You are on page 1of 2

Kasaysayan

- Salitang Latino na ang ibig sabihin ay “Huwag


Mo Akong Salingin”.
Pag-aalay sa Noli Me Tangere
- Sinasabi na ang nobelang ito ay impluwensya
ng pagbasa ni Rizal sa “Uncle Tom’s Cabin” ni Sa Aking Bayan,
Harriet Beacher Stowe.
Nakatala sa kasaysayan ng paghihirap ng
- Sinimulang isulat ni Rizal ang Noli Me Tan-
sangkatauhan ang isang napakalubhang kanser
gere noong taong 1884 sa Madrid habang siya
na bahgyang masaling ay kumikirot at nagdudulot
ay nag-aaral pa ng medisina. Matapos mag-
ng napakatinding sakit. Anupa’t malimit sa gitna ng
aral ay tumungo siya sa Paris kung saan kan-
makabagong kabihasnan, ninais kitang tawagan
yang ipinagpatulay ang pagsulat ng nobela at
nang ako’y samahan ng iyong ala-ala, nang mai-
sa Berlin naman tuluyang natapos ni Rizal ang
hambing kita sa ibang mga bayan, na kinakikitaan
nobela.
ko ng iyong mahal na larawan na may kawangis
na isang kanser ng lipunan.
- Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat ba-
hagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kaba-
bayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Sa paghahangad ng iyong kalusugan naamin
Pilipinas at yaon ay pagsasama-samahin ni- din naman, at sa paghahanap ng pinakamabuting
yang upang maging nobela. Ngunit hindi ito lunas, ggawin ko sa iyo ang ginawa ng mga sinau-
nagkaroon ng katuparan, kaya sa harap ng nang tao sa kanilang may sakit inihahantad sila sa
kabiguang ito, sinarili niya ang pagsulat nang mga baiting na simbahan, upang ang bawat taong
walang katulong. naparoon ay upang manawagan sa Panginoon ay
makapagmungkahi ng isang kalunasan.
- Ipinaliwanag ni Rizal sa kanyang liham sa
matalik niyang kaibigang si Dr. Ferdinand Blu- At tungo sa layuning ito, sisikapin kong matapat
mentritt ang mga dahilan kung bakit niya isinu- na mailarawan ang iyong kalagayan ng walang
lat ang "Noli." Ang lahat ng mga ito ay mali- pag-aalang-alang, aangatin ko ng bahagya ang
wanag na inilarawan sa mga kabanata ng no- lambong na tumatakip sa sakit. Ipagpapakasakit
bela. sa katotohanan ang lahat, maging ang pagmama-
hal sa sarili, yamang, bilang anak mo, taglay ko rin
ang iyong kapintasan at kahinaan.

Ang May-Akda

Cantal, Carlota, Reyes, Sarmiento, Talento,


Villamayor, Yutuc
Unang Pangkat
Abril 24, 2013
3. Lucas
2. Padre Bernardo Salvi - Gumawa ng kalong ginamit sa di-natuloy na
Mga Tauhan - Kurang pumalit kay Padre Damaso pagpatay kay Ibarra.
- Nagkaroon ng lihim na pagtingin kay Maria Clara. 4. Tinyente Guevarra
3. Padre Hernando de la Sibyla - Tapat na tinyente ng mga guwardiya sibil na
Ang Angkan ni Ibarra - Kura ng Tanawan, Batangas nagsalaysay kay Ibarra tungkol sa kasawiang
4. Padre Manuel Martin sinapit ng kanyang ama
1. Juan Crisóstomo Ibarra y Magsalin 5. Alfonso Linares
- Isang paring Agustinong mahusay magsalita
o Crisostomo Ibarra - Malayong pamangkin ni Tiburcio Espadana
- Nag-aral sa Europa sa loob ng pitong Mga Mag-asawa - Nakatakdang asawahain ni Maria Clara
taon 6. Gobernador Heneral
- Kasintahan ni Maria Clara 1. Donya Victorina de los Reyes de Espadaña - Hindi pinangalanan sa nobela
- Nagnais na magpatayo ng pampublik- - Babaing nagpapanggap na mestisang Kastila - Galit sa mga kurakot na opisyal at prayle
ong paaralan para sa isulong ang edu- - Makapal ang kolorete sa mukha - Nakikisympatya kay Ibarra
kasyon sa kabataan - Mahilig magsalita sa Espanyol kahit mali-mali
2. Don Rafael Ibarra
- Ama ni Crisostomo; nakainggitan nang labis ni
- Laging kagalit si donya consolacion
2. Don Tiburcio de Espadaña
Buod
Padre Damaso - Isang pilay at bungal na Kastilang napadpad sa
- Naturingang erehe at filibuster Bumalik si Ibarra sa Pilipinas matapos ang kanyang 7-
Pilipinas sa paghahanap ng magandang kapalaran
3. Don Saturnino taong pag-aaral sa España. Siya ay dumalo sa isang pag-
- Napangasawa ni Donya Victorina.
- Ang lolo ni Crisostomo Ibarra titipong inihanda para sa kanya ni Kapitan Tiago, ang
4. Don Pedro Eibarramendia - Nagpanggap na doktor amain ng kanyang kasintahang si Maria Clara. Nagkaroon
- Ang ninuno ni Crisostomo Ibarra na naging sanhi 3. Alperes ng pagtatalo ang binata at si Padre Damaso.
ng pagkamatay ng lolo ni Elias - Kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego Dinalaw kinabukasan ni Ibarra ang kanyang kasintahan
4. Donya Consolacion upang gunitain ang kanilang pagmamahalan. Bago lumu-
- Napangasawa ng alperes was, ikinuwenta ni Tinyente Guevarra ang kinasapitan ng
Ang Angkan ni Maria Clara - Dating labandera na may malaswang bibig at pag- ama.
1. Maria Clara uugali. Hindi ninais maghiganti ni Ibarra sa sinapit ng ama, sa
- Tinaguriang "Paraluman ng mga Gwardiya Sibil halip ay itinuloy nito ang balak na pagtatayo ng paaralan
- Mayuming kasintahan ni Crisostomo;
sa kanilang lugar. Habang ginaganap ang inagurasyon ay
- Mutya ng San Diego iniligtas siya ng isang nagngangalang Elias mula sa tang-
- Anak sa labas ni Padre Damaso kay Pamilya ni Sisa kang pagkitil sa kanya.
Dona Pia Alba 1. Sisa Sa handaang idinaos ni Ibarra, sumugod si Padre
2. Donya Pia Alba - Isang masintahing ina Damaso at nagsalita ng masama sa kanyang ama na si
- Masimbahing ina ni Maria Clara - May aswang malupit at pabaya sa pamilya Don Rafael. Nag-akmang sasaksakin ng binata ang pari
- Namatay pagkapanganak ni Maria Clara 2. Pedro na nagging sanhi ng kanyang pagiging ekskomunikado.
3. Kapitan Tiyago (Santiago de los Santos) - Masamang asawa ni Sisa at iresponsableng ama Binalak ipakasal ng prayle ang kanyang anak na si Maria
- Mangangalakal na tiga-Binondo; Clara kay Linares, isang Peninsular.
sa kanyang mga anak
Napawalang bias ang ekskomunikasyon kay Ibarra sa
- Ama-amahan ni Maria Clara. 3. Basilio at Crispin tulong ng gobernador-heneral. Ginamit niya ang pagtitipon
- Kaibigan ni Don Rafael Ibarra - Magkapatid na anak ni Sisa ukol sa kasal ni Maria Clara at Linares upang makatakas
4. Tiya Isabel - Sakristan at tagatugtog ng kampana sa simbahan mula sa bilangguan.
- Hipag ni Kapitan Tiyago ng San Diego. Inakala ni Maria Clara na napatay ang kanyang kasin-
- Tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara tahan sa isang engkwento. Lubusan niya itong ikinalungkot
Iba pang mga Tauhan at pinili na lamang niyang mamalagi sa kumbento kung
hindi ay magpapatiwakal ito.
1. Elias
Mga Pari -Piloto at magsasakang tumulong kay Ibarra para Sa katotohanan ay si Elias ang nabaril. ni Elias ang
1. Padre Damaso maalamat na bundok ng mga Ibarra, nochebuena noon,
makilala ang kanyang bayan at ang mga suliranin sugatan at naghihingalo, humarap siya sa silangan at war-
- Isang kurang Pransiskano sa loob ng 20 taon. nito.
- Nalipat sa ibang parokya matapos maglingkod ng ing nagdadasal na binigkas:
2. Pilosopo Tasyo “Mamamatay akong hindi nasisilayan ang pagbubukang-
matagal na panahon sa San Diego. - Maalam na matandang tagapayo ng marur liwayway sa aking bayan, Kayong makakakita, batiin ninyo
- tipikal na mapagmataas at aroganteng prayle unong na mamamayan ng San Diego. siya at huwag kalimutan ang mga taong nabulid sa dilim
na anti-Filipino ng gabi.”