ճամբայ կրնաք տա՞լ:


—Շուտ մը ճէմիշ պէտք է հասնիմ:
7
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Է Խաչբառէն ջնջենք հետեւեալ բառերը ու գտնենք պահուած նախադասութիւնը:

վերամուտ - Սեպտեմբեր - յանկարծ - նախակրթութիւն - ծանօթանալ


խաղ - պիտոյք - գիրքս - յուզում - ունենալ - դասարան - օր - իր
տետրակս - տարեշրջան - տարի - դաս

խ բ ա ր դ ա ս ա ր ա ն

ա ի ծ ա ն օ թ ա ն ա լ

ղ վ ե ր ա մ ու տ ե կ ա

ն ա խ ա կ ր թ ու թ իւ ն

գ յ ու զ ու մ տ ա ր ի պ

ի ս ե պ տ ե մ բ ե ր ի

ր ու ն ե ն ա լ ք օ ր տ

ք յ ա ն կ ա ր ծ ի ր ո

ս տ ա ր ե շ ր ջ ա ն յ

տ ե տ ր ա կ ս դ ա ս ք

Ը Իւրաքանչիւր բառին պատկերը փակցնենք իր քառակուսիին վրայ:

խէժ մկրատ մատիտ քանակ տետրակ

ռետին վարժարան գրչատուփ գիրք տաշելիք


8
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Թ Հետեւեալ նախադասութիւնները ամբողջացնենք տրուած յարմար

պայուսակ աշակերտ ուսուցչուհի սեղան տետրակ


աթոռ վարժարան գրչատուփ գիրք համակարգիչ

1. …………………. կը գործածեմ, երբ համացանցէն բան մը պրպտեմ:


2. Մատիտներս, ռետինս ու տաշելիքս կը գտնուի .…………………. իս մէջ:
3. Մեր դասարանը 15 ………………….ներէ կը բաղկանայ:
4. Մեր դասարանի …………………. ին անունը Գիտուհի է:
5. Դասարանի իրերէն մին ալ ………………….ն է:
6. Մեր գիրքերն ու ………………….ները, երբ պարտականութիւն ունենանք,
տուն կը տանինք:
7. Ես Թարգմանչաց ………………….ի սան եմ:
8. Կենսագիտութեան դասին համար նոր …………………. մը գնեցի:
9. Ամէն գիշեր դասացուցակիս համեմատ ………………….ս կը պատրաստեմ:
10. Դասարանին մէջ կատարուած գործունէութիւններուն համեմատ մեր
………………….ներուն տեղերը կրնայ փոխուիլ:
Ժ Դուն ինչե՞ր ըրիր վերամուտին:

9
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Քերականութեան Բաժին
Ա Չորս անգամ գրենք՝ իւրաքանչիւր տառը:

Ա Բ Գ

ա բ գ
աթոռ բարեւել գիրք

Դ Ե Զ

դ ե զ
դասարա տետրակ զանգակ

Է Ը Թ

է ը թ
էշ ընկոյզ Թարգմանչաց

Ժ Ի Լ

ժ ի լ
Ժապաւէն ուսուցիչ լեմոն

Խ Ծ Կ

խ ծ կ
խաղ ծիրան քանակ

10
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Հ Ձ Ղ

հ ձ ղ
համակարգիչ ձուկ խաղող

Ճ Մ Յ

ճ մ յ
ճամբայ մատիտ Յիսուս

Ն Շ Ո

ն շ ո
նումայ անուշեղէն դպրոց

Չ Պ Ջ

չ պ ջ
չամիչ պաղպաղակ ջուր

Ռ Ս Վ

ռ ս վ
եռանկիւն սեղան վարդ

11
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Տ Ր Ց

տ ր ց
տախտակ աշակերտ ակնոց

Փ Ք

ւ փ ք
կտաւ փետուր աչք

Օ Ֆ

օ ֆ
օձ Ռաֆֆի

Բ Ամբողջացնենք գլխագիր տառերը:

Ա Բ ....... Դ ....... Զ ....... Ը ....... Ժ ....... Լ

....... Ծ ....... Հ ....... Ղ ....... Մ ....... Ն ....... Ո

....... Պ ....... Ռ ....... Վ ....... Ր ....... ւ ....... Ք

....... ֆ

12
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Գ Ամբողջացնենք փոքրագիր տառերը:

ա բ գ ....... ե ....... է ....... Թ

....... ի ....... խ ...... կ ....... ձ .......

ճ ....... յ ....... շ ....... չ ....... ջ

....... ս ....... տ ....... ց ....... փ .......

օ .......

Դ Շրջագծենք այն տառը, որ չի յարմարիր այդ շարքին:

1) ա ա ա ա ա ա ս ա ա 5) բ բ բ բ բ բ բ բ բ բ փ բ 9) լ լ լ լ լ լ լ լ լ լ ը լ լ լ լ լ

2) ց ց ց ց ց զ ց ց ց ց ց ց 6) ղ ղ ղ ղ շ ղ ղ ղ ղղ ղ ղ 10) ձ ձ ձ ձ ձ ձ ձ ձ ձ ց ձ

3) գ գ գ գ գ գ գ գ ք գ գ գ 7) թ թ թ թ թ թ թ թ թ դ թ 11) ր ր ր ր ր ր ր ռ ր ր ր

4) չ չ չ չ չ չ չ չ չ չ չ չ ջ չ չ 8) է է է է է է է ե է է է է է 12) ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ ւ վ ւ ւ ւ

Ե Գլխագիր տառերով գրենք իւրաքանչիւր բառը:


1) դպրոց ...................................... 5) ուսուցիչ ......................................

2) առարկայ ...................................... 6) գրչատուփ ......................................

3) մկրատ ...................................... 7) տաշելիք .......................................

4) քանակ ...................................... 8) գրատախտակ ......................................

Զ Փոքրագիր տառերով գրենք իւրաքանչիւր բառը:


1) ՀԵՐԹԱՊԱՀ ...................................... 5) ԱՅԲՈՒԲԵՆ ......................................

2) ԳԻՐՔ ...................................... 6) ՊԻՏՈՅՔ ......................................

3) ԳԼԽԱԳԻՐ ...................................... 7) ՆԱԽԸՆԹՐԻՔ .....................................

4) ՓՈՔՐԱԳԻՐ ...................................... 8) ՇԱՐԺԱՎԱՐ ......................................

13
Թարգմանչաց Վարժարան Առաջին Զանգակը

Է Ամողջացնենք հետեւեալ բառերուն պակաս տառերը:

պա....ու....ակ ա....ակ....րտ ....ե....րակ

....իր.... ա....ո.... սե....ա....

սա....ա.... ....պրո.... պա....տ....զ

ԶՈՒԱՐՃԱՆԱՆՔ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՈՎ
Այբուբենի Խաղ
Ուսուցիչը կամ աշակերտ մը ֆլաշքարտը ցոյց կու տայ,
որուն վրայ գրուած է որեւէ տառ մը: Խաղի իւրաքանչիւր
մասնակից, 5 երկվայրկանի մէջ, այդ տառով սկսող բառ
մը պէտք է ըսէ: Եթէ չկարենայ ըսել հետեւեալներէն մէկը
պէտք է ընտրէ եւ կիրարկէ, որպէսզի
կարենայ մնալ խաղին մէջ:
Ա- Իր ընկերներուն անունները
հակառակէն պիտի ըսէ:
Բ-Այբուբենի երգը պիտի երգէ:
Գ-Իր մարմինով տառ մը պիտի շինէ, որքան որ կարենայ:

14
ԱՃԱՊԱՐԱՆՔ
Տարօնն ու Տերեւը փոխադրակառք կը մտնեն.
- Բարի լոյս Գոգո՛ր Տայտայ, բարի լոյս ընկերնե՛ր,-, կ’ըսեն ու իրենց տեղերը կը գրաւեն. եւ
անմիջապէս կը կապեն իրենց ամրակապերը:
Ընկերներ—Բարի լոյս:
Փոխադրակառքը ճամբայ կ'ելլէ: Քիչ մը յառաջանալէ ետք կը կենայ ոստիկանի մը քով:
Գոգոր Տայտայ—Այս ի՛նչ երթեւեկ առտու կանուխ:
Ոստիկան—Լոյսերուն մօտ արկած մը պատահեցաւ: Մինչեւ որ արկածին տեղը պարպուի,
ստիպուած պիտի սպասէք:
Արամ—Կը բաւէ Տարօն, մի՛ շարժիր: Անհանգիստ կ'ըլլամ:
Տարօն—Չեմ կրնար կենալ:
Երազ—Ի՞նչ ունիս Տարօն գլո՞ւխդ կը ցաւի:
Տարօն—Ո՛չ:
Արթուն—Ոտքդ կը ցաւի՞:
Տարօն—Ո՛չ:
Թալին—Ես հասկցայ: Քուն ունիս ու չքնանալու համար անդադար կը շարժիս:
Տարօն—Ո՛չ, ո՛չ , ո՛չ: Գոգոր Տայտա՛յ, եր՞բ պիտի հասնինք դպրոց:
Գոգոր Տայտայ—10 վայրկեանէն կը հասնինք:
Տարօն—Շնորհակալ եմ:
Երբ դպրոց կը հասնին, Տարօն ընկերներէն արտօնութիւն կը խնդրէ, որպէսզի շուտ մը իջնէ
փոխադրակառքէն ու վազէ դէպի ճէմիշ:
Տարօն—Ճամբայ կրնաք տա՞լ: Շուտ մը ճէմիշ պէտք է հասնիմ: