You are on page 1of 38

D I N S D A G 12 J U N I 2 018

Petje af voor deze stoere meiden van Onder-11 2 van Blauw Wit ‘34 uit Leeuwarden!
Ze werden in het afgelopen seizoen niet één keer, maar twee keer kampioen in de
eerste klasse. Dan mag je natuurlijk even de blits maken als ‘covergirls’ van de
LC-kampioensbijlage. Deze bijlage bevat zo’n 360 blije en trotse kampioensploe-
gen. Daarnaast worden tientallen onmisbare vrijwilligers in het zonnetje gezet.
53 JAAR GESTREDEN VOOR
DE VRIJWILLIGER

EERSTE KAMPIOENSCHAP
De volleybalsters van Staveren 3 zijn kampioen. Achter
deze zin gaan enkele mooie verhalen schuil. Wijtse
Niet alleen kampioenen mogen
PETER VAN DER MEEREN schitteren in deze bijlage, zo
hadden we als LC-sportredactie
bedacht. Wat zouden kampioe-
nen zijn zonder alle vrijwilligers,
de vaak ‘onzichtbare’ steunpila-
ren? Weinig, en daarom wilden
we ook een aantal van deze
onmisbare krachten op de voor-
grond plaatsen.
Zelf dacht ik, twee maanden
geleden, voor deze plek meteen
aan Wijtse. Wijtse Breiden-
bach, hierboven op de foto.
Deze geboren Harlinger trof ik
alle zaterdagen die ik wilde
beginnen met een lekker loopje
van SV Friesland. Wijtse stond,
weer of geen weer, altijd weer
bij de start. Met het startpistool,
de deelnemerslijsten met num-
mers, een pen én een lach van
oor tot oor. -7, oostenwind,
+24, brandende zon: Wijtse
miste nooit en dat sinds om-
streeks 1978. Duizenden, vele
duizenden zwoegers konden
rekenen op zijn mentale steun
én een tot op de seconde nauw-
keurig geregistreerde eindtijd.
Want al duurde een wedstrijd
21 kilometer of twee keer zo
lang: Wijtse stond niet alleen bij
de start, maar ook bij de finish
en was tussendoor dan vaak als
verkeersregelaar opgetreden.
Wijtse stond ook die ene zater-
VC Staveren 3 kampioen! Staand vanaf links: coach Gerda van der Pol, Petra de Haan, Debby Hofman, Doet Visser, Tineke Zwaan, Johanna van der Wal, dag keurig op tijd bij de start
Caroline Rink. Geknield vanaf links: Diana de Groot, Hermien Salverda en Aukje Yntema. van de halve marathon in Vrou-
wenparochie. Hij wel, met de
auto of soms zelfs met de scoo-

H
et is een bijzonder team en dat is van alles. Sommigen zeiden voor de gein: eens iemand een foutje maakt, zul je nie- ter gekomen vanuit Zwolle. Ik
het, zegt Hermien Salverda, aan- ‘Kunnen we vanavond niet beter verliezen? mand horen mopperen.’’ was te laat, iets met nieuwe
voerster van VC Staveren 3. Waar Straks moeten we naar de derde klas’. Maar Niet alleen Tineke Zwaan werd voor de stukken asfalt rond Leeuwarden
te beginnen? ,,Bij de leeftijden, toen het er op aan kwam, hebben we ons eerste keer kampioen. Ook Aukje Yntema en een verouderd navigatiesys-
daar maken wij geen geheim van’’, zegt helemaal leeg geknokt. Hoe je het ook had nooit eerder op de platte kar gezeten. teem. Terwijl de lopers net
Hermien. ,,We hebben drie dames van in de wendt of keert: als je kampioen kunt wor- ,,Nee, nee’’, corrigeert Hermien Salverda, die waren weggeschoten, schoot ik
zestig, drie van in de vijftig en drie van in de den, doe je er alles voor. Je móet als sporter met haar team nu net zo hoog speelt als de naar binnen voor mijn start-
veertig. En eentje van in de dertig, Johanna minstens één keer dat kampioensgevoel eerste twee Staverse vrouwenploegen. ,,We nummer. ,,Betaal straks maar’’,
van der Wal. Ons ‘broekje’, raken we vol- hebben ervaren.’’ zijn niet op de platte kar door de stad ge- riepen de inschrijfdames, die
gend seizoen kwijt aan het tweede.’’ Ze VC Staveren 3 besloot in de cruciale we- weest. We hebben het er nog wel over gehad hielpen om mijn nummer op te
lacht. ,,Daardoor schiet de gemiddelde leef- ken geen rare dingen te doen. Zo werd de om met een skûtsje een rondje te maken. spelden. Ik rende naar buiten.
tijd natuurlijk wel een stuk omhoog, maar trainingsintensiteit niet opgevoerd. ,,Maar Wijtse stond nog te wachten.
,,Succes, en niet verdwalen.’’
dat maakt ons niks uit.’’
Het derde vrouwenteam van VC Staveren
ik zeg er eerlijk bij dat daar twee goede
redenen voor waren’’, aldus Hermien. ,,We VC Staveren 3 kent Precies één minuut na de offi-
ciële start begon ik. Het liep
(níet Stavoren) bulkt van de routine, maar
reken maar dat bijvoorbeeld Tineke Zwaan
kunnen niet meer dan vijf kwartier per
week trainen, omdat de zaal in mfc De Kaap geen generatiekloven niet slecht en na 21 kilometer
in de jacht op de titel per week nerveuzer overvol zit. Daarnaast moeten we natuurlijk werd ik ‘afgevinkt’. Door Wijtse.
werd. Hermien Salverda: ,,Tineke is 65 en met een team als dit goed doseren, want Had makkelijk geregeld kunnen worden, ,,Nog bedankt voor het wach-
speelt al 53 jaar volleybal. Ze doet ook veel eerlijk is eerlijk: het lenigste is er bij de want Diana de Groot is de vrouw van Auke, ten’’, zei ik. Hij lachte. ,,Dat
voor de club, een echte vrijwilligster. In die meesten wel een beetje af. Achterin gaan wij de schipper van het SWH-skûtsje. Maar we minuutje krijg je van mij’’, zei
halve eeuw was ze nooit eerder kampioen niet allemaal meer zo soepeltjes naar de hebben het niet gedaan. Zijn we denk ik net hij. Dankzij die gulheid bleek ik
geworden, dus zeker voor haar is dit gewel- grond.’’ wat te bescheiden voor, ha ha.’’ niet 78ste te zijn geworden,
dig. En weet je wat ook mooi was? In de Ook na de wedstrijden hield VC Staveren Om het feest nóg mooier te maken, wer- maar 64ste. Klein geluk.
kampioenswedstrijd maakte Tineke het 3 vast aan de gebruikelijke rituelen. ,,Min- den op de onvergetelijke avond ook de
beslissende punt!’’ stens zes Rivella per rondje. Af en toe een B-meisjes van de Staverse vereniging onbe- Wijtse Breidenbach zal nooit
De Staverse vrouwen voelden de druk per wijntje. Als we een héle dolle avond hadden, reikbaar voor de concurrentie. ,,En daar meer bij de start staan. Zijn
week toenemen. ,,We stonden sinds 9 de- haalde ik een blad met vijf wijntjes en een spelen Sietske, Lisa en Anneke in, de doch- leven finishte plotseling op 15
cember bovenaan in de vierde klasse’’, ver- paar bessen-SevenUp. Maakt niks uit hoor, ters van onze veertigers Diana de Groot, mei jongstleden, op 57-jarige
telt Hermien. ,,Dat we goed mee konden we hebben het altijd gezellig. Dat is een van Debby Hofman en Petra de Haan. De ene leeftijd. Een kampioen onder de
komen, wisten we wel, omdat we vorig jaar onze sterke punten. We zijn een team. Ge- taart was nog niet op of de volgende stond vrijwilligers is niet meer.
derde waren geworden. Maar toen het er neratiekloven? Absoluut niet. We zijn alle- op tafel. Ja, het was al met heel heel bijzon-
steeds meer op begon te lijken, gebeurde er maal gelijk en even bloedfanatiek. Als er der.’’ PETER VAN DER MEEREN

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 3
DE VRIJWILLIGER

Fluiten en fietsen Volleybal. DBS, Balk. Dames 1, kampioen in de tweede divisie. Basketbal. ESBC Menhir, Sneek. Mannen -22 jaar noordelijke tweede klas.
De fluit en de fiets. Dat is waar
velen Rienk de Boer (72) uit
Surhuisterveen van kennen. Hij
is al ruim vijftig jaar scheids-
rechter-rapporteur in het zaal-
en veldvoetbal. Jaarlijks reist
hij duizenden kilometers en
daarbij hanteert De Boer één
regel: ,,Ik gean op ‘e fyts.’’
Vorig jaar floot hij ruim 120
zaalvoetbalduels en was hij
actief op 22 zaalvoetbaltoer-
nooien. Op zaterdag fluit hij, in
de buitenlucht, van ’s ochtends
vroeg tot in de namiddag bij
Opende, ’t Fean ’58 en Sur-
huisterveen. ,,Ik krij in soad
oanstellings en clubs belje
withoefaak of ik efkes fluitsje Voetbal. fc Harlingen, jongens onder-15. Hockey. Quick Stick, Heerenveen. Meisjes A3.
kin.’’
De ‘cirkel’ van De Boer is groot:
van Stiens tot Oosterwolde en
van Drachten tot Peize. Altijd
gaat hij op de fiets. ,,Ik tink dat
ik twa kear yn in jier de auto
pak. De fuotballers sizze wolris:
‘We hebben de fietsscheids-
rechter weer’. Moai is dat.’’ In
al die jaren kreeg De Boer één
keer pech. ,,Ik kaam út Dok-
kum wei. Doe bruts myn ket-
ting.’’ Steppend kwam hij
thuis. ,,De oare deis die de lea
my al wat sear.’’ Sindsdien is
De Boer lid van de ‘fiets-
ANWB’.
Hij geniet van het scheidsrech-
teren. ,,It sosjale aspekt fyn ik Voetbal. FVC, Leeuwarden. Op ervaring en inzicht in de 45+ competitie. Hockey. SMHC, Sneek. Meisjes B2.
moai. Jo komme yn ‘e kunde
mei in soad minsken. Foar de
sûnens is it ek goed: bewege en
yn de bûtenloft wêze. Ik wie
altyd skoalmaster, dus lieding
jaan wie myn berop.’’ Als
scheidsrechter heeft De Boer
zijn eigen stijl. ,,Ik jou eins
noait kaarten. Dat kostet de
jonges jild. Ik fyn it folle be-
langriker as se elkoar de hân
jouwe en mei respekt prate.’’
De Boer is niet alleen op het
voetbalveld actief. Dagelijks is
hij in openluchtzwembad Wet-
tervlecke te vinden. Daar on-
derhoudt hij de midgetgolfbaan
en doet klusjes. Bij de Olde
Wierdenloop, de Feanster Voetbal. Foarút, Menaam. Ongenaakbaar in de vijfde klasse B zaterdag. Volleybal. Kwiek, Damwâld. Dames 1, kampioen in de eerste klasse.
triatlon en verschillende wiele-
revenementen is hij verkeersre-
gelaar. ,,By de Pieter Weening
Classic kontrolearje ik de fyts-
rûtes.’’ Bij die klus had hij als
fietser eens een botsing met
een auto. ,,Ik stuitere op ’e
motorkap. De helm wie myn
rêding. De sike-auto woe my
meinimme. Ik sei: dat moat
mar net. Ik bliuw in echte
wâldpyk. Wa myn hûsdokter is?
Ik soe de namme net witte. Dêr
ha ik al tritich jier net west.’’

LINE ATSMA

Voetbal. Feanstars (combinatie ‘t Fean ‘58 en Surhuisterveen) meisjes O-11. Korfbal. NQL, Nij Quick Libben, Rinsumageast. F1.

4 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Zwemmen. De Vikings/FZC ‘54, Harlingen-Franeker. Winnaar C-competitie. Voetbal. Kinderchampagne voor DWP JO13-2, Sint Johannesga.
Alle hens aan dek
Ze heeft zelf hooguit drie keer
‘wat aan de fokkeschoot getrok-
ken’. Daarom wil Barbara
Schreuder zich geen zeilster
noemen. Maar de verdiensten
van de Workumse voor de
zeilsport zijn zo groot als dat
haar sportieve loopbaan op het
water klein was. Sinds Schreu-
der veertien jaar geleden via
een vriend kennismaakte met
het zeilen, is ze bijna dagelijks
als vrijwilligster actief. Ze is
secretaris bij de zeilverenigin-
gen in Workum en Wanneper-
veen (Beulakerwijde) en voelt
zich als een vis in het water als
er wedstrijden worden gehou-
Volleybal. VC Steggerda. Heren 3 kampioen in de vierde klasse. Voetbal. MKV’29, Leeuwarden. Meisjes O17, najaars- en voorjaarskampioen. den. Zoals de Dutch Youth
Regatta onlangs in haar woon-
plaats, een vierdaagse serie
met een kleine duizend zeilers
uit 24 landen. ,,Dan is het echt
alle hens aan dek’’, zegt
Schreuder (63). ,,Ik ben op
zulke dagen ‘vliegende keep’.
Ik help bij de inschrijvingen,
spring als het moet bij op het
startschip en zit in de uitsla-
genverwerking. Maar al voor de
regatta is begonnen, is het
zwaarste werk verricht. Per
wedstrijdbaan moeten er 25
personen gevonden worden om
te helpen. De laatste dagen
voor de start zijn pittig, want er
zeggen altijd mensen op het
Basketbal. BV Leeuwarden, jongens U12-1. Besten van Noord-Nederland. Voetbal, SJO Dronryp Foarút Combinatie, JO19-1. laatste moment af.’’
Barbara Schreuder (werkzaam
in zwembad De Rolpeal) maakt
tijdens de regatta’s lange da-
gen. ,,Van acht tot zeven. Dan
eten we als comité en daarna
ga ik de uitslagen actualiseren.
Er verandert door jury-uitspra-
ken altijd iets. Ik vind het leuk
de uitslagen up-to-date te
hebben, maar ik heb geleerd
dat ook aan onze dagen een
einde komt.’’
Haar vaardigheid en betrokken-
heid is inmiddels wereldwijd
bekend. Zo is Schreuder ook
tijdens de Sneekweek belast
met de uitslagenverwerking.
,,En ik ben voor de sport in het
Kaatsen. Kampioen van de kaatsvereniging Oostergo, Dokkum. Badminton. BC Raak ‘m, Grou. Team J4, klasse 5A, starterscompetitie. buitenland geweest. Ze vroegen
me voor het WK Splash in
Spanje en vorig jaar ook voor
het WK OK-dinghy en Finn-
masters.’’ Waar was dat? ,,Op
Barbados! Ja, dat was uniek.
Daar wilde ik graag enkele vrije
dagen voor opnemen.’’
En geen dag zo druk of er is wel
even een momentje rust. ,,Dat
is zó lekker’’, zegt Barbara
Schreuder. ,,Gewoon een mi-
nuutje of tien in de zon zitten
en naar de bootjes kijken.’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. Jongens Leeuwarder School Vereniging (LSV), stadskampioen. Hockey. De Graspiepers, Drachten. Dames 2, zaalkampioen.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 5
DE VRIJWILLIGER

Getrouwd Voetbal. THOR, Tot Heil Onzer Ribbenkast 1, Lippenhuizen. Derdeklasser! Rolstoelbasketbal. DOV/Dyna ‘75, Leeuwarden-Heerenveen, land. B-divisie.
Koop Oosterloo is al zestig jaar
‘getrouwd’ met de sport en al
bijna een halve eeuw met zijn
vrouw Jitske. Dat laatste is ook
het vermelden waard, want de
twee leerden elkaar 52 jaar
geleden kennen bij de korfbal-
vereniging Vriendenschaar in
Bodegraven. ,,Die club had ik
vlak daarvoor zelf mee opge-
richt’’, zegt Koop Oosterloo
trots. ,,Het is nog steeds een
mooie vereniging met driehon-
derd leden.’’
De 74-jarige Oosterloo begaf
zich na zijn activiteiten in het
korfbal op glad ijs. Letterlijk,
want de inwoner van Wolvega
gaf als vrijwilliger decennia lang Volleybal. Far Út Hommerts-Jutrijp. Dames 2 kampioen derde klasse. Voetbal. SC Joure JO15-1.
zijn beste krachten aan de Hard-
rijdersclub Heerenveen en de
Koninklijke Thialf. ,,Bij de HCH
ben ik net gestopt als trainer
van de trimgroep. Bij Thialf was
ik heel lang jurylid.’’ Kennelijk
naar tevredenheid, ,,want bij
beide clubs ben ik benoemd tot
Lid van verdienste.’’ Geen ere-
lid? ,,Nee; bij Thialf is die eer
zo’n beetje alleen weggelegd
voor wereldkampioenen.’’
Oosterloo is eigenlijk aan het
afbouwen, maar het vrijwilli-
gersbloed kruipt waar het niet
gaan kan. ,,Hier in Wolvega ben
ik lid van een paar clubs en bij
eentje nog penningmeester. Ook
bij de Steenwijker fietsclub pas Voetbal. Zeerobben, Harlingen. Meisjes gingen op het veld ‘niet de boot in’! Voetbal. Akkrum, Jongens onder 7-1.
ik op de centen. Als je admini-
strateur bent geweest, weten ze
je altijd wel te vinden.’’
Aan de halve eeuw bij Koninklij-
ke Thialf bewaart Oosterloo
warme herinneringen. ,,Ik heb
bij alle grote en kleine schaats-
toernooien diensten gedraaid. Ik
stond eerst met twee vlaggetjes
aan het begin van de kruising,
om aan te geven naar welke
baan de rijders moesten. Daar-
na ben ik ‘uit beeld’ verdwenen,
maar dat vond ik helemaal niet
erg. Ik heb met alle plezier
bureauwerk gedaan. Ik hield
wedstrijdkaarten bij en ben de
laatste tien jaar handtijdwaar-
nemer geweest, voor het geval Volleybal. VLO, Oudega (SWF), meisjes C1. Glansrijk kampioen, waarna ze zelf een - zeer veilig ogende! - platte kar regelden voor triomftocht door het dorp.
er iets met de elektronische
tijdwaarneming zou gebeuren.’’
Bij de HCH was Oosterloo on-
dertussen jarenlang bestuurslid
en clubbladredacteur.
Het mooie van vrijwilligerswerk
vindt Koop Oosterloo de betrok-
kenheid bij de sport. ,,Met een
groep mensen wat dingen voor
elkaar krijgen en iets voor ande-
ren kunnen betekenen. Prach-
tig. Had ik al gezegd dat Jitske
en ik ook nog wat doen bij de
jeu de boulesclub in Wolvega?’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. Veenwouden, Feanwâlden. JO13-2. Voetbal. GAVC, Grou. Vrouwen 7x7, voor de derde keer op rij kampioen.

6 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Volleybal. DOSKO/Acta Franeker. Meisjes C1, kampioen eerste klasse. Voetbal. SC Bolsward, meisjes O11-2. Blij op de ‘platte kar’ door de stad!
Tattoo
WWS zit niet alleen in het hart
van Rein Postma. De voetbal-
vereniging Wirdum-Wijtgaard-
Swichum staat sinds kort ook
op de kuit van deze clubman in
hart en nieren. Een tatoeage
van tien centimeter groot, het
clubembleem in stemmig rood
en geel. 125 euro. ,,Er zullen
niet veel mensen zijn die een
tattoo van hun amateurclub
laten zetten. Het is uniek, maar
WWS ís ook een unieke club’’,
zegt de 52-jarige inwoner van
Leeuwarden.
Postma had de tatoeage ook
wel op zijn arm willen zetten,
Showrijden. Trias Leeuwarden en KCH Heerenveen voor tweede keer Neder- ,,maar daar staat het aardig vol
Biljarten. BC Gorredijk, kaderteam kampioen regio Noord-Oost. lands kampioen, categorie kwartet. Bij showrijden wordt verhaal uitgebeeld. met het embleem van FC Liver-
pool en de tekst You’ll never
walk alone. Die club is mijn
andere grote liefde. De Champi-
ons League voor Liverpool of
het kampioenschap voor WWS?
Dat laatste! Dan kan ik zelf
mooi meefeesten.’’
Op een feestje zie je Rein Post-
ma vooral alcoholvrij drinken.
,,Ik kom met de auto. Op de
fiets kan niet. Dat is net te ver
en dan zit ik ook met de ballen.
Ik neem de zes ballen van het
eerste, waar ik leider van ben,
altijd mee naar huis, dan kan er
niks mee gebeuren.’’ Postma
beheert meer materialen. ,,Pas
nog nieuwe doelnetten aange-
Voetbal. SC Franeker meisjes-onder 13 2. Voetbal. WWS, Wirdum-Wytgaard-Swichum, JO8-2. schaft. Die kun je ook in rood
en geel krijgen.’’
Hij streek op z’n zestiende neer
bij WWS en is er bijna alle
dagen te vinden. ,,Op maandag
en woensdag train ik de F-
pupillen en op woensdag ook
de dames en de VTV, de Vrije
Tijd Voetballers. Dat is vaak
een lang partijtje. Bij de dames
spelen twee van mijn drie doch-
ters. Als assistent-coach van
het eerste ben ik vaak bij de
trainingen en dan hebben we
zaterdags de wedstrijden. Ook
die van mezelf, want ik speel
graag mee bij de 45+.’’
Postma wil zich als trainer
Volleybal. Top en Twel, Oppenhuizen-Uitwellingerga. Dames 2 met in hun verder ontwikkelen. ,,Ik wil het
Korfbal. Frigro, Gerkesklooster-Stroobos. D1 wist de mand wel te vinden! midden trainer Tjalling Dijkstra. ,,We hebben deze titel aan hem te danken.’’ UEFA C-diploma halen, waar-
mee ik vierde- en vijfdeklassers
kan trainen. Die cursus betaalt
WWS, omdat ik zoveel voor de
club doe.’’
Heeft de club de tattoo ook
betaald? ,,Nee, maar dat hoef-
de ook niet. Daarmee wilde ik
iedereen verrassen, ook mijn
vrouw en kinderen. Dat is ge-
lukt, ik heb ‘m regelmatig moe-
ten showen. De meesten vin-
den het prachtig.’’

PETER VAN DER MEEREN

Volleybal. De Tsjûkemarders, Echten. Heren 2. Voetbal. Leovardia JO15-2. Blessures stopten deze sterke ploeg niet!

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 7
DE VRIJWILLIGER

Aansturen Biljarten. BV De Stins Franeker.Tweede team Fries kampioen dagcompetitie. Voetbal. Be Quick Dokkum, MO13-1.
Henri Plantenga (63) streek
ruim twintig jaar geleden neer
in Wolvega. Sindsdien staat hij
dag en nacht klaar voor de
plaatselijke tennisclub ATW.
Plantenga woonde tot einde
van de vorige eeuw in Ooster-
wolde. Hier was hij een enthou-
siaste vrijwilliger en speler bij
voetbalclub De Griffioen. Een
knieblessure dwong hem tot
stoppen.
Tennis werd de nieuwe hobby.
Binnen de kortste keren was hij
nauw betrokken bij ATW en
werd hij lid van de Technische
Commissie. ,,Ik heb er direct
voor gezorgd, dat er weer een
groot toernooi kwam”, zegt Volleybal. VC Staveren, Stavoren. Meisjes-B. Zaalvoetbal. Be Quick Dokkum 2, kampioen vierde klasse.
Plantenga, die veertig jaar bij
justitie werkte en drie jaar
geleden van een vertrekregeling
gebruik maakte.
Plantenga was ook lang een
stuwende kracht bij de turnver-
eniging WIK-FTC uit Heeren-
veen. Hij zorgde er mede voor
dat het turnen geprofessionali-
seerd werd. Verder was hij
betrokken bij de realisatie van
Sportstad Heerenveen.
In 2002 nam Plantenga het
voorzitterschap van ATW op
zich. Na vier jaar waren alle
door hem gestelde doelstellin-
gen gerealiseerd. Zo kreeg het
complex een grondige opknap-
beurt en haalde Plantenga veel Basketbal. Arrows, Dokkum/Damwâld. Jongens ongeslagen in regio Noord. Hockey. De Graspiepers Drachten. Jongens A1 in de zaal niet te kloppen.
sponsors binnen. ,,Ik had er
een dagtaak aan.” Na deze
periode deed Plantenga het
even rustiger aan. Lang zou dit
niet duren. Al snel ging hij weer
volop aan de slag bij zijn gelief-
de club. Ook nam hij een aantal
mensen met een verstandelijke
beperking onder zijn hoede.
Een van hen, Marlo, doet nu
onder begeleiding van Planten-
ga werkzaamheden op het
tenniscomplex. ,,Ik hoop dat hij
straks zijn weg in de maat-
schappij vindt”, zegt Henri
Plantenga.
Zelf heeft hij erg druk bij ATW.
,,Ik ben hier wekelijks mini-
maal vier dagdelen.” Naast het Voetbal. Harkemase Boys, JO11-3, ongeslagen kampioen. Voetbal. ‘t Fean ‘58, Surhuisterveen. Vlaggenschip naar de tweede klasse.
aansturen van vele vrijwilligers
is Plantenga ook verantwoorde-
lijk voor de realisatie van de
nieuwe verlichting op het park.
Maar voor het wieden van
onkruid, bladblazen, de gravel-
banen bijwerken en het schil-
deren van het clubhuis voelt
Henri Plantenga zich ook niet
te groot. ,,We hebben goed
materiaal aangeschaft en de
tijd van achterstallig onderhoud
is voorgoed voorbij.”

BARTELE VAN DIJK

Voetbal. CVVO, Lemmer. Jongens o10-1, kleurrijke kampioenen. Korfbal. KV Harkema. Ook het publiek stond voor E1 op de banken!

8 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Korfbal. De Granaet, Dokkum. D3 in de medailles. Voetbal. OHH, Oudega, Heeg, Hommerts-Jutrijp. Jongens O15-1. Brrrr!
Kroon op het werk
Het eerste van Nijland werd
kampioen en vlak voor het feest
begon, werden Ype en Harry
Bonnema benoemd tot leden
van verdienste. Het applaus van
de voetballers voor deze onver-
moeibare broers was tot in
Sneek en Bolsward te horen. Ze
deden en doen enorm veel werk
voor de club en dat al ruim
dertig jaar in volstrekte harmo-
nie. ,,Wy kinne it supergoed
mei-inoar fine’’, aldus Ype (54
jaar, links op de foto).
Hij ‘bewaakt’ het sportpark alsof
het zijn eigen kind is; zoon Nico
Pieter werd overigens topscorer
IJshockey. Nederlands vrouwenteam wint WK divisie 2A. In dit team Hilda van het kampioensteam. Maar
Hockey. SMHC, Sneek. JB-1, 14-15 jr, ongeslagen met doelsaldo +126! Huisman, Esther de Jong (Heerenveen) en Nadia Zijlstra (Leeuwarden). Ype Bonnema werft ook sponso-
ren voor reclameborden langs
het veld. ,,Doe’t ik dêr mei
begûn, stiene der tsien boerden.
No ha wy 85.’’ Ype zorgt er
persoonlijk voor dat de borden
worden opgehangen en schoon-
gemaakt. ,,Ik tink dat ik wol
mear as in ton foar de club
fertsjinne ha. It leit my wol,
minsken om sinten freegje.’’
Kroon op zijn vrijwilligerswerk
was echter de realisatie van de
tribune, die plaats biedt aan
200 personen. ,,Fia haadspon-
sor Jouke Huitema hienen wy in
elektronysk scoreboerd krigen.
Doe seinen we: wat soe it moai
wêze as der no ek noch in tribu-
Voetbal. Blauw Wit ‘34, Leeuwarden. JO15-4. Kampioen 4e en 3e klasse! Voetbal. LSC 1890, Sneek. JO11-5. ne komt. Dy is echt ús fisite-
kaartsje wurden.’’
De onderbouw van de tribune
werd voor een groot deel gereali-
seerd door Harry Bonnema (51).
,,Hy wennet hast op it fjild’’,
zegt zijn broer. Harry opent het
sportpark zaterdagochtend om
acht uur en sluit ’s avonds tegen
acht uur ook weer af. ,,Dêrnei
giet hy eefkes nei it café fan ús
broer Arent, foar in gleske bier.
Dat hat hy dan ek wol fertsjin-
ne.’’
Harry was jarenlang bestuurslid
en wedstrijdsecretaris en is
speaker bij de thuiswedstrijden
van het eerste. Hij mag ook
graag als scheidsrechter optre-
Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. D1, driewerf hoera! 2x veld, 1x zaal. Voetbal. Heerenveen, jongens onder 11. den. ,,Dat hat him tsien jier
ferlyn hast it libben koste’’,
vertelt Ype. Zijn broer werd op
het veld getroffen door een
hartaanval. ,,Se ha him fyftich
minuten reanimearre, ik tocht
dat it ‘over en uit’ wie. Lokkich
kaam der wer in polsslach; trije
minsken fan de club ha him
rêden.’’
Harry Bonnema steekt inmid-
dels weer al zijn vrije tijd in de
club. Broer Ype: ,,Sa’n man is
goud wurdich.’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. FVC, Leeuwarden. JO10-1, najaars- en zaalkampioen. Zaalvoetbal. Stichting Reza, Leeuwarden. Kampioen eerste klasse.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 9
Voetbal. Ropta Boys, Oosternijkerk. JO13-1G, kampioen en de beker! Korfbal. NQL, Nij Quick Libben, Rinsumageast. F1.

Tennis. In et Hoolt, Oldeholtpade.


Damesdubbel 17+, dinsdag.

Voetbal. Terschelling. JO13-1G. Pencak Silat. Jeugd Bongkot Friesland wint goud op open NK.

Zwemmen. Silke Huisman (15) uit


Arum, Orca Regionaal Talenteam,
10 starts regiokampioenschappen, 9
keer goud. 50m vrij overal-winnares.

Voetbal. SC Joure. De jongens van JO11-5 hadden alle reden tot juichen! Hockey. SMHC, Sneek. Meisjes D4.

Korfbal. KV Invicta, Kollum. De


toppers van E1 kregen de smakelijke
winstpremie na 8-5 overwinning in
de kampioenswedstrijd!

Voetbal. Blauw wit ‘34, Leeuwarden. A3. Korfbal. MNenW, Mei Nocht en Wille, Hijum. Midweekcompetitieteam.

Jeu de boule. Martin Bakker uit


Leeuwarden, van Le Biberon, twee-
de jaar op rij Europees kampioen.
Korfbal. Mid Fryslân, Grou-Reduzum. Eerste en tweede in zaal en op veld! Voetbal. CVVO, Lemmer. JO9-1.

10 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Bridge. BC Bolsward. Kampioen viertallen tweede klasse. Proost! Volleybal. Covos, Easterein. Meisjes B2 danken hun trainer Tjalling Dijkstra.
Natje en droogje
Lammy Schrik denkt namens
de Amelandse voetbalvereni-
ging Geel Wit goed om al ‘haar’
gasten. Uiteraard is er een
gratis bakje koffie voor de lei-
ders van de bezoekende elftal-
len en ook voor de scheidsrech-
ters die de bootreis hebben
gemaakt om een wedstrijd voor
de oudere jeugd tot een goed
einde te brengen. ,,Maar de
scheidsrechters krijgen niet
alleen koffie. Ik geef ze ook
altijd een flesje sportdrank en
een Mars namens de club. Die
mannen kunnen dat wel gebrui-
ken, die werken er hard voor.’’
Op de zaterdagen voor Geel Wit
Voetbal. Vrouwen Jong SC Heerenveen, kampioen in de hoofdklasse. geen betere gastvrouw dan
Lammy Schrik – al wil ze met-
een gezegd hebben dat ze ‘de
toko’ níet in haar eentje runt.
Maar de 71 jaar geleden in
Heerenveen geboren vrijwillig-
ster (ze woont nu een halve
eeuw op Ameland) is wel dege-
ne die ’s ochtends om acht uur
de kantine opent en rond vijf
uur de deur weer in het slot
draait. Als dat laatste gebeurt,
blinkt de bar alsof-ie pas een
dag eerder is geïnstalleerd, is
de kassa opgemaakt, zijn de
toiletten gepoetst en kun je in
de keuken bij wijze van spreken
van de vloer eten.
Turnen. Frisia Gymsport, Beetsterzwaag. Boas Westerdijk (11) winnaar FK Ze heeft wat dat betreft in haar
Voetbal. fc Harlingen, JO11-3. en districtstitel jeugd niveau 19. wijlen man Henk een mooi
voorbeeld gekend. ,,Henk hield
ongelooflijk van dit werk. Als
kok ging het maken van patat
en kroketten hem natuurlijk
makkelijk af en het contact met
de mensen vond hij mooi. Hij
heeft het twintig jaar gedaan.
Nadat we waren gestopt, zagen
we dat het allemaal iets minder
liep. Toen hebben we het sa-
men besproken, waarna ik me
weer heb aangemeld voor de
zaterdagen. Alleen de zaterda-
gen hoor, de zondagen erbij
wordt me te druk.’’
Lammy Schrik geniet van het
werken met de jeugd en van de
waardering die ze krijgt. ,,Elk
Voetbal. DFC, Dronrijp Foarút (Menaam) Combinatie. JO15-2. Schaken. De kampioenen van Lemmer. bedankje doet een mens goed.
Clubs vinden het altijd speciaal
om naar Ameland te komen. Ze
beschouwen het als een dagje
vakantie en dat maakt het
gezellig.’’ Met plezier maakt ze
voor alle spelers ranja en thee
en uiteraard gaan er na de
wedstrijden bákken patat en
frikandellen doorheen. ,,Maar
geen druppel alcohol’’, zegt
Lammy. ,,Het bestuur van Geel
Wit is daar duidelijk in: op
zaterdagen wordt geen drank
geschonken. Prima.’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. Langezwaag O17. Voetbal. Rijperkerk 35+, niet te verslaan. ,,Oppekarre!’’

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 11
DE VRIJWILLIGER

Tweede thuis Korfbal. KV Heerenveen, D-jeugd eerste klasse. Toppers in zaal en op veld! Volleybal. Havot, Hallum. XC1, tweede klasse Noord.

Als twaalfjarige werd Gerrit


Jepma lid van AV Impala.
,,Myn mem fûn atletyk wol wat
foar my omdat ik altyd oan it
hurdrinnen wie.’’ Een halve
eeuw later is het Drachtster
atletiekcentrum zijn ‘tweede
thuis’ geworden. Zijn hoofd-
afstand was de 400 meter
waarop hij een niet onver-
dienstelijke 50,03 liep. ,,Dat
wie ûnder trainer Henk Kraaij-
enhof. Spitigernôch net ûnder
de 50 sekonden. Dat seit wat
mear.’’
Mem had nooit kunnen denken
dat de nu 62-jarige Gerrit zo’n
andere belangrijke rol bij Im- Voetbal. SV Donkerbroek. De 35-plussers op routine en karakter. Voetbal. LAC Frisia, Leeuwarden. Het zesde ongenaakbaar in res. 5e klasse.
pala zou vertolken. Dat begon
in 1972 toen de club een
eigen onderkomen kreeg: een
oude directiekeet. Jepma was
gasfitter en zijn kwaliteiten
waren welkom. ,,Der moasten
gaskachels yn, elektrisiteit en
wetterlieding. Wy hawwe hiel
wat sneonen dwaande west
mei in hiele ploech.’’
Voor het beheer kwam er een
kantinecommissie en Jepma
werd een van de leden. Hij is
dat nog steeds. Later maakte
de keet plaats voor de beheer-
derswoning en in 1997 wer-
den plannen gepresenteerd
voor een nieuw clubhuis met
kleedkamers. In al die projec- Voetbal. Drachtster Boys. Jongens 019-1, sterksten in de hoofdklasse. Voetbal. Blauw Wit ‘34, Leeuwarden. De toppers van JG-1!
ten kwamen de handige han-
den van Jepma van pas. In-
middels is een ingrijpende
renovatie van het clubgebouw
gestart. Trots laat hij het keu-
kengedeelte zien. ,,It moat wol
troch frijwilligers dien wurde.
In boubedriuw? Hâld op man,
dat is net te beteljen.’’
Gerrit Jepma traint nog altijd
bij Impala en is naast klusser
en lid van de kantinecommis-
sie ook jurylid. Hij helpt bij het
klaar maken en opruimen van
de baan voor wedstrijden.
,,Dat moat goed want it is in
nammekaartsje foar Impala.’’
Algemeen wordt steeds lasti-
ger vrijwilligers te krijgen en Korfbal. Udiros Nieuwehorne, D1. Voetbal. Read Swart, De Knipe. De jonge honden van het tweede 35+ team.
de waardering is er lang niet
altijd. ,,De jongerein prakke-
seart der net oer wat der alle-
gearre barre moart.’’ Jepma
laat zich er niet door ont-
moedigen. ,,Sa lang’t ik kin,
gean ik troch. Ik kin my eins
gjin libben foarstelle sûnder
Impala. En gelokkich stiet myn
frou Trientsje der efter. Mar
thús giet foar. No leit de tún op
de kop, dus moat it clubwurk
efkes wachtsje.’’

JAN BENUS

Hockey. SMHC, Sneek. Meisjes D2 ongeslagen op het veld en in de zaal! Voetbal. SC Franeker. MO-17-1. Kampioen in de eerste klasse.

12 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Voetbal. Geel Wit, Ameland. JO11-2. Voor de vierde keer op rij ongeslagen! Korfbal. Wordt Kwiek, Jubbega. A1. Alle meiden stonden hun mannetje!
Lief en leed
Rennie Steenstra kan als vrij-
willigster bij korfbalvereniging
De Granaet maar moeilijk ge-
mist worden. Maar ja… Als je
met je fiets tegen een paaltje
rijdt, wat botjes in je voet
breekt en in het gips belandt,
moeten er toch wat taken uit
handen worden gegeven. Maar
als enig lid van de commissie
‘Lief en leed’ kon ze zichzelf
natuurlijk wél een mooi kaartje
sturen of fruitmandje laten
bezorgen. Toch? De 67-jarige
Dokkumse lacht. ,,Nee hear,
dat ha ’k fansels net dien en ik
moat sizze: se ha by de club
goed om my tocht. Ik ha in
Schaken. Basisschool De Sprong, Leeuwarden. Stads- en Fries kampioen. Hockey. De Graspiepers Drachten. Meisjes A1. Zaalkampioen. soad kaartsjes krigen. Dêr fleurt
in minske fan op. Dan ûnder-
fynst sels in kear hoe wichtich
it is om oan in oar te tinken by
sykte, mar bygelyks ek by in
berte of as in stel 25 jier troud
is. Dat doch ik graach, ik hâld
de ‘boekhâlding’ skerp bij.’’
Dus weet ze vast wel hoeveel
relaties er bij De Granaet zijn
ontstaan? ,,Yn de lêste jierren
wol tsien! Moai no?’’
Rennie Steenstra doet meer. Ze
is al vijftien jaar betrokken bij
de organisatie van het school-
korfbaltoernooi en helpt bij het
schoonmaken van de speelzaal
en de kantine. ,,Dat doch ik
fansels net allinnich.’’ Als
Voetbal. RWF, Frieschepalen. JO13-1, 2e klasse. 64 goals voor, 9 tegen. Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. Zesde team, veld-najaar. bestuurslid runde ze de activi-
teitencommissie. Ook levert
Rennie Steenstra een bijdrage
aan het verspreiden van het
clubblad (met de prachtige
naam De Granaetappel), want
in Dokkum wordt dat nog op
traditionele wijze vervaardigd
en bij de leden bezorgd. ,,We
hawwe ûngefear 250 leden en
ik sutelje 25 boekjes út. No ja,
de lêste kear moast ik der dus
ek in oar foar fine. Dat is slag-
ge.’’
De Granaet levert elk jaar vrij-
willigers voor het concours
hippique in Dokkum, dat 23
juni voor de 79ste keer wordt
gehouden. ,,Wy leverje twa
Voetbal. NOK, Nijemirdum-Oudemirdum. Meisjes C1, kampioen tweede klasse. Een ‘platte kar’ die echt van alle gemakken is voorzien! dames en wat jongerein. De
dames, ûnder wa ik, bringe de
hiele dei kofje en thee rûn foar
de frijwilligers en de sjueryle-
den. It jonge spul helpt mei de
opbou fan it terrein.’’ Maar is
Rennie Steenstra op 23 juni
weer helemaal fit? ,,Ik tink it
net, mar ik ha gelokkich in
ferfangster fûn. Dat sis ik: by
De Granaet tinke wy om inoar.’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. LSC 3, Sneek. ‘Kampioen op techniek, snelheid en inzicht’. Voetbal. Jubbega. Eerste team kampioen in de derde klasse zondag.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 13
DE VRIJWILLIGER

Leven lang lid Voetbal. SV Mulier, Witmarsum. Petje af voor MO-11. Ook bekerwinnaar! Voetbal. SC Boornbergum. Het vlaggenschip kampioen in 5B zondag.
Trycia Haaijes-van Brug (47) is
een van die leden bij CSC Joure
die bijna haar leven lang lid is.
CSC heeft ruim 400 leden en
viert dit jaar zijn negentigste
verjaardag. Trycia is sinds haar
vierde actief toen ze lid werd van
de kleutergymgroep bij juf Hen-
nie Winkel.
,,Ik bleek best lenig te zijn’’,
herinnert het huidige bestuurslid
zich. ,,Van turnjuf Marijke Bu-
walda mocht ik bij haar komen
trainen in de keurgroep. De lange
mat en balk waren mijn favoriete
onderdelen. Op mijn twaalfde
werd ik Fries kampioene en
mocht ik meedoen aan het NK
toestelturnen. We deden als Volleybal. AFC, Appelscha. Heren 2 kampioen derde klasse. Voetbal. SV Donkerbroek. JO9-2 met een knots van een beker!
groep ook altijd mee aan de
landelijke springwedstrijden. Met
z’n allen in een bus ernaar toe,
meiden en ouders. Als groep
deed je een sprongserie. Daar
heeft CSC veel bekers mee ge-
wonnen, het was een succesvolle
tijd.’’
Op haar negentiende stopte
Trycia met wedstrijdturnen. Door
studie belandde ze in Leeuwar-
den en Nijmegen. ,,Bovendien
merk je dat je niet meer groeit
qua niveau. Ik had een mooie
turntijd gehad, mijn studie ook
belangrijk.’’
Na een paar jaar kwam ze terug
in Joure en sloot zich al gauw
weer aan bij CSC, nu bij de Voetbal. fc Harlingen, meisjes onder-15 ongeslagen in de tweede klasse. Curling. Lisenka en vader Bob Bomas (Stiens). Goud op NK mix-dubbels.
volleybaltak. Ze werd tegelijker-
tijd bestuurslid jeugdvolleybal.
,,Mijn hart ligt bij CSC. Ik heb er
van alles gedaan. Jazzballet,
jurylid, noem maar op. Ik volley-
bal trouwens nog steeds en onze
jongste dochter turnt.’’ Ook
bekleedt ze opnieuw een be-
stuursfunctie en organiseerde ze
vorig jaar nog een rëunie en het
afscheidsgala voor turnjuf Marij-
ke. ,,CSC is in Joure een grote
club, die voorziet in een behoefte
en bovendien inspeelt op nieuwe
ontwikkelingen. We bieden niet
alleen gym, turnen en volleybal,
maar ook freerunning, beachvol-
leybal (met VC Joure) en oude-
rengym. De saamhorigheid, het Voetbal. De Griffioen, Oosterwolde. Het tweede is eerste in de derde klasse. Voetbal. Foarút 45+, Menaam. Vierde keer op veld en triomf open FK zaal.
sociale aspect, dat vind ik een
toegevoegde waarde.’’
CSC drijft op zo’n dertig vrijwilli-
gers en zes professionele krach-
ten. ,,Aan bestuursleden en
vrijwilligers gelukkig geen ge-
brek’’, aldus Trycia. ,,We missen
alleen een voorzitter, we zitten al
vijf jaar zonder. Gelukkig hebben
we een actief bestuur en com-
missies. Vrijwilligers en trainers
zijn enthousiast om alles in
goede banen te leiden.’’

RENZE LOLKEMA

Voetbal. Tollebeek JO13-1. Kampioensduel 3-1 achter, maar 3-3 en feest! Voetbal. SDS (Easterein)-Nijland. JO15-3.

14 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Volleybal. SBO, Minnertsga. SBO: Samenspel Brengt Overwinning! Voetbal. Zeerobben, Harlingen, eerste vrouwenteam.
L..... van de week
Eerlijk is eerlijk: het liefst had
Jeroen Meinen zelf nog gevoet-
bald. Maar ja, die knie. ,,Dat is
nog steeds mijn grootste teleur-
stelling geweest. Stoppen op je
25ste, dat wil je als groot voet-
balliefhebber niet. Als ik dan nu
soms zie dat jonge jongens er
niet alles uit halen, dan vind ik
dat moeilijk te verkroppen.
Maar ik meen het: het leider-
schap verzacht de pijn. Ik ben
een echte teamspeler en ik vind
het na al die jaren nog heel
bijzonder wat je met elkaar
kunt bereiken.’’
De 42 jaar geleden in Oosthem
geboren Meinen is al meer dan
Voetbal. Allemaal kampioen! De trotse helden van Marrum, FVC, Leeuwarder Zwaluwen en Sint Jacob onder-7 wilden samen in de krant. Kan dat? Dat kan! een kwart eeuw leider bij voet-
balvereniging Heeg. ,,Met die
club ben ik vergroeid’’, zegt de
als controller in Harderwijk en
Ermelo werkzame Meinen. ,,Ik
begon bij de jeugd en daarna
ben ik naar de senioren gegaan.
Het eerste, het tweede, het
derde: bij alle ploegen met veel
plezier.’’
Jeroen Meinen maakt serieus
werk van het leiderschap. In
Excel-bestanden houdt hij
nauwgezet de statistieken bij
van alle spelers. ,,Aantal ge-
speelde minuten, assists, doel-
punten, etcetera. Zeker bij de
lagere teams is dat belangrijk
met het oog op het ‘sociale
Voetbal. MKV ‘29, Leeuwarden. Vrouwen 30+ 1, eerste klasse. Voetbal. Heerenveen. MO13-1. wisselen’. Iedereen moet even
veel spelen. Je wint en verliest
met zestien, zeventien man. De
spelers waarderen dit. Toen ik
bij het eerste wegging, zijn die
mannen er zelf mee doorge-
gaan.’’
Als leider heeft Meinen niet
alleen oog voor de goals en
speelminuten. In het kader van
een door hem in het leven
geroepen trofee kijkt hij ook
naar een mislukte ‘poort’ of
‘panna’, een dekkingsfout, een
eigen goal en meer van dit
‘fraais’. ,,Na elke wedstrijd
wordt iemand het Lulletje-van-
de-week en na het seizoen reik
ik de Lulletje-van-het-Jaarbeker
Tennis. YTC, Ysbrechtum. Dames-dinsdagmiddag eerste klasse. Voetbal. Udiros, Nieuwehorne. JO-11 (E2!) uit.’’ Daar zal om gevochten
worden? ,,Nee, maar ’t houdt
ze wel scherp.’’ Ook de collega-
coach doet mee. ,,Hij zat een
keer muurvast in zijn autogor-
del: ook dat zijn punten voor
het klassement.’’
Laat Jeroen Meinen maar
schuiven. Zijn eigen statistie-
ken liegen niet. ,,Al een keer of
negen kampioen geworden.
Met de A’s en het tweede drie
keer in de laatste vier jaar. Ik
vind het nog elke keer weer
bijzonder.’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. Balk. JO9-2. Daar viel echt niets aan te doen en na het feestje op het veld in een goed beveiligde ‘platte kar’ een verdiende rondrit door het dorp.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 15
DE VRIJWILLIGER

Faciliteren Volleybal. SVW 3, Workum. Kampioen in de tweede klasse. Korfbal. Mid Fryslân. D2 heeft in Akkrum wel een ijsje verdiend!
Ook de koning heeft Johan
Zieleman inmiddels weten te
vinden. ,,Ze hebben me dit
jaar een lintje gegeven voor
alles wat ik hier zo’n beetje
heb gedaan. Ach, weet je wat
het is? Je moet het in een dorp
met elkaar doen en zorgen dat
het leuk blijft. Nou ja, dat ik
daar al sinds 1976 bij betrok-
ken ben, vind ik geen straf.’’
Zieleman (63) is een drijvende
kracht binnen de Sportvereni-
ging Marknesse, waarvan het
eerste voetbalteam vorige
maand kampioen werd in de
vierde klasse. ,,Ik ben vooral
binnen de voetbaltak bezig.
Wat mijn sterkste punt is? Zaalvoetbal. Stichting Reza, Leeuwarden. Kampioen in de hoofdklasse. Voetbal. Kollum JO7-1. Drie keer kampioen in één seizoen!
Faciliteren. De zaken zo rege-
len dat het gebeurt en dat
iedereen tevreden is.’’
,,Ik zal een mooi voorbeeld
noemen. Er moest op een
gegeven moment vierduizend
kuub zand naar de ijsbaan
gebracht worden. Ik heb wat
boeren uit de buurt gebeld en
op die manier 28 trekkers
geregeld. Die mannen hadden
de grootste lol, ik zorgde voor
koffie, soep, broodjes kroket
en na gedane arbeid een vat
bier. Iedereen een gouden dag.
Zie mij maar als de aanjager
van de vrijwilligers.’’
Maar Johan Zieleman doet
meer. Hij is ook betrokken bij Voetbal. Workum. JO-17, in najaars- en voorjaarscompetitie ongeslagen. Voetbal. Veenwouden, Feanwâlden. JO17-1.
de supportersvereniging. ,,Die
heb ik in de jaren tachtig mede
opgericht. In twaalf jaar had-
den we 40.000 gulden bijel-
kaar en konden we een lichtin-
stallatie plaatsen.’’
Tevens onderhoudt Zieleman
al dertig jaar het clubgebouw
en is hij mede-organisator van
de plaatselijke autocross.
Buiten de sport om is hij lid
van de plaatselijke groencom-
missie. ,,Elke week een paar
uurtjes schoffelen. Je moet het
met elkaar doen. Ik woon in
het centrum en maak daar elke
week het plein schoon. Na de
eerste keer had ik drie emmers
met troep, nu nog een halve. Korfbal. V&V (Vlug&Vaardig), Garijp.De eerstejaars D’s waren niet te stuiten. Voetbal. GAVC, Grou. Het derde elftal was niet te verslaan.
Goed voorbeeld doet volgen.’’
Zieleman wil in beweging
blijven zo lang het gaat. ,,Dat
is belangrijk voor me, want ik
heb Parkinson. Ik denk dat dat
komt omdat ik lang met gif
voor de aardappelteelt heb
gewerkt. Als je die ziekte hebt,
helpt bewegen. Ik moet dose-
ren, maar ik klaag niet. Ik ken
mensen die het veel zwaarder
hebben. Ik blijf positief.’’

PETER VAN DER MEEREN

Tennis. In et Hoolt, Oldeholtpade. Herendubbel 35+, woensdagcompetitie. Voetbal. Geel Wit, Ameland. JO11-1.

16 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Voetbal. SV Mulier, Witmarsum. De helden van JO11-1 op de kar! Volleybal. VC Steggerda, meisjes-A kampioen in de tweede klasse.
Een schakeltje
,,Ik ben maar een schakeltje in
het geheel’’, zegt Marijke Otten
in alle bescheidenheid. Maar
bij basketbalvereniging Arrows
weten ze wel beter - en dat met
alle respect voor de andere
vrijwilligers die nodig zijn om
de club draaiende te houden.
,,Ze is voor ons al meer dan
twintig jaar op rij vrijwilliger
van het jaar’’, aldus Paul Brou-
wer, mede-bestuurslid van de
vereniging die in oktober 2008
voortkwam uit de fusie tussen
Rebound Dokkum en K’75
Damwâld. De 48-jarige Marijke
Otten vindt het niet meer dan
logisch dat ze ‘wat doet’. ,,Ik
Korfbal. KV Drachten. C2 won de kampioenswedstrijd met 15-0. Korfbal. SC Joure. De A1-vrouwen zijn najaars- en voorjaarskampioen. hou gewoon heel erg van deze
sport en ik besef dat als je een
club draaiende wilt houden, je
er met elkaar de schouders
onder moet zetten.’’
Dat Otten gek is van basketbal,
moge blijken uit het feit dat ze
zo’n 25 jaar geleden voor haar
werk geen moeite had met een
verhuizing naar Dokkum, ,,míts
daar een basketbalclub zou
zijn.’’ Dat trof, en al snel speel-
de ze haar wedstrijden. Van het
een kwam het ander. Marijke
Otten werd bestuurslid, hield
zich bezig met de ledenadmini-
stratie, ging trainingen verzor-
gen, werd coach, bestiert mo-
menteel het wedstrijdsecretari-
Voetbal. SC Bolsward. JO11-1. Voetbal. ONS, Sneek. JO17-1 kampioen en promotie naar de derde divisie. aat, zorgt voor de zaalindeling
op twee locaties en is niet te
beroerd om als scheidsrechter
te fungeren. ,,Gelukkig zijn er
altijd medestanders geweest’’,
zegt ze. ,,We hebben hoogte-
punten gekend en ook wel
lastige tijden. Zeker dán is het
belangrijk om met elkaar vol te
houden. Ik vind het leuke van
dit vrijwilligerswerk dat je iets
voor anderen kunt betekenen.
En als het, net zoals nu, ge-
smeerd loopt, ben je blij.’’
De twee tienerzonen van Marij-
ke basketballen ook met veel
plezier bij Arrows en hebben
zelfs de landelijke klasse be-
reikt. ,,Voor een club als Ar-
Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. E1. Veld-najaar en ook in de zaal. rows is dat hartstikke leuk
natuurlijk. We zijn ook best wel
ambitieus en prijzen ons geluk-
kig met het feit dat we momen-
teel aardig wat trainers hebben.
Dat is de basis. Terwijl we de
laatste jaren met ongeveer 125
leden aardig stabiel zijn geble-
ven, willen we qua prestaties
wel groeien. Ook mogen er best
nog enkele senioren bij. Geloof
me: voor deze sport hoef je
heus niet allemaal twee meter
lang te zijn.’’

PETER VAN DER MEEREN

Korfbal. KV Harkema. Mooie medailles voor de kampioenen van F1. Leeuwarden. Blauw Wit ‘34, Leeuwarden. JO13-4.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 17
DE VRIJWILLIGER

Uitdagingen Volleybal. Kwiek Damwâld. Dames 2, kampioen derde klasse. Hockey. De Graspiepers Drachten. Meisjes A2 kampioen in de zaal.
,,Útdagings.’’ Pieter Postma
zegt het diverse keren als hij
met passie spreekt over ‘zijn’
TFS. Troch Freonskip Sterk, de
voetbalclub uit Drachtstercom-
pagnie, waarvan het vlaggen-
schip vorige maand in de vijfde
klasse verloor van kampioen
Foarút. Niet verrassend, maar
wel ruim. Héél ruim: 21-2.
Prompt belde twee dagen later
de kandidaat-hoofdtrainer af.
,,Dat sil der grif mei te krijen
hân ha. Dat sis ik: we steane
elk jier wer foar útdagings’’,
aldus de voorzitter, grensrech-
ter, klusser, barkeeper, lid van
de activiteitencommissie en
onderhoudsploeg én niet te Voetbal. Nijland 1. Kampioen in de derde klasse A zaterdag. Voetbal. Workum. JO13-1.
vergeten diskjockey.
,,Ja, dat ek noch. Muzyk is ek
in grutte hobby fan my. Ik
draai al sûnt 1971 plaatsjes.
Op feesten fan de club, want
dy ha wy genôch, mar ek op
trouwerijen en bernefeestjes
en sa.’’
Pieter Postma (65) draait dus
aan vele knoppen bij TFS. ,,Ik
ha ek wol yn oare plakken
wenne en dêr wat dien foar
fuotbalferienings. Mar der giet
neat boppe TFS. Dizze club sit
in myn hert. Mar no en dan...
No en dan ha ‘k wol tocht dat
it better wie om de stekker
derút te lûken. Dan wienen we
sa lyts en wienen der hast gjin Tennis. TV Gaasterland, Balk. Heren-3 naar de vierde klasse. Korfbal. KV Drachten. B2.
minsken te finen foar al it
wurk. Mar der mei ophâlde
moat net, want TFS hat in
belangrike funksje yn it doarp.
En ik bin in folhâlder, ik ha
alles foar dizze club oer en
altiten fine we wer de krêft om
de skouders der ûnder te set-
ten. Mar it is absolút in útda-
ging om it allegearre goed
rinne te litten.’’
De in 1949 opgerichte club
telt momenteel twee mannen-
teams, een vrouwenelftal, een
ploeg voor de 45+ en drie
jeugdteams. ,,Mei it earste
alvetal binne wy de údaging
oangien om wer yn de stan-
daardkompetysje te spyljen’’, Korfbal. Wêz Warber en Fluch, Goutum-Hempens. Het eerste, 2x op rij. Voetbal. SC Stiens. Meisjes onder 13-3 ongeslagen naar kampioenschap.
zegt Postma, die op zijn vijf-
tiende lid werd van TFS. ,,Wy
ha de measte wedstriden
ferlern, ek wol dik ferlern, mar
we score ek altiten wol. It
binne jonge knapen en se
hâlde fan feestjes, mar ik ha
der fertrouwen yn dat se it
folgjende seizoen mear punten
pakke.’’

PETER VAN DER MEEREN

Korfbal. KV Westergo, Bolsward. F1 aan de top. Voetbal. FC Wolvega. JO9-1.

18 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Voetbal. Heerenveen JO15-3. Kampioen worden doe je met z’n allen!


Twee-eenheid
In de Sneker sporthal kun je
hem niet missen - en kan hij er
niet gemist worden. Klaas de
Groot, ‘grote Klaas’, ís groot en
zijn daden ook. De 58-jarige
motor van VC Sneek wil ogen-
blikkelijk ook zijn vrouw Tjits-
ke Wind genoemd hebben.
,,We zijn een twee-eenheid.
Tjitske en ik hebben elkaar
trouwens door het volleybal
leren kennen. In de C. Kan-
hal.’’ Lachend: ,,Die is inmid-
dels afgebroken, maar onze
liefde is onbreekbaar.’’
De liefde voor het volleybal is
na al die jaren ook onveran-
derd groot. ,,We doen van
Korfbal. Frigro, Gerkesklooster-Stroobos. E1. Korfbal. KV Westergo, Bolsward. A1. alles’’, zegt Klaas de Groot, die
sinds 1985 volleybalt bij Far
Út in Hommerts-Jutrijp. ,,Daar
ben ik dertien jaar voorzitter
geweest en secretaris en pen-
ningmeester. Daarna begon ik
voor het rayon met de compe-
titieplanning en de indeling
van de hallen. Daar kwam het
werk voor de jeugd bij. Omdat
je er steeds meer bij betrokken
raakt, ga je elke zaterdag naar
de sporthal. Je helpt de velden
mee opbouwen en zorgt dat de
netten telkens op de goede
hoogte hangen. Ach, we heb-
ben zaterdag toch niks anders
te doen en het is leuk werk.
Tjitske mag ook nog graag
Voetbal. Trinitas, Elsloo-Boijl. JO13-1, ongeslagen naar de toppositie. Korfbal. Mid Fryslân, Grou-Reduzum. E3. fluiten en heeft het wedstrijd-
secretariaat bij VC Sneek. Ik
doe voorts de financiële admi-
nistratie en ze hebben me nu
ook gestrikt voor de ledenad-
ministratie. Daar zit momen-
teel aardig wat werk in en voor
het nieuwe seizoen zijn we ook
alweer bezig. De programma’s
moeten klaar, want dan kun-
nen we de hallen vastleggen.
Tegelijkertijd kan het schema
voor de vrijwilligers gemaakt
worden, zodat iedereen ruim
vantevoren weet waar hij of zij
wordt verwacht.’’
Een zaterdag in het spier voor
het volleybal betekent om acht
uur ’s ochtends aanwezig en ’s
Voetbal. Buitenpost. Ook de ‘Blauwkes’ van de zondag zijn kampioen! Volleybal. VC Sneek, meisjes A2. Kampioen noordelijke hoofdklasse. avonds rond een uur of negen
stoppen. ,,Op de drukste zater-
dagen hebben we zo’n 25
wedstrijden. Als dan het eerste
damesteam speelt, moeten we
de hele handel opruimen en,
met een vaste ploeg vrijwilli-
gers, het centre-court opbou-
wen. Het is soms een heel
gepuzzel met de wedstrijden
en daarom spelen we ook op
de vrijdagen.’’ Op die avonden
speelt Klaas, als het even kan,
zelf ook nog een potje. ,,Twee-
de klasse, gaat nog prima.’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. SC Franeker. Meisjes onder 13-1 konden op elkaar bouwen! Voetbal. Drogeham. JO13-1.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 19
Voetbal. Nieuweschoot 3. Tweede keer op rij. 20 duels gewonnen, 2 gelijk. Hockey. MHC Leeuwarden. De D5-meiden waren tot de tanden gewapend! Touwtrekken. De Watermannen, Wolvega. G

Voetbal. SC Bolsward. MO13-1, kampioen én de noordelijke beker veroverd! Voetbal. LSC 1890, Sneek. JO11-2. Korfbal. CSL, Britsum-Stiens. Vier van de ti

Voetbal. DWP, Sint Johannesga. JO11-3, of gewoon ‘ouderwets’: E3! Voetbal. SWZ, Sneek. ZM-1. 60 punten uit 20 duels en 140 goals gemaakt! Voetbal. DTD, Jelsum-Koarnjum-Britsum. JO

Voetbal. Veenwouden 45+, Feanwâlden. Voor tweede keer op rij. Hockey. De Graspiepers, Drachten. Dames 2 ook op het veld nummer 1. Turnen. Pegasus, Lemmer. Juniormeisjes 2

Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. B3, veld-voorjaar. Voetbal. Balk. JO11-1. 11 gespeeld, 11 gewonnen, 52 goals voor, 9 tegen. Voetbal. Mildam. Dames 7x7.

2 0 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
Goud op NK indoor, jeugd tot 450 kilo. Voetbal. Heerenveen. JO10-2. Kampioen in de eerste klasse. Korfbal. Pallas 08, Leeuwarden. Midweek-1. ,,Mooier kan het niet!’’

ien jeugdteams kampioen: C1, D1, F1, F2. Volleybal. De Tsjûkemarders, Echten. Dames 2. Voetbal. LAC Frisia 1883, Leeuwarden. JO19-1, kampioen vierde divisie.

O17-1 en JO13-1 door De Trije Doarpen! Voetbal. VSV ‘31. Primeur! Eerste officiële KNVB-kampioen Vlieland.JO-10. Tennis. De Leechkamp, Burgum. Jongens tot 14, land. voorjaarscompetitie.

keer goud op NK springen en 3 keer op FK. Voetbal. CBS De Noordster, Nij Altoenae. Groep 8 kampioen schoolvoetbal. Voetbal. Scharnegoutum. JO15-1.

Korfbal. SIOS, Wolvega. A1, zaal. Voetbal. Wykels Hallum. JO10-1. Naar de titel in de tweede klasse.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 21
Karate. Jesse Swart (16 jaar, boven
midden) van Inyoku Leeuwarden
wint NK kyokushin van alle bonden. Tennis. In et Hoolt, Oldeholtpade. Gemengddubbel, 17+ vrijdagavond. Voetbal. Amelandia. JO15-1 bracht de titel naar het eiland.

Korfbal. Mid Fryslân, Grou-Reduzum.


E4 bezorgde iedereen koude douche! Korfbal. KV Drachten. E1, na superspannende topper (12-11 gewonnen). Voetbal. WPB, Water Poort Boys, Sneek. JO8-1g.

Turnen. Nine Postma (8) van Gym-


en Turnsport Dokkum winnares FK. Voetbal. CVVO, Lemmer. JO8-1. Korfbal. MNenW, Mei Nocht en Wille, Hijum. D2 veld.

Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwis-


pel. F1, veld-najaar. Voetbal. DWP, Sint Johannesga. JO13-1. Voetbal. LAC Frisia 1883, Leeuwarden. JO13-2, eerste klasse.

Voetbal. SV Donkerbroek. JO9-1. Voetbal. Gorredijk. JO13-1. Voetbal. Bakkeveen. JO11-1.

2 2 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Voetbal. Akkrum, JO7-2. Volleybal. DOSKO/Acta Franeker. Dames 1, kampioen tweede klasse K.
Eigen baas
Zelf deed Feikje Draaijer (59)
uit Nijemirdum niet aan turnen.
Maar toen haar achtjarige
dochter bijna 25 jaar geleden
op gymnastiek ging bij omni-
sportvereniging SV NOK in
Oudemirdum, rolde ze zo het
bestuur in. ,,Se sochten in
foarsitter en dat like my wol
wat.’’
In oktober zit de regelneef van
de gymnastiekvereniging een
kwart eeuw op de voorzitters-
stoel. En dan is het ook mooi
geweest. ,,Mar ik kin my in
libben sûnder de gymnastyk
net foarstelle, hear’’, zegt Feik-
je Draaijer. Ze blijft na haar
Voetbal. SV Marknesse, kampioen in de vierde klasse A zaterdag. aftreden volop actief.
De voorbije jaren haalde Feikje
Draaijer haar trainersdiploma’s.
Meer en meer geeft ze ook
lessen. ,,Ik bin eins myn eigen
baas wurden.’’ Voorzitter
Draaijer die trainster Draaijer
inhuurt voor de trainingen. Dat
kon eigenlijk niet meer. ,,It
gefaar is wat dat ik dingen
regelje sûnder earst mei de
oaren te oerlizzen.’’ Het is geen
onwil, maar enthousiasme.
Dingen regelen past nou een-
maal bij de Nijemirdumse. ,,Ik
sit der al sa lang, dat ik wit wol
hoe dingen regele wurde moat-
te.’’ De ‘fundag’, speakeren, de
suikerbrodenactie, VVV-bonnen
Hockey. De Graspiepers Drachten. Meisjes B1. Acrogym. SV Hercules, Tjalleberd. Nederlands kampioen bij de E-jeugd! voor de jury van een wedstrijd,
de catering op een sportdag,
stukjes schrijven voor NOK
Nijs, Draaijer regelt het wel.
,,Mar foardat ik der dan erch yn
ha, ha ik dingen wer allinnich
dien. Wylst de oaren ek wol
helpe wolle.’’
Het allermooist vindt Feikje
Draaijer de omgang met de
kinderen. ,,Do krijst in bân mei
se. Machtich moai.’’ Ze herin-
nert zich een onderlinge wed-
strijd waaraan een stuk of zes
kinderen van medisch kinder-
huis Mooi Gaasterland uit het
nabijgelegen Rijs meededen.
,,Ien jonkje woe beslist net
meidwaan, wylst hy hiel goed
Badminton. BC Raak ‘m Grou. D1, kampioen tweede klasse doordeweek. Voetbal. Mildam. Het tweede elftal. wie. Nei ôfrin hie ik efkes mei
de sjuery oerlein en dêrnei bin
ik nei him tagien.’’
Feikje Draaijer stelde het jochie
op zijn gemak en vroeg of hij,
nu de wedstrijd afgelopen was,
toch nog niet even zijn oefenin-
gen wilde doen. ,,’No wy eef-
kes?’ Hy gie oeral oerhinne. Dat
joech my safolle foldwaning.’’
De jury beoordeelde vanaf de
zijkant ongemerkt zijn oefenin-
gen. ,,Gjin priis miende ik. Mar
sis mar fan wol, dat makket it
ferhaal noch moaier.’’

JOHAN STOBBE

Korfbal. SIOS, Wolvega. D1, veld voorjaar. Voetbal. Heerenveen. MO13-2, kampioen in de tweede klasse.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 2 3
DE VRIJWILLIGER

Regelaar Voetbal. fc Harlingen. JO13-2. ‘Kampioensvaart’ over Waddenzee gemaakt. Voetbal. SV Mulier, Witmarsum. JO11-2, met ‘gerecycled’ spandoek!
Hij is niet van plan de troep van
de mannen op te ruimen, ,,en
hun schoenen poets ik ook
niet’’, maar voor de rest kunnen
de spelers van De Griffioen voor
van alles en nog wat terecht bij
Wouter Hiemstra. De 56-jarige
teammanager (elftalleider)
regelt samen met Harry Germs
alles rond het vlaggenschip van
de club uit Oosterwolde, ,,zodat
de hoofdtrainer zich volledig kan
richten op het sportieve gedeel-
te.’’ Overigens laten de spelers
van De Griffioen nooit een vieze
kleedkamer achter, zegt Hiem-
stra. ,,Tijdens de wedstrijdbe-
spreking wordt altijd gemeld wie
die middag de box moet schoon- Voetbal. Broekster Boys, Damwâld. Eerste elftal op doelsaldo kampioen van de zaterdag tweede klasse.
maken. Ja, ook bij uitwedstrij-
den, zo hoort dat.’’
Wouter Hiemstra is al bijna een
halve eeuw lid van De Griffioen.
Als doelman haalde hij het
eerste elftal en ook in de zaal
speelde hij met veel plezier.
,,Op m’n vijftiende was ik voor
de eerste keer leider, van een
jeugdelftal. Daarna ben ik kee-
perstrainer geweest en trainer
van de dames. Bestuursfunc-
ties? Ja, zo’n beetje alles, behal-
ve penningmeester. Toen mijn
zoontje ging voetballen en ik bij
de jeugdafdeling betrokken
raakte, miste ik een beleidsplan.
Toen hebben we dat gemaakt en
een jeugdbestuur geformeerd. Biljarten. Biljartclub Drachten, kampioenen diverse spelsoorten. Voetbal. Blauw Wit ‘34, Leeuwarden. JO13-4.
Daarvan werd ik voorzitter. We
hebben de zaken nu in het
hoofd- en jeugdbestuur geschei-
den. Er zijn mensen voor voet-
balzaken en mensen voor niet-
voetbalzaken.’’ Lachend: ,,Nu
kan niemand meer een functie
weigeren. Als we iemand bena-
deren en hij zegt: ‘Maar ik heb
geen verstand van voetballen’,
zeggen wij: ‘Dan kun je wel iets
anders doen.’’
Hij is trots op wat er mede door
zijn inzet is gerealiseerd bij De
Griffioen. ,,Het G-voetbal is
geïntegreerd en we hebben de
samenwerking met DIO van de
grond gekregen. Het is belang-
rijk om een plan te hebben en te Voetbal. Buitenpost. Overtuigend kampioen zaterdag eerste klasse.
zorgen dat iedereen de daarvoor
gemaakte afspraken nakomt.
Gebeurt dat, dan kunnen ze
altijd op me rekenen.’’
Na de zomer begint Wouter
Hiemstra aan zijn vijfde seizoen
als leider van het eerste. ,,Ik
geniet van de spanning rond de
wedstrijden. Samen met de
spelers naar iets toewerken en
genieten van een overwinning.
Succes is het mooiste, daar doe
je het voor. En bij succes heb je
als leider ook het minste werk.’’

PETER VAN DER MEEREN

Korfbal. Frigro, Gerkesklooster-Stroobos. F1 viel niet door de mand! Voetbal. LSC 1890, Sneek. Het zesde in de reserve zesde klasse.

2 4 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Voetbal. FVC Leeuwarden. JO15-1 na 19 overwinningen naar de hoofdklasse. Ploeg bereikte eerder als D1 de derde divisie. Wilden met alle fans op de foto.
Zo hoort het
Haar zoons Hendrik en Pieter
voetballen in het eerste en twee-
de van BCV en derde zoon Ge-
rard in JO17-1 van BBC, de
jeugdcombinatie waarin BCV en
Bergum elkaar in 2005 hebben
gevonden. Logisch dus dat
Jannie Elzinga (54) iets wil
betekenen voor de club. Zo
hoort het, zegt ze. ,,Boppedat
wol ik graach wat dwaan foar de
maatskippij. En as jo ien kear
wat dien ha, dan witte se jo
altyd wer te finen.”
Ze telt de uren nooit, maar zou
de inwoonster van Burgum dat
wel doen, dan steekt ze als
secretaresse misschien twintig
Voetbal. Gorredijk MO15. 1e keer meisjesteam kampioen. Nieuwe sokken! Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. B1 zaalkampioen. uren per week in het vrijwilli-
gerswerk bij BBC. Over niet al te
lange tijd gaan de clubs zo goed
als zeker fuseren. In de fusie-
commissie zit Elzinga ook. In de
praktijk is ze veel bezig met
plannen van bijvoorbeeld verga-
deringen en notuleren. Verder is
ze aanspreekpunt voor de
KNVB. Voorheen zorgde ze er
ook voor dat bij wedstrijden van
de 38 jeugdteams altijd een
scheidsrechter aanwezig is. ,,It
is moai om te dwaan.”
Laatst was ze trouwens ook nog
aan het hamburgerbakken bij
een wedstrijd van het eerste
elftal van BCV. En o ja: ze coör-
dineert al jaren de Poiesz-actie,
Voetbal. Scharnegoutum. Eerste elftal naar de vierde klasse zaterdag. Korfbal. SIOS, Wolvega. A2. Maar liefst 3x: 2x op het veld en 1x in de zaal! die telkens een mooi bedrag
oplevert voor de club. Dit jaar
was er ook de Jumbo-actie.
Jannie Elzinga doet het vrijwilli-
gerswerk naast haar drukke
bezigheden in het handelsbe-
drijf dat zij en haar man runnen.
Vaak geeft de inzet voor de
voetbalclub haar voldoening.
,,Mar soms is it ek wol wat
frustrjearjend, moat ik sizze.
Der binne altyd minsken dy’t
kommintaar ha, foar wa’t it
noait goed is. Dy sjogge wol dat
it hiel soms net goed giet, mar
fine it hiel gewoan dat it yn 95
prosint fan de gefallen eins
prima rint. Sy ferjitte datst
frijwilligers koesterje moatst. In
Hockey. SMHC Sneek. Jongens A1. Voetbal. SC Bolsward. Meisjes onder 11-2. sportclub kin net sûnder.”
Maar respect voor wat zij en
anderen doen bij de club is er
gelukkig ook, zegt Jannie Elzin-
ga. ,,Dizze moanne ha wy frij-
willigersjûn mei trainers en
lieders fan alle teams. Ik organi-
searje dat mei. De minsken dy’t
komme, wurdearje dat gigan-
tysk. Dat is wol hiel moai.”

ANNE ROEL VAN DER MEER

Korfbal. KV Drachten. F1. In kampioenswedstrijd van 3-9 naar 14-11 zege! Voetbal. FC Wolvega, JO15-2.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 2 5
DE VRIJWILLIGER

Perken leggen Voetbal. Blauw Wit ‘34, Leeuwarden. JO13-1, kampioen in de hoofdklasse. Volleybal. VV Wytgaard, heren 1, kampioen in de tweede klasse.
Zodra Siep Berkepas (75) kon
lopen, kaatste hij ook. Zo ging
dat vroeger in Rauwerd, daar
groeiden de kinderen op met
kaatsen. Toen hij een kwart
eeuw geleden vanwege werk
verhuisde naar Balk, was het
even wennen. Er was een
kaatsvereniging, maar KV
Cannegieter stond nog in de
kinderschoenen.
Berkepas werd al snel gebom-
bardeerd tot penningmeester.
,,Der siet 6 gûne 75 yn de
kas.’’ Meteen organiseerde hij
met zijn vrouw Roelie een
loterij, waardoor er 1250
gulden binnen kwam. ,,Mees-
ter Wiersma, in oer bestjoers- Voetbal.WTTC,Wispolia Terwispel, Tijnje, THOR Lippenhuizen.Vrouwen 30+ Voetbal. Balk. JO8-2.
lid hjir út it doarp, sei doe: lit
dy Berkepas mar skowe.’’
Een halve eeuw bleef Berke-
pas bestuurslid, terwijl zijn
vrouw 35 jaar de kantine van
de club bestierde. ,,En ik wie
ek de loopjonge.’’ Hij zorgde
voor de inkoop van het natje
en droogje na trainingen en
wedstrijden.
Bijna vijftig jaar legde Berke-
pas bij wedstrijden ook de
perken uit. Een snelle reken-
som leert dat het er meer dan
1500 geweest zijn. In de
zomermaanden ging het echt-
paar nooit op vakantie. ,,En de
earste 25 jier makken wy ek
sels de krânsen. Dêr hienen se Voetbal. BBC, Burgum. JO9-1. In de hoofdklasse werd 130 keer gescoord! Zaalvoetbal. Stichting Reza, Leeuwarden. Kampioen in de tweede klasse.
hjir gjin ferstân fan.’’
De twee raakten vergroeid met
de club. Dit voorjaar namen ze
afscheid. ,,No meie de jongelju
it oernimme’’, zegt Berkepas.
Nog één keer steken de twee
hun handen deze zomer flink
uit de mouwen, als het Balk-
ster kaatsveld op 25 juli weer
het decor is van de 55+ PC.
Ook een ideetje van Berkepas.
,,We hienen hjir altyd in 50+-
party fan it bûn. Mar we moas-
ten ek in jeugdparty organisea-
re.’’ Omdat de club destijds in
1999 geen jeugdleden tussen
de zes en acht jaar had, wilden
de Balksters liever wat anders.
,,It bûn sei doe: gjin jeugdpar- Badminton. Stiens ‘84. D1 kampioen in de vierde klasse. Voetbal. SC Joure. JO13.
ty, dan ek gjin 50+-party.’’
Maar Berkepas had de prijzen
al gekocht en zat met twintig
horloges in de maag. ,,Doe ha
wy dit betocht. Se seinen noch
dat wy mei de namme yn de
knoei komme soenen.’’ Berke-
pas loste het slim op. In grote
letters schreef hij 55+ PC op
het affiche. ,,En dêr ûnder mei
lytse letters: Promotie Club
Friese kaatssport. Wie dat ek
wer oplost.’’

JOHAN STOBBE

Voetbal. FFS, Vegelinsoord. JO9 ongeslagen en op de kar door ‘Stobbegat’! Tennis. De Vliegende Bal, Sneek. Heren 2, zaterdag derde klasse.

2 6 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Voetbal. SF Deinum. JO13-1. In tweede klasse zijn alle 21 duels gewonnen.


153 goals voor, 3 tegen. En als ‘toetje’ werd de noordelijke beker veroverd!
Fris en fruitig
,,Zonder paarden kan ik niet
leven”, zegt Miep Nijdam-
Hamming (67) zonder omhaal
van woorden. Ze meent het.
En dat is niet zo gek: de liefde
voor dravers zit in haar bloed.
Haar moeder werd als rijdster
kampioen van Nederland.
Later werd ze dat zelf ook. En
haar vader Roelof Hamming
was een beroemde paarden-
man in Groningen. Hij won in
1960 op de drafbaan in het
Stadspark de Gouden Zweep
en werd gehuldigd door prins
Bernhard . ,,Mijn vader was in
Groningen een graag geziene
gast”, vertelt Miep Nijdam-
Judo. Judo A7, Heerenveen. Meisjes -12 kampioen Noord-Nederland. Korfbal. KV Drachten. D3 deed voor de eerste keer mee aan de competitie. Hamming. ,,Hij ging wel op de
koffie bij Henk Vonhoff, de
commissaris van de koningin.”
Miep Hamming-Nijdam, die in
het verleden als amateurrijd-
ster zestig eerste prijzen won
en van professie makelaar
was, woont in het Groningse
buurtschap De Poffert. ,,Er is
geen kerk en geen kroeg, maar
het is er wel gezellig. Ik heb
vier paarden rondlopen en die
houd ik mooi bij me.”
Sinds de opening van Victoria
Park (in 2010), het totaal
gerenoveerde drafcentrum in
Wolvega, is ze gastvrouw. In
die rol voelt ze zich als een vis
in het water. ,,We zijn met een
Voetbal. fc Harlingen, jongens onder-7. Voetbal. VCR, Rinsumageast. JO13-1. Won veel duels na een achterstand. groepje van zes dames en we
ontvangen de mensen die
bijvoorbeeld een tafel hebben
gereserveerd. We doen ook
aan speluitleg en reiken na een
koers de prijzen uit. Het is
fantastisch, ik ga nooit met
tegenzin naar Wolvega. Ik vind
het juist jammer als het weer
afgelopen is.”
Het geheim van een goede
gastvrouw? ,,Je moet fris en
fruitig, vriendelijk en iedereen
ter wille zijn. Dat ligt me goed,
ik maak mezelf graag nuttig.
Je moet zorgen dat het gezellig
is en mensen echt het gevoel
geven dat ze als gast welkom
zijn. Ik praat graag met ieder-
Korfbal. SIM, Haskerdijken/Nieuwebrug. Tweede team bleef ongeslagen. Voetbal. Stormvogels ‘64, Achlum. JO10-1, toppers in de eerste klasse. een, of het nu eigenaren,
trainers of sponsoren zijn.
Weet je? De Nederlandse
drafsport is eigenlijk een fami-
lie. Iedereen kent elkaar.”
Ze denkt nog vaak terug aan
het jaar 2012, toen haar man
Hans Nijdam plotseling over-
leed. ,,Het kleine wereldje van
de Nederlandse drafsport heeft
me er toen doorheen gesleept.
Dat was met geen pen te be-
schrijven, zo bijzonder. Heel
veel mensen hebben me in die
moeilijke tijd geholpen.”

ANNE ROEL VAN DER MEER

Voetbal. De F’jes en de H’tjes van Be Quick Dokkum. Voetbal. Leeuwarder Zwaluwen. JO17-1. Tweede keer op rij,nu in hoofdklas.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 2 7
Korfbal. Mid Fryslân,Grou-Reduzum.
De hoogvliegers van het derde. Voetbal. Aengwirden, Tjalleberd. JO9-1. Toppers in blauw-groen kampioen! Voetbal. Berlikum, Berltsum. Dit kunstwerk stuurde het derde elftal in!

Badminton. Raak ‘m, Grou. ZZ1,


tweede klasse weekendcompetitie. Voetbal. LAC Frisia 1883, Leeuwarden. JO15-4, najaar én voorjaar! Voetbal. Gorredijk. JO19-1.

Tennis. TV Kollum. Gemengddubbel


17+ vrijdagavond. Voetbal. CVVO, Lemmer. JO7-3 legde alle ploegen over de knie. Korfbal. MNenW, Mei Nocht en Wille, Hijum. Eerste team veldcompetitie.

Korfbal. Mid Fryslân, Grou-Reduzum. C1. Voetbal. Zwaagwesteinde, De Westereen. JO11-2, derde klasse.

Judo. Tymen Huitema, Jutrijp. Dis-


trictskampioen -12 jaar, -34 kilo. Voetbal. Ropta Boys, Oosternijkerk. JO15-1. Voetbal. CVVO, Lemmer. JO7-1.

2 8 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Voetbal. Heeg. Tweede elftal na tweede titel in drie jaar naar tweede klasse.
Vlag gestreken
Jan Koornstra heeft de vlag
gestreken. Eerlijk is eerlijk,
zegt de voormalig beroepsvis-
ser uit Makkum (garnalen,
tong en kabeljauw op Wad-
den- en Noordzee): ,,Ik wurd
aanst santich en dat jonge spul
giet my wat te fluch. Ik koe it
net altiten mear goed berinne
en dan krijst soms geseur, yn
en bûten it fjild. Net dat ik my
dêr wat fan oanlûk, mar mo-
atst foarkomme dat se dy
ûnearlik neame. Dat wol ik
net, want ik doar mei de hân
op myn hert te sizzen dat ik
altiten earlik flagge ha. As ik
twifele, liet ik trochgean.’’
Voetbal. WWS, Wirdum-Wytgaard-Swichum. JO-8. Hockey. De Graspiepers Drachten. Meisjes C3. Zaalkampioen. Koornstra was bij de voetbal-
vereniging Makkum zomaar
ineens grensrechter. ,,It begûn
as gekkichheid. Myn pakesiz-
zer Hidde (van Enkhuizen,
red.) stie wiksel en moast
flagje. Ik sei: lit my dat mar
dwaan. Foar ik it wist, stie ik
dêr it hiele seizoen. Trije jier
letter kaam myn pakesizzer
Mark Jan by my. ‘Pake, wy ha
ek in flagger nedich’. No, stie
ik dêr wer. Mar begryp my
goed: ik fûn it moai.’’
Zelf voetbalde Jan Koornstra
een aantal jaren in het eerste
van Makkum en later met
evenveel plezier bij de vetera-
nen. ,,Ik kaam eltse freed let
Korfbal. HVC-WH, Harkema. Circulatie-mini’s, kampioen van de regio. Voetbal. WTTC, Wispolia Terwispel, Tijnje, THOR Lippenhuizen. Vrouwen 2. werom fan it fiskjen, mar
sneons stie ik der altiten. Dan
faak earst noch mei de bern op
paad. Ach, sport is moai. Ik
tennisje noch in soad en keat-
sen die ik ek graach. By de
keatsclub ha ‘k ek wol wurk
dien en ik bin ek noch wol
karmaster op de merkepartij.
Ik wie teamlieder doe’t Mak-
kum yn 1996 de tredde priis
wûn op de Freule yn Wom-
mels.’’
Op het voetbalveld had Jan
Koornstra ook graag de vlag in
top willen hijsen. ,,It is der
spitigernôch net fan kommen.
By de A’s of B’s, dêr wol ik
Acrogym. Evelyn Bakker uit Kollum en Thealde Rinske Holwerda uit Ooster- efkes ôf wêze, wienen wy hiel
Voetbal. FVC, Leeuwarden. JO13-3. nijkerk Fries kampioen en districtstitel. Op NK D-junioren nét tweede! ticht by it kampioenskip. It wie
op Skylge, by winst koenen wy
feestfiere. Troch in strafskop
waard it 0-1, mar dêrnei miste
dyselde jonge in twadde penal-
ty. Hy hie it hiele seizoen noch
net ien mist. En wat tinkst? Yn
de lêste minút makke Skylge
gelyk. De boatreis nei Harns
hat lang duorre..’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. SC Bolsward. Het eerste vrouwenteam. Voetbal. d’Olde Veste, Steenwijk. G-team. Met twee toppers uit Noordwolde!

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 2 9
DE VRIJWILLIGER

Het hoort erbij Korfbal. Wêz Warber en Fluch, Goutum-Hempens. A1. Voetbal. Geel Wit, Ameland. JO15-2.
Lammert Gorter combineert het
nuttige graag met het aangena-
me. Als de lijnen op het voetbal-
veld moeten worden gezet,
neemt hij vaak de kleinkinderen
mee. ,,Ze spelen lekker of ik laat
ze het touw spannen. Ze helpen
opa graag en je kunt er nooit te
vroeg mee beginnen’’, zegt hij
lachend. Dan, serieus: ,,Maar er
is een gebrek aan vrijwilligers.
Velen zeggen dat ze wel wat
willen doen, maar als je ze dan
eens vraagt, hebben ze vaak een
smoesje.’’
De 63-jarige Gorter verzint nooit
smoesjes. ,,Het is je plicht als
lid van een vereniging. Het hoort
bij mijn leven en het verveelt Voetbal. SC Franeker. JO11-4.
nooit’’, zegt de inwoner van
Elsloo, onmisbare kracht bij v.v.
Trinitas. En als ‘de plicht’ in-
houdt dat de velden in Elsloo en
Boijl flink moeten worden ge-
sproeid om ze fatsoenlijk de
zomer door te krijgen, dan wórdt
er flink gesproeid. ,,24 uur per
dag. Dan moet ik de sproeiers
twee keer per dag verplaatsen.’’
Naast het onderhoud van de
velden zet hij zich met veel
plezier in als scheidsrechter.
,,Zaterdag bij de jeugd, zondag-
ochtend bij de senioren. Daarna
ben ik grensrechter bij het eer-
ste elftal. Dat doe ik ook met
plezier, want het is een gezellige
ploeg jongens. Ach, er moet Volleybal. De Tsjûkemarders, Echten. De mini’s waren groots! Voetbal. Cambuur Leeuwarden O19. Derde divisie. 22 duels, 66 punten.
iemand het doen toch? Mijn
vrouw vraagt wel eens: moet je
nu alweer naar de club, maar ze
weet dat ik het leuk vindt.’’
Lammert Gorter - ,,Als laatbloei-
er heb ik nog het eerste elftal
gehaald’’ - draait nergens zijn
handen voor om bij Trinitas, de
vereniging die is voortgekomen
uit ODIS (Elsloo), het net over
de Drentse grens gelegen Zorg-
vlied en Boijl. Als de reclame-
borden een opfrisbeurt nodig
hebben, pakt hij de emmer met
sop. Als de struiken overhangen,
pakt hij de zaag en als er blade-
ren op het veld en de tegels
liggen, haalt hij de bladblazer
uit het materiaalhok. ,,Niks Voetbal. WTTC, Wispolia Terwispel, Tijnje, THOR Lippenhuizen. JO19. Korfbal. KV Drachten. C1 kampioen hoofdklasse en zevende op het NK.
doen kan iedereen, maar dat
schiet niet op. Ik laat graag mijn
handen wapperen. Daar voel ik
me gewoon goed bij en het
wordt gewaardeerd.’’
En wég is Lammert Gorter. De
sproeiers moeten worden ver-
plaatst.

PETER VAN DER MEEREN

Hockey. De Graspiepers Drachten. Meisjes C2. Voetbal. FC Wolvega. JO11-1.

3 0 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Turnen. GV Hercules, Aldeboarn. Dames NK-goud minitramp-tafel C-niveau. Hockey. SMHC, Sneek. Meisjes D1, in de zaal en op het veld.
Kracht benutten
Andrea Warman streek vier jaar
geleden vanuit Eindhoven neer in
Leeuwarden om aan de slag te
gaan als ziekenhuisapotheker.
Aan slag wilde ze ook blijven op
de tennisbaan en daarom maakte
ze op de fiets een rondje langs de
verenigingen. Bij ’t Nijlân had
Warman (34) een goed gevoel,
,,en het was ook fijn dat ze al een
paar weken later de clubkampi-
oenschappen hadden. Kon ik
mooi de mensen leren kennen.’’
Ze deed dat weekeinde méér dan
praten. Warman liet ook haar
racket spreken en greep de club-
titel.
Vier jaar later is ze helemaal
Voetbal. SC Bolsward. Het vierde was niet te stuiten. Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. B2, zaal. vergroeid met ’t Nijlân, vereni-
ging met 670 leden. Warman
werd snel na haar ‘verpletterende
entree’ gevraagd of ze ook naast
de banen haar beste beentje voor
kon zetten. ,,Je gaat wat doen en
vervolgens doe je telkens wat
meer.’’ Ze vond haar draai in de
jeugdcommissie en wil meteen
Vera Berg genoemd hebben. ,,Zij
heeft er ook veel tijd en energie
in gestoken. Gelukkig willen
steeds meer mensen iets doen.
Dat is goed voor de club én voor
mezelf, omdat ik ook een be-
stuursfunctie heb. Ik vind dat een
bestuurslid niet in een commissie
moet zitten. Tevens moet ik leren
om dingen los te laten. Ik heb de
Tennis. Ten Woude, Heerenveen. Jongens 10-14 jaar, zondag eerste klasse. Korfbal. De Granaet, Dokkum. Taart voor de B2-junioren! neiging veel op me te nemen,
omdat ik er een ander niet mee
opzadelen wil. Maar als je niet
uitkijkt, loop je jezelf voorbij.’’
Warman heeft inmiddels ,,de rol
van voorzitter opgepakt’’ en
houdt oog voor de jeugd. ,,We
willen jongeren met ambities
faciliteren, maar ook de recrea-
tieve spelers binden.’’ Dat slaagt
behoorlijk, zegt Warman, die
tegelijkertijd haar ogen niet sluit
voor de knelpunten. ,,We zijn er
trots op dat we vijftig teams in de
competitie hebben, maar de groei
legt druk op de bezetting van de
banen. Tegelijkertijd heb je meer
vrijwilligers nodig. Jos Klute is
daar namens het bestuur flink
Voetbal. Blauw Wit ‘34, Leeuwarden. Het vijfde elftal. Korfbal. KV Westergo, Bolsward. D2. mee bezig. We hebben nu aardig
in kaart welke leden wat willen
doen én wat ze kunnen. Dat is
belangrijk. Je moet weten waar
de kracht ligt van de leden; díe
moet je zien te benutten. Maar
het blijft lastig, iedereen heeft
het druk. Ook zijn er mensen die
het vanzelfsprekend vinden dat
alles voor ze geregeld wordt.
‘Daar betaal ik toch voor?’... Die
zou ik soms wel door elkaar
willen rammelen! Je moet het
sámen doen.’’

PETER VAN DER MEEREN

Korfbal. WWMD, Hemrik. Wêz Wis Mei Doelen F1! Voetbal. De Wâlde, Elahuizen-Kolderwolde-Oudega. JO11-1.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 31
DE VRIJWILLIGER

Alleen de kas niet Korfbal. SIOS, Wolvega. E1, veld en zaal. Voetbal. Harkema Opeinde. JO17.
SIM staat voor Samenspel Is
Macht, maar soms wordt de
sportvereniging uit Haskerdij-
ken-Nieuwebrug ook Sport Is
Medicijn genoemd. Dat laatste
was enigszins van toepassing
op Jappie Zwart (79), want
toen hij in januari 2016 zijn
vrouw Jopie - ook helemaal
vergroeid met de club - ver-
loor, vond hij warmte bij zijn
vrienden en vriendinnen van
SIM en afleiding in zijn werk-
zaamheden voor de korfbaltak.
,,Vlak na haar overlijden heb ik
een stapje terug gedaan, maar
ik doe inmiddels weer wat
dingetjes. Ik onderhoud het
veld, pomp de ballen op en Korfbal. KV Heerenveen. D2.
strijk waar het moet een likje
verf op het hout. Schoonma-
ken is ook belangrijk. Elke
zaterdag maak ik de velden
klaar, ik leg de linten uit en
ruim ze op. De palen zetten de
ploegen zelf neer, die sjouwerij
is me te zwaar.’’
Jappie Zwart is 45 jaar betrok-
ken bij SIM. ,,Ik werd op m’n
24ste lid. Tot die tijd voetbal-
de ik bij Heerenveen, maar ik
moest kiezen. Jopie korfbalde
en ik ben die kant uitgegaan.’’
Dat heeft SIM geen windeieren
gelegd. ,,Ik heb alles wel zo’n
beetje gedaan, ik voel me
nergens te groot voor. Jopie
deed ook veel, vooral in de Voetbal. SC Franeker. MO13-2. Voetbal. SC Makkinga. Het tweede piekte op de juiste momenten!
kantine. Ze zat er net als ik
middenin.’’ Dan lacht Jappie
Zwart. ,,Ik heb eigenlijk een
allesomvattende ‘carrière’
gehad. Ik ben veertig jaar
bestuurslid geweest. Voorzit-
ter, later terreinknecht en nu
manusje-van-alles. Eén functie
heb ik nooit bekleed: die van
penningmeester. Ik kan niet
met geld omgaan, haha.’’
Voor al zijn verdiensten is
Jappie Zwart vijf jaar geleden
benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Hij is
tevens erelid van het KNKV en
de Friese korfbalbond. ,,Iets
doen zit ook wel wat in de
familie. Mijn broers Rein en Voetbal. Heerenveen. JO9-1. Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. E1, veld voorjaar.
Wolter zijn druk in het schaat-
sen en voor Actie’67 van SC
Heerenveen. Zij maken nog
wel eens buitenlandse reisjes.
Dat hoeft voor mij niet hoor, ik
vind het hier prima. SIM is een
gezellige club. Mijn dochter zit
inmiddels in het bestuur en
een pakesizzer doet het club-
blad. Vorige week zaterdag
promoveerde het eerste en
werd het tweede kampioen.
Toen hadden we een leuk
feest. Van zo’n dag geniet ik.’’

PETER VAN DER MEEREN

Korfbal. DOW, Eastermar. 5 kampioenen bij 75-jarig bestaan! Dit is de B1. Voetbal. Hardegarijp, Hurdegaryp. JO9-1, op gekleurde ‘wondersloffen’!

3 2 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Voetbal. Leeuwarder Zwaluwen. JO19-1, in hoofdklasse op doelsaldo. Volleybal. CSC, Joure. Dames 2. Met 38 uit 15 naar de derde klasse!
Lot uit de loterij
In de persoon van Meine de
Haan heeft voetbalvereniging
Drogeham een winnend lot
uit de loterij getrokken.
,,Meine is goud wurdich foar
ús’’, zegt Wychard Mein-
dersma, voorzitter van de
club met ongeveer 225 le-
den. ,,Hy is echt sa’n ûn-
sichtbere frijwilliger dy’t
altyd trou syn wurk docht en
dy’t mist wurdt as er dat in
kear net dwaan kin. Mar
gelokkich is hy der altyd.
Meine is frijgesel, mar eins is
hy mei de club troud. Wy
binne hiel wiis mei him.’’
Meine de Haan werd tijdens
Korfbal. KC Harich. D2, ,,na een zeer spannende laatste wedstrijd!’’ Voetbal. FC Wolvega. Meisjes onder 17. de familiedag van vorige
week uitgebreid in het zonne-
tje gezet in Drogeham. Hij
kreeg de eer om het ver-
beterde sportpark ‘t Doltsje
te openen.
Het betrof de feestelijke
ingebruikname van het nieuw
aangelegde parkeerterrein en
de nieuwe fietsenstalling.
,,Dat wie in lang koestere
winsk’’, aldus Meindersma.
,,It sportpark is no wer by de
tiid en dêrom wolle wy der ek
offisjeel wat oan dwaan. We
hawwe fan de gelegenheid
gebrûk makke om Meine te
beneamen ta lid fan fer-
tsjinste om syn jierrenlange
Tennis. ‘t Nijlân, Leeuwarden. Dames zaterdag derde klasse. ynset as frijwilliger.’’
Verlotingen zijn de speciali-
teit van Meine de Haan. Hij
regelt ook de programma-
boekjes voor de thuiswed-
strijden van het eerste elftal.
,,Hy hellet se op by de druk-
ker, docht der in nytsje yn en
ferkeapet se saterdeimiddeis.
En hy stiet der altyd, yn waar
en wyn’’, vertelt Wychard
Meindersma.
,,Boppedat regelt hy de pri-
zen. Dy komme hast altyd
fan de slachter. Dêr hat er in
eigen potsje foar. Meine
fertsjinnet yn in seizoen
seker twatûzen euro foar de
club. Hy toant syn kwalitei-
Voetbal. Blauw Wit ‘34, Leeuwarden. MO15, noordelijk bekerkampioen. Voetbal. Aengwirden, Tjalleberd. JO11-2. ‘Na een topseizoen kampioen!’ ten net allinnich by de wed-
striden fan it earste. As der
op de jierfergadering even in
ferlotting holden wurde
moat, kinne wy in berop op
him dwaan en ek op de fa-
myljedei wie hy fan de partij.
Hupsakee: hellet er dochs
mar moai wer eefkes 199
euro mei op foar de fuot-
balferiening Droegeham.
Dat sis ik: sa’n man is ûn-
betelber.’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. FC Wolvega. JO15-2. Tennis. TV Makkum. Damesdubbel dinsdagavondcomp. 17+, derde klasse.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 3 3
DE VRIJWILLIGER

Leuk én pijnvrij Korfbal. WWMD, Hemrik. Wêz Warber Mei Doelen, D1 veld. Voetbal. Heerenveense Boys. MO13-1 in de eerste klasse nummer één.
Dat iemand die zich met ziel en
zaligheid inzet voor ‘zijn’ vereni-
ging niet per definitie uitgesport
of gepensioneerd hoeft te zijn,
bewijst Rienk Kan. Drie jaar
geleden won de Heerenvener
(vorige week rondde hij zijn
hbo-studie commerciële econo-
mie af) brons op het NK indoor
hinkstapspringen en nu is de
25-jarige Rienk Kan een belang-
rijke schakel bij AV Heerenveen.
Secretaris, stuwende kracht
achter de sociale mediakanalen,
jurylid, trainer, betrokken bij de
herinrichting van het clubhuis,
mede-organisator van de Jous-
ter Merkeloop en bedenker van
een filmpje waarmee AV Hee- Tennis. ‘t Nijlân, Leeuwarden. Heren 35+ woensdag vijfde klasse. Proost! Voetbal. Oudehaske. JO17-1. Alle wedstrijden gewonnen!
renveen 10.000 euro won. ,,Ik
vermaak me prima met wat ik
doe’’, zegt Rienk Kan.
Dat zijn sportieve prestaties
door al het vrijwilligerswerk
naar de achtergrond zijn ver-
drongen, vindt hij geen be-
zwaar. ,,Vooral in de jaren dat ik
jeugdtrainer was, heb ik op het
sportieve vlak ingeleverd. Maar
ik kan leven met wat ik eruit heb
gehaald.’’ De NK-medaille
nemen ze Rienk nooit meer af.
,,Brons met 14 meter precies. Ik
heb later nog eens 14,04 ge-
haald, maar die 14 meter blijft
me altijd bij. Als ik ergens een
digitale klok zie die nét op
14.00 uur staat, denk ik weer Voetbal. SWZ Boso Sneek. JO8-1 naar de top van de eerste klasse. Voetbal. DFC, Dronrijp Foarút (Menaam) Combinatie. JO11-1.
aan dat mooie moment.’’
Rienk heeft het druk met het
secretariaat van AV Heeren-
veen, club met 600 leden. ,,De
laatste tijd heb ik flink wat werk
gehad aan de nieuwe wet inzake
persoonsgegevens.’’ Ook de
opfrisbeurt van de kantine verg-
de tijd. ,,Bijna klaar, alleen de
wand met clubrecords en histo-
rie nog.’’ Bij de records kwam
hij zijn naam drie keer tegen.
Zeker, hij had nog een jaar of
tien ‘volle bak’ door kunnen
gaan, ,,maar het vrijwilligers-
werk bezorgt me veel plezier. En
het was ook niet altijd een pret-
je, zeven keer per week trainen.
Het voelt nu lekker om pijnvrij Voetbal. Gorredijk. JO15-2. Voetbal. WPB, Water Poort Boys, Sneek. JO9-1g.
uit bed te stappen.’’
Lekker was natuurlijk ook dat
AV Heerenveen 10.000 euro
verdiende bij een actie van
energiebedrijf Nuon. ,,Als je
beloond wordt voor de tijd die je
erin hebt gestoken, geeft dat
energie. We hebben er een mooi
feest van gehad. Maar ook het
succes van de Merkeloop maakt
me trots. Bijna afgelast, schou-
ders eronder gezet en van 450
deelnemers naar 860 gegaan.
Geweldig.’’

PETER VAN DER MEEREN

Korfbal. Wêz Handich-DOW, Rottevalle-Eastermar. A1. Samenwerken loont! Voetbal. Friese Boys, Kollumerzwaag. JO13-1, toernooikampioen.

3 4 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Voetbal. Drogeham. MO13-1. Allemaal een beker. Voetbal. LAC Frisia 1883, Leeuwarden. MO13-2.
Niet meer klagen
,,Mensen die klagen, moeten
eens langskomen’’, zegt Alie
Rouwé-Meester, terwijl ze bij
het Grouster zeilcentrum druk
is met haar vrijwilligerswerk
voor de commissie Alles Is
Mooglik. Hierdoor kunnen
mensen met een beperking
gaan zeilen. ,,Als je omgaat
met deze mensen, die nooit
klagen, terwijl sommigen bijna
niks zelfstandig kunnen doen,
dan leer je wel af om te klagen
of medelijden te hebben met
jezelf. En wat zul je je dan druk
maken om de prijs van een
bloemkool? Tel je zegeningen
en doe wat voor een ander.’’
Hockey. MHC Leeuwarden. C5 duldde geen concurrentie. Zo, dat is gezegd en Alie Rou-
wé-Meester (67) weet dat haar
vijftien collega-commissieleden
er hetzelfde over denken. ,,Eén
van de trainers zei het mooi. ‘Ik
heb als muzikant de hele we-
reld gezien en als zeiler de
wereldzeeën bevaren. Maar pas
nu ik dít doe, zo dicht bij huis,
is de wereld voor me openge-
gaan’. Prachtig hè? Ik heb er
veel steun aan gehad, zeker na
het overlijden van mijn man
Henk, in 2015. Natuurlijk had
ik het zwaar, maar kijk eens
naar deze zeilers met een be-
perking: zij hebben het hun
héle leven zwaar. Door dit
vrijwilligerswerk kon ik mijn
Korfbal. SIOS, Wolvega. F1, maar liefst drie keer kampioen in één seizoen! Voetbal. CVVO, Lemmer. De kanjers van JO7-2. eigen verdriet enigszins relati-
veren, hoewel ik Henk natuur-
lijk altijd zal missen.’’
Alie Rouwé-Meester kwam als
EHBO’ster in aanraking met de
zeilers. ,,Ik besloot me aan te
melden als commissielid en
vanaf de eerste seconde voelde
ik: dit is me op het lijf geschre-
ven. Sindsdien ben ik op elke
training en was ik ook op het
NK, afgelopen weekeinde. Je
helpt de zeilers op de wal en op
het water. Je gaat mee het
water op, want sommigen
kunnen bijvoorbeeld niet zelf-
standig drinken. Daar varen we
af en toe heen om ze te verzor-
gen.’’
Voetbal. Blauw Wit ‘34, Leeuwarden. JO11-3 ongeslagen kampioen. Korfbal. DOW, Eastermar. C1, een kleurrijke kampioen. Ze heeft door haar vrijwilligers-
werk niet alleen geleerd altijd
positief te zijn. ,,Ik heb er ook
een primeur aan te danken’’,
zegt Alie lachend. ,,Ik was nog
nooit in het buitenland ge-
weest. Wat moest ik daar, hier
had ik immers alles. Tot ik
gevraagd werd met de zeilers
mee te gaan naar het EK in
Frankrijk. Tegen deze mensen
kan ik geen ‘nee’ zeggen.’’
En hoe was het?
,,Fantastisch!’’

PETER VAN DER MEEREN

Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. E3, zaal. Voetbal. Amelandia. JO11-2 nam kampioenschap over de Waddenzee mee!

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 3 5
DE VRIJWILLIGER

Sleutelbos Voetbal. FC Wolvega. Jongens onder 17. Voetbal. Blauw Wit ‘34, Leeuwarden. MO15-1, ongeslagen in hoofdklasse.
Lammert Damsma was deze
week 44 jaar getrouwd met zijn
Eeke. ,,Ik denk dat ik haar in
die periode 24 jaar heb ge-
zien’’, zegt de 68-jarige Dokku-
mer met een knipoog. En die
andere twintig jaar? ,,Die was
ik bij de club.’’ Die club is Be
Quick Dokkum, met zo’n 900
leden een van de grootste voet-
balverenigingen van Friesland.
,,Daar ben ik eigenlijk elke dag
wel even. Het is haast een
bedrijf dat gerund moet wor-
den. Ik heb van alle deuren een
sleutel. Aan mijn bos van Be
Quick hangen er wel 25.’’
Hij lacht. ,,Ze hebben wel eens
gezegd: wie de grootste sleutel- Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. D3, veld najaar. Voetbal. Zeerobben, Harlingen. JO8-1. Dit is zeker: ze hebben de beker!
bos heeft, is de baas.’’
Hij moet haast geel-blauw
bloed door zijn aderen hebben
stromen, maar Lammert Dam-
sma ‘draaide warm’ bij VCR in
Rinsumageast. Daar was hij
acht jaar voorzitter, ,,maar toen
onze zonen bij Be Quick gingen
spelen, ging ik mee. Een half
jaar later vroegen ze me of ik
iets wilde gaan doen.’’
Dat leidde tot een periode van
28 jaar in het bestuur. ,,Ik zet
er per 1 juli een streep onder.’’
Maar dat wil niet zeggen dat
Lammert Damsma (erelid en
ontvanger van de gouden
KNVB-speld) breekt met Be
Quick. Onmogelijk. Zo lang het Korfbal. KV Heerenveen. E5. Korfbal. SIOS, Wolvega. E2 dikverdiend in de bloemen en medailles!
kan, wil hij de vrijwilligersgroep
aansturen. ,,Daar slaat de
vergrijzing toe, het wordt moei-
lijker om mensen te vinden.’’
De groep mannen komt elke
vrijdag naar het Tolhuispark om
de vier velden te verzorgen en
klusjes uit te voeren. Damsma
‘knoeit wat mee’, ‘ruimt puin’
én draait trouw plastic dopjes
van flesjes frisdrank. ,,Ik heb al
drie van die grote tonnen vol,
daar kan straks een hulphond
van betaald worden. Een ande-
re vrijwilliger sorteert blikjes
waarmee geld wordt verdiend
voor de Hersenstichting.’’
Lammert Damsma is tevens lid
van de technische commissie, Voetbal. Harkema Opeinde. Het derde, kampioen in de reserve zesde klasse na een zwaarbevochten 3-4 overwinning op Drogeham 2.
van de Club van 50 én is foto-
graaf. ,,Elke zaterdag neem ik
de camera mee en maak ik
foto’s bij zoveel mogelijk
teams. ’s Avonds sorteer ik ze,
zo’n driehonderd stuks, en
stuur er wat naar de website
van de club.’’
Hij beoefent zijn liefhebberij
ook bij het eerste elftal. ,,Maar
één helft, want de andere helft
wil ik gewoon naar de wedstrijd
kijken.’’

PETER VAN DER MEEREN

Tennis. ‘t Nijlân, Leeuwarden. Heren zaterdag vierde klasse. Voetbal. Harkema Opeinde. De jonge honden van de 45+.

3 6 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
Voetbal. Noordbergum. Dames 1 kampioen in de vijfde klasse C. Voetbal. Friese Boys, Kollumerzwaag. JO13-1 naar de top.

Atletiek. Yara de Boer (12) uit Ex-


morra, van AV Lionitas Leeuwarden,
Noord-Nederlands kampioen hoog-
springen meisjes-D met 1,55 meter.

Voetbal. Boornbergum ‘80. JO11-2, zaalkampioen van de regio Drachten. Voetbal. ONT, Opeinde-Nijega-De Tike. JO15-1.

Atletiek. Piter Nijboer (15) uit Fean-


wâlden, van AV Impala Drachten,
Noord-Nederlands kampioen jon-
gens-C met kogel, speer en discus.

Korfbal. DOW, Eastermar. D1.

Atletiek. Tess Jaarsma (12) uit Mak-


kum, van AV Horror Sneek, Noord-
Nederlands kampioen op de 1000
meter meisjes-D in 3.23,08.

Voetbal. LSC 1890, Sneek. Het vijfde. Zeilen. Bauke Rijpma uit Heeg, Nederlands kampioen in de Splash-klasse.

Atletiek. Rutger Hoekstra (15) uit


Gytsjerk, AV Heerenveen/RTC Noord,
Noord-Nederlands kampioen hoog,
polshoog, 100m horden jongens-C.

Voetbal. Marrum. Het derde. Kampioensfoto? Nou, vooruit. Voetbal. CVVO, Lemmer. JO10-2, kampioen in de derde klasse.

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 3 7
DE VRIJWILLIGER

Hartverwarmend Voetbal. Heerenveense Boys. Dames 2, ongeslagen kampioen én de beker! Voetbal. Zwaagwesteinde, De Westereen. JO10-1 was onverslaanbaar.
Zijn broers Freerk, Klaas en
Anne kaatsten al. Het was in dat
opzicht niet meer dan logisch
dat Henk Peterson ook een want
kreeg aangemeten en naar het
kaatsveld ging in Ikkerwâld, dat
in 1971 opging in Damwâld. Zo
ging dat. Hij was toen trouwens
een jaar of 22. ,,Doe kaam it
keatsen yn myn libben.” Het
spel liet hem nooit meer los.
,,Fan it iene kaam it oare.”
Peterson wordt in juli 65 jaar en
de tijd die hij heeft, steekt hij
voor een groot deel in de Dam-
wâldster kaatsclub Nut en
Nocht. ,,Ik hâld fan it spul, de
omballingen en de emoasjes. Ik
fyn it eins altyd moai.” Voor de Korfbal. DOW/Wêz Handich, Eastermar-Rottevalle. Het vierde. Voetbal. LAC Frisia 1883, Leeuwarden. MO13-3.
plaatselijke hoofdklassepartij
van afgelopen zaterdag waren
hij en vele andere vrijwilligers
zeker een week in de weer.
Maar hij doet meer. Peterson is
clubscheidsrechter, fungeert
vaak als keurmeester en als het
veld moet worden ‘opgebouwd’,
dan meldt hij zich altijd.
In maart vorig jaar kondigde het
toenmalige bestuur aan dat er
voor oktober vervanging moest
komen. Anders zou de vereni-
ging ophouden te bestaan. ,,Se
wienen mei syn trijen en koenen
it net mear bolwurkje”, vertelt
Peterson. ,,Mar dizze feriening
bestie njoggentich jier en moast
bestean bliuwe. In oantal mins- Voetbal. Wykels Hallum. JO13-1, najaarsreeks.
ken sei: we sette de skouders
der ûnder.”
Hij en anderen - ,,Ik wol net
bekend stean as rêder fan Nut
en Nocht, want dan soe ik oaren
tekoart dwaan” – gingen op zoek
naar nieuwe bestuurders en
vonden die. Peterson zelf is nu
secretaris. Bovendien gaven
‘oudgedienden’ Henk Kemper
en Greetje Wiersma aan dat ze
de KNKB-wedstrijden wel wil-
den organiseren in Damwâld.
,,It wie net fiif, mar twa minuten
foar tolven en dat ha de mins-
ken harren goed realisearre”,
zegt hij. ,,Alle help dy’t we
oanbean krigen ha, wie echt
hertferwaarmjend. Dat is hart- Voetbal. Hielpen, Hindeloopen. Het tweede op de kar door de hele stad! Korfbal. KV Harich. De hoogvliegers van B1.
stikke belangryk, want it keat-
sen hat yn dit doarp in belangri-
ke sosjale funksje, soarget foar
bining.”
Het was bij het kaatsen in Dam-
wâld door een gebrek aan be-
stuursleden een beetje sober
geworden de afgelopen jaren,
stelt Peterson. ,,Wy woenen en
wolle besykje om der wer wat
leven yn it bringen. Minsken
moatte hjir wer mei nocht en
wille hinne komme.”

ANNE ROEL VAN DER MEER

Hockey. MHC Leeuwarden. MC1. Ongeslagen in topklasse, doelsaldo +70! Tennis. TV Makkum. Herendubbel, donderdagcompetitie 50+ vierde klasse.

3 8 L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018
DE VRIJWILLIGER

Turnen. De nichtjes Maaike Nynke Steegstra (9 jaar, boven) en Renske


Anema (14) van Turnlust Hallum. Districtskampioen acrogym, junioren-E. Voetbal. Harkema Opeinde. JO13. Let ook even op het spandoek.
‘Een echte’
Bij Leeuwarder Zwaluwen werd
op democratische wijze een
vrijwilliger gekozen, die vervol-
gens werd ‘aangeboden’ voor
deze Kampioensbijlage. Eén
naam sprong eruit: die van
Dick(y) Heidstra. Maar of het
een probleem was dat hij onbe-
reikbaar was, want fietsend in
Noorwegen en niet in het bezit
van een mobiele telefoon? Nee,
want voorzitter Jan Adema was
graag bereid de loftrompet te
steken over wat hij ,,een echte’’
noemt. ,,Een vrijwilliger zoals
een vrijwilliger moet zijn’’, zegt
Adema. ,,Onmisbaar, handig en
met zijn hele ziel en zaligheid
Voetbal. Heerenveen. JO11-4 met 129 doelpunten voor en 11 tegen! Korfbal. LDODK, Gorredijk-Terwispel. E5, zaal. verbonden aan de Zwaluwen.
Dat al 55 jaar. Dicky is een
veelzijdige vrijbuiter, altijd
bezig, maar ook vaak werkend
volgens zijn eigen agenda. Dat
maakt niks uit, want we kunnen
altijd op hem rekenen. Op
maandag- en donderdagochtend
is hij altijd van de partij als er
geklust wordt.’’
Dick Heidstra zal zich in Noor-
wegen vast wel afvragen hoe het
gaat bij ‘zijn’ Zwaluwen, waar
hij in 2015 tot lid van verdien-
ste is benoemd. ,,Zeker weten,
want we zitten momenteel in de
verhuizing’’, vertelt Jan Adema.
,,Op 2 juli wordt ons oude club-
huis afgebroken en krijgen we
Tennis. ‘t Nijlân, Leeuwarden. Heren 35+ zaterdag tweede klasse. Korfbal. KV Heerenveen. C1. een nieuw onderkomen. Moet je
nagaan: toen we de oude kanti-
ne leeghaalden, vond ik een
wandbord uit 1972. In dat jaar
kregen we een volwaardige
kantine, nadat we eerst koffie
en thee schonken in wat later
het ballenhok werd. Op dat bord
staat al de naam van Dicky en
trouwens van meer mannen die
vorige week opnieuw een hand-
je hielpen.’’
Vanaf de eerste dag dat hij lid
was van Leeuwarder Zwaluwen
heeft Dicky Heidstra in de kanti-
ne achter de bar gestaan. Hij is
er bijna elke avond te vinden en
ook overdag op zaterdag, wed-
strijddag. ,,Ondertussen doet hij
Voetbal. Eastermar. JO17 Noordelijk bekerkampioen. Korfbal. SIOS, Wolvega. F2 was op het veld beresterk! klusjes, met als specialiteit
elektriciteit’’, aldus Adema.
Duizenden bakjes koffie heeft
Heidstra op trainingsavonden
ingeschonken voor wachtende
vaders en moeders. De kleinsten
kunnen rekenen op een bekertje
limonade. Adema: ,,En of er nu
één iemand wat wil bestellen, of
twintig man tegelijk: Dicky is
altijd de rust zelve. Hij geniet en
als het werk is gedaan of er is
een rustig moment, neemt-ie
een ‘hatseflats’. Zo noemt-ie
een beerenburg-seven up.’’

PETER VAN DER MEEREN

Voetbal. SC Joure. JO13-5. De ‘platte kar’ gaat nooit verloren! Voetbal. Leeuwarder Zwaluwen. JO11-2. En zó vier je een kampioenschap!

L E E U W A R D E R C O U R A N T D I N S D A G 12 J U N I 2 018 3 9